Sunteți pe pagina 1din 69

·

~.

~.

~.

NT.
crt.

PRETURI INFORMATIVE DE DEVIZ PENTRU INST ALA TIl ELECTRICE . LA PRETUL PIETH LIBERE . 01 11 2007
UM Material Manopera Tub izolant IP PVC ntontati'n]!TOpat In zidarie tenculta, cu diametrul exterior de: a) 13 rnrn m! 0,50 8,34 b)I6 rnrn ml 0,68 8,34 c) 18 mm ml 0,79 8,34 d) 25 mm ml 1,17 10,22 e) 32 mm ml 1,70 10,90 f) 39 mm ml 2,55 10,90 Tub izolant de protectie etans _ IPE, montat aparent pe dibluri de lernn, cu diarnetrul interior de: Denumirea lucrarii Total 8,84

l.

2.

9,02 9,1.1 11,39 12,60 13,45 7,91 8,01 8,11 10,09 11,20 7,96
8,71 8,86

3.

4.

m! 0,75 7,16 ml 0,85 7,16 c) 21 mm m! 0,95 7,16 d) 29 rnrn mt 1,30 8,79 e) 36 mm m! 1,85 9,35 Tub izoJant de protectie etans _ IPE montat pe console fixate direct pe perete, avand diametrul interior de: a) 13,5 rn m m! 0,80 7,16 b) 16 mm m! 1,55 7,16 c) 21 mm ml 1,70 7,16 d) 29 rom ml 2,40 8,79 e) 36 mm m! 3,35 9,35 Demontare tub de protectie IP sau IP-PVC instalat lngrapat, inclusiv conductorii, eu diametrul de: a) 9 - 18 mm m! 2,02 b) 23 - 39 mrn ml 2,35 b) 16

a) 13,5 mm

rnm

11,19 12,70 2,02 2,35

~~----------------------------------------------~~u~M~~~N~fa:te:r:ia~!l~M:;'anopera Nr. Denumirea lucrarii

Total

~~'bl@d~em~=,tiliiP~IP~E[,IIP~E~-EPYV~C~~~iRP~E~L~,~jn~~~a~!a~t~ap~:a~r~en~tL,c~u~d~i~am~et~ru~l~d~e~: __ ~~m~Ir--r __ ---=~-J:==~3~,0~3r===~3~,O~3

ilPana
6.
7.

la 16 mm b) 21 - 25 mm c) 29 - 32 mm

ml

ml
ml


_

3,90 4,93 3,43

3,90 4,93 3,43

Dernontarea unui tub izolant, usor, protei at, flexibil, de once dmmetru. Id . Conductor de aluminiu eli izolatie AFY, introdusa In tub IPE sau P, cu dlam:~u e. a) 2,5 rnmp b) 4mmp c) 6 mmp e) 16 mrnp Id em, Int ro d us ~ In tub PVC , PEZ sau . ml

ml
ml cti d. candueta eu sec nmea e. ml

0,60 0,71 0,96 1,45 2,50 0,75 0,90 1,20 1,85 3,15 1,35 1,47 2,29 1,43

1,20 1,20 1,20 ] ,51 3,45 1,20 1,20 1,20 1,51 3,45 1,20 1,20 1,20 1,20

8.

teava de otel,

1,80 1,91 2,16 2,96 5,95


2,10 2,40

~~m~
b)4 mmp c) 6 mmp <IT 10 rnmn 9. Conducta de cupru eli izolatie FY, In tub IP, IPE sau P, eu sectlUnea de. a} 1,5 mmn b) 2,5 mrno

~
ml

rnl ml

.1,05 4,66 6,60 2,55 2,67 3,49 2,63

ml

m!
ml

10
\Q

c) 4 mmp _., d. Idem, introdusi\. tn tub PVC, PEL saur-eava de otel, conducta ell secnunea %1

b) 2,5 mmn L__D~~1~,5~m~m~np~==============~

j__2n~11~_L ~I~'7~5~ __ ~1,~20~__ ~2,~9~5 __

UM Material Manopera 11. Conducta - punte INTENC eu 2 sau 3 eonduetoare de aluminiu t ta iduri . dozele, legaturiJe in doze $1santul tn teneuiala, conducta fiind: ' man a pe Zl un sau plafoane tencuite, a) AFPYY 2 x 2,5 mmp ml 2,15 4,48 b) AFPYY 2 x 4 mmp ml 3,04 4,48 c) AFPYY 3 x 2,5 mml2 ml 3,78 12. Idem, demontare 4,48 ~ 13. 3,32 Conducts pentru curenti slabi, introdusa In tub IP IPE sau P eonducta fii d;~ d a) 1 x 0,6 rnmp ,. , nn e:

crt.

Nr.

Denumirea

Iucrarii

Total inc1usiv 6,41 7,25 7,96 3,32 1,78

b) I x 0,7 mmp

ml a receptoarelor mI sau aparatelor ml ml m] buc

0,58

],20

14. Conductor de otel pentru legare la pam ant sau la nul'


de otel fiind de: ~20 x4mm b) 25 x4 mm 15. 16. ?emontarea eonduetelor rn tub sau teava

0,58 1,20 1,78 electrice, montat pe zidarie, banda 8,65 10,85 11,15 11,15 3,10 54,25 19,80 22,00

de cupru sau pentru curenti slabi, introdusa '

3,10
114,40

;~~l!1lU

Lac ~~ lam~a m~ntat ingropat In zidarie tencuita eu conducte de cu izolatie CAF 750 sau AFY) inrrodusa in tub izolant IF ~

60,15

17, 18,

Idem, la incaperi peste 3,70 m L_oe ~e lam~a_ suplimentar rnontat pe circuit existent, lngropat In zidarie tencuita, cu conducta de alurniniu eu izolatie CAF 750 AFY), introduse 'in tub izolant IP _ PVC ' sau

bue bue

88,90 44,50

68,31 24,11

157,21 68,61

Nr, crt

Denumirea

lucrarii

UM

Material

Manopera

Total

19. Idem, montat pe circuit existent eu conduetii-)J_unte (INTENCl de aluminiu, tip:


buc a) AFPYY 2 x 2,5 mrnp buc b) AFPYY 2 x 4 mmp bue cl AFPYY 3 x 2,5 mmp Piesa flexibila de eupru pentru legarea suplimentara a receptoarelor ~i buc aparatelor electrice [a pamant, conducta avand sectiunea de 25 rump Revizuirea installl!iei electriee la cladiri, instalatia fiind din eonduete ell izolatie de: a) Cupru bue b) Aluminiu bue Demontarea unui lac de lamp a montat ingropat ~i zidarie tencuita eu bue conduete introduse in tub IP - PVC Idem, a unui loc de priza buc Intrerupator manual cumpana, din bachelita inelusiv doza special a bue bue bue bue buc buc bue bue Idem, unipolar constructie Idem, unipolar, constructie Idem, de25 A Intrerupator manual montat pe consola (exclusiv consola) sau pe tablouri electrice, racordat la instalatie, pachet, bipolar de 25A Idem, de 63 A racordat la conducte de aluminiu Idem, pachet tripolar de lOA Idem, de25A INTENC, 21,15 27,65 35,65 93,50 24,11 24,11 24,11 50,23 45,26 51,76 59,76 143,73

20. 21

4,00 3,55

22 23 24 25 26 27

3,43 4,09 12,68 12,68 8,59 5,43 9,99 13,56 12,66

7,43 7,64 12,68 12,68 14,79 13,60 21,69 45,86 51,46 45,12 74,35 42,04 43,34

6,20 8,17 11,70 32,30 38,80 38,80 43,20 33,70 35,00

etansa, in carcasa de bachelita (antigron)

Idem, pachet tripolar de lOA

28
29

6,32
3 I ,15 8,34 8,34

....

30 31 32

bue

Nr.

crt Denumirea lucrarii 33 34 35 Idem, de 63A, racordat la conducte de aluminiu Comutator unipolar cumpana, din bachelitii, Ingrcpat In serie Idem, pentru scara, cruce Idem, de capat Idem, antigron Priza simpla din aminoplast Idem, dubla Priza bipolara din bachelita (suko) Priza tripolara de lOA, eu fisii in carcasa de bachelita Idem, de 25 A Priza bipolara de.25 A din bachelita, eu contact de protectie (suko) Buton pentru actionarea automatului de scara Idem, pentru sonerie, din bachelita Intrerupator automat de scara, tranzistorizat, tip Titu Idem, tip ICMA Montare contactor ~ntrerupator automat tripolar, cu eontaete de aer de lOA. pe consola, ~l racordat Ia conducte de aluminiu si cupru, (Nu cuprinde valoarea butonului, contactorului -?i consolei) Idem, de 30A raeordat la eonducte de aluminiu Idem, de 40A racordat 1aconduete de cupru

UM bue bue bue bue bue bue bue bue bue buc bue bue bue
buc

Material 43,20 4,78 2,8] 16,80 15,68 5,10 5,30 7,35 27,60 42,20 7,70· 7,10 2,35 93,87 i 93,87 -

Manopera 9,64 9,85 9,85 9,85 9,04 9,04 9,04 9,04 9,85 9,85 9,13 5,62 13,36 13,36 13,36 22,71

Total 52,84 14,63 12,66 26,65 24,72 14,14 14,34 16,39 37,45 52,05 16,83 12,72 15,71 107,23 107,23 22,71

~
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47. 48.

bue bue

49. 50.

bue bue

62,30 46,22

62,30 46,22

NL[

48,71 25,81 22,90 crt bue Transformator monofazic pentru sonerie de 24-60VA, montat pe 51. 39,26 7,04 dib1uri de lemn 32,22 bue Sonerie electrlca ell dopot sau buzer montata pe dibluri de lemn 1142,79 887,39 255,40 52. bue 7,23 7,23 53. Idem, grup eu eloper sau buzer bue tari, unipolare: pentru curenti Demontare aparate eleetriee 54. lntrerupatoare, eomutatoarc, l'.rize 12,45 12,45 bue 13,36 13,36 55. Idem, Intrerupator parghie tripolar de 25-100A bue 7,23 7,23 56. Idem, eontactor tripolar automat eu eontaete In aer de 25 ~i 63 A buc Idem, lntrerupator automat de scara 2,81 2,81 57. buc Demontarea transformatorilor de sonerie san semnalizare 2,02 2,02 58. bue 59. Demontare buton de sonerie, buzer san cloEot 8,03 8,03 60 Revizuirea aparatelor electrice: -I bue 1,01 a) Intrerupator, comutator, priza 1,01 bue 12,45 b) Comutator de seara 12,45 bue c) Intrerupator pachet bipolar de 10-25 A 5,32 3,82 1,50 bue 8,91 2,91 6,00 61. Montare earlig simplu de plafon pentru corp iluminat bue Montare corp de iluminat simplu, eu dulie din bachelita sau portelan, 62. 12,63 6,63, eu niplu ~iinel 6,00 buc Idem, eu dulie oblica sau dreapta, montata pe perete pe diblu din lemn 14,03 6,00 63. 8,03\ bue Idem, cu dulie dreapta, din poqelan montata pe p1afon, pe dibluri din 64. 34,ti4 9,04 lemn 25,00 bue -_·1 Montarea unci aplice simple din aminoplast pe perete sau tavan 65. Montare armatura impermeabiUi si etansa cu glob de stieHi]:l_entru lamll.ade 60W, pe dibluri din lemn: :tOol 54,09, 21,39 66. 32,70 buc Pc tavan 32,70 l~;.~ 50J~ bue 6,83 _ 28,43 b) Pe perete 21,60 bue e) De atarnat(cu pipa)

Denumirea Iucrarii

UM

Material

Manopera

Total

a)

; ~N~r~'~----------------~::::::~:::;----------------~-__----r-------~
crt. 67 68

Montare pendula cu tija a) Cu glob de 160 mm


b) Cu glob de 180 mm

*i glob

Denumirea

Iucrarii

UM

.Total 28,56 36,11 34,30 4,01 4,01 21,70

de sticla tip PEB: bue de sticla pe dibluri din lernn tip PA 'J tubulare "e d"bl
t" I

Material

Manopera

Montare plafoniera rnetalica euglob a) PA 80 eli glob de 160 mm b) PA 100 eu glob de 180 rum

bue bue

24,55 32,10 12,60

69

70 71.

Montare corp de iluminat pentru lamp] fluoreseeote a1 FIA 1 x 20 w b)FIA2x20w Idem, fika valoareaeorpurilor Montarea unoi candelabru a) Cu 2 brate b) Cu 3 brate c) Cu 4 brate

un

. d'
In

Ibue 20,90 21,39 42,29 emo, neetan~, tara reflector ~i tara gratar: bue 38,70 22,71 61,41 bue 52,70 22,71 75,41 22,71 24,92 29,54 36,17 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 6,03 13,36 25,71 32,92 37,54 44,17 5,52 41,12 62,02 82,92 4,52 6,03

pentto lampi Co i1uminat incandescent

'

fa

a I bue d 3,?0 r va oarea can elabrului:


bue buc 8,00 8,00

b) 40 w

c) 65 w
74. De~~n~area unui corp de iluminat simpfu eu dulie medie norm ala s

bue bue bue bue bue bue

36,60 57,50 78,40

76.

Demcntarea

unui eandelabru

13,36

rt

Denumirea

lucrarii

UM

Material

Manopera!

Total

~.

78

79.

80.

81.

82.

83.

Montarea unui tablou electric pe placa de marmura, pe perete sau In ni~a (nu este cuprinsa valoarea tabloului), tabloul avand suprafata de: buc a) Pana Ia 0,15 mp 5,60 51,24 56,84 buc b) Intre 0,16 - 0,30 mp 6,70 54,25 60,95 buc 8,90 c) Intre 0,31 - 0,90 m_l)_ 72,13 81,03 Montarea unui tablou electric de apartament, inclusiv racordarea la instalatie, tabloul fiind bloc electric cu: bue 29,24 a) 2 circuite 68,11 97,35 38, 18 b) 3 circuite bue 82,39 120,57 c}_ 4 circuite buc 50,60 76,96 127,56 Raeordarea conductelor de aluminiu fa bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice eu sectiunea de: a) Panl'l 1a 10 mmQ_ buc 2,50 2,27 4,77 2,95 b) Peste 10 mmp bue 3,32 6,27 Com_])_letareatabloului electric pe placa de marmura cu un circuit de sigural!!e LS de: ]4,47 a) 25 A, monofazic 22,36 bue 36,83 b) 25 A, trifazic 32,94 ] 9,18 bue 52,12 Idem, eli un element de sig_urarillide: a) 25 A bue 3,97 9,95 13,92 b) 60 A bue 4,58 11,56 16,14 Revizuirea legsturilor si curatirea contactelor la aparate electrice montate pe tablouri pentru curentul de: a) 25 A buc 0,50 2,27 2,77 b) 60 A buc 0,50 3,32 3,82 Demontarea unui tablou electric deschis: a) Pe placa de marrnura bue 3,22 3,22 b) Cu rnasca metalica buc 5,82 5,82 c) Bloc electric 11,85 buc 11,85

0\

Nr.

crt.
84

Denurnirea

lucrarii

UM

Material

Manopera

Total

85. 86. 87. 88.

·89.

90.

Montarea cutiei de proteetie pentru tab lou electric: buc 23,56 17,29 a) Din lemn de brad cu sUErafa\a usii Eana la 0,25 mE 40,85 bue b) Idem, 0,25 - 0,40 mp 20,15 23,56 43,71 bue 130,00 23,56 e) Metalica 300 x 300 x 350 mm 153,56 bue d) Idem, 400 x 400 x 350 mm 231,00 23,56 254,56 e) Idem, 600 x 500 x 350 mm bue 433,00 23,56 456,56 1) Idem, 700 x 500 x 350 mrn bue 707,00 23,56 730,56 Demontarea cutiei sau ramei de protectie a tablourilor electrice bue 7,66 7,66 ]0,15 Conduetor de captare montat pe acoperisuri de beton eu hidroizolatie bue 30,14 40,29 bituminoasa de 25 x 4 mm Conductor de co-borare sau legare la centura de 25 x 4 mm, montat ml 7,80 14,66 22,46 aparent_pe ziduri sau co~urj de beton sau earamida Conductor de legare Ia pamant a instalatiei de protectie prin leg are la pamant, mont at In pamant, inclusiv saparea §i umplerea santului, terenul fiind: ml 7,85 23,10 a) tare 30,95 mt 8,70 b) foarte tare 28,12 36,82 Electrod pentru priza de pamant din teava de otel zincata, pentru instalatii de 2,5 m lungime ~idiarnetrui de: buc 43,65 a) I 1/2" 30,14 73,79 b) 2" buc 51,50 30,14 81,64 61,90 c) 2 112" buc 30,14 92,04 Verificarea rezistentei prizei de pamant bue 1,50 50,23 51,73

Nr.
Crt 91.

Denumirea

lucrarii

UM

Material

Manoperii.

Total

92.

93. 94.

. Ie pentru sustinerea de aparate sau eorpuri de iluminat (farli valoarea consolei) Montarea unei conso buc 2,59 a) 25 A sau pana la 10 kg buc 2,90 b) 60 - 10 A sau de 10 - 30 kg . .. Acoperirea unui san] in zidarie cu mortar de ipsos, avand seetlUnea de. 0,50 ml a) pana la 6,5 cmp 0,60 ml b) 6,5 - ]0 cmp 0,70 ml c) 10 - 15 cmp 1,90 ml d) 15 - 20 emp 1,30 ml e) 20 - 30 cmp . 0,60 bue Astuparea ell mortar de ipsos a gaurilor din pereti dupa demontarea aparatelor Strapungeri Strapungeri ..' de 60 ern in ziduri vec.hl . ~ . ., " in holti de caramida. din zidarie veche, cu grosimea pana bue bue

17,69 19,78 1,67 2,33 ~,33 3,43 5,57 2,21 18,08 25,81

20,28 22,68 2,17 2,93 3,03 5,33 6,87 2,81 18,08 25,81

95
96

~a~~t~~ ~i umpluturi de pamant pentru conductorii a) usor b) miilociu c) tare d) foarte tare Demontare console de otel Acoperirea eu mortar de ciment a tuburilor a) pana la 16 mm b)21-50mm

de legare la centura de i:amantare, me me me bue buc buc

teren~l fiind~6,&2

97 98

INTENC cu diametrul de.

..

70,13 113,73 144,66 5,12 1,55 1,98

46,82 70,13 113,73 144,66 5,12 2,10 2,18

0,55 0,80

QC

....

~?r .e Jf Oi' o· ;'


(l)

s-

~ en

>-< 1:1 en

~ en S" S
(l)

E ?ji'
"CJ
(l)

....... ~ ::l ,_, S' ,., ca [ "0 ,.... 0 '" ~ e, e, "0


M

...

(b
0

c.. (l)
Ill' 'gl,

Ill'

0'

=< :::r
(l)

.::1.

5"

~
::l

s' o

e.

::!:I
0 ..., <n
(1) (1)

eS§
S' g §

_.

o· 5. n px
0..
Ill'

n o

III '" "a -a ~ (ii' (ii'

(1)

(l)

::1.

tb
n

::t

..., 't:I
(l)

(l)

~e ,,0..
."

;:I

.......

;::t,
(l)

'" fJ ~ i'il e.

>-< ::l

5"

c,

2
~,

Ill'

::;

c.. ,_..

g
::l

en
(l)

III

e;

(l)

Ill'

a
OJ)

"0

hi

s· n

,-,

a
0

rt>

n
;:I

0..
(l)

g
n "d

'"

ro

::; 0..

III

e-e

o '"

jt' ~
('1)

'" III
(')

....
c
n '"

::I.
0

a
(l)

& s'

~ n :::r

~~ ~ S ::I. S' N' S'


('1)

-III

5"' ;;r -a.


(l)

r-rIII

'"

Vl

::l

.-+

0'

E ?ji'
,_,

III

e,
,_,
(l)

c.. ('1)
OJ)

or

a a 0..
(l)

~.
III

en

..., Ei
::l

d'Q'

O>

s· n
(l)

III

0 9. ... o
III
(1)

0 :l

o· ::n

III

o,

t:J §
(l)

}t

:::!l

Cj'

.(l)

-::

F"d
rt> III

Ill'

13'
(l)

a a 13'

J~ ?

a'

0..

::>

s ;:;.
.....
(l)

III

< ~~ 5'" E" ...... e c..

[=
(l) (l)

'" E;;' ., "" £;' .... 9 , "" -e .... 5' ;~ ., >< .P a ~ :::-' .... ..... 't:I '" "" c g: :;r ~ .... .,
It>

t"'

0\ .jO,.

'0

II'< Q.

(l)

't:I

S.

8"

j;5'


C
II>

0...

~ P>
.~
III

.....

'-l

~ ..... ~ ....
1:1)

1:1) 1:1)

III

;;J

::!.

(fQ

(fQ

0~ (fQ
.r-'

2"

.F

0EO

r: 0- 1:1)

0-

;-

ro

SS3
"d
"0'

c..

> c, 0... > >-

"0 ;:>.>c

&

0" 3 c:: '1:l n

- - S ,g
g'
1:;
"0

pO

0"

0'
n

""

0n

0..

;to

po<

c::

Ill<

Ul

C n

ttl

'1:l

0' 0

c,

>& ('f

U)

0"

"CJ

S ~

0' n

0..

:>

't:I

....... ......
'C! 0 0 0\ .0 0 0

-'0
0

'C! .'-l

t'0

v.
0

'0 '0
0 '-0 N 0 0

v>

'0 '0 '0 0


0 0

u,

t'0 v>

-'C!

..... 3 ~~ III 6" ); 1!.


Q.

.... III '" '" 3 r.> =:


1:1)

0'" III 1>:,

6i

"" = ., = 8'
n
0 0

'" a· .-.. a,
(l)

.... ;>

EO Q..

0 "0
t:

8'

...

III

.J>. -I'>-

0\

00 .'-0 0 0

~ 0V. ~ ,0
00

(l)

s; r;' Q. ~ =r a E"
(l)

..,

(l)

., '"
.....
(fQ
(l) (l)

e,

III "1

0..

.......

.._, .._, ::r'

....
0 00
I

:> ~ >- ~ ~ ~ :> ,, ,


......
I

>,

e
......
0
I

-t!>
I

.e
w
1

.._,
0

0 '-l '-l

'-l

- -. - -.
a-. '-"
0

.......
0
I

.J>.
>-'

......

:E :E :E :E

'-"

U,

'-l

'-"

0 0

......

e~ c.. It s· 0.. :> >- :> :> E.. § .§ '1:l s· ;p>- :> c >- , , s I , s· ..... 0 ...... S' ;:;. Ill' -[ !!l 0 0' ..., 0 S 0 0 ~. l''"l F g w : ,
0" '-"

~: ~

~
('l

0" ~ :--l .._,


t:;'! 0 1'''

_.
n f»'

:> ~ ~ t:;'!
Pl'
(1)

£
0 0
(1)

f ~ .g .f o· .... .....
(l)

etJ ...
Ill<

?'

~ ~
'-' f»'

-?-

I>X

0 Ill'

(l)

>-'

0 0

::e ::e ::e :E

>-< 0 0

Q\

0\ 0

a-.

"0
(1)

fSa
'" §.

--

~ I ......
0 N

s- o
Ill<

(=;.

cr

Pl '-"
(1)

.g

Sz s· 0'
s:oc
I

tJ S' ....
III

0..

::0: o· .g. ~. ~. g § c, C i;j Ei ...


1=;'
(l)

:>
0 0
til

> >- > g 0" 0"


S (t.
p..

!'-l

~ID
o

til

~ er ::;:
0 0 Ill'
(Jq

.(1)

~r_g
en

...

a ~g:~ 3~
:E
0\ 0
(1)

.g pc
(l)

Et

[ <
J

~
......
0

0..
(!I

§:
td
N -.J

t:3 0
0'\ 0

,_.

I
0 0

>- ar .... c, s· .... p> ~ > ~ ~. s· 0"


0 "0

S s'

::;:
en

-g,
~ 0 ...,

f» g Pi P> 8 c..

.... ,

n;-' g
8-;'
;:l
C}"
(l)

Sa

'tI :;t:! l":I ->-3

-e
(l)

~ ~

N N 0

g
(1)

..... [ III

s-

= c
"f
(l) II)

...
t:1

z=

te. 0
q'

Ill'

s-

.~
IE!,

0\

&. ~ !ll en

i ~.
8
III

c.. ~.
0 "d en
p>

p'" o

....

p;::

...
(')

<

8.c g::.

.::e
X
(l)

<W S , 0" e, ..... .b a Pl'


0\ 0 0

"d

p;::

p;:: ~
<:

a ::l
:;1

"d II> ::;_'


I'><

'3

8.

e
I'><

S~ III .... 0

.... ....
N
0 0 '-l

8"
(Jq

~ ~
0

....
F
0' ~ n 0'

gen

'" <'
O" p..
(l)

Si' ;- ~ b' ~ 0' <: l":I ~, ..... ~


(lI

.,

0'

~ g' 0
('l

g-.J

o'

~ 0

v- 0" 0' vc~~c (') n


('l (')

E: e: 6'
(1)

l:!l
p>

~
v- 0" 0" vc~~~
('l

a. C">
0"

2~ (s.
0'
(')

s· ..... ;"' ~~ ....


II>

6i l":I

>-3

!!. C'l
to

~ 0

[1 IF'-l "CI
g

('l

~c n

0'

ts

?F

(Jq

;.;-

g
.j:>.

0"'

vc::
0

c:
~

"'f

n'
II)

~~

>.
>-3

~,

0\
W

':p,. -.J

0\ t-J '0

.co
>-'

U.

-.J

N
.J>.

U\

_-.J -.J \0

':...! '0
00

\D

'-"

'-l

.J>.

00

00 w

0\

~ ~

2 §:

'"
0

'VI \0 V.
0 0 0

'-l

t'0
'-D

VJ

,_.
\0

U,

':p,.

00 '-"

_'-"

\0

U,

'0 0

N .0'1
Lh

...... ......
>-'

-~
v,
0
00

"'0 ....

V,
0

0 0

~'

(D

0"

til (")

5.

_ 0

.p..

.p..

() I»

.eo
w

oQ >< Q ~ >< >< ~ ><:


(j

e
w

.._,
(")

s:
x
N

I» .._,

[
(1) (1)
(1l

0" 0:-

.p..

V. V. V.

...
x

- i.
N

:><

(JQ

lJ1

> > > e- > > ~ (j ~ 1'0 .g' .g" [ s 8 8 ~ () () o () () () () 5" g ~ ~ ~ ><: >< ::s a g ,_, .),,, 0:- p.. p.. l::I >< o ... > to ~ ><: ~ >< ~ ~ Oil g 1»' I'K cr "" to to §< .p.. .p.. .po. .p.. to "" "" to tl1 N o (j () ...:: () ~ Se? ..... a () w N N Q: ...:: >< .p.. :>< oX x oX x ~ f>l( w .p.. .p.. .p..
'-"
til
(1l

ee

Cl

ro

e
.....
0

,3-

e e 5.
(1) (1)

:;
x
0

>
.:4I»

.p.. .p.. .p.. .po. .p.. .p.. .p.. .p.. w w w w w w w w w t:I ~ ?" :--l ?' !-" :i"- w !V ~ ?" :--l ?' :.-" :I"- ~ N ~ () to to to to to to to to to tIl to tl1 tl1 tl1 tl1 t:P t:P g. ~ ~ S- o 0 0" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' ~ (") t:;. o Q

B"

0 :::;I 0

=
(")

0 0 ~~

o
(")

Q
(")

(")

(")

n
(I)

(">

88 8 I» ::s § ~ § p..
0:1»' () W

0 0 0

0:1>"

0:1>"

tJ' x

..... .....
0\

X .p..

...
0\

to to to
w
N

Pl'

0\

.p..

0'
1»'

~

(")

p..

S"

's'
(1)

..... f;!l
(l)

"a.
(l)

(1)

= ~g
Ul

=
(1)

... 0;'

4)

4)

oooo N ..... N N ..... o N .....


to

to to

S !! a s; 8 ii a r! sa
()

0
(1)

(")

p..


(D

I» '"0

.g

(")

(1)

g~ 0:- '" !>X

o
N

to

- ...
'"0 N
r"">.

px

8 ~

I>'

~.

U1

.p..

o ..... g. 0;"
CD

S. CD
::t

1:1" o

(')

1:1" t:;. og d ::;."


CD

if

a o
0

g;
!=J.
w

c N'
(1l

~. ~.
3

~
p..

~:
.!=J.

N' g.
0;'

s
s

>
to

.... "'"

'-"


S

a

<: 8 S S o i3 3

"ti

0:-

8888S

s
"ti

<: 5 o

O'"

0-

e-

~
(")

go

ec
n

0-

~ n

0-

c 0

g(")

O"

0" 05~~ n
()

0""

<= Q

cr
(")

~ 0"" cr" ~~ 0 n

0"

cr

~
(")

~
$.

V. ~u. "N V. ':...J


0

VI

N 0

V1

U.

- ..... .J>.

..... ..... .....

"0 ':...J ':...J \0


w
0 o....J

00

..... N

.po.
--l
.j:>.

.I>-

•.p.. ·N v. -..J

.j:>.

\0

Nw y> ~o ,_. 0\ U.
DO

..... .p..

...... V.
0

00

0\ 0

w
\0 -.l

w
.l>-

......

...... "0

.po.

"0 ·0 0 0

·0 0

C>

v, ·0 0

.po. v.

0\ 0\ ·0 0

.....
-.l 0

w .p..

u. 0\ ,_.
0

.....
N 0

...

'"C"
V. ,_. N V. v, 0 0\ Vl 0

.po.

0 '0 '0 0 ':...J \0 0,


C> C>

oc

\0

s-...

N N

0 .,.

(')

;s:: s= ()
(')

.j::>.

.p..

Cl

(')

u,

tv

u.

.....

a: 0 .,.
(')

()

n Q
x
w

E:: ()

000
Q Q (;)
w N N

a: n

~~~ 0o0

.j:>.

u,

v.

><: x ,_. uN ><' v. V.

~ x 'd >-<: ~ ,_. 2 ..,..


C

5. o 0. 0 s· -< oo N
'-'

~ ._.

rb 0
::r"()Q '-' '-'

v.

..... 0.

s>

u.

:;

o0o -< ~~ >A X

'-'

(1)

!;i'

*'" X .... X .......


0\ 0

..,.. A X ><:
0\

><:>-<:

to ttl ttl to
>-<: >-<:

-< -< -< >><'


N

8~

x ..,.. JV ,....

-< ..,. t.»

1;; g;
x
W

'-'

0-

o ~
to

.e
0 ...:::
>-<:
N

(1)

>-<:

>-<: >::
N

() -< >- a -< -< -< -< -< to n u, VI v. ~


(1)

'd

"-'

0 '-'

S '-' '-'
::t

c:

~
(1)

v. U. U. U.

,.....

V.

><: § ,.... 0. $l>' v. 0..


0 ...... ~

C 0-

.....
0\

0\

><'

*'"

v.

c: n0 ><: -< -< v. -<


x
A
0\

'-0.

'-'

ce e b 0
0 -< o ><: -< ..,.. ..,. ~ -< ..,.

g
(1)

1:;' $l>

"u,

X N

"u.

,.... ...... ......


0

.p..

0\

..,..

V. V. S.

X N

s 9 ~. '" -g
x
A

0.

S'

~ 0
0

a'

sssssssss
......

s
w

S888S8S33

S S 3 S 8 3 !3 8 S 3 S

~ ~ .......

u.
'0

,--.l 0 00

*'" aU'r

po
U'r

.....

v. u.,.
--.l

"0\

w -t>.

':...)
w

u.
N IV

.......

N 0

"'"
U'r

_w '0 ....... b
'0 0

......

.0\

\D

.... .*'"
0\ 0\

1.u b tv .j>. .....


IV

v.

.j>.

*'"

"w
w

.....

~ 0

t.>J

_N
U'r

.....

v. u.

00 0\

0,
--l

v.

"u,

..,..

N
0

N 0\

,0\ ,0 U. tv 00

......

N ::;: b ':...) 00 e1 .......


--.l

tv

*'"

\D

?' 0

u,

~ ,_.
{/)

U'r

of"0 0 {/) 0 {/)


CI.l

U'r

U.

g..
(1)

0.

0.

,_.
(1)

~
00
{/)

~ s::::
{/)

[o
(I)

..... ..... r::: X X N ..... ~


lJt 0\
t'1> ('l

§§~
'0

00

><: 0 Ed ~ ~ 8' ~ ~ ~ 0 W ><: -< >-<: ~ \D --l ~ :;J ~ ...... ....... u. X X X X ..,.. --.J 0- ...... ..... ...... ..... IV X N §
><: ><: ><: ~.
t'1>

() {/)

{/)

J3

"" ~
0 ;>x

X
Vl

i
0.
1'"
t'1>

{/)

000 en {/) {/) ><: >-<: >-<: ><: .... >-<: >-<: >-<: t'I:I tIj trl tIl § >-<: >-<: ><: ><: >-<: ><: >-<: ..... ..... \C)
()
{/) {/)

ffi 0
0
t'1>
(11

0.

a
en >-<: >-<:
X

U)

go
000
{/)

!'--l 0
::l.

\:J
;:l
(1)

§
1:;'
(1)

>-<:
X

><:

{/)

o
{/)

00
{/) {/)

2"

U'r

0\

0\

'" .... V.

a.

......

V.

U)

v-.

...... u,

A X

--.J

V.

U.

>-<:
>-<:
W

~
w

>-<: >-<:
IV

ff '"
t'1>

s:::: s:::: s:::: s:::: s::::


0 tv

.....

u ....

....... ,_. _N ..... N ....... Uu. "u. v. V. U. U)

X
.j>.

[ .....
X
0>

0o00 () 00o0 QQ 00

o
.j>.

'" s
[

U'r

.j>.

~.

0.
'r+

~.
0 0

tv ....... v-. "....

......
0\

.....
0

0\

8-

g.

l
I»<

.s
0

0..

~ ~

SSS

a *
333 3333
3

SS
r--

8 3 8 8 S S 3 :3

j;;" -1't.
(11

N'

S8SSS

,..... ...... Nb
0 00 -.l

'gl.

~
"'0
(11

......
N

u.. UN \D ......

00

':...)

'0

>-'

v.

·w

v. v.

0 "--.J

......

-.l

"'"

VI

tv --l

00

':..J b 1.u
V. 0

--.J

0\

..,..

00

..... ......
~
0
VI

!
0.. "'0

v.

aw
00

\0
0

0\

P'
U'r

--.J

0\ ·N

N ':..J ......
--l

U.

tv -..J

V\

tor ......
<! w
00 --.l

'0

..,.
u

.....

00

\C)

N V. 0\ ·00 "0\ 0 0

-~ ...
~

.....
>;

v.

:-0

?"

u.

~
t-J oo e-

(')

:<
-.I

><! ><! ><! to<: -e :::0 ~ .... ,_. ,_. X X X IV N X x ...... .0 .0 0 ~ X


.0
Ul

t-J

(')

t-J t-J t-J t-J g. 'T:I 'T:I ><! ><! 0 (') 0

g-

- s.
(1

u. w

Ul

'T:I 'T:I 'T:I 'T:I ~ :> :> ~ >- g- :s: 'T:I 'T:I 'T:I 'T:I 'T:I ~ ~ ><! ~ --< :2 ><! --< S >- > ~ 'T:I _. .... s- en .... .... 0\ ><! N J"-> Vu. ::t ><! w ><! ><! ~ ><! ><! ><! ::L c::: Ul 0\ 0 .... ..... 0\ .J:>- vN 0.. tJ N Ul "" '-" o,
(1

s gg

;--l
O

u.

<t>

::l

S'

VI

Ul

0\

Ul

0 N co

.0

...... co
u.

0\

V.

i
s::
n
t;:j' 0
(lJ

"8
(1

Er 0 o o 0 e. e, ....... ...... ,_. ...... E.s:: x x x x S \Q -.:t Ul w S.


~*

:s: en :s: en :s: en S §§§a


<t> I» 0 0
VI

t:;'

tJ

-p,

iiJ
"0

2~~.
C1> 0..

t;:j'

8: ~
n ~
t;:j' 0

u.

<:
0
"0
(l>


<:
(')

'c-. C1>
0.-

iiJ

"0

g
~.

5'
>-0

<: (')

n 0 :::s (l>

§. §.

f!

§. S §.

Ul

~. af! ..... o
~,

0>

S !3 S

S S S !3 :3 S !3

SSSSSSS

SSSS

:s:
.0> ....
~,

~
N b.
-.:t w
0 0 .0 U. 0\

'g:
V.
0 C> 0 _"" .0 N

o· I»
b.
VI

~.

-.:t

N
u.

-.:t

v.J:>- vO
\Q 00

.... ....
CO

00 \0
VI

0\

.J:>- -.:t

.... 0 J"-> ...... .- b. 00 00


VI VI 00

-tv
U\

\Q

Ul

..,} tv -u. W W
0

....
-.:t

U.

......

\0
0

V,
0

."" ......
0

J"-> ......

""

\Q

\0 ......
w

_""
tv

-",

.... -a
-.:t

S 13

g
p
0

ttl ttl ttl p


p
(1

s:: (')

(')

g.......

o'

s:: ~ s:: n o
(1

0"

0"

g(1

o'

c
(')

gn

O"

~
(1

g g- O" o5
(1

0"

g- o' .: o ..,

rr
p n

0"

~ n

cT c n

cT p
(1

g(1

g-

o'

~
(')

c::: !! 2.. a::


~

-.:t

,_.
I;.) U1

.......
-I;'-.}

-\0
U1,

......
U\

00

0\

u. '0 '0 <:::,


0
C> 0

'0 '0 \Q

,_.
'0 \Q

J'-l

0 0

VI

tv

I;'-.) .j::,.

'0 '0
C> 0

VI

'"

u.
-.I 0

.j::,.

......
W

·0 ·0 -lJ\
0 0

00

·w
0

.po.

......
tv
\0
I;'-.}

?' ......
\0

\0 \0 <:::, '0 '0 W .j::,. w tv 0


W

I;'-.}

N0
N

...... ,_.
-.._J

-.p..
0

.j::,.

.0\
-VI .j::,.

\0
0

-.j::,.

tv

-_l ".p..
W
I;'-.}

....

.$
0

0
00

0\

I'

00

0" '-'

U.

.- >-' w ......

E.,

'"0' (D '"0'

n ,,:

?'

:-l

00

~~
Cl'o

N \0

n .e .._., N w
>-'

0" '-'

Cl'o

......

.e '"0 ..... '"'


.....

9.cc·

()

(D

?'

00

:-"
C1l

00

00

"w

5.
qs,
0..
(1)

s cr'

Ul

::to

5.

~ ~

0" 0 cr' ~ ..._, e ~ '-' .._., ~ ....., ~ ~ -Ell 0.. ~ ~ -elA

Cl'o

s
(1)

Ill'

(I)

Po.

-!:!J w

~ Co ~ _z:
N \0

I:h
X
(1)

ej

v.

N 0

,_.

0\

m x
f'l
(1)

0\

......
0\

"Ul

..... w

§. e- '"0' ,_.

o 0
N tv
lA

:l"-

I
tv

x ...... g ,_. x x x

-..)

~ .....
Ul 0\

,,:

~.

ciCi'

5. ...
P.:
(1)

g.

<=>

.- .0
-..)

v.

VI

u.

......
00

..... Ul

g
(I)

t:I

::;;.
Pl

:3

~
[

2-

~.

t--- t--0" 0' ,,:


0

~ 0

0'

0' ~ ~ fi 0' 0" 0' ~ 5 s:: 0 0 0 o

0'

0' J::
0

s:: 0

0'

s:: 0

cr'

cr

cr' g~~0 0 0

O"
()

~ 0' ~ ~ cr' 0 0

cr
0

s::::

cr' s::::
0

0"
()

J::

t--- t---

S S EI S S 8 ~

'G.>
lA

.P W
0

tv ..... ...... _;- 0 '0 ':..J N .- \0 \0


\0 \0 <.0 <.0

"0 00 \0

\0 \0
<.0 0\

"0 \0 W

U. ':!:. ......
\0

.....

"w

-.)

':..!
<.0

.(:>.

j'J
<.0
-..)

\0 ~ w0

- ..... .....

.....
0\

......
'-"

.....

"N 0

. 2
w

...

"'0

O 00 0

':....J \0 U. b
0 0 0 00

.....

.-

.....

S.
?S

:--l ?' :-" f'- ~ ;S :-' t:I t:l t:l t:1 t:I t:1 t:1
\.0 \.0 \0 <.0 \0 \0

\0

!='

'"0'

til ill til


Pl'

0 N
(1)

g
(I)

0
N

~~~ c, .g .g 1:1" S· ~ PO' f'l ej .... P>< p. ~ ~ p. >-cJ <: g. s· S'


(l)

q Sa p.

'"0'

0..
(1)

0.. 'd
(1)

,_.

-g
'"0'
(l)

."

'"0'
(1) til

...
0 0

0;;'

i
g.
J;.;<

0 J;.;<

"d

< o

[ .(:>. i3 tv >- x x x x s· x tv ..... x" N N x x tv N X ...... X X s· w x x "' x x x x 0\ 00 W ..... ,_. ..... w ...... ..... 00 00 ~ w W w ...... w ..... 0\ 00 ~ ..... w tv 00 00 00 0\ 0'1 0'1 00 0\ 00 0\ 0 0 :E! :E! :E :E ::!l c, 0. ,J::. :El :E! :E! :E! i:!l s· s· x a s:::: 0 0 ~ :El :El :El :El :E! :E! :E! :E :E :E g, o f} 0 s:: o 0 .(:>. ... .... 0 0 "tI .... <=> n 0 a f} 0 0 0 O"' ::r er ::r 0 ::r ::r g; cr' .... >8' ~- o ~ s:::: ... -tj. '"0' ,g- .a' ,g- .a' ir ii' -6' ~. .a' <.'> O"' <: ... ... ~ e. () ~ ~ !'1. ~ ::l P" i::!l ::!:I l:!l ~ g a !'1.
8
w
,J:>.

'"' >""Ij

~ "'r1 "'r1 ...... ..... ~~~


0 tv .j:>. 0 N .(:>. 0

"'r1
0 tv .j:>.

.a ...... 5, ~ _. g.
(I>

00

::1
~
0 \.0

"'1

;:

>
0
I..D
(I> (1)

...... ...... ...... "t1 -n

S;
0 N

"'r1

0 \0

..... "1'1 "'r1 "1'1 "'1 "'r1 "'r1 "'r1 ...... >""Ij 5. ~ ~ ...... ...... ..... ...... ...... ..... ..... "'r1 wN t:I t:J t:I t:J >- );>- >- ;; ~ ~ >- >- >- >- ...... ,_. ..... ..... 0.. 0\ '0 ..... ...... .- ..... 0 0 0 0 0 0
(l)

..a

o 0

e e. .....
N

0\

tv

tv

VI

.(:>. .(:>.

.(:>.

.j:>.

tv

tv X

.- ,_.

t:I
(1)

(1)

(l)

,J:>.

1:;'

(1)

(l)

(1)

(l)

C1l

(1)

(11

(1)
til

(1) ()

(1)

(1)

(1)

(1)

C1l (JQ

(l)

g
::l

O'

§l
X

'"0'
(1)

a
::l
(1)

C1l til 1'1>


(1)

"" s

(I)

(l)

(I> (1)

(I>

0'

[
S' 0 '"

g
'"0'

~ 0
0

0 ., ~ ....
til

~
Pl

!'1. ~ ~ !'1. ~ ~ ~

...

f}
::to

'"0'
(1)

E.-

1!3.. ~ S· '" 13' P>' 0. J=•.- ~ S' "~ ~(). § C1l g.


('!)

~ ~ s· ~
IrQ

s~

~~
en

g:

,g- >6' ~
0

(1)

~ ~
,,:
0

g
('!)

g- go
()

O'

g()

g'
n

s s::
o
0

cr'

e- 0' 0' cr' ~ ~ ~ s:: 0 0


0 0

0"

0"' 0"' cr' g ~ ~ s:: o


0 0

e-

0"'

~ 0s:: 0 0

cr' s::::
0

cr' ~
(")

0' s::::
0

e-

s:: ...,

cs:::: <>

cr' ,,:
('>

cr' s::::
n

e!.
Sl
'_',

Ii> g'

S' ....
0

g()

(')

O"' s::::
()

g
0

~
.2

,_. w .- ..... -0 ..... VI "w ....J N '0 ':W '-:i N 0-. \0 ...... Ut W
V. 0 0

tv

0 0\ 0

....
-..J.
00

w'"'
00
"-..)

....
(l>

~
f'l

"w
0 0

b 0-.
0

tv

u.

u. .(:>. 0\ 0 tv 0'1 w \.0 U, l.J \0 W w u. N u.

......

00 \0
"-..)

0'1

.- \D W ':....J W '-:i "...::i \0 'N W "...::i ...... ..f:>. 0 w ..... VI '0 0\


w
..f:>.
00

00

'-0

.....
0

I..D

-.)

..f:>.

..f:>.

tv

0 "00

tv
tv

.... "" '-.J ..... 0

.-

.....
"0 0

§
:=;:t_"

"0
U\

0 "..f:>. 0

px ""

::n

f'-

,_. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......


u>

'"TJ .!ii'
1'"

::h

(1)

0..

.....
1'"

::n "" .ci1


0

!'-l

-- r1:1 n

<:l> >- > g

......

px

px

0\

....... ...... ...... ....... ...... 0 0 0 0 0 '? :-0 ~ :-J ?' ~ t:1 t;I t:1 t:1 t:1 ti 2- E.. E. E. §: E. ...... 0' <to (D' cp'

....

(1)

~
til

S-

~
'l:j

E: <t

til

§.

~~~~ 0

Sl

(;l

~,
In

f s§

a.
1»'

pu .J>,.

'"
a

--.1'

tI1

t:d ......

~, S:
N -...l

<t

N C;;'

Sl Ol
t::! ,

'" gg

0" 0 ,::t- o ~ 2, S
('p

--.1' 'T::J

m tv

(1)

--.1'
(1)

R1 R1 -...l
n

E. o· o·

E.

,__. ...... ...... ...... 0 0 0 0 f'- U> ~ ...... t;I tJ' t;I tJ' cp' ~
'"t:I g. 8

E..

tr1

(1) CI '-'

0-,

UJ

N \D

0" 8: ~ '-" e 0.. ~ ~ N ...... ...... ...... '"t:I ~ 0-, U> ...... ~ § ...... 0-,

[ tJ'
0

&'

0..

s=
'-'

......

0"

u..

S: 5' px

1:1

(I)

.... N

,_,
w

u..

t:d

.J>,.

.......

S' ti" 1:1 ..... ;0<


G ....
"0 en n 'T::J
Ul

0..

§§

\C> S' \.CI :-0 ~ ~ t;I t;I o· 0 .... ~ 0.. Cb ~ e ~ 0.. -e '"t:I '"t:I ~ ...... <<< ...... nno~ 0 0 ~ 0 ..... ...... N ..... 0\ W ~ ti 5i n I» Z '~, ttl <T> ~ 't;1
(1)

r+ o

'T::J

0..

g

(1)

r+ o

::n

n I=:'

g
"'" 0 ....
::to I=:'

<T> ;0

.c:;'

a0"

::to

!E..

0..

0"

a....

§:

;0

S"

'T::J

0'" o- 0'" ~ g~n n

I=:' n

o-

0" I=:'

gn

O"

0-

0" C n

go

p n

O"

oC n

0'" I=:' n

0'" p

gC>

O"

0" C

0'" I=:'

gn

2. -e
c
tTl n
.J>,.

'" gr o-

a5.

~,

a
(1)

0 ....

....

0"

0" C n

cr c

0'" P n

2. ~
0..

0"

'" §'

'"t:I ;:>;l n

gn

O'" C
(')

0'"

I--

~ C>

~ ~
I-0

'0 W
0

V'I

vol;>.
V'I

'0 \0
0 0

V.

u..
0\ 0

.......
0

V.

u..
0

V.

~.J>,. 0

......

,_. N Q, '0
U>

u.

N ,_.
C>

,_.
0 ol;>.

u..

\0 ~ "-.t ~ V\C> U. u. ,_. ...... 00 u. V'o

,_. ...... w ......

cp' ....,
\.CI

oe

U>

U. -...l

n P

s:

00

......

,_. ......

&'
..N ...... ......
\D 0

"<"+

oe

>-

~~ U> U.

~.

.....
CP

,_. ,_. ,_. ...... wwNNNN :-' P :-0 ?J ;-.t ?' ""C "d "t1 ""C '"t:I ""C ...... ......

....

I;--.

til S,

"0

>0
N

t1

2
~
~,

El

til til til Pl C1' C1' ti" S' 8' ~ ...... >-< oo f::l S. t:!. S, ::s ~ '(;' en (1) (ii' ~ (I) CIl !ll .... .... .... ~. ;>- ;>(;l ('I ..... N t;I t;I t:1 tJ' ;>( x N N ...... ..... '" co or> ;:.:.- w W or> or> w U> 0 0 ~~ 0 ..... '" §' I" s: "CI ~ ~ (b ~ ~ ~ G ""
;0
(1) (1) (1)

~' lSi,

!i
t'"'
Ill( px
til

...... ,_. ,_. NN N ~ f'- ~


r:f

....
N N

tv N ,_. 0

....... ,..... ......

\D

......

......
oo

......

...... ,_.
-...l

t3

S s'
til (1)

(1)

(J)

~~ fIl S §. a' a' Pl' 0 ..... ... t:J "d Sl 0 0 0 ...... 'C/:l "0 0 0" ;0' o-j t' § S'l: 00 ~ ~ 'T::J Pl' 0.. ;:I <T> @ ~ px 0'" '"t:I >E' o:q' >-:l
(1)

ii g
~ ~
0

S'

...... ...... ..... ...... ?' ~

.g
Pl

~ <T>

8 ,s
N

'-../

cr'

0'1 ;:.:.- a' a' l/) C> 0 Q ;:.:.- ;>- ;:.:..... ;>- ;:.:.- ;:.:.-

e- 2 8 ..... GJ 'T::J 0 N
0-,

~ o

'-' N 0

'-'

o-

-'-'
I"

S
;:I 0 '1::1 0 "d
(1)

a
S 0 ...... eJ

s. 0 S a
I"

>-

C>

.g

@
1»'

8
N 0

'-'

......
0-,

e .....
0

'-'
0-,

~
Pl'

~
c ....

>-

;:.:.-

>- >

2 ~ "CI g

&'
(1)

0 ~ .... 0

1»' .....

S
0

El
e C

-6'
0

r:f

>E' ~

a cr'

a s.
S
0
til


s
0 I»

t:1

!::i' ('p

.~ ~ ~ E..

~
"d

.g

g eJ S Pl<
~ [

f!l.

Sl

s' 0o ~sC
§.
1"1

~ 0' n~ c

Z.

g'
(')

g-

O"

C
(')

cr' C

e-

I-- t--

eC
n

0" C

g' [ cr' ~ 0 n 0

cr' C
(')

0" C

cr' C
('>

gn

cr' C n

(')

0" C

cr' C

cr' C
0

c-

0'" C
('>

cr
0

cr'

~ o

0'

I:j

I:j ('>

0'

c 0

cr'

I---

e-

~ ~
'"t:I (;l

...... .......
OJ>

~ ~ ·w "0 ..,. 0
00

.J>,.

.p.
-...l

w """ '-" .?I


N V\

...... \0 :.,.
w

,_.
Q, 00
N N Vl \D N
t-'

'N

.Vl 0

"""

tv

......

v. 0

C>

'0 00 \0 ':p. "0 "0


0
W

VI

\D

'-0

N
U>

bl
U.

N
·0
U>

'-"

oe

Vl

.\D \D .J>,.

'0

...... ...... ...... ,..... ~ ..... ...... ......


·0
Ul

Ul

·0 0
Ul

Vt

w 00

00

v-...l
u)

W
or>

00

tv W

00

!Xl

""" .""" \C>

S
~

.......
'1:f ...,
(l)

V\ JU '" '" ~ '" ..... ~ '"<;I


(l)

....... ,__.

....
"d

...... ,_. ...... ....... ..... ...... ....... ...... VI Vl Vl Vl U> Vl VI Vl 9" ;-l ?' ~ !>- ~ JU ;-

.....
VI

..-

N° ~. N- N'
(l) (1l

.....

ij"Cl

'1:f

"d ..... .... N- ::1. ~. N' N '1:f ...,


(b

"d
(b

'"0
(1)

'"0
N I»<
(1l

Cf.> 'i;j

CD
P(1)

'" '" s· ef §. s· 'g. 'E. 'E.


CD
(1l (1l

'" s· §. §f '"
CD
"Cl

(0

"£.
(1)

"Cl

s· sin

CIl

... ~
8>
::l

::1.

'"0

~-6'
(')

N Pl'

::1.

"d

::t

(0

"Cl

(b

t;;"

a g
1'"

~ ~ ?" "d '"0 ..., .... '1:f ~; N' ~ 1»'

..,. ..... ..,.


0-

.I>"d

;-l .....

- "'" "'"
.......
'1:f
N

..... ......
.I>-

.......

?' ~ ~ ~ JU
I»<

g. .....
liP

Ft

:J'"0

~~~~~
o
"0

o.

0. 0.
(I)

(1)

'0 0. 0.
(1) (1l

~~

gc,

o.
o
<:1

." 0.
(l)

>-l '" o < gi" "'0 ..... 0\ "d Pii "'0 0 >
>-"

.::

~ I»<

'" >

.::
cr" t:n

"" g~
<:1

t;;" >-l

"Cl

"0

;::t

;::t(1l

0 ~ ~ ~ ~ :::

~.

~
(1l

!!
VI

§ §§§ § !JQ 03. (JQ (JQ (JQ (JQ ..... !J3. 8- 0 S .... 0 ~. g~8' .., ... .... U> ..... ~ wN
8S8
..... w
tv

s a -e .,

(')

s::

"Cl

.... !!. §

s::: "d '0 "d "0 .... @ ..... ..... (I> a,

(')

..... ~. n

;::t-

;2.

0.

S. 8.
"0

0.

>-l

SI ....

z~ 1»' ..., ~~~~ 1»' 1»' 1»' (') >-l '"<;I "" o (') o '1;1 '"0 Q '1;1
<:1 (.f.l

>-'J

Fi' N' !;j, I»< 1"" (.f.l r.n


>-'J >-'J

'"0 ...,

'"U

....

'"
...,

"'"

.......

.......

.I>;-

....... ..,. l'

:J . .....

'" N'
1»'

>-'J >-'J

'"U

.5 S
sr
(I)

rI»
1»'

>-"

;.0

......
W

.......
W

.....
W

.......

"CI 1»' e-s<:1

.tj E. 0 "CI

to
'"U

~ ::;. ~
()Q

~ ]]]] § SS ...... ..., "" '" "" '" f} to to '"


(l)

r-< l'

?" -.:r ?'

r-

r-

l)..>

t-.

l'

§.
."

1:),

....... ....... ww ;I'-- ~

_.
w

'"0

"d
!:j

::g ~
!:j

!'-l

1»'

1'"
CIl

1»'

"d 0

"'" o
'1:f

(') 0

e.

s::: "t:! .....

...

... .... s·
w
N

""
(l)

8 §. ~ [ I'" .s o p;"" a. '" ""


"d
0

'"0

§.
t::j

.....

(') (1)

8 s·
r-+

S s·
"0
0

,_.

0 ...... § 0.
Cl>
in

eo
0

... ...
"d 0

Ul

"CI

P"

(1)

P"

!JQ

0 0IJQ
(b

..., s s. oP" P" '" eo eo


"d 0
(1)

'"<;I

0 00

..... ......

0.....
(11

>-d

(JQ

><

!:l

t::j

t::I
(.f.l

g
0

> 0
w

t1 t1

8 t:;.
(1l

g

i')'

p;-

P>'

a .... ..., '" "0

N 0

.a
ct>
ill<

IZl ...... N' >-l I'll<

t"'

::r: ::r: ::r: ::r: ~ ....,


>-l

t"' r:n

r-< l'
(.f.l

. r:n

t"'

t"'
N 0\ 0

>-l

-g:.

8 CT g 8

(')

N 0\ 0

i ~.
B'

2'

::r .a

g:

0'"

8SSSSS

Vl

t::

0'"

0'"

:::
o

0"

:::
o

g- g(')

O"

<:1

:::
(')

g-

s:::
<:1

O'

0"

cr' 0" ~ s:: ::: 0 o


(')

t::
(')

0'"

0"

::: r:l

§ g-

O"

.:: o

0'"

.::
o

cr'

~
(')

::: 0

CT

CT

.::
(')

e- cr CT e- cr' 0' .:: s:: .:: ::: ::: .:: nn n 0 0


(')

g0

cr' k
n

g'
0

c:
~

w 00 b 'ee
0

......

..,.

;--I
0
-...l

.......

\0

.....
N

':p.

00

-.:r

0\ ~\O 00 0\

.....
U

VI

V,
VI

-.:r

'"--:t
0

VI

•.j>. U.

,_. '-0 '0


0

.....

......
00

<=>

0·0 N

.....

b '-0
0
Vl

\0

,_. ,;I>\0
Vl

w
U

VI --..j

Uu.
0

Vl

.....
·00 U\

U,
0

'-0
Vl

::0

Vl

.......
0 0\

00
\0

0<)

00 U.

'-0 '-0

.I>-

00 ·0 0

\0 ·0 0

.....
N N
"",

~i
00

"C

00

b
0

tv

10

.j>.

V.

,_.
0

......

w N U,
00

00

tv

--------~
......
-...l

...... -.:r

?O
"d

q:j

....
'-" 0

~
0 0
1

q
l:I
0

;-J "C
'-"

-l

.....
(l)

?'
.....

M:;t

"-' 0
00 0

'-0.

0\

e
U> 0

Ie <:::?
w
VI Vl

Vl

Id

>

~
N 0

.e .......
~

.._,
(')

.......
0

~~

>>>

~~S8 >> 0:
;:::

'-" 0\

cr'

e, ~ ~ ~
N

Vl

'" w

z.
§

(JQ

s· .....
ft
0 en

0'" '-' V>

e- §
w OQ

...... ...... -.:r -.:r -...l -.:r -.:r u. ;I'-- w !V ...... "d '"0 "d ::? '1:f ..... ..... ,_, .... N' N' N N' (l) (l)

...
(1l

- ....
(1l

-.:r

.......

,_.
0\

.......
0\

....
;-J "d
0\

.....
0\

......
0\

s> "C ....


gl
()

§.

;.0 '"d
(1)

>

:::r

::: '" '" ::: ~ n0 ~ ~ ~ 0 ?;' ~ s" 0 00 00 0 0 8 '" ..... d .... ~ '" c ~ ~ ~ ~ "Cl ~ ~ ~ ~~~~ .... g- A- g- g- o. 0. P. g- A- A- go g- ~ t:;" s::: '" '" ~ '" ::: g ~8 0 0
Ul

g(1) C/l

'" '"
(I>

(>

.... ::? ::1. N' ~. ~ .:: '" ::: ~


(')

?"

?' ~ '1:f "0 .., ....


@ (1l

0\

.....
~

;I'-N
(1)

0\

N' N'

:r. :r. t1l

'"
(1)

(l)

(1l

(l)

(l)

~

~.

s s
~

'" ;;r '" g 2 ~ ~ ~ gn s:: "0


(1) (I> til (1l (')

"'"
Pi

.."

P>

"'" I'"

'd

'd

"0

fI
()

;::t

~.

g
(I)

,!.

Pi'

""

::I ~ ~ § § § S" § ::+ qs. ::+ reo ~. ~. OQ ..... ~ :=;" g g g g .... :=;" 51 w N 0 wN g w V\ wNS8SSSS SS S8S
(1l

(I>

..... 'g
(!> (l)

'd

....

'g
ct>
t::j !JQ

"Cl

....

"d

q q p. p. ~. 8. 8. ~" (> n0 ::: s::: ~ g


..... (1)
"Cl

(1)

g.....
..... (1)

(1)

g_

(JQ

(JQ

S
gn

VI

I
(1)

,..

"Cl

B'
~4

(1)

(JQ

§ § '" 2: OQ s. ~.

..... (1)

"Cl

gS a
(I>

P>

::l.

Vl

U\

g-

o"

~ 0

0"

gn

O'"
(')

s:: ::: ::: n


(>

0"

0'"

gn

:::
(>

o'

g- §

I---

g"
<:1

g()

~
O'"

f---- r-0"

.::
(>

s::: n

0" k
0

0"

~ g" 0
(>

cr'

:::
(>

0"

O'" 0'" ,.., g g- g s:: 0

CT

s:::

g- g- g"
() (>

,.-- I--

I-- ~

I-

·0

..... w
0

.......
·0 0

-.:r

N -U>
\0

<=> <=> 00 ':_j .-.:r -.:r w \0


0

0 ~O\ \0

0..
0

v-.
0\

Uu. V. U,
0\ 0\

a-

'D

,_.

00 ~'-O 0

':_j
0

0\

....
U,
0 0\

~<=> .U\ Co ,_. ......


Vl

.......

..... ..... ,_. 0


':p.
0\ N W

,_.

'"--:t
0

00

~\O
Cl

-.l '-0 -N
VI

00 b
N
V\

...... ..... ..... ..... 0 +"


~w
\0

... ....
'1:f
(1)

N I!l
N

! .

oc

....
~

'0 V\

--l 0

VI

W
VI

V.

~~~~~

§
0'1

.g
(I)

'"d

=
Vl

..-

~
>-'l
X

--l

8.
0-

s- ,.... S - ....
0\

,_. ......

.... ..... .- 0 tv 0
:><
-N

Vl

,...;j

Vl

>-'l

>-'l
X

Vl

..,

'"d

8'

"N

:>< .... ......

Vl 0

co
>-'l
00

:><

OQ

.0\
00

xXXxX .- \0 00 0'1 U1 ...... U. N 00 ~ "N

>-'l oe

CI.l

Vl

....J >-'l >-'l ....J >-'l ....J >-'l >-'l o-J >-'l >-'l >-l >-'l 8. ~ ......
CI.l
CI.l CI.l CI.l CI.l
(fl

Vl
VI

CI.l

(fl

CI.l

[JJ

(fl

'g
'<Il

po

oe

OQ

00

0'1

0\

0\

X
"0\
OQ

X
.j:..

0'1

tv W

V\

u. X y>

V\

.... w

-I'> X
W

-I'> X
N

..... w

-I'> X ,_.

00 ~. ,...._ I!?.

... g
.....

~~~
<::)

r ....
0 0

....
1
0\

0 0

..- w a- 0' w 0
0

El

>

>~

I,
(I) (I)

::to

[
S.

0' 0' .., .., ~~~

g- e ..,

O'

0"

~
(")

g..,

O'

~ n

to o

0"

0"

e ..,

g- O' tr ee .., ..,


(")

s
0

O"

tr 0' 0" ~eee ..,


('1 ('1 {)

g g- O" g.., ~ o 0
(")

O'

ee o
(")

0"

g- O' to o ..,

O' g- e o ..,

0" e n

\0
V\

IV

--I'>
0

\0
0

....

,....
-.j:..

\0
V\

~ 0

00
V\

.... .... u. ~
0 0

0. 0-..
V\ 0

....

.0
OQ U1

0. ".!>. W ".!>. ,.....


VI

.0

_0
W

V\

VI

-.J

.... ....
.0
W

_0

,...
v.

.... .... ....


.0 _0 0 0

0 -0
00

b
--l

bbb b
0 0 0 0

....

--l

~a
'-.::I
-.J

§ _. ...
el

.00

,...
00 CI.l 0
(I) (ll

....
00
V\ (fl

:--l
(I)

?'
n

00 Vl
(11

.j:..

00

......
00

~
0
('>

!'-l
[JJ

.e- ~ !!l !'ii' ~ '-' 8 '-' ~ .e. §. le ~ "'-' 8 ~ '-' IV CI.l 'd g v. 0o 0 0 0 0 ....J >-l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ >-l >-'l >-'l >-l .... .... & .... .... .... .... -.I .... \0 -.J a- w ~ () >'1:1 8. ,, IV N ...a- w .0\ \0 W '-0 N N N~ N0 .... w N .... § V. iJij' N u.
o
0'
t.>

~
(ll

::l

~
o

(fl

-§§§§ §
u._"

I'J)

(J)

....
('> (I)

>-'
I

-. .
V\ 1 .j:..

(fl

[JJ

[JJ

[JJ

rr

r- ~ ~ ~ S" ~ !!l 'T1 t-< 'd

...
o-J >-'l
[JJ

00

~
(ll (ll

g: § § §

-[ §§
I ('>

0
0

0\

>

> >-

Vl

~.
~

(ll

§~

CJq ;:I

g: (1.3.- ce. ~ §. .E. .E. .E.


(I) (1)

> >- >- ~ ..- ..... o· ~ >- >... ... ...


W 0\ 0
(ll

Vl

..,
[JJ

Id

N
0

.j:..

- .... ....
00
VI
._"

§§§

N 0

t::l
(ll

2'
0
(I) (")

... > >- > .- ..... '"


I

.u.
W

_0
Vl 1

!.
g

Ul
r

a ~

~
C1>

>>>

0'1

S. e.

§:

sssss

tr e o

cr'
('>

eg

c-

gn

g-

g(")

tr

e
('>

cr' to
(")

g..,

O' to

g-

O'

e
('>

0"

e
(")

0'

0"

{)

ee ..,
{)

0-

0"

cr'

0" to

Z[~ ..,
.... ....
C1>

'1:1

W
u~

00
W

....

.VI 0-

\0

u.

0 --.I 00

':..J
0

N -N u. w .-

-p

....

-N

0'1

N
0

9 .00

w
0

""
V\

.p.. -00 \0

.j:..

\0 N 00 .p..
\0 0

00

Ul

N
0

.... .... b
V\ 0

'0

N 0\

N N
-Ul

lJl

Ul

<::)

'-..! u.

..... W 0
'-"

-I'>

U.

VI

§ :::>. ~

;,,0

......

......
;,,0

......
;,,0

,_.

~$
01 w

<=> 0 0 ..... ...... ...... .....

e.

i
0
()

!V

:-'
CI>

=
'-' 0 N
Vl CI>

,,':;!l w
Vl

~ ~
CI>

til ~
e:-

\0

I w

'-' N 00

~
N

......
I

s .......
00

'-'

.......
0\

<T <;»

I
N 0

tv

N VI

......
00

1 .......

..... ...... .1>0~ . ...;:


......
w

e. ......

[
to

'-' 0 N 0

0.

'-' 0

00

.....

'-' 0

00'1

0 ...... ...... g.

e. [
w

~
CI>

0
'"t1

'-"

CI>

.e
'"t1
N

'-'

<T .._, '"t1

CI\

!:!l em

a o·
CI>

'"d
0'1

~~~~ '"d
N \0

'"t1

g
,.,
N
CI>

'1;1

s §a§§ §

......
0\

u,

-W

e. 5. 0 ?a ~ x w ......
'"Ij
'Tj

g.

~ ~

00

......

OD

?O

'-'

CI>

,.....

5,
CI>

~
;,,0

0'1

.e x
'"Ij N
W

n ._,

'-'

0-

.....

>,J >,J >,J g.

e. 5.
......

;;J
CI>

<T

~~
CI>

0'1

~~~

u.

...... ......
(.oJ

:><

a o·
CI> CI>

t;f

::!l

~
S
<1> I»

6-' :::;
CI>

t:r1

t-<:

~. -e

.. S G
0 "" ej
CI>

~
d

I:j'

a
!!l

< o

'1;1

S;'

'"
....

E:

s.

aas

aasssas

aasas

aassss

S i3

SS

~ "tI ,., .....


CI>

~ W

.....

...... .; w ....

.....
"Vl

~o
00 0

.1>0-

~ 0

"-"- w VI 0

<=> 0 "w tv
0
Vl

"-..l
0

~o
Vl

VI

.._'J

".!:> W
0 0

~w tv
\0
Vl

...... b 'ee

-"0 0'1

.1>0-

'0
0

,....

0
Vl

.)'J
00 0

.....
00
Vl

~ 0'1

,_.

"-..l
W

"0 0'1
.._'J

p
0'1

§
ej

::;.'

tv

\0 ~ ~ ~ ~ f" ~ ...., 0-1 = :-' §, ...., ::;1 S ~~~ ..., o0 ~ ::! d t=: ~ ~ e. g. ~ ~ ~ ~ ~ .e '--' ~ e~ o 0'1 ..l:>00 e:. ~ S' w ..- rl' "0 UJ S ~ UJ 0 ~~~ .... ~ t-< ~ 6 ~~~ ...... 0'1 N 0 00 00 g0 ~ .., ~~~ , ..... ~ VI yOO ..... ..... ~ W N ~N~ ~ w VI "0 ~ ~ > )w N 0 \0 \0
;,,0

,...

...... \0 ::0 ?O :--l 9>-

.....

......
\0

,....
;,,0

......

CI>

s..
N

0\

Vl

.t!;l
0 N VI

e,
0

.e
<=> .....
00

N 0

0\

W 0\

[[
0\

t;f

g
CI>

§
~

0\

1::;'

0\

0 ....._
Vl

".j:>.

a !!l.

?
N
Vo

~ ~

g
Vo

s:

>-

0-

c::
o

(JQ

~~

g" g" 0- to 0:1 g" c:: n d ..., n ..., ...,

0-

g gn

cr

0'

gSSS~
~ ......

N
0\ 0\

':.0 "tv V.
VI

N w

...... ...... ,j>.. J'-l ,_. Vl Vl .1>0- ..... \0 \0 ...... \0 V. "Vl \0 00 00 ...... ...... Vl \0 \0 Vl VI VI Vl

b
0

._'J ._'J

._'J

-....l "0

~ Vl

S V.

N
00

.,_, ....
~\D 0\ U, \D ...... -....l

\DAU.
• \D

'0
o

Vt \0 \D

......

\D

?O :-l ?'

u,

VI

Ul

U,

VI

f>- ~
l>'

Ul

!...:J

v..

~~~

v..

U.

.j:>.

?O :-l ?'
r
l>'

-I:>

.j:>.

-I:>

~ f>- ~

.j:>.

.j:>.

.j:>.

!...:J """ """ ~

~~

.j:>.

?O
(")

;-.J

?' ~ f>- ~
()

u.

!...:J 0
0

~~
(")

v>

;.0

IV

po

1V

o 0
.....
0..

(") 0

0 ~ ~ ~ ~ ::±l ::±l w X ~S ~ OJ OJ :=: ~ ..... ......

.... 0 ....
0..

oo

go

a ~
0

0\ "I:t N
~(II

::1.

g
0

(II

~~~~
..- .......
0 0 0
.j:>.

88 x

u.

......

x >< x ..... ..1V u, ~u.

8
0

~
..0

(") o o o o (") o o o o () g. g. o g. '" 0- FE.. a a '" 0" 0 5e. g. 0 0 0 0" 0" .... e' [ [ e' [ [ ::1. ::1. .... .... ::1. .... ::1• ..... .... ::1. (t> (t> ~ ~ ~ ~ (t> ~ g; '"d .... '"d '"d .... .... .... .... .... .... .... .... ~ "I:t .... .... ~ "g ... .... .... .... .... qqP J::: P P ll> § 2" 0.. § Eo E. c E. ~ S: ~ S: ~ &. '" 0.. ~ lTCI flQ lTCI §: ::+ :::;.. '" 0 ~. 0 0 0 8: :::;.. $. $. ~. !i: a .... a (")

g.
(II

oo
er

l>'

!3

~ f.!l @ ~ ~ a t:n $I t:n ttl "'" J;;1 S 11 !'ii' Pl' "" ~ ~ ~. ~. ~. ~. ~. ... "'" "" c.
o t::
(II (11 (1) (II (1) '<Jl

....

I ! s· I s·
0
Ill<

(11

(1)

(11

(1)

~ ~ .... §i ~ ~ ~ !f .... .... ~ .... ..... .... q- .-. q- q "I:t '"d '"d '0 .... !'iI g §§ Pl

oo oo '" a a a 0' 0" e. '" '" :::I. ff .... §. ....


0 0 ;:1. ;:1. 0

FE..
:::I.

..... ...... w
(1) (11

[
(l>

\D
(1)

00
(1)

;:to
(II

(')

-e

.§ .... a
(l> {Il

j:
Vl

"g

'"d

}l:
w
0

g. 11
IV 0

'"d

. ::s po.

"C.

~ ~ ::s

·c.

cr cr cr S' sa s s ..__, e ~ e ~
!!.
C1I Ill'

.....

.... Sl

....

'-'

@@

~ El ~ :> :> :> :> :> '9 '9 :;::: :;::: :;:::
(II (11 (II (1)

a 9: s a e; e;
&.
0 0 -....l 0 0 0\ 0 0 "I:t
(1)

0.. j;;'

9: s g g
(II

'"d

00 0

0 I

VI 0 0 "I:t

Vl 0

w I

'![. E E ~[ -g, -ff. i 1i 0 0 0 0

0..

C 0..

t:: 0..
(1)

C 0..
(1)

g§ cs
0..
(II

ooo 0 0" ~ e. S '" :::I. ::1. (t> ~ ~ 9; .... !!l .... ~


'0
"I:t

0..
(11

§
(II

g0\ 0 0 X

s o..
0
0\

00 0

0\ 0 0

00 0

0\ 0 0

X
IV IV

0\ 0 0

0\ 0

X
IV IV

X
t.J IV X

J'"

~; }t
......
;3
Vl

;:1.

g'
(1)

::s

s §'

0000 w 00 ....... 0\ V\ Vl IV 0
ww00 ;:::; ..._ ;:::; 0 ww

~~~~
w
0

11
'0
(1) (1)

I
'"d

~@ ....
"I:t
(1) (1)

'0
(II (II

.... ~
'"d
C1)

....

.... "g
"I:t
(1) (1)

!J:.
(1)

\D 0 0

-0'\

IV 1V X 0 0

f3
X
0 0

0 X
IV IV

:5
x x
1V 1V 00 0 0

I.
(11

t:I

......
A 0 0

0
0

i:::i

\D 0

~
C
()

!Eo g. g. ......

N
IV X

~ e.

...... ..... \D 0
0 0 0

? [3 [3 ~ ?
cr

0'

t::

....

sr
C
(')

0' C

....

cr

g- cr e- g c- § cr gt:: C t:: C n o .... .... o n


()

O' C

e. ~
(II (II

(1)

(II

??~~

gg n

cr
e
n

'"

go

O' C

g(")

cr
C
(")

0'" j3 n

cr'
p

cj3
(")

go

\D \0 \0 \0 \0
\D

-....l \0

.. t
0 00 0'

IV 00

..... ......
-....l \0 0 IV \0 0

w 1V VI 1V ~\D \0 \D \D \0

. .....
\D 00 \0

...... ..- \0 0 ~ \0 \0 w .j:>. Vl w 0\ \0 \0 \0 \0 '0 ':...! \0 \0 \0 \0 U. 'iD 0 0 \0 \D \0 \D \0 \0 ,, ...... ,


IV 0\ 1V

..... .....

1V

.......

.j:>.

'iD 'iD

U. 'iD \0 'iD \0 'iD \0 \0


\0 \0 \0 \D \0 \0 '0 \0

-J

0\

w
-....l

tv

0-

VI

.....

\0

, ...... \0
\0

-....l -J

--I

~V1 -I:> \D

t; ,
.j:>.

\.oJ

\0 N \0 0\ 0\ , ,
I

.j>.

IV \0

1V w

V1

......

.j:>.

.j>..

"\0 00
lJl

~ ...... \D \0

......

Vl

00

U. V1

u.j:>.

U. -J

~o
>-'

IV
.j:>. .j:>.

'0 b-. W \0 w 0 ..... 0\ ,,


I

-....l

.....
-I:>

b U. :".. 00
\0

.j>.

\D

.j:>. Ul

w """ W
\0

..
'0
A ...... >-'

IV 00 y\O \0 0
lJ>

\0 'iD \0 'iD \0 0 0 0
I

-I:> \0

N IV
\0

......

.....
\0 \0 0

...... ...... V1
-....l \0 0 \0

.....
.j:>.

......
w

""" \0 1..> U. ':...!


0
0 0

lJl

tv

IV -I:> 0

1V

Y'

00 0

-I I
IV 0

U,
0

b-.
0

\0 \0

...... ......

\0 \0 "'0 0 0

\0

~ .,....
!:?

\0

U, 00 00

.....

00 -J

.[
a

o o

:;p
'¢ '¢

-o

,0 0 0

.....

\.0
I

.I:>-

Ut

~'¢

N
\0 \0

\0

.l:>-

~ 1.0 \0

\0 \0

..... W
\0

,
V.
0\ N

0., 1.0 \0
V,

IV

.... ,0\ 0\

1.0 \0 \0 \.0 \0 w N ...... \0 \0 \0 , u, b


0\ \.U

\.U 0\

N tv
\0

Ut '¢

0\ 0

W -l

1.0
\0

IV 0

-'

):.. V. N 0.,
'0 0 00 VI

-...l

.....
Ut

\0

N 0., -.0 't.o \0


-...l 00

.I:>-

u>

\.0
I

\0

0 ,\0

......

,_. \.0
I
00 \0 \0 00 N \0 N

\0

-.0

I
Ut

I
.I:>-

I
.00 \0

I
N th \0

.....
):..
\0 \0

...... \0

\0 b
\0 0

0\ 0 \0

..... ......
Ut

,_. ):..
Ut

\0
I
OCI

.I:>\0

...... w 0\ w i .I:>\0 \0 1.0 \.0 \0


\0 \0 \0 \0 ,0\ \0 '0

0\ "-.0 \0

Ut

-...l \.0 _tV JV \0 \0 -.0 \0 \.0 \0


.j:>.

~
I

.I:>\.U

00

U. \0

\.U 00

\0
Ut

th ·0 0

'"

I
0 0

N ':...l
\0

\0
\0

-l

oe

I
.I:>.j:>.

0\ :-' u. \0 .-l W ...... b ':...l ,_. \0


-'

'"

I
0\ -l

th

....
I

\0

I
\0 .'-l \0 \0

I
Ut

)0 .0\
\0 \0 '0 '0

S' •[ .I:>-

~ .....

0\

'0

\0

..... .... .... .... ...... ......


!XI ;-l ?'

.... - .... ......

...... ......
w

:1"-

.... ...... ...... ...... P .... ~ a

,_.
0 \0
"

0 00

......

....
0

......
0

....
0

:-I ?' !-" f'


C c:T

- ....
0 0

.....
0

0 0 ':-" !XI :-I ?" !'.l ...... P

.... ....

\0

\0

'0

\0

'0

~ f'
(b

\0

\0

;U

\0

!'.l

'0

~~

'0

00

:-0

0: ~
(b

<
0

>-l >-l >-l o-J g. g. g. ~ g. ~ ~ e..... ~ ~ ~ ~ "'C ::r ::r "'C co tTl tTl tT1

~ ~ -< >-<: ~ ~ >-<: 0 0tI "'C "d "'C B S> ~ t:I ~ < -c < ..... u. o o o (") o o 0 0 0 0

:g
0

(J<I

e- ee:0' 0' 0 (Iq (Iq

>-l J::: cr

g.
(b

o-J >-l

'"

5. 5. §. ~~
0 1:1 I 0
1:1
(0

rn rn ~ o-J i>d ~ i>d po po (0 ~ ~ i>d i>d ~ J::: ~ ~ ~ '"C '1:l .... c:T c:T .... S- O '" ~ ::::!l ::::!l ::::!l ::::!l ::::!l e:' 0. 0. 0 0 0 0 ?l a p_;' ~.. 5, 5. .... g g 0 '" S· 9
III

1:1
(b

1:1
(b

g
0

v. oe 0000000 ~~~~~ II II ...... ~ N N .... ...... -'


th

0 0

.....
0

g
0

~
(b

t:I

I
U.

0\

I tv I
.j:>.

.....
00

g~ I>X
00

""

00

0\

" " ....


W

~~

0\

t""' .., ~ rn ~ 0 (ii' 0 ~ 0 ....


.j:>.

I"

S s·
"d
.j:>.

...
0 Pl

(b

(b

'" 8' q
0

a
(/)

[~ "" g; [
-<
{/}

::r po 0' (Iq


co
1:1 tv

... ... ... s


(b

(b

(b

.;::r'

(Iq

[ e:. e:. e:. 0 0 6" :;t ::t 00 ~ "CI od 0 g 1:1 1:1 g ~ 8 ... ... 0 00 s en
0 0
(Iq (Iq (Iq (]Q
(l)

::r

...
0
"'1 (b

::r ::r so

..,
0

...

..,
til

k a~
...,
0 '1:l 0
(b

'0

"0

'"C

v.
0 0

Ul

~ ~ ~. t.I:>0 0

,g.
0 p..

~~~
0

U. 0 0

VI 0 0

.... ....
Ut

til

Ut

c: en co

a
a

:E ~

"0

.g .g .g
in

>-"

p..

~ 0 ...,

CI> C>

~ N

...

g;
0

0\ ~xxx x 0\

'0 -l .I:>-

....
'0

-l 0 0

I,
(b

S
(l)

0 0

v.
0

.I:>-

.I:>0 0

a
::1.

e:.

0"

,_ cS[ n

E!. E!. 2. g_ g- g g0 0 0

O" J:::
0

0" J:::
0

0"

c: (')

g0

O" J:::
0

0"

0" g c: g 0
('>

c:T c: n

gn

o" J:::
('>

gn

cr
C
('>

0" c: n

c:T

c:
(')

0"

c:
<'>

gn

c:T c: n

cr' c n

cr' c n

N
\0

N 0 N

....J

.... ....
\0 '0

w
0\ '0

I
0\ 0\

':...l

lJl .I:>) th

:.:.
.j:>.

00

bN
\0
(Xl

.I:>-

w
I

tv
".j:>. Ut

JV ....
I

1.0 ':...l
10

'"

-o

:.:. .... \0
,.l:>-

--

N
1.0

~ \0

P ....
\0

"

"-1>0
\0

-l

,.j:>. \0

......
I
.j:>.

,.I:>\0

....
I
.l:>-

N
u.
I
V,

Ut

0\ '0 '-l

U, ".I>- ):.. 'N


IV 0\ 0\ W

.j:>.

.I:>-

00 'w ·w u. -o \0

"

I
"0\

):..
\0

'"

...... \.0 w N w
0 \0

I .I:>-

I
".j:>. N
lh

....
l..>J \0 0

\0
I
-l

\.0
I

Ut

'0

"'0 W 0 '", \0 .I:>-

-o

CXl

VI \0
".j:>.

......
I

"w I
l..>J 0

......

1.0 1.0 \0
'0

......
\0

I w

'0

'\0 \0

.... ...... ...... N '" .~ 1.0 JV 1.0 '"


I I I
00 0 0\

....
w

\0 00 W U, \0 0\ N -l 0

.....

N -l

....
I
C>

1.0 1.0 1.0 1.0


'0 \0 \0 \0

N .I:>\0

oo

\0

..... .... 0\
.j:>.

I
N 0\ '0

I
OQ

C>

1.0 1.0 tv 1.0 1.0


0 \0 \0

\0

0\

-l

'"

\0

S' !£ .... w
I
'0

- ....
N .I:>-

"d (;l

PRETURI INFORMATIVE DE DEVIZ PENTRU INSTALATII SANITARE la pretul pietii libere 01.11.2007
NT. Denurnirea lucrarii UM Crt. I. Montarea in pamant a tevilor din otel zincate tara sudura sau sudate longitudinal Material Manopera de' Total

jb) 3/4 " ic) 1 " d) 1 1/4" Ie) 11/2" 2.

Ja) 112 "

ml ml
ml ml

'

avand diametrul 6,55 8,65 \5,50 16,65 30,98

13,87 16,04 19,03 31,28 32,82

20,42 24,69 34,53


47,93 50,7~ 63,8C

mI
Demontarea ievii de otel zineat existent[ in pamiint, avand diametrul de: ml a) 1/2 " - I " ~) 1 I14" _ 2 " , econ itionarea tevn Ia) 1/2 "

1
'

4,42

4,42
5,61

e otel zincata demonrata din pamant in vederea refolosirii ml ml

teava avand diametrul d '. e 0,95 1 75 2,25 2 33

~3M" ~) 1 "
d) 1 J 14 " je) 1 1/2"

3,20

4,

ml 2,10 ml 2,35 .. ml 3,30 lMontarea In conductele de legatura si tn coloane la loeulnte, obiective sanitare ~ihidranti a tevii de sudura sau sudata longitudinal avand diametrul de: '.

'

2,89

499

4,00

H'

2" f).

5,74 8,09 8,03 11,33 otel zineat ." e 35,96

a) 3/8"

ml

9,25

26,71

__

~~

~~~_-====--

-==_-==-= ...... =~-----t

Nr.
crt. b) 1/2 ,.

Denurnirea

lucrarii

UM
ml ml ml ml

Material 9,75 12,80 23,00 36,50

Manopera 29,34 35,98 42,20 64,43

Total 39,09 48,7S

Ie)

3/4 " !(i) 1"


e) 2" Montarea in conducte 5. laviind diametrul de: a) 3/4 ~ de dlstributie

65,20
100,93

pe portiuni, la locuinte, a tevii de otel zineate tara sudura sau sudata longitudinal

jb) I"

ml ml
ml ml ml

8,90 16,00 17,20 20,17 32,00

22,85 27,06 38,38 44,57 46,76

31,75 43,06 55,58 64,74 78,7t

!c) 1
6.

id) 1 1/2 "


e) 2 " lDemontarea la obiecte sanitate, aparate, coloane sudata longitudinal avand diarnetrul de:

1/4"

~i conducte de distributie
ml ml

a tevil de otel zincate tara sudura sau

Ja) 3/8 " - I" Ib) 1 1/4" ~ 2


7.

6,38 7,62

6,38 7,62 in

-l
demontata 0,93 1,75 2,34

tReconditionarea

tevii de otel zincate avand diametrul

tara sudura sau sudata longitudinal, Iml Iml

din coloane

sau conducte, 2,33 2,89 3,90

Ivederea refolosirii,

de:

Ia) II2
Ib}l"

" - 3/4 "

3,26 4,64 6,24 8,54 tip greu 18,91 19,40

8.

5,26 3,28 d) 2" iMontarea in legaturi la obiecte sanitare, pe portiuni de pana la 6 m, in locuinte, a tevii de PVC neplastifiat

) 1 1/4" - I 1/2"

1m! 1m!

Ia) 20

(G), avand diametrul de: mm

ml ml

3,34
3,83

15,57

jb) 25 mm

15,57

Nr. /Denumirea lucrarii crt. 9.

UM

. Material

Manopera

Total

10.

n area e a eg tun e sanitare, eoloane sau conducts de distrlbutie a tevilor din PVC d ti (0) d'. M) avIInd diametrul de: . t e Ip greu sau me lU ~) 20 - 32 mm jb)40"50mm

1m
" "

1,42

11.

In!'

ml

I 61

1,42 I 61

12. ~~~~~e~~~i~n;~~Otti:~~~:~n!~~n~~~~:~~r;~x::a a) 20 mm b) 32 mm )40mm

(prin Iipire la un raeord ~i ln~urubare Ibue bue Ibue 1,12 2,33 2,98

la ee[al~lt) pc condu'eta 2,83 3,12 8,48

3,95
5,45 11,46

Nr.

Manopera UM Material Total Denumirea lucrarii crt. 13. IInlocuirea unei mufe (manson) din PVC, rnontata prin lipire sau prin imbinare mixta (Iipirea Ia un capat ~ nsurubarea la celalalt), pe conducta existentii din PVC tip 0 sau M, avand diametrul de: bue a) 20 mm 0,70 9,33 10,0 bue b)25 mm 0,98 9,33 10,31 bue e) 32 mm 1,49 9,81 1l,3( buc d) 40 mm 2,lC 10,24 12,34 bue e) 50 mm 2,79 1l,0~ Inloeuirea unci reductii din PVC, tip A sau B, montata prin lipire pe conducta din PVC tip 0 sau M, avand diametrul 14. hue 0,59 Ia) 20 mm 9,33 hue 0,78 Ib) 25 mm 9,33 bue )32mm 1,10 9,81 bue 1d)40mm 1,49 10,24 15. !Confeetionarea ~i montarea unui ~tut eu mufti de teava PVC (G) in vederea intercalarea pe eonducta existenta din PVC tip G sau M, avand diametrul de; hue 1a)20 mm 1b)25 mm ~) 32 mm bue bue bue hue inlocuirii unci piese de raeordare 1,21 1,77 2,61 3,44 7,54 7,54 8,48 8,88

13,8~
de: 9,92

10,H 1091 H,73


prin

8,7' 9,31
I1,O~

id) 40 mm
e) 50 mm

16.

lMontarea unui compensator ja)20 rnm

Ib) 25

4,28 9,33 de dilatatie, format U, din teava de PVC tip greu (0), avand diametrul de bue 5,26 70,32 hue bue Ibue hue 6,59 9,17 13,03 18,98 70,32 70,32 70,32 70,32

12,32 13,61 75,5~ 76,91 7949 83_gi 89,~

id) 40 mm
~)50 mm

mm e) 32 mm

Nr. crt.

In,

ILlenumirea lucrarii a) 20 mm

17.. Repararea prin sudura a imbinarilor b) 25 mm ) 32 mm


(I) 40 mm e) 50 mm 18 M( t •. t' I' . . ~~on area m III enoru §l exteriorul ~ametrul de; a) 16 x 4 mm Ib)2Ix4'mm

UM

Material

Manopera

Total

existente lipite la conducte din PVC tip M sau G tea b ' va

A-d dl ]d aV11.I1 lametru e:: 5,33

b tiC
uc ~uc ue hue reduse ml ml

0,60 0,65 0,87 0,93 I ,10 a tevii de plumb d


t

5,33 623 6,77


e

593 5,9~ 7,10 7,70


cu 8 2G '

constructiilor,

in cantitati dispersate . "

presume,

7 10 '.

]5,00 19,00 2100

14,49 13,58 13,58 3,2C

2941)
32,58

)23 x4 mm
19. 20. 21. Demontarea tevii de presiune din plumb, montara in interiorul sau It:xterjorul cladirii, avand diarnetrul de 18x4 la 23x4 mm iRecondilionarea tevii de presiune din plumb provenita din dernolari avilnd diametrul de 18x4 - 23x4 mm xecutarea unei lipituri mansonate ~) 18x4mm b) 21 x4 mm e) 23 x4 mm

m! 101 I
de: bue bue bue bue

3458
3,2(]

la tevi de presiune din plumb, avand :ametrul

1,03 4,65 5,47 6,79 4,32 5,31 7,12

1 O~
99fi 12,59 13,91 10,10

22. ~~:~tarea

unei lipituri simple la suprafata tevii de presiune din

7,12
5,78

i'

Nr. ert. 23.

Denumirea

lucrarii

UM in eonducte ml mt ml m]

Material

Manopera

Total

Montarea tuburilor ~i pieselor fasonate de font! pentru canalizare, frfuJ.ghie gudronata si plumb tuburile av~d dimetrul de: Ia) 50 mm ~) 75 mm
-

de leglitura si derivate, etansate eu 45,31 64,60 91,49 25,91 34,37 4044 71,22 98,97 131,93

11') 100mm
24.

135,71 ~) 125 mm 46,00 181.71 Montarea tuburilor $i pieselor fasonate."din fonta pentru canalizare in conduete de legllturli :;;i derivate, aparent sau mgrol'ate in pamiint, etansate cu franghie alba ~iciment, tuburile avand diametrul de: ml ~) 50 mm 31,73 22,71 54,44 ml [b) 75mm 45,22 29,48 74.7(] ml ~) 100 mm 64,03 34,44 98,4'1 mI ~) 125 mm 95,00 39,00 134,o_O

25.

Montarea tuburilor ~ipieselor fasonate din fonta pentru canalizare in eoloana de seurgere, aparent sau in nise bu fhlnghie gudronata ~i plumb, teava avfuld diametrul de; mt ~) 50 mm 35,72 II 35 ml b) 75 mm 50,83 14,49 b) 100 mm ml 72,10 16,80
~} 125 mm e) 150 mm 10200 nun ~dem, etensate eu frdng)iie alba ~ieiment ~) 50 mm
-

etansate
47,07 6532 88,90 125.3~ 147,1~ 185,49 43,35 56,95

mt ml ml ml ml

106,88 126,35 16055 32,00 43,37

18,50 2083 24,94 11,35 13,58

26.

Ib) 75 mm

ml 1'-') IOOmm 62,32 15,79 78,11 Nota: I ntrueat nu se mai produc tuburi de scur gere din fonta cenusie, au fost inlocuite eu tuburi de scur gere din fonta ductil din import.

Nr. lDenumirea lucrarti crt. ~) 125 mm ~) 150 mm 27.

UM ml ml

Material 85,03 103,84

Manopera
18, J'l 19,05

Total 103,20 122,89

ml it>_200mm Racordarea burlanelor de seurgere a apelor meteoriee [a reteaua de canalizare etansata eu franghie alba !Ii ciment avand diametrul de: buc a) lOOmm -buc b) 125 mm Racordarea unui recipient la reteaua de canalizare, a) 75 mm b) 100 mm ~) 125 mm ~) ]50 mm bue bue bue bue bue fasonate din fonta pentru eanalizare,

132,15 21,33 153,48 ell tub uri de fonta pentru canalizare 85,171 50,23 135,40 155,35 73,69 95,04 1~..M! 146,88 1S5,35

28

97,O~ 58,2~ eu tuburi de fonta pentru eanalizare avand diametrul de: 50,59 65,50 89,44 105,69 134,52
C

23,10 29,54 36,11 41,19 50,83

29.

~)200 mm Oemontarea tuburllor ~i pieselor iment, avand diametrul de: a) 50 -75 mm b) 100 -125 - 150 mm

etansate cu plumb ~i mastic bitumin os sau


m) ml 9,08 10,40 9,08 10,40

30.

ml c) 200mm 12,26 12,26 Montarea tevii din PVC tip usor (U) In eoloane ~i conducte de legatura aparent sau in ni~lI, cu diametrul normal: a) 50 mm ml ml 4,36 6,45 12,59 15,13 16,95 21,58

b) 75 mm

Nr.

crt.

lDenumirea lucrarii

UM ml m! ml ml

Material 9,12 10,49 15,22 de: 15,64 22,85 27,90 55,68

Manopera 16,89 17,49 19,53 3,20 20,42 27,85 34,93 44,43 4,70 7,13 22,13

Total

c) 110 mm
) 125 mm

27,98
34,75 3,2(] 36,06 50;z_g 62,83 100,11 36,06 50,70 62,83 9,60 10_1_88 12,61 20,13 49,21 6483 84,0.1

~2:
1 33.

~) 160 mm Demontarea tevilor din PVC tip usor (U) eu diametrul de Ia 32 la 150 mm a) 34x2 b)44x2 mm

Montarea ingropata a !evii de plumb pentru seurgere, avand diametru! no:;al ml ml ml ml ml ml .

mm
mm '. levii de plumb pentru seurgere, eu dlametrui de.

c) 54 x2mm
d) 105x2,5 Demontarea

a) 34 x 2 ~i44 x 2 mm
~)54x2mm c)105x2,5mm 34. r. ",xecutarea unel. I' °t un• man"onate JPI 'I ~)34x2mm ~) 44 x 2 mm ~)54x2mm d) 105 x 2,5 rnm hI..(, ta of, lui de pardoseala, 35. I,v,on rea SI onu Pl) 50 mm )5 ~; ~oom:m

la tevl de plumb pentru scurgere, eu diarnetrul de. t bue bue buc

. 4,62 5,14

4,98 5,74 6,81 12:68 de. 2042 , 20,42 20,42

5 80 ' . buc . 7,45 . din fonta emailata, eu 2 racorduri laterale, eu diametrul nom mal b 28 79 ue , bue 44,41 bue 63,62

Nr. Denumirea lucrarii UM Material Manopera Total crt. 36. Montarea sifonului eolector de pardoseala, confectioner din tabla de plumb de 3 mm, avand diametrul nominal ~i naltirnea de: bue Ia) Dn = 150 mrn; H - 150 mm 33,70 67,98 101.68 bue ib) Dn = 200 mm; H = 150 mm 44,50 67,98 112,48 37. lMontarea gurii de seurgere din fonta emailata, pentru evacuarea apei de pe teresa ~i acoperisuri, avand diametru ~ominal de: bue Ia) 125 mm 60,3oj 16,49 76,79 bue 11) 150 mm 73,25 18,15 91.4(] 38. Dernontarea unui sifon de pardoseala simplu, eu diametrul de: bue 18) 50" 70mm 9,54 9.54 bue Ib) 100 mm 10,92 10.92 bue ) 125" 150 mm 13,58 13.58 bue ~9. lMontarea unei chi de baie, din fonta, eu teava de scurgere din !plumb.Nu este cuprins eostul cazii, 121,70 63,28 184.98 bue 140. dem, inclusiv cada de baie din fonta emailata, de 1700 mm 848,70 63,28 911.98 bue 141. dem, inclusiv eada de baie din fouta emailata, de 1500 mm 766,70 63,28 829,9~ bue 142. dem, incIusiv eada de baie din fonta emailata, de 1200 mm 623,70 63,28 686,98 143. pemontarea unel cazi de bale din fouta emailata, eu desfaeerea bue !anrrllturilor 44,2(] 44,~ 44. lRemontarea unei cazi de baie ell toate armaturile recuperate la bue O,5~ ~emontare 51,24 51,74

UM Nr. lDenumirea Iucrarii ert. 45. nlocuirea sau eoropletarea la carla de baie, cu: bue Ia) Venti! de seurgere l}i preaplin bue b) Teava de seurgere din plumb bue ) Sifon din plumb tip S, D 40 mm bue d) Sifon din plumb tip P, D 40 mm bue e) Teava PVC tip U, 32 x 1,6 mm . bue 46. [Montarea unei cazi din fontil ernailata pentru dus. Nu este cupnns costul cazli {ii aI robinetelor. bue 47. dem inelusiv costul eazii patrate bue . 48. Pem~ntarea unei cazi de dus din fonta emai.lata unui cazan de bale din tabla emailata, cu capacitatea de 95 bue 49. l!vI.ontarea I montat pe saba de fonta bue 50. Demontarea unui cazan de baie bue . 51. ~epararea unui cazan de baie bue 52. Captu:;;ireacu earamizi refractare a sobei postament de la cazanul de 53.
54. 55.

Material

\ Manopera

Total 32,2~ 37,4( 35,79 35,7g 21,23 119,~ 325,08 42,20 1035,23 13 5Ci 89,11 12,84 427,59 135,71 143,42 155,02

13,70 17,00 18,5'1 18,5 1,31 65,50 270,83

18,58 20,4Q 17,22 17,22 19,92 54,25 54,25 42,20 50,23 13,56 47,61 8,5~ 28,59 22,71

985,00 41,50 4,25 399,00 113,00 79,50 91,10

56.

bale bue nlocuirea sau eompletarea la cazanul de baie al sobei, inclusiv k:.liptu~irea u eliramida refractarli e buc nlocuireabateriei la cazanuI de bale Montarea unui lavoar din faiantli, portelan sanitar sau semjport:~lan u un robinet din alama Dn=II2" §i teava PVC 20 x 2,5 mm, en sifon bue !dinfonta ell alama bue ~dem, eu sifon din alama, tip butelie

63,92 63,92

NT. Ioenumirea lucrarii crt. 57. dem, cu robinet din alama nichelata, cromata eu sifon din fonta cu

UM bue bue

Material 99,50 77,30 123,00 106,00 98,00 105,00

Manopera 63,92 63,92

Total 163,42 141,22 186,92 169,92 161,92 168,92 199 SI] 195,59 21359 215,5~

alruna

'

58. dem, cu sifon din alama tip butelie 59. [Montarea.unui .lavoar din faianta, portelan sanitar sau semi 0 Ian ~u un r?b~net d~nalama Dn""112",teava de presiune din PIU~b~l ~ mm ~I sifon dill font! eu alama ' 60. Idem, eu sifon din alarna tip butelie 61. dern, ell robinet de alama nichelata, cremate ~i sifon din fonta cu ~Iama c 62. dem, eu sifon din alama tip butelie 63. Montarea u~ui lav?ar din faian~, portelan sanitar sau semiportelan ~~ dou~ robinete din alama Dn =1/2",!eava de presiune din pI . b . sifon din fonta ell alama urn ~I 64. Idem, eu sifon din alama tip butelie 65. Idem, eu doua robinete din alama nichelata cromata, eu if di onta eu alama ,SI on III 66. dem, eu sifon din alama tip butelie 67. ~ontarea .unui l~voar din faianta, portelan sanitar sau serniportelan, u 0 baterie sta~lvase~iaparenta, teava de presiune din plumb ~i eava PVC eu sifon din alama tip butelie 68. dem, cu raeordare la seurgere, eu teava din PVC U 69. fnloeuirea sa~ eompletarea lavoarului cu un robinet din alama eu egulator de jet

bue bue bue bue bue bue bue bue

63,92 63,92 63,92 63,92 76,59 76,5~ 76,59 76,59

123,00 119,00 137,00 139,00

bue buc bue

I 72,OC 143,0(] 29,50

Sl,lI 59,41 11,35

25311 202,41 40.85

Nr. crt.
70.

Denumirea

lucrarii

UM bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue bue

Material 36,60 53,00 16,00 51,50 119,00 14,75 1,33 2,48


1,72

Manopera 17,22 17,22 17,22 17,22 10,92 5,43 2,25 15,40 11,35 22,71 20,40 13,15 18,15 22,69 24,50 82,39 86,40 64,29

Total 53,82 70,22 33,22 68,72 129,92 20U

Idem, eu baterie sau corp din fonta emailata, eu stele de manevra din

plastic 71. dem, cu corp din alama ~i stele de manevra din alama dem, tnlocuirea unui sifon eu ventil ~i dop din font! eu alama 72. dem, inlocuirea unui sifon tip butelie, din alama nichelata, cromata, 73. 10=1 1/4" 74. ~dem, tnioculree tevii de plumb de presiune, de 21 x 4 mrn 75. dem, inloeuirea unei console lavoar din fonts ernailata 76. !Revizuirea la lavoare a: ill) Unui robinet b) Unei baterii c) Unui sifon cu venti! ~) Consolelor pemontarea ~i remontarea unui lavoar, eu arrnaturi existente 77. 78, Demontarea unui lavoar 1n vederea desfiintarii pozitiei: a) F!ira robinete sau baterie b) Cu un robinet p) Cu doua robinete ~) Cu baterie e1an sau faianta, 79, Montarea unui vas WC din portelan sanitar, semiport cu rezervor din fonta de 12 I montat Ia inliltime, eu rama si capac din lPolietilena, eu teava de spalare din PVC tip user (U) (tara vasJ_ 80. Idem, eu teava de spalare din plumb, pentru scurgere (filrli vas) Montarea unui vas we eu talpi (turcesc), din fonta emailata, eu sifon 81. !dinfonta emailata ill pamant (inc1usiv vas)

3,5~
1788 13,0" 24,_81 20,40 13,15 18,15 22,6'1 24,50

210

bue bue bue

163,00 204,00 139,50

245,39 290,40 203,79

Nr.

crt.
82. 83.

penumirea

Iucrarii

UM bue bue bue buc bue

Material 135,40 57,00 85,00 78,00 49,00

Manopera 62,30 62,30 62,30 62,30 62,30 15,77 22,71 11,35 14,49 14,49 5,90 1,36 1,36 14,49 14,49 45,29 82,391

Total 197,70 11930 147,3~ 140,30 1l1,30 15,77 118,71 38,3';; 28,82 16,34 7,80 4;16

Inlocuirea unui vas WC turcesc Inloeuirea unui vas de WC din faianta sau portelan sanitar tip: a) COY 2 sau COL 4 b) cry 3 sau COL 2 d) CIL 2 e) CPL 3 Demontarea

84. 85.

unui vas WC la WC cu:

bue bue bue bue bue bue bue hue bue buc bue bue 96,00 27,00

Inlocuirea sau completarea

a) Rezervor din fouta de 12 I b) Robinet eu ventil ~j piulita e) Teava de spalare din Pb, 34 x 2 mm

14,33 1,85 1,90 2,80 2,79 12,16 1,43 2,33 265,00

[d) Teava

de spalare PVC (U) 32x t ,8mm

) Manseta din eaueiue

f) Lant

niehelat

g) Maner de tragere din portelan h) Teava de presume din Pb 18 x 4 mm l) Teava PYC (G) de 20 mm Inlocuirea garniturilor la clopot, flotor, olandez, reglarea lor, inclusiv 86. demontarea, curatirea ~i remontarea rezervorului Montarea unui bideu din faianta sau portelan sanitar ell baterie 87.

4,15
26,65 15-,92 47,62 347,39

amestecatoare

Nr. Denumirea lucrarii


ert. 88. 89. 90. nlocuirea unui bideu din faianta sau portelan eu recuperarea

UM bue bue bue bue bue bue bue bue buc

Material 85,00 81,50 l30,00 20,75 7,33

Manopera 68,31 82,3Q 21,70 20,8Q 14,49

Total 153,31 163,89 151,70 41,64 21,82 13,56 129,5'i 13875 16407 51,51 118,92 127,43 152,~ 77,92 320,40 246,00 391,49

armaturilor
Montarea unui bideu
ell

2 robinete cremate. Nu s-a euprins valoarea Ia bideul din faianta sau portelan sanitar, a:

bideulul

nloeuirea sau eompletarea

a) Unei baterii amestecatoare b) Unui sifon cu ventil ~i dop ) Unei tevi de presiune din plumb, 21 x 4 mm 91. 92. Demontarea unui hideu Montarea unei chiuvete din fonta ernailata cu robinet de serviciu simplu a) 400 mm b) 500 mm e) 600mm Demontarea existents lnlocuirea a) 400 mm b) 500 mm c) 600 mm d) sifonului de plumb Mcntarea unui spalator pentru vase din fonta emailata, cu: a) Picurator de 825 mm

13,56
83,33 92,53 117,85 3,30 76,25 84,76 108,Oa 33,72 232,00 246,00 283,00 46,22 46,22 46,22 48,21 42,67 42,67 44,20 44,20 88,40 0,00 108,49

93. 94.

~i rernontarea

unei chiuvete din fontaemailata

pe pozitia

bue bue bue bue bue bue bue bue

Ia chiuveta din fonta a vasului de:

95.

[b) Dublu, de 900 mm 11') Dublu, de 1100 mm

Nr. Denumirea Iucrarii ert. 96. Inloeuirea sau eompletarea

UM unui spalator de vase, eu: bue bue bue bue bue buc

Material

Manopera

Total

a) Sifon de plumb, inc1usiv pantalonul b) Ventil de seurgere de 1 114", ell raeord e) Consola pentru spalator

lei) Robinet

de 112", eu stea de plastic

Ie) Baterie perete f) Baterie stativa

8,52 ]2,00 16,50 6,70 80,00 80,00

97. Demontarea unui spalator simplu sau dublu, pentru vase !bue 98. ~ontarea unci oglinzi sanitate de semieristal, cu marginile slefuite, avand dimensiunile de: In) 400 X 500 mm [bue 43,00 bue jb) 500 x 600 mm 53,00 99. lMontarea unei etajere din portelan sanitar de 500 mm [bue 28,00 bue 100. lMontarea unei etajere din geam tras eu galerie 45,00 101. lMontarea unui portprosop din alarna nichelata, eu: 13) 1 brat - 450 mm [bue 21,23 Ib) 2 brate - 450 mm bue 23,20 ) 2 brate - 600 mm buc 25,70 bue 102. [Montarea unui suport pentru hartie din portelan sanitar tip HA 12,80 103. Montareaunei sapuniere din portelan, tip: bue ~) SA 215 - ] 5 em 8,90 b) SA 315 - 30 em bue 14,70

20,83 15,40 5,43 4,50 18,08 18,08 28,24 18,08 18,08 11,35 ] 1,35 7,23 7,23 7,23 9,04 9,0~ 9,04

29,35 27,4~ 21,93 11,20 98,08 98,OIl 28,24 61,08 71,08 3935
56,35

28,4fi 30,43 32,93 21,84 17,94 23,74

Nr.
ert.

10enumirea
[a) 1 carlig b) 2 ci:irlige

lucrarii

UM bue bue bue bue bue bue bue

Material

Manoperii

Total

104. Montarea unui euier din fonta emailata, eu:

4,11

c) 3 earligel 1

d) 6 carlige

4,32 6,64 9,91 6,85 9,49 13,82 9,98 11,82 17,35 20,79 13,60 20,13 27,45 12,50 15,07

9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 6,83 6,83 4,52

13,15 13,36
15,6B

18,95 15,8~ 18,53 22,8fi 14,50 16,34 21,87 2~Jl 1~,_12 24,65 31,91 19,33 2190 4,52

105. dem, din porte1an, eu: fa) 1 carlig


b) 2 cfu'lige

106.

e) 3 carlige . 1 . I de' Montarea unui robinet simplu eromat sau niehelat, avand diametru nom:: . e a) 3/8" bue p) 1/2"

~) 3/4" d) 1"

bue bue

107. dem, eu raeord bue a) 112" bue b) 3/4" bue ~) 1" . Montarea unui robinet de reglaj drept sau coltar, avand diametrul nominal de: 108. bue ~) 3/8" bue [b) 112" . bue 109. Demontarea unui robinet de reglaj

IlO. Montarea unui robinet de colt eu ventil ¥i plutitor, avand diametrul nominal de:
~) 50 mm b) 65 mm 111. Montarea unei baterii de perete pentru cad a de baie eu dus flexibil, u stele de manevra metalice si raeord drept 112. Idem, eu stele din portelan sau material plastic 113 .. Montarea unei baterii de perete pentru cada de baie, pentru dus fix, u stele de manevra metalice 114. Idem, eu stele din material plastic bue bue bue bue bue 138,00 bue 63,00 2,50 nominal de: 11 22 15,00 20,09 20,09 22,71 11,35 13,56 158,09 83,09 25,21 2257 t 19,00 78,00 ] 8,08 18,08 137,O~ 96,08 261,00 302,00 13,56 18,08 27456 320,08

Nr. crt.

Denumirea Iucrarii

UM

Material

Manopera

Total

bue 115. Revizuirea unei baterii de perete pentru bale sau du~ 116. lMontarea unui robinet de tree ere de alama pentru teava de plumb, avand diametrul . a) 112" . ~) 3/4" bue bue bue

28,56 19,54 18,08 37,62 117. Montarea unui robinet de trecere cu mufii. ~i racord olandez, pentru teava de ate I ~i plumb, avand diarnetrul nominal

) lit .

de:

'

a) 3/8" b) 1/2" c) 314" d) 1"

bue bue bue bue

9,93 12,36 14,74 17,36

9,04 9,04 11,35 13,56

1897 2140 26,09 30,92

UM Material Manopera r. lDenumirea lucrarn . . . . le~ Montarea unlli robinet de treeere eu ventil, eli mufe, pentro tevi de ote! avand dJametrul nommal de. 5 . bue 10,52 4, 2 ~) 3/8" buc 12 02 5,02
c) 3/4" bue 22'94 7,23

N..

Total

15,04 17,04 2428 42,45 58,57 82,08

g) 2"

121. ~evizuirea

unul robinet de treeere avand diametrul nornma

e:

ta) 3/8" ~ 3/4"


b)l"-lll2" e) 2" - 2 112"

bue bue bue

0,50 0,50 0,50

4,52 6,83 9,04

5,02 7,33

Nr.

IO!
~ametrul nominal de: ' eu mu e eetse ieber) sau a unui robinet cu scaun inclinat (koswa) avand bue bue bue bue bue buc buc buc buc . ],00 1,00 I0 14,65 20,72 26,47 44,69 49,16 64,36 362 00 Id ' e: 9,22 4,52 6,83 9,04 19,08 19,08 19,08 33,96 33,96 33,96 45,21 4,52 5,43 6,83 9,04 11,35 bue 61,00 13,56 552 7,83 10,04 33,73 39,80 45,55 7865 83,12 98,32 407,21 13,74 21,96 31,96 38,35 52,3,1; 74,56

a) 3/8"; 112"; 3/4" b) 1"; I 1I4";1 1/2" 1.') 2"; 2 112"


123. Monta b) 314" b) I" d) I 114" e) I 1/2" '1)2" 124. 125. Montarea unui rO?inet cu sertar pana, eu cap plat eu mufe, avand diarnetrul nominal de 50 mm
sau oval, din

bi

fonta,

a) 112" c) I."

M( t . b' . bue on area unur ro met de retmere cu ventil drept ell mufe avand diametrul ',nomma bue

b) 3/4"

) 1 114" e) 1 112"

bue buc bue

16,53
25 , 13 29,3 I

!Denumirea lucrarii crt. 126. lMontarea unei supape nominal de: ~) 20 mm b) 25 mm ) 32mm 1::1)40mm

Nr.

UM de siguranta eu parghie

Material racordarea

Manopera eu flanse,

Total

~i contragreutate,

pentru

avand diametrul 6,83 6,83 7,23 7,23 8,63 4,52 6,83 9,04 11,35 11,35 11,35 11,35 13,56 5852 78,7'1 98,95 132,55 162,29 20,92 29,23 38,54 54,35 42,35 53,3~ 67,3'::; 94,56 166,22 991~1 53,92 76,36

buc
bue bue bue

51,69 71,94 91,72 125,32 153,66 16,40 22,40 29,50 43,00 31,00 42,00 56,00 81,00 117,00 923,00 7,70

bue e}50 mm 127. Montarea unui sorb eu valva tip B eu mufa, aviind diarnetrul nominal de: bue a) 1"

b) 1 1/4" c) 1 112"
128. d) 2" Montarea a) 25 mm b)32 mm c) 40 mm 129. 130. 131. 132. d) 50 rum jMontarea unui hidrant de gradina in pamant, aviind diametrul de 1/2" [Montarea unui hidrant de incendiu interior de 2", in nise, inelusiv aeordul si g_arnituriJe [Montarea unei pompe manuale eu crape (Alweiller), avand diametrul de I" ~idebit de 40 l/min, (Nu cuprinde pretul pompei). Raeordarea unui boiler eu capacitatea de pana la 1000 [ la instalatia de alimentare eu apa reee ~i calda (tara pret boiler)

bue bue buc

unui

sorb eu valva tip A eu

flanse, avand diametrul

nominal de: bue bue bue bue bue hue bue bue

49,22 68,31 46,22 76,36

Nr.

crt.

Denumirea lucrarii

UM bue bue 10 ml me bue bue

Material 323,00

Manopera 271,25 58,26 0,47 5,02

Total 594,25 58,2~ 0,47 5,02 54,25 64,29 3,72 2,72 863 543

133. Montarea unui eazan cu vas pentru ruperea presiunii Pn "'2,5 at., avand capacitatea de 100 I 134. lIJemontarea unuicazan de presiune din tabla de otel avand apaeitatea de 100 I 135. polirea instalatiei de apa 136. ~vaeuarea apei din subsol ell pompa manuala eu clape 137. Desfundarea unei haznale cu depozit de: a) pana la 3 me b) peste 3 me 138. Desfundarea conductei

54,25 64,29 3,72 2,72 8,63 5,43 4,52 9,04 11,35 6,83 ] 1,35

de scurgere ell sarma ~i pompa de mana in cantitari de: ml ml ml ml bue bue bue buc bue

Ia) Parra Ia 5 ml

b) Peste 5 ml 139. iDesfundarea eanalului eolector eu mijloaee manuale, in cantitati de: a) piina la 5 m! ~) peste 5 ml 140. Desfundarea unui sifon de pardoseala eu mijloaee manuaJe 141. Desfundarea unui sifon la lavoar, bideu, pisoir, spalator sau chiuveta 142. Strapungeri in zidaria de earamidii avand grosimea sectiunea de 50 - 400 cmp 143. Idem, 112 earamidii de
0

--I

-h_~
9,04 11,35 6,83 11,35

earamidi1 si

144. Strapungeri in zidaria de beton simplu, aviind grosimea parra la 15 m iar sectiunea strapungerii de 50-300 cmp

crt. 145. 146.

Nr. Denumirea lucraril


dem grosime 15 - 30 em . Stra;ungeri in plartsee ~i.n beton annat avand grosunea de 9-- II em iar seetiunea strapungem 150 cmp

UM bue buc

Material

Manopera 17,59 13,56 10,05

Total 17,59

13,56
10,05

147. 148.

bue Idem, seetiunea 12 - 13 em Id t 1 ntru instalatii zineate, avand diametrul nominal de: lzolarea ell bete de postav a conducte or eo e pe ml 0,50 1,42

1,92
2,02 2,12 2,32 2,52

[.1) 1/2" b) 3/4" c) I" Id) 1 114" Ie) I 112"


f) 2"

ml m( ml
ml ml

0,60 0,70 0,90 1,10 1,30

1,42 1,42 1,42 1,42 l,4L

2,72

s=
"d

;-.t

-2:

e. Pl

5"'

?O ;-.t

tv tv tv tv

~~
(J
~ I»

:""

~~
(1)

.......

~
(1)

:.0 ?O

......

;-.t

...... ......

U1

.- .-

:""

.... j

..... ..... r-

0..
1»' 0 0 Pl

.- .-

\0

?" :-l

~ ~ 7'
to ~ is: (1)
(1)

VJ

~ ~ ..... 0

g_ ~ I>X I>X

(J

(")(J

e. ....
Pl 0 Il>'

$' ,__.
-....l

g.
0

......
Vl

0 0

:><

-..I -..I -..I 0a -..I 0 0

0: 0: a ~ 0: Pl< ~ ~~~~ 8' :5' g. \=l. g ~ tn Q trJ (b' o 0. o j;;;' ~< Pl' r.n r.n ~ ...... ...... ~ > > > "'" .... U1 -....l Ul t:l it! it! :AI a0 0 ~ 00 000~ 0 :>< X :>< r' r' ~ s:: s:: 0
I>X

ttl to ttl ttl to


(1)

ttl ttl OJ ttl to ttl ttl ttl ttl

0..0..

Il>'

->>
-..I 0 N

s::

a~~~~
;:1.
(1) (1)

CI)

p.
I>Jt

0 Pl

::1. .... (b' (1) (b' n j;;' 0 I»

C1l

(1)

9_
(1)

(!)

aa !4. ~ .... .... ::1. (b' 3. (b' ....(1) (1)

(1l

(1)

;4

to

ttl ttl ttl

§§§ §

......

it

to to

~ o "'" "" ::!l ttl ttl ttl til 01>- Vl ...... 0'\ e!(11 ::n !=!l .x w a Vl 0 0' ('j' I»< _f( N

5:: e. 5:: <:T

<n

§
a

.-+

e;

<~ 0 Pl
I:;l 0

I>X 0

0. 0..
Pl'

0 Pl

c 0. c
n

P. P. 0. C t= C
M
(!)

~ ~0

0 Pl 0. Il>'

I>J<

§. 0
I»<

"'" "'" .., ;::!l 0


li)
0
IJ]

(=;.
I>J<

8~ 0 Ii> ~ ::1 J-' til


0

s F S 0" 8 .., § ~
C1l

0 ~ ~c e; e; ~ S 0 e; ..., c S 0 '" 0> 0 g::I. ~ 0 i3 I» 0

p;

0-' 0-'

!
0

(b'

g.
C1l

(!)

::1.

iii' <

~ 0

oS'
ttl :><
I

~§ e-e~
.-

5-

ttl ttl
(1)

... g.
~" "' ~ 1>"
tJ
II
U1 0

"d

5: 0. ~ S· 0
(1)

...

>~ 0
.....

~.
0(1)

0'\

0 0

n
;:I

8 Pl
P.
1»'

§
Pl<

;3

0 0

c;.
I»<

S a

.P'

~,

0. .0> n

c,

S> ..... '" a 0

f1, n
ll'<

iii'

1>"

[ ...... GJ
CI)

1»'

[g a ,S €. a'
0
.j>.

... C;. ~

"c::!

::;:

t1

s ....
c c
"'I (1)

~.
Pl

~
I>J<

-o

0'

-J

C
.......

GJ
til

......

!a
r- ~
C

(!)

- = e= ...
'C

0""I fj)

:=

., " s::
J:I 1:1
(1)

(1)

.~ Z 0
:;r::I

~ ~

~ >-<

"'C w
0

e:

e.

r,_. ...... N
0 0
-..I

~
1l.><
(1) (1)

s <' .... i!l. sr .,. ; iii


Pl
(1) "'I

tr :3
0

!!. '":l'J
r.:I

... = ..... ...


M-

E
OO
0
(1)

B ... ...
(1)
(1)

a;:
>
t"'I

CI)

g g-

nnn

O"

cg- g
0

~ 0

0"

g-

o-' ~ 0-' ~ 0 0

0-' 0"
~.

~ 0

0-' r:r 0-' cc~ nn 0

0-'

~
0

r:r c n

0-' ~ 0-' ~ ~ 0-' nn0

0-' 0cnn c n

g-

sr 0-' cc nn

(JQ

:z

-'

(JQ

c
~

= -, ~.
..... 0>
n
(1)

'" ~ S' V;'


(1)

6'

~.

r.:I

::;: '"

t"'I

::I ....

p.

1:1 "C

I» (JQ r.:I

EI t::l.
(1)

... .... c
(1)

.... ~0 i' ..... ~


<II

;S·

g
t""

::!.

::I

s: ~ ...
(1)

r.:I '" >, J:I ~c

c:: 'i;j

~ .b
00 0 0 ·0 000

wN tv 1.0

b '0 '0 '0 ca 0

t3 td -..I

0'\

U1

01>-

\0 W

00

·0 0

v- v. w W '0 0 '0 '0 0 '0 tv


N
VI

01>-

..f>. U1 0

0'\

-....l

tv

-J

w
W

,...
00 0

"01>0

00 -J

00 00 "--.l 0

I...l \0 v- b \0 0-. 00 V. V. b V.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-J \0

\0

tv .\0

{J'

VI

00

..f>. 00

\0

U1

.....

-I>-

--.l

\0

.00 ...., e:
0

§ ~.

+>-+>-WW'-')WWWWl» ,O'DOO-...J?,u.+>-wtv

ggggggg (') () n
0

(') (') 0

-...J .I>- t-.J N "tv 00 0 NWOOWN'OO

0-<

"tv

0 "-.) -;_

u. o

tv ,_.

.1>-1'0--.)
...... --..) 0000

,_.
u_) ,_.

'0'0'0'0

1..0

~Na"-.!
'l.IlLltO~

~OfJr~

e~ ~ ..... ...... ......


V\

.e-

0 )( 0 0x >< >< >< x >< >< x x >< >< 00 x x ce 0\ .l>- n 1-..) ...... ...... ,_. w ...... '" ...... ...... $N 00 .I>- -.) 0\ .I>- ---l -.I '-" --.l VI -.) u. N :j:;: ~ VI
(l)

tv

>-'

E; ,...... ...... ......

.I>-

9"

.I>-

.I>-

:-J

.I>-

?'
u)

~ 0
;4

e.
0

u.

u.

o e- a 2v.
C>
Q.

~ .._,
0

0\

u.

c
.l>0

<.....,

'-' t..> N

C '-'
N U.

::r

N 0

(JQ '-' -.)

.::;
w
0\

e.

u.

><
w
0\

---l u.

x >< >< >< x


U. 0 0

U. 0

~~~
0

+>- w w

N U.

e- o S?N 0 N 0
UJ (JQ

E;
0\

.I>-

U.

tv

..., ,,;;

g.

W w

~ ~ ~ n ~ ~ 8- ~ ~ o ~ ;5
W

><

><

,:j:;: ,:j:;:

><

tv

>< ><

tv

>-'

0\

.....

>-'

(jl

(l)

~
(ll

-- S
21
~ ~ ~
(ll
~4

x >< >< ...... ...... ~ ~ $ i0 N ~ l' l' ..., 0 ~ e


><
)( W

'TJ

0\

N 0

1'0

0\

......

0
'TJ


Q.

~
'TJ

'TJ

< 0
o

8
\0

m
~
o

a
(ll

::n §
Il>

tj

S ~~ FJ' ::J. S g~

F!

tj

("l

s::

F! 5.

tj

::1. e!S-

(l)

(')

g g(')

e o

O'

g n

eeeo ~ n
(")

0" 0"

0"

ecr"

I--

e ...,

g("l

O'

eeenn0 e~e onn

e-

0-

cr

0- 0- 'cr"
.~

0'

0" 5g

0"

e o

0"

0"
("l

e e s:: e e nn
(") ("l

0'

cr

cr'

0"

g- go
(")

ee o
("l

O'

0"

g
(')

~ ~
$

00

"~

';_.

-.J

.9' V. U. ...... N w N ...... .j:> 0

---l

.I>-

...... ~ ......
-.)

u.

l3

v,
'-D

-.)

"'-" " u. _.
N

....

....

S-J .... ...... V. ...... "-.! "w \0 W 0\


....... '-" ---l

-.J 0\ .l>"00 " "0\ .j:> U. N

....

0., ,_.
VI

j-J

......
00
0-<

...... ......

0\

c,.,

u.

",-"

00

--l

"-.!
N

0\

~ IV

0\

......
0

U.

......
0

Iv

.I>-

I-'

,_. tv ...... a
N U.
-.)

0 "-.J U.

......

VI

§. ?t

.I>-

oov>W","

"t;"~~~

-S~

p""" o "u,
00

3S

I-

I-

00 ~ ~ U.WUlW

.-

_?OU"tNu, 00

-o

vou,\DooU.N"""

.....

NNNN

00

oooOC<>

J,. "0-

"O"N\o"OOO·o 0,.....0\0000

\ow

o0

"ODD
0000

OWO-J

"0

?'

OQ

s::
tr

_.
0\

OQ

:I"-

OQ

00

!'-l

00

OQ

OQ

--..l

!'"
<l'

--..l

;-J

-.:.:

?' ~ :l"-

--..l

--..l

-....l

[ .• --..l
0

t'"

U1
I

r- rVt
CI.l 0\ 0
Vl

r=
0\

I[Q

t"'>T ~

a
(ll (1)

b
0\ 0

t-' l'

tI tJ
Vl VI

CI.l

rrJ)

p.. !='

Vt

0 O" r.._, ?' ?' t'" 1= ~ w t:I w t-' t-' r- ~ ...... ;j;;: ...... -.... :3 0\ CI.l w 0 N OQ

I
0\ N

I U> .p.. 0
Vl

.p.. w 0 --l

.sVI

.....
Vl

e
:><
VI

J:l

::1. ;p

5'
'd 0

p..

§> ~ :>< x n <l' .... "'0'. ,..... ...... 0 ~ J:l


(ll (1)

t:I

t:!

:3 -c 0
0\

.::1t»

0 0 0

a >......
§ 0~

~0

~ § ~

..... ~

..... '" 'd r+


rt>

Po

~ ~~ g~
..__ ......
0 0 0 0

......

?1

0\
t.h

OQ

..__

3 8

<1>

e. j-< cr: --

2 ?

;:!'

<l' ..... & [!l ..... ,.... ~ t::3 ~~ I»' Po § El s· Po l>" g. n


(1)

en

fs
~
(1)

::r: :; ~ Er &
II

e
t1
t:I

w ,.....

II

g:

Cl oo :r:: ~ .... Po .... .... Cl ~, ~,'d .....


0 0

p..

~ n ;:+ ~ ~
.II

...

?t
t:!

x '" a,
(ll

s· 0

0.. 0

~~
:><
1'"

s· s· 0 0 2
.p..
0

e)

~ ~, :>< ...... ~ 0

~.

9 ~. ~. f? f? El 8 II §
N 1'"

Cl

o8~
......
II n
0

;j;:

8.
n t:I

s· s· o 0
t:I Po
(1)

:E! o

8
q
i3
0

s· e.
p>r

0-

:3
o

0 0

......

"d t:I

s· s· N

F-

&. x ~ ~ px ~ G{j ...... (i- .... '" §' .p.. ~, t::I ct> t:J
N
VI

'" ~
0

~,

t1

~
(1)

~.

Po

-a
<:
0

!::l. l!l. ::t.


"0

8' t:I
til

1» '" 0 0


Pl 0

P-

'd

a
tr tr tr

f- I--

8> ..... a
0" 0"
0
J:j

'd

l' S
0

Po

J:l ~ '"

a <:

<1>

I'"

'" :E! e. o px :E! () B ......


<1>

~ 0 ....

(])

'd

a
0

a a

9. e.

§:

ren t:I

...... 0 ......
\0 0

&
0

.p..

S;
0"

..,
J:j

~ g' g' g' ~ .., 0 0 0

g0

o0
J:j

J:j

0"

J:j

0"
n

0" cr
0
J:j

t::

0" 0
J:j

J:j

0"

g0

O"

J:j

J:j

g' ...,

c0
J:j

0"
J:j

...,

g- g..,
0

J:j

O"
0

g- go
0

O"
0
J:j

c- I--

\0 \0 VI --:t 0 \0 U, "0 "0 0 000 0\

0\ 0

00

.p..

l.Il

VI

.p..
VI

"0 "0 00

000 0 0
0

\0

Vl

NN
--:t

..-

u, .0
l.Il

.p.. .--..l

V>

V>

':._)
--:t

Ul

--

.p.. --l VI Qo Q.,


W

00 00

-....l

.p..
0
OQ

0 '-0 ~ 00
0

.p... N

Vt "0\ 0

1 §
':._)
0 N N N 0 "0\ 0

...... ...... 0 v.
0
0

......

00 W UN 0\ 0 --:t

00
0\

el

..... ....

~_,.,._ ..... "",. --

..

--_.- ---.

----------

- --

--------

- .-~

~=':_--

:-'

'"

e
t:I II
N

t1

b~ 0

&
II

t:I

..... ...... .....


...... ~~

II

&'
II

.s~
II w

'-'

et:!

0
II

z e -6'

&
II w ..__
00

;:r
N

ct> b .._, 0 t:J tI t:I

8
~
II .p...
0

'-'

_. ~~

s· 0

t:l II

II
0\ W

t:l

II
VI

--:t

Ul

C1> 0 o 0" tr so O" .._., ~ ~ b '-' 8 .._, .._, .._, '-' .._., ~ ~ t:J 0 t;f ~ 0 t;f 0 ~ 0 t;f t1 0 0 ~ ~ ~ t:! t:I t:! ~ t:I ~ t:! t:I t:I t:! t:! t:I ;oj ~ t:! -e II II II II II II II II ..... II /I II "d II II II ~ ...... --..l U, < N N II rn N ...... ..... II w ...... w ~. wNN ..__ o ...... Ul 0 () 0\ 0\ N Ul 0 .p.. N 00 ;;:::: ~ 00 !!!l.

..,

'" =
&' a
(ll

:-0

OQ

?O

00

00

;-J

~ ~

t:J

.s-

g..
~
'd
0

en J:j p..

§§§

..

.-

&
'<,

(1)

2 ..

s-

I.
:3
C1> I>l

t1

g.
~.

g
0

a. e.

s a

Ill<

P-

c0"

s g0 0

J:j

O"
0

eJ:j

0"

g..,

J:j n

O"

J:j

0"
0

0" ;
0

J:j

0"

tr
;
0

0"

tr ~ o

0"
J:j

0"

'"'

~ n

0"
J:j
0

cr' J:j

0"
J:j 0

0" n
J:j

cr c
0

0"

.::
0

cr'

cr
J:j

0"
J:j

0"

~ (')

~ -

N "-t>. 0, ..... 0\ \0

,__. ....N W 0 0 ...... .p.. '-0 "--1 0 ,__.


0\

".p..
0

1
VOQ

0\ 0

"..".

..... "-..a 00 00

...-

.0 00

0-, ".p..
N \0

U,

'0
0\

0\

W "--:t VI

V.
0

"w
0

\0

N U.
Vl -..J

0\

.p...

0-, ·w
Ul

0\

.p..
0\

,_. ""
0

N "N 0\

U-..j 0\

- ..... -.l

".p..
N

...-

~.

.....
0
'_,

-....;K

..... ..... e e ..... ..... ..... ..... ..... 0 ..... ..- ..... 0 0
c;

("0 b .._,

..... ..... ..... ...... ..... 0 0


x
X
0 00 --l 0\ --l

0 ;K

Ul 0 00 -.I

xxx
0
Lfl

.0 0
..."

X
.I::>Vl

:- ?

......

1.0

:-0

1.0
00

1.0 --l

1.0

?'
!'"
0 0

\0

SJ'

1.0

="""

!'-' !V

\0

I.C

e
Ul

'-' 0 ;K 0
Vl

(")

'-'

0"

'-' 0

~
Vl

--l ;K 0
Lfl

V.

X
0
Ul

i><
Vl

Lfl

><

xx

xx
1.0 0

.g.,
n>

.e, '"d '"d '"d ~ 0 >-0 ~ O· c c c 0..... ~ ~ ~ 0 5i El ~ IV 0 a o


(5'

'"0

'-'

(")

0"' '-'
(")

(")

(J

("0

X
0\ -.I

i><
OJ>

.I::>-

v.

0\ --l

00 --l

.I::>-

< o
'"CI

'"d

I:: '"CI 0

V>

... 0" ~ ... ... .~


0"' n>

0"'

("0

0 '"CI 0

'"

:4o,
I>X
(11

o» c.
(JQ
(1l

r+

""
C1>

~ .:4a, ~§

...

0 '1:l '1:l 0

sn

("0

s:: e, '"0
'"d
0
Ul Vl

c..

'"d ?" (ii' Ul


0 0 ;K

.l::>-iJ2. X
0 0
Lfl

e '-'
(")

\0

(11

S'
("0

'"CI
("0

.:4 S'
::I

'? 0' § § (ii' '" ...


0 0"' '-'

e,

0\ 0 0

c..

~ .....

t;f ::I II

t1 0 ::I
::I

z
II

tl> '-'

t1'2:
::I

II

~~

..... ~ 00

II

e, z z Z~ t1 ::; t1 >6' ~ 0 ::I ;:r ::J 1= C e!- li II II '"0 Z ..... trl 00

.rz §
N 0

~ ~

8 "',
0 I::
"

tv

0\

B~

W ..... ~ 00

t""'

S'

c..

'" §,
....
(")

a ,.

0'
("0

~
("0

1:1'
tl>

...
C1>

s
""

el,

0"

S .;:;'

'"
(1)

~r
~

~ ~
'"CI

g.
III

§
r+

;:r [

r-

""
< 0
ej

I-- f--0"'

c0 ~

0" 0"

g g- g- g0 0
(")

O"' 0"' 1= I::

...

g0

O"
C
(")

(")

C1> .....

r:n

g(")

O"'
C

0" C

I::

0"

g- g ... n

0"' C

0"' I::

[
n

g(")

O"

I::

...

0"

[
(")

0"'
(")

0"'

cr
C

0"
C

g"
(")

~
'"CI

I-- I---

Y,j:>.

......
--l

0\ "u, --l

......

.....
N

V. W '0 \.0 0\ --l 0 ......

00

00

--l

..... ~N
(.oj

Ul

00 \.0 U,
U,

flO
00 0

'0 '0 '0


0 0 0

I.C

vl

@ ..... tv

.....

0\ '00 0

)0
--l 0

'0 \.0 '0


0 0 0

,j:>. \D

\0

IV

,j:>. W

'0 '0
0 0

,j:>. >-'

V.
..."

--l

N ·0 '00
Lfl

..."

N UN Ul

o..,J

"N 0

':....!
0

uJ

.....

In

'l.I\

..... !!l

::.'

0\

.....
0 '-'

.....
0

.....
0 C1> '-'

.... e ~ ..- .- .....


+
~, ~,

..!::!J .._,
(1l

>6'
0\ 0

++ :::I
l.I\

tq tq N: ~ ~ 00 0
l.I\

="""

!'-'
0

..... e .....
W
,j:>.

'-'

(")

q
W

.- w .....
00 0

0" .._,

'-'

I'l

..... 00
0

~ 0

e-' I=' 2"


,j:>.

II II II II II ~~ I II II II II II ..... ..§. ~ ~ ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... vJ ...... ...... ..N v. ..... ..... ..... ..... ..... , tq S' 0 ..... q l:!l ;::; 1; 1; 1; 1; ,n IV ..... ~ , ~ ~ ~ uJ ~ 1; ..... ~ =, = ..- W ..... ,.... ..... w ..... , ..... ~ ..... q ~ N ..... ~~o 1; II II II
W
I I '<, I I I
I

._.., ?;:I <;» 2~ t1 C t1 V I'l o t1 0 t1 ::I t1 0 :::I ...., :::I ::I t1 ::; ::; ::;
L...

..... '-'

'-'

::r aQ

&'

'-'

~~

t;f
::I

t1 0' t1 d :::I ::I


:::I II ::I II

0 '-'

.rz .e ~ &'

:;0
(1l

0..

c ..... n0

.....

'-' '-" Lfl --.l Ul 0

Q.

o
I

.rz .e
VI 0
l.I\
I

~n ~
§" ..S"!
(")

"

0
l.I\

I v.

,j:>.

IV

~ o t1
(1l

(1)

til
(")

ff

In

~~

"

F.

Ja ~
@
~'
("0

"" 8
(1)

~
::3.

'" C
S-

f--0"

c 0

0"

O"' g g- c o
(")

0"

cr 0"' cr 0"' cccc0 0


(") (") (")

g- go
0

O"

c
(")

0"'

g- g- O"' g n
0

0"'

cccc nn 0 0

cr'

0"

0"'

0"

O"' cr' g g- c c n 0 n

0"

cr' ccc n n0

0"

tT

=
(')

cr

~
r--

N u,

00

-..) --..)

N 0-. 0-- "w -..) u,


-..)

-..)

w
"N N

(.oj o..,J

00

..... \.0 .....

IV

v. '" '"
.l::>"~

0\

Vl

,j:>.

IV

N
',j:>.

v.

00

.....

V. N ..... V.
\0
o..,J

,u,
W

_N

.....
00

"u,

..... ..... ..... ..... ~ ~ '0 ..... 1.0


V. Ul

\.0
0

.I::>-1.0
o..,J

"w

..... .....
'-0

~ ...... §
(1l

-.I::>..."

N
QO

,_. V. ......

::.' El

tE;"
00

f--I--

\o"'W

Ul t.,t..J N OOU.-lVl-lJ'.l\O\O OVlVl-l'_'.):>.O\O

........ ---

O'\l.rw~o

-NO

U.10U.N
o
0 0

-l

\0

0\

-l 0

............

NNNNNN ?>:-lo.v..,I>.W

r---

"

,0

.-

,_.
\0

,_.

,_.
P"

,_.

,_.

,_.

:-l
<"> '-'

?'
(l)

,....

,_.

~
(l)

,_.

,_.

§>
::l

(JJ

'-'

,_. ,_.

0" ,_.

e. ,_.
.t>, 0

;:::I

&
('J

(JJ

.):>. .):>. 0 0 t---l

'""i

~~ < :-: X 0
1;>
0
Vl

~+
-e

I>X

p..

1>1

,_. ,_. g ,_. ,_. ,_. ,_. g. :f;;: N til" ~


I

,,

e: e. g; to
(JJ

;:::I 0"

::s ,_.

t)

~ ~ ,_.
,_.

e.
,_.

::s

t)

0' ~ 0\ ;:::I
1>1
'""i

~C1

'-'

~ 0

VI

U.

id :;0VI

~ 2:: ~ '-'
0

~ 0

B: :g

e.

N
(l)

~~ N
'""1

?
,

el G

~~ 0

c» a
-t

pi

'~ """'

p..

;;.>

'" "" S"


f1l tn

:3

'" P-

'"0

s, ~ p.. ~

-e
'"CI

~
0

S· a
X
('J

~. if
J»I

.... a

t:;":

p.

'1:j

o p.. S· ~ S· 0' t:;j.


Q. G

:;:: ~
ex

t)

.:4

a-

C?

""

>d.
(")
(Jl

§a ... ~

a
a

(l)

!3 ~
~,

1>1

I>X

,_.

'"CI

::s

a1»'

tIl N ,_.

8.

E..

e!.

~ ~ ~(l)

f--

0'

'"'

to: o

0" c:r" C
(">

to: o

0"

C
<">

0"

0"

to:

0"
n

g-

O" C
<">

p;

0" 0"' C
<">

s '"'

O"' C

c:
('J

0"

g('J

g- c
('J

--

,...
0\

00 U. ,_. N V.
"a.

,_.

,_.
VI

00
-l

\0

5'" 0.
w

,_. w \0

~v. ,_.
0

,_.

,_.
~\O 00 0

0.

\0

.-

.p..
\0 ·VI

.):>. VI VI .- 00 ~ ,_. """ ':...l ·w "0 c" 0 0 0 0

Q,
0

\0

tv

~ -l

00 00

-.... 5 ::+
(l)

..,

'"t!

el

...... ~ ~ ~6
N 0\ N 0\ '--' N 0

r=

.I:>

.....

'-' '-'"
N 0 0\

0"

'" .....

.....j

......

><:

>< ><: ;< :>< w ..... ..... :is;: 1.: N N

g
'"d
(')

~ ~ 6 -S ~ 0 ;:s d d 0' 0 0 ;:s 00


II
N

0" '--'

..... .....

II

~~

.- ......
;

II

II

II
W

?i
II

e.
tl l» 00

'"

1»' 0..

00
II

?"

.....
0" 0 '-'" d t:l t:l

...... w :-J

0\

w o:
p)

..... w
pl'

...... ...... ...... ..... ...... w 0' 0' u, 0' !-A ~ ~ Iv ~ ?


OJ

"" t:l c

>--l

'0

.::'-'

[/)0"

e. ,g
.....
II

e. ,g
II

tq ~ o '" s· "" 1iQ'


N

--

II

I'b (JQ

a
a


I»<

~
."

......
;

II

II w

~~

l ...... g. ~

1»' 1»'

"" § '0 '0 f'! f'! "" J;;( .... .... "" Q ~. Q
1»1 1»'

rn co

'0

(/)

'0

[/)

[/)

't:I

...... f'! 0

.[;..
0 0

e: .,e. .g'
\D

~ No ~ ?I»<

....
(I)

g_

'"
X

r:tI

(')

p.

1
I»< 0"

~'

~. cr: I»<
W

os<
0

;:s

0
(')

,_. g c ""
(')

~ 5' ~ S'
1»' 0.. 1»1
(')

;<

g'

E:

~ 0
.....

0 0

00 0 0

:><

S' 5' S· 0 ..... ......


1»'

:><

~~
c

U.
(')

n
tV

0 0

VI

0 0

u. u.
<:)

><:

g
0 ;K

~ S' 0

...
0
(')

g. ~
<1>

C
0..

c 0 ::s

'" ::1.
n
0

"fJ1

::s '"

g. ""
I'b I'b

g
g

nn0 c w ;:I 8 't:I -e e c c <: -c <: l»< I'b

s
(I)

n. "" E1 0
(') ~,

0'

~
~.
't:I

'(I)

Al

+ El '0
~ 0
0

e;

o· ... E; '0
1'l'

~.
N

..I)

c..

.....

;:s II

02~

...

8' ...
l'" rl 0


El

S ~

~ 2~ 8,

g.
1»' 0 1

E!l ('P

......
0"

(')

g-

O"

C
0

0"

g'
(')

rg
..... .....
Ul

t::O

(')

O" g- g- g
(')

0 0"

;--

0"

0"

c (')

0"
(')

(')

0"

0"

~.

g-

ce
(') (')

O"

0"

g'

g-

cc n
(')

O"

0"

0"

g(')

g'
(')

g(')

O"
(')

cc
(')

0"

~
--I

<il ....

"C

...... ...... w ::0 \0 Ul 0.. ':..0 00 00 1II U. 0 0

00
N

"

""

L.) ':...:r ~ w ...... '-')

Vl

u>

0.,
0

..... ...... .....


L.) ':...!
Ul

.....
00 U. 0

U.

tv tv '0 Vl

'"

-o u.
0

Ul

".I:> 00 00

",j:>.

"N 'D 0\

..... ...... ~
N

"0 'V. "0


<0 <0 0

..... w

-.l

.....

u.

Vl Ul

0 <0

0 "0
<:)

~ ...... ...... ,j:>.


"0
0 0

"V> 0 0 0 "0 <0 0 0

u.

~ ,j:>.

u.

'0 '0
0

.-

e;

:;:+'

t;:

,j:>.

......

ee .....
<0

0
0\

.....

-...l. ;K

u.

x ......
<0

,0\ 00

"0

§§§§§§§

Do

u.

><

'-'" V> 0

I'b

C
w

.[;..
Vol

0" ..._, N U.

;.<

'0'\

"'"

0 "'" :><

"-.J

N '(0

x :>< N ...... ~ L.) '(0 '0

-e. e N .s. 0 0 ::l


• .....j
I'b

7"

;I:>
0.. .o-J IJQ 0 .._, ..._, ..._, 0 ~ 6 -S .:=; 0> 0 0 t;I d 0 0 ~ d 0' d 0 0 ;:s ::s 0 :J
(J)

...... A ~
'-' ::l
(')

-" n "'
~ ~
I'b

e.
::s
II
W

II

~ ...... ...... N };; -0' .., = 0 '8.

e.
(0 0
1'"

.- ......

II

::s

II

::s II

..... ,

II

0 II

......

s· -- e ~
oog
(')

I»< N

II

......

II

1»' en

.....

--

,..... .f';

.....

II

0 II

v
II w

0" '-'

00

e. 'O-J
I'b

::s

......

Ii

0 II

e: Pl'
g
l"

'-'" N 0\

I'b

0. '-" N 0\

'-' N 0

~
N 0

e .....
0\

?-

>-l

~~

00

X .-

X w

([:j

1;:

u'

:t;.: N N

.....

e
"C

px en

~0
(')

.... '" ex
0..

S
0%
0

0.

?'+ .g px ..,
P'
(1) ("J

0
(JQ

::f

"C;I
(1)

8' c.. s· a
s· en
II>

~
~. 0

.....
:4

g
en

't:I

2' 0.. s· a
~ ~

a g' ... o·
(1) (')

2J ~ t::j.
Cl>

.... a ~
c
II ..

!3

~[

E.: c

e.
'f;!:
C1l


~~
en
(') (')

'"

ass

!3 S 8 S !3

o
~

::s 0" 0" 0' 0" 0" § '" c 3 3 5 3 8 8 !3 ~. 8 8 !3 3 3 3 !3 :;:+. c c c c 0 on e; ~ II>


2,
C1l

P.

(')

P.

~ ~

w ':.....l

0\

Vol

,0

.j:>.

- "'"
IV

......

),..

......

,_.
w
00

\0 00 "-.J "-J ...... ,j:>. u. w

u.

JV
tv

0\

JV

N 0\

'"

1'-.1
\0

.....

JV ...... ......
co

.-

L.J ,j:>.

0\
'UJ

'0 ':.....l ,j:>.

Ul

00

"'"

..... ..... w 0\
'00

...... ,_.
-..J 0\

......

-:,:,..

"-...l

VI

Ul

0\

u.
0\

.,j:>.

0\ IV

A -N 0

......
.00

.....
tv

...... >-' ..0' W L.) ~OQ ,_. ......


Ul

-0\ 0\

::;"

§ e;

IV

:-0

.I:>00

......
.I:>-

;-l

...... ~ .I:>-

e
II
N 0 0

-!j)

f:7 ~ ~ II II
0\

'-"

(1)

e
,_.
0

§§§ §§§§
0

......

N VI

....

d0d

0 '---'

'-' !:I 0

0-

e +-l
0

91 ....

! ""

II v.

1s'U
(1)

$.
'l:I

< o
~ e

§§

'--' '-" ...... 0 0 0 0 U 5. ...... 'D 0 II /I II 0 II II w o, x >< -J .I:>"" 0 N V. 0 .I:>VI 0 S "0 '1....) <->J S 2.. B S >6' ..,

0..

..::..

0-

->-I (1)

'---'

(Jq

.... ....

'-' -.1 OK .l:>-

s:

v.

'" ><
w

"0 ':!:>.

(1) 0.. '-' '-' V. .I:>00 ;K OK N

.0
w X

'---'
V>

0' tv

e
to 0

->-j
(1)

JV
0

-0\

....

...... ......
0\
"",

U> .j:>. W tv -l .- u, w 0 0 N P- o OK X >< X X >< >< ,..... 00 .0\ .I:>- w 'U ,_. .0 -0\ -o V, '".j:>. v. w £.

::;.

e Ie, .§
S

?' 0 ;:l-

~~

0 "0

s s """ o· ..... s § § 8 8 § § ::to


0(1)

'"

e ..::..
""

'-'

0-

""

e ->-I tv
0

a
0-

.N 00 '1::1 0


0

E1 qq ~
(1)

,., '"

~ ;:;
(t)

!:I 1'>'

'U

"0

""
<)

0..

g
Ill< Ill'

I.
(1)

~ ;:; ~
N'

S'
0>

:=r
Pl'

Pl

P-

F!

e,

s ::;..
'"
(1)

,g ~ .....
'l:I

S eJ.

~
....
(t)

eJ.

n '" 2' l:i: S. J"


p:l

~:
..,
(l)

'l:I
0\

z
f-- I-- -

..0\

'U
(1)

S S 8 S 8 ;3 8

88888

c:

S88888S88

g
~ ~

e.. §f

888S8888

'0 f-0 ;::t Q

a s. ~
ctI

I-

~ ....
(1) 00 VI "VI V.

tv .0
VI

....

\0 \0 "i0
N V. 0

..... tv

-J

v. _w
0\

....

r'-D
-l

t--.)

".I:>.j:>.

".,.
'-D '-D

U. ':....l 'D 'D \0 ..-.

.I:>-

JV

\0

.....
...

.... uJ
VI

-J

N \0
W

'J;l

0\

"v.
0\

.l:>-

-J

\0 \0 U.
V. 0\ 0

t--.)

.... ....

...... ? ,_.
0
-l

00

W 00 W
00

'-D

N
00

,.....
00

,_.

""

'"
'D

.....

00 "0

uJ

".,.
00 0

"0
0

eJ

~.

8S 88

,_. \;l _. _J::.. tJ.J <->, '0 .... "-.1 ,


o
0 0 0

t_.._J,

0\

"._" 0

"'.Po. '"

v, WJV 'V- 'Lh _.


-.1 -J
W

lJl N ,0 \0 V.

'" '" ,'"

wN V. -...l '0 00 0\ -.l ,VI W0 N VI 0 N0 0

....

,_. ,_.

,po

bbbbb
<=>
0

'"

00 ,_. v. Ut \0 0

....

......

'"
00 ,_.

u> u> _vJ \0

<=>

\0 00 0\ \0 .0 .00 Ut ,Ut ,N 0\ \D Ut 0 w u) 0\'000000 0\ \0 00 . - c....._,-=-_ 0

'" Y'

>-

,_.

>-

"""

"""

0 '0 0

N 0

,_. ...... ,_. ,_.

JV :0 w
<=>
0 0

-.J

0 W

,_. w ,_. 00 Vt -.J ,_. \0 00 ,_. W

,_.
Iv \0 Ut 0

,_.
N 00

"""

0 0

0 0

b '0 b
0 0

a 0

...... """ """


0

0
0

0 -.J

W V. '0 0

""" .'"

N """

W N ,_. ,_. \0 V. .0\< W '0 b "0 00 w 0

,_. """

00

......

"""
UJ

.j>.

<=>

<=>

Ut

"""
W

W ,_. _w v> Ut

.-. ......
U>

,_. ...... ,_. ...... ...... ...... ,_. ...... :0 ?" :-'I :0 !lO :--I P' v. ~ vJ !'-l :- =

0\

Ut

~
0

!'-l
~.

....
<E.
0

00 c::: c::: 0C1 0C1 0 '" 0


0\ V. 0 1>'< V.

§, 8 1»'
~

Sl ~ ~

s- s0-

§: §:

t;I:j 1»' Si 1"< 1'>' d .... ~ Plf ~ 1»' ::t Si Plf n ...... ~ ~ 1:'1 (=;' 00 ,_. ...... "" ,..... 3 @ ~3n Z~~ b; '1:1 ~ ~0 a a t;; "" <=> -...l VI -.l V1 ~ '1:1 00 0 0 <=> <=> 0 0 @: 0 <=> 0 <=> ~nznZ .....:j 0 ...... 9 ~ ~ 0 x >< >< >< x Cl ,_. r- tr:I r0 ~~~~ rn tg I:T1 S tTJ 1>'< >< 00 -.J -.J 0 0 ...... 0 ~ .....:j 0 W p; ~0 > 00 0 0 0 -.J -.J VI VI 0 z 0 0 0 0 0 0 <=> >< 1>' X ~~ ~ <=> .... < ~ -.J -.J ~ ~ .... <=> 0 VI ~ e; ~S 0n ~ ~ 8 Z .....:j 1:'1
~'

f Ii
01

&;

><

'-l 0

sd ><
'-l 0

iii
0

'"d '"t:I '"t:I

a
0

e; f:l
n

't:I

:> :> it -~ ~ Po
'"t:I
(JQ

s .....

<=>

:a S g 0 a a ..., ,.... S :3 aoaa nZ


0

.....

o~ ..... ..., 0 .....

8 el
0 0

...

'" '" .g ,g .g .g
U>

! i
S· S'
e, g.
n

'"t:I '"d '1:1 '1:1 en en '"t:I '1:1


1>'

~~ ..... 00
U>

-< ~ 00

co' .....
Po'

::1

::1 ~.
I'l' 0 0

s. ~
~
(I) (")

~~ Pl Pl 1>"
0

0"

n ..., ...,

;;lc

[
1'>[

tri

I»<

01'"

l>1[

:a aI
.....

0)'

a. a ""

oo g ·s; .s,~
I'l' 0..

v.

Iv

:- ~ :0 ~
(I)

uJ

1-..)

!lO

NN :-I

?' !J'

1:'1

PO'

ti

aa a

0 ..., S d i3 0

!JJ 0..

'"p. '" a a .... s' I»< Plf


0
Sl>

c:

g....,
~

el, ~. I'l 1>' ,.., 0)' ......


0

0-' 0" 0-' 0- 0-' 0-' 0-'


Pol
I'>

o o o o o n n n n 0 ::2 I'l g_ g_ 1>' !» rc g_ 0- 0 .8 o 0.. 0.. 0.. S Plf P>< PO' Po' I'l' 1>" to
I"

"""

NN

uJ !-..)

N ......

""

""
~, (I)

ii> 0
PO' 0 0

'"t:I

= :0
PO'

...... ......

00

0)' ~. n
I'>

cr-

(D' Plf

::1 0- P.

§
;:l

§§
.....

0.. 0.. 0.. 0..

&:

s S' s· .... S"'

g:

S'

S"' o· ::I

n0 e ..... ..... :=.; c.: (=;' 1»' 1'" 0 P.

g
0

't:I

Er. Et

::r

'U

""
ex

0 0

S8

D""

hi

g. 5' ... '" ~ "" 0 0 ~ ~.


~,

Q; .....

~ ~8 ~. ~
()

g_
Po'

~ 1'" §g~ N
p.
po. N
(I) (I)

!
~
tQ

....,

(ll

0'

Cil

~'
(l>

a (§ ...
:>

.-.

r-'

"0

m
~
I".Il

~ [/) ~ ...... q 0 ..... ~ -.J ~ 00 ~ x 0

..... o·
n

q~ > ~@ 1>"
co

CIl

tj

;; ! .....
::r:
I".Il -.J 0

i tri
~

~
._

0 en .....

g' 0-' g' c:: nn0

g-

o-'
0

0e g' g' c: 0 n

0"

'"

c: c c: n

0"

0-' 0" cr' 0- cr §c (l (") n

g- g- gn
0

sr

c: c: nn

0-

g'
(")

gn

c c: n
n

o-' cr'

g(")

cr

c
(")

g(")

c: c no

o-' cr'

g(")

cr cr- 0-' 0-'

c c:: c: c:: no
0

g(")

g'
o

.... ......
\0

,_.
N 0\ ,0\ ,0

VI

......

"'"
w

tv 0 w0

0\ -.l

,..... 9 JV .0' VI '-'> 0


U\

W 0\

tv

01

w
0

",

01 oW ,N 1.., 0-. 0 0 '01 0\ 0 0 u>

u) v)

"'" s- "'"
N -.l
U.

,.....

s vl

N 0\ N 00 w IV ,0 .0 w JV
V\ VI Vl

uJ

"'"
Ut

'0
0

"'"

0 0

'" ,"'" Y'


0 0 0 0

0\

IV tv W w ......
.0\ .00 IV 0 VI 0

"'"
VI 0 0

N 0 0

,_.

."'" .'"
0\ N
00

00 0\

'-l 0\

,_.

0 00 N N N '-l ,N ,0\ .0\ ,0 '0 0 0 w 0 0 <=> <=> 0

-.l

'" "'"

VJ

,._.

""" ...... ..,.


.....

'"

.,tv ..,.
0

"'" ,'" ,"'" .'" "' "'"


\D 0 0 0 IV VI

,_.

,.....

.\0 N 00

QO

:-J !=1'

tv

tv

~
$)l
(")

tv

f-

tv

t-J

!'J

tv N ...... ...... ...... P :-0 ...... ...... ...... V> ...... s= ;-l P' () J>l Q..

.,.

..... l.J,

...... ...... ~ ...... P

co

;--J

!=1'

f-

l.J'

!'J

i S' S'
(")

ooononoo~~ no .g .g .g .g !i &. ~ 1>l J>l t» I" ~. t» ~ 0.


(") (")

PS' ~ ::r ~~~ ~ ~ ~ ::;:! ::;:! ~ '" P~ ~ l:I l:I () n s· ro «> 8 0 on c.. g po ~ ~ ~ ~ ~ ~ s· P '" ~. ~. 0 0 0 t:! ..... 'TJ ll> '" '" '" po '1:1 ~ ~ ...... 0"\ S> g; 0 ~ """" ..... er o· .g ~ x x W s- "S ..... ..... \0 '" 0 0 co """" 0 0 0 00 po 0
CI>

-e

s-

s-

(")

r=

r=

gg
0

~.

-.j

.....

~ .....
0 0
-.j

8 q_ 3
X
-.j

s· e: ~ o

:::

Q..

-.j

0
0

0 0

-.j

~ 00

00 0

00 0

"""

0 0

to to to to tJ:1 to tD to to to to to to to to ~ c.. B. 0 8. ~ 8. B. 8. ~ CI> ~ ~ ~ ~ ~ .... t1> ;-- i;:.; CI> CI> '" tI. .... Sf ~ CD CD &" CI> ..... .... .... ~. ::I. c.. t1> CI> CI> s· §. $)l t» t1> 2- CD CD '1:1 Q.. o· c.. n> '1:1 en '"d c.. 0. ro ro ro ro «> o 0 S- Cl> Cl> Cl> o ~ I':t 2:1. q ~t o· c:r 0 o· ~ ~ [ ~ '"d ~ b> ~ !'! !'! ...... 00 w ...... 0' '"d '1:1 '1:1 g_ po '1:1 n t:! Cl> n> 0 ro 0 0 0 nn g g ~ t:: 0 ..... ...... ...... 0: ~ '" (Jq (JQ !1Q ..... ..... g t:: ct '1:1 @: t1> N ~ r= P- ~ ~~N ~ 0 t1> 0 ~. N 0- S> 0 !;;

n J>l

!""

5:

.., .., a §' §aa

(II

- s-

...

(I>

(I>

3.
(I>

a. a.
(I>

(II

-.j

0 0

.....
0

0 0

......

-co
0

~ P-

a-

t::

tn

r=

el.
(ii'

e:

a @

S> 8 -e 8 0

e:

'E.
g_
b>

g.
{1)

g-

!s e:
n>

8
(I> '"1

~
§:

00 0

..t::
0 Cf'

0"' t::

.. 0"' t:: n 0"' r= n 0"'

gn

o' r= n

0n

r=

er
(")

r=

0n

g(")

O"

:::
o

0' t::

c 0

r=
(")

0'

0' t::
0

0' t:: n

0'
0

t::

0'

r=
0

0' r= n

0' t::

r=

0'

r=

0' n

r= n

0"'

0' r= n

g()

r= n

O"'

g"
0

c::
3

01 ':p.. """" ':p.. 1.0 N 'i.e 0.. \0 0.. \0 \0 \0 \0


I I

0\ 0\

\0
\0

...... ......
w

..... ..... 0 .....


I

00

..-

;-l
w
\0

'"

NW
\0 \0

.....

.....

tv

......

0 .\0 \0 \0

.....

1.0
I

...... ..... ...... \0 """" ':p.. \0


\0

0\
"-.)

....

.....

.,. ,

•t-J
I

N 0 N

...... '\0 'i.e '\0 \0 W


0

'-0 0

...... ..... -o
\D

0 '-0

':p..
\0

e
0\

"" .....
N

\0

-.j -.j

w co -.j """" ...... 0"\ N \..J V. \0 ~ ..... \0 'i.o 0 0 0 ..... , \0 , , , ...... 00 , ...... ...... ...... I l.J,
'-0

.....

......
\0
\D

'"

>-

.....
co

01

..... .....

V>

-.j

""""

\0

~ 0

'\0 'i.e ...... '\0 """"


\0 \0 l.J' \0

\0

\D

0"\

;-.1

W \0

UJ
\D

-.j

a 0

-...J \0

0\ \0

·0 0

..... tl -l

0\ ..... 0, 00 , 0\

'i.o
0

'D

......

.'"
\0 \0
\0

.....
'-"

N
\0

.,. .... w
.p. I
\0

...... :0 """"
\0 \0

'i.o 'i.o \0
\0

N N N N 'i.o 'i.o ...... \0 -o \0 \0 """"

UJ 00 0

w .....

VI N

I I Nw

"""

\0
\D
I

-l .\0 \0 \0

"\0 \0

v-.

tv --.I

-.:I

'\0. \0 'i.o '\0


\0 \0 \0 \0

'" .,.

'-"

'\0
'-0 0 \0

00 '-0

l.J, l.JJ N

,N 0"\ ......
I

'i.o
I
0 N

U\

\0

'"

\0

.E

'"0"

S' ~

:0 ?'

OJ>

VI

V.

;-l P'

OJ>

"" ~
N

f-

V>

t.,

th "" !'J ..... "" () l:I

.-- ..
V>

~ ?" """"
()

.,.

:-J 01 """"
(")
0 l:I

.p.

t.J ~ f>- """" ~ """" ? """" """" (") 0


e-+

.p.

.po.

a a ... ... ... .... a a a a .... s l:I P ro ~. s· s· s· s· s· s· cc nnn ~ ~ a a ~ !'! a 2 r= 2 2 ..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ~
() 0 N N N N N
(I>

onooooo 0 0 0 0
0 0 0 0 t.J

l:I

(I>

l:I

(l>

(J~

[lQ

....
~

~~~

t..J

;,;.:

..

aa
(l>

...

ro

(") 0 e-e l:I


(I>

l:I
(I>

a "'0
VI

-P>

:-0

l.J.}

s=

:-J

l.JJ 0\

th

u)

v'

v,

(") en

~ %l ...... 8 3 ~ § ..... §: 8. ~~~ 0 8' Cj' f:4 ::\. P> ~


(I)

s
[lQ
(1)

g
0

n
0 l:I

CD

'" e,

e: S S S S S S S ~ s· s· Er s· s· s· s· ... o,
{1)

onoonno
'1:1
0.

"""" n
0.
(I>

vJ

vJ !,_) .....

c:::>

:-0 ?'

;f

~ §f eI
00 0 0

'1:1

::;:
(I>

ro <: N'

0..
(l>

P(I)

t1>

.... I'll

s
P>

t:::

aa

S ~
P>

C1l

::.:

VI 0 0

>< >8'
0 l:I

2..

'8.
0"'

... < 0
'"0"
N

.. '"

~. ij
(1)

N'
"tl

<:

B: s:
ro

<:

<:

PI
{1)

S' 8' 8' 8' 8' g ::t l:I p,r ~ a -< <: ~ P> N' N' ~ n '" 0 l:I :::.. :::.' e: "l i:l e; 0 ~ n e; .... 0 00 '" e; rn
0. t1>

n o (") o o o ~ .g .g '0 '1:1 .g .g '" ~ P> P> P> nn0 ~


0 0

r=

'"

P>

()

{1)

t)
(I>

C1l

(1)

<::

"tl
t..J

'" S>
-< 0

f!l

~ 0
el

'"

a
0

..... ..... V>


0 0

<:: < <:: n <:: z n Cl n ()


tv
0 0 0

'"0"

'"0"

't!

Cl
trJ

;J>

gg
Ul

VI

a
0 0

..... .....
th 0 0 0 0 0

?;;I

0 """" ,....

N V>

... ...
V>

[ .....

II)

el

'" '" '" gg


VI 0 0

§
t:;.
(11

.p.
0 0

;:::; ~ N N N N ...... 0 a 0 0 0 0 ~ ~ S? ...... ;::::; 0 -.... ..... ..... 0 ...... S?


......
0 0\ 0 0-. 0 u. 0 th 0

VI

0 0

>< ~ [ 0
0

""""

0'
t::
('l

g()

t::

O'

gn

O"'

r= 0

0"'

t:: ()

00

t::

0' n

t::

gn

O' t::

0'

0' t::
0

g-

O' C n

g0

O' n

t::

0'
0

r=

0' t::

0t::
0

g()

O'
()

r.::

g"
("J

g- g0 0

O'
n

:::

0'

c 0

0'
()

c:

0' t::
0

g- O"' gr= 0
(")

g
00

......

~
I

....
..... ......
10

~oo
00 \0
I

10

.lA 00 10
I

0..
I

w ,!"0
\0

\0 t.J

0-. I

.....
10

--l ...... \..0 I,_)


0 00 10 'C> \0

.......
"-.:I -.:I

0.. '\0 'i.o \0


\0 \0 \0

00

th

P ..... ..... ...... ~ 'i.o


\0 \0 \0

~.,. \..)
-l 0 \0

I N

.....
\0

\0

I
'-I \0 \0

-----

.... ..... ...... 0\ ..... ,!"0 \0 ..... W ...... ...... ..... 0-. 0, ..... tv tv , ·0 00 "00 -w ·v.l '\0 10 \0 0 \0 \0 \0 10 \0 , ..... I I I I I I t., .... ..... ..... ..... ..... ...... 10 th \0 ..... .... '0 'i.o ':p.. Vo ~ 'i.e 'i.o .0 \0 0 0 0 \0 'D \0 \0
U.
I

N .0\

......
-l
I

\0 00 .--.1 0-. '0


I

l'_)

-l
u

co

0\ \0

'i.o \0 \0 \0 th \0 ''0 \0 \0 '\0 \0 ':p.. , '0 10


tv 0

\0 \0 \0

....... ......
\0

.p.

O. --.I

N
lJl

N -l

VI

""

tv -l \..J \0

\0

'i.o

'C> \0 \0

00 .th
VI

tv

\0

~ N

0-

.....

..... 0

V. N
\0

"" N

00 V>

..... ..... 0-

'-I ~'C> \0 0

tv

00 """" '0 \0 \0 \D \0

V> 0\ t.o

0 \0 .\0
\0

......

N 00
VJ

t.)

co
\0

"""

.\0 \0 'D

0-.
\0

"",

\0

V> 0\ V> ~OI \0

"" 0-.
\0

\0

-Po.

_\0 w \0 \0 \0

..... ,_,

'\0 S' \0

>-'

.... .....
C1l

'"0"

00

2:

I,()

r-

I,()

s> :-0

ee

00

po

00

:-l ?' ~

CO

00

00

;P>-

CO

!-'-' !'-.l

00

00

r-' r- r- r- r- r~ ~ ~ ~ e.! < <: < <: ~ '" 0 0 0 ~ ~ Pl? pj( S? 0 '" '" 0 '" 0 ,_, ..., e: '0 e: '" e: .... ,_. ...... '" ~ ~ ~ '1:.1 '" p.. Q. 0.. 0. og CD s' s' s' s' ~ Ii l:I l:I l:I <1> '0 '1:.1 '1:.1 '1:.1 CD ~0aaa Ii ~ C!!j '" '" n n .::+ .:4 .::+ .~ I>l' %1. 0 g CD Pi" ~ "', P § Pi" §

CO

s> ~

--.I

--.I 00

--.I

;-l ?'

--.I

--.I

Y. ~
lI1

u>

--.I

--.I

--.I --.I 0\ !'-.l ...... a ~

0\
00

0\

:-l ?' Y. f'-

0\

0\

0\

O\!OI

~'}0

0'1

r- s> ~

0'1

::t:

lI1 :I: lI1 C; C; 0 0 (3 0 ""'

'"

(l)

""

ca

ff
tI)

(I)

(I)

tI)

0'

a S 8 S 8 Pi" Pi" n I>' S S '" c;:: CT Pl N 8 '-" c;:: '" c;:: s --.I E.. e,
CJI

u.

G CD

::l

u.

u. n

,jO.

--.I

u.

u.
0-

::l

u.
CJI

<1> ~ ~ ~ ~ .... !:'l ~ n n w :-,::: ~ ~ ~ ...... ~ "': ~ ~ og I>' --N ~ g. i:! i:! i:! '0 '0 '" '" s· N '" o !;j' <1> I>' S' o n ·a- -~ a n ~ ~ ;3 ~ ~ (0' a
y y

b' b' .... ....

§§
0.. 0..

[a §
p..
~,

:r::

;:r:
0..

£. §
c,

::r: 0
p..

a '" § g '" e.
0

lI1 Q

o,

~'

(I)

(I)

0. ....

0.
<1>

I>' '0 n '1:.1 n .... 0 ""' ~ 0 g 0 0 ~ ~ 0 '" g. S 8 0' .g ~ ,~ !:J. § n ~ ;;;::: ~ ~ ~ § § ;a CD ~. P> n Ol s· ~ '0 '0 '" cr' E.. ...... 0' ...... (") ~ 0\ u. ~ 0 0 0 c, ::l g- ~ nn ~ "'" "" I>' 3 8 l' r'
~,

2'

§~

'"

.... '" '0 ... s' s' '" '" n n ~ .~ .::+ ~ a ......
~, (1) (1)

g
::l
(1)

"rj

~~

~.

'0
N

t:f

.g
N

t:f

'0

t:f

oo g.
ro' ....

s· 0
N

s.

gg
II

0
p
CD

g.
t:f

t:;.

....

0'

......
U>

II

>-


n

a .... ::1, a

- -._0" 0" 0" ~ ~ ~ g' n n00

~-

gn

g'
n

gn

O'

~ 0

cT ~ n

0' ~ n

0'

~~~ n 0 n
,_.
N

0'

sr

0' c n

cT ~ n

gn

O'

~ c: 0 o

cT

cr"

c: n

§ ~ ~ ~ ~ c: nn nnn

cr

0'

a-

cT

0"

cs: cr

~ cT e- 0' cr" ~~~~ n n nnn

gn

O' c: n

\0 I,()
I

,_. ,_.
00 \D

...... ..... w .- ,_. 0.. 0..

r0

l..)
I

-o

...... WW
\D
I I

....

u.. 0

0\ N

\D

':__j
I,()

"'"
,

00

0\

\0 \0 N \0
\0 0\
I,()

,jO.

00 --.I

00

uJ
I,()

I,()

u.

'"0
a

00

...... ,

..

\D

\D

u..
I,()

u,

N 00

,_.
N 0\ N '0 0

N W "v, 00 --.I N
r

N 0\

u,

,_.

.'0\

0\
,,jO. I,() I,()

I,()

VI

u.

u.

\0

\D \0

'-"

-\D
I,()

00 \D
'I,()
I,()

00 \0

\0 \0

"'"

0\ \D \D

u..
I,()

I,()

"'"
N

v, :p..
-.0
I,()

N 0\

u. ,00 ,-...l
U>

u.. N , 0 --.I --.I , ,,, ...... ww

00

0\

w
U,

-v.

tv

"'"

-...l

u.

'0\ 00

-N \0

-v.

. :I,()
I

0 '0\

W
I

tv
I,()

yl,()

\D

...... \D \0 \0 I,() \0 0 a 0

00

N
I,()

N
W

U,

I,()

I,()

0 \0

...... ,jO. ...... u. I,() \0 \0 \0 \0 \0 'i,;, I,() I,() I,()


0 0

,_.

\D \D

,_. u>
1

I,()

'""
\D

u>

0-.

I,()

\D
I

"'" ......

,0'1 \D

'"
'"d ....
(I>

S'

<-'

~,

'0.,
\D

0 --.I \D

,,jO.

N \D

0-.
\D

VI --.I

--N

t'-l

NN ..... ~

..... ,_. ......


'\:I

,_. ...... ...... ...... ,_. ...... ,_. ...... ,_. ...... ,_. ...... ...... ...... ,_. ...... ..... ,_. ..... ,_. ...... ...... ...... 0 0 0 0 0 <::> 0 u'> P Ul a :-0 co ;-l ?' Y. :"" u' 0\ f':-0 ?" :-l
,_.

~~~~ 0 0 0 '" .... Q Q p.. p..

0.

[ e:
c,

'\:I £;;' 0

'"d 0 'f)' (lQ '0

0' ...

~~~x 6' [ :::::,; 6' ~


a
0\

::!l

::!l

" S
»

~~
::

s
0

u.

~~

-.;::..

g a ,g. w "'" S a .., S 8 s. i §


tI)

::!l .... "'" t:r.


0. 0 n

c:

S'
0>

P-

S c,
er
I>"

0Z <e. oil' oil'


S'
Pl'

p..

Pl ~ ro' C

0' (ii'
,jO.

Pl

Pi" u. a <: a
0

Pl
II>

I'l
I>'

2' 2" 8' 8' 8' 8' tv ...... ...... ..... ~ ;;;::: .. ;;;::: ~ ~ ~ ~ N N !:J. S' N~ N:: S' 1=1 n nn0 a s· S· ~ a ~

z >6' z :z: ~. ~. ~. z z z >C:j' >C:j' z >C:j' z .;' zz zzz ii' oil'


~' ~'

,_.
0 N

,_.
0 ,_.

\D

~ s= :-l ?' ~

\0

'-CO

\D

\D

\D

;P>-

\D <",

\D

PZ

0\

Ul

" ea
(')

0\

p..

0:
'0 0
0>

~~ ~ c: ~ to: ~ 2' 8' 8' 8' 8' 8' 2' S" S? PR S? ilR Pl? PR ;;lI ~ S? ...... w tv ..... ;;::: w N ..... ...... ...... ~ ;;;::: u, ~ --. --. ~ ;;::: ~ ~ t:- ~ 00 ~ ~ ~ 00 ::oK N og ~ "'~ ::l ~ .... ~ ~ .... ::l 1=1 ~ ::l t:!. N" n ~. , ~ ::l S' s· N ro ro N i:! n ti. n n a s' S· ~ i:! i:! l!:l n ~~ ~~ t:I 0 ~ n ::l a a "" a n PO' Pl' Pl ~ s:: Pl' .... '" Si Pl' "" ~ ~.

(1J

~ ~ c: ~

$:; ~
c:

"

-- -

(I)

22
(I)

~,

(I>

(1J

~-

c::: W

.;:l,

....
(1)

a a

er- g' 0' c: n0

g("l

o"

f:

§c 0

0'

0'

0"

~ 0

- :---g- s::
(') (l

cr"

c n

0'

0c n

cT c: n

er- 0" cc nn

c: [ 0" ..,

as:: (')

0'

~ 0

g(')

O' to: n

s::
0

0"

0'

s::

"

0c n

0'

~ 0

0' to: n

0'

c:
0

cr"

to n

0'

to: n

0' 0

to:

ig
1 S'
[

w ......
I

b Coo 0-.
\D
r

....
'-"

N N

,_. 'i.o
'-"

I,()

u.. ~ \D \0

.Oc b.
'-CO '-CO

. ....

.j::.. ,_. \0
I,()

v"'" '-0
I

u>

N
W

\D U. \D

\0 \0
0

W '-0

N '-0 0

u'D
I,()

.....
,
'D

Coo
I,()

,jO.

':.J:,..

.--.1
\0 \0

'i.o \0 \0
0 \D 0

'-"

ex>

,jO.

w ,_.
l..>
0

\D

W I,()
I

--.I \D

N \0 '0 0-.
'D
1.0

\D

,jO.

,jO.

N 'D

....
00 'D

...... 0-.
\0

.....
"w
N '-0

N \0 \D
I .... a
I,() I

0\

u.
·0 '-0
I

\0

,_. 0..

\D

'w

....
,

,_.
.0, '-0

...... ,_.
0-.
'D

,_.

",jO.

I ,_.
'--.I \D

I
N
",jO.

---.I "u. ,_.

.UJ
\D

\D

\D

....

"----1

, ...... J'l '--.I ,_.


\Q

\D

\D

'",

'-"

u>

\D

,_.
'--.I
I,()

\D

\D

...... ,_. \0

"0\ \0

0-. '0 W 0-. ...... l.,.> \D \D \0 ,, , , ,


I,() I,() I,()

......
1

....

.0\

,0\
I,()

,_.

\D

--...l \D

':__j

\D

..N ..... .... .... ~ Oc


\D '-0
I,()

Oc
'-0

0\

u..
I,()

,_. ,_. ,_. ...... ,_. ...... ,_. ,_. ,_. ....... ,_. ,_. ,_. .... w w w w W W .... J .!:> .!:> ,_. .!:> .... ' 00 -..l ;--.l ~ ~ ?' u, .p.. w !'-' ;' ~ :-0 :I"- ~ ~ ~ :"" ~ !'-' :;d :;c ::0 ::0 ~ ::0 :;c ::0 ~ ::0 G=' ~ ::0 G=' ~ ~ ::0 ::0 III Pl <1> <1l ~ ~ ~ 0. ~ c, ~ 0. '" 0. c, g- ~ 0 g 0 Q g. g- g- g- o, g- o. g- o. n C 0. g. n o. 0 0 0 ~ g- g- ~ C g- C C C C CC ..... ._, .... n nnn n n .~ n .~ .~ .~ ',,!3. .~ n n 0. 0. 0. 0. .~ n ~. -rr. . ~. n;- -a. "C, -ct. ¥g. ~a. (b' 1f <1> -ct. (b' +=-. (b' ~. (b' (b' (ii' <1l <1l <1> "'0 '" ::l P P P P ~ {/l 0 0 '" t:!, N 1:::, N ::l ::l P ::l ::l <1> !:S, t:!. N <1> <1> <1l <1> p E1" 0 s· ll> "ti Pl III P !>l P 5' ll> 0. 0. CI) 0 n nn0 nnnnn0 tu o~ ~ ~ ~ ~ UQ >-< ~ N <1> I» .... Pl I» l>l N ..... Pl< ~ !>l S< S< ~ S< ~ a ~ Pl' ~ ~, ~ ~ IlX Plc Pl' 1'>" Pl' pl< I'>< ft. i»' S. ,_. ,_. "" ,_. 1»' N N ,_. ....... ,_. ,_. ,_. ,_. -a' ..... tv 10 10 tv 10 10 ,_. ,_. S' 5'
,_. u.
VI
VI

....

- ....
U.
(1)

,_. U. ,_.

.....
Vl
(1)

,_. ......
.jO>.

,_.
.!:>

,_. ,_.
.!:>

oe
(1)

.po.

,_.
.!:>

..,.

r-

,_.

r>
:;d
III

.... J

,_. ,_. :-0


0 ...., N

10

,_. 10 ;--.l ;;0

....
n

N 0\

N
U,

,_.
N

:"" ~
0

(1)

g.
X

~.

5'

s· s·
(1)

(1)

. ...
(1)

""
(1)

'N-

(1)

(1) (1)

(1) (1)

-,
DO

(1)

(1)

X ,_.

;:;:: ;:;:: ~ xxx ~ ~ ~ ,_. ,_. ~~ ~ ~


X

;::;:::

;i:

;:-;::: .... ;

s:
x ~

s:

~~~

x ~

~ x

;:;:. ;:;: ,_.

xx

"" ""
x

..... x x

;:;'=:

"~

.._ ..::. ;;:. ;:;:. vJ ~~~ ~ ~~ ~ ~

~ s:

""
I

..::. ~ o ,
I

Wg
n I

C0

n 0 .....
P

n ~ ~ !>l 0 .... 0 .... o. c... 0.


("")

::0 ::0 ~ III ~


0 ..., .... 0 0. 0.
()'q
("")

;;;(1)

CN N
0

<1l N
~,

[ § s· ~
n I

UQ Pl N 0 X

()'q !>l

a
'0

f:1.

.....

~~~~ ...... ,.... ..... >-< ~


...... ..... ..... ...... ,_. ~
I I I ;J:.


0

~~ S' 5' [
a
X
0

::!l
tj P
~' (1)

+> .......
0

::.

;:;'=: _.
0 0 0

_, ,_.

s:

8 S 8§S ::l

.S ;:;:
a
10
0 VI

X ;i:

<1>

~S

W ....
e-

O" C n

g'
("")

0' C
0

g0

O" C

0' C
0

0' C n

0' C
0

0' C
0

0'
C

0' C n

0' C

0' C
0

g0

cr
C n

0'

C n

0" C

0' C n

0' C n

0' C

0" C n

0' C

0' C n

0" C 0

0'

~ n

0" C n

0" C
0

0" C n

0"
C 0

0" C n

cr
C
0

0'

C n

.0-.
\0 '0
I

\0
\0
I

oe

.-..l

'0

'0 '0 '0


I

.....
I

.jO>.
)

'0

tv N N 00 '0 'D '0 '0 '0 '0 ,,,,,

.!:>

.!:>

...... ,_.
'0
DO

:p .'0 +> ,p. ,_. ,_. v,


\0 '0

'"
'0

..,. .,p.
'0

.!:>

'0

t..>
\0

\0

10
'0

tv

.-0

,,, ,_. .0' \0 ".i>. .jO>. 00


,_.
1.0
U]

,_. t..J N W W \0 W 00 ':....J 'D '0 oe ,_. 'C> \0 Vl Vl


0U]

0'1

tv
r

'0\
Vl
I

,_. ,_. ......


"10
'0
(

'u,
0
I

"A

l::5
w

\0
'0

-.J

\0

\0

'0

w \D
0\

•.p.. W

,_. V,
0-

\0

10

,_. ,_.
00 \D

0'1

'"
'D

".i>.
\D

....

N "0
<:)

\0
'0

l::5

w ,?O
VI

.... 0 ..... tv ,_. 0\ 0 N ,_. ".i>. V. 00 '0

w ,_.
''0 \0

,_.
'D

N ,_.

J0 '0 VI 0'1 DO ,,
,_.
0 N

......

'D

U]

'.p.. '0
I

"', .
tv
N IV

0\
'Vl

\0

.jO>.

\0

IV 'D Vl w ..2 ...... '0 V, N S' '0 0\ , I '0 §: tv tv .!:> W Uo -.J 'vJ t..J ".i>.

vJ

- ", .
'0 \0

'0

!0 :l"?' en en en CI) en en ~, .... .... ~ <1l ~ "d §i g;


;-J
CI) Vl v)
(1)

00

,_.
DO

,_. ,_. ......


00 00

,_.
00

,_.
00 ,_.

,_.
00

00

=
;;0

..... ...... -.J


-...J \0 0
(1l

,_.
-.J -...J

00

..-.l ?'

>-'

-...J

...... ,_.
-...J

v.

:I"-

-.J

vJ

!'->

..... -.J

,_. ,_. ......


-..l

,_.

-.J 0

0'1

I'>" "d

a. A
~

::s ....

S
fl
e::

a. n

[ '" '" '" <1l '" I>" '" < 't:l "d 't:l 0 0
(1) (0

'S.

-..I

"d

"'" G'

-.l

.!:>

g.
N
<1>

"d

G'

"d (ii'
<n

<1l 0

OQ

't:l

S. ,g :::!l
(1)

't:l

go 0" g. g. ~ 0' 0" ..... .., 0" 0' ;r. S' S· S· s ;:i' S' '" < '" < ..... .;:1. S· S' S' ::s S' S· S' S· S· S· S' S' Sf .... ~ ~ ~ ~ .... :2 '" .< a < roO 0 a 0 a ..... .., <> .... ..., ..., ~~~~~ p... ~ .... !? !? .... ~ p... 0. c, p... gPl p... go c. p... §' ~ O'Q g. "0 S 8. 't:l .§ :>:- 5- Cl. ~ <1l g Pl ~~ 0" to Pl P>< a q ..., nnq N
;;0 :;0
0

:;td
0

i:O ~
(')

~ i:O ::0 a 0
(1)

g..
(1)

:;d
0

...... ...... ...... ,_. ..- ...... ,_. 0\ 0\ Vt 0\ 0\ 0- 00\ \0 uJ !0 ...... :-l ?' ~ ~ :-0 :;c ;;0 i:O i:O ~ :;0 i:O i:O :;td Id Id ..., 0 0 0
0'1 0\


(1)

- ....
g:
of>

=
N
(1)

v.

00

;;0
(l) (')

,_.
U,

U,

.....

-..l

?' ~

g.. g.
(l)

0"
(1)

0'

g. g.

;;0
(') (1)

(1l

(1)

0"

0'
{il

N .N

?;

e-+

e-t(1)

OQ

OQ

N
(1l

t
e::
t1 p

gi 0
z
~

~~ x§§

•::1-

'@

§g

.:l (1)

-;

ro

<1l

~~

~~

vJ

og

~ 0 ri :>:~~ ~

~ E" E" 8' 8' 2' u> n .... .... ..... :;::; ..... .:=t ro .... !!: u.s.. us.. ee. (1) .g ~ p... 0. 0. g. g. c '" ~ ~ "; '" ~ w ~. ~. 3. J" 0' n ...... n ~ S' 8' B' ~ "~ og ,..... :::( ~ ;:K .... .... Ol .... ~ og :x ~ <1l <1l ~ 'e us.. te, ~a g ~. ~.
0

(1)

n
0

....
0

Cil

.:=t n (l) ;:-;::: '.:!:.'_ '@

<1>

@
n
(1)

g:
(1)

<1>
(1)

0..
0 0

S'

(1)

(1)

(l)

(1)

--

.... n'

<
(')

Ill'

<

C/J

~,

..

.....
0

r;

s;: z

>; >;

:t;;:
"

..... v) .._ 10 ~~

..~ :s:
'" <

~? Sl "d "0 B tT ... §; c ~ ~ §} Pl ;:; c ::+ [


lJ) (1l (1)

:40'

'" d-,
n

't:l
0
(1l

::;.

~ I'l<

C1

't:l
(')

§ ..... § 1=;'
x
;:;:.
{1)

<
Pl

~8
(l)

v.
0 0

n
1ft

g
("")

"" Pl'
0 0

n
P'
U>

Pl S' '" CT

~
::l.

v,

Pl' 0 0

\..J

'"

;:; 0'
n

gn

o'

'" '" '" ..... ...... ~ !? PI.


CIl.

<1>

(1)

0' C

0'

C n

gn

-.~

cr' C n

0'

C n

g- O" 0' g ng

0"

0"

ccc nn 0

0'

0"

gn

O" C n

g'
n

g
0

cr' C
n

cr' J:! n

1--

0" ~ n

.__,. ~- !--cr'
I~

g g:
n uO
.!:> t-..) -...J Iv -...J

~c nn

0"

E!

c:

!
N
W

(1'>

\0
\0

~R3 0\
-.J 00 0-

VI

• .....
U'r

, \0 a,

\0

tv

VI 'C> 'N \0

vJ

IV "'0 0\

01:>-

..,.
1
.jO>. tJo

v> ~'"~'"~ ..... 0\ -...J ,_.

W -...J VI

IV .!:>

01:>-

,_.

N
-...J N N

Vl

".i>.

-.l ".!:>

w ,_.
'N \0

N
'D

IV 00 0\ "'0 'D \D

..,._ :p

0 "\0 \.Jt
I

.....

\0 \0 00
00
I

\0

N N

.......
'.j::..

VI 0\

..... w
00 00

,_.
"10
'0
-.J

IV

'"

"00 \0 ~ \0 -.] 0-

.... ..... ,,>


Vl

N
W

.....

00

'D

.....

,, ..... ,.....
Vt

\0

0\

':....J \0 ......

+>

00

'D

.....
, ~

oJ;.. \0 ,_.

'",

'"
\0

00

\0

\0 lH
\0 -...J

00

..... w
"'0 -.l

v. '" ,
N \0
I

00

'" . .....
uJ
'''''_

.jO>.

·uJ v. tv

.....

10

,_. w

00

'"

.....

0,
v.

0\

..... Y' .....


Vl

..- ? ..... N ,,
w

.,.

......

'0
"",

00
"",

'~

'"
, '"

00...1
.L-

'-D

,'"
,
0\ 0\

'-0

1.0

,_.
VI

"..,._

IV '-...J

..... 0..... ..... .....


Vl

1.0
I

..... .....

..... .....
oa
I

'0
-...J

\..) DO

oa-w
\0

Ul

0-

\0

•.._J

\D

"", I.D

..... \..J

VJ "v. 00 ..,._
0\

0'1 00

VJ
0

t..> 'D
0\

0\ \0 "\0 \0

'tV
\0

.....
-.J

4' ....
{1)

S'
[

"'v~

'"

:0
CI>

~ ,.... ..... N N 00
;--l >-j

NN N N tv .- .- .- ,_. i;:) a, u. _.", Ul

.- .-

:-

s=
(l)

.N 0

:-.0
(l)

N 0

r=

N 0

;--l
{J)

N 0

?'
(1)

V1

N 0

~
l'1I

N 0

N 0

c ~ ~ '" P> Pl ~ ~ ':! ~ ~ ~ ~ c~~ <: -< < px px N N ." "0 "0 ",I Pl' "" px "" px "0 pl' tTl S' Er '"t;I "" trJ ?J' 0 '"0 "0 0 0 c .§ .§ '"0 '"0 '"0 < < ::g ::g 'd '"0 tTl ~ ~~ ~ (") (') .... >< ong w l' r;:: 2 '" '" '" '" OJ::. ~ 0 0 >1'i l' § g ~ (JQ <T<l rro ~ ~ 00 t:1 t:1 t:1 t:::! t:1 l' : II II II Cll II N .... ,_. t:::! t:1 t:::! ~ a .... II ... ~ ro II Cll II II N' N' IV .... N 00 '-" N 1'0 ~ 0'\ 0 a, t:1 t:1 t:1 t:J 0'\ 0 ~@ '"
(1)

>-j

>-j

>-j ->-j •..-l ->-j -.-j ----'I ->-j ->-j ->-j ->-j .>-j .>-j ->--:I
CI> CI> CI> CI>
(l) (1) {J)

--

E "2

j;l)(

SE

(1)

(1)

...
II

g
(I>

(1)

(1)

t:J t:1 .- ,_.


II

II

N 0 O N

....
II
a, O l-..>

0\ 0

N
U\

..... .0

II

II

-.I V>

~ .- ~ .- ~ .... .- .- ..... \0 'D \0 '-0 \0 'D '-0 '-0 '-0 ..... !'J :- ~ ~ 00 ;--l ?' :-" ~ uJ N en en en ->--:I '''""''l ->-l en en 'l:j 'l:j ~ 'l:j en en en 0 Cll ,§ cr g; g; Pl ::;.' ~ ~ pl, pl, .§ '"0 "CI e i3 i:O<' Pl' ." ::I -< ~ 0 0- 'd PJ' en S' ~ '"0 ::g '"0 P>< .... 0' Q CO n ... ro '"t;I Q '"0 § c ::=1 X ~ Pl ::1' -< s· ~ ?J' g: 0 0 0 0 '" '" '" ~ :3 0 tl.l< >< n .X El ;:: og ~.' <> .... ... ~- ::I N s: -< ~ (JQ <T<l P> 0 '" Cll ... ., ... n 2 § n tl.l 0 " cc ro CI> ::s 'l:j '" ::I c 0rc 0.. I'>l t:1 t:1 t:1 ~. ..., 0' [ ?J g (ii' <1> t:1 1'i II II II pl' N0 II '-" _.", u' :E ..,. ~ n 0 0 w 0 0
N

N 0

.~-

'D

=
::I

..... ~

,_.
00

(l)

(1)

.S

t-< {J)

j;l)(

§l ~ §1 .,
:::t
'"t;I

:-.0 ?'J en en o{f)

00

;:;:::

- < ... o
~
(1)

(1)

8. 0
i='"

en

(1)

(1) (I>

If>

~ i!. , '" CI> ::n t:::! ~ .... g ::1 ~ ~


-;;:::::

>-'

ul

V1

...

C
(l)

-<

g.
c: en
.-+

"

~'

(l)

SS

S S

g
e. s.:
'"

S ~ ~

E:

eT
0

g(')

eT

05 c:
(')

0.c:
(')

§. §.

E!.

§. §_ g" g"
(') (')

g. E. 2- 2- 2- 2- 2-

cr
c: 0

eT

c: 0

g"
0

g0

O"

c:
0

0-

;::
0

cr
c: 0

0-

;::
0

cr'

c
0

er

c: 0

cr ;::
0

(JQ

:>;'

Oc
!

.\0

.w
\0

.....
w

Iv
U>

,....
I

.w

.N

w
0

N "-.I

.- ,_.

v.
0

'0
0

lJc

\0 Iv V. "00 \D
\D \D

.....

_.
0

I ..... w

.- vJ
"u.
\D 0

N
0

....

I L.l
N 0 C>

"..,. 0
."-.J 0 0

..... ,

..,.
"V1 00

"..,. "..,. '-D 00

,_.

'-"

..,.
1

"0 \0
-.l 00

"w I
U\

.....

N
U\

IV

00 0

1..)

0'\

..,.
~ .....
a,

.-

w
J

00 N

V1

00

N
\0

V1

..,.
I
N

L.J

I '->l
'0 0

.... ~ ~ .... ':...J .... .....


N "0-. \D -.J

.-

..,.
I
Vl

..,.
"N '-0

.....
.\0

N N "0
V1 U-'

w I

Iv Iv
0-.

..... N

J
U\

~ N
I
W 00

....

N "'0 V1

v.

00

~ ':...J \0
0 N

00

uJ I ul

V1 '-D
\0

"..,. \0
U\

\0
0

'-0 00

ul

\0 '0 ~
0 0

'-D \0

.- w

..,. ~ ..,.
'-0
U\

N
V1

N '0 -.I

.-

I
0\

.-

....
N

'0
<::>

W 00

",j>.

'0 "0-.

tG ..0

..,.
u.

I t.J uJ V,
-.l

I I '->l .'-D "0 "0 0\ 0


\D

"00 0

I
N .0\
\0

-.I .,g_ N N S' w \0 \0

"d

...

0-.

Vl

_w _w
0

,->,

.- w .- Iv
w

§:

.....

'"

tv W WN tv ~ N N N tv N 0-. u. ~ ~ Y' l'-l ..... P :-.0 ?" ;-.:. <: < <: < <: < < <: <: < <: sc sc en e; CI> '" '"
N

N W

tv

uJ

N N

uJ
(1)

tv IV

l'-l
>-j
CO

~
<1>

'Z N :- ::::> ~
N

:=:.: ~
(1)

~ o

'" g ;::: ...


N
(1)

~ .... S "Sl cr s;

CO

a< 8 .,
0

-E. 5'
0 po

(I>

a ::;:; §.
(1)

'"

'" ~ ~ (") ~o
~ 0
CI>

'" ~
til

>-j

>-j

(")

'"
~'
(1)

&
0
(1)
(1)

()

'"0

o o 0o o t;:! El

~~

'"

c: c:

c:

II)

P><

,_.

....
:i>.:

()

i:3 8' 'd 0 .::1t., ~ :i>.: g 8 I» :=.: ~


(l)

..... '" '" 0 0

l'

=2 p W N
0::
I'>l

t"""'

pl'

.Pl

V> V1

.....
0

i
P><
0\ 0

c:

s'
q
(1)

~ S" (1)1
(JQ

g
~

a
w

.....
;.:

..... <Y <Y 0

><
Vl

--- i t:J I
00

;:;::_

g
~' (l)

~ ~

13 !3 ~ "1 ~

""

g- eT cr g" ,., ,., ~ C ,.,


0

g"
0

cr

c:

0-

cr ~ c: ~ ,., cr 0 0

Cf'

;::

,.,

0-

cr Cf' ~~~ n 0 0

Cf'

;:: n

c::
S

\0
0

\0

1,0

"N

,__.
"",

....
0

....
I
1,0

<::>
"", V1

N
Vl

ul I

"N

\.0

..... ,_.
\D

\D

N W \0 \0 \.0 1,0 <::>


00 0 0

I ul

.... .... ..,.


0

,__.
,j>.

'"0
Vl

V. \0
0

,_.
I

UI 00

0'\ 1,0 "",

<::> I
V.

-.I -.J "\0 "N '-0 0 01,0

00 UJ

00 0-.

N "UI

w ,... ~ "tv "00

@
'r+

....
I
IV \0

s'
Sf.

I
-.I ,... .1,0

ul

lJc 00

\D

00 co "+>- u> \.0 '0 "co -.I


1,0 1,0

'" !
u'
\D

\0

"0\

\D

,... Iv

"'0 \D

I ....

QO QO

PRETURI INFORMATIVE Nr. Denumirea lucrarii


crt. 1.

DE DE VIZ PENTRU LUCRARI DE CANALIZARE ~I LUCRARI AFERENTE la pretul pietii IIbere 01.11.2007 UM Material
Manopera

Utllaj

Total

2.

3.

4.

Mantarea tuburilar circulare din betan simplu cu mufa tip Granitu!, cu etansare uscata cu lungimea de 1,5 ill si Dn: 200 mm m! 4881 1978 , , 68,59 300 mm m! 57,21 27,54 84,75 400mm ml 93,76 3123 1530 140,29 Montarea tuburilor circulare din beton simplu imbinate en eep si buza, cu lungimea de I ~Om S1 Dn: ' 200 mm ml 35,70 18,42 54,12 300 mm I 58 m ,90 24,63 83,53 400 mm " . '" rnl 75,85 36,66 112,51 Montarea tubunlor clrculare dm beton simplu 1mbmateeu cep SI buza, prevazute eu barbacane pentru drenare, avand Dn: 200 mm ml 41 ,00 2376 , 64,76 250 mm ml 6770 3132 , , 99,02 300 mm . . ml 87,10 39,18 126,28 Montarea tevilor din PVC pentru canalizare in exteriorul c1adirilor avand Dn: 125 mm ml 10,81 9,70 0,05 2056 160 mm m! 16,38 11,15 0,05 27,58 200 mm mI 22,75 13,96 0;05 36,76 250 mm m! 39,20 18,13 0,05 57,38 315 mm ml 61,15 23,76 0,05 84,96

Material UM Manopera Utilaj Total Nr. Denumirea lucrarii crt. Montarea tuburilor din PEID PE 100 SIGMA 80 pentru drenaje, avand Dn: 5. 23,50 15,42 ml 38,92 200mm m[ 35,50 20,36 55,86 250mm ml 48,50 25,41 73,91 315 mm Camin de vizitare cu camera de lucru H-2,00m din tub de beton simplu eu mufa, cu Dn-lOOO mm pentru eanale eu 6. seetiune circulara, avand On: 1155,00 283,16 buc 40,95 1479,11 200 - 300 mm bue 1210,00 325,83 40,95 1576,78 400 - 500 mm Camin de vizitare cu camera de lucru H-2,00m din tub de beton simplu ell cep si buza, eu Dn=1000 mm pentru 7. canale eu seetiune circulara, avand On: bue 905,00 372,08 52,50 200 - 300 mm 1329,58 bue 960,00 415,43 400 ~500 mm 52,50 1427,93 Camin de vizitare eu camera de lucru H=2,00m eu sectiune rectangulara din zidarie de caramida pentru canale eu 8. sectlune circulars, avand On: lO73,87 3037,00 200 -300 mm buc 4110,87 bue 3 II 0,00 1120,81 400 - 500 mm 4230,81 Camin de vane din beton monolit, seetiune circulara avand Di-I,25 m, H-2,OO m in teren fara apa subterana 9. 2176,00 buc 1301,37 earosabil 32,30 3509,67 buc 1684,00 1301,37 necarosabil 27,70 3013,07 10. Camin de vane din beton monolit, seetiune eirculara avand Di=I,25 m, H=2,00 m in teren eu apa subterana carosabil bue 3431,00 2395,22 46,90 5873,12 necarosabil bue 3146,00 2150,85 38,20 5335,05 II. Capac si rama de fonta pentru carnine fara presa suport: carosabil trafic greu buc 486,00 34,52 520,52 bue 419,00 carosabil trafic usor 25,79 444,79 necarosabil bue 154,00 22,30 176,30

Nr. crt. 12.

Denumirea

lucrarii

UM

Material

Manopera

Utilaj

Total

13.

Capac si rama de fonta pentru camine cu presa suport: earosabil traflc greu earosabil trafic USaf necarosabil Gura de scurgere eu sifon si depozit, inclusiv gratarul carosabil trafic greu carosabil trafic usor necarosabil Izo~at~i anticorozlve executate manual, pe traseu la levI din otel cu protectie exterioara din PVC lzolatie foarte intaritll. ' ,

buc 752,00 bue 682,00 buc 417 00 eu rama din fonta ' bue

69,04 69,04 58,] 8 137,12 137,12 137,12 4,52

0,15

821,04 751,04 475,18 1011,77 944,52 629,42 23,84

buc
buc mp

874 65 807:40 492,30 19,17

14.

15.

16.

4,13 Vopsirea ~~uala a rezervoarelor din metal cu mp vopsea rmmu de plumb I strat si 2 straturi vopsea pe baza de ulei Taierea in san] cu dalta ~j ciocanul a tuburilor de fonta de ptesiune, avand diametrul a) 50 mm b) 70 80 mm c) 100 mm d) 125 mm e) 150 mm f) 175 mm g) 200 mm -

20,85

24,98

de: 6,36 6,81 9,10 10,40 14,51 16,29 21,33

6,36 6,81 9,10 10,40 14,51 16,29 21,33

Nr. crt. 17.

Denumirea

lucrarii

UM

Material

Manopera

Utilaj

Total

Taierea in sant ell fierastrliul a tevilor de otel, avand diametrul de: a) 50 mm b) 150 mm Tllierea manuala in ~ant a tuburilor

8,15 15,77

8,15 15,77 19,45 33,49 48,89 103,13 1,42 7,64 251,16 602,50

18.

19.

20. 21. 22.

de azbociment, avand diametrul de: 19,45 100mm a) 80 33,49 b) 125 200mm 48,89 c) 250 300mm Inlocuire tub uri circulare din beton cu mufa ~i manson din mortar de ciment, adancime 2 m 27,13 76,00 rol a) Dn = 200 mm, L = 1,00 m 1,42 ml b) Adaos pentru fiecare metru, adancime peste 2 m 7,64 mi c) Adaos la pante peste 25 251,16 mc Demolare portiuni deteriorate la camine de vizitare din clemente eirculare prefabricate, adancimea 24m 52,25 550,00 me Turnare pereti la camine de vizitare sectiune

0,25

23.

24.

I,Q

clrcuiara, prefabricate, la canale cu adiincimea 24m Reparare conducte din ate} fisurate, prin montarea de ecllse eu grosimea de: 5,60 43,87 23,50 ml a)7 9mm 4,95 32,89 19,50 ml b) 5 6mm Reparare conducte din fonta, azbociment, beton annat, prin montare colier orb, avand diametrul de: 0,70 11,17 53,90 buc a) 50 125 mm 0,25 19,80 82,80 bue b) 150 200mm 0,30 24,36 107,80 buc c) 250 300mm 195,00 135,53 5513,00 Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti, ell t 19reutate pana la 50 kg inclusiv, din ate I

72,97 57,34 65,77 102,85 132,46 5843,53

Nr. crt.
25.

Denumirea lucrarii Dernolare portiuni deteriorate la camine de vizitare me rectangulare, din zidarie de caramida, adsncime 2 4 m Refacere zidarie din cl1ramidli la caminele de vizitare me reetangulare ale canalelor, adancimea 24m Spargere rnanuala la camine a) portiuni de cl1rl1midliprin interior b) portiuni de caramida prin exterior

UM ._.

Material

Manopera

Utila'j

Total
197,05

.-

197,05
"- ..... _ ..

..

26. 27.

163,11

163,11

I:~

:1

137,741
65,71

._._

137,74 65,71

...... 0

\0 ....... • ;:s 00
00.
(1)

t:3S'

N"""
U\

0\ 00 0\-.)

uJ

00 0

\iJ

5.
t:L

"00
00

tv 00 00

OON
-.I

00
00 00

\.0

"00

ff o

PRETURI INFORMATIVE

DE DEVIZ PENTRU INSTALATII DE iNCALZIRE CENTRALA ~I GAZE la pretul pietii libere -01.11.2007
lucrarli

[Nr.er

Denumirea entrala 1n vederea refolosirii

UM
buc buc

Material 14,75 5,45

J. jeuriitirea la exterior de funingine ~i zgura a cazanelor de lncalzire 2. I\-uratirea filtrului pentru combustibil la interior, inclusiv emontarea, probarea ~i punerea in funetiune 3. Curatlrea rezervoarelor de combustibil Iichid prin seoaterea ezidurilor din interior, spalarea cu petrol lampant ~iremontarea
capacului la gura de vizitare lCuratirea ~i remontarea usilor de vizitare, de alimentare, de Icuratare sau tiraj la eazanele de incalzire centrala de oriee tip ~i forma 5. !Curatirea interioara a corpurilor de 1ndHzire (radiatoare, serpentlne, convectoare, registre) inclusiv detectarea defectelor 6. Curatirea de rugina sau depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., m interior ~iexterior 7. !'--uraprea conductelor de reziduuri peroliere sau de alte impuritati depuse pe eoloane 8. Revizuirea, repararea ~i remontarea elementelor de cazan pentru lncalzire centrale, inelusiv curatirea ~j spalarea exterioara ~i interloara de funingine ~j namol 9. Revizuirea, repararea ~iremontarea pompelor ~i arzatoarelor de orice tip, a separatorului de impuritati sau a supapelor de siguranta, etc 4.

Manoperli 198,91 20,40

Utilaj

Total

213,66 25,85

bue

77,30

58,92

136,22

buc bue mp ml

3,55 1,50 1,00 1,00

11,35 4,52

14,90 6,02 7,13 3,66

6,1.3
2,66

bue

]6,95

250,]5

267,H

bue

&7,25

50,04

137,29

INr.CrI

Denumirea

Iucrarii

UM bue

Material 122,15

Manopera 281,30

Util~

Total

10. Revizuirea repararea ~i remontarea separatorului de namol sau a Isehimblltorului de caldura sau a prelncalzitorului de liehid USOf II. Revizuirea, curatirea si remontarea arziitoarelor de gaze naturale "au petroliere, cu aer aspirat, de uz easnic si gospodaresc sau a aparatelor tncalzitoare de apa 12. Revizuirea ~j remontarea robinetilor eu venti1 cu dublu reglaj, a obinetilor de trecere, pentru abur sau gaze, cu mufe sau flanse eu ~iametrul pana la 2" sau 100 mm 13. Idem, a robinetilor de oriee tip, a oalei de eondens sau a regulatorului de presiune, eu mufe sau flanse, eu diametrul peste !2"sau 100mm 14. Golirea instalatiei de lncalzire centrala in vederea executarii reparatiilor 15. Demontarea cazanelor de lncalzire centrale de Grice tip ~i forma onstructiva eu suprafata de incalzire pana la 21 mn 16. Idem, cu suprafata de Incalzire peste 21 mp sau eazane automatizate 17. Demontarea boilerului pentru apa calda, a capacelor la boilere, a ~ispozitivului de sustinere a utilajelor, a vasului de expansiune sau ~omul cazanelor, ete sau a vaselor tampon 18. Idem, a rezervoarelor de eombustibillichid pentru consumul zilnic injectoarelor, arzatoarelor de 19. Idem a pompelor, electropompelor, [gaze sau combustibil lichid, etc. 20. Demontarea armaturilor de la cazane, boilere, schimbatoare de caldura (termometre, manometre, hidrornetre, indicator de nivel, regulator de admisie a aerului, dispozitiv de siguranta, ete.)

403,45

bue

7,80

56,67

64,4"

buc

52,10

44,41

96,51

bue mp buc bue

94,50 0,00 6,25 91,50

44,41 0,64 341,58 562,60

138,91 0,64 347,83 654,10

buc bue buc

31,15 17,95 4,95

582,69 63,40 43,09

8,00 5,00

621,84 86,3~ 48,04

buc

0,95

9,13

10,0~

Nr.en 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Denumirea

lucrarii

UM bue bue buc mp buc m) bue bue bue ml ml ml buc

Material 1,45 1,45 1,25

Manopera 54,25 158,72 13,5c 1,80 13,56 2,25 2,25 9,99 33,15

Utilaj

Total 55,70 16017 14,81 1,80

De~ontarea c~leetorului cazanelor de incalzire, a elementilor chimbatorului de caldura, a distribuitorului, etc. Demontarea schimbatorului de caldura, a separatorului de namol ~ separatorului de impuritati, etc ' Demontarea placii frontale sau a ramei eu usile metal ice de la azane (de vizitare, de alimentare, de curatire sau de tirai) D:montarea radiatoarelor pentru incalzire centrala, de oriee tip si once forma Demontarea registrelor, convectoarelor sau arzatoarelor de gaze naturale sau petroliere Demontarea serpentinelor de incalzire din teava de instalatii Demontari de fitinguri de pe conducte (mufe nipluri dopuri reductii, etc.) " eotu~i teuri , ,

J3 56
2,25 225 9.99 33.15

De~?ntari de distribuitoare, eoleetoare, sifon de condens, vas de aensire, console, etc. 29. Demontari de cornpensatoare sau rnansoane de dilatatie, etc. 30. Demontarea tevii negre pentru instalatii de incalzire sau gaze naturale, cu diametrul pana fa 4", montata ingropat sau aparent 31. ~emontare~ tevii negre pentru coustructii (fierbatoare) cu diametrul pima la 200 mrn, montara ingropat sau aparent 32. dem, cu diametrul peste 200 mm 33. Demontarea oricarui robinet sau fiting eu diametrul peste 2" sau 100 mm 34. Demontarea, cont?rulu! de gaze, a mansonului eu flanse, a supapei ~e bloeare ~I a oricarui robinet sau fiting pentru instalatii de incalzire centrala ~j gaze, cu diametrul pana la 2" sau 100 mm

1,65 1,75 2,25

6,50 13,56 36,17 27,13

8,1~
15,31 38,42 27,13

buc

9,04

9,04

tNr.en 35.

Denurnirea

lccrarii

UM

Material

Manopera

Utilaj

Total

nlocuit cazane de tncatzire centrala eu suprafata de tncalzire pana la 50 mp, montat pe fundatie noua sau veche, raeordat la instalatiile aferente (nu este cuprins costul cazanului) 36. nlocuit recipienti de boilere eu eapacitatea pana la 2500 I, acordat la instalatia de apa rece ~i calda, exc1usiv confeetionarea ~i montarea consolelor de sustinere (nu este cuprins costul boilerului) 37. nlocuirea onductei Inloeuirea 38. diametrul 39. pompei de circulatie a apei calde, avand diametruI de aspiratie de 1" (nu este cuprins costul pompei) pompei mecanice pentru combustibilliehid, avsnd nominal al conductei de aspiratie de 1" (nu este cuprins eu apa a cazanelor eu abur (nu

bue

252,60

1135,24

1387,84

buc bue

101,30 4,25

397,84 118,54

5,00

504,14 122,79

ostul pompei) nlocuirea pompei dealimentare

bue bue bue bue

13,85 2,75 2,75 7,75

118,54 124,57 48,21 18,08

132,39 127,32 50,96 25,83

este euprins costul pompei) 40. dem, a pompei manuale cu clapete (Allwailer) 4l. Inlocuirea armaturilor fine la cazane ~i boilere (manometru, ermometru, hidrometru, indicator nivel fiuier semnalizare, etc) Inlocuirea mantalei din tabla la cazanele de inc1l.lzire centrala eu 42. suprafata de incalzire pana Ia 80 mp, inclusiveonfectionarea [panourilor 43. Sudarea de membrane (platbande) la interior ~i exterior [a cazanele de lncalzire centrala de 21 mp suprafata de incalzire (in cazul Iconfecponarii pe ~antier a elementelor eomponente ale cazanului) 44. nlocuirea unui arzator pentru combustibil lichid usor, de orice tip, ~au a unui injector eu combustibilliehid eu un debit de 5-120 Ilora Itnu este cuprins costul arzatorului sau injectorului)

mp

83,85

44,20

128,05

bue eazan

1132,85

190271

3035,62

bue

16,85

148,68

165,53

INr.cn Denumirea lucrarii 45. lnlocuirea unui separator de namol pentru instalatia de lncalzlre, ra7ord~t la reteaua?e termoficare, eu diametrul pana la 120 mm, orice tip, sau a unui separator de impuritati Cll diametruI pana la 200 mm (nu este cuprins costul separatorului) 46_ Inlocuirea unui opritor de flaeari [a conducte de aerisire de la ezerv?areJe de combustibil liehid sau a regulatorului de admisie a ~erulUi [~ ~az~n~le de incalzire centrala sau a pretncalzftorulut de combustibil h~hld usor, cu debit pdna la 120 1I0rA,inelusiv pieseJe omp~nente $1 ane~e (nu _es.tecuprins costul materialuJui de baza) 47. nloeUl~ea fundului la recrpiente de boiler defecte, inclusiv Fonfeclionarea, montarea si proba la presiune hidraulica 48. I~lo_cuirea unui _rezerv~r pentru combllstibillichid pentru eons urn izilOlC, cu capacuatea pma 1a 1000 1 (nu este inclus costul ezervorului) 49. lnlocuirea u~ui reze!vor pentru depozitarea combustibilu[ui lichid ~vdnd capacrtatea pana la 15000 I (nu este inclus costul rezervorului) 50. ~nloeu.irea unui vas de expansiune cu capaeitatea pana [a 6000 I inclusiv transportul, ridicarea Si asezarea vasulul pe pozitie ' eface~ea legat~rilo_r (nu este inclus costul vasului de expan~iune) 51. .nloc~Jrea unui schimbator de caldura de orice tip ~i greutate, JnC!US1V probele necesare (nu este inclus costul schimbiitorului r=, . 52. ,--on Ii ecuonarea ~f montarea clapetei pentru reglarea tirajului la cazane de orice tip

UM

Material

Manopers

Utilaj

Total

bue

26,80

3 I 9,47

346,27

bue bue

23,75 39,00

192,90 156,73

216,65 195,73

buc

18,90

188,86

5,5e

213,26

buc

61,20

1087,02

11,00

1159,2:.l

bue bue bue

36,40 46,75 88,30

231,07, 39,39

6,8C 31,80

274,27 117,94 277,]6

J 88,86

Nr.crt
53.

Denumirea lucrarii
Resamotarea pardoselii cazanelor de'tncalzire eentrala sau a cuptoarelor eu caramizi de samota, inclusiv desfacerea zidariei

UM

Material

Manopera

Utilaj

Total

vechi
54. iRe~amotari la tuburile de flaeara la cazane, la conductele orizontale sau inclinate, la boltile cuptoarelor, inclusiv taierea ~i slefuirea caramizilor Si desfacerea zidariei topite ponfeetionarea pe santier a colectorului sau distribuitorului la azanele de tncalzire centralapana Ja 6 stuturi f:onfectionarea pe santier a elementelor de cazan pentru Incalzire centrala, din teava de otel pentru constructii fierbatoare) 133 x 4 mm, ell 2 stutur! din teava de 2" ~i flansele de leg!lturli cu picioarele sudate la fieeare element Taiat tabla de otel grosime pana la 3 mm, cu foarfeca manuala Taiat tabla de otel grosime panli fa 10 mm, cu flacara oxacetilenica Sudat electric tabla cu grosirne pll.na la 10 mm Confectionarea pe santier a serpentinei pentru prepararea ealde la boiler cu capacitatea panli la 2000 I dem, la boilere cu capacitatea peste 2000 I apei

mp

266,00

60,98

326,98

me buc

4640,00 103,50

1167,39 70,15

5807,39

55. 56.

173,65

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

buc m] ml

905,00

1008,65 3,01

1913_gi 3,01 3,00 3,00 5,77 17,OB 91871 2]95,54 30,05

0,75 6,85 177,30 841,30 9,20 25,15 51,85

lUI
buc bue bue ml ml

2,02 7,23 741,41 1354,24 20,85 37,94 38,09

Confectionat pe santier console, suporti, puncte fixe sau bra1ari pentnr conducte, registre, radiatoare, etc Montat serpentine monotubulare confectionate din teava de otel pentru instalatii cu D "" l ", functionand cu apa calda Idem, cu D;: 2" Montarea de convectoare cu masca (panou CRP), convectoare adiator cu elemente sau serpentine de tncalzlre, functionand eu apli calda (nu este cuprins costul materialului de baza)

63,09 89,94

buc

8,5(]

6,81

1531

......

Nr.crt 66.

Denumirea

lucrarii

67. 68.

fMontarea de radiatoare din fonta sau ate! cu coloane Iibere sau unite, cu sectiuni circulare sau ellptice, functionand cu apa aida sau abur de joasa sau medie presiune (nu este inclus postul radiatorului ~i al fitil!8_urilor aferente) fnlocuirea unui element de radiator defect Ia corpurile de radiatoare existente (nu este c~jns costul elementului) jCompletarea corpurilor de radiator eu elemente noi sau deniplarea elernentelor de radiator (nu este indus costul je!ementului) [Montat aeroterme functionand cu apa calda, apa snpralncalzita ~au abur de joasa sau medie presiune, pe perete sau pe tavan, inclusiv racordurile (nu esre inclus costul aerotermei) fDemontarea unei aeroterme fMontarea unui arzator cu aer aspirat cu diametruI pana Ia 4" (nu este inclus costul arzatorului) . lMontarea unui arzaror cu aer insuflat, inclusiv ventilatorul, ~rzatorul avand diametrul racordulul la gaz pana la 4" (nu sunt incluse costurile arzatorului si ventilatorului)

UM

Material

Manopera

Utilaj

Total

mp bue

8,50 1,70

11,35 6,81

19,~
8,51

69.

bue

1,50

4,52

6,02

70. 71.

buc buc bue

47,30 2,00 32,10

]46,68 58,2~ 110,51

193,98 60,26 142,61

72.

73.

fd)

buc 58,70 325,50 38420 Montarea tevii negre pentru instalatii de tncalztre sau gaze naturale, 1ngropat sau aparent, cu diarnetrul nominal de: a) 114" m! 5,77 18,08 23,85 b) 3/8" ml 6,97 ] 8,08 25,05 ) 1/2" ml 7,67 18,08 25,75 3/4" ml 9,76 18,08 27,84

Denumirea

lucrarii

UM

Material

Manoperata

Utllaj

Total

74.

fMontarea tevilor pentru constructii aviind diametrul de: 1l)57 x 3,5 mm ~) 60 x 3,5 mm ) 70 x 3,5 mm 73 x 3,5 mm

(fierbatoare)

pentru instalatil de lncalzire sau gaze naturale, 'in plimiinl sau aparent, ml ml ml 19,40 22,20 2710 283 5],24 51,24 51,24 5124 71h64 73,44 78,34 79,54 89,6~ 101,78 110,24

Ie) 76

id)

ml
ml

x 3,5 mm

29,90 32,87 33,19 37,21 42,55 47,75 49,73 56,62 58,54 55,36 71,27

59,77 68,91 77,05 80,18 84,29 84,29 84,29 105,18 121,56 ]22,93 ]22,93

iQ_83x 3,5 mm

ml
ml

Ig) 89 x 3,5 mm
1h)95x3,5mm

ml
ml

117,31
126,84 13204 13402 161,8 180,1 185,3' 202,32

i) 102

4,0 mm

") 108 x 4,0 mm k) 114 x 4,0 mm I) 121x4,Omm m) 127 x 4,0 mm

ml
ml ml ml ml ml

,_ o ,_

!oJ 152 x 4,5

In) 133 x 4,0 mm


mrn

to.>

<::)

INr.ert
175. 76. 77.

~8. ~9.
80. 81. 82. 183.

84.
85. 86. ~7.

Denumirea lucrarii !Exeeutat filet la tevi din otel pentru Instalatii avand diametrul !panlila 2" Idem eu diametrul peste 2" Busonarea conductelor de otel pentru instalatii de lncalzire sau [gaze naturale, in vederea euratirii sau reparatiilor Sudarea eu flaelir! oxiacetllenlca a [evilor de otel pentru onstructii, cu diarnetrul pana la 2" dem eu diametrul peste 2 " ndoirea tevilor de otel pentru construcjli (fierbatoare) pentru realizarea curbelor cu cute eu diametrul piina 1a 273 x 9 mm Taierea, ell fierastraul de milna, a tevilor de otel pentru instalatii, ~vand diametrul pana la 4" rraierea, eu fJacara oxiacetilenica, a tevilor de otel pentru instalatii, avand diametrul pana la 4" [Montarea unui vas de aerisire gata confectionat, inclusiv [grunduirea (nu este inclus eostul vasului) ,,",onfeclionarea $i montarea unei rasuflatori pentru seapliri de gaze a conducte subterane Montarea unui dispozitiv de fixare sau sustinere la eonductele

UM bue buc bue bue blle bue bue bue bue bue

Material
0,30 0,40 2,50 0,90 2,15 31,10

Manopera
7,95 22,54 5,02 9',50 24,57 45,54 7,64 2,87 26,12 42,20 7,95 10,01 6,81 6,81

Utilaj

Total 8,25 2294 7,52

104U

26,72 7664 7,64 3.67 5338 128.20 8.95 1051

0,00
0,80 27,26 86,00 1,00 0,50 15,63 17,2~

Ia) 3/8" Ib) 1/2"

bue Refixarea eonsolelor sau dispozitivelor desfacute buc Inloeuirea robinetilor cu ventil, cu dublu reglaj, cu Pn~6, avand diametrul de: bue bue

pentru instalatii

~ ~

22,44
24,08

lNr.crt
e) 3/4"

Denumirea lucrarii d) 1" Ie) 1 114"

UM

Material
26,61

Manopera 6,81

Utilaj

Total
33,42

bue bue bue

38,05
48,77

6,81 9,08

44,8~ 57,85
89,63

88. [lnloeuirea robinetului eu sertar pani! din fonta, ell Pn~6, ell corp plat sau oval, ell flan~e avand dlametrul de: Ia) 40 mm bue 331,60 18,08 • Ib) 50 mm bue 413,90 18,08 ) 65 mm buc 543,20 22,11 I:i) 80 mm bue 669,00 28,12 e) 100 mm bue 986,00 38,17 f) 125 mm bue 1543,00 44,20 89. Revizuirea robinetilor eu ventil ell dublu reglaj, avand diametrul de: a) 3/8" - 112" bue 1,00 6,81 b) 3/4" - 1" bue 1,0 6,83 ) 1 114" - 2" 1,00 bue 9,10 190. !Revizuirea robinetilor cu sertar pana, avand diametrul de: a) 40 65 mm bue 5,65 42,20 b) 80·125 mm buc 11,29 80,371 91. Inloeuirea robinetului cu ventil, din, fonta, eu flanse Pn= 16, avand diametrul de: ~) 10 mm buc 82,50 16,27 b) 15 mm bue 148,00 16,27 IC}20 mm bue 185,50 16,27 1<1) 30 mm bue 208,45 16,27 e) 40 mm bue 279,30 19,45

349,68

431,98 565,31
697,12

1024,17 158720 7,81 7,83 10,10


47.S.t:;

91,66
98,7'1

164,2~ 201,7~
224,72

298,75

!Nr.er1
~50mm Ig) 65 mm h) 80 mm

Denumirea

Iucrarii

UM bue bue bue bue

Material 428,20 790,15 1015,00 1414,00

~anopera 22,11 22,11 30,14 40,09 61,19 50,23 70,32 92,43 17,59 33,96 15,71 27,64 66,31

Utilaj

Total

450,31 812 2(i 1045,14 1454,09 1622,B 57,02

i) 100 mm
') 125 mm

92.

lRevizuirea robinetului ta) 10 - 30 mm b)40-65mm c) 80 - 125 mm

eu venti I din fonta, eu flanse Po

bue 1561,00 16 avand diametrul de: bue bue bue bue buc bue bue bue 6,75 10,17 13,56 6,10 0,3j: 0,50 1,60 2,40

93. ~4. ~5. 96. 7. ~8.

nlocuirea robioetului de aerisire eu ventil, cu cheie mobila, cu diametrul de l!4" ~i3/8" Revlzuirea ro binetului de aerisire cu ventil, ell diametrul de I 14" ~i 3/8" . nlocuirea de fitinguri la eonductele existente (coturi, mufe, teuri, etc) eu diametrul pSna la I" (nu este euprins costal fitingului) Idem, eu diametrul intre 1 " - 2" dem, ell diametrul peste 2" nlocuirea unui reduetor de presiune a aburului sau a unui robinet ",u eep (eana) de inchidere a gaze lor naturale, eu diametrul pOOa la sau 100 rum (nu este inclus castuI reductorului sau al obinetului) Idem, eu diametrul peste 2" sau 100 mm

80,49 105,99 23,69 34,26 16,2~ 29,24 68,71

12"
9.

bue

12,80 15,15

54,25 90,42

bue

67,05 105,57

!Nr.en

Denumirea

Iucrarii

UM

Material

Manopera

Utilaj

Total

100. Inloeuit sau interealat pe conducte exisrente contorul de gaze sau ~ispozitivul de inchidere a conductei de gaze (nu este inclus eostul aparatelor) 101. Montarea rasuflatorii pentru scapar! de gaze la conducte de gaze subterane, montara Ianga perete sau in spatii necirculabile, avand ~iametrul pana la J 50 mm inclusiv 102. Montarea unor mansoane de dilatatie (DRESSER) la eonducte eu diametrul pana la 300 mm (nu este inclus costul materialelor) 103. Demontarea legaturii rigide la rnasina de gatit tip aragaz 104. Demontarea Iegaturii flexibile la resou de aragaz 105. Adaptarea unei masini de gatit pentru uz easnie, functionand gaze naturale, eu 2-4 ochiuri si cuptor 106. Revizuirea unei masini de gatit pentru uz casnic tip aragaz eu

buc

28,15

38,17

66,32

bue bue bue bue bue buc bue buc bue bue

31,86

28,12 58,26 30,14 9,04 27,13

59,98 58,26 30,14 904 27,t:l

1,70 1,10 28,00

5225 2,02

53,95 3,12 112,39

107. Montarea colierului de strangere a furtunului de cauciuc pe aeordul de strangere a furtunului 108. Montarea pe pozitia existents a incalzitorului de apa la instalatia de gaze, executata ell teava ~i fitinguri cu diametrul de 112" - 3/4" 109. delll, denlontarea 110. dem, revizuirea conductei ocolitoare (by pass) la contor eu racord de:

5,9(] 23,O_(l 27,00 31,00

84,31
37,57 86,40 39,84
69,8L

37,57 92,30 62,84 96,82 100,82

Ill. Confectionarea ~) I"


b) 1 1/4"

buc buc buc

c) 1 1/2"
112. !Efeetuarea probelor de etanseitate la presiune, in vederea ~eterminarii defectelor Ia cazanele de lncalzire centrala, aeroterme, distribuitoare, colectoare, eorpuri de incalzire, etc.

69,82

mp

5,00

0,50

5,50

!I'Tr.Cr1
113.

Denumirea dem, Ia presiunea hidraulica a) pana la 25 mp b) peste 25 mp

Jucrarii

a aparatelor

~iinstalatiilor eu suprafata de lncalzire de:


mp mp

UM

Material 0,] 0 0,10

Manopera 5,92 1,80

Utilaj

Total 6 ()2

114. !Efectuarea probelor preliminare de dj[atare-contraetare a instalatlei de incalzire centrala (corpuri de incalzire, arrnaturi, distribuitoare, eolectoare, eazane, etc.) 115. ~dem, Ia conductele de distributie ~i alimentare pentru lncalzire t;entralii sau gaze naturale, in vederea detectarii defectelor 116. !Efectuarea probeJor de etanseitate Ia presiune a eonduetelor incalzire centrale ~i gaze naturale, in prezenta instalatorului de

1,96
1,00 0,80

~
mI 0,50

3,43 2,09

4,43
3,39

autorizat

117. Verificarea definitiva Ia presiune a instalatiei de incalzire centrala sau eu gaze naturale, In prezenta reprezentantului ROMGAZ 118. Golirea instalatiei de lncalzlre centralii in verederea executarii eparatiilor 119. ~iipiUuri in pamant pentru pozarea [eviler de gaze 120. 121. Urnpluturi de pamant eu straturi orizontale msanturile pentru conducte de 20-30 em grosime

ml mI mp

0,50 0,50 0,00 365 0,10

2,79 7,97 0,50 61,19 18,08

0,90 1,10

4,]<] 9,57 050

me me
ml

64,84 18,18

Izolatf anticorozive la eonducteJe din otel montate in pamant, eu jgrund pe baza de CITOM §i impaslitura de fibre de sticla avand diametrul pana Ia 2"

122. trdem, eu diametrul conductei peste 2"

15,90 18,40

2,68 3,72

mJ

18,58 22,12

~
OoWC'__'WN
~-f::.,.V'l~OOI-lo"-

E:;\OO\v.

VoQONO,""

......
oc
o

..... ~ ~
..:::;

...... ,_

~~

--

=
o .._.,

..... ...... ..... ......


:--J

?'

~~

......
w

.....
tJ:1

~8
......

"

..s w
$

!'-l
..:::;
('1>

P~ .e 0 '-' ..... w 2 ...... .__ ~ og ~


;:!

..... ..... ..... s>


0'-'

'-'

0-

,_. w § .__

I'D '-'

ooo Pl'
P>

00

o,
(II

> .....

OQ

00 0

(IJ

P-

8:

..., ~ Pl'
(J)

0.

OJ e ..... '-" 8 ..s ...... e ..., Oj~ ,_. S· I!l ...... ...... w w 8. 0 .._ 0g ~ ~ ~ ..... ..... " ~ ~ ~ ~ if 0 .... l'X ~ ~~ n ~~ o.
()

~
C u.
OQ

'-'

::r

OQ

e
VI 0

"'" ""
0

SS
~ 0
la

lOt,

-a.
::1,

'" g.

tp

0 l'X

w u.

('1>

(J)

0.

g E.. "" ...,


0

'g
n ;:::

Ft
t:J ;:!

........
n

'-"

s;

a.

8'

;s,

a 0-

0 0

J:j'
(IJ

;:!

(II

t:J

0.

g
<n

'" 0.

s a
g
(IJ

E..

::I.

(J)

s a

.....
0

P.:

......

0-

g0

cr ~ <>

g0

~ n

o-

0;::: n

0;::: n

0;:::

0" ;::: n

0" ;:::

0" ;:::
0

0" ;:::
0

0"

~~ o

clJ' clJ'

0"
0

;:::

0"

0" ;:::
0

0"

gn

a;:::
0

CT" ;::: n

0" n

0;::: n

0" ;:::

0" ;:::

gn

V,
N

Vl

"tv

"'" w

00 V, 'to W
\0

tv

.....

00

.0 0\

00
\0

......
W
0 0\

"

.....
0

......

00 'to
0 0

-.l

0\

...... 0.. 0-. W U, "0 W W N N u, 0 0 0


N 0

.....

u,

.....
00

.....
Vl

....
W

.-

\0

OQ

Ul

00

"0 00

"0
0

_0 0

"0
0

OQ

.0 0 0

w ....

-.l ~o ,_. U, 0 0 Vo

"'"

!'-l

tv

:-"
0\ N

~
;< "' "'" ;<" "'" x !:j "'"
N 00\ N

.....

:-0

~
(I)

,..... ,_. ......

.....

~~

..... w o " ~ ~ og 2w

--

......
...... .__

if
(IJ

~~

..... .... w o ..... = ~

g,
a
('1>

P-

q
(JQ
(IJ

tp d.
,.-...
0

tv

0'\

0\ N .j>.

0\

tv

x x x x "'" x ,_. ..... 00 0\

"'" "'"
N 0

0\ N

0\ N .j>.

0\ N

tv

CJ\

"'"

o 0
;:!
(I)

e
~

"'"

< g
0

n ..:::; ~ 8 .__. .....

,_. .......

~~

....

.....

"~~~

'-'

.....

0"

Pl ._..

§' ....
(I)

-- [ ~
.....
0

o t:1 0
1=;'
(I)

()

~ ~
('1>

po

a.
('1>

~
(II

::I.

a
(IJ

til

5' 8"

0.

.E.
p.

5-

0' ....

13'
~'

C-

O"

;:::
0

;:::

0n

0" n

0" ~~ 0

g- gn
()

O" ;:::

0"
0

0" ;:::
0

0" n

~ p; 5

0"

0"

0"

;:::
0

0"

;:::
n

g"
0

g0

O" ;:::
0

0'

0" ;:::
0

0"

~ 0

0;:::
0

gg

0"

0"

0" ;::: n

0" ;:::
0

g gn n

U, N \0
W

tv

u.

-.l

-0\ \0

tv

,!-) w
Vl

tv "w
-.J

P .....

-.l

..... -"'" w

-0-

J'-l

u.

.j>.

..... ......
co ·w 0 w

~ 00

e
0-

\0

w
-"",

':...l w

Ul

W N

'Q.,

.;"

-.l

tv

..... ~ tv

N 0\
I.D

tv "w ':...l
Vl W

N N 0\

...... ......

,....
00 W

.....
(l)

,_.
\0

.....
w
\0

W 1-1 .j>.

\0 "00

0..
00

Vl

."'" ~
\0

_w
-.J

"'"

P' ......
-.J

~ .....

!],

..... .....
Q

~
.,£,

0\ 0

s: .e.
0\

wWNN :-' ;=> :-0 !='"

:-J ?' ~

tv

tv

-..)

'-'
(ll

to

.g"
:::to n_

,_

'-'

I]Q

..... 00

.!:!J ._,
(ll

;j
X
.j;,.

.1>0-

X
'0

........ tv X
0\

.j;,.

.e
0\

'-'

(">

tv X

.j;,.

R3 A

'-'

0"

........
........ ........

.e. C ~ t:1 ........ o .g ........


x
0\ 0\

X
0\

,I>..

.j;,.

if ,.....

~rs ~ -g.
Q.
{lI

0 ~ ~~ ~ 0 >-< Pl i:: .... 0 ~ ... Pl 0 l>l .... ~. ~ ~ a (1l Q. Q. q '" fi· ~ t:! 0 s· .... ~ Q §: II 91 ~ ::I' ..... ...... B a ~ ,_. ::I' po t:1 g Ci>: ::t 1'" 'd = II ,_. ....

Sl
(">

~ 0- ::I' &. a g II>< II>< ~ ... ,.,

'0

t:! t:! t:1 0


'0
0

2r

Q.

8-

I e: 9:
~

g. ....

o0 o 0
l>l'
(">

'" 2.

~~
.....
0 1'"

(') 0

......

~~

,_ w

I]Q

~~

-- ... fi ~ §
00

tv ,_. ,_.
w

tv w

o~ 0

,_.

,_.
[:::) =


Q.

o t:1
1:1(ll

0'

¥f

l>l Q.

0.

S
'0 r"
Q.

e!.

""

I
l>l

....

[II

"S'
.!Jl (1l

{lI

II><

{lI

.., 9~
~
@

...
0

a~

G='

n -:::t.

g.

O<l

g
~

&.

g('l

O"'

g-

O" J:::!

('l

0' J:::!

0' 0' ~n~~ ~nn


0"'

0'

0'

~ n

0"'

g- g- g(} ("> ('l

~ o

O'

0' J:::!
o

0"

0' 0r:r ~ c: ~ 0" ~ oon~ o


(}

0" ~ n

0'

~ 0

0" 0' C J:::! nn

~ 0

e-

rf

\0 be W
0\ V1 0

00

N .l>.

OQ

w
VI

"0

........

0, ~o
V1

tv

V1

.........
00
VI

tv

........

W ...... 0\ ,_. be bo ...... 0\ 0

.j:>,

u,

VI

0 ..... .tv ':...J ........ w0 0\

):. b "...:i
V1

-'0 \0

tv

0. ......
0 0

.'0

,0',

lA N

b
........

,I>..

,w
00 0

):.

-1>0-

-""

,-I'> .0\ tv 00
.jO.

tv

,_. ...... ,..... 00 tv \0 w


lA

.s'
!:?
(lI

,0\

........

§:

U.

.I:>-

.....

.I:>-

:-0

r=

lJ.)

:-J ?' ~

eo u.
0

'E..
~ (\l
S'
0

8 §:
0.

'T1

~
(11

ee ..... ,_.
N
V\

~~
00 0 0\

.e .,£,
V1 0
.jO.

0'-'

~
(ll

0 <::>

u.

e.
N

~ dl § u. ...., 0 ....

....
()

(ll

ct,
N 0
(ll

e;
N
(ll

§
o
~'

{fQ l>l

"rj

......
U'I

00 0 §. 1>' 0 ~ ...... g ?;J ~ u. w ~ .g x ,_. 0 't:I '0 0 O<l ~~ 0 ..'=' 0 '=' '=' Pl' 9 g ...... , ~ 0\ l>l' U, ~ '"C g. x ,_. Z ~ '" 0 tv ~ ,_. 0 8 X 0\ .... 0', ~ '=' ;!t
(ll

if <::>

>-rj

* f>- <: !::l. ~;


{lI

Z ;<
~~
VI

trI

~ o

q
{lI

...., .... t:f:

'-'
C/)

c;
C/) 00

e
C/) W

0\ 00

--

Vl

'-' () 0\
00

(JQ

-0
VI OQ

oono >-rj >-x:1


<::> 0

'-'

(ll

.e
"l1 ........
00 0 0

~ -2:
(')

e.
0

0\
'<,

0 <-,

<::> <::>

0\

-- -V1 00 00 0

"'1
V\

'=' '=' '='

00

0\ 00 0 -<, 0\

00

'=' 0

u;
0

o~w0 <::> "l1 0 w g 2. t:J w 00


(11

tTl

'='

w 0
0

(ll

.e t:1 u. g <::> es w r:;'


(ll

P.
{lI

l>l

.....

l>l

s
a
~ Q

(ll

&. ~
0

Pl'

g_
(ll (ll

...

§:
g.

0'

tTl

~
't:I

o W
,-..
0

e:f
't:I 0

Q.

>


~ S' ~
0.

e,
0.

s' PI.

S'
~'

r+

0"'

S'

S' ~
(11

~:§
s
'-'

x ......

u.

2:
't:I

I--

~
(l)

~
()

t---

0 ;:::

g0

O'

~ 0

0'
()

~~ 0

0'

0"

~ 0

0' J:::!
()

0'

~ n

0' ;:::
()

SS~ ~

1>'

(JQ

sE..

~ o

0'

0' ;:::
0

0'

~ 0

s
(">

0'

IS

0" ;::: n

g0

O" ;:::
(}

gn

O"

;::: o

g(")

O"

;:::
()

~ ~
(l>

)}
..... ..... .....

0
.jO.

E.
0\ 0
U.

.....
U, ):. ':..:l
0

t v.

00

'0

w
'0\

....
<::>

N
U.
Y

u.

b
0

tv 0

......
.0\ 0\

'='

a
.jO.

""" y.:•
,.....
0

.....
u,

N
U.

'0 0

·00 \0

'"
w

w
W 0

'=' b 0

........

':..:l

.00 00
V\

v- v.00
U'I

A )D
0 0

W NW
U,

Vl 00

0\

0\ 0 Vl

VI

\.0 ':p..

0\

u.
,I>.. Ln

'='

0 'N 0

v-

'0
0

N 0

......
'w

........
u,

a <::>

N Vl

S'

g:

..... ...
~
e~ ,e, '-' '-' ...... ...... ...... w ,
('"J

u.

~~
r

.......

W ~ ~ 00 Pl ~ Pl<

-.
e,
~~
r

l:l
(J)

~ ~

~
N

.!:!> ......

- .....
'-'
(J)

~ -2:
,.....
'-'

.j>.

.j>.

.j>.

:-J

?'
I I

.j>.

ee ...... ..._
w

~
(;) 0'1
U.

.j>.

.j>.

:l"-

t...>

.j>.

!'.l

.j>.

00

(il

,I)

0 ::s

~ I>X

~ ::r: !:r ~ g ~ g. S' 0 ~ ~ N ~S~ 0 o 0 t: ~ ~ P- "" ~n B::IJQ a- .... 0 Pl N~ Er &. ~ n ~ Co "0 ~ r+ 0

~ ~ -3:

(1)

(J)

l:l ,I)

0'1 w

"

~ 2'

s 0'

~ ,_. ~ 0

&.

j;l

1>1

ft ~

....

(l)

P
0

i ~:
~

0'

E.

() roO Ei'

> 0

U.

"=1
(J)

s,
P-

~~ p_.
.."

.... 0
t:

i'
0I»

._..
(J)

0 0

'-' 00 0

o,

'-'

0'1

'-' 0

cr'

.e- o
0
.j>.

u.

U)

~' Pl'

N u,

0 0

.....

'-' 00 0

0'1 u.

.....

Ill<

I
I:i' (J)

><l

..s

(J>

V1

..... a 0
U) (")

A: El" 0 ...,
.....

(J)

~ ....

S'

1>1<

PJ

~ !!l ~ .... A:

id
('"J

!
,

~ ~

1>1

a ....
0

~ .... So

t:

Co (;) 0'1 u.
0

u.

a ~

l:l ,I!

t1

g- g(')

t: o

O'

g-

t:
(')

O'

t:
0

0'

0' g- O' ~ ggonn

t:

O'

(')

t:

cr'

g-

cr'

t:

cr' t: n

~~

:>;' IJQ

o-

g('".)

t:
0

cr'

t: o

cr'

t:

cn

g(")

cr' t:
('"J

ot:
0

t: (")

cr'

e-

~ ~

w 1",
0

N~ u,
0

,_.

),.

......

u.

u,
u.

a v. 00
.j>.

U.

....
0-. 0

,_.
-.l

......

,0 00

.... v.
00

.j>.

.0

u.
00

-.l 'N 0

':....!

0-.

.~
,0 -.l 0

FJ 0'1
u.

~ u.

w ,_.

,-.l 0 00

N U, W
0
0 0

tv

..... .... u, N 1'-' 00


tv
0 0

,0-. 00
.j>.

~~ u.

U.

-l»-

.j>. ~.

s>

VI

u.

v.

:I"-

U)

~.

v.

V.

:-

U)

~
t::1

G wNw IJQ cr' V!. .j>.. .j>. w N tv cr' z 0 z 0 0 u. 0 LIt 0 VI tA w tA 0 ...... 0 ,_. ...... ,_. w .... w f? ~ '-' E:: ..._, '-' e .;;' to-; ~ '-' -2: ~ ..._, e. -6' ~ '-' .!jl ,_. ,_. ,_. .... w ,_. "[ x x x x x x x x X x g. o:q' ...... ...... 2' ...... ,_. .,_. ..... , ~ N~ , .... w .... ...... .j>. og w w W tv n Vl -l»- w W N ~~ , l:l ~ l:l ~ ~ ~ 0 VI 0 U. 0 Ul Ul 0 VI 0 l:l N N ~ , ,_. w ..... , ~ < 0xx xxx x x x x x ~ N N ...... ,_. w .... w .j>. LIt .j>. .j>. -l»- .j>. w w w w !!l cog ~ t"' ,_. = [ =~ w .... ~ i3 s z -.l oo ~ 3§8 gtv ~ til X l:l tv a ~ VI eo ......
(J> ('"J

....

(J)

-I

(J)

~,

(J)

§§§§

§§[
t"' w

2
0

(J)

('"J

(J)

~
(J)

I:i'

('"J

§:
t::1 ::s
II

;:l,

Ul

0\ ~

-.l

i:I ,I)

g.

t:

e. 0 ....

X
0

t:

gf

0-

s
'"
~
:>;' p<:;' IJQ IJQ

~:
S e0 g

~~

~~~~~

?;" IJQ

§ t:
0

cr'

r
......

O' t:
('".)

0-

0t:

cr' C
('".)

0'

t: o

cr' C
(")

0t: n

eo

0"

~ 0

0"

t:
0

g'
('".)

~ ......

.... .... ~

www Ul
W
IJt

tv

www
Ul Vl V1

tv

tv

tv

'w W
U.

tv

N VI

1'-' w
Ul

WW
Ul

tv

Ul

"0
0

..... ..... 1--1 .....


Ul
VI

\0 ':....J ,_. tv

0 ·00 VI

\0
0

'v,
W

tv

'-.l

0-.

- \0
0

S'
~,

tv

-.l

~ b- ~ .....
0

0 VI

\0

W
-<Xl

Ul

VI

Ul

-....

.--0 0 0

::,:;: ;j;: "" " r- t-' t-' = t'"' 33 3~ ~~ S ~ ~ ~ ~ s I» IV N !3 0- 0 ..... ~ ~ X N N ..... 0 ~0 0- 0 ..u. lI; ~ N 0 0 0 0 IV ..- ,_. Vi ::,:;: N 0000

-[a [a
c::: .....
,_

..... ...., ....,


;j;:

!V
w

0'1

"" i0 r- t-'

" t-'

:;.::I 0" ,e. :;.::I '"d '1:1 '1:1 '"d (JQ ..!j) p.. o 0" ~ i0 i0 N i0 ~ Ie. ,_. ~ -S ~ ~ (") ..... W ..... W o '" "" ~ ~ ij' '--' ..... ..- '-' '-' '-' ..... W = = = " g ~ ,_. ..~ 0 ~ ...... t-' t-' r- t-' p.. ~ ~ 00 ..., ll'< PX Pl< "'< p.. ~~ 0" s 0. Ii ~ Ii ~ ~ n co a 8 s a S, 0 0 g: g: g:. :=!l 13 g ~ § l:il' ~ co i3 8 S S (D <: x 0' ~ ~' 1'>'< ~ eo· .... ~ 5:J 5:J !i;l g: 'd ~ N N ..... --l (b
"-.../ (ll "-.../ <; (")

..... ..... ..... .....

:- ::>

0'\

0'\

:-0 ?" :--l

'-"

U.

'-"

?'

U.

!"'

e- o
og
W

t:J
1:1' (D
I"

...
~,

~ ~

0'\

IV 0

......
0

.....
0

N
0

U.

0 '<,

0
0

>-<

::,:;: N ,_. ......


0

,_.
l,>)

u.

--

(JQ

S
1:1

(1)

~
()

"" (b
2'

~~

'"
()

w ,_

(l>

::1,

~
0

...

&
~
c,

::::;:

()

0" d

g- g(")

.-..

d .-.. ~ ~

O"

0"

0"

0"

2i

0" d
()

0"

0" d
()

0" C
(")

0" C

g'
(")

[ go

O" C
()

0" C o

go

O"

~~

0" C

0" C

0"

0" d n

C n

0"

0" C n

g'
o

g(")

~ ~ ~

IV .--l
1.0

u.

0,.
00

..... "'"

u.
0

'0 N ,_. 00
0\ --l 0

IV 0'\

....,
0

N .--l

.\0

N 0

....
00

u.

t,.., 0, ':....l 0 u. --l

"'"

.....

......

JV

N N

.....
V.

u.

i.e '0 00 N W
0

"'"

..0

U.

l.1r

'-"

l.1r

V.

"'"

-0\

'-" '-"

..- N ...... u.
0

"w V. '0 i.e '0


00 0 ..." --l

0\

IV

..... ..... ......


0\

~ w

0,. i.e
U1 --l

0\

V.

"'" VI i.o ~ VI
0\

.9:,

13'

?O

00"
>-'

0'\

:--l

0\

?'

0\

:.n

f'>

0'\

0\.

6' O" s·

~ :;.::I 0" ,e. '-' t:J 13 ~ ~ '-" 0 ~ '-' w 6' 1:1 ~ ~ 2- '-' N ,_. ...._ 0" w ...... ...._ 0" w 0" II 0" N N N w s· , 00 , S' • og S' q og 5' ~ ~ --.... . a w ,_ ...... .... N N N N !!!. !!!. og ~~ ,•, ::,:;: = ...... I» re ~ ...... w ...... ,_. ~ ~ ..... ::1, ~. = ,_. ~ ~ q .... 't:I ~ -t; ,_. I:::j' '" t:;' '" ~. (b ~ (b '" w o, rE. ::,:;: Er § S "0 8 o· ~ 0 !3 g ~ a
.._"

'-' W
-<;

'"

(1)

--

c ~ t:; ~. e ..... .... . .... ,_. .- ....... ...... .....

!"

...

!
(1)

-- -. --

Ie. ~ ~ ,_. ...... ,_. ...... ...... ...... ::,:;: ::,:;: ;j;: ,,,

8 ,_.
......

'-'

(")

,_. '-" ,w ::,:;:


W
1

0"

...... t.., ...... ~ i0 ::,:;: =

-- ...... -- g "'" ~
w
00

~ c::: c::: t:J ..... is g- is i0 ~ ,0 == '2: I:::j'


l'

t-'

e:

Q)C

e: ~ o ...

;;J

>d

rQ)

..,
C

~~ 0 c i3 !3 ~ t:J ~ ~ [ .... --l ('l VI 0 ~00g ......

I'> as g:
<1>

s
0

'<,

fr~
0

0 0

VI 0

0"

0" d
(")

c;r'

c;r'

0"

(')

0" d

0" C
(")

0"

0" C
(")

0"

0" d

c;r' 0

g(")

O"

~~

0"

0" C
0

0"
d 0

0" d n

(')

0" C

t:: 0

0"

0"

(')

0" d

0" C n

C
(")

0"

0" C n

0" C n

...
(h

"--l

,_. ..... 0'1 N ......


N0
0

0, U.

,_. .-. 0,. U.


0 0

·w
0\

00

0\

"VI V.

"u.

U.

"'"

NNW
--l --l

0\

V.

"'"
0'1

_"'"
0

w ':_)
0

N -0'1
U.

00 i.e
..."

.....
0

"'-0
V1

.-

N '0
V1

....
00 0

1.0
0

.-

,_.

..... ..... u.
0

......

_0 0 00 "--l 0

u.

"' ~"
0\ 00

ON
0

--l

-'"d
(l>

...

!3' [

-l

~ ~
j;l

-l

~
'-"

-..J

!V
0
IV '-"
(1)

-..J

:-'

-l

~~ e
::r ...... "-' ...... IV
u.
<:) (J<l

0'1

g.

s· ~ ~ ~

o w

'-'

0"

......

.e,
w
00

-- ~
~

o ?; e: .__, ~ .e, 6' 0" ...... ..... 0'1 U> 0" IV s· v. 0 U> 0 s·
<:)

J g
J;::

Et ~ ..,
.!':!.

§§

..... e: '-' '-' ..... ..... ..... ,_.


o

0"

......

Q..

~~

.e 6' e: w 0- ...... ~ s· a
0 0

'g.
(J)

...,
(l)

'" ~ ...,
~
n
J;::

§§§§

0 '-' 00 0

'-" 0'1 VI

0"

'-' U. 0

po

6' 0"
~
p
0

'-' 00
<:)

~~
0\
U\ lJ1 <:)

'-"
.,j>. <:)

Po

..s
UJ

~ .e,
N
Ul

n'
(IQ

g
& ...
PJ

~ g
(1) (')

-e

s e:
'"
§
PO'

§§§§§§§§§
0

IV

tv

<:)

~g S· ~ 1=;'
n P

t1

S
(1)

'" S ~ ..,
P>< 0-

PJ

s· E e,
Cl' J::!
lit,
0 ..,

~ 0 '" ~

.g
1>"

i::!!
C

g
(1)

~:
...
0

P.

~ g

i::!!

......
Cl\

a:: trJ
,
Q
-.]

"'"
(1)

s
PJ' J;::

00
(J<l

5. n
~
0;:: n

go

c
(')

O""

g- g0
(')

oc
n

g- g- g0

o;::
o

§[ 0
0"

0-

g0

O"

0J;::
(')

go

o;::
n

;::
0

o-

g0

g"
n

gn

o;::
0

~ 0c 0
0"
(')

go

f--

~
f--

b
0

00

~ 0

...... ......

':...J
VI

00

• -l

.....
Cl\

.(.0>

W '0 U>

0\ 0

tv

......

......

.....

• '0 v. <:)
0

Cl\ Cl\

...... ......

~ 0

~ ~ 00
lJ1

:p
U\

<o W

IV 0
V.

U\

.....
00

-.]

"~
00

0
"--.)

......
w

Cl\ ...... lJ1 '0 '0 0 0

lJ1

tv
C\

W <:)

"0

'0 <:)

0-. .0-.
<:)

-.]

o-, 0
•.,j>.

of>. \D 0

C>

0 0

'0 '"0 0

\D

UJ

tv

tv
0

.....
0

j0

00 C> 0

......

0 "'"
0

Cl\

.....

,_.
W

,_.
W -.]

-i S'
~ ....

00 "0 "0 0 0

-..J

~
\ 0-: .__, '-' w

-.l

:-l
[""F', '-' '-'

0
:;;0
0

~~ ~ 1:1 0- J::! 15' ~ ~ l:!'


(1)

.... e ew
U\

o
N

-';

....

t-; ...... ..... N I':!. ~ --- ---

'-'

(1)

e:

- - ....
n .__,
'-'

0"

.e w

~~ ~ S' =
e-e(1)

.... e eIV

o~
......

...... ~ ,_. ,_.

c,

0 ......
()


a,
J;::

N~

--

e:

<;»

0..__. ......

.e a
W 00

10

--

Po ::I
{1>

jJ,

<!

~ b '-' ...... 8"", ~ ...... .... ::::; N ~ ~


(1l
()

e: ..s .... w

0" ..__.

--- --- ---= ~~


00

...... w

.e

!
PJt

s:::

(1)-

PJ

'" 'iiP -r
::0>'

'" ~ ~ .... px
-5'

J.X
I:l

s:
i::!! po

>-8'

...
,

E
~ g

:::1
, -n
"

t-ii
>-rj

tr1 ':l .

"'" C1> "'" "0 el'

....
ft
8
§

~
o
J;::

s
'"
<D
(') (l)

~ (ii'

'" 0 ...... c· ::;


C1>
(1l

-a. §
0.
(l)

0.

r g0 -.l U> 1ft


.j:>. .j:>.

!
g"
n

.... ...,
(1) (1l

Cl
(1)

0-

P
0

§g §
0

cr'
J;:: 0

....

0-

0'1

o§ g- g- g
0
(')

0-

g~
(')

cr'

0-

s::: (')

cr'

s::: (')

0"

....
(1l

~ g'
n

.... § S
Po

g0

oc 0

ir 0

cr <;;!

g
(')

.I'" ,.--t::
n "0

I---

~~

2
'"d

0 U,
0 W '0

>-'

.j>o.
W

tv "0 "0 0
0 0

tv

00

.;-l
0

W -.l

,_. -o
W .j:>. OJ>

.....

Vl "000

0'1 00 "'0 "\0


Vl V.

>-'

......

\D
.j:>. "lJ1

'" tv
0\

tv

r=
U\

.j>o. 0

>-"

-a

':...J "tv
U\

0 \D

......

t
0

w ,_..
·0

'"

...... o-, ...... ,..... ...... .!'" b \0


N \D

".,.

U\

<e:
{1>

f:l'

i'f
(J)

~ ....

Vl
W

00

00

00

0..
{1>

lJ1

"0 0

0"N IV

tv

......

.p.

....! .,. ':.,.


-.l

~
Vl

S'
......
!].

"N 00

.of>.
U\

00

ft

eo

00

~ :'"
!;I.I !;I.I

00

~
'-'
()

00

00

P c:r '-'
'-' W

;'

00

00

~~

-.:t

-..J

?"
,!jJ
\C;

~
.......

.,s,

...... '-" ~:

~ cr '-"

;,; .g .g .g .g
PH p..
(II

>-'

I>" p..
(1)

'-'

c:r

,......

I>' '-'
>-'

.g
.g
~'

!;I.I

rr '-'

,.....

c:r '-'
W

~~

P>'

.g 0: .g ~ I>l<
......
~'

Pl '-'

!;I.I

til

~ ~. ~ ..... ~ 0 Pl' )j ~
(1

.a
P>
PO<

"Si

.g e ....... .g .g .g ...... 0 :: ~ 0: I'l' P>' ~, ,.-.._ P> Pl '" :::!. ~ 0 ciQ' 0 I'i 1=;' ij)' '--' '" 1=;'

"' .g .g ......
!;I.I
(l)

Ol

!;I.I

'"r"J ......

....
"rl

!
I'l'
(1

,.-.,

'-' -.:t VI

::T

e <='
0\
W l.I>

'-' 0

(l)

00 0 '-'

---

0\ Vl '-'

,.-.,

0 ,.-.. 0 '-'

Vl

.p..

p.. '-'
VJ

'-'

(")

.p..

.3

'W D N ...... tv 0
'-' '-'
Vl

tv

tv

c:r '-'
0 ,.-.. '-'
l.I1

'-'

co

l.I>

tv

,-,

..... a c:r 0\

~t::;

,_.

S' ~

'-'

0 '-'

'<'
"-' p..

cr

~
(l)

(")

p..

s
(l)

"rl

(l)

p.. 0

~
(l)

p..

(l)
(1

!f
(')

8.

;:D o

a
~ 0 ~
II

~ "'" el
(l) (II

.... sx
cr
0 0

"'" el
(]>

"'" el
(l)

0'

ag a ss a E!l. "" ~

(II

a
<:
n '"0

~0 (1) og ~
r:;'
(II

P>

S
~ CII
CII

5'
0

::1.

a
'"'

0-

1'"

t:;j

~
II>

(1Q

Ii" xr el
0\

Ii>
VJ

CT

'? ......

e:
;:::
0 CT

0 F!

c:r l'l ~ II ~ ....


(')

a E
(II

::r

~
,_.
II

~. "'" ..,
o '" a

I>"

;:t' ..,

a
0', "rl

t1 [:;3

"d

Po c:r [ s::
o
(')

.....
c:r g' ~n

g' c:r g' ~0 0 0

c:r g' ~ 0
(')

~ ~ t1 0 Po

cr
$CO

c- c:r s:: ;::: 0


0

c:r c:r c:r ;::: c:r c:r ~ s:: o $CO ;::: o0 0


(')

cr ;:::
0

c-

~ g' [ 0 on

c:r ;:::
0

",f..
0

..... tv

w 0

\0

"w
\C;

-.:t

V. V.
0

00

-..J 0\

l0

l.Il .0\ 00

Vl

'0
l.It

'0 ...... l.It

Vl 0

.......
):..
Vl .\0 0

......

....

"~

l.Il

......

'_

,_.
0\ "00 l.Il

,_.

.p..

ID 0

':....J W

Vl

w
tv

w
.l>,

W W V. N V. w
0 0\ Vl -.:t

\0 W

tv

.... ....
\0 0\

-.:t

Vl

0\ 0

-l'>0\ "~

l0 :.:.. v, :.:.. w Vl 0
.l>,

VJ \C;

0 l.Il "0 0

Vl

'0
0

......

w ...... ......

._ ~
(II

g:

S'

':....J'"
x

tv
0\

.... w ,
"0\

~'

§.I

§
i3

i3

S E! S

§, I--I-___j_~;--+-_' "" '" 7<" " eT 0'


-f-

fJQ

(1Q

fJQl~l~
I

a" n

;:: c::

_--

s:

Y.

'0

'0

7>-

'0

~
I.Jl

-e- -e- -e- -e- .~ ,_. <'l> N ...... ...... 0 ...... 0'1 -.J 5. >: ;.<: x >< Q. w N N ...... S· ·0 b 'N '0 '1:l

.j:>.

I.Jl

N.o-)

-.J

j.
0'1:l

<'l>

0'\

VI

.j:>.

N u.

N.>-j

......
w X
.j:>.

j.

<'l>

....
J;;:
><
W

0
00'

_.
00

~
0 ...... c,.,

......


'1:l

p..

:-<
l,>

00 00 ''0

~oo ~a-.
'0

00

-..]

'0 0-

Vo

.L

'0-, w

X
w VO'\

~~

§§

(D"
t:I

S
po<

c.
(b

oE'
"9:.
t:I
po<
(")

...
0

2..
0-

200'
(3

"0-.

N ,,> w .... ' Iv 0- '0 "0-. tv tv

...... s- V'" ...... xxx

-l

0'\ 0

0 Vw

a-.

'"

-"" 00

"'" J'-l ;~ -"" x~ >< W '"


~N !:i' (ll

!!;.

"9:. ~
t:I Pl' '1:l

g. P>
0'

~ ~.
:!!
CD

0' ..,

t::

r+

-, t:I
(l) (")

0.

8' ~ 0. S· ~ S· 2:' ~ §!

po<

....
(l) (l)

,.,

I\><

N
:::j'
Cl>

g.
'1:l

en

.
I
SSS88

e;
<n
Cl>

00

Il
888
3
P>< n P><

SSSS

E..
Pl'

'"t1 tTl

S 8 8 8 .§ 8 S
e!o. ":!l.
(")

Pl ~g-:

888883888

:~

1 OJ

.-""

.....

u. '0

'N
00

tv

w
00

.:-" ......
I.Jl

..... ......

.....
0
U.

'0

<r

I.Jl

·0 0

S' ~ N ...... ..... N W N ...... 0 0'\ ~. ,_. ....l 00 ....l "' ~ ':W "00" U. tv '0 ':.j:>. 'D '0 -l N 'D

w
0

ON .-1"
I.Jl

00

N '0

v, \0
0 0

t-..) .-..J
00 I.Jl

.a-.
V>

.....

...... ...... ..... ..... ..... IV P a-. 0\ -I" .... 0 ':....l tv 0 v.j:>. '0 -::,. W 'i..l
N W 0

N
0

.....

Cil

'"t1

S'

---_

------- ._'0 '0


\,Q

0
w

VI

e
N
00

'd

'-' '-' NN
VI

2N

N 00 "-.J

><

VI

0 0

e. ......
00 0

.0

......

E
0

N ,VI
VI

00

N N

-u.

N 0

,......
00

".,..

.... x .... "0- ..... -I" N


0\ ·00

00 X

..... .,..

.......
'-' X

v...... ,_.

.::;:;

..... .....
0

e
'0 0

ao Cl '-'
-..l
U'l

0'\ W

><

,....
0

><

><

'-" V> 0

(l)

0.. '-' 0

,!:>.

·N

00

'0 00

0-

VI

><

'"
IV

'-'
.

c:r
N
V>

.e><
W

N 0

.j:>.

0,

"....l

-e- -e- -e- -e- +-l tJ cr (1) ....... ~ .B -!2.. '-' .e...... ..... w ,_. W ~ N N IV cr. ;S, §l -.. 0- lJ1 0 ~ ..... _. 00 Pl' ~ x x >< X 8 §. ~ tq III N t:: 0. w ~~ 0. s· "0 .l'-l N ~ "" Vl III s· 0 =t S 'd ~~ ;:? ~ ~ ..... 0 '? ~ I'l ~ Cl> .§ eI GI ~ ::s Pl' Ill' III 0' o ....
o-)
Q

e~ .....

--

.,.,
(1)

:--l

?' ~
(1)

§§ §§

(1)

til

0.
Q

"0


III :::;:' Pl
!;:I

r-

P>

S'

'" Pi
(")

~.
5'
(")

0::
Pl'

p..

~.
~ 0
'":l

'"

~: t::
::tI

1»'

N ~.

to
f1l

00

-o

~.
I

i 0

'" o t::
<'Il

888

sa

8SSSS

~ ~ I» d 8 8 S 8 S t:I 8 i3 ,il S8S88SS8~S8 t:I ~ ~


0'

PI
o

'" .a,
0.
('0

S'

S8

E..I-5' 2' to X

§ c:::
'"t11--

z
-e ...,
(ll.

>
r:'

....

,_.
N 00

00

.l'-l ..... "'" '"


W

00

0I.Jl

VI

'0

"....l "00 tv N IV VI

.,..
N

N 0

N
VI

......
-.l

".j:>.

"-.l '0

'-0

'0

..... W
".j:>.

\D ".j:>.

0'\

0. N .j:>.
\D

a-.

.j>.

N "0'0 '0

':....l U. '0 ..... w 0'\

...... .....

,......

'w w

..... '0

S'

'

".j:>.

...... ...... VI W U.
VI

00 '-.l 0

~ -.l

a-.

"w
IV

VI

• .j:>.

00

9-

.V> -.J

VI

IV

...... Q, ......
0

2:

u.

-I
hi hi

r~

....j sr sr Pe, <: '-' e, < '-" '-' '-' e, <: < >-l ....j Q <'D Il' Il' ,_. ...... ...... w E3 <'D ...... w <' S00 1-,,) 1»1 ...... --- ~ ~ ~ 0 S S • ...... 0 ~ ~ ~ ~ ~ I>l EI '" ~ ;;:r en co 0 <T I>l .... ::1. I» .... 0 r:::r ej ~ f!!. g <"> <"> ~ I>l s £:l @ e, § 8 a co PJ' g- ~ cr 0 ~~ <: t=: PJ< cr 0 ..... p; g. ~ ::;. s '" >-l ~ 0g; <'D ... a w DN~ Zm 00
C") III

.... ......

;-0

......

...... ......
0 :-l 0

S"l

?'

...... ...... ,_.


0

Ul

f'-

w
....j

--

--

......

<:J)

g'

... g

~ ;:J
0

$:; ~ ......

& I::

8 '" (:3

.,. '" ......

!'-l
>-l
<'D 0

-0 0

......

..., § ""
0
(l)

<T >-l ._, §0


N

e
;.:

...... 0 ~
(JQ

\0

;-0
....j <'D I::

Z ~ 1:1

cr

~ i3 ...... 0 ~g0
;.:

"u,

s
I).l ('b

C")

ft
1:;' '"

--

'? ..... t..,)


0

S· <'D .... a

Ci'
<">

C"l

S. ..,
Il'

aa a >< 0 ;.: ...... N w 0


N
I

Ul

.....

~ 1'»<
t::O :::0
l'

'-'
t-.)

,.:;, ~ -' ...... ......

-~ ~

.e

'-'

C")

-Z e ,_.
W
-<;

ttl ~ ~ og ......

..._

g
J:::
<'D I»

g
~

2. ...

::n

N 0
I

rt:l
0
I

0 0

0 0 0

5· ._. Q

...
::l

~ra
<'D

i
;:1.

~~ m
X

.,.
cr
£:l

~ ~ n ~
::>

co

I
sr 0s:: c:
C") (')

.I!

cr cr c:: ;:: o
('>

s
(')

g" g" cr c:
(') (') (')

O" g- g g g n o
(')

cr
s::
o

0"
;::

0"

c:
<">

s~
n

Fl

0"

0"

0" c:: n

cr cr ;::
n

{;;

g(")

O"

,-I

c:
<">

;-l w
00 :-l 0\ 0\ VI

"..0

\0 ·w
0 V\

,_.

':!::.
0

C\

...... ......

'"
Vl

"Vl VI

'"

"U\ V\

-o

b ,_. 00
0
VI

VI

.....

.,. ·w ......
W

'1:l ... -co .... ~, ,_. -0


0 hi

IJt

b
0

N \0

VI

-0-. VI

'"

b W 't.,
0 0 0

W u,

':...l

0-.

00

u..
1-,,)

-I=>

\0 0., ...... VI

-I=>

l-v "0

'-, ":-:t -I=> VI

...... ......

::l

...... ...... ...... ...... ..... ..... >--' ...... >--' 9"- ~ 7'- ~ ~
l-"

..... _. ~
~Z

......

z:
tj

-c <: <: 0

a
PJ<
(;>

'" e. 8. '" s·
on n en

c
V>

e ..., S
p:K

,,_,
Pl '"

e. s· s·
W

'"

- g.
'1:J <'D 0\ 0

g.
2"

a. en
C"l Il"

P"

§: ~ N 1-,) f:>- a P- i:! ~ ..... o s-

e <: e;
0-. 0


g .....
<:

··0"

a ...,
Il'

-e

<'D ;<

s =

<'D ~ III ~. :3
(l)

s ::;co

e:

g ::s

::to

g:
P0

... e.
<'D

g.
0' ....,

<3' ...

i
'-'

(J'Q

""

rJ;

(J'Q

"" "" rJ;


(JQ

cr

66

0-

cr
n
;

c:

c:
~
>-;:!'

.....
-I,).)

.....
0

VI

N
.0 0 0

'0 a

00 "N 0

"",
W

......
(1)

..,

'"-.l
0

u, '-0

:--' .....
0

--l

N u,

S'

v.

-LA VI

8I

.... .....

o ~ IS

..... ......
'-

'1::1
{1>

a
('0

'1::1
(b

.....

a
..... (b
c:

~ Co ~ S' Cil to c 0' ::I

::I
fI)

....
I>l
C")

~~
C
CIl

....,
.!:>

t-J
00

......

Pi" S· 7::

§.

00

W .!:>

N 0

...... .....
0>

\0

:::, ;- r

= eo
= ~ =
0 ;::
N
C")


;;<:

0 Q

~0
0
t-J .!:>

> Z

Q.

-=
Il'Q Jl)

c: ~I~ > ~ z ~ ..... ..... tJ :s:: r ~ ~ r- r ~ CIl ~ ..., ;; tTl tl1 m r ~ z ;;0 :> ~ ;;0 <IJ en Z ~ ~ ~ v >-l 0 wN ~ t-j~ m w~~ 0 >-l -l -. § Z0 m ~ c CO 0 :;0:: "w ,..... ~ 0 ;;0 ~ to ~ ~ 0 o rn 2':: ~ en ~ rn ;;0 'Tl N .,.. Z "'1 o ...... ~ 0 w sn N ~< .!:> 3::

0
U)

\0

00

-..l

0>

<:

<» :>

.., w
IJl

.!:>

......

~ 3:: ~

2
;g
(J)

~Ig
,l::o. W .j:>

~5
.!:>
N

t5 r'
en
>-l
N

> en
0


N N

tIl

> _- r
.!:> w

no

o ...,
N
w
t

.!:>

I>l I>l

~ .....

....

z
N .I>-

J:,..

~~~~ W N en
0 N
I

:;0::


l>:>

o
w

.!:>

\0

.-.. n. .!:> ...... w p~


W

'1::1

...... ~ ......
w

.....

,_.

.-

\0

-o

-l

....... I» l>l

.-.. ~. _,..
"0


l>l

'" ro

'"

(;'
r;

I>l

=
N
I>l

.....

:r::: _K; ~ :E ~
7::
w
N

......

>

'.,.10

N 0

;;<:

*'" ~ '"rJ ~
.j:>

~~~

:;<:i

.!:> .!:>
\0 00

'D
!Jl

>-

'0 -0
0
0

tv

.!:> !Jl w
"0

11

,-..

2.

til

II

a 0
fIl

"f I>l

...

:r::: ~

I
I

....
n

:E

\0 _.

a 0

N V.

bb
0 0

\0 0 0 V.

~ W

-l

-l 0

a 0

\0

.!:>

0> 0\ \0

0> 0

.....
w

'1::1

t-J

'0 0

a 0

.... ~ ,-.. ~

:3.

N -.l 0 "0 0

t-J
.j:> -.J

N 0\
-.J

b "0 "0 "0


0 0 0 0

VI

0>

t-J 00 V1

N
Vo

W
0

-l 0

a "\DI_"" o0 0 o0
I

.!:>

\0 \0

......

..... N 00 ..... ..... .....


W

t-J

"0 0

"0 "0
0 0

0 VI -l

'-' 00 0> 0

I'l

,E,

.... ::;'

,_.
0 0

VJ

VI

31

0-

:;d

>- >~

VI

ttl

0-

"
en
'"':l

trI

tT:
(/.)

tTl

>-l

en en
trI

trl

tTl

-'l

'"':l

00.

t"" tTl tTl


Vl

!i2

!!.

0 0.

"C

en en
0\

~X
"C

tTl

"

3 ~ ~0 en 0"0 VI ~ ~

t:1 trl

.p..

0-e "C ~ ~ 2.. ...... \0 00 C>

n o n (") 00o C'J S 0

'"

"0 b
0 0

~ tv

0 VI

tv tv

'1:l

a s·

2.

b "0
0 0

"

0\ VJ

0\

0\ W 0\

'0

ee

!I

..., ~

'0 '0 0
0

IV 00 W

\0 00 .j::;.

tv

tv -J w .'0
0 0

b
0

00 Vl

.,. 'Sl ~
tv

fi:

·0 0
0 0

VI Vl VI

.\0

0' 0'

VJ

'0 b
0 0

....
Vl

tv -J

tv tv

'1:j

VI

VI


ro

..,

,_.

p..
0
0

0\ 0\ -J

Vl

bb b 0 0
0

iJ

w ......
w
Vl

VI

.p..
00

'0

....
00 0\
(1)

.,.
a,
(1)

.....
0

0\

.p..

"0

(1)

"0 "0 "0 b i» 0 0 00

00 0

0\

~ 0

...
(1)

r:::

n'
0\ '0

'1:l
(1)

(?

So
Cil

Vl

tv

::r. _.
:::

r:::

w
o

~ g. g. §-. ~
(1)

(j)

3 (1)

s
0

0..

*' a. g, a.
3~~
(l1

0-

(l1

!!.

S 0

0-

r:E..

oonoo oo00o en en en
'T!
00
(JJ Vl

0-.

"I'l

'T!

en

g
't:I
(l1

'Tl .p..

0..

~ ::l2

W W ·0 0

tv

Vl

·0 0


~ ~
'1:l

E-. p;-

-e
8 '0
.p.. W '0 .0 0'
0 0 0 ·0 0

r:::

tv

g
W tv \D 0 VI U, \0 ·tv 0-, 0 0' 0 0
W W .j::;. .",

~
U, N \0
0 0 0 \D

~ ,....._
<;»

N 0 0

g
P>

w
0

(1)

tv

~ ~
0


.p..
0 ·0 0

~ :E1 ~ ...... ..... Vl ~ W 00 ~ ...... ...... w


OQ


0\

<
P>

bb
0 0

"

·0 0

- ,'"
0\
VJ

~ 0

.p..

0, N
0

~ VI

0\

[
P>

0' "0 -0
._"

\0 ·0 0

.... ,
Vl

yo 0

"0 '0 "0


0
0

......

N -J

.g
P>

< 0

VI

'El }.l

....
(?

tv .... ,
Vl

-J

0\ \D

"0 '0 '0 0


0 0

-J -J

0\ ~ ~ 0\

'@

s· !f

e-r-

.p.. .....
0\
Vl

·0 0

11'0 $Po s· '0'0


-.J Vl 0 ....

W .,.

-J

tv

'1:l

...

§":

.p.. .... ....., ....


-J yo

'0 '0 '0 r0o 0 0 c:

'0

Vl

tv

'd

00 0\

r-.

..., ~

......
"0
0 0\ 0\

..,.

0\ 0\ '0 0
.t:.

w .p..
Vl

-J

0 0 "0 §:
0 0 0 '-'

0 0 0

-J

tv

tv '1:l ....
{l)

......

"......_

...

-<
... (') U't:::.e:. ..... N tl
("".;

..................
0;:1
r-+'

lH

::s

tl!l

.... .....
;:1 0
....

s'::; Q
g.:::o
"d P>

~.

~ ~
(b

t:lS

'" F. >r;r:i

~0
~ (/)

~~
(1l l>'

N >-l
\0

Z o

-..1
l>'

n
N

0\

gj
co
"0
(l> (b

§
(l>

o III
(/)

(")
{.Il

~
....

rn

r-

'0

~~ _r'
{,Il_

~z~

""0
0'

.gtrl to ~ 0
{,Il I>l

I;;:;j

~g: ;r:i _.
~

>'":I s ...... >~~


~.~

t<1

b S" 0 S'

c. 7\ ~

2
{.Il

N 0 '0 0

~ trl .... ;:;0 C1I Cn a. t""


pr

'"
>

5' 7\ ~

(/) (/)

"~

;:1

~ ~~

t:::: ......

3 ,..... ~:rN
'"t:I n

-to

{1>

'0

.... ..... Cil ,..... <'+

~,'O
{1>

~ S·

~N

T' =0 0_

'=" ....°0
o-,w

:'

(p:

~~=
_, (1l

~.
;:1

~
t:;.

......
w

"0

~~' tit'

~ ~
~.
l">

S' '0 0 §:

-..1

N 0\ 00 '0 0

-..1

5'

!f.

_=
QC) ~

tn

~ c ~

Q"I

11l

ttl
0

ttl

8.

@
{1>

g
~ n

V\

..j:>.

0 0

0 '" 0

N 0 0

V1 0

...... ......
0

00 0

,g o g. I>l g. n tri w- o ,g
(1>

0-

9". n
()
Vt

o ,g
I>l 0

.g
w
0
0

o
F;
~'

.g

o
n
~'
(b

I>l

5'

Q
~

0 0

a a

g'
{1>

......
0

l-J

0
0

......

V1

,g
III

00 0

a
(l>

......

......
l.I\ Vl

.g

\0 0

...... ......
V1

.g
I>l

'"t:I

.-

~ (/)
-i

» l' I
)1

I>l

5' ......

S' ,.....

o ,g
n '"
00 0 V1

,g

~ (l>

l;J

a-.

\D V1 "0 '0 0 0

......

0 N

N C/\
Vl V1

VI

-~
"'0
0 00 0<>
W

'0
VI

00 '-J:l

0"1 ..j:>. Vl

"'0
0

'0 0

"0 0

"0 0

.... ~ 5'

'" s
"0

0\ Vol •..j:>.

Vt

.p. w

...... 'EI ~ \D

0 0

'0 0

.... ~ 0 Yo 0 5' a a a £[
w ,....
..j:>.

~r ..... ~.

N \0 N 0 '0 0

\0 0\ 0

...... ...... N ..... -o l.I\ ..j:>.


'0 0

"0 0\
W

....

~I

N 0
..j:>.

...... ......
0\
lJo

00 ·0 0

N '0 0


~.

..,.

Vl W

0 '0 0

'0 0

'0 0

- ~\ =.
::s
...... S'!,

N -.J

-..1

-:t
0

IN
Q

-o .g .....
0 0 -I Vl

< .....

.
U>

Vl 0

0 0

0 0

.....
0

00 0

c-;
0

.,.. .,..
0 N

Pl

.g
Pl

()

fr'

Pl

ct

w 0
0

N 0

V1

.....

.......

00 0

0\

.l:>0

N V1

.g
Pl

gn

s· ~

'"CI
GO

b
0

-.l

00

@
e-t

0 0

Ei'

i.

'D '0 0

N 0\ ...... ...... ...., 0

-.l

....,

N IV

,......
0

V.> .j>.

...... ......
0 Vl 0 0

0b

00

•-1»
0 0

...... "0 "0 b 00


v.

0N

A 0\

.j>.

,!-'
0 0

.....

"0
0

N -I 0

'0

:.:t
0 0

-.l

·0
0

'D N


ff:

..... ..... -I 0
.......
00 0 W 0

'0 '0 b '0 0 0

...... ......

0\ 0-

VI

GO

....

'D '0 0

.....
.j:>.

.~
0
0

.....
0 0

IV 0

'0
.,......!-

0'0 . -.l ·0 0

b
0

IS

,_,
G

""

if

<.

:= .....

l~

x~xX a Cl a Q
'"C -..l VI
-.l

ez

a ......
00

Q ,00

a ......
0

0 Cl ,_. c0

'D
VI

v.

;5

..... .....,

0aa

Cl

VI

-.l

o0 0

VI

~~~~

0 0

'"0 '"C ww
0 n

~ ~ ~ ~ ~ rJJ rrJJ ~ ?5 0 ~ ~ ~

-§ s
~
V>

;:s
0

'"0 '"C
N 0

as
CJl

N 0

n 1=

P-

g.

> > >- >

g
~

gg

B i::3 ..... '" §

§§
CJl

0. P.

0.

2.

..., eJ Pl P- o..

@' @'
0. 0.

g!

,-I 0

...., ..... ...., ..... ,.... 0


0

ee

'0

'0

'"CI -I» 0 ..... Vl w


Vt

.,..

0 0

-I ·0 0

~ ..... ~ ....

18
....
00 -.l 0

N
0

.....

0 ·0 0

·0 00

0\ -.l 00 w 'D

a "0 "0
.,..
Vt

...... ,_.

'0

00 00

0· ...... ·

CE"

-.l 0 0 0 ·0 0

VI

V1 .j:>. N VI 00 0- N -.l 00 ·0 ·0 00

....,
-.l 0

.....

.....

.....

"0 0

-....]

.....,

\0

V1 ....,

....,
U.

'[

'0 0

"0
0

....

ww W -....] 0\ .j>. ,_.. w '0 '0 ·0


0 0 0

-....]

00

00

.,. 'Q ,....


U>

_.
~ ~

u.I
I:-.)

~

o o t"'" >- g' :g .., 0 :'! en ~ .., .a 1= S· g; ""!:t. § .... <0 @ ::c .... .... S· 'S §' .... ~ a.. S <0 <0 § 0'"d <::: ......
0

g
<0
l"il
(1)

'"d

(ll

.~

'-A>
V1

i:j

I>' r-e-

.0

~P 0 ~
1..>

~ 0
El
(ll (ll

0' n p)<
1>"

~.

.g

~~ a
]»' <1>
(l>

!1

0I»

1"<

o 0
p.. w
0 C/l 0
Ol

?"
0
0

po

0w
0 C/J 0

o 0
0w
0 CIl 0
W

'-'1 0 .0 0\ 0 0

::c I>l

:- ?<
!1

v.

;'

C.

.0 VI 0 .0 0-. 0 .0
-.]

s
El
(1)

o 0
0w

?"
0
0

P'

0]»

§
§
<:::
i'<"
(")

S'

<::)

Vl <::)

VI C>

.0
00 0
<::)

S. S> ct ::l 'S< 2' .... 5' §l a -6. n 0'


co N ::;,.
(I)

,g 2"
C/J I>l 1>"

'"d

g
@
(ll

s· .., ;;? ~ g ~a 2'


G? t1
(t) (t)

>---l
0 -..l

C/J

<::)

'd

c:

a t1 ,.., ~ @'
(ll

C. w

o 0

'" ~
I>l

0'

~.
l:I
til

w C/l '"d >-1 .§ S.


0 C>
<::) Vl

o ....
(1)

1>"

<::::
::r-

I>'

~~

%j 8 i3

a
(l>

a§s

c::
~
1

~ ~ e:~
(1)

<:
Cl>

1>'(
I

~
I

s
(ll

11>

cn

::I

<::)

(ll

8,
00

w
0
W

::s

,.....

,....
t-..,) CQ

N
0

......
0

t -e

"w

\0 00 0

00

-.]

-.]

-.. ,.....

......

8' ~ 0'
II><
(")

Pl'

(b

s: S<
I

~:
01 N

;;;p ..... l"< 8'


(")

ili

(ll

@
11>

...
(")

IV t1 >-1 S' 1::' 3' i:j <::) S. <::) S0 1>"

C. w 0..

;!1.
(ll (ll

s
en

l»<

,,,,,
1>"
I

~.
]»(

...... ~
I

00

'"
VI

CQ

\0 \0

-..J

~ IV

"0 w
VI

w
0
VI

..... -.... .....


""[

"0
l"l

!'Il

'"I

'Cl
""[

!'Il

5' 0

'Tj

r0-

(JQ

0-. i'<"

§
"C
(ll

iu-)
0

IV '0-. 0

"'" . ..,_
(ll

w
0

0-.

..... --<.oj

[.
N
VI

0-

,..... .... ><: -o Vl w '-.i W 0


Cj

-(I)

(b

~:
VI 0

s
0

0-

>-J

~ 0
N

w
""[

(")

-3

......
-..l

"'"
,.....
[J
0\ \0

-..J 0\

<: ~ ;;t>W
0

=== -3
l"l

,.....

-.]

"'"
0 -..l 0

oe

\0

-o

VI

-..l -..J

VI

0 0

VI

0
0

0-, W W 0

-a
u.I

... ... .....


u.I

;:
u.I 1.0

.a
0
G (1)

:1, 0..
I>'

--- Fl (b
(I)

(b

"0'
t'1l

5,
(b

o. 0

....
[

-" "'
8 C1>
is''

;;0

S
(l)

tV

-- ~ p
(b

~~ ~

., .§ p ro~ ro
'd
I'!I til

.f.>..

~ ~ 0

(]Q

0'\ i'<"

0
'0 n>
til
(I)

;- 13

... =
n

51 I'!I
l"l

::s ....

~ ;s:: 9 s;;!
r:J)

....
::s
c: -3
n

.,

to

r-

(/)

::s

~.

>r
~
"" § ..... S' q
t'1l
(J]

>---l

>
Qo

:;J
~
1.1'1

c:

;:
W
u.I lit -l

-3

~
~o
u.I

.g.

c:

C>

..... N

'"

......

':J:,.
Vl

......

"'"

00

\0 '-D

01 -..l -..l

0\ 0 0

01 0

g
(ll

i.

0. Cl>

ro (b

-----

_-----~ ~ I>'
0
t-t

l1>

0 'd

<:

0..

~.

'" ~a.
C>

g.
cr'
I>l

(ii' 0..

5'
0

.- ~=~ ::r: a
~
0

;:: on

g. [ g
§
0

trJ

~ ~ ~

-8-

...,

.g
~, 'd

c: '"

....
~

c. S'
po

-..l

a a

1 ~ :r:: ::r:: 00
V> <::)

::r::
(')

a
0

VI

a a

g:
~

~8 ...., .... s· 2'


(J]

2"

(ll


Q

~(ll

.... ~

"0

'd
""[

til

'" s
Cl>
("J

tl,

g .0 ::R is'' :3
(1)

"-.]

'"
'-0

-' 00

.- ...... ..,_ \D ...... ..... v.l

..... ~
!.>J C> I)J

00

§: '"d ~ .~ .,
(1)

c:

;po
0

QO

'0
f

...
1.0 1.0

~ Ul
~,

e-.
.-

e .... §' §: .... e><


~
3
(l) (1)

IV

~.

8
(t)

p (!Cl

S'
~
(1)

....

...... ...... 0..,_ 0

N N

......

"'"

...... :E
0'\

e-+

"g'
-,
(!Cl

u.I u.I

g.

C1>

0' ~.
C>

.j:>.

§ a

W
0

.p.. .0U1

w!~

't:l

'" \0

w ".f.>..

,lP.

..,

(!Cl

0'

<;;>

VI

0'1

5'

j3'

o
-....l

00

00 0

CO