Sunteți pe pagina 1din 5

SC COREMI INTER SA

Instructiune tehnica de executie EXECUTIA TRASARII CONSTRUCTIILOR

Cod : ITE-01-01 Pg.1/4 Ed. 1 Rev.0

ex.nr........... Elaborat Verificat Aprobat

data intrarii in vigoare....................................... ing. Gavanescu Doru ing. Apostu Ilie ing. Voiciloiu Ion

1. SCOP (1) Prezenta instructiune tehnica contine exigentele necesare realizarii trasarii constructiilor si constituie documentul de referinta pentru executia si receptia acestui gen de lucrari. 2. DOMENIU DE APLICARE (1) Prevederile prezentei instructiuni tehnice de executie se aplica la trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice, in ansambluri sau izolate. (2) La trasarea pe teren a altor lucrari, prezenta instructiune tehnica se aplica, dupa caz, impreuna cu standardele parti referitoare la trasarea cailor ferate, drumurilor, constructiilor hidrotehnice etc. 3. DEFINITII SI PRESCURTARI (1) Plan general de trasare = document tehnic ce contine elemente topografice necesare aplicarii pe teren a proiectului constructiei; rezulta din pregatirea topografica a planului de constructie. (2) Punct de sprijin = punct de coordonate cunoscute, materializat in teren, cu ajutorul caruia se pot determina punctele de detaliu. (3) Retea topografica de trasare = retea de puncte folosite la aplicarea in teren a elementelor proiectate. (4) Trasare topografica = ansamblu de operatii topografice necesare aplicarii pe teren a elementelor proiectate conform planului de trasare. 4. DOCUMENTE DE REFERINTA (1) Standardul STAS 7488-89 - Masuratori terestre. Geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie si cadastru. Terminologie si simboluri. (2) Standardul STAS 9824/0-74 - Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale. (3) Standardul STAS 9824/1-87 - Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice. (4) Standardul STAS 9824/5-75 - Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte, canale si cabluri. (5) Indrumator C 83-75 - Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii. 5. PROCEDURA 5.1. Proiectarea trasarii (1) Proiectarea trasarii si aplicarea pe teren a bazei de trasare se face de catre proiectant. (2) Proiectarea trasarii se face conform STAS 9824/0-74, avandu-se in vedere urmatoarele: -respectarea proiectului de executie in ceea ce priveste:

SC COREMI INTER SA

Instructiune tehnica de executie EXECUTIA TRASARII CONSTRUCTIILOR

Cod : ITE-01-01 Pg.2/4 Ed. 1 Rev.0

(3)

(4)

-forma, marimea si pozitia constructiilor pe amplasamentele proiectate; -elementele geometrice de legatura (aliniamente si repere) pentru trasarea in plan orizontal si in plan vertical a constructiilor; -precizia necesara pozitionarii constructiilor pe amplasamentele proiectate; -conditiile referitoare la: -puncte existente ale retelei geodezice sau topografice (puncte de triangulatie, puncte de nivelment etc.); -repere de trasare necesare a fi materializate (retea speciala de trasare); - masurile de protejare a reperelor in timpul executiei constructiilor; -particularitatile terenului (relief, acoperiri etc.). Planul de trasare se intocmeste la scara planului de situatie de ansamblu a constructiilor proiectate si cuprinde: -punctele retelei geodezice sau topografice existente, folosite ca axe de trasare sau pentru aplicarea si legarea retelei speciale de trasare; -reteaua speciala de trasare; -constructiile proiectate care urmeaza a fi trasate pe teren; -elementele geometrice de trasare a constructiilor proiectate (distante, unghiuri, coordonate) fata de axele de trasare. Inainte de aplicarea pe teren a retelei de trasare, executantul, prin personal de specialitate va verifica proiectul de trasare din punct de vedere al satisfacerii exigentelor mentionate la pct. 6.1.(2) si 6.1.(3) precum si al concordantei acestuia cu proiectul de executie al constructiei si va semnala proiectantului si beneficiarului orice eventuale nepotriviri, erori sau omisiuni.

5.2. Aplicarea pe teren a retelei de trasare (1) Aplicarea pe teren a punctelor retelei speciale de trasare se face conform STAS 9824/0-74. (2) Cotele punctelor retelei speciale de trasare se determina prin nivelment geometric de ordinul IV cu toleranta in mm: TIV = 20 L in care L este lungimea traseului in km. (3) Pentru aplicarea in teren a retelei de trasare, executantul va folosi cadre de specialitate si aparatura corespunzatoare realizarii preciziei impuse. 5.3. Trasarea pe teren a constructiilor (1) Trasarea pe teren a constructiilor cuprinde urmatoarele lucrari: -identificarea, reconstruirea si, dupa caz, rematerializarea reperelor de trasare; -executarea operatiunilor de aplicare pe teren a punctelor caracteristice ale constructiilor; -verificari de autocontrol prevazute in documentatia de trasare; -aplicarea masurilor de protejare a reperelor de trasare si mentinerea acestora pe toata durata de executie a constructiilor. (2) Tolerantele admise la trasarea constructiilor pe orizontala, pentru lungimi, sunt conform tabelului nr. 1.
Tabel nr.1

Lungimi [m] / tolerante (cm)

25

50

100

150

200

250

SC COREMI INTER SA

Instructiune tehnica de executie EXECUTIA TRASARII CONSTRUCTIILOR

Cod : ITE-01-01 Pg.3/4 Ed. 1 Rev.0


4 5 5

Toleranta coordonatelor rectangulare la trasare Toleranta laturilor pe conturul de trasare

NOTA: Pentru lungimi intermediare, tolerantele se stabilesc prin interpolare.

(3)

In functie de panta terenului, tolerantele prevazute in tabelul nr. 1 se majoreaza cu sporurile prevazute in tabelul nr. 2
Tabel nr.2

Panta terenului (p) [grade] Sporul de panta [%]

p 3 0

3<p 10 25

10<p 15 50

p>15 100

(4) (5) (6)

Pentru unghiuri, toleranta de trasare este 1 grad. Toleranta admisa la trasarea reperului de cota +/- 0,00 este de +/- 1 cm. Tolerantele pentru trasarea constructiilor speciale (constructii metalice, fundatii de utilaje etc.) sunt prevazute in normativele tehnice care reglementeaza aceste lucrari.

6. RESPONSABILITATI (1) Executantul raspunde de: Executarea trasarii in conformitate cu prevederile proiectului, prin personal de specialitate si cu aparatura corespunzatoare. Asigurarea conditiilor ca proiectantul, beneficiarul si organele de control sa verifice lucrarile de trasare efectuate. Amplasarea, intretinerea si asigurarea, pe intreaga durata de realizare a constructiei, a reperilor de trasare. (2) Proiectantul raspunde de: Proiectarea trasarii in conformitate cu prevederile STAS 9824/0-74. Verificarea aplicarii in teren a retelei de trasare si a trasarii constructiilor, efectuata de catre executant. Efectuarea impreuna cu beneficiarul a receptiei lucrarilor de trasare. Solutionarea eventualelor neconcordante semnalate de catre executant la aplicarea in teren a retelei de trasare si la trasarea constructiilor. (3) Beneficiarul, prin dirigintele de santier, raspunde de: Verificarea si receptionarea proiectului de trasare si a lucrarilor de trasare efectuate de catre executant. Beneficiarul asigura trasarea limitelor de proprietate si a punctelor de statie pentru pozitionarea cladirii ce urmeaza a fi construita 7. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SITUATII DE URGENTA (1) La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei instructiuni se vor respecta masurile de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta prevazute in: - Instructiuni proprii de Securitate si Sanatate in Munca, - Instructiuni de Securitate si Sanatate in Munca;

SC COREMI INTER SA

Instructiune tehnica de executie EXECUTIA TRASARII CONSTRUCTIILOR

Cod : ITE-01-01 Pg.4/4 Ed. 1 Rev.0

-Instructiuni specifice de Securitate si Sanatate in Munca pentru lucrari geotehnice de excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si consolidari de teren. - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente - C 300-94. (2) La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei instructiuni se vor respecta masurile de protectia mediului prevazute in: - Planurile de gestionare a deseurilor elaborate la nivel de organizatie ; - Acordul de mediu obtinut de la IPM pentru fiecare proiect ; - Prevederile legale si alte reglementari de protectia mediului specifice pentru lucrarile care fac obiectul prezentei instructiuni. 8. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR (1) Receptia lucrarilor de trasare se face, la terminarea acestora, de catre o comisie formata din dirigintele de santier, proiectant si conducatorul tehnic al lucrarii, asistati de personalul de specialitate care a efectuat trasarea sau de catre personal similar desemnat de catre beneficiar sau proiectant. (2) La receptia lucrarilor de trasare pe teren a constructiilor se vor verifica: -respectarea la trasarea pe teren a prevederilor din planul de trasare; -pozitia in teren a punctelor caracteristice si a dimensiunilor contururilor constructiilor trasate; -valoarea si marcarea reperelor de cota +/- 0,00. (3) Receptia lucrarilor de trasare pe teren a constructiilor se consemneaza in proces verbal de trasare. 9. INREGISTRARI (1) - Proces verbal de trasare a lucrarilor cod F- 10. ANEXE nu este cazul