Sunteți pe pagina 1din 4

Maria Crivineanu Medicamentul veterinar / Veterinary drug

Year 2, No. 1. June 2008


BIODISPONIBILITATEA MEDICAMENTELOR

THE BIODISPONIBILITY OF DRUGS


Prof. univ. Dr. Maria Crivineanu
Facultatea de Medicină Veterinară București

Cuvinte cheie: medicamente a.u.v., biodisponibilitate


Key words: veterinary drugs, biodisponibility
Rezumat

Lucrarea prezintă noțiunile esențiale ale biodisponibilității medicamentelor.

Abstract

Paper presents esential notions of drugs biodisponibility

J.G. Wagner, fondatorul biofarmaciei, a medicament, în aceeași posologie (doze și


definit biodisponibilitatea ca fiind un ritm de administrare), diferind fie indivizii la
parametru farmaceutic specific fiecărui care s-a administrat, fie formularea
medicament, parametru ce poate fi exprimat preparatului sau tehnologia de preparare, fie
prin două variabile: numai șarjele. Aceste observații au infirmat
- cantitatea de substanță activă eliberată postulatul echivalenței.
dintr-o formă farmaceutică și absorbită în A fost introdus postulatul bioechivalenței,
circulația sistemică; care stabilește că doza indicată pe etichetă
- viteza cu care substanța activă este nu este egală cu doza absorbită, postulat
eliberată și absorbită. care este fondat pe un nou parametru
• Definiția O.M.S. (Organizația Mondială a farmaceutic al formei farmaceutice, și anume
Sănătății): biodisponibilitatea este cantitatea biodisponibilitatea.
de substanță activă absorbabilă (potențial). Conform postulatului bioechivalenței, pot
• Definiția F.D.A. (Food and Drug fi considerate bioechivalente numai
Administration): biodisponibilitatea este preparatele cu aceeași biodisponibilitate.
cantitatea de substanță activă eliberată, care Echivalența poate fi: chimică,
ajunge la locul de acțiune, manifestându-și farmaceutică, farmacologică, terapeutică,
efectul terapeutic. biologică (bioechivalență).
• Definiția A.P.A. (American Echivalența chimică este echivalența
Pharmaceutical Association): între medicamente care conțin aceeași
biodisponibilitatea este cantitatea de substanță activă, în aceeași doză, dar în
substanță activă absorbită și nemodificată. forme farmaceutice diferite.
În sinteză, biodisponibilitatea Echivalența farmaceutică este
(disponibilitatea biologică) exprimă cantitatea echivalență între medicamente cu aceeași
de substanță activă, precum și viteza cu care substanță activă, aceeași doză, același tip de
aceasta este cedată de medicament, care formă farmaceutică, dar cu substanțe
este absorbită în organism, ajunge la locul de auxiliare diferite sau/și tehnologie diferită.
acțiune și își manifestă efectul biologic. Echivalență farmacologică este
echivalența între medicamente cu același
Bioechivalența medicamentelor efect farmacologic, chiar dacă substanța
Multe decenii, prescrierea activă diferă, cu condiția ca ambele structuri
medicamentelor și eliberarea lor s-au făcut să se metabolizeze în organism în aceeași
conform postulatului echivalenței. structură chimică activă (ex:
Acesta prevedea că doza indicată pe promedicamentele sau prodrogurile).
eticheta medicamentului este și doza Echivalența terapeutică este echivalența
absorbită de organism. între medicamente cu aceeași eficacitate
Observațiile făcute de-a lungul ultimilor terapeutică la același individ, în același dozaj,
30 de ani, observații care s-au dovedit a fi indiferent dacă medicamentul prezintă numai
semnificative statistic, au semnalat apariția echivalență chimică farmaceutică sau
unor insuccese terapeutice din cauza farmacologică.
subdozărilor sau unor accidente datorate Echivalența biologică (bioechivalența)
supradozărilor, ca urmare a utilizării unui este echivalență chimică și farmaceutică

3
0
Maria Crivineanu Medicamentul veterinar / Veterinary drug
Year 2, No. 1. June 2008
plus biodisponibilitate identică între cele două poate să înlocuiască un medicament cu altul,
preparate. Sunt considerate bioechivalente cu condiția ca medicamentele să aibă
două preparate farmaceutice cu substanțe aceeași substanță activă și să fie
active echivalente chimic, care, administrate bioechivalente. Nu se recomandă substituirea
la același individ, în aceeași posologie, în anumite cazuri: substanțe active cu indici
realizează concentrații plasmatice și tisulare terapeutici mici, medicamentele se
echivalente în timp. Practic, două produse adresează unei maladii cu mortalitate mare
farmaceutice cu substanță medicamentoasă (ex. cardiotonice, antidiabetice), substanțe cu
identică sunt considerate bioechivalente (deci particularități deosebite de farmacocinetică,
înlocuibile la pacient, fără risc), dacă medicamente retard.
biodisponibilitatea lor este diferită într-un Determinarea biodisponibilității se
procent nesemnificativ (<5%). bazează pe criteriile farmacocinetic și
Consecințele farmacoterapeutice ale farmacoterapeutic. Criteriul farmacocinetic se
modificării biodisponibilității în cursul unui bazează pe evaluarea concentrațiilor
tratament sau a unei bioechivalențe a substanțelor active în lichidele biologice ale
preparatelor farmaceutice administrate organismului (sânge, urină, salivă, bilă, bilă,
constau în modificarea efectului în privința lichid cefalorahidian), la diferite intervale de
parametrilor acestuia (latența, durata și timp de la administrare.
intensitatea efectului). În același timp, pot fi și Criteriul farmacoterapeutic constă în
consecințe toxicologice: reacții adverse, determinarea efectului farmacodinamic la
intoxicații. diferiți timpi de la administrare.
Atunci când se administrează o singură Se trasează grafic:
doză, dacă scade viteza de absorbție sunt - curba variației concentrației sanguine în
afectate mai ales efectele medicamentelor funcție de timp;
simptomatice (ex. analgezice, spasmolitice, - curba variației efectelor în funcție de timp.
hipnotice), medicamente cu debut rapid. Dacă se fac ambele determinări, se
Dacă administrarea se face în doze înscrie pe grafic curba efectelor în funcție
repetate și prin modificarea biodisponibilității
scade cantitate absorbită și deci scade
concentrația sanguină, la starea de echilibru,
este afectat efectul terapeutic al
medicamentelor administrate cronic (ex:
antihipertensive, antidiabetice). Prin scăderea
vitezei de absorbție, este posibil să apară și
efecte adverse locale, medicamentele
rămânând mai mult timp la locul de
administrare (ex: antibioticele cu spectru larg
de acțiune - tetraciclina).
Exemple de medicamente la care se Fig. 1 - Curba variației concentrațiilor plasmatice
înregistrează diferențe semnificative în
biodisponibilitate între diferite produse
farmaceutice, sunt: digoxină, acid acetil-
salicilic, tetraciclină, cloramfenicol.
Din punct de vedere clinic, variațiile de
biodisponibilitate pot fi semnificative pentru
substanțe medicamentoase care au indice
terapeutic de siguranță mic sau/și se absorb
limitat (ex: digoxina, fenitoina).
Consecințe grave ale bioechivalenței
produselor farmaceutice în timpul unui
tratament și chiar epidemii de intoxicații au Fig. 2 - Determinarea ariei de sub curbă
fost semnalate în Australia și Suedia la în timp, după administrare extravasculară
produse cu fenitoină, la care (grafic (ASC) numeric);
biodisponibilitatea variază și cu forma de
cristalizare a substanței (Aurelia Nicoleta
Cristea, 2004). Medicul veterinar farmacist

3
1
Maria Crivineanu Medicamentul veterinar / Veterinary drug
Year 2, No. 1. June 2008
determinarea concentrației maxime (Cmax) și a Acest raport trebuie să fie cât mai
timpului concentrației maxime (tmax) aproape de 1. Se admit variații între 0,75 și 1,
Pe aceste curbe se pot determina astfel existând:
următorii parametri: - medicamentele cu biodisponibilitate
- aria suprafeței de sub curbă (ASC), absolută foarte mare (90-100%) per os:
concentrația maximă (Cmax) și timpul de diazepam, fenobarbital, fenitoină,
înjumătățire; sulfametoxazol, trimetoprim, warfarină,
- timpul de debut al efectului (latența), digitoxină;
efectul maxim, timpul efectului maxim, durata - medicamente cu o biodisponibilitate
efectului; absolută redusă (25-50%) administrate per
- concentrația minimală eficace, concentrația os: nifedipin, propranolol, verapamil,
maximală eficace, concentrația medie neostigmină, oxacilină, morfină.
eficace. Măsurile luate când biodisponibilitatea
Din punct de vedere al metodologiei de absolută este sub 75% sunt:
determinare, există trei tipuri de - evitarea căii respective și alegerea altor căi
biodisponibilitate: de administrare;
- absolută; - administrarea pe acea cale, dar cu o doză
- relativă; ridicată, suficientă pentru atingerea
- relativă optimală. concentrației sanguine eficiente terapeutic.
Biodisponibilitatea absolută corespunde Atunci când biodisponibilitatea este sub
cantității de substanță activă care ajunge la 75%, se consideră deficitară pentru acea cale
locul de acțiune, în biofază. și se presupune că există fie o absorbție
Întrucât determinările în biofază sunt dificil de incompletă pe calea respectivă, fie o
efectuat, biodisponibilitatea absolută se metabolizare a substanțelor active înainte de
determină în plasmă, la nivelul circulației a ajunge în circulația generală.
generale, arterială sau venoasă. Biodisponibilitatea relativă se exprimă
În consecință, biodisponibilitatea absolută prin:
corespunde fracțiunii de substanță activă, din - cantitatea de substanță activă dintr-un
forma farmaceutică de soluție apoasă, care medicament, care după administrare ajunge
după administrare ajunge în circulația în circulația generală;
sanguină generală. - viteza cu care se realizează acest proces.
Calea intraarterială este calea de Biodisponibilitatea relativă se determină
referință absolută, cu biodisponibilitate când cu substanța respectivă nu se poate
maximă, întrucât direct în sângele circulației prepara o soluție apoasă injectabilă pentru
generale arteriale, etapa absorbției și primul calea intravenoasă și, în consecință, nu se
pasaj sunt depășite. Întrucât calea poate determina biodisponibilitatea absolută
intraarterială este o cale de administrare a substanței active.
foarte rar utilizată în clinică, în mod obișnuit Biodisponibilitatea relativă evaluează
calea intravenoasă este luată drept referință. comparativ două căi de administrare diferite,
Biodisponibilitatea absolută se determină două forme farmaceutice diferite sau
când se cercetează biodisponibilitatea unei formulări diferite, precum și un medicament
substanțe active noi. Se compară nou comparativ cu medicamentul „leader”
biodisponibilitatea acestei substanțe, (primul introdus în terapie sau cel mai eficace
administrate în soluție apoasă pe diferite căi, cunoscut). Se exprimă procentual:
unde: ASCT = ASC a preparatului testat: ASC R = ASC a
cu biodisponibilitatea pe cale intravenoasă preparatului de referință.
sau intraarterială (considerate căi de
referință). Testările se efectuează pe același B
rel = ASCT x100
individ. ASCR
Biodisponibilitatea absolută globală este
calculată după formula: Valoarea ASC exprimă întreaga cantitate
de substanță absorbită, dar este
F=
AS
Cp.o. independentă de viteza absorbției, pe care nu
ASCi.v. o reflectă. Din această cauză, pentru
unde : F = fracția de substanță activă absorbită per os evalurea biodisponibilității relative, nu este
ASC = aria de sub curbă
p.o = per os suficient să se compare ASC, pentru că
i.v. = intravenos

3
2
Maria Crivineanu Medicamentul veterinar / Veterinary drug

este foarte posibil ca valorile celor două Year 2, No. 1. June 2008

ASC să fie egale, dar nesuperpozabile, - studiu farmacogenetic.


deoarece desfășurarea lor în timp nu este Fiecare dintre aceste motivații conduce la
aceeași. realizarea unui protocol de studiu special
În consecință, biodisponibilitatea relativă adaptat scopului.
se exprimă nu numai prin ASC, ci și prin Stabilirea protocolului de determinare a
viteza de absorbție, respectiv prin biodisponibilității se face în funcție de scopul
concentrația maximă, timpul pentru obținerea urmărit și ținând seama de regulile generale.
concentrației maxime sau timpul de debut al Scopul se referă la tipul de biodisponibilitate
efectului, durata efectului, intensitatea ce urmează a fi determinat. Regulile generale
efectului, concentrația minimă eficace și privesc metodele de dozare a substanțelor
concentrația maximă eficace. active, alegerea subiecților, condițiile
Biodisponibilitatea relativă - optimală experimentale. Astfel:
evaluează comparativ biodisponibilitatea a - metodele de dozare trebuie să fie foarte
două forme farmaceutice, din care una este sensibile și specifice pentru substanța
forma de referință cu biodisponibilitatea respectivă;
maximă. - subiecții să fie perfect sănătoși și cât mai
Așadar, este necesară determinarea apropriați ca rasă, sex, vârstă, greutate;
biodisponibilității pentru fiecare formă - posologia poate fi în doză unică sau în
farmaceutică și cunoașterea formei doze repetate;
farmaceutice cu biodisponibilitatea optimă. - pentru referință, în funcție de scop se aleg:
Teoretic se consideră că forma cale intravenoasă, soluție apoasă sau
farmaceutică cu biodisponibilitatea maximă medicamentul „leader”;
este soluția și, ca urmare, forma de referință - frecvența și durata prelevării probelor și
utilizată este în general soluția apoasă. dozărilor se stabilesc în funcție de timpul de
Tabelul 1
înjumătățire a substanțelor active în sânge;
- studiul se face încrucișat și randomizat.
Biodisponibilitatea relativă optimală a formelor În studiul încrucișat, fiecare individ
farmaceutice, per os (în ordine descrescătoare) primește toate preparatele cercetate,
Forme farmaceutice succesiv, cu pauze între preparate.
lichide Forme farmaceutice solide Stabilirea timpului la care se face
Soluție apoasă Pulbere încrucișarea și ordinea în care se primesc
Emulsie U/A Granule preparatele se face pe bază de tabele
Soluție uleioasă Comprimate, gelule, capsule moi speciale (de randomizare), diferite, în funcție
Emulsie A/U Forme cu eliberare rapidă Forme
Suspensie apoasă cu eliberare prelungită Forme cu de numărul preparatelor farmaceutice și
Suspensie uleioasă eliberare controlată timpul de înjumătățire.
Motivațiile pentru studiile de BIBLIOGRAFIE
biodisponibilitate pot fi numeroase:
- formularea unei substanțe active noi; 1. Corciovei Constantinescu, losefina (2004) -
Farmacologie pentru studenții Facultății de
- modificarea dozei de substanță activă, în Stomatologie. Ed. Infomedica, București.
produsul farmaceutic; 2. Cristea, Aurelia Nicoleta (2005) - Tratat de
- schimbarea căii de administrare; Farmacologie. Ed. Medicală, București.
- o nouă formă farmaceutică; 3. Cristina R.T. (2006) - Introducere în Farmacologia și
- modificarea posologiei; Terapia Veterinară. Ed. Solness, Timișoara.
4. Crivineanu, Maria (2008) - Farmacologie veterinară.
- modificarea formulării medicamentului; Ed. Printech, București.
- studiul variabilității șarjelor de fabricație; 5. Mogoș Gh., Sitcoi N. (1990) - Toxicologie clinică.
- studiul influenței factorilor fiziologici; Ed. Medicală, București.
- studiul influenței factorilor patologici; 6. Valeriu R. (2001) - Dicționar medical. Ed. Medicală,
București.
- studiul influenței ritmurilor circadiene; 7. Veturia Nueleanu, Ileana (2002) - Farmacologie
- studiul interacțiunilor dintre două sau mai veterinară. Ed. Academicpress, Cluj-Napoca, 2002.
multe substanțe active; 8. xxx - Farmacopeea Română (1998). Ed. a X-a. Ed.
- evaluarea bioechivalenței a două forme Medicală, București,.
farmaceutice de același tip sau diferite;
- studiu farmacocinetic;

3
3

S-ar putea să vă placă și