Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

nr. ……/…………………

În temeiul prevederilor Codului Civil (art 946, 1560, 1570 şi urm.) precum şi prin libera
voinţă a părţilor se încheie prezentul contract, în următoarele condiţii:

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE.
1.1. D-nul ..........................................................., domiciliat în ............................................................,
legitimat cu C.I. seria ........ nr. ........................, eliberata de ......................... la data
de .........................................., CNP ........................................., în calitate de COMODANT
şi
1.2. S.C. ....................................................... S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector
6, ................................................................, inregistrata la Reg. Com. sub nr. J40/......./.........., CIF
RO ..................................., reprezentata prin Dl. ......................................... - Administrator, în
calitate de COMODATAR

au convenit semnarea prezentului Contract de comodat, cu următoarele clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1. Obiectul contractului de comodat îl reprezintă împrumutarea gratuită a folosinţei
autoturismului marca ..........................................., înscris în circulaţie cu numărul de
înmatriculare .........................., an de fabricaţie ....................., aflat în proprietatea comodantului
în baza certificatului eliberat de D.R.P.C.I.V. Bucureşti la data de .....................................

III. DURATA CONTRACTULUI.


3.1. Părţile au convenit să împrumute folosinţa obiectului specificat în art. 1 din prezentul
contract pe o durată determinată de 10 ani, începând cu data semnării contractului pana la
data de ..............................................

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:


4.1. COMODANTUL se obligă:
- să pună la dispoziţia comodatarului bunul specificat în art 1. din prezentul contract, la data
semnării contractului;
- să asigure buna folosinţă a bunului împrumutat, garantând împrumutatului pe toată durata
contractului contra tulburării folosinţei acestuia;
4.2. COMODATARUL se obligă:
- să folosească bunul împrumutat conform destinaţiei sale;
- să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii pe toată durata
contractului;
- să suporte sarcinile, taxele asupra bunului împrumutat precum şi cheltuielile curente de
întreţinere, consumuri specifice şi reparaţii;
- să restituie, la finalizarea perioadei de folosinţă gratuită, bunul care face obiectul
prezentului contract.

1
V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ.
5.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, partea
aflată în culpă datorează celeilalte părţi daune interese exprimate in damnum emergens si
lucrum cessans.
5.2. Forţa majoră comunicată conform Legii şi acceptată de ambele părţi contractante,
exonerează de răspundere partea care o invocă.
5.3. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract se vor rezolva pe cale
amiabilă între părţi. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluţionare instanţelor
judecătoreşti competente.

VI. REZILIEREA CONTRACTULUI.


6.1. Părţile pot conveni asupra rezilierii prezentului contract şi înainte de expirarea
termenului contractual prevăzut la Cap III, printr-o notificare prealabilă transmisă cu cel
puţin 5 zile înainte de data la care se doreşte încetarea efectelor juridice ale contractului.

Redactat şi semnat de părţi, astăzi, ........................, în două exemplare originale, cate


unul pentru fiecare parte contractantă.

COMODANT: COMODATAR:
D-na ................................................... S.C. ....................................... S.R.L.
Administrator,
Dl. ...............................................

S-ar putea să vă placă și