Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAȚI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR

Costul creditelor de trezorerie si


costul creditelor de scont

Coordonator:
Asist.dr. Dumitrașcu –Baldău Iulia

Studentă: Alina Damian


Cuprins
 1. Introducere
 2. Costul creditelor de trezorerie
 3. Costul creditelor de scont
 4.Concluzii și propuneri
 5.Bibliografie
Introducere

Creditul este o relație bănească ce se stabilește între o persoană fizică sau


juridică (creditor), care acordă un împrumut sau care vinde mărfuri sau
servicii pe datorie și o altă persoană fizică sau juridică (debitor), care
primește împrumutul sau cumpără pe datorie, împrumutul acordat (cu
titlu rambursabil și condiționat de obicei de plata unei dobânzi).
Scontul reprezintă operaţiunea prin care o bancă, in schimbul unui efect de
comerţ remis de purtător acordă acestuia o sumă egală cu valoarea efectului
compus din dobânzile calculate la valoarea efectului, de la data negocierii
până la scadenţa.
Costul creditelor de trezorerie

 Creditele de trezorerie sunt creditele acordate de către bănci firmelor,


pentru acoperirea nevoilor legate de decalajele existente între cheltuielile şi
veniturile din exploatare determinate de caracterul ciclului de exploatare
(sezonalitate) dar şi unele decalaje legate de mărimea creditului comercial,
întârzieri în livrări, etc. În esenţă creditele de trezorerie sunt cele care
finanţează activitatea de exploatare, fiind o sursă externă de finanţare a
firmei pe termen scurt.
Costul creditelor se determină prin aplicarea ratei dobânzii reale ( inclusiv
comisioanele) la soldul creditor al firmei (care este echivalent cu soldul
debitor al băncii în raport cu firma respectivă).iar decontarea acestuia se
face la nivelul unei perioade stabilite de banca creditoare (lunar, trimestrial,
semestrial, etc).
Creditele de trezorerie

 Volumul creditelor de trezorerie se stabileşte pe baza de trezorerie care se


întocmeşte de agentul economic la începutul trimestrului, pe baza
datelor contabile din trimestrul anterior, a programelor de activitate şi de
desfacere potrivit contractelor şi comenzilor de aprovizionare şi livrare,
precum şi a altor documente din care să rezulte evoluţia raportului între
totalul stocurilor şi cheltuielilor, pe de o parte, şi totalul resurselor şi
încasărilor, pe de altă parte, în perioada curentă.
Creditele de trezorerie

 Datele din situaţia de trezorerie sunt analizate şi verificate de banca


creditoare, urmărindu-se realitatea acestora, existenţa contractelor şi
comenzilor de aprovizionaredesfacere pe care se fundamentează
volumul de încasări şi cheltuieli stabilit. În finalul planului de
trezorerie se determină deficitul sau excedentul de trezorerie.
Excedentul de trezorerie exprimă volumul creditelor care pot fi
rambursate în perioada curentă, iar deficitul de trezorerie indică
volumul noilor credite de care poate beneficia agentul economic, peste
cele provenite din trimestrul anterior.
Elementele situației de trezorerie
1.Stocuri, cheltuieli şi alte active conform bilanţului din care: active
imobilizate în stocuri degradate, clienţi litigioşi etc.
2. Cheltuieli necesare realizării desfacerilor în perioada curentă
( plăţi pentru aprovizionări cu mărfuri, materiale, combustibil,
energie, reparaţii, amortizări, salarii, impozite, asigurări etc.)
3. Total stocuri şi cheltuieli la sfârşitul trimestrului curent
4. Capital de producţie (active circulante )
5. Surse atrase
6. Încasări în perioada curentă (din vânzarea mărfurilor, avansuri,
aconturi, alte încasări )
7. Credite bancare totale
8. Total resurse şi încasări
9. Deficit de trezorerie
10. Excedent de trezorerie
Determinare costului creditelor de
trezorerie
Costului creditelor de trezorerie se bazează pe întocmirea a două documente:
a.scara dobânzilor;
b. decontul de dobânzi şi comisioane
Scara dobânzilor este un tablou al plăţilor şi încasărilor zilnice, pe baza cărora
se determină soldurile zilnice debitoare sau creditoare. Se aplică rata zilnică
dobânzii la soldurile debitoare zilnice totale şi se determină dobânda datorată
de firma.
Calculul dobânzii pentru creditele de trezorerie se determină în două etape:
1.Se determină, în primul rând, numărul de solduri debitoare aferente perioadei;
2.Se determină mărimea dobânzii zilnice
Decontul de dobânzi şi comisioane cuprinde dobânda precum şi diferite categorii de
comisioane:
a.Comisioane de risc:
-comisioane de credit
-comisioane de imobilizari;
b. Comisioanele de cheltuieli administrative:
-comisionul de decontare
-spezele şi cheltuielile de întocmire a documentelor bancare.
Creditele de trezorerie se pun la dispoziţia agenţilor economici numai în urma
negocierii cu aceştia şi a semnării contractelor de împrumut în care se înscriu toate
creditele de care beneficiază, inclusiv cele provenite din trimestrele anterioare.
Întrucât în situaţia de trezorerie se au în vedere toate stocurile, cheltuielile şi activele
existente în sold la data ultimului bilanţ, rezultă că volumul total al creditelor (credite
din trimestrul anterior plus credite din trimestrul curent) de care beneficiază agentul
economic va fi egal cu suma creditelor acordate prin cont curent şi prin conturi
simple de împrumut
Creditele de scont

Creditele de scont sunt acele credite care se acordă de la o zi la alta,


marilor întreprinderi, din disponibilităţile zilnice de numerar ale băncii
care, în loc să fie plasate pe piaţa monetară, sunt folosite pentru acordări
de împrumuturi, pe termen de la o zi la câteva zile.
Creditul acordat prin cont conduce la o oscilaţie zilnică a soldului, în
funcţie de sumele acordate şi cele restituite.
Plafonul creditului nu corespunde aproape niciodată cu soldul efectiv al
creditului.
Costul creditelor de scont

Scontul în cont curent este o variantă a creditului prin cont curent simplu, care
se caracterizează prin faptul că plafonul aprobat se garantează de întreprindere
prin depunerea la bancă, în păstrare, a portofoliului de efecte comerciale de
care dispune. Depunerea în păstrare nu reprezintă şi nu trebuie confundată cu
scontarea; efectele reprezintă doar o garanţie dată băncii, iar creditul este un
fel
de avans dat întreprinderii în contul acestor efecte.
Scontarea reprezinta vanzarea catre bancile comerciale/asandoar a
efectelor comerciale( titluri de credit) inainte de scadenta.
Determinare costului creditelor de
trezorerie

Costului creditelor de scont se bazează pe :


a.Durata creditelor de scontare
b.valoarea efectului comercial
c. Comisioanele de credite in curs de rambursare.
Modalități de calcul privind costul efectiv
 O întreprindere contractează un credit bancar de 90.000 lei, pe termen
de 70 zile pentru care banca percepe o rată anuală a dobânzii de 20%.
Determinaţi valoarea absolută a dobânzii şi costul efectiv al creditului.
Concluzii si propuneri
Performanţele gestiunii trezoreriei nu se măsoară doar în funcţie de
nivelul
dobânzii plătite pentru împrumuturi sau primite pentru plasarea
excedentelor
de disponibilităţi băneşti.
Rata dobânzii la scontarea efectelor comerciale se determină în mod
similar cu cea determinată în cazul creditelor de trezorerie.
Vă mulțumesc pentru atenție !

S-ar putea să vă placă și