Sunteți pe pagina 1din 6
Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova DISPOZITIA nr. 46 din 11 noiembrie 2022 in conformitate cu art, 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul starii de urgent, de asediu si de razboi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132- 137, art. 696), cu modificarile ulterioare, art. 2 din Hotararea Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea starii de urgent (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 52%, art. 63"), cu modificatile ulterioare, Hotarérea Parlamentului nr. 105/202 privind prelungirea stirii de urgent (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 119, art.216!), Hotirarea Parlamentului nr. 163/202 privind prelungirea starii de urgenti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 186, art.352!), Hotirdrea Parlamentului nr. 245/2022 privind prelungirea starii de urgent (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 245, art. 472), Hotararea Parlamentului nr. 278/2022 privind prelungirea starii de urgenta (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 307, art. 604) si pet. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotirarea Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), cu modificarile ulterioare, Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova DISPUNE: 1.in vederea asigurarii securitatii energetice prin cresterea capacititii de cumpirare a gazelor naturale si energiei electrice de catre SA ,Energocom”: 1.1. Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (3) din Legea finantelor publice si responsabilitatii bugetar-fiscale nr. 181/2014, se modificd Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021, in scopul alocrii mijloacelor financiare catre SA »Energocom” in suma de 4000,0 mil.lei pentru majorarea capitalului social si 3000,0 mil lei, recreditare din contul proiectelor finantate din surse externe, dup’ cumurmeaza: 1.1.1, Volumul veniturilor bugetului de stat se majoreazi la total cu 1350,0 mil.lei, dintre care: - 850,0 mil.lei din contul majorarii volumului intrarilor a granturi pentru suport bugetar; - 350,0 mil.lei constituie majorarea incasiilor la impozitul pe venitul persoanelor juridice; - 150,0 millei din contul diminu&rii sumei restituirilor la taxa pe valoarea adaugata. 1.1.2, Volumul cheltuielilor bugetului de stat se diminueaza la total cu 1300,0 mil. lei din contul diminuarii alocatiilor pentru fondurile de urgenta ale Guvernului (1100,0 mil.lei din fondul de interventie si 200,0 mil. lei din fondul de rezerva). 1.1.3. Deficitul bugetului de stat se diminueaz cu 2650,0 mil.lei 1.1.4, Sursele de finantare a deficitului bugetului de stat se diminueaza la total cu 2650,0 mil lei, dintre care: - 4000,0 mil.lei constituie majorarea la actiuni si alte forme de participare in capital in interiorul tari (reflectate in buget cu semnul ,, minus - 3000,0 millei constituie majorarea imprumuturilor recreditate institutiilor nefinanciare, pentru recreditarea SA ,Energocom” in cadrul proiectului »Securitatea furnizarii gazelor naturale in Republica Moldova” (reflectate in buget cu semnul ,, minus”); - 3000,0 mil.lei constituie majorarea intrarilor de imprumuturi externe pentru proiectele finantate din surse externe; - 1350,0 mil.lei constituie modificarea soldurilor de mijloace banesti la conturile bugetului de stat. 1.2. La solicitarea Agentici Proprietatii Publice, Ministerul Finanfelor va asigura transferul mijloacelor financiare pentru majorarea capitalului social, mentionate la pet. 1.1, in contul bancar al SA ,,Energocom”. 1.3. Prin derogare de la Legea nr. 1134/1997 privind societifile pe actiuni, Legea nr. 192/1998 privind Comisia Nationala a Pietei Financiare, Legea nr. 220/2007 privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice si a intreprinzitorilor individuali, SA »Energocom” va depune la Comisia National a Piefei Financiare actele privind emisiunea suplimentara de actiuni doar in scop de notificare gi efectuare a inscrierilor corespunzitoare in Registrul emitentilor de valori mobiliare. 1.4, Comisia Nationala a Piefei Financiare va efectua inscrierile corespunzitoare emisiunii de actiuni ale SA ,,Energocom” in Registrul emitentilor de valori mobiliare prin derogare de la legislatia aplicabilé si, respectiv, va emite hotararea corespunz&toare fara perceperea taxelor si platilor aferente. 1.5. Prin derogare de la art. 45 alin. (1) si (2) din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, SA ,,Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” nu va percepe comisioanele stabilite conform cadrului normativ pentru inregistrarea valorilor mobiliare in cadrul emisiunii suplimentare de actiuni ale SA ,,Energocom”, 1.6. Mijloacele banesti destinate majorarii capitalului_ social al SA .Energocom” pot fi utilizate pana la inregistrarea modificarilor in statutul societafii si in Registrul de stat al persoanelor juridice. 2. In vederea asiguririi necesarului de lichiditati pentru achizitionarea pacurii de ctre SA ,,Termoelectrica”: 2.1. Prin derogare de la pet. 54 din Regulamentul cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energeticd si modul de stabilire si plat a compensatiilor pentru achitarea facturilor la energie, aprobat prin Hottirarea Guvernului nr.704/2022, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va efectua plata in avans in suma de 200,0 mil. lei cétre SA. ,,Termoelectrica” a compensafiilor pentru achitarea facturilor la energia termica consumatorilor vulnerabili, din Fondul de reducere a vulnerabilitatii energetice. 2.2. Prin derogare de la pet. 55 din Regulamentul cu privire a atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetica si modul de stabilire si plata a compensatiilor pentru achitarea facturilor la energie, aprobat prin Hottirdrea Guvernului nr.704/2022, Ministerul Finantelor va efectua finanfarea cheltuielilor stipulate in subpct. 2.1 din prezenta dispozitie conform documentelor de plata, in ziua prezentarii acestora de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. 2.3. SA ,,Termoelectrica” va raporta lunar catre Ministerul Muneii si Protectiet Sociale compensatiile efectiv acordate consumatorilor vulnerabili, conform Regulamentului cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetic si modul de stabilire si plati a compensatiilor pentru achitarea facturilor la energie, aprobat prin Hotarérea Guvernului nr.704/2022. 2.4. in cazul in care suma avansului depaseste suma compensatiilor acordate si raportate pentru sezonul de incAlzire 2022/2023, soldul va fi restituit de SA Termoelectrica” cAtre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. 3. Pe perioada situatiei exceptionale - situatie de alerta pe piata energiei electrice (instituité prin Dispozitia CSE nr. 42 din 13 octombrie 2022), Comisiile pentru Situafii Exceptionale ale autoritéilor administratiei publice locale (de nivelul al doilea) vor intreprinde urmatoarele actiuni: 3.1. vor adopta, in termen de 5 zile de la emiterea prezentei dispozifii, un plan de masuri, aplicabil 1a nivel teritorial, de reducere a consumului de energie gi il vor publica pe pagina web oficial a consiliilor raionale/municipale si alte mijloace de informare disponibile; 3.2. vor emite dispozitii pentru a asigura aplicarea masurilor de reducere a consumului de energie; 3.3. vor publica, pnd la data de 15 a fieoirei luni, pe pagina web oficialé a consiliilor raionale/municipale, rapoartele de monitorizare a misurilor de reducere a consumului de energie. 3.4. La elaborarea planurilor de msuri de reducere a consumului de energie, Comisiile pentru Situatii Exceptionale ale autoritatilor administratiei publice locale se vor ghida inclusiv de prevederile, aplicabile autoritatilor publice locale, din tabelul 9 din anexa nr, 2 1a Hotardrea Guvernului nr. 606/2022 cu privire la aprobarea unor misuri de prevenire si atenuare a impactului crizei energetice in caz de limitare a furnizitii gazelor naturale si pregatire pentru perioada sezonului de incdlzire 2022- 2023. 4, Subpet. 1.4.3 din Dispozitia nr. 44 din 25 octombrie 2022 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale va avea urmatorul cuprins:: 1.4.3. vor asigura intreruperea iluminatului stradal pe timp de zi (intre orele 07:00 si 17:00)” energiei electrice Vulcinesti-Chisindu, prin derogare de la art. 74 alin, (1), art. 76 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizifiile publice si art. 66 alin. (3) si (5) din Legea finantelor publice si responsabilitatii bugetar-fiscale nr. 181/2014, Ministerul Finanfelor va inregistra contractul nr. 13/2022 din 16 septembrie 2022 de achizitionare a serviciilor de consultant de cercetare si dezvoltare pentru elaborarea Planului de Acfiuni privind Stramutarea. 6.Prin derogare de la prevederile Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Institutia Public& ,,Serviciul Tehnologia Informatiei gi Securitate Cibernetica”, ale Nomenclatorului serviciilor prestate $i a tarifelor la acestea, aprobati prin Hotirarea Guvernului nr. 193/2019, Institutia Publica ,,Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica” va asigura gratuit conectarea, functionarea gi asisten{a tehnicd a numarului de telefon 080005000 pentru Centrul de Apel destinat consultitii telefonice a solicitantilor referitor la inregistrarea si indeplinirea cererilor de atribuire a categoriei de vulnerabilitate energeticd prin intermediul platformei https://compensatii.gov.md. 7. in temeiul pet.7 din Regulamentul Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 1340/2001, pet. 6 din Regulamentul cu privire la clasificarea situatiilor exceptionale si la modul de acumulare si prezentare a informafiilor in domeniul protectiei populatiei si teritoriului in caz de situatii exceptionale, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 1076/2010, Ministerul Afacerilor Interne va accesa instrumentele Mecanismului de Protectie Civila al Uniunii Europene pentru solicitarea asistentei internationale, conform necesititilor inaintate de catre autoritaile publice centrale. 8. La punctul 1.1 din Dispozitia nr. 45 din 31 octombrie 2022 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale, literele a) si b) vor avea urmtorul cuprins: » a) orice persoand fizica in privinta cdreia exista informatii credibile ca: i) a fost in perioada 2010 — prezent sau este Ja momentul actual beneficiar efectiv al unei persoane juridice de comun cu o persoand supusd sancfiunilor; ii) a avut in perioada 2010 — prezent sau are la momentul actual beneficii financiare, far a avea statut de salariat sau fard a presta o activitate ce ar urma sd fie remuneratd, din partea unei persoane juridice al cdrei beneficiar efectiv a fost /este o persoana supusa sancfiunilor; aavut in perioada 2010—prezent sau are la momentul actual relatii comune de afaceri cu o persoan& supusé sanctiunilor sau cu persoanele juridice ale caror beneficiar efectiv a fost /este o persoana supusa sanctiunilor; iv) a fost in perioada 2010 —prezent sau este la momentul actual fondator sau detinator al unor actiuni sau cote-parti ale unei persoane juridice despre credibile ca beneficiar efectiv a fost /este o persoana supus’ sanetiunilor; vy) a fost in perioada 2010 — prezent sau este la momentul actual administrator sau gestionar efectiv al unei persoane juridice al carei beneficiar efectiv a fost /este o persoana supusa sanctiunilor; a inregistrat/inregistreazi pe numele siu sau a acordat/acorda suportul la inregistrarea pe numele persoanelor terte a unor drepturi, a unor bunuri imobile sau mobile, a unor persoane juridice care aparfineaw/apartin unei persoane supuse sanctiunilor sau unei persoane juridice ale carei beneficiar efectiv a fost /este 0 persoana supusa sanctiunilor; b) orice persoana juridica in privinta cdreia exista informatii credibile ca: i) persoana supusii sancfiunilor este unicul fondator sau define, personal sau prin persoane interpuse, mai mult de 50% de actiuni sau cote-parti; in perioada 2010 — prezent sau la momentul actual beneficiar efectiv al acesteia este o persoanai supus sanctiunilor; in perioada 2019— prezent sau la momentul actual a avut/are relafii comune de afaceri cu o persoan’ supusa sanctiunilor sau cu persoanele juridice al c&ror beneficiar efectiv a fost /este o persoana supusa sanctiunilor; iv) in perioada 2019 — prezent sau la momentul actual a initiat/initiazd raporturi juridice pentru aparitia sau stingerea unor drepturi sau obligatii la indicatia sau in interesul unei persoane supuse sanctiunilor. ” 9. in vederea susfinerii a unui numar mai mare de familii defavorizate in perioada rece a anului in contextul majorarii preturilor la sursele de incalzire: 9.1. Prin derogare de la art. 151 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 133/2008 cu privire la ajutorul social, cu modificarile ulterioare, si de la prevederile pet.471 alin. al doilea lit. b) din Regulamentul cu privire la modul de stabilire si plat a ajutorului social, aprobat prin Hotirarea Guvernului nr. 1167/2008, cu modificarile ulterioare, incepand cu data de 1 noiembrie 2022 si pe durata valabilitafii starii de urgent, ajutorul pentru perioada rece a anului se stabileste si se acorda familiilor solicitante de ajutor social care au un venit global mediu lunar mai mare decdt venitul lunar minim garantat conform legislatiei si mai mic decat nivelul venitului lunar minim garantat majorat de 2,6 ori. 9.2. Prin derogare de la pet. 3 din notele din anexa nr. 5 la Regulamentul mentionat la punctul 12.1, incepand cu data de 1 noiembrie 2022 si pe durata valabilitatii starii de urgent, in cazul stabilirii ajutorului pentru perioada rece a anului, Ja evaluarea indicatorului de la pet.33 din Lista caracteristicilor si punctajul aferent pentru evaluarea bunastirii familiei din aceeasi anex, nivelul venitului lunar minim garantat se ia in considerare cu majorare de 2,6 ori. 9.3. Solicitarile de acordare a ajutorului social inregistrate la reprezentantul structurii teritoriale de asistenta sociala incepand cu 1 noiembrie 2022 pana la intrarea in vigoare a prevederilor prezentei dispozitii se reexamineaza in mod automat in cadrul Sistemului informational automatizat ,,Asistenta socialé”, care va verifica eligibilitatea pentru acordarea/neacordarea dreptului prin prisma prevederilor legii nominalizate sia prezentei hotardri si va emite decizii fara a fi depusd o noua cerere pentru acordarea ajutorului social. 10. —Dispozitiile Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova sunt obligatorii si executorii pentru conducatorii autoritatilor administratiei publice centrale si locale, ai agentilor economici, ai institutiilor publice, precum si pentru cetaiteni si alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova. 11. Prezenta dispozitie intra in vigoare din momentul emiterii si se publica pe pagina web oficial a Guvernului. Natalia GAVRILITA

S-ar putea să vă placă și