Sunteți pe pagina 1din 50
BASARABIA ARHEOLOGICA SI ARTISTICA a CHISINAU Brom cuvran : BASARABIA ARHEOLOGICA Introducere Stiinfele istorice arheologia gi istoria artelor alcdtuesc ast&zi discipline bine inchegate fn toate firile, acest patrimoniu de civili- zatie interesind nu numai pe specialisti, ci si paturi largi ale unui popor. E suficient sé amintim avintul, pe care 1-au luat muzeele in desvoltarea culturala a unui popor, pentru a ne da seama de im- portanfa studiilor arheologice gi artistice. Se pare chiar ca ele ser- vesc de minune tendinjele general politice de cit mai larg’ demo- cratizare in sensul luminarii maselor; si ca dovada, in extremis, progresele uimitoare — recunoscute de specialisti —in Rusia Sovie- telor, unde museologia se bucura de-o atentie, pe care ar trebui s’o rivnim. Din acest punct de vedere noi suntem inck la ’nceput si tn deosebi in Basarabia. Dintre provinciile Romaniei de azi ea este cea mai putin studiata ca arheologie si arta, cu toate cd faima ce- tatilor depe Nistru si ale covoarelor nationale —. ca s& luam numai cite un exemplu tipic — este pretutindeni raspindita. Pe cand Dob- rogea — de pilda — s’a bucurat de-o atentie deosebita imediat dela alipirea ei — cu prilejul semicentenarului s’au scos la iveala instruc- tive studii recapitulative ale acestor cercetari —, foarte pufini specia- listi au calcat meleagurile de dincoace de Prut si atunci cam sumar. Cit despre fii ei, familiarizati cu disciplinele arheologo-artistice, bunele intentii n’au lipsit, dar realizarile lor pot fi considerate de inceputuri, care cu atit mai mult trebuiau sa trezeasca interesul altora, Incé dela Dimitrie Cantemir, in a sa Descriptio Moldaviae", se dau stiri asupra cetatilor, unele disparute azi si asupra carora se mai pot culege stiri din calatorii ce-au trecut pe aici in veacul XVIII Sau prima jumatate a celui urmator, Pe timpul dominatiei rusesti, mai tofi monografistii Basarabiei — dela Zasciuc (1862) la Crusevan (1903) — au dat cAteva informafii asupra_ materialului arheologic — artistic, doar sub titlu indicator. Prin infiinfarea societaii arheologice