Sunteți pe pagina 1din 7

Către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 1

Str. Scaune nr. 1-3, Sector 3, București


pj_sector_1@mpublic.ro

RO București Sectorul 1 Data: 22.08.2022


Grigore Gafencu 78-84
Vila C3
014132
+40 737 781 400
contact@planright.org
www.planright.org
DOMNULE PROCUROR

Subscrisa, Asociația pentru Dreptul Urbanismului (ADU), cu sediul în mun. București,


sector 1, str. cpt. Alexandru Șerbănescu nr. 58B, et. 8, ap. A801, cam. 1, constituită prin
Hotărârea Tribunalului București nr. 3073/A din 08.12.2020 în Dosarul nr.
28585/299/2020, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 34/2021,
reprezentată prin Alexandru Pânișoară, identificat prin CI seria RK nr. 407449, având CNP
1880912460055, cu domiciliul în municipiul București, sector 1, str. cpt. Alexandru
Șerbănescu nr. 58B, et. 8, ap. A801, în calitate de Președinte, telefon +40 737 781 400,
e-mail contact@planright.org,

În temeiul art. 289 din Codul de procedură penală, cu modificările și completările


ulterioare

formulăm prezenta

PLÂNGERE PENALĂ

Pentru săvârșirea infracțiunii de uzurpare de calități oficiale prevăzută la art. 258 alin.
(1) și alin. (2) din Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, care se
pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă, și a infracțiunilor de abuz în
serviciu, prevăzută la art. 297 alin. (1) Cod penal și neglijență în serviciu, prevăzută la
art. 298 Cod penal, conform cărora:

Art. 258 Uzurparea de calități oficiale


(1) Folosirea fără drept a unei calități oficiale care implică exercițiul autorității
de stat, însoțită sau urmată de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate,
se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta funcționarului public care
continuă să exercite o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, după ce a
pierdut acest drept conform legii.

Art. 297 Abuzul în serviciu


(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu
îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta
cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale

1
unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea
de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

Art. 298 Neglijența în serviciu


Încălcarea din culpă de către un funcționar public a unei îndatoriri de serviciu,
RO București Sectorul 1 prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin
Grigore Gafencu 78-84 aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor
Vila C3
014132 legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu
+40 737 781 400 închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
contact@planright.org
www.planright.org

Împotriva făptuitorilor:

Doamna Armand Clotilde în calitate de Primar al UAT Sector 1

Domnul Oliver Păiuși în calitate de Viceprimar al UAT Sector 1

Doamna Buzdugan Bianca în calitate de Arhitect-Șef al UAT Sector 1

Doamna Ionescu Lavinia în calitate de Secretar General al UAT Sector 1

Doamna Mureșan Mirona Giorgiana în calitate de Director Executiv Direcția Juridică din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1

Cu sediul exercitării funcțiilor în municipiul București, sector 1, Bd. Banu Manta nr. 9.

În fapt,

În ceea ce privește săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și neglijență în serviciu


de către: Doamna Armand Clotilde, Doamna Ionescu Lavinia și Doamna Mureșan
Miroan Giorgiana:

În activitatea Doamnei Clotilde Armand, având calitatea de Primar al UAT Sector 1, a


emis Dispoziții cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniul urbanismului, autorizării
executării lucrărilor de construcții și a Codului administrativ, dispoziții care au fost
avizate de Direcția juridică, respectiv Doamna Mureșan Mirona Giorgiana – Director
Executiv și contrasemnate pentru legalitate de Secretarul General al UAT Sector 1
Doamna Ionescu Lavinia.

Dispozițiile sunt relative la:


 delegarea atribuțiilor în domeniul urbanismului și autorizării executării
lucrărilor de construcții, ce revin exclusiv în sarcina Primarului, cu încălcarea
dispozițiilor legale, astfel cum vom arăta în cele ce urmează, Domnului Păiuși
Oliver – Viceprimar al UAT Sector 1.
 Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere, cu
încălcarea dispozițiile art. 510 din Codul administrativ.

Astfel, Primarul UAT Sector 1, Doamna Clotilde Armand, alături de persoane


responsabile în domeniul verificării legalității actelor administrative, din aparatul de
specialitate al Primarului, respectiv Directorul Executiv al Direcției Juridice, Doamna
Mureșan Mirona Giorgiana, și Secretarul General al UAT Sector 1, Doamna Ionescu
Lavinia, în exercitarea pronomiilor de putere de stat, au emis și pus în aplicare acte
administrative cu încălcarea dispozițiilor legale și care, prin efectul lor, produc perturbări

2
grave în activitatea autorității publice locale, eliberând acte administrative ce pot fi
lovite de nulitate și care intră în circuitul civil și produc efecte între privați.

Aspectele de nelegalitate ale actelor rubricate anterior le detaliem în cele ce urmează


indicând și persoanele vizate.
RO București Sectorul 1
Grigore Gafencu 78-84
Vila C3
014132 În ceea ce privește exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice de
+40 737 781 400 conducere și infracțiunea uzurpării de calități oficiale de către Doamna Buzdugan
contact@planright.org
www.planright.org
Bianca:

Doamna Buzdugan Bianca, ocupă fără drept începând cu data de 01.07.2022 , funcția
publică de conducere, asimilată înalților funcționari publici, de Arhitect-Șef al unității
administrativ-teritorială Sector 1 București.

În data de 16.07.2021 Primarul Sectorului 1 a emis Dispoziția nr. 2081 prin care Doamna
Buzdugan Bianca, consilier, clasa I, grad profesional principal gradația 3 în cadrul Biroului
Urbanism și Autorizații de Construire pentru Construcții Clasa „A” din subordinea
Arhitectului-Șef, să exercite cu caracter temporar funcția publică de conducere vacantă
de Arhitect-Șef, clasa I, gradul II, gradația 3, până la data de 31.12.2021 inclusiv.

Față de aceasta, subscrisa a formulat plângere prealabilă împotriva Dispoziției de Primar


nr. 2081/2021, transmisă în data de 01.10.2021 și înregistrată la sediul Primarului
Sectorului 1 sub nr. 53048/01.10.2021 și 53076/01.10.2021, la care a fost comunicat
răspunsul cu nr. 53048/53076/15.10.2021 conform căruia Primarul nu a dat curs
plângerii prealabile.

Ulterior, subscrisa a sesizat și Instituția Prefectului Municipiului București, în data de


04.10.2021, înregistrată la sediul instituției sub nr. 23628/05.10.2021 și
23671/05.10.2021, prin care am solicitat exercitarea tutelei administrative față de
Dispoziția nr. 2081/2021 emisă de Primarul Sectorului 1. Instituția Prefectului nu a
reținut criticile formulate și pe cale de consecință nu a dat curs exercitării tutelei
administrative.

De asemenea, în data de 05.10.2021 a fost sesizată și Agenția Națională a Funcționarilor


Publici, sesizare înregistrată sub nr. 42146/05.10.2021 și față de care s-a primit
răspunsul cu nr. 42146/2021 prin care instituția a apreciat că nu se impune
revocarea/anularea Dispoziției nr. 2081/2021 emisă de Primarul Sectorului 1.

Întrucât de toate instituțiile sesizate nu s-a putut reține faptul că prin Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările
ulterioare, este reglementată funcția de Arhitect-Șef și că deși aspectele referitoare la
acesta se completează cu dispozițiile Codului administrativ nu s-a ținut cont că norma
specială stabilește în mod concret și fără echivoc condițiile de ocupare și totodată relevă
importanța funcției în funcționarea autorității publice locale în materia urbanismului, în
sens larg.

Astfel, Doamna Buzdugan Bianca, ocupă funcția temporară de Arhitect-Șef pentru o


perioadă mai lungă de 6 luni așa cum prevede art. 510 alin. (1) din Codul administrativ,
pe de o parte, iar pe de altă parte nu este îndeplinită excepția prevăzută la alin. (2) al
aceluiași articol întrucât Primarul Sectorului 1 nu a organizat concurs pentru ocuparea
funcției de Arhitect-Șef.

3
Este foarte important de reținut că prin această practică se încearcă eludarea
dispozițiilor legale, respectiv ocuparea fără concurs a funcției. Acest lucru reiese din
faptul că Doamna Buzdugan Bianca a participat la concursul de ocupare a funcției de
Arhitect-Șef organizat în data de 30.03.2021 și conform rezultatelor afișate în data de
06.04.2021 nu a promovat concursul, iar prin atributul delegării Doamna Buzdugan
RO București Sectorul 1 Bianca ocupă funcția de Arhitect-Șef neavând însă competențele necesare având în
Grigore Gafencu 78-84 vedere faptul că nu a promovat concursul organizat în acest sens.
Vila C3
014132
+40 737 781 400 Conform paginii de internet a instituției1 de la data de 30.03.2021 până la data
contact@planright.org
www.planright.org
prezentei nu a mai fost organizat niciun concurs pentru ocuparea funcției de Arhitect-
Șef.

Doamna Buzdugan Bianca, prin Dispoziția nr. 4553/27.12.2021 emisă de Primarul


Sectorului 1, exercită funcția de Arhitect-Șef pentru perioada 01.01.2022 – 30.06.2022,
respectiv 6 luni conform art. 510 alint. (1).
Prin Dispoziția nr. 2483/01.07.2022 emisă de Primarul Sectorului 1, a fost prelungită
pentru Doamna Buzdugan Bianca perioada ocupării funcției de Arhitect-Șef până la data
de 31.12.2022. Or, pentru a putea fi posibilă prelungirea ocupării temporare a funcției
trebuia ca pe de o parte Primarul Sectorului 1 să organizeze concurs, iar perioada nu
putea fi mai lungă de 3 luni, conform art. 510 alin. (2) din Codul administrativ.

În subsidiar și în critică față de temeinicia pretinsei verificări a legalității efectuată de


aparatul de specialitate a Instituției Prefectului, așa cum a fost comunicat și prin
Răspunsul cu nr. S.M/23.628; 23.671/20.10.2021, vă învederăm că Dispoziția nr.
2081/2021 este nelegală întrucât nu respectă dispozițiile art. 529 alin. (1) lit. a) din
Codul administrativ fiind astfel incident art. 535 din același act normativ, care prevede că
actele administrative întocmite cu nerespectarea dispozițiilor art. 528 – 533 sunt nule de
drept. Acest aspect nefiind nici verificat și nici reținut în vreun fel nici de Instituția
Prefectului și nici de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

În concret, art. 529 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ prevede că în conținutul
Dispoziției trebuie indicată expres dispoziția legală. Or, în nicio Dispoziție nu se prevede
și Legea nr. 350/2001 fiind legea care reglementează funcția de Arhitect-Șef și care,
conform articolului menționat, trebuia indicată în mod expres în cuprinsul Dispoziției ca
temei legal.

De asemenea, se poate observa din răspunsul Primăriei Sector 1, că în cazul Dispoziției


nr. 2483/01.07.2022, Agenția Națională a Funcționarilor Publici nu a mai fost notificată
așa cum prevăd dispozițiile Codului administrativ. Posibil a fi o omisiune în redactarea
răspunsului, însă se impune verificarea acestui aspect.

Dispoziția nr. 2081/2021 nu respectă art. 539 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ
întrucât în conținutul acesteia nu a fost indicat în mod expres, așa cum cere dispozitivul
normei, temeiul legal, respectiv Legea nr. 350/2001, cu atât mai mult cu cât funcția de
Arhitect-Șef este reglementată de această lege, care are un caracter special.

Nici celelalte dispoziții emise ulterior de Primarul Sectorului 1, rubricate anterior,


având același obiect, numirea în funcția de Arhitect-Șef a Doamnei Buzdugan Bianca,
nu respectă dispozițiile art. 539 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, nefiind indicată
și Legea nr. 350/2001, care reglementează funcția ocupată, fiind incidentă dispoziția
art. 535 din Codul administrativ.

1
https://www.primariasector1.ro/anunturi-concurs-angajari.html

4
Subscrisa a sesizat și Agenția Națională de Integritate, înregistrată sub nr.
16888/27.08.2021 și ulterior sub nr. 43216/S/II/15.09.2021, pentru constatarea stării de
incompatibilitate a Doamnei Buzdugan Bianca sub aspectul exercitării funcției de
Arhitect-Șef în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 în concomitent
cu calitatea de asociat unic în societatea 2B BIROU DE ARHITECTURĂ MANAGEMENT &
RO București Sectorul 1 URBANISM, care are ca obiect de activitate Cod CAEN 7111 – activități de arhitectură.
Grigore Gafencu 78-84 Anexăm prezentei sesizarea formulată și răspunsul (adresa nr. 43352/G/III/15.09.2021)
Vila C3
014132 ANI transmis de Doamna Dumitrașcu Georgiana – Inspector.
+40 737 781 400
contact@planright.org
www.planright.org
Trebuie reținut că subscrisa a participat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 1
din 12.07.2022 și a ridicat problema în fața consilierilor locali. Tema a fost preluată și în
presă și cu toate acestea, până la data prezentei nu s-a luat nicio măsură de restabilirii a
ordinii de drept.

În ceea ce privește delegarea de atribuții și săvârșirea infracțiunii de uzurpare de


calități oficiale de către Domnul Păiuși Oliver:

Primarul Sectorului 1, Doamna Clotilde Armand, prin Dispoziție a delegat atribuții în materia
urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construire/desființare Domnului Viceprimar
Păiuși Oliver.

Dispoziția Primarului încalcă prevederile legale întrucât deleagă atribuții care prin normele
imperative ale legii sunt exclusiv în sarcina acestuia, așa cum este prevăzut la art. 4 și art. 6
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu
modificările și completările ulterioare și art. 27, art. 32 și art. 56 alin. (6) din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările
ulterioare.

Astfel, art. 152 alin. (1) din Codul administrativ prevede posibilitatea Primarului de a delega
către Viceprimar anumite atribuții, iar art. 157 din același act normativ stabilește că atribuțiile
se deleagă în funcție de competențele ce le revin în domeniile respectiv.

În acest sens, norma generală, respectiv Codul administrativ, reglementează posibilitatea


delegării unor atribuții viceprimarului sau altor persoane din aparatul de specialitate.

Însă, activitățile în urbanism și în cea a autorizării executării lucrărilor de


construire/desființare sunt reglementate de legi speciale, respectiv Legea nr. 350/2001 și
Legea nr. 50/1991.

În cele două acte normative rubricate nu se prevede posibilitatea delegării atribuțiilor ce


revin în mod exclusiv Primarului.

Dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, Republicată, cu modificările și completările ulterioare, statuează principiul de
drept conform căruia norma specială derogă de la norma generală.

Dispozițiile Legii nr. 350/2001 și cele ale Legii nr. 50/1991reglementează funcțiile,
activitățile și atribuțiile autorității publice locale în materia urbanismului și construcțiilor,
având astfel un caracter special în raport cu prevederile Codului administrativ.

Reglementarea activităților de urbanism și autorizării executării lucrărilor de


construire/desființare constituie norme imperative (ius imperativum), de strictă interpretare
(exceptio est strictissimae interpretationis) și sub imperiul principiului autorității îi este
interzis tot ce nu este permis de lege, având un caracter exclusiv de ordin onerativ sau
prohibitiv.

5
Întrucât, prin dispozițiile Legii nr. 350/2001 și ale Legii nr. 50/1991 nu se prevede
posibilitatea delegării de către Primar a atribuțiilor în materie, acestea fiind exclusiv în
sarcina sa, Dispoziția prin care Primarul Sectorului 1, Doamna Clotilde Armand, a delegat
atribuțiile sale în urbanism și construcții, Viceprimarului Sectorului 1, Domnului Oliver
Păiuși, este nelegală.
RO București Sectorul 1 Față de acestea, o asemenea conduită creează o perturbare majoră în activitatea
Grigore Gafencu 78-84
Vila C3 administrației publice, funcțiile în materie fiind îndeplinite și reprezentate de o persoană
014132 fără calitate și cu încălcarea dispozițiilor legale.
+40 737 781 400
contact@planright.org
www.planright.org
Vă solicităm să dispuneți măsurile legale de restabilire a ordinii de drept având în vedere că la
acest moment actele de o importanță foarte mare socială și economică pot fi lovite de nulitate
și pot crea astfel perturbări majore în societate

Anexăm prezentei toate actele la care facem referire în plângere și sesizate autorităților
competente.

Asociația pentru Dreptul Urbanismului


Alexandru Pânișoară
Președinte

6
RO București Sectorul 1
Grigore Gafencu 78-84
Vila C3
014132
+40 737 781 400
contact@planright.org
www.planright.org

S-ar putea să vă placă și