Sunteți pe pagina 1din 1

Principiile controlului administrativ

Noţiunea de control administrativ şi scopul 


 (1) Controlul administrativ se întemeiază pe următoarele principii:
(1) Activitatea autorităţilor administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi
    a) exercitarea acestuia numai potrivit procedurilor şi în cazurile
al doilea, precum şi a celor din cadrul unităţii teritoriale autonome cu statut
prevăzute de legislaţia în vigoare;
juridic special este supusă controlului administrativ în temeiul Constituţiei,
    b) respectarea proporţionalităţii între amploarea intervenţiei
al prezentei legi şi al altor acte legislative.
autorităţii de control şi importanţa intereselor pe care le
    (2) Controlul administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice
protejează;
locale vizează respectarea Constituţiei, a tratatelor internaţionale la care
    c) neadmiterea limitării dreptului autorităţii administraţiei
Republica Moldova este parte, a prezentei legi şi a altor acte normative atît
publice locale de a administra în mod autonom, în condiţiile legii,
de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al
afacerile ce ţin de propria competenţă.
doilea, cît şi de către funcţionarii acestora.
    (2) Controlul administrativ vizează, în principal, legalitatea
    (3) Controlul administrativ include controlul legalităţii şi controlul
activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.
oportunităţii activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.
    (3) Exercitarea controlului administrativ de oportunitate de către
    (4) Controlul administrativ se efectuează din oficiu sau la cerere.
autorităţi de nivel superior se admite doar în cazul realizării
competenţelor delegate de către stat autorităţilor administraţiei
publice locale.

Subiecţii controlului administrativ Controlul solicitat de autoritatea


(1) De organizarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor
administraţiei publice locale este responsabilă Cancelaria de Stat, acesta administratiei publice locale
fiind exercitat nemijlocit de Cancelaria de Stat sau de oficiile sale (1) Consiliul local de nivelul întîi sau al doilea poate
teritoriale, conduse de reprezentanţii Guvernului în teritoriu . solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat să verifice
(2)   Regulamentul, structura şi efectivul-limită ale oficiului teritorial al legalitatea oricărui act adoptat de autoritatea executivă
                        
Cancelariei de Stat se aprobă prin hotărîre de Guvern. respectivă în cazul în care consideră că acesta este ilegal.
(3)  Subiecţi ai controlului de oportunitate sînt Guvernul, autorităţile de     (2) În cazul în care consideră că decizia consiliului local este
specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi ilegală, primarul, preşedintele raionului sau secretarul poate
administrative, care acţionează în unităţile administrativ-teritoriale, solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat efectuarea
inclusiv prin intermediul serviciilor lor desconcentrate, potrivit unui control al legalităţii.
competenţelor ce le revin în condiţiile legii.     (3) Cererea de efectuare a controlului legalităţii este
depusă în termen de  30 de zile de la data emiterii actului, cu
indicarea prevederilor legislaţiei ce se consideră a fi încălcate
(4) În termen de 30 de zile de la data primirii cererii, oficiul
teritorial al Cancelariei de Stat va lua una din următoarele
decizii:
    a) declanşarea procedurii controlului de legalitate,
prevăzute la art.68;
b) respingerea cererii şi încunoştinţarea solicitantului, cu
indicarea motivelor respingerii