Sunteți pe pagina 1din 52

Anul 179 (XXIII) Nr.

629 bis

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Vineri, 2 septembrie 2011

SUMAR

Pagina Anexele nr. 16 la Ordinul ministrului finanelor publice i al ministrului economiei, comerului i mediului de afaceri nr. 2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Conveniei de implementare prevzute la art. 9 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Koglniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii, a Conveniei de lucru prevzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Koglniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune, a contractului de garanie real mobiliar, precum i a nscrisului prevzut la art. 12 alin. (7) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 60/2011 ..........................

351

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE


MINISTERUL FINANELOR PUBLICE Nr. 2.479 din 1 septembrie 2011 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI Nr. 3.525 din 1 septembrie 2011

ORDIN pentru aprobarea Conveniei de implementare prevzute la art. 9 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Koglniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii, a Conveniei de lucru prevzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Koglniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune, a contractului de garanie real mobiliar, precum i a nscrisului prevzut la art. 12 alin. (7) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 60/2011*)
n conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Koglniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 682/2011, n temeiul art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 9 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul finanelor publice i ministrul economiei, comerului i mediului de afaceri emit urmtorul ordin: Art. 1. Se aprob Convenia de implementare dintre Ministerul Finanelor Publice i Fondul Naional de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A. IFN prevzut la art. 9 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Koglniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii, al crei model este prevzut n anexa nr. 1. Art. 2. Se aprob Convenia de lucru dintre Fondul Naional de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A. IFN i instituiile de credit finanatoare prevzut la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Koglniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 682/2011, al crei model este prevzut n anexa nr. 2. Art. 3. Se aprob Contractul de garantare dintre beneficiarul programului, instituia de credit finanatoare i Fondul Naional de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A. IFN, al crui model este prevzut n anexa nr. 3. Ministrul finanelor publice, Gheorghe Ialomiianu Art. 4. Se aprob Contractul de fideiusiune dintre statul romn, prin Ministerul Finanelor Publice, reprezentat de Fondul Naional de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A. IFN, i beneficiarul programului, al crui model este prevzut n anexa nr. 4. Art. 5. Se aprob Contractul de garanie real mobiliar privind constituirea gajului prevzut la art. 9 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 60/2011 dintre statul romn, prin Ministerul Finanelor Publice, reprezentat de Fondul Naional de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A. IFN, beneficiarul programului i instituia de credit finanatoare, al crui model este prevzut n anexa nr. 5. Art. 6. Se aprob nscrisul prevzut la art. 12 alin. (7) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 60/2011, al crui model este prevzut n anexa nr. 6. Art. 7. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art. 8. Anexele nr. 16 fac parte integrant din prezentul ordin. Ministrul economiei, comerului i mediului de afaceri, Ion Ariton

*) Ordinul nr. 2.479/3.525/2011 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 629 din 2 septembrie 2011 i este reprodus i n acest numr bis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

Anexa nr.1 Conven ie privind implementarea Programului Mihail Kog lniceanu pentru ntreprinderile mici i mijlocii ncheiat n temeiul art. 9 alin.(1) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kog lniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011, i al art. 29 alin. (1) din Norma metodologic de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kog lniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii, aprobate prin Hot rrea Guvernului nr. 682/2011, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 489 din 08 iulie 2011, ntre: Ministerul Finan elor Publice, autoritate a administra iei publice centrale, cu sediul n municipiul Bucure ti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de ..............................., n calitate de ......................................, denumit n continuare MFP, i Fondul Na ional de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social n municipiul Bucure ti, str. tefan Iulian nr. 38, sectorul 1, nmatriculat n registrul comer ului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de nregistrare 14367083, nregistrat n Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR41-110174 i n Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de .................., n calitate de ........................, i de ........................, n calitate de .................., denumit n continuare FNGCIMM. CAPITOLUL I Obiectul conven iei Art. 1 Prezenta conven ie reglementeaz termenii i condi iile mandatului acordat FNGCIMM de c tre MFP, ct i drepturile i obliga iile p r ilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea i executarea garan iilor rezultate din aplicarea Programului Mihail Kog lniceanu pentru ntreprinderile mici i mijlocii, denumit n continuare Programul M.Kog lniceanu.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

Art.2 (1) Programul M. Kog lniceanu este un program multianual pe perioada 2011-2013 de ncurajare i de stimulare a dezvolt rii I.M.M.-urilor, care are ca obiectiv acordarea de facilit i de subven ionare par ial a dobnzilor i, dup caz, de garantare de c tre stat a creditele acordate ntreprinderilor mici i mijlocii de c tre institu iile de credit. (2) Facilit ile care se acord n cadrul Programului M.Kog lniceanu, constau n acordarea unei linii de credit, n valoare maxim de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobnd par ial subven ionat i, dup caz, garantarea creditului de c tre stat, avnd ca scop sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la ob inerea de finan ri n vederea suplinirii nevoilor de lichiditate pe termen de un an pentru desf urarea activit ii, cu posibilitatea de prelungire, f r a dep i durata programului. (3) Perioada de rambursare a creditelor cu dobnd subven ionat i, dup caz, cu garan ie de stat este de maximum un an de la data acord rii liniei de credit. Linia de credit se poate prelungi pe o perioad de maximum 1 an de la data scaden ei, f r a dep i perioada de implementare a Programului M. Kog lniceanu. Art. 3 (1) Potrivit prevederilor art.4 alin.(1), coroborate cu cele ale art. 9 alin.(1) din OUG nr.60/2011, prin prezenta conven ie, FNGCIMM este mandatat s garanteze n numele i n contul statului, creditele acordate de c tre institu iile de credit I.M.M.-urilor definite la art. 2 din Legea nr. 346/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, eligibile n cadrul Programului M.Kog lniceanu, care respect condi iile Programului M.Kog lniceanu i care se ncadreaz n normele i procedurile interne ale institu iilor de credit. (2) Valoarea garan iei poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei din valoarea creditului. Dobnzile, comisioanele i orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse n valoarea garan iei. Garan ia n numele i n contul statului se acord numai n situa ia n care beneficiarul programului nu dispune de garan ii suficiente pentru accesarea liniei de credit. (3) Potrivit art.4 alin.(2) din OUG 60/2011, n exercitarea atribu iilor delegate potrivit prezentei conven ii, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat de MFP s mandateze filialele sale n scopul derul rii programului. Art. 4 (1) Sursa de plat a garan iilor acordate de c tre F.N.G.C.I.M.M. n numele i n contul statului pentru creditele ob inute de I.M.M.-urile eligibile n cadrul programului este Fondul de risc pentru Programul Mihail Kog lniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

(2) Plafonul anual al garan iilor ce pot fi acordate n condi iile programului pe perioada de implementare 2011-2013 se stabile te de c tre Ministerul Finan elor Publice i se aprob prin hot rre a Guvernului. (3) Plafonul garan iilor ce pot fi acordate n anul 2011 este de 400.000 mii lei. (4) De la data epuiz rii bugetului anual alocat pentru subven ia de dobnd nu se mai acord garan ii n cadrul Programului M.Kog lniceanu pentru noi beneficiari. CAPITOLUL II Con inutul mandatului Art. 5 MFP, n calitate de reprezentant al statului, are urm toarele obliga ii: a) s propun Guvernului plafonul anual al garan iilor care pot fi emise conform Programului M.Kog lniceanu; b) n baza deciziei de aprobare a cererii de plat , transmis de FNGCIMM conform Cap. IV al prezentei conven ii, s efectueze plata valorii de executare a garan iei din fondul de risc constituit conform art. 8 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 60/2011, n contul unic al institu iilor de credit finan atoare; c) s transmit F.N.G.C.I.M.M. dovada efectu rii pl ii valorii de executare a garan iei, n termen de 5 zile lucr toare de la data pl ii; d) s transmit FNGCIMM i finan atorului eventuale clarific ri necesare pentru executarea opera iunilor ce decurg din mandatul primit; e) s stabileasc anual, prin ordin al ministrului finan elor publice, nivelul primei de garantare datorate de beneficiarul programului, constituit din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finan elor Publice i din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. Art. 6 FNGCIMM, n calitate de mandatar, are urm toarele obliga ii: a) S publice pe pagina oficial de web a FNGCIMM lista cu institu iile de credit partenere care au fost selectate de c tre A.I.P.P.I.M.M n vederea acord rii liniilor de credit pentru beneficiarii eligibili, n condi iile programului M.Kog lniceanu; b) S analizeze solicit rile de Garantare formulate de institu iile de credit finan atoare dup aprobarea liniei de credit de c tre structurile sale competente,n conformitate cu termenii i condi iile prev zute n conven iile de lucru ncheiate cu institu iile de credit finan atoare; c) S verifice ndeplinirea criteriilor de eligibilitate prev zute prin dispozi iile Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 60/2011 i ale normelor metodologice de aplicare a acesteia pe baza informa iilor furnizate de institu ia de credit finan atoare i a analizei situa iei economico-financiare a solicitantului,

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

efectuat n conformitate cu normele proprii;S notifice institu ia de credit cu privire la aprobarea/respingerea solicit rii de acordare a garan iei i s i comunice, valoarea comisionului de administrare: d) S ncheie, n calitate de mandatar al statului romn, contracte de fideiusiune cu cel pu in unul dintre administratorii, ac ionarii sau asocia ii beneficiarului programului, precum i ntreprinz torul persoan fizic ce desf oar activit i economice n mod independent, autorizat potrivit legii, dup caz, n calitate de fideiusor; e) S semneze i s transmit institu iei de credit finan atoare cele 3 exemplare ale contractului de garantare, cele 2 exemplare ale contractului/contractelor de fideiusiune i cele 3 exemplare ale contractului de garan ie real mobiliar privind constituirea gajului prev zut la art. 9 alin. (2) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 60/2011 n cazul n care constat c sunt ndeplinite condi iile de acordare; f) S comunice A.I.P.P.I.M.M, n calitate de autoritate de implementare, datele i elementele necesare pentru evaluarea anul a condi iilor de acordare a garan iilor n cadrul mecanismului de garantare, n raport de riscurile generate de opera iune; g) S organizeze eviden a proprie a contractelor de garantare, a contractelor de fideiusiune, precum i a contractelor de garan ie real mobiliar primite lunar de lafinan atori; h) S monitorizeze garan iile acordate n cadrul Programului M.Kog lniceanu, prin urm rirea periodic a stadiului derul rii creditului garantat, pe baza situa iilor furnizate de c tre institu ia de credit finan atoare; i) S transmit MFP n fiecare zi de luni a s pt mnii urm toare, prin intermediul po tei electronice, situa ia n tiin rilor de aprobare a garan iilor emise n cursul s pt mnii precedente; j) S aprobe plata garan iei numai n condi iile expres prev zute n normele metodologice de implementare a OUG nr.60/2011, n conven iile de lucru ncheiate cu institu iile de credit finan atoare i n contractele de garantare ncheiate cu finan atorii i beneficiarii; k) S comunice MFP deciziile de aprobare/respingere a cererilor de plat , cel mai trziu n ziua lucr toare imediat urm toare adopt rii; l) S restituie institu iei de credit finan atoare cererea de plat i documentele care o nso esc, n cazul n care acestea au fost transmise nainte ca beneficiarul s nregistreze cel pu in 30 de zile de restan la plata principalului; m) S ntocmeasc nscrisul prin care se individualizeaz crean a bugetar rezultat prin plat , precum i data scaden ei acesteia i s l transmit debitorului - beneficiar al finan rii garantate, prin po t , cu scrisoare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

recomandat cu confirmare de primire, n termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectu rii pl ii din partea MFP; n) S nainteze organelor fiscale competente ale Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , n termen de 5 zile lucr toare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, n vederea recuper rii crean elor bugetare rezultate din plata garan iilor acordate n cadrul Programului M.Kog lniceanu, urmatoarele documente: - inscrisul prev zut la litera m), mpreun cu dovada efectu rii procedurii de transmitere c tre debitorul beneficiar al finan rii garantate, nso ite de contractul de garantare n original, contractul/contractele de fideiusiune n original nso it de copia documentului de identitate al fideiusorului, i contractul de garan ie real mobiliar nso it de copia avizului de nscriere a contractului de garan ie real mobiliar n Arhiva Electronic de Garan ii Reale; o) S transmit MFP rapoartele prev zute n cap. III al prezentei conven ii, la termenele stabilite n art.7 alin.(2); p) S ndeplineasc orice alte atribu ii care i revin n calitate de mandatar, necesare bunei desf ur ri a Programului M. Kog lniceanu, solicitate de MFP. CAPITOLUL III Raport ri Art. 7 (1) Pe parcursul derul rii prezentei conven ii, FNGCIMM va transmite MFP urm toarele raport ri: a) situa ia utiliz rii plafonului de garantare (Anexa nr. 1 la prezenta conven ie); b) Situa ia garan iilor acordate de c tre FNGCIMM n numele i n contul statului (Anexa nr.2 la prezenta conven ie); c) Scaden arul estimativ al ramburs rilor de capital (Anexa nr.3 la prezenta conven ie); d) Situa ia ramburs rilor de capital efectuate n contul liniilor de credit garantate de c tre FNGCIMM n numele i n contul statului (Anexa nr.4 la prezenta conven ie). (2) Anexele nr. 1-4 se transmit lunar, pn n penultima zi lucr toare a lunii curente pentru luna precedent . Art. 8 (1) Agen ia Na ional de Administrare Fiscal raporteaz direc iei de specialitate din cadrul MFP situa ia stingerii crean elor bugetare datorate de beneficiarii Programului M. Kog lniceanu. (2) Transmiterea raport rii prev zute la alin. (1) se efectueaz trimestrial, pn n a 15-a zi calendaristic a lunii urm toare ncheierii trimestrului.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

CAPITOLUL IV Plata garan iei Art. 9 Cererea de plat se aprob de c tre FNGCIMM conform prevederilor art. 24 alin.(2) din Normele metodologice de implementare a Programului Mihail Kog lniceanu pentru ntreprinderile mici i mijlocii, aprobate prin H.G. nr.682/2011. Art.10 (1) FNGCIMM transmite MFP deciziile de aprobare a cererilor de plat pentru fiecare garan ie, n termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plat de la finan ator, vizate cu "bun de plat . (2)Decizia astfel cum a fost men ionat la alin. (1) reprezint documentul justificativ pe baza c ruia MFP efectueaz plata c tre finan ator a valorii de executare a garan iei, n termen de 15 zile calendaristice de la primirea de c tre FNGCIMM a cererii de plat , f r ns a se dep i 90 de zile calendaristice de restan a beneficiarului la plata principalului. . (3) Plata garan iei se face de c tre M.F.P. din fondul de risc constituit conform art. 8 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 60/2011, ntr-un cont unic al institu iei de credit finan atoare. (4) Comunic rile prev zute la alin. (1) se adreseaz Direc iei generale de trezorerie i datorie public din cadrul MFP i se fac prin curier la sediul MFP. Art.11 (1) n termen de 5 zile lucr toare de la data efectu rii pl ii valorii de executare a garan iei, MFP transmite FNGCIMM, dovada efectu rii pl ii din care rezult suma platit i data efectu rii pl ii. (2) Utiliznd formularul prev zut n Anexa nr.5 la prezenta conven ie, FNGCIMM ntocme te un nscris, act premerg tor procedurii de executare silit , prin care se individualizeaz crean a rezultat prin plat . (3) n termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuarii platii, din partea MFP, FNGCIMM transmite nscrisul debitorului beneficiar al finan rii garantate, prin po t cu scrisoare recomandat , cu confirmare de primire. (4) nscrisul, mpreun cu dovada efectu rii procedurii de transmitere c tre debitor beneficiar al finan rii garantate, nso it de contractul de garantare n original, contractul/contractele de fideiusiune n original, copia documentului de identitate al fideiusorului i contractul de garan ie real mobiliar nso it de copia avizului de nscriere a contractului de garan ie real mobiliar n Arhiva Electronic de Garan ii Reale, se inainteaza in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

ale Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal in vederea recuperarii, in conditiile legii.; (5) Contractele de garantare constituie titluri executorii. (6) Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii i au valoare de nscrisuri autentice. (7) Recuperarea crean elor bugetare rezultate din plata garan iilor acordate n cadrul Programului M. Kog lniceanu se face de c tre Agen ia Na ional de Administrare Fiscal conform dispozi iilor Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. (8) Pentru sumele rezultate din executarea garan iilor, pl tite de MFP, beneficiarul datoreaz dobnzi i penalit i de ntrziere conform dispozi iilor Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, ncepnd cu ziua urm toare datei pl ii sumei rezultate din executarea garan iei i pn la data stingerii inclusiv. (9) Garan iile reale i persoanale prev zute la art. 9 alin.(2) i 10 din OUG nr.60/2011 se execut de c tre Agen ia Na ional de Administrare Fiscal conform dispozi iilor Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. (10) Sumele recuperate ca urmare a punerii n executare a contractului de garantare i, respectiv, a contractului/contractelor de fideiusiune de c tre Agen ia Na ional de Administrare Fiscal , precum i cele recuperate ca urmare a punerii n executare a contractului de gaj f r deposedare prev zut la art. 9 se fac venit la fondul de risc. CAPITOLUL V Confiden ialitate Art. 13 (1) P r ile sunt obligate s p streze confiden ialitatea asupra tuturor faptelor, datelor i informa iilor referitoare la activitatea desf urat , precum i asupra oric rui fapt, dat sau informa ie, aflate la dispozi ia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, rela iile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finan rilor garantate ori informa ii referitoare la contractele ncheiate cu clien ii sau serviciile prestate pentru ace tia, cu asigurarea liberului acces la informa iile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, cu modific rile i complet rile ulterioare. (2) n n elesul prezentului articol, se consider client orice persoan fizic ce beneficiaz sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale p r ilor n contextul derul rii Programului de sprijin.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

Art. 14 Persoanele care particip , sub orice form , la administrarea, conducerea ori activitatea p r ilor au obliga ia s p streze confiden ialitatea asupra oric rui fapt, a oric ror date sau informa ii de care au luat cuno tin n cursul exercit rii atribu iilor lor n cadrul derul rii Programului M. Kog lniceanu i a execut rii prezentei conven ii, i nu au dreptul de a le utiliza n folos personal sau n folosul altuia, direct ori indirect. Aceast obliga ie subzist i dup ncetarea activit ii n cadrul p r ilor semnatare ale prezentei conven ii. Art. 15 Obliga ia de p strare a confiden ialit ii, impus de prevederile art. 13 i 14, nu poate fi opus unei autorit i care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informa ii. CAPITOLUL VI R spundere contractual . Jurisdic ie Art. 16 P r ile r spund conform legii n cazul nendeplinirii, ndeplinirii necorespunz toare sau cu ntrziere a obliga iilor ce le revin potrivit prezentei conven ii i legisla iei corespunz toare aplicabile acesteia, cu excep ia cazurilor n care nerespectarea se datoreaz for ei majore, faptului celeilalte p r i ori ndeplinirii unei activit i impuse de lege. Art. 17 FNGCIMM este direct r spunz tor de acoperirea oric rui prejudiciu ce ar putea deriva din nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunz toare a oric rei obliga ii din con inutul mandatului acordat de MFP. Art. 18 Orice nen elegeri decurgnd din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei conven ii vor fi solu ionate de p r i pe cale amiabil . n cazul n care nu se va putea ajunge la un acord pe aceast cale, p r ile convin ca nen elegerile s fie solu ionate de instan ele judec tore ti competente. CAPITOLUL VII Alte clauze Art. 19 Comunic rile referitoare la prezenta conven ie se vor face la adresele i c tre persoanele men ionate n continuare: MFP - Direc ia general de trezorerie i datorie public - director general Telefon/fax: 00 40 21 319 98 18 - director general adjunct - back office Telefon: 004 0213 199 732; fax: 004 0213 111 608 FNGCIMM - Direc ia sintez , risc, strategie i rela ii institu ionale - director executiv

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

11

Telefon: 00 40 21 310.18.74; fax: 00 40 21 310.18.57 Art. 20 Orice modificare sau revizuire a prezentei conven ii se va face n scris, cu acordul p r ilor i cu respectarea legisla iei n vigoare. Art. 21 Anexele nr. 1-4 fac parte integrant din prezenta conven ie. Art. 22 (1) Prezenta conven ie se completeaz cu prevederile din legisla ia n vigoare aplicabil . (2) Modific rile i complet rile legisla iei aplicabile Programului M. Kog lniceanu, intervenite dup data intr rii n vigoare a prezentei conven ii se aplic n mod corespunz tor. Art. 23 (1) Prezenta conven ie intr n vigoare la data semn rii, r mne n vigoare pe toat perioada de valabilitate a garan iilor acordate n cadrul Programului M. Kog lniceanu i i nceteaz valabilitatea odat cu ncetarea valabilit ii contractelor de garantare ncheiate de FNGCIMM. (2) Prezenta conven ie a fost semnat de MFP la data de.............. i de FNGCIMM la data de ..........., n 3 exemplare, fiecare avnd valoare de original i constituind mpreun un singur act juridic, dintre care dou exemplare pentru MFP i unul pentru FNGCIMM. MFP F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N.

12

FNGCIMM IFN SA - PROGRAMUL MIHAIL KOGALNICEANU

Anexa nr. 1 la Conven ia de implementare prev zut n Anexa nr. 1 la ordin

UTILIZAREA PLAFONULUI DE GARANTARE LA DATA DE _________________

Nr crt 4 6

Denumirea institu iei de credit

Plafon alocat

-LEIPlafon neutilizat

2 Banca 1

Nr. contracte n derulare 3

Valoarea garan iilor acordate 5

..

TOTAL GENERAL

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

Mod de completare:

Formularul se raporteaz lunar i se completeaz cu informa ii cumulate pentru sf itul lunii de raportare. Informa iile se raporteaz agregat la nivel de institu ie finan atoare. Totalul pe b nci i totalul general se raporteaz n LEI, ca valoare exact .

FNGCIMM IFN SA PROGRAMUL MIHAIL KOGALNICEANU

Anexa nr.2 la Conven ia de implementare prev zut n Anexa nr.1 la ordin

Situa ia garan iilor acordate de c tre FNGCIMM in numele si in contul statului la data de ......................... Valoare garantat (in lei) Obs. n luna de raportare 3 5

Nr crt.

Denumirea institu iei de credit finantatoare

2 Banca 1 Banca 2

cumulat de la nceputul anului 4

...... Total general

Mod de completare:

Prin acest formular se raporteaz valoarea garan iilor emise efectiv.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

Se completeaz cu informa ii din luna de raportare dar i cumulat de la nceputul anului pn la sf itul lunii de raportare. Informa iile se raporteaz agregat la nivel de institu ie de credit.

13

14

FNGCIMM IFN SA MIHAIL KOG LNICEANU

Anexa nr. 3 la conven ia de implementare din anexa nr.1 la ordin

Scaden arul estimativ al ramburs rilor de capital aferente mprumuturilor garantate de c tre FNGCIMM n numele i n contul statului la data de ..

Nr. crt.

Denumirea institu iei de credit

Total rambursari de capital (in lei)

2 Banca 1

Ramburs ri de Ramburs ri de capital (inchideri de capital (inchideri de linii de credit) n al linii de credit) n doilea an primul an calendaristic al calendaristic al contractelor de credit contractelor de (n lei) credit (in lei) 3 4 5=3+4

Banca 2

.. Total general

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

Mod de completare:

Pentru garan iile emise n luna de raportare prin acest formular se raporteaz ramburs rile de linii de credit ce urmeaz a fi efectuate agregate pe institu ii de credit, pentru fiecare an calendaristic din perioada pentru care s-au acordat liniile de credit. De ex. pentru o anumita valoare a garantiilor emise in luna de raportare se va preciza cat din aceasta valoare se ramburseaza in anul calendaristic curent si cat in anul urmator, tanand cont ca perioada maxima pentru care se pot acorda liniile de credit este de 1 an..

FNGCIMM IFN SA PROGRAMUL MIHAIL KOG LNICEANU

Anexa nr. 4

Ramburs rile de capital efectuate n contul liniilor de credit garantate de c tre FNGCIMM n numele i n contul statului la data de ..

Nr crt.

Ramburs ri de capital (nchideri Denumire institu ie de credit finan atoare de linii de credit) efectuate n luna de raportare

2 Banca 1

n lei 3

Banca 2

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

..... Total general

Mod de completare:

Prin acest formular se raporteaz ramburs rile de capital (inchiderile de linii de credit) efectuate n luna de raportare n contul garan iilor emise, agregat pe institu ii finan atoare.

15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

Anexa nr. 2 CONVEN IE DE LUCRU - Programul Mihail Kogalniceanuncheiat ntre urm toarele p r i: FINANTATORUL ............................ cu sediul social n .......................................... , telefon/fax ............................., cod unic de nregistrare.................... , nregistrat n Registrul Comer ului sub nr. ........... i n Registrul Bancar sub nr. reprezentat de ..............................., n calitate de ...................... i de ......................., n calitate ...................., denumit n continuare Finan ator i FONDUL NA IONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU NTREPRINDERILE MICI I MIJLOCII S.A. - IFN, cu sediul social n Bucure ti, Str. tefan Iulian nr. 38, sector 1, nregistrat n Registrul Comer ului sub nr. J 40 /10581/2001, cod unic de nregistrare 14367083, nregistrat n Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 i n Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ____________n calitate de Pre edinte-Director General i de ____________n calitate de Director Coordonator, denumit n continuare F.N.G.C.I.M.M. n scopul derul rii Programului Mihail Kog lniceanu pentru I.M.M.-uri, denumit n continuare Programul, p r ile convin ncheierea prezentei conven ii de lucru n condi iile prev zute n continuare. CAP. 1. DEFINI II Art. 1.1. Termenii folosi i n prezenta conven ie de lucru au urm toarele semnifica ii: (1) Beneficiarul programului - operatorul economic care se ncadreaz n categoria I.M.M. n condi iile Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiin rii i dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modific rile i complet rile ulterioare, i care respect condi iile prev zute de Ordonan a de urgen nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kog lniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii i de normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.60/2011, aprobate prin H.G. nr.682/2011; (2) Contract de garantare - contractul ncheiat ntre beneficiarul programului, institu ia de credit finan atoare i Fondul Na ional de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii - S.A. - IFN, prin care statul, prin Ministerul Finan elor Publice F.N.G.C.I.M.M., se oblig s garanteze creditul acordat de institu ia de credit finan atoare i beneficiarul i asum obliga ia s ramburseze statului sumele datorate ca urmare a execut rii garan iei de c tre institu ia de credit finan atoare; (3) Garant statul romn, prin Ministerul Finan elor Publice F.N.G.C.I.M.M.; (4) Procent garantat - partea din credit care este acoperit de garan ia de stat, exprimat n valoare procentual . Procentul garantat poate fi de maximum 80% din valoarea creditului; (5) Valoarea garan iei - valoarea men ionat n contractul de garantare, al c rei nivel poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei din valoarea creditului. Dobnzile, comisioanele i orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse n valoarea garan iei; (6) Riscul de credit - neplata par ial sau integral a creditului i/ori a dobnzilor aferente contractului de credit de c tre beneficiarul programului; (7) Valoarea de executare a garan iei - suma rezultat din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, sum care urmeaz a fi pl tit institu iei de credit finan atoare de c tre Ministerul Finan elor Publice n cazul producerii riscului de credit; (8) Prim de garantare - suma datorat de beneficiarul programului constituit din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finan elor Publice i din comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM, al c rei nivel se stabile te anual prin ordin al ministrului finan elor publice;
1

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

17

(9) Comision de risc - suma datorat de beneficiarul Programului destinat acoperirii riscului de garantare i finan rii anuale a capitalului necesar Programului; (10)Comision de administrare - suma datorat de beneficiarul Programului care acoper costurile de evaluare, acordare i administrare a garan iilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. CAP. 2. OBIECTUL CONVEN IEI DE LUCRU Art. 2.1. Obiectul prezentei conven ii de lucru l constituie garantarea de c tre F.N.G.C.I.M.M., n mod expres, irevocabil i necondi ionat, a obliga iilor de rambursare a creditelor acordate de Finan ator beneficiarilor care ndeplinesc criteriile de eligibilitate prev zute la Cap. 3 din prezenta conven ie, n condi iile Programului multianual, pe perioada 2011-2013. Art. 2.2. Valoarea unei garan ii individuale este de maximum 100.000 lei. i este aferent unei/unor linii de credit, n valoare maxim de 125.000 lei/I.M.M./an. Art. 2.3. (1) Garan ia intr n vigoare la data semn rii contractului de garantare, sub condi ia pl ii comisionului de risc i este valabil pe durata finan rii (maxim 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe aceea i perioad , n interiorul perioadei de derulare a programului), plus nc 75 de zile calendaristice, calculate de la data scaden ei principalului liniei de credit acordate n cadrul Programului. (2) Obligatia pl ii primei de garantare i revine beneficiarului finan rii garantate, iar obliga ia vir rii comisionului de administrare datorat FNGCIMM, precum i a calcularii i verific rii pl ii comisionului de risc datorat de beneficiar i revin Finan atorului. (3) n cazul n care Finan atorul nu achit comisionul de administrare datorat FNGCIMM pn cel mai trziu n data de 15 a lunii urm toare celei n care in tiin area de aprobare a garan iei a fost comunicat de c tre F.N.G.C.I.M.M. valabilitatea aprob rii garan iei nceteaz de drept i n mod automat dup expirarea acestui termen. (4) Contractele care nu au fost returnate de finan ator prin procesul verbal de predare/primire aferent lunii calendaristice urm toare celei n care trebuia efectuat predarea/primirea n conformitate cu prevederile art.16 alin.(4) din normele metodologice de aplicare a OUG nr.60/2011, aprobate prin H.G. nr.682/2011se anuleaz , iar valabilitatea aprob rii garan iei nceteaz de drept i n mod automat dup expirarea acestui termen. Art.2.4. (1) n temeiul mandatului special legal, acordat conform prevederilor art.14 din normele metodologice aprobate prin H.G. nr.682/2011, Finan atorul, prin reprezentan ii s i, va efectua formalit ile de nscriere/radiere n/din Arhiva Electronic de Garan ii Reale Mobiliare a garan iei reale mobiliare - gaj f r deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise de beneficiarul Programului la institu ia de credit finan atoare, valabil pn la stingerea crean elor datorate de acesta n baza contractului de garantare, n limita liniei de credit contractate, constituit conform prevederilor Titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele m suri pentru accelerarea reformei economice, cu modific rile ulterioare, n favoarea statului romn, reprezentat de Ministerul Finan elor Publice. (2) Garan ia real mobiliar se va constitui i nscrie concomitent, i va avea acela i acela i rang, att n favoarea statului romn, ct i n favoarea finan atorului, i va avea rang prioritar n raport cu celelalte garan ii constituite i nscrise de al i creditori asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de beneficiar la finan ator. (3) Sumele realizate n urma execut rii garan iei prev zute la alin. (2) se vor distribui de c tre Finan ator propor ional cu procentul de garantare. CAP. 3. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU BENEFICIARII PROGRAMULUI Art. 3.1. I.M.M.-urile sunt eligibile n cadrul programului dac , la data aprob rii creditului, ndeplinesc cumulativ urm toarele criterii: a) nu se afl n dificultate n sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate (2004/C 244/02), publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004; b) n cazul n care a fost emis o decizie de recuperare a unui ajutor de stat mpotriva lor, aceasta a fost deja executat , crean a fiind integral recuperat ;

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

c) nu se afl n litigiu, n calitate de pr i, cu Ministerul Finan elor Publice, Ministerul Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri iFinan ator; d) suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat ntr-o perioad de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), lund n calcul inclusiv ajutorul acordat n baza programului, nu dep e te echivalentul n lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro n cazul I.M.M.-urilor care i desf oar activitatea n sectorul transportului rutier; e) nu figureaz cu credite restante n baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.); se consider ndeplinit condi ia i n cazul n care din verificarea n baza de date a C.R.B. rezult existen a unui credit restant, iar beneficiarul programului prezint documente din care s reias c a achitat restan a; f) nu figureaz cu incidente majore cu cecuri i bilete la ordin n ultimele 12 luni n baza de date a Centralei Incidentelor de Pl i (C.I.P.); se consider ndeplinit condi ia i n cazul n care solicitantul figureaz cu incidente de plat accidentale, care nu denot un comportament financiar defectuos, cu justificarea corespunz toare, acceptat de institu ia de credit finan atoare. g) mpotriva lor nu s-a deschis procedura insolven ei, n temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven ei, cu modific rile i complet rile ulterioare; h) prezint institu iei de credit finan atoare garan ii colaterale pentru cel pu in 40% din valoarea creditului; i) au minimum 2 ani de activitate consecutivi; j)se clasifica in categoria A, B, C conform normelor interne al bancii privind evaluarea financiara a clientilor. j) respect prevederile art. 3.2. din prezenta conventie. Art. 3.2. Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru: a) cheltuieli privind aprovizionarea, produc ia, desfacerea; b) cheltuieli privind executarea de lucr ri i/sau prestarea de servicii; c) cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor; d) alte tipuri de cheltuieli necesare desf ur rii activit ii curente; e) cheltuieli cu salariile i alte cheltuieli asimilate; f) plata impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat; g) alte costuri de operare. Art. 3.3. Nu sunt eligibile pentru a fi selectate n cadrul Programului I.M.M.-urile din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare i asigur ri, tranzac ii imobiliare, activit i de jocuri de noroc i pariuri, produc ie sau comercializare de armament, muni ii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, substan e aflate sub control na ional, plante, substan e i preparate stupefiante i psihotrope, activit i de nchiriere i leasing, activit i de investigare i protec ie i activit ile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis n conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 i 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006, respectiv I.M.M.-urile care au desf urat i/sau vor desf ura activit i c rora le corespund codurile CAEN prezentate n Anexa nr. 6 la prezenta conven ie de lucru. CAP. 4. PROCENTE DE GARANTARE I COMISIOANE DE ADMINISTRARE Art. 4.1. Procentul de garantare este de maximum 80% din valoarea liniei de credit. Art. 4.2. Comisionul de administrare este 1% flat pentru fiecare perioad de valabilitate a garan iei, aplicabil la valoarea garan iei aprobate de F.N.G.C.I.M.M. i se vireaz de c tre Finan ator n contul F.N.G.C.I.M.M. nr. RO81 BRDE 445S V678 1026 4450, deschis la BRD - Agen ia Banu Manta. Art. 4.3. Plata comisionului de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M. de c tre Finan ator, n temeiul prezentei conven ii de lucru, se face integral, n baza comunic rii valorii comisionului de administrare din n tiin area de aprobare ntocmit de F.N.G.C.I.M.M., urmnd ca factura emis pentru comision s fie transmis ulterior, mpreun cu cele trei contracte1 , semnate de
contractul de garantare (in trei exemplare), contractul/contractele de fidejusiune, prevazute la art. 10 din Ordonanta de Urgenta nr. 60/2011(in doua exemplare) i contractul de garan ie real mobiliar , privind constituirea gajului prev zut la art. 9.(2) din Ordonanta de Urgenta nr. 60/2011(in trei exemplare)
3
1

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

19

F.N.G.C.I.M.M.. Finan atorul are obliga ia de a transmite copia ordinului de plat privind achitarea comisionului de administrare la adresa de e-mail opkogalniceanu@fngcimm.ro. Art. 4.4. n cazul prelungirii termenului de valabilitate a garan iei deja acordate, calculul i plata comisionului de administrare se efectueaz potrivit prevederilor art. 4.2 i art. 4.3 din prezenta conven ie de lucru. Art. 4.5. Finan atorul datoreaz comisionul de administrare men ionat n n tiin area de aprobare a solicit rii de garantare i n situa ia n care F.N.G.C.I.M.M. a transmis Finan atorului cele 3 tipuri de contracte i, ulterior, acesta a renun at la garan ia solicitat . CAP. 5. GARAN IA EMIS DE F.N.G.C.I.M.M. N NUMELE I N CONTUL STATULUI Art. 5.1. Garan ia emis de F.N.G.C.I.M.M. n numele i n contul statului are urm toarele caracteristici principale: a) este irevocabil - furnizorul protec iei nu i poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garan ia sau de a cre te costul efectiv al garan iei, cu excep ia cazului n care cump r torul protec iei nu pl te te la scaden costul protec iei; b) este necondi ionat - contractul prin care este furnizat protec ia nu con ine nicio clauz asupra c reia beneficiarul protec iei nu de ine controlul, clauz care s poat scuti garantul de obliga ia de a pl ti n termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de c tre FNGCIMM a cererii de plat , f r ns a dep i 90 de zile calendaristice de la data nregistr rii restan ei, n cazul n care obligatul principal nu achit la termen plata scadent /pl ile scadente; c) este expres - protec ia furnizat de garan ie este legat n mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel nct gradul de acoperire a protec iei este clar definit i nu poate fi pus la ndoial ; d) este direct ; e) este pl tibil la prima cerere scris a institu iei de credit finan atoare, realizat n termenii i condi iile prev zute n contractul de garantare; f) acoper maximum 80% din principal, exclusiv dobnzile i comisioanele bancare i alte sume datorate de beneficiarul programului n baza contractului de credit; g) valoarea se reduce cu principalul rambursat de c tre beneficiar, propor ional cu procentul de garantare. CAP. 6. ACORDAREA I MONITORIZAREA GARAN IEI Art. 6.1. Acordarea garan iei se face prin parcurgerea urm toarelor etape: (1) Dup aprobarea liniei de credit de c tre structurile sale competente, institu ia de credit finan atoare, direct sau prin unit ile sale teritoriale, transmite F.N.G.C.I.M.M./filialelor sale, solicitarea de garantare utiliznd aplica ia web https://plafon.garantare.ro (conform Manualului aplica ie web). (2) Pe baza informa iilor furnizate de institu ia de credit finan atoare, cuprinse n Solicitarea de garantare (Anexa nr. 1), F.N.G.C.I.M.M. verific ndeplinirea criteriilor de eligibilitate prev zute la Cap. 3 din prezenta conven ie de lucru i efectueaz analiza situa iei economico-financiare a solicitantului n conformitate cu normele proprii. (3) n cazul n care se constat c sunt ndeplinite condi iile de acordare, n termen de maximum 4 zile lucr toare, F.N.G.C.I.M.M. n tiin eaz n scris Finan atorul cu privire la acordarea garan iei (Anexa nr. 2) i i comunic valoarea comisionului de administrare. (4) Dup ncasarea comisionului de administrare, n termen de maximum 5 zile lucr toare, F.N.G.C.I.M.M. ntocme te, semneaz i transmite, prin po t , cu confirmare de primire, institu iei de credit finan atoare contractul de garantare - n trei exempare, contractul/contractele de fidejusiune - n dou exemplare , i contractul de garan ie real mobiliar privind constituirea gajului prev zut la art. 9. alin.(2) din Ordonanta de Urgenta nr. 60/2011- n trei exemplare, precum i factura privind comisionul de garantare n original. (5) Finan atorul va transmite F.N.G.C.I.M.M. un exemplar original al contractelor de garantare valabil semnate potrivit prevederilor art. 16, alin. (1), din normele metodologice de aplicare a Ordonan ei de Urgen nr. 60/2011, aprobate prin Hot rrea de Guvern nr. 682/2011, respectiv al contractelor de fidejusiune, precum i al contractelor de garan ie real
4

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

mobiliar , lunar, centralizat, pn cel mai trziu la data de 15 a fiec rei luni calendaristice, respectiv pn n ziua lucr toare imediat urm toare, n situa ia n care ziua de 15 este o zi nelucr toare, pentru luna precedent , pe baz de proces-verbal de predare/primire (Anexa nr.5) ncheiat ntre institu ia de credit finan atoare i F.N.G.C.I.M.M.. Art. 6.2. Finan atorul monitorizeaz linii de credit acordate cu garan ia F.N.G.C.I.M.M. cu diligen a pe care o practic n cazul creditelor pe care le acord f r aceast protec ie. Art. 6.3. Lunar, pn n data de 07 ale lunii curente pentru luna anterioar , unitatea central a Finan atorului transmite F.N.G.C.I.M.M., n format electronic, la adresa de e-mail kogalniceanu@fngcimm.ro, informa ii referitoare la liniile de credit garantate de acesta n baza prezentei conven ii de lucru, care fac parte din portofoliuls u, separat fa de celelalte garan ii, utiliznd formularul prev zut n Anexa nr. .. la prezenta conven ie de lucru. Aceste informa ii vor fi transmise pe toat durata Programului. Art. 6.4. Informa iile privind declan area procedurii insolven ei mpotriva beneficiarului vor fi transmise F.N.G.C.I.M.M. n 5 zile lucr toare de la data la care Finan atorul a luat cuno tin de acestea. CAP. 7. PLATA GARAN IEI Art. 7.1. Cererea de plat (Anexa nr. 3 ..) se transmite de c tre institu ia de credit finan atoare n perioada de valabilitate a garan iei, ulterior trecerii la restan a ntregii finan ri garantate, fara ns a dep i 75 de zile calendaristice de la data nregistr rii restan ei la plata principalului, mpreun cu urm toarele documente: a) actul constitutiv i documentul/documentele de identificare al/ale beneficiarului i fideiusorilor; se vor transmite cele mai recente documente aflate n posesia institu iei de credit finan atoare, n copie certificat de institu ia de credit finan atoare pentru conformitate cu originalul; b) contractul de credit, nso it de toate actele adi ionale ncheiate la acesta, n copie certificat pentru conformitate cu originalul; c) un exemplar al contractului de garantare, n original; d) copia procesului-verbal de predare/primire a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune i a contractului de garan ie real mobiliar , conform art. 6.1.alin. (5) din prezenta conven ie de lucru; e) dovada pl ii comisionului de risc c tre M.F.P. pe toat perioada de valabilitate a garan iei, n copie certificat pentru conformitate cu originalul; f) dovada nscrierii avizului de garan ie real mobiliar n Arhiva Electronic de Garan ii Reale Mobiliare privind constituirea gajului f r deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la institu ia de credit finan atoare, valabil pn la stingerea tuturor crean elor datorate de beneficiar n baza contractului de garantare, n copie certificat de institu ia de credit finan atoare pentru conformitate, cu respectarea prevederilor art.2.4. alin.(2) din prezenta conven ie de lucru; g) extrasul contului curent i extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, aferente ntregii perioade de derulare a finan rii garantate, din care s reias f r echivoc ntreaga valoare a finan rii garantate nerambursate i data trecerii la restan a acesteia, n copie certificat de institu ia de credit finan atoare pentru conformitate cu originalul; h) notificarea institu iei de credit finan atoare c tre beneficiarul finan rii garantate conform contractului de credit, cu privire la declararea exigibilit ii anticipate a finan rii garantate, nso it de dovada transmiterii, n copii certificate de institu ia de credit finan atoare pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie s rezulte faptul c notificarea a fost transmis beneficiarului cu cel pu in 15 zile nainte de data declar rii exigibilit ii anticipate; i) declara ia pe propria r spundere a beneficiarului finan rii garantate, din care s rezulte ndeplinirea condi iilor de eligibilitate prev zute la art. 3 alin.1. lit. b) i c) i art. 3 alin.3 din OUG nr.60/2011 n copii certificate de institu ia de credit finan atoare pentru conformitate cu originalul;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

21

j) certificatul constatator emis de oficiul registrului comer ului/dovada verific rii bazei de date RECOM ON-LINE, din care sa rezulte ndeplinirea condi iei de eligibilitate prev zute la art. 3 alin.1. lit. g) din OUG nr.60/2011, la data aprob rii creditului, n copie certificat de institu ia de credit finan atoare pentru conformitate cu originalul; k) copia certificat de institu ia de credit finan atoare a rezultatului consult rii Centralei Incidentelor de Pl i (C.I.P.), din care s rezulte ndeplinirea condi iei de eligibilitate prev zute la art. 3 alin. 1. lit. f) din OUG nr.60/2011 la aprobarea creditului; n cazul n care beneficiarul figureaz cu incidente de plat accidentale, care nu denot un comportament financiar defectuos, va fi prezentat copia documentului din care rezult justificarea corespunz toare, acceptat de institu ia de credit finan atoare; l) copia certificat de institu ia de credit finan atoare a rezultatului consult rii C.R.B., nso it de documentele care atest achitarea restan elor, dup caz, documente din care s rezulte ndeplinirea condi iei de eligibilitate prev zute la art. 3.1. lit. e) din O.U.G. nr.60/2011, la aprobarea creditului. Art. 7.2. Documenta ia care trebuie s nso easc cererea de plat se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. ntr-un singur exemplar, ndosariat, paginat i opisat. Art. 7.3. F.N.G.C.I.M.M. aprob cererea de plat a garan iei, n condi iile: a) transmiterii de c tre institu ia de credit finan atoare a tuturor documentelor care nso esc cererea de plat prev zut la art. 7.1. din prezenta conven ie de lucru, n perioada de valabilitate a garan iei, f r ns a dep i 75 de zile calendaristice de la data inregistr rii restan ei la plata principalului, b) asum rii de c tre institu ia de credit finan atoare a verific rii ndeplinirii obliga iilor prev zute la art. 3.1. lit. f), h), i) i art.3.2 din prezenta conven ie de lucru, c) respect rii de c tre beneficiar a obliga iilor prev zute la art.3.1. lit. e) i g) din prezenta conven ie de lucru, d) achit rii primei de garantare. Art. 7.4. F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plat a garan iei, n condi iile nendeplinirii de c tre finan ator a cel pu in uneia dintre urm toarele condi ii: transmiterea cererii de plat n afara perioadei de valabilitate a garan iei sau cu dep irea termenului de 75 de zile calendaristice de la data nregistr rii restan ei la plata principalului, transmiterea unor documente care nso esc cererea de plat incomplete/care nu respect prevederile legale a, neasumarea de c tre institu ia de credit finan atoare a verific rii ndeplinirii oric rora dintre obliga iile men ionate la art. 3.1. lit. f), h), i) i art.3.2. din prezenta conven ie de lucru sau nerespectarea de c tre beneficiar a obliga iilor prev zute la art.3.1. lit. e) i g) din prezenta conven ie de lucru, precum i n condi iile neachit rii primei de garantare. Art. 7.5. (1) n termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plat nso ite de documentele prev zute la art 7.1., F.N.G.C.I.M.M. aprob sau respinge cererea de plat . (2) Decizia de aprobare sau, dup caz, de respingere a cererii de plat a garan iei se comunic institu iei de credit finan atoare cel mai trziu n ziua lucr toare imediat urm toare adopt rii. (3) F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plat i documentele care o nso esc, n cazul n care au fost transmise nainte ca beneficiarul s nregistreze cel pu in 30 de zile de restan la plata principalului. Art. 7.6. Plata garan iei se face de c tre M.F.P. n contul unic al institu iei de credit finan atoare..................................................dechis la.................................., pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plat , n termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de c tre F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plat , f r ns a se dep i 90 de zile calendaristice de restan a beneficiarului la plata principalului. Art. 7.7. Deciziile emise potrivit prevederilor art.7.4. din prezenta Conven ie pot fi contestate la instan a de contencios administrativ, n condi iile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare. CAP. 8. ALTE DISPOZI II Art. 8.1. P r ile recunosc c se afl sub inciden a prevederilor legisla iei bancare referitoare la confiden ialitatea i secretul bancar. Art. 8.2. For a major - a a cum este aceasta definit n doctrina juridic i jurispruden - ap r de r spundere partea care o invoc , sub condi ia anun rii celeilalte p r i n termen de 10 zile
6

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

lucr toare de la apari ie i a prob rii acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comer i Industrie a Romniei. ncetarea for ei majore va fi anun at tot n termen de 10 zile lucr toare. Nendeplinirea formalit ilor de anun are a for ei majore atrage dec derea p r ii n cauz din dreptul de a o invoca i de a beneficia de prevederile prezentului articol. Art. 8.3. (1) F.N.G.C.I.M.M. are dreptul s suspende unilateral acordarea de garan ii n temeiul prezentei conventii n cazul n care Finan atorul nu respect obliga iile de raportare prev zute la art. 6.3. (2) Suspendarea se produce de drept n ziua lucr toare urm toare primirii de c tre Finan ator a comunic rii privind suspendarea i nceteaz la data primirii de c tre F.N.G.C.I.M.M. a dovezii referitoare la executarea de c tre Finan ator a obliga iilor care au constituit motiv al suspend rii. Art. 8.4. P r ile garanteaz c persoanele care semneaz prezenta conven ie de lucru sunt mputernicite n mod legal pentru aceasta, potrivit dispozi iilor legale n vigoare la data semn rii conven iei de lucru, actelor constitutive i normelor i regulamentelor interne. Art. 8.5. Ori de cte ori n prezenta conven ie de lucru sau n anexele la aceasta se face referire la documente certificate, p r ile n eleg faptul c acele documente poart nscris expresia conform cu originalul, nso it de numele, prenumele, func ia i semn tura func ionarului bancar care face certificarea. Art.8.6. Prezenta conven ie de lucru se ncheie pe toat durata de valabilitate a garan iilor acordate n cadrul Programului. Art.8.7. Prevederile prezentei conven ii pot fi modificate prin acte adi ionale semnate de ambele p r i, cu excep ia modific rilor i complet rilor aduse OUG nr. 60/2011, respectiv normelor de implementare aprobate prin HG nr. 682/2011; prevederile prezentei conven ii de lucru se completeaz cu dispozi iile corespunz toare din legisla ia n vigoare; toate modific rile i complet rile ulterioare ale legisla iei incidente se aplic n mod corespunz tor. Art. 8.8 Prezenta conven ie de lucru poate nceta la solicitarea uneia dintre p r i. Denun area conven iei se face prin notificare scris , cu cel pu in 15 de zile nainte de data la care se solicit ncetarea valabilit ii acesteia. Art. 8.9 Pentru cazul prevazut la art. 8.8, conven ia de lucru nceteaz numai pentru viitor, iar r spunderea p r ilor curge pn la data ndeplinirii tuturor obliga iilor asumate de acestea n baza prezentei conven ii de lucru. Art. 8.10. Prezenta conven ie de lucru include urm toarele anexe: Anexa nr. 1 Solicitarea de garantare Anexa nr. 2 n tiin area privind aprobarea garantiei Anexa nr. 3 - Cererea de plat Anexa nr. 4 Situatia rambursarii liniilor de credit garantate de F.N.G.C.I.M.M.M n numele i n contul statului Anexa nr. 5 Proces verbal predare-primire Anexa nr. 6 Lista codurilor CAEN ale activit ilor neeligibile Art.8.9. Prezenta conven ie de lucru a fost ncheiat n 3 exemplare originale, dou exemplare pentru F.N.G.C.I.M.M., dintre care unul va fi comunicat Ministerului Finan elor Publice, i unul pentru Finan ator, s-a semnat de c tre FNGCIMM n data de ................... i de c tre Finan ator n data de ...................... i intr n vigoare la data de ..................................... .

Finan ator, .............................

FNGCIMM, .................................

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

23

Anexa nr. 1 La conven ia de lucru

SOLICITARE DE GARANTARE Nr. ............... din data ....................... Emis n baza Conven iei de lucru nr. ............../................... Finan atorul ........................., prin Centrala/Sucursala/Agen ia ............, cu sediul n localitatea.........., strada nr...., bloc...............scara...................etaj................apartament............................. jude /sector......................, telefon ................ fax ..........................e-mail........................, nregistrat la Registrul Comer ului sub nr. .... i n Registrul Bancar sub nr................, cod unic de nregistrare ..........................., telefon fax....e-mail.................., reprezentat prin Dl/ Dna. ............................., n calitate de ............................... i Dl/Dna ..................................... n calitate de ........................., avnd contul bancar nr. ........................ deschis la ....................................................., solicit o garan ie pentru contractul de credit nr. .................. din data ....................... ncheiat ntre Finan ator, n calitate de creditor iBeneficiarul .................................. cu sediul social n localitatea ..............................., str. ...................... nr. ............. bloc .... scara ...... etaj ..... apartament ................ sector/jude .............................. telefon ................ fax ..........................e-mail........................, nregistrat la Registrul Comer ului sub nr. ...................., cod unic de nregistrare ............................ CAEN activitate principal .............................., reprezentat de ................................................, CNP/CUI .................... n calitate de......................................., cont bancar nr. .............. deschis la .., avnd urm torul ac ionariat*).......................................... Informa ii despre beneficiar: 1. Obiectul principal de activitate ............................................... Cod CAEN ....................... Obiectul secundar de activitate**)........................................... Cod CAEN ....................... 2. Prezint urm toarele date financiare: Exerci iile financiare ncheiate n-1 n-2 n-3 Cifra de afaceri Nr. salaria i Capital social Capital propriu Datorii Profit/pierdere n este anul curent, n-1 este anul precedent acord rii liniei de credit, etc. 3. Valoarea finan rii aprobate: ..................... LEI
*)

Se vor enumera ac ionarii/asocia ii care de in minim 5% din capitalul social, cu indicarea procentului de inut, numelui, prenumelui i a CNP n cazul persoanelor fizice sau denumirea societat ii, CUI, numarul de nregistrare la Registrul Comer ului, n cazul persoanelor juridice. **) Se completeaz dac finan area garantat se solicit pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.
8

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

4. Destina ia finan rii: .......................................................................................................... 5. Data ramburs rii finale .................. (zz/ll/aa). Durata finan rii ...........................(luni) 6. Data expir rii garan iei ..................... (zz/ll/aa)*). Durata garan iei ......................(luni) 7. Garan ii accesorii finantarii garantate, altele dect garantia FNGCIMM n numele i n contul statului: Nr. Descriere garan ii Valoarea de pia Valoarea acceptat n crt. (inclusiv rangul ipotecii) garan ie-lei Total garan ii 8. Contractul de fideiusiune va fi semnat de ................................. Nr. Nume, prenume/Denumire CNP/CUI crt. Calitatea/func ia

9. Categoria de performan

financiar ...........................................(A, B sau C)

10. Data aprob rii finan rii de c tre Finan ator: ..(zz/ll/aa). 11. Garan ia solicitat F.N.G.C.I.M.M., n numele i n contul statului: Procentul de garantare a finan rii este de ........% (patru zecimale) din finan area aprobat , exclusiv dobnzi, comisioane i orice alte costuri generate de participarea la Program; procentul de garantare se aplic la soldul finan rii garantate. Valoarea garan iei este de ....................... LEI. 12. Datorii restante ale beneficiarului la bugetul consolidat al statului conform certificatului de atestare fiscal nr...........emis de.............la data de................ Nu nregistreaz datorii nregistreaz datorii n sum de......................... Datoriile vor fi achitate: nainte de contractarea creditului Din linia de credit 13. Beneficiarul a prezentat Finan atorului Declara ia pe propria r spundere cu privire la eligibilitatea IMM-ului, semnat de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea. Da sau Nu 14. Beneficiarul se afl n procedura de insolven : Nu Da sau 15. Beneficiarul figureaz cu credite restante n baza de date a Centralei Riscurilor Bancare: Da sau Nu 16. Beneficiarul figureaz cu incidente majore cu cecuri i bilete la ordin n ultimele 12 luni n baza de date a Centralei Incidentelor de Pl i: Da sau Nu 17. IMM-ul a mai beneficiat de ajutor de minimis in ultimii 3 ani: DA sau NU Dac Da, aceasta valoare este de .................. EUR.
9

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

25

Men ion m c Finan atorul ................. a analizat i a aprobat documenta ia de finan are conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de pruden impuse de cerin ele activit ii i a criteriilor de eligibilitate prev zute la capitolul 3 din conven ia de lucru.

FINAN ATOR, Persoane autorizate

*) data expir rii garan iei se va calcula n func ie de durata finan rii, plus nc 75 de zile calendaristice, calculate de la data scaden ei principalului liniei de credit acordate n cadrul Programului, pentru fiecare perioad de valabilitate a garan iei

10

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

Anexa nr. 2 F.N.G.C.I.M.M. S.A. - I.F.N. Nr......................................... La conven ia de lucru

IN TIIN ARE DE APROBARE C tre ............................ n aten ia ............................... Referitor la Solicitarea de garantare nr. ........./.......... transmis de institu ia dumneavoastr prin care solicita i garantarea unei finan ri n valoare de lei n favoarea .. , cu sediul social n localitatea ..............................., str. ...................... nr. ............. bloc .... scara ...... etaj ..... apartament ................ sector/jude .............................. telefon ................ fax ..........................email........................, nregistrat la Registrul Comer ului sub nr. ...................., cod unic de nregistrare ............................ CAEN activitate principal .............................., v inform m c aceasta a fost aprobat de F.N.G.I.M.M. n data de .. n urm toarele condi ii: a) n conformitate cu prevederile Conven iei de lucru nr......../............. i a OUG nr. 60/2011, resepectiv H.G. nr.682/2011, F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN acord Finan atorului o garan ie expres , irevocabil i necondi ionat , direct i platibil la prima cerere scris a Finan atorului,n numele i n contul statului, n limita sumei maxime de ............ lei,

reprezentnd ......% din valoarea liniei de credit aprobate, exclusiv dobnzi, comisioane i orice alte costuri generate de participarea la Program; b) pentru garan ia acordat , Finantatorul are obliga ia de a pl ti F.N.G.C.I.M.M. un comision de administrare de ......... lei; Suma se va vira de c tre Finan ator n contul F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN nr. RO81 BRDE 445S V678 1026 4450, deschis la BRD - Agen ia Banu Manta. c) Garan ia intr n vigoare la data semn rii contractului de garantare, sub condi ia pl ii comisionului de risc i este valabil pe durata finan rii, plus nc 75 de zile calendaristice, calculate de la data scaden ei principalului liniei de credit. Dup primirea dovezii de plat a comisionului de administrare, n termen de maximum 5 zile lucr toare,v vom transmite exemplarele originale ale contractului de garantare, contractului/contractelor de fideiusiune i ale contractului de garan ie real mobiliar . V mul umim pentru colaborare. Cu stim ,

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

27

Anexa nr. 3 La conven ia de lucru CEREREA DE PLAT nr.......din data de.................. privind Contractul de garantare nr./(data). 1.Finan atorul ................... prin ................. (Central /Sucursal /Agen ie) cu sediul n localitatea .............................., str..................................., nr............., Bl..,, Sc......., Ap, Et, jude ul/sectorul.........................., nregistrat n registrul comer ului sub nr..........., cod unic de nregistrare..........................., nregistrat n Registrul Bancar sub num rul......................, reprezentat de.............................., n calitate de.................. i de....................., n calitate de..........................., v comunic m c la data de ......... 2. Beneficiarul: ..............., nregistrat n registrul comer ului sub nr..........., J..../...../...., CUI, cu sediul social n localitatea ............, strada ................., .......................nr......................, bloc...............scara...................etaj................apartament ...................... jude /sector .................., telefon......................., fax ........................., e-mail ........................, a rambursat din linia de credit garantat (principal) n cadrul Programului Mihail Kog lniceanu pentru I.M.M. -uri, suma de...................................lei 3. Finan are restant :........................................lei. 4. Finan atorul solicit plata a .........% din soldul finan rii restante, exclusiv dobnzi, comisioane i orice alte costuri generate de participarea la Program. 5. Valoarea pl ii solicitate: .lei. 6. Anex m prezentei urm toarele documente: a) actul constitutiv i documentul/documentele de identificare al/ale beneficiarului i fideiusorilor; se vor transmite cele mai recente documente aflate n posesia institu iei de credit finan atoare, n copie certificat de institu ia de credit finan atoare pentru conformitate cu originalul; b) contractul de credit, nso it de toate actele adi ionale ncheiate la acesta, n copie certificat pentru conformitate cu originalul; c) un exemplar al contractului de garantare, n original; d) copia procesului-verbal de predare/primire a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune i a contractului de garan ie real mobiliar , conform art. 6.1.alin. (5) din prezenta conven ie de lucru; e) dovada pl ii comisionului de risc c tre M.F.P. pe toat perioada de valabilitate a garan iei, n copie certificat pentru conformitate cu originalul; f) dovada nscrierii avizului de garan ie real mobiliar n Arhiva Electronic de Garan ii Reale Mobiliare privind constituirea gajului f r deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la institu ia de credit finan atoare, valabil pn la stingerea tuturor crean elor datorate de beneficiar n baza contractului de garantare, n copie certificat de institu ia de credit finan atoare pentru conformitate, cu respectarea prevederilor art.2.4. alin.(2) din prezenta conven ie de lucru; g) extrasul contului curent i extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, aferente ntregii perioade de derulare a finan rii garantate, din care s reias f r echivoc ntreaga valoare a finan rii garantate nerambursate i data trecerii la restan a acesteia, n copie certificat de institu ia de credit finan atoare pentru conformitate cu originalul; h) notificarea institu iei de credit finan atoare c tre beneficiarul finan rii garantate conform contractului de credit, cu privire la declararea exigibilit ii anticipate a finan rii garantate, nso it de dovada transmiterii, n copii certificate de institu ia de credit finan atoare pentru
12

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

i)

j)

k)

l)

conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie s rezulte faptul c notificarea a fost transmis beneficiarului cu cel pu in 15 zile nainte de data declar rii exigibilit ii anticipate; declara ia pe propria r spundere a beneficiarului finan rii garantate, din care s rezulte ndeplinirea condi iilor de eligibilitate prev zute la art. 3 alin.1. lit. b) i c) i art. 3 alin.3 din OUG nr.60/2011 n copii certificate de institu ia de credit finan atoare pentru conformitate cu originalul; certificatul constatator emis de oficiul registrului comer ului/dovada verific rii bazei de date RECOM ON-LINE, din care sa rezulte ndeplinirea condi iei de eligibilitate prev zute la art. 3 alin.1. lit. g) din OUG nr.60/2011, la data aprob rii creditului, n copie certificat de institu ia de credit finan atoare pentru conformitate cu originalul; copia certificat de institu ia de credit finan atoare a rezultatului consult rii Centralei Incidentelor de Pl i (C.I.P.), din care s rezulte ndeplinirea condi iei de eligibilitate prev zute la art. 3 alin. 1. lit. f) din OUG nr.60/2011 la aprobarea creditului; n cazul n care beneficiarul figureaz cu incidente de plat accidentale, care nu denot un comportament financiar defectuos, va fi prezentat copia documentului din care rezult justificarea corespunz toare, acceptat de institu ia de credit finan atoare; copia certificat de institu ia de credit finan atoare a rezultatului consult rii C.R.B., nso it de documentele care atest achitarea restan elor, dup caz, documente din care s rezulte ndeplinirea condi iei de eligibilitate prev zute la art. 3.1. lit. e) din O.U.G. nr.60/2011, la aprobarea creditului.

Finan atorul declar pe propria r spundere c a respectat prevederile O.U.G nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kog lniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii i ale H.G nr. 682/08.07.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kog lniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii i i-a asumat ndeplinirea obliga iilor prev zute la art 3.1. lit. f), h), i) i art.3.2 din conven ia de lucru. DATA..

Finan ator.............. Persoane autorizate

13

Anexa nr. 4 la conven ia de lucru

Situa ia ramburs rii liniilor de credit garantate de F.N.G.C.I.M.M.M n numele i n contul statului la data de:........................................

Nr. Crt.

Finan atorul

Unitatea teritorial a finan atorulu i Benefic iar garan ie Num r contract garantare 5 6 7 8 Valoarea garan iei acordate 4 Data emiterii contractului de garantare 3

Credit nchis n luna de raportare (DA/NU)

Ini iere procedur de insolven (DA/NU) 9

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

29

14

30

Anexa nr.5 La conven ia de lucru

INSTITU IA DE CREDIT FINAN ATOARE: .....................

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE nr...../ data...................... pentru luna..................anul....................

n temeiul art. 16. alin. (4) din H.G.nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr. 60/2011 se ncheie prezentul procesverbal de predare-primire ntre institu ia de credit finan atoare ........................................... reprezentat de d-na/d-ul ..........................................................avand func ia de............................. i F.N.G.C.I.M.M. SA-IFN reprezentat de d-na /d-ul............................................................ avnd func ia de.................................................n vederea predarii-primirii unui exemplar original al contractelor de garantare valabil semnate potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) al Hotararii de Guvern nr. 682/2011, respectiv a contractelor de fideiusiune, precum i a contractelor de garan ie real mobiliar cuprinse in tabelul de mai jos: Valoare garan ie (lei) Nr. i dat Contract de garantare Nr. i data contract de garan ie real mobiliar Nr. i data contractului de fideiusiune Valoare comision de administrare (lei) Nr. OP comision de administrare

Nr. Crt .

Beneficiar

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

Contracte anulate/renun ri: Valoare garan ie (lei) Nr. i dat Contract de garantare Nr. i dat contract de garan ie real mobiliar Nr. i data contractului de fideiusiune Valoare comision de administrare (lei) Nr. OP comision de administrare

Nr. Crt .

Beneficiar

15

Prezentulul proces-verbal de predare primire a fost ncheiat n 2 exemplare originale, cte un exemplar pentru fiecare dintre p r ile semnatare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

Am predat, INSTITU IA DE CREDIT FINAN ATOARE

Am primit, F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N.,

31

16

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

Anexa nr. 6 Lista codurilor CAEN ale activit ilor neeligibile Potrivit art. 6 din H.G. nr.682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 60/2011, nu sunt eligibile pentru a fi selectate n cadrul programului Mihail Kogalniceanu I.M.M.-urile care au desf urat i/sau vor desf ura activit i din sectorul/domeniul: a) intermedieri financiare i asigur ri: 1. 641 - Intermediere monetar ; 2. 642 - Activit i ale holdingurilor; 3. 643 - Fonduri mutuale i alte entit i financiare similare; 4. 649 - Alte activit i de intermedieri financiare, exclusiv activit i de asigur ri i fonduri de pensii; 5. 651 - Activit i de asigur ri; 6. 652 - Activit i de reasigurare; 7. 653 - Activit i ale fondurilor de pensii (cu excep ia celor din sistemul public de asigur ri sociale); 8. 661 - Activit i auxiliare intermedierilor financiare, cu excep ia activit ilor de asigur ri i fonduri de pensii; 9. 662 - Activit i auxiliare de asigur ri i fonduri de pensii; 10. 663 - Activit i de administrare a fondurilor; b) tranzac ii imobiliare: 1. 681 - Cump rarea i vnzarea de bunuri imobiliare proprii; 2. 682 - nchirierea i subnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau nchiriate; 3. 683 - Activit i imobiliare pe baz de comision sau contract; c) 920 - Activit i de jocuri de noroc i pariuri; d) produc ie sau comercializare de armament, muni ii, explozibili, tutun, alcool, substan e aflate sub control na ional, plante, substan e i preparate stupefiante i psihotrope: 1. 110 - Fabricarea b uturilor (cu excep ia clasei 1107 - Produc ia de b uturi r coritoare nealcoolice; produc ia de ape minerale i alte ape mbuteliate); 2. 1200 - Fabricarea produselor din tutun; 3. 2540 - Fabricarea armamentului i muni iei; 4. 2051 - Fabricarea explozivilor; 5. 4635 - Comer cu ridicata al produselor din tutun; 6. 4639 - Comer cu ridicata nespecializat de produse alimentare, b uturi i tutun; 7. 4725 - Comer cu am nuntul al b uturilor, n magazine specializate; 8. 4726 - Comer cu am nuntul al produselor din tutun, n magazine specializat; e) excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis n conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 i 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006, respectiv: I. activit i de pescuit i acvacultur , prev zute de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comun a pie elor n sectorul produselor pesc re ti i de acvacultur ; II. activit i legate de produc ia primar a produselor agricole, a a cum sunt enumerate n anexa I la Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene; III. activit i de procesare i marketing al produselor agricole, a a cum sunt enumerate n anexa I la Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, n urm toarele cazuri: 1. cnd cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pre ului sau a cantit ii produselor de acest tip cump rate de la produc torii primari sau puse pe pia de operatorii economici respectivi; 2. cnd ajutorul este condi ionat de a fi par ial sau integral cedat produc torilor primari (fermieri); IV. activit i legate de export c tre state ter e sau state membre, i anume ajutoarele legate direct de cantit ile exportate, de crearea i func ionarea unei re ele de distribu ie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export; V. ajutoarele destinate utiliz rii produselor na ionale n detrimentul celor importate; VI. ajutoarele destinate operatorilor economici care activeaz n sectorul carbonifer, a a cum sunt definite n Decizia Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea nchiderii minelor de c rbune necompetitive (2010/787/UE); VII. ajutoarele pentru achizi ionarea vehiculelor de transport rutier de marf acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marf contra cost.
17

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

33

ANEXA NR.3 LA ORDINUL COMUN CONTRACT DE GARANTARE K_xxxx / zz.ll.aaaa ncheiat n baza prevederilor Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kog lniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii, denumit n continuare O.U.G. nr. 60/2011, i n baza prevederilor Hot rrii Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 60/2011, denumit n continuare H.G. nr.682/2011 ntre: 1. Fondul Na ional de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A. - IFN, mputernicit conform O.U.G. nr. 60/2011 , n calitate de mandatar al statului romn, reprezentat de Ministerul Finan elor Publice, cu sediul social n municipiul Bucure ti, str. tefan Iulian nr. 38, sectorul 1, nregistrat n Registrul comer ului sub nr. J 40/10581/2001, n Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 i n Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, cod unic de nregistrare 14367083, reprezentat de ..............., n calitate de Director Coordonator, denumit n continuare F.N.G.C.I.M.M.; 2. INSTITU IA DE CREDIT .............................., cu sediul social n localitatea ............, strada ..............nr. ....................... bloc...............scara...................etaj................apartament................ jude /sector .................., nregistrat la Registrul Comer ului sub nr. J..../........./............., i in Registrul Bancar sub nr......................., Cod Unic de nregistrare ..........................., reprezentat prin dl./dna. ............................. n calitate de ............... i prin dl./dna. ............... n calitate de ..........................cont nr. ...................................... deschis la ..........................., denumit n continuare Finan ator, si 3. BENEFICIARUL .............................., cu sediul social n localitatea ............, strada ................., .......................nr......................, bloc...............scara...................etaj................apartament ...................... jude /sector .................., telefon......................., fax ........................., e-mail ........................, nregistrat la Registrul Comer ului sub nr. J..../........./............., Cod Unic de nregistrare ............................, CAEN activitatea pentru care se acord garan ia.............................., reprezentat prin dl./dna. ............................. n calitate de ............... i prin dl./dna. ............... n calitate de ..........................cont nr. ...................................... deschis la ..........................., denumit n continuare Beneficiar; n urm toarele condi ii: Capitolul 1 - Defini ii Art. 1.1. Termenii folosi i n prezentul contract au urm toarele semnifica ii: a) beneficiarul programului - operatorul economic care se ncadreaz n categoria I.M.M. n condi iile Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiin rii i dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modific rile i complet rile ulterioare i care respect condi iile prev zute de O.U.G. nr. 60/2011 i de H.G. nr.682/2011;

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

b) contract de garantare - contractul ncheiat ntre beneficiarul programului, finan ator i F.N.G.C.I.M.M. prin care statul, prin Ministerul Finan elor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se oblig s garanteze creditul acordat de institu ia de credit finan atoare i beneficiarul i asum obliga ia s ramburseze statului sumele datorate ca urmare a execut rii garan iei de c tre institu ia de credit finan atoare; c) garant - statul, prin Ministerul Finan elor Publice - F.N.G.C.I.M.M.; d) procent garantat - partea din credit care este acoperit de garan ia de stat, exprimat n valoare procentual . Procentul garantat poate fi de maximum 80% din valoarea creditului; e) valoarea garan iei - valoarea men ionat n contractul de garantare, al c rei nivel poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei din valoarea creditului. Dobnzile, comisioanele i orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse n valoarea garan iei; f) riscul de credit - neplata par ial sau integral a creditului i/ori a dobnzilor aferente contractului de credit de c tre beneficiarul Programului; g) valoarea de executare a garan iei - suma rezultat din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, sum care urmeaz a fi pl tit institu iei de credit finan atoare de c tre Ministerul Finan elor Publice n cazul producerii riscului de credit; h) prim de garantare - suma datorat de beneficiarul programului constituit din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finan elor Publice i din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al c rei nivel se stabile te anual prin ordin al ministrului finan elor publice; i) comision de risc - suma datorat de beneficiarul programului destinat acoperirii riscului de garantare i finan rii anuale a capitalului necesar programului; j) comision de administrare - suma datorat de beneficiarul programului care acoper costurile de evaluare, acordare i administrare a garan iilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.; k) dobnd par ial subven ionat - aloca ia financiar nerambursabil acordat beneficiarului I.M.M. de la bugetul de stat de c tre Ministerul Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri, prin Agen ia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, denumit n continuare A.I.P.P.I.M.M., pentru plata par ial a dobnzii aferente creditului contractat, n condi iile OUG nr. 60/2011. Capitolul 2 - Obiectul contractului Art. 2.1. (1) Prin prezentul contract, F.N.G.C.I.M.M. garanteaz , n numele i n contul statului, n mod direct, expres, irevocabil i necondi ionat, rambursarea propor ionala cu procentul de garantare a liniei de credit cu dobnd par ial suven ionat i cu garan ie de stat, acordate beneficiarului de c tre Finan ator n cadrul Programului Mihail Kog lniceanu pentru I.M.M. -uri, denumit n continuare Programul, obligndu-se s pl teasc acestuia valoarea de executare a garan iei la apari ia riscului de credit. (2) Linia de credit este n valoare de .. lei i se acord beneficiarului de c tre Finan ator n cadrul Programului , cu destina ia .. . (3) Linia de credit se acord prin Contractul de credit nr.. ..................... din data de .......................... pe termen de ........ luni, cu scaden la data de ... (4) Tragerile din linia de credit se vor face n urma unei solicit ri scrise a beneficiarului adresate institu iei de credit finan atoare, f r s dep easc n niciun moment plafonul maxim aprobat.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

35

Institu ia de credit finan atoare autorizeaz tragerile din plafon cu respectarea destina iilor prev zute la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 60/2011. Rambursarea sau, dup caz, rentregirea plafonului se va putea face pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit. Toate sumele trase i nerambursate devin scadente la data expir rii valabilit ii liniei de credit. Art. 2.2. (1) Valoarea maxim a garan iei este de ..................... lei, reprezentnd ........% din plafonul liniei de credit, exclusiv dobnzile i comisioanele bancare i alte sume datorate de beneficiarul Programului n baza contractului de credit. (2) Valoarea garan iei se reduce cu principalul rambursat de c tre beneficiar, propor ional cu procentul de garantare. Art. 2.3. (1) Beneficiarul garanteaz ndeplinirea obliga iei de rambursare a liniei de credit Finan atorului n temeiul prezentului contract, cu garan ia real mobiliar prev zut la art.9 alin.(2) din O.U.G. nr.60/2011 i cu garan ia personal a fideiusorului/rilor......................... . (2) Garan iile colaterale acoper ........% din valoarea liniei de credit. Art. 2.4. (1) Beneficiarul Programului se oblig s constituie, conform prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele m suri pentru accelerarea reformei economice, cu modific rile ulterioare, n favoarea statului romn, reprezentat de Ministerul Finan elor Publice, o garan ie real mobiliar - gaj f r deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la institu ia de credit finan atoare, valabil pn la stingerea crean elor datorate de acesta n baza contractului de garantare, n limita liniei de credit contractate. (2) Finan atorul, prin reprezentan ii s i , va efectua formalit ile de nscriere i de radiere n/din Arhiva Electronic de Garan ii Reale Mobiliare a garan iei reale mobiliare - gaj f r deposedare asupra tuturor conturilor curente deschise de beneficiarul Programului la institu ia de credit finan atoare, valabil pn la stingerea crean elor datorate de acesta n baza contractului de garantare, n limita liniei de credit contractate, constituit conform prevederilor Titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele m suri pentru accelerarea reformei economice, cu modific rile ulterioare, n favoarea statului romn, reprezentat de Ministerul Finan elor Publice. (2) Garan ia real mobiliar se va constitui i nscrie concomitent, att n favoarea statului romn, ct i n favoarea finan atorului, i va avea rang prioritar n raport cu celelalte garan ii constituite i nscrise de al i creditori asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de beneficiar la finan ator. (3) Sumele realizate n urma execut rii garan iei prev zute la alin. (2) se vor distribui de c tre Finan ator propor ional cu procentul de garantare. Art. 2.5. (1) Dl/dna. ____________, /S.C.____________, n calitate de administrator/asociat, ac ionar/ al SC ___________________ , persoan fizic ce organizeaz activitatea economic a beneficiarului - persoan fizic autorizat /intreprindere individual /ntreprindere familial , n calitate de fideiusor, va/vor garanta crean ele rezultate din plata garan iilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. n numele i n contul statului, cu renun area la beneficiul de discu iune i diviziune. (2) Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii i au valoare de nscrisuri autentice. Capitolul 3 - Prima de garantare Art. 3.1. Beneficiarii Programului care ob in aprobarea garant rii liniei de credit de c tre F.N.G.I.M.M. n numele i n contul statului, datoreaz o prim de garantare, constituit din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finan elor Publice i din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M, pentru fiecare perioad de valabilitate a garan iei.

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

Art. 3.2. Comisionul de risc se calculeaz flat, prin aplicarea procentului de............%, la valoarea garan iei aprobate de F.N.G.C.I.M.M. i se pl te te de beneficiar dup ob inerea aprob rii garant rii liniei de credit de c tre F.N.G.C.I.M.M.. Art. 3.3. Plata comisionului de risc se face de c tre beneficiar, n contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis pe numele Ministerului Finan elor Publice la Trezoreria Operativ Central , cod de identificare fiscal 8609468, integral, nainte de semnarea contractului de garantare transmis de c tre F.N.G.C.I.M.M. institu iei de credit. Art. 3.4. Comisionul de administrare se calculeaz flat, prin aplicarea procentului de..........%, la valoarea garan iei i se pl te te de beneficiar dup comunicarea aprob rii garant rii liniei de credit de c tre F.N.G.C.I.M.M.. Art. 3.5.(1) Obliga iile de virare a comisionului de administrare datorat FNGCIMM, precum i de calculare i verificare a pl ii comisionului de risc datorat de beneficiar i revin Finan atorului. (2) Virarea comisionului de administrare se face de c tre Finan ator, n contul F.N.G.C.I.M.M. SA-IFN nr. RO81 BRDE 445S V678 1026 4450, deschis la B.R.D., Agen ia Banu Manta, integral, n baza comunic rii valorii comisionului de administrare din in tiin area de aprobare ntocmit de F.N.G.C.I.M.M., urmnd ca factura emis pentru comision s fie transmis ulterior, mpreun cu cele trei contracte1, n termen de maximum 5 zile lucr toare de la ncasarea comisionului de administrare. Finan atorul are obliga ia de a transmite copia ordinului de plat privind achitarea comisionului de administrare la adresa de e-mail opkogalniceanu@fngcimm.ro. (2) F.N.G.C.I.M.M. transmite Finan atorului, odat cu cele trei contracte semnate de F.N.G.C.I.M.M. i factura privind plata comisionului de administrare datorat la acordarea garan iei, emis pe numele Finan atorului. (3) n cazul prelungirii termenului de valabilitate a garan iei deja acordate, calculul i plata comisionului de administrare se efectueaz potrivit prevederilor art. 3.2.-3.4. din prezentul contract. (4) Finan atorul datoreaz comisionul de administrare men ionat n n tiin area de aprobare a solicitarii de garantare i n situa ia n care F.N.G.C.I.M.M. a transmis finan atorului contractele de garantare i, ulterior, acesta a renun at la garan ia solicitat . Art. 3.6. n cazul n care Finan atorul nu vireaz comisionul de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M. de c tre Beneficiar pn la data de 15 a lunii urm toare celei n care F.N.G.C.I.M.M. a comunicat in tiin area de aprobare a garan iei, valabilitatea aprob rii nceteaz de drept i n mod automat. Art. 3.7. Contractele care nu au fost returnate de finan ator prin procesul verbal de predare/primire aferent lunii calendaristice urm toare celei n care trebuia efectuat predarea/primirea n conformitate cu prevederile art.16 alin.(4) din H.G. nr.682/2011 se anuleaz , iar valabilitatea aprob rii garan iei nceteaz de drept i n mod automat dup expirarea acestui termen.

contractul de garantare (in trei exempare), contractul/contractele de fidejusiune (in doua exemplare) i contractul de garan ie real mobiliar privind constituirea gajului prev zut la art. 9.(2) din O.U.G. nr. 60/2011(in trei exemplare).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

37

Capitolul 4 - Obliga iile p r ilor Art. 4.1. Beneficiarul se oblig : a) s ramburseze finan area garantat conform contractului de credit i eventualelor acte adi ionale la acesta; b) sa utilizeze sumele din linia de credit numai pentru: b1) cheltuieli privind aprovizionarea, produc ia, desfacerea; b2) cheltuieli privind executarea de lucr ri i/sau prestarea de servicii; b3) cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor; b4) alte tipuri de cheltuieli necesare desf ur rii activit ii curente; b5) cheltuieli cu salariile i alte cheltuieli asimilate; b6) plata impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat; b7) alte costuri de operare. c) sa achite comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. i comisionul de risc cuvenit M.F.P.; d) sa pl teasc lunar partea din dobnd care i revine n baza contractului de credit, urmnd ca, n baza conven iei de colaborare dintre A.I.P.P.I.M.M. i institu ia de credit partener , A.I.P.P.I.M.M. s vireze lunar institu iei de credit partenere subven ia de dobnd aferent creditului contractat de c tre beneficiar n condi iile stabilite prin OUG nr. 60/2011; n cazul n care A.I.P.P.I.M.M. nu va pl ti din orice motiv Finan atorului subven ia de dobnd , Beneficiarul se oblig s achite din surse proprii la prima i simpla cerere a Finan atorului ntreaga dobnd datorat conform contractului de credit. e) s prezinte finan atorului garan ii colaterale pentru cel pu in 40% din valoarea creditului, conform normelor interne ale Finan atorului; f) s constituie, conform prevederilor Titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele m suri pentru accelerarea reformei economice, cu modific rile ulterioare, n favoarea statului romn, reprezentat de Ministerul Finan elor Publice, o garan ie real mobiliar gaj f r deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la institu ia de credit finan atoare, valabil pn la stingerea crean elor datorate de acesta n baza contractului de garantare, n limita liniei de credit contractate. Garan ia real mobiliar se va constitui i nscrie concomitent, att n favoarea statului romn, ct i n favoarea finan atorului, i va avea rang prioritar n raport cu celelalte garan ii constituite i nscrise de al i creditori asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de beneficiar la finan ator, iar sumele realizate n urma execut rii garan iei reale mobiliare se vor distribui de c tre Finan ator propor ional cu procentul de garantare. g) cel pu in unul dintre administratorii, ac ionarii sau asocia ii beneficiarului programului, precum i ntreprinz torul persoan fizic ce desf oar activit i economice n mod independent, autorizat potrivit legii, dup caz, n calitate de fideiusor, s garanteze prin cel pu in un angajament personal, crean ele rezultate din plata garan iilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. n numele i n contul statului, cu renun area la beneficiul de discu iune i diviziune. Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii i au valoare de nscrisuri autentice; h) s suporte din surse proprii costurile aferente opera iunilor prev zute la art. 2.4 din prezentul contract de garantare; i) s restituie statului romn, prin Ministerul Finan elor Publice, suma achitat n contul garan iei acordate prin prezentul contract; n caz contrar, acest debit va fi recuperat n

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

mod silit de c tre organele teritoriale competente ale Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal (ANAF), conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; j) s pl teasc dobnzi i penalit i de ntrziere conform dispozi iilor Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, ncepnd cu ziua urm toare datei pl ii sumei rezultate din executarea garan iei i pn la data stingerii inclusiv, calculate de c tre Agen ia Na ional de Administrare Fiscal i aplicate crean elor rezultate din plata garan iilor n cadrul Programului ; k) s in o eviden specific a ajutoarelor primite conform Programului, a altor scheme de minimis i a altor ajutoare de stat; s arhiveze eviden a specific i s o p streze o perioad de 10 ani; l) s raporteze, n calitate de beneficiar de ajutor de minimis, efectele particip rii la program c tre oficiile teritoriale pentru ntreprinderi mici i mijlocii i coopera ie (O.T.I.M.M.C.) de care apar ine jude ul n care este nregistrat, pentru o perioad de 3 ani, ncepnd cu anul urm tor acord rii ajutorului financiar nerambursabil. Art. 4.2. Finan atorul se oblig : a) s verifice, la acordarea finan rii, ndeplinirea de c tre beneficiar a criteriilor de eligibilitate prev zute la art. 3 alin (1) din OUG nr. 60/2011; b) s acorde linia de credit cu facilit ile prev zute la art. 7 din O.U.G. nr. 60/2011; c) s aprobe tragerile din linia de credit acordat Beneficiarului numai pentru destina iile precizate la art. 3 alin (2) din O.U.G. nr. 60/2011, cu respectarea prevederilor Cap. III din HG nr. 682/2011; d) s asigure respectarea obliga iei beneficiarului de a constitui o garan ie real mobiliar - gaj f r deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la finan ator pe numele beneficiarului, la momentul acord rii finan rii, conform prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele m suri pentru accelerarea reformei economice, cu modific rile ulterioare, n favoarea statului romn, reprezentat de Ministerul Finan elor Publice, valabil pn la stingerea crean elor datorate de beneficiar n baza contractuluide garantare; e) s acorde finan rile n cadrul Programului pe o perioad de maximum 1 an, cu posibilitatea prelungirii in conditiile Programului; f) s efectueze pe cheltuiala beneficiarului formalit ile de inscriere / modificare / stingere la Arhiva Electronic de Garan ii Reale Mobiliare a garan iei reale mobiliare gaj f r deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finan ator pe numele Beneficiarului; g) s prevad n mod expres n contractele de credit separat costurile cu dobnda, eviden iindu-se distinct dobnda subven ionat ,; h) s prezinte, odat cu cererea de plat , documentele prev zute la la art. 7.1 din Conventia de lucru; i) s efectueze predarea/primirea cte unui exemplar original al contractelor de garantare, al contractelor de fideiusiune, precum i al contractelor de garan ie real mobiliar , semnate de c tre p r i, lunar, centralizat, pn cel mai trziu la data de 15 a fiec rei luni calendaristice pentru luna precedent , pe baz de proces-verbal de predare/primire ncheiat ntre institu ia de credit finan atoare i F.N.G.C.I.M.M.; j) lunar, pn la data de 07 a lunii curente pentru luna anterioar , unitatea central a Finan atorului transmite F.N.G.C.I.M.M. informa ii referitoare la liniile de credit garantate de acesta, , pe toat durata Programului;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

39

k) s solicite acordul F.N.G.C.I.M.M. n cazul n care aprob modific ri ale clauzelor contractului de credit (altele dect prelungirea valabilit ii liniei de credit i, respectiv, a garan iei) n termen de 10 zile lucratoare de la aprobarea modific rilor respective. Art. 4.3. F.N.G.I.M.M. se oblig : a)s solicite finan atorului informa ii suplimentare, atunci cnd elementele cuprinse n solicitarea de garantare i n documenta ia furnizat nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei; b) s verifice ndeplinirea criteriilor de eligibilitate prev zute la art. 3 alin (1) din OUG nr. 60/2011 i s efectueze analiza situa iei economico-financiare a solicitantului pe baza informa iilor furnizate de finan ator, n conformitate cu normele proprii; c) s urm reasc i s verifice ndeplinirea de c tre Fina ator a obliga iilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele i n condi iile prev zute de acesta; d) s monitorizeze garan iile acordate prin urm rirea periodic a stadiului derul rii liniei de credit garantate, pe baza situa iilor furnizate de Finan ator, conform prevederilor Conventiei de lucru; e) s verifice ncadrarea cererii de plat n termenii i n condi iile OUG nr. 60/2011, ale HG 682/2011, Conventiei de lucru i ale prezentului contract de garantare; f) s aprobe, n maxim 10 zile calendaristice, cererea de plat a garan iei n condi iile transmiterii de c tre Finan ator a tuturor documentelor care nso esc cererea de plat , prev zute la art. 23 alin. (1) din HG nr. 682/2011 n perioada de valabilitate a garan iei, asum rii de c tre Finan ator a verific rii ndeplinirii obliga iilor prev zute la art. 3 alin. (1) lit. f), h), i) i j) din O.U.G. nr. 60/2011, respect rii de c tre beneficiar a obliga iilor prev zute la art. 3 alin. (1) lit. e) i g) din acela i act normativ, precum i n condi iile achit rii primei de garantare; g) s resping , n maxim 10 zile calendaristice, cererea de plat a garan iei, n condi iile transmiterii unor documente care nso esc cererea de plat incomplete/care nu respect prevederile legale sau n afara perioadei de valabilitate a garan iei, neasum rii de c tre institu ia de credit finan atoare a verific rii ndeplinirii oric rora dintre obliga iile prev zute la art. 3 alin. (1) lit. f), h), i) i j) din O.U.G. nr. 60/2011, nerespect rii de c tre beneficiar a oric rora dintre obliga iile prev zute la art. 3 alin. (1) lit. e) i g) din acela i act normativ, precum i n condi iile neachit rii primei de garantare; h) s restituie cererea de plat i documenta ia nso itoare n cazul n care aceasta a fost transmis nainte ca beneficiarul s nregistreze cel pu in 30 de zile de restan la plata principalului;i) s comunice Finan atorului decizia cu privire la plata garan iei cel trziu n ziua urm toare adopt rii, precum i faptul c decizia s-a transmis Ministerului Finan elor Publice n vederea efectu rii pl ii; j) s transmit debitorului beneficiar al garan iei, n termen de 15 zile calendaristice de la data efectu rii de c tre Ministerul Finan elor Publice a pl ii garan iei c tre Finan ator, nscrisul prin care se individualizeaz crean a bugetar rezultat prin plat , i data scaden ei acesteia. Procedura de transmitere se efectueaz prin po t , cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire; k) s transmit n termen de 5 zile lucr toare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal (ANAF), n vederea recuper rii crean ei n condi iile legii, urm toarele documente:

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

- nscrisul prev zut la litera i), mpreun cu dovada efectu rii procedurii de transmitere c tre debitorul - beneficiar al finan rii garantate, - contractul de garantare n original; - contractul/contractele de fideiusiune n original, nso it de copia documentului de identitate al fideiusorului, i - contractul de garan ie real mobiliar , nso it de copia avizului de nscriere a contractului de garan ie real mobiliar n Arhiva Electronic de Garan ii Reale; l) s garanteze pentru securitatea transmiterii informa iilor i a documentelor referitoare la Program, prin intermediul aplica iei web ce este pus la dispozi ia Finan atorului, i, de asemenea, pentru remedierea oric rei disfunc ionalit i tehnice sau de orice natur , care poate ap rea n utilizarea acesteia. Finan atorul nu este r spunz tor n fa a Beneficiarului sau a F.N.G.C.I.M.M. dac ntrzierea transmiterii documentelor c tre F.N.G.C.I.M.M. sau transmiterea acestora ntr-un mod defectuos s-a datorat unei disfunc ionalit i a aplica iei web; m) s solu ioneze, n termen de 10. zile lucr toare, solicit rile Finan atorului privind modificarea unor clauze ale prezentului contract. Capitolul 5 - Plata garan iei Art. 5.1. (1) n cazul n care Beneficiarul Programului nu i ndepline te obliga iile de plat care i revin n baza contractului de credit, institu ia de credit poate solicita executarea garan iei emise de F.N.G.C.I.M.M, n numele i n contul statului, prin transmiterea cererii de plat . Cererea de plat se transmite F.N.G.C.I.M.M. n perioada de valabilitate a garan iei, ulterior trecerii la restan a ntregii finan ri garantate, f r ns a dep i 75 de zile calendaristice de la data nregistr rii restan ei la plata principalului, nso it de documentele prev zute la art. 7.1 din Conventia de lucru. (2) Documenta ia care trebuie s nso easc cererea de plat se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. ntr-un singur exemplar, ndosariat, paginat i opisat. Art. 5.2. (1) n termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plat , F.N.G.C.I.M.M. aprob sau respinge plata. (2) F.N.G.C.I.M.M. aprob cererea de plat a garan iei n condi iile prevazute la art.7.3 din Conventia de lucru. (3) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plat a garan iei n condi iile prevazute la art.7.4 din Conventia de lucru. (4) Decizia referitoare la cererea de plat se comunic Finan atorului i Ministerului Finan elor Publice cel mai trziu n ziua lucr toare imediat urm toare adopt rii acesteia. (5) Plata garan iei se face de c tre Ministerul Finan elor Publice ntr-un cont unic al Finan atorului, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plat , n termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de c tre F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plat , f r ns a dep i 90 de zile calendaristice de restan la plat a Beneficiarului la plata principalului. (6) Sumele garantate de F.N.G.C.I.M.M. se pl tesc institu iei de credit finan atoare de c tre M.F.P. de la fondul de risc i se recupereaz de c tre organele competente ale Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal de la Beneficiar, n condi iile legii. (7) n termen de 5 zile lucr toare de la data pl ii valorii de executare a garan iei, M.F.P. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectu rii pl ii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

41

(8) F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plat i documenta ia nso itoare n cazul n care a fost transmis nainte ca Beneficiarul s nregistreze cel pu in 30 de zile de restan la plata principalului. Art. 5.3.(1) Dup plata garan iei, F.N.G.C.I.M.M. ntocme te un nscris prin care se individualizeaz crean a bugetar rezultat prin plat , precum i data scaden ei acesteia, care se transmite Beneficiarului, prin po t , cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire, n termen de 15 zile calendaristice de la data primirii de la M.F.P. a dovezii efectu rii pl ii garantiei. (2) nscrisul prev zut la alin. (1) mpreun cu dovada efectu rii procedurii de transmitere c tre debitorul - beneficiar al finan rii garantate, nso it de contractul de garantare n original, contractul/contractele de fideiusiune n original nso it de copia documentului de identitate al fideiusorului i contractul de garan ie real mobiliar nso it de copia avizului de nscriere a contractului de garan ie real mobiliar n Arhiva Electronic de Garan ii Reale, se nainteaz , n termen de 5 zile lucr toare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , n vederea recuper rii, n condi iile legii. Capitolul 6 - R spunderea p r ilor Art. 6.1. P r ile r spund conform legii n cazul nendeplinirii, ndeplinirii necorespunz toare sau cu ntrziere a obliga iilor ce le revin potrivit prezentului contract i legisla iei corespunz toare aplicabile acesteia, cu excep ia cazurilor n care nerespectarea se datoreaz for ei majore, faptului celeilalte p r i ori ndeplinirii unei activit i impuse de lege. Capitolul 7 - Litigii Art. 7.1. Orice litigiu ap rut ntre p r ile semnatare n leg tur cu ncheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract se solu ioneaz pe cale amiabil , prin conciliere, n condi iile art. 7201 din Codul de procedur civil . n cazul n care concilierea r mne f r rezultat, p r ile vor supune litigiul spre solu ionare instan elor judec tore ti competente de la sediul social al Ministerului Finan elor Publice. Capitolul 8 - Dispozi ii finale Art. 8.1. Prezentul contract intr n vigoare la data semn rii sale de c tre p r i, sub condi ia pl ii comisionului de risc. Art. 8.2. Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul p r ilor, materializat n acte adi ionale. Art. 8.3. R spunderea asumat de F.N.G.C.I.M.M.n temeiul prezentului contract nceteaz n urm toarele situa ii: a) la data ndeplinirii de c tre Beneficiar a tuturor obliga iilor fa de Finan ator; b) la data la care Ministerul Finan elor Publice pl te te valoarea de executare a garan iei; c) la data primirii cererii de renuntare la garan ie din partea Finan atorului; d) la data ncet rii valabilit ii aprob rii garan iei conform prevederilor art.3.6. i 3.7. din prezentul contract.

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

Art. 8.4. Prezentul contract de garantare este valabil pn la data de ......................... sub rezerva dispozi iilor art. 8.3 din prezentul contract. Art. 8.5. Dispozi iile prezentului contract se completeaz cu cele din legisla ia general aplicabil , respectiv din O.U.G. nr. 60/2011 i din H.G. nr. 682/2011. Art. 8.6 n conformitate cu prevederile art.11 alin. (10) din OUG nr. 60/2011, prezentul contract constituie titlu executoriu. Prezentul contract a fost redactat i ncheiat ast zi, ............................, n patru exemplare originale, cte unul pentru Finan ator i Beneficiar i dou pentru F.N.G.C.I.M.M.. FNGCIMM SA-IFN, FINAN ATOR, BENEFICIAR,

(Func ie) (Nume i prenume)

(Func ie) (Nume i prenume)

(Func ie) (Nume i prenume)

(Func ie) (Nume i prenume)

(Func ie) (Nume i prenume)

(Func ie) (Nume i prenume)

(Func ie) (Nume i prenume) ntocmit, (Func ie),

(Func ie) (Nume i prenume)

(Func ie) (Nume i prenume)

(Nume i prenume)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

43

Anexa nr. 4 CONTRACT DE FIDEIUSIUNE -Programul M. Kog lniceanuNr._____ din __________ I. P r ile ntre: 1) Dl/dna. ____________, domiciliat/ n localitatea _________, str. ...................... nr. ............. bloc .... scara ...... etaj ..... apartament ................ sector/jude .............................. telefon ................ fax ..........................e-mail........................, Jude ul _____________, posesor al ____, seria ______, nr. _________, emisa de ______________, CNP _____________, /S.C.____________, cu sediul social n localitatea............................... str. ...................... nr. ............. bloc .... scara ...... etaj ..... apartament ................ sector/jude .............................. telefon ................ fax ..........................e-mail........................, nregistrat la Registrul Comer ului sub nr. ...................., cod unic de nregistrare ............................ CAEN activitate principal .............................., reprezentat de ................................................, CNP/CUI ....................n calitate de administrator/asociat, ac ionar/ al SC ___________________ , persoan fizic ce organizeaz activitatea economic a beneficiarului persoan fizic autorizat /ntreprindere individual /ntreprindere familial , denumit n continuare FIDEIUSOR, i i 2) Statul romn, prin Ministerul Finan elor Publice, reprezentat de Fondul Na ional de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii - S.A. IFN (denumit n continuare F.N.G.C.I.M.M.), cu sediul social n Bucure ti, str. Stefan Iulian nr.38, Sector 1, nregistrat n Registrul Comer ului sub nr. J40/10581/21.12.2001, Cod Unic de nregistrare 14367083, n Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 i n Registrul special al IFN sub nr. RSPJR-41-110030, reprezentat de _____________n calitate de _________, denumit n continuare CREDITOR, Avnd n vedere faptul ca CREDITORUL i S.C. __________S.R.L., cu sediul social n localitatea__________, Str._______, nr. _____, bloc_______, scara_____, etaj____, apartament___________, Jude ul/sectorul ___________, telefon _________, fax ______________,e-mail ____________ nmatriculat n Registrul Comer ului sub nr.__________, Cod Unic de nregistrare _________ / persoana fizica autorizata/ntreprinderea individual /ntreprinderea familial , cu sediul profesional n localitatea__________, Str._______, nr. _____, bloc_____________, scara________, etaj______, apartament_________ Jude ul/sectorul ___________, telefon _____________, fax ____________, email________________, nregistrat n Registrul Comer ului sub nr.__________________, Cod Unic de nregistrare __________________(denumit n continuare "DEBITORUL PRINCIPAL"), au ncheiat Contractul de garantare nr. ________(denumit n continuare CONTRACTUL DE GARANTARE), prin care Creditorul a acordat o garan ie n numele i n contul statului pentru linia de credit contractat n cadrul Programului Mihail Kog lniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii (denumit n continuare Programul M. Kog lniceanu) de c tre Debitorul Principal de la institu ia de credit finan atoare____________ n sum de ________ lei, pe termen de ________ luni;

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

Lund n considerare faptul c , potrivit prevederilor art.10 alin.(1) din O.U.G. nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kog lniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii, cel pu in unul dintre administratorii, ac ionarii sau asocia ii beneficiarului programului, precum i ntreprinz torul persoan fizic ce desf oar activit i economice n mod independent, autorizat potrivit legii, dup caz, n calitate de fideiusor, trebuie s garanteze prin cel pu in un angajament personal, crean ele rezultate din plata garan iilor acordate, cu renun area la beneficiul de discu iune i diviziune; ntruct, pentru a asigura ndeplinirea obliga iilor Debitorului Principal, rezultate din Contractul de garantare, Fideiusorul a convenit s -i acorde acestuia o garan ie personal (denumit n continuare GARAN IA), obligndu-se fa de Creditor n solidar cu Debitorul Principal; a intervenit prezentul contract n urm torii termeni: II. - Scopul/Obiectul contractului de fidejusiune /Suma garantat /Durata Art.1 Prezentul contract se ncheie n scopul garant rii de c tre Fideiusor, n mod irevocabil i necondi ionat a obliga iei de a restitui sumele rezultate din executarea garan iei acordate n favoarea debitorului .......................de F.N.G.C.I.M.M., n numele i n contul statului, n cadrul Programului M. Kog lniceanu, derivnd din contractul de garantare nr........................................ Art.2 Conform extrasului din baza de date a Registrului Comer ului RECOM on line, la data semn rii prezentului contract, Fideiusorul are calitatea de .................. asociat/ac ionar/administrator al beneficiarului/ persoan fizic ce organizeaz activitatea economic a beneficiarului n condi iile legii. Art.3 Fideiusorul constituie n favoarea Creditorului Garan ia, prin care garanteaz cu toate bunurile sale mobile i imobile, prezente i viitoare, inclusiv veniturile ce se vor realiza din orice activitate, ndeplinirea de c tre debitor a tuturor obliga iilor de plat derivnd din contractul de garantare. Art.4 Suma garantat de prezenta Garan ie este de__________lei, reprezentnd .......% din valoarea maxim a principalului liniei de credit acordate n condi iile Programului M. Kog lniceanu. Art.5 Fidejusorul declar c este de acord cu prevederile prezentului contract, fiind n deplin cuno tin de cauz cu privire la obliga iile care i revin n temeiul contractului de garantare i pentru a c ror executare garanteaz personal. Art.6 Fideiusorul declar i garanteaz prin prezentul Contract, c la data semn rii acestuia are capacitatea deplin de a acorda Garan ia, este solvabil, iar suma garantat poate fi acoperit n orice moment. Art.7 Garan ia va fi o garan ie continu i va r mne n vigoare pn la ndeplinirea integral i exact a tuturor obliga iilor debitorului decurgnd din contractul de garantare i/sau ale Fideiusorului din prezentul contract. III. - Con inutul contractului de fideiusiune Art.8 Prin prezentul contract, Fideiusorul se oblig n solidar cu Debitorul Principal fa de Creditor, renun nd n mod expres la beneficiul de discu iune, astfel nct Creditorul are facultatea de a urm ri direct bunurile Fidejusorului. Art.9 Garan ia constituit prin prezentul contract nu va fi prejudiciat n nici un fel de orice alt garan ie existent n prezent sau ulterioar la care e ndrept it Creditorul.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

45

Art.10 Fidejusorul renun n mod expres la beneficiul de diviziune i nu poate cere creditorului s i divid mai nti ac iunea i s o reduc la partea corespunz toare Debitorului Principal, respectiv la partea celorlal i fideiusori. Art.11 Drepturile Creditorului decurgnd din prezentul contract se completeaz cu cele prev zute de lege. Art.12 n cazul nepl ii sumei garantate sau a unei p r i din suma garantat , Creditorul va avea dreptul, f r notificarea prealabil a Fideiusorului, s treac la executarea silit a Fideiusorului conform prezentului contract, n conformitate cu legisla ia romn aplicabil . Art.13 Toate sumele rezultate din valorificarea Garan iei constituite conform prezentului contract vor fi distribuite de c tre Creditor n conformitate cu legisla ia aplicabil i orice astfel de distribuire va avea prioritate fa de orice alocare efectuat de c tre Fideiusor. IV. - For a major Art.14 For a major , a a cum este definit n doctrina juridic i jurispruden , ap r de r spundere partea care o invoc , sub condi ia notific rii celeilalte p r i n termen de 10 zile lucr toare de la apari ie i a prob rii acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comer i Industrie a Romniei. ncetarea for ei majore va fi anun at tot ntr-un termen de 10 zile lucr toare. Nendeplinirea formalit ilor de anun are a for ei majore atrage dec derea p r ii n cauz din dreptul de a o invoca . V. - Alte dispozi ii Art.15 Fideiusorul nu va fi desc rcat de obliga iile asumate prin prezentul contract pn cnd nu sunt ndeplinite integral toate obliga iile Debitorului Principal, a a cum au fost asumate prin contractul de garantare, iar prezentul contract va r mne n vigoare i va produce efecte depline pn cnd obliga iile men ionate vor fi ndeplinite. Art.16 Dac una din dispozi iile prezentului contract sau oricare parte a acestuia va deveni nevalid sau inaplicabil , celelalte dispozi ii vor r mne valabile i aplicabile n limita permis de lege. Art.17 Neexercitarea de c tre Creditor a oric rui drept sau ac iune decurgnd din prezentul contract sau orice ntrziere din partea sa n exercitarea acestora, nu va fi interpretat ca o renun are la dreptul s u. Art.18 Prezentul contract va fi guvernat i interpretat n conformitate cu legile romne. Art.19 Orice litigiu decurgnd din sau n leg tur cu prezentul contract, se va solu iona de c tre instan ele judec tore ti competente. Art.20 Prezentul contract este titlu executoriu i are valoare de nscris autentic conform prevederilor art.10 alin.(2) din O.U.G. nr. 60/2011. P r ile prezentului contract, ac ionnd prin reprezentan ii lor legal mputernici i, au semnat prezentul contract ast zi____________n 2 exemplare originale, cte unul pentru fiecare parte contractant . FIDEIUSOR Pentru CREDITOR F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N. Prin

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

Anexa nr. 5

CONTRACT DE GARAN IE REAL MOBILIAR - Programul M. Kog lniceanuNr. ______/________ ncheiat ntre: Statul romn, reprezentat de Ministerul Finan elor Publice, prin Fondul Na ional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici i Mijlocii S.A. I.F.N. (denumit n continuare F.N.G.C.I.M.M.), cu sediul social n Bucuresti, str. Stefan Iulian nr.38, Sector 1, nregistrat n registrul comer ului sub nr. J40/10581/21.12.2001, n Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR41-110174 i n Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, cod unic de nregistrare 14367083, reprezentat de Dl. ____________avnd func ia de ____________, denumit n continuare CREDITOR; i I.M.M.__________________, cu sediul social n _______________, Str._________________, nr. _______, Bl.__,Sc.____,Ap.____,Et.____, Jude ul/sectorul _________, telefon _________, fax ______________,e-mail ____________, nmatriculat la Registrul Comertului sub nr. __________, cod unic de nregistrare ____________, reprezentat legal prin dl./dna. _______________, domiciliat/ n localitatea __________, Jude ul __________, Str._____________, nr. __, bl. ____, sc.____, ap. ____, identificat/ cu B.I./CI seria __, nr. _________, eliberat de _______________la data de ___________, CNP ___________, n calitate de _______________, cont nr. _________________ deschis la institu ia de credit finan atoare____________, sucursala/agen ia____________, denumit in continuare GARANT; i _________________, cu sediul n__________________, str._________________, nr. _______, Bl.__,Sc.____,Ap.____,Et.____, Jude ul/sectorul _________, telefon _________, fax ______________,e-mail ____________nregistrat la registrul comer ului sub num rul______________, CUI____________, nregistrat n Registrul Institu iilor de Credit sub num rul__________, cont nr._________, deschis la Banca Na ional a Romniei - Central , reprezentat prin Dl./Dna. ____________, avnd func ia de _______________, n calitate de institu ie de credit finan atoare n cadrul Programului Mihail Kog lniceanu pentru ntreprinderile mici i mijlocii, denumit n continuare FINAN ATOR; ntruct:

a) Potrivit prevederilor art.9 alin.(2) din O.U.G. nr.60/2011 privind aprobarea Programului

Mihail Kog lniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii, I.M.M.-ul se oblig s constituie, conform prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele m suri pentru accelerarea reformei economice, cu modific rile ulterioare, n favoarea statului romn, reprezentat de Ministerul Finan elor Publice, o garan ie real mobiliar - gaj f r deposedare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

47

asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la institu ia de credit finan atoare, valabil pn la stingerea crean elor datorate de acesta n baza contractului de garantare, n limita liniei de credit contractate; b) Si avand in vedere Contractul de garantare nr. ___________ ncheiat ntre F.N.G.C.I.M.M., FINAN ATOR i I.M.M., care prevede obliga ia I.M.M.-ului de a constitui n favoarea F.N.G.C.I.M.M. o garan ie real mobiliar - gaj f r deposedare asupra soldurilor creditoare ale contului curent nr. ____________________ i nr._____________deschis(e) la ______________ Sucursala/Agen ia_____________ n vederea asigur rii ndeplinirii de c tre I.M.M. a obliga iei de plat a sumelor ce vor rezulta din executarea de catre FINAN ATOR a garan iei de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. n numele i n contul statului n cadrul Programului Mihail Kog lniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii (denumit n continuare Programul); a intervenit prezentul contract de garan ie real mobiliar : Cap. I. - Asigur ri i Garan ii Art. 1.1. GARANTUL asigur i garanteaz CREDITORULUI urm toarele: a) se ncadreaz n categoria I.M.M. urilor conform prevederilor Legii nr.346/2002, rep., cu modific rile i complet rile ulterioare i i desf oar activitatea n condi iile legii romne; b) semnarea i executarea prezentului contract nu contravin vreunei prevederi din actele sale constitutive i nici unei legi sau reglement ri aplicabile GARANTULUI sau angajament la care acesta este parte, prin care bunurile sale sunt angajate sau grevate de alte sarcini; c) este singurul proprietar al sumelor de bani asupra c rora se constituie prezenta garan ie; d) mpotriva sa nu exist nregistrat pe rolul instan elor judec tore ti, la data ncheierii prezentului contract, nici o cerere avnd ca temei prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven ei, cu modific rile i complet rile ulterioare. Cap. II. - Obiectul Contractului Art. 2.1 n scopul garant rii ndeplinirii ob1iga ii1or de stingere a crean elor rezultate din plata garan iei acordate de c tre CREDITOR n favoarea GARANTULUI n cadrul Programului M.Kog lniceanu, n baza Contractului de garantare nr. _________, prin prezentul contract, cu respectarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele m suri pentru accelerarea reformei economice, cu modific rile ulterioare, GARANTUL, n calitate de proprietar, consimte i constituie necondi ionat n favoarea CREDITORULUI, un drept de garan ie real mobiliar f r deposedare gaj asupra soldurilor creditoare, respectiv asupra sumelor de bani prezente i viitoare din contul s u nr. ___________________ ____________ i nr_______________, deschis(e) la __________ Sucursala/Agen ia i care se vor deschide la FINAN ATOR. Art. 2.2. Obliga ia maxim garantat prin prezentul Contract este n valoare de _________LEI, reprezentnd ..............% din principalul liniei de credit garantate conform Contractului de garantare nr. _____________, contractat de GARANT n cadrul Programului M. Kog lniceanu.

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

Art.2.3. Dreptul de garan ie, astfel cum este acesta constituit prin prezentul contract, este accesoriu obliga iei garantate, n toat ntinderea sa, al turi de garan ia personal constituit de fideiusorul/fideiusorii...................... Art. 2.4. Disponibilit ile din conturile curente constituie garan ie n favoarea CREDITORULUI pn la momentul la care obliga iile GARANTULUI fa de CREDITOR vor fi lichidate integral i n totalitate. Cap.IIL - Obliga iile GARANTULUI Art. 3.1. Prin prezentul contract, GARANTUL se oblig : a) s suporte toate cheltuielile aferente nscrierii i radierii la Arhiva Electronic de Garan ii Reale Mobiliare a prezentului contract; b) s nu constituie nici o alt sarcin asupra conturilor ce reprezint obiectul garan iei reale mobiliare cu exceptia garan iei constituite n favoarea FINAN ATORULUI, propor ional cu procentul de garantare. Garan ia real mobiliar se va constitui i nscrie concomitent, avnd acela i rang, att n favoarea statului romn, ct i n favoarea finan atorului, i va avea rang prioritar n raport cu celelalte garan ii constituite i nscrise de al i creditori asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de beneficiar la finan ator. Sumele realizate n urma execut rii garan iei se vor distribui de c tre Finan ator propor ional cu procentul de Garantare; c) s nu transfere sau s nu dispun n nici un alt mod dreptul de proprietate asupra sumelor de bani; d) s nu se opun urm ririi i execut rii silite; e) s recunoasc dreptul FINAN ATORULUI de a debita soldurile creditoare ale conturilor sale curente identificate la art.2.1. din prezentul contract n vederea recuper rii de c tre CREDITOR a crean ei rezultate din plata garan iei. Art.3.2 GARANTUL, prin reprezentan ii s i legali, acord FINAN ATORULUI un mandat necondi ionat i irevocabil pentru a debita soldurile creditoare ale conturilor curente identificate la art.2.1. din prezentul contract, n vederea recuper rii crean ei rezultate din plata garan iei i a accesoriilor acesteia, n elegnd i acceptnd ca debitarea conturilor curente s se efectueze direct i f r alte formalit i prealabile. Cap. IV. - Alte asigur ri Art. 4.1. GARANTUL va semna i va da toate asigur rile, actele, nscrisurile i va ndeplini toate procedurile pe care FINAN ATORUL le poate cere pentru: a) perfectarea sau protejarea garan iei constituite prin acest Contract; b) men inerea sau protejarea oric ruia dintre drepturile CREDITORULUI conform prezentului contract sau a oric rui alt contract ncheiat ntre FINAN ATOR, CREDITOR i GARANT n cadrul Programului; c) exercitarea oric rei puteri, autorit i sau libert i cu care CREDITORUL i FINAN ATORUL sunt investi i prin legisla ia aplicabil Programului.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

49

Cap. V. Alte clauze Art. 5.1. CREDITORUL accept constituirea acestei garan ii pentru garantarea obliga iilor asumate de statul romn, reprezentat de Ministerul Finan elor Publice, prin FNGCIMM, conform Contractului de garantare nr. __________ ncheiat ntre F.N.G.C.I.M.M., FINAN ATOR i GARANTUL I.M.M.. Art.5.2.CREDITORUL mandateaz reprezentan ii legali ai FINAN ATORULUI n vederea efectu rii formalit ilor de nscriere/radiere a prezentului contract n Arhiva Electronic de Garan ii Reale Mobiliare. Art. 5.3. FINAN ATORUL se oblig ca n cazul n care GARANTUL va deschide alte conturi la s n tiin eze n scris CREDITORUL n termen de 5 zile de la data deschiderii contului n vederea ncheierii unui act adi ional la prezentul contract. Art.5.4. De la data transmiterii cererii de plat a garan iei n conformitate cu prevederile art. 23 din HG nr.682/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kog lniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii, FINAN ATORUL are obliga ia de a indisponibiliza orice sume existente n contul afectat garan iei reale mobiliare, pn la concuren a soldului garan iei solicitat la plat . Art. 5.5. GARANTUL se oblig s suporte costurile aferente pentru transferul sumelor din contul asupra c ruia s-a constituit garan ia real mobiliar n contul CREDITORULUI. Art. 5.6. Prezentul contract constituie titlu executoriu n conformitate cu dispozi iile art.17 din Titlul VI din Legea nr. 99/1999. n temeiul acestuia, CREDITORUL este ndrept it, n cazul n care va trece la executarea silit a prezentei garan ii, s se ndestuleze direct din suma de bani afectat garan iei. Art. 5.7. N CAZ DE NEEXECUTARE, CREDITORUL POATE FOLOSI MIJLOACELE PROPOPRII PENTRU LUAREA N POSESIE A BUNULUI AFECTAT GARAN IEI. Art.5.8. Clauzele prezentului contract se completeaz n mod corespunz tor cu dispozi iile Legii nr.99/1999, Titlul VI, cu modific rile i complet rile ulterioare, referitoare la regimul juridic al garan iilor reale mobiliare, precum i cu cele ale legisla iei aplicabile Programului M.Kog lniceanu. Art.5.9. n cazul unor modific ri ale contractului de credit, respectiv ale contractului de garantare, care vor face obiectul unor acte adi ionale la acestea, efectele prezentului contract de garan ie real mobiliar se extind i asupra acestora. Art.5.10. Orice litigiu n scut din prezentul contract este de competen a instan elor de la sediul Ministerului Finan elor Publice. Art.5.11. n cazul ndeplinirii integrale a obliga iei garantate, FINAN ATORUL va solicita operatorului de la Arhiva Electronic de Garan ii Reale Mobiliare s fac men iune despre stingerea garan iei n arhiv . Art. 5.12. Prezentul contract intr n vigoare la data ncheierii i nceteaz odat cu ndeplinirea integral a obliga iilor garantate, respectiv la data comunic rii de c tre CREDITOR a deciziei de respingere a cererii de plat a FINAN ATORULUI n conformitate cu dispozi iile art.24 alin. (3) din H.G. nr.682/2011. ncheiat ast zi ____________, n 3 exemplare, cte unul pentru fiecare parte contractant . CREDITOR, FINAN ATOR, GARANT,

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

Anexa nr. 6

nscris nr. ..... din data de ......................... C tre .................................................................*) Spre tiin .........................................................**) ntruct la scaden a din data de .....................beneficiarul ....................................................***), cu sediul social n localitatea ..............................., str. ...................... nr. ............. bloc .... scara ...... etaj ..... apartament ................ sector/jude .............................. telefon ................ fax ..........................e-mail........................, nregistrat la Registrul Comer ului sub nr. ...................., cod unic de nregistrare ............................ i a fost executat garan ia acordat prin Contractul de garantare nr. ........... din data de ................, s-a ntocmit, n temeiul art. 25 alin.(2)din Hot rrea Guvernului nr. 682/2011 privind aprobarea normelor metodologice de implementare a programului Mihail Kog lniceanu pentru ntreprinderile mici i mijlocii, prezentul nscris prin care s-au individualizat urm toarele sume de plat : Natura Scaden a obliga iei obliga iei bugetare bugetare*****) Nr. contractului de garantare a liniei de credit garantate acordate n cadrul Programului M. Kog lniceanu Cuantumul sumei datorate-

Sumele men ionate mai sus se achit n contul .......................... . Pe documentul de plat se indic n mod obligatoriu i num rul contractului de garantare a liniei de credit. n cazul nepl ii sau al neprezent rii dovezii efectu rii acesteia, organele fiscale competente ale Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal vor proceda la aplicarea procedurii de executare silit , prev zut de Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

51

complet rile ulterioare, n temeiul contractului de garantare care, potrivit dispozi iilor art. 12 alin. (10) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kog lniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii, constituie titlu executoriu. Pentru orice nel muriri sau obiec ii n leg tur cu acest nscris se poate contacta persoana al c rei nume figureaz mai sus, la sediul nostru sau la num rul de telefon men ionat. Data emiterii: Director, Nume i prenume .............. Semn tura .............. L.S.

___________ *) Organul fiscal competent al Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal . **) Se vor completa elementele de identificare ale debitorului i adresa acestuia. ***) Denumirea debitorului. ****) Se completeaz denumirea institu iei de credit finan atoare care a acordat linia de credit garantat n cadrul Programului Mihail Kog lniceanu pentru ntreprinderi mici i mijlocii. *****) Se completeaz data pl ii garan iei de c tre MFP.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72 Tiparul: Monitorul Oficial R.A. Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 629 bis/2.IX.2011 conine 52 de pagini. Preul: 20,80 lei

&JUYDGY|589001]
ISSN 14534495

Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.