Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAMA ANALITICA

DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Denumirea disciplinei (EN) Codul disciplinei

Dreptulmediului2
Environment Law 2
FDSADS0420 I Semestrul

Numdrul de credite |

4,0

si Stiinte Administrative Drept si Stiinte Administrative Domeniul fundamental

Numa*l orelorpe semestru/activitdti

Domeniul de li

F R i S T i

i Specializarea de Programul studii

specificeeconomice): Categoriaforrnativaadisciplinei (standarde -de specialitate,D C -complementare, DF-fundamentald,D S Pl-proiect licentd,Dl-ale instituliei (UEB).

DS

: goriade oplional itatea disciplinei DO-obligatorie, Cate (liber aleasd) DF-facultativd (la DA-optionald alegere/alternativd), Discipline anterioare
Obiective

DO

Oblieatorii(conditionate)
Recomandate

Planul tematic al cursului (ZI)/ Studiul individual (t'R'rD) Conlinut (descriptori) Poluareaatmosferei:factori' l . Proteclia atmosferei. cauze, reglementdri Privind preverurea sl poludriiaerului. combaterea Poluareaapei. ia 2. Protec! apei. Consideraliigenerale. ia Protec! apei in dreptul romAnesc.Nofiunea qi semnifi catiile iuridice ale bazinului hidrografic.

in atirii juridice generale' domeniul gi prin mijloace formejuridicespecifice; ocrotiriimediului, - fundamentarea rolului dreptului qi a instituliilor juridice in protecfiamediului 9i naturii; conservarea DreptuluiMediului, ca ramurdnoud gi - relevarea conceptului trdsdturilor necesitdtii juridicdinedit6; de dreptqi disciplind juridice in materieecologicdgi conexiunilecu celelalte - studiul dezvolt6rilor juridice,socio-umane naturale. -$i discipline -,
Nr.ore Seminar Curs

2 2

3 . Conservarea solului qi subsolului. Considera!ii


gi generale.Mdsuri legale de conservare proteclia solului in Romdnia.
J

plantelor cultivate. Protecfiaterenurilor acoperite eu ie forestierddin afara fondului forestier. 5. Proteclia faunei terestre qi acvatice. Noliuni 9i trAsdturi caracteristice. Protecfia faunei in dreptul de Perspective reglementare" romdnesc. 6. Regimul rezervaliilor qi monumentelor naturii. Nofiunea de "Tezervafie" qi de "monumente ale naturii", categorii UICN. Reglementdrile actuale ia Rezervatiei"Delta Dunbrii" Consideraliigenerale, omeneqti. 7. Protecfiaaqezdrilor elementeale protecliei mediului in aqezdrile activitdlilor de producfie 9i omenegti,desfbqurarea prestiri servicii in localitdli, norme de proteclia

mediului"
& Proteclia mediului agricol. Cerinfe ale dezvoltdrii agriculturii ecologice,regirnuljuridic al pesticidelor chimice. si inerasdmintelor toxice, precum 9. Regimul produselorgi substanfelor Produsele substanlele periculoase. qi al degeurilor 9i utilitare, toxice: regimul de producere, comercializareqi transport. Transportul transfrontalier al

mediuluiin dreptului ale 10.Perspective dezvoltdrii


Romdnia. Analiza gi evaluareaactualei legislalii din ecologicedin Romdnia- politica 9i strategia de dezvoltarea domeniu. Perspectiva lement[rilori uridice.

@era!iigenerale.Poluareaapei.Protec!iaapeiindreptul juridice?lebazinului hidrografic gi Noliunea semnificaliile romdnesc. - Proteclia qi pddurilor a altorformedevegetafie. or toxice
C-colocviu/te practice - rdspunsurilela examen/colocvir-r/lucrdri

Stabilirea elc. practice/prolgg! noteifinale - actiUtatiaplicativeatestate/laborator/lucrdri - teste pe parcursul semestrului (procentaje)


- teme de control

60
20

20

2012; Bucuresti' Juridic, Bibliografie - MDutu - DreptulMediului,Ed.Universul - MirceaDulu - TrctatdeDreptulMediului,Ed. C.H.Beck,2010 juridic, 2010 Ed. - Daniela de Marinescu,Tratat Dreptulmediului, Universul - $tefantarca, Tratatde dreptul ed' mediului, LuminaLex, 2010 in - Anca Ileana,Adi Barbullie, Hotdrdriale Curlii de Justiliea Uniunii Europene 2010 Juridic, ed. mediului, Universul materia - M. Prieur, Ed. 5-e Droit de l'environnement, edition, Dalloz,Patis,2004 Romdndde Drept al Mediului", - Articole de specialitate revistele: din ,,Revista

Lista materiaielor didaetice necesare

u,Dreptul", ,,Studii de drept romdnesc", ,,Revista RomAnd de studii internalionale", ,,Palatul de justifie" - Legislafie:OUG nr" 195/2005, prin Legea nr.26512006 aprobatd Codul silvic (L. 2611996),Legea apelor (107/1996); Legea protec{iei fondului cinegetic qi exercitirii vAnitorii www.elearning.ueb.ro legislafie in domeniujurisprudenta

Gt'addidactic, titlu, prenume,nume Titular de disciplind

Prof.univ.dr.Mircea Dutu

Legend6: ../ SI-studiuindividual,s-seminar,L-activitdlidelaborator,P-proiectsaulucrlri{ractice, TC - temede control,AT - activitSlitutoriale,AA - activitdliasistate Dl-ale institufiei(UEB) - reprezintd Disciplineledisponibile conformopliunilor Institufiilor.

Conf. univ. Maria dr. Fodor

$ef catedrl/ Directordepartament, , /1

WjW