Sunteți pe pagina 1din 2

Republica Моldоvа

Сопs ili ul М uпiсiраl U пghепi


Primarul Muпicipiului Uпghепi

З600, Str, Nalionala 7, mun. Ungheni, Republica Moldova, te|. (2з6) 2.24,з7, fж. (2з6) 2.З1.8l

DISPOZITIE пr. 332-02/1-7


diп 05.12.2022,

Cu privire la сопчосаrеа
Consiliului Municipal Ungheni

iп temeiul art. 1б alin, (3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administra{ia
publicй locali,

DISPUN:

Se сопчоасi Consiliul Municipal Uпфепi in gedinjё оrdiпагЁ, ре data de 16.12.2022, |а


orele 15:00, in sala de gedinle а Primйriei Municipiului Ungheni, cu utmЁtоаrеа ordine de zi:

Сч privire la арrоЬаrеа, stabilirea ýi рчпеrеа in aplicare а impozitului ре Ьчпчrilе


1.
imobiliare, impozitului fчпсiаr qi taxelor locale репtrч апчl 2023 ре teritoriul municipiului
Ungheni
Raportor: V. fйrапu, specialist principal iп рrоЫеmе реrсереrе fiscalЁ, Т. Pavliuc, contabil-gef
2. Cu privire la аргоЬаrеа bugetului municipiului Ungheni pentru апчl 2023, in
рrimа lесtчrй
Raportor : Т. Pavliuc, contabil-qef
3. Cu privire la арrоЬаrеа bugetului municipiului Ungheni репtrч anul 2023, in а
doua lесtчrй
Raportor : Т. Pavliuc, contabil-gef
4. Cu privire la prelungirea contractelor de locafiune, stabilirea pli{ii de loca(iune
репtrч апчl 2023
Raportor : Т. Pavliuc, contabi1-9ef
5. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Municipal Ungheni iп
instan{ele de judecatй
Raportor: Т. Gavriliuc, secretarul СМ Ungheni
б. Diverse

Рrimаr Аlехапdru AMBROS


iпtruпirеа comisiilor de specialitate ale consiliului Municipal:

, 1. Comisia Sосiаlй - 15.12.2022, ora 13:00, biroul - CIC.

2. Comisia iпчi{imiпt, culturi, tineret, sport - 15.I2.2022, ora 15:00, biroul - CIC.
3. Comisia Есопоmiе, buget 9i fiпап{е - 15.12.2021, ora 17:00, biroal - CIC,

S-ar putea să vă placă și