Sunteți pe pagina 1din 20

Programe de Cooperare

Teritorială Europeană
Coordonator
Prof. Dr. Constantin Daniela Luminita

Studenti: Caba Iulia-Elisabeta


Bobarniche Ionela-Gabriela
Grupa 235, an II
În perioada de programare 2014-2020, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice gestionează, în calitate de
autoritate de management sau de autoritate naţională, 12
programe de cooperare teritorială europeană la care participă
şi România, programe care se deruleaza atât la graniţele interne,
cât şi la graniţele externe ale Uniunii Europene. O parte din
aceste programe sunt:
 Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020;
 Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Republica
Serbia 2014 - 2020;
 Programul Interreg V-A România - Ungaria 2014 - 2020;
 Programul operaţional comun ''Bazinul Mării Negre'' 2014 - 2020;
 Programul operaţional URBACT III;
 Programul transnaţional ''Dunărea'' 2014 - 2020;
 Programul de cooperare ESPON 2020;
PROGRAMUL DE COOPERARE
INTERREGIONALA INTERREG EUROPE
Programul INTERREG EUROPE urmărește îmbunătățirea punerii în
aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a
celor ce urmăresc investițiile pentru creștere economică și a locurilor de
muncă prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi
politici de către actorii de interes regional.
Programul are un buget de 359 de milioane de euro, finanțat din
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), pentru perioada
2014-2020, din care:
 322.4 milioane de euro pentru proiecte de cooperare interregională
implementate de partenerii din UE.
 15.3 milioane de euro pentru platforme de învățare de politici publice,
 21,3 milioane de euro pentru asistența tehnică a programului -
configurare, implementare, monitorizare etc.
Co-finanțarea proiectelor

 85% din Fondul European de Dezvoltare


Regională (FEDR) pentru instituțiile publice și
organismele de drept public din cele 28 de state
membre ale UE,75% pentru organismele private
non-profit din cele 28 de state membre UE,
 50% finanțare norvegiană pentru organismele
publice de drept public și organismele private
non-profit din Norvegia,
 finanțare elvețiană: partenerii din Elveția sunt
invitați să contacteze punctul național elvețian de
contact Interreg pentru informații privind
oportunitățile de finanțare din Elveția.
Beneficiarii eligibili sunt:
 autorități publice - naționale, regionale sau
locale,
 organisme de drept public,
 organisme private non-profit: agenții, institute
de cercetare, organizații specializate în politici
publice etc.

Programul este activ în 30 de țări:


cele 28 de state membre ale
Uniunii Europene, Elveția și Norvegia.
PROGRAMUL DE COOPERARE URBACT III
(2014-2020)

 adoptat de către Comisia Europeană pe12


decembrie 2014
 este un program de cooperare interregională ce are
ca scop promovarea dezvoltării urbane durabile.
 Misiunea URBACT este de a permite orașelor să
colaboreze și să dezvolte împreună soluții integrate
pentru provocările comune în domeniul dezvoltării
urbane, prin crearea cadrului în care orașele pot
colabora, învăța unele de la altele și contura
împreună soluții și bune practici pentru
îmbunătățirea politicilor urbane.
Programul are un buget total de 96,3
milioane Euro, din care 74,3 milioane Euro din
Fondul European de Dezvoltare Regională, și
finanțează următoarele trei tipuri de
intervenții:
Schimb de experiență și bune practici la
nivel transnațional;
Creșterea capacității administrative;
Capitalizarea și diseminarea rezultatelor.
4 obiective principale:

 Creșterea capacității în implementarea politicilor:


îmbunătățirea capacității orașelor de a gestiona politicile și
practicile pentru dezvoltarea urbană durabilă într-o manieră
integrată și participativă.
 Formularea politicilor: îmbunătățirea modului în care sunt
elaborate strategiile de dezvoltare urbană și planurile de
acțiune în orașe.
 Implementarea politicilor: îmbunătățirea implementării
planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă.
 Consolidarea și împărtășirea cunoștințelor: creșterea accesului
profesioniștilor în domeniu și al actorilor implicați în luarea
deciziilor la toate nivelurile (UE, național, regional și local) la
cunoștințe și know-how din cadrul URBACT privind toate
aspectele legate dezvoltarea urbană.
Beneficiarii eligibili în cadrul URBACT III
se referă la următoarele două categorii:

I. Parteneri eligibili (city partners)


pentru toate activitățile:

 Orașe, municipalități;
 Niveluri infra-municipale de guvernanță, cum ar fi
cartiere
 Autorități metropolitane și aglomerări urbane, în
cazurile în care acestea sunt reprezentate de către
instituții politico-administrative cu atribuții
delegate în formularea de politici de dezvoltare;
II. Parteneri eligibili parțial (non-city
partners) pentru anumite activități:

 Agenții locale definite ca organizații publice sau


semi-publice înființate de către orașe, ce se află
sub autoritatea orașelor parțial sau total, și ce
implementează politici specifice (vizând dezvoltare
economică, eficiență energetică, sănătate,
infrastructură etc);
 Autorități provinciale, regionale și naționale, ce au
legătură cu problematici urbane;
 Universități și centre de cercetare, ce au legătură
cu problematici urbane.
În cadrul programului de cooperare URBACT III
partenerii din România vor beneficia de o
cofinanțare FEDR în proporție de 85% în cadrul
proiectelor, iar restul bugetului va fi acoperit prin
contribuția locală și contribuția de la bugetul de
stat.

Aria eligibilă: cele 28 de State Membre din Uniunea


Europeană, Norvegia și Elveția, precum și alte state
prin finanțare proprie.
PROGRAMUL DE COOPERARE
INTERACT III 2014-2020
 Pe 18 martie 2015 Guvernul a aprobat, printr-un
Memorandum, participarea României la Programul Operațional
INTERACT III 2014-2020, desemnând Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice ca autoritate națională
pentru acest program.

 grupează statele membre ale UE, plus Norvegia și Elveția și


este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

 este parte a Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană și


este dedicat întăririi capacității administrative a organismelor
de management al programelor de cooperare teritorială
europeană și a actorilor implicați în cooperarea la nivel
național, regional și european.
PROGRAMUL TRANSNATIONAL
DUNAREA 2014-2020

 Obiectiv: stimularea inovării și a spiritului


antreprenorial, conservarea patrimoniului natural
și cultural din regiunea Dunării, îmbunătățirea
conectivității și sprijinirea tranziției înspre o
economie cu emisii reduse de dioxid de carbon.

 Programul transnaţional Dunarea finanţează


proiecte de cooperare transnaţională în
conformitate cu priorităţile Strategiei Uniunii
Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR).
Concentrarea geografică a programului corespunde
zonei vizate de strategie si include regiuni din 9 state
membre (Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă,
Ungaria, Germania, România, Slovacia şi Slovenia),
dar şi din trei ţări din afara UE (Bosnia-Herţegovina,
Serbia şi Muntenegru.

Bugetul Programului este în valoare de 222 milioane


de euro:
 202 milioane de euro din Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR);
 19,8 milioane de euro din Instrumentul de Asistenţă
pentru Preaderare (IPA); (sprijiniă procesul de
reformă în ţările în curs de aderare).
Programul transnațional pentru regiunea Dunării se
bazează pe 4 priorități tematice:

 O regiune a Dunării inovatoare și responsabilă


din punct de vedere social: promovarea inovării, a transferului de
cunoștințe și a spiritului antreprenorial
 O regiune a Dunării ecologică: conservarea și gestionarea
patrimoniului natural și cultural din regiunea Dunării
 O regiune a Dunării mai bine conectată și mai responsabilă din punct
de vedere energetic: dezvoltarea unor sisteme de transport sigure și
durabile, promovarea eficienței energetice
 O regiune a Dunării bine guvernată: oferirea de sprijin pentru
punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării și
îmbunătățirea cadrelor juridice (măsurile privind piața forței de
muncă, sistemele de educație, schimbările demografice etc.)
Beneficiari eligibili

 Autorități locale/ regionale/ naționale


 Organisme de drept public
 Grupări Europene de Cooperare Teritorială
(GECT)
 Organizații internaționale
 Organisme private, inclusiv IMM-uri

Ratele de cofinanțare (pentru statele membre):


 Prioritățile 1-4: 85% FEDR + 15% cofinanțare
națională
 Prioritatea de AT: 75% FEDR + 25 % cofinanțare
națională
Programul de cooperare ESPON 2020, Rețeaua europeană de
observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale, a fost aprobat de
către Comisia Europeană.

ESPON 2020 continuă Programul ESPON 2013


Obiectiv: susținerea cercetării teritoriului european și
fundamentarea politicilor europene.

Aria programului acoperă teritoriul celor 28 state membre UE,


precum și al celor 4 state partenere ale programului: Islanda,
Norvegia, Lichtenstein și Elveția.

Bugetul total al programului ESPON 2020 este de 48,6 milioane


de euro, din care 41,3 milioane de euro reprezintă alocarea din
Fondul European pentru Dezvoltare Regională pentru perioada
2014-2020.
În calitate de ţară membră a programului, România va
beneficia de rezultatele ESPON 2020, constând în analize
teritoriale și studii asupra tendințelor europene în diverse
domenii de actualitate: evoluții pe piața muncii sau în domeniul
investiţiilor, modele de navetism, schimbări demografice,
impactul schimbărilor climatice asupra teritoriului european etc.
Pentru îndeplinirea obiectivelor programului, au fost
stabilite două axe prioritare:
 axa prioritară 1 - centrată pe producerea de informații
teritoriale, transferul acestora, observare, instrumente și
diseminare,
 axa prioritară 2 - asistență tehnică.
Fondurile alocate axei prioritare 1 vor finanța proiecte de
cercetare ce vor contribui la:
- Furnizarea de informații teritoriale prin cercetare aplicată,
- Creșterea transferului de cunoștințe/informații teritoriale,
- Îmbunătățirea capacității de observare a teritoriului și a
instrumentelor dedicate analizei teritoriale,
- O mai bună diseminare și valorificare a rezultatelor
cercetărilor teritoriale
Fondurile alocate axei prioritare 1 vor finanța
proiecte de cercetare care vor contribui la:

 Furnizarea de informații teritoriale prin


cercetare aplicată,
 Creșterea transferului de cunoștințe/informații
teritoriale,
 Îmbunătățirea capacității de observare a
teritoriului și a instrumentelor dedicate
analizei teritoriale,
 O mai bună diseminare și valorificare a
rezultatelor cercetărilor teritoriale de către
utilizatorii interesați.
VĂ MULTUMIM !

S-ar putea să vă placă și