Sunteți pe pagina 1din 35

GHIDUL

DE APLICARE A CODULUI DE ETIC AL POLI ISTULUI GHIDUL


DE APLICARE A CODULUI DE ETIC POLI ISTULUI

I DEONTOLOGIE

I DEONTOLOGIE AL

Preambul Dreptul de poli ie al statului se exercit prin intermediul structurilor special create, cu atribu ii n domeniul ordinii i siguran ei publice. La nivelul Ministerului Administra iei i Internelor structurile cu astfel de atribu ii sunt: Inspectoratul General al Poli iei Romne, Inspectoratul General al Poli iei de Frontier , Inspectoratul General al Jandarmeriei, Direc ia General de Pa apoarte, Inspectoratul Na ional pentru Eviden a Persoanelor, Direc ia Regim Permise i nmatricularea Vehiculelor, Centrul Na ional de Administrare a Bazelor de Date privind Eviden a Persoanelor, Autoritatea pentru Str ini, Academia de Poli ie Alexandru Ioan Cuza, Oficiul Na ional Pentru Refugia i, Centrul de Cooperare Poli ieneasc Interna ional , Serviciile Publice Comunitare pentru Eviden a i Eliberarea Pa apoartelor Simple i Serviciile Publice Comunitare Regim Permise i nmatriculare a Vehiculelor. Prezentul ghid se aplic poli i tilor, poli i tilor de frontier i jandarmilor care- i desf oar activitatea n structurile men ionate anterior, denumi i generic, n continuare, lucr tori n domeniul ordinii i siguran ei publice / lucr tori. n exercitarea func iei publice, lucr torii iau hot rri cu caracter obligatoriu, urm resc ndeplinirea lor, iar la nevoie le pot impune, potrivit procedurilor legale, utiliznd mijloacele din dotare. Pericolul de a nc lca reglement rile legale exist permanent, iar condi ii propice pot s apar frecvent n activitatea de zi cu zi a lucr torilor n domeniul ordinii i siguran ei publice. Sunt avute n vedere mediile n care ace tia ac ioneaz , drepturile i libert ile care pot fi afectate prin interven iile lor, precum i disponibilitatea celor viza i prin m surile poli iene ti de a oferi lucr torilor avantaje diverse pentru a evita consecin ele aplic rii prevederilor legale. n acest context, un rol important l are faptul c lucr torii n domeniul ordinii i siguran ei publice intr frecvent n contact cu cet enii, n sprijinul i n interesul c rora ei i desf oar activitatea. Tocmai de aceea este necesar un Cod de etic i deontologie i un Ghid de aplicarea a acestuia,

ca instrumente care s surprind perspectiva normelor morale ale profesiei, cu scopul de a stabili linia comportamental pe care societatea, prin membrii s i, o a teapt de la lucr torii n domeniul ordinii i siguran ei publice. Etica este ansamblul regulilor de conduit mp rt ite de o comunitate anumit , reguli care sunt fundamentate pe distinc ia ntre bine i r u. Etica este o teorie asupra moralei. Un demers etic nseamn s reflect m asupra principiilor generale (inclusiv pe ce baz aleg un anumit set de principii n raport cu altul) i s judec m din perspectiva acestor principii ce ar trebui s fac o persoan , inclusiv noi n ine, ntr-o situa ie particular . Rolul eticii este s ajute oamenii i institu iile s decid ce este mai bine s fac , pe ce criterii s aleag i care le sunt motiva iile morale n ac iunile lor1. Deontologia este doctrina referitoare la normele de conduit i obliga iile etice ale unei profesii2. Ea este o parte a eticii care se ocup cu studiul normelor i obliga iilor specifice unei activit i profesionale. Deontologia profesional specific domeniului ordinii i siguran ei publice cuprinde totalitatea regulilor i uzan elor care ghideaz rela iile dintre lucr tori ori dintre ace tia i cet eni. Deontologia se sus ine ea ns i pe lege i prin lege.

I. Necesitatea existen ei Codului de etic i deontologie al poli istului i a Ghidului practic de aplicare a acestuia

1. Elaborarea Codului de etic i deontologie al poli istului este admis implicit de dispozi iile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poli istului cu modific rile i complet rile ulterioare. Cu toate acestea, urmez ca prevederile Codului s se aplice tuturor lucr torilor, a a cum au fost defini i n preambul, diferen iat, n func ie de statutul de personal al acestora. De asemenea, Recomandarea Rec. (2001) 10 adoptat de Comitetul Mini trilor al Consiliului Europei, avnd n vedere diversitatea structurilor de poli ie i a organiz rii acestora, opteaz pentru alinierea codurilor de conduit opozabile poli iilor na ionale la normele Codului european de etic al poli iei, n vederea stabilirii unor orient ri i principii europene comune n m sur s asigure compatibilitatea serviciilor oferite, s impun un nivel convenabil din punct de vedere calitativ al acestora att pentru beneficiari, ct i pentru furnizori. Pe cale de consecin , institu iile cu atribu ii n domeniul ordinii i siguran ei publice i vor putea ndeplini mai bine obliga ia de garant al statului de drept.

Un alt argument ce pledeaz n favoarea existen ei Codului de etic i deontologie al poli istului se reg se te n necesitatea instituirii unui instrument n m sur s sus in promovarea unei noi culturi profesionale. Astfel, Codul poate constitui un punct de referin n formarea personalului, mai ales n ceea ce prive te comportamentul n diverse situa ii determinate de ndeplinirea atribu iilor de serviciu. Identificarea i instituirea unei st ri de echilibru ntre drepturile cet enilor, interesele autorit ilor publice i drepturile i ndatoririle lucr torilor, reprezint un alt obiectiv avut n vedere la elaborarea Codului. O aten ie deosebit s-a acordat eviden ierii leg turii strnse dintre structurile cu atribu ii n domeniul ordinii i siguran ei publice i societatea civil , avnd n vedere c eficacitatea ac iunilor acestora este influen at n mod direct de sus inerea pe care o primesc din partea cet enilor. Ca urmare, au fost puse n eviden reguli de comportament ale lucr torilor, cu scopul declarat de a nt ri parteneriatul cu popula ia, prin furnizarea unor servicii de calitate i/sau informa ii de interes public, f r a nesocoti ns confiden ialitatea datelor i protec ia informa iilor clasificate.
Miroiu, Gabriela Blebea Nicolae, Introducere n etica profesional , Editura Trei, 2001. se vedea i Academia Romn , Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan Dic ionar Explicativ al Limbii Romne Moderne, edi ia a II-a, Editura Univers Enciclopedic Buc. 1998.
2A 1 Mihaela

2. Ghidul de aplicare a Codului de etic i deontologie al poli istului nu este un manual de proceduri i nici un instrument disciplinar. Acesta nu se substituie statutelor profesionale proprii personalului cu atribu ii n domeniul ordinii i siguran ei publice i nici altor reglement ri legale aplicabile lucr torilor (de exemplu: Regulamentul disciplinei militare ori alte dispozi ii care stabilesc reguli de comportament, indiferent de forma de redactare sau titulatura acestora). Ghidul i propune s eviden ieze perspectiva practic a principiilor i regulilor de comportament exprimate n Codul de etic i deontologie al poli istului. Realizarea acestor modele de comportament se bazeaz att pe bunul sim i bunele practici nregistrate n activitatea lucr torilor din structurile care desf oar activit i de ordine i siguran public , ct i pe consecin ele n plan etic al unor dispozi ii legale aplicabile n activitatea poli ieneasc . Scopul Ghidului nu este acela de a reprezenta o culegere de spe e comportamentale, ci de asigurare a elementelor explicative necesare n elegerii spiritului i literei Codului. Particulariz rile ce se impun se vor realiza, de aceea, n procesul de nv mnt pentru formarea ini ial i continu , n cadrul activit ilor educative, precum i ca autoevaluare comportamental a poli i tilor prin raportare

la modul de respectare individual a cerin elor etice i deontologice din Cod.

Ceea ce individualizeaz profesiile din domeniul ordinii i siguran ei publice este, n special, climatul specific de moralitate. Respectul pentru ordine i lege, precum i impunerea respect rii acestora, nu pot fi realizate dect cu angaja i care au un comportament f r repro . n acest sens, pentru a fi n m sur s ofere popula iei servicii corespunz toare, se recomand ca lucr torii s cunoasc , s n eleag i s respecte principiile fundamentale care trebuie s le guverneze conduita profesional . a) Legalitatea Este principiul fundamental care st la baza activit ii lucr torilor din domeniul ordinii i siguran ei publice. Potrivit acestui principiu, activit ile i ac iunile trebuie s se desf oare numai n spiritul i cu respectarea prevederilor actelor normative. Este de altfel cunoscut faptul c i cet enii, n exercitarea drepturilor si libert ilor lor, sunt supu i rigorilor impuse de lege. Pornind de la premisa c legile reprezint garan ia siguran ei cet enilor ntr-un stat democratic, orice ac iune sau activitate a structurilor cu atribu ii n domeniul ordinii i siguran ei publice trebuie s - i aib fundamentarea n lege i numai n lege. Respectarea principiului legalit ii se realizeaz prin: ycunoa terea temeinic de c tre lucr tori a prevederilor legale, precum i a regulamentelor specifice; yautocontrol n desf urarea ac iunilor/activit ilor; ycontrol ierarhic. Cunoa terea prevederilor legale precum i a regulamentelor specifice presupune existen a unui bagaj informa ional ce trebuie n permanen completat. Totodat , interpretarea i aplicarea cuno tin elor i evaluarea situa iilor practice trebuie s fie f cut f r p rtinire, cu bun credin . Autocontrolul se realizeaz de c tre fiecare lucr tor prin raportarea ac iunilor proprii la normele legale, naintea, pe parcursul i dup desf urarea acestora. Aceast form de control poate fi apreciat ca fiind de o mai mare importan n ceea ce prive te asigurarea legalit ii n raport cu celelalte forme de control, avnd n vedere c activitatea poli i tilor se desf oar nu numai n sediul unit ii sau n apropierea acesteia, ci i n zone sau unit i teritoriale izolate. n aceea i m sur , autocontrolul implic i autocenzura comportamental . Astfel, atitudinea absolut legal constituie una din premisele garan iei asum rii valorilor eticii i deontologiei profesionale. Un alt aspect pe care l implic principiul respect rii legalit ii este vizat de exercitarea controlului ierarhic, realizat, n principal de: y efii direc i i nemjloci i; yorganele cu atribu ii de control.

II. Principii ce stau la baza activit ii lucr torului n domeniul ordinii i siguran ei publice

Este tiut faptul c lipsa unui control adecvat poate favoriza apari ia fenomenelor de nc lcare a legalit ii, prin s vr irea de abuzuri/abateri sau prin nendeplinirea atribu iilor de serviciu. Prin atribu iile cu care sunt nvestite, organele de control vor urm ri ca lucr torii, indiferent de grad i func ie, s respecte legea dar i deontologia profesional . Deci, lucr torii din domeniul ordinii i siguran ei publice vor veghea la respectarea legii, n general, potrivit competen elor ce le revin i, n acela i timp, vor avea n vedere ca prin actele i faptele lor s se situeze n perimetrul legalit ii. Nu trebuie s fie sc pat din vedere nici faptul c legea se cere respectat i ap rat , dar, n egal m sur i i ap r pe lucr torii care, n rezolvarea diferitelor situa ii profesionale, i fundamenteaz ac iunile exclusiv pe baza normelor legale. b) Egalitate, impar ialitate i nediscriminare Acest principiu trimite n modul cel mai direct la ceea ce nseamn etic i deontologie poli ieneasc . Cei trei termeni sunt ntr-o mare m sur complementari, se suprapun pe unele domenii i pot fi, ca atare, trata i global. Egalitatea presupune, pe de o parte, a ezarea de c tre lucr tor, pe acela i plan, a tuturor persoanelor, indiferent de mprejur rile profesionale n care intr n leg tur cu acestea i, pe de alt parte, abordarea n aceea i manier a cazurilor similare. Impar ialitatea l va situa pe lucr tor deasupra unor probleme litigioase n care nu trebuie s se implice altfel dect profesional. O asemenea pozi ie i va permite s abordeze deta at de sentimente circumstan ele profesionale n care se afl . Nediscriminarea, ca aspect al acestui principiu, const n faptul c func ionarul nu trebuie s se lase condus de idei preconcepute, de resentimente, de impulsuri necenzurate atunci cnd intr n contact cu diferite categorii de persoane, indiferent de pozi ie social , sex, religie, ras etc. Este recomandat, prin urmare, ca la judecarea efectelor propriei ac iuni sau a altora, lucr torul s evalueze m sura n care, n practic , s-a ghidat dup elementele care definesc principiul analizat a respectat i asigurat egalitatea, i-a impus impar ialitatea i s-a afirmat ca adversar al discrimin rilor de orice fel. M surile luate pot crea nemul umiri n rndul unor categorii de cet eni. Deseori, nemul umirile se manifest paradoxal, chiar n rndul persoanelor care prin actele i faptele lor ncalc normele legale i de comportament, impuse i acceptate de societate i prejudiciaz astfel drepturile fundamentale ale cet enilor, precum i n rndul rudelor, cunoscu ilor sau prietenilor acestora afla i la locul producerii evenimentului sau care afl despre acesta. Este reac ia clasic prin care aceste persoane ncearc s - i transfere vinov ia pe seama unor nc lc ri i abuzuri nchipuite din partea lucr torilor. Eliminarea

arbitrarului din timpul interven iei, a oric ror atitudini de natur s creeze suspiciuni cu privire la impar ialitatea ac iunii i a m surilor dispuse sunt de natur s evite posibilele reac ii violente din partea celor implica i i chiar s aduc sprijin pentru ac iunea poli i tilor. Consecven a manifestat prin aplicarea aceleia i proceduri legale pentru fapte similare va ac iona n mod cert n favoarea lucr torilor n domeniul ordinii i siguran ei publice. n aceea i m sur , respectarea demnit ii oric rei persoane constituie un alt element care poate contribui la afirmarea convingerii c interven ia a fost nep rtinitoare, legitim i nediscriminatorie. Se recomand , de asemenea, declinarea competen ei pentru cazurile de incompatibilitate care ar putea pune la ndoial impar ialitatea interven iei, f r ns a se prejudicia astfel operativitatea ac iunii. Astfel, sarcina desf ur rii n continuare a ac iunii va fi preluat de lucr tori care nu se afl n asemenea situa ii, eliminndu-se astfel riscul punerii sub semnul ntreb rii a impar ialit ii acestora. c) Transparen a Este unul dintre principiile care se afl la baza activit ii structurilor de ordine i siguran public ca institu ii moderne, de tip democratic i, implicit, a lucr torilor acestora. Furnizarea informa iilor referitoare la activit ile desf urate poate determina c tigarea ncrederii popula iei. Astfel, aducerea la cuno tin a cet enilor, prin mijloace adecvate de informare, a modului n care se efectueaz interven iile (cu precizarea ac iunilor pe care lucr torul este ndrept it s le efectueze, comportamentul impus cet enilor pe timpul acestora i riscurile pe care i le asum n cazul nerespect rii lor), particularizat pe tipuri de misiuni, poate determina o reac ie de acceptare, dac ac iunile se nscriu n tiparul cunoscut de societate. n acela i timp se impune respectarea confiden ialit ii informa iilor care pot afecta integritatea persoanelor, procesul de administrare a probelor, securitatea martorilor sau a altor persoane. Respectarea principiului transparen ei, concomitent cu ndeplinirea cerin elor referitoare la asigurarea securit ii datelor, inclusiv a celor cu caracter personal, a impus crearea unor structuri interne /persoane specializate n rela ia cu mass-media, care au, potrivit regulamentului de organizare i func ionare, atribu ii bine definite. Exigen e care trebuie s guverneze comunicarea cu mass-media: yn cazul n care un jurnalist se va adresa direct unui lucr tor, acesta l va ndruma c tre structura de rela ii publice /ofi erul de pres care are competen n zona producerii evenimentului, singura structur abilitat prin lege i ordine ale ministrului s comunice referitor la activit ile profesionale cu mass-media. ydac evenimentul s-a produs ntr-un loc public, iar un lucr tor este prezent la locul faptei, la

ntreb rile reprezentan ilor media, va confirma ceea ce se cunoa te deja despre cazul respectiv, cu precizarea c se efectueaz cercet ri pentru stabilirea mprejur rilor n care aceasta s-a produs, iar despre concluziile vor fi prezentate prin intermediul structurilor de rela ii publice. yn cazul n care reprezentantul media ajunge primul la locul faptei i solicit telefonic date despre eveniment, acestuia i se vor oferi informa iile aflate la dispozi ia structurii de rela ii publice, urmnd ca rezultatul cercet rilor s i fie comunicat ulterior. yn situa iile cnd evenimentul produs ridic probleme de competen ori implic interven ia mai multor structuri, atunci, comunicarea cu media se va realiza de c tre serviciul de profil din cadrul inspectoratului general. ylucr torul va r mne calm n rela ia cu ziaristul, indiferent de mprejur ri. yfilm rile realizate de structurile de ordine i siguran public la locul evenimentului i oferite media se vor face respectnd drepturile omului i dreptul la propria imagine, n conformitate cu recomand rile Uniunii Europene, ordinele de linie i dispozi iile Consiliului Na ional al Audiovizualului. yn cazul n care filmarea se va realiza de c tre reprezentan ii presei, lucr torul responsabil cu mediatizarea evenimentului din partea structurii de rela ii publice, le va reaminti acestora dispozi iile Consiliului Na ional al Audiovizualului, n sensul ar tat mai sus. yorice relatare a unui eveniment c tre reprezentan ii media va avea un caracter nediscriminatoriu, f r referiri la apartenen a etnic , religioas , sexual , social sau la alt form de apartenen a celor implica i n eveniment, n conformitate cu normele n vigoare. yn rela ia cu mass-media, lucr torii din structurile de rela ii publice vor ine cont de Decalogul ofi erului de pres . d) Capacitatea i datoria de exprimare Reprezint posibilitatea lucr torului de a analiza situa iile profesionale pe care le ntlne te i de a- i exprima punctul de vedere, potrivit preg tirii i experien ei sale, n vederea mbun t irii calit ii i eficacit ii serviciului. Acest principiu instituie obliga ia asum rii unui rol activ n cadrul organiza iei din care acesta face parte, prin prezentarea de opinii pertinente i argumentate cu privire la modalit ile de solu ionare ale unor situa ii profesionale. Lucr torii din domeniul ordinii i siguran ei publice trebuie s abordeze situa iile nu doar reactiv, prin simpla executare a dispozi iilor i prezentarea de rapoarte privind rezultatele ob inute, ci i proactiv. n virtutea acestui principiu, apare obliga ia de a- i exprima motivat eventualele dezacorduri fa de deciziile care privesc probleme de serviciu i de a aduce la cuno tin a superiorilor observa ii bazate pe normele legale i pe experien a profesional . n acela i context se nscrie i datoria de a informa n timp util asupra dot rii cu mijloace necorespunz toare sau insuficiente realiz rii obiectivului, a datelor

incomplete transmise odat cu dispozi ia de executare a activit ii, precum i de a prezenta experien a personal i experien ele anterioare relevante pentru situa ia respectiv etc. Consider m c modul n care se aplic acest principiu d , ntr-un grad nsemnat, m sura comportamentului fundamentat pe norme etice i pe respectarea deontologiei profesionale. Ca profesioni ti, lucr torii n domeniul ordinii i siguran ei publice trebuie s - i prezinte opiniile bazate pe experien a i cuno tin ele dobndite i s le sus in f r teama de repercusiuni. n aceea i m sur , efii vor promova un climat profesional care s admit i s ncurajeze exprimarea f r rezerve a punctelor de vedere diferite. Acest principiu nu poate fi ns invocat pentru a evita, pe criterii subiective, participarea sau executarea unei misiuni. Orice lucr tor trebuie s tie c deontologia i impune s se pronun e asupra unui aspect sau altul, cu bun credin , pe baza con tiin ei profesionale i nu spre a prezenta ceea ce consider c le-ar conveni efilor s i s aud . Pe de alt parte, ns , tot deontologic este din partea lucr torului s i men in afirma iile n perimetrul legalit ii, egalit ii, impar ialit ii, nediscrimin rii, al realului, f r a ncerca s dea caracter de autenticitate unor interpret ri v dit eronate ori s determine organizarea i desf urarea de ac iuni insuficient justificate sau s influen eze decizii n care este interesat. e) Disponibilitatea Pentru a face dovada disponibilit ii, lucr torii n domeniul ordinii i siguran ei publice trebuie s intervin n orice moment, n timpul sau n afara serviciului, n cazul n care iau cuno tin despre existen a unei situa ii n care se aduce atingere drepturilor persoanelor, sunt puse n pericol bunurile acestora sau, pur i simplu, atunci cnd un individ se afl n dificultate. Interven ia n asemenea situa ii nu poate fi condi ionat de faptul c lucr torul se afl n concediu, nvoiri, permisii, dar va fi precedat de declinarea calit ii. Se impune totu i ca, anterior acord rii sprijinului, s realizeze o evaluare a situa iei cel pu in cu privire la raportul de for e, ansele de reu it , precum i riscurile asumate. Este posibil ca n asemenea mprejur ri s fie eficace anun area for elor specializate sau, dac faptele ilegale s-au consumat, ob inerea de date i informa ii cu privire la loca ia c tre care s-a deplasat gruparea infractoare, semnalmente, mijloace de transport folosite etc. i care s fie aduse la cuno tin a personalului nvestit cu solu ionarea cazului. n timpul serviciului disponibilitatea se manifest i prin ascultarea atent a problemelor cet enilor, ncercnd s le rezolve, oferindu- i serviciile ntr-o manier profesionist . n asemenea situa ii,

stabilirea priorit ilor este deosebit de important . Astfel, dac din lipsa mijloacelor, a timpului necesar ori datorit altei misiuni aflat n desf urare, interven ia nu poate fi realizat imediat de c tre lucr torul sesizat ini ial, este necesar ca solicitantului s -i fie explicate motivele pentru care cauza este declinat spre al i colegi n vederea solu ion rii. Uneori sunt sesizate fapte aflate n curs de desf urare, astfel nct urgen a analiz rii situa iei i alegerea modalit ii de rezolvare sunt determinante pentru succesul ac iunii. ntrzierea poate conduce la agravarea situa iei i, implicit, va pune ntr-o lumin nefavorabil capacitatea structurilor cu atribu ii n domeniul ordinii i siguran ei publice de a interveni i totodat disponibilitatea acestora de a se implica n solu ionarea problemelor cu privire la care au fost sesiza i. Disponibilitatea presupune, pe lng prezen a regulat a lucr torului la serviciu sau la locul unde trebuie s execute o anumit misiune, i capacitatea de ascultare i n elegere a problemelor aduse la cuno tin de persoanele aflate ntr-o situa ie critic . Datorit caracterului permanent al serviciului i particularit ilor misiunilor ce revin structurilor cu atribu ii n domeniul ordinii i siguran ei publice, acestea solicit lucr torilor s manifeste disponibilitate total fa de ndeplinirea atribu iilor (rechemarea la serviciu, constrngeri, program prelungit de munc sau n schimburi, capacitatea de a se adapta diversit ii sarcinilor de ndeplinit etc.), aspecte care rezult att din angajamentul asumat de lucr tor la momentul intr rii n profesie, ct i din jur mntul de credin depus la acordarea primului grad profesional/militar. Obliga ia la disponibilitate permanent a lucr torilor din domeniul ordinii i siguran ei publice justific , de asemenea, i de ce le este interzis s exercite, n afara excep iilor prev zute de lege, alte activit i pentru care s fie remunera i. Depinde astfel de lucr tori s stabileasc echilibrul n serviciu i practicarea activit ilor lucrative sau nelucrative care i sunt permise (activitate didactic , cercetare tiin ific , crea ie literar-artistic ), astfel nct disponibilitatea profesional s nu fie afectat . f) Prioritatea interesului public Interesul public, n sensul utilizat de prezentul Ghid, reprezint orice aspect care afecteaz via a comunit ii sau care prezint interes pentru aceasta. Func ionarea i ac iunile guvernului ori ale autorit ilor sau institu iilor publice centrale i locale sau ale oric rei alte entit i care folose te bani publici sau care influen eaz via a comunit ii prezint interes public. Respectarea drepturilor omului, a a cum sunt definite n documentele interna ionale ratificate de Romnia, reprezint o alt component a

interesului public. Prioritatea interesului public se manifest prin aceea c , n exercitarea atribu iilor func ionale, lucr torul din domeniul ordinii i siguran ei publice acord ntietate ndeplinirii serviciului n folosul comunit ii, chiar dac prin aceasta se prejudiciaz sau se ntrzie realizarea unor obiective personale. Prioritatea interesului public nu poate fi tratat i nici explicat independent de disponibilitate. Aceast corela ie este determinat de calitatea conferit de profesie i, implicit, de statutul profesional. Lucr torii au datoria s trateze toate persoanele n mod egal, ne innd cont de interesul personal i asigurnd primatul interesului public. g) Profesionalismul Presupune ndeplinirea sarcinilor de serviciu prin aplicarea cuno tin elor teoretice i prin folosirea deprinderilor practice dobndite. Lucr torii n domeniul ordinii i siguran ei publice sunt, de altfel, obliga i s - i perfec ioneze permanent preg tirea de specialitate i s - i dezvolte capacitatea de n elegere a problemelor sociale, culturale i educa ionale specifice colectivit ii n care- i exercit profesia. Pentru a fi un bun profesionist lucr torul trebuie s  ycunoasc legisla ia aplicabil n domeniul s u de activitate; ycunoasc i s aplice procedurile de lucru uzuale; yanalizeze solicit rile ce-i sunt adresate direct de c tre cet eni i s le rezolve, s cear sprijin pentru solu ionarea lor sau s ndrume cet enii c tre structurile/ forma iunile competente atunci cnd constat c acestea dep esc responsabilit ile func iei pe care o ndepline te; ylucreze n serviciul popula iei, dedicnd timpul necesar activit ii pe care este abilitat s o desf oare; yse comporte corect i demn n rela iile cu ceilal i lucr tori i s observe atitudinea acestora, fiind obligat s sesizeze cazurile de abatere de la normele etice ale profesiei; yse identifice cu profesia i institu ia; yevite implicarea emo ional excesiv n solu ionarea problemelor de serviciu; ydea dovad de echidistan i impar ialitate n rela ia cu cet eanul i colegii de profesie; ymanifeste respect fa de cet eni n toate mprejur rile care presupun contactul direct ori prin intermediul mijloacelor de comunicare. h) Confiden ialitatea Se mbin de cele mai multe ori cu profesionalismul i legalitatea. Astfel, protec ia informa iilor ia persoanelor care le-au pus la dispozi ia lucr torilor trebuie realizat concomitent cu celelalte activit i necesare pentru solu ionarea cazului. Confiden ialitatea nu presupune numai protec ia datelor i a persoanelor, ci i obliga ia lucr torilor de a proteja informa iile ob inute n virtutea atribu iilor de serviciu i de a nu le utiliza n vederea ob inerii unor avantaje pentru ei sau pentru al ii. i) Respectul

1. Respectul fa de cet eni se manifest att prin utilizarea moderat a regulilor de polite e i curtoazie (f r familiarisme), ct i prin evitarea oric rei manifest ri discriminatorii, legat de na ionalitate, religie, opinii, sex, vrst , condi ie social sau de orice alt considerent. Anumite situa ii pot influen a emo ional lucr torul, ca pe orice alt individ (prezen a unor r ni i grav, anun area familiilor victimelor cu privire la producerea unui accident etc.), sau n alte cazuri, cnd apari ia sa ntr-o anumit zon este n m sur s suscite agresivitatea participan ilor (manifest ri neautorizate ori care se desf oar n afara itinerariului sau n afara intervalului aprobat). Aplicnd procedurile recomandate pentru asemenea situa ii cu calm i fermitate, lucr torul va ndeplini misiunea f r s - i manifeste tensiunile sau emo iile pe care inevitabil le are. Cet enii vor aprecia sngele rece, calmul i r bdarea de care d dovad lucr torul. Aceste calit i sunt cu att mai necesare cu ct dificult ile provin din reac iile ostile, chiar violente, ndreptate mpotriva lucr torilor, uneori din cauza simplei lor prezen e, n special n cartierele sau zonele cu o rat crescut a infrac ionalit ii. Vor fi evitate cu prilejul interven iilor atitudinile agresive, provocatoare, dominatoare sau dispre uitoare. Procedurile specifice utilizate nu vor avea o ntindere n timp mai mare dect este necesar realiz rii scopului pentru care s-a recurs la acestea. Altfel, cet enii vor interpreta m surile ca fiind abuzive, nejustificate i c , n ciuda faptului c au drepturi pe care structurile cu atribu ii n domeniul ordinii i siguran ei publice trebuie s le respecte, tocmai reprezentan ii acestora le ncalc i le desconsider . Pentru situa iile n care, pe fondul ndeplinirii atribu iilor, sunt afectate drepturile i libert ile cet enilor (cazul verific rii identit ii sau a provenien ei m rfurilor transportate, existen a permisului corespunz tor categoriei din care face parte vehiculul etc.), persoana care face obiectul verific rilor nu va fi mpiedicat s - i continue activitatea dect pentru perioada de timp strict necesar ndeplinirii procedurii specifice. Orice abatere de la aceast norm deontologic , mai ales dac este dictat de considerente personale ale lucr torului este n m sur s produc efecte negative n realizarea parteneriatului cu popula ia, pe care Ministerul Administra iei i Internelor l dore te. Dac lucr torii vor aborda rela ia cu cet enii de pe pozi ii de superioritate, determinate de puterile ce le sunt conferite prin lege, nu vor beneficia de concursul, sprijinul i cooperarea acestora. 2. Respectul fa de efii profesionali i colegi const n respectarea regulilor de comportament (polite e, curtoazie, punctualitate, respectarea angajamentelor asumate formal sau informal .a.) i de demnitate (decen , grij pentru propria imagine .a.), precum i prin respectarea prevederilor regulamentelor militare de c tre personalul cu statut militar.

Indiferent de statutul profesional, de corpul din care face parte, de grade sau de sarcini, rela iile dintre lucr torii din domeniul ordinii i siguran ei publice se bazeaz n principal pe respect mutual, loialitate i solidaritate. 3. Respectul mutual presupune n elegerea faptului c orice sarcin repartizat unui coleg, orict de modest ar fi, contribuie la buna func ionare a serviciului public. Manifest rile de superioritate sau de desconsiderare fa de un corp profesional, pe criterii de grade sau de func ii, relev necunoa terea i nerecunoa terea complementarit ii activit ilor institu iei. Respectul mutual, nseamn , de asemenea, s admi i f r prejudec i sau desconsiderare anumite situa ii particulare justificate care pot interveni accidental n comportamentul sau activitatea oric rui lucr tor, inclusiv n cea proprie (ntrzieri ocazionale, nvoiri pentru probleme personale care nu pot fi altfel rezolvate, solicitarea n mod excep ional a concediului n afara planific rii etc.). Respectul mutual presupune, de asemenea, toleran , respectiv o deschidere suficient pentru a l sa colaboratorii s - i expun pozi iile contrare, pornind de la dreptul la liber exprimare. Este totu i de men ionat faptul c n rndul lucr torilor din structurile cu atribu ii n domeniul ordinii i siguran ei publice aceast libertate se refer la aspecte profesionale, fiind restrns manifestarea, la locul de munc ori n timpul serviciului, a unor opinii personale, cum ar fi cele referitoare la politic . j) Integritatea moral Prin pozi ia sa, lucr torul se poate afla n situa ia de a i se oferi diferite avantaje (gratuit i, cadouri). Aceste oferte sunt rareori dezinteresate. Integritatea l va determina s le refuze politicos, explicnd c este pl tit pentru a oferi un serviciu public, potrivit competen elor. n acest sens, lucr torii din domeniul ordinii i siguran ei publice au obliga ia de a- i preg ti familiile astfel nct eventualele aten ii s nu le parvin prin intermediul acestora, indiferent care ar fi justificarea. Pe de alt parte, publicul nu ar tolera ca lucr torul s uzeze de calitatea sa pentru a ncerca s ob in o favoare sau alta pentru el nsu i sau pentru altul (lucr tor n uniform care nu respect ordinea n fa a unui ghi eu la care se prezint pentru a- i rezolva o problem personal ). Lucr torul nu are dreptul s se oblige pecuniar fa de nici o persoan , dac o asemenea situa ie este n m sur s afecteze ndeplinirea atribu iilor de serviciu (obliga ii pecuniare pot fi asumate de c tre lucr tori numai cu respectarea prevederilor legale n vigoare contractare de credite de la b nci, mprumuturi la Casa de ajutor reciproc sau cump rarea unor bunuri n sistem de rate), nu poate folosi ori ncerca s uziteze de calitatea sa n interes personal. n considerarea acestor cerin e, lucr torilor le este

interzis s mprumute bani de la subordona i ori s colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice. Comportamentul integru are o deosebit importan pentru credibilitatea institu iei i implicit a membrilor s i. Pentru a c tiga respectul popula iei, nu este suficient doar s se ac ioneze n conformitate cu legea, ci trebuie ca aceasta s fie aplicat n spiritul respectului fa de cet ean. Prin urmare, integritatea i respectul fa de popula ie nu trebuie afirmate formal, prin declara ii sau angajamente, ci demonstrate prin ac iuni i misiuni executate cu profesionalism, impar ialitate, onestitate, con tiinciozitate, echitate, neutralitate sub toate aspectele, acordnd totodat o aten ie deosebit grupurilor vulnerabile de popula ie (gravide, persoane n vrst , copii, minori care au fugit de acas , bolnavi, persoane cu handicap etc.). k) Independen a opera ional Const n ndeplinirea atribu iilor i misiunilor potrivit competen elor stabilite pentru nivelul ierarhic pe care l ocup n cadrul structurii, f r imixtiunea altor lucr tori, persoane sau autorit i. Independen a opera ional nu presupune ac iuni executate haotic sau care au fost incluse f r temei n categoria celor prioritare, ori pe considerente exclusiv personale (ex. controale economice care vizeaz o anume societate comercial anume numai pentru a-i perturba activitatea n scopul favoriz rii concuren ei sau executarea unor activit i care nu decurg din obiectivele stabilite la nivelul structurii respective). Independen a opera ional trebuie n eleas i ca libertate a lucr torului de a identifica i utiliza acele proceduri i mijloace prin a c ror folosire se asigur ndeplinirea cu riscuri minime a misiunii, reducndu-se, totodat , i posibilitatea lez rii drepturilor i libert ilor persoanelor care fac obiectul ac iunii. De asemenea, prin independen opera ional se n elege i capacitatea poli istului de a adapta interven ia n func ie de reac ia persoanelor vizate, de particularit ile zonei n care intervine sau de momentul realiz rii acesteia. Pe de alt parte, independen a opera ional implic r spunderea deplin a lucr torului pentru ac iunile, inac iunile i omisiunile sale. l) Loialitatea Const n ata amentul fat de institu ie i valorile promovate de aceasta, ceea ce exprim de fapt adeziunea deplin , con tient i irevocabil , manifestat din proprie ini iativ , la o cauza nalt . Manifestarea loialit ii nsumeaz mai multe tr s turi, cum sunt: cinstea, corectitudinea, fidelitatea, sinceritatea, respectarea angajamentelor, statornicie etc. Aceasta presupune demnitate chiar i n afara serviciului, astfel nct, prin ntregul s u comportament, lucr torul s nu aduc atingere imaginii institu iei i profesiei sale. Loialitatea nu se confund cu atitudinea lingu itoare sau de pream rire a colegilor/ efilor ori a

altor persoane, n scopul de a ob ine diverse avantaje, pentru a- i p stra pozi ia n cadrul organiza iei ori pentru a accede mai rapid n func ii sau posturi de conducere. Aducerea la cuno tin a colectivului sau a efului a obiec iilor profesionale cu privire la activit ile programate, precum i fundamentul lor nu reprezint un act lipsit de loialitate. Loialitatea nu poate fi analizat independent de profesionalism, respect, integritate. Loialitatea presupune, de asemenea, crearea unui climat de lucru bazat pe dezvoltarea spiritului de echip , coeziunii i disciplinei, a ncrederii i respectului reciproc, valorizarea tradi iilor institu iei i pe con tientizarea faptului c serviciul se realizeaz n beneficiul cet eanului.

III. Aspecte practice privitoare la comportamentul poli istului

1. Comportamentul lucr torilor din domeniul ordinii i siguran ei publice n rela ia cu publicul
Rela ia dintre structurile cu atribu ii n domeniul ordinii i siguran ei publice i public se stabile te cotidian, cu ocazia activit ilor realizate n zona de responsabilitate sau, dup caz, la sediul unit ii atunci cnd cet eanul solicit rezolvarea unei probleme din competen a institu iei. Cet eanul are dreptul de a a tepta din partea lucr torului o contribu ie activ la securitatea sa i un tratament atent. A adar, este necesar ca lucr torii n domeniul ordinii i siguran ei publice s asocieze o disponibilitate total unui comportament personal exemplar. Astfel, vor contribui la sporirea ncrederii cet eanului n institu ie i la formarea convingerii c , n fapt, el este beneficiarul serviciilor oferite de aceasta.

1.1. Imaginea func iei poli iene ti


Respectarea regulilor elementare de curtoazie, decen a atitudinilor i grija pe care lucr torul o are fa de persoana sa i fa de inuta sa vestimentar contribuie la valorizarea func iei sale. Pe timpul ndeplinirii atribu iilor profesionale, precum i atunci cnd intervine in afara orelor de program, lucr torul are obliga ia de a i face cunoscut calitatea i unitatea din care face parte sau pe care o reprezint . Cteva reguli prin a c ror respectare se poate p stra i dezvolta imaginea demn a lucr torilor n societate: yadoptnd o inut i un aspect fizic ngrijite; ymanifestnd, zilnic, un comportament irepro abil; yevitnd excesul de limbaj, familiarismele ori gesturile deplasate; ydnd dovad de modera ie n atitudine i propuneri. Regulile men ionate cap t mai mult importan atunci cnd lucr torul ac ioneaz n uniform , semn exterior i manifest al calit ii sale. Portul inutei i confer prestigiu i autoritate. Gesturile nepotrivite, concluziile nefondate, bazate pe informa ii neverificate, precum i solu iile arbitrare contribuie la sl birea autorit ii i prestigiului s u i al institu iei. Prezen a lucr torilor n uniform n anumite locuri (localuri unde se consum b uturi alcoolice,

unit i comerciale etc.) n afara cadrului strict profesional, poate s conduc la o impresie negativ cu privire la persoanele n cauz i implicit asupra institu iei din care ace tia fac parte. Lucr torii trebuie s con tientizeze, n toate mprejur rile, faptul c sunt pl ti i din bani publici i se afl n serviciul cet enilor, situa ie ce impune un comportament adecvat n toate mprejur rile. Lucr torul, n inut de serviciu sau civil, reprezint simbolul legalit ii i ordinii. Publicul a teapt de la el s se comporte de o manier exemplar , respectnd el nsu i normele legale (nu trebuie s sta ioneze cu vehiculul de serviciu n locuri care incomodeaz circula ia n afara cazurilor de interven ie etc.) i neuzitnd n mod abuziv prerogativele func iei sale (folosirea girofarului f r motiv legitim etc.). El nu trebuie s acorde prioritate avantajelor personale i i va asuma responsabilitate ac iunilor i inac iunilor sale, chiar i atunci cnd gre e te. n situa ii de criz , cum ar fi accidente care atrag n mod deosebit aten ia trec torilor, nu este admisibil ca lucr torul prezent la fa a locului s nu intervin nainte de sosirea for elor de interven ie specializate. Publicul va aprecia faptul c structurile cu atribu ii n domeniul ordinii i siguran ei publice acord interes actelor simple ale vie ii curente (agentul de circula ie aflat ntr-o intersec ie ia m surile necesare pentru a crea condi iile necesare scoaterii din trafic a unui autovehicul imobilizat din cauza unei defec iuni- acordnd sprijin fizic conduc torului auto sau dirijnd traficul astfel nct manevrele necesare s se realizeze n condi ii de siguran pentru to i partenerii de trafic etc.).

1.2. Atitudinea lucr torului din domeniul ordinii i siguran ei publice n exercitarea profesiei
Misiunile de serviciu public pe care lucr torul este ns rcinat s le ndeplineasc l plaseaz deseori n contact direct cu concet enii s i (zone de cartier, ie irile de la coal , fluidizarea circula iei, informare n coli, formalit i administrative). Una dintre cele mai frecvente misiuni ce i revin, indiferent de loc (sediul unit ii, loc public sau privat), este furnizarea de informa ii cu privire la competen ele structurii, documente necesare ndeplinirii procedurilor legale, persoana / forma iunea care poate solu iona un anume caz. n acest context, o ascultare atent i analizarea cu profesionalism a problemei expuse va permite informarea corect a publicului. Primul contact al publicului cu structurile cu atribu ii n domeniul ordinii i siguran ei publice are loc deseori la sediul acestora i, de aceea, este absolut necesar existen a unui spa iu optim de primire a cet enilor. Acesta constituie punctul obligatoriu de intrare n unitate, iar rolul s u este determinant n

formarea imaginii care se inten ioneaz a fi construit . Pe cale de consecin , amenajarea acestuia trebuie s asigure condi ii civilizate i s r spund cerin elor de realizare a confiden ialit ii discu iilor i de redactare/ completare a cererilor olograf/ formularelor tipizate. Nu este indicat amplasarea unui astfel de loc ntr-un spa iu cu trafic intens ori dotarea excesiv cu mobilier. Trebuie avut n vedere faptul c gestionarea nevoilor cet enilor nu impune mp rt irea vie ii interne a unit ii i a lucr torilor s i (afi aj al activit ii sindicale, decorarea personalizat n exces a birourilor, conversa ii private sau profesionale ntre func ionari etc.). Calitatea contactului stabilit ntre lucr tor i public este determinat de modul n care sunt folosite regulile elementare de polite e (este interzis tutuirea, familiarisme excesive etc.). Publicul i va forma o opinie nefavorabil asupra institu iei dac : yeste refuzat f r un motiv plauzibil sau este gre it ndrumat; yorarul de func ionare /de lucru cu publicul nu este respectat; yla solicitarea unor explica ii suplimentare, lucr torul r spunde pe un ton iritat, brutal sau agresiv ori las impresia c este preocupat de rezolvarea celorlalte solicit ri nainte de clarificarea problemei cet eanului care i s-a adresat; yserviciul este oferit preferen ial, cu nc lcarea ordinii de sosire/ nregistrare la ghi eu sau ca urmare a interven iei unui coleg; ylucr torul de la ghi eu are alte preocup ri n timpul programului (m nnc , discut cu al i func ionari, ori vorbe te la telefon pentru rezolvarea unor probleme personale). Un aspect cu o importan major n atitudinea lucr torului pe timpul sau n leg tur cu exercitarea profesiei l reprezint modul n care reac ioneaz la diferite tenta ii care sunt prev zute de lege ca fapte de corup ie. nvesti i cu exerci iul autorit ii publice, lucr torii pot fi tenta i s profite de statutul lor i de rela iile profesionale n interes personal. Solicitnd sau numai acceptnd din partea cet enilor bani, bunuri, servicii sau promisiuni, pentru a folosi influen a sa, real sau presupus , pe lng autorit ile competente n scopul de a ob ine o decizie favorabil ori pentru a face sau nu face un act la care ar fi fost obligat potrivit atribu iilor, lucr torul comite infrac iuni din sfera corup iei.

2. Comportamentul lucr torului n domeniul ordinii i siguran ei publice fa de victime


De regul , victimele sufer un oc psihic, ele a teptnd de la lucr tor ajutor i asisten . Aceasta este ocazia pentru lucr torul n domeniul ordinii i siguran ei publice de a mbina profesionalismul cu calit ile sale umane.

2.1. Primul contact


Primul contact cu victima este determinant, oricare ar fi locul (serviciu, loc public sau privat) i

circumstan ele (interven ie spontan , solicitarea interven iei prin apel telefonic etc.). A teptarea excesiv pentru a fi primit i ascultat , trimiterea fals motivat la alte structuri sau institu ii, favorurile acordate unor persoane, eventual n defavoarea altora, pe considerente de vrst , condi ie social , apartenen politic sau etnic etc. constituie tot attea reprezent ri negative ale imaginii poli istului i institu iei pe care o reprezint . Prima grij este de a ar ta victimei c se ia n considerare cazul s u, indiferent dac pare minor sau nu, ori este repetitiv pentru lucr tor, i de a da asigur ri victimei, dup verificarea competen ei de solu ionare a cazului, c situa ia sesizat intr sub controlul autorit ilor i i se va da curs. De asemenea, este recomandat s se ncerce a lini ti victima, att prin cuvinte ct i prin ac iuni (se ofer o p tur , un loc; se caut o persoan care s vorbeasc limba victimei cnd aceasta nu poate s se exprime n romn sau o limb de circula ie interna ional ; se anun persoanele pe care victima dore te s le vad , se informeaz alte autorit i etc.). n acest spirit, starea fizic sau emo ional a victimei, vulnerabilitatea sa particular (gravide, persoane n vrst , copii, minori care au fugit de acas , bolnavi, persoane cu handicap etc.) impun lucr torului s abordeze cazul simultan cu realizarea unei apropieri fa de victim i s adapteze la aceast stare modul de ndeplinire a atribu iilor profesionale (s se deplaseze n cel mai scurt timp de la primirea solicit rii, s ia m surile necesare pentru acordarea ngrijirilor unui r nit, s -i lase timpul de a- i reveni nainte de a-l ntreba despre identitatea sa; s solicite interven ia unei colege pentru a tempera emo iile victimei unei infrac iuni cu violen , comis mpotriva unei femei etc.). Desigur c , n asemenea situa ii, lucr torul trebuie s aib n vedere faptul c este dator s rezolve cazul i c orice ntrziere ac ioneaz mpotriva sa, dar, n acela i timp, trebuie s con tientizeze i faptul c o informa ie deformat sau incomplet ob inut pe fondul st rii emo ionale puternice a victimei poate s -l arunce pe o pist fals . Insisten a exagerat n asemenea momente poate induce interlocutorului impresia c lucr torul c ruia i s-a adresat este lipsit de sentimente i nu vede n solicitarea sa dect un nou caz pe care trebuie s -l rezolve. Respectul fa de victim se manifest prin: ytratament f r discriminare ori favoritism pe criterii de origine, religie, condi ie social , vrst , sex etc.; yeliminarea familiarismelor (tutuitul este o atitudine total neindicat ); yluarea n considerare, cnd este posibil, a dorin ei victimei majore i lucide de a anun a sau nu starea sa;

ypolite e i re inere n propuneri i absen a oric rei remarci care poate provoca griji, contrarieri sau atitudini de natur s accentueze starea de nervozitate/ agresivitate a victimei. Victima se g se te ntr-o situa ie de dependen fa de lucr tor, deoarece acestuia i apar ine luarea sau propunerea mijloacelor de a proteja pudoarea att fizic , ct i moral (de a oferi ceva pentru a masca nuditatea, a o feri de curiozitatea ter ilor, a permite exprimarea unei probleme delicate n condi ii care asigur confiden ialitatea etc.). n situa ia unei victime decedate, atitudinea de respect i decen trebuie p strat i n afara procedurilor specifice, mai ales n cursul manipul rii corpului. Trebuie avut n vedere, printre altele, de i nu aceasta trebuie s constituie motivul comportamentului, faptul c interven ia poate fi privit ori chiar filmat de c tre curio ii aduna i la locul respectiv. Cnd o persoan trebuie informat despre un prejudiciu produs propriet ii sale (incendiu, furt comis n timpul absen ei de la domiciliu ori re edin etc.) sau cu privire la producerea unui eveniment n care un apropiat este victim (cazul unui cuplu implicat ntr-un accident auto n urma c ruia o persoan a fost r nit iar cealalt a decedat etc.), con tientizarea ocului pe care acest anun risc s -l provoace va impune ca informa ia s -i fie comunicat cu tact. Asistarea persoanei se completeaz cu grija de a-i proteja bunurile ncepnd cu momentul n care circumstan ele o mpiedic s i le protejeze ea ns i (ex: absen a proprietarului de la locul unde s-a produs furtul, documente sau bunuri l sate ntr-un vehicul implicat ntr-un accident etc.).

2.2. Luarea de declara ii


n aceast etap , lucr torul urm re te s ob in de la victim elementele necesare stabilirii situa iei de fapt. Evident c informa iile din declara ia ob inut la primul contact se dezvolt , totul mbog indu-se cu date suplimentare. inuta vestimentar , comportamentul i ordinea interioar din spa iile n care i desf oar activitatea lucr torii definesc considera ia acordat victimei. Cadrul n care victima este primit are efect asupra imaginii lucr torului i a institu iei pe care o reprezint . Prin urmare, acesta trebuie s fie atent la aspectul spa iului n care- i desf oar activitatea i care trebuie men inut ntr-o stare convenabil i decent (cur enie, ordine, stare ngrijit a mobilierului, absen a fotografiilor ce ar putea oca pudoarea sau sensibilitatea altor persoane). Declara iile victimei au de cele mai multe ori caracter personal sau chiar intim, situa ie ce impune asigurarea unui cadru n m sur s protejeze caracterul informa iilor. Chiar dac ntlnirea are loc n sediul institu iei sau n locurile publice ori private, asemenea activit i trebuie s se desf oare ntr-un

spa iu unde alte persoane nu au acces liber (pe strad , o ma in de serviciu poate constitui un loc adecvat, dac nu sunt alte posibilit i). Protec ia confiden ialit ii presupune, de asemenea, s se limiteze curiozitatea deplasat a colegilor (se pot nchide u ile biroului ori pot fi invita i afar cei a c ror prezen nu este absolut necesar etc.). De cele mai multe ori, victima resimte nevoia de a vorbi pentru a se elibera de tensiunea generat de traumatismul suferit. Ea caut un ascult tor atent, discret i care s i poat acorda sprijin ndreptndu i aten ia c tre lucr torul c ruia i s-a ncredin at cazul. Lucr torul, potrivit principiilor confiden ialit ii i profesionalismului, va ti s - i limiteze amestecul n via a privat a victimei la strictul necesar ndeplinirii atribu iilor. Asisten a acordat victimei se manifest prin: yinterven ia n cel mai scurt timp la locul faptei sau primirea ct mai urgent a victimei; yacordarea timpului necesar relat rii i ascultarea cu aten ie a situa iei cu care aceasta s-a confruntat; ypunerea la dispozi ie, dac este posibil, a mijloacelor necesare pentru a o ajuta s - i rezolve problemele imediate; ytratarea cu con tiinciozitate a cazului i informarea victimei cu privire la progresele nregistrate; yasigurarea protec iei individuale i a bunurilor sale, att ct situa ia i legisla ia permit; yconsiliere pentru a evita repetarea faptelor; yorientarea c tre serviciile sociale care i pot asigura asisten , la nevoie sesiznd aceste servicii cu privire la situa ia produs . Lucr torul poate fi tentat ca, n anumite cazuri, s nu acorde interes sesiz rilor victimelor, mai ales dac acestea din urm sunt persoane obi nuite s apeleze la structurile cu atribu ii n domeniul ordinii i siguran ei publice pentru motive lipsite de credibilitate ori chiar imaginare. Experien a arat c poli istul poate gre i dac nu acord aten ie acestor sesiz ri deoarece s-ar putea dovedi reale. Numai n urma interven iei i investiga iilor sale poate trage o concluzie cu privire la existen a situa iei sesizat .

2.3. Comportamentul lucr torului dup realizarea interven iei


Victima a teapt asisten de la lucr torii n domeniul ordinii i siguran ei publice i dup momentul consemn rii declara iilor sale. n acest moment, lucr torul va putea s -i dea sfaturi pentru a evita producerea n viitor a unei situa ii similare. El i va indica, dac este cazul, i alte servicii care sunt n m sur s o ajute. Acesta va pune, dac este nevoie, mijloacele de serviciu la dispozi ia sa (ex: o conduce la domiciliu cu ma ina de serviciu, i permite s telefoneze cnd este deposedat de mijloacele materiale etc.). La nevoie, n fa a unei situa ii de criz , lucr torul va lua ini iativa de a sesiza serviciile sociale i serviciile de prim ajutor. Victima a teapt , de asemenea, o rezolvare profesionist i normal a situa iei sale. Pentru a nu

afecta ncrederea victimei n structurile de ordine i siguran public , trebuie evitat comportamentul care: ypermite interpret ri sceptice ale rezultatului anchetei; yomite furnizarea informa iilor pe care victima este n drept s le a tepte cu privire la etapele anchetei i m surile ce urmeaz s fie luate; yse bazeaz pe relat ri inutile rezolv rii cazului ori pe prezentarea unor documente a c ror form i con inut nu sunt corespunz toare sau, i mai r u, nu acord anchetei toate ansele de reu it . n plus, declara iile victimei pot s o expun unor represalii din partea celor pe care i acuz . n asemenea situa ii, aprecierea riscului va determina lucr torul s ia m suri pentru asigurarea protec iei persoanei (sesizarea echipajelor auto sau a poli iei de proximitate, urmnd ca acestea s se intereseze de starea victimei), iar dac sesizeaz amenin ri la adresa acesteia, exercitate sau posibile, poate s o sf tuiasc cu privire la m surile de siguran absolut necesare (se poate merge pn la schimbarea temporar a domiciliului sau dispunerea m surilor legale pentru introducerea n programe de protec ie a martorilor etc.). ndeplinirea anumitor acte de cercetare penal precum confruntarea, prezentarea suspec ilor pentru recunoa tere, reconstituirea .a. sunt susceptibile de a provoca un oc emo ional victimei. Pentru atenuarea acestuia, lucr torul trebuie s preg teasc victima, explicndu-i scopul i modalitatea n care se va desf ura opera iunea, garantnd totodat faptul c lucrurile vor decurge f r riscuri. Capcana cadourilor Anumite victime insist s - i manifeste recuno tin a prin cadouri sau diverse servicii. Uneori este dificil s refuzi gestul prin care asemenea persoane n eleg s - i arate mul umirea. Pentru ie irea din astfel de situa ii, poate fi de ajutor explicarea faptului c lucr torul nu a f cut nimic altceva dect s - i ndeplineasc misiunea ncredin at pentru care este pl tit. De asemenea, donatorului i se poate sugera posibilitatea orient rii gestului spre o oper caritabil de interes general (centre pentru primirea i ocrotirea minorilor, c mine pentru b trni, funda ii cu scopuri caritabile .a.m.d.) ori c tre persoane cu nevoi speciale. Acceptnd cadouri sau servicii, lucr torul devine subiect al infrac iunilor de primire de foloase necuvenite sau, dup caz, al infrac iunii de luare de mit , func ie de momentul accept rii ofertei i de ac iunile pe care le-a efectuat sau pe care i le-a asumat n schimbul primirii acestora.

3. Comportamentul lucr torului fa

de martori

Pentru a ajuta la aflarea adev rului, lucr torul n domeniul ordinii i siguran ei publice are deseori nevoie de sprijinul martorilor. Aceste persoane sunt, n general, pu in familiarizate cu procedurile judiciare obligatorii. Ele doresc ca lucr torul s g seasc un echilibru ntre necesit ile anchetei i diversele constrngeri pe care le intuiesc.

3.1. Comportamentul fa

de martor

Persoana care accept s depun m rturie face i dovada moralit ii. Ea merit considera ie i stabilirea unui rela ii interpersonale bazate pe ncredere. Orict de urgent ar fi misiunea pe care o are de ndeplinit, corectitudinea i polite ea lucr torului au importan i sunt apreciate, chiar i de c tre persoanele care nu sunt hot rte s depun m rturie. Cu aceste semne de respect i acordnd grij condi iilor de primire, ncepe s fie apreciat calitatea serviciului public oferit de institu ie. Martorul poate fi mai mult sau mai pu in afectat de faptele pe care le-a perceput. Cu toate c declara ia sa trebuie ntotdeauna consemnat ct mai rapid, solicitarea de a relata tot ceea ce tie cu privire la caz nu trebuie s fie precipitat , deoarece urgen a exagerat ar putea fi resim it negativ de c tre martor (dispre , dezinteres etc.). A consemna declara ia presupune pentru martor, de cele mai multe ori, renun area la o parte din timpul s u, reorganizarea programului personal sau efectuarea de cheltuieli suplimentare necesare pentru a da curs invita iei de a fi audiat la sediul unit ii. Lucr torul poate atenua aceste inconveniente f cnd dovad disponibilit ii (respect orarul fixat; se n elege cu martorul pentru a conveni asupra locului i orei de ntlnire; nu-l face s a tepte inutil etc.). Martorul are uneori probleme personale de rezolvat i nu poate fi imediat disponibil, de aceea el va aprecia dac i se va acorda timpul necesar i mijloacele de a anun a apropia ii sau pe efii s i, cu privire la situa ia determinat de depunerea declara iei. Orice m rturie este demn de aten ie. Prejudec ile ce in de preg tire, na ionalitate, origine, condi ie social , sex, ras , convingeri politice, religioase sau filosofice ale martorului, chiar i de existen a antecedentelor judiciare, constituie o nc lcare a respectului datorat persoanelor i o manifestare expres a lipsei de loialitate. Nu este corect i nici profesionist s elimini o m rturie pe motive ce in de originea social , religie, apartenen politic , etnie, sex, loc de munc , func ia de inut etc. (martorul este angajat al unei societ i de salubritate iar prin afirma iile sale determin includerea n categoria suspec ilor a unui lucr tor n domeniul ordinii i siguran ei publice, posibil chiar un coleg al celui care se ocup de caz, declara ia sa contrazice una dintre ipotezele stabilite n faza incipient a anchetei etc.).

Aceste considerente odat respectate vor forma convingerea martorului c lucr torul ac ioneaz n mod profesionist, este preocupat de aflarea adev rului f r influen e subiective i acord aten ia cuvenit persoanei sale i, la nevoie, poate s -i ofere protec ie n condi iile legii, con tientiznd faptul c prin declara ia sa i asum riscul de a se pune ntr-o situa ie delicat . Informa ia dat unui lucr tor care este n m sur s asigure protec ie i o face, chiar i numai prin manifestarea unei griji permanente pentru discre ie, va permite martorului s aprecieze pozitiv procesul de aflare a adev rului, n care este deja implicat, n raport cu poten ialul risc pe care i-l asum . Cum s - i exprimi considera ia fa de un martor? yfiind politicos, asigurnd condi ii de primire decente; y innd cont de starea sa psihic (emotivitate, team etc.); yf cnd dovada disponibilit ii; ymanifestnd interes pentru declara iile sale; yrespectnd strict regulile p str rii secretului profesional i ale confiden ialit ii. Anumite cazuri necesit uneori audierea foarte rapid a unui num r mare de martori. Urgen a i num rul mare de persoane ascultate nu pot constitui scuze care s permit lucr torului s ignore obliga iile fa de acestea.

3.2. Luarea declara iilor


Cnd o persoan accept s colaboreze cu structurile care au atribu ii n domeniul ordinii i siguran ei publice, ea se a teapt n schimb s fie ascultat cu aten ie. Aceasta impune lucr torului s cunoasc anterior acestui moment con inutul dosarului, din cel pu in dou considerente: ypentru a oferi declara iei consisten a necesar , f r ns a influen a con inutul relat rii; ypentru ca martorul s nu aib impresia dezagreabil de a fi n fa a unui lucr tor prea pu in interesat de cauza n a c rei rezolvare a fost solicitat. Anumite persoane sunt constrnse de secretul profesional i nu pot r spunde la ntreb rile privind faptele i mprejur rile de care a luat cuno tin n exercitarea profesiei f r ncuviin area persoanei sau a unit ii fa de care este obligat s p streze secretul. Obliga ia referitoare la protejarea secretului profesional revine att lucr torului ct i martorului. Spa iul, dar i atmosfera n care se desf oar audierea, sunt deosebit de importante. Aceste elemente sunt deseori percepute de c tre martor ca fiind cartea de vizit a institu iei i merit s li se acorde aten ia cuvenit . Audierea are ca obiect nregistrarea oficial a ceea ce martorul cunoa te i este de acord s aduc la cuno tin a organelor judiciare. Lucr torul din domeniul ordinii i siguran ei publice poate ajuta la formularea termenilor declara iei, ns respectul fa de profesie i loialitatea l vor determina s nu dea un alt n eles relat rii martorului. Impar ialitatea fa de un martor se poate manifesta prin: yEvitarea oric rei judeca i arbitrare, n special pe motivul originii, a condi iei sociale,

antecedentelor judiciare sau rela iilor; yReproducerea fidel a declara iilor sale; yAten ionarea asupra contradic iilor sau neadev rurilor din afirma iile sale.

3.3. Urm rile declara iilor

Dup ce a depus m rturia, uneori chiar i naintea acestui moment, martorul dore te s tie la ce l angajeaz gestul s u. Informarea cu privire la derularea ulterioar a procedurii, n ceea ce-l prive te, r spunde a tept rilor sale i contribuie, n parte, la a-i conferi o stare de lini te interioar . Aceast grij de a-i asigura, dar mai ales de a veghea la securitatea sa, este realizat prin aplicarea m surilor de protec ie speciale prev zute de lege sau rezultnd din ini iativa lucr torului (asigur protec ie fizic , atrage aten ia echipajelor etc.). De altfel, martorul va fi sensibil la faptul c este protejat n schimbul disponibilit ii sale de a colabora n scopul stabilirii adev rului. Pentru aceasta sunt interzise contactele directe cu autorii faptei cercetate, cu excep iile admise de procedurile speciale (prezentarea pentru recunoa tere se va realiza n spa iile special destinate i amenajate acestui scop).

3.4. Folosirea m surilor coercitive


M rturia nu este ntotdeauna un act spontan. Martorul poate ezita sau refuza s o depun din multiple motive, nu neap rat pentru a ntrzia mersul anchetei (frica de a nu deveni inta r zbun rii autorilor faptelor penale, teama de a nu viola secretul profesional etc.). Refuzul de a m rturisi este deseori de n eles i trebuie respectat, n condi iile legii. Dac legea d posibilitatea lucr torului de a uza de m suri coercitive fa de persoana care a dobndit calitatea de martor (amenda, aducerea cu mandat), acest drept trebuie utilizat cu modera ie, pornind de la premisa c martorul nu este un delincvent. Aceast stare de fapt impune realizarea unui echilibru ntre ac iunile persuasive motivate de aplicarea prevederilor procedurale ori care in de experien a i profesionalismul lucr torului i respectul care trebuie acordat martorului. Chiar dac acest fapt nu este precizat expres n textele de lege, martorul ezitant este ndrept it s fie informat asupra dispozi iilor coercitive care ar putea s -i fie aplicate dac nu dore te s coopereze cu lucr torul care desf oar ancheta. Ar fi inadmisibil utilizarea acestor m suri n scop ofensator, jignitor ori abuziv sau ntr-o manier inoportun (ex: a merge s -l cau i f r discre ie la locul de munc etc.), ceea ce-i va nt ri convingerea de a nu depune m rturie.

4. Comportamentul poli istului fa legale

de persoanele care au nc lcat normele

Misiunea lucr torului are ca finalitate punerea autorilor infrac iunilor la dispozi ia justi iei. Pentru a- i duce la bun sfr it misiunea, lucr torul poate exercita autoritatea cu care este nvestit, iar la ntmpinarea rezisten ei poate folosi m surile coercitive stabilite de lege.

4.1. Comportamentul general


Lucr torul se confrunt cu fapte de o gravitate divers , mergnd de la contraven ii la cele de natur penal . Totu i, comportamentul s u pe timpul stabilirii faptelor i n raporturile cu persoanele n cauz trebuie s reflecte principiile generale care guverneaz conduita sa profesional . Bunul mers al unei anchete cere implicarea personal activ a lucr torilor care sunt ns rcina i cu aceasta. Autocontrolul i autocenzura sunt necesare pentru ca implicarea s nu devin excesiv i n de natur s altereze obiectivitatea anchetatorului, ori chiar s -l incite la comportamente deviante (amenin area cu represalii, r zbun ri, ur fa de o persoan , nc p nare n solu ionarea unui anumit caz, mergnd pn la c utarea obsesiv a unei solu ii indiferent de metodele folosite pentru ob inerea rezultatului .a.). Imputarea unei fapte care nu a fost comis (a afirma c un ofer a nc lcat linia continu atunci cnd nu a f cut-o), provocarea comiterii unei infrac iuni (comportament deliberat al poli istului pentru a incita o persoan s -l ultragieze) sau fabricarea de probe (a plasa o arm n timpul perchezi iei unui individ) pot constitui fapte de natur penal n m sur s denatureze scopul justi iei i s atrag r spunderea penal a unei persoane nevinovate. Capcana corup iei nvestit cu exerci iul autorit ii publice, implicit a mijloacelor de constrngere, lucr torul poate fi tentat s le utilizeze i n interes personal. Acceptnd sau cernd unei persoane bani, bunuri sau promisiuni pentru a ndeplini ori a se ab ine de la a ndeplini un act (atribu ie a func iei sale), lucr torul n domeniul ordinii i siguran ei publice comite infrac iuni de corup ie. Dovada integrit ii n raporturile cu persoana suspect de comiterea unei infrac iuni se poate realiza prin: yrespectarea principiului prezum iei de nevinov ie; yrespectarea riguroas a normelor procedurale (metode, mijloace, proceduri etc.); yimpar ialitate (a aduna probe att n acuzarea, ct i n ap rarea persoanei cercetate scopul anchetei fiind acela de a stabili adev rata stare de fapt i nu de a incrimina o persoan indiferent dac este sau nu vinovat ); yprofesionalism i integritate moral ; yrespectarea cu stricte e a secretului profesional.

4.2. Comportamentul fa

de persoanele ce se afl n cauz

Impar ialitatea indispensabil exerci iului autorit ii publice reclam o absen total a discrimin rii fa de persoanele f ptuitoare, n special pe considerente ce in de origine, na ionalitate, religie, opinii politice i filozofice etc. Persoana suspect de comiterea unei fapte penale, de i posibil s fi comis un act reprobabil,

trebuie s beneficieze de un tratament civilizat din partea lucr torului. Fermitatea care trebuie s caracterizeze cercetarea nu exclude polite ea, re inerea n formularea de propuneri i adoptarea unei atitudini impar iale. Conduita suspectului, orict de blamabil ar fi, nu justific n nici un caz o atitudine jignitoare, ofensatoare sau glume umilitoare din partea lucr torului. n plus, modera ia contribuie la conturarea unei imagini demne a lucr torului i, implicit a institu iei. n fa a unei atitudini agresive, lucr torul care d dovad de st pnire de sine va reu i s identifice mijloacele pentru a dezamorsa un conflict susceptibil s degenereze (s r spunzi la injurii prin injurii nu face dect s creasc tensiunea). Anumite situa ii pot declan a reac ii emo ionale puternice din partea lucr torului (repulsia provocat de o crim odioas , satisfac ia de fi arestat un mare criminal .a.). Exteriorizarea lor n public ori n fa a persoanelor implicate nu este indicat , recomandat fiind adoptarea unui comportament neutru. Lucr torul este ns rcinat s asigure respectarea legii. Comportamentul exemplar asociat func iei sale presupune c el nu o ncalc . Altfel va da delincventului o imagine contradictorie (furtul n timpul perchezi iei unui individ arestat, corup ia etc.). n sfr it, orice persoan beneficiaz de prezum ia de nevinov ie att timp ct nu a fost condamnat . Lucr torul nu trebuie s dezv luie identitatea persoanei cercetate n prezen a ter ilor i nici acuza iile formulate mpotriva acesteia deoarece astfel se aduce atingere acestui principiu i se ncalc regula secretului profesional.

4.3. Folosirea constrngerii


n exercitarea misiunii sale, lucr torul poate fi pus n situa ia folosirii unor m suri de constrngere. Punerea lor n practic trebuie s in cont de propor ie, n special cnd se uzeaz de for i de protejarea persoanelor arestate. Legea i procedurile speciale permit utilizarea de m suri coercitive fa de persoane (re inerea, imobilizarea i conducerea la sediu), dar nu explic durata i nici for a cu care sunt aplicate, abordnd problematica exclusiv din punct de vedere tehnic, urm rind realizarea obiectivului propus (pe timpul imobiliz rii, delincventul poate fi agresat, agresiunea ns trebuie s fie propor ional cu opozi ia ntmpinat i va nceta imediat dup realizarea imobiliz rii, deoarece obiectivul care a determinat folosirea for ei este n acest moment realizat). n anumite cazuri, lucr torul apreciaz oportunitatea de a le pune n practic (nu va folosi armamentul din dotare mpotriva unui infractor cnd exist posibilitatea ca acesta s fie re inut ulterior pe baza declara iilor celorlal i participan i, deja re inu i, dac prin folosirea

armei s-ar putea primejdui via a sau integritatea altor persoane). Avnd n vedere c aplicarea procedurilor elaborate n aplicarea unora dintre prevederile legale pot aduce atingere drepturilor i libert ilor individuale, lucr torul care le utilizeaz are obliga ia de a se asigura c ac iunile sale sunt legale iar aplicarea lor s-a f cut cu respectarea principiului propor ionalit ii. Propor ionalitatea se apreciaz pe loc, lund n considerare, pe de o parte, necesit ile ac iunii, iar pe de alt parte, imperativele securit ii lucr torului, a colegilor s i, precum i a persoanei n cauz . Doar aceste criterii justific recurgerea la m suri coercitive i orice alt motiva ie ar fi abuziv (r zbunare, presiune psihologic etc.). Interpelarea unei persoane pentru o fapt minor la locul s u de munc , cu riscul de a provoca pierderea serviciului sau chiar i numai afectarea imaginii acelei persoane, re inerea unui individ f r un temei legal, producerea de pagube, distrugeri de bunuri sub pretextul efectu rii unei perchezi ii minu ioase sau o nc tu are exagerat de strns etc. sunt excese care contravin principiilor ce guverneaz activitatea personalului cu atribu ii n domeniul ordinii i siguran ei publice. Literatura de specialitate consacr un loc particular folosirii for ei i cazurilor n care lucr torii pot recurge la m suri coercitive, utilizarea armei fiind forma cea mai sensibil de ripost la violen . Practica arat c anumi i indivizi reac ioneaz violent n timpul opera iunilor care vizeaz men inerea sau restabilirea ordinii publice. Vigilen a constant i aplicarea procedurilor de interven ie sunt precau ii indispensabile pentru lucr tor. Este vorba de propria sa securitate, de cea a colegilor s i, de cea a cet enilor afla i ocazional n zona respectiv , dar chiar i de cea a indivizilor care provoac violen a. Dac uneori este necesar s exprime autoritatea cu care este nvestit, f r a o utiliza, excesul n aceast demonstra ie poate avea un efect provocator negativ. Din cauza riscurilor deseori imprevizibile pe care le genereaz , folosirea for ei nu este de conceput dect dac are drept obiect protejarea interesului general. Este a adar convenabil de a recurge la ea doar n cazurile legale i de a nceta folosirea acesteia de ndat ce nu mai este necesar. Legea autorizeaz folosirea for ei i tot ea o limiteaz , printr-o cerin de propor ionalitate ntre constrngerea aplicat i rezisten a opus .

4.4. Protec ia persoanei arestate


Persoana arestat se g se te n dependen total fa de lucr tor, pn i n privin a nevoilor vitale. Dincolo de drepturile prev zute de cadrul legal n vigoare, lucr torul are obliga ia de a veghea la protec ia vie ii i s n t ii oric rei persoane re inute, chiar dac ea nu solicit interven ia medicului. Este

necesar s se asigure, de ndat , condi iile necesare acord rii ajutorului persoanei r nite sau care prezint simptomele evidente a unei afec iuni. S n tatea sa este protejat de asemenea prin respectarea regulilor elementare de igien pe timpul deten iei. n plus, persoana are dreptul la odihn , alimenta ie i, dac situa ia permite, la respectarea principiilor sale de existen (care in, n principal, de religie i s n tate). Starea de dependen l mpiedic pe individul n cauz s - i asigure el nsu i propria securitate. Este n sarcina lucr torului s -l protejeze de r zbunarea altor cet eni sau de curiozitatea presei pe timpul ndeplinirii procedurilor legale. Respectarea drepturilor persoanelor interzice lucr torului s recurg la violen e i la tratamente inumane sau degradante asupra persoanelor re inute. Cnd este martor al unor astfel de ac iuni, comise de ter i (de inu i, rude ale victimelor) sau de c tre al i lucr tori, datoria de a proteja i impune s dispun m surile necesare pentru a determina ncetarea violen elor i, totodat , de a sesiza efii sau autoritatea competent . Asigurarea respectului persoanelor pe timpul m surilor coercitive se poate realiza prin: yneautorizarea niciunui act, propunere sau comportament discriminatoriu, rasist sau injurios; ynepermiterea familiarismelor i nici tutuirea; yrecurgerea la m suri de constrngere numai n caz de nevoie i ncetarea aplic rii acestora imediat dup ndeplinirea obiectivului ac iunii; yutilizarea for ei n considerarea legii i a principiului propor ionalit ii ac iunii n raport cu rezisten a ntmpinat , ncetnd folosirea acesteia de ndat ce nu mai este necesar; yab inerea de la violen e nelegitime, tratamente inumane sau degradante, intervenind, dup caz, pentru a face s nceteze astfel de abuzuri, indiferent de persoana agresorului; ycrearea condi iilor pentru acordarea ajutorului imediat n caz de r nire sau boal a persoanei re inute; yasigurarea condi iilor de deten ie, n func ie de dot rile existente, avnd n vedere protejarea vie ii i a demnit ii umane.

5. Comportamentul poli istului fa

de colegi i efi

Structurile cu atribu ii n domeniul ordinii i siguran ei publice folosesc un num r mare de lucr tori. Statutul lor, pozi ia juridic , gradele i misiunile formeaz un mozaic complex, dar coerent. Diferen ele i identit ile pot crea dificult i rela ionale cnd sunt sursa unor contradic ii sau unei concuren e anormale. Interesul public impune lucr torilor s dep easc aceste obstacole pentru a stabili raporturi armonioase, permi nd fiec ruia s - i dezvolte statutul personal.

5.1. Raporturile dintre angaja i


Independent de statute, de corpuri, de grade, de sarcini, rela iile dintre lucr torii din domeniul ordinii i siguran ei publice trebuie s se bazeze pe respect mutual, loialitate i solidaritate. Aceste valori se impun cu o for particular celor care exercit autoritatea ierarhic . a) Respectul mutual Se exprim mai nti prin adoptarea n orice circumstan a regulilor elementare de convie uire,

dar i a unei atitudini morale pozitive care const n comportament principial manifestat prin polite e, decen , toleran , onorarea obliga iilor asumate i punctualitate. Este exclus orice form de discriminare, n special cea legat de originea, sexul, orientarea sexual a colegilor. Respectul mutual presupune n elegerea faptului c orice sarcin , orict de nensemnat ar p rea persoanelor neavizate, contribuie la buna func ionare a serviciului public. Manifest rile de superioritate sau de desconsiderare fa de un corp profesional, de anumite func ii, denot necunoa terea complementarit ii structurilor organiza iei i ale posturilor care o compun. Respectul mutual presupune toleran , adic o deschidere suficient a spiritului care s permit colegilor expunerea punctelor de vedere, chiar dac acestea sunt contrare. ntr-adev r, orice lucr tor poate i trebuie s se exprime liber. Totodat , aceast libertate este limitat de obliga ia care cere moderare n expresie a opiniilor personale, n special cnd ele sunt legate de ideologiile politice i convingerile religioase. Aceast restric ie se aplic , de asemenea, conversa iilor ntre lucr tori i vizeaz evitarea polemicilor, deseori extraprofesionale, d un toare bunei func ion ri a serviciului. b) Loialitatea Se traduce mai nti prin franche e. Este vorba, n primul rnd, de a aduce sincer la cuno tin a colegilor informa iile profesionale la care au dreptul (proiect de restructurare a unui serviciu, schimb de informa ii opera ionale ntre servicii etc.). A recurge la ac iuni de denigrare ascunse priveaz persoana vizat de orice posibilitate de a se explica i, n plus, genereaz n cadrul serviciului o ambian de ipocrizie. Loialitatea rezid n a admite i a- i asuma erorile f r implicarea celor care nu au nici o responsabilitate. Totodat , constituie o form de cinste capacitatea de a recunoa te echitabil meritele fiec ruia. De asemenea, este preferabil s se p streze discre ia asupra informa iilor relative la via a privat percepute ocazional n virtutea rela iilor de amici ie (probleme de familie sau de s n tate etc.). Transmiterea unor informa ii ireale, def im toare, precum i reac iile ostile sau agresive manifestate n colectiv ori n cadrul institu iei dovedesc cel pu in lipsa respectului mutual i a loialit ii celui care adopt un asemenea comportament. c) Solidaritatea Necesitatea exercit rii profesiei se manifest printr-o disponibilitate constant fa de colegi (apel la nt riri, ajutor pentru ndeplinirea unei proceduri sau a unei sarcini administrative etc.). Neimplicarea este contrar spiritului de echip , mai ales cnd ngreuneaz sarcina de munc a celorlal i. Refuzul de a acorda sprijin invocnd constant probleme personale, de s n tate, climatul impropriu ori existen a altor activit i prioritare are ca urmare afectarea solidarit ii, ncurajnd comportamente similare n rndul

membrilor colectivului de munc . Pe de alt parte, eschiva continu de la ndeplinirea unor sarcini conduce n mod direct la supranc rcarea colegilor, ceea ce favorizeaz apari ia tensiunilor n cadrul grupului respectiv. De altfel, solidaritatea poate s se exprime i n raporturile private. Este cazul n care lucr torul sesizeaz problemele altui coleg i i ofer cu tact ajutorul (a sf tui o persoan s urmeze un tratament medical, a face de serviciu n locul altuia pentru ca acesta s poat fi liber pentru rezolvarea unor probleme familiale sau de s n tate). De i este indispensabil , solidaritatea are limite. Este de neconceput s te ascunzi n spatele ei pentru a nchide ochii n fa a comportamentelor deviante (corup ie, furt etc.). Orice lucr tor martor al unor comportamente delictuale sau periculoase din partea colegilor s i, al violen elor nelegitime sau al unor tratamente inumane ori degradante ndreptate asupra unui alt lucr tor sau unei persoane arestate, are datoria de a-l face s nceteze sau de a le aduce la cuno tin a autorit ii competente, oricare ar fi locul acestuia n ierarhie. De altfel, solidaritatea presupune respectarea unor valori morale cum sunt: respectul, sinceritatea, ncrederea, cinstea, loialitatea, care nu admit promovarea prioritar constant a intereselor personale n detrimentul celor specifice institu iei, minciuna ori atitudinea duplicitar .

5.2. Rela iile cu subordona ii


Exercitarea autorit ii ierarhice n structurile cu atribu ii n domeniul ordinii i siguran ei publice are ca scop asigurarea bunei func ion ri a acestora. Superiorul ierarhic trebuie a adar s favorizeze stabilirea unui climat armonios ntre el i subordona ii pe care i coordoneaz , asumndu- i pe deplin responsabilit ile specifice postului. Via a n colectivitate poate genera tensiuni d un toare eficacit ii. Unul dintre rolurile efului este de a le preveni (a instala n birouri diferite persoanele care nu se n eleg i care nu pot lucra n aceea i echip ), de a le identifica (prin prezen a activ n cadrul colectivului pentru a detecta atmosfera din serviciu) i de a le dezamorsa (reuniuni de serviciu n cadrul c rora s se ncurajeze exprimarea f r constrngeri a opiniilor referitoare la aspectele care au generat nemul umiri, i chiar participarea la activit i extraprofesionale organizate cu membrii colectivului). Cu siguran , nu este indicat s fie l sat s persiste o stare conflictual i, cu att mai pu in, s se creeze sau s se exploateze asemenea st ri n cadrul colectivului.

Buna func ionare a serviciului impune ca actul de comand s fie echitabil. Subordona ii admit greu ca munca s fie repartizat i recompensele s fie atribuite sau sanc iunile aplicate dup criterii arbitrare, mai ales dac se ncearc mascarea acestor situa ii prin lipsa de transparen nso it de nemotivarea deciziilor. Transparen a este de altfel oportun n toate circumstan ele. Ea constituie o solid ap rare mpotriva oric rei manifest ri de favoritism sau de autoritarism. Ea necesit asigurarea de condi ii care s favorizeze comunicarea, dnd posibilitatea subordona ilor s - i exprime sugestiile i observa iile. Conducerea ministerului asigur unit ilor mijloace care s le permit ndeplinirea sarcinilor specifice (spa ii, materiale, vehicule etc.), ncredin nd managerilor atributul de a le repartiza utilizatorilor dup nevoile impuse de sarcinile profesionale repartizate. Eficacitatea este singurul element care poate fi avut n vedere la repartizarea mijloacelor i resurselor. Nu este de conceput s privezi un lucr tor de mijloacele materiale care i sunt necesare pentru a favoriza abuziv un altul (s atribui materiale unui subordonat pe motivul rela iilor amicale i nu a nevoilor reale sau pentru a c uta o satisfac ie pur personal ca de exemplu, repartizarea unui vehicul de serviciu pentru a fi utilizat n scop personal de un subordonat dispus s ofere unele mici avantaje). Subordona ii a teapt de la superiorii lor o capacitate de a impulsiona i sus ine activitatea. Pentru aceasta ei le cer s - i ndeplineasc rolul i s emit , cu operativitate, dispozi ii clare i precise, n special atunci cnd se ivesc dificult i de execu ie. Impulsionarea i sus inerea subordona ilor nseamn i grija pentru formarea lor profesional sau facilitarea accesului la mijloacele de perfec ionare. Stilul de conducere, care influen eaz modul de ac iune a subordona ilor, presupune i promovarea unor rela ii profesionale bazate pe ncredere. Acesta nseamn i faptul c managerul i asum pe deplin responsabilitatea dispozi iilor pe care le-a dat. Cum se manifest n principal sim ul responsabilit ii n exercitarea func iilor de conducere: yimpulsionnd constant activitatea subordona ilor; ydnd dispozi ii clare i urm rind executarea acestora; yasumndu- i responsabilitatea deciziilor luate; yrecompensnd subalternii i aplicnd sanc iuni disciplinare f r p rtinire, avnd n vedere exclusiv comportamentul, profesionalismul i implicit rezultatele ob inute n activitate; yadoptnd un stil de conducere care s ncurajeze comunicarea n ambele sensuri i s permit implicarea subordona ilor n actul decizional; ycon tientiznd faptul c pentru subordona i eful poate constitui un exemplu. Majoritatea dispozi iilor sunt verbale. n aceste condi ii, n cazul unei evolu ii nefavorabile a situa iei este foarte u or s pretinzi c nu le-ai dat. Onoarea oblig s i le asumi f r a c uta s pui n

sarcina altuia responsabilitatea gre elilor tale. ncrederea acordat unui superior va depinde de capacitatea acestuia de a- i ap ra subordona ii n fa a celor care aduc critici injuste muncii lor sau a celor care determin o supranc rcare cu sarcini d un toare eficacit ii, iar pentru misiunile care impun asumarea unor riscuri, prin evaluarea acestora i stabilirea unor proceduri care s conduc la diminuarea lor. n sfr it, dac se constat neajunsuri n activitate, rolul superiorului este de a interveni pentru a le face s nceteze i, la nevoie, s le sanc ioneze. Toleran a exagerat adoptat mai ales n situa ii deosebit de grave sau favoritismul vor fi percepute ca nedrept i de c tre cei care- i efectueaz con tiincios sarcinile i devin, astfel, temei al nencrederii n capacitatea i corectitudinea efului.

5.3. Rela iile cu superiorii ierarhici


Orice lucr tor se reg se te pe o treapt ierarhic - organizatoric . Este important s identifici clar superiorii i s respec i cu rigurozitate lan ul ierarhic pentru a ndeplini obliga ia de executare. Aceasta impune respectarea dispozi iilor legale primite, buna executare a misiunilor ncredin ate i corectitudinea actelor ntocmite. Supunerea simultan unor ierarhii distincte presupune ca lucr torul s fac dovada loialit ii n mod egal fa de acestea. Astfel, n materie de poli ie judiciar , lucr torul trebuie s prezinte inform ri exacte privind rezultatul investiga iilor sale procurorului competent s le cunoasc . Totu i, el trebuie s - i informeze i superiorul direct asupra derul rii opera iunilor. Cum se manifest loialitatea fa de un superior ierarhic: yexecutnd cu con tiinciozitate instruc iunile primite; yntocmind cu sinceritate rapoartele de executare a misiunilor ncredin ate; ymotivnd ab inerea de la executarea dispozi iilor v dit ilegale ori prezentnd, prin prisma experien ei proprii, consecin ele nedorite produse n ac iuni n care s-au folosit proceduri, metode sau mijloace similare celor precizate n dispozi ia / ordinul de executare a misiunii cu privire la care se formuleaz ab inerea; yacordnd respectul cuvenit superiorilor. Exercitarea dreptului i a obliga iei lucr torilor de a- i exprima re inerea privind legalitatea sau oportunitatea unei decizii dispuse de un superior sunt ndrept ite numai dac motivele care determin refuzul de executare sunt fondate i constructive. n acest context, este de preferat ca lucr torii s prezinte i solu ii care s asigure legalitatea ac iunii sau momentul n care aceasta este oportun . Lucr torul prime te dispozi ii, de regul , de la eful nemijlocit. Aceasta nu-l absolv de a manifesta respect fa de func ionarii cu grad mai mare ce apar in altui serviciu sau altei categorii de personal.

Lucr torul are datoria de a reac iona fa de o dispozi ie v dit ilegal . Pentru aceasta el informeaz , n baza datoriei i capacit ii sale de exprimare, autoritatea care a dat dispozi ia respectiv despre obiec iile i argumentele sale. Dac dispozi ia este men inut i subordonatul consider c obiec iile sale sunt fondate, el trebuie s raporteze superiorului efului s u la care are acces.

6. Comportamentul poli istului n rela ia cu alte institu ii i reprezentan ii acestora


Lucr torii din domeniul ordinii i siguran ei publice pot intra n rela ie cu numero i parteneri din afara institu iei, publici sau priva i care asigur , ca i ei, func ii social-economice. Astfel, ei se g sesc ntr-o situa ie de cooperare.

6.1. Elemente de comportament general


De i vorbim n majoritatea cazurilor de raporturi interinstitu ionale, ele se traduc obligatoriu prin contacte de la persoan la persoan . Acestea se limiteaz uneori la conversa ii telefonice sau la schimburi de coresponden (a cere informa ii unui serviciu de stare civil al unei prim rii), ns alteori ele dau loc ntlnirilor (misiuni n cooperare, interven ie cu pompierii la locul unui eveniment). n toate circumstan ele, polite ea i curtoazia trebuie s prevaleze. Corectitudinea nso it de re inere n afirma ii i atitudini, ca i grija acordat inutei, confer lucr torului i institu iei pe care o reprezint o imagine de interlocutor respectabil i competent, n special atunci cnd este vorba de a exprima o pozi ie divergent sau de a face fa reticen elor persoanelor implicate n rezolvarea situa iei. Aceast imagine va fi pe alocuri umbrit dac apare o oarecare manifestare de favoritism sau de discriminare ce ine fie de persoana ntlnit , fie de institu ia pe care o reprezint ori de func iile pe care le exercit . Ac iunile n cooperare nu trebuie s urm reasc ob inerea unor beneficii personale sau avantaje, scopul acestora fiind oferirea unor servicii complexe. Pentru anumite categorii de persoane (magistra i, membri ai puterii executive, nal i func ionari, reprezentan i oficiali ai statelor str ine) se apeleaz la manifestarea unor forme particulare de respect, f r a c dea n servilism.

6.2. Rela iile care l plaseaz pe lucr tor ntr-o situa ie de cooperare
Poli ia i Jandarmeria nu sunt singurele institu ii ns rcinate cu lupta mpotriva delincven ei. Principalii lor parteneri din acest domeniu sunt: parchetele de pe lng instan ele judec tore ti, administra ia fiscal , inspec ia muncii etc. Exist o anumit concuren normal pn la un punct, ntre institu iile ce urm resc obiective identice (Poli ia, Poli ia de Frontier , Jandarmeria i Autorit ile vamale lupt mpreun mpotriva traficului de stupefiante), ns aceasta nu trebuie s devin un motiv de

rivalitate pentru institu iile implicate. Nu este att de important care dintre institu iile men ionate se nregistreaz , spre exemplu, cu re inerea f ptuitorilor sau confiscarea stupefiantelor ci, n ce m sur , prin cooperare, se combate fenomenul i se asigur realizarea interesului public. Manifest rile de rivalitate se traduc n special prin necomunicarea unor informa ii care pot compromite finalizarea ac iunii, determinnd implicit reac ii similare din partea partenerilor. Satisfac ia personal sau de grup rezultat din aceste comportamente anormale aduce prejudicii interesului public. n ndeplinirea unor misiuni structurile cu atribu ii n domeniul ordinii i siguran ei publice intervin n complementaritate cu alte autorit i, asigurnd de asemenea un serviciu public (planuri comune de ac iune, strategii, protocoale, protec ia executorilor judec tore ti etc.). O astfel de cooperare nu poate fi bine realizat dect dac fiecare serviciu participant i manifest pe deplin profesionalismul i are grija de a facilita ac iunea celorlal i (ac iuni concertate n zona unit ilor de nv mnt, protec ia magistra ilor i a familiilor acestora, situa ii de urgen etc.) n sfr it, n alte ocazii, lucr torii se g sesc n pozi ia celui care dispune (recurge) la servicii medicale pentru o persoan re inut , cere informa ii unui serviciu de permise auto .a. n afara cazurilor de comunicare a informa iilor prev zute expres, cooperarea nu poate s fie niciodat o scuz pentru violarea obliga iilor referitoare la asigurarea confiden ialit ii datelor, inclusiv a celor cu caracter personal. Cum se poate asigura eficacitatea serviciului public n cadrul rela iilor cu partenerii institu ionali: yexecutnd con tiincios misiunile ncredin ate; ypunndu- i n valoare profesionalismul pentru a oferi cea mai bun cooperare; ycenzurnd comentariile proprii ori ac iunile de grup care exced misiunii i prin care sunt pu i n inferioritate ceilal i participan i; yconformndu-se regulilor de comunicare a informa iilor; yac ionnd astfel nct s asigure facilitarea ac iunii celorlal i participan i i acordndu-le sprijin la nevoie.

7. Comportamentul lucr torilor din domeniul ordinii i siguran ei publice n familie i societate
Att n familie ct i n societate lucr torii trebuie s se comporte civilizat, s dovedeasc st pnire de sine, s fie respectuo i. Ei trebuie s aib o conduit corect , s nu abuzeze de calitatea lor oficial i s nu compromit prin activitatea public ori privat prestigiul func iei ori al institu iei din care fac parte. n familie ace tia trebuie s se ab in de la orice form de violen domestic , iar n societate s ncurajeze n mod activ, s sus in i s implementeze m surile care s contracareze manifestarea acestui gen de infrac ionalitate i consecin ele nefaste pe care le produce.

De asemenea, i vor asuma un rol determinant n promovarea respectului ntre oameni, indiferent de ras sau religie, precum i a egalit ii ntre sexe, pentru a preveni actele de violen care ar putea avea loc din cauza acestor discrimin ri, ce se pot manifesta sub diverse forme n societate. Prin ntregul lor comportament, lucr torii trebuie s se arate demni de considera ia i ncrederea impuse de profesia exercitat .

- Constitu ia Romniei, republicat ; - Codul Penal; - Codul de Procedur penal ; - Legea nr. 80/ 1995, privind statutul cadrelor militare, cu modific rile i complet rile ulterioare; - Legea nr. 218/2002 privind organizarea i func ionarea Poli iei Romne; - Declara ia universal a drepturilor omului (adoptat de Adunarea General a Organiza iei Na iunilor Unite la 10 de septembrie 1948); - Conven ia European pentru Ap rarea Drepturilor Omului i a Libert ilor Fundamentale (adoptat la Roma la 4 noiembrie 1950); - Conven ia interna ional privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial adoptat de Adunarea general a O N U la 21 decembrie 1965 prin Rezolu ia 21068 (XX); - Codul de comportament pentru persoane oficiale, ns rcinate cu aplicarea legii (adoptat de Adunarea General a Na iunilor Unite la 17 decembrie 1979 prin Rezolu ia 34/169; - Declara ia despre poli ie - adoptat de Adunarea Parlamentar a Consiliului Europei prin Rezolu ia 690 din 8 mai 1979; - Conven ia mpotriva torturii i a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane ori degradante (adoptat de Adunarea General a Na iunilor Unite prin Rezolu ia 39/46 din 10.12.1984 i intrat n vigoare la 26.061987; ratificat de Romnia la 09.10.1990 prin Legea nr. 19); - Conven ia European pentru prevenirea torturii i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, adoptat la Strasbourg la 26 noiembrie 1987; - Codul European de Etic al Poli iei Recomandarea Rec(2001) 10 a Comitetului de Mini tri al Consiliului Europei, adoptat la 19 septembrie 2001; - Codul de Etic i Deontologie al Poli istului, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr. 991 din 25 august 2005; - Legea nr. 360/2002 privind Statutul poli istului, cu modific rile i complet rile ulterioare; - Legea nr. 81/ 2002 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 104/ 2001 privind organizarea i func ionarea Poli iei de Frontier Romne; - Ordonan a Guvernului nr. 83/2001 privind nfiin area, organizarea, i func ionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea i eviden a pa apoartelor, cu modific rile i complet rile ulterioare; - Ordonan a Guvernului nr. 84/2001 privind nfiin area, organizarea i func ionarea serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor, cu modific rile i complet rile ulterioare; - Legea nr. 550/ 2004 privind organizarea i func ionarea Jandarmeriei Romne

Instrumente juridice interne i interna ionale cu inciden asupra comportamentului poli istului

Preambul ...................................................................................... I. Necesitatea existen ei Codului de etic i deontologie al poli istului i a Ghidului practic de aplicare a acestuia ....... II. Principii ce stau la baza activit ii lucr torului n domeniul ordinii i siguran ei publice...................................................... III. Aspecte practice privitoare la comportamentul poli istului............................................................................... 1. Comportamentul lucr torilor n domeniul ordinii i siguran ei publice n rela ia cu publicul........................ 1.1. Imaginea func iei poli iene ti...................................... 1.2. Atitudinea lucr torului n domeniul ordinii i siguran ei publice n exercitarea profesiei................. 2. Comportamentul lucr torului n domeniul ordinii i siguran ei publice fa de victime.................................. 2.1. Primul contact............................................................... 2.2. Luarea de declara ii..................................................... 2.3. Comportamentul lucr torului dup realizarea interven iei.................................................................... 3. Comportamentul lucr torului fa de martori.................. 3.1. Comportamentul fa de martor................................. 3.2. Luarea declara iilor..................................................... 3.3. Urm rile declara iilor.................................................. 3.4. Folosirea m surilor coercitive..................................... 4. Comportamentul poli istului fa de persoanele care au nc lcat normele legale......................................................... 4.1. Comportamentul general............................................ 4.2. Comportamentul fa de persoanele ce se afl n cauz .............................................................................. 4.3. Folosirea constrngerii................................................. 4.4. Protec ia persoanei arestate......................................... 5. Comportamentul poli istului fa de colegi i efi............ 5.1. Raporturile dintre angaja i........................................ 5.2. Rela iile cu subordona ii............................................. 5.3. Rela iile cu superiorii ierarhici................................... 6. Comportamentul poli istului n rela ia cu alte institu ii i reprezentan ii acestora................................................... 6.1. Elemente de comportament general.......................... 6.2. Rela iile care l plaseaz pe lucr tor ntr-o situa ie de cooperare................................................................. 7. Comportamentul lucr tori lor din domeniul ordinii i siguran ei publice n familie i societate........................... Instrumente juridice interne i interna ionale cu inciden asupra comportamentului poli istului.................

- Legea nr. 17/ 1996 privind regimul armelor de foc (art. 46-52); - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor i al muni iilor; - Ordinul ministrului administra iei i internelor nr. 400/2004 privind regimul disciplinar al personalului din Ministerul Administra iei i Internelor. CUPRINS