Sunteți pe pagina 1din 31

MODEL

ACT CONSTITUTIV AL
SOCIETĂŢII...........................................................
SOCIETATE ÎN COMANDITĂ

ASOCIAŢI:

COMANDITARI:
D-nul/d-na…………………, cetăţean român/străin, născut(ă) la data de ……………., în
……………., jud. …………., domiciliat(ă) în …………… str. ……………., nr. ….., bl. …, sc. …., et. …,
ap. …, jud. .........., posesor(e) al CI/BI/Paşaport, seria ….. nr. …………………, eliberat de ……….,la
data de ………, CNP ….……………………,

sau

Societatea ……………………., persoană juridică română/străină , cu sediul social în


………………………., înregistrată la ………………., având următoarele date de identificare
…………………………….., reprezentată de d-nul/d-na …………………………. , conform Hotărârii
Adunării Generale Extraordinare a asociaţilor/acţionarilor nr. .... din data de............

şi

D-nul/d-na…………………, cetăţean român/străin, născut(ă) la data de ……………., în


……………., jud. …………., domiciliat(ă) în …………… str. ……………., nr. ….., bl. …, sc. …., et. …,
ap. …, jud. .........., posesor(e) al CI/BI/Paşaport, seria ….. nr. …………………, eliberat de ……….,la
data de ………, CNP ….……………………,

sau

Societatea ……………………., persoană juridică română/străină , cu sediul social în


………………………., înregistrată la ………………., având următoarele date de identificare
…………………………….., reprezentată de d-nul/d-na …………………………., conform Hotărârii
Adunării Generale Extraordinare a asociaţilor/acţionarilor nr. .... din data de............

…………………………………………………………………………………………………………………

COMANDITAŢI:
D-nul/d-na…………………, cetăţean român/străin, născut(ă) la data de ……………., în …………….,
jud. …………., domiciliat(ă) în …………… str. ……………., nr. ….., bl. …, sc. …., et. …, ap. …, jud.
.........., posesor(e) al CI/BI/Paşaport, seria ….. nr. …………………, eliberat de ……….,la data de
………, CNP ….……………………,

sau

Societatea ……………………., persoană juridică română/străină , cu sediul social în


………………………., înregistrată la ………………., având următoarele date de identificare
…………………………….., reprezentată de d-nul/d-na …………………………. , conform Hotărârii

1
Adunării Generale Extraordinare a asociaţilor/acţionarilor nr. .... din data de............

şi

D-nul/d-na…………………, cetăţean român/străin, născut(ă) la data de ……………., în


……………., jud. …………., domiciliat(ă) în …………… str. ……………., nr. ….., bl. …, sc. …., et. …,
ap. …, jud. .........., posesor(e) al CI/BI/Paşaport, seria ….. nr. …………………, eliberat de ……….,la
data de ………, CNP ….……………………,

sau

Societatea ……………………., persoană juridică română/străină, cu sediul social în


………………………., înregistrată la ………………., având următoarele date de identificare
…………………………….., reprezentată de d-nul/d-na …………………………. , conform Hotărârii
Adunării Generale Extraordinare a asociaţilor/acţionarilor nr. .... din data de............

..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările si


completările ulterioare, a intervenit prezentul act constitutiv prin care s-a hotărât înfiinţarea unei societăţi în
comandită simplă.

CAP. I. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA,SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Forma juridică

Societatea este o persoană juridică română, constituită în forma de societate în comandită.


Societatea îşi desfăşoară activitatea in conformitate cu legislaţia în vigoare şi ale prezentului act constitutiv.
Societatea este titulară de drepturi si obligaţii şi răspunde faţă de terţi cu întregul patrimoniu. Modificarea
formei juridice se realizează prin hotărârea adunării generale a asociaţiilor, cu respectarea dispoziţiilor
prevăzute de lege.

Art. 1.2.Denumirea
Denumirea societăţii este: .……………………. SOCIETATE ÎN COMANDITĂ, conform
dovezii privind disponibilitatea firmei nr. ................. , din ......................, eliberată de Oficiul Registrului
Comerţului de le lângă Tribunalul .....................
În toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte şi alte documente întrebuinţate în
comerţ, emanând de la societate -, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social,
numărul de înregistrare în registrul comerţului ,codul unic de înregistrare şi capitalul social. Sunt exceptate
bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de
legislaţia din domeniu.
Dacă societatea îşi creează o pagină de internet proprie, aceste informaţii vor fi publicate şi
pe pagina de internet a societăţii.
Modificarea denumirii societăţii se realizează în urma hotărârii adunării generale a asociaţilor
şi numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operaţiunea de verificare a disponibilităţii firmei.

Art. 1.3. Durata

Durata de funcţionare a societăţii este nedeterminată.

2
sau

Durata de funcţionare a societăţii este pe o perioadă de ……. ani, de la data de…….. până la data de
……... și poate fi prelungită în condițiile prevăzute de lege.

Art. 1.4. Sediul social.

Sediul societăţii este în ........................., Str. ......................., nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ....., ap.
...., sector / judeţ.
Sediul social poate fi mutat în orice alt loc, prin hotărârea adunării generale a asociaţilor, cu
respectarea condiţiilor de formă şi publicitate prevăzute de lege.
Societatea va putea înfiinţa sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea
unităţi fără personalitate juridică - şi la alte adrese, în alte localităţi din România şi alte state, cu respectarea
prevederilor legale în materie.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

Art.2.1. Obiectul de activitate al societăţii este:


- Domeniul principal de activitate este ..................................... căruia îi corespunde grupa CAEN _ _ _
- activitatea principală:clasaCAEN _ _ _ _ ………… ………… ..........
- activităţi secundare: clasa CAEN _ _ _ _ ..........................................
clasa CAEN _ _ _ _ ..........................................
clasa CAEN _ _ _ _ ..........................................
clasa CAEN _ _ _ _ ..........................................
clasa CAEN _ _ _ _ .........................................
........................................................................
Art.2.2.Activitatea societăţii se va putea desfăşura şi în pieţe, târguri şi oboare etc.
Art. 2.3. În realizarea obiectului de activitate, societatea va plăti taxele şi impozitele prevăzute de legislaţia în
vigoare. Obiectul de activitate al societăţii poate fi modificat, prin extinderea sau restrângerea sa, conform
hotărârii adunării generale a asociaţilor.

CAP.III CAPITALUL SOCIAL, PĂRŢILE SOCIALE

Art.3.1. La constituire, capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este de ................ lei, din care:

 .......................................lei, aport în numerar;


 .......................................lei, reprezentând .................... EUR/USD/......, la cursul B.N.R. din
data de ,......lei/1 EUR/USD/...., aport în numerar;
 .......................................lei, reprezentând (descriere bun aportat)................................., aport
în natură;

fiind împărţit într-un număr de ....... părţi sociale, cu o valoare nominală de ............... lei/parte socială.

Art.3.2.Capitalul social este deţinut de către asociaţi astfel:

a. Nume .................... Prenume ..................................., aport la capitalul social .............%, reprezentând


un număr de ……părţi sociale, cu o valoare nominală de…..lei/parte socială şi în valoare totală de
……….lei, participare la profit …………% şi participare la pierderi...............%;

3
b. Nume .................... Prenume ..................................., aport la capitalul social .............%,
reprezentând un număr de ……părţi sociale, cu o valoare nominală de…..lei/parte socială şi în
valoare totală de ……….lei, participare la profit …………% şi participare la pierderi...............%;

şi/sau

c. Societatea ……………………., aport la capitalul social .............%, reprezentând un număr de


……părţi sociale, cu o valoare nominală de…..lei/parte socială şi în valoare totală de ……….lei,
participare la profit …………% şi participare la pierderi...............%;

Art. 3.3. Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea adunării generale a asociaţilor, cu respectarea
prevederilor legale.
Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care
hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.
Orice creditor poate face opoziţie în condiţiile art. 62 din Legea 31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Majorarea capitalului social se va face pe baza hotărârii adunării generale a asociaţilor prin aport în
natură sau în numerar al asociaţilor.
Părţile sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini.
Art. 3.4. Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi nu pot fi grevate de datorii sau alte obligaţii
personale şi sunt indivizibile. Asociaţii comanditari sunt răspunzători până la concurenţa sumei reprezentând
părţile sociale pe care le posedă, iar asociaţii comanditaţi răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile
sociale.

Art. 3.5. Părţile sociale pot fi transmise între asociaţi.


Transmiterea părţilor sociale către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost
aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.
Cesionarea părţilor sociale se înregistrează în Registrul Comerţului şi în registrul de asociaţi al
societăţii.
Pentru a fi opozabile societăţii şi terţilor, actele de cesiune trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a, şi înscrise în Registrul Comerţului.
Asociaţii convin de comun acord ca, în cazul decesului unuia dintre ei, părţile sociale ale defunctului
să acorde succesorilor calitatea de asociat. Societatea este obligată la plata părţilor sociale către succesor,
conform ultimei situaţii financiare aprobate, în cazul în care acesta nu doreşte intrarea în societate.

CAP. IV DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR

Art. 4.1. Părţilesociale conferă posesorilor lor drepturi egale respectându-se pentru fiecare asociat
următoarele:
- dreptul la dividende, în funcţie de aportul la capitalul social al fiecărui asociat;
- acordarea unei cote proporţionale cu activul social rezultat în caz de lichidare;
- dreptul de participare la conducerea societăţii prin exercitarea dreptului la vot şi controlul asupra
evidenţelor şi registrelor contabile;
- dreptul de a fi informat asupra activităţii societăţii;
- dreptul de a se retrage din societate;
Art. 4.2. În virtutea drepturilor conferite asociaţii se obligă:
- să se informeze reciproc şi onest în cadrul adunărilor generale ale asociaţilor, precum şi în orice
alte situaţii asupra problemelor ce privesc activitatea societăţii;
- să nu întreprindă acţiuni care vor putea aduce atingere intereselor societăţii, fapt care poate
determina excluderea sa prin hotărârea adunării generale a asociaţilor;
- să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit

4
legii.

CAP. V. CONDUCEREA SOCIETĂŢII

Art. 5.1. Adunarea generală a asociaţilor este organul suprem de conducere al societăţii şi are următoarele
atribuţii principale:
- să aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului net;
- să desemneze administratorii şi cenzorii sau după caz, auditorii interni, să-i revoce şi să le dea
descărcare de activitatea lor, precum şi să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are
caracter obligatoriu, potrivit legii;
- să modifice actul constitutiv;
- alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale.
Pentru hotărârea având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaţilor, în
afară de situaţia când legea prevede altfel. Asociatul care nu este de acord cu modificarea actului constitutiv
are dreptul să se retragă.
Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorităţii cerute,
adunarea convocată a doua oară poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea
din capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi. Votul este deschis sau secret.
Art. 5.2. Asociatul care într-o operaţie determinată are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare
acelora ale societăţii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind această operaţie.
Asociatul care contravine dispoziţiilor alin.1 este răspunzător de daunele cauzate societăţii.
Art. 5.3. Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociaţilor referitoare la
aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între el şi societate.

CAP. VI. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Art. 6.1. Administrarea societăţii se face, de către d-nul/d-na…………………, cetăţean român/străin,


născut(ă) la data de ……………., în ……………., jud. …………., domiciliat(ă) în …………… str. …………….,
nr. ….., bl. …, sc. …., et. …, ap. …, jud. .........., posesor(e) al CI/BI/Paşaport, seria ….. nr. …………………,
eliberat de ……….,la data de ………, CNP ….……………………,

sau

Societatea ……………………., persoană juridică română/străină , cu sediul social în


………………………., înregistrată la ………………., având următoarele date de identificare
…………………………….., reprezentată de d-nul/d-na …………………………. , conform Hotărârii Adunării
Generale Extraordinare a asociaţilor/acţionarilor nr. .... din data de............

având puteri depline de reprezentare şi administrare a societăţii, pe o perioadă nelimitată*/de.......ani.


*Potrivit prevederilor art. 2015 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, dacă părțile nu au
prevăzut un termen, contractul de mandat încetează în 3 ani de la încheierea lui.

Art. 6.2. Societatea trebuie să ţină, prin grija administratorului, un registru al societăţii în care se vor înscrie
după caz, numele şi prenumele asociatului, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea fiecăruia
din capitalul social, transferul părţilor sociale sau alte modificări privitoare la acestea. Administratorul este
răspunzător faţă de societate pentru:
- realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
- existenţa reală a dividendelor plătite;
- existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale;

5
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun;
Art. 6.3. Administratorul este obligat să convoace adunarea asociaţilor la sediul social, cel puţin o dată pe an
sau ori de câte ori este necesar.
Un asociat sau un număr de asociaţi ce reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social, vor putea
cere convocarea adunării generale arătând scopul acestei convocări.
Art. 6.4. Reprezentarea şi administrarea societăţii se realizează de către administrator în limitele competenţei
stabilite prin adunarea generală a asociaţilor în acord cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP.VII. ACTIVITATEA SOCIETĂŢII

Art. 7.1.Exerciţiul economico - financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie ale fiecărui an.
Primul exerciţiu va începe la data constituirii societăţii.
Art. 7.2.Angajarea personalului societăţii se face cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Art. 7.3.Situaţiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute de lege.
Art. 7.4.Profitul net al societăţii se stabileşte prin situaţia financiară aprobată de asociaţi.
1. Cota-parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat constituie dividend.
2. Dividendele se plătesc asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Ele
se plătesc în termenul stabilit de către adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile
speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului
financiar încheiat.În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată
conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare
pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar,
aprobată prin Legea nr. 43/2012, dacă prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţia
financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.
3. Dividendele plătite contrar dispoziţiilor prevăzute de lege se restituie, dacă societatea dovedeşte
că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască.
4. Dreptul la acţiunea de restituire a dividendelor plătite contrar dispoziţiilor anterioare, se prescrie în
termen de 3 ani de la data distribuirii lor.
5. Dividendele care se cuvin după data transmiterii acţiunilor aparţin cesionarului, în afară de cazul
în care părţile au convenit altfel.
Beneficiul cuvenit asociaţilor se împarte între aceştia în cote proporţionale cu participarea la capitalul
social, dacă asociaţii nu hotărăsc altfel.

CAP. VIII. CONTROLUL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII

Art. 8.1.Controlul activităţii societăţii îl exercită asociaţii sau cenzorii, când sunt numiţi de asociaţi sau, după
caz, de către auditorii financiari.
Aceştia vor supraveghea gestiunea societăţii, vor verifica dacă situaţia financiară, contul de profit şi pierderi
este legal întocmit şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ţinute şi dacă
evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situaţiei financiare.

Art. 8.2.La data prezentului act constitutiv este numit cenzor:

- d-nul/dna ..........................., cetăţean român, domiciliat ........................., Str. ........................, nr. ........ bl.
..........., sc. ........ et. ........., ap. ........, judeţ/sector ........, identificat cu B.I/C.I. Seria ........... nr. .....................,
eliberată la data de ................... de către Secţia ..Poliţie, CNP: ................... fără antecedente penale,
născut/ă la data de ............. în .......... ....., Jud. ......... , până la data de .........................;

sau

6
- Societatea ……………………., persoană juridică română/străină , cu sediul social în ……………………….,
înregistrată la ………………., având următoarele date de identificare ……………………………..,
reprezentată de d-nul/d-na …………………………. , conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a
asociaţilor/acţionarilor nr. .... din data de............

sau, după caz,

La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar:

- d-nul /d-na ...................................., cetăţean român domiciliat/ă în ………………….., Str.


……………………. nr. …. Judeţ/sector …. , identificat cu BI/CI ,seria …… nr. ………. eliberat/ă de Secţia …
Politie ,la data de ………………. născut la data de ……………… în ………………, judeţ/sector ………….,
CNP …………………...

sau, după caz,

- Societatea ……………………., persoană juridică română/străină , cu sediul social în ……………………….,


înregistrată la ………………., având următoarele date de identificare ……………………………..,
reprezentată de d-nul/d-na …………………………. , conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a
asociaţilor/acţionarilor nr. .... din data de............

Art. 8.3.Societatea va ţine contabilitatea operaţiunilor în mod regulat şi va întocmi la sfârşitul fiecărui exerciţiu
financiar documentele prevăzute în legislaţia financiară contabilă în vigoare şi dispoziţiile Legii nr.31/1990
privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP. IX. EXCLUDEREA ŞI RETRAGEREA ASOCIAŢILOR

Art. 9.1. Poate fi exclus din societate:


- asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
- asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
- asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administraţie ori contravine
dispoziţiilor art. 80 şi 82 din Legea nr. 31/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- asociatul-administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială
sau de capitalul social în folosul său sau al altora.
Art. 9.2. Excluderea se pronunţă prin hotărâre judecătorească la cererea societăţii sau al oricărui asociat.
Asociatul exclus rămâne obligat faţă de terţi pentru operaţiunile făcute de societate până în ziua rămânerii
definitive şi irevocabile a hotărârii de excludere, hotărâre ce va dispune şi structura participanţilor la capitalul
social a celorlalţi asociaţi.
Art. 9.3. Retragerea din societate se va face:
- cu acordul tuturor celorlalţi asociaţi;
- în situaţiile prevăzute la art. 5.1. alin.3, conform actului constitutiv;
- când nu se realizează acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza
unei hotărâri a tribunalului, supusă numai recursului, în termen de 15 zile de la comunicare.
Art. 9.4. Hotărârea irevocabilă de excludere sau retragere se va depune în 15 zile la Registrul Comerţului
pentru a fi înscrisă, iar dispozitivul hotărârii de excludere se va publica la cererea societăţii în Monitorul
Oficial.

7
CAP. X. DIZOLVAREA SOCIETĂŢII ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII.

Art. 10.1.Au ca efect dizolvarea societăţii şi dau dreptul fiecărui asociat să ceară lichidarea acestuia:
- trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii; asociaţii trebuie să fie consultaţi de administratori
cu cel puţin trei luni înainte de expirarea duratei societăţii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. În
lipsă, la cererea oricăruia dintre asociaţi, tribunalul va putea dispune, prin încheiere, efectuarea consultării,
conform art.119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
- imposibilitatea realizării obiectului societăţii sau realizarea acestuia;
- declararea nulităţii societăţii;
- hotărârea adunării generale;
- hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice; precum şi neînţelegerile
grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii;
- falimentul;
- alte cauze prevăzute de lege sau de modificările prezentului act constitutiv;
Art.10.2.Când datorită decesului unui asociat, numărul minim de asociaţi va fi sub cel prevăzut de lege,
societatea îşi va continua activitatea cu moştenitorii defunctului.
Art. 10.3. Dizolvarea societăţii înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect faţă de terţi
numai după trecerea de 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării.
Art. 10.4. Din momentul dizolvării, administratorul nu mai poate întreprinde noi operaţiuni, în caz contrar va fi
personal şi solidar răspunzător pentru operaţiunile pe care le-a întreprins.
Interdicţia prevăzută la alin.1 se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societăţii (în
cazul în care durata de funcţionare a societăţii este determinată) ori de la data la care dizolvarea a fost
hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentinţă judecătorească.
Art. 10.5.Pentru lichidarea şi repartizarea patrimoniului social, sunt obligatorii următoarele reguli:
- până la preluarea funcţiei de către lichidatori, administratorii continuă să-şi exercite atribuţiile, cu
excepţia celor prevăzute la art. 233 din Legea 31/1990privind societăţile, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- actul de numire a lichidatorilor, menţionând puterile conferite acestora sau sentinţa care îi ţine locul,
precum şi orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie
depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerţului, pentru a fi înscrise de îndată şi publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Asociaţii pot hotărî, cu cvorumul şi majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv, şi
modul de lichidare a societăţii, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului
societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.
Prin votul unanim al asociaţilor se poate hotărî şi asupra modului în care activele rămase după plata
creditorilor vor fi împărţite între asociaţi. În lipsa acordului unanim privind împărţirea bunurilor, va fi urmată
procedura lichidării, prevăzută de lege.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data
radierii societăţii din registrul comerţului. Registrul va elibera fiecărui asociat un certificat constatatoral
dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea
bunurilor imobile în cartea funciară.
Art. 10.6.Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice.Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanţii
permanenţi - persoane fizice ai societăţii lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii.
Toate actele emanând de la societate trebuie să arate ca aceasta este în lichidare.
Art. 10.7.Lichidatorii au obligaţia, îndată după intrarea în funcţie, ca împreună cu administratorul societăţii să
facă un inventar şi să încheie situaţia financiară, care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului
societăţii şi să le semneze.
Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze, patrimoniul societăţii, registrele ce li s-au încredinţat
de către administratori şi actele societăţii. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operațiunile lichidării,
în ordinea datei lor.
Art. 10.8.Lichidatorii vor putea:

8
- să stea în judecată şi să fie acţionaţi în interesul lichidării;
- să execute şi să termine operaţiunile de comerţ referitoare la lichidare;
- să vândă prin licitaţie publică, imobilele şi orice avere mobiliară a societăţii; vânzarea bunurilor nu
se va putea face în bloc;
- să facă tranzacţii;
- să lichideze şi să încaseze creanţele societăţii, chiar şi în caz de faliment al debitorilor, dând
chitanţă;
- să contracteze obligaţii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare şi să îndeplinească orice acte
necesare.
În lipsa unor dispoziţii speciale în actul constitutiv sau în actul lor de numire, lichidatorii nu pot să
constituie ipoteci asupra bunurilor societăţii, dacă nu sunt autorizaţi de instanţă.
Lichidatorii ce întreprind noi operaţiunicomerciale, ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt
răspunzători personal şi solidari de executarea lor.
Art. 10.9.Lichidatorii nu pot plăti asociaţilor nici o sumă în contul părţilor ce li s-ar cuveni din lichidare înaintea
achitării creditelor societăţii. Împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societăţii pot face opoziţie.
Art. 10.10.Lichidatorii ce au achitat datoriile societăţii cu proprii lor bani nu vor putea să execute împotriva
societăţii drepturi mai mari decât acelea ce aparţineau creditorilor plătiţi.
Art. 10.11.Creditorii societăţii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor acţiunile ce decurg din creanţele la
termen, până la concurenţa bunurilor existente, în patrimoniul societăţii şi numai după aceea, de a se
îndrepta împotriva asociaţilor pentru plata sumelor datorate, din valoarea aporturilor la capitalul societăţii.
Art. 10.12.Lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult un an de la data dizolvării. Pentru motive
temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de câte 6 luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni
cumulat.
Art. 10.13.După terminarea lichidării societăţii, lichidatorii trebuie să întocmească situaţia financiară şi să
propună repartizarea activului între asociaţi.
Asociatul nemulţumit poate face opoziţie în condiţiile art. 62 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la notificarea situaţiei financiare
de lichidare şi a proiectului de repartizare.
Pentru soluţionarea opoziţiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acele ale
repartizării, faţă de care lichidatorii pot rămâne străini.
Art. 10.14.În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societăţii din
Registrul Comerţului. Radierea se poate face şi din oficiu, în cazurile prevăzute de lege.
Situaţia financiară semnată de către lichidatori se înaintează spre a fi înregistrată şi publicată pe
pagina de Internet a oficiului registrului comerţului.
Lichidarea nu eliberează asociaţii şi nu împiedică declararea în stare de faliment a societăţii.
Art. 10.15.După aprobarea socotelilor şi terminarea repartiţiei, registrele şi actele societăţii ce nu vor fi
necesare vreunuia dintre asociaţi, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.
Registrele societăţii vor fi pătrate timp de 5 ani.

CAP. XI. LITIGII

Art. 11.1.Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.
Art. 11.2.Litigiile societăţii născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice
precum şi litigiile patrimoniale dintre asociaţi şi societate vor fi soluţionate de instanţele competente prin
aplicarea dreptului material român.
Art. 11.3. Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislaţiei muncii în vigoare în România.

CAP.XII. DISPOZIŢII FINALE

Art.12.1.Prezentul act constitutiv intră în vigoare de la data semnării lui de către asociaţi.
Art.12.2. Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu legislaţia civilă în vigoare.

9
I. II. III.
MINISTERUL JUSTIŢIEI Formular nr. 1
OFICIUL NAȚIONAL AL
REGISTRULUI COMERȚULUI CERERE
........................................
OFICIUL REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
de verificare disponibilitate și (Număr intrare)
TRIBUNALUL rezervare denumire firmă ........................................
..................... (Dată intrare)
Rezervarea firmei are caracter administrativ şi prealabil, asupra legalității formale a firmei urmând a se pronunța directorul
ORCT/persoana desemnată ORCT, cu ocazia soluționării cererii de înregistrare în registrul comerțului. Denumirea rezervată nu este
constitutivă de drepturi în sensul Legii nr.84/1998.
IV.
1. Subsemnat (ul/a) ...........................................................................................................................................................................
domiciliat în ..........................................…. str. ............................................................. ................................................. nr. ............
bloc. ............. scara. ........ etaj ........ ap. ......…. judeţ/sector .................................................... telefon ...................................... ...
act identitate ....................... seria ............ nr. ...................….... eliberat de .....................................................................................
la data ......................…....CNP/NIF ......................................................... în calitate de ..................................................................
prin .....................................................................................................................................................................................................
conform .....................................................................................................................................................................................…... .
2. pentru profesionistul(1) ................................................................................................................................................................
având numărul de ordine în registrul comerțului(1) ..................................................., CUI(1) ......................................................... .

3. solicit verificare disponibilitate și rezervare firmă(2) pentru:


 autorizare constituire şi înmatriculare  prelungire rezervare denumire firmă
 schimbare denumire  schimbare sediu din/în alt judeţ  Renunțare la facilitate(3)
4. menționez că, în perioada ................................................, dreptul de folosință exclusivă asupra denumirii solicitate a aparţinut
............................................................................................................................................, având CUI ......................................... .

V. VI.
Validare
Nr.
Denumiri propuse în ordinea preferințelor solicitantului ORCT
crt.

1.

2.

3.

(nume, prenume, semnătură)

VII. Am primit:
 dovadă rezervare denumire Solicitant.........................................................
(nume și prenume)

 lista cu denumiri similare Semnătura........................................................

 refuz privind rezervarea denumirii solicitate Data.................................................................

Notă :
(1) Se completează în situaţia în care profesionistul este înmatriculat în registrul comerţului;
(2) Dovada rezervării firmei este valabilă trei luni de la data emiterii acesteia;
(3) Se completează în situația în care societatea nu mai are calitatea de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant (SRL-D), potrivit
art.6 din OUG nr.6/2011.
Pag. 1/2
VIII. 
În vederea obţinerii acordului prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit înaintarea documentației la:

 Secretariatul General al Guvernului  Prefectura ........................................................

IX. Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare(1) :

1. Nume şi prenume: ........................................................................................................................................................................ .

2. Adresa: localitatea ............................................................... str. .................................................................................................

nr. ................... bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... judeţ/sector.....................................................................

cod poştal................ telefon ..................................... fax ..................................... e-mail ............................................................ .

3.  Solicit comunicarea(2) dovezii rezervării/listei cu denumiri similare/refuzului privind rezervarea solicitată prin:
 poştă  e-mail  biroul eliberări, la sediul ORCT

X. OPIS DOCUMENTE DEPUSE

Nr. Denumirea actului Nr. Nr. Denumirea actului Nr.


crt. file crt. file
1. 4.
2.
5.
3. Total file :

XI. Prelucrarea(3) datelor cu caracter personal


Am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul soluționării prezentei cereri.
Am primit în format tipărit pe suport hârtie "Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal".

………………………………………… ……………..……. …………………………..


(Nume și prenume) (Data) (Semnătura)

XII. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte, precum şi săvârşirea de acte de
concurenţă neloială sunt pedepsite conform legii.

............................................ .....................................
(Data) (Semnătura)

Datele cu caracter personal cuprinse în prezenta cerere şi în actele doveditoare sunt supuse prelucrării, în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016
şi de Legea nr. 26/1990.

Notă:
(1) Rubricile din casetă se completează numai în cazul în care persoana diferă de solicitantul cererii.
(2) Se va bifa o singură opțiune.
(3) Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice
operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, e xtragerea, consultarea,
utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau
distrugerea.

Pag. 2/2
I. II. III.
MINISTERUL JUSTIŢIEI Formular nr. 2
.
CERERE
OFICIUL NAȚIONAL AL
REGISTRULUI COMERȚULUI de verificare disponibilitate şi ................................................
/
OFICIUL REGISTRULUI
rezervare emblemă .
(Număr intrare)
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL ................................................
..................... (Data intrare)
Emblema rezervată nu este constitutivă de drepturi în sensul Legii nr.84/1998.

IV.
1. Subsemnat (ul/a) ...........................................................................................................................................................................
domiciliat în ..........................................…. str. .............................................................................................................. nr. ............
bloc. ............. scara. ........ etaj ........ ap. ......…. judeţ/sector .................................................... telefon .........................................
act identitate ....................... seria ............ nr. ...................….... eliberat de .....................................................................................
la data ......................…....CNP/NIF ......................................................... în calitate de ..................................................................
prin .....................................................................................................................................................................................................
conform .....................................................................................................................................................................................…... .
2. pentru profesionistul :
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................... solicit verificare disponibilitate(1) şi rezervare emblemă(2).

V. 1. Tip emblemă : figurativă verbală complexă (combinaţie de reprezentări grafice şi denumiri)


2. Reproducere emblemă (machetă)(3) 3. Descriere : .................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Reprezentarea grafică maximală este de ........................................................................................................................


6 cm x 6 cm
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
4. Diviziune / secţiune:
____.__.____............................................................................................................................................................
____.__.____............................................................................................................................................................
____.__.____............................................................................................................................................................
____.__.____............................................................................................................................................................
(se completează de referent cu maxim 4 coduri şi textul corespondent din nomenclatorul “Clasificarea internaţională a elementelor figurative ale mărcilor”;
se va utiliza cod de diviziune numai în cazul în care aceasta nu are secţiuni)

VI. Am primit:
 dovadă rezervare emblema Solicitant.........................................................
(nume și prenume)

 refuz privind rezervarea emblemei solicitate Semnătura........................................................

Data.................................................................

Notă:
(1) Verificarea disponibilităţii se efectuează numai pe aria judeţului unde se află sau se va afla sediul social/profesional al profesionistului;
(2) Dovada rezervării emblemei este valabilă trei luni de la data emiterii acesteia;
(3) Se anexează machetei emblema în 3 exemplare destinate aplicării pe dovada eliberată și pe cererea de rezervare, respectiv arhivării în
catalogul emblemelor.

Pag. 1/2
VII. Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare(1):
1. Nume şi prenume: ................................................................................................................................................................... .
2. Adresa: localitatea ............................................................... str. .............................................................................................
nr. ................... bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... judeţ/sector.................................................................
cod poştal................ telefon ..................................... fax ..................................... e-mail ....................................................... .

3.  Solicit comunicarea dovezii rezervării/refuzului privind rezervarea emblemei solicitate prin(2):


 poştă  e-mail  biroul eliberări, la sediul ORCT

VII. Prelucrarea(3) datelor cu caracter personal

Am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul soluționării prezentei cereri.
Am primit în format tipărit pe suport hârtie "Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal".

………………………………………… ……………..……. …………………………..


(Nume și prenume) (Data) (Semnătura)

VIII. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte, precum şi săvârşirea de acte de
concurenţă neloială sunt pedepsite conform legii.

............................................ .....................................
(Data) (Semnătura)

Datele cu caracter personal cuprinse în prezenta cerere şi în actele doveditoare sunt supuse prelucrării, în condiţiile prevăzute de Regulamentul ( UE) nr. 679/2016
şi de Legea nr. 26/1990.

Notă:
(1) Rubricile din casetă se completează numai în cazul în care persoana diferă de solicitantul cererii.
(2) Se va bifa o singură opțiune.
(3) Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice
operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, re stricţionarea, ştergerea sau
distrugerea.

Pag. 2/2
I. II. III.
MINISTERUL JUSTIŢIEI
CERERE
Nr. intrare: .......................
OFICIUL REGISTRULUI …
✔ înregistrare în registrul comerţului
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL
…înregistrare fiscală …autorizarea funcţionării Data: ..............................
..................... Forma de organizare(1) .........................................................
IV.
Doamnă/Domnule Judecător delegat,
1. Subsemnat (ul/a) ..................................................................................................... domiciliat în .........................................…
str. ................................................................................................................ nr. ........ bloc. ......... scara. ...... etaj ...... ap. ....….
judeţ/sector ..................................... telefon ............................. act identitate ............................. seria ....... nr. .................….....
eliberat de ...................................................................... la data ....................….... CNP/NIF ......................................................
în calitate de ........................................................ prin ....................................................................................................................
conform ...................................................................................................................................................................................…... .
2. pentru firma: ...................................................................................................................................................................…........
având număr de ordine în registrul comerţului ..................................... cod unic de înregistrare .......…....................…...... .
3. cu sediul în: localitatea ................................................ str. ......................................................................….. nr. ....................
bloc ............. scara .......... etaj ........... ap. ............. judeţ/sector ............................................... cod poştal ................................
telefon ........................................... ............................................... fax .............................................. .....................................….
e-mail .................................................................................... web site .................…...........................................................…..... .
în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii
nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor
familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice cu
modificările şi completările ulterioare, solicit:
4. Obiectul cererii privind înregistrarea în registrul comerţului, prevăzut în(2): ................................................................................, constă în:
4.1. … autorizarea constituirii persoanei juridice şi/sau înmatricularea în registrul comerţului
4.2. … autorizarea constituirii sucursalei şi înmatricularea în registrul comerţului
4.3. … înmatricularea ca urmare a schimbării sediului în/din judeţul ............................................/din statul membru .........................
4.4. … înregistrarea modificării formei juridice
4.5. … înregistrarea declaraţiei(lor) – tip(3) : … model 1 … model 2 … model 3 Numar sedii: 0.00
4.6. … [înregistrarea menţiunilor] / … [radierea cf. art. 25 din Legea nr. 26/1990 a menţiunilor] referitoare la :
… denumire (4)
… transmitere părţi sociale / acţiuni … fuziune … divizare
… emblemă … participare la profit şi pierderi … dizolvare … lichidare
presupune plata taxei
Marcajul unei căsuţe

pentru menţiunea

… sediu în acelaşi judeţ (4)


… obiect de activitate (4)
… act constitutiv actualizat
… durata societăţii
solicitată

… administratori / persoane împuternicite / … radiere (5)

… suspendare activitate reprezentanţi legali … altele, conform art. .....................................


… reluare activitate … cenzori … auditori ............................................................................
… capital social … sediu secundar (3) ............................................................. din actul
… asociaţi/acţionari … conducător / reprezentant sediu secundar (3) modificator/ hotărâre judecătorească irevocabilă

5. … Solicit publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a/a VII-a, după caz, a .............................................
........................................................................................................................................................................................................ .
6. … Solicit judecarea cererii şi în lipsa mea, conform art. 242 alin. (2) din Codul de procedură civilă.
În susţinerea cererii, depun actele doveditoare menţionate în opisul de documente.
7. Cererea este legal timbrată cu ............................... lei taxă judiciară de timbru şi ...................................
0,00 lei timbru judiciar.
Data: .................................... Semnătura ..................................
(6)
V. În temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ...................................
.................................................................................. judecător delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul ......................................... examinând înscrisurile depuse în susţinerea cererii şi, constatând că sunt / nu sunt Loc pentru
îndeplinite cerinţele legale dispune: ........................................................................................................................................ . timbru
Judecător delegat, judiciar
Referent,
Data : ....................................
Notă : (1) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie
naţională/societate naţională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/ societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut naţional de
cercetare dezvoltare/ grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate
europeană/societate cooperativă europeană/sucursală;
(2) Se completează cu denumirea actului (act constitutiv, modificator: act adiţional, hotărâre AGA, decizie CA, act înfiinţare, hotărâre asociat unic etc.);
(3) În cazul menţiunilor, taxa se aplică pentru fiecare model de declaraţie-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării şi/sau sediu secundar;
(4) În cazul schimbării denumirii şi/sau sediului şi/sau activităţii principale la taxa calculată, pentru menţiunile solicitate, se adaugă taxa de
preschimbare a certificatului de înregistrare;
(5) Se completează numai în cazul în care se solicită radierea ca urmare a fuziunii/divizării/schimbării sediului în alt judeţ;
(6) Se consemnează rezultatul deliberării (minuta).
cod: 11-10-150 Pag. 1
CERERE DE ÎNREGISTRARE Nr. intrare : ............................. data : .................................

VI. … Solicit înregistrarea fiscală conform datelor marcate cu „X” în Anexa nr. 1.
VII. … Solicit obţinerea informaţiilor din cazierul fiscal pentru următoarele persoane: ..........................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

VIII. După caz, solicit: … verificare calitate asociat unic … verificare unicitate sediu(1)
IX.… Datele privind participarea străină la capital(2), pentru prelucrări statistice, sunt înscrise în Anexa nr. 2.

X. … Solicit copie de pe cererea de înregistrare, anexa(ele) nr. ............. şi declaraţia(ile) - tip model ............ .
XI. Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări, potrivit art. 28 din Legea nr. 26/1990, republicată cu modificările ulterioare:
1. Nume şi prenume: ..................................................................................................................................................................... .
2. Adresa: localitatea ............................................................... str. ...............................................................................................
nr. ................... bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... judeţ/sector...................................................................
cod poştal................ telefon ..................................... fax ..................................... e-mail .......................................................... .
3. … Solicit comunicarea documentelor care atestă efectuarea înregistrării în registrul comerţului prin:
… poştă … e-mail … biroul eliberări, la sediul O.R.C. de pe lângă Tribunalul .............................
XII. OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU ÎNREGISTRARE/AUTORIZARE FUNCŢIONARE
Nr.
Denumirea actului Nr. şi data actului / Emitent Nr. file
crt.
1. Anexa nr. 1 – referitor la înregistrarea fiscală
2. Anexa nr. 2 – referitor la investiţia străină
3. Dovadă disponibilitate firmă
4. Act adiţional / Hotărâre adunare generală / Decizie CA /
Hotărâre directorat
5. Act constitutiv / Act administrativ / Act constitutiv actualizat
6. Declaraţii pe propria răspundere asociaţi/administratori/cenzori
7. Specimen de semnătură
8. Copii acte identitate
9. Dovadă sediu social
10. Dovadă sediu secundar
11. Dovadă capital social
12. Declaraţie-tip pe propria răspundere privind autorizarea
funcţionării – model ......
13. Împuternicire
14. Dovadă taxă registru şi publicare în Monitorul Oficial
15. Dovadă taxă obţinere informaţii din cazierul fiscal
16. Dovadă taxă judiciară de timbru
Şi, după caz, în funcţie de înregistrările solicitate, se menţionează documentele doveditoare cerute de prevederile legale în vigoare.
17. Unicitate sediu
18.
19.
20.
21.

Total file :

XIII. Anexele nr. ................... şi declaraţia(ile) - tip model ........ fac parte integrantă din prezenta cerere.
Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data: .................................... Semnătura ..................................


Notă : (1) Se completează la constituire şi la schimbarea sediului;
(2) Se completează pentru societăţile comerciale care au asociaţi/acţionari cu domiciliul/sediul în străinătate cu situaţia investiţiei străine la: constituire,
majorare/reducere capital, transmitere părţi sociale/acţiuni.

Pag. 2
Nr. intrare : ............................. data : .................................
Anexa nr. 2

REFERITOR LA INVESTIŢIA STRĂINĂ, pentru evidenţa statistică, declar următoarele*:

1. Investiţie străină în total capital:


total ............................................ echivalent lei; din care: ......................................................., ........................................................,
(valoarea şi moneda de subscriere) (valoarea şi moneda de subscriere)

........................................................, reprezentând: ........................................................ echivalent EUR


(valoarea şi moneda de subscriere)

2. Subscrisă de următorii asociaţi/acţionari (numai pentru asociaţii/acţionarii cu domiciliul/sediul în străinătate):


2.1. ..........................................................................................................................................................., ..........................................;
(nume şi prenume/denumire) (ţara)

total ............................................ echivalent lei; din care: ......................................................., ........................................................,


(valoarea şi moneda de subscriere) (valoarea şi moneda de subscriere)

........................................................, reprezentând: ........................................................ echivalent EUR.


(valoarea şi moneda de subscriere)

2.2. ..........................................................................................................................................................., ..........................................;


(nume şi prenume/denumire) (ţara)

total ............................................ echivalent lei; din care: ......................................................., ........................................................,


(valoarea şi moneda de subscriere) (valoarea şi moneda de subscriere)

........................................................, reprezentând: ........................................................ echivalent EUR.


(valoarea şi moneda de subscriere)

2.3. ..........................................................................................................................................................., ..........................................;


(nume şi prenume/denumire) (ţara)

total ............................................ echivalent lei; din care: ......................................................., ........................................................,


(valoarea şi moneda de subscriere) (valoarea şi moneda de subscriere)

........................................................, reprezentând: ........................................................ echivalent EUR.


(valoarea şi moneda de subscriere)

2.4. ..........................................................................................................................................................., ..........................................;


(nume şi prenume/denumire) (ţara)

total ............................................ echivalent lei; din care: ......................................................., ........................................................,


(valoarea şi moneda de subscriere) (valoarea şi moneda de subscriere)

........................................................, reprezentând: ........................................................ echivalent EUR.


(valoarea şi moneda de subscriere)

2.5. ..........................................................................................................................................................., ..........................................;


(nume şi prenume/denumire) (ţara)

total ............................................ echivalent lei; din care: ......................................................., ........................................................,


(valoarea şi moneda de subscriere) (valoarea şi moneda de subscriere)

........................................................, reprezentând: ........................................................ echivalent EUR.


(valoarea şi moneda de subscriere)

2.6. ..........................................................................................................................................................., ..........................................;


(nume şi prenume/denumire) (ţara)

total ............................................ echivalent lei; din care: ......................................................., ........................................................,


(valoarea şi moneda de subscriere) (valoarea şi moneda de subscriere)

........................................................, reprezentând: ........................................................ echivalent EUR.


(valoarea şi moneda de subscriere)

2.7. ..........................................................................................................................................................., ..........................................;


(nume şi prenume/denumire) (ţara)

total ............................................ echivalent lei; din care: ......................................................., ........................................................,


(valoarea şi moneda de subscriere) (valoarea şi moneda de subscriere)

........................................................, reprezentând: ........................................................ echivalent EUR.


(valoarea şi moneda de subscriere)

Data: .................................... Semnătura ..................................


* Se completează pentru societăţile comerciale care au asociaţi/acţionari cu domiciliul/sediul în străinătate cu situaţia investiţiei străine la: constituire,
majorare/reducere capital, transmitere părţi sociale/acţiuni.
Pag. ...
I. II. MODEL 1 III.
(1) OFICIUL REGISTRULUI
Spre înaintare către : COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
.............................. TRIBUNALUL

DECLARAŢIE
.............................. .....................
pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor
art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004,
.............................. IV.
cu modificările şi completările ulterioare
Nr. intrare: .........................
..............................
Data : ..................................

V.
1. Subsemnat (ul/a) .................................................................................................... domiciliat în .............................................

str. .............................................................................................................. nr. ........ bloc. .......... scara. ...... etaj ...... ap. .........

judeţ/sector ..................................... telefon ............................. act identitate ............................ seria ....... nr. ..........................

C N P / NIF .................................................. eliberat de .................................................................... la data .............................


(cod numeric personal / număr de identificare fiscală)

în calitate de(2) ........................................................

2. pentru firma .............................................................................................................................................................................

având număr de ordine în registrul comerţului(3) ................................. cod unic de înregistrare(3) .......…................….........

3. cu sediul social/profesional în: localitatea .................................................. str. .......................................................................

nr. ........... bloc .......... scara ......... etaj ........ ap. ........ judeţ/sector .......................................... cod poştal .............................

căsuţă poştală .................... telefon ................................ .................................. fax ................................... ................................

e-mail ..................................................................................... web site .................…....................................................................

4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE:

4.1. că, la data prezentei, în spaţiul destinat sediului social/profesional/sucursalei din ............................................................
........................................................................................................................................................................................................
4.2. şi/sau secundar/punctului de lucru din ................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
şi în afara acestora, nu se desfăşoară niciuna din activităţile ce constituie obiectul de activitate declarat la înmatriculare sau
ca urmare a actualizărilor ulterioare, şi mă oblig ca, înainte de începerea activităţii, să depun declaraţia pe propria
răspundere privitoare la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate conform prevederilor Legii nr. 359/2004, cu
modificările şi completările ulterioare şi, pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, să solicit autorizarea la
sediul autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului.

VI. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data: .................................... Semnătura ..................................

Notă : (1) Se completează, după caz, cu: Direcţia de Sănătate Publică a/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi . . ., Direcţia Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi . . ., Autoritatea Publică Teritorială pentru Protecţia
Mediului . . ., Inspectoratul Teritorial de Muncă al . . . ;
(2) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deţine (asociat, fondator, persoană fizică autorizată, întreprinzător persoană fizică titular
al întreprinderii individuale, reprezentant întreprindere familială, administrator, reprezentant);
(3) Se completează numai în cazul în care firma este înregistrată.

cod : 11-10-141
I. II. MODEL 2 III.
Spre înaintare către(1) : OFICIUL REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL
..............................
DECLARAŢIE .....................
.............................. pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor IV.
art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 cu Nr. intrare: .........................
.............................. modificările şi completările ulterioare
Data : .................................
..............................
V.
1. Subsemnat (ul/a) ..................................................................................................... domiciliat în .............................................
str. .............................................................................................................. nr. ........ bloc. .......... scara. ...... etaj ...... ap. .........
judeţ/sector ..................................... telefon ............................. act identitate ............................. seria ....... nr. ..........................
C N P / NIF .................................................. eliberat de ...................................................................... la data ............................
(cod numeric personal / număr de identificare fiscală)

în calitate de(2) ...................................


2. pentru firma: ...............................................................................................................................................................….........
având număr de ordine în registrul comerţului(3) .................................. cod unic de înregistrare(3) .......…..............…........ .
3. cu sediul social/profesional în: localitatea ..................................................... str. ....................................................................
nr. ............ bloc .......... scara ......... etaj ........ ap. ........ judeţ/sector .......................................... cod poştal .............................
căsuţă poştală .................... telefon ................................ .................................. fax ................................... ................................
e-mail ..................................................................................... web site .................…................................................................... .
4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE:
4.1. …cunosc şi respect prevederile legislaţiei şi ale reglementărilor generale şi specifice din domeniul(4):
…sanitar …sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
…protecţiei mediului(5) …protecţiei muncii
4.2. … mă oblig ca pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului să solicit autorizarea la sediul autorităţii
publice teritoriale pentru protecţia mediului.

4.3. … sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar,
protecţiei mediului, protecţiei muncii, care se desfăşoară la:

4.3.1. … SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL Nr. salariaţi(6): .................


Clasa Denumire activitate
CAEN

Data: .................................... Semnătura, ..................................


Notă : (1) Se completează, după caz, cu: Direcţia de Sănătate Publică a/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi . . ., Direcţia Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi . . ., Autoritatea Publică Teritorială pentru Protecţia
Mediului . . ., Inspectoratul Teritorial de Muncă al . . . ;
(2) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deţine (asociat, fondator, persoană fizică autorizată, întreprinzător persoană fizică titular
al întreprinderii individuale, reprezentant întreprindere familială, administrator, reprezentant);
(3) Se completează numai în cazul în care firma este înregistrată;
(4) Se marchează după caz căsuţa(le) corespunzătoare domeniului de autorizare;
(5) În cazul activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului se marchează căsuţa din caseta 4.2.;
(6) Se completează numărul mediu estimativ de angajaţi şi, după caz, capacitatea estimată de producţie sau desfacere a produselor pentru sediul
social/profesional şi pentru fiecare sediu secundar (punct de lucru) în care se desfăşoară activităţile specificate conform codului CAEN.
cod : 11-10-167 Pag. 1
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Model 2 Nr. intrare : ............................. data : .................................

4.3.2. … SEDII SECUNDARE (puncte de lucru) Nr. salariaţi(6): .................

Nr. Adresa Clasa


crt. CAEN Denumire activitate

4.3.3. … Activităţi proprii de birou pentru firmă Nr. salariaţi(6): .......................


Adresa : ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
4.3.4. … Activităţi desfăşurate în afara sediului social/profesional Nr. salariaţi(6): .......................
(7)
şi a sediilor secundare (punctelor de lucru)
Clasa Denumire activitate
CAEN

VI. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data: .................................... Semnătura ..................................


Notă : (7) În această categorie se includ şi activităţile itinerante.
Pag. 2
Aviz/Acord conform Legii nr. 196/2018 Formular nr. 17
I.
1. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI (1) Bloc nr. . . . . . .
Str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . , localitate . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ., judeţ/sector . . . . . . . . . . . . . . . .

2. La cererea Domnului / Doamnei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,


domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . .,
bloc . . . . . . . ., sc. . . . . . ., et. . . . . . ., ap. . . . . . , în calitate de(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
în temeiul art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
şi administrarea condominiilor având acordul proprietarilor, direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal şi
vertical, spațiul supus schimbării
3. Comitetul executiv al asociației de proprietari avizează/ proprietarii din locuințele învecinate sunt de acord cu
stabilirea sediului social/profesional/secundar în spaţiul situat în str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ., nr. . . . . , bloc . . . ., sc. . . . . . , et. . . . . ., ap. . . . . . ,
localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., judeţ/sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în care,
4. firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
cu nr. de ordine în registrul comerţului(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi cod unic de înregistrare(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
5. urmează să-şi desfăşoare activităţile(4): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preşedinte*(vezi verso))
(Nume, prenume, semnătura, ştampila asociaţiei)
Data . . . . . . . . . . . . .

II. ACORDUL proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus
schimbării destinației
Confirmăm că spaţiul, a cărui destinaţie se schimbă, se învecinează (5) :
1. pe plan orizontal:
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar - Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . *(vezi verso) ;
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar - Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . *(vezi verso);
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar - Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . *(vezi verso);
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar - Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . *(vezi verso);
2. pe plan vertical:
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar - Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . *(vezi verso);
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar - Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . *(vezi verso);
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar - Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . *(vezi verso);
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar - Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . *(vezi verso);
Notă:
(1) În situaţia în care imobilul nu are constituită asociaţie de proprietari se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere în formă
olografă, dată de proprietarul spațiului a cărui destinație se schimbă;
(2) Se completează cu: asociat/administrator/titular PFA/titular II/membru IF/reprezentant IF/ împuternicit;
(3) Se completează în cazul în care firma este înmatriculată;
(4) Se completează, după caz, cu: activitate de birou sau activităţile pe care le va desfăşura conform obiectului de activitate;
(5) Se completează în funcţie de numărul proprietarilor cu care se învecinează.
REFERITOR LA PRELUCRAREA1 DATELOR CU CARACTER PERSONAL

*Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal înscrise în prezentul aviz/accept dat în temeiul Legii nr. 196/2018 se prelucrează
în conformitate cu dispozițiile legale privind activitatea/atribuțiile/funcțiile registrului comerțului și cu respectarea
prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
și libera circulație a acestor date.
Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu
caracter personal ale persoanelor care figurează înscrise în prezentul aviz/acord dat în temeiul Legii nr. 196/2018,
care se va depune la oficiul registrului comerțului în vederea stabilirii sediului social/ profesional/ secundar
al profesionistului.

1 Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin
"prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date
cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea,
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
Formular nr. 18
Nr. cerere.............................
DECLARAŢIE
Data cerere..........................
privind beneficiarii reali
☐ depusă la înmatriculare
☐ pentru societățile și entitățile corporative străine supuse
☐ modificare* înregistrării în registrul comerțului
☐ îndreptare erori materiale** ☐ pentru alte persoane juridice si entități care
administrează si distribuie fonduri supuse înregistrării
☐ conform art. 62 alin.(1) din Legea nr. 129/2019*** în registrul comerțului

☐ Subscrisa1)................................................................................................................................... cu sediul social în: țara


........................................... localitate...........................................………………. str. …………..........................................………..
nr…...….. bloc................ scară............ etaj............. ap............ jud./sector ……….....…..................……......................................,
prin........................................................................................................................................, în calitate de reprezentant legal
cetățenie…….……...........……., născut/ă la data de ………...................……, în ….......................……….............………...……,
cu
☐ domiciliul/☐ reședința/Tara............................................. localitate....................................................………………., str.
…………..........................................……….. nr…...….., bloc................ scară............ etaj............. ap............ jud./sector
…………..................……posesor al …… seria …… nr. …………., eliberat/ă de ……………….............…………, la data de
.......…/…......./……...., CNP…….........................…......................………….,

☐ Subsemnatul/a2)...........................………….............................…………….................................….........................…….,
cetățenie…….……...........……., născut/ă la data de ………...................……, în ….......................……….............………...……,
cu
☐ domiciliul/☐ reședința/Tara............................................. localitate....................................................………………., str.
…………..........................................……….. nr…...….., bloc................ scară............ etaj............. ap............ jud./sector
………….....................................……posesor al …… seria …… nr. …………., eliberat/ă de ………………..................…………,
la data de .........…/…........./…..…...., CNP……..................................…......................………….,

în calitate de reprezentant legal al3)……………............................................................................................................................,


având număr de ordine ….........…./…..........…../……….....…..……, EUID : ROONRC....……../…...……..…./….........……….,
CUI: …………………...........…, declar pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile art. 56 (respectiv art. 62 alin. (1))
din Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, cunoscând dispoziţiile prevăzute de art. 326 Cod penal, că
beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai societății/ persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt:

* Art. 56 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare: ” (1)Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în
registrul comerţului depun la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea
înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor.
[…]
(4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a
intervenit.”
** Se poate solicita în cazul constatării de erori materiale în cuprinsul declarațiilor pe proprie răspundere depuse anterior.
*** În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, societăţile înregistrate până la data intrării în vigoare a acesteia în registrul
comerțului, cu excepţia celor prevăzute la art. 56 alin. (11), depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai
societăţilor, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, o declaraţie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali..
1) Se va completa în cazul în care reprezentantul legal ale persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere, conform Legii nr.
129/2019, cu modificările și completările ulterioare, este o persoană juridică. În cazul în care reprezentanții legali ai persoanei juridice sunt mai
multe persoane juridice și acestea doresc ca, împreună, să își asume declarația, se va completa prima casetă din formular, respectiv anexa 2B,
pentru fiecare reprezentant legal în funcție de numărul acestora.
2) Se va completa în cazul în care reprezentantul legal ale persoanei juridice care depune declarația pe propria răspundere, conform Legii nr.
129/2019, cu modificările și completările ulterioare, este o persoană fizică / sunt mai multe persoane fizice. În cazul în care reprezentanții legali ai
persoanei juridice sunt mai multe persoane fizice și acestea doresc ca, împreună, să își asume declarația, se va completa a doua casetă din
formular, respectiv anexa 2A.
3) Se vor completa datele de identificare ale persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere conform Legii nr. 129/ 2019, cu
modificările și completările ulterioare.
. În cazul societăților și entităților corporative străine supuse înregistrării în registrul comerțului:

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct.1 din Legea nr.129/2019;
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;

. În cazul altor persoanelor juridice și al entităților care administrează și distribuie fonduri, supuse înregistrării în registrul
comerțului:

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.1 din Legea nr.129/2019;
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.2 din Legea nr.129/2019;
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.3 din Legea nr.129/2019;
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.4 din Legea nr.129/2019;
Beneficiari reali nr....................... date de identificare (vezi anexa 1)

Subsemnatul/a/Subscrisa, mă oblig* să depun în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă


Tribunalul …………………...............................……., orice modificare referitoare la cele declarate.
Semnătura,
…………………………
*În lipsa depunerii declarației privind beneficiarii reali la persoane juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali, ONRC
va completa din oficiu pe baza documentelor depuse sau a evidentei ținute conform art.56 alin (1 2).

Prezenta declarație* a fost dată în fața mea ….....…………………………......……………………directorul/ înlocuitor al


directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul …………………….............................................………..
Data, Semnătura,
………………………… …………………………
*Se completează numai în cazul în care se dă în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului (conform art.56 alin.(5) din lege.

Art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare:
”Art. 4 - (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau
persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.
(2) Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:
a) în cazul societăţilor supuse înregistrării în registrul comerţului şi entităţilor corporative străine:
1. persoana fizică sau persoanele fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării în registrul comerţului
prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot ori prin
participaţia în capitalurile proprii ale societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace,
alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene
sau cu standarde internaţionale echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate.
Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al
exercitării directe a dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de
către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub
controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;
2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în
conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcţie de
conducere de rang superior, şi anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administraţie/supraveghere, directori cu competenţe delegate
de la administratorul/consiliul de administraţie, membrii directoratului. Entităţile raportoare ţin evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor
reali în conformitate cu pct. 1 şi cu prezentul punct, precum şi a dificultăţilor întâmpinate în procesul de verificare a identităţii beneficiarului real;

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a) - c), şi al entităţilor care administrează şi distribuie fonduri:
1. persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără
personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;
2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în
cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;
3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără
personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau
supraveghere a respectivei entităţi;
4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia
să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana
identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării
beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 şi prezentul punct.
Nr. cerere................................
Data cerere..............................
Anexa 1 la declarația privind beneficiarii reali
(date de identificare a beneficiarilor reali)

Nume și prenume: ........................................................................................................................................................................


Dată naștere…………………………....................................CNP..........................…………………………………………………....
act identitate ............................. seria ……......... nr. .........................…..... cetățenie…………………….…………………......…..
☐ Domiciliu / ☐ Reședința: Țara………………………………….. localitatea
.............................................................................
str………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................
Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei
juridice.................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Nume și prenume: ........................................................................................................................................................................


Dată naștere…………………………....................................CNP..........................…………………………………………………....
act identitate ............................. seria ……......... nr. .........................…..... cetățenie…………………….…………………......…..
☐ Domiciliu / ☐ Reședința: Țara………………………………….. localitatea
.............................................................................
str………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................
Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei
juridice.................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Nume și prenume: ........................................................................................................................................................................


Dată naștere…………………………....................................CNP..........................…………………………………………………....
act identitate ............................. seria ……......... nr. .........................…..... cetățenie…………………….…………………......…..
☐ Domiciliu / ☐ Reședința: Țara………………………………….. localitatea
.............................................................................
str………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................
Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei
juridice.................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Nume și prenume: ........................................................................................................................................................................


Dată naștere…………………………....................................CNP..........................…………………………………………………....
act identitate ............................. seria ……......... nr. .........................…..... cetățenie…………………….…………………......…..
☐ Domiciliu / ☐ Reședința: Țara………………………………….. localitatea
.............................................................................
str………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................
Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei
juridice.................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Nume și prenume: ........................................................................................................................................................................
Dată naștere…………………………....................................CNP..........................…………………………………………………....
act identitate ............................. seria ……......... nr. .........................…..... cetățenie…………………….…………………......…..
☐ Domiciliu / ☐ Reședința: Țara………………………………….. localitatea .............................................................................
str………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................
Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice.................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Nume și prenume: ........................................................................................................................................................................


Dată naștere…………………………....................................CNP..........................…………………………………………………....
act identitate ............................. seria ……......... nr. .........................…..... cetățenie…………………….…………………......…..
☐ Domiciliu / ☐ Reședința: Țara………………………………….. localitatea .............................................................................
str………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................
Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice.................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Nume și prenume: ........................................................................................................................................................................


Dată naștere…………………………....................................CNP..........................…………………………………………………....
act identitate ............................. seria ……......... nr. .........................…..... cetățenie…………………….…………………......…..
☐ Domiciliu / ☐ Reședința: Țara………………………………….. localitatea .............................................................................
str………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................
Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice.................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Nume și prenume: ........................................................................................................................................................................


Dată naștere…………………………....................................CNP..........................…………………………………………………....
act identitate ............................. seria ……......... nr. .........................…..... cetățenie…………………….…………………......…..
☐ Domiciliu / ☐ Reședința: Țara………………………………….. localitatea .............................................................................
str………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................
Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice.................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Nume și prenume: ........................................................................................................................................................................


Dată naștere…………………………....................................CNP..........................…………………………………………………....
act identitate ............................. seria ……......... nr. .........................…..... cetățenie…………………….…………………......…..
☐ Domiciliu / ☐ Reședința: Țara………………………………….. localitatea .............................................................................
str………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................
Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice.................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Nr. cerere................................
Anexa 2A la declarația privind beneficiarii reali
(date de identificare a reprezentanților legali persoane fizice) Data cerere..............................

☐ Subsemnatul/a1)...........................………….............................………….................................….........................…….,
cetățenie…….……...........……., născut/ă la data de ………...................……, în …....................……….............………...……,
cu
☐ domiciliul/☐ reședința/Tara............................................. localitate....................................................………………., str.
…………..........................................……….. nr…...….., bloc................ scară............ etaj............. ap............ jud./sector
………….....................................……posesor al …… seria …… nr. …………., eliberat/ă de
………………..................…………, la data de .........…/…........./…..…....,
CNP……..................................…......................………….,

în calitate de reprezentant legal


al ……………............................................................................................................................, având număr de ordine
2)

….........…./…..........…../……….....…..……, EUID : ROONRC....……../…...……..…./….........………., CUI:


…………………...........…, declar pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile art. 56 (respectiv art. 62 alin. (1)) din
Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, cunoscând dispozițiile prevăzute de art. 326 Cod penal, că
beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai societății/ persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt:

. În cazul societăților și entităților corporative străine supuse înregistrării în registrul comerțului:

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct.1 din Legea nr.129/2019;
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;

. În cazul altor persoanelor juridice și al entităților care administrează și distribuie fonduri supuse înregistrării în registrul
comerțului:

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.1 din Legea nr.129/2019;
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.2 din Legea nr.129/2019;
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.3 din Legea nr.129/2019;
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

Beneficiari reali nr....................... date de identificare (vezi anexa 1)

Subsemnatul/a, mă oblig* să depun în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
…………………...............................……., orice modificare referitoare la cele declarate.
Semnătura,
…………………………
*În lipsa depunerii declarației privind beneficiarii reali la persoane juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali,
ONRC va completa din oficiu pe baza documentelor depuse sau a evidentei ținute conform art.56 alin (1 2).

Prezenta declarație* a fost dată în fața mea ….....…………………………......……………………directorul/ înlocuitor al


directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul …………………….............................................………..
Data, Semnătura,
………………………… …………………………
*Se completează numai în cazul în care se dă în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului (conform art.56 alin.(5) din lege.

1) Se va completa în cazul în care reprezentantul legal al persoanei juridice care depune declarația pe propria răspundere, conform Legii nr.
129/2019, cu modificările și completările ulterioare, este o persoană fizică / sunt mai multe persoane fizice. În cazul în care reprezentanții
legali ai persoanei juridice sunt mai multe persoane fizice și acestea doresc ca, împreună, să își asume declarația, se va completa a doua casetă
din formular, respectiv anexa 2A.
2) Se vor completa datele de identificare a persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere conform Legii nr. 129/ 2019, cu
modificările și completările ulterioare.
Anexa 2B la declarația privind beneficiarii reali Nr. cerere................................
(date de identificare a reprezentanților legali persoane juridice) Data cerere..............................

☐ Subscrisa1)................................................................................................................................... cu sediul social în:


țara ........................................... localitate...........................................………………. str. ………….......................................…..
nr…...….. bloc................ scară............ etaj............. ap............ jud./sector ……….....…..................……....................................,
prin........................................................................................................................................, în calitate de reprezentant legal
cetăţenie…….……...........……., născut/ă la data de ……….................……, în …......................……….............………...……,
cu
☐ domiciliul/☐ reședința/Tara............................................. localitate....................................................………………., str.
…………..........................................……….. nr…...….., bloc................ scară............ etaj............. ap............ jud./sector
…………..................……posesor al …… seria …… nr. …………., eliberat/ă de ……………….............…………, la data de
.......…/…......./……...., CNP…….........................…......................………….,

în calitate de reprezentant legal


al ……………............................................................................................................................, având număr de ordine
2)

….........…./…..........…../……….....…..……, EUID : ROONRC....……../…...……..…./….........………., CUI:


…………………...........…, declar pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile art. 56 (respectiv art. 62 alin. (1)) din
Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, cunoscând dispozițiile prevăzute de art. 326 Cod penal, că
beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai societății/ persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt:

. În cazul societăților și entităților corporative străine supuse înregistrării în registrul comerțului:

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct.1 din Legea nr.129/2019;
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;

. În cazul altor persoanelor juridice și al entităților care administrează și distribuie fonduri, supuse înregistrării în registrul
comerțului:
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.1 din Legea nr.129/2019;
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.2 din Legea nr.129/2019;
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.3 din Legea nr.129/2019;
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

Beneficiari reali nr....................... date de identificare (vezi anexa 1)

Subscrisa, mă oblig* să depun în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
…………………...............................……., orice modificare referitoare la cele declarate.
Semnătura,
…………………………
*În lipsa depunerii declarației privind beneficiarii reali la persoane juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali,
ONRC va completa din oficiu pe baza documentelor depuse sau a evidentei ținute conform art.56 alin (1 2).

Prezenta declarație* a fost dată în fața mea ….....…………………………......……………………directorul/ înlocuitor al


directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul …………………….............................................………..
Data, Semnătura,
………………………… …………………………
*Se completează numai în cazul în care se dă în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului (conform art.56 alin.(5) din lege.

1) Se va completa în cazul în care reprezentantul legal ale persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere, conform Legii nr.
129/2019, cu modificările și completările ulterioare, este o persoană juridică. În cazul in care reprezentanții legali ai persoanei juridice sunt mai
multe persoane juridice și acestea doresc ca, împreună, să își asume declarația, se va completa prima casetă din formular, respectiv anexa 2B,
pentru fiecare reprezentant legal în funcție de numărul acestora.
2) Se vor completa datele de identificare a persoanei juridice, care depune declarația pe propria răspundere conform Legii nr. 129/2019, cu
modificările și completările ulterioare.
M o NIT O R U LO FIe 1A L
AL
A

ROMANIEI
PARTEA. I
Anul 188 (XXXII) - Nr. 1250 LEGI, DECRETE, HOTĂRARI ŞI ALTE ACTE Joi. 17 decembrie 2020

SUMAR

N•. 1".: . Pagina Nr.

ACTE'~~~'bULl';~J;N~'NI .;;. -,/-,,-}-, ; 1,0!J".';~Pmniid eliberarea~in fu<lC\iea unui procuror... 5


AI!,CAMEREIDEPUTAŢII!Df{ '.'. .." .... ,. - .,..,.
."' 1 -'. :~ ;. f' .': l". '.. .:1-.092:~Dea:etPrMndeliberareadfnfuncţieaunuiprocuror .... 5
7. - Decizie privind aprobarea tMfalor pentrOpublicarea ' . 1 " .. ,
actelor in MonttOf!JrOficialal României.'pârţ"e ;+V1I.... • ,'. 2~3. 1,093,~ Decr'etpriviniieiiberarea din funcţie e unui procuror.... 6
' . "f , 1 , '..: .' .•
/ . : D',iEC.R El, E: (: (" 1.094":> oedeipţivind eliberareadinfunq;e a unuijudecător.... 6
1.087. - Decret privind trecerea În rJ,iarJă
aLmiigeneral'de 1.'.. . : ,:.. " "
notilă aeriană .cu o'. stea ilin Ministerul ,(Ipărării ~. !\Og}-:-'":~t privi",!eliberarea:dinfuncţiea unuljudecător . 6-7
Naţionale '.;..:.::..: •.......,o..) ~.~: ::.j .! , ::. ,: 3 :1.099: ~ 'oecrei:privin<l.elibeiareii'd;;' funqie a unuijudecător . 7
1.088.-DecretPrivind.tMc£~i~-.~le~a~nDigehem~jOr ....-,~, - - '." ..
tel d. se ""OU
cu două sein .. Id e.Prot~l
o•• e
ş1Pază . 4 1.097. -Decret privindeliberareadin funqie a unuijudecător.... 7
1.089. - Deaet privindeliberarea din funcţiea unul procuror 4 1.098. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru
1.090. - Decrelprivind eliberareadin funqie e unul procuror.... 4-5 Merit in g~~ de Mare Cruce . 8

","/::-:;<;.\ ',o r ~ ,.
. ,~ .'"'i

.\
"
~. -'
" -.,.

",
~ ..
1
.. ,
,I { r ...
'. ~ , .
\, ".•1 ,/ ,.
'.,-

()(L.,:-r,'~, ,'1
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 1250/17.XII.2020

ACTE ALE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILORPARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

DECIZIE
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor În Monitorul Oficial al României, părţile I-VII
În temeiul art. 20 şi 21 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor adoptă prezenta decizie.

Articol unic. - (1) Se aprobă tarifele pentru publicarea (3) Actele Înaintate spre publicare În Monitorul Oficial al
actelor În Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, care se României, părţile I-VII, vor avea un conţinut lizibil tehnoredactat la
aplică În anul 2021, prevăzute În anexa care face parte un rând şi jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ştersături
sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînţeles textul acestora.
integrantă din prezenta decizie.
(4) Tarifele conţin taxa pe valoarea adăugată.
(2) Pagina de manuscris a actelor Înaintate spre publicare (5) Prezenta decizie se publică În Monitorul Oficial al
reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spaţiile. Romăniei, Partea 1.

Această decizie a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor in şedinţa din dala de 17 decemblie 2020.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
Bucureşti, 17 decembrie 2020 ..
Nr.7. .

TARIFE "
pentru publicarea actelor În Monitorul Oficial al României, părţile i-VII

1. Monitorui Oficiai ai României, Partea i

1.1. Pu blicare acte 122 lei/pagina de manuscris

2. Monitorul Oficial ai României, Partea I În limba maghiară

2.1. Publicare acte 122 lei/pagina de manuscris

3. Monitorul Oficial ai României, Partea a II-a

3.1. Publicarea actelor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 20211998 privind organizarea 122 lei/pagina de manuscris
Monitorului Oficial al României, republicată, CUmodificările şi completarile ulterioare

4. Monitorul Oficial al României} Partea a iii-a

4.1. Pierderi acte persoane juridice ~ 1 .., . 21 lei

4.2. Pierderi acte persoane fizice. schimbări de nume


, y ( ./ 1
-
4.3. Acte ale instanţelor judecătoreşti a căror publicare este prevăzută de lege: 122 lei/pagina de manuscris
a) citaţii emise de instanţele judecătoreşti;
b) ordonanţa judecătoriei privind pierderea, suStrilgerea sau distrugerea ce'cului ca
instrument de plată, a cambiei şi a biletului la ordin; .
c) ordonanţa de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea instanţei
judecătoreşti rămasă definitivă, prin care se constată că provenienţa bunurilor este
justificată, respectiv că dobândirea unei cote-părţi din avere sau a anumitor sume
determinate nu are caracter justificat;
d) alte acte procedurale a căror publicare este prevăzută de lege.

4.4. Hotărâri judecătoreşti care atestă calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii

4.5. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice În Învăţământul superior şi a


posturilor contractuale vacante, precum şi alte con.cursuri prevăzute de lege
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1,Nr. 1250/17'x11.2020 3

4.6. Acte a căror publicare este prevăzută de lege:


a) raportul periodic de activitate al autorităţilor/instituţiilor publice;
b) raportul Consiliului Superior al Magistraturii şi raportul privind starea justiţiei;
c) declaraţii de avere şi interese, potrivit legii;
d) bilanţuri de ocupare a forţei de muncă pe judeţe şi la nivel naţional;
e) alte acte a căror publicare este prevăzută de lege.

5. Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

5.1. Publicarea actelor prevăzute de Legea societăţilor nr. 3111990, republicată, cu 122 lei/pagina de manuscris
modificările şi completările ulterioare
5.2. Publicarea altor acte prevăzute de lege

6. Monitorul Oficial al României, Partea a V-a

6.1. Publicarea contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi de ramură, a 122 Iei/pagina de manuscris
convenţiilor şi recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a altor
acte stabilite prin dispoziţii legale

7. Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a

7.1. Publicarea anunţurilor privind regimul contr,actelor de concesiune, inchiriere, 122 lei/pagina de manuscris
vânzare de bunuri proprietate publică şi privată: Prevăzute de lege
7.2. Publicarea altor acte prevăzute de lege ,'"
r - ',"~ l,:.' !- '.

8. Monito..blofidal'ai României, Parteaa'VII-a' •...


\,;c'. ' }, t .
81. Publicarea aetel?r'prevăzute de Legea nr. 1I.?OOŞ •. privlnd ;,organizarE!a 122 lei/pagina de manuscris
funcţionarea cooperaţiei, ..republicată, cu modifi9ările ulterjoare" ; .•... .; ...
•> , ' • Â • -; ~,"

8.2. Publicarea altbracte'prevăzute,de


; i" :
lege
('.

',',
NOTĂ: ./ '-i'
~,'.1 :
Tarifele cor\\i~TVĂ;

DECRETE
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

o;. "\ / ...' ."". ;[i'EC:RE p,</,


privind trecerea În rezeri,ă 'auhui geh~'ralde'f1otiiă aeriană
: cu <i .stea dinrJIihister~l*pătării Naţionaie ..
" '. . ) - 1.,: : ~ ,' , -,':'",,': :,"-, : "..' . ~' ': '._,'. :" .
'. . ..Interneiui prevederil"r "rt. 941il. b) ~iaie a it: 100 din ConStitUiia Romăniei, .
, . republicată:aleL~gii,nr. 8â11~95 privind ;tatutul c1iârelo[militar<i"cu modificările
i . si compietărileulte'rioate, i • ".; ;,;:;c . ,.':;c' . ?'
,..' ;. 'lvân~ ln'vede(e:p(opurtereaTniiiistriliunap~iăr!) na\iOn'ale,
. V",, '.' ,.p • ; '.

Preşedintele României d e cre t e a z ă:


Articol unic - LaQ~l~!d~ ao::tI~di!';;b'rle!2026ţb6rhI.UI general de flolilă
aeriană Cu o stea Răducanu Nicolae Gabriel trece in rezervă.
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituţia României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU INTERIMAR
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Bucureşti, 17 decembrie 2020.
Nr. 1.087.

S-ar putea să vă placă și