Sunteți pe pagina 1din 15

2008R0657 RO 17.10.2009 001.001 1

Acest document reprezint ă un instrument de documentare, iar institu ţiile nu î ş i asum ă responsabilitatea pentru conţinutul

s ău.

B

REGULAMENTUL (CE) NR. 657/2008 AL COMISIEI

din 10 iulie 2008

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce prive ș te acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din institu ț iile școlare

(JO L 183, 11.7.2008, p. 17)

Astfel cum a fost modificat prin:

M1

NR.

Regulamentul (CE) nr. 966/2009 al Comisiei din 15 octombrie 2009 L 271

rectificat prin:

C1

Rectificare, JO L 171, 1.7.2009, p. 48 (657/2008)

Jurnalul Oficial

Pagina

10

Data

16.10.2009

2008R0657 RO 17.10.2009 001.001 2

B

REGULAMENTUL (CE) NR. 657/2008 AL COMISIEI

din 10 iulie 2008

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce prive ș te acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din institu ț iile ș colare

COMISIA COMUNIT ĂȚ ILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunit ăț ii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organiz ă ri comune a pie țelor agricole ș i privind dispozi ț ii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP ) ( 1 ), în special articolul 102 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2707/2000 al Comisiei din 11 decembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind acordarea de ajutoare comu- nitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din institu ț iile școlare ( 2 ) a fost modificat substan ț ial de mai multe ori ( 3 ). Având în vedere c ă sunt necesare noi modi- fică ri, respectivul regulament ar trebui abrogat ș i înlocuit cu un nou regulament, în interesul clarit ății și al ra ț ionalității.

(2)

Ajutoarele pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor ar trebui să fie disponibile pentru gră dini ț e, alte institu ț ii preșcolare, școli primare și gimnaziale. În interesul combaterii obezit ăț ii și pentru a furniza copiilor produse lactate s ă nă toase, aceste categorii de institu ț ii școlare ar trebui tratate în mod egal și ar trebui să aib ă acces la schema de ajutoare. Pentru a simplifica gestionarea schemei, ar trebui exclus consumul de c ă tre elevi pe durata ș ederii în tabere școlare de vacan ță .

(3)

Pentru a clarifica aplicarea schemei de ajutoare, ar trebui să se sublinieze faptul c ă elevii ar trebui să beneficieze de ajutoare numai în zilele de școală . În plus, num ă rul total de zile de școal ă , excluzând vacanț ele, ar trebui confirmat de c ă tre autori- t ăț ile școlare sau de c ă tre institu ț iile școlare ale fiec ă rui stat membru.

(4)

Experien ț a a ar ă tat c ă utilizarea produselor lactate subven ț ionate la prepararea meselor pentru elevi este dificil de monitorizat. În plus, acesta nu este un mod eficient de a atinge scopul educa- ț ional al schemei. Prin urmare, prepararea meselor ar trebui restric ț ionat ă în consecin ță .

(5)

Pentru a ține seama de obiceiurile diferite de consum al laptelui și al anumitor produse lactate în Comunitate ș i pentru a r ă spunde tendin țelor actuale privind să nă tatea și nutri ț ia, lista produselor eligibile ar trebui extins ă și simplificat ă , l ă sând, în acela și timp, statelor membre posibilitatea de a determina propria lor gam ă de produse, conform ă cu respectiva list ă .

(6)

Pentru a garanta faptul c ă produsele eligibile pentru ajutoare asigur ă un nivel înalt de protec ție a s ă nă t ăț ii, respectivele produse ar trebui preparate în conformitate cu cerin ț ele prev ă zute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena

( 1 ) JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regula- mentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61). ( 2 ) JO L 311, 12.12.2000, p. 37. Regulament modificat ultima dat ă prin Regu- lamentul (CE) nr. 1544/2007 (JO L 337, 21.12.2007, p. 64). ( 3 ) A se vedea anexa IV.

2008R0657 RO 17.10.2009 001.001 3

B

produselor alimentare ( 1 ) și ar trebui să poarte marca de identi- ficare prev ă zut ă în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parla- menului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igien ă care se aplic ă alimentelor de origine animal ă ( 2 ).

(7)

În scopul

gestion ă rii

și

al supravegherii

schemei de ajutoare, ar

trebui stabilit ă o procedur ă de autorizare a solicitan ț ilor.

(8)

Valoarea ajutoarelor pentru diferitele produse eligibile ar trebui determinat ă ț inând seama de valoarea ajutorului pentru lapte, prev ă zută la articolul 102 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum ș i de coresponden ț ele tehnice dintre produse.

(9)

În ceea ce prive ște plata ajutoarelor, ar trebui specificate cerin ț ele care trebuie îndeplinite de c ă tre solicitan ț i și ar trebui stabilite normele privind depunerea cererilor, privind controalele care trebuie efectuate și sanc țiunile care trebuie aplicate de c ă tre auto- rit ăț ile competente, precum și privind procedura de plat ă .

(10)

În conformitate cu articolul 102 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, cantitatea maxim ă zilnic ă pentru un elev pentru care se pot acorda ajutoare este de 0,25 litri echivalent lapte. Ar trebui specificate echivalenț ele dintre lapte și celelalte produse.

(11)

Statele membre ar trebui s ă stabileasc ă norme de supraveghere a schemei de ajutoare pentru a garanta reflectarea corect ă a valorii ajutoarelor în preț ul plă tit de beneficiari, precum ș i nedeturnarea produselor subven ț ionate de la destina ț ia prev ă zută .

(12) Pentru a proteja interesele financiare ale Comunit ăț ii, ar trebui adoptate m ă suri adecvate de control pentru combaterea nere- gulilor și a fraudei. Aceste mă suri de control ar trebui să presupun ă verific ă ri administrative complete, la care s ă se adauge controale la fa ț a locului. Ar trebui specificate domeniul de aplicare, conț inutul, calendarul ș i modul de raportare ale respectivelor mă suri pentru a asigura o abordare echitabil ă ș i uniform ă de c ă tre statele membre, ț inând seama c ă acestea au moduri diferite de implementare a schemelor de ajutoare. Pe lâng ă aceasta, sumele necuvenite plă tite ar trebui recuperate ș i ar trebui stabilite sanc ț iuni pentru a preveni un comportament fraudulos din partea solicitan ț ilor.

(13) Pentru a simplifica sarcina administrativ ă a statelor membre, calculul cantit ăț ii maxime care poate fi subven ț ionat ă prin ajutoare ar trebui efectuat pe baza numă rului de elevi care au o frecven ță regulat ă , conform evidenț elor solicitantului.

(14) Experien ț a a ar ă tat c ă beneficiarii nu au cuno ș tinț e suficiente privind rolul Uniunii Europene în programul de distribuire a laptelui în școli. Prin urmare, rolul Uniunii Europene în subven- ț ionarea programului ar trebui indicat clar în fiecare institu ț ie școlar ă care particip ă la programul de distribuire a laptelui în școli.

(15)

Anumite informa ț ii privind programul de distribuire a laptelui în

școli

an Comisiei, în scopul moni-

toriz ă rii programului.

ar trebui transmise în fiecare

(16) M ă surile prev ă zute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organiz ă rii comune a pie țelor agricole,

( 1 ) JO L 139, 30.4.2004, p. 1. ( 2 ) JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Regulament modificat ultima dată prin Regula- mentul (CE) nr. 1243/2007 al Comisiei (JO L 281, 25.10.2007, p. 8).

2008R0657 RO 17.10.2009 001.001 4

B

ADOPT Ă PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabile ște normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce prive ște acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea anumitor produse lactate elevilor din institu țiile școlare (denumite în continuare ajutorul ), în conformitate cu articolul 102 din respectivul regulament.

Articolul 2

Beneficiarii

Beneficiarii ajutorului sunt elevii care frecventeaz ă regulat o institu ț ie școlar ă aparț inând uneia dintre urm ă toarele categorii: gră dini ț e sau alte institu ț ii de înv ăță mânt pre școlar, școli primare ș i gimnaziale, admi- nistrate sau recunoscute de autoritatea competent ă a statului membru.

Articolul 3

Produsele eligibile

(1) Statele membre pot pl ă ti ajutorul pentru produsele eligibile men ț ionate în anexa I. Statele membre pot aplica standarde mai stricte în ceea ce prive ște respectarea cerin țelor pe care trebuie să le îndepli- neasc ă produsele eligibile specificate în anexa I.

(2) În departamentele franceze de peste m ă ri, laptele cu arom ă de ciocolat ă sau cu alte arome, men ț ionat în anexa I, poate fi lapte recon- stituit.

(3) Statele membre pot autoriza adiț ionarea a maximum 5 mg de fluor per kilogram la produsele din categoria I.

(4) Ajutorul se acord ă pentru produsele men ț ionate în anexa I la prezentul regulament numai dac ă acestea respect ă cerin ț ele Regula- mentului (CE) nr. 852/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004, în special cerin ț ele privind prepararea într-o unitate autorizat ă , precum și cele privind marcajul de identificare specificat în sec ț iunea I a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Articolul 4

Cuantumul ajutorului

(1)

Cuantumurile ajutorului sunt stabilite în anexa II.

(2)

În cazul modific ă rii unui cuantum exprimat în euro, se aplic ă

suma valabil ă în prima zi a lunii pentru toate cantit ăț ile furnizate în luna respectiv ă .

(3) În cazul în care cantit ățile furnizate sunt exprimate în litri, se aplic ă un coeficient de 1,03 pentru conversia în kilograme.

Articolul 5

Cantitatea maxim ă care poate fi subvenț ionat ă

(1) Statele membre verific ă faptul c ă nu se dep ășe ște cantitatea maxim ă de 0,25 litri prev ă zută la articolul 102 alineatul (4) din Regu- lamentul (CE) nr. 1234/2007, ț inând seama de numă rul de zile de școal ă și de num ă rul de elevi cu frecven ță regulat ă în timpul perioadei la care se refer ă o cerere de ajutor, precum și de coeficientul prev ă zut la articolul 4 alineatul (3) din prezentul regualment.

2008R0657 RO 17.10.2009 001.001 5

B

(2) În cazul produselor din categoriile II-V men ț ionate în anexa I, pentru verificarea prev ă zut ă la alineatul (1), se utilizeaz ă urmă toarele echivalen ț e:

(a)

categoria II: 100 kg = 90 kg de lapte;

(b)

categoria III: 100 kg = 300 kg de lapte;

(c)

categoria IV: 100 kg = 899 kg de lapte;

(d)

categoria V: 100 kg = 765 kg de lapte.

(3) Ajutorul se acord ă beneficiarilor specifica ț i la articolul 2 numai în zilele de ș coală . Num ă rul total de zile de școal ă , excluzând vacanț ele, se notific ă de c ă tre autoritatea școlar ă sau de c ă tre instituț ia școlar ă autorit ăț ii competente a statului membru și, dup ă caz, solicitantului ajutorului. Elevii nu beneficiaz ă de ajutor pe perioada ș ederii în tabere de vacan ță .

(4) Laptele și produsele lactate utilizate la prepararea meselor nu beneficiaz ă de ajutor.

Cu toate acestea, pot beneficia de ajutor laptele și produsele lactate utilizate la prepararea meselor, care nu implic ă tratament termic, în incintele institu țiilor ș colare. În plus, poate fi permis ă înc ă lzirea produselor men ț ionate la categoria I literele (a) și (b) din anexa I.

(5) În sensul alineatului (4), în vederea diferen ț ierii produselor folosite la prepararea la cald de cele folosite la prepararea la rece și/sau de cele destinate consumului direct, se poate utiliza un coeficient, stabilit pe baza cantit ăților utilizate în trecut ș i/sau a re ț etelor, aprobat de statul membru.

Condi țiile

Articolul 6

generale pentru acordarea ajutorului

(1) O cerere de ajutor este valabil ă numai dac ă este depusă de un solicitant autorizat în conformitate cu articolele 7, 8 și 9 pentru furnizarea produselor comunitare men ț ionate în anexa I.

(2) Ajutorul poate fi solicitat de:

(a)

o institu ț ie școlar ă ;

(b)

o autoritate ș colar ă , pentru produsele distribuite elevilor din aria sa de competen ță ;

(c)

furnizorul produselor, în cazul în care statul membru prevede acest lucru;

(d)

o organiza ț ie care ac ționeaz ă în numele uneia sau al mai multor institu ț ii ș colare sau autorit ăț i școlare și care este special constituit ă în acest scop, în cazul în care statul membru prevede acest lucru.

Articolul 7

Autorizarea solicitan ților

Solicitan ț ii de ajutor trebuie să fie autoriza ț i în acest sens de c ă tre autoritatea competent ă a statului membru în care se g ă seș te institu ț ia școlar ă c ă reia îi sunt furnizate produsele.

Articolul 8

Condi ț iile generale pentru autorizare

angajamente scrise

(1)

luate de solicitant

(a) să foloseasc ă produsele numai pentru consumul, în conformitate cu prezentul regulament, de c ă tre elevii din institu ț ia sa școlar ă sau din

Autorizarea

este condi ț ionat ă fa ță de autoritatea

de urm ă toarele competent ă :

institu ț iile

școlare pentru care urmează s ă solicite ajutorul;

2008R0657 RO 17.10.2009 001.001 6

B

(b)

să returneze orice ajutor necuvenit plă tit, pentru cantit ăț ile în cauză , în cazul în care se constat ă c ă produsele nu au fost distribuite beneficiarilor stabili ți la articolul 2 sau dac ă ajutorul a fost plă tit pentru alte cantit ăț i decât cele stabilite în conformitate cu articolul 5;

(c)

să pună la dispozi ț ia autorit ăților competente, la cererea acestora, documente justificative;

(d)

să se supun ă oric ă rui control dispus de autoritatea competent ă a statului membru, în special în ceea ce priveș te verificarea înregis- tr ă rilor ș i inspec ț ia fizic ă .

(2)

Autoriz ă rile acordate în conformitate

cu articolele

7, 8

și

9

din

Regulamentul (CE) nr. 2707/2000 ră mân valabile în sensul prezentului

regulament.

Articolul 9

Condi ț iile specifice pentru autorizarea

anumitor solicitan ți

În

cazul în care unul dintre solicitan ț ii specifica ți la articolul 6 alineatul

(2)

literele (c) și (d) solicit ă un ajutor, acesta trebuie să - și ia un anga-

jament scris, în afara celor prev ă zute la articolul 8, de a pă stra înre- gistr ă ri ale numelor ș i adreselor institu țiilor ș colare sau, dup ă caz, ale autorit ăț ilor ș colare, precum și ale produselor și cantit ăț ilor vândute sau furnizate acestor institu ț ii sau autorit ăț i.

Suspendarea

Articolul 10

și retragerea

autoriz ă rii

În cazul în care se constat ă c ă un solicitant de ajutor nu mai îndepline ște

condi ț iile prev ă zute la articolele 8 și 9 sau orice alt ă obliga ț ie prev ă zut ă

în prezentul regulament, autorizarea se suspend ă pentru o perioad ă

cuprins ă între o lun ă și dou ă sprezece luni sau se retrage, în func ție de

gravitatea neregulii.

O astfel de mă sur ă nu se ia în caz de for ță major ă sau dac ă statul

membru constat ă c ă neregula nu a fost comis ă deliberat sau din neglijen ță sau dacă respectiva neregul ă este de importanță minor ă .

În cazul retragerii autoriz ă rii, aceasta poate fi din nou acordat ă , la

cererea solicitantului,

dup ă o perioad ă minim ă de șase luni.

Articolul 11

Cererile de plat ă

(1) Cererile de plat ă trebuie să fie întocmite în conformitate cu moda- lităț ile stabilite de autoritatea competent ă a statului membru și includ cel

puț

in urm ă toarele informa ț ii:

(a)

cantit ăț ile distribuite pe categorii și subcategorii de produse;

(b)

denumirea ș i adresa sau un num ă r unic de identificare al institu ț iei

ș colare sau al litera (a).

autorit ății

școlare

la

care se refer ă informa ț ia de

la

(2) Statele membre determin ă frecven ța cererilor. Acestea pot acoperi perioade de la una la șapte luni.

(3) Cu excep ția cazurilor de for ță major ă , pentru a fi valabile, cererile

de plat ă a ajutorului trebuie s ă fie completate corect și depuse până cel

târziu în ultima zi a celei de-a treia luni care urmeaz ă dup ă încheierea

perioadei la care se refer ă cererea.

2008R0657 RO 17.10.2009 001.001 7

B

În cazul în care acest termen este depășit cu mai puț in de dou ă luni,

ajutorul

se plă te ște totu și, dar cu urmă toarele

reduceri:

(a)

5 %, dacă dep ășirea este mai mic ă sau egal ă cu o lun ă ;

(b)

10 %, dacă depăș irea este mai mare dou ă luni.

de o lun ă , dar mai mic ă de

(4) Sumele men ț ionate în cererea de plat ă trebuie să fie probate cu documente puse la dispozi ț ia autorit ăț ilor competente. Aceste documente trebuie să indice separat preț ul fiec ă rui produs livrat și să fie însoț ite de chitan ță sau de o dovad ă a pl ății.

Articolul 12

Plata ajutorului

(1) Fă r ă a aduce atingere articolului 11 alineatul (4), ajutorul se

plă te ș te furnizorilor sau organiza ț iilor prev ă zuț i la articolul 6 alineatul

(2)

literele (c)

și (d) numai în

urmă toarele condi ț ii:

(a)

la prezentarea unei chitan ț e pentru cantit ăț ile livrate efectiv; sau

(b)

pe baza unui raport întocmit în urma inspecț iei efectuate de c ă tre

autoritatea competent ă înainte de plata final ă a ajutorului, care s ă

ateste îndeplinirea

condi țiilor

de plat ă ; sau

(c)

la prezentarea unei dovezi alternative de plat ă a cantit ăț ilor livrate în sensul prezentului regulament, în cazul în care statul membru auto- rizeaz ă acest lucru.

(2) Ajutorul se plă te ș te de c ă tre autoritatea competent ă în termen de trei luni de la data depunerii cererii corect completate ș i valabile, men ț ionate la articolul 11, în afar ă de cazul în care s-au iniț iat anchete administrative.

Articolul 13

Plata avansurilor

(1) Statele membre pot pl ă ti un avans egal cu valoarea ajutorului solicitat, dup ă constituirea unei garan ț ii egale cu 110 % din valoarea avansului.

(2) În cazul în care un furnizor sau o organiza ț ie, prev ă zuț i la articolul 6 alineatul (2) literele (c) și (d), solicit ă un avans, autoritatea competent ă poate plă ti avansul pe baza cantit ăț ilor livrate, fă ră a cere documentele prev ă zute la articolul 12 alineatul (1). În termen de o lun ă de la plata avansului, furnizorul sau organiza ția transmite autorit ăț ii competente documentele necesare pentru plata final ă a ajutorului, în afar ă de cazul în care autoritatea competent ă întocme ș te raportul prev ă zut la articolul 12 alineatul (1) litera (b).

Articolul 14

Monitorizarea preț urilor

(1) Statele membre iau toate mă surile necesare pentru a asigura reflectarea corect ă a valorii ajutorului în pre țul plă tit de beneficiar.

(2) Statele membre pot stabili preț urile maxime pe care le plă tesc beneficiarii pentru diferitele produse men ț ionate în anexa I, care se distribuie pe teritoriul lor.

Articolul 15

Controale și sancț iuni

(1) Statele membre iau toate mă surile necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament. Aceste mă suri includ controlul

2008R0657 RO 17.10.2009 001.001 8

B

administrativ complet al cererilor de ajutor, la care se adaug ă controalele la fa ț a locului prev ă zute la alineatele (2)-(8).

(2) Toate cererile de ajutor sunt supuse controalelor administrative, care includ verificarea documentelor justificative, astfel cum sunt acestea definite de c ă tre statele membre, referitoare la livrarea produselor și la respectarea cantit ăț ilor maxime zilnice pentru un elev, men ț ionate la articolul 5 alineatul (1).

La controalele administrative men ț ionate la alineatul (1) se adaug ă controale la faț a locului efectuate în special cu privire la:

(a)

impactul ajutorului asupra pre ț ului pl ă tit de beneficiar;

(b)

înregistr ă rile men ț ionate la articolul 9, incluzând înregistr ă rile financiare, respectiv facturile de cumpă rare și vânzare ș i extrasele bancare;

(c)

utilizarea produselor subvenț ionate în conformitate cu prezentul

regulament, în special în cazul în care există motive de suspectare

a unei nereguli.

(3) Num ă rul total de controale la faț a locului efectuate pentru fiecare perioadă de la 1 august la 31 iulie acoper ă cel puț in 5 % din numă rul total de solicitan ț i prev ă zu ț i la articolul 6. În cazul în care numă rul de solicitan ț i dintr-un stat membru este mai mic de o sut ă , controalele la fa ța locului se efectueaz ă la sediile a cinci solicitan ți. În cazul în care num ă rul de solicitan ț i dintr-un stat membru este mai mic de cinci, se controleaz ă to ț i solicitan ț ii. Num ă rul total de controale la faț a locului efectuate pentru fiecare perioad ă de la 1 august la 31 iulie acoper ă cel puț in 5 % din ajutorul distribuit la nivel na ț ional.

(4) Controalele la faț a locului se efectueaz ă de-a lungul întregii

cele 12 luni

perioade de la 1 august la 31 iulie și acoper ă cel pu țin precedente.

(5) Solicitan ț ii care fac obiectul controalelor la fa ț a locului sunt selec ț iona ț i corespunz ă tor de c ă tre autoritatea competent ă de control, tinând seama de zonele geografice distincte și pe baza unei analize a riscurilor care ia în considerare în special natura recurent ă a erorilor, precum și constat ă rile controalelor efectuate în anii trecu ț i. Analiza riscurilor ț ine seama, de asemenea, de valorile diferite ale ajutorului în cauz ă ș i de categoria de solicitan ț i prev ă zu ț i la articolul 6 alineatul

(2).

(6) În cazurile în care solicitan ț ii prev ă zu ț i la articolul 6 alineatul (2) literele (b), (c) și (d) solicit ă un ajutor, la controalele la fa ț a locului efectuate la sediul solicitantului se adaug ă controale la faț a locului efectuate la sediile a cel puț in dou ă institu ț ii școlare sau, dacă num ă rul acestora este mai mare, la sediile a cel puț in 1 % din institu ț iile școlare care figureaz ă în eviden ț ele solicitantului.

(7) Cu condi ț ia de a nu compromite obiectivul controlului, se poate

da o înștiin țare

(8) Autoritatea competent ă de control întocme ște un raport pentru fiecare control la fa ț a locului efectuat. Raportul descrie cu precizie diferitele aspecte controlate.

Raportul se împarte în urm ă toarele p ă rț i:

în avans, limitat ă strict la durata

minim ă necesară .

(a)

o

parte general ă care conț ine, în special, urm ă toarele informa ț ii:

(i) schema de ajutoare, perioada la care se refer ă , solicit ă rile care au fă cut obiectul controlului, cantit ățile de produse lactate pentru care s-a plă tit ajutor, precum ș i suma implicat ă ;

(ii) persoanele responsabile prezente;

(b)

parte care descrie separat controalele efectuate și care con ț ine, în special, urm ă toarele informa ț ii:

o

(i) documentele controlate;

2008R0657 RO 17.10.2009 001.001 9

B

(ii)

natura și amploarea controalelor efectuate;

(iii)

remarci și constat ă ri.

(9) Pentru recuperarea sumelor necuvenite plă tite, se aplic ă mutatis mutandis articolul 73 alineatele (1), (3), (4) și (8) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei ( 1 ).

(10) F ă r ă a aduce atingere articolului 10, în cazul unei fraude, pe lâng ă returnarea sumelor necuvenite plă tite în conformitate cu alineatul (9), solicitantul pl ă te ște o sumă egală cu diferen ț a dintre suma plă tit ă iniț ial ș i suma pe care are dreptul să o primeasc ă .

Afi ș privind Programul

Articolul 16

european de

distribuire a laptelui în școli

Institu țiile ș colare care distribuie produse în conformitate cu prezentul regulament produc sau comandă producerea unui afiș în conformitate cu cerin ț ele minime prev ă zute în anexa III, pe care îl amplaseaz ă în mod permanent la intrarea principal ă a instituț iei, într-un loc în care este clar vizibil ș i lizibil.

Articolul 17

Notific ări

(1) Până la data de 30 noiembrie care urmeaz ă dup ă încheierea perioadei precedente cuprinsă între 1 august ș i 31 iulie, statele membre transmit Comisiei un rezumat informativ privind num ă rul de solicitan ț i ș i de instituț ii școlare are au participat la schema de ajutoare, controalele la faț a locului efectuate și constat ă rile aferente.

(2) Până la data de 31 ianuarie a fiec ă rui an, statele membre transmit Comisiei cel puț in urmă toarele informa ț ii privitoare la perioada precedent ă cuprins ă între 1 august și 31 iulie:

(a) cantit ăț ile de lapte și produse lactate defalcate pe categorii și subca- tegorii pentru care s-a pl ă tit ajutor în timpul perioadei precedente cuprinse între 1 august și 31 iulie, precum și cantitatea maxim ă permis ă și modul de calcul al acesteia;

(b) num ă rul estimativ de elevi care au participat la schema de

distribuire

a laptelui în

școli.

(3) Forma și conț inutul notific ă rilor se stabilesc pe baza modelelor pe care Comisia le pune la dispoziț ia statelor membre. Respectivele modele se aplic ă numai dup ă informarea Comitetului de gestionare a organiză rii comune a pieț elor agricole.

Articolul 18

Abrogarea

Regulamentul (CE) nr. 2707/2000 se abrog ă .

Trimiterile la regulamentul abrogat se înț eleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de coresponden ță din anexa IV.

Articolul 19

Dispozi ție tranzitorie

(1) Regulamentul (CE) nr. 2707/2000 se aplic ă în continuare pentru livr ă rile efectuate înainte de 1 august 2008.

( 1 ) JO L 141, 30.4.2004, p. 18.

2008R0657 RO 17.10.2009 001.001 10

B

(2) Autoriz ă rile acordate în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2707/2000 se aplic ă în continuare până la 31 decembrie 2008.

Articolul 20

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intr ă în vigoare în a treia zi de la data publică rii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Se aplic ă începând cu 1 august 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplic ă direct în toate statele membre.

2008R0657 RO 17.10.2009 001.001 11

M1

ANEXA I

LISTA PRODUSELOR ELIGIBILE PENTRU AJUTOR COMUNITAR

Categoria I

(a)

lapte tratat termic ( 1 );

(b)

lapte tratat termic cu ciocolat ă , cu suc de fructe ( 2 ) sau aromatizat, care con ține cel pu țin 90 % din greutate lapte indicat la litera (a) ș i maximum 7 % adaos de zah ă r ( 3 ) ș i/sau miere;

(c)

produse din lapte fermentat cu sau f ă ră suc de fructe ( 2 ), aromatizate sau nearomatizate, care conț in cel puț in 90 % din greutate lapte indicat la litera (a) ș i maximum 7 % adaos de zahă r ( 3 ) ș i/sau miere.

Categoria II

Produse din lapte, fermentat sau nu, aromatizate sau nearomatizate, cu fructe ( 4 ),

care

lapte indicat la categoria I litera (a) ș i

maximum 7 % adaos de zah ă r ( 5 ) ș i/sau miere.

con țin

cel puț in 75 %

din greutate

Categoria III

Brânzeturi proaspete ș i procesate, care conț in cel mult 10 % ingrediente care nu provin din lapte ( 6 ).

Categoria IV

Brânză Grana Padano ș i brânz ă Parmigiano Reggiano.

Categoria V

Brânzeturi care con țin cel mult 10 % ingrediente care nu provin din lapte ș i care nu se încadreaz ă la categoriile III ș i IV ( 6 ).

( 1 ) Inclusiv b ăuturi pe baz ă de lapte f ă ră lactoz ă . ( 2 ) Sucul de fructe se adaugă în conformitate cu Directiva 2001/112/CE a Consi- liului din 20 decembrie 2001 privind sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman. ( 3 ) În sensul prezentei categorii, prin zah ă r se în ț eleg produsele având codurile NC 1701 ș i 1702. În produsele din aceast ă categorie, îndulcitorii se utilizeaz ă în conformitate cu Directiva 94/35/CE a Parlamentului European ș i a Consiliului din 30 iunie 1994 privind îndulcitorii care trebuie utiliza ț i în produsele alimentare. ( 4 ) În sensul prezentei categorii, produsele din lapte cu fructe conț in întotdeauna fructe, pulpă de fructe, piure de fructe sau suc de fructe. În sensul prezentei categorii, prin fructe se în țeleg produsele înregistrate la capitolul 8 din Nomenclatura combinată . Sucul de fructe, pulpa de fructe ș i piureul de fructe se adaugă în conformitate cu Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind sucurile de fructe ș i anumite produse similare destinate consumului uman. ( 5 ) În sensul prezentei categorii, prin zah ă r se în ț eleg produsele având codurile NC 1701 ș i 1702. Zah ărul ad ă ugat fructelor se include în adaosul maxim de zah ăr de 7 %. În produsele din aceast ă categorie, îndulcitorii se utilizeaz ă în conformitate cu Directiva 94/35/CE a Parlamentului European ș i a Consiliului din 30 iunie 1994 privind îndulcitorii care trebuie utiliza ți în produsele alimentare. ( 6 ) Produsele din aceast ă categorie sunt în conformitate cu cerin ț ele prevă zute la punctul II din anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

2008R0657 RO 17.10.2009 001.001 12

B

ANEXA II

Cuantumurile ajutorului

(a)

18,15 EUR/100 kg pentru produsele din categoria I;

(b)

16,34 EUR/100 kg pentru produsele din categoria II;

(c)

54,45 EUR/100 kg pentru produsele din categoria III;

(d)

163,14 EUR/100 kg pentru produsele din categoria IV;

(e)

138,85 EUR/100 kg pentru produsele din categoria V.

2008R0657 RO 17.10.2009 001.001 13

B

ANEXA III

Cerinț e minime pentru afiș ul privind Programul european de distribuire a laptelui în ș coli

M ărimea afiș ului : A3 sau mai mare

Litere : 1 cm sau mai mari

Titlu: Programul european de distribuire a laptelui în ș coli

Conț inut :

Cel

pu țin

urm

ătoarea

formulare,

ținând

seama

de

categoria

institu ției

ș

colare:

[Categoria institu ției ș colare (de exemplu, gr ădini ță /institu ție pre ș colar ă/- ș coală )] noastră furnizeaz ă produse lactate subven ț ionate de Uniunea European ă în cadrul Programului european de distribuire a laptelui în ș coli.

Se recomand ă eviden ț ierea avantajelor nutriț ionale ale produselor, precum ș i includerea unor sfaturi privind nutriț ia adresate copiilor.

Amplasare : La intrarea principal ă a institu ției ș colare, într-un loc în care este clar vizibil ș i lizibil.

2008R0657 RO 17.10.2009 001.001 14

B

ANEXA IV

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 2707/2000

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1) literele (a), (b) ș i (c)

Articolul 2

Articolul 2 alineatul (2)

 

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 3

Articolul 3 alineatul (1) prima teză

Articolul 3 alineatul (1) a doua teză

Articolul 3 alineatele (2), (3) ș i (4)

Articolul 3 alineatele (2), (3) ș i (4)

Articolul 4 alineatul (1)

 

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul

4 alineatul

(3)

primul

Articolul 4 alineatul (2)

paragraf

Articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (4)

 

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6 alineatul (1)

 

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (2)

 

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (1)

 

Articolul 9

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12 alineatul (1) litera (a)

Articolul 12 alineatul (1) litera (a)

Articolul 12 alineatul (1) litera (b)

Articolul 12 alineatul (1) litera (b)

Articolul 12 alineatul (1) litera (c)

Articolul 12 alineatul (1) litera (c)

Articolul 12 alineatul (2)

 

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (3)

2008R0657 RO 17.10.2009 001.001 15

B

Regulamentul (CE) nr. 2707/2000

Prezentul regulament

Articolul 13 alineatele (1) ș i (2)

 

Articolul 13 alineatele (1) ș i (2)

Articolul 13 alineatul (3)

 

Articolul

14 alineatul

(1)

primul

Articolul 14 alineatul (1)

paragraf

Articolul 14 alineatul (1) al doilea paragraf prima teză

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (1) al doilea paragraf a doua ș i a treia tez ă

Articolul 14 alineatele (2) ș i (3)

 

Articolul 15

 

Articolul 15

Articolul 16

 

Articolul 16

Articolul 17

 

Articolele 17-20

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa IV