Sunteți pe pagina 1din 4

Proorocul Osea (Osie)

17 Octombrie

Proorocul dragostei, sau Ioan al Vechiului Testament.

Timpul activităţii: sec. VI(î. Hr)-partea a II-a (în ultimii ani ai domniei lui Ieroboam).

A proorocit:

- despre Israel (despre întoarcerea de la închinarea la zei(Baal) la închinarea la adevăratul


Dumnezeu);
- venirea Domnului;
- doisprezece copaci, urmând si ascultând lui Dumnezeu (i-aș identifica pe cei 12 apostoli
ai Domnului).

Pasaje din Osea:

,, Cuvântul Domnului care a fost către Osea”;

,,Şi a grăit Domnul către Osea”;

După întoarcerea poporului Israel de la rătăcire, Dumnezeu a zis către el: ,,voi sfărâma
arcul şi sabia şi voi face să nu mai fie război în ţară, iar pe cei ce o locuiesc, îi voi pune la
adăpost’’.(Putem face o legătura de pricinuire sau cauză a războaielor și atunci și acum);Precum
și:,,Tu eşti poporul Meu", iar el Îmi va răspunde: ,,Tu eşti Dumnezeul meu!"

Și iarăși vorbește Domnul cu Osea: ,, Poporul Meu va pieri, pentru că nu mai cunoaşte pe
Domnul. Şi pentru că tu ai trecut cu vederea cunoaşterea Domnului, Eu te voi da la o parte din
preoţia Mea”; ,,Dar şi poporului i se va întâmpla ca şi preotului’’.

Cuvintele proorocului către popor: ,, Veniţi să ne întoarcem către Domnul, căci numai El,
după ce ne-a rănit, ne tămăduieşte, iar după ce ne-a bătut, ne leagă rănile noastre. Şi după două
zile din nou ne va da viaţă, iar în ziua a treia ne va ridica iarăşi şi vom trăi în faţa Lui. Să-L
cunoaştem, să ne sârguim să cunoaştem cine este Domnul! Venirea Lui este sigură ca ivirea
zorilor.” (proorocește despre Judecata și Învierea cea de obște)
 ,,…fiindcă dragostea ta se risipeşte…i-am prăbuşit prin cuvântul profeţilor…Că milă
voiesc, iar nu jertfă, şi cunoaşterea lui Dumnezeu mai mult decât arderile de tot…Ei, întocmai ca
Adam, au călcat legământul Meu, au căzut de la credinţă.”

,,… o ceată de preoţi săvârşesc ucideri pe drumul spre Sichem - ei au făcut lucruri de
ocară.” (Aici se evidențiază prin fapt starea de păcătoșenie de la mic la mare, urmează mai
departe viața în păcate de zi cu zi, arătată în detaliu).

Deși poporul Israel mânia pe Domnul, El își arăta iubirea Sa:,, Şi Eu învăţam pe cei din
Efraim să meargă în picioare şi-i luam în braţe, dar ei n-au înţeles, cu toate că Eu îi îngrijeam ca
pe copii, Îi iubeam cu dragoste părintească, Eu iubire fără de margini.”

Și locul unde Domnul Dumnezeu cel Viu, cum îl numește proorocul își arată mila Sa:,,O,
cum te voi lăsa, Efraime! Cum te voi părăsi, Israele! Cum te voi trece cu vederea ca odinioară pe
Adma şi te voi face ca Ţeboimul! Inima se zvârcoleşte în Mine, mila Mă cuprinde!”

Rolul proorocului este covârșitor:,, Eu am vorbit către prooroci şi le-am înmulţit vedeniile
şi tot prin prooroci am grăit în pilde”; ,,Şi printr-un prooroc Dumnezeu a scos pe Israel din Egipt
şi printr-un prooroc l-a păzit”, așadar am putea spune că are mai multe misiuni, cam toate, dar
negreșit este cel mai de vază om din popor, fiind totodată și conducător și preot și prooroc.

Proorocul Ioil

Proorocul Cincizecimii.

Timpul: începutul sec. VIII.

A proorocit:

- despre foamete;

- despre încetarea jertfelor Legii;

- despre patimile Mântuitorului, despre care au scris mai pe urmă și sfinții evangheliști, despre
Judecată și despre mântuirea neamurilor:,, Căci vine ziua Domnului”; ,,Dar Domnul Îşi face auzit
glasul în fruntea oştirilor Sale, căci întinsă foarte este tabăra Lui şi puternic este cel ce împlineşte
poruncile Lui. Ziua Domnului este mare şi înfricoşătoare foarte şi cine va putea sta împotriva
ei?;precum și: ,, Soarele se va întuneca şi luna va fi roşie ca sângele, înainte de venirea zilei celei
mari şi înfricoşătoare a Domnului”.

-despre revărsarea Duhului Sfânt:,, Iar după acestea, turna-voi din Duhul Meu peste tot trupul şi
fiii şi ficele voastre vor profeţi, bătrânii voştri vor visa, iar tinerii voştri vor vedea vedenii,.Chiar
peste robi şi peste roabe voi turna din Duhul Meu”(Ioil 3, 1-2).

- despre întoarcerea de la rătăcire la adevăr.

Pasaje din Ioil:

Cu privire la preoți și la jertfe, Dumnezeu arată care dintre ele sunt primite și bineplăcute
Lui (jertfele de lauda), precum și cele care s-au îndepărtat de la fața Lui (adică jertfele de arderi
de tot):,,Încingeţi-vă şi vă tânguiţi, voi preoţilor, izbucniţi în bocete, voi slujitori ai altarului!
Intraţi în templu şi petreceţi noaptea în sac de jale, voi slujitori ai lui Dumnezeu, căci prinosul şi
jertfa cu turnare au fost îndepărtate din templul Dumnezeului vostru!Postiţi post sfânt, strângeţi
obşte de prăznuire, adunaţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării în templul Dumnezeului vostru şi
strigaţi către Domnul rugându-L”.

Rugăciunea proorocului Ioil: ,,Milostiveşte-Te, Doamne, către poporul Tău şi nu face


de ocară moştenirea Ta ca să-şi bată joc de ea neamurile!" Pentru ce să se spună printre neamuri:
"Unde este Dumnezeul lor?"

Răspunsul lui Dumnezeu: ,,Atunci vă veţi da seama că Eu sunt în mijlocul lui Israel şi
că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru şi nu este altul, iar poporul Meu nu va mai fi niciodată de
ocară!”

Mai avem la Ioil și proorocia universal, (precum și la preoție) că zice: ,,…vărsa-voi Duhul
Meu peste tot trupul, şi fiii şi fiicele voastre vor profeţi, bătrânii voştri visuri vor visa iar tinerii
voştri vedenii vor vedea. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi vărsa Duhul Meu”.

Proorocul Ioil la fel ca si proorocul David, căci vorbește Același Duh Sfânt prin-trânșii,
arată cum se poate să se mântuiască omul, prin chemarea numelui Domnului:,, Şi oricine va
chema numele Domnului se va izbăvi, căci în muntele Sionului şi în Ierusalim va fi mântuirea,
precum a zis Domnul; şi între cei mântuiţi, numai cei ce cheamă pe Domnul”.

S-ar putea să vă placă și