Sunteți pe pagina 1din 30

AYIULU

VELIMIROVICI
DISPOTHI ALI OHRID I ALI JICI

NICOLA

AYIULU

VELIMIROVICI
DISPOTHI ALI OHRID I ALI JICI

NICOLA

TATLU
A NOstRu
apridueari Yioryi Vrana

EXIYIsIRI LA

TATLU A NOSTRU CARI HII TU ERURI, SI SI-AYISEASC NUMA A TA. S-YIN AMIRRIEA A TA, SI SI-ADAR VREAREA A TA, CUMU TU ERU, ACI -PRISTI LOCU. PNEA A NOASTR, AEA TI TUTI DZLILI, D-I-U A NOAU ADZ -N EART A NOAU ALATHUSURLI A NOASTRI, ACI CUMU -NOI L IRTMU AILORU I N ALTHUSESCU, -NU N DU NOI TU PIRAZMO, -N ASCAP DI AELU ARU. C A TA EASTI AMIRRIEA -PUTEAREA I DOXA, TU ETA ETILORU. AMINU.

TATLU A NOSTRU CARI HII TU ERURI, SI SI-AYISEASC NUMA A TA. S-YIN AMIRRIEA A TA, SI SI-ADAR VREAREA A TA, CUMU TU ERU, ACI -PRISTI LOCU. PNEA A NOASTR, AEA TI TUTI DZLILI, D-I-U A NOAU ADZ -N EART A NOAU ALATHUSURLI A NOASTRI, ACI CUMU -NOI L IRTMU AILORU I N ALTHUSESCU, -NU N DU NOI TU PIRAZMO, -N ASCAP DI AELU ARU. C A TA EASTI AMIRRIEA -PUTEAREA I DOXA, TU ETA ETILORU. AMINU.

Cndu niori aruc arufei, iara okeanili vzescu, eali Ti-aceam: Domnulu-a nostru! Cndu meteorii cadu i foclu arsari di tu locu, eali dzcu: Adrtorlu-a nostru! Cndu bbuchili a liliciloru da -ciuciurliili adun fnu uscatu ta s-li-adar a puiiloru cubairi, eali cnt: Nicuchirlu-a nostru! Iara cndu analu io ocii a mei ctr scamnulu a Tu, murmuru a iia: Tatlu-a nostru Fu unu chiro multu lungu, chiro laiu, cndu i oamiii dzea i ti-acima Domnu ic Adrtoru, ic Nicuchiru! Aci fu di-alithea, cndu omlu duchea c easti mai unu lucru anamisa di lucri. Ma tora, ifhristisiri a

Hiiului a Tu Unlu-Amintatu i-Ailui ma bunu di tu hiii a Ti, amu nviat numa a Ta aea alithea. Tr aea, cu dichi, i-io cutedzu s-Ti-acemu deadunu cu Hristolu: Tat! Cara Ti-acemu Domnu, cu frixi adaru mintani dinintea a Ta ca unu sclavu tu fluminlu-a laolui Cara Ti-acemu Adrtoru, mi-mpartu di Tini un turlie cumu si-mparti noaptea di dzu, i frndza di pomlu a ei. Cara Ti mutrescu -dzcu Nicuchiru, hiu ca un cheatr anamisa di chetri -ca un gmil anamisa di gmili. Ma cara li dicidu budzli-a meali -murmuru Tat, vrearea u alxeati frixea, loclu mutreati anlatu ma aproapea di eru, i imnu ninga Tini ca unu oaspi tu grdina aitei lumi, cumnicndalui doxa i putearea a Ta. Tatlu a nostru! Tini hii Tatlu a nostru a tuturoru: Va ti minutamu Tini -va mi minutamu -io mac va Tiacimamu: Tatlu a meu! Tatlu a nostru! Tini i-ai ctiga ahntu a ia, cari hiu unlu singuru, ma cama vrtosu ai ctiga a lumiei ntredz. Scupolu a Tu easti Amirriea a Ta, iara nu unu singuru omu. Vrearea ti veti greati: Tatlu a meu, ama vrearea greati: Tatlu a nostru! Tu numa a tuturoru oamiiloru, i suntu frai a mei io pricadu: Tatlu a nostru! Tu numa a tuturoru yenuriloru i mi-aplucusescu i cu cari mi-ai ligat, io pricadu: Tatlu a nostru! Io Ti plcrsescu Tini, Tat a cozmului tr unu singuru lucru Ti plcrsescu Tini: si-apir ctu camantroar dzua aea marea cndu tu oamiii, yii -mor, deadunu cu anghilii -cu stealili cu aeali cu suflitu cu aeali fr suflitu, va Ti-aceam cu numa a Ta aea alithea: Tatlu a nostru.

TATLU A NOSTRU CARI HII TU ERURI, SI SI-AYISEASC NUMA A TA. S-YIN AMIRRIEA A TA, SI SI-ADAR VREAREA A TA, CUMU TU ERU, ACI -PRISTI LOCU. PNEA A NOASTR, AEA TI TUTI DZLILI, D-I-U A NOAU ADZ -N EART A NOAU ALATHUSURLI A NOASTRI, ACI CUMU -NOI L IRTMU AILORU I N ALTHUSESCU, -NU N DU NOI TU PIRAZMO, -N ASCAP DI AELU ARU. C A TA EASTI AMIRRIEA -PUTEAREA I DOXA, TU ETA ETILORU. AMINU.

Ctr eruri anlmu ocii a notri daima cndu Tiacimmu i stri locu i dipunmu cndu li thimisimu amrtiili a noastri. Daima himu tu gremu di itia a niputeriloru a noastri i a amrtiiloru a noastri. Tini hii daima ndzean, dipu aci cumu undzeati a mririei a Tali i a lumbrusiriei a Tali. Tini hii daima tu eru cndu himu niaxi s-Ti-apruchemu, ma i-ari hari s-Ti dipui la noi, tu cohili a noastri di-npadi, cndu avemu seati ti Tini -cndu u dicidemu a iia ua a noastr. Ma -cara dipui la noi, Tini armi tu eru; tu eru bnedzi, pritu eru aladz -cu erlu deadunu Ti-aple pn tu valea a noastr. erlu easti alargu, multu alargu, ti omlu a curi duhu i a curi inim suntu turnati di la Tini i cari i pizuescu cndu easti thimisit numa a Ta. Ma elu easti aproapea, multu aproapea, ti omlu i u ni daima dicis ua a suflitlui a lui i-ateapt s-yii Tini, nai ma vrutlu ditru oaspi. Si-eara s-lu bgamu ninga Tini omlu nai ma dreptulu, Tini Ti-anali ma-ndzean di elu dipu ca erurli mandzean di valea a loclui, ca bana tr et ma-ndzean di amirriea a moartiei. Noi himu fap di-tu un luyie di materialu i si-aspardzi -putridzati: cumu va puteamu s-idemu la idhyea anlimi cu Tini, Tinirea -Puteari Fr moarti! Tatlu-a nostru, Cari daima hii ma-ndzean di noi, dipun-Ti pn di noi -n-anal pn di Tini. i altuiva himu, mac nu mai limbi fapti di ar ta si-alavd doxa a Ta? ara va si-eara mut tr et i nu va s-putea sgreasc numa a Ta fr noi, Dumnidzale. Cumu poati ara s-Ti cunoasc mac nu pritu noi? Cumu va puteai si-adari thavmati di-tru ara moart mac nu pritu noi? O, Tatlu a nostru!

11

TATLU A NOSTRU CARI HII TU ERURI, SI SI-AYISEASC NUMA A TA. S-YIN AMIRRIEA A TA, SI SI-ADAR VREAREA A TA, CUMU TU ERU, ACI -PRISTI LOCU. PNEA A NOASTR, AEA TI TUTI DZLILI, D-I-U A NOAU ADZ -N EART A NOAU ALATHUSURLI A NOASTRI, ACI CUMU -NOI L IRTMU AILORU I N ALTHUSESCU, -NU N DU NOI TU PIRAZMO, -N ASCAP DI AELU ARU. C A TA EASTI AMIRRIEA -PUTEAREA I DOXA, TU ETA ETILORU. AMINU.

Ayisinda-Ti, nu Ti-adrmu ma ayiu Tini, ama noi inine n ayisimu. Numa a Ta easti ti-anami. Oamiii si-ncaci pri aestu locu tr num: a curi num easti cama mari. Ghini va eara ca numa a Ta s-hib thimisit tu aesti ncceri, c atumea tuti limbili multu dizligati va amura -tuti mrli numi a oamiiloru, mplititi deadunu, nu va putea si-aib uidhie cu numa a Ta, Snte, Para-Snte! Cndu oamiii voru si-u-ayiseasc numa a Ta, u plcrsescu fisea s-i agiut. ea cheatr -lemnu ca si-adar biseri; li stulusescu ayiudiili cu mrgritari -lilici i-

adar focu di-tru ierghi, surrli a loru, -ea thimneau di la chedri, frai a loru, -i-andoapir boli a loru cu boaea a cmbanei, -i-acleam yieili tru-agiutoru ta si-ayiseasc numa a Ta. Ai il di noi ti chischina -nistipsita fisi, cari deadunu cu noi u ayiseati numa a Ta, Snte, Para-Snte. Cumu va u ayisimu numa a Ta? Vahi pritu harau nistipsit? Atumea ai il di noi ti nali a notri nistipsi. Vahi pritu tirnpsiri? Atumea caft ctr murmintili-a noastri. Vahi pritu curbani? Atumea thimisealili cilistisirili-a dadiloru, Dumnidzale! Numa a Ta easti ma vrtoas di cilechi -ma lumbrusit di luin. Hara di omlu i i-u-aruc elpidha pri Tini i s-luineadz cu numa a Ta. Zurlii dzcu: Himu armtusii cu cilechi, cari poati s-n sta contra? Iara Tini ii ctstrpseti amiradzi cu bubulii nividzuti! Fricoas easti numa a Ta, Dumnidzale! Ea lumbruseati -prjileati dipu ca unu mari nioru di focu. iva nu easti ma sntu ic ma fricosu mac nu easti ligatu di numa a ta. D-i Snte, d-i oaspi aei tu a curi chepturi easti scriat numa a Ta, iara dumai aei i nu au mirachi si tib ici iva ti Tini c ahtri oaspi va-i armn oaspi pn tu moarti, iara ahtri dumai va-ndzinuceadz dinintea a mea i va si-alas btui un--un i va si zdrumin cilechea a loru. Snt -fricoas easti numa a Ta, Snte, Para-Snte! Shib s-n thimisimu numa a Ta tu tut oara a harauei a noastri i a apustusiriei a noastri di tru aest ban aci cumu lu thimisimu elu tu oara ali moarti, Tat irescu a nostru, Para-Sntlu-a nostru Tat!

13

TATLU A NOSTRU CARI HII TU ERURI, SI SI-AYISEASC NUMA A TA. S-YIN AMIRRIEA A TA, SI SI-ADAR VREAREA A TA, CUMU TU ERU, ACI -PRISTI LOCU. PNEA A NOASTR, AEA TI TUTI DZLILI, D-I-U A NOAU ADZ -N EART A NOAU ALATHUSURLI A NOASTRI, ACI CUMU -NOI L IRTMU AILORU I N ALTHUSESCU, -NU N DU NOI TU PIRAZMO, -N ASCAP DI AELU ARU. C A TA EASTI AMIRRIEA -PUTEAREA I DOXA, TU ETA ETILORU. AMINU.

S-yin Amirriea a Ta, Mari Amir! N fntimu di amiradzi i mai la aopsi suntu ma mri di alan oamii, ma cari dzcu edu tu murmintili a noastri deadunu cu dhicuneari -cu sclayii. N fntimu di amiradzi i aeri i grea putearea pristi patridhi -populi, iara az plngu c i doru dini! N fntimu di ei ca di nscn niori i aducu pripilii tu locu di ploaie. Mea, aestu easti omu mintimenu. D-i curuna!, greati fluminlu a oamiiloru. A curunei un i easti pri i capu sta. Ama Tini, Doamne, u cunoti mintimiiea a mintimeiloru i dumniea a muritoriloru. Vrei si-i dzcu pali aea i tii chiola? Vrei si-i dzcu cumu aelu ma mintimenlu di noi dumni pristi noi di canda fu dipu paiuglaru? Mea, aestu easti omu pututu. D-i curuna!, greati pali fluminlu a oamiiloru, tu alt et -brnu. i-aci, curuna clturi di pri unu capu pri-alantu, ma Tini Paraputute, tii i scump easti dinamea sufliteasc a ailoru anal -dumniea a ailoru putu. Tini tii cu ct slbin dumnir putui pristi amirriili a loru. Tora nviai pritu tiripsiri c nu easti altu amir nafoar di Tini. Suflitlu a nostru nsiteadz ti Amirriea a Ta -ti dumniea a Ta. Arinda pri-aoa, pri-aclo, vahi nu fumu duri pizui -pligui, noi clirunomii yii di pri murmintili a niloru amiradz i amirrii? Noi ti plcrsimu Tini tora s-yii ti agiutorlu a nostru. S-yin Amirriea a Ta la aspuneari Amirriea a Mintimiiliei, a Priniiei i-a Puteariei a Ta! S-hib ca aestu locu, i di ii di ai easti cmpu ti alumt, si si-adar casa tu cari Tini s-hii nicuchiru, iara noi oaspii a Ti.Yinu Amir, scamnulu golu Ti ateapt! Deadunu cu Tini va yin armunia muiteaa. N fntimu di alti amirrii; Ti aea Ti i-atiptmu tora, Mari Amir, Tini i-Amirriea a Ta!

15

TATLU A NOSTRU CARI HII TU ERURI, SI SI-AYISEASC NUMA A TA. S-YIN AMIRRIEA A TA, SI SI-ADAR VREAREA A TA, CUMU TU ERU, ACI -PRISTI LOCU. PNEA A NOASTR, AEA TI TUTI DZLILI, D-I-U A NOAU ADZ -N EART A NOAU ALATHUSURLI A NOASTRI, ACI CUMU -NOI L IRTMU AILORU I N ALTHUSESCU, -NU N DU NOI TU PIRAZMO, -N ASCAP DI AELU ARU. C A TA EASTI AMIRRIEA -PUTEAREA I DOXA, TU ETA ETILORU. AMINU.

erlu -loclu suntu agrili a Tali, Tat. Tu unu agru seamii steali i-anghii, iara tu-alantu -schii i-oamii. Stealili s-min un uidhie cu vrearea a Ta. Anghilii cnt la steali, ca la nscnti harfi, un uidhie cu vrearea a Ta. Ma omlu andmuseati altu omu i-ntreab: i easti vrearea alu Dumnidz?

Pn cndu nu va tib omlu vrearea a Ta? Pn cndu va-i chear tiia dinintea a schiiloru di la cicioarli a lui? Tini lu-adrai s-hib dipriun cu anghilii -cu stealili, ma, mea, i schiii suntu ma-ndzean di elu. Ma, mea c omlu, cara va, poati s-greasc numa a Ta ma ghini di schii, un luyie cu anghilii -cu stealili. Tini, Dttoru a duhlui -dttoru a vreariei, d-i a omlui vrearea a Ta. Vrearea a Ta easti mintimen. Ascultu pirmithulu a populiloru i fur, mutrescu la eru i tiu c stealili smin aci cumu s-minar ili di ai, daima dup idhyiulu nomu, i c aducu iarna -veara atumea cndu prindi. Cu mintimiii lucrndalui, Tini nu hii vrnoar apustusitu Tatlu a nostru. Vrnu lucru zurlescu nu-i afl locu vrnoar tu planlu a Tu. Tini hii un turlie crehtu tu mintimiii -bunea tora dipu ca tu prota dzu a Adrariei, iara mni va hii dipu ca az. Vrearea a Ta easti snt, c easti mintimen -creht. Ayisirea easti nimprt di Tini cumu himu noi nimpr di-airu. Iido nu easti sntu prindi si si-alin la eru niheam cti niheam, ma iva nisntu nu dipun vroar di-tru eru, di la scamnulu a Tu, Tat. Noi ti plcrsimu Tini, Snte Tat a nostru, si-adari si-apir ctu cama-ntroar dzua cndu vrearea a tuturoru oamiiloru va hib mintimen, creht i snt has vrearea a Ta, -cndu tuti yieili di pristi locu va s-min tu un deadunu griri cu stealili di tru eru, cndu planeta a noastr va cnt tu choru cu tuti stealili a Tali ciudii: Doamne, nvea-ne! Dumnidzale, cluzea-ne! Tat, ascap-ne!

17

TATLU A NOSTRU CARI HII TU ERURI, SI SI-AYISEASC NUMA A TA. S-YIN AMIRRIEA A TA, SI SI-ADAR VREAREA A TA, CUMU TU ERU, ACI -PRISTI LOCU. PNEA A NOASTR, AEA TI TUTI DZLILI, D-I-U A NOAU ADZ -N EART A NOAU ALATHUSURLI A NOASTRI, ACI CUMU -NOI L IRTMU AILORU I N ALTHUSESCU, -NU N DU NOI TU PIRAZMO, -N ASCAP DI AELU ARU. C A TA EASTI AMIRRIEA -PUTEAREA I DOXA, TU ETA ETILORU. AMINU.
Cari da trupu, aelu da i suflitu, -cari da aer, aelu da -pni. Ficiurii a Ti, Filotime Niloase, i-ateapt di la Tini tuti aeali i lipsescu. Cari va luineadz faa a loru tahina-dimneaa mac nu Tini cu fexea a Ta? Cari va l-aveagi noaptea anasa a loru cndu dormu mac nu Tini, Aelu ma niapustusitlu di tu avigitori? Iu vai puteamu si-u siminmu pnea ti cathi dzu mac nu tu tu agrulu a Tu? Cu i vai puteamu s-lu-adrmu cama crehtu agrulu mac nu cu aroaua a Ta di tahina? Cumu vai ddeamu ban mac nu cu fexea a Ta -cu aera a Ta? Cumu vai puteamu si-u mcmu pnea mac nu cu gura i Tini n-u-adrai? Cumu vai puteamu s-n hrsimu i s- ifhristisimu c himu mcai, mac nu pritu duhlu i lu suflai tu

lschili fr di ban i-adrai di eali ciudie, Tini Aelu cama ti-anami Artistu? Nu ti plcrsescu Tini ti pnea a mea, ama tr pnea a noastr. i-ncherdu easti mac amu pni mai tr io, cndu frai a mei suntu agiui diavrliga-i? Cama ghini vai eara -cama cu dhichi mac va s-loa di la io un ahtari pni amar a vreariei tr vetea-i, cama ghini si-aravdu agiunu deadunu cu frai a mei. Nu poati s-hib vrearea a Ta si- ifhristiseasc mai un omu, cndu suti ti blastim. Tatlu a nostru, d-i-u a noau pnea a noastr, ta sti duxusimu cu un boai i s-lu thimisimu cu harau Tatlu a nostru Aelu irescu. Adz Ti plcrsimu ti dzua di adz. Dzua aest easti mari: tu ea si-amintar nimisurati yiei nali, i nu fur aeri -i mni nu vai hib, si-amint adz sumu idhyea fexi a soarilui, deadunu cu noi alag pri un di stealili a Tali -cu noi deadunu grescu a iia: pnea a noastr. O, Mari Filoxenu! Oaspii a Ti himu di tahina pn seara, pri measa a Ta idemu -pnea a Ta u-atiptmu. Vrnu uxonu Tini nu ari ndreptu s-dzc: pnea a mea. Pnea easti a Ta. Vrnu uxonu Tini nu ari ndreptu tr dzua di mni i tr pnea di mni, ama mai Tini iaei di-tru bntori a loclui i Tini i urseti. Mac vrearea a Ta easti soea a dzuei di-adz s-hib linia i-u-mparti bana -moartea a mea, va mi-ncinu dinintea a vreariei a Tali snti. Mac vrearea a Ta easti mni s-hiu oaspi di clturie ti marli soari i oaspi pri measa a Ta, va ifhristisescu pali a ia, aci cumu adaru dzu di dzu. i va mi-ncinu dinintea a vreariei a Tali pali -pali, aci cumu adar anghilii di-tru eru, Filotime i li dhuruseti tuti dhoarli trupeti -pnevmaticheti.

1

TATLU A NOSTRU CARI HII TU ERURI, SI SI-AYISEASC NUMA A TA. S-YIN AMIRRIEA A TA, SI SI-ADAR VREAREA A TA, CUMU TU ERU, ACI -PRISTI LOCU. PNEA A NOASTR, AEA TI TUTI DZLILI, D-I-U A NOAU ADZ -N EART A NOAU ALATHUSURLI A NOASTRI, ACI CUMU -NOI L IRTMU AILORU I N ALTHUSESCU, -NU N DU NOI TU PIRAZMO, -N ASCAP DI AELU ARU. C A TA EASTI AMIRRIEA -PUTEAREA I DOXA, TU ETA ETILORU. AMINU.
Cama efcula easti tr omu si-althuseasc dinintea a nomuriloru a Tali dictu s-li-achicseasc, Tat. Ma tr tini nu easti efcula s-n er alathusurli, mac noi nu l irtmu ailoru i n-althusescu. C e, Tini u bgai pri cali lumea cu misur -pri-aradh. Cumu vai putea si si spstreasc ziya aest tu lumi mac Tini vai aveai un misur tr noi iun alt misur tr fratili a nostru, i mac va n ddeai pni cndu noi i dmu a fratilui a nostru cheatr, i mac va n irtai amrtiili cndu noi lu spindzurmu fratili a nostru tr alathusurli a lui? Cumu va si spstrea atumea misura i-aradha tu lumi, Avigitore a lumiei, Tat? Ama Tini n er ma multu di putemu noi si-i irtmu frai a notri. Noi lu mryimu loclu cathi dzu cu nifaptili a noastri, cathi noapti, anda Tini n xitxeti cathi dzu cu ociulu niscutidhosu a soarilui a Tu -cathi noapti n pitre

irtarea a Ta aea iloas pritu steali, avigitori lumbrusi di la porli a avliiei a Tali, Amirrescu Tat a nostru! Tini n-adari ti rizili cathi dzu, Multu-iloase: c e, atumea cndu u-atiptmu pideapsa, n pitre ila; cndu i-atiptmu arufeili a Tali, n pitre sear iriipsit -cndu u-atiptmu scutidhea, n-u-pitre lumbrusirea a soarilui. Tini hii daima ma-ndzean di-amrtiili a noastri -daima hii mari tu-arvdarea a Ta aea tcut. Ti plndzeari easti zurlu i pistipseati c Ti cuturbur cu zboar di prusvulie! Elu easti hasu unu cilimeanu i-aruc nritu unu grnuu di-arin tu-amari ta si-u mut tut amarea di-tu loclu a ei. Ma amarea mai i-u sufriseati niheam chealea-i di pisupr -cu putearea-i thirie u crteati ninti niputeareai i-ngrea ficiureasc. Mea, tuti amrtiili suntu a lumiei -tu prindi s-dmu apandisi tr amrtiili a tuturoru. Tr aea, nu si-afl pristi locu oamii di dipu drep, c e, tu drepi loar pri pltari nscnti amrtii a amrtioiloru. Zori easti s-hii omu dreptu fr cbati, c e nu si-afl vrnu omu dreptu i s-nu ea pri pltari macarimu unu amrtiosu. Ama agiut-i si-achicsescu, Tat, cumu si-adar c unu omu easti multu cama dreptu cndu ea pri pltari ct cama multi amrtii a amrtioiloru? Tatlu a nostru irescu, Cari pitre pni di tahina pn seara a ficiuriloru a Ti -i-aprochi alathusurili a loru ca plat, liureadz furtia a orthodociloru -luineadz scutidhea a amrtioiloru! Loclu easti mplinu di-amrtii, ama easti mplinu -di plcrii; elu easti mplinu di plcriili a dreploru a Ti, di dipirarea a amrtioiloru. Vahi nu easti dipirarea aprita a plcriiei? Tini va s-hii azvingtoru tu soni. Amirriea a Ta va-i lu bag thimeiulu pri plcriili a dreploru. Vrearea a Ta va si-adar nomu tr tu oamiii cumu tora di oar vrearea a Ta easti nomu tr anghii. i-atumea ti i siamn Tatlu a nostru s-l eart amrtiili a muritoriloru, dndalui aci paradiym ti il -irtari?

21

TATLU A NOSTRU CARI HII TU ERURI, SI SI-AYISEASC NUMA A TA. S-YIN AMIRRIEA A TA, SI SI-ADAR VREAREA A TA, CUMU TU ERU, ACI -PRISTI LOCU. PNEA A NOASTR, AEA TI TUTI DZLILI, D-I-U A NOAU ADZ -N EART A NOAU ALATHUSURLI A NOASTRI, ACI CUMU -NOI L IRTMU AILORU I N ALTHUSESCU, -NU N DU NOI TU PIRAZMO, -N ASCAP DI AELU ARU. C A TA EASTI AMIRRIEA -PUTEAREA I DOXA, TU ETA ETILORU. AMINU.
Ti dipu psnu ari ananghi omlu ta si-u toarn faa di la Tini ctr idhoi! Elu easti aplucusitu di pirazmadz ca di-un bor, -easti nipututu ca spuma a unlui aru dirnatu di munti. Mac easti avutu, troar mindueati c easti un cu Tini, i Ti bag ma-nghiosu, i i-u stuluseati casa cu icoili a Tali di canda suntu nscnti luyurii decorativi. Mac arulu bati la ua a lui cadi tu pirazmolu si si-adar pzari cu Tini, i s-Ti-aleapid di dipu. Mac lu-acemi si si-adar curbani, si-adar zurbalu. Mac lu pitre la moarti, treambur. Mac luacemi cu tuti dizirdrili a lumiei, easti tu piriciu si-i lu-nfarmc i i lu vatm suflitlu. Mac i discoapiri a lui nomurli a ctigei a Tali, elu crteati: Lumea easti ti-anami -tu ea iii -fr Adrtoru. N-aumpli di-anisihie luina a Ta, Luite Tat a nos-

tru, ca pri nscn flituri di noapti. Cndu n-acemi la luin, noi n slghimu tu scutidhi; cndu himu bga tu scutidhi, u cftmu luina. Dinintea a noastr si-afl multi ciuri has nscnti scndie, ama n-aspremu si imnmu pn tu capu pri vrn di eali, c e, tu iido capu n-ateapt -n-ardu pirazmadz. Iara calea i dui la Tini easti asteat di mul pirazmadz -di multi di multi gremuri. Ninti s-yin pristi noi pirazmolu s-pari c n avegi ca unu nioru di luin, ama cndu yini pirazmolu, cheri. Noi n frimitmu cuturbura -n bgmu ntribarea i n tiripseati: cndu n-arsimu, cndu pistipsimu c hii dininti i cndu pistipsimu c hii xichi? Tu tu pirazmadzi a notri n-ntribmu: Tini hii Tatlu a nostru? Tu pirazmadzi a notri n aducu tu minti idhyea ntribari, ntribari i n u adui tu minti tut i easti di-avrliga di noi, cathi dzu -cathi noapti: i mindueti tr Dumnidz? Iu easti Elu -cari easti Elu? Hii cu Elu i hii fr Elu? D-i puteari Tatlu -Adrtorlu a meu, ta s-potu tu cathi sticu, a banei a meali, cumu i s-hib elu, di luin i di scutidhi, si-apndisescu la cathi pirazmo un luyie -cu idhyiulu lucru: Dumnidz easti Dumnidz. Elu easti aclo iu hiu io i-aclo iu nu hiu io. Inima a mea apreas, daima ari mirachi tr Nsu mili a meali io daima li tindu ctr ayisitili a Lui strai, ca unu ficiuricu ctr Tatlu a lui Aelu vrutlu. Cumu vai puteamu s-bnedzu fr Elu? Aest va dzea c potu s-bnedzu tu idhyiulu chiro -fr io isui. Cumu vai puteamu s-hiu contra a Lui. Aest va dzea c hiu tu idhyiulu chiro i-contra a mea. Hiilu dreptu i calc toarli a tatlui cu tiie, irini -harau. Sufl adieaticlu a Tu tu suflitlu a nostru, Tat, ta s-himu drepi a Ti.

23

TATLU A NOSTRU CARI HII TU ERURI, SI SI-AYISEASC NUMA A TA. S-YIN AMIRRIEA A TA, SI SI-ADAR VREAREA A TA, CUMU TU ERU, ACI -PRISTI LOCU. PNEA A NOASTR, AEA TI TUTI DZLILI, D-I-U A NOAU ADZ -N EART A NOAU ALATHUSURLI A NOASTRI, ACI CUMU -NOI L IRTMU AILORU I N ALTHUSESCU, -NU N DU NOI TU PIRAZMO, -N ASCAP DI AELU ARU. C A TA EASTI AMIRRIEA -PUTEAREA I DOXA, TU ETA ETILORU. AMINU.
Cari va n slgheasc di-tu aru mac nu Tini, Tatlu a nostru? Cari va li tind mili ctr ficiurii i s-neac mac nu tatlu a loru? Cari ari ma mult mirachi tr chischineaa -muuteaa a casiei, mac nu nicuchirlu a casiei? Tini n-acimai di-tru iva ta s-himu iva, ma noi adrmu oaspilichi cu-arulu i-aci iara n-adrmu dipu iva. Lu bgmu di-avrliga di inima a noastr arpili di cari n-aspremu nai ma multu. Di-tru hicati grimu contra a scutidhei, ma scutidhea bneadz tu suflitili a noastri: microbii a scutidhei -microbii a moartiei. Cuun boai n alumtmu cu-arulu, ama arulu s-hidzi afurialui i-amutu tu casa a noastr; anda noi grimu, arulu i-amint semtili, un cti un i-agiundzi ma

aproapea di inima a noastr. edz Multu-Analte Tat, edz anamisa di noi i-aru, i va i-anlmu inimili a noastri i-arulu va xiruxeasc aci cumu xiruxeati sumu cloarea a soarilui, oputlu di ninga cali. Tini hii multu di multu disupra a noastr -nu ducheti cumu acreati arulu, ama noi himu zgruma di elu. Mutrea, arulu acreati tu noi dzu di dzu, sumu ocii a notri, i-i lu tindi carpolu bolcu tu tuti prli. Cathiun dzu soarli n dzi Bun dimneaa! -n bag ntribarea: i avemu si-i aspunemu a marilui a nostru Amir? -noi i aspunemu mai carpolu aelu veciu i-aspartu a arului. Dumnidzale, vahi nu easti ara aea niminat -fr ban, ma chischin di omlu i ipirieati a arului? Mutrea, n stizmusimu casili i plili tu viurli igrochili a loclui. A iia nu va-i hib zori s-dimndz a aruriloru a Tali s-li neac tuti aesti viuri i-grochi, chischinipsindalui loclu di oamii -di nifaptili a loru. Ama Tini hii ma-ndzean di yinatea a noastr -di urnimiili a noastri. Mac va i-ascultai urnimiili a oamiiloru, va u ctstrpseai lumea pn di thimeiu i va Ti-aveai ngrupat Tini Isu tu urvi. O, Aelu ma mintimenlu di tu tai! Tini totna hamuardz cu muuteaa -nimoartea a Ta aea dumnidzasca i, mea, di-tu hamuarslu a Tu acrescu steali! Totna hamuarzndalui lu-alxeti arulu a nostru cu ghineaa -lu-ambuiuseti pomlu a ghineaei pri pomlu a arului, i-aci u vindi cu arvdari Grdina a Paradhislui, aea alsat tu-aprisiri di noi. Tini, cu-arvdari vindi -cu-arvdari stizmuseti. Cu-arvdari u stizmuseti a Ta Amirrii a ghineaei, Amirlu i Tatlu a nostru. Ti plcrsimu Tini: s-n slgheti di-tu aru i aumpli-n di ghinea, Tini perfecta diirtari di-aru i-aumpleari di ghinea.

25

TATLU A NOSTRU CARI HII TU ERURI, SI SI-AYISEASC NUMA A TA. S-YIN AMIRRIEA A TA, SI SI-ADAR VREAREA A TA, CUMU TU ERU, ACI -PRISTI LOCU. PNEA A NOASTR, AEA TI TUTI DZLILI, D-I-U A NOAU ADZ -N EART A NOAU ALATHUSURLI A NOASTRI, ACI CUMU -NOI L IRTMU AILORU I N ALTHUSESCU, -NU N DU NOI TU PIRAZMO, -N ASCAP DI AELU ARU. C A TA EASTI AMIRRIEA -PUTEAREA I DOXA, TU ETA ETILORU. AMINU.

Stealili i soarli suntu iteai a Amirriiei a Tali, Tat. Nyrpsea-n -noi tu-aest ascheri lumbrusit. Planeta a noastr easti ic i scutidhoas, ama easti lucrulu a Tu, stizmusirea a Ta, duhlu a Tu. Cumu poati s-ias di-tu mili a Tali iva i nu easti mari? Ama pritu niaxia i ntunicarea a noastr, noi u-adrmu ic i scutidhoas fueaua a noastr. E, loclu easti icu i scutidhosu, cti ori lu luyursimu amirrii a noastr -cndu n fndximu ca nscn zurli c himu amiradzi a ei. Mutrea, anamisa di noi suntu mul cari fur amiradz pristi locu -cari tora, stnda pri-aruvuirili a scamniloru a loru s-ciudisescu i-ntreab: Iu suntu amirriili a noastri? -multi suntu amirriili i nu tiu i si-adr cu amiradzi a loru. Hrsitu easti omlu i mutreati pritu niori -ciuciur graie i i-avdu: A Ta easti Amirriea! Aea i-acimmu amirriea a noastr piminteasc easti mplinu di yeri -treai has biii pri unu aru ahndosu. Un vndachi di-arin pri arpili a vimtului! Mai Tini u ai alithioasa Amirrii -mai Amirriea a Ta ari Amir. ea-n di pri arpili a vimtului iloase Amir, ascap-n di pri arpili a vimtului! i adar-n iteai a Amirriiei a Tali tr et, aproapea di stealili i sorii a Ti, aproapea di anghilii i arhanghilii a Ti, e, aproapea di Tini, Tatlu a nostru!

27

TATLU A NOSTRU CARI HII TU ERURI, SI SI-AYISEASC NUMA A TA. S-YIN AMIRRIEA A TA, SI SI-ADAR VREAREA A TA, CUMU TU ERU, ACI -PRISTI LOCU. PNEA A NOASTR, AEA TI TUTI DZLILI, D-I-U A NOAU ADZ -N EART A NOAU ALATHUSURLI A NOASTRI, ACI CUMU -NOI L IRTMU AILORU I N ALTHUSESCU, -NU N DU NOI TU PIRAZMO, -N ASCAP DI AELU ARU. C A TA EASTI AMIRRIEA -PUTEAREA I DOXA, TU ETA ETILORU. AMINU.

A Ta easti putearea, c e, a Ta easti Amirriea. Aei i taha si-aceam amiradz sutu niputu. Singura a loru puteari amirreasc sta tu titlurili a loru amirreti i suntu mai titlurili a Tali. Eli cheru pritu ar -ara neadzi iu va vimtulu. Himu hulandari, aumbri -ar i s-min. Ama -cndu chiremu pri-aoa, pri-aclo, -n minmu, tut pritu putearea a Ta u-adrmu. Pritu putearea a Ta bnmu -pritu putearea a Ta va-nyiemu. Mac omlu u-adar ghineaa u-adar cu putearea a Ta, pritu Tini; -mac lu-adar arulu, lu-adar cu putearea a Ta, ama pritu elu iii. Tuti i si-adar si-adar cu putearea a Ta, ufilisit tr-bunu, i tr-aru, tr achicseari,

i fr achicseari. Mac omlu u ufiliseati putearea a Ta dup vrearea a Ta, Tat, atumea putearea a Ta easti a Ta; -mac omlu u ufiliseati putearea a Ta dup vrearea a lui, atumea putearea a Ta si-aceam a lui i easti arau. Io dzcu Dumnidzale, c atumealui cndu adari i vrei cu putearea a Ta, ea easti bun, ama cndu dhicuneari i u-mprumutar putearea di la Tini, s-fudulescu adrndalui ii voru cu putearea a Ta, di cara easti a loru, ea easti arau. i aci ari mai unu nicuchiru, ama suntu oamii i u ufilisescu cu zorea putearea a Ta, e, ufilisescu cumtici di-tu putearea a Ta, i cu il mari u dai mprumutu di la measa a Ta aea avuta aitoru muritori ftohi di pristi locu. Caft ctr noi Tat Putute, caft ctr noi -nu ti-ayuisea s-pitre putearea a Ta a arei, pn nu va si-ndreag doi udadz ta s-ti-ncap: bunvrearea -tpiiusirea bunvrearea ta s-hib ufilisit tr-bunu, dhoara mprumutat di la Dumnidz -tpiiusirea ta si -thimiseasc totna c tut putearea di-tu lumi easti a Ta, Mari Dhurusitoru di puteari. A Ta easti putearea snt -mintimen ama cndu si-afl tu mili a noastri, putearea a Ta easti tu piriciu si s-mryeasc i si si-adar nisnt i zurleasc. Tat Cari hii tu eruri, agiut-n s-cunutemu -cathiun dzu si-adrmu mai unu lucru: si timu c tut putearea easti mai a Ta i si-u uflisimu putearea a Ta dup vrearea a Ta. Mutrea, himu nihrsi c e mprmu aea i easti ti nimprri la Tini: u-mprmu putearea di luin, i u-mprmu putearea di vreari, i u-mprmu putearea di pisti i-aest easti itia aea di prota ti cdearea a noastr u-mprmu putearea di tpiiusiri. Tat, adar un, Ti plcrsimu, aea i hiii a Ti cu zurlea mprr. Ti plcrsimu: anal la tiia di prota, putearea a Ta i fu alsat tu-apryisiri nitiisit: c e, cum i s-himu, himu ficiurii a Ti.

2

TATLU A NOSTRU CARI HII TU ERURI, SI SI-AYISEASC NUMA A TA. S-YIN AMIRRIEA A TA, SI SI-ADAR VREAREA A TA, CUMU TU ERU, ACI -PRISTI LOCU. PNEA A NOASTR, AEA TI TUTI DZLILI, D-I-U A NOAU ADZ -N EART A NOAU ALATHUSURLI A NOASTRI, ACI CUMU -NOI L IRTMU AILORU I N ALTHUSESCU, -NU N DU NOI TU PIRAZMO, -N ASCAP DI AELU ARU. C A TA EASTI AMIRRIEA -PUTEAREA I DOXA, TU ETA ETILORU. AMINU.

A Ta easti doxa aea tr et deadunu cu Tini, Tatlu a nostru Amirrescu. Doxa easti ligat di usia a Ta -nu ascaln di noi. Nu easti doxa di-tu zboar ca dox a muritoriloru, ama easti di idhyea usie, i nu treai, has Tini. E, ea easti nimprt di Tini cumu easti nimprt luina di soarli apresu. Cari u vidzu mesea i mardzina a doxei a Tali? Cari agiumsi duxusitu fr s-da di Doxa a Ta? Doxa a Ta aea lumbrusit n anvrligheadz di tuti prli -n mutreati tu teari, un parti hamuardznda, un parti ciudisinda-si di frimtrli i crtearea a noastr umineasc. Iara cndu temu, vrnu n ciuciur mistiryiosu: hi ficiurii a Tatlui duxusitu.

O, i duli easti aest duxusit ciuciurari! S-himu ficiurii a doxei a Tali, i mirachi ma mari si-avemu? Nu easti duri! Sigura, duri easti tr un ban alithea. Ama, mea, oamiii voru s-hib tai a doxei. i-aest easti aprita -cima a leaei a loru. Ei nu suntu ifhristisi s-hib ficiuri a doxei a Tali, i si-scumnic cu doxa-, ei voru s-hib tai -purttori a doxlei a Tali. Ama, i cara, Tini hii singurlu Tat i singurlu purttoru ti tut doxa. Suntu mul i u-ufilisescu doxa- tr aru i suntu mul i si-ardu singuri. Nu ari piriciu ma mari di doxa tu mili a muritoriloru. Tini u-aspui doxa a Ta, iara oamiii si-ncaci di-avrliga-i. Doxa a Ta easti factu iara doxa a oamiiloru easti zboru. Doxa a Ta, totna hamuardi i hidhipseati, iara doxa a oamiiloru mprt di Tini lhtrseati -vatm. Doxa a Ta i hrneati ftohi -da urnimie ti aei imiri, doxa a oamiiloru disparti di Tini. Doxa a oamiiloru easti nai ma buna hlati a stnlui. Ti hazi suntu oamiii i si-ampulisescu si i-u-adar doxa ahoryea di Tini! Fu unu zurlu i lu-aura soarli -cfta si-afl unu locu afiritu di luina a soarilui, i s-hib a lui. Elu i-adr un cliv scutidhoas i nu adr firidz, i intr tu ea, i idea tu chis, i s-hrsea c ascp di marli izvuru a luinei. Unu ahtari zurlu i-unu ahtari iteanu a scutidhei easti aelu i cilistiseati si i-u-adar doxa ahoryea di Tini i-mprtu di Tini, Athanate, izvuru a Doxei. Nu ari dox a oamiiloru aci cumu nu ari puteari a oamiiloru. A Ta easti putearea i a Ta easti doxa, Tatlu a nostru. Mac nu li-mprumutmu di la Tini, nu iavemu, -mrnyisimu dipu ca frndzli uscati mprti di pomu i scrupsiti dup chefea a vimtului. S-himu ifhristisi, ta s-n-acimmu ficiurii a Ti.

31

Nu ari tiie ma mari di-aest, tu eru i pristi locu. ea di la noi amirriili a noastri, putearea a noastr doxa a noastr. Tuti i i-acimmu unoar a noastri, dzcuti edu tu urvi. ea di la noi aea i eara a Tu di-tu arhiusit. Tut isturia a noastr fu un cilistiseari zurleasc ta siu-bgmu pri cali amirriea a noastr, putearea a noastr -doxa a noastr. Ncidi-u troar isturia a noastr aea veacea, tu cari n-ampulisimu s-n-adrmu nicuchiri tu casa a Ta, -dicidi un isturie noau tu cari va cilistisimu s-n-adrmu huzmichiari tu casa i easti a Ta. Mea, ma bunu -ma duxusitu lucru easti s-himu huzmicheari tu Amirriea a Ta di s-himu nai ma mri amiradz tu amirriea a noastr. Tr-aea adar-n, Tat, huzmicheari a Amirriiei a Tali, a puteariei a Tali i-a-doxei a Tali, tu tut eta a noastr -tu eta a etiloru. Aminu!

Colecia
AVDHELA

Ayiulu Nicola Velimirovici Dispothi ali Ohrid i ali Jici


EXIYIsIRI LA tAtLu A NOstRu

Carte aprut cu sprijinul Asociaiei Aeintele ntului are ucenic ina Aeintele www.asina.ro

Redactoru/Yioryi Vrana Layout/Atelieruldegrafic.ro Dtp/Remus Brihac Stamp/Accent Print - Suceava Ediie ndreapt di/ Proiectulu Avdhela Editura Predania/
www.predania.ro

Vulturilor 8, Bucureti

Distribuie/ Proiect Avdhela 0752 228 836