Sunteți pe pagina 1din 189
Zoltan Kiss Traian Onet PROIECTAREA STRUCTURILOR DE BETON DUPA SR EN 1992-1 editia a 2-a, revizuita [Sc BLEETRS CONSUIT sa] mean eg [h ey Editura Abel 2010 Profids.ing. Kiss Zoltin Prof.dr.ing. Traian Onet Universitatea Tehnicd din Cluj-Napoca Facultatea de Constrcti Catedra Construct de Beton Armat si Construeyii Metalice Sponsori S.C. PLAN 31 RO S.RLL., Cluj Napoca “A CONS ROMANIA S.R. S.C. MACON S.A., Deva FIKKO GROUP HALFEN DEHA, irda ‘Tehnoredactare computerizatd ing. Bindea Mihai ing. Muresan Monica ing. Vass Szikszai Melinda | Deserierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei KISS, ZOLTAN Proieetarea structurilor de heton dupa SR EN 1992-1 / Kiss Zoltéa, ‘Traian Onet, ~ Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca : Editura Abel, 2010 Bibliogr ISBN 978-973-114-118-3, 1. Ones, Traian, 62.001.63:624.012.4 Tipit a S.C. Al PREFATA In ulima perioads tehnica betonului mat a jnregisiratprogrese de neconceput in tecut, concretizate print-un mare volum de luc remarcabile ‘Constrctile din beton armat, avind un damenin larg de utilizare,prezinti © important tebic si economica rdicaté, Tocmai de acova susineres dezvoltii in acest domeniu este esental pentru intreaga industie a constoctilr. Caltal constructor, raportul. cheltuicli salarialeimsterale, materilcle de construtie disponibile si temologile prezinta diferente mari de Ia o fra la alta, Trebuie si Iai in eonsiderare insi o Europa fir granite in care tehnologile gi matcrialele noi se distribu rapid, indiferent de poritia gcosratica unei tr. Unimea Europeani favorizeaza libera circulate & produsului constuit si a servieiilor ingineresti, inte file membre, prin claborarea directivelor produselor consruite (Construction Products Directive - CPD), Parte integranta a acestia,o formeaza elaborarca standardelordestinate proiectii structurilor de rezisten In cle membre ale Comunitiit Europene presritilereferitoare Ia proieetreastructuilor prefabricate, att la nivel de siguranfa ct si in privina prineipilor de proiectare au fost foarte diforite, Accasta era motivul pentru care rile membre, inci de la inceputul anilor 1970 au decis unificarea standardelor in vederca realizar uno peti unitare. Prescripile tehnice referitoare la proiectarca strucurilor de rezisteni sunt denumite Ewrocoduri pentru Structuri (Structural Eurocods), sau pe scurt Euracoduri (mai general Standarde EC), In Uniunea Europeand elaborarea acestora a fost ineredinjti Comitetolut European pentru ‘Standarde (Comité Eurpéen de Normalisation, CEN). Primele rezultate ale striduinjelor uniformizariistandardelor nationale au apt la farsitul anilor 70 si tot atunci au apérut primele recomandari de proigctare unitar, aga mumitele Model — Cod-uti (MC). Elaborarea acestora a fost precedati de o actvitate pregititoare care in principal 2 constat in evaluarea comparativa a standardelor nationale. Prescritile refertoare la proiectarea structurilor din beton au fost comparate cu ajutoralexemplelor numerice, de unde a reiesitclar nivelul cel mai setzut de siguranyé Lau avut rile din estul Europei. Proiectarea dup metoda stirlor limit, ins, fn aceste [rise folosea de mult, pe cin in frilevestce incé mo era in wz. Lansarea real a progeamului Eurocad a avut loc in 1989, La aceasta dat file membre ale ‘Uniunii Europene s-au decis asupra elaboriei reglementiilor proietiistruturlor de rezisten, asa aumite prestandarde (ENV). Cresterea vertiginoasd a volumului de informapii a permis imbunétiirea substantial a prescrptilor de proiectae ale cdror provederi refleta mai fidel comporsarea reala a constuctilor de beton armet conferind o sigurantd mai mare structurilor realizate Prestandardele au ficut posibil ea anumiti paramerri st procedusi de calul 8 posta fi alease ‘in mod diferit in ,arile membre. Acesti parametri in ENV sunt numiti valori recomandate. Tirile membre, pe Hingi prestandarde, vebuie sf pregiteasca Documente Nationale de Aplicare (National Application Document, NAD) care contin provedusi de calcul, explicatii de interpretare a standardelor in eoncordanfa eu specificul geografie, meteorologic, ete, respectiv nivelele de siguranté care decurg din acestea din urmi, pentru tile respective. Documentcle [Nationale de Aplicare ma fae parte din ENV, dar in cadrul unei fist membre UE cele doua se pot olosi doar impreuni