Sunteți pe pagina 1din 2

Prefectul si Institutia Prefectului Rolul si atributiile prefectului Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local , numit de Guvern in fiecare

judet si in municipiul Bucuresti , la propunerea ministrului adminis tratiei si internelor Prefectul este garantul respectarii legii si a ordinii publice la nivel local Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si a le celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernul ui, organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. Pentru exercitarea de catre prefect a prerogativelor care ii revin potri vit legilor se organizeaza si functioneaza institutia prefectului , sub conducer ea prefectului. Institutia prefectului este o institutie publica cu personalitate juridi ca , cu patrimoniu si buget propriu Prefectul este ordonator tertiar de credite Sediul prefecturii este in municipiul resedinta de judet , intr-un imobi l proprietate publica a statului , a judetului sau a municipiului . Activitatea prefecturii este finantata de bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor , si din alte surse legal constituite. Prefectul este ajutat de 2 subprefecti.Prefectul municipiului Bucuresti este ajutat de 3 prefecti Activitatea prefectului se intemeiaza pe principiile : 1. Legalitatii ,Impartialitatii si Obiectivitatii 2. Transparentei si liberului acces la informatiile de interes public 3. Eficientei 4. Responsabilitatii 5. Profesionalizarii 6. Orientarii catre cetatean Atributiile de conducere si control ale prefectului : 1. Verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilo r publice deconcentrate 2. Verificarea modului de realizare a obiectivelor cuprinse in strategiile sectoriale 3. Analizarea modului de realizare a actiunilor cu caracter interministeria l care au ca scop cresterea calitatii serviciilor publice 4. Organizarea unor achizitii publice prin programe comune mai multor servi cii publice deconcentrate din judet , respectiv din municipiul Bucuresti 5. Reprezentarea in fata instantelor judecatoresti , in cazul in care servi ciile publice deconcentrate din subordine nu pot fi mandatate 6. Alte atributii stabilite prin ordin al conducatorului institutiei ierarh ic superioare serviciului public deconcentrat Functiile incompatibile cu calitatea de prefect si subprefect : 1. Calitatea de deputat sau senator 2. Functia de primar sau viceprimar ,primar general si viceprimar al Munici piului Bucuresti 3. Functia de consilier local sau judetean 4. O functie de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiil or cu scop comercial 5. Functia de presedinte , vicepresedinte , director general , director ... ...etc. al consiliului de administratie sau cenzor la societatile comerciale , i nclusiv bancile sau alte institutii de credit , societatile de asigurare si cele financiare , precum si la institutiile publice. 6. Fuctia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionar ilor sau asociatilor la societatile comerciale prevazute in lege

7. Functia de reprezentant al statului in adunarile generale ale societatil or comerciale prevazute de lege 8. Functia de manager sau membru al consiliului de administrare al regiilor autonome ,companiilor si societatilor nationale 9. Calitatea de comerciant persoana fizica 10. Calitatea de membru al unui grup de interes economic 11. O functie publica incredintata de un stat strain , cu exceptia acelor fu nctii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte. Incetarea de drept a exercitarii functiei de prefect/subprefect , intervine in c az de : 1. Demisie 2. Nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia de a se abtine de la orice acte sau fapte de natura sa compromita demnitatea lor in functie si socie tate , precum si de la participarea la actiuni politice , a prevederilor referit oare la incompatibilitati si la conflictul de interese prevazute pt functionarii publici , precum si la interdictia de a fi membri ai unui partid politic 3. Imposibilitatea de a-si indeplini atributiile mai mult de 3 luni consecu tiv 4. Condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabil a , la o pedeapsa privativa de libertate 5. Pierderea drepturilor electorale 6. Punerea sub interdictie judecatoreasca 7. Destituire 8. Obtinerea calificativului nesatisfacator 9. Deces Actele prefectului - prefectul emite ordine cu caracter normativ si individual Subprefectul , indeplineste , in numele prefectului , atributii in domeniul cond ucerii serviciilor publice deconcentrate , al conducerii operative a institutiei prefectului , precum si alte atributii prevazute de lege sau sarcini date de Mi nisterul Administratiei si Internelor sau de catre prefect.