Sunteți pe pagina 1din 44

AUDIT INTERN

Lector Universitar Dr. Mariana BUNEA

1
AUDIT INTERN
CAPITOLUL 2: NORMALIZAREA ȘI CADRUL CONCEPTUAL AL AUDITULUI
INTERN

1. Normalizarea Auditului Intern în plan internațional și national


2. Standardele Internaționale de audit intern
Standardele de calificare

Standardele de performanță

3. Cum devenim auditori interni

2
AUDIT INTERN

1.Normalizarea Auditului Intern în plan

internațional și national

3
AUDIT INTERN
1. 1. Normalizarea auditului intern in plan international
Cine reglementeaza auditul intern pe plan international?
1. Institutul Auditorilor Interni (The Institute of Internal Auditors- IIA); IIA
fondat în 1941 în SUA;
2. Burse de valori si organisme de reglementare independente;
3. Comisia Europeana (directiva a VIII-a include prevederi referitoare la rolul
auditului intern si al comitetelor de audit)

4
AUDIT INTERN
Cadrul conceptual al auditului intern (elaborat de IIA)
International Professional Practices Framework – IPPF declară
misiunea Auditului Intern ca fiind aceea de a spori si proteja
valoarea organizaţională prin oferirea de asigurare, consiliere şi
cunoaştere profundă fundamentate pe principii obiective bazate
pe risc.

5
AUDIT INTERN
1.2. Normalizarea auditului intern in plan national
La nivel national:
 auditul intern în sectorul public: legea 672/2002 privind auditul public intern,
cu modificările ulterioare;
 auditul intern în sectorul bancar: Normele 17/2003 emise de BNR, cu
modificările și completările ulterioare - privind organizarea și controlul intern al
activității instituțiilor de credit și administrarea riscurilor semnificative, precum
și organizarea și desfășurarea activității de audit intern a instituțiilor de credit
6
AUDIT INTERN
La nivel national:
 pentru societăţile comerciale,

normalizarea auditului intern a

fost încredinţată CAFR, care

începând din 2004, a asimilat în

plan naţional cadrul conceptual

profesional elaborat de IIA.


7
AUDIT INTERN
!!! De știut:

- Hotărârea CAFR nr. 88/2007 pentru aprobarea Normelor de audit

intern - societăţile care sunt supuse auditului financiar potrivit legii sau

opţiunii acţionarilor, organizează activitate de audit intern


- abrogată prin hotărârea CAFR nr. 56/2.11.2015 pentru aprobarea
Ghidului privind implementarea Standardelor internaţionale de audit
intern. 8
AUDIT INTERN
Ulterior, Legea nr. 162/2017 : entitățile ale căror situații financiare
anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să
organizeze şi să asigure exercitarea activității de audit intern.
Totodată, pentru entitățile de interes public se prevede obligația
organizării unui comitet de audit, conform legii.

9
AUDIT INTERN
Entitățile care au obligația de a efectua audit statutar, deci și audit
intern sunt:
- entitățile care depășesc criteriile de mărime stabilite de OMFP
1802/2014;
- entitățile de interes public (entitățile cotate, instituțiile de credit,
soc de asigurare, soc financiare nebancare);
- entități cu sistem de administrare dualist.
10
AUDIT INTERN

2. Standardele Internaționale de audit

intern

11
AUDIT INTERN
2. Standardele Internaționale de audit intern
Cadrul conceptual al auditului intern (IIA) - International Professional
Practices Framework – IPPF (a suferit modificări în 2017) declară
misiunea Auditului Intern ca fiind aceea de a spori si proteja valoarea
organizaţională prin oferirea de asigurare, consiliere şi cunoaştere
profundă fundamentate pe principii obiective bazate pe risc.

12
AUDIT INTERN
Cadrul conceptual al auditului este
format din:
1. Promulgări obligatorii
2. Promulgări cu caracter
de recomandare

13
AUDIT INTERN
1. Promulgări obligatorii :
Principiile fundamentale pentru practica profesională a

auditului intern
Definiţia auditului intern

Codul etic

Standardele de audit intern

14
AUDIT INTERN
 Principiile fundamentale pentru practica profesională a auditului intern
– conformarea cu aceste principii este considerată a fi necesară şi
esentială pentru practica profesională a auditului intern.
Potrivit acestor principii, activitatea de audit intern:
 Demonstrează integritate.
 Demonstrează competență și conștiinciozitate profesională.
 Este obiectivă și nu este supusă unor influențe nepotrivite (independentă).
15
AUDIT INTERN
Este aliniată strategiilor, obiectivelor și riscurilor organizației.

Este poziționată corespunzător în cadrul organizației și dispune de


resurse adecvate.
Demonstrează calitate și îmbunătățire continuă.

Comunică eficient.

16
AUDIT INTERN
 Furnizează asigurare bazată pe risc.
 Are o cunoaștere detaliată, este
 proactivă și orientată către viitor.
 Promovează îmbunătățirea organizațională.

17
AUDIT INTERN
 Definiţia auditului intern – precizează scopul, natura şi aria de
cuprindere a auditului intern.
Auditul intern este o activitate independenta de asigurare obiectiva si
de consiliere, destinata sa adauge valoare si sa antreneze îmbunatatirea
activitatilor organizatiei. Ajuta organizatia în îndeplinirea obiectivelor
sale printr-o abordare sistematica si disciplinata în cadrul evaluarii si
îmbunatatirii eficacitatii proceselor de management al riscurilor, control
si guvernanţă. 18
AUDIT INTERN
 Codul etic
- principiile şi aşteptările ce trebuie să
guverneze comportamentul indivizilor şi
organizaţiilor care realizează audit
intern.

19
AUDIT INTERN
 Standardele de audit intern
- cuprind enunţuri ale cerinţelor de bază
pentru desfăşurarea activităţilor de audit
intern şi evaluarea eficacităţii acestora,
precum şi interpretări prin care se clarifică
termeni şi concepte

20
AUDIT INTERN
2. Promulgări cu caracter de recomandare:
Recomandari practice (Practice Advisories) - ajută auditorii interni în
aplicarea principiilor, definiţiei, codului etic şi a standardelor şi în
promovarea celor mai bune practici.
Ghiduri practice (Practice Guides) - furnizează îndrumări detaliate
privind realizarea activităţii de audit intern. Includ detalieri ale
proceselor şi procedurilor, precum şi instrumente, tehnici, programe,
abordări, exemple. 21
AUDIT INTERN
Scopul Standardelor Internaționale de Audit Intern este:
1.Să orienteze către ralierea la normele obligatorii din Cadrul Internațional
de Practici Profesionale.
2. Să furnizeze un cadru general pentru desfăşurarea şi promovarea unei
game largi de servicii de audit intern care să genereze valoare adăugată.
3.Să stabilească cadrul de referinţă pentru evaluarea rezultatelor auditului
intern.
4. Să stimuleze optimizarea proceselor şi operaţiunilor organizaţiei. 22
AUDIT INTERN
Standardele de audit intern sunt structurate in 2 categorii
principale:
I. Standarde de calificare (Attribute Standards)
II. Standarde de funcţionare sau performanţă
III. (Performance Standards)

23
AUDIT INTERN
2.1 Standarde de calificare
- descriu caracteristicile şi abilităţile cerute persoanelor şi organizaţiilor care

practică auditul intern (codificate cu seria 1000). Conţin patru clase principale:
 Scop, Autoritate şi Responsabilităţi (1000)
 Independenţă şi obiectivitate (1100)
 Competenţă şi conştiinţă profesională (1200)
 Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii (1300)
24
AUDIT INTERN
1000 – Scop, Autoritate şi Responsabilităţi
Scopul, autoritatea şi responsabilităţile activităţii de audit intern trebuie să
fie definite, în scris, într-o cartă a auditului intern, în concordanţă cu
Misiunea auditului intern şi normele obligatorii ale Cadrului Internaţional de
Practici Profesionale .
Conducătorul executiv al auditului trebuie să revizuiască periodic carta
auditului intern şi să o prezinte conducerii superioare şi consiliului pentru
aprobare. 25
AUDIT INTERN
1100 – Independenţă şi Obiectivitate
Activitatea de audit intern trebuie să fie
independentă şi auditorii interni trebuie să
dea dovadă de obiectivitate în îndeplinirea
responsabilităţilor ce le revin.

26
AUDIT INTERN
1200 – Competenţă şi conştiinciozitate profesională
Misiunile de audit trebuie efectuate cu competenţă şi
conştiinciozitate profesională.

27
AUDIT INTERN
1300 – Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii
Conducătorul executiv al auditului trebuie să elaboreze şi să
actualizeze un program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii, care
să acopere toate aspectele activităţii de audit intern.

28
AUDIT INTERN
Acest program evaluează eficienţa şi eficacitatea
activităţii de audit intern şi identifică oportunităţile de
îmbunătăţire.
Conducătorul executiv al auditului ar trebui să
încurajeze supravegherea de către consiliu a
programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii.

29
AUDIT INTERN
2.2. Standardele de funcţionare sau performanţă (Performance
Standards)
- detaliază natura activităţilor de audit intern şi criteriile calitative
pentru evaluarea serviciilor prestate de auditorii interni

30
AUDIT INTERN
Acestea conţin 7 clase principale (codificate seria 2000):
 Coordonarea activităţii de audit intern (2000)
 Tipul activităţilor de audit intern (2100)
 Planificarea misiunii (2200)
 Realizarea misiunii (2300)

31
AUDIT INTERN
Comunicarea rezultatelor (2400)

Monitorizarea progresului (2500)

Comunicarea acceptării riscurilor de


către management (2600)

32
AUDIT INTERN
2000 – Coordonarea Activităţii de Audit Intern
Conducătorul executiv al auditului trebuie să
coordoneze în mod eficace activitatea de audit
intern astfel încât să se asigure că aceasta
aduce valoare organizaţiei.

33
AUDIT INTERN
2100 – Tipul activităţilor de audit intern
Activitatea de audit intern trebuie să evalueze şi să contribuie la
îmbunătăţirea proceselor de guvernanţă, managementul riscului şi
controlul organizaţiei, folosind o abordare sistematică şi metodică
bazată pe risc. Credibilitatea şi valoarea auditului intern sunt crescute
atunci când auditorii sunt proactivi şi evaluările lor oferă noi
perspective şi iau în considerare impactul viitor.
34
AUDIT INTERN
2200 – Planificarea misiunii
Auditorii interni trebuie să elaboreze şi să documenteze un plan
pentru fiecare misiune, care să includă obiectivele misiunii, sfera de
cuprindere, calendarul de desfăşurare şi alocarea resurselor. Planul
trebuie să ia în considerare strategiile organizaţiei, obiectivele şi
riscurile relevante pentru misiunea respectivă de audit.

35
AUDIT INTERN
2300 – Realizarea misiunii
Auditorii interni trebuie să identifice, analizeze,
evalueze şi documenteze informaţii suficiente
pentru îndeplinirea obiectivelor misiunii.
2400 – Comunicarea rezultatelor
Auditorii interni trebuie să comunice rezultatele
misiunilor.
36
AUDIT INTERN
2500 – Monitorizarea Progreselor
Conducătorul executiv al auditului trebuie
să stabilească şi să menţină un sistem de
monitorizare a utilizării rezultatelor
comunicate de către management.

37
AUDIT INTERN
2600 – Comunicarea Acceptării Riscurilor de către Management
Când conducătorul executiv al auditului consideră că managementul
a acceptat un nivel al riscului rezidual care poate fi inacceptabil
pentru organizaţie, acesta trebuie să discute problema cu
conducerea superioară. Dacă conducătorul executiv al auditului
stabileşte că problema nu a fost rezolvată, acesta trebuie să o
comunice consiliului.
38
AUDIT INTERN

3. Cum devenim auditori interni

39
AUDIT INTERN
3. Cum devenim auditori interni
Certificarea CIA (Certified Internal Auditor)
 Este acordată direct de Institutul Auditorilor Interni
 Singura certificare acceptată pe plan internaţional.
Nu este o condiție pentru ca cineva să poată practica
auditul intern, dar este un mare atu, o dovadă de profesionalism.
40
AUDIT INTERN
 Examenul este format din 4 părţi, fiecare parte conţinând 100 de
întrebări grilă cu mai multe variante de răspuns:
 Partea I – Rolul activităţii de audit în contextul guvernanţei, riscurilor şi
controlului intern
 Partea a II-a – Realizarea misiunii de audit intern
 Partea a III-a – Elemente de analiză a afacerilor şi tehnologia
informaţiilor
 Partea a IV-a – Abilităţi de conducere a afacerilor
41
AUDIT INTERN
Certificarea CIA nu este o condiție obligatorie pentru desfășurarea
de activități de audit intern in Romania.
Potrivit legii 162/2017, responsabilii cu organizarea si coordonarea
activității de audit intern (directorul departamentului de audit
intern) trebuie să fie auditori financiari activi înregistrați în
Romania (membri activi ai CAFR, autorizați de Autoritatea pentru
Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar) 42
AUDIT INTERN
Pentru a deveni auditor financiar, în România, există 2 alternative:
1) Examen de admitere in stagiu la ASPAAS, parcurgerea stagiului
de minim 3 ani, apoi examen de competență profesională. Cei
care au promovat acest examen se înscriu ca membri ai Camerei
Auditorilor Financiari din România (CAFR) si din acest moment
pot desfășura activități de audit financiar.
2) Parcurgerea examenelor ACCA
43
AUDIT INTERN

44

S-ar putea să vă placă și