Sunteți pe pagina 1din 3

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr.

101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de


atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor
sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune
de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea
Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu
modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă
următoarea

DECIZIE
Nr. 772/C8/650
Data: 11.04.2022

Prin contestația nr. 20 din data de 14.03.2022, depusă la serviciul


de curierat rapid Fan Courier Express în data de 14.03.2022 (AWB:
4073200013552), înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a
Contestațiilor cu nr. 13500 din data de 15.03.2022, formulată de către
Societatea Civilă de Avocați „PERJU, ROTARU & ASOCIAȚII”, cu sediul
profesional în București, șoseaua Nicolae Titulescu nr. 48, etaj 4, sector
1, înființată prin decizia Baroului București nr. 2326 din data de
10.07.2006, reprezentată prin avocat coordonator Serghei Perju, în
calitate de lider al asocierii Societatea Civilă de Avocați „PERJU, ROTARU
& ASOCIAȚII” – ECOMMACT ORD SRL – DORALEX COM SRL, împotriva
rezultatului procedurii de licitație deschisă organizată de ADMINISTRAȚIA
FONDULUI PENTRU MEDIU, cu sediul în București, Splaiul Independenței
nr. 294, sector 6, în calitate de autoritate contractantă, în vederea
atribuirii contractului având ca obiect „Servicii de consultanță pentru
realizarea unei analize-diagnostic (due diligence) privind situația juridică
și tehnică de mediu a unor depozite de deșeuri industriale, care fac
obiectul hotărârii Curții Europene de Justiție în cauza c-301/17 din 2018
și evaluarea condițiilor aplicării Legii 255/2010”, s-a solicitat:
- anularea raportului procedurii nr. 12942/03.03.2022 și a
proceselor-verbale de evaluare ce au stat la baza acestuia din
perspectiva:
- reținerii greșite a caracterului admisibil al ofertei
câștigătoare depuse de asocierea „POP PAUL – Cabinet de Avocat”
– WHITEBALL CAPITAL SRL – „BRICIU TRAIAN-CORNEL – Cabinet
de Avocat” – „DRAGOMIR ȘI ASOCIAȚII” Societate Profesională de
Avocați cu Răspundere Limitată;
- punctajului greșit acordat asocierii clasate pe locul III pentru
factorii de evaluare tehnici;
- reținerii greșite a caracterului admisibil al ofertei clasate pe
locul IV și, în subsidiar, a punctajului acordat acestei asocieri
pentru factorii de evaluare tehnici;

Pagina 1 din 3
- anularea actelor subsecvente raportului procedurii, inclusiv a
comunicărilor conținând rezultatul procedurii;
- obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertelor în
conformitate cu dispozițiile legale incidente și cu decizia ce urmează a fi
pronunțată în prezenta cauză;
- constatarea caracterului nejustificat al refuzului autorității
contractante de a permite accesul la actele dosarului cu excepția celor
declarate și dovedite a fi confidențiale de către ofertanți;
- repunerea în termenul de motivare completă a contestației într-un
termen rezonabil, de maxim 3 zile, de la data studiului dosarului la sediul
Consiliului.
Prin cererea de intervenție voluntară nr. 135 din data de
24.03.2022, transmisă prin poșta electronică (e-mail) în data de
24.03.2022 ora 22:18, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a
Contestațiilor cu nr. 15583 din data de 25.03.2022, asocierea „POP PAUL
– Cabinet de Avocat” – WHITEBALL CAPITAL SRL – „BRICIU TRAIAN-
CORNEL – Cabinet de Avocat” – „DRAGOMIR ȘI ASOCIAȚII” Societate
Profesională de Avocați cu Răspundere Limitată, prin liderul de asociere
“POP PAUL – CABINET DE AVOCAT”, înființat prin decizia Baroului
București nr. 1407 din data de 31.05.2021, având CIF RO20352702, cu
sediul profesional în București, Str. Prof. Ion Bogdan nr. 4-6, etaj 4-5,
sector 1, reprezentat legal prin Paul Pop, a solicitat:
- admiterea, în principiu, a cererii de intervenție;
- respingerea contestației asocierii Societatea Civilă de Avocați
„PERJU, ROTARU & ASOCIAȚII” – ECOMMACT ORD SRL – DORALEX COM
SRL ca neîntemeiată și nelegală.
Contestația și cererea de intervenție vor fi soluționate împreună,
având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, cu
modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 67 alin.
(1) din Codul de procedură civilă.
Procedura de soluționare în fața Consiliului s-a desfășurat în scris.

Pentru aceste motive,


în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,
CONSILIUL DECIDE:

Admite în parte contestația nr. 20 din data de 14.03.2022 depusă


de Societatea Civilă de Avocați „PERJU, ROTARU & ASOCIAȚII”, în
calitate de lider al asocierii Societatea Civilă de Avocați „PERJU, ROTARU
& ASOCIAȚII” – ECOMMACT ORD SRL – DORALEX COM SRL, în
contradictoriu cu ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU.
Anulează actele autorității contractante privind decizia de stabilire
ca admisibilă și câștigătoare a ofertei asocierii „POP PAUL – Cabinet de
Avocat” – WHITEBALL CAPITAL SRL – „BRICIU TRAIAN-CORNEL –
Cabinet de Avocat” – „DRAGOMIR ȘI ASOCIAȚII” Societate Profesională
Pagina 2 din 3
de Avocați cu Răspundere Limitată, precum și comunicările privind
rezultatul procedurii.
Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de maximum 10 zile
lucrătoare de la primirea deciziei Consiliului, să ducă la îndeplinire
măsurile de remediere și anume să reevalueze oferta depusă de
asocierea „POP PAUL – Cabinet de Avocat” – WHITEBALL CAPITAL SRL –
„BRICIU TRAIAN-CORNEL – Cabinet de Avocat” – „DRAGOMIR ȘI
ASOCIAȚII” Societate Profesională de Avocați cu Răspundere Limitată, cu
respectarea dispozițiilor legale și a celor evocate în considerente.
Respinge din contestația nr. 20 din data de 14.03.2022 depusă de
Societatea Civilă de Avocați „PERJU, ROTARU & ASOCIAȚII”, în calitate
de lider al asocierii Societatea Civilă de Avocați „PERJU, ROTARU &
ASOCIAȚII” – ECOMMACT ORD SRL – DORALEX COM SRL ca lipsite de
interes capetele de cerere vizând anularea raportului procedurii nr.
12942/03.03.2022 și a proceselor-verbale de evaluare ce au stat la baza
acestuia din perspectiva punctajului greșit acordat asocierii clasate pe
locul III pentru factorii de evaluare tehnici și a reținerii greșite a
caracterului admisibil al ofertei clasate pe locul IV și, în subsidiar, a
punctajului acordat acestei asocieri pentru factorii de evaluare tehnici,
deoarece aceste capete sunt îndreptate împotriva ofertelor clasate pe
locuri inferioare (locul III și locul IV) celei deținute de autoarea
contestației.
Încuviințează în principiu și respinge cererea de intervenție
voluntară accesorie în sprijinul autorității contractante depuse de „POP
PAUL – Cabinet de Avocat”, în calitate de lider al asocierii „POP PAUL –
Cabinet de Avocat” – WHITEBALL CAPITAL SRL – „BRICIU TRAIAN-
CORNEL – Cabinet de Avocat” – „DRAGOMIR ȘI ASOCIAȚII” Societate
Profesională de Avocați cu Răspundere Limitată în ceea ce privește
contestația formulată de Societatea Civilă de Avocați „PERJU, ROTARU &
ASOCIAȚII”, în calitate de lider al asocierii Societatea Civilă de Avocați
„PERJU, ROTARU & ASOCIAȚII” – ECOMMACT ORD SRL – DORALEX COM
SRL.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părțile cauzei.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de
10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării
la cunoștință de către alte persoane vătămate.

Pagina 3 din 3

S-ar putea să vă placă și