Sunteți pe pagina 1din 23

II.

PROGRAME DE
FINANŢARE
II. Programe de finanţare

2.1. Tipuri de finanţări în proiecte


Finanţarea nerambursabilă (subvenţii guvernamentale, programe de
finanţare nerambursabilă publice sau/şi private)

Avantaje: Dezavantaje:

finanţarea unor acces dificil (fondurile se


activităţi fără consum acordă periodic, de regulă pe
de resurse proprii sau baza unor licitaţii);
credite; control strict al modului de
menţinerea utilizare a fondurilor de către
independenţei şi finanţatori, inclusiv prin
autonomiei financiare a colaborare cu alte instituţii de
organizaţiei. specialitate - Curtea de Conturi.
II. Programe de finanţare

2.2. Domenii spre care se îndreaptă finanţările


 tradiţional, sectoarele care se ocupă de categoriile
defavorizate
 sectoarele economice considerate cu potenţial, cum
ar fi turismul, agricultura, mica industrie, în special
prin dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 un domeniu general - cel al ridicării calităţii vieţii:
protejarea mediului ambiant, infrastructura,
informaţiile (cu prioritate spre anumite zone mai
puţin dezvoltate)
 pentru România, în afara acestor domenii generale
au fost şi unele specifice: sprijinirea privatizării,
democratizarea instituţiilor statului şi integrarea în
structurile europene.
II. Programe de finanţare

2.3. Derularea programelor de finanţare


(parţial) nerambursabilă
 Cele mai multe finanţări de acest tip sunt acordate
României de alte state sau instituţii internaţionale.

 Sistemul finanţărilor nerambursabile publice externe are


caracterul unui ajutor acordat pentru sprijinirea
rezolvării unor situaţii excepţionale.

 Din acest motiv, resursele financiare propriu-zise sunt


însoţite de o întreagă metodologie specifică care trebuie
respectată.
II. Programe de finanţare

2.3. Derularea programelor de finanţare (parţial)


nerambursabilă
 În prima etapă, finanţatorul stabileşte - inclusiv prin
colaborare cu autorităţi ale statului domeniile vizate şi
obiectivele, activităţile şi beneficiarii potenţiali. Este elaborată
metodologia de selecţie şi finanţare.

 Etapa a doua - licitaţia de proiecte. Finanţatorul lansează în


mod public programul de finanţare respectiv, oferind un
pachet informativ - un ghid al programului şi o cerere de
finanţare şi alte documente (modelul de plan de afaceri
acceptat de finanţator, niveluri maxime acceptate pentru
cheltuielile de natura diurnelor etc.). Solicitanţii depun
proiectele pentru care solicită finanţări nerambursabile.
II. Programe de finanţare

2.3. Derularea programelor de finanţare


(parţial) nerambursabilă
 Selecţia - proiectele sunt evaluate de către comisia de
evaluare, fiecărui proiect fiindu-i acordat un anumit
punctaj, funcţie de lista de criterii. Proiectele sunt
ierarhizate descrescător în funcţie de punctajul obţinut,
fiind declarate câştigătoare proiectele care au obţinut
punctajele cele mai mari şi care solicită, în total, o sumă
mai mică sau egală cu bugetul total oferit de finanţator
pentru programul de finanţare respectiv.
 Cea de-a patra etapă este reprezentată de perioada de
implementare a proiectelor pentru care a fost obţinută
finanţarea nerambursabilă.
 Ultima etapă este cea de evaluare.
III. SCRIEREA CERERII DE
FINANŢARE
III. Scrierea cererii de finanţare
3.1. Paşii în elaborarea cererii de finanţare

Paşii în elaborarea cererii de finanţare sunt:


 identificarea, documentarea problemei şi iniţierea
proiectului
 contactarea finanţatorilor
 scrierea propunerii de finanţare
În practică însă, de foarte multe ori, primii doi paşi se
inversează, proiectul fiind conturat, uneori forţat,
abia după apariţia anunţului referitor la licitaţia de
proiecte. Evident că în acest caz dificultăţile sunt
mai frecvent întâlnite, cu consecinţe negative mai
ales pe termen lung – deteriorarea relaţiilor cu
finanţatorii, cu partenerii, cu beneficiarii.
Etape
Etapele considerate în analiză vor fi
structurate în 3 părţi:
 ca antrenament „de întreţinere” pentru o
participare activă la proiecte
 în perioada apariţiei anunţului despre
licitaţia de proiecte
 în realizarea efectivă a documentaţiei
III. Scrierea cererii de finanţare
3.2. Bune practici ca antrenament „de întreţinere”pentru o
participare activă la proiecte
 fiţi informat
 adrese internet
 abonamente la buletinele informative
 anticipaţi următoarele programe de finanţare
 site-urile finanţatorilor
 discuţii cu alte persoane informate, din „sistem”
 documentaţii de proiecte „la sertar”
 păstraţi documentaţiile proiectelor vechi
 utilizaţi specialiştii din subordine pentru realizarea unor situaţii diverse
(planuri de afaceri, baze de date, statistici, prezentarea propriei
organizaţii etc.)
 întreţineţi o relaţie bună cu top-managementul organizaţiei / firmei dvs.;
la urma urmei, orice proiect, teoretic, trece şi de o selecţie internă (mai
ales atunci când presupune şi fonduri proprii), iar sprijinul top-
managementului este crucial; acest suport se va dovedi util şi în
perioada de implementare a proiectului
 familiarizaţi-vă cu stilul scrierii documentaţiei de proiect, adoptându-l
pentru redactarea rapoartelor obişnuite sau pentru planificarea
activităţilor curente
III. Scrierea cererii de finanţare
3.2. Bune practici ca antrenament „de întreţinere”pentru o participare activă la
proiecte

Adrese internet de informare:

 portal pt. finanţări în România www.finantare.ro


www.fonduri-structurale.ro; www.fonduri-ue.ro

revista presei şi legături utile


www.europeana.ro www.euractiv.ro
 Agenţia pentru Dezvoltare Regională NE: www.adrnordest.ro

Pagini ale asociaţiilor IMM


 Reteaua Euro Info Centre din Romania - http://www.eic.ro/
 Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din
România - http://www.cnipmmr.ro
Direcţia Proiecte CNIPMMR - http://www.smeprojects.ro
 Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
(ANIMMC) - http://www.mimmc.ro/;
http://www.animmc.ro/
III. Scrierea cererii de finanţare
3.2. Bune practici ca antrenament „de întreţinere”pentru o participare activă la
proiecte

Adrese internet de informare:

 Ministere – www.guv.ro
Cercetare- http://www.cncsis.ro/

 diverse finanţări europene


www.welcomeurope.com
 proiecte finanţate de guvernul olandez
www.senter.nl
 Managementul Proiectelor www.4pm.com

 Asociaţia PROJECT MANAGEMENT ROMANIA


http://www.pm.org.ro/
III. Scrierea cererii de finanţare
3.3. Anunţul despre licitaţia de proiecte

 Toate programele sunt publicate pe Internet,


chiar înainte de etapa în care părţi ale acestora
(sub-programe) sunt deschise pentru licitaţie
 Toate oportunităţile de licitaţie sunt anunţate
public
 Anunţul de licitaţie îi furnizează viitorului licitator
toate informaţiile necesare pentru a-şi exprima
interesul într-un proiect
 Anunţul de licitaţie este însoţit de instrucţiuni
pentru potenţialii ofertanţi asupra modului în care
îşi pot exprima interesul.
Anunţul de licitaţie conţine:
 titlul programului
 descrierea programului
 experienţa cerută
 bugetul estimat în EURO
 adresa completă, numărul de telefon şi fax al
autorităţii contractante
 detalii despre persoana de contact
 data estimată de începere a programului
 termenul limită pentru exprimarea interesului.
III. Scrierea cererii de finanţare
3.3. Anunţul despre licitaţia de proiecte

Ce conţine pachetul informativ pentru un


proiect?
 Pachetul informativ este distribuit gratuit şi
include un set standard de documente:
 Invitaţia la licitaţie - un comunicat de presă
standard de invitaţie
 Ghidul solicitantului: instrucţiuni pentru ofertanţi -
cum, când şi unde să înainteze oferta, inclusiv
detalii complete asupra conţinutului propunerilor
tehnice şi financiare, şi criteriile de evaluare care
vor fi aplicate
 Termenii de Referinţă - descrierea serviciilor
solicitate
Anexe:
 Anexa A: cerere de finanţare (format Word)
 Anexa B: buget (format Excel)
 Anexa C: cadrul logic al proiectului (format
Word/Excel)
 Anexa D: diurne (format Word)
 Anexa E: contractul standard (format Word)
 Anexa F: format standard pentru CV-uri (format Word)
 Anexa: copie a "Condiţiilor generale aplicabile
contractelor de servicii".
 Anexa: "Regulile generale pentru licitaţii şi atribuirea
contractelor de servicii"
 Anexa: Cerere de plată
 Anexa: Identificare financiară
 Anexa: Manual de identitate vizuală
III. Scrierea cererii de finanţare
3.3. Anunţul despre licitaţia de proiecte
Bune practici, în perioada imediată apariţiei anunţului despre
licitaţia de proiecte
 citiţi cu atenţie condiţiile licitaţiei (de preferinţă, nu numai cea
adresată solicitanţilor, ci şi cea pentru evaluatori, prezentarea
organizaţiei finanţatoare etc.);
 informaţi-vă asupra finanţatorului (domenii de interes, criterii de
evaluare, tipuri de proiecte finanţate, sumele alocate şi perioada de
alocare, durata procesului de evaluare a propunerii, modalităţi de
contact);
 comunicaţi eficient cu agenţii de implementare a programului; pentru
probleme punctuale prin e-mail sau telefon, pentru probleme
complexe prin întrevederi programate;
 discutaţi cu alţi beneficiari ai finanţărilor de acest tip.

Un alt set de probleme sunt date de “agenda ascunsă” a finanţatorilor,


care – de multe ori – nu oferă suficiente informaţii privind obiectivele
pe care doresc să le realizeze prin oferta de finanţare; de asemenea
dificultăţi apar şi în alegerea unui cofinanţator a cărui politică să
coincidă cu cea a finanţatorului principal.
III. Scrierea cererii de finanţare
3.4. Realizarea documentaţiei
Structura cererii de finanţare
Vom trata problemele legate de completarea unei cereri de finanţare. Pentru completarea
cererii (ca si a bugetului sau matricei cadru logic), este necesar ca solicitanţii sa fi parcurs
deja etapele de formulare a problemei, stabilire de obiective etc. şi să aibă la dispoziţie
„structura" sau „scheletul" proiectului.

Proiectul
1. Descriere
 1.1. Titlu
Se completează denumirea proiectului, stabilită în prealabil.
Titlul trebuie să reflecte obiectivul general al proiectului.
Alegeţi un nume simplu, ale cărui iniţiale, dacă este posibil, să formeze un acronim logic.
De obicei, titlul trebuie:
 să fie descriptiv
 să scoată în evidenţă rezultatele proiectului şi nu metodele folosite
 să descrie avantajele pe care le vor câştiga beneficiarii sau societatea de pe urma proiectului
 să fie clar, concis, şi uşor de ţinut minte
 să nu conţină termeni tehnici sau elemente de jargon

 1.2. Locul de desfăşurare - Ţară, judeţ, regiune, oraş


Specificaţi locul unde se va derula proiectul.
Acolo unde este nevoie, pentru specificarea regiunii, consultaţi harta regiunilor.
III. Scrierea cererii de finanţare
3.4. Realizarea documentaţiei
 1.3. Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă
Se completează suma solicitată, în EUR Se trece contribuţia Phare în % din costul total al
cifre procente proiectului

Aceasta rubrică se completează după efectuarea bugetului.


În prima căsuţă completaţi, în cifre, suma pe care o solicitaţi finanţatorului, iar în căsuţa a doua
procentajul pe care îl reprezintă această sumă, din valoarea întregului proiect.

 1.4. Rezumat
Maxim 10 rânduri (va rugam sa includeţi informaţii despre (a) scopul proiectului, (b) grupurile
ţinta si (c) activităţile principale).
 Rezumatul trebuie exprimat concis, fără a da detalii despre fiecare activitate.
 Completaţi, în maxim 10 rânduri, date informative, succinte despre proiect, atingând
obligatoriu punctele solicitate expres: scopul, obiectivele, grupurile ţintă şi principalele
activităţi.
 Acolo unde este cazul daţi şi date cantitative.
 Dacă proiectul propune programe de formare, specificaţi codurile CAEN.
 Reţineţi că cele 10 rânduri obligatorii se pot obţine şi prin dimensiunea fonturilor.
 Rezumatul va fi tradus şi în limba engleză.

 1.5. Obiective
Maxim 1 pagina. Descrieţi obiectivele proiectului.
 Cu acest capitol începe descrierea propriu-zisă, detaliată, a proiectului dumneavoastră.
 Obiectivul este stare dorită, la care se va ajunge în momentul în care proiectul va fi încheiat.
III. Scrierea cererii de finanţare
3.4. Realizarea documentaţiei
 1.6. Justificare
Maxim 3 pagini. Furnizaţi următoarele informaţii:
(a) identificarea necesitaţilor si constrângerilor percepute in
regiunea căreia se adresează proiectul
 Acesta este capitolul unde se descrie mediul proiectului: ambianţa
fizică, instituţională, economică, politică sau social culturală,
regională sau zonală care a determinat alegerea obiectivelor pe baza
unei analize serioase şi concrete.
 Investigaţi bine situaţia din zona în care se va derula proiectul.
 Culegeţi date statistice complete, analizaţi-le şi folosiţi-le pentru a
demonstra şi susţine cel mai bine motivul alegerii proiectului.
 Folosiţi cifre corecte, reale.
 După ce aţi luat cunoştinţă de situaţia din zonă, de datele colectate
de la foruri competente, descrieţi problemele din zonă. Notaţi şi
ierarhizaţi toate necesităţile şi constrângerile, identificate de
dumneavoastră în prealabil, în zona de competenţă a proiectului.
 Daţi explicaţii asupra modului cum aţi identificat aceste necesitaţi şi
constrângeri.
1.6. Justificare
(b) enumerarea grupurilor ţinta, cu o estimare a numărului
anticipat de beneficiari direcţi si indirecţi
 Identificaţi grupurile ţintă, pe care le vizează proiectul,
bineînţeles în concordanţă cu solicitările programului. Grupul
ţintă este reprezentat de acea categorie de subiecţi care va fi
supusă intervenţiei proiectului în vederea realizării obiectivelor
acestuia.
 Daţi explicaţii clare şi succinte.
 Nu uitaţi să estimaţi, atât calitativ cât şi cantitativ şi beneficiarii
direcţi şi pe cei indirecţi. Specificaţi clar cine sunt beneficiarii
direcţi ai proiectului (grupul ţintă) şi care alte grupuri vor fi
afectate pozitiv sau negativ de rezultatele proiectului.
(c) motivele alegerii grupurilor ţinta si a activităţilor
 După stabilirea grupurilor ţintă, motivaţi argumentat, alegerea de
către dumneavoastră a acestora. Arătaţi ponderea pe care o au
grupurile ţintă în rândul populaţiei vizate.
 Motivaţia alegerii anumitor activităţi o explicaţi prin rezultatele
scontate, demonstrate prin indicatori cantitativi şi calitativi.
III. Scrierea cererii de finanţare
3.4. Realizarea documentaţiei
 1.6. Justificare
(d) relevanta proiectului pentru grupurile ţinta
 Argumentaţi clar semnificaţia proiectului pentru grupurile ţintă. Arătaţi
cum va îmbogăţi / îmbunătăţi proiectul „viaţa" acestora, ce schimbări
se vor produce, cum vor influenţa aceste schimbări situaţia grupurilor
ţintă.
(e) relevanta proiectului pentru obiectivele programului
 Demonstraţi cât de însemnat este proiectul pentru obiectivele
programului (deci concordanţa obiectivelor proiectului cu cele ale
programului). Argumentaţi. Explicaţi cât de bine serveşte proiectul la
îndeplinirea obiectivelor programului.
(f) relevanta proiectului pentru priorităţile programului
 Arătaţi concordanţa proiectului cu priorităţile programului.
 1.7. Descrierea detaliata a activităţilor
Maxim 9 pagini. Includeţi titlul si o descriere detaliata a fiecărei
activităţi; în acest sens, descrierea detaliata a activităţilor nu
trebuie confundata cu planul de acţiune (a se vedea 1.9).