Sunteți pe pagina 1din 4

Fișa de post ,, Șef D.

Resurse Umane- Cornos Ina’’


1.Denumirea compartimentului: Resurse umane
2.Denumirea postului: Șef D.Resurse umane
3.Numele și prenumele salariatului: Cornos Ina
4.Se subordonează: Director general
5 .Numele șefului ierarhic: Botezatu Argentina
6.Subordonează: Numai dacă este cazul
7.Dreptul de semnătură: intern și extern
8.Relații funcționale: cu personalul de execuție al FE
9.Pregătirea și experiența: studii economice
10.Autoritatea și libertatea organizatorică: Are acces la date financiare ale FE. Solicită și utilizează
echipamentele din FE
11.Sarcini:
11.1. Activități ale șefului Resurse umane:
•   Să autoevalueze nivelul de pregatire permanent prin comparație cu noutățile din domeniu
•   Să verifice îndeplinirea sarcinilor de către oamenii din subordine;
•   Să centralizeze cererile de produse
•   Să coreleze comenzile de la producători cu solicitările clienților;
•   Să elaboreze și să aprobe contracte pentru desfacerea produselor
•   Să asigure pentru personalul departament rechizitele și celelalte consumabile, precum și
echipamentele necesare desfășurării activității în bune condiții;
•    Să răspundă de încărcarea la capacitate a formațiilor de lucru din cadrul departamentului
coordonat, funcție de sarcinile de producție primite;
•    Să răspundă de utilizarea eficientă și în scopul producției a bazei materiale primite în
department;
•    Să răspundă de gestionarea si gospodarirea patrimoniului departamentului;
•    Să răspundă de încărcarea cu atribuții, la capacitate, a întregului personal din subordine,
fiecărui salariat repartizandu-se sarcini conform fișei postului pe care este încadrat;
•    Să răspundă de utilizarea eficientă a fondului de timp de către personalul subordonat;
•    Să răspund de corectitudinea pontajelor înaintate compartimentului de resort din cadrul
direcției și societății
•    Să coordoneze, indrumeze, controleze și răspunde de întreaga activitate din cadrul
departamentului;
•    Să organizeze activitatea de producție a departamentului și răspunde prin măsurile pe care
le ia de îndeplinirea calitativă și la termen a programului de producție stabilit;
•    Să ia măsuri și să răspundă de creșterea productivității muncii;
•    Să studieze și să constate, împreună cu serviciile specializate, cauzele rebuturilor și
pierderilor de materii prime și materiale, combustibili etc. și să ia măsuri pentru înlăturarea
lor și recuperarea pierderilor;
•   Să urmărească și să răspundă de exploatarea raţională a utilajelor și mașinilor din dotare, în
scopul creșterii indicelui de folosire al acestora;
12. Responsabilitățile postului:
● Să verifice încadrarea în normele de muncă
● Să repartizeze personalul din subordine pe locuri de munca si schimburi, conform cu
necesitățile realizării programului de producție, folosirii optime a capacitatilor de
productie;
● Să controleze prin sondaj și răspunde de pontajul personalului din subordine;
● Să programeze personalul subordonat in concediul legal de odihna, tinand cont cu
prioritate de necesitățile producţiei;
● Să răspundă de gestiunea departamentului pe care-l coordonează să întocmească
situațiile de lucrări, necesare de materiale pentru lucrările contractate;
● Să transmită lunar stocurile de materiale, avand in vedere situațiile de lucrări
● Să verifice și sa aprobe decontarile personalului din societate;
● Să întocmească referate de analiza comercială a importurilor și sa le inainteze
conducerii spre aprobare;
● Să dispună măsuri de economisire;

12.Sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului; Dacă este cazul


13. Semnături:
14.Data semnării:

Fișa de post ,, Funcționar Resurse umane- Ciobanu Vasile’’


1.Denumirea compartimentului: D.Resuse umane

2.Denumirea postului: Funcționar Resurse umane

3.Numele și prenumele salariatului: Ciobanu Vasile

4.Se subordonează: Șef Resuse umane


5 .Numele șefului ierarhic: Cornos Ina

6.Subordonează: Numai dacă este cazul

7.Dreptul de semnătură: intern

8.Relații funcționale: cu personalul de execuție al FE

9.Pregătirea și experiența: studii postsecundare

10.Autoritatea și libertatea organizatorică: Are acces la date financiare ale FE. Solicită și utilizează
echipamentele din FE

11.Sarcini:

11.1. Administrarea personalului:

•Gestionează drepturile individuale ale personalului, inclusiv salariile și indemnizațiile,


precum și administrarea contractelor și procedurilor de angajare legate de intrarea în
funcție, perioadele de probă, reînnoirea contractelor și încetarea raporturilor de muncă;
• Gestionează și sprijină procedurile legate de condițiile de muncă ale personalului, de
gestionarea timpului, de concedii și absențe;
• Sprijină procesul de integrare a personalului, oferind îndrumări și informații cu privire la
aspecte relevante.

11.2. Recrutare și selecție:

• Coordonează procedurile de selecție prin gestionarea tuturor etapelor administrative, a


documentelor și a comunicării cu candidații;
• Îndeplinește funcția de secretar al comitetului de selecție;
• Oferă îndrumări și sprijin comitetului de selecție în toate etapele procedurii de recrutare.

11.3. Sănătatea și starea de bine a angajaților:

• Coordonează activitățile legate de sănătatea și starea de bine a personalului la locul de


muncă, cum ar fi: ergonomie, vaccinări sezoniere, campanii de promovare a sănătății;
• Gestionează modalitățile de organizare și administrare a examenelor medicale anuale și
anterioare angajării;
• Cooperează cu furnizorii externi de servicii în domeniul sănătății și stării de bine a
personalului.

11.4. Învățare și dezvoltare:

• Planifică, organizează și gestionează activitățile de formare, inclusiv achiziționarea de


servicii de formare;
• Acordă asistență în planificarea, organizarea și administrarea exercițiului anual de
evaluare a performanței și de promovare;
• Acordă asistență la conceperea planurilor de învățare și facilitează evenimentele de
învățare;

12. Responsabilitățile postului:


12.1.Legat de activitățile specifice,răspunde de:

● Sprijină elaborarea și revizuirea politicilor, procedurilor, recomandărilor și instrucțiunilor de


lucru noi și existente în domeniul respectiv al resurselor umane și contribuie la dezvoltarea
sistemelor de gestionare a resurselor umane;
● Interpretează și aplică normele și reglementările și oferă îndrumări colegilor, personalului și
cadrelor de conducere, inclusiv redactează note de informare și conținut pentru intranet;
● Transmite statistici privind personalul, în mod regulat și ad-hoc, cadrelor de conducere și
organismelor externe;
● Desfășoară o serie de sarcini administrative în domeniul resurselor umane (inclusive îndosarierea,
arhivarea, înregistrarea de documente, întreținerea bazelor de date etc.).

12.Sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului; Dacă este cazul

13. Semnături:

14.Data semnării: