Sunteți pe pagina 1din 121

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL

COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 1 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea 1 Elaborat Verificat Aprobat Numele si prenumele 2 Mehedintu Lucica Lungu Mirel Apostolescu Constantin Ion

Functia 3 Contabil Administrator public Primar

Data 4

Semnatura 5

1.1 . 1.2 . 1.3

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 2 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4

Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia I Revizia 1 Revizia 2

2.1. 2.2. 2.3

2 x

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 3 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul difuzarii 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 1 Aplicare Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri Exemplar nr.: 2 1 1 Compartiment 3 Contabilitate Contabilitate Nume si prenume 5 Mehedintu Lucica Mehedintu Lucica Data primirii 6 Semnatura 7

Functia 4

1 1

Contabilitate Contabilitate

Mehedintu Lucica Mehedintu Lucica

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 4 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

4. SCOP 4.1. Stabilirea unui set unitar de reguli pentru intocmirea si actualizarea Registrului de riscuri; 4.2. Stabilirea responsabilitatilor privind intocmirea si actualizarea Registrului de riscuri.

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 5 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

5. DOMENIU Procedura se aplica de catre intregul personal de conducere, precum si de catre persoana desemnata cu intocmirea acestui registru privind activitatea financiar-contabila, din cadrul Primariei Magurele.

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 6 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

6. DOCUMENTE DE REFERINTA a) Regulamentul de Organizare si functionare al Primariei Magurele. b) Fisa postului aferenta fiecarui post implicat in furnizarea de date pentru intocmirea si actualizarea Registrului de riscuri, precum si in intocmirea si actualizarea acestui instrument de lucru utilizat in gestionarea riscurilor . c) Standardul 11 Managementul riscului din Codul controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.946/2005. d) Standardul M.A.I. A nr.006/2006 aprobat conform Dispozitiei secretarului general al ministerului nr.467109 din 20.11.2006.

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 7 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

7. DEFINITII SI ABREVIERI

1. Organizatie - Persoanele care lucreaza impreuna pentru atingerea unor obiective prestabilite .O organizatie poate fi o autoritatea publica, deasemenea sunt considerate si componentele structurale ( servicii, birouri etc.) 2. Obiective Scopurile pe care si le stabileste o organizatie . Obiectivele reprezinta rezultatele ce trebuie obtinute la nivelul organizatiei si la nivelul fiecarei componente structurale din cadrul acesteia . 3. Risc O problema (situatie, eveniment etc.) care nu a aparut inca, dar care poate apare in viitor, caz in care obtinerea rezultatelor prealabil fixate este amenintata sau potenta .In prima situatie riscul reprezinta o amenintare, iar in cea de-a doua, riscul reprezinta o opotunitate.Riscul reprezinta incertitudinea in obtinerea rezultatelor dorite si trebuie privit ca o combinatie intre probabilitate si impact. 4. Probabilitatea de materializare a riscului Reprezinta o masura a posibilitatii de aparitie a riscului, determinata apreciativ sau prin cuantificare, atunci cand natura riscului si informatiile disponibile permit o astfel de evaluare. 5. Impactul Reprezinta consecinta asupra rezultatelor (obiectivelor), daca riscul s-ar materializa.Daca riscul este o amenintare, consecinta asupra rezultatelor este negativa, iar daca riscul este o oportunitate, consecinta este pozitiva. 6. Expunere la risc Consecintele, ca o combinatie de probabilitate si impact, pe care le poate resimti o organizatie in raport cu obiectivele prestabilite, in cazul in care riscul se materializeaza . 7. Materializarea riscului Translatarea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului) in cel al certitudinii (al faptului implinit). Riscul materializat se transforma dintr-o problema posibila intr-o problema dificila, daca riscul reprezinta o amenintare, sau intr-o situatie favorabila, daca riscul reprezinta o oportunitate. 8. Atenuarea riscului Masurile intreprinse pentru diminuarea probabilitatii (posibilitatii) de aparitie a riscului sau/si de diminuare a consecintelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor) daca riscul s-ar materializa. Mai concis, atenuarea riscului reprezinta diminuarea expunerii la risc, daca acesta este o amenintare. 9. Evaluarea riscului Evaluarea consecintelor materializarii riscului, in combinatie cu evaluarea probabilitatii de materializare a rsicului. Mai concis, evaluarea riscului reprezinta evaluarea expunerii la risc. 10. Risc inerent Expunerea la un anumit risc, inainte sa fie luata vreo masura de atenuare a lui. 11. Risc rezidual Expunerea cauzata de un anumit risc dupa ce au fost luate masuri de atenuare a lui. Masurile de atenuare a riscurilor apartin controlului intern.Din aceasta cauza riscul rezidual este o masura a eficacitatii controlului intern . 12. Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor- Toate procesele privind identificarea, evaluarea si aprecierea riscurilor, stabilirea responsabilitatilor, luarea de masuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodica si monitorizarea progresului.

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 8 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

13. Controlul intern Orice actiune / masura provenita din organizatie, luata in scopul gestionarii riscurilor.Aceste masuri pot fi luate fie pentru a diminua impactul in cazul materializarii riscurilor, fie pentru a reduce probabilitatea de materializare a riscurilor.

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 9 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

8. DESCRIEREA PROCEDURII I REFERITOR LA RESPONSABILUL DE RISC 1. Directorul Direciei Judeene de Statistic Satu Mare reprezentat prin Ghiriti Sorin Clin numeste prin Decizie persoana care va intocmi si actualiza Registrul de riscuri aferent activitatii financiar-contabile, precum si responsabilii de risc care vor fi sefii nivelelor ierahice din cadrul Compartimentului de Gestiune resurse i contabilitate, persoanele nominalizate luand la cumnostinta sub semnatura . 2. Fiecare sef ierahic identifica toate activitatile desfasurate de personalul subordonat . 3. Seful fiecarui nivel ierahic analizeaza fisele posturilor aferente personalului din subordine . 4. Seful fiecarui nivel ierahic intocmeste in 2 exemplare o lista cu activitatile desfasurate de personalul din subordine, conform modelului din anexa 3. 5. Seful fiecarui nivel ierahic identifica in functie de specificul si particularitatile acestuia, impreuna cu personalul din subordine, obiectivele corespunzatoare activitatilor inscrise in Anexa 3. 6. Seful fiecarui nivel ierahic analizeaza obiectivele cuprinse in regulamentul de Organizare si functionare al Direciei Judeene de Statistic Satu Mare stabilite pentru domeniul de activitate de care raspunde . 7. Seful fiecarui nivel ierahic identifica, impreuna cu personalul din subordine, riscurile inerente care pot afecta desfasurarea activitatilor din domeniul de activitate de care raspunde si implicit realizarea obiectivelor specifice ale acestuia, avand in vedere faptul ca fiecare activitate este supusa unor evenimente, actiuni sau amenintari din interiorul ori exteriorul nivelului ierahic respectiv, iar fiecare obiectiv specific este adus la indeplinire prin desfasurarea uneia sau mai multor activitati . 8. Seful fiecarui nivel ierahic elaboreaza in 2 exemplare un Tabel cuprinzand obiectivele specifice si riscurile asociate acestora, conform modelului din Anexa 4. 9. Directorul DJS Satu Mare convoaca o sedinta de analiza, la care participa intregul personal de conducere din cadrul DJS Satu Mare, avand ca scop discutarea continutului tabelelor cuprinzand obiectivele specifice si riscurile asociate acestora, in vederea identificarii tuturor obiectivelor pe care urmeaza sa le realizeze si a riscurilor ce por afecta indeplinirea acestor obiective, la sfarsitul acestei sedinte de analiza fiind

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 10 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

intocmit intr-un singur exemplar un proces verbal de catre persoana desemnata sa redacteze . 10. Seful fiecarui nivel ierahic prezinta directorului DJS, Tabelul cuprinzand obiectivele specifice si riscurile asociate, in vederea analizarii si avizarii. 11. In cazul cand se hotaraste completarea sau modificarea Tabelelor, sefii nivelelor ierahice efectueaza completarile si modificarile, si supun apoi noile Tabele spre aprobare directorului DJS. 12. Seful fiecarui nivel ierahic aduce la cunostinta personalului din subordine Tabelul cuprinzand obiectivele specifice si riscurile asociate acestora, aprobat, pentru a fi in masura sa faca propuneri de fundamentare care vor fi incluse in Planul de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente. 13. Seful fiecarui nivel ierahic stabileste pe baza unei grile de apreciere, mentionata in Anexa 5, nivelul impactului si al probabilitatii pentru fiecare din riscurile inerente identificate, si acceptate de catre directorul DJS in urma sedintei de analiza, iar prin combinarea celor doua variante determina nivelul de risc inerent . 14. Seful fiecarui nivel ierahic inscrie valorile celor doua variabile (impactul sau probabilitatea ), precum si nivelul de risc inerent in Baza de calcul ce va fi intocmita in 2 exemplare, conform modelului din Anexa 4. 15. Seful fiecarui nivel ierahic, in urma unor consultari cu personalul din subordine, intocmeste in 2 exemplare un Plan de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente, conform modelului din Anexa 7. 16. Directorul DJS convoaca o sedinta de analiza, la care participa intregul personal de conducere din cadrul DJS Satu Mare, avand ca scop discutarea Planurilor de actiune pentru a vedea daca prin punerea acestora in aplicare riscurile inerente vor fi reduse la un nivel care sa asigure realizarea in mod cert a obiectivelor stabilite, la sfarsitul acestei sedinte de analiza fiind intocmit un proces-verbal de catre persoana desemnata sa redacteze . 17. Seful fiecarui nivel ierahic prezinta Planul de actiune directorului DJS. 18. In cazul in care se hotaraste completarea sau modificarea Planurilor de actiune, sefii nivelelor ierahice efectueaza completarile si modificarile corespunzatoare, si supun apoi noile Planuri de actiune spre aprobare directorului DJS. 19. Seful fiecarui nivel ierahic aduce la cunostinta personalului din subordine Planul de actiuni aprobat, in vederea implementarii actiunilor de minimizare a riscurilor inerente indentificate si acceptate.
10

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 11 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

20. Seful fiecarui nivel ierahic stabileste pe baza grilei de apreciere mentionata in Anexa 3, nivelul impactului si al probabilitatii pentru riscurile reziduale rezultate dupa aplicarea masurilor de minimizare a riscurilor inerente identificate si acceptate, iar in urma inmultirii celor doua variabile determina riscul rezidual. 21. Seful fiecarui nivel ierahic, intocmeste in 2 exemplare, cu 72 de ore inainte de implinirea termenului de 6 luni de la ultima revizuire a riscurilor inerente, Situatia privind stadiul implementarii actiunilor de minimizare si evaluarea riscurilor reziduale din cadrul fiecarui nivel ierahic, conform modelului din Anexa 8, pe care o prezinta spre analiza directorului DJS. 22. Directorul DJS analizeaza pe baza Registrului de riscuri prezentat de persoana desemnata sa intocmeasca si sa actualizeze registru de riscuri, impreuna cu intregul personal de conducere din cadrul DJS Satu Mare, la implinirea termenului de 6 luni de la ultima revizuire, Situatiile privind stadiul implemantarii actiunilor de minimizare si evaluarea riscurilor reziduale din cadrul nivelelor ierahice ale DJS Satu Mare pentru a evalua efectul actiunilor de minimizare si implicit rezultatul gestionarii riscurilor, care este reliefat de variatia valorii nivelului de risc rezidual fata de valoarea nivelului de risc inerent, si a stabili masurile corespunzatoare in vederea aducerii riscurilor inerente la un nivel care poate fi tolerat . La sfarsitul sedintei de analiza, se intocmeste intr-un singur exemplar, un proces-verbal de catre persoana desemnata sa redacteze procesele verbale . 23. Seful fiecarui nivel ierahic inmaneaza persoanei care intocmeste si actualizeaza Registrul de riscuri exemplarul nr.1 al Anexelor 3-7, in termen de 48 ore de la inregistrarea, avizarea sau aprobarea documentelor respective, pastrand exemplarul nr.2 al acestor anexe. 24. Registrul de riscuri este intocmit centralizat pentru intreaga organizatie de persoana desemnata sa intocmeasca si sa actualizeze Registrul de riscuri, iar la terminarea sedintei de analiza are ca tema gestionarea riscurilor, procesul- verbal al sedintei respective.

11

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 12 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

II. REFERITOR LA INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI 1. Persoana desemnata sa intocmeasca si sa actualizeze Registrul de riscuri constituie un dosar care va cuprinde toate documentele primite, referitoare la intocmirea si actualizarea registrului de riscuri . 2. Persoana desemnata sa intocmeasca si sa actualizeze Registrul de riscuri deschide Registrul de riscuri aferent activitatii financiar contabile intr-un singur exemplar si efectueaza inscrierile in acest registru in termen de 72 ore de la primirea exemplarului 1 al Anexelor 1-9, pe baza datelor din aceste anexe. 3. Completarea si actualizarea Registrului de riscuri se va face numai de catre persoana desemnata prin Decizie . 4. La sfarsitul fiecarei pagini a Registrului de riscuri se va inscrie obligatoriu mentiunea INTOCMIT cu precizarea gradului profesional sau functiei, dupa caz, a numelui si prenumelui, urmata de semnatura persoanei care completeaza si actualizeaza Registrul de riscuri. 5. Persoana desemnata prin Decizie va colora dupa completare coloanele 7 si 13 ale Registrului de riscuri, pentru fiecare pozitie, cu urmatoarele culori corespunzator urmatoarelor intervale valorice, astfel: a) culoarea verde pentru intervalul cuprins intre [ 1-3), reprezentand risc scazut; b) culoarea galbena pentru intervalul cuprins intre [3-6), reprezentand risc mediu; c) culoarea rosie pentru intervalul cuprins intre [6-9), reprezentand risc ridicat.

12

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 13 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

9. RESPONSABILITATI 1. Directorul DJS, avizeaza tabelul cuprinzand obiectivele si riscurile asociate acestora, si Situatia privind stadiul implementarii actiunilor de minimizare si evaluarea riscurilor reziduale, intocmite de seful fiecarui nivel ierahic . 2. Directorul DJS verifica semestrial revizuirea riscurilor inerente si actualizarea Registrului de riscuri . 3. Directorul DJS aproba Planurile de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente . 4. Sefii nivelurilor ierahice din cadrul DJS Satu Mare analizeaza obiectivele specifice pe care le au de indeplinit, in vederea identificarii riscurilor inerente corespunzatoare acestor obiective si stabilirii nivelului imapactului, al probabilitatii si al riscului inerent. 5. Sefii nivelelor ierahice verifica Planurile de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente in faza de propunere, iar dupa aprobarea acestora monitorizeaza modul de punere in practica de catre personalul din subordine. 6. Sefii nivelelor ierahice impactul si probabilitatea dupa punerea in practica a Planurilor de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente, in vederea determinarii nivelului acestora si calcularii de risc rezidual. 7. Persoana desemnata prin Decizie, intocmeste corect Registrul precum si verifica concordanta dintre coloanele registrului . 8. Sefii nivelelor ierahice respecta termenul de revizuire semestriala a riscurilor inerente si aceptate in cadrul DJS Satu Mare . 9. Persoana desemnata prin Decizie verifica existenta tuturor documentelor ce stau la baza inscrierilor din Registrul de riscuri. 10. Persoanele care utilizeaza acesta procedura aplica forma initiala, precum si varianta/ variantele revizuita/revizuite de la data intrarii in vigoare a acesteia/acestora .

13

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 14 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

10. ANEXE Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8 Anexa 9 Lista cu activitatile desfasurate in cadrul compartimentului financiar contabil Tabel cuprinzand obiectivele specifice si riscurile inerente asociate, in cadrul compartimentului financiar contabil Stabilirea factorilor de risc, a ponderilor i nivelurilor de apreciere al riscurilor Stabilirea nivelului riscului i a punctajului total al riscului activitatea financiar-contabil Clasarea operaiilor n funcie de analiza riscului activitatea financiarcontabil Tabelul puncte tari i puncte slabe activitatea financiar-contabil Plan de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente identificate in cadrul compartimentului financiar contabil Situatie privind stadiul implementarii actiunilor de minimizare si evaluarea riscurilor reziduale in cadrul compartimentului financiar contabil Model Registru de riscuri

14

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 15 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

ANEXA 1 __________________ AVIZAT, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE Lista activitatilor desfasurate in cadrul COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL Denumirea postului caruia ii Denumirea activitatii corespunde activitatea Organizarea registrelor de contabilitate Conducerea contabilitii Conducerea activitii financiare Elaborarea bilanului contabil Elaborarea contului de execuie bugetar Organizarea sistemului de raportare a datelor financiar contabile ctre management Organizarea i efectuarea controlului financiar preventiv Fiabilitatea sistemului informatic financiar- contabil Organizarea i efectuarea arhivrii documentelor financiar-contabile Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Intocmit, Contabil

Nr. Crt. 1.

Pozitia postului in statul de organizare 31, 32 31, 32 32 31, 32 31, 32 31, 32 31 31 31, 32

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

15

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 16 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

ANEXA 2 __________________ AVIZAT, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE TABEL cuprizand obiectivele specifice si riscurile inerente asociate la nivelul Compartimentului financiar contabil Denumirea activitatii/activitatilor Denumirea obiectivelor Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice corespunzatoare acestora specifice 1 2 3 ORGANIZAREA 1.Registrul-jurnal 1. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de REGISTRELOR DE ntocmire a Registrului-jurnal CONTABILITATE 2. Neactualizarea Registrului-jurnal 3. Completarea eronat a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor 2. Registrul-inventar 4. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului-inventar 5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registruluiinventar 6. Completarea incorect a Registrului-inventar 7. Neactualizarea sistematic a Registrului-inventar 3. Cartea Mare 8. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a registrului Cartea Mare 9. Completarea incorect a registrului Cartea Mare

Nr. crt. 0 1.

16

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 17 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare 11. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor 12. Procedurile/monografia privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor nu este cunoscut de personalul desemnat 13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i investiiilor 14. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau construirea unor obiective (custodii, recepii pariale i finale etc.) 15. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. Procedurile/monografia privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscut de personalul desemnat

2.

CONDUCEREA CONTABILITII

4. Contabilitatea imobilizrilor i investiiilor

5. Contabilitatea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

17

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 18 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 18. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19. Evidenierea eronat a costurilor de achiziie, de prelucrare i a valorii de ieire, prin nerespectarea principiului permanenei metodelor de evaluare 20. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a datoriilor i creanelor 21. Procedurile/monografia privind evidena contabil a datoriilor i creanelor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a datoriilor i creanelor 23. Neactualizarea sumelor datorate sau de ncasat 24. nregistrarea eronat n alte conturi dect cele aferente naturii acestor operaiuni 25. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare i funcionare a casieriei

6. Contabilitatea datoriilor si creanelor

7. Contabilitatea trezoreriei

18

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 19 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 26. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc 27. Procedurile/monografia privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a operaiunilor de cas i de banc 29. nregistrarea eronat n alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau casierie 30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de cas 31. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activitii de casierie 32. Neasigurarea securitii spaiului destinat casieriei 33. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a cheltuielilor de personal 34. Procedurile/monografia privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a cheltuielilor cu personalul

8. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul

19

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 20 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2 9. Contabilitatea subveniilor

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 36. nregistrarea eronat n contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a subveniilor 38. Procedurile/monografia privind evidena contabil a subveniilor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a subveniilor 40. nregistrarea eronat a subveniei primite 41. Lipsa documentelor justificative la nregistrarea n contabilitate a subveniilor 42. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a transferurilor 43. Procedurile/monografia privind evidena contabil a transferurilor nu este cunoscut de personalul desemnat 44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a transferurilor 45. nregistrarea eronat a sumelor transferate diferene ntre sumele transferate i cele evideniate 46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii

10. Contabilitatea transferurilor

11. Contabilitatea rezultatelor inventarierii

20

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 21 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 48. Procedurile/monografia privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii nu este cunoscut de personalul desemnat 49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a rezultatelor inventarierii 50. Evidenierea eronat a diferenelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar, 51. Stabilirea eronat a soldurilor conturilor inventariate n Registrulinventar 52. Netransmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. 53. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind ntocmirea balanelor de verificare 54. Procedurile/monografia privind evidena contabil a ntocmirii balanelor de verificare nu este cunoscut de personalul desemnat 55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea balanelor de verificare 56. Preluarea eronat a datelor cuprinse n fiele conturilor 57. Balanele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Inexistena unui sistem privind evidena tehnic-operativ 59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea evidenei tehnic-operative

12. ntocmirea balanelor de verificare

13. Evidena tehnic-operativ

21

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 22 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2 14. Activitatea de plat/ncasare a datoriilor, respectiv creanelor

Nr. crt. 0 3.

Denumirea obiectivelor specifice 1 CONDUCEREA ACTIVITII FINANCIARE

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 60. nregistrarea eronat n sistemul de eviden tehnic-operativ (evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu regim special etc.). 61. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor 62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor 63. Situaia analitic a creditorilor i debitorilor nu concord cu cea sintetic a acestora 64. Netransmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii sumelor 65. Inexistena unui sistem de valorificare operativ a situaiilor rezultate din activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor 66. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 68. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69. ntrzieri n plata impozitelor i taxelor datorate statului 70. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare

15.Activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului

16. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare

22

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 23 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2 17. nchiderea execuiei bugetare anuale

Nr. crt. 0 4.

Denumirea obiectivelor specifice 1 ELABORAREA BILANULUI CONTABIL

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 71. Inexistena evidenei realizrii veniturilor extrabugetare 72. Nenchiderea conturilor care nu trebuie s aib sold la sfritul anului (casa, disponibiliti n cont n lei/valut, cheltuieli, venituri) 73. Nerespectarea principiului independenei exerciiului (momentul recunoaterii veniturilor i cheltuielilor) 74. Necalcularea i nenregistrarea n contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibil) 75. Nerealizarea decontrilor interne 76. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice cu bugetul statului la sfritul anului 77. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanului contabil 78. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a bilanului contabil 79. Raportarea unor date eronate n situaiile financiare anexe la bilanul contabil 80. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanului contabil 81. Nerespectarea corelaiilor bilaniere 82. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetar

18. Regularizarea cu bugetul statului 19. Elaborarea i verificarea bilanului contabil

5.

ELABORAREA

20. Determinarea prevederilor

23

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 24 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2 bugetare iniiale i finale, conform clasificaiei bugetare 21. Preluarea plilor din fiele sintetice n contul de execuie bugetar

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1 CONTULUI DE EXECUIE BUGETAR

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 83. Nestabilirea influenelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificaiei bugetare

6.

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE RAPORTARE A DATELOR FINANCIAR CONTABILE CTRE MANAGEMENT

84. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea contului de execuie bugetar 85. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuie bugetar 86. Preluarea eronat a sumelor din fiele conturilor sintetice n contul de execuie bugetar 22. Elaborarea anexelor la contul de 87. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea execuie bugetar anexelor la contul de execuie bugetar 88. Nerespectarea corelaiilor de baz ntre contul de execuie bugetar i anexe 89. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a anexelor la contul de execuie bugetar 23. Sistemul raportrilor financiar- 90. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind organizarea contabile, cu excepia bilanului sistemului de raportare a datelor financiar-contabile, cu excepia contabil i a contului de execuie bilanului contabil i a contului de execuie bugetar bugetar 91. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportrilor financiar-contabile

24

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 25 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2 24. Asigurarea exactitii sistemului de raportare financiar-contabil

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 92. Lipsa raportrilor sistematice a informaiilor financiar-contabile ctre management 93. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiz a informaiilor financiar-contabile 94. Comunicarea unor informaii incorecte sau inadecvate 95. Inexistena procedurilor scrise /cadrului metodologic de aplicare a CFP 96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 97. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea i actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 98. Inexistena ordinului de numire a persoanelor care acord viza CFP 99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP 100. Nerealizarea evalurii persoanelor care acord viza CFP 101. Lipsa vizelor CFP pe documente 102. Acordarea nejustificat a vizei CFP 103. Inexistena sau necompletarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP
25

7.

ORGANIZAREA I EFECTUAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

25. Cadrul de reglementare al CFP

26. Nominalizarea/ retragerea i evaluarea persoanelor care acord viza CFP 27. Exercitarea acordrii/refuzului vizei CFP 28. Conducerea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 26 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2 29. Raportarea trimestrial i anual a activitii CFP 30. Manualul de utilizare a sistemului informatic financiarcontabil 31. Atribuirea responsabilitii persoanelor care au acces la sistemul informatic

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 105. Raportarea unor date incomplete sau nereale 106. Nerespectarea termenelor de raportare 107. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind funcionalitatea sistemului informatic financiar-contabil 108. Lipsa aprobrii manualului de utilizare 109. Neatribuirea responsabilitilor persoanelor care au drept de operare i consultare a sistemului informatic; 110. Neasigurarea proteciei mpotriva accesrii de ctre persoane neautorizate prin sistem de parole 111. Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuie 112. Neinstruirea sistematic a utilizatorilor sistemului informatic 113. Neinformarea periodic sau ori de cte ori este necesar asupra modificrilor survenite n sistemul informatic 114. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate 115. Utilizarea unor proceduri automate incorecte 116. Acces neautorizat la informaiile financiar-contabile din baza de date 117. Nerespectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces

8.

FIABILITATEA SISTEMULUI INFORMATIC FINANCIAR-CONTABIL

32. Pregtirea profesional a personalului implicat n utilizarea sistemului informatic 33. Procesarea datelor n cadrul sistemului informatic 34. Sistemul de prevenire/detectare a accesrilor i modificrilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus .a.)

26

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 27 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
Denumirea activitatii/activitatilor corespunzatoare obiectivelor specifice 2

Nr. crt. 0

Denumirea obiectivelor specifice 1

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora 3 118. Nedesemnarea personalului pentru verificarea i modificarea periodic a parolelor de acces 119. Inexistena procedurilor privind arhivarea dosarelor financiarcontabile 120. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii privind arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau pe suport informatic 121. Neinstruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de arhivare 122. Inexistena unor proceduri scrise privind pstrarea documentelor n timpul anului 123. Neasigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii 124. Pregtirea necorespunztoare a dosarelor financiar-contabile n vederea arhivrii. 125. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale

9.

ORGANIZAREA I EFECTUAREA ARHIVRII DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE

35. Cadrul normativ i procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiarcontabil 36. Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor 37. Sistemul de pstrare al documentelor pn la predarea la arhiv 38. Locaiile de depozitare provizorii i definitive a documentelor financiar-contabile 39. Activitatea de arhivare

27

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 28 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Intocmit, Contabil

28

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 29 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

ANEXA 3 __________________ STABILIREA FACTORILOR DE RISC, A PONDERILOR I NIVELURILOR DE APRECIERE AL RISCURILOR Factori de risc (Fi) Aprecierea controlului intern F1 Aprecierea cantitativ F2 Aprecierea calitativ F3 Ponderea factorilor de risc (Pi) P1 50% Nivelul de apreciere al riscului (Ni) N1 Exist proceduri i se aplic Impact financiar sczut Vulnerabilitate mic N2 Exist proceduri, sunt cunoscute, dar nu se aplic Impact financiar normal Vulnerabilitate medie N3 Nu exist proceduri Impact financiar ridicat Vulnerabilitate mare

P2 30%

P3 20%

29

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 30 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

ANEXA 4 __________________ AVIZAT, Data:___________ ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE STABILIREA NIVELULUI RISCULUI I A PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCULUI ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABIL Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ Obiecte Descrierea riscului intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 1. Registrul-jurnal 1. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului-jurnal 2. Neactualizarea Registrului-jurnal 3. Completarea eronat a Registruluijurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor 0,5 0,5 0,5 3 2 3 0,3 0,3 0,3 1 1 2 0,2 0,2 0,2 3 2 2

Nr. crt.

Obiective

Punctajul total

1.

ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE

2,4 1,7 2,5

30

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 31 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 1 3 2 3 2 2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 1 1 1 1 2 2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3 1 3 2 3 2 3

Punctajul total

2. Registrul-inventar

3. Cartea Mare

4. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului-inventar 5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar 6. Completarea incorect a Registruluiinventar 7. Neactualizarea sistematic a Registrului-inventar 8. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a registrului Cartea Mare 9. Completarea incorect a registrului Cartea Mare 10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare

2,4 1,0 2,4 1,7 2,4 2,0 2,2

31

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 32 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 2 0,3 1 0,2 1

Punctajul total

2.

CONDUCEREA CONTABILITII

4. Contabilitatea imobilizrilor i investiiilor

11. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor 12. Procedurile/monografia privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor nu este cunoscut de personalul desemnat 13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i investiiilor 14. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau construirea unor obiective (custodii, recepii pariale i finale etc.)

1,5

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5 0,5

2 1

0,3 0,3

1 3

0,2 0,2

3 1

1,9 1,6

32

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 33 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20%

Punctajul total

5. Contabilitatea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

15. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. Procedurile/monografia privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscut de personalul desemnat 17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5 0,5

2 2

0,3 0,3

1 2

0,2 0,2

1 3

1,5 2,2

33

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 34 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20%

Punctajul total

6. Contabilitatea datoriilor si creanelor

18. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19. Evidenierea eronat a costurilor de achiziie, de prelucrare i a valorii de ieire, prin nerespectarea principiului permanenei metodelor de evaluare 20. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a datoriilor i creanelor 21. Procedurile/monografia privind evidena contabil a datoriilor i creanelor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5 0,5

1 2

0,3 0,3

1 1

0,2 0,2

1 1

1,0 1,5

34

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 35 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 3 2 1 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 1 1 2 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 3 2 2 1

Punctajul total

7. Contabilitatea trezoreriei

22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a datoriilor i creanelor 23. Neactualizarea sumelor datorate sau de ncasat 24. nregistrarea eronat n alte conturi dect cele aferente naturii acestor operaiuni 25. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare i funcionare a casieriei 26. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc

1,5 2,4 1,7 1,5 1,0

35

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 36 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20%

Punctajul total

27. Procedurile/monografia privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a operaiunilor de cas i de banc 29. nregistrarea eronat n alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau casierie 30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de cas 31. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activitii de casierie

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,4

0,5 0,5 0,5

3 1 3

0,3 0,3 0,3

1 2 1

0,2 0,2 0,2

2 2 3

2,2 1,5 2,4

36

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 37 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 3 2 0,3 0,3 2 3 0,2 0,2 2 3

Punctajul total

8. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul

9. Contabilitatea subveniilor

32. Neasigurarea securitii spaiului destinat casieriei 33. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul 34. Procedurile/monografia privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. nregistrarea eronat n contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a subveniilor

2,5 2,5

0,5

0,3

0,2

2,5

0,5 0,5 0,5

2 3 1

0,3 0,3 0,3

1 1 1

0,2 0,2 0,2

1 3 1

1,5 2,4 1,0

37

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 38 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20%

Punctajul total

10. Contabilitatea transferurilor

38. Procedurile/monografia privind evidena contabil a subveniilor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a subveniilor 40. nregistrarea eronat a subveniei primite 41. Lipsa documentelor justificative la nregistrarea n contabilitate a subveniilor 42. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a transferurilor 43. Procedurile/monografia privind evidena contabil a transferurilor nu este cunoscut de personalul desemnat

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2 1 2 1 2

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

1 1 1 1 1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2 1 1 1 1

1,7 1,0 1,5 1,0 1,5

38

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 39 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 1 1 0,3 0,3 0,3 0,3 1 2 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 2 3 1 2

Punctajul total

11. Contabilitatea rezultatelor inventarierii

44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a transferurilor 45. nregistrarea eronat a sumelor transferate diferene ntre sumele transferate i cele evideniate 46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii 48. Procedurile/monografia privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii nu este cunoscut de personalul desemnat 49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a rezultatelor inventarierii

1,7 2,2 1,0 1,2

0,5

0,3

0,2

2,3

0,5

0,3

0,2

1,4

39

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 40 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20%

Punctajul total

12. ntocmirea balanelor de verificare

50. Evidenierea eronat a diferenelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate n Registrulinventar, 51. Stabilirea eronat a soldurilor conturilor inventariate n Registrulinventar 52. Netransmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. 53. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind ntocmirea balanelor de verificare 54. Procedurile/monografia privind evidena contabil a ntocmirii balanelor de verificare nu este cunoscut de personalul desemnat

0,5

0,3

0,2

1,4

0,5 0,5 0,5 0,5

2 3 2 1

0,3 0,3 0,3 0,3

1 2 1 2

0,2 0,2 0,2 0,2

3 3 1 2

1,9 2,7 1,6 1,5

40

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 41 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 1 2 2 2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 2 1 2 1 2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 2 1 3 3 2

Punctajul total

13. Evidena tehnicoperativ

55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea balanelor de verificare 56. Preluarea eronat a datelor cuprinse n fiele conturilor 57. Balanele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Inexistena unui sistem privind evidena tehnic-operativ 59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea evidenei tehnic-operative 60. nregistrarea eronat n sistemul de eviden tehnic-operativ (evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu regim special etc.).

1,0 2,5 1,0 2,2 1,9 2,2

41

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 42 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20%

Punctajul total

3.

CONDUCEREA ACTIVITII FINANCIARE

14. Activitatea de plat/ncasare a datoriilor, respectiv creanelor

61. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor 62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor 63. Situaia analitic a creditorilor i debitorilor nu concord cu cea sintetic a acestora 64. Netransmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii sumelor 65. Inexistena unui sistem de valorificare operativ a situaiilor rezultate din activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5 0,5

3 2

0,3 0,3

2 2

0,2 0,2

2 1

2,5 1,8

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

1,2

42

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 43 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20%

Punctajul total

15.Activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului

16. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare

66. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 68. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69. ntrzieri n plata impozitelor i taxelor datorate statului 70. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71. Inexistena evidenei realizrii veniturilor extrabugetare

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 1 3 1 1

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2 2 2 1 2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2 3 1 1 2

1,5 1,7 2,3 1,0 1,5

43

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 44 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20%

Punctajul total

4.

ELABORAREA BILANULUI CONTABIL

17. nchiderea execuiei bugetare anuale

72. Nenchiderea conturilor care nu care trebuie s aib sold la sfritul anului (casa, disponibiliti n cont n lei/valut, cheltuieli, venituri) 73. Nerespectarea principiului independenei exerciiului (momentul recunoaterii veniturilor i cheltuielilor) 74. Necalcularea i nenregistrarea n contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibil) 75. Nerealizarea decontrilor interne 76. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice cu bugetul statului la sfritul anului 77. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanului contabil

0,5

0,3

0,2

1,3

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 1 1 2 1

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2 1 1 1 2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2 1 1 1 2

1,5 1,0 1,0 1,5 1,5

18. Regularizarea cu bugetul statului 19. Elaborarea i verificarea bilanului contabil

44

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 45 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 1 2 2 2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 2 1 3 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 1 1

Punctajul total

5.

ELABORAREA CONTULUI DE EXECUIE BUGETAR

20. Determinarea prevederilor bugetare iniiale i finale, conform clasificaiei bugetare 21. Preluarea plilor din fiele sintetice n contul de execuie

78. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a bilanului contabil 79. Raportarea unor date eronate n situaiile financiare anexe la bilanul contabil 80. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanului contabil 81. Nerespectarea corelaiilor bilaniere 82. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetar 83. Nestabilirea influenelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificaiei bugetare 84. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea contului de execuie bugetar

1,0 1,8 1,0 2,1 1,5 1,5

0,5

0,3

0,2

1,3

45

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 46 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 2 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 1 2 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 2 1 2

Punctajul total

bugetar

22. Elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar

85. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuie bugetar 86. Preluarea eronat a sumelor din fiele conturilor sintetice n contul de execuie bugetar 87. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar 88. Nerespectarea corelaiilor de baz ntre contul de execuie bugetar i anexe 89. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a anexelor la contul de execuie bugetar

1,0 1,0 1,5 1,5 1,2

46

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 47 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20%

Punctajul total

6.

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE RAPORTARE A DATELOR FINANCIAR CONTABILE CTRE MANAGEMENT

23. Sistemul raportrilor financiarcontabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar

90. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiarcontabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar 91. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportrilor financiar-contabile 92. Lipsa raportrilor sistematice a informaiilor financiar-contabile ctre management 24. Asigurarea 93. Nedesemnarea persoanelor exactitii sistemului responsabile cu activitatea de analiz a de raportare informaiilor financiar-contabile financiar-contabil 94. Comunicarea unor informaii incorecte sau inadecvate

0,5

0,3

0,2

1,4

0,5 0,5 0,5 0,5

1 1 3 2

0,3 0,3 0,3 0,3

1 1 1 1

0,2 0,2 0,2 0,2

1 1 2 1

1,0 1,0 2,2 1,5

47

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 48 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 1 2 1 1 1 1 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2 2 1 1 1 2 2 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2 2 2 1 1 1 1 2

Punctajul total

7.

ORGANIZAREA I EFECTUAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

25. Cadrul de reglementare al CFP

26. Nominalizarea/ retragerea i evaluarea persoanelor care acord viza CFP 27. Exercitarea acordrii/refuzului vizei CFP

95.Inexistena procedurilor scrise /cadrului metodologic de aplicare a CFP 96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 97. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea i actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 98. Inexistena ordinului de numire a persoanelor care acord viza CFP 99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP 100. Nerealizarea evalurii persoanelor care acord viza CFP 101. Lipsa vizelor CFP pe documente 102. Acordarea nejustificat a vizei CFP

2,5 1,5 1,7 1,0 1,0 1,3 1,3 1,2

48

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 49 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 2 0,3 1 0,2 1

Punctajul total

28. Conducerea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 29. Raportarea trimestrial i anual a activitii CFP 8. FIABILITATEA SISTEMULUI INFORMATIC FINANCIARCONTABIL 30. Manualul de utilizare a sistemului informatic financiarcontabil

103. Inexistena sau necompletarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 105. Raportarea unor date incomplete sau nereale 106. Nerespectarea termenelor de raportare 107. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind funcionalitatea sistemului informatic financiar-contabil 108. Lipsa aprobrii manualului de utilizare

1,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 1 1 2 2

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

1 1 1 1 1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3 1 1 2 1

1,4 1,0 1,5 1,7 1,5

49

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 50 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 2 2 2 2 1 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 1 1 1 2 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3 2 1 1 2 1 2

Punctajul total

31. Atribuirea responsabilitii persoanelor care au acces la sistemul informatic

32. Pregtirea profesional a personalului implicat n utilizarea sistemului informatic 33. Procesarea datelor n cadrul sistemului informatic

109. Neatribuirea responsabilitilor persoanelor care au drept de operare i consultare a sistemului informatic; 110. Neasigurarea proteciei mpotriva accesrii de ctre persoane neautorizate prin sistem de parole 111. Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuie 112. Neinstruirea sistematic a utilizatorilor sistemului informatic 113. Neinformarea periodic sau ori de cte ori este necesar asupra modificrilor survenite n sistemul informatic 114. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate 115. Utilizarea unor proceduri automate incorecte

2,4 1,7 1,5 1,5 2,0 1,0 1,2

50

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 51 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 0,5 2 3 2 0,3 0,3 0,3 1 2 1 0,2 0,2 0,2 3 3 2

Punctajul total

9.

ORGANIZAREA I EFECTUAREA ARHIVRII DOCUMENTELO R FINANCIARCONTABILE

34. Sistemul de prevenire/detectare a accesrilor i modificrilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus .a.) 35. Cadrul normativ i procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiarcontabil 36. Desemnarea personalului responsabil cu arhivarea

116. Acces neautorizat la informaiile financiar-contabile din baza de date 117. Nerespectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces 118. Nedesemnarea personalului pentru verificarea i modificarea periodic a parolelor de acces 119. Inexistena procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile

1,9 2,7 1,7

0,5

0,3

0,2

2,0

120. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii privind arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau pe suport informatic 51

0,5

0,3

0,2

1,0

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 52 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativ calitativ intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0,5 0,5 1 2 0,3 0,3 1 1 0,2 0,2 2 2

Punctajul total

documentelor 37. Sistemul de pstrare al documentelor pn la predarea la arhiv 38. Locaiile de depozitare provizorii i definitive a documentelor financiar-contabile 39. Activitatea de arhivare

121. Neinstruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de arhivare 122. Inexistena unor proceduri scrise privind pstrarea documentelor n timpul anului 123. Neasigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii

1,2 1,7

0,5 124. Pregtirea necorespunztoare a dosarelor financiar-contabile n vederea arhivrii. 125. Nepredarea dosarelor financiarcontabile la termenele legale Intocmit,

0,3

0,2

2,5

0,5 0,5

1 2

0,3 0,3

1 1

0,2 0,2

2 1

1,2 1,5

Data:__________________

52

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 53 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Contabil

NOT: Punctajul total al riscurilor operaiei/activitii respective se stabileste n baza formulei de calcul: Pt = N i Pi
i =1 n

unde: P = punctajul total; t N i = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat; P = ponderea criteriilor de risc i

Pentru continuarea analizei, se grupeaz riscurile n urmtoarele trei categorii: Riscuri mici 1,0 - 1,7 Riscuri medii 1,8 - 2,2 Riscuri mari 2,3 - 3,0

53

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 54 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

ANEXA 5 __________________ AVIZAT, Data:___________ ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE CLASAREA OPERAIILOR N FUNCIE DE ANALIZA RISCULUI ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABIL

54

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 55 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt. 1.

Obiective ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE

Obiecte 1. Registrul-jurnal

Riscuri semnificative 1. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului-jurnal 2. Neactualizarea Registrului-jurnal 3. Completarea eronat a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor 4. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului-inventar 5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar 6. Completarea incorect a Registrului-inventar 7. Neactualizarea sistematic a Registrului-inventar 8. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a registrului Cartea Mare 9. Completarea incorect a registrului Cartea Mare 10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare 11. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor

Punctaj total 2,4 1,7 2,5 2,4 1,0 2,4 1,7 2,4 2,0 2,2 1,5

Clasare Mare Mic Mare Mare Mic Mare Mic Mare Mediu Mediu Mic

OBS.

Nu

2. Registrul-inventar

Nu Nu

3. Cartea Mare

2.

CONDUCEREA CONTABILITII

4.Contabilitatea imobilizrilor i investiiilor

Nu

55

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 56 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative 12. Procedurile/monografia privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor nu este cunoscut de personalul desemnat 13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i investiiilor 14. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau construirea unor obiective (custodii, recepii pariale i finale etc.) 15. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. Procedurile/monografia privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscut de personalul desemnat 17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

Punctaj total 2,2 1,9

Clasare Mediu Mediu

OBS.

1,6

Mic

Nu

5. Contabilitatea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

2,2

Mediu

1,5 2,2

Mic Mediu

Nu

56

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 57 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative 18. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19. Evidenierea eronat a costurilor de achiziie, de prelucrare i a valorii de ieire, prin nerespectarea principiului permanenei metodelor de evaluare 20. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a datoriilor i creanelor 21. Procedurile/monografia privind evidena contabil a datoriilor i creanelor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a datoriilor i creanelor 23. Neactualizarea sumelor datorate sau de ncasat 24. nregistrarea eronat n alte conturi dect cele aferente naturii acestor operaiuni 25. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare i funcionare a casieriei

Punctaj total 2,2 1,5 1 1,5 1,5 2,4 1,7 1,5

Clasare Mediu Mic Mic Mic Mic Mare Mic Mic

OBS.

Nu Nu Nu Nu

6. Contabilitatea datoriilor si creanelor

Nu Nu

7. Contabilitatea trezoreriei

57

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 58 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Punctaj total 1,0 1,0 1,4 2,2 1,5 2,4 2,5 2,5 2,5

Clasare Mic Mic Mic Mediu Mic Mare Mare Mare Mare

OBS. Nu Nu Nu

26. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc 27. Procedurile/monografia privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a operaiunilor de cas i de banc 29. nregistrarea eronat n alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau casierie 30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de cas 31. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activitii de casierie 32. Neasigurarea securitii spaiului destinat casieriei 8. Contabilitatea 33. Inexistena unor proceduri scrise/monografii cheltuielilor cu personalul privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul 34. Procedurile/monografia privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia

Nu

58

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 59 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative 35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. nregistrarea eronat n contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a subveniilor 38. Procedurile/monografia privind evidena contabil a subveniilor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a subveniilor 40. nregistrarea eronat a subveniei primite 41. Lipsa documentelor justificative la nregistrarea n contabilitate a subveniilor 42. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a transferurilor 43. Procedurile/monografia privind evidena contabil a transferurilor nu este cunoscut de personalul desemnat 44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a transferurilor

Punctaj total 1,5 2,4 1,0 1,0 1,7 1,0 1,5 1,0 1,5 1,7

Clasare Mic Mare Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic

OBS. Nu

9. Contabilitatea subveniilor

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

10. Contabilitatea transferurilor

59

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 60 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative 45. nregistrarea eronat a sumelor transferate diferene ntre sumele transferate i cele evideniate 46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii 48. Procedurile/monografia privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii nu este cunoscut de personalul desemnat 49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a rezultatelor inventarierii 50. Evidenierea eronat a diferenelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar, 51. Stabilirea eronat a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar 52. Netransmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. 53. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind ntocmirea balanelor de verificare

Punctaj total 2,2 1,0 1,2 2,3 1,4 1,4 1,9 2,7 1,6

Clasare Mediu Mic Mic Mare Mic Mic Mediu Mare Mic

OBS.

Nu Nu

11. Contabilitatea rezultatelor inventarierii

Nu Nu

12. ntocmirea balanelor de verificare

Nu

60

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 61 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative 54. Procedurile/monografia privind evidena contabil a ntocmirii balanelor de verificare nu este cunoscut de personalul desemnat 55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea balanelor de verificare 56. Preluarea eronat a datelor cuprinse n fiele conturilor 57. Balanele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Inexistena unui sistem privind evidena tehnicoperativ 59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea evidenei tehnic-operative 60. nregistrarea eronat n sistemul de eviden tehnic-operativ (evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu regim special etc.). 61. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor 62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor

Punctaj total 1,5 1,0 2,5 1,0 2,2 1,9 2,2 1,0 2,5

Clasare Mic Mic Mare Mic Mediu Mediu Mediu Mic Mare

OBS. Nu Nu

Nu

13.Evidena tehnicoperativ

3.

CONDUCEREA ACTIVITII FINANCIARE

14. Activitatea de plat/ncasare a datoriilor, respectiv creanelor

Nu

61

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 62 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative 63. Situaia analitic a creditorilor i debitorilor nu concord cu cea sintetic a acestora 64. Netransmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii sumelor 65. Inexistena unui sistem de valorificare operativ a situaiilor rezultate din activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor 66. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 68. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69. ntrzieri n plata impozitelor i taxelor datorate statului 70. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71. Inexistena evidenei realizrii veniturilor extrabugetare

Punctaj total 1,8 1,5 1,2 1,5 1,5 1,7 2,3 1,0 1,5

Clasare Mediu Mic Mic Mic Mic Mic Mare Mic Mic

OBS.

Nu Nu Nu Nu Nu

15.Activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului

16. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare

Nu Nu

62

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 63 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt. 4.

Obiective ELABORAREA BILANULUI CONTABIL

Obiecte 17. nchiderea execuiei bugetare anuale

Riscuri semnificative 72. Nenchiderea conturilor care nu care trebuie s aib sold la sfritul anului (casa, disponibiliti n cont n lei/valut, cheltuieli, venituri) 73. Nerespectarea principiului independenei exerciiului (momentul recunoaterii veniturilor i cheltuielilor) 74. Necalcularea i nenregistrarea n contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibil) 75. Nerealizarea decontrilor interne 76. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice cu bugetul statului la sfritul anului 77. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanului contabil 78. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a bilanului contabil 79. Raportarea unor date eronate n situaiile financiare anexe la bilanul contabil 80. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanului contabil 81. Nerespectarea corelaiilor bilaniere

Punctaj total 1,3 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0 1,8 1,0 2,1

Clasare Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mediu Mic Mediu

OBS. Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

18. Regularizarea cu bugetul statului 19. Elaborarea i verificarea bilanului contabil

Nu

63

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 64 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt. 5.

Obiective ELABORAREA CONTULUI DE EXECUIE BUGETAR

Obiecte 20. Determinarea prevederilor bugetare iniiale i finale, conform clasificaiei bugetare 21. Preluarea plilor din fiele sintetice n contul de execuie bugetar

Riscuri semnificative 82. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetar 83. Nestabilirea influenelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificaiei bugetare 84. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea contului de execuie bugetar 85. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuie bugetar 86. Preluarea eronat a sumelor din fiele conturilor sintetice n contul de execuie bugetar 87. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar 88. Nerespectarea corelaiilor de baz ntre contul de execuie bugetar i anexe 89. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a anexelor la contul de execuie bugetar

Punctaj total 1,5 1,5 1,3 1,0 1,0 1,5 1,5 1,2

Clasare Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic

OBS. Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

22. Elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar

64

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 65 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt. 6.

Obiective ORGANIZAREA SISTEMULUI DE RAPORTARE A DATELOR FINANCIAR CONTABILE CTRE MANAGEMENT

Obiecte 23. Sistemul raportrilor financiar-contabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar

Riscuri semnificative 90. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiar-contabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar 91. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportrilor financiarcontabile 92. Lipsa raportrilor sistematice a informaiilor financiar-contabile ctre management 93. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiz a informaiilor financiarcontabile 94. Comunicarea unor informaii incorecte sau inadecvate 95. Inexistena procedurilor scrise /cadrului metodologic de aplicare a CFP 96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 97. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea i actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP

Punctaj total 1,4

Clasare

OBS.

Mic

Nu

1,0 1,0 2,2 1,5 2,5 1,5 1,7

Mic Mic Mediu Mic Mare Mic Mic

Nu Nu

24. Asigurarea exactitii sistemului de raportare financiar-contabil 7. ORGANIZAREA EFECTUAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV I 25. Cadrul de reglementare al CFP

Nu

Nu Nu

65

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 66 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte 26. Nominalizarea/ retragerea i evaluarea persoanelor care acord viza CFP 27. Exercitarea acordrii/refuzului vizei CFP 28. Conducerea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 29. Raportarea trimestrial i anual a activitii CFP 30. Manualul de utilizare a sistemului informatic financiar-contabil

Riscuri semnificative 98. Inexistena ordinului de numire a persoanelor care acord viza CFP 99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP 100. Nerealizarea evalurii persoanelor care acord viza CFP 101. Lipsa vizelor CFP pe documente 102. Acordarea nejustificat a vizei CFP 103. Inexistena sau necompletarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 105. Raportarea unor date incomplete sau nereale 106. Nerespectarea termenelor de raportare 107. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind funcionalitatea sistemului informatic financiar-contabil 108. Lipsa aprobrii manualului de utilizare

Punctaj total 1,0 1,0 1,3 1,3 1,2 1,5 1,4 1,0 1,5

Clasare Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic

OBS. Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

8.

FIABILITATEA SISTEMULUI INFORMATIC FINANCIARCONTABIL

1,7

Mic

Nu

1,5

Mic

Nu

66

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 67 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte 31. Atribuirea responsabilitii persoanelor care au acces la sistemul informatic

Riscuri semnificative 109. Neatribuirea responsabilitilor persoanelor care au drept de operare i consultare a sistemului informatic; 110. Neasigurarea proteciei mpotriva accesrii de ctre persoane neautorizate prin sistem de parole 111. Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuie 112. Neinstruirea sistematic a utilizatorilor sistemului informatic 113. Neinformarea periodic sau ori de cte ori este necesar asupra modificrilor survenite n sistemul informatic 114. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate 115. Utilizarea unor proceduri automate incorecte 116. Acces neautorizat la informaiile financiarcontabile din baza de date 117. Nerespectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces 118. Nedesemnarea personalului pentru verificarea i modificarea periodic a parolelor de acces

Punctaj total 2,4 1,7 1,5 1,5 2,0 1,0 1,2 1,9 2,7 1,7

Clasare Mare Mic Mic Mic Mediu Mic Mic Mediu Mare Mic

OBS.

Nu Nu Nu

32. Pregtirea profesional a personalului implicat n utilizarea sistemului informatic 33. Procesarea datelor n cadrul sistemului informatic 34. Sistemul de prevenire/detectare a accesrilor i modificrilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus .a.)

Nu Nu

Nu

67

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 68 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt. 9.

Obiective ORGANIZAREA I EFECTUAREA ARHIVRII DOCUMENTELOR FINANCIARCONTABILE

Obiecte 35. Cadrul normativ i procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiar-contabil 36. Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor 37. Sistemul de pstrare al documentelor pn la predarea la arhiv 38. Locaiile de depozitare provizorii i definitive a documentelor financiar-contabile 39. Activitatea de arhivare

Riscuri semnificative 119. Inexistena procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile

Punctaj total

Clasare

OBS.

2,0 120. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii privind arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau pe suport informatic 121. Neinstruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de arhivare 122. Inexistena unor proceduri scrise privind pstrarea documentelor n timpul anului 123. Neasigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii 2,5 124. Pregtirea necorespunztoare a dosarelor 1,2 financiar-contabile n vederea arhivrii. 125. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la 1,5 termenele legale Intocmit, Data:__________________

Mediu

1,0 1,2 1,7

Mic Mic Mic

Nu Nu Nu

Mare Mic Mic Nu Nu

68

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 69 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Contabil Not: Riscurile mici vor fi eliminate din auditare, iar riscurile mari i medii, considerate riscuri semnificative, vor intra n faza de ierarhizare a riscurilor i vor fi preluate n Tabelul puncte tari i puncte slabe.

69

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 70 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

ANEXA 6 __________________ AVIZAT, Data:___________ DIRECTOR COORDONATOR TABELUL PUNCTE TARI I PUNCTE SLABE ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABIL
Nr. crt. Obiective Obiecte Riscuri semnificative Puncte T/S Consecina funcionriinefuncionrii controlului intern Grad de ncredere n controlul intern OBS.

1.

ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE

1. Registruljurnal

3. Registrulinventar

Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului jurnal Completarea eronat a Registruluijurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului inventar Completarea incorect a Registruluiinventar

Sczut

Sczut

S S

Sczut Sczut

70

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 71 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Puncte T/S

Consecina funcionriinefuncionrii controlului intern

Grad de ncredere n controlul intern

OBS.

3. Cartea Mare

Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a registrului Cartea Mare Completarea incorect a registrului Cartea Mare Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare Procedurile/monografia privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i investiiilor

S S T Programul informatic genereaz registrul Cartea Mare

Sczut Sczut Mediu NU

2.

CONDUCEREA CONTABILITII

4. Contabilitatea imobilizrilor i investiiilor

S S

Sczut Sczut

71

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 72 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Puncte T/S

Consecina funcionriinefuncionrii controlului intern

Grad de ncredere n controlul intern

OBS.

5. Contabilitatea materiilor, materialelor, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

6. Contabilitatea datoriilor si creanelor 7. Contabilitatea trezoreriei

Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a materiilor, materialelor, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea materiilor, materialelor, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Neactualizarea sumelor datorate sau de ncasat nregistrarea eronat n alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau casierie

Mediu

Sczut

Sczut

S S

Sczut Sczut

72

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 73 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Puncte T/S

Consecina funcionriinefuncionrii controlului intern

Grad de ncredere n controlul intern

OBS.

8. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul

Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activitii de casierie Neasigurarea securitii spaiului destinat casieriei Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a cheltuielilor de personal Procedurile/monografia privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscut de personalul desemnat nregistrarea eronat n contabilitate a cheltuielilor de personal nregistrarea eronat a sumelor transferate

S Sczut S S Sczut Sczut

Mediu

S Exist i funcioneaz sistemul de control intern

Mediu

10. Contabilitatea transferurilor

Mediu

NU

73

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 74 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Puncte T/S

Consecina funcionriinefuncionrii controlului intern

Grad de ncredere n controlul intern

OBS.

11. Contabilitatea rezultatelor inventarierii

Procedurile/monografia privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii nu este cunoscut de personalul desemnat Stabilirea eronat a soldurilor conturilor inventariate n Registrulinventar

S Exist i funcioneaz sistemul de control intern

Sczut

Mediu

NU

Netransmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. 12. ntocmirea Preluarea eronat a datelor cuprinse balanelor de n fiele conturilor verificare 13. Evidena tehnic- Inexistena unui sistem privind operativ evidena tehnic-operativ Nedesemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea evidenei tehnicoperative

S S S S

Sczut Sczut Mediu Mediu

74

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 75 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Puncte T/S

Consecina funcionriinefuncionrii controlului intern

Grad de ncredere n controlul intern

OBS.

3.

CONDUCEREA ACTIVITII FINANCIARE

14. Activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor

nregistrarea eronat n sistemul de eviden tehnic-operativ (evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu regim special etc.) Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor Situaia analitic a creditorilor i debitorilor nu concord cu cea sintetic a acestora ntrzieri la plata impozitelor i taxelor datorate statului

Sczut

S Exist i funcioneaz sistemul de control intern

Sczut

Mediu

NU

4.

ELABORAREA BILANULUI CONTABIL

15. Activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 19. Elaborarea i verificarea bilanului contabil

Sczut Exist i funcioneaz sistemul de control intern Ridicat NU Sczut

Raportarea unor date eronate n situaiile financiare anexe la bilanul contabil Nerespectarea corelaiilor bilaniere

75

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 76 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Puncte T/S

Consecina funcionriinefuncionrii controlului intern

Grad de ncredere n controlul intern

OBS.

6.

7.

8.

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE RAPORTARE A DATELOR FINANCIAR CONTABILE CTRE MANAGEMENT ORGANIZAREA I EFECTUAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU FIABILITATEA SISTEMULUI INFORMATIC FINANCIARCONTABIL

24. Asigurarea Nedesemnarea persoanelor exactitii sistemului responsabile cu activitatea de analiz a de raportare financiar- informaiilor financiar-contabile contabil

S Sczut

25. Cadrul de reglementare a CFP

Inexistena procedurilor scrise/cadrului metodologic de aplicare a CFP

Sczut

31. Atribuirea responsabilitilor persoanelor care au acces la sistemul informatic

Neatribuirea responsabilitilor persoanelor care au drept de operare i consultare a sistemului informatic

Sczut

76

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 77 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Puncte T/S

Consecina funcionriinefuncionrii controlului intern

Grad de ncredere n controlul intern

OBS.

9.

ARHIVAREA DOCUMENTELO R FINANCIARCONTABILE

32. Pregtirea profesional a personalului implicat n utilizarea sistemului informatic 34. Sistemul de prevenire/detectare a accesrilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus etc.) 35. Cadrul normativ i procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiarcontabil

Neinformarea periodic sau ori de cte ori este necesar asupra modificrilor survenite n sistemul informatic Acces neautorizat la informaiile din baza de date Nerespectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces Inexistena procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile

S Mediu S Sczut

Sczut

Exist o procedur scris, neformalizat

Ridicat

NU

77

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 78 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Puncte T/S

Consecina funcionriinefuncionrii controlului intern

Grad de ncredere n controlul intern

OBS.

38. Locaiile de depozitare provizorii i definitive a documentelor financiar-contabile

Neasigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii S Sczut

Intocmit, Contabil

Data:__________________

78

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 79 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

ANEXA 7

__________________
AVIZAT, Data:___________ ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PLAN DE ACTIUNE Pentru minimizarea riscurilor inerente identificate in cadrul Compartimentului financiar-contabil
Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent 3 Contabil Contabil Contabil Contabil Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent 4

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor

0 1.

1 1. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului-jurnal 2. Neactualizarea Registrului-jurnal 3. Completarea eronat a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor 4. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului-inventar

2 Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a Registrului - Jurnal Actualizarea Registrului jurnal Completarea corecta a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a Registrului - inventar

79

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 80 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Desemnarea persoanei responsanile cu condcerea Registrului-inventar Completarea corect a Registrului-inventar Actualizarea sistematic a Registruluiinventar Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a registrului Cartea Mare Completarea corect a registrului Cartea Mare Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare Intocmirea procedurilor scrise privind evidenta contabil a imobilizrilor i investiiilor Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i investiiilor

5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar 6. Completarea incorect a Registrului-inventar 7. Neactualizarea sistematic a Registrului-inventar 8. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a registrului Cartea Mare 9. Completarea incorect a registrului Cartea Mare 10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare 11. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor 12. Procedurile/monografia privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor nu este cunoscut de personalul desemnat 13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i investiiilor

Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent

2.

Contabil

80

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 81 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor

14. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau construirea unor obiective (custodii, recepii pariale i finale etc.)

Evidenierea corecta a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau construirea unor obiective (custodii, recepii pariale i finale etc.) 15. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea unor proceduri scrise/monografii evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a privind evidena contabil a materiilor, celor de natura obiectelor de inventar materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. Procedurile/monografia privind evidena contabil a Personalul desemnat va instruit in vederea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura cunoasterii procedurilor/monografiilor privind obiectelor de inventar nu este cunoscut de personalul desemnat 17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea Desemnarea persoanelor responsabile cu evidenei contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor conducerea evidenei contabile materiilor, de natura obiectelor de inventar materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 18. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate Evidenierea corecta a plilor/cheltuielilor cu achiziionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor efectuate cu achiziionarea materiilor, de natura obiectelor de inventar materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent

Contabil

Contabil

Contabil

Contabil

81

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 82 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor

19. Evidenierea eronat a costurilor de achiziie, de Evidenierea corecta a costurilor de achiziie, prelucrare i a valorii de ieire, prin nerespectarea de prelucrare i a valorii de ieire, prin principiului permanenei metodelor de evaluare nerespectarea principiului permanenei metodelor de evaluare 20. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a datoriilor i creanelor evidena contabil a datoriilor i creanelor 21. Procedurile/monografia privind evidena contabil a Personalul desemnat va instruit in vederea datoriilor i creanelor nu este cunoscut de personalul cunoasterii procedurilor/monografiilor privind desemnat n conducerea acesteia evidena contabil a datoriilor i creanelor 22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea Desemnarea persoanelor responsabile cu evidenei contabile a datoriilor i creanelor conducerea evidenei contabile a datoriilor i creanelor 23. Neactualizarea sumelor datorate sau de ncasat Actualizarea sumelor datorate sau de ncasat 24. nregistrarea eronat n alte conturi dect cele aferente nregistrarea corecta in conturile aferente naturii acestor operaiuni naturii acestor operaiuni 25. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de organizare i funcionare a casieriei activitatea de organizare i funcionare a casieriei 26. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc

Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent

Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil

82

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 83 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor

27. Procedurile/monografia privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia

Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc 28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea Desemnarea persoanelor responsabile cu evidenei contabile a operaiunilor de cas i de banc conducerea evidenei contabile a operaiunilor de cas i de banc 29. nregistrarea eronat n alte conturi a sumelor derulate nregistrarea corecta in conturile aferente a prin trezorerie, bnci sau casierie sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau casierie 30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont Completarea actelor justificative, anexe la sau la fila registrului de cas extrasele de cont sau la fila registrului de cas care lipsesc 31. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul Desemnarea persoanelor responsabile cu sistematic al activitii de casierie controlul sistematic al activitii de casierie 32. Neasigurarea securitii spaiului destinat casieriei Asigurarea securitii spaiului destinat casieriei 33. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul evidena contabil a cheltuielilor cu personalul

Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent

Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil

83

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 84 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a cheltuielilor cu personalul nregistrarea corecta n contabilitate a cheltuielilor cu personalul Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a subveniilor Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a subveniilor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a subveniilor nregistrarea corecta a subveniei primite Completrea documentelor justificative lipsa la nregistrarea n contabilitate a subveniilor Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a transferurilor

34. Procedurile/monografia privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. nregistrarea eronat n contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a subveniilor 38. Procedurile/monografia privind evidena contabil a subveniilor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a subveniilor 40. nregistrarea eronat a subveniei primite 41. Lipsa documentelor justificative la nregistrarea n contabilitate a subveniilor 42. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a transferurilor

Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent

Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil

84

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 85 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a transferurilor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a transferurilor nregistrarea corecta a sumelor transferate diferene ntre sumele transferate i cele evideniate Completarea documentelor justificative lipsa privind transferurile Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a rezultatelor inventarierii Evidenierea corecta a diferenelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar,

43. Procedurile/monografia privind evidena contabil a transferurilor nu este cunoscut de personalul desemnat 44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a transferurilor 45. nregistrarea eronat a sumelor transferate diferene ntre sumele transferate i cele evideniate 46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii 48. Procedurile/monografia privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii nu este cunoscut de personalul desemnat 49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a rezultatelor inventarierii 50. Evidenierea eronat a diferenelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar,

Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent

85

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 86 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Stabilirea corecta a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar Transmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. Intocmirea procedurilor scrise privind ntocmirea balanelor de verificare Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind ntocmirii balanelor de verificare Desemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea balanelor de verificare Preluarea corecta a datelor cuprinse n fiele conturilor Balanele de verificare vor fi modificate pentru a cuprinde rubricile minime obligatorii Intocmirea procedurilor scrise privind evidena tehnic-operativ Desemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea evidenei tehnic-operative nregistrarea corecta n sistemul de eviden tehnic-operativ (evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu regim special etc.).

51. Stabilirea eronat a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar 52. Netransmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. 53. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind ntocmirea balanelor de verificare 54. Procedurile/monografia privind evidena contabil a ntocmirii balanelor de verificare nu este cunoscut de personalul desemnat 55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea balanelor de verificare 56. Preluarea eronat a datelor cuprinse n fiele conturilor 57. Balanele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Inexistena unui sistem privind evidena tehnicoperativ 59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea evidenei tehnic-operative 60. nregistrarea eronat n sistemul de eviden tehnicoperativ (evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu regim special etc.).

Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent

86

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 87 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt. 3.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor

61. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor 62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor 63. Situaia analitic a creditorilor i debitorilor nu concord cu cea sintetic a acestora

Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor Desemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor Verificarea concordantei dintre situaia analitic a creditorilor i debitorilor cu cea sintetic a acestora 64. Netransmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat Transmiterea ctre debitori a ntiinrilor de privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii plat privind sumele datorate n vederea sumelor evitrii prescrierii sumelor 65. Inexistena unui sistem de valorificare operativ a Intocmirea procedurilor scrise privind situaiilor rezultate din activitatea de plat/ncasare a sistemul de valorificare operativ a situaiilor datoriilor respectiv creanelor rezultate din activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor 66. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor activitatea de stabilire i raportare a datorate statului impozitelor i taxelor datorate statului 67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea Desemnarea persoanelor responsabile cu de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate activitatea de stabilire i raportare a statului impozitelor i taxelor datorate statului 68. Calculul eronat al sumelor datorate statului Calculul corect al sumelor datorate statului

Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent

Contabil Contabil Contabil

87

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 88 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Plata la termen a impozitelor i taxelor datorate statului Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare Evidenei realizrii veniturilor extrabugetare Inchiderea conturilor care nu care trebuie s aib sold la sfritul anului (casa, disponibiliti n cont n lei/valut, cheltuieli, venituri) Respectarea principiului independenei exerciiului (momentul recunoaterii veniturilor i cheltuielilor) Calcularea i nregistrarea n contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibil) Realizarea decontrilor interne Regularizarea excedentelor rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice cu bugetul statului la sfritul anului

69. ntrzieri n plata impozitelor i taxelor datorate statului 70. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71. Inexistena evidenei realizrii veniturilor extrabugetare 72. Nenchiderea conturilor care nu care trebuie s aib sold la sfritul anului (casa, disponibiliti n cont n lei/valut, cheltuieli, venituri) 73. Nerespectarea principiului independenei exerciiului (momentul recunoaterii veniturilor i cheltuielilor) 74. Necalcularea i nenregistrarea n contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibil) 75. Nerealizarea decontrilor interne 76. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice cu bugetul statului la sfritul anului

Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil Contabil Contabil Contabil

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent

4.

Contabil Contabil Contabil Contabil

88

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 89 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea bilanului contabil Respectarea procedurilor de ntocmire a bilanului contabil Raportarea unor date corecte n situaiile financiare anexe la bilanul contabil Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanului contabil Respectarea corelaiilor bilaniere Completarea documentelor justificative lipsa pentru rectificarea bugetar Stabilirea influenelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificaiei bugetare Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea contului de execuie bugetar Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuie bugetar Preluarea corecta a sumelor din fiele conturilor sintetice n contul de execuie bugetar

5.

77. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanului contabil 78. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a bilanului contabil 79. Raportarea unor date eronate n situaiile financiare anexe la bilanul contabil 80. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanului contabil 81. Nerespectarea corelaiilor bilaniere 82. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetar 83. Nestabilirea influenelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificaiei bugetare 84. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea contului de execuie bugetar 85. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuie bugetar 86. Preluarea eronat a sumelor din fiele conturilor sintetice n contul de execuie bugetar

Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent

89

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 90 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar Respectarea corelaiilor de baz ntre contul de execuie bugetar i anexe Respectarea procedurilor de ntocmire a anexelor la contul de execuie bugetar Intocmirea procedurilor scrise privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiar-contabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportrilor financiar-contabile Raportrile sistematice a informaiilor financiar-contabile ctre management se vor face periodic. Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiz a informaiilor financiarcontabile

87. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar 88. Nerespectarea corelaiilor de baz ntre contul de execuie bugetar i anexe 89. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a anexelor la contul de execuie bugetar 90. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiarcontabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar 91. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportrilor financiar-contabile 92. Lipsa raportrilor sistematice a informaiilor financiarcontabile ctre management 93. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiz a informaiilor financiar-contabile

Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil Contabil Contabil Contabil

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent

6.

Contabil Contabil Contabil

90

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 91 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Comunicarea unor informaii corecte sau adecvate

94. Comunicarea unor informaii incorecte sau inadecvate 7.

Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent

95. Inexistena procedurilor scrise /cadrului metodologic Intocmirea procedurilor scrise privind cadrul de aplicare a CFP metodologic de aplicare a CFP 96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP Actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 97. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea Desemnarea persoanelor responsabile cu i actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP elaborarea i actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 98. Inexistena ordinului de numire a persoanelor care Intocmirea ordinului de numire a persoanelor acord viza CFP care acord viza CFP 99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru Desemnarea unor persoane compatibile pentru acordarea vizei CFP acordarea vizei CFP 100. Nerealizarea evalurii persoanelor care acord viza Realizarea evalurii persoanelor care acord CFP viza CFP 101. Lipsa vizelor CFP pe documente Aplicarea vizelor CFP pe documente 102. Acordarea nejustificat a vizei CFP Acordarea justificat a vizei CFP 103. Inexistena sau necompletarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP Existena si completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP

91

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 92 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor

8.

104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 105. Raportarea unor date incomplete sau nereale 106. Nerespectarea termenelor de raportare 107. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind funcionalitatea sistemului informatic financiar-contabil

Desemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP Raportarea unor date complete si reale Respectarea termenelor de raportare Intocmirea procedurilor scrise privind funcionalitatea sistemului informatic financiar-contabil 108. Lipsa aprobrii manualului de utilizare Aprobrii manualului de utilizare a sistemului informatic 109. Neatribuirea responsabilitilor persoanelor care au Atribuirea responsabilitilor persoanelor care drept de operare i consultare a sistemului informatic; au drept de operare i consultare a sistemului informatic; 110. Neasigurarea proteciei mpotriva accesrii de Asigurarea proteciei mpotriva accesrii ctre persoane neautorizate prin sistem de parole de ctre persoane neautorizate prin sistem de parole 111. Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu rol de Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu control de cele cu rol de execuie rol de control de cele cu rol de execuie 112. Neinstruirea sistematic a utilizatorilor sistemului Instruirea sistematic a utilizatorilor informatic sistemului informatic

Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent

92

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 93 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Informarea periodic sau ori de cte ori este necesar asupra modificrilor survenite n sistemul informatic Utilizarea unor proceduri automate autorizate Utilizarea unor proceduri automate corecte Acces autorizat la informaiile financiarcontabile din baza de date Respectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces Desemnarea personalului pentru verificarea i modificarea periodic a parolelor de acces Intocmirea procedurilor scrise privind arhivarea dosarelor financiar-contabile Desemnarea persoanelor cu atribuii privind arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau pe suport informatic Instruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de arhivare Intocmirea procedurilor scrise privind pstrarea documentelor n timpul anului Asigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii

9.

113. Neinformarea periodic sau ori de cte ori este necesar asupra modificrilor survenite n sistemul informatic 114. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate 115. Utilizarea unor proceduri automate incorecte 116. Acces neautorizat la informaiile financiar-contabile din baza de date 117. Nerespectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces 118. Nedesemnarea personalului pentru verificarea i modificarea periodic a parolelor de acces 119. Inexistena procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile 120. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii privind arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau pe suport informatic 121. Neinstruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de arhivare 122. Inexistena unor proceduri scrise privind pstrarea documentelor n timpul anului 123. Neasigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii

Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil Contabil

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent

93

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 94 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

Nr. crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor Pregtirea corespunztoare a dosarelor financiar-contabile n vederea arhivrii. Predarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale

124. Pregtirea necorespunztoare a dosarelor financiarcontabile n vederea arhivrii. 125. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale

Persoanele responsabile cu implementarea actiunii de minimizare a riscului inerent Contabil Contabil

Data limita de implementare a actiunii de minimizare a riscului inerent

Intocmit, Contabil

Data:__________________

94

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 95 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

ANEXA 8 DIRECIA JUDEEAN DE STATISTIC SATU MARE __________________ Nr.___/__________

A V I Z A T, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE S I T U A TI A privind stadiul implementatii actiunilor de minimizare si evaluarea riscurilor reziduale din cadrul __________________ Denumirea actiunii de Stadiul de Data ultimei Impactul dupa minimizare a riscului implementare a revizuiri a actiunea de inerent actiunilor de riscurilor minimizare minimizare inerente 2 3 4 5
Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a Registrului Jurnal

Nr. crt. 0 1

Denumirea riscurilor inerente 1


1. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului-jurnal

Probabilitatea dupa actiunea de minimizare 6

Nivelul de risc rezidual (col.5 x col.6) 7

95

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 96 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
Actualizarea Registrului jurnal Completarea corecta a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a Registrului inventar Desemnarea persoanei responsanile cu condcerea Registrului-inventar Completarea corect a Registrului-inventar Actualizarea sistematic a Registrului-inventar Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a registrului Cartea Mare

2 3

2. Neactualizarea Registrului-jurnal 3. Completarea eronat a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor 4. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului-inventar 5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar 6. Completarea incorect a Registruluiinventar 7. Neactualizarea sistematic a Registrului-inventar 8. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de

96

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 97 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

ntocmire a registrului Cartea Mare 9. Completarea incorect a registrului Cartea Mare 10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare 11. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor 12. Procedurile/monografia privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor nu este cunoscut de personalul desemnat 13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei

Completarea corect a registrului Cartea Mare Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare Intocmirea procedurilor scrise privind evidenta contabil a imobilizrilor i investiiilor

Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobilizrilor

97

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 98 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
i investiiilor Evidenierea corecta a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau construirea unor obiective (custodii, recepii pariale i finale etc.)

contabile a imobilizrilor i investiiilor 14. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau construirea unor obiective (custodii, recepii pariale i finale etc.) 15. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. Procedurile/monografia privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

Intocmirea unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind

98

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 99 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

nu este cunoscut de personalul desemnat 17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 18. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19. Evidenierea eronat a costurilor de achiziie, de prelucrare i a valorii de ieire, prin nerespectarea principiului permanenei metodelor de evaluare 20. Inexistena unor

Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Evidenierea corecta a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

Evidenierea corecta a costurilor de achiziie, de prelucrare i a valorii de ieire, prin nerespectarea principiului permanenei metodelor de evaluare Intocmirea procedurilor

99

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 100 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
scrise privind evidena contabil a datoriilor i creanelor Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidena contabil a datoriilor i creanelor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a datoriilor i creanelor Actualizarea sumelor datorate sau de ncasat nregistrarea corecta in conturile aferente naturii acestor operaiuni Intocmirea procedurilor

proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a datoriilor i creanelor 21. Procedurile/monografia privind evidena contabil a datoriilor i creanelor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a datoriilor i creanelor 23. Neactualizarea sumelor datorate sau de ncasat 24. nregistrarea eronat n alte conturi dect cele aferente naturii acestor operaiuni 25. Inexistena unor

100

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 101 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
scrise privind activitatea de organizare i funcionare a casieriei Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc

proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare i funcionare a casieriei 26. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc 27. Procedurile/monografia privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a operaiunilor de cas i de banc

Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a operaiunilor de cas i de banc

101

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 102 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

29. nregistrarea eronat n alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau casierie 30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de cas

nregistrarea corecta in conturile aferente a sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau casierie Completarea actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de cas care lipsesc 31. Nedesemnarea Desemnarea persoanelor persoanelor responsabile cu controlul responsabile cu sistematic al activitii de controlul sistematic al casierie activitii de casierie 32. Neasigurarea Asigurarea securitii securitii spaiului spaiului destinat casieriei destinat casieriei 33. Inexistena unor Intocmirea procedurilor proceduri scrise privind evidena scrise/monografii contabil a cheltuielilor cu privind evidena personalul contabil a cheltuielilor cu personalul 34. Personalul desemnat va Procedurile/monografia instruit in vederea privind evidena cunoasterii contabil a cheltuielilor procedurilor/monografiilo

102

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 103 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
r privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a cheltuielilor cu personalul nregistrarea corecta n contabilitate a cheltuielilor cu personalul Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a subveniilor Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidena contabil a subveniilor Desemnarea persoanelor responsabile cu

cu personalul nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. nregistrarea eronat n contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a subveniilor 38. Procedurile/monografia privind evidena contabil a subveniilor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 39. Nedesemnarea persoanelor

103

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 104 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
conducerea evidenei contabile a subveniilor nregistrarea corecta a subveniei primite Completrea documentelor justificative lipsa la nregistrarea n contabilitate a subveniilor Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a transferurilor

responsabile cu conducerea evidenei contabile a subveniilor 40. nregistrarea eronat a subveniei primite 41. Lipsa documentelor justificative la nregistrarea n contabilitate a subveniilor 42. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a transferurilor 43. Procedurile/monografia privind evidena contabil a transferurilor nu este cunoscut de personalul desemnat 44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei

Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidena contabil a transferurilor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a transferurilor

104

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 105 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

contabile a transferurilor 45. nregistrarea eronat a sumelor transferate diferene ntre sumele transferate i cele evideniate 46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii 48. Procedurile/monografia privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii nu este cunoscut de personalul desemnat 49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a rezultatelor

nregistrarea corecta a sumelor transferate diferene ntre sumele transferate i cele evideniate Completarea documentelor justificative lipsa privind transferurile Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a rezultatelor inventarierii

105

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 106 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

inventarierii 50. Evidenierea eronat a diferenelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar, 51. Stabilirea eronat a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar 52. Netransmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. 53. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind ntocmirea balanelor de verificare 54. Procedurile/monografia privind evidena contabil a ntocmirii balanelor de verificare nu este cunoscut de

Evidenierea corecta a diferenelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar, Stabilirea corecta a soldurilor conturilor inventariate n Registrulinventar Transmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. Intocmirea procedurilor scrise privind ntocmirea balanelor de verificare Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind ntocmirii balanelor de verificare

106

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 107 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

personalul desemnat 55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea balanelor de verificare 56. Preluarea eronat a datelor cuprinse n fiele conturilor 57. Balanele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Inexistena unui sistem privind evidena tehnic-operativ 59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea evidenei tehnicoperative 60. nregistrarea eronat n sistemul de eviden tehnicoperativ (evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu regim special etc.).

Desemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea balanelor de verificare Preluarea corecta a datelor cuprinse n fiele conturilor Balanele de verificare vor fi modificate pentru a cuprinde rubricile minime obligatorii Intocmirea procedurilor scrise privind evidena tehnic-operativ Desemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea evidenei tehnic-operative nregistrarea corecta n sistemul de eviden tehnic-operativ (evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu regim special etc.).

107

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 108 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor Desemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor Verificarea concordantei dintre situaia analitic a creditorilor i debitorilor cu cea sintetic a acestora Transmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii sumelor Intocmirea procedurilor scrise privind sistemul de valorificare operativ a situaiilor rezultate din activitatea de

61. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor 62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor 63. Situaia analitic a creditorilor i debitorilor nu concord cu cea sintetic a acestora 64. Netransmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii sumelor 65. Inexistena unui sistem de valorificare operativ a situaiilor rezultate din activitatea de plat/ncasare a

108

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 109 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului Calculul corect al sumelor datorate statului Plata la termen a impozitelor i taxelor datorate statului Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare

datoriilor respectiv creanelor 66. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 68. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69. ntrzieri n plata impozitelor i taxelor datorate statului 70. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare

109

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 110 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
Evidenei realizrii veniturilor extrabugetare Inchiderea conturilor care nu care trebuie s aib sold la sfritul anului (casa, disponibiliti n cont n lei/valut, cheltuieli, venituri) Respectarea principiului independenei exerciiului (momentul recunoaterii veniturilor i cheltuielilor)

71. Inexistena evidenei realizrii veniturilor extrabugetare 72. Nenchiderea conturilor care nu care trebuie s aib sold la sfritul anului (casa, disponibiliti n cont n lei/valut, cheltuieli, venituri) 73. Nerespectarea principiului independenei exerciiului (momentul recunoaterii veniturilor i cheltuielilor) 74. Necalcularea i nenregistrarea n contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibil) 75. Nerealizarea decontrilor interne 76. Neregularizarea excedentelor rezultate

Calcularea i nregistrarea n contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibil) Realizarea decontrilor interne Regularizarea excedentelor rezultate din

110

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 111 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
execuia bugetelor instituiilor publice cu bugetul statului la sfritul anului Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea bilanului contabil Respectarea procedurilor de ntocmire a bilanului contabil Raportarea unor date corecte n situaiile financiare anexe la bilanul contabil Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanului contabil Respectarea corelaiilor bilaniere Completarea documentelor justificative lipsa pentru rectificarea

din execuia bugetelor instituiilor publice cu bugetul statului la sfritul anului 77. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanului contabil 78. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a bilanului contabil 79. Raportarea unor date eronate n situaiile financiare anexe la bilanul contabil 80. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanului contabil 81. Nerespectarea corelaiilor bilaniere 82. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetar

111

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 112 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
bugetar Stabilirea influenelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificaiei bugetare Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea contului de execuie bugetar Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuie bugetar Preluarea corecta a sumelor din fiele conturilor sintetice n contul de execuie bugetar Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar

83. Nestabilirea influenelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificaiei bugetare 84. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea contului de execuie bugetar 85. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuie bugetar 86. Preluarea eronat a sumelor din fiele conturilor sintetice n contul de execuie bugetar 87. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea

112

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 113 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

anexelor la contul de execuie bugetar 88. Nerespectarea corelaiilor de baz ntre contul de execuie bugetar i anexe 89. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a anexelor la contul de execuie bugetar 90. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiarcontabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar 91. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportrilor financiarcontabile 92. Lipsa raportrilor

Respectarea corelaiilor de baz ntre contul de execuie bugetar i anexe Respectarea procedurilor de ntocmire a anexelor la contul de execuie bugetar Intocmirea procedurilor scrise privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiarcontabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportrilor financiar-contabile Raportrile sistematice a

113

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 114 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
informaiilor financiarcontabile ctre management se vor face periodic. Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiz a informaiilor financiar-contabile Comunicarea unor informaii corecte sau adecvate Intocmirea procedurilor scrise privind cadrul metodologic de aplicare a CFP Actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP Desemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea i actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP

sistematice a informaiilor financiarcontabile ctre management 93. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiz a informaiilor financiarcontabile 94. Comunicarea unor informaii incorecte sau inadecvate 95. Inexistena procedurilor scrise /cadrului metodologic de aplicare a CFP 96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 97. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea i actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP

114

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 115 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
Intocmirea ordinului de numire a persoanelor care acord viza CFP Desemnarea unor persoane compatibile pentru acordarea vizei CFP Realizarea evalurii persoanelor care acord viza CFP Aplicarea vizelor CFP pe documente Acordarea justificat a vizei CFP Existena si completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP Desemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP

98. Inexistena ordinului de numire a persoanelor care acord viza CFP 99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP 100. Nerealizarea evalurii persoanelor care acord viza CFP 101. Lipsa vizelor CFP pe documente 102. Acordarea nejustificat a vizei CFP 103. Inexistena sau necompletarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP

115

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 116 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
Raportarea unor date complete si reale Respectarea termenelor de raportare Intocmirea procedurilor scrise privind funcionalitatea sistemului informatic financiarcontabil Aprobrii manualului de utilizare a sistemului informatic Atribuirea responsabilitilor persoanelor care au drept de operare i consultare a sistemului informatic; Asigurarea proteciei mpotriva accesrii de ctre persoane neautorizate prin sistem de parole Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu

105. Raportarea unor date incomplete sau nereale 106. Nerespectarea termenelor de raportare 107. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind funcionalitatea sistemului informatic financiar-contabil 108. Lipsa aprobrii manualului de utilizare 109. Neatribuirea responsabilitilor persoanelor care au drept de operare i consultare a sistemului informatic; 110. Neasigurarea proteciei mpotriva accesrii de ctre persoane neautorizate prin sistem de parole 111. Separarea atribuiilor pentru

116

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 117 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
rol de control de cele cu rol de execuie Instruirea sistematic a utilizatorilor sistemului informatic Informarea periodic sau ori de cte ori este necesar asupra modificrilor survenite n sistemul informatic Utilizarea unor proceduri automate autorizate Utilizarea unor proceduri automate corecte Acces autorizat la informaiile financiarcontabile din baza de date Respectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces Desemnarea personalului

utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuie 112. Neinstruirea sistematic a utilizatorilor sistemului informatic 113. Neinformarea periodic sau ori de cte ori este necesar asupra modificrilor survenite n sistemul informatic 114. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate 115. Utilizarea unor proceduri automate incorecte 116. Acces neautorizat la informaiile financiar-contabile din baza de date 117. Nerespectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces 118. Nedesemnarea

117

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 118 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
pentru verificarea i modificarea periodic a parolelor de acces Intocmirea procedurilor scrise privind arhivarea dosarelor financiarcontabile Desemnarea persoanelor cu atribuii privind arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau pe suport informatic Instruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de arhivare Intocmirea procedurilor scrise privind pstrarea documentelor n timpul anului Asigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii Pregtirea corespunztoare a

personalului pentru verificarea i modificarea periodic a parolelor de acces 119. Inexistena procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile 120. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii privind arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau pe suport informatic 121. Neinstruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de arhivare 122. Inexistena unor proceduri scrise privind pstrarea documentelor n timpul anului 123. Neasigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii 124. Pregtirea necorespunztoare a

118

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 119 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02
dosarelor financiarcontabile n vederea arhivrii. Predarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale

dosarelor financiarcontabile n vederea arhivrii. 125. Nepredarea dosarelor financiarcontabile la termenele legale

Nota: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Col. 1 trebuie sa fie identica cu col. 1 din Anexa 7 Col. 2 trebuie sa fie identica cu col. 2 din Anexa 7. In col. 3 se inscrie in functie de stadiul de implementare implementat, partial implementat, neimplementat. In col. 4 se inscrie data cand a avut loc sedinta de analiza a stadiului implementarii actiunilor de minimizare a riscurilor inerente. Impactul si probabilitatea vor fi apreciate pe baza scarilor de evaluare prezentate la pct.1, 2 si 5 din Nota la Anexa 4. Nivelul fiecarei variabile va fi stabilit in functie de efectele pe care le-au avut actiunile de minimizare asupra riscurilor inerente, resimtite fie prin reducerea frecventei de aparitie, fie prin diminuarea consecintelor acestor riscuri asupra indeplinirii obiectivelor stabilite. INTOCMIT, Contabil

119

0 1
Obiectivul

Nr. Crt.

COMUNA MAGURELE

ANEXA 9 COMUNA MAGURELE __________________

Incasarea in termen a veniturilor bugetului local

Plata n termen i corect a facturilor

2 3
Impactul aferent riscului inerent

ntrzieri n pli i pli eronate

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru fiecare obiectiv

P.O. 02

4 5

Probabilitatea producerii riscului inerent

Nivelul de risc inerent (col. 3 x col.4)

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL

REGISTRUL DE RISCURI

120 6 7 8 9 10 11 12
Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente Stadiul de implementare a actiunii de minimizare Impactul aferent riscului rezidual Probabilitatea producerii riscului rezidual Nivelul de risc rezidual (col.8 x col.9) Responsabilul de risc Data ultimei revizuiri a riscului inerent

Exemplar nr.: 1

Pagina 120 din 94

Revizia: Nr. de exemplare: -

Ediia: I Nr. de exemplare: 1

EXEMPLAR UNIC Nr.___/__________

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABIL
COMUNA MAGURELE

Ediia: I Nr. de exemplare: 1 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 121 din 94 Exemplar nr.: 1

P.O. 02

INTOCMIT, Contabil

121