Sunteți pe pagina 1din 2

I. II. III.

MINISTER1'L JUSTITIEI Formular nr. 5

OFICIIJL REGISTRULIJI CERERE DE RADIERE


COMERTULlJl DE PE LANGA Nr. intrare: .
TRIBllNALUL

Data .
.. ...................
IV.
Doamnli/Domnule Judeclitor delegat,
I. Subsemnat (ul/a) domiciliat in .
str. nr. bloc scara etaj ap .
judetlsector teleton act identitate seria nr. .
eliberat de la data CNPINIF .
in cal itate de prin .
contorm .
2. pentru firma: , ; .
avand numar de ordine in registrul comertului cod unic de inregistrare .
3. cu sediul in: localitatea str. nr .
bloc scara etaj ap judeVsector cod po~tal .
4. in temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicatl'i, cu modificarile ~i completiirile ulterioare, solicit:

4.1. 0 radierea din registrul eomertului a persoanei juridiee/sueursalei cu datele de identificare sus mentionate

Ddizolvare Olichidare Ofaliment Odeclarare nLllitate societate

Dart. 25 din Legea nr. 2611990 Oincetare activitate sucursalii

4.2. 0 admiterea raportului de repartizare a activului ramas in urma Iichidarii Intre asociati/actionari/membri.

4.3. 0 aprobarea decontului de cheltuieli nr I in suma de ~iplata acestuia


din fondul de lichidarelli.

4.4. 0 publiearea, dupa eaz, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-aN II-a, a ineheierii judecatorului delegati
hotirlirli judeciitorqti definitive.
5. D Solicit judecarea cererii ~i in Iipsa mea, conform art. 223 alin. (3) ~i art. 411 alin. (I) pet. 2 din Codul de proeedura

civili'i.

in sustinerea eererii, depun actele doveditoare mentionate in opisul de documente.

6. Cererea este legal timbrati'i cu lei taxajudiciara de timbru ~i lei timbru judiciar.

V. min /emeiul art.6 din Legea nr.26/1990. republica/ii. cu modificiirile~I comple/iirileulterioare .


..................... judecii/or delega/ la Ojiciul Regisfrului Comer(ului de
pe langa Tribunalill examinand inscrisurile depuse in susfinerea cererii ~·i.consfafand ca
sunt i nu sunt indeplinile cerinfele legale dispune: .
Loc pentru
timbru
judiciar

Judecdtor de/egat,
Referent,

Data:

Noti!: (1) Se completea7.i\ in situatia in care liehidatorul solicitil aeoperirea eheltuielilor din fondul de lichidare eonstituit in bam Legii nr. 8512014
in trueSt nu e.istil disponibilitliti in avert'a debitorului;
(2) Se eonsemneazil rezultatul deliberlirii (minum).
CERERE DE RADIERE Nr intrare data'

VI. Persoana ~i domiciliul ales pentru comuniciri, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicatii, cu
completirile ulterioare( I): modificiirile ~i

I. Nume ~i prenume: '" .

2. Adresa: localilatea str. .

nr bloc scara etaj ap judetJseetor .

cod po~tal.. tcleion fax e-mail ................................................................

3. 0 Solicit comunicarea documentelor care atesta inregistrarea radierii din registrul comertului prin:

o po~tli 0 e-mail 0 biroul eliberari, la sediul institutiei

VII.

Nr. Nr. Nr. Nr.


Denum;rea actu!u; Denum;rea actu!ui
crt. tile crt. file

1. Certiticat de inregistrare 8.

2. Dovada tarifpublicarein M. Of 9.

3. Dovada taxajudiciara de timbru 10.

4. Imputernicire ll.

5. 12.

6. 13.

7. Totalfile:

Vill. Prelucrarea(2l datelor cu caracter personal


Datele cu caracter personal inscrise in prezenta cerere Si in documentele depuse in sustinerea acesteia se inregistreaza In registrul
comertului in conformitate cu dispozitii1e legale privind activitatealatributiile/functiile registrului comertului !Ii se prelucreaza eu
respectarea prevcderilor legale reteritoare la protectia persoanelor tizice cu p'rivire la prelucrarea datelor cu cameter personal !Ii liber-d
eireulatie a acestor date.
Actele supuse obligatiei I~gale de publicare In Monitorul Olicial al Romaniei, Partea a IV -ala VII-a sau pe pagina de
internet! portalul de servicii on-line al ONRC se publica In forma depusii/transmisa.
Prezenta sec~iune reprezinta intormare cu privire la dispozitiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale
persoanelor care tigureaza Inserise in cerere/documentele depuse la registrul comel1ului in sustinerea acesteia !Iisunt de acord ca datele
cu caracter personal sa tie prelucrate In scopul solutioniirii prezentei cercri.
Nume ~i prenume: .•...................................•......
Data: •••.••..••••••.••.••••.•..•••••••.••.••.•••• Semnitura .....• ;..•...••.•,.•..••..........•...

IX.
f"tocmita intr-un exengJlor,pe proprio rii$pllfldete;eunosc8nd c4declllrd(iiJt'i"~flcte suntpifdt!psitecbttfOTm legil.

Data: . Semnatura ,., .

Darele"u curu<'ler per6MUI ClIp,l1t6e'It pre~lttll «rere II til U<feledove41tOll,e IUllltsup"se prdlIcr4,jJ, 1>0 I:OIIiJ/jUlep,eviJUlt" <Ii! Il"B"I"",,,,,tul (UIS) ",. fi79/2016
Ii de TABU II'. 16/J 'l9f}.

NotA: (I) Rubricilt- din casetli se complt-teazA numai in cazul in care persoana diferA de solicitantul cererii.
(2) Potrivil art. 4 punetul 2. din Regulamentul (liE) nr. 679/2016 al ParIamentului European ,i aJ ConsiJiului Uniuni; Europene privind
protecpa persoanelor fizice in ceea ce priv~te prelucrarea datelor cu caracler personal ~i privind libera circula~ie a acestor date ~i de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec~ia dalelor), publicat in Jurnalul Olicial nr. 119L/04.05.2016, prin
"prelucrare" se inleIege once operaliune sau set de operaliuni efectuale asupra datelor cu caracter personal sau asupra setu ritor de date cu
caracler personal, cu sau fArA utilizarea de mijloace automatizate, cum ar Ii colt-clarea, inregistrarea, organizarea, slructurarea, stocarea,
adaptarea sau modificarea, estrogerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozilie in orice alt
mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, ,tergerea sa" distrugerea.