Sunteți pe pagina 1din 1

Republica Moldova

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică


ANRE
str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, http://www.anre.md

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
HOTĂRÂRE nr. /2022
din
mun. Chișinău
Înregistrat
Ministerul Justiţiei
nr. din 2022
Ministrul Justiţiei
Sergiu LITVINENCO
cu privire la modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale
şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale aprobat prin
Hotărârea ANRE nr. 112/2019
În temeiul art. 7 alin. (1), lit. k) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 415) cu modificările ulterioare, Consiliul de
administrație al Agenției Naţionale pentru Reglementare în Energetică,
HOTĂRĂŞTE:
1. Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport
şi de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției
Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 112/2019, înregistrată la Ministerul Justiției cu nr.
1448 din 16 mai 2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 178-184, art. 911), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) După pct. 61, se completează cu punctul 611 cu următorul cuprins:
„611. Utilizatorul de sistem încheie contracte pentru prestarea serviciului de distribuție a
gazelor naturale cu operatorii sistemelor de distribuție prin rețelele de gaze naturale ale cărora are
loc distribuţia gazelor naturale pentru a fi livrate consumatorilor finali”.
2) La Anexa nr. 6,
a) pct. 1 se completează cu textul: „sau distribuţia gazelor naturale prin rețelele de distribuție a
gazelor naturale, la punctele de măsurare comercială indicate în Anexă la contract, și transmiterea
lor către Furnizor altor OSD pentru a fi livrate consumatorilor finali ai Furnizorului.”.
b) la pct. 2.1 după cuvintele: „stabilit de Furnizor”, de completat cu cuvintele: „sau până la
punctele de măsurare comercială indicate de Furnizor,”.
c) la pct. 2.2 după cuvintele: „de consum, de completat cu cuvintele: „punctelor de măsurare
comercială”.
2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor Agenţiei
Naţionale pentru Reglementare în Energetică.
3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Veaceslav UNTILA
Director general

Eugen CARPOV
Director

Violina ȘPAC
Director

Alexei TARAN
Director