Sunteți pe pagina 1din 2

CATRE

ORDINUL ARHITECTILOR DIN


ROMANIA
FILIALA TERITORIALA
BUCURESTI
str.Academiei nr. 18-20 , localitatea
Bucuresti
tel./fax 3039226 / 3077163

CERERE
Subsemnatul (a) ..................................................................................................................... arhitect /
conductor arhitect, domiciliat in*..........................................................................................
cu sediul profesional in*...........................................................................tel/fax................................ inscris in
Tabloul National al Arhitectiilor la nr. .................., Filiala Teritoriala ................................................. a
O.A.R., indeplinind conditiile legale de exercitare a dreptului de semnatura pentru proiectarea de
arhitectura, va rog sa dispuneti eliberarea dovezii de luare in evidenta a partii de arhitectura din
proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii / desfiintare - P.A.C. / P.A.D. (extras din
proiectul tehnic) pentru:
- obiectul de investitie........................................................................................................... 1),
(denumirea si adresa completa)
- aria desfasurata....................................................................................................................
- valoare de investitie estimata .............................................................................................
- amplasat in ......................................................................................................................... ,
- beneficiar .............................................................................................................................2),
- contract nr.......................din ................................................................................................3)
- proiect nr. ........................., elaborat la data de ................... 200.., de catre
biroul/societatea comerciala .............................................................................................. si
pentru care am exercitat dreptul de semnatura in calitate de ...................4)
In conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect
(republicata), inteleg sa-mi asum intreaga responsabilitate profesionala fata de client (beneficiar) si
autoritatile publice cu privire la continutul si calitatea solutiilor cuprinse in proiectul de arhitectura P.A.C. / P.A.D.
Dovada
se
solicita
in
vederea
emiterii
autorizatiei
de
construire/desfiintare
de
catre ............................................................. pentru obiectul de investitie mentionat mai sus, in conditiile
prevazute de Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordinul
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1430/2005.
Subsemnatul declar pe propria raspundere ca datele furnizate sunt conforme cu realitatea si imi asum
toate cele ce decurg din prevederile art. 292 Codul Penal.

Data . 200.

Semnatura,
...................................................
Parafa 5)

Presedintelui Filialei Teritoriale Bucuresti a O.A.R.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRECIZARI privind modul de completare:
* adresa completa
1) denumirea proiectului - P.A.C. sau P.A.D. si adresa investitiei, asa cum sunt inscrise in formularul de cerere pentru
autorizatia de construire sau/si in foia de titlu si lista de semnaturi a proiectului de arhitectura;
2) solicitantul cerererii de emitere a autorizatiei de construire (persoana fizica sau juridica);
3) incheiat intre arhitect/cond. arhitect cu drept de semnatura si beneficiar

ORDINUL ARHITECTILOR DIN


ROMANIA
FILIALA TERITORIALA
BUCURESTI
str.Academiei nr. 18-20 , localitatea
Bucuresti
tel./fax 3039226 / 3077163
4) dupa caz se mentioneaza: - sef de proiect, proiectant de specialitate, autor, indrumator stagiar;
5) parafa arhitectului / conductorului arhitect cu drept de semnatura.