P. 1
Lege Cu Privire La Arenda in Agricultura

Lege Cu Privire La Arenda in Agricultura

|Views: 9|Likes:
Published by Sorin Andrei Sacu

More info:

Published by: Sorin Andrei Sacu on Mar 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2014

pdf

text

original

LEGE cu privire la arenda în agricultură nr. 198-XV din 15.05.

2003
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.163-166/650 din 01.08.2003

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZIłII GENERALE Articolul 1. Scopul şi domeniul de reglementare Articolul 2. NoŃiuni principale Articolul 3. LegislaŃia privind arenda în agricultură Articolul 4. SubiecŃii şi obiectele relaŃiilor de arendă Articolul 5. Dreptul de proprietate asupra bunurilor agricole arendate Capitolul II DREPTUL DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE. APARIłIA, MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA LUI Articolul 6. Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole Articolul 7. Descrierea bunului agricol arendat Articolul 8. Termenul arendei Articolul 9. Prelungirea contractului de arendă Articolul 10. Înregistrarea contractului de arendă Articolul 11. Înregistrarea contractului de arendă la primărie Articolul 12. Modificarea contractului de arendă Articolul 13. Încetarea contractului de arendă Articolul 14. Rezilierea contractului de arendă Capitolul III DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE Articolul 15. Drepturile părŃilor Articolul 16. ObligaŃiile părŃilor Capitolul IV PLATA PENTRU ARENDA TERENURILOR AGRICOLE. CUANTUMUL ŞI MODUL DE ACHITARE. SUBARENDA TERENURILOR AGRICOLE Articolul 17. Plata pentru arenda terenurilor agricole Articolul 18. Subarenda terenurilor agricole Capitolul V MODUL DE FOLOSIRE A BUNURILOR AGRICOLE ARENDATE Articolul 19. Transmiterea bunurilor agricole în arendă Articolul 20. Răscumpărarea bunului agricol arendat Articolul 21. Restituirea bunurilor agricole arendate

1

şi ale fondului de rezervă. utilaje şi instalaŃii destinate lucrărilor agricole. cu domiciliul (sediul) în Republica Moldova.persoană fizică sau persoană juridică care are calitatea de proprietar sau de alt posesor legal al bunurilor agricole ce se dau în arendă. animale care se folosesc în procesul agricol) şi. arendaş . a drepturilor şi obligaŃiilor arendatorului şi arendaşului. inclusiv din intravilanul localităŃilor.recompensă ce se achită arendatorului pentru folosirea terenului dat de acesta în arendă. pe o durată determinată. arendator . Scopul şi domeniul de reglementare Scopul prezentei legi este stabilirea cadrului legal pentru consolidarea relaŃiilor de arendă în agricultură. NoŃiuni principale În sensul prezentei legi.mijloace fixe (terenuri cu destinaŃie agricolă. după caz. proprietar sau un alt posesor legal al terenurilor şi altor bunuri agricole.acord încheiat între o parte.Capitolul VI DAREA ÎN ARENDĂ A TERENURILOR AGRICOLE PROPRIETATE PUBLICĂ Articolul 22. Modul de calculare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. altele decît terenurile Articolul 26. Articolul 2. altele decît terenurile. şi altă parte. în vederea exploatării acestora pe o durată determinată şi la un preŃ stabilit de părŃi.darea în posesiune şi folosinŃă. cu terenurile aferente acestora. altele decît terenurile Articolul 24. sînt utilizate următoarele noŃiuni principale: arendă în agricultură . bunuri agricole . Modul de achitare a plăŃii pentru arendă Articolul 25. Calitatea de arendator o poate avea şi un grup de coproprietari ai bunurilor agricole. care ia în arendă bunuri agricole. denumită arendator. Răspunderea părŃilor Capitolul IX DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 29 Intrarea în vigoare Parlamentul adoptă prezenta lege organică. ReparaŃia capitală Articolul 27. denumită arendaş. 2 .persoană fizică şi/sau persoană juridică. Capitolul I DISPOZIłII GENERALE Articolul 1. construcŃii. pe bază de contract. contract de arendă . contra plată. inclusiv construcŃii hidrotehnice. Darea în arendă a terenurilor agricole proprietate publică Capitolul VII PARTICULARITĂłILE ARENDEI BUNURILOR AGRICOLE. mijloace circulante. plată pentru arenda terenurilor agricole . platforme şi spaŃii de depozitare destinate păstrării producŃiei agricole. maşini. a terenurilor şi a altor bunuri agricole. determinarea subiecŃilor şi obiectelor relaŃiilor de arendă. restituirea bunurilor Capitolul VIII RĂSPUNDEREA PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ Articolul 28. ALTELE DECÎT TERENURILE Articolul 23. Expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole. Folosirea bunurilor agricole arendate.

din momentul semnării actului de predare-preluare a bunurilor. (3) Dacă.03. (2) Dacă prin tratatul internaŃional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte dispoziŃii decît cele prevăzute de prezenta lege. cu excepŃia celor scoase din circuitul civil sau în privinŃa cărora. bunul agricol este înstrăinat de arendator unui terŃ. (2) Obiecte ale relaŃiilor de arendă sînt bunurile agricole aflate în proprietate publică sau privată. LegislaŃia privind arenda în agricultură (1) În Republica Moldova. (4) Fructele obŃinute la exploatarea bunului agricol arendat rămîn în proprietatea arendaşului în cazul în care contractul nu prevede altfel.2-XVI din 09.recompensă ce se achită arendatorului pentru folosirea bunurilor agricole. (3) Contractul de arendă a bunurilor agricole va conŃine. acesta subrogă arendatorul în drepturile şi obligaŃiile ce decurg din arendă. c) actul care autentifică dreptul de proprietate sau alt drept al arendatorului de a da bunul agricol în arendă.2-XVI din 09. Dreptul de proprietate asupra bunurilor agricole arendate (1) Darea în arendă a bunurilor agricole nu are ca efect încetarea drepturilor terŃilor asupra acestor bunuri. prin lege. cu semnătura celor care au acceptat condiŃiile contractului. Majoritatea de voturi se determină în funcŃie de mărimea cotelor-părŃi. 3 . prin întrebuinŃarea îndelungată a acestora. sînt stabilite alte interdicŃii sau limitări. după ce a fost predat arendaşului. de Codul funciar. APARIłIA. date privind: a) părŃile contractante.02. (3) La contractul de arendă a bunurilor agricole comune se anexează lista tuturor copărtaşilor. Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole (1) Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole se realizează în formă scrisă. [Art. cu excepŃia terenurilor. (2) Decizia de transmitere în arendă a bunurilor agricole comune se adoptă de către copărtaşi cu majoritate de voturi. de prezenta lege. altele decît terenurile . în vigoare 10. calculată Ńinîndu-se cont de valoarea şi uzura bunurilor. în mod obligatoriu. b) obiectul contractului. altele decît terenurile. relaŃiile de arendă în agricultură sînt reglementate de Codul civil. [Art. răscumpărare a bunului agricol arendat .2 completat prin Legea nr.06.06] Articolul 3. uzură a bunurilor agricole . domiciliul ori sediul acestora.06.06] Capitolul II DREPTUL DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE.02. precum şi de tratatele internaŃionale la care Republica Moldova este parte.5 modificat prin Legea nr. date de acesta în arendă. (2) Dreptul de folosinŃă a bunurilor agricole arendate apare la încheierea contractului de arendă.reducerea valorii bunurilor agricole. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA LUI Articolul 6. altele decît terenurile. d) înregistrarea contractului în modul stabilit. Articolul 5.plată pentru arenda bunurilor agricole. de alte acte normative. în vigoare 10.procurarea de către arendaş a bunurilor agricole arendate.03. Articolul 4. în temeiul legii sau al contractului. SubiecŃii şi obiectele relaŃiilor de arendă (1) SubiecŃi ai relaŃiilor de arendă sînt arendatorul şi arendaşul. se aplică dispoziŃiile tratatului internaŃional.

actul de predare-preluare devine parte integrantă a contractului de arendă. neprelucrat. forma şi cuantumul plăŃii pentru arendă. f) componenŃa.7 modificat prin Legea nr. c) anul fabricării sau dării în exploatare. la contractul de arendă a terenurilor agricole se anexează copia planului cadastral al acestor terenuri. (3) Actul de predare-preluare a bunurilor agricole arendate. termenul şi locul achitării plăŃii pentru arendă. j) condiŃiile de modificare şi de reziliere a contractului. cu marcarea părŃii ce se dă în arendă. c) bonitatea. 4 . (7) În cazul în care se dă în arendă o parte dintr-un teren divizibil sau dintr-o construcŃie capitală.06. la cererea părŃilor. e) valoarea reală a bunurilor agricole evaluată conform prevederilor legislaŃiei. k) condiŃiile de folosire a obiectelor situate pe terenul arendat. în vigoare 10.03. g) viciile materiale şi juridice. acte de predare-preluare a bunului agricol arendat. (4) Contractele de arendă pot cuprinde şi alte clauze ce nu contravin legislaŃiei în vigoare. dar nu va fi mai mic de un an şi mai mare de 30 de ani. g) alte date. d) modul de folosinŃă.06] Articolul 8.2-XVI din 09. i) răspunderea părŃilor.06. g) modalitatea. la cererea părŃilor.03. f) viciile materiale şi juridice. d) efectuarea ultimei reparaŃii curente şi capitale. inclusiv a utilajului şi a tehnicii agricole. (2) Actul de predare-preluare a terenului agricol arendat va conŃine date privind: a) numărul cadastral al terenului. altele decît terenurile. (4) Din momentul semnării. h) drepturile şi obligaŃiile părŃilor.02. părŃile contractante sînt obligate să întocmească. în termen de 14 zile. cultivat etc. Descrierea bunului agricol arendat (1) La începutul şi la încetarea arendei. termenul general şi termenul care a rămas de exploatare a bunurilor. e) starea terenului (prelucrat. f) condiŃiile de folosire. va conŃine date privind: a) denumirea şi destinaŃia bunurilor. (5) La cererea uneia dintre părŃi. b) suprafaŃa. h) alte date. (6) Neincluderea în contractul de arendă a unei clauze esenŃiale sau nerespectarea formei scrise a contractului atrage nulitatea acestuia. Termenul arendei (1) Termenul arendei bunurilor agricole se stabileşte de către părŃile contractante.06] Articolul 7. b) starea tehnică. l) condiŃiile de recultivare.). [Art.6 modificat prin Legea nr.02. după caz. în vigoare 10. [Art. m) obligativitatea respectării normelor ecologice.2-XVI din 09.e) termenul arendei. la actul de predare-preluare se anexează copia planului cadastral al terenului sau al construcŃiei.

în cazul cînd contractul nu prevede alt termen. (4) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv se înregistrează la primăria localităŃii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole.06. Neînregistrarea contractului are ca efect inopozabilitatea contractului faŃă de terŃ. (3) În cazul prelungirii contractului de arendă. părŃile semnează un acord adiŃional. [Art.10 modificat prin Legea nr. (2) În cazul în care un arendaş încheie contracte de arendă cu mai mulŃi arendatori.2-XVI din 09. care este parte integrantă a contractului de bază. Articolul 9. (7) Înregistrarea benevolă la oficiul cadastral teritorial a contractului de arendă încheiat pe un termen de pînă la 3 ani îl scuteşte pe arendaş de obligaŃia de a-l înregistra la primărie. (2) Partea care intenŃionează să prelungească contractul de arendă este obligată să solicite avizul celeilalte părŃi cu cel puŃin 30 de zile înainte de expirarea termenului contractului. Articolul 10.03.02.(2) La darea în arendă a terenurilor agricole în scopul sădirii unor plantaŃii multianuale. la iniŃiativa autorităŃii administraŃiei publice locale. arendaşul poartă răspundere în conformitate cu legislaŃia în vigoare. 5 .(3). Prelungirea contractului de arendă (1) Contractul de arendă a bunurilor agricole poate fi prelungit cu acordul comun al părŃilor. În cazul în care terenurile şi alte bunuri agricole date în arendă sînt amplasate pe teritoriul mai multor localităŃi. Înregistrarea contractului de arendă la primărie (1) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv se înscrie în registrul contractelor de arendă Ńinut de primăria localităŃii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole arendate. (5) Arendaşul înregistrează contractul de arendă în termen de 3 luni de la data încheierii acestuia. primirea cererilor de înregistrare a contractelor de arendă în registrul bunurilor imobile se efectuează de către registratorul oficiului cadastral teritorial pe teritoriul localităŃii. modificarea sau rezilierea contractelor de arendă în termen de o lună de la efectuarea înscrisurilor. (4) În cazul cînd termenul arendei expiră. termenul contractului de arendă va fi stabilit pentru cel puŃin 25 de ani. de alte acte legislative şi de regulamentul adoptat de Guvern. în vigoare 10. iar arendatorul nu cere să i se predea bunurile arendate şi arendaşul continuă exploatarea acestora.06] Articolul 11. (2) Primăria Ńine registrul contractelor de arendă în modul stabilit de prezenta lege. contractul de arendă se consideră prelungit pentru un an agricol. (5) În cazul în care arendatorul nu doreşte să prelungească contractul de arendă. contractul se înregistrează la primăria fiecăreia dintre aceste localităŃi. Înregistrarea contractului de arendă (1) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen mai mare de 3 ani se înregistrează la oficiul cadastral teritorial. (6) Pentru neînregistrarea contractului de arendă în termenul prevăzut la alin. el va informa arendaşul despre aceasta cu 6 luni înainte de expirarea termenului arendei. (3) Oficiul cadastral teritorial va prezenta autorităŃii administraŃiei publice locale de nivelul întîi din zona de activitate a oficiului informaŃia respectivă din registrul cadastrului bunurilor imobile privind înregistrarea.

(6) Înregistrarea contractului de arendă se confirmă prin aplicarea ştampilei primăriei. se efectuează contra plată. dintre care unul este originalul sau o copie autentificată în condiŃiile legii.(3). (5) În registrul contractelor de arendă se înscriu date privind: a) părŃile contractante. prin înscrierea în el a datei înregistrării şi prin semnătura persoanei împuternicite cu efectuarea înregistrării. Articolul 12. (7) Arendaşului i se remit două exemplare ale contractului de arendă înregistrat. (8) Înregistrarea contractelor de arendă. după caz. a documentelor privind rezilierea acestor contracte.29 alin. arendaşul (reprezentantul acestuia) prezintă: a) 3 exemplare ale contractului. domiciliul ori sediul acestora. precum şi eliberarea extraselor respective. c) termenul arendei şi data expirării acesteia. bonitatea şi modul de folosinŃă a terenurilor date în arendă.(3) Pentru înregistrarea contractului de arendă la primărie. Rezilierea contractului de arendă (1) Contractul de arendă se reziliază: a) prin acordul comun al părŃilor contractante. după caz. de secretarul consiliului local sau de o altă persoană desemnată în modul stabilit. c) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului. a sistemului informaŃional fiscal şi a altor sisteme. Încetarea contractului de arendă Contractul de arendă încetează în cazul: a) expirării termenului arendei. d) bonul de achitare a plăŃii pentru înregistrare. c) pieirii bunurilor arendate. e) în alte cazuri prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. suprafaŃa. Modificarea contractului de arendă (1) Clauzele contractului de arendă a bunurilor agricole se modifică cu acordul comun al părŃilor contractante ori prin hotărîre a instanŃei judecătoreşti. d) rezilierii contractului. Plata menŃionată se varsă la bugetul primăriei. (4) Registrul contractelor de arendă este Ńinut de inginerul cadastral. în modul prevăzut de legislaŃia în vigoare. a modificărilor introduse în ele. cuantumul maxim al acesteia fiind stabilit de Guvern. 6 . b) declarării nulităŃii acestuia. (2) În cazul în care una dintre părŃile contractante intenŃionează să modifice clauzele contractului de arendă. b) numerele cadastrale. ea va solicita avizul celeilalte părŃi cu cel puŃin 30 de zile pînă la prezentarea propunerilor de modificare. d) plătitorul impozitelor aplicate asupra bunului agricol arendat. e) alte date. (3) La modificarea clauzelor contractului de arendă. b) certificatul de înregistrare de stat al întreprinderii arendaş sau buletinul de identitate al arendaşului persoană fizică. părŃile contractante vor semna un acord adiŃional care va fi parte integrantă a contractului de bază şi îl vor înregistra în modul stabilit de lege. cu excepŃia celor specificate la art. Articolul 13. (9) łinerea registrului contractelor de arendă se coordonează cu Ńinerea cadastrului funciar. Articolul 14.

(4) Arendaşul beneficiază de dreptul de preemŃiune în cazul înstrăinării de către proprietar a bunurilor date în arendă. (4) Arendaşul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd: a) arendatorul refuză să dea în arendă bunurile stipulate în contract. au ajuns într-o stare inutilizabilă. b) refuză să ia în arendă bunurile agricole stipulate în contract. (3) Arendatorul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd arendaşul: a) nu a înregistrat contractul în termenele prevăzute de prezenta lege. şi să obŃină informaŃia necesară. (2) Acordul părŃilor contractante privind rezilierea contractului de arendă se încheie în formă scrisă. Cheltuielile ce Ńin de conservarea sau comercializarea acestor bunuri se trec în contul plăŃii pentru arendă în cazul în care contractul nu prevede altfel. d) a înrăutăŃit starea bunurilor astfel încît ea nu poate fi restabilită pînă la expirarea termenului contractului. (5) Partea contractantă care intenŃionează să rezilieze contractul de arendă înştiinŃează în scris partea cealaltă cu cel puŃin 3 luni înainte de recoltare. c) a schimbat modul de folosinŃă a bunurilor arendate fără consimŃămîntul arendatorului. pot fi conservate ori comercializate cu consimŃămîntul arendatorului. transmise arendaşului. din motive ce nu depind de voinŃa sa. (2) Bunurile agricole. e) nu a achitat plata pentru arendă în decursul a 3 luni de la data expirării termenului prevăzut în contract. c) acceptă noile clauze contractuale stabilite de arendator. nu le-a transmis la timp ori face imposibilă exploatarea bunurilor arendate.(3) şi (4). dar nefolosite în procesul tehnologic de producŃie. (6) Contractul de arendă a bunurilor agricole poate prevedea şi alte motive de reziliere a acestuia din iniŃiativa părŃilor. ObligaŃiile părŃilor (1) Arendatorul este obligat: 7 . altele decît terenurile. b) bunurile arendate se dau în arendă pe un nou termen.b) prin hotărîre a instanŃei judecătoreşti. f) a încheiat un contract de subarendă fără consimŃămîntul arendatorului. c) se află în incapacitate de muncă. b) bunurile arendate. fără a interveni în activitatea curentă a acestuia. în legătură cu neexecutarea de către cealaltă parte a obligaŃiilor contractuale specificate la alin. Drepturile părŃilor (1) Arendatorul este în drept să verifice oricînd modul în care arendaşul exploatează bunurile sale date în arendă. (3) Arendaşul (sau deŃinătorul terenului vecin cu cel arendat) are dreptul prioritar la încheierea contractului de arendă pe un nou termen în cazul în care: a) şi-a onorat obligaŃiile contractuale luate anterior. este privat de libertate ori au survenit alte circumstanŃe care fac imposibilă executarea de mai departe a contractului. Articolul 16. la cererea uneia dintre părŃile contractante. Capitolul III DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE Articolul 15.

Ńinîndu-se cont de gradul de uzură. d) să predea arendaşului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puŃin trei ani pînă la data încheierii contractului de arendă. f) să execute alte condiŃii prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. să le restituie.16 modificat prin Legea nr. de bonitate. deşi încă neseparate. şi se efectuează în termenul şi în locul prevăzute în contractul de arendă. (2) La încheierea contractului de arendă.a) să predea bunurile agricole date în arendă în termenele şi în condiŃiile stipulate în contract. b) să menŃină potenŃialul productiv al bunurilor arendate. [Art. vor putea fi separate înainte de sfîrşitul anului agricol în condiŃiile unei gospodăriri normale.06] Capitolul IV PLATA PENTRU ARENDA TERENURILOR AGRICOLE. în cazul cînd contractul nu prevede altfel. Plata pentru arenda terenurilor agricole (1) Plata pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte în unităŃi băneşti. în starea corespunzătoare clauzelor contractului. Produsele cu care se plăteşte arenda se stabilesc de către părŃi în funcŃie de specificul activităŃii agricole şi de zonă. conform clauzelor contractului. (5) ProducŃia agricolă eliberată de către arendaş în contul plăŃii pentru arenda terenurilor agricole se estimează la preŃuri. dar nu va constitui mai puŃin de 2% pe an din preŃul normativ al terenului arendat. în bani sau în natură şi în bani fie într-o altă formă. calitatea produselor se stabilesc de către părŃi în contract. în funcŃie de felul produselor şi de specificul obŃinerii acestora. prevăzute de legislaŃia în vigoare. (2) Plata pentru arendă se determină în funcŃie de suprafaŃa terenului arendat. precum şi despăgubiri. (3) Plata în natură pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte într-o cantitate determinată de produse agricole sau într-un procent determinat din volumul producŃiei. e) să predea arendatorului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puŃin trei ani pînă la data încetării sau rezilierii contractului de arendă. CUANTUMUL ŞI MODUL DE ACHITARE. la expirarea termenului stipulat în contract. arendatorul este obligat să-l informeze pe arendaş despre drepturile terŃilor asupra bunurilor date în arendă.03. c) să plătească arendaşului.02. La compensarea valorii fructelor se iau în calcul şi datoriile părŃilor la momentul rezilierii contractului. (4) Termenele şi locul efectuării plăŃii în natură pentru arenda terenurilor agricole. potrivit acordului dintre părŃile contractante.06. e) să execute alte condiŃii prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. b) să acŃioneze într-o manieră care să nu împiedice exploatarea normală a bunurilor date în arendă. de alte caracteristici ale terenului. în vigoare 10. SUBARENDA TERENURILOR AGRICOLE Articolul 17. c) să achite plata pentru arendă în termenul şi în modul stabilit. în cazul rezilierii contractului de arendă înainte de încheierea anului agricol.2-XVI din 09. (3) Arendaşul este obligat: a) sa folosească cu bună-credinŃă bunurile arendate. se face în natură. ce nu vor depăşi preŃurile la această 8 . valoarea fructelor care. d) să achite impozitele şi alte plăŃi. de relief şi de măsura posibilităŃii de a efectua lucrările în mod mecanizat. rezilierea contractului de arendă. de valoarea plantaŃiilor multianuale amplasate pe el. Nerespectarea acestei prevederi acordă arendaşului dreptul de a revendica reducerea plăŃii pentru arendă.

precum şi modul de încetare a arendei acestui bun. (4) Darea în subarendă a terenurilor agricole arendate nu absolvă arendaşul de răspunderea faŃă de arendator. arendatorul este absolvit de răspundere. c) limitarea drepturilor arendatorului de a dispune de bunul agricol arendat supus răscumpărării. (4) În cazul în care arendatorul. d) condiŃiile şi modul de predare a bunului agricol răscumpărat în proprietatea arendaşului. şi prin încheierea unui contract separat. dat în formă scrisă. Mărimea acestor dobînzi se stabileşte conform legislaŃiei civile în cazul cînd contractul nu prevede altfel. (2) Contractul de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole arendate va conŃine date privind: a) preŃul de vînzare al bunului agricol arendat. în al cărui temei a fost încheiat contractul de subarendă. precum şi repararea prejudiciilor cauzate prin tergiversare. Articolul 20. Subarenda terenurilor agricole (1) Terenurile agricole se transmit în subarendă numai cu consimŃămîntul proprietarului. i se aplică penalităŃi sub formă de dobînzi la plata pentru răscumpărare pe perioada întîrzierii. (3) Contractul de subarendă a terenurilor agricole va conŃine informaŃii despre contractul de arendă şi despre consimŃămîntul arendatorului. Capitolul V MODUL DE FOLOSIRE A BUNURILOR AGRICOLE ARENDATE Articolul 19. (2) Arendatorul este obligat să transmită arendaşului în posesiune şi folosinŃă bunurile în starea ce corespunde cerinŃelor prevăzute de contract. b) termenul achitării preŃului de vînzare. în vigoare pe piaŃa locală la momentul eliberării ei în cazul în care contractul nu prevede altfel. (6) Subarenda ulterioară nu se admite. (2) Arendatorul terenurilor agricole va indica în consimŃămîntul său care dintre acestea pot fi date în subarendă. (6) Achitarea plăŃii pentru arenda terenurilor agricole se omologhează printr-un document semnat de părŃile contractante. (5) Termenul contractului de subarendă a terenurilor agricole nu poate depăşi termenul contractului de arendă. (3) În cazul în care viciile materiale şi viciile juridice ale bunurilor agricole arendate au fost stipulate în contract. pe ce termen şi cu ce scop. Articolul 18. Restituirea bunurilor agricole arendate 9 . Transmiterea bunurilor agricole în arendă (1) Dreptul de posesiune şi de folosinŃă asupra bunurilor agricole arendate apare din momentul semnării actului de predare-preluare. în termen de 14 zile. Articolul 21. (4) Răscumpărarea terenurilor agricole arendate nu se admite. Răscumpărarea bunului agricol arendat (1) Răscumpărarea bunului agricol arendat se efectuează prin încheierea unui contract separat de vînzare-cumpărare.producŃie. arendaşul este în drept să ceară aceste bunuri. (3) În cazul în care arendaşul nu a achitat plata curentă în bani a preŃului de vînzare al bunului arendat sau a achitat-o cu întîrziere. ori să ceară rezilierea contractului şi repararea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea contractului de arendă. care se omologhează şi se înregistrează în modul prevăzut de legislaŃia în vigoare. nu semnează actul de predare-preluare a bunurilor arendate.

altele decît terenurile. şi procură bunuri noi. Capitolul VI DAREA ÎN ARENDĂ A TERENURILOR AGRICOLE PROPRIETATE PUBLICĂ Articolul 22. din preŃul normativ al terenului dat în arendă. Ńinînduse cont de uzura bunurilor (bonitatea solului). Modul de calculare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. (5) În perioada arendării mijloacelor de transport şi a tehnicii agricole. Modul de achitare a plăŃii pentru arendă (1) Modul de achitare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. efectuează reparaŃia capitală. 10 . (2) La expirarea termenului contractului de arendă. Darea în arendă a terenurilor agricole proprietate publică (1) Terenurile agricole proprietate publică se dau în arendă de către Guvern sau de către autorităŃile administraŃiei publice locale. (2) La arendarea bunurilor agricole. (2) Arendarea terenurilor agricole proprietate publică se face prin licitaŃie publică sau în alt mod prevăzut de lege. Capitolul VII PARTICULARITĂłILE ARENDEI BUNURILOR AGRICOLE. altele decît terenurile (1) Modul de calculare a cuantumului plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. (3) Dacă în timpul arendei bunurile agricole. (3) Arendaşul este în drept să separe îmbunătăŃirile bunurilor agricole arendate efectuate cu permisiunea arendatorului. (3) Plata anuală pentru arenda terenurilor agricole proprietate publică constituie cel puŃin 2%. altele decît terenurile. reconstrucŃia sau renovarea bunurilor agricole arendate. altele decît terenurile. întocmit în modul prevăzut la art. arendaşul este obligat să calculeze uzura acestora şi s-o reflecte la contul său extrabilanŃier. Articolul 24.(1) Restituirea bunurilor agricole arendate se efectuează în baza actului de predare-preluare. cu acordul arendatorului. dar nu mai mult de 10%. în limitele competenŃei şi în condiŃiile legislaŃiei în vigoare. altele decît terenurile. altele decît terenurile. care pot fi separate fără a deteriora bunurile. conform condiŃiilor stipulate în contract. se stabileşte de către Guvern. Articolul 25. ALTELE DECÎT TERENURILE Articolul 23. altele decît terenurile. arendaşul se consideră posesor legal al acestora şi poartă răspundere civilă pentru deteriorarea lor. altele decît terenurile. la conturile extrabilanŃiere respective şi le asigură de răspundere civilă în modul stabilit. necesită reparaŃie curentă. arendaşul este obligat să restituie arendatorului bunurile agricole arendate în starea în care le-a preluat.7. în starea corespunzătoare stipulată în contract. aceasta se efectuează din contul arendaşului. Folosirea bunurilor agricole arendate. specificată în contract. se stabileşte cu acordul părŃilor contractante. (2) Arendatorul dă în arendă bunurile agricole. în funcŃie de gradul de uzură al bunurilor. acesta. (2) În cazul în care plata pentru arendă se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. altele decît terenurile. ori să ceară compensarea valorii lor de către arendator în cazul cînd contractul nu prevede altfel. altele decît terenurile (1) Arendaşul foloseşte bunurile agricole arendate. (4) Arendaşul ia în evidenŃă bunurile agricole arendate. Plata se achită anual sau se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului.

06] Articolul 26. (2) Nerespectarea de către arendator a obligaŃiei prevăzute la alin. plata pentru arendă neachitată. de subarendă şi de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole. prin mijloace băneşti ori prin alte bunuri din proprietatea sa. se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. . (2) Guvernul: a) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi: . altele decît terenurile. prin acordul părŃilor.va elabora şi va aproba contractele-model de arendă. partea vinovată poartă răspundere conform legislaŃiei în vigoare sau clauzelor contractuale.41/4 din Codul funciar nr. altele decît terenurile.va stabili modul de calculare a cuantumului plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. se abrogă articolele 41/1 . restituirea bunurilor (1) La expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole.06.25 modificat prin Legea nr.(6) Fără consimŃămîntul arendatorului se interzice casarea. altele decît terenurile. conform contractului. Expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole. se examinează de către instanŃa judecătorească competentă. arendaşul. arendaşul este obligat să le restituie arendatorului în starea în care le-a preluat.02. la expirarea termenului contractului de arendă. (3) Litigiile apărute la încheierea şi executarea contractului de arendă a bunurilor agricole. dar neutilizate în acest scop. (3) În cazul arendării mijloacelor circulante.(1) acordă arendaşului dreptul de a efectua reparaŃia capitală din cont propriu şi de a trece cheltuielile suportate în contul plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. în cazul cînd contractul nu prevede altfel. plata pentru arenda bunurilor agricole. Ńinîndu-se cont de uzură. 11 .03. la expirarea termenului contractului de arendă. ReparaŃia capitală (1) Arendatorul este obligat să efectueze reparaŃia capitală a bunurilor agricole date în arendă. comercializarea. în vigoare 10. sau să restituie echivalentul în bani al acestor mijloace.828-XII din 25 decembrie 1991. a bunurilor agricole arendate. [Art.2-XVI din 09. Răspunderea părŃilor (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către părŃi a clauzelor contractului de arendă. precum şi sumele destinate reparaŃiei capitale a bunurilor agricole. precum şi înstrăinarea în orice alt mod. Capitolul IX DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 29 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi. altele decît terenurile. la modificarea clauzelor contractuale. Ńinîndu-se cont de gradul de uzură. precum şi în cadrul realizării prevederilor prezentei legi. Articolul 27. altele decît terenurile. arendaşul este obligat să le restituie arendatorului în natură. Capitolul VIII RĂSPUNDEREA PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ Articolul 28. gajarea. restituie arendatorului. la încetarea acŃiunii contractului. altele decît terenurile. (2) În cazul în care. (2) Încetarea acŃiunii contractului de arendă nu absolvă părŃile de răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale în perioada de acŃiune a acestuia.

(3) Pînă la 1 ianuarie 2004.02. încheiate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.29 completat prin Legea nr. în vigoare 10. (4) În cazul neaducerii contractului de arendă în concordanŃă cu prevederile prezentei legi. [Art.03. Eugenia OSTAPCIUC 12 .198-XV. Nr. taxa nu se va percepe. vor fi modificate în conformitate cu prezenta lege.va aduce actele sale normative în concordanŃă cu prezenta lege. (5) Cartea istoriei cîmpurilor se întocmeşte în baza unui regulament aprobat de Guvern. La înregistrarea acestor modificări. va stabili modul de inventariere a bunurilor agricole arendate. contractele de arendă a bunurilor agricole.va stabili modul de Ńinere în primării a registrului contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole. precum şi taxele maximale pentru înregistrarea în primării a contractelor de arendă.06] PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău..06. 15 mai 2003. .2-XVI din 09. începînd cu 1 ianuarie 2004. vor acŃiona normele limită respective stabilite de prezenta lege. în care termenul arendei este mai mare decît termenul maximal stabilit de prezenta lege sau în care cuantumul plăŃii pentru arendă este mai mic decît cel minimal prevăzut de prezenta lege. b) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->