Sunteți pe pagina 1din 6

Manzatu Marius-Valentin

Stratificarea sociala - sisteme si teorii ale stratificarii Diversitatea fiin elor umane, care intr n alc tuirea colectivit ilor sau a societ ii,

precum i maniera diferit de repartizare a resurselor, produc apari ia unor inegalit i sociale. n aceast situa ie se g sesc att societ ile primitive, aparent simple i omogene, ct i sistemele sociale cele mai evoluate. Toate sunt alc tuite din diviziuni care pot fi ierarhizate pe vertical , ntemeiate pe vrst , sex, religie, rela ii de rudenie sau pe faptul c o persoan lucreaz mai mult dect alta sau i alege o profesie care i permite s exercite mai mult putere sau influen . Pentru a descrie aceste inegalit i, n sociologie se utilizeaz termenul de stratificare social . n literatura sociologic , no iunea de stratificare social se folose te n mai multe sensuri, dintre care cel mai larg este acela care implic orice form de diferen iere social , capabil s produc elemente de particularitate pentru diverse grupuri. Alteori termenul se aplic numai n cazul utiliz rii unor criterii specifice de clasificare, ca de pild cele legate de putere, venituri, ocupa ii, prestigiu social, nivel de instruire etc. De cele mai multe ori conceptul de stratificare social se identific cu cel de structur social . Stratificarea social este definit drept o sum de inegalit i structurale ntre diverse grupuri de oameni ca o consecin neinten- ionat a proceselor i rela iilor sociale. Din acest punct de vedere se poate considera c societatea este alc tuit din mai multe straturi ierarhice, avnd n vrf categorii sociale favorizate, iar la baz pe cele defavorizate. Studiile de stratificare social au dou obiective fundamentale. Primul este acela de a identifica acele categorii sociale existente la nivel societal, precum i maniera lor de rela ionare. Cel de-al doilea are n vedere certificarea inegalit ilor sociale, precum strategiilor prin care unele grupuri i conserv privilegiilor, iar alte grupuri caut s ob in accesul la acele privilegii. Stratificarea social este un proces specific societ ii, i nu indivizilor care o compun. De i formele de stratificare pot varia, toate societ ile au un anumit sistem de stratificare, i identificarea caracterul lor exclusivist pentru p strarea

justificat printr-o ideologie promovat , n principal, de cei care beneficiaz , cel mai mult de pe urma acestui sistem. Cel mai des ntlnite sunt sistemele bazate pe caste i pe clase. Casta este asociat , n principal, culturilor din sudul Asiei, iar sistemul bazat pe caste este un sistem de stratificare nchis, n care pozi ia este determinat de familia n care se na te un individ. Sistemul de cast este extrem de elaborat i variaz n structura sa de la o zon la alta, att de mult nct nu putem vorbi de un singur sistem, ci de o diversitate de credin e i practici. Un sistem bazat pe clase este o form deschis de stratificare n care pozi ia unui individ la na tere poate fi schimbat . n esen , pozi ia unui individ ntr-o clas este bazat pe statutul social dobndit, la care se ajunge, ntr-o oarecare m sur , prin eforturile i deciziile fiec ruia. Ca i casta, clasa influen eaz puternic ansele vie ii individului. Cei din clasele de sus au, n general, un mai mare acces la resursele societ ii, cum sunt: educa ia, asisten a medical sau juridic etc. Clasa social este definit drept o grupare relativ mare de oameni, care mp rt esc resurse economice comune. Posesiunea averii, ocupa ia i stilul de via sunt principalele criterii, func ie de care se realizeaz stratificarea social . n cadrul sociologiei exist dou maniere diferite de abordare a studiului claselor sociale. O prim abordare consider clasele sociale ca fiind entit i cu un rol efectiv n dinamica societ ilor, dar a c ror existen este mai mult sau mai pu in con tientizat de indivizii care o compun. Aici intervine problematica ac iunii de clas , a con tiin ei de clas tendin i a conflictului de clas . Principalii teoreticieni care se nscriu n aceast const n considerarea claselor sunt Karl Marx i Max Weber. Cea de-a doua tendin

sociale ca simple construc ii statistice, plasate pe o scal social , utilizate ca variabile n studiile sociologice. Cele dou tendin e mp rt esc totu i ideea comun c aceste clase sociale sunt grupuri economice, dispuse ierarhic ntr-un sistem n care acestea se definesc unele n raport cu altele i nu ca entit i n sine. n societ ile contemporane se opereaz cu criterii extrem de flexibile, cum ar fi: posesia unor bunuri de folosin ocupa iei, nivelul venitului, stilul de via .a. nde-lungat , nivelul de instruire, prestigiul

Clasele existente n societ ile occidentale contemporane sunt:clasa de sus (cei boga i, patronii i industria ii i persoanele cu func ii executive la nivel nalt), clasa de mijloc (majoritatea

func ionarilor sau a celor cu profesii liberale) preponderent manual .

i clasa muncitoare, a c rei ocupa ie este

Teorii ale stratific rii sociale

1. Teoria conflictului a lui Karl Marx Este o teorie global care ncearc s descrie i s explice cu ajutorul unui ansamblu de concepte abstracte (mijloace de produc ie, rela ii de produc ie, for e de produc ie) i al unei logici coerente, maniera de producere a stratific rilor sociale, de-a lungul istoriei. Marx a sus inut c n societate exist doar dou clase fundamentale: cei care au n proprietate mijloacele de produc ie (nobilimea, burghezia) i cei care nu dispun de astfel de mijloace ( erbii, proletariatul) i care sunt nevoi i s - i vnd singurul lor bun, for a de munc , pentru a putea s - i asigure cele necesare traiului. Dup p rerea lui Karl Marx cele dou clase se afl pe pozi ii antagonice, iar rela iile dintre ele se bazeaz pe exploatare. Conceptul de clas , din teoria marxist , nu se refer la convingerile pe care le au oamenii n leg tur cu pozi ia lor, ci la condi iile obiective care permit unora s beneficieze de un mai mare acces la recompensele materiale, dect al ii. Au existat i exist sociale propus mai multe critici ale teoriei lui Marx. Cel mai important atac pe inegalitatea economic , este limitativ . Mai mult, n

mpotriva acestei teorii a fost formulat de Max Weber, care a considerat c analiza stratific rii de Marx, bazat societ ile postindustriale, se observ c proprietatea i administrarea mijloacelor de produc ie sunt deseori divizate, iar vnzarea pe scar larg a ac iunilor, inclusiv c tre muncitori, au estompat linia categoric dintre clase. De asemenea rolul tot mai crescut al sindicatelor a schimbat balan a puterii dintre muncitori i patronate, ntr-un mod considerabil.

2. Teoria lui Max Weber Stratificarea social , sus ine Weber, este un proces multidimensional, de aceea teoria weberian se vrea deopotriv o critic i o mbog ire a modului marxist de a concepe stratificarea sociala. Max Weber distinge trei sfere n interiorul c rora indivizii pot fi diferen ia i: sfera economic , sfera social sfera politic . i o pozi ie inferioar n celelalte.

Astfel o persoan poate avea o pozi ie nalt ntr-o sfer

Specific primei sfere este clasa social . Aici, Weber formuleaz puncte de vedere comune cu ale lui Marx, dar se diferen iaz de acesta, sus innd c pozi ia economic a oamenilor ar trebui privit ca un fenomen cu caracter continuu, ce se deruleaz de la inferior la superior. Sferei sociale i este caracteristic statusul. n teoria lui Weber statutul se refer la deosebirile dintre grupuri sociale, n ceea ce prive te onoarea sau prestigiul. Grupurile cu un status privilegiat includ oameni care se bucur de un nalt prestigiu n cadrul unei ordini sociale date. Spre exemplu clerul are un prestigiu ridicat, dar n general, i lipse te bog ia care l-ar plasa pe o pozi ie superioar din punct de vedere economic. Un alt exemplu este oferit de societatea romneasc postdecembrist . Persoanele care au dobndit o pozi ie economic privilegiat nu se bucur , de cele mai multe ori, de un prestigiu social ridicat, ba dimpotriv . A treia dimensiune, pe care Weber o identific cu partidul politic, are n vedere gradul n care se exercit puterea politic . Puterea poate s nu depind de suportul economic, dar, n cele mai multe situa ii, se dovede te c ntre cele dou dimensiuni exist o corela ie foarte strns . Scrierile lui M. Weber referitoare la stratificare sunt importante datorit faptului c ofer o perspectiv de analiz mai cuprinz toare i mai flexibil , de aceea sunt folosite n cercet rile sociologice contemporane.

3. Perspectiva func ionalist Numitorul comun al tuturor concep iilor func ionaliste l reprezint principiul conform c ruia stratificarea, existent n orice tip de societate, i are temeiul n faptul c ea r spunde unei necesit i sociale i este inevitabil . Cel mai elaborat punct de vedere i apar ine lui Talcot Parsons care consider c sistemul de ierarhizare social este bazat pe valorile supreme ale fiec rei societ i. Dup Parsons, societatea i ntemeiaz judec ile de valoare, relative la stratificarea social , pe trei categorii de elemente: a) calit ile pe care individul le posed la na tere; b) realiz rile sau performan ele sale c) ceea ce dobnde te individul de-a lungul existen ei sale (bog ie, competen etc.). Abordarea func ionalist ncearc s explice comportamentul actorilor sociali printr-un ansamblu de valori, cu o larg acceptare, astfel o anume societate va recompense i privilegia statutul dobndit de un individ ca rezultat al propriilor sale ac iuni (diplom , medalii, succes financiar), n detrimentul statutului atribuit, ce vizeaz caracteristici pe care un individ nu le poate controla sau nu este capabil s le schimbe (sex, origine etnic , vrst etc.). Conceptul de structura sociala Notiunea de stratificare sociala este corelativa cu notiunea de structura sociala. Structura sociala ansamblul rela iilor relativ stabile ce caracterizeaz sistemul social al unei societ i, alc tuit din comunit ile, colectivit ile, clasele, categoriile i grupurile sociale existente la un moment dat. Stuctura sociala nglobeaz totalitatea rela iilor dintre i din interiorul diferitelor forme de convie uire i activitate uman n cadrul societ ii aflat pe o anumit treapt de dezvoltare social-economic . Structura sociala este o realitate complex , multidimensional , de aceea i definirea ei are un caracter descriptiv, de enumerare a elementelor componente. n determinarea structurii sociale se porne te de la identificarea componentelor sistemului social. Se au n vedere: popula ia (cu distribu iile caracteristice de sex, vrst etc.) ce convie uie te n cadrul unei comunit i umane globale, pentru societ ile contemporane este vorba de na iune (inclusiv minorit ile na ionale) organizat ntr-o comunitate statal ; apoi
5

familia - grup social comunitar specific; colectivit ile teritoriale - satul, ora ul (adesea i ele considerate a fi comunit i umane); clasele, categoriile i grupurile sociale; categoriile ocupa ionale i profesionale sistemul de stratificare social. n func ie de dispunerea elementelor componente i a subdiviziunilor acestora pe orizontal i/sau pe verticala spa iului social, se pot delimita diverse procese de stratificare mai mult sau mai pu in accentuate, unele din ele, cum ar fi venitul i puterea afectnd n mod decisiv via a oamenilor Structura sociala rezult din procesul interac iunii oamenilor. Constituirea colectivit ilor sociale relativ stabile este condi ionat de cristalizarea unei anumite structuri. n societate se ntlnesc i grupuri" nestructurate, dar existen a lor este de scurt durat (mul imea). Pentru a supravie ui i mai ales pentru a ac iona ca entitate, orice grup uman are nevoie s dezvolte un minimum de structurare social . Procesul cristaliz rii unei structuri specifice constituie deci o legitate pentru orice colectivitate i prin urmare i pentru societatea n ntregul s u. Pe lang structura sociala n cadrul societ ii se constituie o serie de alte structuri corespunz toare sistemelor economic, cultural, politic, juridic, informa ional i de comunicare etc. Odat constituit , s.s. nu r mne neschimbat , ci evolueaz sub ac iunea diver ilor factori determinan i de natur economic , demografic , cultural , politic -pentru a-i enumera pe cei mai semnificativi. Bibliografie: Gilles Ferreol Dictionar de sociologie,Polirom,1998 Ioan Mihailescu Sociologie generala,Polirom,2003 Michel Lallement Istoria ideilor sociologice,Antet,2000 Raymond Boudon Tratat de sociologie,Humanitas,1997 Raymond Boudon Dictionar a gandirii sociologice,Polirom,2009