Sunteți pe pagina 1din 8

The Fumdamental Noi Protecționiști

De la mijlocul anilor 1980, înțelegerea și, astfel,


Freedom to sprijinirea adevăratului liber schimb s-au erodat
grav. Lideri populisti precum Pat Buchanan si
Trade Ross Perot apara politicile de protectie dintr-o
profunda confuzie sau indiferenta fata de
by Edward L. Hudgins realitatea economica. Aceștia își găsesc opiniile
fuzionând cu cele ale naționaliștilor de stânga,
Motivul pentru dreptul cetățenilor din toate cum ar fi liderul Partidului Democrat, Richard
țările de a face comerț liber între ei nu a fost Gephardt. Pe măsură ce economia Americii se
niciodată mai puternic. Înțelegerile teoretice ale schimbă pentru a reflecta valoarea crescândă a
lui Adam Smith, David Ricardo și Frederic informațiilor și a serviciilor bazate pe
Bastiat datează de peste două secole. Iar cunoaștere, sectoarele populației angajate în
evidența succeselor economice rezultate din industrii mai tradiționale se simt amenințate și
liberalizarea comerțului nu este ambiguă: sunt susceptibile la retorica protecționistă. Unii
libertatea comercială aduce prosperitate. Cu factori politici declară că sunt în favoarea a ceea
toate acestea, libertatea este contestată din ce ei numesc „comerț liber, dar echitabil”. De
multe părți ale spectrului politic, cu puține voci fapt, mulți ar permite birocraților să gestioneze
care solicită guvernului SUA să iasă complet din schimburile internaționale. Și unii, în numele
activitatea de reglementare a comerțului și să „condițiilor de concurență echitabile”, ar
lase persoanele libere să se angajeze în exporta politicile de reglementare nereușite ale
tranzacții voluntare după cum consideră Americii către alte țări sub masca muncii, a
potrivit. Timp de aproximativ trei decenii după mediului și a altor standarde. Ceea ce este
cel de-al doilea război mondial, a existat un necesar astăzi este o respingere a noului
consens între economiștii și factorii de decizie protecționism. Americanii ar trebui să înțeleagă
politici americani în favoarea unui comerț faptul că, pe măsură ce economia mondială
mondial mai liber. Acordul general privind devine mai integrată, doar comerțul liber
tarifele și comerțul (GATT), prin numeroase internațional și piețele libere pe plan intern
runde de negociere, a redus ratele tarifare dețin promisiunea creșterii nivelului de trai și a
medii la nivel mondial de la aproximativ 40% la oportunităților de muncă productive în viitor.
aproximativ 4% astăzi. Comerțul mondial anual Factorii de decizie politici americani ar trebui să
a crescut de la aproximativ 100 de miliarde de facă un angajament pentru adevăratul liber
dolari în 1960 la aproximativ 3 trilioane de schimb și pentru eliminarea tuturor barierelor
dolari astăzi. Protecționiștii din deceniile trecute comerciale ale Americii.
au avut tendința de a fi căutători tradiționali de
chirie, de exemplu, producătorii de textile, Retorică și mituri
confecții și oțel. Deși astfel de producători ar
putea folosi retorica sugerând că economia țării Este adesea dificil să se angajeze într-un dialog
ar fi mai puternică în spatele barierelor public inteligent despre politica comercială.
comerciale, majoritatea factorilor de decizie au Multe mituri directe despre comerț sunt luate
înțeles că pur și simplu au căutat protecție ca fapte fără analize critice de către public,
împotriva concurenței în detrimentul presă și decidenți. Mai mult, chiar cuvintele
consumatorilor. folosite în discuții transmit adesea concepții
greșite. Prin urmare, este util să se clarifice Statele Unite și Japonia sau Mexic. Dar ce
unele dintre cele mai frecvente erori. înseamnă ele prin „Statele Unite” sau numele
altei țări? Se referă la guvernele acestor țări sau
• În primul rând, comerțul liber nu este un „mit”
teritoriul fizic?
care poate fi infirmat de realitate sau o „teorie”
care poate fi infirmată de fapte; este o politică De fapt, „America” nu face comerț cu „Japonia”
care recunoaște dreptul indivizilor de a se sau „Mexic”. Americanii, japonezii și mexicanii
angaja în schimburi voluntare între ele. sunt adevăratele cântece și clienți. Desigur, în
cea mai mare parte, afacerile sunt principalii
Aproape toate guvernele limitează, într-o
agenți de marketing. Însă afacerile sunt venituri
oarecare măsură, libertatea cetățenilor lor de a
comune voluntare ale indivizilor care doresc să-
dispune liber de propriile lor proprietăți și de a
și îmbunătățească soarta. Dacă indivizii au
încheia contracte voluntare de schimb cu alții.
libertate, cu siguranță grupurile de indivizi
Cu câteva excepții foarte speciale, de exemplu,
păstrează și acele libertăți.
vânzarea de arme unui inamic în timp de război,
astfel de restricții încalcă drepturile de bază ale Criticii, incluzând, în mod curios, unele
individului. (A se vedea Hudgins, capitolul 3.) conserve, au susținut că America nu ar trebui
Într-un sens, afirmația „liberul schimb complet să-și amestece economia cu economiile altor
este un mit” este aceeași cu „o societate fără țări. Dar economia nu aparține „Americii”.
crimă este un mit”. Ambele declarații reflectă Acesta aparține unor milioane de proprietari
situația actuală. Ambele identifică și obiective individuali de proprietăți private care ar trebui
dorite. Dar chiar încercarea de a elimina orice să fie liberi să folosească și să dispună de
infracțiune ar determina guvernele să elimine proprietatea lor după cum consideră potrivit.
multe libertăți civile; simplitatea completă de Această libertate include dreptul de a cumpăra
liber schimb necesită guvernului să și de a vinde cetățenilor din țări străine.
restabilească libertatea cetățenilor.
• În al treilea rând, deficitele comerciale ca
Mulți protecționisti sugerează că, deoarece alte atare nu contează. De fiecare dată când se
guverne restricționează importurile, guvernul publică cifre comerciale, ancorele serioase ale
SUA ar trebui să facă același lucru. A spus un alt știrilor TV ne informează adesea - în tonuri de
mod care înseamnă că guvernul SUA ar trebui obicei rezervate pentru accidentele companiilor
să limiteze libertatea americanilor, deoarece aeriene - că deficitul comercial american a
alte guverne limitează libertatea cetățenilor lor. crescut.

Se poate vorbi despre un aspect teoretic al Dar aproape toate persoanele fizice au deficite
politicii de liber schimb. De exemplu, s-ar putea comerciale cu magazinele lor alimentare.
întreba care ar putea fi efectele economice Magazinele nu cumpără nimic de la clienții lor.
particulare ale unei anumite politici comerciale Clienții primesc produsele, iar magazinul
propuse. Dar libertatea comercială este în primește banii. Clienții nu consideră că
primul rând o politică care plasează libertatea „deficitul” este o problemă. Nu mai este o
individuală înaintea puterii exercitate de guvern problemă în tranzacțiile internaționale. Din
pentru a ajuta grupuri de interese specifice în perspectivă economică, un deficit comercial în
detrimentul altora. sine nu este nici bun, nici rău. Înseamnă pur și
simplu că într-un an dat cetățenii dintr-o țară au
• În al doilea rând, țările nu fac comerț, ci
achiziționat mai multe bunuri și servicii decât au
persoanele fizice. Prea des oamenii vorbesc
vândut în străinătate. Ar putea rezulta un
despre comerțul liber ca fiind, de exemplu, între
deficit, deoarece economia și puterea de Se observă adesea că exportul de bunuri și
urmărire a consumatorilor dintr-o țară au servicii creează locuri de muncă pentru
crescut mai repede decât în altele. Acesta ar fi americani. Regula generală des utilizată este că
un semn al forței economice. Sau ar putea fiecare miliard de dolari în exporturi produce
rezulta un deficit, pentru o perioadă scurtă, 20.000 de locuri de muncă. Dar nu se poate
deoarece o țară și-a umflat moneda. Acesta ar fi spune invers: importurile nu costă locuri de
un semn al unor politici nefondate. Statele muncă. Mai degrabă, creează mai multe locuri
Unite au un avantaj față de alte țări, care îi de muncă pe net, mai bune și niveluri de viață
permite să gestioneze deficite comerciale mari mai ridicate. Scopul acțiunilor economice ale
pentru perioade lungi de timp, fără ca moneda indivizilor și întreprinderilor nu este producția,
sa scadă suficient de scăzută pentru a produce ci profitul și consumul. Persoanele fizice doresc
surplusuri comerciale: dolarul este o monedă de să câștige mai mulți bani, astfel încât să poată
rezervă pentru restul lumii. Străinii care câștigă achiziționa necesitățile vieții, cum ar fi hrană și
dolari pentru exporturile lor pot folosi unii adăpost, bunuri care economisesc timp, cum ar
pentru a urmări produsele americane, iar alții fi cuptoare cu microunde și mașini de spălat,
pentru a investi în America; dar o parte din sau bunuri de agrement, cum ar fi televiziuni și
dolari pot fi folosiți pentru achiziționarea de compact discuri. Indivizii caută bani pentru a-și
bunuri de la furnizori din țări terțe, iar unii pot fi urmări hobby-urile și sportul, pentru a participa
schimbați în moneda locală de la guvernul la piese de teatru și filme, pentru a merge în
exportatorului. Guvernul respectiv ar putea vacanțe, pentru a crește copii, pentru a ajuta
folosi dolarii ca rezerve - felul în care guvernele familia sau prietenii care au nevoie și pentru a
au folosit aurul pentru a-și sprijini moneda din oferi organizațiilor caritabile și cauzelor în care
hârtie în trecut. Un deficit comercial nu este o cred. Importurile, prin scăderea prețurilor și
problemă în sine și încercarea de a-l elimina ar creșterea disponibilității produselor,
putea afecta grav o economie și poate reduce îmbunătățesc mulțimea americanilor în rolul lor
nivelul de trai al consumatorilor. Atenția ar de consumatori. Dacă indivizii nu și-ar putea
trebui să fie mai adecvată plătit cauzelor schimba munca cu bunurile și serviciile care
deficitelor sau excedentelor. Deficitele sunt scopul final al muncii, nu ar exista niciun
comerciale bilaterale în sine au o importanță stimulent pentru a lucra. Mitul conform căruia
economică chiar mai mică decât deficitele importurile costă locuri de muncă rezultă în
comerciale generale. Deficitul SUA cu Japonia, parte din convingerea greșită că există un
de exemplu, înseamnă pur și simplu că, într-un număr fix de locuri de muncă. Dar ia în
an dat, americanii individuali ajung să aibă mai considerare un exemplu. Unii ar putea susține
multe bunuri și servicii - mai multe VCR-uri, mai că, dacă americanii cumpără mai mult oțel de la
multe CD playere și mai multe camere video - și brazilieni, vor exista mai mulți brazilieni care
japonezii individuali au mai mulți dolari. lucrează și mai mulți americani fără serviciu.
„America” țara nu datorează nimic „Japoniei” Șomajul în Statele Unite ar crește. De fapt, este
țării. Toate bunurile au fost achitate de către adevărat că ar putea fi mai puțini americani
persoane fizice și întreprinderi care se care să lucreze la producerea oțelului. Dar
angajează în tranzacții. costurile pentru producătorii care utilizează oțel
ar scădea sau cel puțin nu vor crește. Astfel,
• În al patrulea rând, faptul că exporturile ajută
Caterpillar Tractor ar fi mai competitiv, atât pe
la crearea de locuri de muncă în Statele Unite
piețele americane, cât și pe cele externe.
nu implică faptul că importurile distrug locuri de
Vânzările de echipamente agricole americane
munca; importurile creează și locuri de munca.
cu amănuntul ar vinde mai multe produse. Iar „concesie” către o altă țară; este o restaurare a
fermierii americani ar fi mai competitivi, libertății pentru americani individuali. Faptul că
deoarece ar putea asigura echipamente mai indivizii, nu țările, fac comerț între ei indică o
puțin costisitoare sau de înaltă calitate. Cu alte eroare de limbă. Oficialii politici ar putea spune
cuvinte, comerțul liber cu oțelul ar putea că „Statele Unite au acordat o concesiune
„costa” unele locuri de muncă, dar ar crea comercială Mexicului sau Japoniei”, ceea ce
altele. În schimb, protecționismul costă locuri înseamnă că Statele Unite au fost de acord să-și
de muncă. Prețurile mai mari ale oțelului și deschidă piața pentru mai multe importuri din
problemele de aprovizionare rezultate din aceste țări. De fapt, „concesiunea” constă în a
restricțiile la import au afectat producătorii permite mai multor libertăți individuale de a
americani care foloseau oțelul în anii 1980. În dispune de proprietățile lor, adică de a cumpăra
același deceniu, restricțiile SUA la importurile de la străini.2 „Concesiunea” nu este doar
de textile și îmbrăcăminte costă locuri de pentru comercianții de peste mări, ci pentru
munca în comerțul cu amănuntul și în alte consumatorii americani.
sectoare. Fiecare slujbă de textile sau de
Un deficit comercial nu este o problemă în sine
îmbrăcăminte - cu un salariu anual de
și încercarea de a-l elimina ar putea afecta grav
aproximativ I5 $, OOO- 2O $, OOO - a fost
o economie și poate reduce nivelul de trai al
„economisită” la un cost de aproximativ 50.000
consumatorilor.
$. ' Este adevărat că, cu liberul schimb, lucrătorii
dintr-o profesie ar putea fi nevoiți să schimbe Unii critici s-ar putea plânge că „Japonia a
locul de muncă. Dar acest lucru este adevărat câștigat ultima rundă de negocieri comerciale
atunci când un producător intern este mai pentru că a reușit să păstreze barierele
eficient decât altul. Rotația locurilor de muncă comerciale, în timp ce Statele Unite au pierdut
în Statele Unite este cea mai mare din lumea deoarece au fost forțate să elimine unele dintre
industrializată, dar la fel este și crearea de locuri barierele sale”. Dar aceasta nu ar fi o victorie
de muncă. Concurența, atât internă, cât și pentru oamenii japonezi: înseamnă pur și
străină, oferă americanilor stimulentul de a simplu că guvernul japonez continuă să
redistribui rapid factorii de producție, de la restricționeze libertatea cetățenilor săi,
producția de bunuri și servicii cu valoare mai menținând prețurile ridicate și alegerile
mică până la cele cu valoare mai mare. Nu limitate. În cea mai bună situație, ambele țări și-
există niciodată o lipsă de locuri de muncă ar renunța la barierele comerciale. Exportatorii
pentru muncitori. Mai degrabă, politicile americani împreună cu consumatorii din
guvernamentale de ocupare a forței de muncă ambele țări ar putea beneficia atunci. În cel mai
care interferează cu piața, creșterea minimă a bun scenariu următor, Statele Unite și-ar
salariilor și reglementările împiedică capacitatea înlătura barierele, mai degrabă decât să
antreprenorilor de a angaja muncitori dispuși. continue să impună sarcini consumatorilor săi.
Într-o economie liberă, întrebarea este la ce
nivel de salarii și beneficii va fi angajat un • În al șaselea rând, tarifele și alte forme de
lucrător? Răspunsul depinde de cât de bine se protecționism nu sunt plătite de întreprinderile
potrivesc competențele lucrătorilor cu cerințele străine; sunt plătite de consumatorii americani.
de muncă și productivitatea economiei. Un tarif este pur și simplu un alt nume pentru o
taxă. Pe plan intern, atunci când guvernul ridică
• În al cincilea rând, în cadrul negocierilor impozite asupra afacerilor, afacerea poate
comerciale, când guvernul SUA este de acord să întreprinde una sau mai multe acțiuni. În câteva
elimine o barieră comercială, aceasta nu este o cazuri, o afacere cu o marjă de profit ridicată ar
putea să-și reducă profiturile și să mențină la fel costisitor producător de bunuri sau servicii de o
prețurile și consumabilele pentru clienți. Dar calitate care îndeplinește cerințele
concurența împiedică în general întreprinderile consumatorilor va considera că specializarea în
să funcționeze mult timp cu marje de profit această producție este cea mai profitabilă.
uriașe. În cea mai mare parte, o creștere a Schimbul liber, pe plan intern și internațional,
impozitelor pe companii este transmisă determină numărul și nivelul salariilor
consumatorilor sub formă de prețuri mai mari. americanilor angajați la asamblarea
Dacă multe produse susțin astfel de creșteri ale computerelor, scrierea de software, dezvoltarea
prețurilor, mai puțini consumatori cumpără de medicamente noi, țeserea materialelor
bunurile. Prin urmare, o afacere ar putea înceta textile, recoltarea zahărului și fabricarea
să angajeze noi muncitori sau ar putea concedia umbrelelor. Concurența dintre producători, atât
pe mulți. Astfel, majorările fiscale pot costa pe plan intern, cât și pe plan internațional,
locuri de muncă. Același principiu funcționează reduce costurile majorității bunurilor și
atunci când mărfurile importate se confruntă cu serviciilor. Costurile mai mici, la rândul lor,
tarife, dar cu o întorsătură suplimentară care conduc la introducerea de noi bunuri și servicii
dăunează consumatorilor. Unele firme străine pe piețe: totul, de la casetofoane video la
cu marje de profit ridicate s-ar putea să nu calculatoare personale, până la vacanțe la preț
transmită consumatorilor costuri mai mari din redus, la transplanturi de inimă.
tarife sau restricții cantitative la import. Dar
Tarifele și alte forme de protecționism nu sunt
majoritatea firmelor transmit costurile mai
plătite de întreprinderile străine; sunt plătite
mari. Acesta este punctul protecționismului:
de consumatorii americani.
creșterea prețului produselor care concurează
cu bunurile interne. Dar atunci când aceste Baptiști și Cizmari
costuri mari sunt transmise consumatorilor de
către producătorii străini, producătorii Economistul școlii austriece Ludwig von Mises a
autohtoni își pot crește și prețurile. Astfel, în observat că toți indivizii sunt atât producători,
anii 1980, când guvernul SUA a forțat guvernul cât și consumatori, atât muncitori, cât și
japonez să limiteze vânzările de automobile în antreprenori. Astfel, lucrătorii, pentru a profita
SUA, prețul fiecărei mașini japoneze a crescut de avantajele unei societăți din ce în ce mai
între 500 și 2.000 de dolari - și prețul fiecărui productive și mai prospere, trebuie să își
vehicul fabricat în SUA a crescut o sumă adapteze abilitățile la cerințele pieței.
similară. Producătorii auto din ambele țări au Muncitorii, precum și antreprenorii încearcă să
profitat pe seama consumatorilor. Principiile de evite această necesitate prin protecționismul
bază ale economiei Cazul economic pentru comercial. Intervenția guvernamentală
libertatea de a face comerț internațional este introduce, de asemenea, denaturări economice
același ca și pentru schimbarea liberă într-o ca atunci când SUA sau alte guverne intervin în
țară. Înțelegerile lui Adam Smith, David Ricardo economiile lor, favorizând o întreprindere sau
și alții sunt încă valabile: drepturile de un sector față de altul, cu distribuiri speciale,
proprietate și schimbul liber duc la specializare. scutiri de impozite sau reglementări care
Ca urmare, cantitatea de bunuri și servicii dăunează concurenților lor. Protecția
produse corespunde îndeaproape cerințelor comerțului și favorurile guvernamentale pentru
consumatorilor. Cererile consumatorilor anumite întreprinderi sau sectoare dintr-o țară
determină în cele din urmă ce este produs, în ce dau naștere, de obicei, la apeluri ale
cantități și pentru ce prețuri. Cel mai puțin producătorilor din alte țări pentru ajutor din
partea propriilor lor guverne. Astfel apare ceea • Fără concurență, ar exista un stimulent redus
ce se numește adesea situația baptistă și a pentru producătorii de piese americane de a
cizmarului. În unele țări din Statele Unite, reduce costurile și de a îmbunătăți calitatea.
băuturile alcoolice sunt interzise, de obicei din
• Prețurile pieței pentru PC-uri ar începe să
cauza presiunii politice a grupurilor religioase
crească.
care cred că consumul de alcool erodează grav
fundamentele morale ale familiei și ale • Vânzările de PC-uri ar scădea; PC-urile ar
societății. Cei care vând băuturi ilegale în astfel deveni articole de lux.
de județe pot găsi de fapt interdicția în
avantajul lor, deoarece le permite să perceapă • Ar fi nevoie de mai puțini lucrători pentru a
prețuri ridicate pentru produsele lor. Astfel, se realiza PC-uri și a scrie software.
spune, baptiștii și bocancii lucrează împreună • Mai puțini muncitori ar face piese pentru PC.
pentru a menține alcoolul ilegal. În mod similar, • Eficiențele care se realizează acum datorită
deși întreprinderile americane se plâng de utilizării în creștere a computerelor - inclusiv
barierele comerciale și de sprijinul guvernului stocarea mai eficientă a înregistrărilor,
pentru întreprinderile din alte țări, multe comunicații, cercetare științifică și inginerie de
folosesc existența unor astfel de practici de proiectare (de exemplu, Boeing 777) - nu ar fi
dezacordare a pieței pentru a obține ceea ce își avut loc.
doresc cu adevărat: protecție pentru ele în fața
concurenței străine sau favoruri Încercarea de a crea locuri de muncă care să
guvernamentale speciale. Această protecție le facă piese de calcul în Statele Unite ar însemna
permite să solicite prețuri mai mari pentru că America de astăzi ar avea mai puține locuri
produsele lor. Aceasta este dilema pe care o de muncă în alte sectoare cu valoare mai mare.
creează protecționismul.
Factorul Moș Crăciun
Distrugerea locurilor de muncă O altă modalitate de a înțelege principiile de
pentru a le salva bază ale liberului schimb este să ne imaginăm o
economie mică, primitivă, cu 1.000 de cetățeni.
Astăzi, noii protecționisti ignoră adevărurile
Aproximativ 250 de cetățeni lucrează în
economice de bază. Nu reușesc să se gândească
agricultură și creșterea animalelor pentru a
la rezultatele reale ale politicilor lor. Să luăm în
furniza hrana societății; 250 confecționează
considerare un exemplu în care încercările de
haine, covoare, perdele și altele asemenea; 250
„protejare” a locurilor de muncă americane ar
construiți mese, scaune și colibe; și 250 de
putea distruge industriile americane.
produse de transport și comercializare și
Majoritatea pieselor dintr-un computer
întreținerea drumurilor de noroi care fac
personal fabricat în America (PC) sunt
legătura între case și magazine și întreprinderi.
importate. În cazul în care guvernul SUA ar
Apoi, un nou element este adăugat la mix. Un
încerca să se asigure că computerul este 100%
străin se oferă să facă comerț cu societatea.
fabricat în America, astfel încât să creeze locuri
Sau, pentru a face cel mai extrem caz posibil, un
de munca realizând piese pentru computer, ar
străin se oferă să arunce pe piață („pe nedrept”,
putea urma următoarele:
în lumina protecționistului) bunuri gratuite. Acel
• Piesele ar fi mult mai scumpe. altruist dintr-o țară din nord, care se numește
Moș Crăciun, va oferi cetățenilor acestei
societăți toate hainele, covoarele, perdelele și
alte produse textile de care ar putea avea consecințele unor astfel de politici dacă sunt
nevoie. Este mai bine societatea cu aceste practicate astăzi de statele americane.
bunuri gratuite? Răspunsul fără echivoc este California, de exemplu, a avut rate de șomaj
„da!” În primul rând, societatea cu comerț va peste media națională în ultimii ani. Reducerea
avea exact aceleași bunuri materiale ca înainte. dimensiunii apărării explică parțial problema.
Nu există pierderi nete de avere. În al doilea Dar regimul de reglementare dur al statului
rând, va avea 250 de indivizi care nu mai sunt explică restul. Ce se întâmplă dacă California ar
necesari pentru a face produse tex-tile. Vor fi putea institui restricții comerciale împotriva
liberi să asfalteze drumuri, să scrie cântece sau altor state? S-ar putea să utilizeze astfel de
cărți sau piese de teatru, să creeze politici pentru a încerca să obțină surplusuri
medicamente pentru a vindeca bolile, să facă comerciale cu celelalte 49 de state. De exemplu,
jucării pentru copii sau să inventeze instalații ar putea încerca să „salveze” locuri de muncă în
sanitare interioare. Societatea va fi mai bogată. sectorul procesării alimentelor prin plasarea
În situații reale de tranzacționare, de exemplu, unui tarif ridicat la produsele alimentare
o fabrică textilă indoneziană care oferă cămăși conservate sau ambalate importate provenind
și pantaloni ieftini, dar nu gratuiți, principiul din alte state. Pentru a proteja locurile de
este același. Este adevărat că apar unele muncă pentru lucrătorii cu salarii reduse și
întrebări: ce vor face muncitorii inactivi? Și la ce necalificați care asamblează piese în produse
curs de schimb își vor schimba munca? Fără finite, ar putea fi percepută o „taxă de egalizare
îndoială, unii indivizi ar fi tâmplari mai buni a salariilor” pentru produsele finite provenite
decât poeții. Fără îndoială, unii fermieri ar sari din state cu salarii mai mici. Și pentru a ajuta
la șansa de a scrie cărți sau de a acționa într-un muncitorii agricoli, Golden State ar putea
teatru nou construit de foști muncitori din impune restricții de cote la importurile de carne
industria textilă, lăsându-i pe alții să cultive de vită din Texas, Wyoming și Montana și grâul
cartofi. Dar distribuția forței de muncă se Kansas. O astfel de politică ar avea ca rezultat
realizează cel mai bine prin libera concurență și ocuparea forței de muncă mai mare și salarii
schimb. Dacă muncitorii din industria textilă mai bune în California? Cu greu! Productivitatea
încearcă să-și protejeze locurile de muncă prin Californiei ar scădea, iar prețurile bunurilor și
interzicerea lui Moș Crăciun, rezultatul va fi o serviciilor ar crește. Consumatorii ar reduce
societate mai săracă, atât pentru ei, cât și consumul, reducând astfel vânzările și
pentru ceilalți. Într-o piesă satirică din 1845, eliminând multe întreprinderi din afaceri.
„Petiția”, marele gânditor francez de piață Terenul care este mai bine utilizat pentru
liberă Frederic Bastiat a subliniat absurditatea producerea strugurilor de vin ar putea fi folosit
factorilor de decizie care susțineau că soarele pentru creșterea vitelor. Prețurile pentru vin și
constituie o concurență neloială. susțineau carne de vită ar crește. Cu alte cuvinte,
protecționistii comici Bastias, ar putea fi create California sau orice stat sau țară care practică
mai multe locuri de muncă făcând lumânări. Din astfel de politici ar cădea mai degrabă în sărăcie
fericire, un principiu pe care Bastiat l-a decât să devină prosperă. Angajarea deplină ar
batjocorit acum mai bine de un secol primește fi cumpărată la prețul sărăciei.
și astăzi o atenție respectuoasă.
Market Discovery
Tăierea SUA
Mulți noi protecționisti susțin că favorizează
Ca o modalitate de a înțelege eroarea comerțul liber, dar și că ajută guvernul la
protecționismului, luați în considerare industriile interne și au gestionat comerțul la
nivel internațional pentru a ghida economia ocupației japoneze, când comuniștii au preluat
americană în producția de bunuri și servicii cu continentul în 1949. Orașul, fără resurse
valoare adăugată mai mare. Dar nu este naturale, avea un liber schimb complet. Și
niciodată evident ce bunuri și servicii, la ce astăzi, în timp ce China este încă săracă, Hong
prețuri și în ce cantități vor satisface cel mai Kong are nivelul de trai al unei țări
bine nevoile consumatorilor. Nici nu este industrializate. America ar trebui să vadă liberul
evident ce persoane și întreprinderi vor putea schimb ca o oportunitate de a crește și mai
cel mai bine să răspundă acestor cereri la un prosper într-o economie mondială în
moment dat. În ceea ce privește cumpărarea și expansiune - o economie inspirată de exemplul
vânzarea pe o piață gratuită, cu antreprenori Americii, care nu este confundată de
care concurează pentru a satisface cerințele contradicțiile Americii. Zonele de liber schimb în
consumatorilor, cea mai bună utilizare a care Statele Unite renunță la barierele
resurselor devine clară. Piața „descoperă” cine comerciale în țările care fac același lucru
face ce este mai bine. Niciun set de birocrați, reprezintă un pas în direcția cea bună. Dar, în
grupuri de lucru guvernamentale, comitete mod ideal, America ar trebui să urmeze politica
congresuale sau consilii de securitate care asigură cel mai bine libertatea și
economice nu pot face aceste determinări. Dacă prosperitatea cea mai mare pentru americani:
ar putea, indivizii cu astfel de puteri de ar trebui să stabilească un liber schimb complet,
prognostic ar putea intra în afaceri, să facă pe bază unilaterală, dacă este necesar. America,
investiții pe baza perspectivelor lor și să se cel mai mare exportator din lume, are o
îmbogățească. Dar înregistrarea unor astfel de puternică tradiție comercială. Ar trebui să se
eforturi, de către SUA, precum și de către alte străduiască în permanență pentru a fi unicul și
guverne, este într-adevăr slabă. (Vezi Barfield, viitorul comerciant yankee.
Capitolul 5, și Powell, Capitolul 7.)

Soluția: comerțul liber unilateral


Răspunsul la noii protecționiști nu este o
versiune simplificată a acelorași politici. Într-
adevăr, multe dintre propunerile protecționiste
actuale, în special propunerile celor care
pretind că favorizează „comerțul liber, dar
echitabil”, sunt mai subtile decât - deși la fel de
periculoase ca - versiunile originale după care le
iau. În secolul al XXI-lea, Statele Unite ar putea
asigura propria prosperitate, pot oferi un
exemplu pentru restul lumii și pot crea presiuni
copleșitoare pentru ca alte țări să urmeze
exemplul prin eliminarea unilaterală a
restricțiilor comerciale care în mod curent
împovără cetățenii americani. Hong Kong este
un bun exemplu al modului în care comerțul
liber complet poate duce la prosperitate. Acea
colonie britanică era la fel de săracă ca restul
Chinei și încă suferea efectele războiului și ale

S-ar putea să vă placă și