Sunteți pe pagina 1din 19

PROTOCOL DE EVACUARE A PACIENŢILOR

ÎN CAZ DE INCENDIU
PROTOCOL
de evacuare a pacienţilor în caz de incendiu

În baza prevederilor art.36 alin.(1) şi (2) din Legea protecţiei civile nr.481/2004, modificată şi
completată prin Legea nr.212/2006 şi ale art.18 lit.f din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor s-a întocmit prezentul protocol cu următoarele scopuri:

- cunoașterea formelor de manifestare a principalelor tipuri de risc;


- formarea și dezvoltarea abilităților privind modul de comportare în perioada premergătoare,
pe timpul situațiilor de urgență(incendiu) și pentru limitarea și înlăturarea efectelor acestuia;
- cunoașterea de către personalul din cadrul secţiilor a efectelor negative în cazul nerespectării
regulilor de comportare pe timpul existenţei unui incendiu;
- dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile de
urgenţă pentru viaţă şi mediu;
Evacuarea salariaţilor, bunurilor, documentelor şi mijloacelor tehnice din Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” în situaţii de urgenţă, se execută la ordin, în scopul:
- Realizării măsurilor de prevenire de scoatere a salariaţilor şi bunurilor materiale, în afara
zonelor de risc prognozate;
- Asigurării protecţiei angajaţilor şi bunurilor materiale, în cazul producerii unor dezastre
care pun în pericol sănătatea, viaţa şi integritatea acestora;
- Asigurării continuităţii activităţii funcţionării;
- Asigurării înştiinţării şi alarmării populaţiei din zona de planificare la urgenţă;
- Asigurării mijloacelor de protecţie individuală pentru personalul proprii

I. CONSIDERENTE GENERALE
1. Măsuri preventive
1.1 Căi de evacuare şi salvare
Căile de evacuare şi salvare din secţii (coridoare, scări, ieşiri) vor fi permanent utilizabile, iar
lăţimea acestora nu trebuie îngustată prin amplasarea de automate pentru sucuri, dulapuri.
Uşile vor fi ţinute permanent închise. In caz de incendiu, pe timpul parcurgerii traseului de
evacuare, se va urmări închiderea tuturor uşilor, fără însă a le bloca.
1.2 Sistem de alarmare
Funcţionarea sistemului de alarmare se va verifica periodic. Semnalul de alarmare trebuie să fie
cunoscut de către personalul secţiilor.
1.3 Instalaţii de stingere
Stingătoarele şi hidranţii vor fi permanent accesibili şi în stare de funcţionare.
1.5 Planul general şi planurile pe etaje
La parter, în locul cel mai vizibil (în apropierea intrării) se va amplasa dosarul cuprinzând planul
general al clinicii, planurile pe etaje, pe care se vor desena căile de evacuare şi salvare, echipamentele
de alarmare, stingătoarele si hidranţii, precum şi alte instalaţii tehnice de protecţie (de ex.: sisteme de
evacuare a fumului, instalaţii de ventilaţie, etc.).
1.6 Planul de alarmare şi evacuare
Spitalul şi-a elaborat propriul plan de evacuare. Acesta cuprinde măsurile organizatorice care
trebuie luate în caz de pericol.
Numărul de telefon în caz de urgenţă al pompierilor profesionişti, serviciul de ambulanţă, poliţie
112, va fi amplasat lângă fiecare telefon interior din secţie.

2
Pe parcursul anului, în cadrul instructajului periodic, în baza tematicii anuale si a instrucţiunilor
proprii specifice activităţii fiecărei secţii clinice, personalului li se vor transmite cunoştinţele generale
în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Pe coridoare, în locul cel mai vizibil, vor fi afişate instrucţiunile pe care personalul si/sau pacientii
trebuie să le cunoască şi să le urmeze în cazul declanşării alarmei de evacuare .
Fiecare sef al sectorului de muncă are rolul de instruire a salariaţilor în ceea ce priveşte pregătirea
generală în domeniul apărării împotriva incendiilor, cunoaşterea planului de alarmare şi evacuare şi a
comportamentului pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu. La prezentarea acestor informaţii pot
participa şi pompierii militari.
1.7 Exerciţii de alarmare şi evacuare
După instruire, pe parcursul anului, în fiecare secţie clinică va avea loc cîte un exerciţiu de
alarmare şi evacuare. Exerciţiul de alarmare şi evacuare se execută în condiţiile cele mai dificile (de
exemplu: unele coridoare şi/sau casa scării pline de fum). Salariaţii vor fi informaţi corect cu privire la
comportamentul pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu şi anumite pericole la care pot fi supuşi (de
exemplu: să se deplaseze cât mai aproape de podea în încăperile cu fum; semnificaţia uşilor închise ca
protecţie contra propagării fumului şi căldurii; stingerea focului de pe hainele incendiate cu o altă haină
sau prin rostogolire pe podea, interzicerea utilizării liftului în caz de incendiu).

2. Comportament în caz de pericol


2.1 Alarmarea
Personalul din secţiile clinice sau personalul administrativ al unităţii va declanşa alarma şi va
anunţa forţele de intervenţie respectând principiul gradual. Evacuarea clădirii are întâietate stingerii
incendiului.
2.2 Evacuarea clădirii
Salariaţii şi pacienţii părăsesc clădirea utilizîndu-se toate căile de evacuare şi salvare fără pericole.
Nu se vor lua alte obiecte.
2.3 Locul de adunare
Pacienţii vor fi conduşi la locul de adunare dinainte stabilit.
2.4 Informarea pompierilor
Pompierii vor fi întâmpinaţi de reprezentanţii secţiilor clinice delegaţi cu responsabilităţi pe linie de
apărare în caz de incendiu declanşat, care îi informează cu privire la:
-numărul şi locurile posibile din secţie în care mai sunt persoane,
-situaţia intrărilor, pe casele de scări şi pe coridoare,
-locul unde s-a produs incendiul şi propagarea acestuia,
-alte date solicitate de forţele de intervenţie

Nr.
ASPECTE DE URMĂRIT DA NU
crt
1 La nivelul unităţii sanitare există un Plan de alarmare şi evacuare
In secţie (holul de intrare, casa scării, avizier) sunt afişate instrucţiuni privind
2
comportamentul de urmat în caz de evacuare a secţiei.
3 Semnalul de alarmă fiind sesizabil din orice loc.
4 Exerciţiile de alarmare anuale sunt executate.
5 Exerciţiile sunt organizate împreună cu pompierii profesionişti din unitate.
Salariaţii sunt informaţi despre comportamentul corect în caz de alarmă de
6
incendiu.
Este reglementată îndeplinirea atribuţiilor specifice (verificarea evacuării
7 şcolii, primirea pompierilor, sprijinirea persoanelor cu handicap, verificarea
evacuării încăperilor de specialitate etc.)
8 După fiecare exerciţiu, are loc o analiză cu salariaţii clinicii.
3
Împreună cu pompierii profesionişti, se organizează teme de prezentare a
9 pericolelor de incendii existente şi a modului de comportare pe timpul unui
incendiu.
Pe timpul orelor de program, uşile de pe căile de evacuare şi salvare se pot
10
deschide din interior.
Lichidele combustibile sunt păstrate doar în încăperi în care se interzice
11
fumatul şi doar în cantităţi permise.
Poziţia buteliilor de gaz sub presiune şi spaţiile de păstrare a materialelor
12
periculoase respectă precizările normelor specifice.
Stingătoarele sunt în număr suficient, amplasate în loc vizibil, marcate şi sunt
13
uşor de luat.
Stingătoarele sunt verificate conform normelor din punct de vedere al
14
funcţionării.
Există persoane în clinică care pot utiliza în caz de urgenţă, imediat şi
15
profesionist, stingătoarele.
Numărul de telefon al pompierilor, poliţiei, protecţiei civile etc. este afişat în
16
dreptul fiecărui telefon.

NU CREAŢI PANICĂ
PERSONALUL NU ARE VOIE SĂ PĂRĂSEASCĂ SECŢIA
LIMITAREA INCENDIULUI ŞI SALVAREA PACIENŢILOR SUNT PRORITARE

PERSOANA A (care constată incendiul)


- Scoate din priză aparatul respectiv;
- Alertează restul personalului din clinică şi se întoarce în salon;
- Îndepărtează patul cel mai apropiat de sursa de incendiu
- Continuă evacuarea bolnavilor împreună cu restul personalului din clinică;
PERSOANA B
- Anunţă centrala telefonică la nr de telefon 111 despre existenţa incendiului. Telefonista are
sarcina de a transmite alerta mai departe(pompier spital, instalator oxigen, electrician,
conducerea spitalului şi a secţiei
- În cazul unor incendii violente cu foc deschis necontrolabil persoana B(care vorbeste cu
telefonista) recomandă de la început întreruperea cu oxigen a întregii secţii. În acest caz
persoana B anunţă restul personalului despre întreruperea alimentării cu oxigen
- După discuţia cu telefonista B merge in salon şi ajută la evacuarea bolnavilor
PERSOANA C
- Merge în salon la focarul de incendiu şi acţionează cu extinctorul

ATENŢIE! EXTINCTORUL POATE FI FOLOSIT ŞI PE


APARATURA SUB TENSIUNE

4
INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPORTAMENTUL IN CAZ DE INCENDIU

Comportament în caz de incendiu


Păstraţi-vă calmul

Telefon pompieri spital interior 131


Telefon centrală telefonică interior
111
Telefon pompieri nr. 112
1.Anunţaţi
incendiul
CINE anunţă?

CE s-a întâmplat?

UNDE s-a întâmplat?

Salvaţi persoanele aflate în pericol

Urmaţi căile de evacuare marcate


2. Evacuarea
în siguranţă Nu folosiţi ascensorul

Fiţi atenţi la indicatoare

3.Stingeţi Utilizaţi stingătoarele


incendiul

5
II. Considerente specifice. Organizarea şi planificarea acţiunilor de evacuare

În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi gradul de asigurare cu mijloace de


transport, evacuarea în situaţii de urgenţă a salariaţilor, bunurilor, documentelor,
materialelor şi mijloacelor tehnice aparţinînd Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Spiridon” poate fi efectuată:
- Parţial sau total – din una sau mai multe secţii/compartimente funcţionale sau din
anumite zone ale spitalului;
- Simultan sau succesiv – în funcţie de urmările dezastrelor sau a posibilităţii de
transport;
a) Modalităţi de evacuare

- Autoevacuarea – în cazul producerii unor dezastre cu efecte rapide, cînd


personalul este alarmat şi se deplasează în mod organizat, spre locurile de refugiu
stabilite, în care este ferit de efectele distrugătoare ale acestora(acţiunea se poate
derula şi spontan, însă pe parcurs, ea va fi gestionată de către centrul de conducere
si coordonare şi organele de pază şi ordine). Desfăşurarea acestei acţiuni impune
concursul şi interveţia instituţiilor specializate, pentru evitarea confuziei, panicii,
aglomeraţiei şi blocajelor pe căile de comunicaţii, precum şi a dezordinii şi a
actelor antisociale;
- Evacuarea personalului sinistrat – în cazul în care unele categorii de pacienţi au
fost izolaţi ori sunt afectaţi de dezastre şi nu mai pot reveni la sediile/locaţiile
anterioare o perioadă de timp;
- Evacuarea planificată şi organizată – conform Planului de evacuare al unităţii,
potrivit precizărilor reprezentanţilor Comitetului Local pentru Situaţii de urgenţă,
Centrul de conducere si coordonare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Spiridon” şi a specialiştilor Inspectoratului Judeţean Iaşi pentru Situaţii de
Urgenţă.

b) Tipuri de evacuare

- Evacuarea locală în clădirile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon”


neafectate de dezastru, care asigură un minim confort şi utilităţi necesare
desăşurării activităţilor sectoarelor evacuate, pot funcţiona o perioadă mai lungă
de timp, pînă la înlăturarea pericolului;
- Evacuarea în afara instituţiei – dacă clădirile vizate sunt în zona de dezastru, se
stabileşte pentru evacuarea salariaţilor, ca măsură provizorie şi numai pe timp
favorabil să se înfiinţeze o tabără pe un amplasament din imediata vecinătate a
incintei acestei instituţii(dacă este posibil).

1. Situaţii şi variante de evacuare:


A. Dezastrul afectează numai Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Spiridon”
6
Varianta I
Evacuarea locală în clădirile neafectate de dezastru din Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon”;
Varianta II
Clădirile din Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” stabilite
pentru evacuare locală, sunt afectate sau se află în zona de dezastru. Evacuarea
salariaţilor se va face, ca măsură provizorie şi numai pe timp favorabil, prin înfiinţarea
unei tabere pe un amplasament din imediata vecinătate a incintei acestei instituţii(dacă
este posibil).
2. Executarea acţiunilor de evacuare

Executarea măsurilor de evacuare se realizează în mod diferenţiat, avîndu-se în


vedere ca pe teritoriul spitalului se pot produce următoarele tipuri de dezastre:
- Cutremure de pămînt;
- Incendii.
Evacuarea angajaţilor şi bunurilor materiale se execută pe urgenţă, stabilite, în
funcţie de gradul de afectare al construcţiilor în care uncţionează permanent , precum şi
de nivelul de afectare a factorilor de mediu din imediata aproprierea a acestora, astfel:
- Urgenţa I – este determinată de producerea unui dezastru, care afectează parţial
sau semnificativ elementele de construcţie şi instalaţii ale locaţiilor permanente
din instituţie, fiind posibilă revenirea angajaţilor la posturile de lucru în scurt
timp;
- Urgenţa a-II-a - este determinată de producerea unui dezastru cu afectarea
locaţiilor(construcţiilor), iar pentru revenirea angajaţilor în spaţiile de lucru este
necesară expertizarea acesteia de către personalul de specialitate, eventual
efectuarea unor lucrări de consolidare care pot dura cel puţin 4-6 luni;
- Urgenţa a-III-a – este determinată de producerea unui dezastru major, cu
afectarea gravă sau distrugerea completă a constructiilor în care îşi au sediile
secţiile sau compartimentele spitalului, a căror consolidare sau refacere poate dura
mai mult de 2 ani.
La primirea ordinului/deciziei de evacuare, în raport de situaţia de urgenţă şi în
vederea aplicării cu operativitate a măsurilor din plan, se vor executa următoarele
activităţi;
- Înştiinţarea personalului de conducere, în raport cu natura situaţiei de
urgenţă, despre evoluţia fenomenului şi factorilor supravegheaţi, conform schemei de
înştiinţare din „Planul de înştiinţare şi alarmare”;
- Avertizarea-alarmarea salariaţilor despre pericolul iminent al producerii sau
producerea unei situaţii de urgenţă conform” Schemei de organizare a avertizării
şi alarmării”
- Informarea şi pregatirea organelor de conducere, personalului Celulei pentru
Situaţii de Urgenţe şi salariaţilor, privind modul de comportare şi acţiune, în
raport de natura situaţiei de urgenţă ce s-a produs sau, care se poate produce pe
teritoriul instituţiei;
7
- Introducerea serviciului de permanenţă in instituţie si instruirea personalului
desemnat;
- Asigurarea schimbului reciproc de date şi informaţii cu organele administraţiei
locale.

Evacuarea se execută cu mijloace proprii ori asigurate de către Comitetul Local


Iaşi pentru Situaţii de Urgenţă sau dacă timpul permite şi nu se pot asigura la nivelul
municipiului Iaşi, cu cele puse la dispoziţie de Comitetul Judeţean Iaşi pentru Situaţii de
Urgenţă, în locurile(zonele) situate în afara zonei de pericol.

3. Executarea evacuării pe tipuri de risc specifice


a. Incendii de mari proporţii
Prin incendiu în masă se înţelege acel incendiu de mari proporţii, care poate genera
consecinţe negative majore asupra desfăşurării normale a activităţilor social economice,
precum si asupra mediului înconjurător, şi care nu poate fi controlat şi lichidat numai
prin intervenţia serviciilor de pompieri, constituite potrivit legii.
La nivelul judeţului Iasi zonele cu riscuri de producere şi propagare a incendiilor în
masa sunt:
1. Zona industrială, care cuprinde obiective cu potenţial economic ridicat şi cu procese
tehnologice care presupun producerea,prelucrarea, manipularea ori depozitarea unor
cantităţi apreciabile de material sau substanţe periculoase.
Evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor şi bunurilor sunt operaţiuni
prioritare şi se executa concomitant cu celelalte operaţiuni, precum şi pe durata acţiunii,
daca situaţia o impune.
Evacuarea şi salvarea persoanelor se executa, de regula, cu sprijinul personalului din
obiectivul afectat şi al forţelor complementare, în raport cu pericolul ce le ameninţă,
procedee adecvate situaţiei de la locul acţiunii, specificul obiectivului şi de persoane ce
urmează a fi evacuate (salvate).
Notificarea despre producerea unui incendiu de masă se face la dispecerul de serviciu
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (telefon 112).
Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă, transmis prin mijloace fir şi radio Celulei pentru situaţii de urgenţă.
Celula pentru situaţii de urgenţă emite, în baza ordinului primit, decizii de evacuare.
Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio proprii.
Evacuarea se execută pe urgenţe, avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării.
În prima urgenţă intră pacientii din zonele de risc cu pericol iminent, iar în urgenţa a
doua bunurile materiale, valorile culturale, de patrimoniu şi arhivistice.
Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de
evacuare se stabilesc prin planul de evacuare propriu. La evacuare pot fi folosite şi
mijloace de transport ale populaţiei.
Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi:
a) întrunirea Celulei de urgenţă;
b) analizarea situaţiei de urgenţă produsă;
8
c) prognozarea evoluţiei situaţiei;
d) determinarea efectelor incendiului asupra salariaţilor şi bunurilor materiale;
e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă;
f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea;
g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia;
Pentru organizarea evacuării, Celula pentru situaţii de urgenţă execută
următoarele activităţi:
a) stabileste sectiile precum şi numărul şi structura salariaţilor ce se evacuează;
b) stabileste natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate;
c) stabileste zonele în care se execută evacuarea;
d) stabileste gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării, precum şi mijloacele de transport
şi itinerariile pe care se execută aceasta;
e) execută cercetarea şi recunoaşterea zonelor din/în care se dispune evacuarea;
f) analizează posibilităţile de cazare, aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor,de depozitare
a bunurilor şi de funcţionare pe noile amplasamente;
g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare.
În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare,
conform prevederilor planului de evacuare al unităţii.

Punctele de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de


Celula de urgenţă.
Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul
acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie”, întocmit din timp de normalitate şi ţinut la
Celula pentru situaţii de urgenţă, care raportează ierarhic despre începerea şi executarea
acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin „Raportul-
sinteză”.
Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se
realizează în imediat după producerea incendiului de masă. Acestea se încadrează cu
personal, conform prevederilor prezentului plan. Şeful punctului se subordonează şefului
Celulei pentru situaţii de urgenţă a evacuării. Încadrarea punctelor de adunare,
îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie, grupelor de constituire, medicale, logistice şi a
personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării
circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui Celulei pentru situaţii de urgenţă a
evacuării şi se realizează după producerea incendiului.
Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate,se realizează
de Celula pentru situaţii de urgenţă, astfel:
- în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală;
- ulterior primelor 72 de ore, de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, prin
CLSU sau CJSU;
- articole de igienă personală, textile, încălţăminte şi alte produse industriale, în funcţie
de sezon.
Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a evacuatilor se asigură contracost,
pentru 3-4 zile.
9
Autovehiculele, carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se
asigură de către Celula pentru situaţii de urgenţă, precum şi de populaţia evacuată.
Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură
din bugetul propriu şi din alte fonduri legal constituite.
Celula pentru situaţii de urgenţă va lua măsuri de asigurare a materialelor necesare
desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă,
precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local.
Măsurile de asigurare a acţiunilor de se actualizează ori de câte ori apar
modificări, precum şi la primirea ordinului de evacuare. Măsurile de asigurare vizează:
cercetarea, ordinea şi siguranţa, asigurarea psihologică.
Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare
executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare, se organizează
continuu şi unitar, iar la aceasta participă reprezentanţi ai Celulei pentru situaţii de
urgenţă.
Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de
30-60 minute.
Recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se
realizează de reprezentanţi ai Celulei pentru situaţii de urgenţă.
Măsurile de ordine şi siguranţă, paza bunurilor, evidenţa populaţiei şi fluidizarea
circulaţiei pe timpul evacuării se realizează de serviciul de paza,cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare,
îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie. Celula pentru situaţii de urgenţă va ţine o
evidenţă strictă a angajaţilor din raionul în care se evacuează, precum şi a persoanelor
decedate şi/sau rănite.
Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi, se realizează cu echipaje şi
personal din cadrul poliţiei locale. Asigurarea medicală se asigură prin.
locale.

III. MĂSURI DE ASIGURARE A ACŢIUNILOR DE EVACUARE

Măsurile principale de asigurare a acţiunilor de evacuare vizează cu prioritate


următoarele domenii:
a. Recunoaşterea şi cercetarea
În funcţie de situaţia concretă, membrii Celulei pentru situaţii de urgenţă, impreuna
cu reprezentanţi ai Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă vor stabili, ţinând cont
de posibilităţile locale şi necesarul de evacuat, locurile (zonele) pentru evacuare.Vor
urmări în mod deosebit starea imobilelor destinate primirii salariaţilor/populaţiei,
condiţiile de cazare, hrănire şi asigurare medicală, situaţia surselor de aprovizionare,
starea reţelelor electrice, de alimentare cu apă şi de telecomunicaţii.
Locurile în care se execută evacuarea trebuie să asigure:
- legături de comunicaţii;
- condiţii de cazare şi hrănire;
10
- asistenţă medicală;
- condiţii pentru continuarea activităţii social-economice,etc..
Acestea se stabilesc ţinându-se cont de următoarele criterii:
- să dispună de condiţii de protecţie a oamenilor şi bunurilor materiale;
- să existe condiţii pentru cazare şi spaţii de depozitare a bunurilor materiale;
- să ofere posibilităţi pentru asigurarea legăturilor, aprovizionare şi acordarea asistenţei
medicale;
- să dispună de căi de comunicaţii accesibile în orice anotimp şi stare a vremii.
Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare
executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. Se organizează
continuu şi unitar, se execută din timp de normalitate şi se intensifică în caz de situaţii
de urgenţă.
Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de
30-60 minute.
b. Ordinea şi siguranţa
Măsurile de ordine şi siguranţă publică, paza bunurilor, evidenţa personalului,
fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării, se realizează cu participarea firmei care
asigura paza obiectivelor, în scopul prevenirii accidentelor pe timpul acţiunilor de
evacuare şi păstrării în permanenţă a controlului asupra existenţei şi integrităţii
aparaturii şi tehnicii pe timpul intervenţiei şi constau în :
- asigurarea ordinii şi siguranţei în punctele de adunare, îmbarcare/debarcare, primire şi
repartiţie;
- evidenţa persoanelor care se evacuează;
- dirijarea circulaţiei ;
- paza bunurilor materiale.
Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare,
îmbarcare, debarcare şi primire- repartiţie. Celula pentru situaţii de urgenţă realizeaza
evidenţa strictă a angajaţilor în/ din zona care se evacuează.
c. Protecţia N.B.C. pe timpul acţiunii de evacuare se realizează în scopul protecţiei
populaţiei, salariaţilor şi bunurilor materiale împotriva contaminării cu substanţe
radioactive, substanţelor toxice, precum şi împotriva substanţelor chimice, pentru
prevenirea pierderilor materiale şi umane în punctele de adunare, primire, repartiţie şi pe
timpul transportului.
Asigurarea protecţiei personalului se realizează cu mijloace speciale de protecţie
individuală şi cu mijloace confecţionate pe plan local.
Aparatura de control N.B.C,precum şi celelalte mijloace sunt asigurate pentru
echipele şi grupele de cercetare în proporţie de 20%,iar diferenţa de 80% se asigură prin
grija O.M.E.P.T.A. Iasi.
Acţiunile de decontaminare se realizează cu echipele specializate din cadrul
serviciului privat pentru situaţii de urgenţă în punctele de decontaminare cu maşini de
stropit şi autovidanja.
Se va acţiona în funcţie de locul unde s-a produs situaţia de urgenţă şi nevoile de
decontaminare.
11
d. Asigurarea psihologică
Asigurarea psihologică a salariaţilor pe timpul evacuării reprezintă ansamblul de
acţiuni întreprinse de membrii Celulei pentru situaţii de urgenţă şi de către personalul
forţelor de intervenţie,în scopul evitării producerii panicii sau combaterii acesteia în
cazul în care s-a produs.
e. Logistica acţiunilor de evacuare
Logistica acţiunilor de evacuare reprezintă ansamblul de măsuri realizate în scopul
asigurării condiţiilor material şi umane necesare pregătirii şi executării acţiunilor de
evacuare. Logistica acţiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor, mijloacelor
de transport, bunurilor de consum şi serviciilor necesare în cantităţile şi în locurile
prevăzute în planul de evacuare.
Principalele elemente ale logisticii acţiunilor de evacuare sunt:
- aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice şi industriale de strictă necesitate;
- asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor ;
- asigurarea medicală;
-cazarea evacuaţilor ;
-asigurarea financiară.
Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează
de către CSU, în sistem raţionalizat, astfel:
- în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, prin reţeaua
comercială locală si prin Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă ;
- ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă, de la
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, prin Comitetul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă.
Aprovizionarea cu articole de igienă personală, textile,încălţăminte şi alte produse
industriale,se va face în funcţie de sezon.Asigurarea cu produse alimentare şi industriale
a populaţiei evacuate se asigură contracost, pentru 3-4 zile, funcţie de distanţa de
evacuare.
Autovehiculele, carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se
asigură de către Celula pentru situaţii de urgenţă.
Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare,se
asigură din bugetul propriu, precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de
normalitate. La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, asigurarea logistică
se poate face şi de către firme de stat sau private,pe bază de convenţii de prestări de
servicii încheiate din timp.

IV. ORGANIZAREA CONDUCERII ŞI A COOPERĂRII

La nivelul judeţului sau pentru mai multe zone în care s-au produs situaţii de urgenţă,
starea de alertă se declară de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă – prefectul judeţului Iasi. Trecerea la executarea evacuării se face la ordin.
Ordinul de evacuare în cazul situaţiilor de urgenţă, se emite de preşedintele Comitetului
Judetean Iasi pentru Situaţii de Urgenţă si va fi transmis Centrul de conducere si
12
coordonare prin Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean),
folosinduse mijloacele fir şi radio, conform
„Planului de înştiinţare şi alarmare al judeţului Iasi”.
Despre locul producerii, data, ora şi urmările situaţiei de urgenţă şi măsurile luate pe
linie de evacuare, se va raporta imediat, telefonic, de către preşedintele Celula pentru
situaţii de urgenţă la Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iasi, telefoane 0232/412121; 214490.
Conducerea acţiunilor de evacuare se execută de către Celula pentru situaţii de
urgenţă, în cooperare cu Comitetul Local Iasi pentru Situaţii de Urgenţă.
Pentru executarea acţiunilor de evacuare, se realizează dispozitivul de evacuare care
cuprinde:
- 3 posturi de observare amplasate în incinta spitalului;
- 1 post de înştiinţare şi alarmare: în incinta spitalului;
- 1 punct de adunare a salariaţilor şi de depozitare a bunurilor ce se evacuează ;
- 1 puncte de îmbarcare ;
- 1 puncte de debarcare;
- 1 puncte de primire / repartiţie a personalului şi a bunurilor evacuate
Salariaţii, pacienţii şi bunurile materiale care se evacuează, gradul de urgenţă şi
ordinea în care se execută evacuarea, forţele şi mijloacele destinate şi sprijinul logistic al
evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă, se stabilesc pentru fiecare situaţie. Executarea
acţiunilor de evacuare trebuie să permită funcţionarea unităţii, menţinerea ordinii şi
desfăşurarea activităţilor vitale în situaţii de urgenţă.

Urgenţa I – pacienţii părăsesc clădirea în cel mai scurt timp îndreptându-se spre
Punctele de Adunare. Revenirea se va realiza la ordinul Managerului după ce o comisie
de experţi a verificat clădirile şi a confirmat siguranţa revenirii, dar nu mai repede de 3
(trei) ore.
Urgenţa a II- a - in cazul în care experţii angajaţi au efectuat expertizarea clădirilor şi
au decis că a fost afectată structura de rezistenţă, precum şi instalaţiile sanitare, de
alimentare cu energie electrică, termică, gaze, pentru care se vor impune lucrări de
consolidare sau reparaţii capitale, angajaţii evacuaţi se vor deplasa la ordinal
preşedintelui Celulei pentru situaţii de urgenţă, în locaţiile stabilite de managerul
spitalului.
Transportul materialelor de strictă necesitate existente la momentul producerii
dezastrului, necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu in noua locaţie, se va executa cu
mijloacele de transport proprii şi/sau asigurate prin solicitare la Inspectoratul Judetean
Iasi pentru Situatii de Urgenta, conform Graficului cu principalele activităţi pentru
conducerea acţiunii de evacuare . Revenirea se face la ordinul preşedintelui Celulei
pentru Situatii de Urgenţă, după ce comisia de experţi va decide dacă sediile uzinelor pot
fi reocupate.
Urgenţa a III-a – în situaţia în care clădirile au fost grav avariate sau distruse, angajaţii
evacuaţi se vor deplasa, la ordin, cu mijloacele de transport asigurate prin grija
SPITALULUI, la locaţia stabilită pentru evacuare.
13
În cazul în care este posibilă recuperarea unora dintre bunurile spitalului, transportul
materialelor de strictă necesitate, a mobilierului, tehnicii de calcul şi multiplicare, a
dosarelor de arhivă (si alte materiale) existente la vechile locuri de muncă la momentul
producerii dezastrului, necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu la noua locaţie,
evacuarea se va executa cu mijloacele de transport precum şi/sau prin solicitare de la
Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta
Legătura între organismele cu atribuţii pe linie de evacuare se realizează prin
mijloacele de comunicaţii existente, conform schemei fluxului informaţional –
decizional .

IV. CONCEPŢIA ORGANIZĂRII ŞI ASIGURĂRII ACTIVITĂŢII


DE READUCERE A PACIENŢILOR, PERSONALULUI ŞI
BUNURILOR MATERIALE EVACUATE, RESTABILIREA
STĂRII DE NORMALITATE ÎN OBIECTIVELE CARE AU
FĂCUT OBIECTUL MĂSURILOR DE PROTECŢIE

După încetarea manifestării efectelor dezastrului, în funcţie de situaţia concretă,


Celula pentru situaţii de urgenţă a spitalului, va lua măsuri pentru:
- refacerea infastructurii;
-reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă, gaze, energie electrică, combustibil,
canalizare, telecomunicaţii, etc.;
-verificarea nivelului de siguranţă în exploatare a clădirilor afectate;
-executarea dezinfecţiei şi dezinsecţiei zonei afectate;
-alte măsuri necesare pentru revenirea la starea de normalitate.
La restabilirea stării de normalitate, revenirea salariaţilor şi readucerea bunurilor
evacuate se execută la dispoziţia managerului spitalului.
În cazul distrugerii parţiale a clădirilor, se va constitui o echipă alcatuita din
specialişti care vor verifica şi stabili dacă acestea prezintă siguranţă în exploatare.
Celula pentru situaţii de urgenţă a spitalului, are în principal următoarele atribuţii:
- coordonarea pregătirii salariaţilor,în vederea organizării şi desfăşurării acţiunilor de
evacuare;
- organizarea şi asigurarea fluxului informaţional-decizional la nivelul societatii;
- elaborarea planului de evacuare propriu ;
- coordonarea aplicării unitare şi în mod organizat a măsurilor de evacuare ;
- coordonarea activităţii de constituire a rezervelor de strictă necesitate destinate
salariaţilor evacuaţi ;
- îndeplinirea sarcinilor curente stabilite funcţie de situaţia concretă;
- organizarea unui punct de informare privind salariaţii evacuati.

14
Încadrarea cu personal a Dispozitivului de Evacuare
cu excepţia C.C.C.E.

Nr. crt. Structura Dispozitivului de Numele şi Telefon, Obs.


Evacuare prenumele adresă
Punct de Dascalu Iulian Str. Păcurari nr
Adunare/Îmbarcare – 111, bl 603, sc
1 Spaţiul între Atelierul de A, et 2, ap 8
Tîmplărie şi Clinica de Tel.
Radiologie corp C 0332/421382
1.1. - şef punct de adunare
- înlocuitor şef punct de Ichim Gheorghe Str. Ovidiu nr
adunare 1, bl 614, sc B,
1.2. et. 1, ap 17
Tel.
0232/423355
- grupa pentru constituirea Lungu Constantin Str. Amurgului
eşaloanelor/indicativelor de nr 1, bl U1, sc
evacuare C, et 1, ap 17
Tel
0232/456564
Ciausu Ion Str. V. Lupu nr
97
1.3.
Tel
0722/363722
Blaga Florin Str. Basarabi
nr 5B, Bl. U1
B, sc B, ap 1
Tel
0747/776516
1.4. - personal pentru Buruiana Ioan Dancu, bl F1,
îndrumarea şi sc B, et 1, ap 5
fluidizarea circulaţiei Obreja Cristian Str. Anastasie
Panu nr.50, bl
H3, et 6, ap 4
Tel
0232/214882

15
Damian Petru Str Mircea cel
Batrin nr. 11
Tel
0232/223433
- grupa medicală Personalul
1.5. medical din cadrul
UPU
- personal pentru Personalul din
1.6. ordine şi siguranţă cadrul firmei de
publică pază
- grupa logistică Rusu Cătălin Str. Musatini
nr 45, bl H5, et
2, ap 12
Tel
1.7. 0746/041148
Ivanucă Toader Str V Lupu nr
109, bl I32, et
1, ap 6 tel
0748/619812
Punct de Primire- Turcu Dorina Sos Pacurari nr
Repartiţie/Debarcar 20, bl T1, sc
2.
e – Ambulatorul de A, et 6, ap 33
Specialitate Tel
- şef punct de primire- 0756/092708
2.1.
repartiţie
- înlocuitor şef
2.2.
primire-repartiţie
a) Posturi de observare Stoica Iulian Lunca
- Poarta principala Cetatuii, com
spital Ciurea
Tel
07641/488613
b) Posturi de observare Caprariu Mihai Str Azilului nr
Staţia de oxigen 4
3
Tel
0769/647740
c) Posturi de observare Pistol Mircea Str. Cetatuia nr
Centrală termică 20, bl 750, sc
A, ap 10
Tel
0232/425587

16
Post de înştiinţare şi Mihai Adriana Str. Lacului nr
alarmare 4, bl 658, sc A,
Centrala telefonica et 3, ap 12
Tel
0232/423051
Ichim Felicia Str.
Conductelor nr
4. 3, bl 316, sc B,
et 4, ap 18
Tel
0232/213241
Moraru Dorina Str Socola nr
32, bl Z2, et 1,
ap 8 tel
0232/436131

NORME SPECIFICE
DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR
PERSONAL MEDICAL

Toate persoanele încadrate în muncă, în unităţile sanitare răspund de respectarea măsurilor de


prevenire a incendiilor şi au următoarele obligaţii:

a) cunoaşterea şi respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, generale


pentru unitatea şi a celor specifice locului de muncă, a regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor
prevăzute în atribuţiile şi în instrucţiunile de funcţionare şi utilizare a instalaţiilor, aparatelor
dispozitivelor şi altor mijloace de protecţie împotriva incendiilor din dotarea locului de muncă;
b) anunţarea imediată a şefilor ierarhici despre existenţa unor împrejurări de natură
să provoacă incendii;
c) respectarea în unitate a regulilor stabilite privind fumatul, precum şi a celor
referitoare la executarea unor operaţiuni ori lucrări, sau folosirea unor mijloace care pot provoca
incendii(modificări neautorizate sau improvizaţii la instalaţii, utilaje şi aparate tehnologice, electrice şi
de încălzire;
d) verificarea obligatorie a locului de muncă la începerea programului de lucru, precum şi la
terminarea acestuia în vederea depistării şi înlăturării unor eventuale pericole şi cauze de incendiu;
e) întreţinerea în bună stare de utilizare a mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor de
pe locul de muncă şi neutilizarea acestora în alte scopuri;

INSTRUCTIUNI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR


SALOANE DE BOLNAVI

In saloanele de bolnavi se interzic folosirea resourilor, radiatoarelor electrice, fierbatoarelor.


Amplasarea paturilor in saloanele de bolnavi se realizeaza astfel incit sa se asigure culoare de
trecere pentru evacuare.

17
Se interzice curatarea dusumelelor, pardoselilor din parchet, a mochetelor sau a altor obiecte de
mobilier si dotare cu substante combustibile ori lichide inflamabile, in prezenta bolnavilor/pacientilor,
insotitorilor persoanelor cu handicap, apartinatorilor si vizitatorilor.
Aceste lucrari se efectueaza cu luarea urmatoarelor masuri:
executarea lucrarilor se face numai cu asigurarea ventilarii spatiilor pe tot timpul desfasurarii curatarii;
interzicerea utilizarii focului deschis atit in incaperile in care se executa lucrarile, cit si in incaperile
invecinate;
dupa executarea curatarii, incaperile sunt ventilate pina la eliminarea totala a vaporilor rezultati.
Supravegherea periodica sau, dupa caz, permanenta a batranilor, in functie de gradul de
mobilitate, virsta si starea de sanatate, astfel incit sa se elimine posibilitatile de manifestare a unor
cauze potentiale de incendiu ce pot fi determinate de acestea, ca de exemplu lasarea la indemina a unor
obiecte ori materiale care faciliteaza aprinderea focului, precum chibrituri si brichete, mijloace de
incalzire, alte aparate electrice.
Dotarea cu mijloace tehnice adecvate si usor de manevrat, amplasate in imediata vecinatate, de
exemplu sonerii, prin care persoanele virstnice si cele care nu se pot deplasa singure, sa poata anunta
operativ personalul medical.
Instruirea personalului medical, de catre personal calificat, asupra modalitatilor de
evacuare/salvare a persoanelor virstnice ori a celor care nu se pot evacua singure si asigurarea
mijloacelor tehnice specifice, cum ar fi carucioare, targi , paturi, carje, cadre de sprijin.
Repartizarea persoanelor in saloane, in functie de gradul de mobilitate, astfel incit sa poata
permite personalului medical sa cunoasca, in mod facil, pacientii de a caror evacuare raspunde, pentru a
se realize salvarea acestora in cel mai scurt timp posibil.
Marcarea directiei si a sensului de evacuare prin pictograma in relief corespunzatoare,
amplasata pe perete la o inaltime de 120 cm fata de pardoseala, pentru spatiile in care se afla persoane
cu deficiente.
Marcarea si montarea de etichete, pe usile camerelor si saloanelor de bolnavi, precum si in
dreptul paturilor acestora, in vederea cunoasterii permanente de catre personalul medical, a
posibilitatilor de deplasare ori evacuare a persoanelor.

INSTRUCTIUNI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR


Sali de conferinte, sedinte, cursuri si amfiteatre

La exploatarea salilor de conferinte, sedinte, cursuri si amfiteatre, precum si altele


similare se asigura urmatoarele masuri:
a) se interzice accesul unui numar mai mare de persoane decit cel stabilit, prin proiect:
b) se acorda o atentie deosebita informarii persoanelor participante la activitatile desfasurate
in astfel de spatii, privind principalele reguli de aparare impotriva incendiilor care trebuie respectate de
acestea;
c) covoarele, mochetele, presurile utilizate in aceste spatii, pe holuri, coridoare, culoare si
scari se fixeaza pe pardoseala, pentru a nu impiedica evacuarea utilizatorilor in caz de incendiu.
d) la amplasarea mobilierului in aceste categorii de sali si incaperi se asigura culoare de
circulatie corespunzator dimensionate;
e) se interzice amplasarea meselor, scaunelor, bancilor, fisetelor sau a altui mobilier in
aproprierea usilor de evacuare sau pe circulatiile, holurile, culoarele care constitue cai de evacuare in
caz de incendiu;
f) se intocmesc si se afiseaza, la loc vizibil, planurile de evacuare a persoanelor;
g) atunci cind incaperile se incadreaza in categoria salilor aglomerate sau a incaperilor cu
aglomerari de persoane, se respecta, in exploatare, si masurile specifice acestora.

18
NORME SPECIFICE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR ÎN
BLOC OPERATOR, SERVICIILE DE ANESTEZIE-REANIMARE-
TRANSFUZIE
Substanţele anestezice inflamabile sunt gaze sau vapori de ciclopropan, eterdivenil, clorură de
etil eteredicoşi şi etilenă care cu aerul, oxigenul sau oxidul azotos pot forma amestecuri inflamabile
sau explozive.
Orice cameră sau spaţiu în care se depozitează, păstrează sau administrează substanţe anestezice
inflamamabile sunt locuri cu pericol de incendiu şi explozie.
În încăperile în care se administrază substanţe anestezice îmflamabile întreaga suprafaţă a încăperii
pînă la înălţimea de 1,5 m deasupra pardoselii se consideră cu pericol de explozie.
În locurile de administrare se verifică zilnic etanşeitatea şi funcţionarea aparatelor de anestezie.
Este interzisă utilizarea unor surse de scîntei electrice sau foc în sala de operaţie sau camerele alăturate
în timpul anesteziei generale cu amestec de eter sau ciclopropan, oxigen. În cazul folosirii
ciclopropanului de către personalul alat în camera unde se lucrează cu acest gaz narcotic, este interzisă
folosirea lenjeriei de nylon.
Pentru prevenirea exploziilor în timpul anesteziilor generate cu atmonsfera detonante in
atmonsfera uscata, se va asigura protectia antistatica prin conectarea aparatelor si mesei de operatie cu
priza de pamint.
Este interzisa punerea in functiune a resourilor, chiar in camerele alaturate.
Aparatele de anestezie vor avea vaporizare etalonate de tip etec, fluotec sau vapor.
In salile de operatie in care se folosesc circuite anestezice deschise, semideschise sau
semiinchise si deci in care cea mai mare parte a substantelor anestezice volatile se raspindeste in
atmonsfera din jurul aparatelor de anestezie , se vor introduce instalatii de conditionare a aerului sau
reimprospatarea aerului.
Pardoseala salilor de operatie va fi confectionata din material care nu produce scintei: aparate
medicale, caruciorul pentru targi, masuta mobila pentru instrumente medicale vor fi prevazute cu roti
cauciucate sau dopuri de cauciuri.
Personalul operator din sala de operatie anestezie - reanimare va circula in spatiile respective
numai cu incaltaminte care prin lovire sau frecare nu produc scintei.
Aparatele producatoare de scintei electrice trebuiesc ecranate si asigurate contra scinteilor
electrice; repararea, verificarea, etalonarea se vor face numai de catre personal calificat.
Intreaga aparatura din blocul operator, masa de operatie, lampa scialitica, aparatura de
anestezie, aparatura de reanimare, aparatura de supraveghere in timpul operatiei etc, va fi veriicata
periodic, etalonata numai de catre organe autorizate si de catre personal calificat.
Se va verifica buna functionare in mod obligatoriu a aparaturii si utilajelor inaintea inceperii
activitatii operatorii.
Aparatele de stins incendiu vor fi amplasate in incaperile usor accesibile salii de operatie,
situate in imediata vecinatate a acestora.
Se va intocmi un plan de actiune privind prevenirea si stingerea incendiului in blocul operator,
nominalizat pe persoane, activitati si se va instrui personalul in acest sens.
Utilizarea substantelor chimice in scop anestezic sau de reanimare, se va face astfel ca sa nu
poata provoca izbucnirea de incendiu sau explozie.
Se interzice cu desavirsire fumatul in cuprinsul blocului operator.
Toate aparatele utilizate in blocul operator construite din metal vor fi legate la priza de pamint.

CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII PSI,


Sing. Adrian Porumb
19

S-ar putea să vă placă și