Sunteți pe pagina 1din 38

à 

à
  
 
 à à

|  
|  

 
 | 
SCHIMBAREA ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ
 În măsura în care politica unei ţări este
axată pe dezvoltare durabilă, reformele
apar ca o necesitate.
 Orice dezvoltare presupune oameni
pregătiţi să o realizeze (profesionişti de
toate categoriile), iar şcoala este cea care
îi pregăteşte.
 Dezvoltarea ştiinţelor educaţiei, _ _
__ solicită transformarea
profesorilor în specialişti ai domeniului
proiectării curriculare.
p 
 
 În şcoala tradiţională Astăzi, h _ h_
primeaza h __ este imposibil
_ _  . de atins.
 Ipoteza: cel ce cunoaşte Dezideratul şcolii moderne
vizează ¢ h h h h
informaţiile poate
 _   
automat opera cu ele la
  h hh h
un nivel satisfăcător. h _ _ .
 Această concepţie a Dominanta activităţii didac-
generat pe alocuri tice trece pe asimilarea
performanţe înalte, dar instrumentelor de accesare
la nivelul h_hh h_ şi prelucrare a informaţiilor.
a generat eşecuri.
p 
 

 Asistăm la o lecţie obiş- Elevii sunt pretutindeni în


nuită. Elevii sunt în bănci, clasă.
unii în spatele celorlalţi,
câte unul sau câte doi, ca Ei se grupează / sunt
pe vremea străbunicilor. grupaţi potrivit opţiunilor de
Toţi au privirile aţintite studiu şi resurselor asigu-
înainte (acolo sunt catedra rate de profesor.
şi profesorul). Asta li se Elevii privesc unii la alţii,
cere: privirea în faţă. faţă în faţă. Ei comunică.
 Unde găsesc ei răspunsu- Toţi au şansa dialogului
rile la confruntările per- efectiv.
sonale? La profesor, în În parteneriat cu profesorul
spatele colegului, departe ei vor găsi răspunsurile«
de zidurile şcolii?...
m m m m m
mm
m
m
m
m

m
÷ mm
m

m
÷  m


  m
à àà à


 m

  

m
 àà   
 àà 
m

m
÷ m
 m

m m m
ROLUL ELEVULUI
 h____h  h____h
h h h h h h h h¢  h

Urmăreşte prelegerea,
Realizează un schimb
expunerea, explicaţia
de idei cu ceilalţi.
profesorului.

Încearcă să reţină şi să Cooperează în rezol-


reproducă ideile varea sarcinilor de
auzite. lucru.
Acceptă în mod pasiv Exprimă puncte de
ideile transmise. vedere proprii.

Argumentează, pune şi
Lucrează izolat. îşi pune întrebări cu
scopul de a înţelege.
m `     
 › 
 
    
m    m
    
m m 
 

 m   

 ›     
m     
 m  
 m
m

m
÷ mm
m

m
÷  m


  m
à àà à


 m

  

m
 àà   
 àà 
m

m
÷ m
 m

m m m
ROLUL PROFESORULUI
 h____h  h____h
h h h h h h h h¢  h

Expune, ţine prelegeri. Facilitează şi


moderează învăţarea.

Ajută elevii să înţeleagă


Impune puncte de
şi să explice punctele
vedere.
de vedere.
Se consideră şi se
manifestă ³ca un Este partener în
părinte´. învăţare.
m `r rşt rlr, Î c rc s r ţi şi s r r c ›cc t î si i il cr z iz l t
m r, licţi r fs rli i il zit tr s is
 m
 ri ct 
r r rii liz z sc i i i ›r t z , şi îşi r z î r z l r
m c c il lţi î tr ri c sc l î ţ l m s rci il r l cr m
m

m
÷ mm
m

m
÷  m


  m
à àà à


 m

  

m
 àà   
 àà 
m

m
÷ m
 m

c si r şi s if st I ct r , ţi r l ri
³c rit ´.m
m
st rt r î îţ rm › t l ii s î ţ l şi s cilit z şi r z î ţ r m
lic ct l r m
MODUL DE REALIZARE
A ÎNVĂŢĂRII
 h____h  h____h
h h h h h h h h¢  h

Învăţarea are loc predo- Învăţarea are loc predo-


minant prin memorare minant prin formare
şi reproducere de de competenţe şi
cunoştinţe. deprinderi practice.

Învăţarea conduce la
Învăţarea se realizează
competiţie între elevi,
prin cooperare.
cu scopul de ierarhi-
zare.
m `r rşt rlr, Îcrc s rţi şi s r r
c ›cc t î
si i
il crz iz lt
m r, licţi rfsrli i
il zit trs is
 m
 ri ct
 
r r rii lizz sc i
 i
i ›r tz, şi îşi rz î rz lr
m c cillţi îtr ri c sc l
 îţlm srciil r
 lcrm
m

Îţr r lc r


-
it ri rr şi ÷ mm
r r
cr
 cştiţ m
m
Îţr r lc
r
 it ri
fr r
 c tţ m
şi
 ri
ri rcticm
÷  m


  m
à àà à


 m

  

m
 àà   
 àà 
Îţr c
c l
c tiţi îtr li, c
sc l
 irr izrm
m ÷ m
m

Îţr s rlizz
 m
ri c rrm

 csi
r şi s ifst I ct
 
r , ţi rlri
³c rit´.m
m
st rtr î îţrm › t lii s îţl şi s cilitz şi 
rz îţrm
 lic ctl
 
rm
EVALUAREA
 h____h  h____h
h h h h h h h h¢  h

Vizează măsurarea şi
Vizează măsurarea şi aprecierea competen-
aprecierea cunoştin- ţelor (ce ştie să facă
ţelor (ce ştie elevul). elevul cu ceea ce
ştie).
Pune accent pe aspectul Pune accent pe elemen-
cantitativ (cât de multă tele de ordin calitativ
informaţie deţine ele- (valori, atitudini).
vul).
Vizează progresul în
Vizează clasificarea învăţare la fiecare
elevilor. elev.
m `r rşt rlr, Îcrc s rţi şi s r r
c ›cc t î 
si i
il crz izlt
m r, licţi rfsrli i
il zit trs is
 m
 ri ct
 
r r rii lizz sc i
 i
i ›r tz, şi îşi  rz î rzlr
m c cillţi îtr ri c sc l
 îţlm srciilr
 lcrm
m

izz srr şi
 rcir cştiţlr
(c şti ll)
Îţr r lc r
- m
it ri rr şi ÷ mm
izz srr şi
r r
cr
 cştiţ m rcir c tţlr
m (c şti s fc ll c
Îţr r lc c c şti)m
r
 it ri
fr r
 c tţ cct s ctl
şi
 ri
ri rcticm ctitti (c t
 lt
÷  m


  m
à àà à


 m

ifr ţi
ţi ll)
  
m

m
 àà    cct l -
 àà  tl
 r
i clitti
Îţr c
c l (lri, tit
ii).m
c tiţi îtr li, c
sc l
 irr izrm
m ÷ m izz clsificr
Îţr s rlizz
 m lilrm
ri c rrm m
m
izz rrsl î
îţr l ficr lm

 csi
r şi s ifst I ct
 
r , ţi rlri
³c rit´.m
m
st rtr î îţrm › t lii s îţl şi s cilitz şi 
rz îţrm
 lic ctl
 
rm
| 

ë÷  
  
      
 
    
  
ë     
      
÷ 

 |

_h_h

 _
 h _ __¢ 
_h
h h h

p 
_ h _ 
p  ¢  _

 _ h
hh __ __
h_ _ h
pp p

ë  
ë   
ë 
ë 
 

ë 

ë  
ë  

ë 
| | ÷
  
   

 |
 

| 

 |   

  
O ÷ ÷
÷

 
 

  

   

  
   
  
   


  
 
! 


 
!  !

 !

  ! " ! ! " # 

!
!
 ! 
!
 !

| ÷$ 

   
 
 

!
 !
 ! ! !  

! !

! ! 
 

 !


    
  
%  !

 
 
 
  !
 

! !

 !

 !
 !
 ! 
 !

!  


! ! 
!


 ! 
 
 !


!

 & &÷&'
&÷&'

 ! 
 
%
! 
 !#
 ! !
 !
! 

! !
 !
!  
!
!
  !

  !#
! 
  
!  


% 


 

 !
  

 
 
! 

! 
! 

! !

! !

 ! 


 !
    


!!
!!
| 

!
 !! !
  
%!

 
 
 ! 

 
 !   !
 
 

%!

!

  

!

 

  
% !!


 

" 

" ! 
!
!  

 

 !
 

 
 

!(


(
  
%
! 
 
  !
! ! ! 

% 

! !!

! !!
((

!
! 


! 


&! !
 !
! 
!
 !
# ! 
 )


 ! !
 

! !

! 
!  
% 
!


!
!
÷$ 


p Y Y
Intrare iesire

Rolul sistemului Dispozitive


de calcul periferice

hardware Intrare-iesire

 _h _ Componente


Functiile sistemului h Sistemului de calcul
De calcul

software

Sistemul de Programe de Utilitare


operare aplicatie

Componente ale
Sist.de operare Tipuri calculator Nortpad
| *

 
 !
!
!
 
  

  
!
!!


 |
 
 
 
 !

  
!

!

!  
 
 
 
!! 
%!
! ! 
%


 &
  !
 

 !

!!
! 
! 
| 

!
 !

 '
!

  
! 

  
!
 !


! 
!

 
!
((

 &

!

 
  
 !

  !
! !


 ! '÷ |&÷
 ! 
 |&÷
 + +
+
'
'+
+
 &
& ÷| +
+

 
!
  
 
! !
 ! 

!

  
  
%

  !  
%

 '

!


! !
 
$
'

!


! !
 
$ , 


 ! 

 !  

!
"!
 

!
"! !
! 
"
 !  
 !
 

% 

 !
 


 !


 !
- !
! 
 

 !


 !(
! 


 !% 

 
!%
 
!
  
 
 ! % 

 
 !% 
!  
 
 
!
 
 ! 
  - 


  

 

! 
%
   
  %
 
!!
  !  !
!!
  ! 

 !

 
!!


!

 ! 
  !
 
 ! 


 
*

 


 
  


 
 
‰ 
 p
 
 


 

!
!

 
!!
 

!!


 ! !! 

 
"

 !
!


 ! !! 

 !
!
 
 
 " !(

&! !
 
!
 
 
  ! #
&! !
 
!
 
 
  ! # 
 

!
! !
 !


!
! !
 !

 !#

! !
 !!

!
 !!! 
 
(

 
%
! 
 
 
 

 
%
! 
 
 
 !
! ! !
 !
! ! ! 
% 

% 

! !!


.! 
.!  
  ! !!
 


!
!!!
!! !
! 


 !
! 
"& 
-
 !
! 
"& 
-
 
 !

!
 

!
  "

 !!
! 
 !!
! 
 
! 
 
 
! 
 
!
! 


 

 ! 
 
 
 ! 
 

! !
 !
! 
!
 !


! 
!# )

! !
! 


!  !

!

 !
  

 !
 !

 !
 !
 
 

!
| 
'- ÷ ' '- | O  !
! !

 !

 
 !
 
 !

! !  
 
     !!   ! ! 

 

(


(

 
 
  ! !
 

-
 !

 ! 
 


 !
(

 !
( 
 

 

 
 


 
!
  ! (

!
 ! (

 
!

!  
 

!  


 

!
| 

!
 !

'

!


! 
 !

 


 !
 
! 


 ! !

 
 
 !

 
!(

 
 ! 
 !!!  
-
/')(

 !  


!
 !

 !! 
 
! ! 
!

(

 

 !!
!! /÷ '')(

&!
! !
 
!
 
% !
 !


 
 !  %!
! 
!

! !!
!(

 
 

 
  
 !  
 
 

 ! !! /| )(
. 
 !

!"# $÷# !"# % &'$(!!


'
!
   
   !
 !
! 
 !

 ! 

 
 ! 

!
 
 
 ! 

!
 
 !
 !

  
!

 

&!  
  
!  
   

!!
 !
 
! !!
 
 
 !!
 
 !

!


&! 
 
%
!
&! 
 
%
! 
 !#
 ! !

! 
! 
 !


 
!  ! 


 ! 
!


 
! 

 !
 
! ! 
 !
!
! 


' -!
 - 

 ! 
 
! !

 !
! 
!
 !

! 
!

! 
!


! !! 
! !!  !

!

 !
 !
 !
  

 !
 !
 
  
  
!
| #' )
*÷ '÷|   !!
 ! !
! 
 

! !


! 

!

 !! !

'
 

! ! ! !

!!
! 
 
 

 / 
#(
 !


 ! (
 
! !! ! !#  ! 
 

 !(
 

 
/!# !
! !!( 
! 
 !  !

! 
| ÷ ÷ 

&!

 
   %  


%
!

  
 

! 
!

! 
%
%

&! !

' !!  

%
!
 !

 !
 
 !
 !!

!  

!
 


 
%
!
 
!
 
!
!

 

 !
!!! ! 
%
 !! 


! !
 !
!

 


 ! !!! ! 
'  !


%


%

 '
 
 ) 

! 
!
)
!

 0 !!

!


! !
 !(
 .
!
!! ! 

  
 ! !
 

$ 
 

!
  
!

 !  
$'1 
!

! !
 ! 

 !(
 
  !

10 
 !
 
 !

! !!  


(
  
! 
!
%


!

 
 ! 
 !
 !
 ! !!
(
 .
!


   !
 
  ! ! !
!
(
 
 !! 2    !!
! $ !! $
   !!
! 1
(
 
  
!

%  
  

 
  !
 
% (
 
% !
 
!  
! !

  

 ! 


! ! !    

 

O 
  
| 
÷| - ÷

   
! ! !

!(
!(

 O ! 

!


! 
!
 ! 

!
 


!  !


 ! 
!
 !
(
!
(

 O !
 
!
!

!
 ! 


!! 

 

O 
  

 
 

 &
    
! 
!! (
 !
 3

!

!!

 !
 
  
 !
 
  

!

 !


!

 !

| !

| !

 
 !
 
 !!

 

 
! 
 
! !


 !


÷ 
÷ 
 

! 


!


!

!
 
 
 ! 


!  
 
 ! 
!
  

!


!


#
 
!!! 

!
! !! 


#!
 
 !
!! ! !


 !
 
 
!