Sunteți pe pagina 1din 1

CASA DE AJUTOR RECIPROC MERIDIAN

Registrul de evidență al Băncii Naționale a României nr. RE-PJR-41-027233/2021


Registrul Asociațiilor nr. 80/2021

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul(a) _____________________________________________, domiciliat(ă) în


localitatea ___________________________, str. __________________________________, nr.
____ , bloc ______, scara ___, ap. ___, județ / sector_____________________________, telefon
_____________________, e-mail _______________________________, născut(ă) în localitatea
___________________________, judeţul / (sectorul) ________________, la data de
_______________, fiul(fiica) lui _____________________ şi al
_________________,CNP__________________________, posesor al B.I. (C.I.) seria _____ nr.
__________, eliberat(ă) de _______________________________, la data de
_______________________,salariat/(ă) la ________________________________________, cu
sediul în__________________________, judeţul (sectorul) _______________, strada
__________________________ nr. ______, în funcţia de _____________________________,
solicit înscrierea ca membru al Asociației C.A.R. MERIDIAN.

Sunt de acord să achit prin reținerea pe statul de plată la angajator:


- depunerea lunară la fondul social propriu în sumă de _________________ lei.

Am luat la cunoştinţă de Statutul Asociației C.A.R. MERIDIAN şi mă oblig să respect


prevederile acestuia, hotărârile Adunării generale şi ale Consiliului Director şi să anunţ orice
schimbare a locului de muncă sau a domiciliului.

Data: _____________ Semnătura: ___________________

_____________________________________________________________________________________
Birou: Bucuresti, str. Anghel Saligny nr. 8, et. 3, Sector 5, Cod de înregistrare fiscală 45285986
Contact: tel: 0734622185 , www.carmeridian.ro, email: office@carmeridian.ro

S-ar putea să vă placă și