Sunteți pe pagina 1din 78

Primirea şi Deconturile de TVA se DNOR se transmit

procesarea transmit la Compartimentul la Compartimentul


deconturilor de TVA Evidență pe plătitori de specialitate (CS)

CS verifică dacă Analiză priv.mențin./radierea Se menține


DA în BDSRN
persoana impozabila este în/din BDSRN
înscrisă în BDSRN

DA NU

IFA
NU

CS verifică dacă DA IFA


persoana impozabilă are
infracţiuni în Cazierul fiscal NU

DA IFA
CS verifică dacă persoana
impozabilă este înscrisă în BDSLI
NU DR*

* DR se emite dacă persoana impozabilă nu este înscrisă în BDSRN/nu se menține în BDSRN și nu are infracțiuni în cazierul fiscal și dacă nu este înscrisă în BDSLI
Fluxul de soluționare a DNOR depuse de contribuabilii mici
(alţi contribuabili decât contribuabilii mari și mijlocii)

Primirea şi Deconturile de TVA se DNOR se transmit


procesarea transmit la Compartimentul la Compartimentul
deconturilor de TVA Evidență pe plătitori de specialitate (CS)

CS verifică dacă Analiză priv.mențin./radierea Se menține


DA în/din BDSRN în BDSRN
persoana impozabila este
înscrisă în BDSRN

DA NU

NU IFA

CS verifică dacă DA IFA


persoana impozabilă are
infracţiuni în Cazierul fiscal
NU

CS verifică dacă persoana impozabilă DA IFA


este înscrisă în BDSLI
NU

CS verifică dacă DNOR supus DA IFA


analizei este primul DNOR depus
după înregistrarea în scopuri de TVA
NU
a persoanei impozabile

CS verifică dacă suma solicitată la DA IFA


rambursare provine dintr-un număr de
perioade mai mare decât numărul perioadelor NU DR*
de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni

* DR se emite dacă persoana impozabilă nu este înscrisă în BDSRN/nu se menține în BDSRN și nu are infracțiuni în cazierul fiscal și nu este înscrisă în BDSLI și DNOR supus analizei nu este
primul DNOR depus după înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile și suma solicitată la rambursare nu provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor
de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni
Modificări ale Codului de procedură fiscală

Ordonanța Guvernului nr.11/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor
termene MO nr. 97 din 31 ianuarie 2022

Nr.
Ordonanța Guvernului nr.11/2022 Cod de procedură fiscală Motivație
Crt.

articolul 11 Secretul fiscal Potrivit art. 69 alin. (1) din Codul de


procedură fiscală autorităţile publice,
(3) Organul fiscal poate transmite instituţiile publice sau de interes public
informaţiile pe care le deţine: sunt obligate să colaboreze în
realizarea scopului acestui act
normativ, noțiunea de instituție de interes
"a) autorităţilor şi instituţiilor publice public regăsindu-se și la art. 68 alin. (1),
în scopul îndeplinirii obligaţiilor a) autorităţilor publice, în scopul 69 alin. (11) și art. 70^1 alin. (1) și (2). În
prevăzute de lege;" îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de
plus, unele organizații sunt definite ca fiind
lege;
de interes public, ca, de exemplu, Uniunea
"a^1) instituţiilor de interes public NOU INTRODUS Naționale a Notarilor Publici.
definite potrivit actelor normative de
organizare şi funcţionare, care sunt
învestite să îndeplinească un serviciu
de interes public, în scopul îndeplinirii Au fost extinse prevederile art.11 în sensul
obligaţiilor prevăzute de lege;" că informațiile de natura secretului fiscal
pot fi transmise, fără consimțământul
(6) În scopul aplicării prevederilor alin. (6) În scopul aplicării prevederilor contribuabilului și acestor entități, în
(3) lit. a), a^1) şi c), autorităţile publice, alin. (3) lit. a) şi c), autorităţile scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de
instituţiile publice, instituţiile de publice pot încheia protocol privind lege.
interes public şi autorităţile schimbul de informaţii cu organul
judiciare pot încheia protocol privind fiscal deţinător al informaţiei ce se
schimbul de informaţii cu organul fiscal transmite.
Reglementarea utilizării PatrimVen pentru
deţinător al informaţiei, ce se
furnizarea de informații.
transmite prin sistemul informatic
propriu al Ministerului
Finanţelor/A.N.A.F., denumit
PatrimVen

articolul 47 Comunicarea actului Modificarea emitentului legislației terțiare:


administrativ fiscal ANAF în loc de MF

(16) În cazul actelor administrative


fiscale emise de către organul fiscal (16) În cazul actelor administrative
central, mijloacele electronice de fiscale emise de către organul fiscal
transmitere la distanţă, procedura de central, mijloacele electronice de
comunicare a actelor administrative transmitere la distanţă, procedura
fiscale prin mijloace electronice de de comunicare a actelor
transmitere la distanţă, precum şi administrative fiscale prin mijloace
condiţiile în care aceasta se realizează electronice de transmitere la
se aprobă prin ordin al preşedintelui distanţă, precum şi condiţiile în care
A.N.A.F., cu avizul Autorităţii pentru aceasta se realizează se aprobă
Digitalizarea României. Actele prin ordin al ministrului finanţelor
administrative fiscale emise de organul publice*), cu avizul Ministerului
fiscal central care se transmit Comunicaţiilor şi Societăţii
obligatoriu prin asemenea mijloace se Informaţionale. Actele
stabilesc prin ordin al preşedintelui administrative fiscale emise de
A.N.A.F organul fiscal central care se
transmit obligatoriu prin asemenea
mijloace se stabilesc prin ordin al
ministrului finanţelor publice.

(16^1) În scopul comunicării actelor (16^1) În scopul comunicării


administrative prevăzute la alin. (16), actelor administrative prevăzute la
organul fiscal central poate să alin. (16), organul fiscal central
înregistreze din oficiu poate să înregistreze din oficiu
contribuabilii/plătitorii în sistemul de contribuabilii/plătitorii în sistemul de
comunicare electronică prin mijloace comunicare electronică prin
electronice de transmitere la distanţă. mijloace electronice de transmitere
Procedura de înregistrare din oficiu se la distanţă. Procedura de
aprobă prin ordin al preşedintelui înregistrare din oficiu se aprobă
A.N.A.F." prin ordin al ministrului finanţelor
publice.

articolul 52 Soluţia fiscală Ministerul Finanţelor a preluat, de la Agenţia


individuală anticipată şi acordul de Naţională de Administrare Fiscală,
preţ în avans activitatea de emitere a soluţiilor fiscale
(12) Termenul pentru soluţionarea individuale anticipate
cererii de emitere a unui acord de preţ
în avans este de 12 luni în cazul unui (12) Termenul pentru soluţionarea
acord unilateral, respectiv de 18 luni în cererii de emitere a unui acord de
cazul unui acord bilateral sau preţ în avans este de 12 luni în
multilateral, după caz. Termenul cazul unui acord unilateral,
pentru soluţionarea cererii de respectiv de 18 luni în cazul unui
emitere a soluţiei fiscale individuale acord bilateral sau multilateral,
anticipate este de până la 6 luni. după caz. Termenul pentru
Dispoziţiile art. 77 sunt aplicabile în soluţionarea cererii de emitere a
mod corespunzător. soluţiei fiscale individuale anticipate
este de până la 3 luni. Dispoziţiile
art. 77 sunt aplicabile în mod
corespunzător.

(21) Soluţia fiscală individuală (21) Soluţia fiscală individuală


anticipată, precum şi respingerea anticipată şi acordul de preţ în
cererii de emitere a soluţiei fiscale avans, precum şi respingerea
individuale anticipate se aprobă prin cererii de emitere a soluţiei fiscale
ordin al ministrului finanţelor. individuale anticipate şi acordului
Acordul de preţ în avans, precum şi de preţ în avans se aprobă prin
respingerea cererii de emitere a ordin al preşedintelui A.N.A.F.
acordului de preţ în avans se aprobă
prin ordin al preşedintelui A.N.A.F

(22) Prin ordin al ministrului (22) Prin ordin al preşedintelui


finanţelor se stabileşte procedura A.N.A.F.*) se stabileşte procedura
privind emiterea soluţiei fiscale privind emiterea soluţiei fiscale
individuale anticipate, precum şi individuale anticipate sau a
conţinutul cererii pentru emiterea acordului de preţ în avans, precum
soluţiei fiscale individuale anticipate. şi conţinutul cererii pentru emiterea
Prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. se soluţiei fiscale individuale anticipate
stabileşte procedura privind emiterea sau a acordului de preţ în avans şi
acordului de preţ în avans, precum şi a cererii de modificare, extindere
conţinutul cererii pentru emiterea sau revizuire a acordului de preţ în
acordului de preţ în avans şi a cererii avans.
de modificare, extindere sau revizuire
a acordului de preţ în avans.

ART. 59

Furnizarea periodică de informaţii

(1) Contribuabilul/Plătitorul este obligat (1) Contribuabilul/Plătitorul este Având în vedere riscurile identificate și
să furnizeze periodic organului fiscal obligat să furnizeze periodic rapiditatea cu care comerțul electronic
central informaţii referitoare la organului fiscal central informaţii devine tot mai popular în rândul
activitatea desfăşurată. referitoare la activitatea consumatorilor, în vederea asigurării unui
desfăşurată. mediu concurențial sănătos de dezvoltare a
acestui domeniu în ceea ce privește
(2) Contribuabilul/Plătitorul care fiscalizarea veniturilor obținute, a fost
pune la dispoziţie o interfaţă completat art.59 astfel încât contribuabilii
electronică prin care se facilitează care pun la dispoziție o interfață electronică
tranzacţiile comerciale online este cum ar fi o piață online, o platformă, un
portal sau alte mijloace similare prin care
obligat să furnizeze periodic se facilitează tranzacțiile online sunt obligați
organului fiscal central informaţii să furnizeze informațiile care vor fi stabilite
referitoare la tranzacţiile prin ordin al președintelui ANAF.
desfăşurate prin intermediul
acesteia.

(3) Furnizarea informaţiilor


prevăzute la alin. (1) şi (2) se face prin
completarea unei declaraţii pe propria
răspundere.
(2) Furnizarea informaţiilor
prevăzute la alin. (1) se face prin
(4) Natura informaţiilor, completarea unei declaraţii pe
periodicitatea, precum şi modelul propria răspundere.
declaraţiilor se aprobă prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F.
(3) Natura informaţiilor,
periodicitatea, precum şi modelul
declaraţiilor se aprobă prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F.*) sau al
ministrului finanţelor publice, după
caz, în funcţie de autoritatea care
trebuie să valorifice respectivele
informaţii.
articolul 70^1 Modalitatea de
colaborare

"(4) Prin ordin al preşedintelui


A.N.A.F. se aprobă: (4) Procedura de înrolare, precum Modificarea emitentului legislației terțiare:
şi modalităţile de acces în ANAF în loc de MF
a) procedura de înrolare, precum şi PatrimVen se aprobă prin ordin al
modalităţile de acces în PatrimVen; ministrului finanţelor publice.

b) condiţiile de furnizare a
informaţiilor, modelul-cadru al
protocolului de colaborare, procedura
privind schimbul de informaţii între
A.N.A.F. şi persoanele juridice de drept
privat semnatare, precum şi
modalităţile de acces în sistemele
informatice dedicate."

articolul 79 Transmiterea cererilor Modificarea emitentului legislației terțiare:


la organul fiscal prin mijloace ANAF în loc de MF
electronice de transmitere la
distanţă

"(4) În cazul cererilor, înscrisurilor


sau documentelor transmise de către
contribuabil/plătitor organului fiscal (4) În cazul cererilor, înscrisurilor
central, mijloacele electronice de sau documentelor transmise de
transmitere la distanţă, procedura de către contribuabil/plătitor organului
transmitere a cererilor, înscrisurilor ori fiscal central, mijloacele electronice
documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă,
de transmitere la distanţă, precum şi procedura de transmitere a
condiţiile în care aceasta se realizează cererilor, înscrisurilor ori
se aprobă prin ordin al preşedintelui documentelor prin mijloace
A.N.A.F. cu avizul Autorităţii pentru electronice de transmitere la
Digitalizarea României distanţă, precum şi condiţiile în care
aceasta se realizează se aprobă
prin ordin al ministrului finanţelor
publice**) cu avizul ministrului
pentru societatea informaţională.

articolul 80 Identificarea Modificarea emitentului legislației terțiare:


contribuabilului/plătitorului în ANAF în loc de MF
mediul electronic

"b) persoanele fizice, altele decât


cele prevăzute la lit. a), se identifică b) persoanele fizice, altele decât
prin intermediul furnizorilor de servicii cele prevăzute la lit. a), se identifică
publice de autentificare electronică prin intermediul furnizorilor de
autorizaţi potrivit legii sau prin diverse servicii publice de autentificare
dispozitive, cum ar fi certificat calificat, electronică autorizaţi potrivit legii
credenţiale de tip utilizator/parolă sau prin diverse dispozitive, cum ar
însoţite de liste de coduri de fi certificat calificat, credenţiale de
autentificare de unică folosinţă, telefon tip utilizator/parolă însoţite de liste
mobil, digipass ori alte dispozitive de coduri de autentificare de unică
stabilite prin ordin al preşedintelui folosinţă, telefon mobil, digipass ori
A.N.A.F., cu avizul Autorităţii pentru alte dispozitive stabilite prin ordin al
Digitalizarea României, în cazul ministrului finanţelor publice, cu
identificării acestor persoane în relaţia avizul ministrului pentru societatea
cu organul fiscal central sau, după caz, informaţională, în cazul identificării
prin ordin al ministrului dezvoltării, acestor persoane în relaţia cu
lucrărilor publice şi administraţiei, cu organul fiscal central sau, după
avizul Ministerului Finanţelor şi cu caz, prin ordin al ministrului
avizul Autorităţii pentru Digitalizarea dezvoltării regionale şi
României, în cazul identificării acestor administraţiei publice, cu avizul
persoane în relaţia cu organul fiscal Ministerului Finanţelor Publice, cu
local. În aceste cazuri, cererile, avizul ministrului pentru societatea
înscrisurile sau documentele se informaţională, în cazul identificării
consideră semnate dacă sunt acestor persoane în relaţia cu
îndeplinite toate condiţiile din ordinele organul fiscal local. În aceste
prevăzute la art. 79 alin. (4) şi (5). cazuri, cererile, înscrisurile sau
documentele se consideră semnate
dacă sunt îndeplinite toate condiţiile
din ordinele prevăzute la art. 79
alin. (4) şi (5).

La articolul 101 Obligaţia depunerii


declaraţiei fiscale
"(4) În cazul obligaţiilor de declarare (4) În caz de inactivitate
a unor venituri care, potrivit legii, sunt temporară sau în cazul obligaţiilor
scutite la plata impozitului pe venit, de declarare a unor venituri care,
organul fiscal central poate aproba, la potrivit legii, sunt scutite la plata
cererea contribuabilului/plătitorului, alte impozitului pe venit, organul fiscal
termene sau condiţii de depunere a central poate aproba, la cererea
declaraţiilor fiscale, în funcţie de contribuabilului/plătitorului, alte
necesităţile administrării obligaţiilor termene sau condiţii de depunere a
fiscale. Asupra termenelor şi condiţiilor declaraţiilor fiscale, în funcţie de
decide organul fiscal central potrivit necesităţile administrării obligaţiilor
competenţelor aprobate prin ordin al fiscale. Asupra termenelor şi
preşedintelui A.N.A.F." condiţiilor decide organul fiscal
central potrivit competenţelor
aprobate prin ordin al preşedintelui
A.N.A.F.**).

articolul 101 Obligaţia depunerii NOU INTRODUS Reducerea poverii administrative a


declaraţiei fiscale contribuabililor

"(4^1) Entităţile înregistrate în


registrul comerţului, pentru care există
înscrise menţiuni privind inactivitatea
temporară, nu au obligaţia depunerii
declaraţiilor fiscale pentru perioada în
care se află în inactivitate temporară,
începând cu data de 1 a lunii
următoare înscrierii menţiunii privind
inactivitatea temporară în registrul
comerţului.

(4^2) Celelalte entităţi, altele decât


cele prevăzute la alin. (4^1), nu au
obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale,
pentru perioada pentru care au solicitat
suspendarea activităţii la organismele
care le-au autorizat, începând cu data
de 1 a lunii următoare înscrierii
menţiunii privind suspendarea
activităţii în registrul contribuabililor.

(4^3) Aplicarea prevederilor alin.


(4^1) şi (4^2) încetează la data reluării
activităţii sau la împlinirea unui termen
de 3 ani de la data înregistrării în
registrul comerţului a menţiunii privind
inactivitatea temporară sau a menţiunii
privind suspendarea activităţii în
registrul contribuabililor.

(4^4) Obligaţiile de declarare,


aferente activităţii desfăşurate anterior
înregistrării inactivităţii
temporare/suspendării, se menţin.

articolul 119 Competenţa de NOU INTRODUS


efectuare a inspecţiei fiscale

"(2) Prin excepţie de la prevederile


alin. (1), competenţa de efectuare a Pentru eliminarea dispunerilor de delegări
inspecţiei fiscale în cazul creanţelor de competență care se realizează în
administrate de organul fiscal central prezent (între structuri de inspecție fiscală
poate fi stabilită prin ordin al care fac parte din aceeași DGRFP) a fost
preşedintelui A.N.A.F. şi în sarcina modificat, astfel încât prin ordin al
altor organe fiscale care nu au președintelui ANAF, competența de
competenţă potrivit cap. I al titlului III." efectuare a inspecției fiscale să poate fi
stabilită și în sarcina altor organe fiscale.

articolul 148, Sfera şi obiectul Stabilirea competenței pentru efectuarea


verificării documentare verificării documentare de către organele de
NOU INTRODUS inspecție fiscală în mod similar cu
"(3) Prevederile art. 119 şi 120 sunt competența stabilită pentru aceste organe
aplicabile în mod corespunzător şi în în ceea ce privește efectuarea inspecției
cazul verificării documentare efectuate fiscale. În plus se reglementează instituția
de către organele de inspecţie fiscală. delegării de competență pentru efectuarea
(4) Prevederile art. 138 alin. (2) şi verificărilor documentare de către organele
dispoziţiile legale prevăzute în ordinul de inspecție fiscală.
preşedintelui A.N.A.F. emis în temeiul
art. 138 alin. (3) se aplică în mod Completarea dispozițiilor art. 148 din
corespunzător şi în cazul verificării Codul de procedură fiscală în ceea ce
documentare efectuate de către privește stabilirea activităților preliminare
organele fiscale competente să verificării documentare în mod similar cu
exercite verificarea situaţiei fiscale cele desfășurate pentru activitatea de
personale." verificare a situației fiscale personale.

articolul 153 Evidenţa creanţelor Modificarea emitentului legislației terțiare:


fiscale ANAF în loc de MF
(3) Accesul la evidenţa creanţelor
fiscale se efectuează potrivit
procedurii şi condiţiilor aprobate,
astfel:

a) prin ordin al ministrului


a) prin ordin al preşedintelui finanţelor publice, în cazul evidenţei
A.N.A.F., în cazul evidenţei creanţelor creanţelor fiscale organizate de
fiscale organizate de organul fiscal organul fiscal central;
central;
articolul 170^1 Prevederi speciale
privind restituirea impozitului pe
dividende

(1) În cazul în care din regularizarea


anuală a dividendelor distribuite parţial (1) În cazul în care din Au fost completate dispozițiile art. 1701 din
în cursul anului, potrivit art. 67 din regularizarea anuală a dividendelor în ceea ce privește regulile speciale privind
Legea societăţilor nr. 31/1990, plătite ca urmare a distribuirii restituirea impozitului pe dividende, cu
republicată, cu modificările şi parţiale în cursul anului, potrivit art. prevederi care să reglementeze restituirea
completările ulterioare, rezultă sume 67 din Legea societăţilor nr. impozitului pe dividende achitat potrivit art.
de restituit de la buget, plătitorul de 31/1990, republicată, cu 43 alin. (3) din Codul fiscal, în cazul în care,
dividende depune la organul fiscal modificările şi completările după regularizarea anuală a dividendelor
competent o declaraţie de ulterioare, rezultă sume de restituit distribuite parțial în cursul anului și
regularizare/cerere de restituire, după de la buget, plătitorul de dividende neplătite, rezultă sume de restituit de la
restituirea de către asociaţi sau depune la organul fiscal competent buget. Astfel, plătitorul de dividende poate
acţionari a dividendelor plătite sau o declaraţie de regularizare/cerere depune la organul fiscal competent o
după aprobarea situaţiilor financiare de restituire după restituirea de declarație de regularizare/cerere de
anuale în cazul dividendelor interimare către asociaţi sau acţionari a restituire după aprobarea situațiilor
distribuite neplătite, până la împlinirea dividendelor şi până la împlinirea financiare anuale și până la împlinirea
termenului de prescripţie a dreptului de termenului de prescripţie a dreptului termenului de prescripție a dreptului de a
a cere restituirea. Pentru diferenţele de de a cere restituirea. Pentru cere restituirea.
restituit sunt aplicabile prevederile art. diferenţele de restituit sunt
167 sau 168, după caz." aplicabile prevederile art. 167 sau
168, după caz.
Articolul 186 Prin flexibilizarea condițiilor de accesare a
eșalonării la plată clasice, se are în vedere
Condiţii de acordare a eşalonării utilizarea lichidităților financiare pentru
la plată asigurarea finanţării şi/sau plăţii datoriilor
"c) să nu se afle în procedura debitorului. În acest mod, debitorii se
insolvenţei potrivit legii. Debitorul care conformează voluntar la plata obligațiilor
se află în procedura insolvenţei şi bugetare, atât cele cuprinse în ratele de
doreşte eşalonarea la plată poate eșalonare la plată, cât și cele curente. Pe
solicita această înlesnire la plată cu c) să nu se afle în procedura de altă parte, statul se asigură că
condiţia ca până la data emiterii insolvenţei; încaseaza venituri certe, lunare, la bugetul
deciziei de eşalonare la plată să iasă general consolidat, obligații ce trebuie
din procedura insolvenţei; achitate de către debitori, respectiv, rate și
obligații curente.
articolul 186 alineatul (1), litera e) e) să nu li se fi stabilit răspunderea
se abrogă potrivit legislaţiei privind insolvenţa Flexibilizarea condițiilor de accesare a
şi/sau răspunderea solidară, potrivit eșalonării la plată, reglementate de Codul
prevederilor art. 25 şi 26. Prin de procedură fiscală, vizează crearea
excepţie, dacă actele prin care s-a posibilității de depunere a cererii de
stabilit răspunderea sunt definitive eșalonare la plată și de către debitorii aflați
în sistemul căilor administrative şi în procedura insolvenței, cu condiția ca
judiciare de atac, iar suma pentru aceștia să iasă din procedura insolvenței
care a fost atrasă răspunderea a până la emiterea deciziei de eșalonare la
fost achitată, condiţia se consideră plată.
îndeplinită. Prin această măsură se are în vedere
articolul 194 Condiţii de menţinere redresarea firmelor aflate în procedura
a valabilităţii eşalonării la plată insolventei, care își pot achita creanțele
datorate către alți creditori, decât ANAF, ori
alineatul (1), litera j) se modifică şi pentru cei pentru care singurele creanțe
va avea următorul cuprins: datorate sunt față de ANAF. Odată cu
"j) să achite sumele pentru care s-a ieșirea din insolvență, ANAF își va recupera
stabilit răspunderea potrivit obligațiile bugetare rămase nestinse, prin
j) să achite sumele pentru care s-a
prevederilor legislaţiei privind eșalonarea la plată acordată pe o perioadă
stabilit răspunderea potrivit
insolvenţa şi/sau răspunderea solidară de cel mult 5 ani, comportându-se astfel pe
prevederilor legislaţiei privind
potrivit prevederilor art. 25 şi 26, în cel piață, ca orice alt contribuabil care
insolvenţa şi/sau răspunderea
mult 30 de zile de la data stabilirii beneficiază de această facilitate fiscală.
solidară potrivit prevederilor art. 25
răspunderii, cu excepţia situaţiei în şi 26, în cel mult 30 de zile de la Debitorii care se află în procedura
care debitorul a solicitat eşalonarea la data stabilirii răspunderii; insolvenței, pe lângă condiția de a ieși din
plată potrivit art. 195; această procedură pană la emiterea
deciziei de eșalonare la plată, trebuie să
îndeplinească și celelalte condiții prevăzute
de Capitolul IV din Codul de procedura
fiscală.

De asemenea, având în vedere că


natura sumelor pentru care s-a stabilit
răspunderea potrivit legislaţiei privind
insolvenţa şi/sau răspunderea solidară,
potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Codul
de procedură fiscală, reprezintă în fapt
obligații bugetare, se propune ca debitorii
care se află în această situație să poată
beneficia de eșalonarea la plată.

O măsura similară este deja în vigoare


pentru restructurarea obligațiilor bugetare,
reglementată prin Ordonanța Guvernului nr.
6/2019, cu modificările și completările
ulterioare.

articolul 195 Modificarea deciziei de


eşalonare la plată în perioada de
valabilitate a eşalonării

"ART. 195

(1) Pe perioada de valabilitate a Corelare cu modificarea art.194


eşalonării, decizia de eşalonare la 1) Pe perioada de valabilitate a
plată poate fi modificată la cererea eşalonării, decizia de eşalonare la
debitorului prin includerea în eşalonare plată poate fi modificată la cererea
a următoarelor obligaţii fiscale cuprinse debitorului prin includerea în
în certificatul de atestare fiscală emis eşalonare a următoarelor obligaţii
de organul fiscal competent: fiscale cuprinse în certificatul de
a) obligaţiile fiscale de a căror plată atestare fiscală emis de organul
depinde menţinerea valabilităţii fiscal competent:
eşalonării la plată, prevăzute la art. a) obligaţiile fiscale de a căror
194 alin. (1) lit. a) - c), e) - j) şi n); plată depinde menţinerea
valabilităţii eşalonării la plată,
b) obligaţiile fiscale exigibile la data prevăzute la art. 194 alin. (1) lit. a) -
comunicării deciziei de menţinere a c), e) - i) şi n);
valabilităţii eşalonării, prevăzute la art.
200 alin. (2). b) obligaţiile fiscale exigibile la
data comunicării deciziei de
menţinere a valabilităţii eşalonării,
prevăzute la art. 200 alin. (2), cu
excepţia sumelor de natura celor
prevăzute la art. 194 alin. (1) lit. j).

(3) Cererea se depune până la (3) Cererea se depune până la


împlinirea termenului prevăzut la art. împlinirea termenului prevăzut la
194 alin. (1) lit. a) - c), e) - j) sau n), art. 194 alin. (1) lit. a) - c), e) - i)
după caz, ori până la împlinirea sau n), după caz, ori până la
termenului prevăzut la art. 200 alin. (2) împlinirea termenului prevăzut la
şi se soluţionează de organul fiscal art. 200 alin. (2) şi se soluţionează
competent prin decizie de modificare a de organul fiscal competent prin
deciziei de eşalonare la plată sau decizie de modificare a deciziei de
decizie de respingere, după caz. eşalonare la plată sau decizie de
respingere, după caz.

articolul 236 Executarea silită a


sumelor ce se cuvin debitorilor

"(3) În cazul sumelor urmăribile


reprezentând venituri şi disponibilităţi (3) În cazul sumelor urmăribile
în valută, instituţiile de credit sunt reprezentând venituri şi
autorizate să efectueze convertirea în disponibilităţi în valută, băncile sunt
lei a sumelor în valută, fără autorizate să efectueze convertirea
consimţământul titularului de cont, la în lei a sumelor în valută, fără
cursul de schimb afişat de acestea consimţământul titularului de cont, Necesitatea utilizării aceleiași sintagme în
pentru ziua respectivă. la cursul de schimb afişat de cuprinsul acestui articol, respectiv „instituție
acestea pentru ziua respectivă de credit”, ținând cont de dispozițiile art. 3
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
(13) În măsura în care este necesar, (13) În măsura în care este 99/2006 privind instituțiile de credit și
pentru achitarea sumei datorate la necesar, pentru achitarea sumei adecvarea capitalului, cu modificările și
data sesizării instituţiei de credit, datorate la data sesizării băncii, completările ulterioare.
potrivit alin. (12), sumele existente, potrivit alin. (12), sumele existente,
precum şi cele viitoare provenite din precum şi cele viitoare provenite
încasările zilnice în conturile în lei şi în din încasările zilnice în conturile în
valută sunt indisponibilizate în limita lei şi în valută sunt indisponibilizate
sumei necesare pentru realizarea în limita sumei necesare pentru
obligaţiei ce se execută silit, astfel cum realizarea obligaţiei ce se execută
aceasta rezultă din adresa de înfiinţare silit, astfel cum aceasta rezultă din
a popririi. Instituţiile de credit au adresa de înfiinţare a popririi.
obligaţia să plătească sumele Băncile au obligaţia să plătească
indisponibilizate în contul indicat de sumele indisponibilizate în contul
organul de executare silită în termen indicat de organul de executare
de 3 zile lucrătoare de la silită în termen de 3 zile lucrătoare
indisponibilizare. de la indisponibilizare.
(14) Din momentul indisponibilizării, (14) Din momentul
respectiv de la data şi ora primirii indisponibilizării, respectiv de la
adresei de înfiinţare a popririi asupra data şi ora primirii adresei de
disponibilităţilor băneşti, instituţiile de înfiinţare a popririi asupra
credit nu procedează la decontarea disponibilităţilor băneşti, băncile nu
documentelor de plată primite, procedează la decontarea
respectiv la debitarea conturilor documentelor de plată primite,
debitorilor şi nu acceptă alte plăţi din respectiv la debitarea conturilor
conturile acestora până la achitarea debitorilor, şi nu acceptă alte plăţi
integrală a obligaţiilor fiscale înscrise din conturile acestora până la
în adresa de înfiinţare a popririi, cu achitarea integrală a obligaţiilor
excepţia: fiscale înscrise în adresa de
înfiinţare a popririi, cu excepţia:

a) sumelor necesare plăţii


a) sumelor necesare plăţii drepturilor drepturilor salariale, inclusiv a
salariale, inclusiv a impozitelor şi impozitelor şi contribuţiilor aferente
contribuţiilor aferente acestora, reţinute acestora, reţinute la sursă, dacă,
la sursă, dacă, potrivit declaraţiei pe potrivit declaraţiei pe propria
propria răspundere a debitorului sau răspundere a debitorului sau
reprezentantului său legal, rezultă că reprezentantului său legal, rezultă
debitorul nu deţine alte disponibilităţi că debitorul nu deţine alte
băneşti; disponibilităţi băneşti;

b) sumelor necesare plăţii


accizelor de către antrepozitarii
autorizaţi. În acest caz, debitorul
b) sumelor necesare plăţii accizelor prezintă instituţiei de credit odată
de către antrepozitarii autorizaţi. În cu dispoziţia de plată şi copia
acest caz, debitorul prezintă instituţiei certificată, conform cu originalul, a
de credit odată cu dispoziţia de plată şi autorizaţiei de antrepozitar;
copia certificată, conform cu originalul,
a autorizaţiei de antrepozitar; c) sumelor necesare plăţii
accizelor, în numele antrepozitarilor
autorizaţi, de către cumpărătorii de
c) sumelor necesare plăţii accizelor, în produse energetice;
numele antrepozitarilor autorizaţi, de d) sumelor necesare plăţii
către cumpărătorii de produse obligaţiilor fiscale de care depinde
energetice; menţinerea valabilităţii înlesnirii. În
d) sumelor necesare plăţii obligaţiilor acest caz, debitorul va prezenta
fiscale de care depinde menţinerea instituţiei de credit odată cu
valabilităţii înlesnirii. În acest caz, dispoziţia de plată şi copia
debitorul va prezenta instituţiei de certificată, conform cu originalul, a
credit odată cu dispoziţia de plată şi documentului prin care s-a aprobat
copia certificată, conform cu originalul, înlesnirea la plată.
a documentului prin care s-a aprobat
înlesnirea la plată.
(15) Pe perioada popririi asigurătorii, (15) Pe perioada popririi
instituţiile de credit acceptă plăţi din asigurătorii, băncile acceptă plăţi
conturile debitorilor dispuse pentru din conturile debitorilor dispuse
stingerea sumelor prevăzute la alin. pentru stingerea sumelor prevăzute
(14), precum şi pentru stingerea la alin. (14), precum şi pentru
obligaţiilor fiscale aferente bugetelor stingerea obligaţiilor fiscale
administrate de organul fiscal care a aferente bugetelor administrate de
înfiinţat poprirea. organul fiscal care a înfiinţat
poprirea.
212 Declaraţia unică privind impozitul
pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de
Membră:

Confederaţia
Fiscală
Europeană persoanele fizice

Uniunea
Profesiilor
Liberale din
Romania
ALICE GHEORGHIU
212 Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
- noutăți, principii care trebuie avute în vedere la completare, rectificare.
Formularul 212 "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice a fost aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2127/2021 și
va fi utilizat pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând
cu anul 2021, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale
datorate începând cu anul 2022.
I.Noutăți
Prin Legea nr.296/2020 și Ordonanța Guvernului nr.8/2021, au fost aduse o serie de modificări și
completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, care au influențat reglementările legale în domeniul
impozitului pe venit.
1.Reglementare
CAS: art.139^1, 146 alin.(12) și 147^1 Cod fiscal
CASS: art.157^2, 168 alin.(11) și 169^1 Cod fiscal
- obligaţii fiscale (CAS și CASS) pentru persoanele fizice care realizează venituri reprezentând
remuneraţii, indemnizaţii şi alte venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani şi/sau în natură,
obţinute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de administraţie, membri ai directoratului,
membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanţi în
adunarea generală a acţionarilor sau orice alte activităţi desfăşurate în funcţii similare pentru activitatea
desfăşurată în străinătate la angajatori/plătitori de venit care nu au sediul permanent şi nu sunt rezidenţi
fiscali în România.

2
Modificare DU
• introducerea la Capitolul I, secțiunea 2, a două subsecțiuni distincte, după cum
urmează:
- subsecțiunea 1 - pentru stabilirea și declararea impozitului pe veniturile realizate
din străinătate;
- subsecțiunea 2 - pentru stabilirea și declararea contribuțiilor sociale datorate de
către contribuabili, pentru veniturile reprezentând remuneraţii, indemnizaţii şi alte
venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani şi/sau în natură, obţinute din
străinătate în calitate de membri ai consiliului de administraţie, membri ai
directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori,
membri fondatori, reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau orice alte
activităţi desfăşurate în funcţii similare pentru activitatea desfăşurată în străinătate la
angajatori/plătitori de venit care nu au sediul permanent şi nu sunt rezidenţi fiscali în
România;

3
2.Reglementare
Art.68^2 și art.114 alin.(2) lit.k^1) din Codul fiscal - regimul fiscal aplicabil în cazul
veniturilor realizate de către contribuabili, alţii decât titularul dreptului de proprietate, fost
proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Naţională
pentru Restituirea Proprietăţilor, ca urmare a valorificării dreptului de creanţă dobândit
în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în
România potrivit prevederilor Legii nr.165/2013;
În cazul acestor venituri, plățile anticipate se rețin la sursă la momentul plății veniturilor
și se iau în calcul de contribuabil la definitivarea impozitului anual, pe baza declarației
unice.
Modificare DU
• actualizarea secțiunii “Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venitul realizat şi
contribuţiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă”, de la Capitolul I din
formular, care devine secțiunea 8, prin introducerea câmpurilor necesare pentru
definitivarea impozitului anual datorat cu plățile anticipate reținute la sursă în
cazul veniturilor realizate de către contribuabili, alţii decât titularul dreptului de
proprietate, fost proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de
la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, ca urmare a valorificării
dreptului de creanţă dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013;

4
3.Reglementare

Art.85 Cod fiscal - un nou mecanism de stabilire și declarare a venitului anual din
închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală;
Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de
camere cuprins între unu și 5 camere inclusiv determină venitul anual pe baza
normelor de venit și completează, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai
inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, declarația unică privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Modificare DU
• introducerea la Capitolul I, secțiunea 1 din formular a unei subsecțiuni noi,
subsecțiunea 3, care se completează de persoanele fizice care realizează, în cursul
anului de raportare, venituri impuse pe baza normelor de venit din închirierea în scop
turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală;

5
4. Reglementare
Art.105 alin.(2) Cod fiscal - introducerea unei noi categorii de venit din activități agricole pentru care
venitul anual se determină pe bază de norme de venit (Plante furajere).
Modificare DU
• completarea tabelului “Produse vegetale” de la subsecțiunea 3, Capitolul II din formular cu o nouă
categorie de venit din activități agricole pentru care venitul anual se determină pe bază de norme
de venit - “Plante furajere”.
5. Reglementare
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială
a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării
activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2 a reglementat acordarea unor indemnizaţii lunare pentru
profesionişti şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile
conexe. Pentru aceste venituri, contribuabilii datorează impozit pe venit, contribuţie de asigurări
sociale şi contribuţie de asigurări sociale de sănătate. Obligaţiile fiscale se stabilesc de
contribuabil şi se declară prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice, până la termenul prevăzut la art.122 alin.(1) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Modificare DU
• introducerea la Capitolul I a unei secțiuni distincte, secțiunea 7, pentru stabilirea și declararea
obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile prevăzute de Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.111/2021;

6
Atenție!
Pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2021, s-a stabilit, prin Legea
nr.296/2020 că ”În situaţia în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei
valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de
schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a
României, din anul de realizare a venitului” (art.84 alin.(3^1) Cod fiscal)

7
II.Principii care trebuie avute în vedere la completare
Termen de depunere - 25 mai, inclusiv
Formularul are structură similară cu cea a formularelor depuse începând cu anul 2018, fiind,
însă modificat pentru a corespunde modificărilor legislative în domeniul impozitului pe venit și
a contribuțiilor sociale obligatorii
Modul de depunere a declaraţiei
a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de
primire.
Formularul "Anexa nr. ......... la formularul 212 Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice" se depune numai împreună cu declaraţia
unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
Data depunerii declaraţiei - data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data
depunerii la poştă, după caz;
b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă:
- prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV);
- pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.
Data depunerii declaraţiei - data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din
mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia
validării conţinutului declaraţiei.

8
A. Impozit pe venit

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit
pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice vor completa câte o secţiune
pentru fiecare categorie şi sursă de venit, atât pentru veniturile realizate, cât şi
pentru veniturile estimate

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi
independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi agricole, silvicultură
şi piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligaţia declarării
veniturilor şi depunerii declaraţiei.

9
Nr.crt Categorie de venit Cap.I - realizat Cap.II - estimat
1 Activităţi independente pentru care venitul net se
stabileşte în sistem real, pe baza datelor din da da
contabilitate;
2 Venituri din activităţi independente pentru care
venitul net se determină pe baza normelor de venit. nu da

3 Drepturi de proprietate intelectuală pentru care


venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza
cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele pentru da da
care impozitul se reţine la sursă

4 Cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net


se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din da da
contabilitate;
5 Chirii în valută - cedarea folosinţei bunurilor pentru
care venitul net se stabileşte pe baza cotelor
forfetare de cheltuieli, cu excepţia veniturilor din
cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este da da
exprimată în lei și pentru care nu s-a exercitat
opțiunea pentru stabilirea venitului net anual în
sistem real
6 Venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în
categoria venituri din activităţi independente, pentru
care venitul net anual se determină în sistem real, pe da da
baza datelor din contabilitate

7 Venituri din cedarea folosinţei bunurilor, în scop


turistic, pentru care venitul net anual se determină în da nu
sistem real
8 Venituri din cedarea folosinţei bunurilor, în scop
turistic, pentru care venitul net anual se determină pe da nu
bază de norme de venit
10
9 Chirii în lei - venituri din cedarea folosinței bunurilor
pentru care chiria este exprimată în lei (cote
forfetare) nu da

10 Activităţi agricole pentru care venitul net se


stabileşte în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate da da

11 Activităţi agricole pentru care venitul net se


determină pe bază de norme de venit nu da

12 Venituri din silvicultură şi/sau piscicultură;


da da

13 Transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni


cu instrumente financiare, inclusiv instrumente
financiare derivate, precum și din transferul aurului
de investiții da nu

14 Veniturile realizate din România, în cazul


contribuabililor care au început activitatea în luna
decembrie a anului de impunere da nu

15 Venituri din alte surse, pentru care contribuabilii au


obligaţia depunerii declaraţiei. da nu

16 Venituri din străinătate da nu


17 Venituri din indemnizații da nu

11
B.Contribuţia de asigurări sociale se completează de persoanele fizice care realizează:
*venituri din activităţi independente (venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii,
din profesii liberale şi contracte de activitate sportivă) cu excepția veniturilor din vânzarea energiei
electrice de către prosumatorii, persoane fizice, potrivit art.137 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal) şi/sau
*venituri din drepturi de proprietate intelectuală (cu excepţia veniturilor realizate în cazul exploatării
de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în cazul remunerației reprezentând
dreptul de suită și al remunerației compensatorii pentru copia private)

Persoanele fizice nu datorează contribuţia de asigurări sociale în următoarele situaţii:


a) dacă au estimat pentru anul fiscal de declarare un venit net/brut anual cumulat, din una sau
mai multe surse şi/sau categorii de venituri, cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară,
iar venitul net/brut anual cumulat realizat este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară. Fac
excepţie contribuabilii care au optat pentru plata contribuţiei. În acest caz, contribuţia plătită nu se
restituie, aceasta fiind valorificată la stabilirea elementelor necesare determinării pensiei, potrivit legii;
b) dacă persoanele sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale şi nu au obligaţia
asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum şi în situaţia în care au calitatea de pensionari;
c) dacă realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor și au obținut numai venituri din drepturi
de proprietate intelectuală;
d) dacă, potrivit legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor
privind sistemele de securitate socială la care România este parte, nu datorează contribuţii de asigurări
sociale în România.

12
Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală/
venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la
sursă, potrivit legii:
- AU OBLIGAȚIA de a completa subsecţiunea, dacă nivelul venitului realizat pe fiecare
sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru
care se datorează contribuţia, iar nivelul venitului net/brut cumulat este cel puţin egal cu
12 salarii minime brute pe ţară.
- NU AU OBLIGAȚIA - dacă, potrivit contractului încheiat între părți, plătitorul de venit are
obligaţia să calculeze, să reţină, să plătească şi să declare contribuţia de asigurări
sociale.

Venit estimat sub 12 salarii minime


brute pe ţară, în vigoare la data Venit realizat sub 12 salarii minime Venit realizat peste 12 salarii
depunerii declaraţiei privind venitul brute pe ţară, minime brute pe ţară,
estimat (CapII)
- nu datorează CAS - nu datorează CAS - datorează CAS - baza de calcul cel
puțin 12 salarii minime brute pe țară
Depun declarația
- optează pentru plata CAS - contribuţia plătită nu se restituie, - datorează CAS - baza de calcul cel
aceasta fiind valorificată la stabilirea puțin 12 salarii minime brute pe țară
elementelor necesare determinării Nu depun declarația
pensiei, potrivit legii

13
C.Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se completează de persoanele fizice care
obțin următoarele categorii de venit:
a) venituri din activităţi independente;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II şi III din Codul
fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările
ulterioare, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal;
d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
f) venituri din investiţii;
g) venituri din alte surse,
iar venitul net/brut anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii
minime pe ţară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia.
CASS nu se datorează de către:
a) persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate,
prevăzute la art. 154 din Codul fiscal;
b) persoanele care, potrivit legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale,
precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte,
nu datorează contribuţii de asigurări sociale de sănătate în România.

14
Venit estimat sub 12 salarii minime brute pe ţară,
Venit realizat sub 12 salarii Venit realizat peste 12 salarii
în vigoare la data depunerii declaraţiei privind
minime brute pe ţară minime brute pe ţară
venitul estimat (CapII)
nu datorează CASS nu datorează CASS datorează CASS - baza de
calcul 12 salarii minime brute
pe țară
optează dacă declarația se depune până la Nu declară CASS datorează CASS - baza de
pentru plata 25 mai - baza de calcul 6 salarii calcul 12 salarii minime brute
CASS minime brute pe țară la data pe țară
depunerii declarației
dacă declarația se depune după 25 Nu declară CASS datorează CASS - baza de
mai - baza de calcul nr luni până la calcul 12 salarii minime brute
următorul termen de depunere x pe țară
salariul minim brute pe țară la data
depunerii declarației

Venit estimat peste 12 salarii minime brute pe


Venit realizat sub 12 salarii Venit realizat peste 12 salarii
ţară, în vigoare la data depunerii declaraţiei
minime brute pe ţară *) minime brute pe ţară
privind venitul estimat (CapII)
Datorează CASS - baza de calcul 12 salarii minime datorează CASS - baza de Nu depun declarația
brute pe țară la data depunerii declarației calcul 6 salarii minime brute pe
țară - depun declarația

*) contribuabilul nu a avut calitatea de salariat şi nu s-a încadrat în categoriile de


persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

15
D. Reguli pentru indemnizațiile acordate potrivit OUG nr.30/2020, OUG nr.132/2020 și
OUG nr.111/2021
Indemnizațiile nu constituie venituri din desfăşurarea activităţii, iar pentru acestea
se aplică următoarele reguli, după caz:
a) calculul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii se efectuează
separat faţă de veniturile realizate din desfăşurarea activităţii;
b) nu se iau în calcul la verificarea încadrării în plafonul minim pentru plata CAS și
CASS
c) prin derogare de la prevederile art. 121, 151 şi 174 din Legea nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, indemnizaţiile nu fac obiectul acordării bonificaţiei
stabilite prin legea anuală a bugetului de stat.

Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de pensii, care nu au obligaţia


asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, datorează contribuţia de asigurări
sociale pentru indemnizaţiile respective la sistemul propriu de pensii

Persoanele fizice beneficiare ale indemnizaţiilor nu pot dispune asupra destinaţiei


unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent
indemnizaţiilor respective, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult,
precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

16
E. Destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul
net/câştigul net anual impozabil
Pot fi direcționate sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual
impozabil din care se scade, dacă este cazul, potrivit legii, costul de achiziţie al aparatelor de marcat
electronice fiscale, precum şi/sau din impozitul datorat pe câştigul net anual impozabil, pentru
susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de
cult, precum şi pentru acordarea de burse private.
- solicitarea de direcționare trebuie depusă până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor
celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii.
Contribuabilii care obţin venituri din străinătate de aceeaşi natură cu cele obţinute din
România pentru care există dreptul de a dispune asupra destinaţiei sumei reprezentând până
la 3,5% din impozitul pe venit datorat, pot dispune şi asupra destinaţiei sumei reprezentând până la
3,5% din impozitul pe venitul realizat în străinătate, datorat în România, după deducerea creditului
fiscal.
Entităţile nonprofit/unităţile de cult beneficiază de sumele reprezentând până la 3,5% din
impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil dacă la momentul plăţii
acestora de către organul fiscal figurează în Registrul entităţilor/ unităţilor de cult pentru care se
acordă deduceri fiscale.
Opțiunea se exercită până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a
veniturilor, sub sancţiunea decăderii.

ATENȚIE - Prin legea anuală a bugetului de stat NU A FOST STABILITĂ BONIFICAȚIE!!!!

17
III. RECTIFICAREA DECLARAȚIEI
Declaraţia rectificativă:
- se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţa/căsuţele "Declaraţie
rectificativă privind Capitolul I" şi/sau "Declaraţie rectificativă privind Capitolul II",
completându-se, după caz, capitolul I "Date privind impozitul pe veniturile realizate şi
contribuţiile sociale datorate pentru anul ....." şi/sau capitolul II "Date privind impozitul pe
veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale
datorate pentru anul ...........".
- se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute în capitolul
supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială/anterioară.
- se utilizează pentru:
*corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice;
*modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;
*modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit
legii;
*modificarea unor date referitoare la contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări
sociale de sănătate;
*corectarea altor informaţii prevăzute de formular.

18
ATENȚIE!!!
- declaraţia iniţială este declaraţia care nu are nicio bifă de rectificativă selectată;
- este permisă depunerea unei singure declaraţii iniţiale;
- declaraţia rectificativă este declaraţia cu cel puţin o bifă de rectificativă selectată (la
capitolul I sau capitolul II sau la ambele capitole);
- o declaraţie rectificativă care rectifică ambele capitole (capitolul I şi capitolul II) trebuie
să aibă ambele bife de rectificare selectate.

Rectificarea impozitului pe venitul estimat se poate realiza:


- pe perioada de prescripție - categoriile de venit pentru care legea prevede obligația
de declarare numai potrivit art.120 Cod fiscal - Cap.II din declarația unică - venit
estimat;
- până la data de 31 decembrie a anului de impunere - celelalte categorii de venit

19
Membră: Modificarea formularelor de declarații -
Confederaţia
Fiscală Formularul 100
Europeană

Uniunea
Profesiilor
Liberale din
Romania
ALICE GHEORGHIU
Modificarea formularelor de declarații - Formularul 100

Modificarea 1 - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare


Fiscală nr. 64/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei privind
impozitul pe venitul suplimentar prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 259/2021
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea
unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale
pentru sezonul rece 2021 - 2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază
sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta
Dunării", precum şi privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului
şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim
de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

2
Reglementare legală
Potrivit art.II din Legea nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru
consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022,
precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea
de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții
Apuseni și în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”, venitul suplimentar realizat de
producătorii de energie electrică rezultat din diferența dintre prețul mediu lunar de
vânzare al energiei electrice și prețul de 450 lei/MWh se impozitează cu 80%.
Potrivit art.XXXVI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele
măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea unor
acte normative, impozitul pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie
electrică se declară și se plătește la bugetul de stat, de către producătorii de energie
electrică, cu excepția producătorilor de energie electrică pe bază de combustibili
fosili, inclusiv cogenerare, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei
pentru care se datorează acest impozit.
Modificare formular:
- completarea Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat
poziția 80 ”Impozit pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie
electrică”
3
Modificarea 2 - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Nr. 237/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de
stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă - MO nr. 178 din 23 februarie 2022
a)Reglementare legală
Prin Ordonanța Guvernului nr.8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal au fost aduse următoarele modificări:
- modificarea art.43 alin.(3), în sensul cuprinderii în sfera de reglementare a impozitului pe
dividende a tuturor situațiilor de distribuire a acestora.
- completarea art.45, cu o dispoziție tranzitorie privind efectuarea plății anticipate, pentru
trimestrul I al fiecărui an fiscal/an fiscal modificat, la nivelul sumei rezultate din
aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se
efectuează plata anticipată, de către contribuabilii care declară şi plătesc impozitul pe
profit anual, cu plăţi anticipate, și care intră sub incidența prevederilor art.I din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.153/2020, cu modificările ulterioare.
Modificare formular:
Modificarea și completarea corepunzătoare a Instrucțiunilor de completare a
formularului 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”

4
b)Reglementare legală
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea
unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a fost modificat art.132
alin.(2) din Codul fiscal și a fost instituită obligația depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru plătitorii de
venituri din pensii.
Modificare formular:
- eliminarea poziției 73 “Impozit pe veniturile din pensii” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul
de stat;
c)Reglementare legală
Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de
stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative,
contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și contribuabilii plătitori de impozit
specific unor activități beneficiază de reduceri ale impozitului.
Totodată, pe perioada aplicării art.I din ordonanța de urgență menționată, au fost prevăzute noi termene
de declarare pentru trimestrul IV în cazul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și pentru semestrul
II în cazul impozitului specific unor activități, respectiv până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.
Modificare formular:
- Modificarea formularului 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” și a formularului
710 “Declarație rectificativă” pentru a evidenția reducerile de impozit, potrivit Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.153/2020 - rd.1.3 ”Reducere impozit conform OUG nr.153/2020”;

5
d)Reglementare legală
Prin Hotârărea Guvernului nr.70/2022 a fost aprobată Procedura privind încasarea
redevenței obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la
suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau
necarbogazoase.
Astfel prin hotârărea menționată, se reglementează modalitatea de declarare și plată a
redevenței obținută prin concesionare, din activități de exploatare a apelor minerale
naturale carbogazoase sau necarbogazoase și a resurselor la suprafață ale statului,
potrivit art.45^1 alin.(2) din Legea minelor nr.85/2003, precum și a redevenței obținute
prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului,
reprezentând terenuri cu destinaţie agricolă, potrivit prevederilor art.307 alin.(2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modul de
plată și încasare a redevenței. Se constituie venit la bugetul de stat 20% din aceste
redevențe.
Modificare formular:
- completarea Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat cu două noi poziții:
81 Redevență obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la
suprafață și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase;
82 Redevență obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la
suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolă.

6
Modificarea 3 - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
449/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate
pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la
sursă, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 64/2022 privind aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare
pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021 - 2022, precum şi
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei
"Delta Dunării", precum şi privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau reţinere la sursă, MO nr.298 din 28 martie 2022
Reglementare legală
Prin art.II pct.(2) din Ordonanța Guvernului nr.11/2022 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, a fost completat art. 41 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare, cu un nou alineat (17^1), conform căruia contribuabilii care aplică și
prevederile art.40^3 au obligația de a calcula, declara și plăti, trimestrial, impozitul pe profit stabilit
potrivit art.40^3, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează
impozitul.
Modificare formular:
- completarea Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat,
poziția 83 ”Impozit pe profit datorat potrivit art.40^3 din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal”
7
Modificarea 4 - la Aviz conform MF
Reglementare legală
Prin Legea nr.30/2022 din 25 februarie 2022 pentru modificarea şi completarea art.13 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor
de noroc şi pentru completarea art.20^2 alin.(3) din Legea educaţiei fizice şi sportului
nr.69/2000, s-a reglementat că un procent de 98,8% din taxele percepute pentru obţinerea
licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc,
taxa de acces prevăzută la alin. (4), precum şi din celelalte taxe prevăzute în Ordonanţă de
urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc se
constituie venit la bugetul de stat, iar un procent de 1% din aceste taxe se constituie ca
venit al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi 0,2% ca venit al Comitetului Naţional
Paralimpic.
Legea stabilește, de asemenea, că sumele datorate Comitetului Olimpic şi Sportiv Român
şi Comitetului Naţional Paralimpic se declară în declaraţia fiscală depusă la Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală, pe un rând distinct, iar plata acesteia se realizează într-
un cont de venituri deschis la Trezoreria Statului la dispoziţia Comitetului Olimpic şi Sportiv
Român şi Comitetului Naţional Paralimpic.
Modificare formular:
completarea Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat prin completarea
acestuia cu două noi poziții:
Taxă datorată Comitetului Olimpic şi Sportiv Român;
Taxă datorată Comitetului Naţional Paralimpic.
8
Modificarea 5 - OpANAF nr.856/2022 - la MO, pentru publicare
Reglementare legală
La art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile
aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1
aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul energiei, s-a menținut impozitul suplimentar datorat de
producătorii de energie electrică, fiind reglementată și metodologia de calcul al
impozitului.
Modificare formular:
modificarea poziției 80 ”Impozit pe venitul suplimentar realizat de producătorii de
energie electrică” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, în
concordanță cu noile reglementări din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.27/2022.

9
Rambursarea taxei pe valoarea
adăugată
Membră:

Confederaţia
Fiscală
Europeană

Uniunea
Profesiilor
Liberale din
Romania
ALICE GHEORGHIU
Rambursare TVA

Prin dispozițiile pct.19 al art.I din Ordonanța Guvernului nr.11/2021 pentru


modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și
reglementarea unor măsuri fiscale, au fost modificate prevederile art.169
”Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată” din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit art.VI alin.(4) din ordonanță,
reglementările se aplică începând cu data de 1 februarie 2022.
Prin această modificare legislativă, au fost permanentizate regulile speciale
pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu
opțiune de rambursare, aprobate prin art.XI din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale.

Potrivit acestor prevederi legale, taxa pe valoarea adăugată se rambursează


cu efectuarea, ulterior a inspecției fiscale, cu excepția unor situații reglementate
distinct, pe categorii de contribuabili.

2
Pentru contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, rambursarea TVA se
acordă după efectuarea inspecției fiscale anticipate doar în următoarele situații:
- contribuabilul/plătitorul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate
ca infracţiuni;
- organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei
rambursări necuvenite;
- pentru contribuabilul/plătitorul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare
voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor
pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale.

Pentru alți contribuabili decât contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,


rambursarea TVA se acordă după efectuarea inspecției fiscale anticipate şi în
următoarele situații:
- contribuabilul/plătitorul depune primul decont cu sume negative de TVA cu
opţiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA;
- soldul sumei negative de TVA solicitată la rambursare provine dintr-un număr de
perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o
perioadă de 12 luni.

3
Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de
rambursare este aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 352/2022 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a
deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de
rambursare, publicat în MO nr. 242/11.03.2022.

Se consideră că persoanele impozabile prezintă risc de rambursare


necuvenită a TVA dacă se regăsesc în oricare dintre următoarele situaţii:
a) organele fiscale primesc documente oficiale de la alte instituţii, care vizează
aspecte de natură fiscală şi dacă se constată că au incidenţă în acordarea unei
rambursări necuvenite de TVA.
Referatele se întocmesc de structurile din cadrul organului fiscal care au primit
spre soluţionare documentele oficiale sus-menţionate, numai dacă cuprind cel puţin
unul dintre elementele următoare:
- operaţiunile/tranzacţiile au fost efectuate în scopul sustragerii de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată;
- estimarea implicaţiilor asupra bazei de impozitare a TVA.

4
Referatele vor cuprinde şi cel puţin o categorie de informaţii din care să rezulte
elemente cum ar fi:
- informaţii din care să rezulte stabilirea, în mod eronat sau cu rea-credinţă, de către
persoana impozabilă a impozitelor şi taxelor, cu incidenţă în diminuarea bazei
impozabile a TVA şi a taxei pe valoarea adăugată aferente;
- informaţii din care să rezulte existenţa indiciilor de omisiune, în tot sau în parte, a
evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale
efectuate sau a veniturilor realizate, cu influenţă asupra taxei pe valoarea adăugată;
- informaţii din care să rezulte evidenţierea în actele contabile sau în alte documente
legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor
operaţiuni fictive sau ţinerea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau
alte mijloace de stocare a datelor, cu influenţă asupra taxei pe valoarea adăugată.
În cazul în care informaţiile provin de la organe de cercetare penală, referatele
se întocmesc numai la momentul punerii în mişcare a acţiunii penale;

5
b) în cadrul acţiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot întruni
elementele constitutive ale unor infracţiuni cu implicaţii de natură fiscală.
În acest sens, în referatele întocmite de organele fiscale care au efectuat controlul fiscal
se vor detalia operaţiunile/tranzacţiile efectuate cu influenţă asupra bazei de impozitare
a taxei pe valoarea adăugată, operaţiuni care pot întruni elementele unei infracţiuni, cu
precizarea prevederilor legale încălcate pentru situaţia de fapt identificată. În acest caz,
referatul va cuprinde cel puţin elementele prevăzute la lit. a);

c) cu ocazia inspecţiei fiscale ulterioare au fost stabilite diferenţe mai mari de 10%
din suma rambursată, dar nu mai puţin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA
care a făcut obiectul inspecţiei fiscale ulterioare.
Referatele întocmite de organele de inspecţie fiscală vor cuprinde informaţii referitoare
la: diferenţele suplimentare constatate, cuantumul acestora, prevederile legale
încălcate, caracterul întâmplător sau continuu al încălcării prevederilor legale, informaţii
privind conformarea voluntară a persoanei impozabile, alte informaţii relevante în
motivarea propunerii de înscriere în baza de date specială;

6
d) s-au constatat neconcordanţe semnificative, verificate şi confirmate de organul
fiscal, între informaţiile înscrise în declaraţiile informative privind
livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (formular 394) de
persoanele înregistrate în scopuri de TVA depuse de persoana impozabilă şi
cele depuse de partenerii de afaceri şi/sau neconcordanţe semnificative între
informaţiile înscrise în declaraţiile informative privind
livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (formular 390 VIES - declaraţii
recapitulative) depuse de persoana impozabilă şi cele depuse de partenerii de
afaceri şi transmise organului fiscal prin intermediul sistemului informatic de
schimb de informaţii privind TVA între statele membre ale Uniunii Europene.

Referatul întocmit de structura din cadrul organului fiscal care a făcut


constatarea va conţine informaţii din care să rezulte că neconcordanţele
semnificative sunt generate de persoana impozabilă în cauză, că nu au fost corectate
ulterior şi că au o influenţă relevantă asupra acordării unei rambursări necuvenite de
taxă pe valoarea adăugată. Totodată, în cuprinsul acestuia se va menţiona
modalitatea de confirmare a neconcordanţelor, cum ar fi: notificarea contribuabilului
şi confirmarea neconcordanţelor, solicitarea de informaţii de la terţi (inclusiv
solicitarea de informaţii prin SCAC), constatarea la faţa locului.

7
Pentru deconturile care se află în curs de soluţionare la data înscrierii persoanei
impozabile în baza de date, procedura se întrerupe, iar deconturile se soluţionează cu
inspecție fiscală anticipată.

Pentru persoanele impozabile înscrise în baza de date specială, la fiecare


DNOR depus, compartimentul de specialitate solicită structurii din cadrul organului
fiscal care a propus înscrierea persoanei impozabile în baza de date să efectueze o
analiză, pentru a stabili dacă persoana impozabilă mai prezintă risc de
rambursare necuvenită.

Radierea persoanei impozabile din baza de date specială se face atât la


propunerea motivată a structurii din cadrul organelor fiscale care a propus înscrierea,
cât şi la propunerea altor organe fiscale implicate în procedura de rambursare, până
la data de 5 a fiecărei luni, cu aprobarea coordonatorului structurii în cauză.

8
Radierea din baza de date specială se face pornind de la motivele care au stat la
baza înscrierii şi/sau menţinerii în această bază de date, în oricare dintre următoarele
situaţii:
a) independent de motivele pentru care persoana impozabilă a fost înscrisă în baza de
date specială, în situaţia în care organele de inspecţie fiscală au constatat într-o
perioadă de 12 luni de la data încadrării în clasa de risc, perioadă care să includă
cel puţin 3 deconturi cu opţiune de rambursare soluţionate, diferenţe de TVA mai
mici de 10% din suma rambursată/solicitată la rambursare, dar nu mai mult de
50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecţiei fiscale;
b) persoana impozabilă şi-a încetat activitatea şi a fost radiată din evidenţele fiscale;
c) structurile care au propus înscrierea/menţinerea persoanei impozabile în baza
de date specială transmit compartimentului de specialitate un referat motivat, cu
propunerea de radiere a persoanei impozabile respective, care se supune
aprobării comisiei din cadrul organului fiscal

9
Noutăți în domeniul înregistrării fiscale
Membră:

Confederaţia
- noile formulare
Fiscală
Europeană

Uniunea
Profesiilor
Liberale din
Romania
ALICE GHEORGHIU
Noutăți în domeniul înregistrării fiscale - noile formulare

Noile formulare de înregistrare fiscală au fost aprobate prin Ordinul președintelui


Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1699/2021 din 25 octombrie 2021
pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de
obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal - publicat în MO nr. 1056 din 4
noiembrie 2021, care a intrat în vigoare în 90 de zile de la data publicării

Au fost eliminate 11 formulare utilizate de contribuabili pentru declararea unor


mențiuni sau situații prevăzute de legislația în vigoare, informațiile din aceste
formulare fiind cuprinse în declarațiile de înregistrare fiscală.

2
Formularele eliminate (abrogate) sunt:
- 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a
impozitului pe profit”,
- 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal”,
- 050 „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”,
- 061 „Declaraţie privind sediile secundare”,
- 085 ”Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit.h) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal”,
- 087 ”Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori”,
- 091 ”Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care
efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care
efectuează achiziții intracomunitare de bunuri”,
- 092 ”Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și
care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România”,
- 094 ”Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada
fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri
în anul precedent”,
- 097 ”Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”,
- 099 ”Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art.316 alin. (12)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.
3
Formularele de înregistrare fiscală au fost structurate pe secțiuni.

De exemplu, în formularul 010 există următoarele secțiuni:


SECȚIUNEA A - Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
- cuprinde informațiile din formularul 050 „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului
fiscal al contribuabilului”

SECȚIUNEA B - Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal


privind TVA
Subsecțiunea I - Înregistrarea în scopuri de TVA
Subsecțiunea II - Mențiuni privind schimbarea/menținerea perioadei fiscale
- cuprinde informațiile din formularele:
*092 ”Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca
perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România”
*094 ”Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care
perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții
intracomunitare de bunuri în anul precedent”,
4
Subsecțiunea III - Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art.275
alin.(2) și art.278 alin.(5) lit.h) din Codul fiscal (locul livrării pentru vânzările
intracomunitare de bunuri la distanță și locul prestării, către persoane neimpozabile, a
serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate
pe cale electronică)
- cuprinde informațiile din formularul 085 ”Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării
prevederilor art. 278 alin. (5) lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”
Subsecțiunea IV - Notificare privind sistemul TVA la încasare
- cuprinde informațiile din formularul 097 ”Notificare privind aplicarea/încetarea
aplicării sistemului TVA la încasare”,
Subsecțiunea V - Notificare privind regimul special pentru agricultori
- cuprinde informațiile din formularul 087 ”Notificare privind aplicarea/încetarea
aplicării regimului special pentru agricultori

5
Subsecțiunea VI - Înregistrarea în scopuri de TVA sau menţiuni în cazul altor persoane
care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru
agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri, conform art.317 din Codul
fiscal
- cuprinde informațiile din formularul 091 ”Declarație de înregistrare în scopuri de
TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare
sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează achiziții
intracomunitare de bunuri”
SubsecțiuneaVII - Înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art.316 alin.(12) din Codul fiscal
- cuprinde informațiile din formularul 099 ”Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe
valoarea adăugată, potrivit art.316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare”
Subsecțiunea VIII - Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca
persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

6
SECȚIUNEA C - Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate:
- impozit pe profit, inclusiv informațiile preluate din formularele:
*012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a
impozitului pe profit”,
*014 „Notificare privind modificarea anului fiscal”,
- impozit pe veniturile microîntreprinderilor
- impozit specific unor activități

SECȚIUNEA D - Date privind vectorul fiscal pentru angajatori sau asimilați


acestora
- impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
- CAS
- CASS
- CAM

7
SECȚIUNEA E - Date privind vectorul fiscal pentru alți plătitori de venit
Se completează de către plătitorii de venit pentru:
- Venituri realizate din drepturi de proprietate intelectuală
- Venituri realizate în baza contractelor de activitate sportivă
Prin art.4 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
nr.1699/2021 au fost stabilite categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu
caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal.
Această secțiune se completează de către plătitorii de venit care, prin natura activității
pe care o desfășoară, au permanent obligația de a declara obligațiile fiscale
reținute la sursă de la beneficiarii de venit.
- impozit pe venit
- CAS
- CASS

8
SECȚIUNEA F - Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate
- accize
- contribuţie pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
- redevenţe miniere
- redevenţe petroliere
- impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural
- impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării
preţurilor din sectorul gazelor naturale
- impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât
gazele naturale
- taxe datorate potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc

SECȚIUNEA G - Date privind sediile secundare care nu au obligația înregistrării


fiscale
-cuprinde informațiile din formularul 061 „Declaraţie privind sediile secundare”

9
OPANAF nr.423 - Formular 101

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor


măsuri fiscale de stimulare a menținerii/ creșterii capitalurilor proprii,
precum și pentru completarea unor acte normative

-contribuabilii plătitori de impozit pe profit beneficiază de reduceri ale


impozitului pe profit anual, pentru perioada 2021-2025, cu excepția
contribuabililor pentru care reglementările contabile sunt emise de Banca
Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

-termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit


aferent anului fiscal: pe perioada aplicării reducerii de impozit, prin
derogare de la prevederile art. 41 şi 42 din Codul fiscal - 25 iunie inclusiv a
anului următor, iar pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor
art. 16 alin. (5) din Codul fiscal până la data de 25 a celei de-a şasea luni
inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.

Legea nr.296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015


privind Codul fiscal

-în situaţia în care un beneficiar al unei sponsorizări/burse private/mecenat


restituie suma respectivă contribuabilului, potrivit legii, într-un an fiscal
diferit de cel în care a fost acordată sponsorizarea/bursa privată/mecenatul,
suma dedusă pentru acea sponsorizare/bursă privată sau mecenat din
impozitul pe profit, în perioade fiscale precedente, în limita prevăzută de
lege, se adaugă ca diferenţă de plată la impozitul pe profit datorat în anul
restituirii sponsorizării/bursei private/mecenatului.

-potrivit art.45 alin.(7) din Codul fiscal, contribuabilii care la determinarea


impozitului pe profit aferent anului 2020 scad costul de achiziţie al
aparatelor de marcat electronice fiscale achiziţionate şi puse în funcţiune în
anii 2018 şi 2019, potrivit Legii nr. 153/2020, pentru care au aplicat în anii
respectivi prevederile art.22, adaugă la impozitul datorat şi valoarea
impozitului pe profit scutit aferent acestor aparate.

Modificări și completări - Formular 101 (OPANAF nr.423)

1.Introducerea unor rânduri distincte, pentru a evidenția reducerile de


impozit, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2020 (rd.46), a
diferenței de impozit pe profit datorat urmare a restituirii sponsorizării/
bursei private/ mecenatului, potrivit Legii nr.296/2020 (rd.50), precum și
valoarea impozitului pe profit scutit aferent caselor de marcat, potrivit
art.45 alin.(7) din Codul fiscal (rd.51);

2.Introducerea a două rânduri pentru evidențierea cheltuielilor cu dobânzile


și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, reportate
din anii precedenți, potrivit art.40^2 din Codul fiscal și a sumelor deductibile
în anul curent reprezentând dobânda şi alte costuri echivalente dobânzii din
punct de vedere economic, incluse în costul unui mijloc fix (rd.12.1 și
rd.12.2);

3.Reformularea denumirii indicatorului de la rd. 14;

4.Eliminarea rândului 14.1 Filtre prudenţiale;


5.Eliminarea rândului 34 Sume asimilate cheltuielilor nedeductibile;

6.Eliminarea rândului 45 Reducerea de 5% a impozitului pe profit conform


O.G. nr. 23/2017;

7.Eliminarea rândului 49 Bonificaţia aplicată conform O.U.G. nr. 33/2020;

8. Introducerea unei casete “Declarație depusă de contribuabilii pentru care


reglementările contabile sunt emise de BNR, respectiv ASF”, pentru
identificarea contribuabililor pentru care nu se aplică prevederile Ordonanței
de urgență a Guvernului nr.153/2020.

ANAF DECLARAŢIE
Agenţia Naţională de PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT
Administrare Fiscală ANUL |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ | 101
PERIOADA |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ | - |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |
Statul de rezidenţă: |¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ |

Temeiul legal pentru depunerea declaraţiei ...........

|¯ | Declaraţie rectificativă Cod de identificare fiscală a succesorului


|¯ ¯ | |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |
|¯ | Opţiune privind regularizarea impozitului, potrivit art. 225 şi art. 227 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal.
|¯ | Declaraţie depusă după anularea rezervei
verificării ulterioare.
|¯ | Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
|¯ | Declaraţie depusă de contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de B.N.R., respectiv de
A.S.F. Kommentar [71]: Introducere

A. Date de identificare a contribuabilului/plătitorului


Cod de identificare fiscală |¯ ¯ ¯ ¯ | |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ | Cod CAEN
|¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |
Denumire
|¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ |
Judeţ |¯ ¯ ¯ ¯ ¯ | Localitate |¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ | Stradă |¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ | Număr |¯ ¯ ¯ | Bloc |¯ ¯ ¯ ¯ | Scară
|¯ ¯ |
Ap. |¯ ¯ ¯ ¯ | Cod poştal |¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ | Sector |¯ ¯ | Telefon |¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ | Fax |¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ | E-mail
|¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ |

B. Date privind impozitul pe profit


Nr. DENUMIRE INDICATORI SUME
crt. - lei -
1 Venituri din exploatare 1
2 Cheltuieli de exploatare 2
3 Rezultat din exploatare (rd. 1 - rd. 2) 3
4 Venituri financiare 4
5 Cheltuieli financiare 5
6 Rezultat financiar (rd. 4 - rd. 5) 6
7 Rezultat brut (rd. 3 + rd. 6) 7
8 Elemente similare veniturilor, din care: 8
8.1 Elemente similare veniturilor potrivit art. 46 din Codul fiscal 8.1
8.2 Elemente similare veniturilor din retratări 8.2
8.3 Elemente similare veniturilor din reducerea sau anularea filtrelor prudenţiale 8.3
8.4 Elemente similare veniturilor potrivit art. 25 alin. (10) din Codul fiscal 8.4
9 Elemente similare cheltuielilor, din care: 9
9.1 Elemente similare cheltuielilor din retratări 9.1
10 Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor 10
(rd. 7 + rd. 8 - rd. 9)
11 Amortizare fiscală, din care: 11
11.1 Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate prevenirii accidentelor 11.1
de muncă şi bolilor profesionale
11.2 Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate înfiinţării şi funcţionării 11.2
cabinetelor medicale
11.3 Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe care la data intrării în patrimoniu 11.3
au o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului
12 Cheltuieli cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere 12
economic, din care:
12.1 Cheltuieli cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere 12.1
economic, reportate din anii precedenţi, potrivit art. 402 din Codul fiscal Kommentar [72]: Introducere

12.2 Sume deductibile în anul curent reprezentând dobânda şi alte costuri echivalente 12.2
Kommentar [73]: Introducere
dobânzii din punct de vedere economic, incluse în costul unui mijloc fix
13 Rezerva legală deductibilă 13
14 Provizioane fiscale şi ajustări pentru depreciere, potrivit art. 26 din Codul fiscal 14
Kommentar [74]: Reformularea
denumirii indicatorului de la rd.14
15 Alte sume deductibile, din care: 15
15.1 Deduceri suplimentare pentru cercetare-dezvoltare 15.1
16 Total deduceri (rd. 11 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15) 16
17 Venituri neimpozabile din dividende, din care: 17
17.1 Venituri din dividende primite de la o persoană juridică română 17.1
17.2 Venituri din dividende primite de la o persoană juridică străină, situată într-un 17.2
stat terţ, în condiţiile prevăzute de lege
17.3 Venituri din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru U.E., în 17.3
condiţiile prevăzute de lege
18 Venituri din evaluarea/reevaluarea/vânzarea/cesiunea titlurilor de participare, în 18
condiţiile prevăzute de lege
19 Venituri din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane 19
juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de
evitare a dublei impuneri, în condiţiile prevăzute de lege
20 Alte venituri neimpozabile 20
21 Total venituri neimpozabile (rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20) 21
22 Profit/pierdere (rd. 10 - rd. 16 - rd. 21) 22
23 Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat şi impozitul pe profit amânat 23
24 Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul realizat în străinătate 24
25 Dobânzi/majorări de întârziere, amenzi, confiscări şi penalităţi datorate către 25
autorităţile române/străine
26 Cheltuieli de protocol care depăşesc limita prevăzută de lege 26
27 Cheltuieli de sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii 27
28 Cheltuieli cu amortizarea contabilă 28
29 Cheltuieli cu provizioanele/ajustările pentru depreciere şi a rezervelor peste 29
limitele sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege
30 Cheltuieli nedeductibile potrivit art. 25 alin. (10) din Codul fiscal 30
31 Cheltuieli cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere 31
economic reportate pentru perioada următoare
32 Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile 32
33 Alte cheltuieli nedeductibile 33
Kommentar [75]: Eliminarea rd.34
Sume asimilate cheltuielilor
nedeductibile . Renumerotare.

34 Total cheltuieli nedeductibile (rd. 23 la rd. 33) 34


35 Total profit impozabil/pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de 35
reportarea pierderii (rd. 22 + rd. 34)
36 Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare 36
37 Pierdere fiscală în perioada curentă transferată potrivit art. 31 alin. (2) din 37
Codul fiscal
38 Pierdere fiscală în perioada curentă, primită de la persoana juridică cedentă, 38
potrivit art. 31 alin. (2) din Codul fiscal
39 Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenţi 39
40 Profit impozabil/pierdere fiscală, de recuperat în anii următori 40
(rd. 35 + rd. 36 + rd. 37 - rd. 38 - rd. 39)
41 Total impozit pe profit (rd. 41.1 + rd. 41.2), din care: 41
41.1 Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16% 41.1
41.2 Impozit de 5% aplicat veniturilor din activităţi de natura barurilor de noapte, 41.2
cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor
42 Total credit fiscal (rd. 42.1 + rd. 42.2 + rd. 42.3) 42
42.1 Credit fiscal extern 42.1
42.2 Impozit pe profit scutit, din care: 42.2
42.2.1 Impozit pe profit scutit, potrivit art. 22 din Codul fiscal 42.2.1
42.2.2 Impozit pe profit scutit, potrivit art. 22 din Codul fiscal
1
42.2.2
42.3 Scutiri şi reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislaţiei în vigoare, din 42.3
care:
42.3.1 Impozit pe profit scutit potrivit Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 42.3.1
43 Sume reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, în limita 43
prevăzută de lege, din care:
43.1 - din anul curent 43.1
43.2 - reportate din perioada precedentă 43.2
Kommentar [76]: Eliminarea rd.
Reducerea de 5% a impozitului pe profit
conform O.G. nr. 23/2017

44 Costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale 44


45 Alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislaţiei în vigoare 45
46 Reducerea impozitului pe profit conform OUG nr. 153/2020 46
Kommentar [77]: Eliminarea rd.
Bonificaţia aplicată conform O.U.G. nr.
33/2020 si introducerea rd .Reducerea
impozitului pe profit conform OUG nr.
47 Impozit pe profit anual (rd. 41 - rd. 42 - rd. 43 - rd. 44 - rd. 45 - rd. 46) 47
153/2020

48 Impozit pe profit stabilit în urma inspecţiei fiscale pentru anul fiscal de raportare 48
şi care se regăseşte în indicatorii din formular
49 Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100/impozit 49
reţinut la sursă în anul de raportare
50 Diferenţa de impozit pe profit datorat urmare restituirii sponsorizării/bursei 50
Kommentar [78]: Introducere
private/ mecenatului

51 Valoarea impozitului pe profit scutit aferent caselor de marcat, care se adaugă 51


la impozitul pe profit, potrivit art. 45 alin. (7) din Codul fiscal Kommentar [79]: Introducere

52 Diferenţa de impozit pe profit datorat rd. 47 - (rd. 48 + rd. 49) + (rd. 50 + rd. 52
51)
53 Diferenţa de impozit pe profit de recuperat (rd. 48 + rd. 49) - rd. 47 - (rd. 50 + 53
rd. 51)

C. Date de identificare a împuternicitului

Cod de identificare fiscală


Nume, prenume/Denumire |¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ |
|¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |¯ ¯ |
Stradă |¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ | Număr |¯ ¯ ¯ | Bloc |¯ ¯ ¯ ¯ | Scară |¯ ¯ | Etaj |¯ ¯ | Ap.
|¯ ¯ |
Judeţ/Sector |¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ | Localitate |¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ | Cod poştal
|¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ |
Telefon |¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ | Fax |¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ | E-mail
|¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ |

Cod bugetar: |¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ |

Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la
data depunerii acesteia, în condiţiile legii.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele din această declaraţie sunt corecte
şi complete.
Semnătură contribuabil |¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ | Semnătură împuternicit
|¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ |

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile


Regulamentului (UE) 2016/679