Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE

I. DATE GENERALE:

Clasa: a VII-a
Profesor: Dobre Gabriela
Domeniul / Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Operaţii cu numere reale
Titlul lecţiei: Media geometrică
Tipul lecţiei: Fixarea cunoştinţelor
Locul de desfăşurare: Laboratorul de matemtică
Durata: 50 minute

II. COMPETENŢE GENERALE:

CG1 Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost
definite.
CG2 Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice.
CG3 Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei
situaţii concrete.
CG4 Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a
algoritmilor de prelucrare a acestora.
CG5 Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.
CG6 Modelarea matematică a unor contexte matematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite
domenii.

III. COMPETENŢE SPECIFICE:


CS1 Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a ordinii
efectuării operaţiilor

IV. COMPETENŢE DERIVATE


A.Cognitive:
CC1 să cunoască formula mediei aritmetice, mediei armonice şi mediei geometrice;
CC2 să aplice media geometric, media aritmetică şi media armonică;
1
CC3 să rezolve problem cu ajutorul mediilor;
CC4 să inegalitatea mediilor ;

B: Psiho-motorii:
CP1: Aşezarea corectă în pagină;
CP2: Scrierea lizibilă pe caiete şi pe tablă;
CP3: Utilizarea corectă a mijloacelor auxiliare folosite.

C: Afective:
CA1: Participarea activă la lecţie;
CA2: Dezvoltarea interesului pentru studiul matematicii;
CA3: Reacţionarea pozitivă, dorind să lucreze şi să fie apreciaţi;
CA4: Manifestarea spiritului de competiţie,ordine şi disciplină;
CA5: Manifestarea dorinţei de a învăţa lucruri noi;
CA6: Dezvoltarea simţul estetic şi critic.

V. STRATEGIA DIDACTICĂ

Metode şi procedee: - conversaţia (euristică, examinatoare)


- explicaţia,
- învăţarea prin problematizare,
- metoda exerciţiului,
- transferarea cunoştinţelor,
- problematizarea,
- învăţarea prin descoperire,
- observaţia sistematizată
Resurse: a) materiale: - Manual de matematica clasa a VII-a
- Culegeri de probleme
- cretă albă, cretă colorată, markere colorate
- Fişã de lucru
b) umane: - clasă omogenă cu cunoştinţe ce necesită consolidare
- activităţi frontale, individuale;

Forme de organizare: frontal, individual.

2
VI. MATERIAL BILIOGRAFIC:
- Programa şcolară pentru clasele V-VIII. Aria curriculară : matematică şi ştiinţe
- Ion Petrică, Victor Bălşeanu, Iaroslav Chebici, MATEMATICĂ, Ed. Petrion, Bucureşti, 2004;
- Ştefan Mărăndoiu, Marius Perianu, Dumitru Săvulescu, Matemtică, Ed. Art, Clubul Matematicienilor

3
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Etapele lecţiei OB ACTIVITATEA DE INSTRUIRE SRATEGII DIDACTICE Evaluar
(durata) Activitatea profesorului Activitatea elevilor Forme de Metode şi Resurse e
organizare procedee
1. - asigură condiţiile optime pentru - elevul de serviciu anunţă Conversaţia
Moment desfăşurarea lecţiei; elevii care sunt absenţi
organizatoric - notează absenţii; - pregătesc materialele
( 2’) - verifică dacă există materialele necesare desfăşurării
necesare desfãşurãrii lecţiei şi dacă activităţii.
toţi elevii au pe bancă cele - elevii se pregătesc pentru
necesare. lecţie

2. -verifică frontal tema, calitativ şi -elevii comunică Frontal Conversaţia Tabla Orală
Verificarea cantitativ (prin sondaj) şi noţiunile rezultatele/problemele Expunerea Cretă albă Frontală
cunoştinţelor predate anterior şi rezolvă întâmpinate în rezolvarea Explicaţia Culegere de
anterioare şi eventualele neclarităţi/nelămuriri temei Exerciţiul matematică
verificarea întâlnite. - un elev iese la tablă şi Problematizare Caiete
temei rezolvă exerciţiul sub a
(3’) - verifică tema elevilor prin sondaj îndrumarea profesorului
folosind dialogul profesor-elev, - prezintă la control caietele
elev-elev, prin confruntarea de teme;
rezultatelor. -corectează acolo unde este
-verifică nivelul de aprofundare a cazul.
cunoştinţelor asimilate orele
anterioare

4
3. Captarea Profesorul adresează elevilor câteva Frontal Conversaţia Orală
atenţiei întrebări pentru a-i antrena pentru Elevii care ştiu raspunsul la Individual Expunerea Frontală
(2’) lecţia ce urmează. întrebare vor ridica mâna şi Explicaţia
Care este formula mediei aritmetice vor aştepta să fie numiţi de Problematizare
a două numere ? profesor pentru a răspunde. a
Care este formula mediei Câte un elev va răspunde la
armonice ? întrebările profesorului.
Care este formula mediei
geometrice ?
Care este inegalitatea mediilor ?

4. Anunţarea -Anunţarea şi scrierea pe tablă a -Elevii notează în caiet titlul Frontal Conversaţia Tabla
temei şi a titlului lecţiei: lecţiei : Expunerea Caiete
obiectivelor “ Exerciţii şi probleme” “ Exerciţii şi probleme” Explicaţia Flipchart
( 3’)
-Informarea elevilor asupra
obiectivelor principale ale lecţiei - Elevii sunt atenţi
care vor fi prezentate pe flipchart.

“În cadrul orei de astăzi vom învăţa


proprietatilor adunarii numerelor
rationale. ”
5. Dirijarea Vor primi câte o fişă pe care o vor Elevii ies pe rând la tablă Frontal Conversaţia Tabla Orală
învăţării rezolva impreuna cu elevul de pentru a efectua exerciţiile. individual Explicaţia Cretă albă Frontală
(20’) bancă şi vor ieşi pe rând la tablă Elevii care nu ştiu să resolve Problematizare
5
pentru a efectua exerciţiile. un exerciţiu vor fi ajutaţi de a
Elevii vor fi anunţaţi că au la elevii din bancă. Exerciţiul
dispoziţie 5 minute pentru a efectua Transferarea
pentru început primul exerciţiu. Ceilalţii vor rezolva cunoştinţelor
exerciţiile pe caiete şi se vor
corecta.

6. Evaluarea -Elevii care s-au remarcat la Elevii remarcaţi îi Conversaţia Aprecieri


progresului începutul orei şi pe parcursul mulţumesc profesorului Explicaţia verbale
realizat (1’) acesteia fiind activi şi răspunzând Frontală
corect întrebărilor profesorului sunt
notaţi si lăudaţi.
7. Obtinerea Elevii vor lucra exerciţiile din fisa a Ascultă indicaţiile Explicaţia Exerciţiul Tabla Frontal
performanţei şi 2-a. profesorului şi rezolvă Exerciţiul Explicaţia Fişe de Individu
asigurarea mult trei parti egale. exerciţiul la tablă; Munca Problematizare lucru al
feedback-ului Notează în caiete. individuală a
(15’)
Elevii rezolva aplicatia.
Apoi, un elev trece la tabla
pentru a scrie rezolvarea
corecta si completa a
exercitiilor.
8. Concluzii şi Se verifică dacă au ramas Elevii intreabă eventuale Conversaţia Aprecieri
enunţarea nelămuriri / neclarităţi, respectiv în dificultăţi. Explicaţia verbale
temei pentru ceea ce priveşte rezolvarea temei Exemplificarea
acasă pentru acasă. Problematizare
6
( 4’) -Vor primi ca temă exerciţiile din a
culegere Algoritmizarea

7
Fişa 1
1. Calculaţi media aritmetică,geometrică şi armonică a numerelor:
a) 8 şi 2;
b) 40 şi 60;
1 1
c) 4 şi 4 .
2. Zece numere reale au media aritmetică 24.Primele nouâ au media aritmetică 21.Aflaţi cel de-al
zecelea număr.
3. Numerele 8 şi x au media geometrică 10.Calculaţi x.
4. Două numere reale au media armonică 16.Aflaţi-le,dacă unul din ele este dublul celuilalt.
5. Aflaţi media ponderată a numerelor 5;–3;1,având ponderile 12,8,30.
6. Se amestecă 15 litri apă de temperatură 45ºC cu 5 litri apă de temperatură 80ºC.Ce temperatură
are amestecul obţinut ?
7. Aflaţi un număr real,ştiind că media aritmetică a jumătăţii sale,a sfertului său şi a zecimii sale
este 5,(6).
8. Stabiliţi dacă există a,b Є N pentru care numerele 216a şi 36b să aibă media geometrică 610.
9. Două numere reale au media aritmetică 12,5 şi media geometrică 12.Aflaţi media lor
armonică.

Fişa 2

1.Veronica face baie bebeluşului,căruia îi prieşte apă nu mai rece de 50 ºC,nici mai caldă de
55ºC..Veronica a pus în cadă 30 litri apă cu temperatura 45ºC.Câţi litri de apă cu temperature
90ºC ar putea să mai toarne ?
2. Aurel are la muzică notele: 7, 8, 8. Câţi de 10 îi mai trebuie pentru a obține media minim 8,50?
3. Media vârstelor celor 24 de elevi ai unei clase,împreună cu dirigintele, este 12 ani şi 9 luni.
Dacă dirigintele nu este luat în calcul, elevii au media vârstelor 12 ani şi 2 luni. Ce vârsta are
dirigintele clasei ?

4. Găsiţi toate perechile de numere x,y Є N pentru care x–2 şi 12–y au media geometrică √ 2 .

8
2 1 1
5. Demonstraţi că dacă numerele reale nenule a,b,c verifică egalitatea a = b + c , atunci unul din
ele este medie armonică a celorlalte două.
6. Fie şirul 2,6,18,54,…..
a) Scriţi al 100-le termen al şirului;
b) Demonstraţi că oricare termen, începând cu al doilea,este medie geometrică a vecinilor săi.

S-ar putea să vă placă și