Sunteți pe pagina 1din 85

Conf. dr.

arh, RA U fANAsOIU

ARHITECT'URA CONSTRUCTlllOR SCOILARE

Peniru inva!aminful primer ?i mediu

~ EDITURA TEHNICA, 1979 - BUCURE~TI

7

Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 9

1. ISTOR·ICUL ~I EVOLUTIA I'NSTITUTIILOR ?COLARE.

RELATIILE DINTRE DEZVOL TAREA CUNOA?fERIl ~I

EVOLUTIA INvATAM~NTULUI 11

Probleme cu caracter general. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . 11

Considerente privind evo lut ia educat ie i, Factori i care au contribuit la definirea fenomenului: mediu construit, rel ati i

socio-pol itice .. , " .. . . .. . . .. .. . . .. .. . . . 12

Fducati a in orlnduirea sclavagist a . .. .. .. .. .. . 13

Educat i a In or induirea feudala 1S

Rerrastere a ~i societatea capital ist a pina In pragu I sec. XX 17

Filozofia rn arx ist a ?i problemele educatiei 21

Arhitectura scol i lor In secolul XIX.................... 21

Educatia pe meleagurile noastre de la Tnceputuri pln a

catre sftrsitul seco lu lui XIX.......................... 25

2. ~COALA CONTEMPORANA. 32

lnf luente de natura socio-politlca. pedagogicii ~i filozof ica In 32

arhitectura scolilor 32

Evoluti a proceselor socio-pedagogice ~i a arhitecturi i sco-

I i lor Intre an i i 1900 ~ i 1940. Scoa I a precontem por an a . . . . 34

Concluzii privind evo lut ia re lat iei profesor-elev ~i a ar-

hitecturii scoli i precontemporane 36

Pedagog ia ~i sccal a conternpor aria. Evoluti 3! idei lor teo-

retice ~i reflectarea lor In constructi i scol are realizate dupa

anu l 1945 45

Scoal a conternpor ana. Stud iu comparativ, c lasificar i. pr tnci-

pale Ie r e alizjir: .

Scoal a rornaneasca conternpor aria .

Sco ala conternpor an a ~i problemele determinate de am-

plasarea acestei a in comun rtat i le soclale .

49 81

95

~ 1/\ I I. I l I I " I I I I I I II I I II II III q I AI I . ' , 'I I', I jlLJ I 1!'r{,[·.II'1 111',IAII'\III"'I' 111'1 '.,IIIIII'll III A'I

',. t ( lA I fl. I ( II I r I I 1111, If' AlIA rp,

11'II'fllll ',,' I Ii ii, " " .. , "... "" .. "' •... ",,.. I UU

U,ld!II'rl ','(l)lii , , , " .. ,., ". 10 ..

fnciiperi can:; <1d~ipostcsc direct pnJCcsul de lnv.it.irn lnt . .. . '!OJ

Funct iuni auxiliare invatamintului ,....... 122

lncapert ale conducerii ~i corpului didactic ...•. " .. .. .. . 125

Functiuni sociale ~i culturale . " ,. " " .. .. . 125

Circulatii, anexe, adrnirustr at!e , ,. 128

CTteva probleme privind realizarea construct iva a sco lilor 132

4. DEZVOL TAREA PROSPECTIVA A INSTITUTI ILOR ~I

A CONSTRUCTIILOR ~COLARE 136

Posibilitati de prospect ar e , de explorare a viitorului scol ii 138

Concluzii privind arhirectur a scolilcr 151

Ad aptarea sco I i lor ex i stente ,.............. 165

Perspective In rezolvarea re latie i ~coal.i-locuinta 169

~I i

:.

I'

I.

iN II~UIJ.Ul l I~L

'/

Cartea de fata pr lveste arhitectura constructli lor de scof i pentru pri mele trepte ale stad i i lor education aie.

Modern iz area procesu lu i de Invatamlnt, cresterea popu I atiei , sporirea nurnar u lui anilor de scolar izar e care trebuie parcursi de toti tiner ii, introducerea programului prelungit precum ~i apropierea unu i atri but specific ~co Iii moderne, ancorarea acestei a In activitatea pr actica product iva. reclarn a pentru urrnator i i ani construirea unui nurnar sporit de clad lr i pentru sco!i.

Autorul cons ider a ca modul In care acestea vor fi realizate va determ ina desfasur are a corespunzatoar e a mu Itiplelor acti un i educat ive, specifice tnvat arntntu lu i modern.

In acest scop lucrarea urrn ar este, prin analiza celor mai stabile elernente ale fenomenu lu i educatie i, a factori lor de per rnanenta care au aparut od at a cu primele forme de transmitere organizat a a datelor inform at iona!e, sa contureze tendintele previzibile in evoluti a construct i ilor de scol i , adaptarea acestora la specificul, tr ad iti i Ie ~i real itati Ie vieti i noastre. Cu alte cuvinte autoru I I:;;i propune ca, sprijinindu-se pe analiza crit ica a trecutului, sa arunce o privire In viitor, In acest viitor apropiat In care proiectarea scoli lor noi precu m :;;i reamenaj area celor existente vor trebu i sa fie astfel concepute incTt sa perrnit a adapostire a variatelor situati i educative in cond it i i de eficient a econom ica.

Fara sa fie un manual despre scol i, autorul rnartur iseste ca pe parcursul intocmirii cart ii s-a gfl1dit mult ~i la tr ebu inte!e student ilor arh itecti , la posibilitatea de a Ie acorda unele elemente si date lndeobste r asptndite in multe alte scrieri, sau cap atate prin cercet ar i ~i exper iente proprii ~i care vor contribui, alaturi de alte lucrari aparute in acee asi ed itur a, l a formarea lor mu Iti later ala.

Desigur ca lucrarea se adreseaza in acee asi rnasur a arhltectllor, ca ~i tuturor speci aiisti lor care participa la definirea educatie i ~I fnvataturii, profesorilor care cu dragoste ~i p asiune contribuie la forrnarea, ca cetateni ai tari i, a tuturor copi i lor nostr i,

11

11. rSTORICUL SI EV,OLUTIA INSTITUTIfLOR 5COLARE.

RELATIILE DINTRE DEZVOL T AREA CUNOASTERII 51 EVOlUIIA iNIV AI AMINT,ULUI

PROBLEME CU CARACTER G'ENERAIl.

Scoala a reprezentat, din totd eaun a, un rnlj loc important de cunoaste re 9i transmitere organ iz atji a resu rse lor inform at ion a Ie a!e tim pu lu i.

Esenta teoretid. a acestui proces social, pedagogia, este 0 ~tiin~a soc i a la ,de "intersect ie ~ i convergen~~,"* a U nor ansarn blu ri de ac t i u n i care determ ina asupr a omului, ca subiect al unei reallzart constiente, efecte Instructtv-educat.lve.

Procesul instructlv-educatlv este determinat de un ansamblu de act i u n i educative [educatia) precum ~i de UI'I proces de formare mtelectua la (instruc~ia) In scopu l rn ode lar i i omului in vjrtutea idealului educativ al soci,etatii.

Educat i a a aparut odata cu primele forme de existenta socl ala ~i avea drept seep transnniterea expe r ientet d~tigate In greaua lupt a pentru existent a. Este ltmpede ca acest proces social, aceasta forma supertoars de manifestare a camen ilor a precedat apa riti a inst i tu til lor specializate In transmiterea inforrnat i ilor .

Organizarea de catre societate a ilnstitu~iilor nnenine sa asigure instruir,ea tinerilor a determinat, pentru arhttectur a, contur area unui program functional:

$COALA.

Aceasta inlan~uire, aparent srrnp la, a e lernente lor care din punctu l de vedere a l arhitecturii au condus la aparttra unei sfere de activitate specif ica , ce s-a amp liflcat cu fiecare et apa lsto r ica deru lata , dezvalu le , la 0 analiza mai at ent a , 0 condensare de fapte ~i eforturi de evolut!e ~i regres, intr-un cuv int 0 adevarat a istorie implet.lta str ins cu aceea a oarn en+lor , a societapli care au c ladit-o .

. Plednd de la ideea marturis'itil, di studiul istoriei um u i fenomen (care poate ave a 0 istorie) conduce cu siguranta la dezvalu irea posibilitaplor I,ui de evo lut le , a legi lor propri i de dezvoltare, stud iu I arh itectu ri i sco I ilor este fi resc sa i!1ceapa cu incercarea de acauta rnodul in care fenomenul educatl e i ~i mai cu searn a elementele de perrn anenta ale acestui fenomen, au evoluat.

Decl :

* Em iii anD u mit r u - "CONSrDERATII CU PRIVIRE LA ANAUZA OPERATIONAILA. A ACTIUNII' EDUCATIVE".

CONSIDERENTE PRIVIND EVOLUTIA EDUCATIEI. FACTORU CARE AU CONTRIBUIT LA DEFINIREA FENOMENULUI: MEDIU CONSTRUI1, RELATH SOCI 0- POLITICE

Actu I educationa l s-a gasit int r-o scrtnsa re lat ie cu cer lnte!e ~i p0sibi'ita~i Ie educative ale f'lecarei etape, cunoscTnd 0 transpunere evo luuva die la car acterul global ned lferent iat , nespecializat, in or indu ire a comunii primitive, p in a la formele moderne pe care Ie irn braca educaria timpurilor noastre.

Dar cel rna] important aspect a] inst a'[ar i i procesului educativ, In acele indepartate vr ernur i , ill constituie apar lt!a RELAflEI DINTRE liNDRUMATOR ~I ELEV, dintre experienp ~i dor lnta de cunoastere , Aceasta relatie, pe care 0 vorn denumi scc io-psi hica , este deterrn inata de necesitatea transferului de Inva~aminte ~i are un puternic fundal social, deoarece subiectul actlun l l , copilul n ascut neputindos ~i nesttutor, este opus cu lnur ll incorporate In v+ata grupului care II inconju ra, In scopul mcdelaru acestuia in tr-un membru activ al nucleu lu l social.

Acest fapt se real lzeaz a pe m asu ra ce se m atu rizeaza fizi c, pri n dobind irea trept ata a cunostb.telor in cond i!ii Ie trai ri i ln cadru I ~i irn preun a cu grupu I, adoptrind, prin intermediul educatorului, procesul psihic de acr iun e ~i glndlire al acestu ia,

Astfel apare evident di pr in "subiec~ii educati" se per petueaz a cu/tura ~i caracteru l grupului, accept indu-se l pot eza , de netagaduit astaz l, a i m pos ibt l itat i i transmiterii altfel a caractenisticilor psihologice (pe cale biologidi spre exemplu).

In afara celor de mai sus, caracteristic pentru inceputurile socletjiti i orn enesti ~i important din punctul nostr.u de vedere, este faptu l ca rel ati a profesor-elev se defineste prin caracterul ei de urulcl tate in fiormula: UN PROFESOR ~ UN ELEV.

A fost pos i b i I acest lucru , deoarece cantitatea m iea de cu nostirite a gru pu ri lor sociale putea fil stap in ita de fiecare rnernbru rn atur al acestora, exist lnd astfel poslbilitatea unei comurnlcar! directe, simple, necodificate, neorganizate.

Aceasta re lati e se va dovedi de-a lungul evo lut ie i sale ca {iind cea mat in masura sa asigure 0 comunicare f lexlbi la. ad apt at a fiecarui subiect, explic ind eforturile sco l i i moderne de a rn i csora pe cit posibil grupul de elev; d at i ln grija unui indrumator.

'* *

ASigurarea unui cadru adecvat care sa raspunda din punct de vedere utilitar ti estetico-ideologic cer Intelor materiale ~i s pt r itu a lla a le soci etati i , in cazul de fata ada posti rea procese lor educ ative, a consti tu it din totdcaun a pri nc i pa lu J ob iectiv a l arhjtectur!l in general ~i al construcfiilor de sco l i In special.

Acesre cer inte au fost diferite in cadrul modu ri lor de product io ore s-au suecedat, au reflectat stadiul cunoast er l i , intcrcsu l social fnr!i de f('IIo/tl{:nlll ('du(;n\.i('i.

Este fif"e~c, III accstc condltil , ca modul in t:\r s-n ,j''';c:ilj,UI",11 pn.il~I.l,.ul (·~II!c. ~iv in orlnduil"l':\ I,;jC111l1l1l<'i pri m lt lvo ",/11111 dl~11 rl'11111" rll.II'I~II' IIIV'H L,l11.'nle~11 ,.p drtIi !.1[1l, Ai.lul.l r"11i ",.1 fl (~I'~IUI1~1 '.1 II ru III Mini ,,1 •. ~ lilli' II "~I "lilt II I .• 1,1.1 "'~I dru nrru I ri.1 ,II IIlt' r'IIJ.!~mlllllllll r""I~lrl' ~" (II 1,',IIIHf I If III 11111""11.1111 jl,hlll III I'v"hl\11 "IIl~I!l1 Ill' Ii(' fUll'! 111111<

100m

'---- __ --'

2

I OI!II'pL" i nci n ta sacra (sanctuarul ~1

.' I.~I' l.fQ~n~~·lnu I gi Inn azi u I ui (G).

I Glmnaxiul din Olimpia, sec. IV I.e.h.

1 cur t.ea i n t er i oa r a ; 2 - uliI'itati educative, ,

'" r"marea b ancl l e din pi acr a In jurul inea-

I 3 1'11~'II; 3 - ves ti ar e ; 4 - ablutio; 5 - intrare.

EDUCATIA IN 'ORiN'DUIREA SClAVAGISTA

1).1 1.1' I,rll!!,' I,' 1'1'1'("1'1" ~I Sf;)illri j)"tbgogic(', c~r(! ap:!1 i'll "llia<la" ~i "Od iscca".

IITI'~ I;) ~111111~L7.iilc ant icc , proccsu l cduc at ion a l cunoasrc diferitc forme de man i(~s~are, sc contureaza C8 fcnornen social, determina apar it i a teoriei care-I guvernCDz5: pedagogia.

CLI toate di scoala in formele ei de inceput s-a dezvoltat in mai toate civilizat iile anticc, Roma, dar mai cu se arn a Grecia an t lca , prin inva!a~ii care i-au dat orn enir ii , s-au s ituat pe primul p lan al con curari i ~i definirii filozofice a e ducat ie l ~i pedagogiei.

"Timpul nu ne inva!a a gindi ci numai e ducatf a 9i inclinarea f l re asca", s int cuvinte atribuite lui Democrit, cunoscut materialist al ant ich itat i i , care, a l atur i de Heracl it, un alt Ifilozof materialist pentru care "natura const.it u ie singuru I' izvo r al cunoaste r i i". a contribuit prin cercet ar+l e sale, la defin irea t eoret ica a educa t ie.i.

Totu si , p ri rn u l teoretician al pedagogiei este considerat marele f'ilcz o f grec Soc rate . "Eu ri st ica" lui reprezi nea 0 metod a de predare, av in d I a baza descoperi rea ad evaru lu i prin deductte , prjn dialectica ~i rat iona l i tate a gindirii.

Mai apoi Platon, continuatorul ideilor lui Socrate, ap llca principiile sale pedagogice in scoala infiinpta la Athena.

Aristotel cons idera educati a drept "aC!iunea de d altul re a fiintei umane, asemenea act iun i i sculptorului care ciop lesre blocul de marrnur a spre a-I dao forma", EJ a infiinpt la Athena 0 ~coara unde si-a propovadult ideile, pr in lect ii le sale de fi lozof ie care aveau loc in timpul p l'imbar i lor. de unde ~i denumirea de scoa l a peripatetidi (peripateo = merg, ma plimb).

*

¥ ".

Cantitatea de lnformar!l de care societatea dispune In aceasta per load a este incomparabil mai mare decjt pe prima t reaptji de evo lut ie scc iala.

Cu toate acestea, d ator+ta unui ansamblu de factori soci a l i , re lat!a socio-psihid i~i p astreaza cu precadcre caracteru I de un icitate: un ln drum ator , un elev.

Factorii care au permis continuitatea acestei rel at i i , in cond i ti i le cresterf bagajului l nfo rmat ional-social , s int deterrn inatt de restringerea educatie! sociale organizate numai la nivelul oarn en llor liberi, nurn aru l elevilor hind astfel mult mai redus; s isteme Ie ed ucative ap 1 icate n u concepea u d ec it d iscut! i bi latera Ie intre fi 10- zof ~i discipol, cuceririle rn int i lor luminate ale vremii e rau accesibile numai unui nurn a r restr ins de discipoli.

Ca reflectare d i recta a condrt l i lor sociale ale stadiului cuno asterl l ~i a dezvoltar i i P rocesu [u i educativ, arh itectu r a ant lea, pe un fond c reat iv de nepr etu ita va lcare , a avut ~i in domeniul arhitecturii cladlrflor de scoh importante inovati i si realizari.

, Dar se poate vorbi pentru p rlrn a o a rs de scca la ca echipament organizat al asezjir ll 1[1 mariJe centre comerciale ~i adm inistr at lve ale civi l.iz at i i lor Eufratului:

Ninive, Dur-Sarukin, Babilon, unde sco lile, de cele mai multe ori corelate cu "BilblioteciJe die lut", I~i gaseau locuri prestabilite in asez are , cu preddere in cartierele preot llor ,

Revenil]d Ia ctvl llz at!a medit er an ian a, in orasu l elenistic, construit dupa planu ri ale arh itecti lor, gim n az i u I, alatu ri de bu leu terion, teatru I stoa, bazt I lea cornerciala ~i templu, constituia unul dintre principalele obiective or asenest! care margineau ago r a a~ezarii,

Acest lucru vade~te irnportanta pe care construct ia ~i conttnutul functional al gtrnnaz lu!u l a det inut-o in ansarn blul vietii sociale.

o 10 20 30m

I~

. I

3

Dad scoala gramatieului avea eu siguran~a earaeteru I unei locu lnte mai rasarite, unde copii de [a 7-12 ani, supravegheati de pedagogi, Inv~tau scrisul, cititul 9i socotitul (pe tablite de ceara sau cu pietricele), in schimb sco llle mai mari, palestra ~i gimnaziul, beneficiau de construct!i specializate, asezate cu precadere Tn eentr e!e or aselor.

Cele mai cunoseute ~i ale carer vestigii au strabatut veacur l le s int gimnazidle ~i palestrele din Milet, Pergam, O/imp, Priene, Athena ~i altele.

Gi m nazi i'le ea u n ita~ i fu net ion a, Ie c u pr i ndeau, m argi n ita de portice, 0 cu rte i nterioara, eu d eoseb ita valoare furiction ala. Aeest spati u a constitu it e lem entul functiortal care a permis desfasur area ac ttuni lo r educative In limrte!e re latie! de unicitate, prin ocuparea copiilor cu exercit!t felurite (6izice m a l cu seam a) ~i care permitea eliberarea tndrurnatoru!ut, spre a se ocupa cu pr ecadere de un elev sau grup m ic de copii.

5

1 M 11_, ". ""~i' 041""111 II I 1 I '.' I ,.~" .r

, ~ I III I q III I '~I" I ., i", 'I~' ~ .. -I" "I ~ I I

~lllIlIlllfll Ii 1"'1 I .111 II~IH 1)1 I I'''' I III iI.

,1,,"I~ I j I'~II ,II .• I 1".,II,,'lili!

4. IMi let, gi mnaztul ~i p a l as t r a termelor lui Capito; A - g i mn a zi u l , sec. III i.e.n.; B - pa lestr a , a nu l 160 e .n .

4

5. Priene, gi mnazi u l ~i stadionul: 1 - st adionul; 2 - tribuna; 3 - "xystos" (pista de

amtrenament). 14

A"., ••.. , ", ... 1 Illi I'''' I,"

1l1'''II'~1 iii <III ~ IllII

~IIIIII ~.I" I

o 20m

1 , , I r

; r f'Pl, r.imnaxiul lui Vedius (150 e.n.) IllIi ~iI'~,l pr i r-ci p a l a )n g i rnnazi u se f ac ea prin JII ",.II~LlI s l tu a t pe latura au d.i c a a cur t i i inteII"~I II. tnconj,Jrata cu portice. Pe par t ea de y,,"1 II ,;ur~ii se d ezvolt a ineaperi Ie gimnaziu- 1111 ~ ntn de cer ern oni l sala de sport apoditlH liI,nl

15

6

In ju ru I aeestu i s p atl u ed ue at ion a I er au am p I asate fell u rite incaper i ~ i ad aposteau, de regula, salli pentru bai (ab lut io}, sali pentru studiu, mobilate eu banci din pi atrf dispuse perimetral, bj b l iotec i eu luerarile rn aestr ilor , lncjipe r i ale gimnaziarhului (conducatorul lnstf t ut ie l).

Glmnazlul ~i palestra au constttuit importante vestigii ale lungului lan~ al evolut!ei ccnstruc t i i ior destinate educ at ie i.

EDUCATIA IN OR]NDUIREA FEUDAL,\

7

Caraeteristiea soeieta~ii evului mediu, spiritul ei dominant, orientarea catre re!figie, a fost in buna m asu r a determinant pentru proeesul edueativ.

In noi Ie con dit l i soeiale (sporirea prcductlel ~i d iv iz i unea munc ii , sp ir ltu l de qlaustrare ~i nelncredere}, relati a profesor - elev capata noi earactesrist1c!, 'se diferent iaz a , reflectind dlver srf lcarea proceselor educative.

Dad din punct de vedere f iz!c , rel at ia I~i pastreaza raportul de unicitate, in eele mai multe cazuri (in educat ia cavalereasca, in scoa la bresjelor ~i a negustori 10 r) din pu nct de vedere procesu a I pierde caracte ru I bi lateral, intersu biecti v, pierde dialogul, d ato r ita izolarii fa~a de viata, a conslder-ar ii elevului ca simplu obiect ce tre'buie educat, acesta f'i lnd llpsit de orice ini~iativa sau partieipare activa ,

Pe de alta parte, datorlta nivelului relativ scazut a l cunosttnte lor. cit ~i ritmului incet al 1mboga~idi acestora, a aparut ideea sau pr inctp lu l ca elevul n u-s i poate de pa~i profesoru I. Cal 0 (on sec i nta se i nsta le aza un fond de n ern credere, de d lsp ret fata de subiectu l educat. In aeest fel, ap ar lt la constringerii spirituale ~i fizice, a dresaju lu l educativ, este 0 conseclnta flreasca a tipului de educat-e ana l lz at ,

In afara re lat ie i de unicitate, mai apare in cadrvl' u n i ver's i tat i lor , In vnele sco!l manastire~ti sau In primele sco l i o rasenest i , relat ia PROFESOR - GRUPUL DE ELEVI.

o prima con sec inta functiona la a tipului primar de invatamlnt eolectiv generat de am intita rela~ie, este apa r itva rvdimentvlui de spatiu educativ.

Planul constructt llor de sco!i ~j mai cu seam a al univers ltarilor realizate in acest scop se va structura , avin d la baza ideea gimnaziu lui antic (curte i n ter io ara inconjurata de constructli), care s-a dovedlt a corespunde perfect cer inte lor funcrioale ~i spi ritulu i de claustr ar e specific ~i deteum inant pentru scctetatea evului mediu.

\

I

IL~_J

[~~I

~ __ ~J

10 20 30m

3

Daca sccala gramaticului avea cu siguranta caracterul unei lcculnte mai rasarite, unde copii de la 7-12 ani, supr avegheati de pedagogi, invatau scr isu l , cititul ti socotitul (pe tabli~e de ce ara sau cu pietricele), In schimb sco ll!e mal mari, palestra ~i gimnaziu'l, beneficiau de const ruct ll specia liz ate, asezate cu precadere in centrele oraselor.

cere m al cunoscute ~i ale carer vestigii au str abarut veacurile slnt gimnazlile ~j palestrele din MiJet. Pergam, Olimp, Priene, Athena ~i altele.

Gimnaziile ca unitati functtona!e cuprindeau, marginita de portice, 0 curte inter loara, c u deosebita va loare funct ion a la. Aces! s pa~ i [J a constitu it e lemen tu I functtcnal care a permis desfasurarea actiun ilor educative in llrn lte le rel atjei de unicitate, prin ocwparea copil lor cu exercltj i felurite (fizice mal cu seam a) ~i care permitea eliberarea indrumatorului, spre a se ocupa cu precadera de un elev sau grup mic de copii.

5

Ii \' I

Ii

\ 'I

l If

II

IItjol,ul "I ul. I- I"d. " •

'.1, III II! r II. I I I IIII I I ,~,I II '" I . 111.1\1 ~ ~ l

~ I ,,,II ~. !HI (, Ir' I I 1111 I!I Iii r I ., i'" , I" I tJ

·11 r l I i ,II r" I II ~I ~l~.I"h,d

4. Milet, g i rnn az l u i ~i p a l es tr a t cr m oi or lui, Cnpit o : A - g i rnn azi u}, sec. III i.e.n.; B - p al estr a , «nul 160 e.n.

4

5. Priene, gimnaziul ~i st adi onul : 1 - sta-

di onul ; 2 - Hi bun a ; 3 - "xystos" (pista de 14 antrenament).

6. Pergarn - orasu l miljlociu - gimnaziul su.pes i or al tinerilor.

o 20m

I t I

I, EJes, gimnaziul lui Vedius (150 e.n.) Inl'l'ru'ca princl p a l a in gimnaziu se facea prin 1"·")l'i l eu l s i tu a t pe l atu r a su dlca a cur ti i inte"'CI~ru! inconjurata cu por t ic e . Pe par t ea de ..,.~~~" curt i i se dezvoltii irlcaperile gi rrm az i u- 1111: s~i~ de ccremonii sala de sport ap odiI ~'i''1i u m

1S

dlill JI !Blll] IJIIIIII1111111111111111 Ell II

6

In jurull acestul spapu educational erau arnplasate felurite incaperl ~i adaposteau , de regula, sa li pentru bai (ablut!o), sali pentru studiu, mobilate cu barrc i din piatra dispuse perimetral, bfblioteci (cu lucrartte rn aest r ilor , lncaperi ale gimnaziarhu lui (conduc ateru I i nst itut ie i).

Gimnaziul ~i palestra au constituit import ante vestigU ale lungului lant a l evolut!e l construct Hlor destinate educat!et.

EDUCATIIA iN ORINDUIREA FEUDALA

7

Ca racter ist ics socjeta~ii evului mediu, spiritul ei dominant, orientarea catre religie, a fast In buna rn asu r a determinant pencru procesul educativ.

in noile cond i ti i sociale (spor+re a p roduct ie i .<;i d ivlzturiea munc i i, sprrrtu: de cl auscrare s i neincredere), relat!a profesor - elev capata noi c aracnesj-is ti cl., S'e diferent iaza, reflecUnd diversificarea proceselor educative.

Dad din pu net de vedere f iz ic, rei at i a 1'<; i pastreaz a ra portu I de un icitate, in cele mai mu Ite cazuri (In educatra cava lereasca, In scoa!a breslelor ~i a negustori lor) dlin punct de vedere p rocesual pierde caracteru I bi lateral, lntersubtecttv, pierde dialogul, dator lta izolarii fa~a de via~a, a c ons ider ari i elevului ca simplu obiect ce trebu!e educat, acesta f iind [lpsi t de orice in i ti at iva sau pa rt i c l pare actl va.

Pe de alta parte, dator ita nivelului relativ scazut al cunosuntelor, cit .<;i ritmului incet al imbG!ga~irii acestora, a aparut ideea sau pr rnctplul d elevul nu-sl poate de p asi profesoruJ. Ca 0 co.ns.ecin~a se lnsta leaz a un fond de nelncredere, de dis pre t fata de subiectul educat. In acest fel, apar lt!a constringerii spirituale -'ii fizice, a dresajului educaniv, este 0 consecinta f ireasca a tipu lui de educat!e analizat.

In afara re l at le i de unicitate, mai apare in cadru I universitati lor, in unele sco l i manastire~ti sau 11:1 primele scolt or asenesti , re lat ia PROFESOR - GRUPUL DE ELEVI.

o prima consecinta functjona la a ti putu i prlrnar de invatamlnt colectiv generat de amintita relat ie, este apar lt!a rudimentului de spotiu educotiv.

Planul construct+l lor de sco l i ii rn a i cu seam a al univers itatolor realizate In accst scop sc v a structura , avind la baz a ideea gimnaziului antic (curte lnt er loara illcO'ljIHaL.ii de ccuscructu). care s-a dovedit a corespunde perfect cer lnte lo r func~Itl~~" il "f~il'ijljllli d" (1;111\11';11'" "1H'ririr ~i dor.cr-m i nn nt pent I'Ll socictatca evu lu i

""'" III

o

Sm

Educat ia cava ler easca, a mesert ast lor sau a negustorilor, nu a necesitat spat i i special construite pentru desfasu rar e a procesului In sine. Capela, atelierul. erau capabile nu numai sa adapostcasca aqiunile spectf'ic e, dar sa determine In anumite cond i t i l un cadru co respunzjitor mistic sau de trebu inte practice.

Tipul de Invapimlnt colectiv (In forma lui de tnceput), u t l llz a t in scol s!e manasti rest}, un iverstt at! ~i mai t irz iu In sco ll le orasen est}, a necesitat realizarea unor construct i i specra le, reflectare a crester i i comjiliexita~ii funct iona ie , a volumului conssru qi i 10 r in genera f.

Specific tipului de scoala manastireasd. este fara lndoiala cel reprezentat in planul conservat in manuscrisul de la manastirea Saint Gall (Elvet la). Acest plan, care pare a fj rezu lt atul studiu lu i unei lnalte persona l'itat i ecieziastice a epocii carolingiene (In jUful anu lu i 818), este conceput ca un model de organizare manastireasd. Astfe], a latu r i de biserid, se mal a flau scoa ia sau sco li ie (fiecare sala reprezenca un maestru cu scoa!a lui), Infrrrner le precum ~i locu tnte.

lntregul tip de o rgan iz are este inspir at de regularitatea ~i sistematizarea generala a unui castru roman, iar scoala este concepura pe principiul gimnaz,iului antic, respectiv un spat iu interior deschis, delimitat de construct i l le de t reburnta ale scol!t.

8

9

8. Manuscrisul de la manastlrea SaintGall, El veti a , schi!a or igi na l a reprezentind un model de c onnuni tate manastireasca (anul 818). $coala (1) r ef l ect a un tip de organizare i ns pir ac din gimnaziul antic; 2 - c at edr a l a ; 3 - cur-rea interioara, m ar g inl tfi de dormito ar e (5); magazii (6); r efcct o r i u (7); 4 - cimitir; 8 - g r ajdur i ; 9 - locui nt a ; 10 - cas a de o as p et i : 11 - b oi nl tji ; 12 - cas a novici lor; 13 - g r adi n a ,

9. 0 constructie de la Inceputul veacului al Xl v-l ea dJin E~ropa cencr a l a care adapostea un ar elt er , cu sp a ri u de "jnzare d,tre srr ada, s i un dc avea loc ~i inscruireacopiilor membrilor breslei. Vedere ~i plan.

16

10~11. Curt ea interioara a g:mnaziului din Milet (anul 270 1.e.n.). Gl m-i aziu l antic ~i-a d et er rni na t prin s p a t i ut] c entr a] d eschls , cea mai i mpor t a n t a funct i un e e ducat l va . Ac sst nucleu a Iost preluat apoi decaHe~coal~ evu l u i mediu in felurite forme, dar pi er z In d u-s i car a ct er u I f\jllc~ional. Curtea Utliversitaj:ii din Cracovia ~ Collegium Maius (11), cu t oat a vaioarea ar hi t ectur a l aj r a m in e , prin prop o r t i l v ca r act er s i d et e r rnl n aril e din ans a rn blu l Iu nc t i on al, un simplu sp ari u prin car e s In t i l uminate lnc ap er i Ie adlac en re ,

17

I" • I hl~1 1'1111 ,III I,,~I I I,/j P ,,,,1' 'J'1,1 I ",dYll II \Ih ro~ld~11 IIIHJI"

I ,·Id III II I' pfr 1"111 r,j jill I, WI"·' iii r jill 11111,"11 111'Illr Ihll /"11' I n ,j"I;/I<' ('.," .11 X'" I,''') ILI!" .ut ·.llIJII 1.1 '1Ii!dlll II" "1"1)1 III,,,JI" I"'IIIIII"'~ "111!,,~,n,' 111.11

ITt, I ~ . ~11 (jWJ '( 114[1), (Hrf, IIV /" (1.36'1')' VIIHI,!) (LJ,G_\l,), 1I,.lcldl" I)~ II ~ Ill),

III .Ic.uiat;i rlm p ~conla OI"~i1~'lIeoi:Sc~., ~plie~fI~~i PQ,rltl:lI:ivi <It, Tnl'I~Hln' .1 m~l~ul ,r 111('dievi'l'h:~, QSl;C OId:ipostit~ ln conztruc'ti l dl!!!stin",c@ locuf ru, dl:llllllIL(.~ 01'1 II") ca,drul locu intc i grarnaticului (Invavatol"ul ~i condudtorul sc o l ii}, Cu toato d scoa l a avon o dura ta de 2-3 ani ~i drept seop Inva~atul serisului 9i a l eititului, Intregul proecs avea loc lntr-o s i ngu ra lndipere, In cad ru I carela pe cite 0 I atu ra er au asez a ~I cop ii, pe grupuri de v irst a , sub indrurn are a ace lu ias i grarn3Jtie. Astfel de sco li au aparut In seeolul XIV In rnai toate or ase le rnedievale.

10

11

Elernentu I caracteristie, din punct de vedere al integr;(rii urbane, eomun tuturor tipurilor p rtnc lpal e de 9c01i, este procesul de izol are, in raport cu rnedru l inconjurator, determinat de eauze diferite, dar avind ace lasi rezu ltat : cons tru ct i i c/aust ratc , neutre, refleetare a earacterului ned'emoeratic pe care scoa la 11 eapata In ac easta et apa a dezvoltiirii socia Ie.

RENA~ifEREA Sf SOC lETA TEA CAPIT ALiST A PiNA iN PRAGUL SEC. XX

Rena~terea, c aracterizara prin dezvoltarea econorn ica ~i sptrttua la a grupurilor soc i a.le, a oraselor , a contrtbu it rnu ln la cristalizarea 9i instituirea unor teorii progresiste 9i In dom en lu l educat!e l .

Noua orientare in eu lturji, prin reconsiderarea s pi r inu a li tatfi 9i fi lozofiei clasiee, este indrept ata Impotriva vechllor re lat i i feudale, care constbnul au 0 frlna In dezvoltare a soc ieuat li.

Aceasta larga m iscar e um anist-f'Hozofica, care s itu a In eentrul p reocupartlor sale omu I, in ideea liberei sale dezvc ltar i , s-a refjlectat in proeesu I edueativ al soc ieta~ii ~i mai ales In p lanu l teoriilor 9i al conceptf ilor pedagogiee,

Mari persona I ita~ i, m aestr i vestiti a l Ren a~teri i, au vazut In edue atle m aim u It dacit un simplu proees lnform atlv, au determ ln at ~i conturat noi teorii, de deoseb ita i m porta nta pentru ori entarea genera I a a p rocesu lui ed ucat iv.

*

"

!

I I'

j

I

II

II I.

Pili/II AIIIII II 11,1, II', .ill ,i "II I ~ f"'~1 ji<'

11111'. (1:.1? I M(J)

Op0r',1 de dil)' t.i i , III Cl/"t.'r.~i exprim!J l.~UIIII,' " ti,:j ILO,\ltt' 1.1 ,·,J'I' ,1\'1", "',I,, DJDACTICA MAGNA. !n aceasta Iucrarc, Corncnlus COlltul'e(')z~ pr+m u I marl' ~,I~lulll de instruc~ic-educa~ie unital', corespunzator etapci noi In cvo luu a socictatt: ornenest i.

La baza s istemu lut s au erau situate principii progresrste care consider au ca omul poate fi infJuentat, modelat, prin inter:nediuJ u ne i educ at}, corespunzatoare, dem ocratice, adaptara natu rl I ~ i virstel cop I i lor.

·111 'I' 'Ij ',11 .If 1,1111", III' I iii ,II , , J>I tl ~I:"I' d ,>I IlfllH '

",.11

( Iii'

12

12. Planul par ter-u lu l universitatii ain Cr aco vi a 5i 0 i rnagine a iar a d e i cu intrarea.

13. Universitatea d i n Pr aga (1348).

18

14

19

"'~:.\lIj'"" I "III j "'Y~\I""",',illll, ,ll1ft!,I.· ud", ~IIV'·. '''',u,I'''''II'" Hd\IU~II~ d,· .,,1 '/.LCJl.j" lh,,,, ,I~ .," u.d.', .1 V~, .q!~1 I<::II! ,J~ rli,h v., 'I' .j ~hlllu,~ "L~\;lUIIII dl' r~~Ii~~.1 mr"L (".o.! L1U I V , ill~ ... ~duif:(lI'I.!a el.rscler l"dl'vidu~"ll;:;H(' <;il Vlr:;:td, 1I1I11:l<ir de eliJV~ ~I n i ve Ide predarc, au const itu It i m po rtan te dete rm in a ri pen tru defi n i rca programului arhitectural al sco lli ,

In sistemul sau educativ, Comenius acord a 0 mare Irnportanta cJadirii sco li i , ca reprezentlnd 0 latura a procesului educativ: "sa p r egatim mai intI! scoa la dupa cum pasarea I~i pregate~te mai Intli cu ibu!". A atribuit construc tltlor sco la re , poate pentru prima o ar a in istoria acestora, calitati c apab i l e sa deterrn ine , asupr a cop i i lor , efecte cd ucati v-estet ice.

Dupa Comenius scoala trebuia Impartita In rna i multe trepte sau "stadii educat iva", In funct ie de v irst a copl llo r , Acest la, la r indu l lor, erau ad apostit i in clase cu un nurn ar determinat de elevi, unde fiecare avea un loc stabtl. Cons id era n ecesara !ealizarea in scoa la, cu ajutoru l elevilor ~i pentru elevi, de spectacole sco lare

In i poteza apl ieari i acestor cony in ge ri era abso I ut necesar a prevederea in rcteaua function ala a sco l i i , a unui spat iu capabil sa in lesneasca d esfasurarea acestei ,fufilqiuni.

Sco lllor intemeiate la leszno (1629 - Polonia), la Sar os-Patak (Transi Ivan ia - 1652), Comenius a caut at sa le atribuie ca lltati le necesa re desf asurarn Inva,tamlntulu l , conforme cu principii Ie ~i Ideile sale.

Consec int a irn port anta a sistemelor no i pedagogice, pr ivin d constructi i le sco lar e initiate de Comenius ~i alVi i l ustr l pedagogi precum J. Locke", a constituit-o In primul rind apar it ia s i Inchegarea unui sistem functlonal al sco l!l , con eret izat lntr-un program arhitectu r a I pr estab i ltt ,

La def in ir e a programului arhitectural al sco lu a contr lbuit In i m por tanta masura ~i evo lut i a unit2tii socio-psihice catre r c lat i a profesor-grupul de elevi, speclf lca ii1vatamlntului colectiv.

Cauzele acestei evo lutf i le-arn vazut , consec int a conso l id ar i i n ot i un i i de IlIvapmint co lect iv rezlda lns a In fapt u l d scoa la sec. XVII~XVIII nu mai poate (I concepu ca fara 0 suita de clase , la care se vor adauga un rn in lmurn de functrun t necesare activita~i i educative.

_":-::_ ;~.

Dezvoltarea In continuare a relapilor de productre capitaliste specifice sec. XVIII-XIX, va conduce la nevoia atragerii In fabrici a unui mare n urnar de mun~itori ca lifjc at i , In cornpar atte cu productt lje a n ter ioare .

,In aceste cond it i i , scoala devine 0 necesitate ob iect iva a p rocesu lui SOCial, fiind in ace last timp ~i una dlntrc 110zincile programuJui m lscart lor revo lut iona re burgheze, care u rrn ar cau preluarea puterii poltt ice de la expon enti i s oc ietat i l feudale.

?coa la cap at a valente democ rat ice , progres iste, in corn paratl e c u sco I iJ e anter io ar e , are un caracter mai cu pr inz ato r ,

Pentru a inv inge s pi ritu I dam in ant b iserlicesc din sco I i Ie vrem ii, pentru a gas i ca i m ai bu n e de indruma re ~ i transm itere a Inv3tatUJ ri i, num eros: f i lozof i, ped agogi cu idei r evoiut ion ar e au conturat importante cer inre ~i principii care sa guverneze in sr.ruct ia s oc i a l a .

Eliminarea reJigiei din sco l i , consid er ata ca tara vreo valoare educativa s au rnor ala ("rariunea este singura lumina care trebuie sa conduca omul In via!a"-

"). L 0 c k e - filozof ~i r epr exentanc de s earn a a. mi~carii pedagogiei r ea li s te a

sec. XVII (1633-1704). A sus ti n ut cu p r i n d cr e a In sco li a cu tur o r c opi i l o r ca r t i er e l o r muncit or est i , a lrrtr odus , de asemenea ideea realiziirii u nu i jnva~am;nt u ti l ,

; I

D. Diderot), critica programului sco li lor de tip feudal, nepotrivit progresului social, erau numai 0 parte dincre cer+nt ele celor care pretindeau sco l l i innoiri.

Dintre acest!a , a latur i de [e an-jaques Rousseau (1746-1827), Robert Owen (socialist utopic 1771-1858), se desprind doi mari teoreticieni ti fondatori ai sco l i i moderne: l. H. Pestalozzi ~i I. Fr. Herbart.

Pesuilozzi (1746-1827), eminent pedagog ~i om de cu ltura de origina elve~iana, a fost preocupat In intreaga sa activitate de inpelegerea profunda a educ atlei ii implica~iilor ei sociale, reuslnd sa st abt leasca, pr+n concepti a sa generala asupra procese lor educative, un echilibru intre evolut!a soc iet at li , nivelul cunosunte lor ~i posibilitatile sco l i i de a Ie tr ansrn lte , de a re al iz a 0 educ at ie efecttva.

Concluziile conceptului sau asupra educatrel stau la baza pedagogiei moderne.

Plec1nd de la ideea ca omul este format. condus de forte sau laturi comportamentale - de natura fizica, rnor ala, mtelectuala - consider-a educatla ca fiind acrlun ea care conducela instalarea ~i dezvoltarea acestor comportamente In mod or.ganizat.

Prlncipiile sale pedagogice, dintre care subliniem rolul intuitiei In procesul instruct lv, rolul familiei ~i a l rnunc}] In educat.ie , ro lu l exercttttlor sintetice ~i analitice, principiul dezvoltar l i gradate, au fest aplicate de autorul lor In scoltle organizate sau construite sub indrumarea lui: la Neuhof in anuI1770, unde a pus bazele unei sco ll popu lare agricole. la Stantz In 1789 sau Iverdon In 1805. Scoa la de la Stantz era arnenajata in c1adirea une i foste manastiri ii funct ion a cu 80 e lev i , Spatiu l construit a fost organizat, in afara c1aselor (In numar de 4), cu ateliere de lucru practic, sala pentru 0 modesta biblioted, dorm moare. s a l a de m ese , capela s i loculnte pentru institutori.

Fr. Herbart (1776-1841), reprezent.antal doctrinismului ~i conservatorismului german, a contribuit prin teor la pedagogid e l abor at a , l a ad ap tar e a de fapt a ~co'lii la nolle certnte ale vietii, la posibilitatea am e lto rar ll s itu a ti e! existente, determinata de crestere a continua a nurnaru lu! de elevi.

II I, 1'-' ILL, 10"

lilt I ,. HI lilLI, tn, •• 111

",,'~I" "ll",llhlO ~1'~lIlr', 1III"""rl,I,1 ,II U IHllr~'IIII,I['lLl' '",1. " ,,',01.1 Iw,'!!r,li. r u lul \1'11. 11",u' I.~"w' II, I~'IIIII I .... lIN C:~III· th'lll~ N"'lrt !)~Ilir;. ,.11 ,- ,. ,j"" VI" n 1i1'1~ '<,' ,·.Ii,',., .1 1-'.1"'.11111; dr' III \ f111f111 '\" XIII (1~}), ji un d e s en ilustrind inh'riorlll unci sco l i dill H,C. XVI. III I:ronj.a (16)_

1S

16

20

17. lnvatamin't1'JI colectiv d et e r rni n a ap ar i ti a Ineaperi ior o ar e sa-I a d apost easca : c l as ele , Acestea s in t bine definite sp a t i a l ~i rriob i l at.e in universitatea Sapienza din Roma (sec. XVI)

18. Gimnazlul Academic din Viena r epr ezl n t a t i p u ] c lasi c al sco!i i sec. XIX, avind [un ct.i un i l e d es fasur at e in jurul unei cu r t i , care,ca s l la universitatea evului rnediu , nu are o functhun e cducat i vji , Scoa l a avea posi hl l i t atea a d ap os t ir i i a 800 elevi ~i a fast cor.s tr ul t a in anu J 1886 de catr e arhitectu I Fr. Schmit. Este

21 c l as i f l ca tji in rind'ul scof i lor de tip "academic".

FllOZOFIA MAR XIS r A Sl I R08L tv, LE

DUCATI I

17

';,1)):';1:11111 XIX (~.\tc d<JITlIII;t1, pl~ plan t i lozof lc (k ~pnrl\.I:1 rll~l"l':j~tTluILJI, ca lHI rc;zult;1t ~ i 0 concrotl zarc a gilld i ri lor progresiste all tcrioa re, 0 rllo/,ofie ca rc COIlfera mi~drilor socialc rnunc itorest i, fund arnentul teoretic a l matcrialismului dialectic ~i al materialismului istor ic.

Cum era ~i fircsc, orice studiu prtv ind societatea orneneasca a cuprins ~i sfera educat ier, probleme an allzate In lucrarl le lui Karl Marx ~i friedrich Engels, Teoriile premarxiste referitoare la e ducat!e , cu tot progresul realizat In dezvalu lrea par ttcu l ari ratl lor specif lce acestu i fenomen. nu all putut asigura explicarea ~tiin~ifidi a tuturor aspectelor sale.

Astfe l , a fost insuficient explicat raportul dintre societate ~i educatf e, nu se cunoste au elementele determinative care conduce au la schlrn barea sistermelor educatlve in funct ie de evo lutia socia l f , nu era de asemenea ciartftcata problema dezvo ltarf i pe rson a l l t ft i'l umane.

Teo r la rn arxtsta cu privire la modul de productie ~'i condlclonarea constt lnte! socla le de catre existenta socl a la a perrn ls dezva lulrea specificului educ at le! ca fenomen social. Aceasta era conceputa ca un fenomen obiectiv, care a aparut In societate din nevoia transm iter-l i experientel de munca ~i a pregatirii ornu lut pentru act iv ltatea sociala.

Pentru a deveni, prin dobindirea unei anurn ite lndern in ar l , forta de munca , arata Marx In "Capitalul", este neccs ar a intervent la educat.iei .

Schimbarea modului de product!e. trecerea de la 0 or indu lre econorn ica la alta, caractertzata de re latf l sociale specifice, deterrn in a in ultima instan~a schimbarea sistemului de educatte ,

Nu poate fi yorba de 0 educar ie va,Jabila pentru to ate timpurile, ci de educ at l i care corespund unei anurnice orlnduiri soc i a le , mai mult, in cadrul fi,edrei forma~iu n i soc ia le exista tend inta de a se expri m a ed ucat i a ca ed uc arie de cl asa , apar lnd sau perpetuind interesele flecare i grup social.

In afara structI!Jrarii ~i p lasjir i i educat!ei In contextul social, contrjbut!a mar" xista la formarea unui sistern educativ ~tiin~i~ic rn a i cuprinde studjt privind forma" rea person al ltat!i urn an e, aspectu l educatlei multilaterale, invatamlntul po litehnlc.

Teoria socialismului ~tiin~ific prtvlnd educati a a stat la baza tuturor teoriirlor moderne des pre scoala , care au avut 0 orientare itiin~ifica, progresista.

ARHITECTURA SCOULOR iN SEC. XIX

Secolu I al XIX-lea preztnta interesante realizari ~i exemple de tntcrpret a re a programului arhitectural al cladiri lor de lnvatamlnt, cu atlt mai rn ult cu cit 0 ·buna parte mai dainuiesc ii ast azi .

Tr asatu r i Ie cornu n e prod ucrle i arh itectu rale, privi nd construct! a sco I i lor in aceasta perioada, pot fi s lneetlzate astfe l :

~ imaginea arhttectuna la a ref lectat , cum este ~i f lresc, ,sti/ul arhitectur a l al epoctl :

~ subordonarea unor rigori cornpoz mona le specifice acestor stiluri a condus la dificultati In organizarea funct iona l a generala, precurn ~i la o bt inerea unor imagilili arhitecturale, decele rn ai multe ori necorespunzato are cont lnutu lu i , c aractertzate prin sobrtetate , rigiditate, atrribute care nu au const ltu lt punt i catre psihicul

I~ Il. I Mil ,1111 tlt,/lt 'lflll'lIl' II( 1(1,. JI 11'(1' 111'111"" ul'illlO'ill't:lI:"lrlllrJl

'llh 1.'1. 11'1011, c , tr'lf h.1I 111111.

~t"'i>I(lHI11, j'lill~(k"ltrtl1. In i(OIII\.' tHrt,d, " IIJ.t 11li."flv mlU,l1 fi, h'IW'(11 IllId .tln turl iilu cl.l'~1.l (cllrl';tll Iljulis ",II c"IIpl'lndl1i ill:;Jct: ~(J -IOtJ d,'vl) till W ''''rlll d~· ~PII~jl'~Pf! cia llzate: sa la de sport, capcla, [abor atonra pCfltru 1cllll~e, cluburl , C<lfltln;l, ertl1llWl.l, career-a etc.

Re lati a profesor-elev (elevi) ca rezultat al sistemului de Inva!amlnt amintit, singurul In masura sa asigure transferul cunost intelor In cond iti l le aratate, este de opozf tle , devine 0 r elat!e un t latera la, de la profesor cat r e elevi, care s int considerati "subieqi de educat" impersonali, tara partlclpare ac tiv a la actlun l le educationale.

De remarcat ca imaginea generala a arhitecturiio ~colii (imagine arttstlca-con!inut de idei) apare ~i este in deplina concordanta cu tipul de re lat ie soc io-psthtca an al izat.

Astfel ajungem la concluz!a di arhtrecturascoltior nu a fost gener ata de tipul de relatie socio-psihica earacteristic timpullii, ci num ai incur ajata In rnanifestarile ei, mai ales in stabilirea mesajului artistic.

Este semnifi.cativ faptul ca scoala de la Stanz=- lnfiifltata de Pestalozz i in 1798- a functlonat cit se poate de bine In construct.ia unei foste rn an ast.lr i .

De fapt., sco li le bune, construite mai tlrziu, rei au ideea spatiulu! central, fie sub forma unei curt i , speclftca scol!t din Europa centr a+a, fie a spat.lulu i central aeoperit - holul - specifje scol!i eng iezesti.

PLAN PARTER

ETAJ I

ETAJ 2

ETAJ 3 19

Mai toate ex:emplele care llustreaza acest tip arn innesc prin d ispoz it!a volumelor, pr in imaginea de ansamblu sau pr+n detaliile de arhltectur a, de arnbtant a unor manastiri, unde sobrietatea ~i dimens\unile spatf lIor deterrn tnii, mai cu seams In fa~a elevilor, sentlmenae de respect ~i team a.

o alta vartant a de plan, utilizata In specrai catre a doua [um atate a secolului XIX ~i apa r trn in d acetuias i tip, sa-i sp>unem "academic", este planu l "compact". Bazar pe 0 sirnetrie rtguroasa, pe dispunerea compacta a functlunl lor , dispoz lt ie influ,en~ati:i desigur ~i de sistemele constructive ut'ilizate, de specificul general al arhitecturii epocii, a determinat In buna masura caracterul ar'hitecturii scoll lor de la sfirs itu l secolului trecut.

i I

I [

II

PLAN ETAJ 1

18

19. Semnificativ pentru tipul compact al scoli i "academice" est e gimnaziul din Frankfuft.

Sa ur rnjir i m toate [unct.iun i l e din cele p a ar u planuri, In sc opu i cont ur ar ii pr ogr a rnu lut

ar hi t ect.ur a I al un ei astfel de scol i , destu I de amplu, dar incr-o o rg aru zar e ~pa(iala relativ lntimplatoare, tr i bu tar a formalismului ar hitectural caracteristic ep ocl i :1- cl as e : 2-sal~

de examinare (examenele s e tioneau In sali spe-

ci a I amen ajate,d'e fa~a cu parion~i i, i nvita~i i ... );

3 - locu l n t a : 4 - grup s ani tar : 5 - camera

de servi ci u; 6 - di rector; 7 - bi bl t o t eca ;

8 - sa l a pentru d es en ; 9 - aula; 10 - cab!-

net f i z i c a ; 11 - laborator fizidi; 12 - cabinet

chi mi e; 13 - laborator chimie; 14 - gol aula; 15 ~ cabinet; 16 - cabinet rnuzi ca :

17 - v es t i ar e ; 18 - depozit material didac-

tic f+z i ca ; 19 - d ep ozt t materia'! geografie;

20 - depozi t botani c s : 21 - dep ozi t zoologie (macer ia lu l didactic era transportat in cl as o 22 cu ocazi a iect ii l or ).

23

20. Colfe grammar school· Lewi sham, arh. John Gills (1891): 1 - clase normale 6x6 rn pentru 30 elevi; 2 - clase flexibile; 3 - ho'l,spa~iu comun p ol l va l ent ; 4 - estrada; 5 - di rector; 6 - bi bi lo tec a : 7 - profesori ; 8 - cabinet; 9 - port ar : 10 - grupuri sanitare profesori; 11 - vest iar e-depozf te ; 12 - i es ir e in curte ~i la grupuri Ie sanitare pentru elevi; 13 - l ntr ar e pr ofesor l .

II, I,L'I,' 111.,11,11, •. 1' .,01"11\1' I tlil'lHl, .,1, 111,111 ," "111.,,1,., II' I ,dtl. "11 1111

01.11 " .1 1-IIIJlIIiI" .1.· 11\.11 ,. , III'III.,IUI ". I,UI , .1 It. lit! ~11I",..t"i 1.1P11 III ~'1J' ,II :., !.-.JIILlI o:h, ~q" •• 1 "PilI-II ". 1)111 ,1(:111, f I .IL'f W:wl fllJ- pHU'~e 'I(~'JIIIJJ 111 It: I , tI,· ('" lc 111;,1 multe 01'1 eu '11 IJ d"s, , Bl'llplasac.c in od~t)l .sau in carttcrelc margina~c ~i care, despr inse de cnnoanclc lncadrfir i i in arhitectura oficiala a p let elor oraselor mari, au putut capata at it valori ca imagini plastice (mai ap rop late de arhitectura caselor de locuit), cit ~i unele rnovatu funct iona l e .

Pot fi inserate aici unele di spoz it i i originale ale claselor (care capatind 0 a~ezate compacta, economid, s int c iteodara iluminate pe dou a laturi). prezenta unor funct iu n i auxiliare specifice, 0 dlspoz lt ie astrnetr ica a volumelor.

~i pentru sco li le popu lar e , scoala englezeasca prez inta unele exernp le interesante care vor constitui, prin structura lor functtona l a, punctu I de plecare pentru rez olvarl Ie con nern porrane. Din tre exern p Ie, eel m ai sem n i ficat iv pa r e a fi "C olfe grammar school" din l.ewtsharn , arh. John Giles -1891.

7

o

5m

20

m I~,
J
~ 22
L~ 3 .,'j tit! """IIIIIIII~ • IOJ IIi' Ip.lI., 11111. t 11111' .j 1 .. lli. '" "jll"'I.~,11I1I11 01,' III D III

lhltlU~IY ·.Lt'rl i) , .. .t •. III. I .'Iilt.' p. 1.11!l1 jJ 11111):1 ill ,,·1, I I",. 1·11 ! t. I)jlil 01,' 1.1 } 1, aru). 1IIf.rt·~ .!~I~".fllldu I '·'.(f· 'I r Inn' po:! prl "'~I r~11I1 \1111'1 II.IV' I' IIII!! J,. ~,I d, '11 • ~.I ..

ter a le , 1T1:J1 ingustu ~i illai putin 'ill:'lll ", s tructu rS I~Xpf'i/llac. ~I ill Ilfl!lllll' .j Y.'·111'1':1I,

a volumelor arhlteeturale.

De rem areat ca d ispunerea descr+sa este intregita fu net ion a I ell pas i bi litatca realizarii unui spatiu mai amplu, prin eupr.inderea eelor trei elase din latura opusa in t rar i i elevilor, cuprindere fac i l it ata de delimitarea acestor elase cu panouri uso are din lemn.

Ideea deterrn inar ii unui spatiu flexibil, la 0 scoa la din 1891, constituie 0 inovat le care rn archeaza uri salt calitativ In gindirea su p rafetelor funct ion a le destinate invatam Jnt u lu i.

23

PLAN PARTER

21

21. Scoa la pr i m ar a din Fr.au en fe ld - Elveti a , arh. Alex. Koch (~879). Face parte, ca s i scoa l a din lewisham, din tipul "popular". Are s as e clase dispuse pe parter ~i dou a et a j e , cu dimensiuni/e de 10.80X7,20 m pentru 70 elevi (1.11 m"jelev). i lu rn i n ar ea pe d cu a l at u r i adiacente, ferestre.le de pe l a tur a ingusta fiind uti lizate mai cu sea ma pentru verrt i l a t i e in pauz e ,

De r ernar cat ventr lat i a obtinut1i In timpu/ [ect ii lo r prin c osur i s i prize de a e r in pe r et i i exreriori.

22, ~coala tip can eo na la , ccnscr ur ca in multe or as e din Elvetia la s f ir s lcu l secolului cr ecut , Se ~emarca i I~;ninarea op~ trei l a tu r i a c las e lor (dat o r i t a s up r a iet e lo r rnari - p entr u circa 80 e/evi).

23. Denstone Chad 's-Sehoo I ~ Ang/ia,arlil, Carpenter s i Slater - 1,869. Colegiu s ecundar cu internat pentru 400 e l ev i : 1 ~ aripa s alt lor de c las a ; 2-grupul g os po dar esc ; 3 - aripa sa/ii de girnnasticii s i biblioteca;

4 - cur t ea tr at at a cu gradene. 24

14. Scoala primara din Hartfort-Connee.t icu t ~ S.U.A. Cons tr u i t a in 1868.

l)c: r c m ar c at r s Hi l e de c l as a , dotate cu vestiare prop!'ii. au 0 dlsp ozi t l e care sa faciliteze ImI":ir~irea In sc oa l a pentru baiet-i ~i pentru fete. olas e!c de la mi jloc put ln d fi date uneia sau .r l t o i categorii ;sala mare de intruniri, dis pus a I" ultimul nivel (etajul ::?o). In pri mul rind din uior ive constructive. est e uti lizat~ In comun de eele dou a sc ol! ,

r-

L'~--~F-~--~~

PARTER

25. ~coala prima.ra din Berna - Elvetl a , ar h , Sret t l cr (1872).

25

I ., 101 .Ir:ql • I!piLt)i '1)!jh~I'1 hl~11 jf' ':' ",),11" ~J., 1'1' r .!I!IQ~IIHl\i ),,1,;11(11 I,lIl,\ '~i I'~ Iii! •• ,1,1 Itl !llllil'I' u,II~!ljo ,,1111 Hv(],II1. 111I.t't· :llill 10'90 1'·1w). I'" '.1 1 "Ii< IIII".L \llnll J~,.li't.lu '.!ll11IJIII' 1111 11()11!,.ir'J.:)lnil. P" d(Ju~ l[)tlJl"i opusc , do ern: o clnS:I, Fologill(~ pcn tru i lum iI!.!'! ,';1 .!CI'stora emir."; cclc tn,l laturi delimitate de perqi exteriori. .

[mbun atiittr ca substant i al a a i lurn in iir i! a fost dub lata de 0 rn ai bun a venti lare a volumu lu i c la se i .

Dintre scof ile or asenest i care ad aposteau un nurn ar mare de elevi ~i care, pr!n d ispun e rea volumelor se departeaza de rigid,itatea planurilor de tip "academic", face parte s i St. Chad's School din Denstone (Al1'glia), care se rem area prin prezenta unei ample cur t! interioare, lncon jur ate de gradene, cu rolul unui s patlu de (r:ltllnire a elevilor.

In aceeasi categorie mai pot fi rnentlonate : scoala la Bruxelles (1870), arh.

Hendriks, scoal a comun ala-az il [a Paris, arh. E. Cardier (prez+nta ca element specific 0 sala de cl asa cu 0 mobi lare am int ind de vechi Ie sco li ale evu lu i mediu, cu d ispunerea banci lor de-a lu ngu I a tr el latu r i), scoa I a din Hartford (Brown-Schoo I), cu un in ter es arrt spatia comun po liva+ent , scoa la Sherman 9i Warten din Philadelphia, cu 0 dispczit!e r ation ala , regasita 9i ia scoa la din Berna (arh. Stettler-1878).

24

PARTER ETAJ 1

ETAJ 2

EDUCATIA PE MELEAGURILE NOASifRE DE LA lNCEPUTURI PINA CArRE SF1R~ITUL SEC. XIX

25

Cercetar i le arheologice Tntreprinse pe teritoriul ~arii noastr e of era date tot mai numeroase cu privire la oblrs la ~i dezvoltarea vietii pe acest str avechi pamlnt.

Numeroasele vestigil arheologice, scoase la lumina pe tot cupr lnsul tarii, dovedesc un anum it nivel de ctvi llzat!e , n ive l obt inut 9i per petuat cu stradante, din gener at ie 7n genera~ie, pr in intermediul "pregatirii" celor t iner i de catre membrii maturi a i grupurilor sociale.

In u ltirnul secol ln a in tea erei noastre, asezar i!e ~i cetati l e dacice din m u n tl l Or ast ie i , fot tifiicati i le din juru/ centrului de la Gradigea Muncelull.li e rau ln p lina dezvoltare, drept m artur ie a evo lut ie l 9i stadiuJui avansat al statuJui ge to-dac.

Una dintre expl icat i l le fulger atoarei ascenslunl a puter ll dac ice este ofer lta de auto ru l antic Strabo, care exp[id aceasta evo lut le pe seam a unor aqi!'H1i educativ-moralizatoare desfa~urate de Burebista 1i marele preot Deceneu, asupra poporuJui pe care-l conduceau.

I

I

I

!I I

II'

, Ii

I ! j

I

I

.. Illlfl hll.lli. I) I b:ll )~I I .' I II' I, II .11 ~, 1IIIJlI)~ IIIII~. ,]rlul II III I'l I " I II ,.I~III! 1111,

.1 lu II 'III ~L~lll'111 (. III~I'" t.:IAIHUul Lit itj~IP J., II "r",,j, ~ .1,d.lUIlll ~I I!I !'"I III I III II rididi prin munca , CUlllp,llarO~.i ;JSCVIPII" <I,' POJ'IIJl'I. \I! II III fl'llvn .111 IIlI (HUU." " mare stap io lr o ... "';,

Pr!n intermediul co lon l i lor din Dobrogca (Histr ra , Torn is-Callaus) iJl~t.it(J\,LI consacr at a in educa~iagreciiorantici--gimnaziul- a patruns ~i pe pam intul ~5.rii noastre.

5e cuno aste astfel. in legatura cu gimnaziul din Cal lat is , num c le unui gimnaz iarh de vaz a - Apollonius - socot it, lnt r-o inscr ipt ie a vremji"'hl', drept un bineOcator pu b I ie.

Od a ta cu cucer irea rornan a in Dacia se accantue aza inf lu enta culturii imper iu lu i .

Constru i rea de or ase , drum u ri, dezvoltarea me~te~ugari lor nu puteau f i pos i bile fad 0 transm i ter e corespunzatoa re a cunost i rite lor.

[)escoperi ri Ie arh eo log ice au con firm at existenta in 5cyth ia M inor ? i Daci a rom an a a unor sco l i elementare. Au Iost gasite tabli~e cerate (tabulae cerate) precum ~i "stili" din metal sau os care serveau la scrisu l pe tablli~e.

Mai este de menttonat p rezenea colegiilor, asoctatt l m estesugarestt, care organizau inva~area rnestesugart lor in c lad ir i proprii, sc'hola.

De rem arcat d re latia dintre efev ~i profesor, rn anifesrata pe aceasta t reapta de dezvoltare istorid prin re lat!a de unicitate, nu face except ie in educatl a Dac!ei antice.

Sernn lficattva pentru ilustrarea acestei idei esre pi atr a funer ara, descoper lt a la Callatis, care infa~i~eaza un magistru, avind in fa~a un elev care-t pr iveste cu

mare aten t le .

*' *

Caracteristic pentru evolutta educattet pentru tara no astr a, 7ncepind cu sec.

XIV pina cat re sec. XVIII este conturarea unor trasaturi spec if ice , determinate In buns masura de ideologia, cornuna dealtfel statelor balcan ice, baz ata pe religia ortodoxii.

Astfel educati a in vederea formarii cadrelor e lcez i ast ice are 0 rn ai mare im portan~a in ansarn blu I socia I a I vrem i i ; m aim u It, acestea au as igu rat torodata ~u nctlon area ce lorla Ite ti pu ri de educat ie - este d rept, cu 0 m ai mid ponde re in rapo rt c u st atele feudale dezvoltate: educat ia cava lere asca ~i a maselor popu lare ,

Seeo le le XIV-XV pot fi considerate dre pt perioada de Inceput a unei gindiri pedagogice ~i de apari¥ie a scoji lor de sine st.atatoare ,

"Invataturile lui Neagoe Basarab catre 6iu) sau Teodosie" poate fi cons ider ata drept prima lucrare pedagogid rom sneasca, In partea VI-a a acester interesante scrieri, sub forma unor predici, domnitorul ~arii rom an est l expune directive de cond u ita at it pentru f iu I sau Teodos ie cit ~i pentru "alti dom n l".

fn aceea~i masura, sccll!e de la Cenad (Arad) sec. XI, scoala s ate asca de la Or ast!e sec. XI V, ~coa la din Schei (Brasov) sec. XV, scoala ceta~i i Ri\novu lu i sec. XV, pot fi considerate printre pr im ele lnst ltut!i organ iz ate in scopul in stru lr it ~i edudrii tineretului rarii.

Idelle urn aniste , prezente in viata cu.ltural a ~i ideologid a Europei timpului, se vor face sim tite ~i In sco li le organizate pe terttortul rarii noastre.

Dato r itji unor drturari de seama 9i fondului de tr ad ltl e deja consemnat, sec.

XVII-XVlll gase~te procesul de defin lre a scol i i rorn Sn est.i in continua evolut!e ,

.. H. D a i co vic i u "DACII". *'" Mijlocul secolu Iul I i.e.n.

26

26,0 silgestivii i lustrare a relatiei d.intre indlrumiitor ~i elev in societate~ scl avag i sta, s cu lpt a t a pe 0 piatra fune,ad giisitii ln vechi u l Callatis - (Mangalia).

27. Scoala di1n Sohei i Br asovulu i , in fi i n~ata la sf'lr sl tu l veacu lui XV. Este r ef acut a in 1777, asa cum se gase~te azi, in urma decr ecului imperial "Ra,io education is" (prin care s e acor d a romani lor dr eptu I de a-~i' const.rut

scoh). 26

27

27

, .1 til ilh~H r I, ·.1~l.1 Ll ~hll!;l"1h.'i II I r. H 1,,11,11, ". 1 .. 1 .) ~,hll ~ ••. J,ll~U liq n. Il'. UnJl..1 '/qjJ II" IlItllll~LOJII r Il~~~ II'ICI'~~I ~I, raHl~I~I~~llr'o~,~I. .ru u pM,i'U'~ 'I'LU, II , II en r~lcll'i" 1.lh:', cl~l ef:!"tll~tk I, ~r;:1.)11 OI"~LlH;l~f.'~1I ~'I tillar 5~tf'~tl*.

Au luat fiin~ii Scoala "grcaca c latina" din Tlrgovi~tc (1646), Colegiul Vasl llan din la~i (1640), Scoala Bucurestiu lui din timpu I domn iei lui ~erban Cantacuzino, academiile din Bucurest l, la~i ~i altele. Toate aceste lnst itut il de lnvap,mlnt incep sa fie Intr et+nute de "domnie", ad ica de stat.

Trasatura lrn portanca a evolut ie i ~colii noastre In sec. XVII este faptul d invatam In tu I se orienteaza tot m a i om u It catre lim ba rom an a. In acest sens, un vizitator al lastlor an ilor 1645-1647, Episcopul Bandinus, consemna existenta unui nurn ar de douazec: de scoll elementare, cu peste 2QO elevi, unde se preda numai lnlimba Vlrii.

In aceasta perioad a de crrstaitz are a scol i i rom ane~ti, la~iu I a con stitu it u tl important nucleu de pregatire cu ltur ala ~i socia la ,

Dupa cum aim mai amintit, In 1640 Vasile Veda a s tato rnic it scoaia In rn anast lrea Tr ei le rarhi. Tot aiel dornh itoru] a tiparit In 1642 primele lucrart grecestl, iar mai apoi In 1646 prima carte de legi sau pravile rorn anesti In limba tarii, avlnd titlurl "Carte rorn aneasca de Invatatur'a ~i de pravile Imparate~ti ~i de alte giude~e. Cu mila si cu toata cheltuiala IUli Vasi Ie Voievodull si domnul tarii Moldove!, din m u lte scrl ptu r i tal m aCita, d in lim ba el ineasd pre irm ba rom ineasca". In t'i pa ru I domnese s-au tipar lt In manastirea Trisfetltele** d in las!", Aceasta ~coala va dainui timpului, cunoscind 0 pertoada de regres int re anii 1710-1790, per ioad a in care s-au ~i n ut ale i num a i cu rsu ri Tnce patoa re prl mare, in lim ba rom aneasea.

ln anul 1828, loni~a Sandu Sturza va da un hrisov pentru reasez area scollt. ,,~coa la de I a Tre i lerarh i -se spu n ea In h risov - de-a pu ru rea a fost 0 ~cQa,1 a pentru invatarea t.ine rjtlor , asez ata de fericitul Vasile Voievod, fara clt de mid lntlrziere, aceasta sa se intocrneasca din oou de dtre Egurnenu] manastirii, ln case!e dinspre rn iazjiz i pin a se va face alta casa proprie pentru Academie. dupa care" sa ramlie pe totdeauna aceasta casa pentru sco a la tncepatoare".

Autorul moral al acestei ini~iative a fost Gheorghe Asachi, care ln baza daniilor lui Voda Stu rza va indemna Ja statornicirea "unei scol i normale ~i 0 gimnazie, imbe potrivite cu scopusurile ~i cu trebu int a obstei ( ... ) catra care rn ai In urrn a sa se adauge ~i urt curs de f iloz ofiie ~i de pravi le". Cursurile t in eau patru ani ~i se Invatau "cu dleplinatate limba rorn aneasca ~i latin easca. loghica, retor ica , istor!a , rn atem at ica , iconom ia politiceasd $i jDamlnteasca, isto r la n.atur a la" ~i altelle.

Nu se st ie de cTnd a luat fiint1! 0 scoa la incep ato are In incinta bisericii Sf. Neculai : cert este din 1776 Grigore Ghica 0 aila In stare foarte proasta ~i fi indca lIe trebulncioasa pentru lnva~area ~i procopseala copiiJor ~i a obsesculu i norod". Voda binevoleste din lrurn a st cuget curar s-o pue l a orjndu la l a", printr-un hrisovdin mal al acelu lasi an ".

Se mai st i e de asemenea di pe vrern ea cind pa harn icul Enachi era dascal aic l (1800) "el cel dint il a lntrodus banc+ie In od ai (clase) ~il tot acesta a [n l atu rat de aci (~i din alte ~collj) vechiu] obicei de a Inva~a to'~i elevii din d ife r ite stad li lntr-o singura clasa ~i de a citi toti cu glas tare deosebitele lor lectii (buchl}le , ceaslovul, psalttrea) ceea ce producea 0 larrn a n esufer ita ~i salbated",

=,= Este demn de remarcat lnfl intare a la scoa!a dornneasca de la Trei ler a rhi , sub ob ladu lr ea lui Gheorghe Asachl, a unui curs de matematici ~i de inginerie In llrnba rornfineasca, care forma ingineri hotarnici ~i arhltect i (1813); sase an i mal t irziu cursul este desfunt at odat a cu izbucnirea eteriei grece~ti,

11! Un exempfu II r epr ez.i nt a scoa la sateasca Infiin~ata In 1626 pe rn os i a Gol est i lor de catr e Dinicu Golescu (1777-1630). Astazi face parte din Mu~eul Gol estt lor ,

". Manastirea Tr el l e r ar hi .

11)111'1" 1l!l1l11,ll~ldl )' "III, "I'I"'~!I~lld'illl" ,I I,H ,~ 1I1I1I h WiUIii IJI,'¥'Ulllhl IIi::I!i (.1 Ullil ~\II, ' LI F,' "HI r~ (" Ilq Illil ~r"·1 , " Iw,1 JW! 'It n I rio! ~f11 I " I~I ~, II d~! j 1'1 I hH IH'hl , it ~I 1<1 ~co'o.h\ d~ 1;:1 Golla, a f'o~e pl'llI(~lptJlu I N·r",rnHII!.J!" .i l ,1',d-/ll"lIll1( -,I',lt'lli 1.llir.W, tcrian:t ~i ln t roduce rca a lfabctu lu l latin.

In prime!e decenii ale secolulu i XIX In Tara Rorn aneasca s-au lnrnu Itit rn asu ri le organ lzatorice legate de dezvoltarea invatamintululi: regu iarnentul din 1817 al lui Car agea Voda, activitatea I'ui Gheorghe Lazar, culminind cu legiferarile Regulamentului Organic ~i cu Regulamentul Sco a lelo r din 1832 care instituia (teoretic) obligativitatea invatamintului primar.

Sint difuzate, prin Eforia scoa le lor, un nurnar de modele de sco l i , proiecte tip, in Bucurest i ~i in pra.

Legea inva~amlntului e labor at a de Alexandru Ion Cuza in 1864 a contur at ~i mai mult definirea efortului indreptat spre asigurarea unei cit de modeste baze materiale, inva~amintului.

In pr+vinta or ient arH teoretice ~i organidrii sc oli i in ac eeas i perroada, de 0 mare Irnportanra a fost miscarea f l loz oflco-Hum lnista prernergatoare revo lut!e] din 1'848 precurn ~i programul revolut ion ar a l pasopt ist i lor. De pi Ida, in "Petitiunea-proclarn at!e a revoluponarilor din Moldova" se exprirna necesitatea unei reforme sco lare, "instruc~ie egala ~i lntr eaga pentru tot rornanul de arn lndou a sexele" - precum ?i necesitatea construirii de scol! popu lare In comune ~i a cite unul liceu in capitalele de judet ,

29

.. Sistemul cu "table" de nisip, p laca ~i n i r t i e p entr u banca I, a !I-a, a III·a, pe unde elevii treceau cu rin du l scriind literele slavone du p a modele ag at ate pe p e r eti ,

28-29. Vechea scoa la bucu r csceana din str. Mintuleasa.· Const ru i ta In' anul 1850, cu 0 d is p ozl ti e planimetrid. ~i spatl a l a care amintea de vechile case mari ora~ene~ti, dar ajung aa la o s ol u tl e or+gt na l a ce a Iosc pr alu ata de ce!e mai multe dintre seolile eonstruite in a doua iumi'itate a sec, XIX. Mai t ir zi u , dat or i t a n ecesaru!u i de s p at i u , ac east a rezol var e, cu mari p os i b i l l t at i Iun c r i on a l e, va fi a ban donata in favoarea partiu!ui cu clase d e-a lungul unei cl r cul a t ii . La parter - cl as e , grupuri, s an l tar e, hoi, iar d eas upr a ac est u i a , Ia etaj, Joeu i nta d i rectoru lu t seol i i. Astazi f un ct lo neaza

ea gra~:Hnita,' .

28

28

JO. Fosta scoa la din s t r , La bi rj nt , Con',I rui t ii in anul 1867, Intr-unu I dintre vechile l.!I"t'iC'I'e ale Bucures tt u lui , r epr ezj n tji prin d is p oz i t i a Iunct i onal a ~i volume~ridi 0 a pr opiata replica (zona cen tr a la m ai d ez vol tat a) a \,<colii din Mlntuleasa.

29

31. F05ta scoa la din Calea C1llarasillorBueu r est i (~coa)a Bu Ig ar easca). ConStruqi e parter ~i un et a], r i di cat a inainte de anu11844. Dispozitia Indperi lor su g er eaz a posi bi l l t.at e a ca edificiul 5a fie fost initial 0 l ocu i n tji ,

1'",011" 1,,""'Illljllll,,·'.I',1 I' rl)!IIII ~j., "1'''"11/111 ""'~I II, "I,I. II 1'I"p."IIII' 'flU' I j'rHdlll p'1d "~II'~II' "'U' 1111 ~I!, L1H 11'1.' '11I1~'l' 1I!1I ~ I ,IIM,II• '.r, "', ,j! I", tdl, 1/'UI.ll. Inl' 1¥/11/'JI~"""i 11111 (oh'I II, M, "Or&!~/IIII"'/"". ""J 14.'1., '''" 11\', ft)I''''tlll, I) Ilpli", il!{·.ll!ll Ii .rlp).

Cone I u,zi i pri vi nd ar hi teetura eonstr uc t] i I or scotar e 'in peri oada ana.li zat.a, In r aport cu evo lu t i a generala a constructrf lor destinate fnvatamfntului, cele care au adapostit sco li le pe teritoriul tarii noastre au prezont at uncle p ar t lcular ltat]. determinate in primul rfnd de cadrul dezvo ltarn soc io-rn atcr ia]c.

In scoa la evului mediu, dator i ta nurn aru lui mic al elevilor, relar i a de u n ic it atc dintre profesor ~i elev iii pastr-eaz a 0 pondere mare, fa pt care conduce [a ln t lrz icr ea relapei definite de fnvatamfntul colectiv, determinfnd a pa rj t ia sco l i i in tr-o singura clasa, mod de organizare perpetuat pentru sco ll ie lncepatoar e pina in pr eajrn a razboiului Unita~ii Na~ionale.

l..OCUI,~lA 0H~:crORl_,' ..... tJJ

,

, 1--·:;0:

I I

I ,

-I

PLAN PARTER

PLAN ETA.)

30

31

Cu to at a s ta ru int a unor patr loti ii carturar i de searn a , procesu I dernocr attzar i i Tnvatamlntului la no i a fost mai dlf'lc i l , Inaccesibilitatea tn ase lor la scoa la s-a datorat perpetu arl l relat.ii lor feudale ~i ideologiei acestei orTnduiri, predarea in alte limbi d ec it aceea a parniotu!ui (greaca, s lavona, latina) inaccesibile copiilor [arn lliilor n evoi ase , nivelul scazut al product.iet manufacturiere - industriale etc,

Toate acestea, alatur i de alte cond it li specifice cadrului care a servit la dezvoltarea educ ati ei la no l, au determ inat caracterul general al const ruct iltor destinate invapmintu lu l.

Cele m a l vechi i ns t ltu ti i sco lare erau legate nem i j loc it de rn anast ir: sau bi serici.O asemenea iC€lalii, de slovenie, a funct lon at Inca din secolul XVI-lea p e linga m an ast.i rea Sf. Gheorghe Vechl sau, mai t irz iu , In a doua [urn at ate a sec. XVII-lea, scca la de l a m anasti rea Sf. Sava.

Cu siguranta, in prima lor per ioada die existen ta , sco li Ie nu au beneficiat de un local propri u,

II

I I

, I

[j

J~l"~~~;l~

1!8Elf:;ElIj

f-Jrlftr1i " A·1--(,ji.,-"

32-33, Fosta sco a la de baieti si fete .. Clemen~a" (Bucur est i}. Constru'c~ie' parter ~i eta], este una dintre primele r ea l izar! ale arhitectului Grigore P. Cerchez (1877) ~i una dintre primele sc o l i cuplate ('baieti ~i fete) din Bucur estt. Dealtfel, din aceas t a cauz a , a I atur l de scoa I a din Calea Ciilara~i lor (31), este printre p u t i n e l e scol l din aceast a et ap a care nu dispun c!asele In jurul unui hoi central,

33

35, Liceul "Eminescu" (fosta scoa l a s ecundar a de fete "Oltea Doamna"), las}. Dup a dispozi pa plani met r l ca , ccnst r ucti a veche (A), r ea l iz at a pina catre rni jl ocu l secolului tr ecut , a fost initial 0 l ocu lntji , a rn en a jat a apoi In scoa la , Corpul Beste a daug ar ulterior, pentru exti n derea scol i i ,

lW'l=C~ ~ i

PLAN PARTER

32

~colile amintite, ca ~i altele de la Antim, Vacarest}, Domnita Balasa, funct ionau in chilii sau alte localuri improvizate. Atunci cind construct.i i!e au fost durate in scopul a dapos ti r l i de sco li , acestea au imprumutat fie d is poz lt i a de plan a locu intel t ra d itiona je rorn anestl , fie pe aceea a manastirilor, in care dealtfel am vazut d functronau, Exemple: Scoa la din Scheii Br asovulul , Sec ala secundar a Oltea Doamna ~i Trei lerarhi din last, Scca la d In Hanul $erban Voda, sco l l le constru lte In m ljlocu! sec, XIX in Bucu resti , pe strada Mintuleasa, Labirint, Ma'tei Basarab, scoala de la BisericaManu Cavafu ~i a lte le ,

30

34

34, Scoa la pr irna r a Gh. Asachi (Trei [erarhi), lasi . Cons tr ui t a In anii 1850-1852, cladlr ea are parter ~i etaj, eu 0 disp oz i t i e a funetiunilor In jurul u nu i hoi, nu at it de dezvoltat ea in exemplelc de mal tn ai nt c. Suborden ar ca Ul1\1i formalism vo l umnr r ic " d,'I"I'Ill' .. nat difindtiq,; 1" I"r'l,l\'l i I,· (1111< ")"",11,,,

1.---, . ,i r .. r- -i ~ .. ....--, I'

~ .lj II . ··1

• ~ I I'·

I· ~ I .1-.: I • .'.

. !~ I.; '- "'....::;_ l.' ..• ,·-:,·6·

i !_rl_':__:_ • ., •. • I • • I • .. •. t r"':"!~.J

Tl j I_L"~ __ I : I !

U ~ .. j I : i.,

, oS I- ~

~t'l . '11111'"""'11

U: 1 : rl

· I r I I ~

W'~ : l. __ . ~ __ I: :

, \ , III'

.~ l __ ._j]"'':!'" :_ ... 14. .. _ r. ,., .. ' •.. 1

r-f[ . !Lt-r~1

, ~ --. I J..-J.- .... ., "'~i

· .. , .. 1..1

• (r· "... . ~ "! . I

1.._.1 I L L.,..b-. J I

__ ___J

36. !iicoala no rrna la din Clmpulung - ar h , T. Socolescu (1892), face parte din categoria '~colilor "monument" ale tipului care dezvolta [un ct i un i Ie in [u r ul unei cu r t i l n ter i oar e . Const r uct l a are parter ~i d ou a et a j a (ultimul .a v in d numai dormitoare).

37. Planul ~i fa tada sco l l i de la Sf. Sava, Bucur esu [du p a S. Or ascu ~i N. Mihaileanu). Specific scolf lor s ecun dar e, amplasamentul era situat in miezul localiditii, pe locul actualei universid'l~i,

Irl ,,1111111 'I' 1\" ~, '1~'Plllldf ~1111 ,lilli, I ,1' '''.II'~· l' .-,11 "',1' 111'11'/ d,· 1'1.111 "'ll ','1111,11., .1',1'1111 r11 VII, 'lUI. lltllillll".IJIl, 1,,[ iilll\," 111.111 I~I ',,,'1\"'111.

Spat-IIII' ric' ctrcu latlc , eom pactc ~i rc lat lv mlc i , const itu iau ~i rcf lcctarca, In I.'gal:i m iisurii, a poslb i l itati lor constructive, precum ~i a nurn aru lu i relativ m ic de clasc .

Totust este semnificativ ca: sco ll le cu clase le ln~irate pe un coridor, nu~~j gasesc exemp liflcar i In acesttimp (mijlocul sec. al XIX-lea), d atortta, probabil, ~i spiritului ~i sensibilita~ii poporului nostru care nu a fost compatibil cu acest tip de plan.

Mai ttrztu lnsa, dtre sf irsttu l secolului, drept urmare a puternicelor lnf luente ale sco li lor din Europa Centr al a s i Apuseana (unde ind eo bst e au studiat d asca lit care au organ izat ~ i sco I i Ie noastre) construct! i le desti n ate In va~am1'ntu lu i au p reluat de ce le mai mu Ite ori norrne!e spec iflce ar hlteccuri i acestei perioade, at it In pr ivinta tipurilor de plan cit ~i In plastica volumelor, supus a canoanelor neoclasicismului ~i academ lsrnu lu l .

Astfel, s-au constru it, in ceea ce am defin it m ai Ina inte ti pu I "academ Ic ", 0 seri e de edificii din care exemplifidm: fosta sco a la Sf. Sava, devenita academie, ~coala Costache Negruzzi, Liceul Nat ion a l din lasi , Scoala norrn a la din Cimpulung s i a ltele .

36

37

INFLUENTE DE NATURA SOCIAL.POLlTlCA, PEDAGOGICA SI FILOZOFICA

IN ARHITECTURA SCOLILOR

Citeva probleme cu caracter general. Procesul instructiv-educativ, act iun e socl a la de mare lnsernn atate ~i cornp lexlt ate , se inrudeste a staz i cu sfere dintre cele rn ai largi ~i mai active ale soci etjit ii , fiindu-i proprii not iun i le de explozie sco lara ~i demografic1l., explozie tnforrn atton al a. paradoxul educ at le! , uzura mora la a tnforrnatl ltor .

Educapia contemporan i cap5ta asermenea dimensiuni, inc it reprez lnta una dintre problemele majore ale programului UNESCO.

De unde provine aceast a atent ie de care se bucura astaz i problemele edu cat ie i?

Care slnt cauzele rteces itatii recons id e rji r i i principii lor ~i metodelor folosite In act.lun i Ie educative?

Raspunsul la aceste lntrebari t rebu ie dutat in v iata socl al a contemporan a, mai precis in schlmbar+le, t ransforrn ar i le radicale petrecute In p roduct!e , ~tiin~a, in v i at a.

Aceasta din arnica este resimtita in toate sectoarele de activitate, intr-un cuv in t, totul se schlrn ba, este 0 necesitate ~i un rezultat, in acel asi timp, al dezvo ltar!' ~tiin~elor ~i tehnologiilor, a cornun lcatltfor , a Ingrijirii s5n5ta~ii, a ciberneticii.

Este firesc, in aceste cond i t i l , ca scoal a-exponent al educ at.ie i sa fie chem ata sa raspunda unor sarcini sporite. Atributele ~colii fac din aceastji i nst.ituti e 0 ogl ind a ff de l a a viet i), a mediului social.

Spre deosebire de trecut, cin.d Intr-o generat!e nu se acumu lau asemenea ca nt!ta~i de noi lnforrn atu inclt acestea sa dep aseasca posibilita,!ile de cuprindere a scol i i , astaz l un om la term ina rea stud i i 10 r n u poate socoti inche i at efo rtu I sau de inva~a reo

Ii

2.

hi ,I' ,'LI~I (111011" ·?r;".I,~,]', d.HI" Ilrt 111.10>1" '''1111\11 I-lI.J1"i).JhH·, fll~,.tll't~, [I, ~t)'CI'Plivl' I tii,~' '.! ~j!,I1~~ f,'~~ dr- II~eo1~,I~"~tl:'l d!.: /I ~,.l l!1',lU~~iOt.'ln;1 fn rluliwl CC.I'uL de; vif1~.~, eu atlt III::! I m u lt eu cit Jl"G !2f'(lCtiV sarcina de a pl'egi1ti !u@n)brii socreta·.pi, in scopul integraril accstora In activitate , dupa circa 20 de ani de fa intrarea In primul clclu de Inva~am in c.

Astfe l, scoli l contemporane Ii este car-acterist!c "PARADOXUL EDUCATIEI"* ~i reprez+nt a s Ituat ia In care procesul educatlv-socia l, caruia Ii revine sarcina de a pregati noile genen~ii, nu se dezvo lt a In ritmul riecesar pentru a putea st ap ln i accelerarea progresu lu i social.

Aceasta lipsa nu este caracterlst.ica sco l i i vechi , deoarece, asa cum s-a a r atat, p rocesu I instructi v- in form at lv s-a deru I at fara p rob lem e deoseb ite an i ~i secole d e-a rtndul, cu simplitate 9i nut ln a , re lati a profesor-elev, element de perm anenta al acestu i fenomen pastrind u-se in tre aceleasi 11m ite, d atorita c antita't iii trn itate a in format ii lor,

De aceasta deficien~a a ~col i i contem porane se face vi novat un an u mit tl p de educat!e inflexibil5, speclflca unei evoluti i de ACUMULARI CANTllATJVE.

Rezolvarea acestei situ atui va fi pos lbi la invtnglnd inertia srtucturi!ar educative a metode lor de azi.

Med i u I constru it a! scol jj contem poran e constringe (sau perm ite) In yap rea intr-un anumit fell sau intr-un singur fel.

Detectarea acestui deficit al scol i i contemporane, facuta la put ln a vreme dupa apar iti a lui, nu a condus ~i la gasirea celor mal potrivite solutlonart, du cin d astfel fi resc I a su pr alncarca rea capacrtat! lor de receptivitate a Ie el evi lor.

Incercart!e de rezolvare a "paradoxului educatiei " s-au limitat dup a cum am

vazut , la sol ut i i cantitative:

- mai multe scol i ~i profesor l :

- mai rnu lti ani de Invariitura;

- mai multe materii.

So I utton ari Ie, ce I puti n in miisu r a in care pot fi astaz i lntrevazute , vor fi situate

In planul calitarii ~i vo.r lmbr aca urmiitoarele aspecte: - schirn ba r i calitative In metodica p red ari i :

- sintetizarea ~i revizuirea nurn aru lul ~i c al itati i cursu rtlo r :

- m i j loace de pred a re perfection ate (scoa la au d.ic-vizu a I a, lec ti i ~i testari

program ate etc.);

In acest context, ro lu I ~i locu I a rh itectu ri i In p rocesu I soci al de educatl e ~ i lnstructi e apare mult mai pregnant, iar analiza fenomenului va conduce la definirea ob iective lor min i m al e, pe care constructi a sco i i i va trebu i sa Ie atinga.

Arhitectura sco!l lor, defin ita In aceste condit ii , trebu ie sa reprezinte mediu I, mijlocul de realizare a procesu lu i educativ-instructiv ~i este in ace lasi t irn p conductoru I prin intermediu I caru ia actrunea educat.lonal a receptlcneaza mesajul educational al formelor ~i al ambientului arhltectural .

Funct!a m ate r i a la ~i educat iva a arhitecturii sco lli fac parte din procesu 1 ed ucativ ~i, ca orice com ponenta a acestu i a, au 0 inf'Iuenta d i recta asupra 1 u i.

Funct!a educattva a sco l i i (din punct de vedere arhitectural) a fost cons id er ata de marii dascal i a i sco lu universale ca un element important, catalizator, In desav irsi rea unei bune educat!i, in contrast cu alte pareri care cons ldera scoa la un s lmp lu adapost inert.

33

~. P a vel A pas ( a I. "E PREA DEVREME SAU PREA T1RZIU sA PROIECTAM OMUL ANULUI 20001",

EVOlUTIA PROCESELoR OCIO.. DAGO SI A ARHITECTURII SCOLILOR INTRE ANII 1900 SI 1940.

SCOALA PRECONTEMPORANA

~ i In domen i u I educati ei, inceputu I sec. xx a avut deoseb ite consecinte pentru dezvoftarea teoriei educartei ~i a constructulor specifice.

Scoa l a reftecta, In aceasta perioada, contradict.ia dlntre po litica oficlal a privind educatl a ~i teoriile progresiste in ceea ce p r iveste modu II de desfasurar e sl In special de evo lut ie a acesteia.

Ca 0 conseci nta, dezvo Ita rea, din p U nct de vedere cantitativ, a constructi i lor de sco li, specifidi sflrsjtulu! secolului a l XIX-lea, nu a avut ~i 0 evo lutie valoric ca litativa a programului de i,nvatamlnt ~i implicit a programului arhitectural.

Relatia profesor-grupul de eJevi se pastra In limitele r elat iei de opoz it!e , elevul avea 0 viziune Ingusta asupra realita~ii, se considera suficient Inconjurul liceului pentru a-I aslgura cele necesare integrarii In via~a.

Lectlnle se desfasurau dupa un sab lon rigid, neinteresant, contrtbulnd astfel Ja cresterea deca lajulul aparut intr e ~coala ~i dezvoltarea st llntelor.

Pe fondul acestor conditii de dlesfa~urare a procesului educativ-instructiv, incercarife de rezolvare a lipsurilor invap.mintuluiJ traditional s-au conturat, mai intn, pe plan teoretic.

Apar lt!a noilor curente ~il teorii pedagogice a fest reclarnata de necesitatea obiecttvii de a osigura unitatea dlntre $coaJa $1 dezvoltarea $tiintelor.

Obiectivele efortului teoretic amintit s-au inscris in lncercarl le de a asigura invatamintului 0 baza reala, In condrt ll le unel pregatirl multilarerale, pe fondul

actiu n i ide democratizare a inva~am lntu lu i. -

Acest proccs, inceput fa sf1r~itul secolului XIX, j~i inche!e 0 prima etapa catre anii 39-40.

Curentele ~i teorl lle pedagogice, aparute in acest interval, Ie an a lizam numai in m asura ln care au contr ibu it la conturarea unor cer inte , a unor principii care au condus, fa rlndul lor, la definirea pr oblem at lci i teoretice ~i practice a arhitecturii ~colilor.

Pedagogia uti litarista -teorie legata de numele lu i H. Spencer (1820-1903) este bogata in elemente n ovatoar e care vor exercita 0 puternlca influen~a asupra sco l i i lnceputu lui de secol.

La baza pedagogiei utilitariste au stat teoria evo lut.ionista ~i fun ctl l!e vietii (conservarea vleti i , obt lner ea mijloacelor de trai, Indatoriri sociale ~i familiale, cu ltu rale etc.), critic a pedagogie i i nte lectua I iste H erba rtien e, ca re n u as igu ra p regatirea tinerilor pentru viata, orientarea invatamintului catre principiul utllitlarismululi.

Pe aceste pri nc i p i i s lnt elabo rate p ropuneri pentru dive rsjf'lcarea m ateri i lor predate elevilor In ideea acoperirii unei pregatiri complexe, care sa se adreseze celor mai noi date ale §tiintei.

o irnpo rtanta consecinca pentru scoala a fost cresrerec numiiruiu! de unitiiti specializate precum ~i a necesita~ii legaturii sco lit cu re alitat i l e v le t!i ,

34·

I'ndlll~ onl I ("JoI:~W' j 1"'IlIII~t.1 ,', ,I ~I"'UI . ~i].11 mr Ip.1 i I .l!!! II! II II;j I I IH' A. kllnlll (H'IJ.l I 1'11'1), W. L(JY (HI6'.· 1'72.13) ~I t. Nf;;IIIH<lJI (HlGl.-I';IIS)~1 a d(;!bllC.~l ell E~·tQUhi a~upf'~ n a tu ri i ~i psihieului cop i iu l u i , p lcc in du-sc de 1<1 tcz a ca .vnurn al cunoscin d Icgilc de dezvoltare a copi lu lu i putem s a-l conducem spre un ideal In educa~ie"·i'.

f n teme i ere a pedagogi ei pe experiment a a parult c a 0 consec in~a a dezvo Itari i ~tiin~elor, a Imprumutat una d in tre pr incipale le rnij lcace de invest.igat!e ~tiin~ifica, testul ~i metoda an chetei .

In trod ueerea cop iI ull u i (su bieetu I ed ucat) In cirn pu I v izu a I de stud i Ui al pedagogilor a reprezentat un salt ealitativ deosebit, rn sre.lnd astfel - cel puttn pe plan teoretrc e= schlm bar! In rel ati a profesor-elev, schtmbar l care au eondus, la r indu l lor, la transform art In concept i a obiectu lu i arh itectu r al .

Studtu l react.i i lor sco larl lor s-a putut efectua numai In situarea acestora In i postaze d i feri te de I ucru (In cad ru I activita~i lor instructlv-ed ueative): desen , spectacole scol ar e , Ingrijirea plantelor ~i animalelor In exper lenre diferite. Teate acestea au neces itat am ena jari noi In structu ra fu net.on al a a sco li i.

Pedag ogi a pragmatista - I. Dewey (1859-1952) - are de asem en ea la baz a cunoasterea cob i lulu i . Astfel "instinetele ~i capacltatl le proprii ale copilului" trebu ie cu noscute In profunzime, a Itfe I "procesu I educati v este hazard at ~ i orb"**.

Proeesal de InvaPimlnt, In concept.ia lui Dewey, nu trebuie desfasurat sub forma lectl l lo r In elasa unde se transmit lnforrn at lt .Jnexpresive", ci prin organizarea de activita~i care, prin mijlocirea lor, ajuta copilul sa se i nstruiasca, sa se dezvolte.

Apare astfel 0 idee: desfi lntarea claselor, ea element eu earaeter istoric in

evolut ia programului scc ll i ~i rn a i ales a] rnodu lu i sau de organizare. .

"Cred ca ad evarata sducat!e rezu lt a din stimularea capacita~ii copilului pr in exigen~ele s i tu att i lor soeiale ale rn ed iu lu l In care se gase~te acesta".

Este crit icat astfe I sistem u I trad ition a I a I institu ~je i, cons id erlnd d rept 0 gre~eala ramlnerea l a nivelul percept ie i , obiectul de studiu trebuind sa fie eunoseut pr!n aetivitate, nu numai prin percept ie ,

Act lvitjit i le In scoa la nu trebuie lrnpuse ci folosite In sensul interesului manifestat de elevi.

Ten "educa~iei dlferenti ate" este elementul esent lal al teoriei pragmatiste. Aceast a ed ucat!e IlU poate f i rea Idzata Illi cond i p i I e scol ii· trad i ~ion ale, In cond i- 1iile claselor C'U un nurn ar foarte mare de elevi, ale re l ati e i die opozitte intre elev s l p rof'esor ,

Tr ansforrn ar i le pe care scca la ar fi trebuit sa Ie capete In seopul iindeplinirii acestor sarcini n-au putut fl conturate, u rrn ind sa se d efineasca mai t irz iu , ele fiindl propril ce lor mai moderne sco ll ale timpului nostru.

Educa tia noua - scoa la acti va a reprezentat un curent pedagogic. avlnd In Ed. Demoli nS (1852-1907), M. Montessor i (1870-11952), O. Decrol.y (1871-1932), A Ferriere (1879-1961) pe principalii exponent}.

Acest curent filozofico-pedagogic a aparut Inca din anul 1900 in Europa oecidenta la, su b fo rm a unor tend inte de rea I izare de Fol.i noi, d rept reac ~ ie fa Pi de tr adit iona l ismu I inchfstat al sco lil oficiale ..

Printre a I te Ie, se u rm a rea atragerea eop i i lor la coruducere a scol 1 lor, de a Ie aslgura con d it i l le lns ta l ar ii unui proces de autodeterminare In actlvitatea lor educativa ,

1

I

35

* Din ISTOR.IA rpEDAGOGI EI. Prof. dr. docent St. B 1 r san esc u ~I colectiv. ** Citatele s int extrase din lucrarea lui I. Dewey, CR.EZUL M6U PEDAGOGIC.

o p'rima consecinta pentru programul arhitectur a l : apar ltta unu i spatru comun interior sau exterior, de adunare a efecttvu lu] ~cQI ii in vederea discut arl l problemelor de inneres general.

~coala act.iva (Maria Montessori 9i O. Decroly) rep rez inta concretizarea ide ilor ~colii no i , p ropun ind inovati i in metodele folosite d,e invat:im into

Ideile continute in aceast a rn iscare au constituit un important aport in dezvoltarea sco li i dintr e cele doua razboale, fi ina una di n tre pr lnc.pa lcle cauze a transferrn ar l io r sufer lte de catro aceasta, in conceptu I ar hitectu rai-construct iv, denum it in cartea de fata ,,~COALA IGIENICA".

Metoda act iva r eprezinta un ansamblu de actiunt care u rrn areau realizarea progresului copilului, at it sub raportu! cunost lnte lor (In forrn a tj i lo r} cit ~i sub acela al capacitat!l (dezvoltarii) intelectual-psihice, prin trezirea interesului, a l n lt la tlve l .

Cu toate di au ex lstat unele fisu r i in ansam bl u I prine i pi i lor acestcr teori i ped agogice ~ respectiv diminuarea rolului conducator al educatorului, lnexlstanta unui sistem relativ organlzat al procesu lui de Inva~amjnt - sco a!a nou a a avut merite irnportante in critica sistemului traditional al scol i i burgheze, in orientarea 9colii catre via~a, catre realitate.

Mi~carea pentru ed'uca tja artistica, avindu-l ca promotor pe F. Avenarius (1856-1923), a aparut ca 0 react!e la efectele n€gative ale industrial!i<;arii, la [ndepartarea "poeziei din scoala".

Mi!jGarea pentru educati a ar tistica s-a orientat catre latura estet ico-art istica a invatamYntuJui, catre poezie, pictur a, rnuz ica ~i educat!e f'lzlca.

Spatiu I ~co lar s-a bu cu rat, de asem en e a , de 0 mare gri j a, at rl bu ind frum usett i ~i c5.ldurii cladlirilor de scol i , clasalor st mobilierului, calitati educative.

Ide i Ie acestei m i9ca r i au a vu t pute rn ice ecou ri ti in tara noastr a. li ter at i de frunte , A I. Y lahuta, Gh. Cosbuc, I, L. Caragia Ie au popu la r izat id ei Ie pri n c i pa Ie a Ie acesteia, aduc1nd astfel G lmportanta contr lbutie la invatarea frumosului de catre cop ii ,

CONCLUZII PRIVIND EVOLUTIA R.ELATIEII PROFESOR-ELEV ~I A ARHITECliURIl ~COUII PRECONTEMPORANE

Corelarea tuturor i n itlatlvelo r angajate In scopul ad aptjir l l sco lll Ia: cer inte!e no l lo r teorH pedagogice a condus la apar it la unor elemente care au determinat sensibile schimbar: in structure temei-program a tcolii studiate.

Este bine de remarcat di schimbar lle intervenite in imaginea ar hitectura la a :;colii nu pot fj desprinse de lnno ir i le radicale de care arhlcectur a, in general, este caractertzara in aceast a per ioad a,

Pentru inceput insa, tipologia de plan, r e lativa s araca , a sco li lo r construite in secolul XIX, va fi caracterist lca 9i primilor ani ai secolului XX.

Exceptf s int constituite de cat rc "9colile popu larc" S::JU de un e k: reillizari lzelate, cu caracter de experiment, rroi~(:t~t;(' 111 W:O[lIJi ~J,"pl"'t'li /;1 1I(llil' """I'll pqr!'lgogic('.

II

38. ~coala pr lm arji POint Labbe -- a r h . G. Lefort (1929). Scoa Ia are internat s i semiineernat p en tr u cei 300 elevi. in a Iar a c Ias e lor , fiecare pentru 40 e Iev i (1), sco a l a este dot at a ~i cu alte func tiun i : s a l a de fest.ivi t a t i (2), ateliere pentru lucru manual (3), desen (4), sali pentru studiul de du p a a mi az a (5), rnic [ab or at or (6). in contrast cu runctiunea s i dot ar i Ie scold, a car-or aldtuire rep~ezinta 'un remarc;bi I salt calitativ In raport cu scoa la t r a dl t ion a l a , imaginea ar hit ectur at a c ons er va procedee, ut il iz eaza rnat er i a l e ~i rna! cu s ea rn a un mesaj ar t i sci c specific arhitecturii sco ll l or t r a di ti on al e , sever, rece, Iapt care a determinae p l asar ea acestei rea I i zji r l in gru pu I celor de tranzi ti e c atr e ,,~coala igienica".

37

1'1, .. , 'INd ·1, 11.11 .··.1 jill'" Iml. f' 11,{, r II. 1\,' IIBII ,ll/llj vOl 111,1111 1,11/,111 rll "'11

I ill I!>' rhdIIJH~\il".1 1·'O:r.lI11Itllll I,IdlLlllIl'IIJ al '1~1)1I1; diV(·I·.li{I'II'.1 H)1l1 jlll~I·.1 c:t,mOUo. If[ ~rmrj\.l unor ul)it:i\.i !;p 'f.iali~;lC" I abo rrn:ollr<'k. 1;1 prolcctarcn unor spn\.11 comune de int Iln irc a clcvilo r (Intcrtoarc sau oxtcrto aro}, la spatl] destinate accivi[5p lor practtce (ad i acente claselor), 0 mobilare flexi bi la a claselor , in scopu I adapt arf i la c it mai mul[€ act iv i tfit i .

38

._-------'

I

I

j )

lDQOO(JOOC)()II~'mlIIOOOOOO _/J

----o---s-tiJ~

RECREATIE

In aceeasi rn asu ra, relatt a profesor-elev capata unele caractcre noi ,

Se past reaza Invatam~!ltul colectiv, cu ten dint a vadita insa de a m icsor a nurn arul de elevi care revim unui profesor, In ideea crester+i pos i b il it at ilo r de a-I cunoa~te, .::Ie a realiza 0 indrumare c it mai d lferenti ata.

Din pacate nu se poat e vorbi de 0 corelare absoluta lntre n oi le teorii , cer i nt e pedagogice ~i apar l t!a de sco li noi.

Aceasta s-a d ator at cxlstente i unui nurn ar important Qe consr ructi i tipice pentru scoala c laslca din a doua [urn at ate a secolului XIX precum ~i darortta condit i ilor sociale prernergatcare primului razboi mondial care facilltau un anurne conservatorism, 0 inert ic In adoptarea de noi so lut ii arhtte ctur a le.

Aparir!a , In jurul anulu i 1930, a sco l ilo r moderne, constituie, prin elementele care Ie c aracter izeaza , 0 tipologie bine d'ef jn i ta , pe care am putea-o denumi ,,~COALA IGIENICA", rezultat atlt al curentului innoitor 1111 a rhltectu ra , adept ill funct lonalismului luminos, du rat In beton ~i sticla , cit ~i all noilor teorii In pedagogie, reflectate at it in functlune a acestora cit ~i In imaginea arhitecturala.

Sco ala igienica, demn reprezentat al arhitecturi! acestor ani, va cuno ast e realizaril in mai toate tarile avind dr ept trasaturi specif ice : un program arhitectural bogat, dtve rstf lcat , cons tru it pe Inaltim i. m lci (parter, parter-etaj), adopt ind partiuri functiona le asimetrice, tentacu lare, clase de-a lungu I coridoarelor, cu imagini arhitecturale limpezi, ech l librate. cu finisaje cor espunz ato are , curate,

Ten d lnre le In p ro i ectare a sco ii lo r in aceasta per load a (anii 1900-1940) s int orientate catre doua di recti i prtncipale . Una dint re ele este construirea de sco li CU volume ~i caractere "traditionale",

t.._.._. n_ ... 1.-.-----J

40

A dou a ca Ie este rezu Itatu I p rocesu lui de In no i re a FO Ii i, concretizat In scoala igienidi, ale caru i caracteristici le-arn p rezent at mai ln a inre.

Prtrnul drum s-a rnan i fest at, cum era *i f iresc, la lnceputul perioadei an a liz a te, exprimlndu-se, la r indu l sau, In dou a moduri: primul cu partiuri ~i volume "acad ern tce", tr-ad lttona le , unde s irn e tr i a conducea Iia d is poz it i] fortuite, formate, ce pot fi exemplificate prin liceu l construit la Paris In anu'11925, dupa planurile a rh , Lecoeur, gimnaziul din Berlin - Neukcln , arh. Beckman 1927 ~i sco a la Canrona l a din Wintertur ~ Zurich, arh. Gehr Pfister -1926.

AI doilea mod de exprimare 11 constltuje p a rt ur ri le de tranz ir!c , mai p u t i n rig ide (reflectare d lrcctti a necesltatf lor [uncttona lc rcclarn atc de curcntul nou in pedagogic), dar care p:istn~~za caractcru l ::lrh!tccturii l;nldi~iol1al~, prtn iIlIOlg~llll~ ~Qhr " "ljV~r ',;11, ,ij'pHI IDI', riacp ,til Ql ,I C ",t I III 1111 1,1 ,I I ;'It, ~ '".n 1\1 I c!;)j.tlliur. A UI I, 'l'~I"ll 11111 Pun! I .1h'liI' I fljl'1 1'11111 ,111'11' "lll1lld~1 111'1< IWlltl II ,If(·,'".J, "111'1:,,,"1 ,

39

39, Gimna:z:iul Berlin Neukofn, ar h , Bed:man (1927) Sc oa l a cv p ar ti u tradi~ional, De remarcat formalismul dispunerii func ti u.ni , lor, i rnpus de si metria forpta, a planvlui. A~ plan parter; B ~ plan etaj I; 1 - clase; 2 - cf.as e s p ecl a l lzat e : 3 - salla de gi mnastid; 4 - sa Iii de festi vi tati.

40. Scoa la cantonal a din Winterthur - Zuri~h - Elvetia, arh. G, Pfister. Aceeasi r ez of var e volu~etrica t r a d i t i on a l a cu dispunere formalii a fun.ct l unl l or . Acest t rabut platit conservatorismului va fi tot mai rn i c , Scca la a fost ccnstr ul e a in anii 1926-1927 deci 01 p ut l n timp tnal n to de cons acr area ,,~colii igienice". Plan eta] I: 1 - hol-sp at i u r ccrea ti e : 2-clasc; 3 - clase spccializate.

39

41. Proiect pentru sco a la p r i m ar a Bonnames (Frankfurt pc Main). ar h , Martin EIs a ess er (1929). Crceva date: 16 cl as e (8 X 8 m) pcntru 36 elevi.

39

42. ~coala Max KI'ingher Leipzig, ar h . H, Ritter (1928), Formula vo lu rnet r i c a din categori a "Fi ng er s ". Ellementu I car act erlst i c exemplului 11 const i t uie r art on a l l t at ea dispozitiei pe du b lu tr-act ~i dez vol t ar e a p e p art er ~i d ou a etaje, Plan etaj curent .

I'i L10'~ld dl~ hUJ(liftl 'I ~cDh'l 1 Ii "ulll, iL, I) 'II! ~ t "',lIl.m~~! dc' I~I"'II II. ~II[ I.HI\ I I tl(~~ rIll!~ I ~ 11 '~' (II rid! f.llltitHl " Ill'i,I~" du· cau ~r.I'I.

~ ~ultl:J:r~ c lasl flcarc (l·n spcc!al pc baza tlpologlc;i de plan), ar putca cvidcntl a u rmiitoaro!c cntcgorl i:

Planul tentacular (tlpu I "fingers") este earaeterizat prin d ispunerea claselor sub forma unor ar lpi tentacu lare , Cll 0 anum it a repetabilitate ~i care aSigura 0 lnsorire ~i lurnln are constanta.

SAlA DE Fl::STNJTATl

I rrn, 'l,i~'~I~A~~~~·':'~·'··-··'· -.

I'! J I

I,' ~ I 'I

l:: I! CURT[ m: REiJl.ATJE

41

42

Au fost construite rn ai multe sco li In acest fel; eel mai reprez.entativ plan 11 constituie un proiect pentru 0 9coal11 la Frankfurt, eare din p acat e nu a fest realizat .

Claritatea d ispoz it ie i ar hitectu r a.l e, clasele fiind dispuse numai pe parter ~i cu "iluminare bilateraJa"*, va deterrn ina 0 puternlca influenta asupra multora din scoj lle constru rte mai tirziu pe continent.

Din aceeasi categorie de p a rtitur i mai fac parte Sco li!e Max Klinger - Leipzig, 1928, Friederich Ebert - Frankfurt, 1929, 9i altele.

~coala deschisa are ca pr i nc ip a la car actertst.lca dispunerea elaselor numai la nivelul terenulu i (d lspczjr!e spec if lea d ea ltfel 9i unora dintre scol ile an aliz ate mai in af nte), cu posibilitatea desehiderii Jor catre 0 "elasa In aer I iber", ttnerea lect i i lor In s p ati i astfel organizate fiind conslder at a drept un atribut principal al scc!t i moderne.

• Este vorba de 0 i lu rnrnar e a cl zselor pe d ou a l atu r l opuse.

FESTIVI'fATI

69

CLASE SPECIALlZAT£

CLASE NOR,'·-1ALE=--- _ __/

CONSTRUCT IE PARTER DE TIPUL" FINGERS"

43

Corona School din Los Angelos - arh. Richard Neut.ra, 1935, scoala din Suresues - a rh , Beaudoin ~i Lods, 1935, sco a la din Basel - arh. Bauer, 1938-1939, s int eiteva exemple d lnrre eele mai r eus.lte ,

o ultim5 eategorie din ace ast a elasifieare 0 eonstituie partiul mai simplu, ech llibr at., al ~eolii functionale, caracter iz at a de 0 stapinire buna a funct iun i lor , in cond iti lle rezoiviirii eu maximum de efkienta econorn ica ~i de exploatare, in l irn itele unor volume simple, expresive.

~J ~111i'1 jlll",r ,I,ll h.oIl

Ii Ii I I ~ r I 'jjlJI

I, '11111lIll

44. 'Red Hill School - Anglia. Tip clasic al sc cl i i igienice. Yedere ~i plan.

40

SECT![:

A r eles Arh.

cb o o l-Be l l - L"os. n", n~I' 1935

45, Corona S Cons t r ui (a In a h' (6)

Richard Neuu~: -unei scol1 mal vee: n:

ca 0 extindcre (,,) a re~entat-o clascle co

Pr i nci p a la nOI:td;e a"re~rmita c on t i n u a r e a lor

~ ut e as tf el ·ne', sa p .. r d e e a in sine a f ost ~~PUil s p a t i u Tn. aer'lllber;Olvari de detaliu: 0

- . de- une e re d anevra-c,

sustin ut a ~I. l v at a s; u s o r e rn b _ IlJ-

X' bi n e rezo . . 0 una

t irnp l ar i e Id c at r e exterior, d _

o p er d e a de aedr ca I; t r at a t a din punct e ve

ar os ea i a . 1

minaret 0 P a) p ar as o are,

dere acustic (f l ot an t '.

41

I - cl as a In a e r

46 Corona-Schoo I" deschise".

si mb cl u l f i loz ofl ei ,,~co II

Ii b e r ,

44

46

4S

I

'J" 111." .1\ II,' u, '" '1i'III' 'I 1" I II I,) 1.1 ItHI,rll,(m r""" ,II , I'll), • ",dol .u«

utltlum -I i'h i~o~ h.1I d ~ (I1"q 1,1, I'H IL " e.l II" I~mlllH ~WIJr J 11,,/ I,., IJ It" ,j II,

!-ri1nkfurL PI' M!lIJl-l;)t'elocCnl.(' ,-k <lIb. Mal 1111 11, .. ' ',1', I" 1'1 '~'", >1101 1," ,III

ta~ii Bniggcll ._ Elvcti a - a rl», Trlldinger, '19J!.i; ~CO~LI POI>!d If. dl'l 1\~11~~\jfd jll _ arh, J. Duiker, 1932; liceul din Horgen (Elvetia) - arh , Steger 193'1; gl'Tlnazlll1 din Remagen - arh. T. Merril - s int de asernenea e xemp Ie pentru accst tip de part.iur i .

47

SECTIETRA~

~

I
,
I'
II
\
1
\
1,.i
I',
[,
I'
l
48
\
:1 NUCLEUL ClASELOR - ETAJ

r>.

\( ~,

I

J ..... 1 111"'1111'" ",I,

MI., ,11,1 U 11i~ I ,i" " ,·r "YI ,

I J II, 1\ • i I II." ,II I~ I vi- 11.11 I'

I", \\ :'.llAllI\lll I I '\"'''','\ .ttr-

'11'1 t'. IIIIII.I!.' .... p II l.cUln~

47

48. Sc o a la din Zollcon - Elv et i a , a r h , BOS5- ha.rdt (1937), ~i ac east a sco a l a aduce e l emen ce noi; r ez orvar e a cronsonului de clase (In s ec t i un e a sa ti-ansver~ala) c onst i tui e 0 bun a s oiu t i on ar e , r e lu at a rnai cirziu de mai r oar e scolilecare au a d opt ar un p ar ti u cu i iu rn i n ar e bi lat era 1;\.

48

42

49. ~coala secu nd ar a Roern erstad t ~ Frankfurt, ar h , Martin Eisaesser - 1928. Un plan compact ~i economic, cu d ot ar i fuuctj onale cor espunz at oar e : 1 - s a l a de sport; 2 - ateliere pentru lucru practic; 3 - sa la de rnuzt c a : 4 - cabinet de s t i i n t e n arur aj e. In clas a n u rnar u l elevi)or a cob or tc la 40, i ar mobilierul format din rn asu t e pencru dol elevi s ln t dispuse in evantai. De remarcat acur at et ea ar h i t ect.ur l l , claritacea volumelor ~i a el ementelor ut i lizatc.IIIIAI[IlIUNr

A

A - PLAN PARTER B -PLAN ETAJ

_)I I.... C - PLAN ETAJ 2.

,--\ '--'

-:1 :~ 4

: :iJta. " .. GrF('~1 "

rrllll~~!~" -

" c ~g! !

o ~J ,-:'"~~~~.- =4

49

50. ~coala prima~a din ,Amst-erdam, ar h , J. Eluiker - 1932.Un va Ior os partiu al tipului "funqional". compact, economic (P+ 3), luminos: 1 - sala de sport; 2 ~ clase p en tr u 36 elevi ; 3 - terase pentru r ecr ea t il .

50

ill AN I '~H r Er~

w-- .=~

Pr===~~" ~J)

o

5m

'---------'

o I rlln , In' I ,,111 tllllI ... ,. , 11,11 """" ... I,' II d 1.111',1 'iHl' \lII,dl", "' jl'IllJ 111.lll I,ul' "llllltI, ,1""tlw.1 IHIIII 1IIIIIll,.I, Illlli/, II 1\, ".' plall,clIIJI.Il'1 LI,!ii.\I,1- 1l',II'ld"I'I!"IIII"llllll~1 1J',]IiH'IIII'II .... , .. 'II, l,c.II'·'I' ','''111,1 rcrn ancascf a <IVUC conuribupla sa, Pr~lltrll ~,x{!/llpli(Ic:Jrl1n I.lplllJ!l1 d~"(rl'" ,11111111.1111 scoa la popu lar a din Celie. arh. O. Haes lcr -1929; Gimn az iu t OercgarJ dill I IPIlerup (Danemarca) arh. B. Haghen 1923, lona School - New-Rcchol lc , a r n . Y. Fannlng -1925 .

• .Scoa Ia igienidi" a constituit 0 import ant a treapta in evo lu t ia cons t ruct i l lo r de sco li , reprezentlnd - prin cele mai r eusite exemple a!c s ale - 0 bogata exper'ien~a. un punet de plecare pentru rea liz ar l Ie ~eolli i contemporane.

52

o 10m

...._____,

PLAN PARTER

S3

52. Gimnaziul internat la Remagen - I(eln, arh. Th. Merril (1928). Volu m ccmpact, dublu tract, parter s i trei etaje. Se vadeste [ca ~i alte exemp/e din aceast a p eri oada} t erid i n t a de uti l l z ar e a et a ju lu i 3. PJanuJ et a jo lu i I: 1- sa/a de f es tivi t at i : 2 - clase; 3 - dase sp eci a ii z at e.

~F'ATIU COMUN i"0LIVALENT

, ... 1" t "tIl. I ,II., UIU_ " II"

1,,,01111 111 (l~I"1 (111I~tlull~ .0)

"I ~ I ).,,, I , "I"" I 'I",,, ·1., I v " hli \1 ... .1.1 ""lilnlll"~1 I' ~JI 01." l"tll,1 ~ ill ~~I <II-. j'(l/ld,· ", ~,j"" ''''''.1, Iq (. ," " 'I", .. I~II" ril1~r,l',1. Au II'I.~ lIUlltill uu ,'1.'1 ~! U .\If'''i- 1."11(1" d all "II 'LllI~,·It· "p,'"'II.;" ,'r/dtcc:turil' ~/li 101' ':-10.

51

IODOe:_, ODDe::, ODDe::, aD De:_, ODD£:::) 0C50e:_,

o

OCJ~e:_, ODOe::,

.. -----.-.-.-- c:;::J D 0 t:::J ODDt::J c:;::JCJOt:J 0001::)

CJ

PARTER

53. Gimnaziu! Oeregal"d - Da nernar ca , ar h , B. Haghen (1923), Sp a t l u l central de circulatie r ezolvat astfel ineit sa p er m it a 0 buna

cup r i n der c fun c ti ona la. Din analiza e xe mp le-

IO'r din sec. XIX de la n o i s i din alte tad, acest plan are multi pr edecescrt . Cele 'ml\li

r ecent e ~i r eus lt e r ea l lz ar i ccnt emp or ane au 44 I~ baza aceeas i disp ozt tt e lunct l ona l S.

PEDAG'OGIA $,1 ~COALA CONTEMPORANA.

EVOLUTIA IDEILOR TEORETICE .)1 REFLECT AREA LO~ IN CONSTRUCTII SCOLARE,

REAUZATE DupA ANUL 1945

Perioada care a urrnat celu i de al doilea r3zbo,i mondial este c ar acter iz ata , pr iv ind evo iu ti a soc letat.it ornenesti , de ex ist en ta celor doua sisteme soc'ia/-econom ice: capital ist ~i soci a l ist.

Ca ~i alte domenii de activitate, educ at la s-a bucu rat , In societatea soctaltsta, de 0 atent le deosebrta, cont ri bu i nd la r-idicarea sco!l l, a procesului instructiv-educativ, la un nivel tara precedent, determinind adevarate perforrnante : cuprinderea tora la a cop i llor In sco lt", rezo/varea prob/emei analfabettsrnu lu i. Toate acestea au fost posibile lntr-un uirn p istoric relativ scurt, dator ita aplicarii cu consecventa a idei lor edu cat ie i m arx is t-len in i s tc precurn ~i a celor rn ai noi s l progresiste teori i prod use de m icsa rea teoreti co-f'i lozofi dun iversa la.

Fort a de cr e at ie a sco l!i societa~(i soc ia li ste a stat ln capacttatea de discern ar e , de apropiere a tot ce este mai nou, a elementelor care se Irrscr+u in sensul pozitiv de dezvoltare socia lji.

*

Etapa ana l iz atf s-a caracterizat, in ansamblu, printr-un proces de organizare ~i reorganizare a sco lu . Eforturile de lmbunatattr e s-au limitat la rezo lvart cantitative: a c rescut cu p ri nd erea cop i i lor in sco! i, a cresc ut n um aru I an i lor de Tnvapm lnt obl igatortu (pina la 8~9 ~i 1'0 ani).

Totod ata au ap arut Irlsa ~i rn ar! deca la]o Intre diferitele <fondi~ii materiale ce pot fj oferite Ifnvatamintului, reflectind deca laje!e intre nive/ul producj ie i, mostenire a sistemelor de asupr ire colon la l ls ta ~ir neocclonlaltsta.

in scopul defin lr u unor probleme cu rezon anta p racttca , sa urrn ar trn , pe scurt, c iteva din pr inc ipa lere sisteme educat lve-sco lare determinate ~i ut i l iz ate de catre scoa la conternpor ana+".

ANGLlA, ~ara cu vecht t r ad ij i i in domeniul educ at ie i , utll izeaz a dlllpa r azboi

un sistem b az at pe rn ai multe trepte:

- Infant School- r eprez int a dou a clase pentru copii de 5-6 ani;

- Junior School - 4-6 clase pentru elevii pina la 10~12 ani;

- Secondary School- de 4--6 an i (se cornp leteaza cu precedenta, pina la con-

cu rs rrt a a 10 ani de st udiu] ~i se or ieriteaza catre treli di rect l l :

Secondary Modern - pentru cei care nu s-au defirnit catre 0 specialitate la nive,lui liceului;

Secondary Grammar (Iiceu l clasic);

Secondary Technical - pentru cei cu 0 orientare tehnid-industriala .

45

. ~ Generalizarea gr atu l tji ri i lnva~amintului or ecurn s i obf ig at ivi rat ea celui eliementar (8 ani in unele ~ari, 10 ani In R.S.R.).

** Pr eclz arn faptul ca, indiferent de schi rnb ar ile survenite ulterior in organizarea inva~a rn int u l ui p e plan genera I, c el e prezentate eonstitui e r e a l i t at l I e III nei etape care a i mpri mat de rapt principalele earactere ale definirii sc ol i i eontemporane, din ac es t punct de vedere.

De remarcat di se pot face combln at i l de doua' profile.

- Comprehensive Schoo! - reprez lnt a 0 organizare Folara care asigura 0 pregatire cornpleta, cornp lexa, la nivelul celor trei specjalita~i amlntlte, pentrU' primii ani, pentru ca mai apol , potrivit aptitudinllor sau orientarJi ~i indrumarii profesorilor (Ia sugestia acestora), elevii sa aleaga 0 anum ita spectallz are, cu materii la alegere sau alte cursuri spec+tlce ,

Aceasta scoa la, cu rezultate dintre cele mai bune, a fost adoprata, In faza experirnenta la, In Anglia ~i Sued/a, Inca de la Inceputul etapel an a liz ate,

'In S.U.A., Comprehensive School a fost generalizata dupa anul1946. De remarcat di 0 forma pr lrn ar a a acestei scott a ap arut Inca din 1910 (john Dewey).

Dupa cum vern rem area ~i cu a lt prilej, sistemul de organizare al scol il englezest i este echilibrat si elastic.

, Vom remarca, de asemenea, la timpul potrivit, faptul ca scoaia rorn aneasca de astaz! preztnta multe puncte comune cu sistemul ar atat mai sus, dovedind astfel receptivitatea deoseblta a factorilor de decizl€ de la noi fa~a de or lentar l le progres iste ,70 111 va~am In t.

In U.R.S.S. Inva~amlntul este organizat pe baza unui ciclu elementar de 4 ani (clase le I-IV) un ciclu mediu (clasele V-VIII) ~i un Inva~amlnt complementar, clasele VIII-X. Stnr c;/ase specializate de limbi straine sau alte materii (matematici, f lztca, chimie), totul pe fondul <i foarte multe ore de activitate practica ,

In R.F.G. scoll le populare~ clclu l l cu 4~6 ani $i ciclu l II, cu durata de 3-4 ani (gimnaziul) - form eaza prima tr eapta, urmat a de sco a la secunda-a de 9 ani.

In JAPONIA Inva~amlntul general este format din dou.a trepte de 3 ~j 6 ani.

ln AUSTRIA cursul elementar este de 4 ani, urmat de 8 ani de liceu In doua cicluri a cite 4 ani -In care ultimul este orgarrlz at pe diverse specia l'lzar! (umanist, limbi moderne, real, gimnazi'ul real de st i lnte le naturii, matematici, gimnaziol rea l-econorn k).

In FRANTA lovatamlntul cuprinde scoa+a prtm ara de 4 ani, scoa la medie de 4 ani ~i un curs de specializare (~tiinrific, tehnic) de 3 ani, forrn eaza un sistem al pregatirii generale precum ~i prernlsete unel spectaltz art sau califidri Inca de la terminarea acestu la ,

In ITALIA liceul cu dou a trepte, 3 1i 5 ani (In care prima treapt a obl~gatorie). este urmat dupa absolvlrea cursu lui elementar de 4 ani.

In SUEDIA fnva~amlntul secundar de 9 ani, urrneaz a qupa absolvirea celui elementar de 4 ani.

In S.U.A. ~colli elementare de 8 ani (In unele state) sau de 6 ani +3 ani de gimnazium, forrneaza Junior-School, completat de cursurile liceului de 6 ani (HighSchool).

; I

\

*" *

Cu toata ap arenta marii dtversitat i de tra.sail:uri, putem desprinde, la 0 surn a ra analiza, c iteva elemente caracteristice pentru organizarea ~colii contemporane:

In cele mai multe sisteme, procesul instructiv-educativ incepe la virst a de

6 an r.

Se disting dou a principale drumuri: un ciclu elementar de 4 ani ~i apoi diverse trepte ale ~col'ii medii, sau un cielu elementar mai lung, 5~7~8 ani, ~i apoi cursu l liceal (de ceJe rn ai multe ori specializat).

- Inva~amTntul obltgatorlu (elementar sau elern ent ar ~i gimnazial) a crescut ca durata .

- In mai toate s istern el e, 111 ultima parte (troapt;'1) a l'lv:i(~illlllll.ldui (lblif~'1 tor iu , s e lnccrtr'd 0 lIl'm:il'il'<' a (";)I';)(il:i\ii (,I!'vil", \11 ~(llll('r!',~ ,\lllillf':hl! I"l '(' ,.1.'1'1'

1(,

47

:rl ~ll rd'·.inil.~k I\~,··.I 1"'1,,, "I"i'. ··I"III'·lil '. ,II.U.I.' II .~I' 1"'111111 'j' q!d,1 !11I"it'! "01 , ,111 "'11'1'"'1.11101, i",II:..I' 1111 lui 111IP()I'~·~IIL III ,k·11nlrl:.r 111101' (~;lf';1<I"r"'p,:c:itit:!.; pUlllnl arlut.uct.ur.i sco ll lo r.

- Ca 0 trasatura generala, consec.nta a p reocu p a r i i de adaptare a scol: i la certnt e le vieti i , inva~amintul liceal prezinUi. 0 mare divers it ate : [Iceu l clasic este tot rn al restr lns , dezvo lt indu-se cu p recad ere Iliceele specializate tehnic, cu lrnin in d cu scoa la cornp leta ("comprelhensiveschool")care pracuca ~i sistemul obiecte lor la alegere.

Acestea s lnt , in l in i i mari, principalele sisteme de inva~amlnt ale scol i i contemporane, sisteme care vor detcrmina (imprima), cum este ~j f iresc, unele trasatu r i defin itor i i programelor de arhltectur-a , care au stat la baza pro iectar!l scol ilor de astaz].

Gindirea pedagogidi dupa a n e l 1945. In efortul scol i l contemporane fata de problemele educatl ei zjlelo r noastre, bta de noile curente filozoficopedagogice, scoa la p recon ternpor ana a avut un rol important, constitu ind 0 Iba.za de plecare, cu at it mail m'ti'lt cu cit sco ll!e construite !ntre an i i 1928-1940 au putut. t i ver if lcate in timp, demonstr in du-st cal ita~li Ie in raport cu sco a l a tt-adition al a de la sf lrs itu I secolulu i al XIX-lea.

l!n important aport, ,qa cum s-a arat at , la rezolvarea problemelor teoretice ~i practice a Ie scol i i contem porane, au a vut-o ~a ri I e soc ia I iste, pri n ere care p'ra noastra s-asituat la loc de frunte , Efortul acestor p.ri, care au avut de i.nfruntat m ar l greutar'i gernerate de u rrn ar i!e razbo iu lu i sau ale starii economice rnosten ire , s-a esalon at pe mai multe et ape ,

In primu I rind s-a dat 0 deosebita atent ie dezvo lt ar li rete le l de sco li , cuprinderi i tutu ror copi i lor im in vatam lntu I e;1 ernentar , democ rat izari i in va~am intu!u i in spi ri tu I p r irici p i i lor marx ist-Ien in i ste.

In aceasra etapa, tara noastr a a avut succese remarcabile, demonstrind unul din tre cole m a i rid i cate ritm uri de constructi i scol are din lu me.

Organtz area de catre stat a tntregl I retel~ sco lare a condus la 0 cuprindere ration al a 9i p lanlficata a necesarului de scol i de construit, a necesarului de cadre, precum ~i la orlentarea ~i indrumarea generala a ttneretu lu i.

Intr-o noua et ap a , un important rol l-a capatat cercetarea 9tiin~ifid-lPedagogid, prin vallorificarea bogatelor tradltli ale riecare'i tari precum ~i prin aprop ler ea ideilor celor mal noi aparute pe plan mondial.

Cum era ~l f i resc, [a baza ce rcetar i i ped agogice in ~ari Ie soci al Iste a stat coneept ia matehaJist-dialectid ~i Istor ica.

A [ost viz atIn p r lrnul rind procesul de formar e a ornu lui dezvoltat armonios, capabil sa se integreze activ ~i irned iat in procesul complex: de construire a societarii soc ia liste ~i eomuniste ,

Cercet ar lle s-au orientat, de aserrrene a , catre legarea inva~amintu lu i cu activit atea p ractica , adaptarea copilulu I la nolle cond.lpi ide vlara sccla la , la "educatia co lectivu.lun", la cercerari in domeniul d idactlceu, In indrumarea program ata, invatamlntul audio-vtzu al etc.

, In pri vinj a ra ri lor cap ita I i ste dezvo Itate, p~r [oad a an al lzata este caracte rizata, pe plan pedagogic, de 0 rn lscar e teoret.lca , bazata in primul rind pe prelucrarea exper lente i sco l!t precontemporane ~I a or ientar]! catre d lrec t l i le de dezvoltare a filozofiei contcmporane.

Este demn de sernn a lat faptul ca alatur l de alte curente teoretice, pedagogia [n tem ei ata pe ,filozofia m arxist.a const ltu i e tot mar mult obiectul unui atent studlu din partea celor care se ocupa de problerne!e scoltl .

Ori ent area cat re ped.agogi a experi menta la, catre I nstru I rea program ata , contu rarea lntentl llo r de a se rea\iza 0 educ at le dlferenti ata, ln d lv ldu al iz.ata , Intemeiata pe raporrul direct dintre educator ~i elev, constitute a lte d lrect ll de cercetare.

j",,'hl!~" Illfllvjrl",dl~~d II "!"I:~'II'I L kVllj,,1 1.1 ~;.1 II , I'f'lll II, /'",I"~"~'1d cI!'W:nJrrh.'h I", I~M "I ~ 1<'" rll"'~':I( I .. ',d 1:1, I\t~'rkt'l!~jltr~'tl, I<. i'f!> PC'I'" l /, "'j! fU' Respil1g'ind cu dQ1}l~v;r~ire iflvavaoli'nt'ul co lcct lv, 1!I,ti pm'l~ Ll~JII'IrI\i,1 "jiN .. l.hHj lu i , accasta or+entare teoretid, CI:I e~idente calit5~i, grqe~tc, clilliinind 011;\ cll'il 1(' etape!e sau fazele importante ale ac t.iunit educat iona ie ,

Prin critica adusa unor forme de ~coa"l din tarile capitaliste (chiar dad nu propune ii so Iu t i i realiste de rezolvare}, pedagogia existent ia lista se inscrie ca un curent de opinie poz lt lv.

Alaturi de accasta - pedagogia persona li sta, nondireact rva sau auto-gest ion ara sau exlstenta mai cleparte (prin noi discipoli) a teoriilor din prima jurn at ate a secolului (pedagogia pragmatista, pedagogia utilitarista, scoa la nouaetc.) const ltuie un sumar tablou al mi~carii teoretice contemporane,

In conc/uzie, analizo prificiPa/e/or cerinte ole pedagogie; moderne, s in tezji a factorilor care se cer antrenat i in rezoivarea procesului educativ ~i care au irnportante reflex€' asupra arhitecturii Gladirilor scolare , poate ni rezurn ata in urrn atoarele idei:

- Scopul pregatirili copiilor sa fie viata , pro ductta, pregatire obpnuta pe baza unei sco ll realiste , prin intermediul unor activitari complexe, mu/ti/areta/e, practice,

- lnva~amintul sa adba materii diversificate, utile, cu cont.inut d'in arn ic , care sa cor espunda neces ltatl lor v iet i i ,

- Concentrarea aterrt ie i asupra cop l lu lu i , evidentf ere a posibjlita~ilor ~i capacita~ilor lui.

- Copilul trebuie sa fie cunoscut in cadrul activitatii sale, care [a rindul ei sa fie var iata. lnteresanta.

- Sistemul intuitiv-precontemporan devine insuficient, obiectul de stud iu trebuie nu nurnai cercetat , dar 9' lucrat cu el in diverse s itu at ii.

- Atragerea copilului nu nurn a i in activita~'i de formare intelectuale ci 9i spre I?reocuparea pentru bunul mel's al sco ll i , al cotecttvulut, pentru integrarea personaliUlpi in cadrul acestuia.

- Orientarea elevilor catre educati a art lst ica ,

- Profesorul este dator sa.~i cuno asca elevul, sa·i rea iizeze un cadru educativ

ii de insbruire pe rn asur a posrbfiitat ilo r 9' a incltnatf ilor sale naturale. ~ Sa se realizeze cit mai direct r e lat ia dintre profesor ~i elev.

In stadiul actual al. ~colii contempor an e, caracterlz at de 0 continua perfect ion ar e a sistemelor specijtce sco ll! preconternporane, relati a profesor-e iev capata , in r aport cu scoa la secolului al XIX·lea (tipid invapimintulu'i colectiv excesiv, a reiatiei unilateralc) 0 tendinta evidenta catre cunoasterea posibilitaplor copiilor, a trcbu lntelo r lor.

Rezolvarea acestui dez ider at (cit niai purird elevi dati in grija unul profesor) s-a lim itat in planul cantitativ (ci~i mai mult) profesori), fiind resur ins a ca peslbi litari ; eaconstituie totus l 0 etapa import anta, r ef'lectaca in mod pregnant in arhttectu ra construct! i lor de sco] i.

Reacpii le arhitecturii sco li i , In raport cu evo luti a gindirii pedagogice, cu sarcinile educatf e l contemporane, arhitectura 9co\i.lor a fost, in masudi mai mare sau mai mica, receptiva.

Tn acest context, reacj lite arhitectur1i au fest resirngtte in trei direcrii pr+nclpale: reactia funqionala, react ia psi ho-estet'i<;,a , react!a econorn ico-constructtva.

48

49

/,',-", (III Iml~Jjllaidti "j!" '." ,I' t, 11~.r I ,llr 1)lolWI d,· Llci'~Ii ... II'LI 1.1, uljl"l!l I" (IJ!iL-

{I"II,.II' .ill' ill~d.IH~gll j (leI'lOII~ rIlWII']rl.II:'!) I>I,~' urn :)1 rk clzeh:I!'cJ ll1ijloBeelor I"fil"'" '-;Ill' vln In ~J!lI'(Jrlll p rocesu lut de "asanare";\1 sco li i (r eact!c igicnieJ),

1)11) ,Il'este grup!:JI'i de probleme file partes

~ l lum in ar-ea n atu r a l a s i artifieiala;

- ventilarea ~i inealzirea optima;

~ eomoditatea s i flexibllitatea rnobil1erului;

~ diversificare; t tpo logtet de plan - ca prtnclpa la cerin~a functtonaia : - flexibilitatea partiului la diverse s ltu at i i educative;

- rezolvarea corespunz atcare a grupurilor de vcst iar e fi a noduril'or sanitare;

- utilizarea sco li i pe tot timpul zilei ~i al anului, (procesul de integrare comu-

nltara);

~ probleme determinate de amplasament :;i conturarea funct+l lor terenului; - reconslderarea problemelor de orientare ~i volum const.ru it ,

Reoctio pSiho-estetica este deterrntnat s In principal de f.unctia educativ-estetid a sco li i, rernarclrrdu-se p rin preocuparea de a realiza 0 am b ianta cit mai la sc ara preocupsrtlor ~i sensibilitall,i copi i lor , apropierea mediului sco lar (printr-un ansamblu de pj eocu p ar i ar hlt ectura le) de caldur a carn lnu lu i parintesc.

Reoc!io economico-constructiya. E fortu rile au fost ind reptate dtre rezo Ivarea, din acest punct d'e vedere, a rltmului mare de construlre a sco li lor , de adaptare la pos i b i lit.at t le cehn ice conternpor-ane (industriallzare, prefabricare).

~COALA CONTEMPORANA. STUDIU COMPARATIV -CLASIFICARI, PRINCIPALELE REALIZARI

Pentru a analiza corespunzator pro ducti a a rhirectu ra la a sco ll lor realizate dupa anul 1945, studlul l:;i propune nu atit 0 trecere in revista a intregii p roduct i l ar-hitectura l-sco l are , cit mat cu searn a desprinderea principalelor trepre evolutive, exemplificarea lor, sensu! acestei evo lut ii , grupurile de pa rt hrr i folosite, ponderea acestora, pr+nclpa!e!e calita~i ~i defecte.

In vederea acestui scop, vom schernat iz a 0 clasificare pe grupuri de part itur i , care intr-un fe'l se va dovedi s uprapusa sau corespunzatoare etapelor de evo lut!e ale sco l ii contemporane.

Studju l va constata astfel ca, plecind de la sco a!a grupata monobloc a snqitului de secol XIX, evolueia a fost caracterjz ata de "explodarea planului" (partiuri semipavilionare sau pav il ion are), caracter lstfce unei parti din prcductta contemporana , pentru ca mai apoi , la capatu l unei evo lut. i , sesi z at a dealtfel de lr:lse'~1 construct!l le analizate in ultima perio?;da de timp, sa rev in a la volume compacte "monobloc", dar I a eu totu I al t 11 ivel cal i tat iv , [a 0 concentrare care faci I iteaza flexi b i litatea, m I cso rarea supr afete lo r de ctrcu tat!e etc.

Sco li le care intra in atent ia acestui stud iu s int echivalente, Tn ~arile respective, sco li lor elementare (generale) ~i medii (Iiceului) ..

Studiul se refera, de asern enea , cu p recadere la d ispoz itta funct.iona l-volurnetrica a scoltlor , car~. reflecta cel rn a i bine preocupar i!e In acest domeniu.

'"

Clasificarea cea mal cupr inzatoare Imparte marea product ie a sco l i i contempo-

rane in trei grupuri:

~COL/ PAVILIONARE SCOll SEMIPAVILIONARE scou MONOBI:.OC.

~l¢lUIIl IHndlju~lI~n' I'"" 111'.1 .inl, 1,.11111/11 111'11< .)II'II(,J, 1:"11"";

IHnqll'II.II" (d.I ... · ' .. 111 1:1 urn .. 11'1 ,lin", l.li"~I.~11 II, )lill I ". I d~ "1' ~ 111111

aclKpostite ill e('))'puri Illlh:lpUlldl~lIt'·, Iq;'II" ,·v'·I!111.11 11111, 'Jio', "'1, II! I 111',''''',,,[ prin portiee deschisc.

Acest partiu constituie, inca din perioada ,,;;colli igienice" ~i 1II,Ii ~1i'\Jiill 'i1:;~'1,1~1 conternporana (eu o recade re in prime/e etape de dezvo/tare. anil 19S0-.19nO). 0 schema funcj iona la foarce uti lizat a, datortt a unor avant a]e :

- permite 0 bun a ad a pt are la teren (mai ales in zone accidentate);

- 0 prolect are relativ u~oara;;i lndepemdenta a volumelor;

- posibilitatea tipizarii (respeetiv a execut artl prin metode industrializate)

pe grupuri (nuclee) funct iona le .

Astaz i , dato r ita procesului de integrare a lnva~amintull.(i, sporului considerabil pe care re lat i i le directe lntre func~iuni I-aucapat.at, rreces itat l l ad aptartt funqionale precum ~i datorlta unor deftclente p(oprii (proasta fumctlcnare Intr-o clima asp rji, .ocuparea unei supr afete mai mari de teren), scca!a p av l l ion arji este ut iliz ata tot mal rar ,

I

11 ,"111' 11"1 III 11t'1111I111I1,111

,,,.111 111011,,1-1 .,. ,"'. I~~ .. dill I' lilil

111111 11111"11I"," I"l,,, IJI¥II I.il •. ,.1, '1.,1\1. I' '1'1 I, I h.'II!'II1 [i 'Ilj I l'}i'lJ'L ,'OIIU ,1111, III1 ..),rwi plljl .J I ~,,,,III 'I.I ~III <111,,1 ~ ,j" j~ll'" ~ '"1 ·J'I 11.11''''. ",1\I\..lj::,Hlft I l;'lllnd ,II! 111<)1 "'inn~I": ) , jo~, 'fJ'l~lltil ,~w (I ;11101 ,HI 1,,<1 ) : J 1,,111. dUlL'IU.L ·,'f:olli. ",,/oIIIL"(I' I" ql"~'Ill,.i, blbll'et~ii',i: 1 - ~~I:i de ~~I~rl., CI~I,~III.L, pi 0i~I"ILILI ~f'Jhllll.:'Jt.

55-56-57. Pardubice - p avi lionul claselor normale s i cf r cu l at i i l-e acoper lt e.

56

57

50

1'1.111111 In1'Vrll(1'IIIll 11I1flll' fI )(1:1111 ",II f II;. 11 I ,)1111 \-1'01 ll'~i 1 ~!r~jl UI'I (\,I'~I hIllLL) fl1fll..- 11"11,11,'

- ri/1II1 Il/JIOgCII central tzot reprezlnta un part iu in care diferite ansambJuri xlnt d ispuso organ izat, echl I i brat, compact, avind lntre acestea legatu ri acopertte dar deschise. Dator ita organizarii generale acest tip a fost cel mai des folosit.

55

58. Pardubicc - clasa ~i mobilierul individuaL

59. Pardubice - p avi li on u l c l as e lor s i sala de glmnastid..

58

51

59

I
11
\1
I"
I

I !
II


1 60 61 60. Pardubicc - i ncer lor u l s a i}t d e g r rnn astlc.a.

61. Pardubice - cabinetul de fizidi, dct allu rn as a de li~lcru.

62. "High School Franklin WaynfJ", arh:

Yamasaki Minoru (1954). Ca s i in c azu: ~COJI! dill Pardubice, scoala , care se d ez vo lt a de a ce ast ii data numai pe parter, are 0 vo lumetr ! e or don a t a , clar a.Ctrcu l att a dintre p a vi l ioan e l e cl as e lor si n ucl eu l cen t r a I - s a l a de [est i v i-

U\~i (1) s~Ja de gimnastica (2) l a b or a t.o ar e (3), 52 s e obtin e prin s p a ci i ac op e r i t e dar d esc h i s e ,

62

63. $coala e xper i m en t a la pavi li o nar a eu 24 elase - r ea lizat a la Tr n a ve - Cehoslova"in, arh , Minovsrky. Principalele pavilioane:

A - c l as s normale; B - un i t ac: specializate; C - programul prelungit s i cantina; 0 - sao li Ie de gimnattid; E - terenuri de sport; F - lot experimental. Planul de sltuat i e.

53

63

0000

62

I A

OOOOOO®O ~ctOO

- Ti pu I dispersot (explodot)" f n aceast a va ri ant a, a nsam b lu r i Ie fu nc tion a Ie, legate cu portice desc h ise, s int de aceast a data pe 0 su prafata de te ren m aim are, dispuse liber, cu dist arite mari lntr e ele, supunindu-se totusi unei rigori cornpoz ltionale.

- Compusul sector (complexele scolare) const ltu i e 0 var iant a exclusive a pal"tiului pavilionar ii reprez lnta un centru com pus fie din mai multe sco li de diferite ~rade, fie din functlunl le ace leeasi sco ll, dispuse in teren fara legaturil intre ele. In general, un astfel de ansarn biu se bazeaza pe 0 anurn itf autonomie functton a la a p avi lloan elor , diminuind din d ez avant aje le partiuJui.

Autonom ia este determ i nata de p rezent a in acel a~i velum a un u i num ar de clase normale, specialztate precum 91 alte funct i uni [sp at i i de [oaca , grupuri sanitare cantina, vestiare etc.), care anu leaz a pendularea exceslva a copiilor Intre pavilioane,

I

I

I'

64, TIPL.JL PAVILlON.I>.R DIS'PERSAT est e exempli [icat prin sc oa l a p r irn ar a la Basel - Elve~ia. Ar h , P. Haller! (1954), Ce le 28 clase i lu min at e bilateral (1), s a li l e pentru activitati practice (2), s a!a de festivita,i (3), s a l i pentru gi mnastic5 (4) slnt dls p ersa t e p e ° mare su pr a fa t a de t er en , iar majoritacca circu la t i i lor sTnt deschise dar a cop er i t e .

64

74

65

o 10 20 30m

~---I.-__'_-='

65, Liceul tehnic din Nortport - S,U.A.,

ar h , Ket ch ourn ~i Gi n a • Acc la s i p"inciplu a l

dtsp er s iir i i volu m clor III idp, a 1",.c,,;,·,·11 in vl e , a i1.Qi;irii un i , il,"' rJ I"v.,~~" A£'llln .. d,'·.p<'lr;lp,' ~\ vol'.IlI'I(or, "I I 1.11 ~ Un' , uat ,., 11 'III..-!.i l'1.f'11111111111 , .1/1 r11( 1· lrl~1 t:! 1111 III ~ IIUI , rilil

I

I

, ,.,1 ... V~U ". : .,1 'I,

f. • <H' I ~ 1' .. ·.,1" III, " ••• ,' '1,1111

. • I" 'l<, , I I

' '11 "II II' , • 'J I,H ,IIIII~ !IIIoI' I"

, lin I" ,111 "11 '-II ,II I' iii '11 ,.!.III V,, .• I II'

,j III. I ' II I I' "". ., ..

• '1111 'I' I • II pi III,." ., .• 11 I I I"i

III. IIIII I~nl "U ',(1 ':'111 . I, II Id.'JI(IU ,I.l UIII'"

1111 Jill ~ I, 1.11 I~ .111 I I ,"'f' I 11111 • . •

t. 111.1 • 11'1 ,Il'.

I"

d "Elementary Schoo ,

II Woo s - . h

(./. V.l. (')' . a rh Eberle Smit •

111l.11I"~· •. m , !i.ll.A., .

55

66

67

68

69II ,

111'11' II

,1 .. ",1" oN I I' 'I ~II

-. I" ' ,I II ,,( ''''H

,I ,'J'\,II,J rl" II ,,,1111"11 h ~ II. hiUi~I"1

II .. ' u,« I I I ~Il I ,," U I

"":.,',', \ ,,""111.'1'" ' 01, " •• ,f ' .11 II

1 I 11i I I' I I • ,"I I y,l! " II

I lI,d. I 1"1' 11'11 I ' " I" "I II . "

(1' 1 (, .1I1 ml'lulI 11111 ., 111111' I IJ I(IIfo'

, " cI~' ,"","' ,·'1, I" I

11<,1(;)1" ell .: .• 'V.IIILlJcl()I' _":" Pili • 1'''"11 ! ""I n a lc , r ,CIU:,PlI(:ill din' 1'["1l ,10'1 11',1 . I~'. III p ar a /,/ "/",,, do." d ,""" ,,,,,,,,,,o"i'" /, on-

e, c I a pt mai . unct i o-

111111t" sc o l i

A

ODD

~tr-- ~r~-----" [jDO

[,. 0

nll.- ... ---.- 1°

I, ----. ID

i .. _.f ~-.-.~-_-~-'-'r

69

69 C

, " ompr h

pr i vr n d e ensi ve Sch

A rezolvar 001'"

_ grup I ea tJnita'l _ c it eva d

spati' u c!aselor tl or [un ctj etalii

ane'xl ,comune, s a ia n orrna ie : 1 _.Ionale:

Be, -4 __ v estr de rnes e : 3 elasa; 2

_ uni t at e rr ar e , ,_ budit- .,~

r at or . 2 a elaselor' alII,

, _ qbinete s p ecia l iz at e ;

profesori; 3 _:_ 1 _ Jabo- 80 exe.

70, C

I "ompl'eh '

or special' en s t v e School --

Izate, ~ .

urut at ca clase-

70

II

I I '" I In'

1/1"" '1'" rn r I 'II I

, ~" 'If) I "AI

~I I.' rll'! I' I 'I~",II "

• 1 I'~' "IIULI! /

II

72. A ltst et ten

- p avi lionll/ cl as e l

e or n or ma!e

73

73. Sala d .

e .[;1 mn as ti c i

57 74-75.

AI ts t et t en .

- i mag i ni d

e ansa mb'Iu

!?colile semipavilionare reprezinta preluarea tr ad it iei partiului Fingers, principal exponent a l ~co{ii precontemporane, rezo lvarrie pastrindu.se, in general, in llm itele caracterelor sco lli amintite (volume articulate cu legaturi inchise], aducind ;;i unele elemente noi, determinate de apartt!a unor partiuri organice, care dizolva aliniamentele coridoarelor, unde funct.lune a se dezvolta ca ceva firesc, p r intr-o cresrere succesiva ~i unltara.

Dator lta unor incontestabile avantaje, scoa la sem lpaviljonara a dominat intreaga productie arhltecturaia in tre anii 1947 ;;i 1969.

Principalele ca litat! ale partiului de tip semipavilionar slnt:

- 0 adaptabilitate sportta fata de amplasament cit ;;1 In raport cu cer+nte le fwnqionale tot mai complexe;

76

I III

. (

I J

I'

\

76. ~COLILE SEMIPAVILlON.ARE DE TIPUL "EXPLODAT" - DISPER5AT, pot fi exernplificate cu scoa la primara la Copenhaga, arh. Eva ~i Nils Capel (1954-1955). Constr uita la lnceputul perioadei ana it zate ~i caracter is t i c a a cest ei a , scoa la are 1 300 e l evi , este modu lata pe 0 r et ea care a fac; [I ta t construirea prin metode l n dust r i a ll za r e , Planui parter: 1 - c1asele ciclului I; 2 - clasele ciclului II; clasele sp ecl a ll ze.tc : 3 - spa~ii comune; 4- 'sali de gimnastidi; 5 - plsci n a : 6 - curte de ~ecrea~ie.

77

77. Copenhaga - ci r cu l a ti e ac op cr i ra Intre 50' sallIe de gimnasticii s i piscin a. 0

/II, 111'111 I Ii, " ,'!fltl, •• 11 I. t'l1I~11, IIIMII1

1~'I' .. 'IJ1, k.JII<1llh.II·', ,'I II, III II'~ 11'11,,1 •• '

[i'l"'11 III'.~'I' ·!I'IIAII!1 !,I ''I' IIII,~,,,.I,I lui I'l. .L'" ,II' r,J 111",·.1 ~ "HI ,1, ... 11", ' .. 1 ~II ~I ,·1,1,1 ~'"ir' Jr!iJalll'tli 'J II:rJII!Ii'"II'~ II t I~"'!ll'ol iilli'.~I,1I 1 •. 0- v!;!!r 1"l.lIiv (1IIIIfLler, ~!JII~III·M .. f .. Id'll!~ 1I1,IIL '£Sf" 1I!)ot :;p~~ii coruu n o , cirClli;,! Ii I" ',Inl: ,·vid<!1l1l, "XC('~iv d" lungi, "r l·upulanilit.Ho,1 nl:,a"~I'"II~1 elurnQllt CI;l ~ceca~i dispozi~ic voluI,H'Ihill.i ducc Ia dc ocr s on a l lzanea s p a ti ll or. PI~II'" p a rccruiui ~i 0 imagine de ans a rnb lu :

II. Plan parter: 1 ~ cl as e ; 2.- ca rncr a de ,l;rllp~i; 3 ._ sa l a de festivitiiti si a d mini s tr at i e ; 4 ~ at elt ore b ai et l ; 5 ~'ateliere fete; 6 ~ bi b li ot eca : 7 ~ sa l ii de g i rnn asttc a s l ancxc; 8 - gradinifii.

B, PJ<ln ct a ] : 6 ~ clase spccializatc, labor-a, t.o a r c ,

'1'1 "11111 I ,j 1,11"[IIfi"I,I!I'" ,1·,lmu." II l ut tu JI ,lllld,qlJl,,! ,j, "I" II~!

j~tJJ'r,jilllfil'IUJM d,' Ilplll,H (!I~"tl'~t'''HIIIOII ".J ' ,.~ 11\1' I) 1'1' l'I"III"ltt ,,1,11,1 I,

; IJ IJC1H' .. Lnr b h.i I I.

SIII_)!·ilrI1\.fl lila! Illal'e ~ fOollscruqrl:i prccum ·il ;! (con_'ll II III; ('ill r,'!JIJII I u 'II ulll, corn pactc}, suprafata mai marc a z ldurt lor cxtcrioarc rcpr('7.inl.:i j>rill(.ljllI,'1'1I,· dllrl cicntc ale partiului ana liz at.

Exemplele s in t foarte multe; se pot Impar~i In cttcva eatcgorii, (:il!fnd :,Un!ll~. ~I de aparttta lor In ti rn p :

~ PlanuJ (sau scoa la) de tip dispersot, lntilnit ~i la grupul sco li lor p;lvillelln,h" reprez int a de fapt 0 scoa la de tip pavl l ionar , avind lnsa ctrculatulc int r« dlf'culu grupu ri functtona Ie acoperite, Inch ise ,

1(

I!EiI

78

Prin dlspozrt!e ~i caracterul volumetr+c-arhjtectur al se apropie, cum arnlnteam , de scc li!e pavilton are , anulind dezavantajul unor traversart In aer liber ale c opj i lor , dar cu. pre~ul unei investi~ii (ini~iale ~i de exploatare) m a l costisitoare.

- Tipulcartezian reprezinta un partiu cu 0 dlspozrt!e riguroasa a functlun i lor , in Iirn ite!e u.nei trame rectangulare compacte.

Caraeterul acestut plan, in afara de aspectul formal, II eonstituie de eele mai multe ori 0 stapinire foarte bun a a grupurilor functiona le , eu Ingaduinp unor c ircula~ii mal mari (Iungime ~i, suprafata).

EVident, eu toata monotonia eare ar rezulta , un astfel de partiu poarta in sine premisele unei postb lle industriali.zari a executlei.

Din punet de vedere al peri.oadei clnq asJfel de scol: au fost produse , e/e s int eontemporane eu tipu / anallzat anterto r , deci corespunzator ani/or 1950~1960.

78

79

79. Copenhaga, accesu l catre pavilionul clas alor ,

\l0. Cop en h ag a , clas a in aer Ii ber.

80

60

III '" ,,!I~ 1,.11111 I ~ 01111 11'I,dl 1111' II"", IIUI r., HI h '"",lll'll r 1~"lJn, 1\" ~.,I ,11"1" 'i~. ~, ,~ j 1~~I·llJ! r.1 ~H HI ~ "'1~IIII-'Llll ~q til t-ldr~II' ',1 .1..1.111 L(!UI,~ ~ "',Ll I oi nn ~ I ~h .1Hi "I dlJJl Eil It ~ PI ~I 1101 ,I r II I II I ll1.d U,I{· d(' ('I;LL,<',

82, TIPUL "ORGANIC RATIONAL", ~coala din Amersham (juniors) - Angl,ia. Constituie 'un bun exemplu pentru categoria an alizata, Est e p r o i ect at ji pe schema unor un i t api complexe (11) CU 0 mare autonomie Iu nct l on a l a , gravitea;:a In jurul unui sp at iu cornun pol ivalent (2) care s er vest o s i pentru luat masa ~i al unei cu r t'i care, prin p ozi t i e ~i arnan aj ar i ,

61 devine 0 parte or g a n i cji a a nsa mbl u l ui .

81

- Tipul organic rafional - rep rez lnt a , In ideea stud'lu!u l, sco ll le cu partiuri inchegate. cu fimctlun i le birie d tstr-Ibu ite ~i organizate, cu c i rcu lat i i restr inse c a supr afata, cu d ispoz it i i d inarnice , lnspjr ate, unde vclurn ul general este rezUJitatui unci crqteri interioare logice,.al unu~ functiona llsrn moderat, impletit cu forme ar hltectura le ca lde , expresive. In aceasra categorie s int cup rinse marea rn ajor it ate a sco lllor care nu s int un bloc compact, <dar nu au rnici forme excesiv tentaculare.

Sco] i Ie eng lez esti rea I izate intre an i i 1948-1968 intra ap roape in in tregime in aceasta categorie, fiindl caracterizate de un mare ech il ibru function al , ref iecttnd straduinra de a evita culoarul, de a reduce pe cit poslb!l supr afete!e de circu l at ie .

Tot aici se Inscriu ~i 0 serie dle sco l i din R. F. G. ~i Elverta, scol i experimentafe realizate in Cehoslovacia sau U.R,S.S., unele scol) realizate In S.U,A, etc,

- Tipul supraorga nic - consn itu ie 0 a Ita va ri ants a sco Iii i sem ipavi I ion are • Hind specific arhitecturii modelate a lui H. Scharoun precum ~i volumetriei ~i dinam ic i i a rhbtectu r!i supraorgan lce ,

Unul dintre principaleJe atribute ale acestor "scull?turi arhltectur ale" II Constttuie bona adaptare a volumetriei scol llcr din aceasta categorie la teren precum ~i ob tinerea unui ambient atjt exterior, dar mai cu searna interior, e a ld , apropiat de sens i b i I itatea cop i i lor,

Trebuie insa semnalat ca plusul de dinamism ~i interes obt inut p rintr-o volumetrie atjt de "speciala" nu [us ti f ica d i f icu ltat i le de realizare construct.iva.

10m

G'}

'SCOALA, PRIMARA

PARTU<

83, Arnold Sell 0 0 I "Gramar School", pentru 720 el evi . Exceptlnd atelierele ~i s a l a de gimnast:ca, r estu l volumului este relatiV compact iar ci rcu l a t i i l c inte,~rate ut ili z a t e poliyo I era, Proi ec t a t a de Develop ment-Group, 1961,

(,

UNITATI SPECIAUZATE

TEREN DE SPORT

SCOALA MEDIE

o 5 10 15 20m

83

Scoli mon obf oc. Partiul monobloc, cu a lta cuvinte, scoala compacta, constitu!e cea mai frecventa rezo lvare a u lt lm i lor ani, din increaga lum e ,

Dad ana l izjirn utilizarea acestui partiu 'in rezolvarea constructi i lor sco lare , vorn constata 0 serf e de e lem ente lnteresante , Ii1 a i ales pr in prism a period i c iza vi i folosiri i lui ~i a evo lut ie i salle calitative.

Prima observat ie se refera la faptul ca scol lle cele dintli const ru it.e In secoIe Ie XVIII ~i XIX dupa un program prestabilit, au la baz a partiul monobloc, lin i a r sau concencrat.

Acoastji tcndintf de a constru i volume s i.np le estc f ireasca, t in ind seama de contoxtu! ~'Ilcral al dezvol'ta+i i arhitcctur-i i acclcr timpurl, de pos i b i l i tat ile con'.11'11' (ivl' 71 d,' 1"110([',1111 .uh lt crura l u t i l i zn t .

I" n' ,"(' 11J~lll , IHi 1111111 'tl ",illll,[i[.l.t~ fllill \il'l"Ill, Ii 1""\ IJ,'IIll' ,,1,'111"111., t :\1'1'

~,' ,1,'1'-1'111111 dl(' If' "Iv II

UNITATI SPEOAUZATE

SCOALA PRIMARA UNITATI NORMALE

BIE'LIOTECA

ETAJ 1

83

84, Arnold School -- fragment din fapda, r ea llz atji din elemente prefabricate mid.

84

tll

,..-----

--~-~- ~STJCA .~~7

UNITATATI i rv-t Ii I - _

SPECIALI1ATE I ~ ': ~~tr:~~ENT

~! Jl'~:

=J -=r J -'I Ib__jJJ

c rc:;,,' -7 ~ OJRECnAo 5m

f' Id pr oi ect at a de "The

85 S oala din Hlatle ,

' C I' "1953

Arhi tects co Partn er s III p ,

PLAN PARTER

85

fJ7

!!6

~ la Hanovra, arh. 87, !iicoal1i e[ementa;~ eu tot p ar ti ul s~u

Dieter Oesterllen (1951), fost clasifieat In

"d exemp u r a

aparent rlgl " dat 'ta ca li t arltor pe care

ac east a categone n:~ol~ ar e, Astf el , in a fa~a

ansamblul func~I~.. celor dou a clc lur i In

unei bune di s p ozi tl l a s au uni tji ti l e sp eci-

raport cu s p a t i i l e comune an ta sol~tie a i lu-

' tao I n t e r es I I'

al iz at e , pr ez i n Plan ul p arter : 1 _ 10 ,

minarii b i l at e r a l e , 3 _ vestiare profe-

' c o muri-b uf et : , I

2 ~ s pat i u " 5 _ c l as e Ie cr c u-

b i et profesorr , , "

s or i : 4 - C" In 'I ' s i rccrca~I<'

' '6 a r.iu de ci r c u a tr c " , I,

1111 1l11~: - s p: .. ~'I"II''IiI\'I'' 8 _ sn ,,1

7 (1:1" " 'pl:j~~, • . , I

"Idlll Ill:I!": -;- " ~''i ~I,l",'I[I ,i, lull'/

<I" ):illlll,,",li' .i . II'HI,)'J~~!~III~"JI' • Ii III1III lil.l" IliI· {I'ln till 'It I), ~

, .. , II I I "1,1) l-li

88

,,~coala lglentca" a constitu lt pragul care, In mod exp loz iv, a condus ~i l a alte rezotvart volumetrice, determinante fHnd, de asta data, Imboga~ifea programului arhitectura!-funqiona! a l sco li i ~i sensu! evolutiv genera'! a l formelor ~i limbajului arhitectural modern.

lata cum un program de lnvapimlnt nou , bazat pe idei pedagogice novatoare, dar avind totus i puternice radacini In parn intu l stravechl al tr adlitlei , a cap atat noi rnode lart arhltectur a le , corespunzator cu tend inta de deschidere a cl ase lor catre scare, de integrare a mediului natural.

Mai departe, sco a la contem poran a (perioada corespunzatoare u !timei etape dupa anul 1945), privita prin prism a evolut!e i p artluiul, este caracter iz at a pe ansamblul e i pr!n p lecarea de la formeie speclfice scol i i precontemporane, cu 0 excesiva dispersare volumetrid (tipul explodat), pentru ca mal apoi, formele sa dev ina tot mai "ra~;onale", determinate de economia generala at it a investi~iei cit ~i a terenului precum ~i die tot mai marea interpatrun dere ~i dependenta a funct iuni lor , care nu mai pute au dainui "dispersat", care sl-au p ierdut din autonomie.

Azi, aceasta tend in ta de revenire la planul rnonobloc, de orientare catre forme compacte, este evldenta ,

Acest lucru nu este lnt im p lator ; aproape toata producti a scol i lo r elementare ii secundare (mai putin Inva~amln,tul presco lar] a'u adoptat acest p art iu , fie din motive economice - p lanur: simple, constructive, usor de industrializat, fie din motive funct ion a le - p lanuri capabl le de 0 mare elasticitate ii adaptabiI itate I a vart ate ac~i un i educati ve.

Primele rezolvart au condus, de regula, la partiul "monobloc lin iar ", iar celelalte au generat tipul "monobloc centrat".

Reluarea, sau mai concret , revenirea la partiul monobloc a fosn inf:i~tlJi'L~ pe un plan calitativ superior, din motive ~i pc torru-iur l t'lI 101111 <Iifm-\t,· f.l~ de ace lea care all condus la I' 1;/:ll'll" tr:ldl~I(>I\nli'

88. Hanovra- in rr ar ca pr i n ci p a l a ~i cor pul, c l as ei or eielului mare.

89

89. Han ovr a - elasa cielului I.

90_ Han ovr a - r i r-cu la t.i a ~j r ecr e at i z eicJului

mare.

90

i I

_~I ~ __ ~ ~ _

I

!

!

!

_J

91. Scoa la s ecun dar a "Pestaloni" - Scop)e _ lugoslavia, arh. prof. Alfred Rorh, 1964:

A. Plan parter;

B. Plan de s i tua t i e: 1 _ cl as e l e : 2 _ clase s p eci a l i z at c ; 3 - s a l a de lestivitati; 4 - cantina; 5 - profesori {I bi bli ot eca ; 6 _ s a l a de gimnastica.

92. Sectiune t r a n s v er s a l a : se r emar ca modul de i luminare bi l at cr a l a a c l as e l or ,

93. Skopje - detaliu de fatadii - clasele.

(,/

91

L~

C_j l __ ~

92

A

93

Sco a la rnonob loc sc: apropie cel mai mult de cer inte le pedagogiei moderne ~i prdigurcazK sonsul. t cnc in t a cvo lut iei, eel put in pentru 0 bun a vrern e ,

Dill n(;~~t mct.iv , (II 1:0;\1"'0. c.:i ;:lllaJi,,;] S~ refer:! Ja lntr<:::aga perioada a ~colii >:;(Iml( r-n,p('ll.llil , Illpiorin!~(m ,·:~,·.lilpl<>IGI' ';llll l'c{I·li7all' III u lr.im a ot ap.i , dcruonxtrlnd .• ~II [,.1 , 'wlll~\!1 111.'111111 I

1'1111' iI1.11,'lt ,,"'II"ll .iI· I',\illidill 111,>11"1,1,,, ',IUl

91

'I

94. Proiect pentru 0 ~coala exper irnenca la cu 32 c1ase si 1 280 elevi, arh. V. St ep an ov ~i colectiv, U·.R.S.S. (1968). Un paniu. ratio. n a l , cu unita,ile specializate bine di s p.us e , i ar clasele nor mai e pot fi cuplate cite dou a int r-un s pattu educa ti ona l complex.

/

95. Project tip de I'iceu, r eal iz at prin prefa. br lcar ea l n tegr a l a a elemeotelor de cons cr uctie ~i finisaj. A fast ccnstr u i t In mai rnu lt e exempjar e , Proiectant Ji constr uctor; a ntrepriz a "ALU BETON" 1977 - Franta.

P+l

INVATAMINT GENERAL

A

P+I

INVATAMIN1 SPEGIAUZAT

95

PLAN ETAJ I SI 2

SPATIi' COMUNE SI SPEClt>.UZATE

PLAN PARTER

o

94

5 10 15m

ETAJ·SALA POLIVALENTA

B

en arh. ndara. in EI~wanf977i. Are 96. $coala 5~C\ro~ter (R. F'I u'~ei cur tt-spa-

Rothmai.er d~lzvoltate in [uru desigur, tr an-

' lie e 'i face,

functiun t deschls ~ nobloc:

t lu poli valen, u I de plan mo I n parter; C-

',. . -tre tl p " B _ p a 11_

ZI~1 a ca de si tuati e : transversa a.

A - plan. D _ sectr un e

plan eta] 1,

c

r~

----

96

, I

I-

~

da de est, Ellwang en- fa ta

97.

97

98

100

0000

0000 00

A

o 15m

'---''---''---'

99

98. Ellwangen - curtea i nt er i oar a .

8

99. ~coalli cu 24 c lase , Br-a t i s la va , arh. Rudolf Minovsky. 19'61. Pe ace l as i principiu cu scoa la din Ellwangen, cor str u it a insi cu aproape 10 ani mai inalnt e, est e [oar t e bine d ot at a ; din di s p oz i t i a vclu metr ica r ezu lt a multe clase cu iluminare bilaterala.

A - plan parter;

B - plan ctaj I; C - s ecti un e transversal a.

c

".~

100. Bratislava - volumul principal.

'1\\', 1'.1'.111" ~ ~II

I I'i ,I j II j. hhl.·" ,., , ,1.1",1'

· .. d.l 01,· Jllllm~'lh!. ,I' "iI~

N~~111111 ,1,1 ~III"I' 11'11r~'lillllrti

III

If Ii ' .... 'hllj~ulU!I .. "I .. ,,1, 11.,p .·11.",,,",,,

Hu "., IIII'ln i .u : '\II~II' .j',1 dl),~j "'if". 0.1 ~;IIIIH",

102

71

/ ,/

-:

o

102

- u n volum echi libr at , rat lon a l , rezult ind un procent excedentar al suprafete lor utile in raport cu circu latl i!e de tot felul;

-circula~iile scurte au condus firesc la 0 function are mai concentrata, fara pendulart excesive in c adiru l ansamblului functton a! :

- 0 mare fleXibilitate ~i mobilitate funct iona la (atunci c1nd elementele au

fest studiate in cons ec tnta) :

- posibilitatea unei prolectart care sa facl llteze industrialit.area construqiei;

-economie in utilizarea terenului.

Pri nc i pa Ie Ie dez avantaje stnt :

- volume mari, d lfic i l (dar obligatoriu) de armonizat, de a asigura 0 s ca rji corespunzatcare concinutu lut de idei;

- difi,culta~i potent iale in aSigurarea unei bune il/uminari naturale; critici aduse mai cu seam a partiu/ui bloc (stok pian), in pr i v lnt a unei concentrart excesive a suprafet etor utile cu lurmln are natura la zenita l a.

Pentru mai buna cuprtndsre a exernple lor ce vcr ilustra part iu l monobloc, acestea au fost cuprinse in mai multe categorii:

Tip,ul monobloc traditional. In aceastji categorie s int in cluse part i uri Ie mo nobloc liniare, compuse in general din clase dispuse de-a, lungul un.or ci rcu l att i , de t ipu l ,,~colii academice", avind diferite rezo lvari forrn aje (de la dreptunghi la d ispoz it i i in "L", "U" etc.).

Pri neipal u I motiv a I adoptari i acestor part i u r i este eel econorn'i c, fi i nd uti I izat" cu precadere in !ari Ie care au de pus 'u n mare efo rt de reconstructl e, cu un ritm de construct.le a scol ilo r , in raport cu num arul popu lat iel , deosebit de ridicat,

Tipul dublu tract compact. Acest tip dispune unitiifile educative pe ambele piirp ale unei circu lati i. Se obttn astfel volume compacte. cu suprafe te le de circu latie re lativ restr inse, in cond iti i Ie u nor d ific ulltati de orientare.

105

r

;0

(J:lmltlt 1):0:[1;[1:[1: [l:[I:[I:[I:(l: 0(1 r=Q:(l:1l3

ETAJ - CLASEl.£

I ~

SALA PARTER -UNITATI SPECIALIZATE

0
,
r- ~ ~ --=:::::

1-1 - 10!)

SECTIE

105. TIPUL DU BLU TRACT·CO,MPACT, !;>coala experim errta la , Bratislava, ar h , V. Karfic, 1967. 0 s olu p!e compacta. efl cient~L Se r ern ar-c a clasele patrate iluminate pe o si ngur a l at ur s .• cu di mensiuni r elat lv mici 7,64x 7,80 m (a d lncl mea) pentru 36 e tevi , cu rnas u te i nd i vi du a l e , Cl as e'l e au supr a luml n a catr e cori d or. i ar la ctaj c;I'<;;III;;(-;a Illedianii ~~j;'" i lu rni nat;i III illl" ~ili mo. 11!1 rl'llih I'C;U il ~1~U1F1"tI .I,. vl'"I.I" .",1, ~111.f'· ~h""m 11II ~ n,

103

103. TI,PUL MONOBLOC - si, p errtru tnceput , eel de faetura t r ad l t l orra la - este exemplifieat ptin p r o i e c t u l tIP p entru scoa la gem'erala pentru aao elevi cu parter ~i t r ei ct a ] c , ar h , Platonov, 1950, U.R..S.S. (A) ~i proiectul tip pen tr u scoa la generalla cu 24 clase - 900 elevi (B) - 1966, Aeesta di rr u r ma este r e a l i z at pe 0 tr-arna rnod u lar a care p er rnit e 0 prefabricare i nt cg r al a ~i prezi nt a 0 bu n a functi on a b! litate In eond i t ii l e un el dis p oz i ti i simple, compacte.

104. Sco al a ell 24 clase - Leningrad - 1968.

104

7'2

106, Br ar.l s la va

[a t a d a

o r l nci p a l a •

B

107

107. ~c0ala

Planul ,secllndadi .

circul et a ju l u i II (A) "Plmlico" l

, at i e , sect' cu g al er i • ondr a

t i on area T] :Iunea tr ansv r a ce ntr a lji d'

I u mi n a .. er s a la ( e

o ve d er e partiala•rll spa ttt lor d a, B) cu 501u·

, a a sc o l i l e InV3'am', t '

• I. 'r n ~I

7

111f1 ....

, ...,1 upul ~r I

I. 1i .. 11 .. , 1'1 ''''~ "I' .. 1<',111 l,,11 v, 0

,II 1"ln I~IJI I I ''1"1111,1 if'" I ,\1111,,", ,II I,

, III I III~ , ' U III ~ If 11''1 Ii

106

107

SPA1l\J

POliYALENT

11111

()

I

10m

...

Tipul dublu tract ~ curti interioare. Este un valorcs exernp lu de scoala compacta, uttlrzat pentru prima oara In Elveti a ~i reluat apol in diferite variante ~i in aJte ~arl.

In prlnclpiu, rezolvarea consta in dispunerea a dou a corpuri de clase, opuse ca orientare ~i legate prin grupuri de scar: la acelasj nivel sau la [urnatatea acestuia. Prezinta avantajele unei rlum lnarl bilaterale in conditi ile unei crrculatti cornpacte .

.

:~~

,

,

ill ~

'-

A

~o

I Ba 888 Bam 8am - 8B89B

oOOOCoOO o u o n D IJ D co e e DIl IJ c.'CI ODDIl D ~ 0,] IJ D 0 IHl UIOOOClCl

ElElEl GBEl

00000 moo uuuuo 00000

B

o

10m

110

3

110

5

109

109. lilPUl DUBlU il"RACT - CURTI INTE· RIOARE.

~coala prtrnar a ~ ZUrich, arh. Ramer ~i Pai J lard - 1957.. In ceJe dou ii tracturi s tnt dispuse cl ase n or m ale ~i labor at oar e legate prln grupuri de seari [a jumatate de nivel.

r--~--I i~---·--·---

110

110. ~coala experimentala. la Bi'atislava ~Prievoz:, arh. Marcinka, 1961. 0 bun ii organizar e furrct l on a l a In con dl ti l l e unel importante

economii de suprafata constr u it a : i

A. plan parter: 1 - vestiar centralizat; 2- c las e normale, iluminate bilateral; B. plan et a] : 3 - clase spedalizate; C_ s ect i un e transver s a l a : D. plan de si tua ti e ; E. vederea princi p a l a a scol i i .

E

110

CLASE SPEOALIZATE

VESTIARE

ClASE NORMALE ATELIERE I

~I

_Jl__~-"':""'~~~~~I

c

110

Tipul monobloc centrat. Rep rez lnta 0 so lu t ion a re s pec lf lca ~i cuprrnde scol ll e care au planuri compacte cu un contur regulat sau jucat, rezultat a l neces itat!i lumin5rii c lase lor s au a ltor 7ncaperi.

III cadrul accstu i p a rt iu cstc cu pr insa s i scoa la cu nucleul central format dio- 1.1"··1111 ~p:·t\:itJ polivalpl)t:, dQ,~tinal: cu p rin der i i eficiente a zone lor de clrculaclc p're"11111 '/1 n ~jl\ljl ·.p'I~llI .. ~OI!1~ill~p~,jiva·I\.lI"\I:" de int7lnin~ a clcvt lcr.

t\Q'i .l~' ~ ,~t 11.~HI! .11 " 01 ~III r""ilo! 1'.1111 1111 "·11· .. · nr')ll~i, .; [1'" i fi~~ n um nl ,1:.'0 III nZIIl

I, II~r~UI .1110

Nu este necesar sa ne Intoarcern la ~coala antlca pentru a gasi germenele acestei organlziir! functlonaie, sa ne reamintim de scoal a englezeasca de la sf'tr~itul seco lu lul XIX, l lustrara ~i prln "Colfe Grammar School" Lewisham,care puncteaz a in mod stralucit acest tip functlon al.

Spatlul central- 10E de [oaca ~i indlnire, a caracterizat ~i sco ll ls rorn Sn est i din secolul trecut.

lntrr-un fel sau altul, acest partiu a str abatut to ate etapele sco li i tradit.iorra le s au contemporane , psrfecttontndu-se, amplifidndu-se In asa fel, inert so lution arile ce le rn al recente pot fi considerate calltar!v Imbunata~ite, mai cu seam a daca ne gindim l a scoa!a fara ziduri - fleXibila:.

Se disting astfel dou a tipuri de sco ll , care au acest partiu :

- Planul definitiv-unde nucleu l central este lnconjur at, pe unul sau mai multe n lvejur l, de clase sau alte unitati educative conturate, fixe.

- Spattu I centra I margin it de sup r afete flex i bi Ie, necontu rate (sau despa rt lte cu elemente mob] Ie), organlzare care presupune urt inva~amint d inam ic specific.

11

~J

II

SECTIE

I

I

NIVELUL UNITATIILOR SPECIAUZATE

II

r

111

113

CLASE NORHALE

II

111

111. TIPlLJL ,MONOBLOC CENTRAT. Planul' definitiv.

$coala secundarji Br and o-H els i nki, arb. [or rna Jarvi. Pla'n u r i l e nivelurilor J ~i II, see~iunea l on g i eu di n a la. Se car act cr lz eaz ii pr i ntr-o bun a ad apt ar e l a terenul 1n panca preeum ~i pr lntr-un foarte bun coeficient de utilizare a supr afej el or construite. Pr ezi naa t otusi unele di f l cu l t at l privind mai cu s ea m a d eccrn an d ar e a s patl uiul central.

112

UNlTA71 SPEClALiZATE

I

SALA DE GIMNA'==-~~~==~dSTICA

o 10m

112. Br an do , Helsinki, [a ta da cu i n trarca .

113. Budapesta - proiect pentru 0 ~coaHi experiliTleotalii. De remarcat, pe lIngii orIginalitatea dispunerii Iunctl unt lor ~i forma un i tilti [or, In iil~i mea d adi ri i : parter ~i 4 eta je:

A - Planul n i vel ul ui III; B - Plan nlvel IV; C - Se'e~i une.

~I

113

114. T[PUL CENifRAT FLEXIBIL.

~icoala pri mara Nashvi He - Teonesee, arh. Yerwood Johnson, 1970. Un exemplu pentru un astfel de tip de plan, un dc n ucf eu l polivalent, amen ajat eu gradene, se afia amp l asat in miezul unut s p a ti u flexibil ce poate fi compartimentat In frunctie de cer i nr e le ac~iuriliJor educative.

n

GIMNASTICA

f I

114

- Tipul compact "stok pIan". Este 0 vari ant a aprop iata a partiu'lui anahzat m ai rnainte, avind s peci fid d ispozlti'a spat i i lor ed uc ative com pacte, accept lnd claustratea acestora sau ilum inarea lor zenltala.

Aceast a dlspozlt le spat lala constituie adlaptarea arh ltectu ra la corespunzjitoare metodelor de inva~amrnt uti lizate In unele ~ari ~i care au capatat felurite forme ~ i den um i ri: "invatam intu I in echlpa", ,,~coala deschlsa" ~i a Itele, baz indu-se pe teorii care feti~izeaza personalitatea copilului, dezvoltarea lui unilateral _, pragm at ica.

La 0 surn ar a analiza, ~I alct , desprindem doua tlpurl de rezolvar}:

- Planud deftnlt lv - format dlntr-o suits de clase sau alte unita~i, dlspuse cornpacte - care nu se orlenteaz a catre exterior.

- Planul compact flexibil, gen hal a, CUI posibilita~i de compartlmentare, du pa neces itati Ie im puse de un p roces specific, ca re presup u ne d'esfasurarea de actiun i educative cu dou a-trel grupe de elevi (prclectl l comune etc.) sau cu numai 1-3 e levi .

Se pot satisface astfel, in p rtnctp!u, 0 mai mare gama de exigente pedagoglce. Desigur, nu trebuie absolutizate ca[ltatlle acestu i partiu sau ut lllz ate fara d lscern am lnt .

Consid er arn ca, mai cu seam a pentru ~coa la c lclu lui I, un astfel de sistem claustrat izolat nu poate fi pe rn asura ps lhlculul cop li lor , care nu se pot dezvolta echullb.rat decit In contact cit mai djrect cu natura.

A sta lntr-un spatiu eorn p let inchis, fie ~j in cond itl i le unei ~coli audlo-vtzua le, nu este un atribut indlspensabiil sco li i moderne, nu este un factor necesar de realizat.

Poate fi ca racterizat acest part iu drept unu I care intru n este ca I ita!i foa rte mari, dar ~i defecte severe.

Cert este ca tendlnta genera la spre compactizarea ~coljj (exceslva in scoala amcrlcanli, evldenta in ce le lalte par~i), constitu!e una dlntre principalele concluz !i a lo stud iu lu i cvo lut icl sco lu contemporane.

AV~i11 njl'I~' '/1 dr"ln~;)!'I~"j~'II' l\~b~tL!i partiu sint, ill general, acclcasi care au ir.),1 'JI l!iIHihlfl' tllll"ltHI IHU 11111 FIII(lIl(~illw:. IXIII plll;m~ :ldl.'llli~C\ t'pl:lJl c~ ~lI.;t E.d.lt~~

\ I 111 • ~l ,I IlfI~llllll 'I" .'lllrdrrl~~ .

Astfel creste ponderea spatlulut util, p lna aproape de intreaga arie construita (,,~coa!a este acolo unde te a fli"), a nsarn blu I func tlona I este re I ativ sim p lu - f lexlbl l, facilitind cont actul social al e lev itor .

in sch irn b , sistemul de i lurn m are specia l care trebuie adoptat, c lau s tra rea in r aport cu rned iu l inconjur ator , dar rn a i cu searn a gradul inalt de echipare tehnica (condlt lonare , fin'isaje speciale, per et i uso ri , pliabili sau alte tehnici) ridid substantial costu l unei astfe l de cons tru c ti i .

Este evi dent d pastr a rea c a I itati lor ~i eli m inar-ea pe cit pos i b i I a defectelor amintite, in condttl i l e unei ad aptar l corespunzatc are a modelului pedagogic, a r const itui un progres in organizarea ~col'ii ca inst itu t ie soc i a la .

Acestea s int principalele etape pe care sr oal a c outcmpo ranf 1t!-.1I 1);]1'(;111'5. p r inc ipa'[e!e forme ~i dtspozltf functionalc pe om I ,~., q:~p. t ar , ill Inci rc: I', ;1 de a yen i in intim pln a ron cr-r!n P' Inl- :If'\ i LIlIII",,' ,.t!" . t I \I •.. 11,· 1,,·1i l)tfl'll"i Irlod"'1 n"-

ETAJ 1

115

. :~

JJliiiiilllllL

PARTER

115

115. ~coala exper i menta-Iii. la Oster burken - R.F.G., ar b , l.C. Bassenge, Pub an , Schulz, Schreck, 1972. Ansamblu scol ar conc eput in ideea experi men c art i ,,~colii i n t egrate". Sp a ri u) flexibil vine in intimpinarea c erl o cel or d et er ml n at e de acest experiment pedagogic.

115

116

79

116. TIPUL COMPACT "STOK PLAN".

Rl cha.sd C. Lee SctJool - New Haven. S.U.A., ar h. Kevin Roche, John Pinkeloo ~i colect i v. Gr upur: compacte de supr af et e educative capsulate. Rezultatul: 0 utilizare i nt ens i vji a s pat i u iu i utili In con.di t ii l e accept ar i i u n ui asemenea a m bf e n t sc o l ar , Planul nivelului II ~i d ou a v ed e r i : de a n s a mb lw ~i lin det a l i u.

~-.---~~~.

fr - --~-.ll' u::rr:iiiDrn 1:5 \\

I ill'~'Tl

" U . I U _

11(-; LIL_, ~l_i \/:~;

:..J : _ I ~~

;,0. I Ii ,_

Ii' ~.=",_~ :!lr~~=~ElDt~~: II8;~CCilr_:~~ __ --" '\

1' .• ·.· I :I~ ~~. ~'.-:~ ill!' r.,-

I ~._~ . illQIQ:_, ~.~J ill ~! I ~

II) . L. L.---------.~-------~-:J '§.'~

~)(.!c: <1)1 ;},_] w:-t-:J ~"." -_-' \' _." ".I

/'

:;/

116

116

SECllA ARTA SPATIU POlIVALENT

SECTIA STIINTE

ATEUERE

AD-TIE

SECTIA COMERCIALA

ARTA MENAJERA

117

L

r

c.

o

[100

Dr)

(,)f_) 0:)

I ry-

I,

117. ~coala secundara "Sekenectady", 'New York, arh. Perkins, Will, Link (19711). Datorita sisternului de in vatl!1.I11lin t adoptat, scoa la est e impaqita In mai multe "imsule" [unct i cn a ie , lntr-o d i sp ozi tre compacta, deservitii de 0 retea de cir-cu l a t i i i nt er i oar e ,

1118. TI PUL COM PACT FLEXIBIL pretinde a fil cel mai avansat s i s t e rn de or g antzar e spatial ar hl t ecrur a l a care sa adaposteasca acr i u ni Ie educative ale s co l] I m o de r n e audl e-vlxua leglobale-integrate, In condi t i i Je unui program difuz , nefragmentat.

Ele pacatuesc prin dispr ctu l fata de medi u, totul este conditionat si ilUlminat artificial, s p at i u l , or i c it ar fi de dotat sau f i n isa t , ramin e plna la u r ma un cadru arti fi ci a l care va duce la obsesi a monotoniei, a cf austr ar i i , i wi ari i, Este de r ernar cat ~ i fa pru I ca ac es t e ~coli s e d esf as oar a , In majoritatea cazuri lor, pe parter, ceea eel conduce la irosirea terenu Iu i .

~eoala prlrnara Memphi s Tenn. S.U.Pt.. - arh. Gassner, Nathan, Brown e, 1971: 1 - invap.mint; 2 - aud i t or i u s i cant ln a ; 3 - adrni n lst r a t i a .

119

80

119. Ciceva cuvinte prt vl nd modul de desHi~urare a actl un i lor educaj l on a l e Fntr-o ~coaHi de acest tip (care furrct l on aazji cu predidere p entr u cicluri Ie mid (6-13 ani). Cop!ii s int impartiti, pe baza unui nuc leu , in clteva gr upe:

grupa mare grupa medie grupa midi

studl u l individual

90-140 scolar l : 30-35 scol ar l : 12 -15 sc ol ar l :

1-4 scol ar l :

JiiI tTl,_j;~

I '-~L- .;

'~P'6"""i. :fTF~

I spofiu ~d~cO\iO~k- "~ .. -

1 ;;01 Integrot . Th---l

. .. .

I spotiUixe"

rgrupur; sdnitore,vel

~ -r-' tlor",l,-J

:'1 k.,· .. ·J I';;_J

E1 E1

Ei p ar tl cl p a, prin r ot a tl e, reconstituindu-se de la en la caz In grupe de diferrite ti pur l , pe ban categorlei die invatamint, a nivelului la care se gasesc, a aptitudini lor pe care l e man ilest a, a pn ef er in te l or l a felurite acti vl taci : expuneri 1m grupa mare (A), experi rnent ar i ~i di s cuti i (seminarizari) in grupa medie (B) s i mica (C). st udi u l individual (D) in b i b l i ot cc a . De aci i maginea de diz olv ar e a claselor tr a ditionale, de integrare a aqiunilor.Toata aceasra schema funct l cna l a conduce, se pare, fa tipul de scoa l a compact, cu pu ti n e r i velur+. Credem torus] d pentru adapoStirea actl unil or educa tl onal e r ecl a mat e de ped agogl a rnoder na se vor gasi s i a lte for mule funqional-arhitecturale, mai apropiate de natura ~i psi hlcu I copi i lor,

120. Matzke Elementary School, Houscon - S.U.A., ar h . Wilson, Morris, Crain, Andersom - 1968. PJanuJ parter ~i al eta[u lui.

121. Spatiul f.lexibil al ~colii Vannh<\g din Trellcborg - Su edi a , ar h , Bror Thoberg:

A - centru! informativ; B - grupurile de stu di u.

81

'ElAJ

120

121 A

121 B

~COALA ROMANEAScA CONTEMPORANA

Trei etape importante [a lone azji efortul de realizare al sco lu rorn anescl precontemporane s i contemporane:

- Perioada care cuprinde sfirsitul secolulu: XIX pina catre anul 1918, car acrer iz ata de ap ar it ia "teoriilor moderne" p r iv ln.d inva~amintul, ac tiun e In lesn ita de contr lbut ia marelui pedagog ~i om de ~tiinta Spiru Haret.

. - A doua etapa , cup r lnsa intre cele doua razbca!e m on d i ale , care se caracter iz eaza , a laturt de unele el ernen te parttculare, prin trasaturile specifice scol l i prccontem porane.

- Ultima ot a pji - scoala contcmporana - car acter lz ata. la r indu l ei, de dt'(,Y!;llt;u" ;1 ~Q-LdJ~L. fl \:irii no as tro , d<' ovol u tia ra pidfi pc toa tc p lan u r i le a eco- 1I(1I11i11. II (,'R:.rI~"I.

Cum ar atam mai sus, prima etap a a fost dom inat a de activitatea rn a r i lor pedagog! Spiru Haret, C. Durrutrescu-Iast , Isabela Sadoveanu, E, Sper anta, Petru Ponj , V. Babes - activitate ln drept ar a catre afirmarea unei pedagogii n at ion a le novatoare, baz ata pe rea lit at i le viet il noastre, promovind spiritul national, tr adi~iile ~i o btcelurj!e sco li i vechi rorn anesti.

Noil.e orientari pedagogice vor influenta in primul rind programul arhitectural al scoll lor , imbogat lndu-], Astfel , lnf ilnt a re a bibliotecilor scol ar e (Spiru Haret) sau legea d otar li sco lllor cu pamint pentru culturi sau lucrart practice (Iegea din 1908, s laborata ~i in scopul legarii de activitatea pract ica la sate), introducerea ~i organizarea serbjir i lo r scciare , Inftlntarea l abor-at oare lor In sco li le secundare, sint tot at ite a elemente care au contribuit la aceste scbtrn bar i .

Dezvoltarea sociaia ~i m a te r ial a care a cuprins meleaguri Ie noastre dup a eliberarea nation ala de Ia 1877, este reflectata ~i in planu I de educ atie ,

S f7r~itu I veacu lu i trecut este car-acre riza t de concent rare a in ora~e Ie m a ri (Bucu rest i , last, Craiova) a unui nurn ar relativ important de i n st itu t i i de invatamint.

AstfeJ, in Bu curest l, in anul 1900 existau 1 250 profesori pentru cele 69 de ~coli primare (31 pentru Daie~i, 28 pentru fete ~i 10 mixte), frecventate de 22 198 e lev l , 11 inst itutf de invatam7nt secundar pentru baieri (4 I icee, 2 gimnazii, 2 sern ln ar l] , 2 sco li de cornert ~i una de arte ~i meserii), frecventate de 4200 elevi, precurn ~i pentru cele 10 sccl i pentru fete (4 9coli p rofes ion a!e , 3 secundareteoret ice , 1 n orrna la ~i 2 pentru menaj) cu 1 800 eleve,

Cresterea numarulu: de icoli intr-o per+oada re ia tiv scu rt a a necesitat, dupa cum era ~i fi resc, constru irea unui numar co r espunzator de loca lur+, devenind astfel specific pentru aceast a etapa , construirea ~colilor dupa proiecte elaborate de s pecia Ii~ti (a rh itecti).

Caracte r istfca pentru perioada studiata este realizarea arhitectului Ion Micu ,,~coala centra/a".

Alatur l de un remarcabi I manifest pentru promovarea unei arhitecturi cir tdisaturi natlon a le, sco a la constituie un valoros exemplu prin faptul d reuseste in laturarea atmosferei de severitate a sco !i lor trad i~ionale.

Partiu I se rem area printr-o d lspozit!e clara, sim pia, dezvoltat in juru I unei curt i interioare de 0 neasemulta va loare a rh ir ectur a l a iar grij1a pentru detaliul de arhttectur a, c aldur a, sensibillitatea imaginilor ~j a spat iilor rezultate. fac din acest edificiu unul dintre cele mai reprezentative ale genului. Construct ia sco l ii a fost term lnat a in 1892,

Etapa an al iza ta este caractar+z ata tctodata de construirea, pentru inva~amintul secundar, a unor sco l i monumentale (specl fice tipului academic) precum ~i de .,~coli popu lare", care au asigurat dup a cum aratarn mai sus, cuprinderea filuxului de elevi, caracteristic acestui inceput de democratizare a scol i l rorn ane~ti-:;;).

Prima categorie poate fi e xernp li f lcat a cu llceu l Dtrn lt r!e Canrern i r-, construqie lnce pura in 1915, liceul Gheorghe Lazar, ridicat in 1890, dup a pJanurile arhitectului F, Montaureanu. in spiritul sco ll lor academice, dar cu 0 ar hitectu ra mai put+n severa ,

'" l.eg e a inva~al1J1intuluj dill 23 rn a rt i e 1893 cons Ii n toa ob hg ati v.t ar ca , eel pu ti n dill p u n ct de ve dc r c t cor et ic, ~ ill,,5~nll1il1tllllli pri "':11·.

122

122. ,,:jicoala centrala", arh. Ion Mincu, Bucl.lre~ti,1922. Planul parterului.

123. Fat a d a cu i ntrarea pr i nci p al ii. Cu toate di detaliul arlnitectural se Intrezare~te mai greu, ansamblul lor conduce la ordonarea unei i maglnl sensibi Ie, departe de rigiditatea ~i aca demismul sco li lor c ont ern por an e celei an a ll zat e .

124. Curtea interioara constituie unul dlntre cele mai interesante rezolva.ri ale genului. La aceasta contri buie arbtt ectu r a porticului c ar e 0 linconjurii, sens',bi litatea detaliului, p l arrtat i a ~i mai cu seam a raportul di nrr e d eschi d er ea cur tl] si inalti mea con-

s rr ucti l lor care 0 fJanch~aza·. .

83

124

124

Scoa l a pr lma ra a beneficiat, la r indul ei, de construct li rld lc ate de aceasta data dup a primele proiecte tip, care au stat 13 baz a rn uit.or rea lizari de acest fel plna catre anu 1 1911.

Astfel, arhitectul G. Mandrea, iritocm este in anul1890 un p ro iect tip pentru () ,,~coala pr imarf cu 4 clasc". Accasta a fost construrt a in multe exernplare , dlilll.·., c~r(' uuc Ie- m a l d:iinllit, ~i az i : Scoa la din Popa Nan , din Bd-ul G. Cosbuc "I . I ~rhlllJ gr'II~) ,.I~ ill Jill Iii un -, "tllldt''' ccle patru clasc, cu ancxc min lme , r 11 ~ I, Wi dIUI['II'dllrl.ltl pili rll 'J,O j 1 ' .... 1 fl,1 rll~lf.'l(lv).

i

I

PLANUL PARTERULUI

~

1'" i -

t-"'_"'-3.

e _. _.

~

I

125

125. Liceul Gh. Lazar, Bucure~ti, ar h , F. Montaureanu, 1890.

127. Pr o+ect e tip pentru sco f i primare de la sf1rsitul sec. XIX:

A - Proi e~tu I penn u 0 ,,~coa la pri mara cu patru clase", ar h , G. Mandrea 1890, execut at in rnai multe loeuri: str. El eft er i e , st r , Toa rnn ei etc. Fiecare c las a , 56 m2 (9,2 X 6) eu 50 elevi , 1,12 m2Jelev. Supra(a~a c onstt ui t a 416 m2•

B ~ "Proiectul complet 31 sco l i i pr imare de patru sfi l i de clasi", arh , G. Ncdclcscu (1.897). Cl as a Cll ~upl'af~t;i 80,50 m:: (11,10\ 7), IH~nlrlll() nl nvl ~1.1S 111,,/,.I,·v). Suo 84 ,1'1 ,tI \ H "i' r~, rli.,,' I ~ Il. 1', 01 ",I fill,

126. Liceu I Di m itrie Cantern i r , Bu cure~ti .

I

,,_~~~.J

,

i_

A

- -,

127

126

Acti vitatea de p roi ectare este no rm ata pr in "Regulomentu! pentru constr uc~ ia local uri/or de $coll primo re, urbane f i rura Ie" din 10 august 1893.

Ce Ie 6 c ap i to le cu 41 a rttcole reg lem enteaza 0 ser ie de norme pentru am p I asare a si constru ires SCQli lor.

Astfe I, referitor I~ am p la sarnent , art. 7 precizeaz a: "Te ren u I ales treb u ie sa fie user acceslbil, In pozi'~il.lne cit mai centra la fata de ca rt ler ul ales sau cu popor ati u n ea ce cauz a sa se rve; terenu I sa fie uscat, d eparte de ape staUitoa re , de cimitire ~i la minimum 300 m de industrii put in salubre".

Referitor l a s a li le de c lasa. In art. 19 se spune: "Salile de clasa trebuie sa lndep lineasca urrn ato are!e cofnd i ti u n i : sa aiba forma dreptunghtular a, cu raport de 5 : 3, maximum de lungime va fi die 12 m iar Eitimea nu va trece de 6,50 m ; ... "

Acest regulament, la r indu l situ, a stat la baza unui a lt studlu de tipizare concretizat In "Proiectul complet a/ scon! primare, de 4 soli de clcsi)", executat In anul 1897 de serviciul tehnic a l Ministerului Inva~amlntuluil ~i semnat de arh. e. Nedelescu, iar cornisi a ~ehnica este cornpusa din arn itect!l Gr. Cerchez ~i M. Romniceanu. Este editat de Adrnlnlstrat la Casei Scoa lelor In anul 1898, sub mintstertaaul lui Spiru Haret. Pro loctu l a stat, 1<1 rindul sau , la baz a mai rnu Itor real izari In tcata perioada ana liz at a.

Se rern arca , IF! linii rn arl , ace e as i d lspoz it!e a claselor In juru l unui sp at lu cornun de rec rea t ie .

In afara acestora s-au mai construit sco ll primare ~i dup a a lte tipuri de ptanur i , necesitate rezu lcat a llil urma unor cond it!i speciale de tema sau arnp las a-

t·,

merit.

*

A ,il')t!;'l .• m'pd'i <.1.,. d('Yyoitar'-! a sco li i romfin cst i , cu prins a intr e anii 1918 ~l

I riolO, ,~~, ,Iilil ur.\UFlI, (".IL' ~li,rlli1C,L ln ansum b lu prin tr5~:it.llril(' scoli i p rccontcm-

I " " ~1 'III

f\ ,J. ~"1I11 W" '''111'.1 li!dll, ,.",',1 "I'~;j' 1.'~li'l 'I,:ularc, pe lntrcg teritoriul Rem a- 111"1, (I'll" 111(1 'Ii Iwrtl'~p!1j~~I'.:J~1 .i~C'-"l.i'o~;J, in scnsu l unei organ izar-i corespu nzatoar e "t,lp"'r (I" "vullr~I' n ~~ril. So im punc , In primu! rind, printre alte 1mbunata~iri, 11r!!lullgirc;1 porioadei de scolar.zare ob lig ato r Ie").

Logca din 1924 prevede inca t re i clase gimnaziale obligatorii pentru cop i] i care nu urmau liceul.

Sltuatta reala a sco li i , In cond it ii le de atu<nci ale tarii noastre. era inca departe de a asigura corespunzator cuprinderea tutur or copiilor.

Astfel, In anul sce lar 1929~;J930 s int recenzati 3 100000 copii de virsta scotara, care erau insa In afara aceste ia precum !?i al~i 1 000000 copii care n u puteau term ina ciclul de 7 clase obligatori!, sau faptul c5 nurn a i 5% din copiii care ispraveau scol.Ie primare sate:;ti aveau posibil.itatea sa urmeze mai departe ciclul secundar .

Printre altele, lipsa /nva~atorilor ~i a localurHor au constituit tot at itea cauze a situa~iei descr ise .

Cu to ata srtuat ia grea, seoala orecontemporana rorn aneasca a fost m arcata de riguri proeminente de pedagogi. Printre acest ia , N. lorga. Dimitrie Gust;, G; c. Antonescu, rep rez en tan t l ai curentului neoherbartian; $t. Barscanescu, Vladimir Ghidionescu ~i O. Tcdo ran , exponent! ai pedagogiei experimentale, precum ~i a iti i. care criticau pedagogiile burgheze''''') ~i militau pentru apropierea de teoriile marxist-Ieniniste privind educaria, au contribuit la orientarea ;;colii romane~ti catre un lf1'vatam7nt realist, la conturarea unui program modern.

128. Sco a la Nor ma ia "Andrei ~agtlna", Sibiu. 1936-1938. Un exemplu al ,.,~colii igienice", o ar hit ectur a si mpl ii, I u mi n oas a , cu ferestre marl. specifice betonului ar rnat : 1 - cl as e ; 2 - amflteatru; 3 - s al a de gi mn as ti c.a ; 4 - sala de Iest i vl cat! , 5 - spa~ii pentru pr ofes or l , s a l a de consilii; 6 - iocut n ta dir ector ului : 7 - dormitoare; 8 - servici'i ale internatului .

., in anul1912 P. P. No eg u I es c u ~i In 1918 S. Me he cl i n ~ i propun infiintarea un e! sc o l ar iz ar i su pli rn ent ar e de circa 4 ani, a v ln d ca pr of i l 0 sco al a a murici i , lnrr-un f el exclusiv pentru educarea copii lor "destinati rn u n ci i fizice".

ii-'* Este vor ba de aut or! i lucr ar+lo r a p ar ut e in pu bli ca1ii Ie "Ti n er etu l ui s oci a l ls t ".

"Lupta de c+as a", "la~lul socialist" (lnl perioada 1919-1924). prin.tre care Hie Cr-is tea a fos t un protagonist.

Ht

129

129. Si biu - [at a d a principala~i s pati u l de r ecr ea ti e de la p ar t er-cor pu l c entr a r.

ETA!

l'flHij H

() ~ ~,lO : ~-, : C r

~J"'-.f-_'"

130

BI

U,fI.~r 'J~ fltj, pflrI'Llll ~r 0.1. [II 111'~'.1 )i I' I ~flnul"

1.11'1 ,·,frlli. IQUI, ill. II I HII' ~"" I ,1"',,

~ .11 "111'1 I ,"r. ,~, IIIIII,.,HI, ,I lUI.' I

I 1011.11", I

129

Principallele ide i care au avut pueernice Influenre asupra arhrtecturu construct islor scoiare au fest cele care se refereau la realizarea unul invan:mrnt inform at iv organ icist , opu s ce lui inform ati v , promovind necesi tatea c u noaster]i i nd ivi dua le a e levu l u i prin rn icsor a re a numaruiul de copii 7n clas a, pr in real'izarea unor lecti! dinamice bazate pe experiment. Neces+tatea obt ine r i i unu l proces de educare multilateral precum s i introducerea in sco l i a unor riguroase regllJli de iglena (dr. C. lstr ate , dr. V. Babe~) au deterrn in ac lrn port anre modifidri in structu ra function ala a sco li i , con tri bu ind / a apa rii~ ia e lementelor spec ifi ce ,,~col Ii igienice"; labo ra toa r e , grupuri sanitare judicios arnp lasate, spati i pentru recrea~'ii, muzee sco lare, bib/ioteci.

Cu to ate dificult5.tile materiale pe care slujttor ii scol i i Ie avez u de Infrunt at , s-au construit 0 serie de loca lur i destinate Inya~amlntu'lui.

Pro iectarea acestora s-a ind reptat cat re dou a d I recti i , ref/ectln d pr inc i pale Ie curente diin arhitectura vremii, 0 ar hi tectura conservatoare ~I germenii u n e i a rhitecturi mcderne.

S-au const ru i t , mai departe, in spiritu/ arhitecturii tr a d i tiona le , sco ll menumentale, destinate cu preddere Inyatamintu/ui secundar. Exemp/e: cJadirea liceu lui Mihai Viteazu/ (1928-1932), liceul Gheorghe $incai (1919) care, fara a avea o valoare arh+tectur ala deoseb i ta , se fac rem arcare prin gradul de dotare ridicat, I:boratoare de tipul amfiteatru, avind cabinete pentru experj en te , muzeu sco lar , dill de spore, f i nisa]c mai Ingrijite precum ~I spat ii exterjoare pentru recrcat i i etc.

'l ab loul rcaliz iiri lor cstc intregit de cxemplele speci fice arhitecturii igienice. (II VOli'flll' silLlpl, , llirnill()~~~·, r:iril :1 dispune Ins5 de sptl~ii focrcc rna r i .

11.1I'II"II~ 'lj'I~I[i" 111I11I.11·'IIIiIIJ d,' rl<l~c. p~t'tiul'ih-' JljC dl;:p'i:lrc'Cla~i'I. ",It- ,(h'~1I1;1 fUllj \ 1'111.,).' illl il'1'.H.j tI,· ~I"HIII It, pi lUI ~ I" dill p"r iPlld,l PH'II'! 1'1 r.~tnfl !1· .. \C! ~pl Iml'l 'if! Idll I elll ,1111 01, I 11111):,,1 I' OJ Id, •. " ,·llil

~.~ :t=1~~".~ "-

rc'"' - '" "

q~] 1'··-" "

~.. 1:= .. "...,-,........ . 11;0- LOCUINT IiI:

l' ~~-,,~ If:. -1 n

. -"-="-'-'"t_.. ~..... ~ ., /.. --

- "y I

lA I~ - . i I

lr--=I,

c::.:.3

131

Rem ar ca

de I m totu '

case Ia eel' ~I, c a un elerne

t in d 0 ' mult 3-4 nt specific ' ,

rnul """ b! 1;",< " ' a '"0 m ,t>" ' l imit are

u t:" zone verzi in 'pee,' fld popo "do" ld 0 r In d' '00"."'""

In conclu . m c rnt a scol ' '"0"'" ispurter e '01 ',,,m',,'o'

<. i P z ie , pee sco m ' precurn s umet r ica fl

-e racclca do _ io ad a ,",I' ",moo'i'''' "",c-

, c ind la une le I iz at a H ca a clr ""I'

I e imbo ~ racterivt'

, ga~iri in stru ~ prtntr-o '

ct.u ra functlot IY rrusc are tcorctica

, 1a a a scoli i , "

132

131 Pr '

. or ect t i

iocui n ta d i ' P pentru sc I'

e ' Irector I' ,0 I (U do -

.. Nanescu (192~)u, in mediul ua cIIase ~i

. ru r al , arh.

132. Pr oi ect

IBucure~ti. per tr u o scoa la In

a tur a de~~Oremarcat Clas:arcul Rahova

, rn , ar h , V. I patrata

onescu. "" ell

133, Sc

1930 . oala din s t r , P

d ,arh. I. D I': op a Rusu

d'C ,",0' vat a ,; "d'''''' Scoa lji bC Bu cu co", ,

i ti on a l a , 0 i s p oz i ti e vol i o e d ot a tji

. u.mut r i c a tra~