Sunteți pe pagina 1din 62

IMPOZITARE

Bucuresti 2002

1
La elaborarea textelor acestor bosuri au contribuit:
Experti:
ILEANA PASCAL
STEFAN DEACONU
CODRU VRABIE
NICULAE FABIAN

Supervizare:
AUREL CIOBANU - DORDEA
ELENA SIMINA TANASESCU

În cadrul proiectului
„Campanie de informare a functionarilor publici privind
continutul acquis-ului comunitar“
au fost elaborate brosuri privind primele
15 capitole de negociere.

© CRJ 2002

ISBN 973-8338-59-x

2
Lista capitolelor în care este împartit acquis-ul comunitar,
în vederea negocierilor cu statele care adera
la Uniunea Europeana
Capitolul 1: Libera circulatie a marfurilor
Capitolul 2: Libera circulatie a persoanelor
Capitolul 3: Libera circulatie a serviciilor
Capitolul 4: Libera circulatie a capitalului
Capitolul 5: Dreptul societatilor comerciale
Capitolul 6: Politica în domeniul concurentei
Capitolul 7: Agricultura
Capitolul 8: Pescuitul
Capitolul 9: Politica în domeniul transporturilor
Capitolul 10: Impozitare
Capitolul 11: Uniune economica si monetara
Capitolul 12: Statistica
Capitolul 13: Politici sociale si ocuparea fortei de munca
Capitolul 14: Energie
Capitolul 15: Politica industriala
Capitolul 16: Întreprinderi mici si mijlocii
Capitolul 17: Stiinta si cercetare
Capitolul 18: Educatie, formare profesionala si tineret
Capitolul 19: Telecomunicatii si tehnologia informatiilor
Capitolul 20: Cultura si politica în domeniul audiovizualului
Capitolul 21: Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale
Capitolul 22: Protectia mediului înconjurator
Capitolul 23: Protectia consumatorilor si a sanatatii
Capitolul 24: Justitie si afaceri interne
Capitolul 25: Uniune vamala
Capitolul 26: Relatii externe
Capitolul 27: Politica externa si de securitate comuna
Capitolul 28: Control financiar
Capitolul 29: Dispozitii financiare si bugetare
Capitolul 30: Institutii
Capitolul 31: Diverse

3
ABREVIERI

CE Comisia Europeana
CEE Comunitatea Economica Europeana
JOCE Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene
TVA Taxa pe valoarea adaugata
UE Uniunea Europeana
UEM Uniunea Economica si Monetara

4
Actele normative adoptate la nivel comunitar

Tratatele constitutive (versiunile republicate, în urma modificarilor


si completarilor, ale Tratatului instituind Comunitatea Europeana si
Tratatului asupra Uniunii Europene), legislatia în vigoare, legislatia
în pregatire, precum si hotarârile recente pronuntate de Curtea
Europeana de Justitie se regasesc în cadrul bazei de date cu acces
gratuit EUR-Lex de pe serverul Europa (www.europa.eu.int/eur-lex).

În temeiul si în conformitate cu dispozitiile tratatelor constitutive,


institutiile UE cu competente în procesul legislativ adopta, în esenta,
urmatoarele acte normative:
• Regulamentele sunt actele care au caracter obligatoriu de la data
intrarii lor în vigoare atât pentru statele membre, cât si pentru
persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul acestora.
Regulamentele se aplica direct pe teritoriul statelor membre, carora le
este interzis sa adopte masuri de transpunere sau orice alte masuri
care ar putea îngradi aplicarea lor directa. Daca în text nu este
precizata data intrarii în vigoare, aceasta va fi reprezentata de cea de
a 20-a zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunitatilor
Europene.
• Directivele sunt actele care stabilesc numai obiective obligatorii
pentru statele membre, lasând la latitudinea acestora modalitatile de
atingere a lor. În text este precizata data pâna la care statele membre
trebuie sa adopte masurile de adaptare la directiva în cauza.
Directivele se aplica si ele direct pe teritoriul statelor membre, dar
numai dupa expirarea termenului de transpunere.
• Deciziile sunt actele cu caracter obligatoriu doar pentru statele
membre sau persoanele juridice carora le sunt adresate. Unele au
caracter individual (având un singur destinatar sau un numar limitat
de destinatari), iar altele au caracter general (sunt obligatorii pentru
toate statele membre si pentru persoanele fizice si juridice aflate pe
teritoriul acestora).

5
• Recomandarile, rezolutiile si avizele sunt acte fara caracter
obligatoriu, jucând rolul de instrumente indirecte pentru apropierea
legislatiilor si practicilor nationale.
• Acordurile si conventiile sunt întelegeri în forma scrisa supuse
dreptului international dar încheiate fie de catre Comunitati cu state
terte, fie de catre acestea si statele membre cu state terte, fie numai
între statele membre, în conformitate cu competentele stabilite prin
tratatele constitutive.
Într-o serie de domenii, în afara actelor normative mai sus aratate,
institutiile Uniunii adopta si alte acte cu caracter obligatoriu. Acestea
vor fi aratate si explicate în cadrul prezentarii domeniilor respective.

Baza de date EUR-Lex permite regasirea tuturor actelor legislative în


vigoare sau în pregatire prin intermediul mai multor facilitati de cautare :
1. Indexul analitic al directorului de legislatie (regasirea legislatiei
în functie de domeniu);
2. Indexul alfabetic al directorului de legislatie (regasirea legislatiei
dupa termeni cheie ordonati alfabetic);
3. Cautare dupa numarul Jurnalului Oficial în care s-a publicat actul
legislativ;
4. Cautare dupa numarul actului legislativ (cu ajutorul unui cod
format automat de catre facilitatea de cautare);
5. Cautare dupa cuvinte cheie în text.
Toate aceste facilitati de cautare usureaza considerabil regasirea
unui act legislativ sau a actelor legislative încadrate la un anumit
domeniu. Pentru identificarea acquis-ului comunitar pe capitole cea
mai utila facilitate este indexul analitic al directorului de legislatie
(cuprinde 20 de capitole, fiecare fiind împartit cel putin pe
subcapitole).

6
CUPRINS

I.Introducere .....................................................................................9
II.Acquis-ul comunitar în domeniul impozitarii ..............................10
1.Temeiul juridic ...................................................................... 10
2.Obiective .............................................................................. 11
3.Impozitarea directa................................................................ 12
4.Impozitarea indirecta ............................................................. 14
a) Taxa pe valoarea adaugata ............................................... 14
b) Accize ............................................................................ 15
5.Cooperare administrativa si asistenta reciproca........................ 16
6.Programul Fiscalis ................................................................. 17
7.În perspectiva........................................................................ 17
III.Transpunerea acquis –ului comunitar în România.....................18
1. Impozitarea directa .......................................................... 18
2. Impozitarea indirecta ....................................................... 19
a) Taxa pe valoarea adaugata ............................................... 19
1. Sfera de aplicabilitate................................................20
1.1.Persoane impozabile ..................................................20
1.2. Activitati impozabile .................................................20
2. Locul operatiunilor impozabile ..................................21
3. Cota de impozitare....................................................21
4. Baza de impozitare ...................................................21
5. Deduceri..................................................................21
6. Plata TVA ...............................................................21
b) Accize ............................................................................ 22
3.Cooperare administrativa si asistenta reciproca........................ 23
a) Armonizarea legislatiei..................................................... 23
b) Capacitatea administrativa................................................ 23
4.În perspectiva........................................................................ 24
Calendarul de aliniere a operatiunilor scutite de la plata TVA:... 25
Calendarul de aliniere a operatiunilor supuse cotei zero de TVA:26

7
Calendarul de introducere în legislatia nationala a unor scutiri
prevazute de Directiva 77/388 si care nu sunt prevazute în legislatia
nationala............................................................................ 26
Calendar de armonizare cu prevederile Directivei 77/388/CEE .. 26
Calendar de aliniere a scutirilor de la plata accizelor în
conformitate cu prevederile directivelor comunitare.................. 27
Calendar pentru armonizarea legislatiei nationale cu acquis-ul
comunitar în domeniul accizelor............................................ 27
Impozitare directa ............................................................... 28
Impozitare indirecta – TVA ................................................... 28
Impozitare indirecta – accize................................................. 28
ANEXA
Legislatia comunitara relevanta în domeniul liberei circulatii a
marfurilor......................................................................................30

8
I. Introducere
Impozitarea este un instrument important al suveranitatii nationale,
deoarece daca nu ar avea venituri, guvernele nu ar putea sa-si puna în
aplicare politicile în anumite domenii. În acelasi timp, ca instrument de
reglare economica, impozitarea poate fi folosita la influentarea
consumului, la încurajarea economisirii sau la ajustarea modului de
organizare a societatilor comerciale.

Politica în domeniul impozitarii este esentiala pentru toate statele


membre, iar actiunile unei tari pot avea impact nu numai în acea tara dar
si in tarile învecinate. Din acest motiv, în piata unica a Uniunii Europene,
statele membre trebuie sa coopereze si nu sa întreprinda actiuni în directii
diferite.

În vederea stabilirii pietei interne, sistemul taxelor de consum trebuie sa


fie cât mai neutru posibil. Acolo unde rambursarile de impozite asupra
bunurilor de consum dintr-un stat în altul au fost mai mari decât cele
platite în mod obisnuit, acestea au actionat ca subventii pentru export,
motiv pentru care Comunitatea a adoptat taxa pe valoarea adaugata
(TVA). La momentul introducerii taxei pe valoarea adaugata statele
membre puteau sa-si fixeze propriile taxe.

Prin introducerea pietei comune, consumatorii pot sa-si procure bunuri


din unul sau mai multe state membre si sa le aduca în propria tara fara a
mai plati taxele vamale. Diferentele între ratele de impozitare ale
diferitelor marfuri între tari diferite tindeau sa influenteze activitatile
comerciale, producând distorsiuni între productia si distribuirea
marfurilor, având repercusiuni de ordin social. Mai mult, pentru a reduce
povara fiscala, unii cetateni ca si unele companii îsi mutau resedinta
într-un alt stat membru, în care regimul fiscal era mai tolerant.
Diferentele dintre ratele de impozitare ca si „migrarea” facuta în functie
de regimul fiscal au condus la o concurenta între statele membre în ceea
ce priveste impozitarea. Acest lucru a trebuit analizat din punct de vedere
legislativ si economic, în statele membre si în Uniunea Europeana, prin
9
examinarea politicilor nationale si comunitare si a tipurilor si sistemelor
de impozitare.

Integrarea în Uniunea Europeana, introducerea monedei unice, ca si


interactiunile si influentele celor 15 sisteme de impozitare din statele
membre necesita o analiza profunda a acestor sisteme si, pe cât posibil, o
administrare comuna.

Nevoile sociale în continua schimbare, precum si cresterea mediei de


viata a populatiei din Uniunea Europeana, reprezinta provocari ce
depasesc granitele nationale. Statele membre ca si UE trebuie sa le faca
fata prin luarea unor decizii comune, în care sistemele de impozitare
proprii fiecarui stat sa fie armonizate cu aceste decizii, astfel încât:
- sa asigure ca politica impozitarii dintr-un stat membru nu are un
impact nedorit asupra altui stat membru;
- sa asigure o suveranitate reala cetatenilor Uniunii Europene si
reprezentantilor acestora, suveranitate manifestata prin actiuni
comune ale statelor membre.

II. Acquis-ul comunitar în domeniul impozitarii


1. Temeiul juridic
Activitatea în domeniul general al impozitarii poate fi justificata prin
obiectivul general al Tratatului Comunitatii Europene, exprimat în
Articolul 3, si anume acela de a elimina "taxele vamale si orice alte
masuri cu efect echivalent" între statele membre, de a "asigura
nedistorsionarea concurentei pe piata comuna". Articolul 93 (99) se refera
exclusiv la impozitele indirecte (TVA si accize). Masurile privind alte
domenii de impozitare se adopta, în general, pe baza Articolului 94 (100)
[completat cu Articolele 96 (101) si 97 (102)], care se refera la masurile
de prevenire a distorsiunilor pietei. Articolul 293 (220) recomanda de
asemenea semnarea tratatelor de evitare a dublei impuneri.

10
Articolul 104 (104c) al Tratatului Comunitatii Europene, amendat la
Maastricht în 1992, impune statelor membre participante la Moneda
Unica sa "evite deficite guvernamentale excesive", prevazând penalitati
pentru nerespectarea acestei cerinte. Tarile neparticipante la moneda
unica trebuie sa încerce si ele sa evite deficitele excesive.

2. Obiective
Crearea Pietei Unice si finalizarea Uniunii Monetare si Economice au
condus la initiative comunitare noi în domeniul impozitelor si taxelor.
Eliminarea restrictiilor privind libera circulatie a capitalurilor a provocat
temeri in sensul ca bazele de impozitare nationale ar putea fi erodate de
concurenta în materie fiscala, aceasta conducând la o deplasare a sarcinii
fiscale de la capital catre forta de munca, cu consecinte nefaste asupra
ocuparii fortei de munca si a protectiei sociale.

Drept urmare, Comunitatea urmareste o serie de obiective atunci când


construieste politica generala de impozitare:
- Un prim obiectiv pe termen lung a fost prevenirea diferentelor
între cotele impozitelor indirecte si ale sistemelor de impozitare
ce pot introduce distorsiuni ale concurentei în interiorul pietei
unice. Acesta este scopul Articolului 93 (99) privind taxele si
accizele.

- În ceea ce priveste impozitarea directa, cadrul legal existent este


reprezentat, în general de acordurile bilaterale dintre statele
membre. Obiectivul Comunitatii în acest domeniu a fost de
„eliminare a ambiguitatilor legislative” ce conduceau la
evaziunea fiscala. Un alt obiectiv legat de impozitarea directa a
fost acela de evitare a dublei impuneri.

- Orientarile recente în directia unei politici de impozitare


generala, au avut ca obiectiv prevenirea efectelor negative ale concurentei
fiscale, în special a „migrarii” bazelor de impozitare nationale, ca urmare
a firmelor ce-si muta sediul în alt stat în cautarea celui mai favorabil
regim fiscal. Chiar daca o astfel de concurenta poate avea efecte benefice
11
prin limitarea guvernelor de „a impozita si a cheltui”, totusi ea
denatureaza structura impozitului. Studiile efectuate în ultimii ani au
aratat ca raportul dintre impozitul total si impozitul pe capital (dobânzi,
dividende, impozite corporative) a scazut, în timp ce raportul dintre
impozitul total si cel pe forta de munca (cum ar fi sarcinile sociale) a
crescut.

- Prevederile Tratatului de la Maastricht cu privire la Uniunea


Monetara si Economica dau o noua dimensiune politicii de impozitare
generala prin limitarea stricta a posibilitatii guvernelor de a finanta
cheltuielile publice prin împrumuturi. Pactul pentru Stabilitate si
Dezvoltare prevede ca statele membre cu deficit bugetar mai mare de 3%
sa constituie depozite nepurtatoare de dobânda care se transforma în
amenzi nerambursabile în cazul în care nu se reuseste reducerea
deficitului. Obiectivul general este ca bugetele statelor membre sa se
mentina în echilibru de-a lungul ciclului economic, motiv pentru care
orice crestere a cheltuielilor publice va fi finantata prin cresterea
impozitelor.

Cu toate ca aceste obiective au fost general acceptate, guvernele nationale


au fost reticente în a face pasi importanti în vederea armonizarii
sistemului de impozitare în cadrul Comunitatii. Din acest motiv, toate
masurile privind impozitarea trebuie adoptate de Consiliul Uniunii
Europene în unanimitate.

3. Impozitarea directa
Daca impozitele indirecte necesita un grad mare de armonizare dat fiind
efectul acestora asupra liberei circulatii a marfurilor si serviciilor, nu
acelasi lucru se poate spune despre impozitele directe. Acesta este
motivul pentru care Tratatul Comunitatii Europene nu specifica în mod
expres alinierea acestor impozite si, în virtutea principiului subsidiaritatii,
lasa libertatea statelor membre de a face reglementarile necesare. Totusi,
acolo unde impozitarea directa are impact asupra liberei circulatii a
marfurilor, serviciilor, persoanelor si capitalurilor, ca si asupra dreptului
de stabilire a indivizilor sau a societatilor, statele membre trebuie sa
12
stabileasca un sistem de impozitare la nivel national care sa respecte
aceste drepturi fundamentale, conform Articolelor 94 si 308 ale
Tratatului.

Aparitia unor situatii speciale, cum ar fi dubla impozitare sau activitatile


economice transfrontaliere, a impus adoptarea unor masuri legislative
comune tuturor statelor membre, masuri aplicabile în special companiilor.
Adoptarea acestor masuri se face de catre Consiliu, în unanimitate. Ele au
fost initiate în 1990 si sunt materializate prin doua directive si o
conventie. Directiva 90/435/CEE se refera la abolirea dublei impuneri a
profitului distribuit între societatile–mama aflate în unul din statele
membre si filialele acestora aflate într-un alt stat membru. Directiva
90/434/CEE reduce povara fiscala ce poate împiedica reorganizarea
societatilor, iar Conventia (90/436/CEE), bazata pe Articolul 239 al
Tratatului introduce o procedura arbitrara de evitare a dublei impuneri
privind ajustarea profitului dintre întreprinderi asociate aflate în state
membre diferite.

În 1997 a fost adoptat un pachet de masuri, denumit si „pachetul de


masuri privind impozitarea” sau „pachetul Monti”, care are în vedere:
- combaterea concurentei în domeniul impozitarii;
- eliminarea distorsiunilor de pe piata unica;
- reorientarea tendintei crescânde de impozitare a muncii printr-un
sistem de impozitare orientat spre forta de munca.

Acest pachet de masuri consta în:


a. Cod de conduita pentru impozitarea afacerilor, cod ce
reprezinta vointa comuna a statelor membre, chiar daca nu este un
instrument legal. Conform acestui cod, statele membre vor combate
concurenta în domeniul impozitarii si vor evita introducerea unor
masuri care sa aibe ca efect concurenta în acest domeniu. Mai mult,
a fost stabilit un sistem de schimb de informare asupra masurilor
fiscale si o evaluare a acestui sistem.

13
b. Masuri de înlaturare a distorsiunilor rezultate din impozitarea
veniturilor provenite din economii prin care se stabileste un nivel
minim de impozitare a dobânzilor;
c. Impozitarea platii dobânzilor si a redeventelor între societatile
situate în diferite state membre;
d. Ajutoare fiscale din partea statului. Masura consta în publicarea
unui ghid privind regulile referitoare la acordarea de ajutoare
fiscale.

4. Impozitarea indirecta
Începând cu 1992, prin eliminarea taxelor de frontiera si a formalitatilor
vamale de la granitele dintre statele membre, impozitarea indirecta a
suferit schimbari decisive, prin introducerea unor noi reguli privind
accizele si prin reglementarile intra-comunitare privind taxa pe valoarea
adaugata.

a) Taxa pe valoarea adaugata


Legislatia referitoare la taxa pe valoarea adaugata (TVA) este complexa.
Principalul izvor de drept îl reprezinta Directiva 77/388/CEE privind
sistemul comun de aplicare a acestei taxe, denumita si „Directiva a Sasea
referitoare la TVA”. Directiva se aplica pe teritoriul tarilor ce fac parte
din comunitate (principiul teritorialitatii) si cuprinde reglementari
privind: persoanele impozabile, tranzactiile impozabile, ca si exceptiile si
scutirile (atât pentru marfuri, cât si pentru servicii), locul operatiunilor
impozabile, cotele standard de impozitare (care sunt aceleasi, atât pentru
marfuri cât si pentru servicii), deducerile si modul de calculare a acestora,
persoanele responsabile de plata TVA (inclusiv obligatiile persoanelor
impozabile si reglementarile aplicabile unor cazuri speciale, cum ar fi
fermierii sau agentiile de turism).

Directiva s-a aplicat gradual, având etape tranzitorii pentru fiecare stat
membru si a condus la simplificarea sistemului de aplicare al TVA,
facând distinctie între vânzarile între persoane supuse impozitarii, vânzari
catre persoane fizice sau vânzari catre comerciantii scutiti de TVA .

14
Introducerea pietei comune, la 1 ianuarie 1993, a avut ca efect
modificarea directivei, prin suplimentarea acesteia cu Directiva
91/680/CEE privind abolirea frontierelor fiscale. Conform noilor
reglementari (Directiva 92/77/CEE privind aproximarea cotelor de TVA),
statele membre aplica o cota standard de TVA de minim 15% (Directiva
99/49/CE) si au posibilitatea de a aplica maxim doua cote reduse (de
minim 5%) pentru anumite marfuri sau servicii de natura sociala sau
culturala. Aceeasi directiva autorizeaza statele membre sa fixeze, pe timp
limitat, cote zero sau sub 5% pentru anumite produse. Limitarea, ca
durata, este reglementata de Directiva 2001/04/CE.

Aplicarea taxei pe valoarea adaugata unor marfuri speciale, cum ar fi


antichitatile sau anumite articole de colectie este reglementata de
Directiva 94/5/CE, iar Directiva 98/80/CE stabileste regulile de vânzare a
monezilor de aur ce nu sunt de interes numismatic. Ultimele reglementari
pentru serviciile de radio si televiziune si cele de telecomunicatii se
regasesc în Directivele 99/59/CE si 2002/38/CE. Aparitia comertului
electronic (e-commerce) a condus la noi reglementari în aplicarea taxei
pe valoarea adaugata, reglementari ce sunt cuprinse în Directiva
2000/38/CE si 2002/792/CE privind cooperarea administrativa.

b) Accize
Principiul ce sta la baza aplicarii accizelor este ca acestea se aplica în tara
în care are loc consumul.

Reglementarile generale se refera la produsele ce fac obiectul accizelor si


la detinerea, circulatia si monitorizarea acestor produse (Directiva
92/12/CEE). Aceste reglementari, aplicabile de la 1 ianuarie 1993, stau la
baza unei strategii privind aproximarea cotelor impozitelor, armonizarea
structurii impozitelor si stabilirea cadrului general privind detinerea si
circulatia produselor. Reglementarile se aplica bauturilor alcoolice,
produselor prelucrate din tutun si uleiurilor minerale si permit circulatia
acestor produse în statele membre, accizele fiind platite de cumparatorul
final la cotele stabilite de statul membru în care are loc consumul.

15
Cotele minime ale accizelor aplicate alcoolului si bauturilor alcoolice,
tigaretelor si produselor prelucrate din tutun altele decât tigaretele sunt
reglementate de Directivele 92/87CEE, 92/79/CEE si 92/80/CEE. Tinând
cont de functionarea pietei interne si valorile reale ale acestor cote, la
fiecare doi ani, Consiliul reexamineaza cotele minime si poate impune
noi reglementari. În acest sens, ultima reglementare privind stabilirea
cotelor minime a avut loc în februarie 2002 (Directiva 2002/10/CE).

În ceea ce priveste uleiurile minerale, Directiva 92/82/CEE


reglementeaza cotele accizelor aplicate acestor produse. Pentru
respectarea mediului înconjurator, Comisia promoveaza folosirea
produselor energetice din surse regenerabile, în acest sens formulând
doua propuneri, una referitoare la reducerea accizelor pentru
combustibilii produsi din surse agricole (biocombustibili) si o a doua,
referitoare la armonizarea impozitarii indirecte a produselor energetice.

Armonizarea structurii impozitelor este o alta latura a strategiei amintite


mai sus. Prin aceasta armonizare se urmareste stabilirea unui sistem
comun privind capacitatea de impozitare, metodele de colectare, scutirile
si termenele de plata. Directivele ce armonizeaza structura accizelor sunt
92/83/CEE (pentru alcool si bauturi alcoolice), 92/79/CEE (pentru
tigarete), 95/59/CEE (referitoare la tutun) si 92/81/CEE (privind uleiurile
minerale).

Detinerea, circulatia si monitorizarea produselor supuse accizelor este


reglementata de Directiva 92/12/CEE. Pentru o mai buna monitorizare a
produselor supuse accizelor, Comisia a înaintat o propunere referitoare la
introducerea unui sistem computerizat al documentelor administrative ce
însotesc aceste produse. Se prevede ca sistemul sa poata fi dezvoltat si
implementat într-o perioada de cinci ani.

5. Cooperare administrativa si asistenta reciproca


În scopul prevenirii si evitarii evaziunii fiscale si în vederea facilitarii
schimburilor de informatii relevante referitoare la evaluarea corecta a
impozitului pe venit si pe capital, autoritatile competente din statele
16
membre se ajuta reciproc. Reglementarea asistentei reciproce în domeniul
impozitarii directe si indirecte se regaseste în Directiva 77/799/CEE si
Directiva 92/218/CEE.

Pentru întarirea cooperarii administrative si a asistentei reciproce,


Comisia a facut o propunere ce urmareste combinarea celor doua
directive. Noua propunere (COM (2001) 294/1) prevede drepturile si
obligatiile partilor implicate în cooperarea si asistenta reciproca si
procedurile ce ar trebui urmate, având ca obiectiv crearea sinergiilor între
administratiile nationale implicate în impozitare si cooperarea acestora,
ca si cum ar face parte dintr-o administratie unica. În prezent, propunerea
este trimisa spre examinare Parlamentului European.

6. Programul Fiscalis
Decizia 888/98/CE instituie un program de actiune, denumit Fiscalis,
destinat îmbunatatirii functionarii sistemului de impozitare indirecta. Prin
acest program se urmareste o mai buna cooperare între statele membre si
Comisie si îmbunatatirea practicilor administrative, prin familiarizarea
înaltilor functionari nationali cu diferite tipuri de frauda si dezvoltarea
metodelor de prevenire, detectare si investigare bazate pe analiza riscului.
Dezvoltarea programului se face prin organizarea de schimburi de
informatii si experienta, organizarea de seminarii, organizarea de
controale multilaterale sau prin actiuni de pregatire a personalului.

Alte doua decizii (Decizia 98/467/CE si Decizia 98/532/CE) vin în


sprijinul programului de actiune mentionat. Dat fiind ca Decizia
888/98/CE este aplicabila pe perioada 1998 – 2002, Comisia a înaintat
propunerea de continuare a programului Fiscalis pe perioada 2002 –
2007.

7. În perspectiva
În mai 2001 Comisia Europeana a prezentat strategia referitoare la
viitoarea politica de impozitare în Uniunea Europeana. Prin aceasta
strategie, politica de impozitare va fi in concordanta cu obiectivele

17
generale ale politicii Uniunii Europene, cum ar fi obiectivul stabilit de
Consiliul European de la Lisabona de a face ca economia Uniunii
Europene sa fie cea mai competitiva din lume pâna în anul 2010. O
coordonare a impozitarii ar putea ajuta Statele Membre ca acest obiectiv
sa fie atins, în mod special armonizarea legislatiei referitoare la TVA si
la accize.

Comisia intentioneaza sa acorde mai multa atentie problemelor


referitoare la impozitare cu care se confrunta cetatenii si întreprinderile ce
functioneaza în cadrul Comunitatii. În curând se vor face propuneri de
coordonare a actiunilor pentru evitarea obstacolelor si ineficientelor
privind impozitarea întreprinderilor si vor fi prezentate rapoarte privind
impozitarea alcoolului si a vehiculelor. În ceea ce priveste statele membre
în care regulile si procedurile nationale de impozitare contravin
obiectivelor Tratatului Comunitatii Europene, Comisia intentioneaza sa
fie mai activa si sa propuna actiuni legislative si recomandari de
cooperare.

III. Transpunerea acquis–ului comunitar în


România
România a deschis Capitolul 10 – „Impozitare” în anul 2001, când
documentul de pozitie aferent a fost comunicat oficial Consiliului UE, iar
negocierile au fost deschise în cadrul Conferintei de Aderare din data de
23 octombrie 2001. În urma primirii Pozitiei Comune a UE, autoritatile
române au elaborat documentul de pozitie complementar, care a fost
transmis Comisiei Europene în luna ianuarie 2002 pentru consultari
informale. Documentul de pozitie complementar va fi completat, conform
observatiilor Comisiei Europene si concluziilor consultarilor tehnice.

1. Impozitarea directa
Impozitul pe profit este reglementat prin Ordonanta Guvernului (OG)
nr.70/1994, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta de

18
urgenta (OUG) nr.217/1999, aprobata prin Legea nr. 189/2001. OG nr.
70/1994 asigura armonizarea partiala cu prevederile directivei
90/434/CEE referitor la determinarea profitului impozabil în cazul
fuziunilor, divizarilor sau al aportului de active.

Cresterea cotei de impozit pe profit aferenta activitatilor de export este


prevazuta de OUG nr.163/2001, intrata în vigoare de la 1 ianuarie 2002.

Directiva 90/435/CEE privind impozitarea societatilor-mama si a


filialelor acestora care se afla în state membre diferite este partial
armonizata. Astfel, exista prevederi în OG nr. 70/1994 care asigura
neimpunerea veniturilor de natura dividendelor primite din strainatate de
la filiale. Prevederile privind definirea relatiei de subordonare si cele
referitoare la impozitul pe dividende în cota de 10% pentru profiturile
transferate de filiale catre societatile-mama straine vor fi armonizate pâna
în 31 decembrie 2006.

Armonizarea prevederilor Conventiei 90/436/CEE privind eliminarea


dublei impuneri se realizeaza prin conventiile de evitare a dublei
impuneri cu privire la impozitul pe venit si impozitul pe capital încheiate
de România cu statele membre.

În ceea ce priveste Codul de Conduita pentru impozitarea afacerilor,


România îsi asuma angajamentul ca pâna la data aderarii, sa se
conformeze în totalitate acestui cod.

2. Impozitarea indirecta
a) Taxa pe valoarea adaugata
Taxa pe valoarea adaugata se aplica în România din anul 1993, când
impozitul cumulativ (impozit pe circulatia marfurilor) a fost înlocuit cu
un impozit ce se aplica asupra tranzactiilor fiecarui stadiu al circuitului
economic.

Armonizarea legislatiei privind taxa pe valoarea adaugata cu


reglementarile UE în domeniu s-a facut prin adoptarea Legii 547/2001,
19
care a preluat prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 17/2000. Ulterior, a
fost adoptata Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, lege
ce a preluat prevederile Legii 547/2001 si ale Hotarârii Guvernului nr.
402/2000.

Legea 345/2002 si Hotarârea Guvernului Nr 598/2002 privind normele


metodologice de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, armonizeaza
legislatia româna cu prevederile Directivei 77/388/CEE. Cele mai
importante modificari aduse prin aceste acte normative sunt:
1. Sfera de aplicabilitate
1.1.Persoane impozabile
- introducerea notiunii de persoana impozabila, care nu era prevazuta
în legislatia româna privind taxa pe valoarea adaugata (conform Art. 4.
din Directiva 77/388/CEE);
- introducerea unor noi entitati în cadrul „persoanelor impozabile”,
cum ar fi: organizatii sindicale, organizatii non-guvernamentale, politice,
religioase sau civice, profesiuni liberale sau persoane ce desfasoara
activitati independente pe baza liberei initiative;
1.2. Activtiati impozabile
Includerea unor noi activitati care înainte erau scutite de plata TVA:
- activitati întreprinse de agenti economici autorizati în zonele libere,
- furnizarea de uniforme scolare si prescolare, articole de îmbracaminte
si încaltamite pentru copii în vârsta de pâna la 1 an,
- activitati de taxi întreprinse de persoane ce desfasoara activitati
independente pe baza liberei initiative;
- importul de bunuri efectuat de institutiile publice, direct sau prin
comisionari, finantate din împrumuturi contractate de pe piata externa cu
garantie de stat,
- importul de materii prime destinat procesarii în vederea exportului,
într-o perioada de 45 de zile de la data importului.
Anularea unor facilitati pentru:
- întreprinderile mici si mijlocii;
- agentii economici din zonele defavorizate;
- activitati generatoare de venit întreprinse de partidele politice;

20
- diverse achizitii facute de institutiile de educatie (scoli, etc.), cum ar
fi: materiale de constructii, echipamente, carti;
- diverse achizitii facute de Comitetul Olimpic si federatiile de sport.
2. Locul operatiunilor impozabile
Legea 345/2002 stabileste locul în care se face impozitarea (în
concordanta cu prevederile art. 8 si 9 a Directivei 77/388/CEE), astfel:
- pentru marfuri - la locul livrarii (considerat ca fiind locul în care se
gasesc marfurile când are loc livrarea), daca marfurile nu sunt expediate
sau transportate de furnizor, sau, daca sunt expediate sau transportate de
acesta, în locul în care începe transportul.
- pentru servicii - locul livrarii este considerat sediul activitatii
economice, adica sediul stabil de la care sunt prestate serviciile sau
resedinta prestatorului.
3. Cota de impozitare
Cota de impozitare este de 19%, iar modul de calcul a TVA se efectueaza
prin aplicarea cotei standard de impozitare la baza de impozitare. Pentru
vânzarea bunurilor comercializate prin comertul cu amanuntul sau al unor
servicii cum ar fi posta, telefon, transport, se aplica cote recalculate.
4. Baza de impozitare
Legea prevede trei moduri de stabilire a bazei de impozitare. Aceasta
poate fi constituita fie din contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi
obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, fie de
preturile de achizitie (sau pretul de cost), fie de compensatia pentru
anumite operatiuni.
5. Deduceri
Legea prevede posibilitatea rambursarii TVA într-o perioada de 30 de
zile de la efectuarea cererii prin verificarea documentelor justificative.
Cota zero de TVA a fost înlocuita cu posibilitatea dreptului de deducere a
TVA.
6. Plata TVA
Amânarea de plata a taxei pe valoarea adaugata se face pentru doua
categorii de importuri:
- masini industriale, echipamente, instalatii si masini agricole
importate pentru uz personal;
- anumite materii prime importate.

21
Amânarea se face pe o perioada de 120 de zile pentru prima categorie,
respectiv pentru 60 de zile pentru materiile prime importate.

Pentru întreprinderile mici si mijlocii si pentru întreprinderile aflate în


zone defavorizate care fac importuri de masini, echipamente sau mijloace
de transport, legea prevede posibilitatea amânarii platii TVA pe durata
investitiei, dar nu mai mult de un an. O perioada de 30 de luni de amânare
la plata se aplica întreprinderilor care promoveaza investitii cu impact
semnificativ în economie. O amânare temporara la plata TVA se aplica
furnizorilor de marfuri necesare productiei agricole (pesticide,
fertilizatori, seminte). Plata TVA datorate se face în momentul în care
acesti furnizori sunt platiti de catre clienti, dar nu mai târziu de data de
1 noiembrie 2002.

b) Accize
Armonizarea legislatiei privind accizele cu reglementarile UE în domeniu
(Directivele CEE 92/12/CEE, 92/79/CEE, 92/80/CEE, 92/81/CEE,
92/82/CEE, 92/83/CEE, 92/84/CEE cu modificarile ulterioare) a fost
continuata potrivit recomandarilor Comisiei Europene, înregistrându-se
importante realizari prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr. 158/2001 privind regimul accizelor, care a intrat în vigoare la data de
1 ianuarie 2002. Prin acest act normativ au fost preluate atât prevederile
armonizate din OG nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse
accizelor, cât si alte prevederi ale directivelor comunitare. În mod
concret, stadiul actual al procesului de armonizare, pe linia regimului
accizelor, se prezinta astfel:
- produsele si grupele de produse supuse accizelor sunt structurate
similar grupelor de produse supuse obligatoriu accizelor în UE (alcool si
bauturi alcoolice, produse din tutun si uleiuri minerale);
- principiul de aplicare a accizelor, conform prevederilor legislatiei
comunitare, pentru alcool, bauturi alcoolice, produse din tutun si uleiuri
minerale, consta în aplicarea accizelor specifice, stabilite în suma fixa pe
unitatea de masura;
- la grupa “bauturi alcoolice spirtoase” este prevazut un singur nivel de
accize, atât pentru bauturile alcoolice spirtoase – obtinute pe baza de

22
alcool etilic rafinat sau din distilate de cereale, cât si pentru bauturile
alcoolice naturale - obtinute din distilate de fructe;
- la grupa “vinuri” s-a stabilit acelasi nivel de acciza atât pentru vinul
spumos, cât si pentru vinul spumant;
- la grupa “produse din tutun”, pentru tigaretele obtinute din productia
interna sau importate s-a stabilit o acciza mixta compusa dintr-o acciza
specifica la 1000 tigarete si o acciza ad-valorem aplicata asupra pretului
maxim de vânzare cu amanuntul declarat de agentii economici
producatori sau importatori;
- s-au instituit unele prevederi speciale privind regimul accizelor în
cazul micilor producatori de bere, care constau în principal în reducerea
diferentiata a accizei în functie de capacitatea de productie anuala pe care
o detine agentul economic.

3. Cooperare administrativa si asistenta reciproca


a) Armonizarea legislatiei
Armonizarea legislatiei privind asistenta reciproca în domeniul
impozitelor directe (Directiva Consiliului Comunitatii Europene 77/799)
se realizeaza prin conventiile de evitare a dublei impuneri cu privire la
impozitele pe venit si pe capital încheiate de România cu statele membre
ale UE. Dintre celelalte 12 state candidate la aderare la UE, România are
încheiate conventii ale caror prevederi se aplica în prezent cu 8 tari.

În ceea ce priveste cooperarea administrativa si asistenta reciproca în


sensul Directivei 218/1992 privind cooperarea administrativa în domeniul
impozitelor indirecte, în prezent nu se deruleaza schimburi de informatii
pe probleme de impozite indirecte cu alte state.

b) Capacitatea administrativa
În cadrul unui proiect destinat îmbunatatirii activitatii de colectare a
veniturilor, în anul 2002, a început pregatirea pentru crearea conditiilor
necesare aderarii la Conventia pentru asistenta administrativa reciproca
pe probleme de impozitare, incluzând crearea Biroului Central de
Legaturi (cadrul legislativ, structura, proceduri, sisteme) si
implementarea programului Fiscalis.
23
4. În perspectiva
România a facut unele progrese în transpunerea si implementarea acquis-
ului comunitar. Raportul periodic al Comisiei Europene din anul 2001
considera ca au fost obtinute unele progrese în ceea ce priveste
modernizarea administratiei fiscale. Conform aceluiasi Raport, România
ar trebui sa se concentreze asupra implementarii acquis-ului privind taxa
pe valoarea adaugata, în mod special asupra domeniului impozitat, a
rambursarilor de TVA, a tranzactiilor exceptate si a cotelor zero. În ceea
ce priveste accizele, legislatia necesita ajustari referitoare la structura
accizelor, a scutirilor si a cotelor aplicate (ce sunt înca joase fata de
nivelul minim aplicat în Uniunea Europeana). Impozitarea directa si
directivele privind cooperarea administrativa si asistenta reciproca
necesita transpunere integrala; în acest context înfiintarea unui sistem
national IT compatibil cu cel al Uniunii Europene este considerata
prioritara.

România si-a asumat unilateral data de 1 ianuarie 2007 ca ipoteza de


lucru pentru încheierea pregatirilor de aderare la Uniunea Europeana.
Pâna la data aderarii, se va continua armonizarea legislatiei nationale cu
acquis-ul comunitar si dezvoltarea infrastructurii institutionale necesare
implementarii acestuia; pentru transpunerea anumitor acte normative s-au
cerut perioade de tranzitie, în care reglementarile sa se faca etapizat.

În acest sens, pentru transpunerea completa a Directivei 77/388/CEE,


România solicita urmatoarele perioade de tranzitie:
- Pentru aplicarea Articolului 24 (2) din Directiva 77/388 CEE
privind regimul special aplicabil micilor întreprinzatori referitor
la mentinerea pragului de impozitare, se solicita o perioada de
tranzitie de 5 ani, respectiv pâna la data de 31.12.2011;
- O perioada de tranzitie de 5 ani, respectiv pâna la data de
31.12.2011, în aplicarea articolului 12, paragraf 3 din Directiva
77/388/CEE privind aplicarea unei cote reduse de TVA pentru
pregatirea produselor alimentare în unitati ce comercializeaza
mâncare preparata;

24
- Pentru aplicarea Articolului 13 din Directiva 77/388, privind
scutirea de TVA pentru activitatea de cercetare-dezvoltare si
inovare pentru unitatile care executa programe, subprograme,
teme, proiecte, precum si actiuni componente ale Programului
national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica sau ale
Planului national de cercetare, dezvoltare si inovare, precum si
pentru activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare realizata cu
finantare în parteneriat international cu Uniunea Europeana,
regional si bilateral, s-a cerut o perioada de tranzitie de 5 ani,
respectiv pâna la data de 31.12.2011.

Pentru transpunerea directivelor privind nivelul minim al accizelor


(Directivele 92/79, 92/80, 92/82 si 92/84/CEE) pentru uleiuri minerale,
tigarete, alcool si bauturi alcoolice, perioada de tranzitie solicitata este de
5 ani, respectiv pâna la data de 31.12.2011.

Termenele pentru armonizarea altor acte normative sunt mai scurte, iar
punerea în aplicare a unora dintre ele ar putea fi facuta chiar înainte de
termenul prevazut. În acest sens, au fost întocmite calendare pe tipuri de
activitati, descrise mai jos, si în care sunt prevazute termenele de punere
în aplicare:

Calendarul de aliniere a operatiunilor scutite de la plata TVA:


- Productia de filme destinate difuzarii prin televiziune –
prevederea va fi eliminata pâna la 31 decembrie 2006;
- Scutirea de TVA pentru importul de filme si programe,
abonamente la agentiile de stiri externe si altele de aceasta natura,
destinate activitatii de radio si televiziune – prevederea va fi
eliminata pâna la data de 31 decembrie 2005;
- Scutirea de TVA a operatiunilor de transfer al dreptului de
proprietate de la debitor catre Oficiul de Recuperare a Creantelor
bancare ca efect al darii în plata – prevederea va fi eliminata pâna
la 31 decembrie 2006.
- Scutirea de TVA pentru motorina destinata activitatii de pescuit –
prevederea va fi eliminata pâna la 31 decembrie 2006.

25
Calendarul de aliniere a operatiunilor supuse cotei zero de
TVA:
- scutirea de TVA cu drept de deducere pentru livrarea de utilaje si
echipamente, precum si prestarile de servicii, legate nemijlocit de
operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere,
persoane juridice straine – prevederea va fi eliminata pâna la
31 decembrie 2004;
- scutirea cu drept de deducere a constructiei de lacasuri de cult
religios - prevederea va fi eliminata pâna la 31 decembrie 2006;

Calendarul de introducere în legislatia nationala a unor scutiri


prevazute de Directiva 77/388 si care nu sunt prevazute în legislatia
nationala
- prestarile de servicii si livrarile de bunuri accesorii acestora, cu
exceptia telecomunicatiilor, efectuate de serviciile publice postale
(Art. 13, pct. A par. 1 lit. a) – prevederea va fi introdusa pâna la
21 decembrie 2006;
- lectiile cu titlu profesional de catre cadre didactice în sprijinul
învatamântului scolar sau universitar - prevederea va fi introdusa
pâna la 21 decembrie 2006;
- livrarile de cladiri sau a unei parti de cladire si a terenului aferent,
cu exceptia celor vizate la art. 4 par. 3 - prevederea va fi
introdusa pâna la 21 decembrie 2006;
- livrarile de bunuri imobile neconstruite, cu exceptia terenurilor de
constructie vizate la art. 4 par. 3 - prevederea va fi introdusa pâna
la 21 decembrie 2006;

Calendar de armonizare cu prevederile Directivei 77/388/CEE


- Prevederile referitoare la livrarile intracomunitare vor fi aplicate
pâna la 31 decembrie 2005;
- Impozitarea telecomunicatiilor se va face la sediul social al
beneficiarului - prevederea va fi aplicata pâna la 21 decembrie
2005;

26
- Introducerea de regimuri speciale pentru producatorii agricoli,
micii întreprinzatori, obiectele de arta, de colectie sau antichitati
– termenul prevazut este pâna la 21 decembrie 2005;
- Prevederi referitoare la rambursarea TVA în ceea ce priveste
operatiunile realizate în România de persoane impozabile din
strainatate vor fi introduse pâna la 21 decembrie 2005;
- Eliminarea prevederii prin care rambursarile de TVA sunt
limitate la nivelul taxei rezultate din facturile achitate furnizorilor
se va face pâna la 21 decembrie 2005;
- Prevederile referitoare la ajustarea dreptului de deducere se vor
face pâna la 21 decembrie 2006.

Calendar de aliniere a scutirilor de plata accizelor în


conformitate cu prevederile directivelor comunitare
- Scutirea de la plata accizelor a pacurii – prevederea va fi
eliminata pâna la 31 decembrie 2006;
- Scutirea de la plata accizelor a gazului petrolier lichefiat (GPL) -
prevederea va fi eliminata pâna la 31 decembrie 2006;
- Scutirea de la plata accizelor a motorinei destinate activitatii de
pescuit - prevederea va fi eliminata pâna la 31 decembrie 2006;

Calendar pentru armonizarea legislatiei nationale cu acquis-ul


comunitar în domeniul accizelor
- Generalizarea marcarii carburantilor – pâna la 31 decembrie
2004;
- Implementarea sistemului de antrepozitare – pâna la
31 decembrie 2005;
- Majorarea nivelului accizelor la tigarete cu 40% din diferenta
existenta în prezent fata de nivelul minim impus de Directiva
92/79/CEE - pâna la 31 decembrie 2006;
- Majorarea nivelului accizelor la produsele petroliere cu 50% din
diferenta existenta în prezent fata de nivelul minim impus de
Directiva 92/82/CEE - pâna la 31 decembrie 2006;

27
- Majorarea nivelului accizelor la alcool cu 50% din diferenta
existenta în prezent fata de nivelul minim impus de Directiva
92/84/CEE - pâna la 31 decembrie 2006;

Potrivit Programului National de Aderare la Uniunea Europeana, 2002,


vol.II, pâna în anul 2005 ar mai trebui armonizate urmatoarele acte
normative:
Impozitare directa
- Directiva Consiliului 77/799/CEE referitoare la asistenta mutuala
asigurata prin autoritatile competente ale Statelor Membre în
domeniul impunerii directe;
- Conventia pentru eliminarea dublei impuneri în legatura cu
ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate - Directiva
90/436/CEE

Impozitare indirecta – TVA


- Directiva a 6-a 77/388/CEE privind armonizarea legislatiei
Statelor Membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri –
Sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata: baza uniforma de
impozitare.
- Directiva a 8-a 79/1072/CEE privind armonizarea legislatiei
Statelor Membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri –
Reglementari privind rambursarea TVA persoanelor impozabile
stabilite într-un alt stat.

Impozitare indirecta – accize


- Directiva 92/12/CEE privind regimul general, detinerea si
controlul produselor supuse accizelor;
- Directiva 92/78/CEE pentru taxe, altele decât cele pe cifra de
afaceri aplicate pentru consumul tutunurilor prelucrate;
- Directiva 92/79/CEE privind aproximarea impozitelor pe
tigarete;
- Directiva 92/80/CEE privind aproximarea impozitelor pe
tutunurile prelucrate, altele decât tigarete;

28
- Directiva 92/81/CEE privind armonizarea structurii accizelor la
uleiurile minerale;
- Directiva 92/82/CEE privind aproximarea cotelor de accize
pentru uleiurile minerale;
- Directiva 92/83/CEE privind armonizarea structurii accizelor
pentru alcool si bauturi alcoolice;
- Directiva 92/84/CEE privind aproximarea cotelor de accize
pentru alcool si bauturi alcoolice;
- Directiva 95/59/CE privind impozitele altele decât cele pe cifra
de afaceri care afecteaza consumul produselor din tutun;

29
ANEXA
Legislatia comunitara relevanta în domeniul impozitarii

Legenda:

32002R1221 Codul alocat actului normativ,


sub care acesta poate fi cautat
în original în limbile oficiale
ale UE în bazele de date
legislative Celex si Eur-Lex
Regulation/Directive/Decision Denumirea actului normativ în
limba engleza
Regulamentul/Directiva/Decizia Denumirea actului normativ în
limba româna
Publicatia: Publicatia oficiala a UE în care
actul normativ a fost publicat
initial
Continut: Xxxxxxxxxx Prezentarea pe scurt a
continutului actului normativ
(rezumatul are valoare strict
orientativa)
Key words: Cuvinte-cheie în limba engleza
cu care pot fi operate cercetari
tematice în bazele de date
legislative Celex si Eur-Lex
Cuvinte cheie: Cuvinte-cheie în limba româna
cu care pot fi operate cercetari
tematice în baza de date
legislative a Centrului de
Informare al Comisiei Europene
la Bucuresti, www.infoeuropa.ro,
si a Centrului de Resurse
Juridice, www.crj.ro

30
09.10 - Generalitati

41998Y0106(01)
Resolution of the Council and the Representatives of the
Governments of the Member States, meeting within the Council on
the 1st of December 1997 on a code of conduct for business taxation.
Rezolutia Consiliului si a reprezentatilor guvernelor statelor membre, la
întâlnirea în cadrul Consiliului din data de 1 decembrie 1997 referitor la
codul de conduita privind impozitarea afacerilor.
Publicatia: OJ C 002 06.01.1998 p.2
Continut: Prin aceasta rezolutie statele membre se angajeaza sa
respecte codul de conduita, sa nu introduca legislatie
fiscala care sa fie în contradictie cu codul de conduita
si sa revizuiasca legislatia fiscala în vederea
armonizarii cu acest cod. Statele membre se
angajeaza sa se informeze reciproc asupra
introducerii unei noi legi fiscale si sa evalueze
impactul acesteia. Codul introduce procedura de
evaluare, de acordare de facilitati fiscale de catre stat
si modul de evaluare si de revizuire.
Key words: tax system; tax avoidance; tax law; company
administration; code of conduct
Cuvinte cheie: sistem de impozitare, evitarea impozitarii, impozitarea
companiei, administrarea companiei, cod de conduita

09.30 – Impozitare indirecta

31998D0888
Decision No 888/98/EC of the European Parliament and of the
Council on the 30th of March 1998 establishing a programme of
Community action to ameliorate the indirect taxation systems of the
internal market (Fiscalis programme).

31
Decizia nr. 888/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data
de 30 martie 1998 privind stabilirea unui program de actiune al
Comunitatii în vederea îmbunatatirii sistemelor de impozitare indirecta pe
piata interna (programul Fiscalis).
Publicatia: OJ L 126 28.04.1998 p.1
Continut: Programul Fiscalis este destinat îmbunatatirii
sistemelor de impozitare indirecta din statele
membre. În cadrul programului se vor face schimburi
de experienta, seminarii si controale în care vor
participa reprezentantii mai multor tari. Directiva
prevede participarea la acest program a tarilor
asociate. Este stabilit cadrul financiar al programului
si modul de împartire a cheltuielilor, modul de
implementare si de evaluare a programului.
Key words: action programme; project evaluation; tax law; taxation
policy; Community programme; EC internal market
Cuvinte cheie: program de actiune, evaluarea proiectului, lege fiscala,
politica de impozitare, program comunitar, piata interna
CE

31998D0532
98/532/EC: Commission Decision on the 8th of July 1998 concerning
certain measures necessary for carrying out activities related to
communication and information exchange systems and to linguistic
training tools under the Fiscalis programme (European Parliament
and Council Decision No 888/98/EC establishing a programme of
Community action to improve the functioning of the indirect taxation
systems of the internal market) [notified under document number
C(1998) 1866].
98/532/CE: Decizia Comisiei din 8 iulie 1998 referitoare la anumite
masuri necesare pentru punerea în practica a activitatilor privind
sistemele de comunicare si schimburile de informatii, ca si a cursurilor de
formare lingvistica în cadrul programului Fiscalis (Decizia Parlamentului
European si a Consiliului nr. 888/98/CE privind stabilirea unui program

32
de actiune al Comunitatii în vederea îmbunatatirii sistemelor de
impozitare indirecta pe piata interna [notificat sub documentul numarul C
(1998) 1866].
Publicatia:OJ L 247 05.09.1998 p.9
Continut: Agenda de lucru în cadrul programului Fiscalis
cuprinde: sistemul de schimb de informatii TVA
(VIES), sistem de schimb de date privind accizele
(SEED), sistem de verificare a circulatiei accizelor,
sistem de întarire a retelei vamale (FiscalSCENT).
Sunt stabilite obligatiile Comisiei si ale statelor
membre.
Key words: communications systems; indirect tax; information
transfer; linguistics; tax system; EC internal market.
Cuvinte cheie: sisteme de comunicare, impozit indirect, transfer de
informatii, lingvistica, sistem de impozitare, piata interna
CE.

09.20.20 – Impozite corporative

31990L0435
Council Directive 90/435/EEC on the 23 rd of July 1990 on the
common system of taxation applicable in the case of parent
companies and subsidiaries of different Member States.
Directiva Consiliului 90/435/CEE din 23 iulie 1990 referitor la sistemul
comun de impozitare aplicabil societatilor-mama si filialelor acestora din
state membre diferite.
Publicatia: OJ L 225 20.08.1990 p.6
Amendamente:
Corrected by.. 390L0435R(01).....
Corrected by.. 390L0435R(02).....
Corrected by.. 390L0435R(03).....
Corrected by.. 390L0435R(04).....
Corrected by.. 390L0435R(05).....

33
Amended by.... 194NN01/11/B1..... Completion ANN from 01/01/1995
Amended by.... 194NN01/11/B1..... Completion ART.2.C from 01/01/1995
Continut: Directiva se refera la distribuirea profitului primit de
o societate aflata într-unul din statele membre, profit
ce provine dintr-o filiala aflata într-un alt stat
membru. Directiva se aplica anumitor tipuri de
societati, care detin cel putin 25% din capital într-o
societate dintr-un alt stat membru si care au aceeasi
forma de organizare. Aplicarea directivei se face
începând cu 1 ianuarie 1992.
Key words: tax system; subsidiary; parent company; tax on profits;
corporation tax.
Cuvinte cheie: sistem de impozitare, companii –mama, impozit pe
profit, impozit corporativ.

31990L0434
Council Directive 90/434/EEC on the 23 rd of July 1990 on the
common system of taxation applicable to mergers, divisions,
transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of
different Member States.
Directiva Consiliului 90/434/CEE din 23 iulie 1990 referitoare la sistemul
comun de impozitare aplicabil fuziunilor, divizarilor, transferului de
bunuri si schimburilor de actiuni privind companiile din state membre
diferite.
Publicatia: OJ L 225 20.08.1990 p.1
Amendamente:
Amended by.... 194NN01/11/B1..... Completion ANN from 01/01/1995
Amended by.... 194NN01/11/B1..... Completion ART.3.C from 01/01/1995
Continut: Directiva se aplica la societati situate în doua sau mai
multe state membre. Sunt stabilite reglementari
privind fuziunile, divizarile si schimburile de actiuni
si reguli aplicabile transferurilor de bunuri.
Key words: merger; demerger; tax system; organization; share.
Cuvinte cheie: fuziune, divizare, sistem de impozitare, organizare,
actiune.

34
09.30 – Impozite indirecte

31998D0467
98/467/EC: Commission Decision on the 2nd of July 1998 establishing
certain implementing provisions for European Parliament and
Council Decision No 888/98/EC establishing a programme of
Community action to improve the functioning of the indirect taxation
systems of the internal market (Fiscalis programme) [notified under
document number C(1998) 1819].
98/467/CE: Decizia Comisiei din 2 iulie 1998 referitoare la
implementarea anumitor dispozitii din Directiva Parlamentului si a
Consiliului nr. 888/98 CEE privitoare la programul de actiune al
Comunitatii referitor la îmbunatatirea functionarii sistemului de
impozitare indirecta a pietei interne (programul Fiscalis) (notificat sub
documentul nr. C(1998) 1819).
Publicatia: OJ L 206 23.07.1998 p.43
Amendamente:
Amended by.... 200D0921(17).... Suspension ANN 2 from 01/01/2000
Amended by.... 300D0565.......... Amendment ART 11. 1 from 01/01/2000
Amended by.... 300D0565.......... Replacement ART 5. 2 from 01/01/2000
Amended by.... 300D0565.......... Replacement ART 8. 1 from 01/01/2000
Amended by.... 300D0565.......... Replacement ART 8. 4 from 01/01/2000
Amended by.... 300D0565.......... Suspension ANN 1 from 01/01/2000
Amended by.... 300D0565.......... Suspension ANN 2 from 01/01/2000
Amended by.... 300D0565.......... Amendment ART 11. 2 from 01/01/2000
Amended by.... 300D0565.......... Amendment ART 7. 4 from 01/01/2000
Amended by.... 300D0565.......... Replacement ART 1 from 01/01/2000
Amended by.... 300D0565.......... Replacement ART 10. 1 from 01/01/2000
Amended by.... 300D0565.......... Replacement ART 10. 2 from 01/01/2000
Amended by.... 300D0565.......... Replacement ART 10. 5 from 01/01/2000
Amended by.... 300D0565.......... Replacement ART 10. 6 from 01/01/2000
Amended by.... 300D0565.......... Replacement ART 10. 8 from 01/01/2000
Continut: Dispozitiile se refera la organizarea schimburilor de
experienta, seminarii si controale între statele

35
membre în aplicarea programului Fiscalis, la
evaluarea acestui program si la procedurile
financiare de plata si rambursare a cheltuielilor.
Key words: action programme; project evaluation; tax law; fiscal
policy; Community programme; EC internal market.
Cuvinte cheie: program de actiune, evaluarea proiectului, lege privind
impozitarea, politica fiscala, program comunitar, piata
interna CE.

09.30.10 – Cifra de afaceri/TVA

32001L0004
Council Directive 2001/4/EC on the 19 th of January 2001 amending
the sixth Directive (77/388/EEC) on the common system of value
added tax, with regard to the length of time during which the
minimum standard rate is to be applied (See corrigendum, OJ L 26,
27.01.2001, p.40).
Directiva Consiliului 2001/4/CE din 19 ianuarie 2001 care amendeaza
Directiva 77/388/CEE privind perioada de timp în care vor fi aplicate
cotele standard minime a taxei pe valoarea adaugata (A se vedea
Corigendum din OJ L 26, 27.10.2001, p 49).
Publicatia: OJ L 22 24.01.2001 p.17
Amendamente:
Corrected by.. 301L0004R(01).....
Continut: Directiva stabileste perioada de timp pentru care sunt
valabile cotele standard minime ale taxei pe valoarea
adaugata. Pentru perioada 1 ianuarie 2001 – 31
decembrie 2005, cota minima este de 15%. Cota de
TVA va fi stabilita dupa aceasta data prin decizia
unanima a Consiliului, la propunerea Comisiei, dupa
consultarea Parlamentului European si a Comitetului
Economic si Social.

36
Key words : VAT; goods and services; provision of services; EC
countries; national implementation of Community law;
VAT rate.
Cuvinte cheie: TVA, marfuri si servicii, furnizare de servicii, tari CE,
implementarea la nivel national a legislatiei comunitare,
cota TVA.

31999L0059
Council Directive 1999/59/EC on the 17th of June 1999 amending
Directive 77/388/EEC as regards the value added tax arrangements
applicable to telecommunications services.
Directiva Consiliului 1999/59/CE din 17 iunie 1999 care amendeaza
Directiva 77/388/CEE privind reglementarile taxei pe valoarea adaugata
aplicabile serviciilor de telecomunicatii.
Publicatia: OJ L 126 26.06.1999 p.63
Continut: Directiva defineste serviciile de telecomunicatii, a
persoanelor impozabile si modul în care se va face
informarea Comisiei de catre statele membre.
Key words : VAT; telecommunications; transmission network;
provision of services.
Cuvinte cheie: TVA, telecomunicatii, retea de transmisie, furnizare de
servicii.

31999L0049
Council Directive 1999/49/EC on the 25th of May 1999 amending,
with regard to the level of the standard rate, Directive 77/388/EEC
on the common system of value added tax.
Directiva Consiliului 1999/49/CE din 25 mai 1999 care amendeaza
nivelul cotelor standard prevazute în Directiva 77/388/CEE privind
sistemul comun de aplicare a taxei pe valoarea adaugata.
Publicatia: OJ L 139 02.06.1999 p.27
Continut: Directiva lasa la latitudinea statelor membre fixarea
cotelor TVA, dar pentru perioada 1 ianuarie 1999 –
37
31 decembrie 2000 acestea nu pot fi mai mici de 15%.
Statele Membre pot fixa maxim doua cote (de pâna la
5%) asupra unor categorii de marfuri sau servicii.
Key words : VAT rate; VAT; tax harmonization; tax on consumption;
consumer goods; provision of services.
Cuvinte cheie: cota TVA, TVA, armonizarea impozitarii, taxa pe
consum, marfuri de consum, furnizare de servicii

31998L0080
Council Directive 98/80/EC on the 12 th of October 1998
supplementing the common system of value added tax and amending
Directive 77/388/EEC - Special scheme for investment gold.
Directiva Consiliului 98/80/CE din 12 octombrie 1998 care
suplimenteaza sistemul comun de aplicare a taxei pe valoarea adaugata si
amendeaza Directiva 77/388/CEE – Dispozitie speciala privind
investitiile în aur.
Publicatia: OJ L 281 17.10.1998 p.31
Continut: Directiva se aplica lingourilor si monezilor de aur
fara valoare numismatica. Este reglementat modul de
impozitare si posibilitatea de deducere, obligatiile
speciale ce revin comerciantilor si procedurile
tranzactiilor.
Key words : VAT rate; VAT; tax harmonization; tax on consumption;
consumer goods; provision of services.
Cuvinte cheie: cota TVA, TVA, armonizarea impozitarii, taxa pe
consum, marfuri de consum, furnizare de servicii.

31992R0218
Council Regulation (EEC) No 218/92 on the 27 th of January 1992 on
administrative cooperation in the field of indirect taxation (VAT).
Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 218/92 din 27 ianuarie 1992 privind
cooperarea administrativa în domeniul impozitarii indirecte (TVA).
Publicatia: OJ L 024 01.02.1992 p.1

38
Amendamente: 32002R0792 (OJ L 128 15.05.2002 p.1)
Continut: Regulamentul stabileste modul în care autoritatile din
statele membre vor coopera în vederea furnizarii de
informatii asupra tranzactiilor intracomunitare. El
stabileste procedura de culegere si pastrare a datelor,
procedura de furnizare a informatiei, conditiile
schimbului de informatii si procedurile de consultare
si coordonare.
Key words: EC internal market; administrative cooperation;
information transfer; VAT; EC committee.
Cuvinte cheie: piata interna CE, cooperare administrativa, transfer de
informatii, TVA, comitet CE.

31992L0077
Council Directive 92/77/EEC on the 19th of October 1992
supplementing the common system of value added tax and amending
Directive 77/388/EEC (approximation of VAT rates).
Directiva Consiliului 92/77/CEE din 19 octombrie 1992 ce suplimenteaza
sistemul comun de aplicare a taxei pe valoarea adaugata si amendeaza
Directiva 77/388/CEE (apropierea cotelor de TVA).
Publicatia: OJ L 316 31.10.1992 p.1
Continut: Directiva stabileste noile cote de TVA si cotele redus e
care se pot acorda numai anumitor categorii de
marfuri sau servicii. Aplicarea cotelor reduse de TVA
la gaze si electricitate se face numai cu informarea
Comisiei.
Key words: EC internal market; intra-Community trade; tax
harmonization; VAT.
Cuvinte cheie: piata interna CE, comert intracomunitar, armonizarea
impozitarii, TVA.

39
31992L0012
Council Directive 92/12/EEC on the 25th of February 1992 on the
general arrangements for products subject to excise duty and on the
holding, movement and monitoring of such products.
Directiva Consiliului 92/12/CEE din 25 februarie 1992 referitoare la
regimul general al produselor supuse accizelor si la detinerea, circulatia si
monitorizarea unor astfel de produse.
Publicatia: OJ L 076 23.03.1992 p.1
Amendamente:
Corrected by.. 392L0012R(01).....
Corrected by.. 392L0012R(02).....
Corrected by.. 392L0012R(03).....
Corrected by.. 392L0012R(04).....
Corrected by.. 392L0012R(05).....
Amended by.... 392L0108.......... Addition ART.15.5
Amended by.... 392L0108.......... Addition ART.15BIS
Amended by.... 392L0108.......... Addition ART.26BIS
Amended by.... 392L0108.......... Addition ART.30BIS
Amended by.... 392L0108.......... Amendment ART.15
Amended by.... 392L0108.......... Amendment ART.20.3
Amended by.... 392L0108.......... Amendment ART.22.2
Amended by.... 392L0108.......... Amendment ART.7.2
Amended by.... 392L0108.......... Replacement ART.18.1
Amended by.... 392L0108.......... Replacement ART.5.2
Amended by.... 394L0074.......... Completion ART.19.1 from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Completion ART.19.2 from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Addition ART.14.4 from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Addition ART.15.6 from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Addition ART.15TER from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Addition ART.18.6 from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Addition ART.23.1BIS from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Addition ART.5.3 from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Addition ART.7.7 from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Addition ART.7.8 from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Addition ART.7.9 from 20/01/1995

40
Amended by.... 394L0074.......... Amendment ART.21.2 from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Amendment ART.5.2 from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Replacement ART.13.A from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Replacement ART.15.1 from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Replacement ART.15.3 from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Replacement ART.15.5 from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Replacement ART.19.4 from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Replacement ART.24.2 from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Replacement ART.24.5 from 20/01/1995
Amended by.... 396L0099.......... Replacement ART.26 from 01/01/1997
Amended by.... 300L0044.......... Replacement ART 26.3 from 01/07/2000
Amended by.... 300L0044.......... Addition ANN from 01/07/2000
Amended by.... 300L0047.......... Addition ART 26.1 from 31/07/2000
Continut: Directiva stabileste regimul general aplicabil
produselor supuse accizelor si se aplica uleiurilor
minerale, alcoolului si bauturilor alcoolice si
produselor fabricate din tutun. Sunt stabilite
reglementari privind detinerea, circulatia si controlul
acestor produse.
Key words: mineral oil; free movement of goods; quantitative
restriction; tobacco; excise duty; alcoholic beverage.
Cuvinte cheie: ulei mineral, libera circulatie a marfurilor, restrictii
cantitative, tutun, acciza, bautura alcoolica.

31983L0181
Council Directive 83/181/EEC on the 28 th of March 1983 determining
the scope of Article 14 (1) (d) of Directive 77/388/EEC as regards
exemption from value added tax on the final importation of certain
goods.
Directiva Consiliului 83/181/CEE din 28 martie 1983 ce determina
domeniul Articolului 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind scutirea
de plata a taxei pe valoarea adaugata la importul final al anumitor
marfuri.
Publicatia: OJ L 105 23.04.1983 p.38

41
Amendamente:
Corrected by.. 383L0181R(01).....
Amended by.... 385L0346.......... Replacement ART.83 from 12/07/1985
Amended by.... 385L0346.......... Replacement ART.84.A from 12/07/1985
Amended by.... 388L0331.......... Completion ART.90.3 from 21/06/1988
Amended by.... 388L0331.......... Addition ART.38BIS from 21/06/1988
Amended by.... 388L0331.......... Addition ART.56.D from 21/06/1988
Amended by.... 388L0331.......... Addition ART.79.S from 21/06/1988
Amended by.... 388L0331.......... Addition ART.91.C from 21/06/1988
Amended by.... 388L0331.......... Addition CH.2BIS from 21/06/1988
Amended by.... 388L0331.......... Amendment ART.35.1 from 21/06/1988
Amended by.... 388L0331.......... Replacement ART.11.2 from 21/06/1988
Amended by.... 388L0331.......... Replacement ART.22 from 21/06/1988
Amended by.... 388L0331.......... Replacement ART.62 from 21/06/1988
Amended by.... 388L0331.......... Replacement ART.63 from 21/06/1988
Amended by.... 388L0331.......... Replacement ART.82 from 21/06/1988
Amended by.... 388L0331.......... Replacement TIT CH 6 from 21/06/1988
Amended by.... 388L0331.......... Completion ART.83 from 21/06/1988
Amended by.... 389L0219.......... Amendment ART.1.2 from 14/03/1989
Amended by.... 389L0219.......... Replacement ANN from 14/03/1989
Amended by.... 391L0680.......... Partial repeal from 31/12/1992
Amended by.... 194NN01/13/B...... Addition ART.9BIS from 01/01/1995
Continut: Directiva reglementeaza scutirea de TVA aplicabila
anumitor marfuri ce intra sau ies din statele membre.
Scutirile de TVA se aplica bunurilor personale
apartinând persoanelor din terte tari care îsi stabilesc
domiciliul în unul din statele membre, bunurilor
importate cu ocazia casatoriei, bunurilor personale
obtinute ca urmare a unei mosteniri. Directiva se
aplica si marfurilor si echipamentelor importate ca
urmare a transferului de activitate a unor companii,
importului anumitor produse agricole sau destinate a
fi folosite în agricultura, substantelor terapeutice,
medicamentelor, produselor farmaceutice sau
bunurilor caritabile pentru organizatii filantropice si

42
bunurilor ce pot veni în ajutorul victimelor unui
dezastru. Directiva se aplica si cadourilor primite sau
oferite în contextul unor relatii internationale sau
marfurilor ce fac obiectul unor campanii comerciale
publicitare.
Key words: VAT; import; personal effects; tax exemption.
Cuvinte cheie: TVA, import, bunuri personale, scutire de impozit.

31977L0799
Council Directive 77/799/EEC on the 19 th of December 1977
concerning mutual assistance by the competent authorities of the
Member States in the field of direct taxation.
Directiva Consiliului 77/799/CEE din 19 decembrie 1977 privind
asistenta reciproca a autoritatilor competente din statele membre în
domeniul impozitarii directe.
Publicatia: OJ L 336 27.12.1977 p.15
Amendamente:
Amended by.... 179HN01/06........Completion ART 1.3 from 01/01/1981
Amended by.... 179HN01/06........Completion ART 1.5 from 01/01/1981
Amended by.... 379L1070.......... Amendment ART 1.1 from 07/12/1979
Amended by....379L1070.......... Amendment ART 1.5 GB. from
07/12/1979
Amended by.... 379L1070.......... Replacement TIT from 07/12/1979
Completed by.. 185IN01/05........ Completion ART 1.3 from 01/01/1986
Completed by.. 185IN01/05........ Completion ART 1.5 from 01/01/1986
Amended by.... 392L0012.......... Replacement ART.1.5 from 06/03/1992
Amended by.... 392L0012.......... Replacement TIT from 06/03/1992
Amended by.... 392L0012.......... Replacement ART.1.1. from 06/03/1992
Amended by.... 194NN01/13/B....Replacement ART.1.3 from 01/01/1995
Amended by.... 194NN01/13/B....Replacement ART.1.5 from 01/01/1995
Continut: Conform directivei autoritatile competente din statele
membre vor face schimburi de informatii privind
impozitele pe venit si pe capital. Directiva stabileste
modul de efectuare a schimbului de informatii

43
(automat, la cerere, spontan), obligativitatea
secretizarii informatiei si modul de monitorizare a
procedurii de cooperare.
Key words: direct tax; VAT; mutual recognition principle; tax
evasion; tax harmonization.
Cuvinte cheie: impozitare directa, TVA, principiul recunoasterii
reciproce, evaziune fiscala, armonizarea impozitarii.

31977L0388
Sixth Council Directive 77/388/EEC on the 17 th of May 1977 on the
harmonization of the laws of the Member States relating to turnover
taxes - Common system of value added tax: uniform basis of
assessment.
A Sasea Directiva a Consiliului 77/388/CEE din 17 mai 1977 referitoare
la armonizarea legislativa dintre Statele Membre privind impozitarea
cifrei de afaceri.
Publicatia: OJ L 145 13.06.1977 p.1
Amendamente:
Corrected by.. 377L0388R(01).....
Corrected by.. 377L0388R(02).....
Corrected by.. 377L0388R(03).....
Corrected by.. 377L0388R(04).....
Derogated in.. 378L0583......... Derogation ART 1 DK. D.. F.. IRL
Derogated in.. 378L0583......... Derogation ART 1 I.. L.. NL.
Amended by.... 179HN01/06 .... Completion ART 3.2 from 01/01/1981
Implemented by 179HN08/02 .... Implementation ART 24.2 from 01/01/1981
Implemented by 179HN08/02 .. Implementation ART 24.3 from 01/01/1981
Implemented by 179HN08/02 .... Implementation ART 24.4 from 01/01/1981
Implemented by 179HN08/02 .. Implementation ART 24.5 from 01/01/1981
Implemented by 179HN08/02 .. Implementation ART 24.6 from 01/01/1981
Implemented by 179HN08/02 .. Implementation ART 28.3.B from 01/01/1981
Amended by.... 380L0368 ........ Completion ART 3.2 from 01/01/1979
Derogated in.. 381D0890 ........ Derogation I.. till 31/12/1981
Derogated in.. 384D0517 ........ Derogation F.. ART 18.4

44
Amended by.... 384L0386 ........ Completion ART 9.2 from 03/08/1984
Amended by.... 384L0386 ........ Amendment ART 9.3 from 03/08/1984
Amended by.... 384L0386 ........ abolition ART 9.2.D from 03/08/1984
Amended by.... 185IN01/05 ..... Completion ART 3.2 from 01/01/1986
Amended by.... 185IN01/05 ..... Addition ART 12.6 from 01/01/1986
Amended by.... 185IN01/05 ..... Addition ART 15.15 from 01/01/1986
Derogated in.. 385L0361......... Derogation D.. till 31/12/1991
Derogated in.. 387D0400 ........ Derogation ART.17 from 07/08/1987
Derogated in.. 387D0400.......... Derogation GB. ART.17.1 till 30/09/1990
Implemented by 387X0708(01) Implementation ART.27 from 24/05/1987
Derogated in.. 388D0498 ........ Derogation NL. ART.21.1.A from 08/08/1988
Derogated in.. 389D0466.......... Derogation GB. ART.11.A.1.B
Derogated in.. 389D0487................ Derogation F.. ART.17.6.2 from 01/08/1989
Derogated in.. 389D0488.......... Derogation F.. ART.17.2 till 31/12/1992
Derogated in.. 389D0533..........Derogation GB. ART.21.1.A
Derogated in.. 389D0534.......... Derogation ART.11.A.1.A from 22/06/1989
Derogated in.. 389D0683......... Derogation F.. ART.10.2
Derogated in.. 389D0683......... Derogation F.. ART.2 till 31/12/1992
Amended by.... 389L0465.......... Amendment ANN E. from 01/01/1990
Amended by.... 389L0465.......... Amendment ANN F. from 01/01/1990
Amended by.... 389L0465.......... Amendment ANN F. from 01/01/1991
Amended by.... 389L0465.......... Amendment ANN F. from 01/01/1992
Amended by.... 389L0465.......... Amendment ANN F. from 01/01/1993
Derogated in.. 390D0127.......... Derogation GB. ART.21.1.A
Derogated in.. 390D0127.......... Derogation GB. ART.5.8 till 31/12/1992
Derogated in.. 390D0497.......... Derogation GB. ART.17 till 31/12/1992
Derogated in.. 390D0640.......... Derogation D.. ART.14.1.G.3
Derogated in.. 390D0640.......... Derogation D.. ART.15.10.3
Amended by.... 391L0680.......... Completion ART.11.B from 23/12/1991
Amended by.... 391L0680.......... Completion ART.15 from 23/12/1991
Amended by.... 391L0680.......... Completion ART.16.1 from 23/12/1991
Amended by.... 391L0680.......... Completion ART.8.1 from 23/12/1991
Amended by.... 391L0680.......... Addition ART.28.3BIS from 23/12/1991
Amended by.... 391L0680.......... Addition ART.28BIS from 23/12/1991
Amended by.... 391L0680.......... Addition ART.28DECIES from 23/12/1991

45
Amended by.... 391L0680 ........ Addition ART.28DUODECIES
Amended by.... 391L0680.......... Addition ART.28NONIES from 23/12/1991
Amended by.... 391L0680.......... Addition ART.28OCTIES from 23/12/1991
Amended by.... 391L0680.......... Addition ART.28QUATER from 23/12/1991
Amended by.... 391L0680.......... Addition ART.28QUATERDECIES
Amended by.... 391L0680.......... Addition ART.28QUINQUIES
Amended by.... 391L0680.......... Addition ART.28SEPTIES
Amended by.... 391L0680.......... Addition ART.28SEXIES from 23/12/1991
Amended by.... 391L0680 ........ Addition ART.28TER from 23/12/1991
Amended by.... 391L0680 ........ Addition ART.28TERDECIES
Amended by.... 391L0680.......... Addition ART.28UNDECIES
Amended by.... 391L0680.......... Addition ART.33BIS from 23/12/1991
Amended by.... 391L0680.......... Addition TIT 16BIS from 23/12/1991
Amended by.... 391L0680.......... Amendment ART.11.C from 23/12/1991
Amended by.... 391L0680.......... Amendment ART.14.1 from 23/12/1991
Amended by.... 391L0680.......... Replacement ART.10.3 from 23/12/1991
Amended by.... 391L0680.......... Replacement ART.33 from 23/12/1991
Amended by.... 391L0680.......... Replacement ART.3 from 23/12/1991
Amended by.... 391L0680.......... Replacement ART.7 from 23/12/1991
Amended by.... 391L0680.......... Replacement ART.8.2 from 23/12/1991
Derogated in.. 392D0543.......... Derogation ART.2.1 till 31/12/1995
Derogated in.. 392D0544.......... Derogation F.. ART.17 till 31/12/1996
Derogated in.. 392D0544.......... Derogation F.. ART.22.3 till 31/12/1996
Derogated in.. 392D0544.......... Derogation F.. ART.22.4 till 31/12/1996
Derogated in.. 392D0544.......... Derogation F.. ART.22.5 till 31/12/1996
Derogated in.. 392D0545.......... Derogation NL. ART.21.1.A
Derogated in.. 392D0546.......... Derogation GB. ART.28SEXIES.1
Amended by.... 392L0077.......... Completion ART.12.4 from 09/11/1992
Amended by.... 392L0077.......... Addition ANN H. from 09/11/1992
Amended by.... 392L0077.......... Replacement ART.12.3 from 09/11/1992
Amended by.... 392L0077.......... Replacement ART.28.2 from 09/11/1992
Amended by.... 392L0111.......... Completion ART.28SEXIES.1
Amended by.... 392L0111.......... Completion ART.28TER.A from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111.......... Addition ART.28BIS.1BIS
Amended by.... 392L0111.......... Addition ART.28QUINDECIES

46
Amended by.... 392L0111.......... Amendment ART.11.B from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111.......... Amendment ART.12.1 from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111.......... Amendment ART.12.3 from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111.......... Amendment ART.15.3 from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111.......... Amendment ART.15.4 from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111.......... Amendment ART.28QUINQUIES.4
Amended by.... 392L0111 .......... Amendment ART.28SEXIES from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111.......... Amendment ART.7.1 from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111.......... Amendment ART.7.3 from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111.......... Amendment ART.8.1 from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111.......... Replacement ART.15.13 from30/12/1992
Amended by.... 392L0111................Replacement ART.28DECIES from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111.......... Replacement ART.28QUATER.E
Amended by.... 392L0111.......... Replacement ART.28QUINQUIES.3
Amended by.... 392L0111.......... Replacement ART.3.4 from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111................Replacement ART.33BIS.1 from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111................Replacement ART.33BIS.2 from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111 ........ Completion ART.14.1 from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111 ........ Completion ART.15.10 from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111 ........ Completion ART.15.2 from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111................Completion ART.28BIS.1 from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111................Completion ART.28BIS.5 from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111................Completion ART.28BIS.6 from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111.................Completion ART.28NONIES from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111................. Completion ART.28OCTIES from 30/12/1992
Amended by.... 392L0111.......... Completion ART.28QUATER.A
Amended by.... 392L0111.......... Completion ART.28SEPTIES
Derogated in.. 393D0109.......... Derogation F.. ART.17.2 till 31/12/1996
Derogated in.. 393D0110.......... Derogation F.. ART.10.2 till 31/12/1996
Derogated in.. 393D0110.......... Derogation F.. ART.2 till 31/12/1996
Derogated in.. 393D0111................Derogation GB. ART.17.1 till 31/12/1996
Derogated in.. 393D0204.......... Derogation GB. ART.21.1.A
Derogated in.. 393D0204.......... Derogation GB. ART.5.8 till 31/12/1996
Derogated in.. 393D0555.......... Derogation B.. ART.17 till 31/12/1994
Derogated in.. 393D0555.......... Derogation B.. ART.2.1 till 31/12/1994

47
Derogated in.. 393D0556.......... Derogation DK. ART.17 till 31/12/1994
Derogated in.. 393D0556.......... Derogation DK. ART.2.1 till 31/12/1994
Derogated in.. 393D0557.......... Derogation F.. ART.17 till 31/12/1994
Derogated in.. 393D0557.......... Derogation F.. ART.2.1 till 31/12/1994
Derogated in.. 393D0558.......... Derogation IRL ART.17 till 31/12/1994
Derogated in.. 393D0558.......... Derogation IRL ART.2.1 till 31/12/1994
Derogated in.. 393D0559.......... Derogation I.. ART.17 till 31/12/1994
Derogated in.. 393D0559.......... Derogation I.. ART.2.1 till 31/12/1994
Derogated in.. 393D0560.......... Derogation L.. ART.17 till 31/12/1994
Derogated in.. 393D0560.......... Derogation L.. ART.2.1 till 31/12/1994
Derogated in.. 393D0561.......... Derogation NL. ART.17 till 31/12/1994
Derogated in.. 393D0561.......... Derogation NL. ART.2.1 till 31/12/1994
Derogated in.. 393D0562.......... Derogation PT. ART.17 till 31/12/1994
Derogated in.. 393D0562.......... Derogation PT. ART.2.1 till 31/12/1994
Derogated in.. 393D0563 ........ Derogation GB. ART.17 till 31/12/1994
Derogated in.. 393D0563 ........ Derogation GB. ART.2.1 till 31/12/1994
Derogated in.. 194NN15/09..... Derogation ANN H.7 S.. till 31/12/1995
Derogated in.. 194NN15/09..... Derogation ART 12 A.. till 31/12/1996
Derogated in.. 194NN15/09...........Derogation ART 12.3.A S.. till 31/12/1995
Derogated in.. 194NN15/09...........Derogation ART 13.A.1 A.. till 31/12/1996
Derogated in.. 194NN15/09..... Derogation ART 28.2 A.. till 31/12/1996
Derogated in.. 394D0008 ........ Derogation D.. ART.17 till 31/12/1994
Derogated in.. 394D0008 ........ Derogation D.. ART.2.1 till 31/12/1994
Derogated in.. 394D0501 ........ Derogation ES. ART.17 till 31/12/1994
Derogated in.. 394D0501 ........ Derogation ES. ART.2.1 till 31/12/1994
Amended by.... 394L0004 ........ Amendment ART.28DUODECIES.2
Amended by.... 394L0005 ........ Completion ART.11 from 23/03/1994
Amended by.... 394L0005 ........ Completion ART.28.2 from 23/03/1994
Amended by.... 394L0005 ........ Addition ANN I. from 23/03/1994
Amended by.... 394L0005 ........ Addition ART.26BIS from 23/03/1994
Amended by.... 394L0005 ........ Addition ART.28.1BIS from 23/03/1994
Amended by.... 394L0005 ........ Addition ART.28SEXDECIES
Amended by.... 394L0005 ........ Addition TIT 16TER from 23/03/1994
Amended by.... 394L0005 ........ Amendment ART.12.3 from 23/03/1994
Amended by.... 394L0005 ........ Amendment ART.28.3 from 23/03/1994

48
Amended by.... 394L0005.......... Amendment ART.28BIS.2 from 23/03/1994
Amended by.... 394L0005 ........ Replacement ART.12.5 from 23/03/1994
Amended by.... 394L0005 ........ abolition ART.32 from 23/03/1994
Amended by.... 394L0076 ........ Addition ART.28SEPTDECIES
Amended by.... 394L0076.......... Addition TIT 16QUATER from 01/01/1995
Derogated in.. 395D0114 ........ Derogation D.. ART.3
Derogated in.. 395D0114 ........ Derogation L.. ART.3
Derogated in.. 395D0115 ........ Derogation D.. ART.2.2
Derogated in.. 395D0115 ........ Derogation D.. ART.3
Derogated in.. 395D0252.......... Derogation GB. ART 17.2 till 31/12/1997
Derogated in.. 395D0252.......... Derogation GB. ART 17.3 till 31/12/1997
Derogated in.. 395D0252.......... Derogation GB. ART 6.2.A till 31/12/1997
Derogated in.. 395D0435 ........ Derogation ART.2.2
Derogated in.. 395D0435 ........ Derogation ART.3
Amended by.... 395L0007 ........ Completion ART.28.2 from 25/05/1995
Amended by.... 395L0007................Completion ART.28TER.C from 25/05/1995
Amended by.... 395L0007 ........ Addition ANN J. from 25/05/1995
Amended by.... 395L0007 .......... Addition ART.28TER.F from 25/05/1995
Amended by.... 395L0007 ........ Amendment ART.11.B from 25/05/1995
Amended by.... 395L0007 ........ Amendment ART.15.2 from 25/05/1995
Amended by.... 395L0007 ........ Amendment ART.20.2 from 25/05/1995
Amended by.... 395L0007 .......... Amendment ART.28BIS.5 from 25/05/1995
Amended by.... 395L0007 ........ Amendment ART.28NONIES.22
Amended by.... 395L0007. ....... Amendment ART.28OCTIES.21
Amended by.... 395L0007 ........ Amendment ART.28QUATER.A
Amended by.... 395L0007 ........ Amendment ART.28QUATER.E
Amended by.... 395L0007. ....... Amendment ART.28SEPTIES.1
Amended by.... 395L0007. ....... Replacement ART.5.5 from 25/05/1995
Derogated in.. 396D0402 ........ Derogation ART.2.2
Derogated in.. 396D0402 ........ Derogation ART.3
Derogated in.. 396D0432 .......... Derogation ART.11.A.1.A till 31/12/1998
Amended by.... 396L0042 ........ Completion ART.28.2 from 01/01/1995
Amended by.... 396L0042 ........ abolition ART.12.3.D from 01/01/1995
Amended by.... 396L0095 ........ Amendment ART.12.3 from 01/01/1997
Derogated in.. 397D0188 ........ Derogation ART.2.2

49
Derogated in.. 397D0188 ........ Derogation ART.3
Derogated in.. 397D0189 ........ Derogation ART.3
Derogated in.. 397D0200 ........ Derogation B.. ART.9.1
Derogated in.. 397D0201 ........ Derogation DK. ART.9.1
Derogated in.. 397D0202 ........ Derogation D.. ART.9.1
Derogated in.. 397D0203 ........ Derogation GR. ART.9.1
Derogated in.. 397D0204 ........ Derogation ES ART.9.1
Derogated in.. 397D0205 ........ Derogation F.. ART.9.1
Derogated in.. 397D0206 ........ Derogation IRL ART.9.1
Derogated in.. 397D0207 ........ Derogation I.. ART.9.1
Derogated in.. 397D0208 ........ Derogation L.. ART.9.1
Derogated in.. 397D0209 ........ Derogation NL. ART.9.1
Derogated in.. 397D0210(01) .. Derogation A.. ART.9.1
Derogated in.. 397D0211 ........ Derogation PT ART.9.1
Derogated in.. 397D0212 ........ Derogation FIN ART.9.1
Derogated in.. 397D0213 ........ Derogation S.. ART.9.1
Derogated in.. 397D0214 ........ Derogation GB. ART.9.1
Derogated in.. 397D0375 ........ Derogation ART.17.1 till 31/12/1999
Derogated in.. 397D0510 ........ Derogation ART.21.1.A
Derogated in.. 397D0511 ........ Derogation ART.2.2
Derogated in.. 397D0511 ........ Derogation ART.3
Derogated in.. 398D0020 ........ Derogation NL ART.21.1.A
Derogated in.. 398D0023.......... Derogation GB ART.28E.1 till 31/12/1999
Derogated in.. 398D0161 ........ Derogation ART.28BIS.1.A
Derogated in.. 398D0161 ........ Derogation ART.2 till 31/12/1999
Derogated in.. 398D0198.......... Derogation GB ART.17.2 till 31/12/1998
Derogated in.. 398D0198.......... Derogation GB ART.17.3 till 31/12/1998
Derogated in.. 398D0198.......... Derogation GB ART.6.2.A till 31/12/1998
Amended by.... 398L0080 ........ Addition ART.26TER from 17/10/1998
Amended by.... 398L0080 ........ Amendment ANN F. from 17/10/1998
Amended by.... 398L0080 ........ abolition ART.12.2.E from 17/10/1998
Derogated in.. 399D0080 ........ Derogation I ART 10.2 till 31/12/2003
Derogated in.. 399D0080 ........ Derogation I ART 2.1 till 31/12/2003
Derogated in.. 399D0081 ........ Derogation ART 2.1 till 31/12/2003
Derogated in.. 399D0081 ........ Derogation ART 28 BI 1.A

50
Derogated in.. 399D0082 ........ Derogation ART.21.1.A till 31/12/2000
Amended by.... 399L0049 ........ Amendment ART.12.3 from 01/01/1999
Amended by.... 399L0059 ........ Addition ART.9.4 from 26/0 6/1999
Amended by.... 399L0059 ........ Amendment ART.9.2 from 26/06/1999
Amended by.... 399L0059.......... Replacement ART.21.1B. from 26/06/1999
Amended by.... 399L0085 ........ Addition ANN K from 28/10/1999
Amended by.... 399L0085 ........ Addition ART.28.6 from 28/10/1999
Derogated in.. 300D0091 ........ Derogation DK ET S ART.17.2
Derogated in.. 300D0091 ........ Derogation DK ET S ART.17.3
Derogated in.. 300D0091 ........ Derogation DK ET S ART.17.4
Derogated in.. 300D0186 ........ Derogation ART.17.2 till 31/12/2002
Derogated in.. 300D0186 ........ Derogation ART.6.2.A. till 31/12/2002
Derogated in.. 300D0256 ........ Derogation ART.11.A.1.A.
Derogated in.. 300D0746 ........ Derogation ART 11. A from 27/11/2000
Amended by.... 300L0017 ........ Completion ART.28.2 from 01/01/1999
Amended by.... 300L0065 ........ Amendment ART 10.2 from 21/10/2000
Amended by. .. 300L0065................Amendment ART 28 NONI from 21/10/2000
Amended by.... 300L0065 .......... Amendment ART 28 OCTI from 21/10/2000
Amended by.... 300L0065.................Amendment ART 28 QUAT from 21/10/2000
Amended by.... 300L0065 .......... Amendment ART 28 SEPT from 21/10/2000
Derogated in.. 301D0242 ........ Derogation A.ART11 till 31/12/2005
Derogated in.. 301D0741 ........ Derogation ART 3 from DATNOT
Derogated in.. 301D0741 ........ Derogation ART 2.2 from DATNOT
Derogated in.. 301D0742 ........ Derogation ART 3 from DATNOT
Derogated in.. 301D0742. ....... Derogation ART 2.2 from DATNOT
Derogated in.. 301D0865 ........ Derogation ART 11.A. till 31/12/2004
Amended by.... 301L0004. ....... Amendment ART 12. 3 from 01/01/2001
Amended by.... 301L0115.................Amendment ART 28 NO .22 from 06/02/2002
Amended by.... 301L0115 ........ Addition ART 22 BI from 06/02/2002
Amended by.... 301L0115 ........ Amendment ART 10.2 from 06/02/2002
Amended by.... 301L0115 ........ Amendment ART 24.5 from 06/02/2002
Amended by.... 301L0115................... Amendment ART 26 BI TIT B. from 06/02/2002
Amended by.... 301L0115................... Amendment ART 26 BI TIT C. from 06/02/2002
Amended by.... 301L0115................ Amendment ART 28 QQ .3 from 06/02/2002
Amended by.... 301L0115................Amendment ART 28 QQ .4 from 06/02/2002

51
Amended by.... 301L0115................. Amendment ART 28 OC .21 from 06/02/2002
Amended by.... 301L0115................ Amendment ART 28 SD .1 from 06/02/2002
Amended by.... 302L0038 ........ Amendment ART 9.2 till 30/06/2006
Amended by.... 302L0038 ........ Completion ART 9.2 till 30/06/2006
Amended by.... 302L0038 ........ Amendment ART 9.3 till 30/06/2006
Amended by.... 302L0038 ........ Replacement ART 9.4 till 30/06/2006
Amended by.... 302L0038 ........ Amendment ART 12.3 till 30/06/2006
Amended by.... 302L0038 ........ Addition ART 26 QT till 30/06/2006
Amended by.... 302L0038................Amendment ART 28 NO from 15/05/2002
Continut: Conform directivei se stabileste un sistem unitar de
aplicare a taxei pe valoarea adaugata, definindu-se
persoanele fizice sau juridice ce fac obiectul acestei
impuneri, tranzactiile, furnizarea serviciilor si
importul. Sunt stabilite locul în care se face
impozitarea, felul impozitarii, cotele (care sunt
stabilite de fiecare stat membru în parte si sunt
aceleasi, atât pentru furnizarea de marfuri, cât si de
servicii). Directiva reglementeaza exceptiile si
rabaturile, calcularea cotelor procentuale a acestor
reduceri. Sunt stabilite obligatiile persoanelor ce fac
obiectul impunerii si reglementarile privind
întreprinderile mici, fermierii si agentiile de voiaj.
Key words: tax exemption; VAT; basis of tax assessment; provision
of services; distributive trades; delivery.
Cuvinte cheie: scutire de impozit, TVA, baza de evaluare a impozitului,
furnizare de servicii, comert distributiv, distributie.

09.30.20 - Accize

32002L0010
Council Directive 2002/10/EC on the 12th of February 2002 amending
Directives 92/79/EEC, 92/80/EEC and 95/59/EC as regards the
structure and rates of excise duty applied on manufactured tobacco.

52
Directiva Consiliului 2002/10/CE din 12 februarie 2002 care amendeaza
Directiva 92/79/CEE, 92/80/CEE si 95/59/CE privind structura si cotele
accizelor aplicate tutunului prelucrat.
Publicatia: OJ L 046 16.02.2002 p.26
Amendamente: -
Corrected by.. 302L0010R(01)..... (EL)
Continut: Directiva reglementeaza structura si cotele accizelor
aplicate produselor din tutun. Directiva se aplica de la
1 iulie 2002 si prevede statele ce sunt exceptate
temporar de la aplicarea directivei.
Key words : excise duty; tax harmonization; tax on consumption;
tobacco; tobacco industry
Cuvinte cheie: acciza, armonizarea impozitarii, impozit pe consum,
tutun, industrie de tutun

32001D0574
2001/574/EC: Commission Decision on the 13 th of July 2001
establishing a common fiscal marker for gas oils and kerosene
(notified under document number C(2001) 1728).
2001/547/ CE: Decizia Comisiei din 13 iulie 2001 referitoare la stabilirea
unui marcaj fiscal comun pentru petrol si kerosen (notificat sub
documentul numarul C(2001) 1728).
Publicatia: OJ L 203 28.07.2001 p.20
Amendamente:
Corrected by.. 301D0574R(01)..... (DE)
Amended by.... 302D0269.......... Replacement ANN from DATNOT
Continut: Conform directivei marcajul pentru kerosen si petrol
va fi Solventul Galben 124 cu o concentratie de 6 mg
solvent pe litru de ulei mineral. Decizia intra în
vigoare începând cu data de 1 august 2002.
Key words: EC conformity marking; tax system; diesel fuel;
petroleum; mineral oil; fraud.
Cuvinte cheie: marcaj de conformitate CE, sistem de impozitare,
combustibil diesel, petrol, ulei mineral, frauda.

53
31995L0059
Council Directive 95/59/EC on the 27 th of November 1995 on taxes
other than turnover taxes which affect the consumption of
manufactured tobacco.
Directiva Consiliului 95/59/CE din 27 noiembrie 1995 referitoare la alte
impozite decât impozitul pe cifra de afaceri ce afecteaza consumul
produselor de tutun prelucrate.
Publicatia: OJ L 291 06.12.1995 p.40
Amendamente:
Amended by.... 399L0081..........Addition ART.16.2 BIS from 01/01/1999
Amended by.... 399L0081..........Amendment ART.16.3 from 01/01/1999
Amended by.... 399L0081.........Replacement ART.16.5 from 01/01/1999
Amended by.... 399L0081.......... Replacement DATE ART.4.1 from 01/01/1999
Amended by.... 302L0010........Replacement ART 3.3 from 08/03/2002
Amended by.... 302L0010........Replacement ART 3.4 from 08/03/2002
Amended by.... 302L0010....... Replacement ART 16.5 from 08/03/2002
Continut: Conform directivei structura accizelor privind
produsele prelucrate din tutun va fi armonizata în
etape. Directiva stabileste principiile armonizarii si
criteriile specifice fiecarei etape în parte.
Key words: excise duty; tax harmonization; tax on consumption;
tobacco; tobacco industry.
Cuvinte cheie: acciza, armonizarea impozitarii, impozit pe consum,
tutun, industria de tutun.

31993R3199
Commission Regulation (EC) No 3199/93 on the 22nd of November
1993 on the mutual recognition of procedures for the complete
denaturing of alcohol for the purposes of exemption from excise
duty.
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 3199/93 din 22 noiembrie 1993 privind
recunoasterea reciproca a procedurilor complete de denaturare a
alcoolului în scopul scutirii de accize.
Publicatia: OJ L 288 23.11.1993 p.12

54
Amendamente:
Amended by.... 395R2546.......... Completion ANN from 31/10/1995
Amended by.... 398R2559.......... Amendment ANN from 28/11/1998
Continut: Conform directivei, statelor membre li se cere
scutirea de impozit a alcoolului complet denaturat.
Directiva stabileste substantele folosite la denaturarea
alcoolului.
Key words: chemical process; denaturing; alcohol; excise duty; tax
exemption.
Cuvinte cheie: proces chimic, denaturare, alcool, acciza, scutire de
impozit.

31992R2719
Commission Regulation (EEC) No 2719/92 on the 11 th of September
1992 on the accompanying administrative document for the
movement under duty-suspension arrangements of products subject
to excise duty
Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2719/92 din 11 septembrie 1992
referitor la documentul administrativ însotitor privind circulatia
produselor supuse accizelor si carora li se aplica reglementari de
suspendare a impozitului.
Publicatia: OJ L 276 19.09.1992 p.01
Amendamente:
Amended by.... 393R2225.......... Completion ART.2.2 from 14/08/1993
Amended by.... 393R2225.......... Addition ANN 2 from 14/08/1993
Amended by.... 393R2225.......... Addition ART.2BIS from 14/08/1993
Amended by.... 393R2225.......... Replacement ANN from 14/08/1993
Amended by.... 393R2225.......... Replacement ART.1 from 14/08/1993
Continut: Regulamentul stabileste informatiile ce trebuie
continute de documentul administrativ si instructiuni
de completare a acestuia. Documentul administrativ
poate fi înlocuit de un document comercial daca
acesta contine aceleasi informatii.

55
Key words: customs document; customs warehouse; carriage of
goods; excise duty
Cuvinte cheie: document vamal, vama, transport de marfuri, acciza

31992L0084
Council Directive 92/84/EEC on the 19th of October 1992 on the
approximation of the rates of excise duty on alcohol and alcoholic
beverages.
Directiva Consiliului 92/84/CEE din 19 octombrie 1992 privind
apropierea cotelor accizelor pentru alcool si bauturi alcoolice.
Publicatia: OJ L 316 31.10.1992 p.29
Continut: Directiva stabileste cota minima de accize pentru
alcool si bauturi alcoolice. Sunt precizate statele care
fac exceptie de la aplicarea directivei si perioada de
tranzitie aplicata fiecarei tari în parte. La fiecare doi
ani Comisia va examina cotele fixate si, în functie de
evolutia pietei, va înainta propuneri de modificare a
acestor cote.
Key words: tax harmonization; alcohol; alcoholic beverage; excise
duty
Cuvinte cheie: armonizarea impozitarii, alcool, bauturi alcoolice, acciza

31992L0083
Council Directive 92/83/EEC on the 19th of October 1992 on the
harmonization of the structures of excise duties on alcohol and
alcoholic beverages.
Directiva Consiliului 92/83/CEE din 19 octombrie 1992 privind
armonizarea structurii accizelor pentru alcool si bauturi alcoolice.
Publicatia: OJ L 316 31.10.1992 p.21
Amendamente: Derogation in 194N
Continut: Directiva reglementeaza modul de stabilire a
accizelor la bere, vin si alte bauturi fermentate.
Pentru fabricile cu o capacitate redusa, statele

56
membre pot hotarî aplicarea unor cote mai mici,
reglementate de directiva.
Key words: less-favoured agricultural area; tax exemption; tax
harmonization; alcohol; excise duty; alcoholic beverage.
Cuvinte cheie: zone agricole defavorizate, scutire de impozit, alcool,
acciza, bautura alcoolica.

31992L0082
Council Directive 92/82/EEC on the 19th of October 1992 on the
approximation of the rates of excise duties on mineral oils.
Directiva Consiliului 92/82/CEE din 19 octombrie 1992 privind apropi-
erea cotelor accizelor la uleiurile minerale.
Publicatia: OJ L 316 31.10.1992 p.19
Amendamente: derogation in 32001D0224 (OJ L 084 23.03.2001 p.23)
Amended by 31994L0074 (OJ L 365 31.12.1994 p.46)
Continut: Directiva stabileste cotele minime ale accizelor
aplicate uleiurilor minerale, modul de calcul al
cotelor si exceptiile admise.
Key words: petrol; diesel fuel; tax harmonization; hydrocarbon;
excise duty; fuel oil.
Cuvinte cheie: petrol, benzina diesel, armonizarea impozitarii,
hidrocarbon, acciza, motorina.

31992L0081
Council Directive 92/81/EEC on the 19th of October 1992 on the
harmonization of the structures of excise duties on mineral oils.
Directiva Consiliului 92/81/CEE din 19 octombrie 1992 referitoare la
armonizarea structurii accizelor privind uleiurile minerale.
Publicatia: OJ L 316 31.10.1992 p.12
Amendamente: -
Amended by.... 392L0108.......... Amendment ART.2.1
Amended by.... 392L0108.......... Replacement ART.8.8
Amended by.... 394L0074.......... Completion ART.8.1 from 20/01/1995
57
Amended by.... 394L0074.......... Addition ART.2BIS from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Addition ART.7BIS from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Addition ART.8BIS from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Amendment ART.8.2 from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Replacement ART.2.1 from 20/01/1995
Amended by.... 394L0074.......... Replacement ART.2.4 from 20/01/1995
Continut: Conform directivei, statele membre vor impune
accize uleiurilor minerale. Structura accizelor va fi
armonizata între statele membre. Sunt stabilite
uleiurile minerale ce fac obiectul directivei, exceptiile,
modul de calcul al accizelor si al controlul.
Key words : tax harmonization; mineral oil; excise duty.
Cuvinte cheie: armonizarea impozitarii, uleiuri minerale, accize.

31992L0080
Council Directive 92/80/EEC on the 19th of October 1992 on the
approximation of taxes on manufactured tobacco other than
cigarettes.
Directiva Consiliului 92/80/CEE din 19 octombrie 1992 referitoare la
apropierea impozitelor privind produsele prelucrate din tutun, altele decât
tigaretele.
Publicatia: OJ L 316 31.10.1992 p.10
Amendamente: -
Amended by.... 399L0081.......... Replacement ART.3.1 from 01/01/1999
Amended by.... 302L0010.......... Completion ART 3.1 from 08/03/2002
Amended by.... 302L0010.......... Replacement ART 4 from 08/03/2002
Continut: Directiva descrie produsele fabricate din tutun
produse în Comunitate sau importate din statele
nemembre si care fac obiectul accizelor. Directiva
stabileste modul de calcul al accizelor si cotele
aplicabile fiecarui produs.
Key words : tobacco; excise duty; tax harmonization
Cuvinte Cheie: tutun, acciza, armonizarea impozitarii

58
31992L0079
Council Directive 92/79/EEC on the 19th of October 1992 on the
approximation of taxes on cigarettes.
Directiva Consiliului 92/79/CEE din 19 octombrie 1992 privind
apropierea impozitelor aplicabile tigaretelor.
Publicatia: OJ L 316 31.10.1992 p.08
Amendamente: -
Corrected by.. 392L0079R(01).....
Derogated in.. 194NN15/09........ Derogation ART 2 S.. till 01/01/1999
Amended by.... 399L0081.......... Addition ART.2BIS from 01/01/1999
Amended by.... 399L0081.......... Addition ART.3.3 from 01/01/1999
Amended by.... 399L0081.......... Addition ART.3.4 from 01/01/1999
Amended by.... 399L0081.......... Replacement ART.4 from 01/01/1999
Amended by.... 302L0010.......... Replacement ART 2 from 08/03/2002
Amended by.... 302L0010.......... Replacement ART 4 from 08/03/2002
Continut: Directiva stabileste cota minima de accize aplicabila
tigaretelor, ce urmeaza a se aplica începând cu 1
ianuarie 1993 si perioadele de tranzitie pentru
anumite tari.
Key words : tax harmonization; excise duty; tobacco industry
Cuvinte Cheie: armonizarea impozitarii, acciza, industrie de tutun

09.30.30 – Impozite pe capital si tranzactii

31969L0335
Council Directive 69/335/EEC on the 17 th of July 1969 concerning
indirect taxes on the raising of capital
Directiva Consiliului nr. 69/355/CEE din 17 iulie 1969 referitoare la
impozitele indirecte privind formarea capitalului
Publicatia: OJ L 249 03.10.1969 p.25
Amendamente: -
Corrected by.. 369L0335R(01).....
Amended by.... 172BN01/6/1 Replacement ART.3.1 A

59
Derogated in.. 172BN07/5 Derogation ART.7.1 till 01/01/1974
Application extended by 172BN11/6/PT1A4 ... till 01/07/1973
Amended by.... 373D0101(01) Amendment ART.3.1.A from 01/01/1973
Amended by.... 373L0079 Completion ART.7.1 from 11/04/1973
Amended by.... 374L0553 Replacement ART.5.2 from 11/11/1974
Amended by.... 179HN01/06 Completion ART 3.1.A from 01/01/1981
Completed by.. 185IN01/05 Completion ART 3.1.A from 01/01/1986
Amended by.... 385L0303 Amendment ART.4.2 from 17/06/1985
Amended by.... 385L0303 Amendment ART.8 from 17/06/1985
Amended by.... 385L0303 Replacement ART.7 from 17/06/1985
Amended by.... 194NN01/11/B1 . Completion ART.3.1 from 01/01/1995
Continut: Directiva stabileste societatile ce se supun impozitarii
si tranzactiile acestor societati, modul lor de
impozitare si cotele impozitelor, precum ca si
reducerile si scutirile aplicabile.
Key words : indirect tax; disclosure of information; company with
share capital; stamp duty; tax harmonization.
Cuvinte cheie: impozit indirect, divulgarea informatiei, companie pe
actiuni, timbru fiscal, armonizarea impozitelor

09.30.40 – Scutiri individuale de impozite

31991L0680
Council Directive 91/680/EEC on the 16 th of December 1991
supplementing the common system of value added tax and amending
Directive 77/388/EEC with a view to the abolition of fiscal frontiers.
Directiva Consiliului 91/680/CEE din 16 decembrie 1991 care
suplimenteaza sistemul comun de aplicare a taxei pe valoarea adaugata si
amendeaza Directiva 77/388/CEE privind abolirea frontierelor fiscale.
Publicatia: OJ L 376 31.12.1991 p.1
Amendamente: -
Corrected by.. 391L0680R(01).....
Corrected by.. 391L0680R(02).....

60
Corrected by.. 391L0680R(03).....
Continut: Directiva reglementeaza impozitarea marfurilor la
intrarea sau iesirea acestora în sau de pe teritoriul
pietei comune. Este stabilit modul de fixare a cotelor,
cuantumul acestora, posibilitatea aplicarii unor
deduceri si obligatiile persoanei impozabile.
Key words : EC internal market; intra-Community trade; tax
harmonization; VAT.
Cuvinte cheie: piata interna CE; comert intracomunitar; armonizarea
impozitului, TVA.

09.50 – Prevenirea si evitarea evaziunii fiscale

31991L0308
Council Directive 91/308/EEC on the 10 th of June 1991 on prevention
of the use of the financial system for the purpose of money
laundering.
Directiva Consiliului 91/308/CEE din 10 iunie 1991 referitoare la
prevenirea folosirii sistemelor financiare în scopul spalarii banilor.
Publicatia: OJ L 166 28.06.1991 p.77
Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(38) (OJ L 001 03.01.1994 p.206)
Incorporated by 21994A0103(59) (OJ L 001 03.01.1994 p.403)
Amended by 32001L0097 (OJ L 344 28.12.2001 p.76)
Continut: Conform directivei statele membre sunt obligate sa
interzica spalarea banilor, asigurându-se ca
institutiile financiare si de credit îsi vor identifica noii
clienti la deschiderea de conturi si vor verifica
tranzactiile ce depasesc anumite sume. Se prevad
situatiile în care astfel de identificari nu vor fi facute
si formele de cooperare între aceste institutii si
autoritatile responsabile cu prevenirea spalarii
banilor.

61
Key words : drug traffic; law of banking; financial legislation;
recycling of capital; capital transfer.
Cuvinte cheie: trafic de droguri, lege bancara, legislatie financiara,
reciclarea capitalului, transfer de capital.

62