LEGE cu privire la arenda în agricultură nr. 198-XV din 15.05.

2003
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.163-166/650 din 01.08.2003

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZIłII GENERALE Articolul 1. Scopul şi domeniul de reglementare Articolul 2. NoŃiuni principale Articolul 3. LegislaŃia privind arenda în agricultură Articolul 4. SubiecŃii şi obiectele relaŃiilor de arendă Articolul 5. Dreptul de proprietate asupra bunurilor agricole arendate Capitolul II DREPTUL DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE. APARIłIA, MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA LUI Articolul 6. Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole Articolul 7. Descrierea bunului agricol arendat Articolul 8. Termenul arendei Articolul 9. Prelungirea contractului de arendă Articolul 10. Înregistrarea contractului de arendă Articolul 11. Înregistrarea contractului de arendă la primărie Articolul 12. Modificarea contractului de arendă Articolul 13. Încetarea contractului de arendă Articolul 14. Rezilierea contractului de arendă Capitolul III DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE Articolul 15. Drepturile părŃilor Articolul 16. ObligaŃiile părŃilor Capitolul IV PLATA PENTRU ARENDA TERENURILOR AGRICOLE. CUANTUMUL ŞI MODUL DE ACHITARE. SUBARENDA TERENURILOR AGRICOLE Articolul 17. Plata pentru arenda terenurilor agricole Articolul 18. Subarenda terenurilor agricole Capitolul V MODUL DE FOLOSIRE A BUNURILOR AGRICOLE ARENDATE Articolul 19. Transmiterea bunurilor agricole în arendă Articolul 20. Răscumpărarea bunului agricol arendat Articolul 21. Restituirea bunurilor agricole arendate

1

Capitolul I DISPOZIłII GENERALE Articolul 1.recompensă ce se achită arendatorului pentru folosirea terenului dat de acesta în arendă. inclusiv din intravilanul localităŃilor. maşini. denumită arendator. NoŃiuni principale În sensul prezentei legi. Modul de achitare a plăŃii pentru arendă Articolul 25. plată pentru arenda terenurilor agricole .persoană fizică sau persoană juridică care are calitatea de proprietar sau de alt posesor legal al bunurilor agricole ce se dau în arendă.mijloace fixe (terenuri cu destinaŃie agricolă. altele decît terenurile. proprietar sau un alt posesor legal al terenurilor şi altor bunuri agricole. sînt utilizate următoarele noŃiuni principale: arendă în agricultură . a drepturilor şi obligaŃiilor arendatorului şi arendaşului. restituirea bunurilor Capitolul VIII RĂSPUNDEREA PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ Articolul 28. pe o durată determinată. mijloace circulante. 2 . după caz. a terenurilor şi a altor bunuri agricole. Darea în arendă a terenurilor agricole proprietate publică Capitolul VII PARTICULARITĂłILE ARENDEI BUNURILOR AGRICOLE. arendaş . şi altă parte. contract de arendă . ALTELE DECÎT TERENURILE Articolul 23. pe bază de contract. denumită arendaş. şi ale fondului de rezervă. construcŃii. platforme şi spaŃii de depozitare destinate păstrării producŃiei agricole. determinarea subiecŃilor şi obiectelor relaŃiilor de arendă. cu terenurile aferente acestora. Calitatea de arendator o poate avea şi un grup de coproprietari ai bunurilor agricole. Scopul şi domeniul de reglementare Scopul prezentei legi este stabilirea cadrului legal pentru consolidarea relaŃiilor de arendă în agricultură. Folosirea bunurilor agricole arendate. Modul de calculare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. ReparaŃia capitală Articolul 27. Articolul 2.Capitolul VI DAREA ÎN ARENDĂ A TERENURILOR AGRICOLE PROPRIETATE PUBLICĂ Articolul 22. animale care se folosesc în procesul agricol) şi. arendator . altele decît terenurile Articolul 26. utilaje şi instalaŃii destinate lucrărilor agricole. altele decît terenurile Articolul 24.persoană fizică şi/sau persoană juridică. Expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole.darea în posesiune şi folosinŃă. în vederea exploatării acestora pe o durată determinată şi la un preŃ stabilit de părŃi. bunuri agricole . Răspunderea părŃilor Capitolul IX DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 29 Intrarea în vigoare Parlamentul adoptă prezenta lege organică. contra plată. cu domiciliul (sediul) în Republica Moldova. care ia în arendă bunuri agricole. inclusiv construcŃii hidrotehnice.acord încheiat între o parte.

în temeiul legii sau al contractului. Dreptul de proprietate asupra bunurilor agricole arendate (1) Darea în arendă a bunurilor agricole nu are ca efect încetarea drepturilor terŃilor asupra acestor bunuri.reducerea valorii bunurilor agricole. precum şi de tratatele internaŃionale la care Republica Moldova este parte. (2) Dacă prin tratatul internaŃional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte dispoziŃii decît cele prevăzute de prezenta lege. (2) Dreptul de folosinŃă a bunurilor agricole arendate apare la încheierea contractului de arendă.06. bunul agricol este înstrăinat de arendator unui terŃ. b) obiectul contractului. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA LUI Articolul 6. în vigoare 10. uzură a bunurilor agricole .03.02. altele decît terenurile.06. date privind: a) părŃile contractante. de alte acte normative.2-XVI din 09. (2) Obiecte ale relaŃiilor de arendă sînt bunurile agricole aflate în proprietate publică sau privată. în vigoare 10.2 completat prin Legea nr. (3) Contractul de arendă a bunurilor agricole va conŃine. cu excepŃia terenurilor. din momentul semnării actului de predare-preluare a bunurilor. Majoritatea de voturi se determină în funcŃie de mărimea cotelor-părŃi.2-XVI din 09. calculată Ńinîndu-se cont de valoarea şi uzura bunurilor.02. domiciliul ori sediul acestora. prin lege. (4) Fructele obŃinute la exploatarea bunului agricol arendat rămîn în proprietatea arendaşului în cazul în care contractul nu prevede altfel. relaŃiile de arendă în agricultură sînt reglementate de Codul civil. se aplică dispoziŃiile tratatului internaŃional.06] Capitolul II DREPTUL DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE. cu excepŃia celor scoase din circuitul civil sau în privinŃa cărora. (3) La contractul de arendă a bunurilor agricole comune se anexează lista tuturor copărtaşilor. SubiecŃii şi obiectele relaŃiilor de arendă (1) SubiecŃi ai relaŃiilor de arendă sînt arendatorul şi arendaşul. de Codul funciar. cu semnătura celor care au acceptat condiŃiile contractului. sînt stabilite alte interdicŃii sau limitări. APARIłIA. după ce a fost predat arendaşului. prin întrebuinŃarea îndelungată a acestora. acesta subrogă arendatorul în drepturile şi obligaŃiile ce decurg din arendă. de prezenta lege. c) actul care autentifică dreptul de proprietate sau alt drept al arendatorului de a da bunul agricol în arendă.5 modificat prin Legea nr. răscumpărare a bunului agricol arendat . Articolul 4. 3 . d) înregistrarea contractului în modul stabilit.recompensă ce se achită arendatorului pentru folosirea bunurilor agricole. [Art. LegislaŃia privind arenda în agricultură (1) În Republica Moldova. altele decît terenurile . altele decît terenurile.06] Articolul 3. (2) Decizia de transmitere în arendă a bunurilor agricole comune se adoptă de către copărtaşi cu majoritate de voturi. date de acesta în arendă. în mod obligatoriu.03. [Art.plată pentru arenda bunurilor agricole. Articolul 5.procurarea de către arendaş a bunurilor agricole arendate. (3) Dacă. Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole (1) Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole se realizează în formă scrisă.

d) efectuarea ultimei reparaŃii curente şi capitale. (5) La cererea uneia dintre părŃi.03. părŃile contractante sînt obligate să întocmească.2-XVI din 09. acte de predare-preluare a bunului agricol arendat. f) viciile materiale şi juridice. g) modalitatea.06] Articolul 8. la actul de predare-preluare se anexează copia planului cadastral al terenului sau al construcŃiei. (4) Contractele de arendă pot cuprinde şi alte clauze ce nu contravin legislaŃiei în vigoare. la cererea părŃilor. (4) Din momentul semnării. neprelucrat.03. la cererea părŃilor. g) viciile materiale şi juridice.6 modificat prin Legea nr. forma şi cuantumul plăŃii pentru arendă. k) condiŃiile de folosire a obiectelor situate pe terenul arendat. e) valoarea reală a bunurilor agricole evaluată conform prevederilor legislaŃiei. g) alte date. d) modul de folosinŃă. c) bonitatea. Termenul arendei (1) Termenul arendei bunurilor agricole se stabileşte de către părŃile contractante. f) condiŃiile de folosire. va conŃine date privind: a) denumirea şi destinaŃia bunurilor.06] Articolul 7. (7) În cazul în care se dă în arendă o parte dintr-un teren divizibil sau dintr-o construcŃie capitală. cu marcarea părŃii ce se dă în arendă. b) starea tehnică. (3) Actul de predare-preluare a bunurilor agricole arendate. 4 .06. (2) Actul de predare-preluare a terenului agricol arendat va conŃine date privind: a) numărul cadastral al terenului. m) obligativitatea respectării normelor ecologice. actul de predare-preluare devine parte integrantă a contractului de arendă.02. Descrierea bunului agricol arendat (1) La începutul şi la încetarea arendei. e) starea terenului (prelucrat.06. dar nu va fi mai mic de un an şi mai mare de 30 de ani. inclusiv a utilajului şi a tehnicii agricole. i) răspunderea părŃilor. l) condiŃiile de recultivare. termenul şi locul achitării plăŃii pentru arendă. termenul general şi termenul care a rămas de exploatare a bunurilor. [Art. b) suprafaŃa. în termen de 14 zile. la contractul de arendă a terenurilor agricole se anexează copia planului cadastral al acestor terenuri.7 modificat prin Legea nr. (6) Neincluderea în contractul de arendă a unei clauze esenŃiale sau nerespectarea formei scrise a contractului atrage nulitatea acestuia. [Art. după caz. în vigoare 10. j) condiŃiile de modificare şi de reziliere a contractului.02. în vigoare 10. h) alte date. h) drepturile şi obligaŃiile părŃilor. f) componenŃa. c) anul fabricării sau dării în exploatare. cultivat etc.). altele decît terenurile.2-XVI din 09.e) termenul arendei.

(2) În cazul în care un arendaş încheie contracte de arendă cu mai mulŃi arendatori.10 modificat prin Legea nr. Articolul 10. contractul se înregistrează la primăria fiecăreia dintre aceste localităŃi. el va informa arendaşul despre aceasta cu 6 luni înainte de expirarea termenului arendei. (5) În cazul în care arendatorul nu doreşte să prelungească contractul de arendă. primirea cererilor de înregistrare a contractelor de arendă în registrul bunurilor imobile se efectuează de către registratorul oficiului cadastral teritorial pe teritoriul localităŃii. 5 . Articolul 9. În cazul în care terenurile şi alte bunuri agricole date în arendă sînt amplasate pe teritoriul mai multor localităŃi. Înregistrarea contractului de arendă la primărie (1) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv se înscrie în registrul contractelor de arendă Ńinut de primăria localităŃii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole arendate. modificarea sau rezilierea contractelor de arendă în termen de o lună de la efectuarea înscrisurilor. Neînregistrarea contractului are ca efect inopozabilitatea contractului faŃă de terŃ. (2) Primăria Ńine registrul contractelor de arendă în modul stabilit de prezenta lege. (4) În cazul cînd termenul arendei expiră. iar arendatorul nu cere să i se predea bunurile arendate şi arendaşul continuă exploatarea acestora.06] Articolul 11. contractul de arendă se consideră prelungit pentru un an agricol. la iniŃiativa autorităŃii administraŃiei publice locale. (6) Pentru neînregistrarea contractului de arendă în termenul prevăzut la alin. de alte acte legislative şi de regulamentul adoptat de Guvern. Prelungirea contractului de arendă (1) Contractul de arendă a bunurilor agricole poate fi prelungit cu acordul comun al părŃilor. (3) Oficiul cadastral teritorial va prezenta autorităŃii administraŃiei publice locale de nivelul întîi din zona de activitate a oficiului informaŃia respectivă din registrul cadastrului bunurilor imobile privind înregistrarea. termenul contractului de arendă va fi stabilit pentru cel puŃin 25 de ani. (5) Arendaşul înregistrează contractul de arendă în termen de 3 luni de la data încheierii acestuia.02. [Art. părŃile semnează un acord adiŃional. (2) Partea care intenŃionează să prelungească contractul de arendă este obligată să solicite avizul celeilalte părŃi cu cel puŃin 30 de zile înainte de expirarea termenului contractului.2-XVI din 09. (4) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv se înregistrează la primăria localităŃii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole. în cazul cînd contractul nu prevede alt termen. care este parte integrantă a contractului de bază.06. (7) Înregistrarea benevolă la oficiul cadastral teritorial a contractului de arendă încheiat pe un termen de pînă la 3 ani îl scuteşte pe arendaş de obligaŃia de a-l înregistra la primărie. în vigoare 10. (3) În cazul prelungirii contractului de arendă.03.(2) La darea în arendă a terenurilor agricole în scopul sădirii unor plantaŃii multianuale.(3). arendaşul poartă răspundere în conformitate cu legislaŃia în vigoare. Înregistrarea contractului de arendă (1) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen mai mare de 3 ani se înregistrează la oficiul cadastral teritorial.

de secretarul consiliului local sau de o altă persoană desemnată în modul stabilit. Articolul 13. b) declarării nulităŃii acestuia. d) rezilierii contractului. e) alte date. e) în alte cazuri prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. precum şi eliberarea extraselor respective. Încetarea contractului de arendă Contractul de arendă încetează în cazul: a) expirării termenului arendei. bonitatea şi modul de folosinŃă a terenurilor date în arendă. după caz. Modificarea contractului de arendă (1) Clauzele contractului de arendă a bunurilor agricole se modifică cu acordul comun al părŃilor contractante ori prin hotărîre a instanŃei judecătoreşti. dintre care unul este originalul sau o copie autentificată în condiŃiile legii. (9) łinerea registrului contractelor de arendă se coordonează cu Ńinerea cadastrului funciar. prin înscrierea în el a datei înregistrării şi prin semnătura persoanei împuternicite cu efectuarea înregistrării. ea va solicita avizul celeilalte părŃi cu cel puŃin 30 de zile pînă la prezentarea propunerilor de modificare. c) pieirii bunurilor arendate. b) numerele cadastrale.(3). cu excepŃia celor specificate la art. arendaşul (reprezentantul acestuia) prezintă: a) 3 exemplare ale contractului. 6 . (8) Înregistrarea contractelor de arendă. c) termenul arendei şi data expirării acesteia. d) plătitorul impozitelor aplicate asupra bunului agricol arendat. (5) În registrul contractelor de arendă se înscriu date privind: a) părŃile contractante. cuantumul maxim al acesteia fiind stabilit de Guvern. Plata menŃionată se varsă la bugetul primăriei. Articolul 12. se efectuează contra plată. b) certificatul de înregistrare de stat al întreprinderii arendaş sau buletinul de identitate al arendaşului persoană fizică. d) bonul de achitare a plăŃii pentru înregistrare. a sistemului informaŃional fiscal şi a altor sisteme. părŃile contractante vor semna un acord adiŃional care va fi parte integrantă a contractului de bază şi îl vor înregistra în modul stabilit de lege. c) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului. domiciliul ori sediul acestora. (2) În cazul în care una dintre părŃile contractante intenŃionează să modifice clauzele contractului de arendă.(3) Pentru înregistrarea contractului de arendă la primărie.29 alin. Rezilierea contractului de arendă (1) Contractul de arendă se reziliază: a) prin acordul comun al părŃilor contractante. (4) Registrul contractelor de arendă este Ńinut de inginerul cadastral. suprafaŃa. (3) La modificarea clauzelor contractului de arendă. după caz. a modificărilor introduse în ele. (6) Înregistrarea contractului de arendă se confirmă prin aplicarea ştampilei primăriei. a documentelor privind rezilierea acestor contracte. Articolul 14. (7) Arendaşului i se remit două exemplare ale contractului de arendă înregistrat. în modul prevăzut de legislaŃia în vigoare.

fără a interveni în activitatea curentă a acestuia. (4) Arendaşul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd: a) arendatorul refuză să dea în arendă bunurile stipulate în contract. d) a înrăutăŃit starea bunurilor astfel încît ea nu poate fi restabilită pînă la expirarea termenului contractului. şi să obŃină informaŃia necesară. Articolul 16. Cheltuielile ce Ńin de conservarea sau comercializarea acestor bunuri se trec în contul plăŃii pentru arendă în cazul în care contractul nu prevede altfel. c) acceptă noile clauze contractuale stabilite de arendator. (2) Acordul părŃilor contractante privind rezilierea contractului de arendă se încheie în formă scrisă. dar nefolosite în procesul tehnologic de producŃie. pot fi conservate ori comercializate cu consimŃămîntul arendatorului. (3) Arendaşul (sau deŃinătorul terenului vecin cu cel arendat) are dreptul prioritar la încheierea contractului de arendă pe un nou termen în cazul în care: a) şi-a onorat obligaŃiile contractuale luate anterior.(3) şi (4). (6) Contractul de arendă a bunurilor agricole poate prevedea şi alte motive de reziliere a acestuia din iniŃiativa părŃilor. f) a încheiat un contract de subarendă fără consimŃămîntul arendatorului. (3) Arendatorul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd arendaşul: a) nu a înregistrat contractul în termenele prevăzute de prezenta lege. c) se află în incapacitate de muncă. din motive ce nu depind de voinŃa sa. Drepturile părŃilor (1) Arendatorul este în drept să verifice oricînd modul în care arendaşul exploatează bunurile sale date în arendă. b) refuză să ia în arendă bunurile agricole stipulate în contract. b) bunurile arendate se dau în arendă pe un nou termen. altele decît terenurile. b) bunurile arendate. Capitolul III DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE Articolul 15. c) a schimbat modul de folosinŃă a bunurilor arendate fără consimŃămîntul arendatorului. transmise arendaşului. au ajuns într-o stare inutilizabilă. (4) Arendaşul beneficiază de dreptul de preemŃiune în cazul înstrăinării de către proprietar a bunurilor date în arendă. (2) Bunurile agricole. la cererea uneia dintre părŃile contractante. (5) Partea contractantă care intenŃionează să rezilieze contractul de arendă înştiinŃează în scris partea cealaltă cu cel puŃin 3 luni înainte de recoltare. e) nu a achitat plata pentru arendă în decursul a 3 luni de la data expirării termenului prevăzut în contract. este privat de libertate ori au survenit alte circumstanŃe care fac imposibilă executarea de mai departe a contractului. în legătură cu neexecutarea de către cealaltă parte a obligaŃiilor contractuale specificate la alin. ObligaŃiile părŃilor (1) Arendatorul este obligat: 7 . nu le-a transmis la timp ori face imposibilă exploatarea bunurilor arendate.b) prin hotărîre a instanŃei judecătoreşti.

(2) La încheierea contractului de arendă. e) să predea arendatorului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puŃin trei ani pînă la data încetării sau rezilierii contractului de arendă. b) să menŃină potenŃialul productiv al bunurilor arendate. deşi încă neseparate. potrivit acordului dintre părŃile contractante. de bonitate. prevăzute de legislaŃia în vigoare. calitatea produselor se stabilesc de către părŃi în contract. Nerespectarea acestei prevederi acordă arendaşului dreptul de a revendica reducerea plăŃii pentru arendă. CUANTUMUL ŞI MODUL DE ACHITARE. în funcŃie de felul produselor şi de specificul obŃinerii acestora. SUBARENDA TERENURILOR AGRICOLE Articolul 17. (5) ProducŃia agricolă eliberată de către arendaş în contul plăŃii pentru arenda terenurilor agricole se estimează la preŃuri. (4) Termenele şi locul efectuării plăŃii în natură pentru arenda terenurilor agricole. (3) Arendaşul este obligat: a) sa folosească cu bună-credinŃă bunurile arendate. [Art. arendatorul este obligat să-l informeze pe arendaş despre drepturile terŃilor asupra bunurilor date în arendă. b) să acŃioneze într-o manieră care să nu împiedice exploatarea normală a bunurilor date în arendă.06. în vigoare 10. şi se efectuează în termenul şi în locul prevăzute în contractul de arendă. Produsele cu care se plăteşte arenda se stabilesc de către părŃi în funcŃie de specificul activităŃii agricole şi de zonă. de relief şi de măsura posibilităŃii de a efectua lucrările în mod mecanizat.a) să predea bunurile agricole date în arendă în termenele şi în condiŃiile stipulate în contract. precum şi despăgubiri. c) să achite plata pentru arendă în termenul şi în modul stabilit. vor putea fi separate înainte de sfîrşitul anului agricol în condiŃiile unei gospodăriri normale. (2) Plata pentru arendă se determină în funcŃie de suprafaŃa terenului arendat. (3) Plata în natură pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte într-o cantitate determinată de produse agricole sau într-un procent determinat din volumul producŃiei. de valoarea plantaŃiilor multianuale amplasate pe el.16 modificat prin Legea nr. în starea corespunzătoare clauzelor contractului. La compensarea valorii fructelor se iau în calcul şi datoriile părŃilor la momentul rezilierii contractului. Ńinîndu-se cont de gradul de uzură. d) să predea arendaşului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puŃin trei ani pînă la data încheierii contractului de arendă. la expirarea termenului stipulat în contract.02. f) să execute alte condiŃii prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. se face în natură. dar nu va constitui mai puŃin de 2% pe an din preŃul normativ al terenului arendat. în cazul cînd contractul nu prevede altfel. să le restituie. d) să achite impozitele şi alte plăŃi. Plata pentru arenda terenurilor agricole (1) Plata pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte în unităŃi băneşti. în bani sau în natură şi în bani fie într-o altă formă. rezilierea contractului de arendă. conform clauzelor contractului. în cazul rezilierii contractului de arendă înainte de încheierea anului agricol.06] Capitolul IV PLATA PENTRU ARENDA TERENURILOR AGRICOLE. c) să plătească arendaşului. e) să execute alte condiŃii prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. ce nu vor depăşi preŃurile la această 8 . de alte caracteristici ale terenului.03.2-XVI din 09. valoarea fructelor care.

(2) Arendatorul terenurilor agricole va indica în consimŃămîntul său care dintre acestea pot fi date în subarendă. i se aplică penalităŃi sub formă de dobînzi la plata pentru răscumpărare pe perioada întîrzierii. care se omologhează şi se înregistrează în modul prevăzut de legislaŃia în vigoare. (6) Achitarea plăŃii pentru arenda terenurilor agricole se omologhează printr-un document semnat de părŃile contractante. (6) Subarenda ulterioară nu se admite. Articolul 21. arendatorul este absolvit de răspundere. (4) În cazul în care arendatorul. pe ce termen şi cu ce scop. (3) Contractul de subarendă a terenurilor agricole va conŃine informaŃii despre contractul de arendă şi despre consimŃămîntul arendatorului. Răscumpărarea bunului agricol arendat (1) Răscumpărarea bunului agricol arendat se efectuează prin încheierea unui contract separat de vînzare-cumpărare. Capitolul V MODUL DE FOLOSIRE A BUNURILOR AGRICOLE ARENDATE Articolul 19. Articolul 20. Subarenda terenurilor agricole (1) Terenurile agricole se transmit în subarendă numai cu consimŃămîntul proprietarului. în al cărui temei a fost încheiat contractul de subarendă. nu semnează actul de predare-preluare a bunurilor arendate. precum şi repararea prejudiciilor cauzate prin tergiversare.producŃie. în vigoare pe piaŃa locală la momentul eliberării ei în cazul în care contractul nu prevede altfel. şi prin încheierea unui contract separat. (3) În cazul în care viciile materiale şi viciile juridice ale bunurilor agricole arendate au fost stipulate în contract. precum şi modul de încetare a arendei acestui bun. b) termenul achitării preŃului de vînzare. arendaşul este în drept să ceară aceste bunuri. d) condiŃiile şi modul de predare a bunului agricol răscumpărat în proprietatea arendaşului. c) limitarea drepturilor arendatorului de a dispune de bunul agricol arendat supus răscumpărării. Articolul 18. Restituirea bunurilor agricole arendate 9 . (4) Darea în subarendă a terenurilor agricole arendate nu absolvă arendaşul de răspunderea faŃă de arendator. (5) Termenul contractului de subarendă a terenurilor agricole nu poate depăşi termenul contractului de arendă. dat în formă scrisă. (2) Arendatorul este obligat să transmită arendaşului în posesiune şi folosinŃă bunurile în starea ce corespunde cerinŃelor prevăzute de contract. (3) În cazul în care arendaşul nu a achitat plata curentă în bani a preŃului de vînzare al bunului arendat sau a achitat-o cu întîrziere. (4) Răscumpărarea terenurilor agricole arendate nu se admite. Transmiterea bunurilor agricole în arendă (1) Dreptul de posesiune şi de folosinŃă asupra bunurilor agricole arendate apare din momentul semnării actului de predare-preluare. în termen de 14 zile. Mărimea acestor dobînzi se stabileşte conform legislaŃiei civile în cazul cînd contractul nu prevede altfel. (2) Contractul de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole arendate va conŃine date privind: a) preŃul de vînzare al bunului agricol arendat. ori să ceară rezilierea contractului şi repararea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea contractului de arendă.

7. ori să ceară compensarea valorii lor de către arendator în cazul cînd contractul nu prevede altfel. reconstrucŃia sau renovarea bunurilor agricole arendate. Plata se achită anual sau se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. la conturile extrabilanŃiere respective şi le asigură de răspundere civilă în modul stabilit. Folosirea bunurilor agricole arendate. acesta. în limitele competenŃei şi în condiŃiile legislaŃiei în vigoare. (2) La arendarea bunurilor agricole. întocmit în modul prevăzut la art. dar nu mai mult de 10%. (4) Arendaşul ia în evidenŃă bunurile agricole arendate. (3) Dacă în timpul arendei bunurile agricole. Articolul 25. din preŃul normativ al terenului dat în arendă. Darea în arendă a terenurilor agricole proprietate publică (1) Terenurile agricole proprietate publică se dau în arendă de către Guvern sau de către autorităŃile administraŃiei publice locale. ALTELE DECÎT TERENURILE Articolul 23. Capitolul VII PARTICULARITĂłILE ARENDEI BUNURILOR AGRICOLE.(1) Restituirea bunurilor agricole arendate se efectuează în baza actului de predare-preluare. (3) Arendaşul este în drept să separe îmbunătăŃirile bunurilor agricole arendate efectuate cu permisiunea arendatorului. în funcŃie de gradul de uzură al bunurilor. aceasta se efectuează din contul arendaşului. (5) În perioada arendării mijloacelor de transport şi a tehnicii agricole. (2) Arendarea terenurilor agricole proprietate publică se face prin licitaŃie publică sau în alt mod prevăzut de lege. altele decît terenurile. cu acordul arendatorului. arendaşul este obligat să restituie arendatorului bunurile agricole arendate în starea în care le-a preluat. Modul de calculare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. Ńinînduse cont de uzura bunurilor (bonitatea solului). Articolul 24. şi procură bunuri noi. se stabileşte de către Guvern. arendaşul este obligat să calculeze uzura acestora şi s-o reflecte la contul său extrabilanŃier. necesită reparaŃie curentă. conform condiŃiilor stipulate în contract. altele decît terenurile (1) Modul de calculare a cuantumului plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. altele decît terenurile. efectuează reparaŃia capitală. Modul de achitare a plăŃii pentru arendă (1) Modul de achitare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. altele decît terenurile. altele decît terenurile. se stabileşte cu acordul părŃilor contractante. Capitolul VI DAREA ÎN ARENDĂ A TERENURILOR AGRICOLE PROPRIETATE PUBLICĂ Articolul 22. arendaşul se consideră posesor legal al acestora şi poartă răspundere civilă pentru deteriorarea lor. în starea corespunzătoare stipulată în contract. altele decît terenurile. altele decît terenurile. specificată în contract. (2) În cazul în care plata pentru arendă se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. altele decît terenurile. care pot fi separate fără a deteriora bunurile. altele decît terenurile. 10 . (2) La expirarea termenului contractului de arendă. (2) Arendatorul dă în arendă bunurile agricole. altele decît terenurile (1) Arendaşul foloseşte bunurile agricole arendate. (3) Plata anuală pentru arenda terenurilor agricole proprietate publică constituie cel puŃin 2%.

02. la modificarea clauzelor contractuale.(1) acordă arendaşului dreptul de a efectua reparaŃia capitală din cont propriu şi de a trece cheltuielile suportate în contul plăŃii pentru arenda bunurilor agricole.(6) Fără consimŃămîntul arendatorului se interzice casarea. altele decît terenurile.03. altele decît terenurile.va elabora şi va aproba contractele-model de arendă. precum şi în cadrul realizării prevederilor prezentei legi. altele decît terenurile. (3) Litigiile apărute la încheierea şi executarea contractului de arendă a bunurilor agricole. la expirarea termenului contractului de arendă. în cazul cînd contractul nu prevede altfel. dar neutilizate în acest scop. arendaşul este obligat să le restituie arendatorului în natură. în vigoare 10. (2) Nerespectarea de către arendator a obligaŃiei prevăzute la alin. comercializarea. Expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole.va stabili modul de calculare a cuantumului plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. partea vinovată poartă răspundere conform legislaŃiei în vigoare sau clauzelor contractuale. Răspunderea părŃilor (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către părŃi a clauzelor contractului de arendă. a bunurilor agricole arendate. (2) Guvernul: a) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi: .828-XII din 25 decembrie 1991. restituie arendatorului. 11 . sau să restituie echivalentul în bani al acestor mijloace. altele decît terenurile. plata pentru arendă neachitată. se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. se examinează de către instanŃa judecătorească competentă. precum şi înstrăinarea în orice alt mod. plata pentru arenda bunurilor agricole. prin acordul părŃilor. la încetarea acŃiunii contractului. (3) În cazul arendării mijloacelor circulante. altele decît terenurile. de subarendă şi de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole. prin mijloace băneşti ori prin alte bunuri din proprietatea sa. Capitolul IX DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 29 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi. . [Art. altele decît terenurile. arendaşul este obligat să le restituie arendatorului în starea în care le-a preluat.06. arendaşul.2-XVI din 09. Capitolul VIII RĂSPUNDEREA PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ Articolul 28. se abrogă articolele 41/1 . la expirarea termenului contractului de arendă. conform contractului.41/4 din Codul funciar nr.06] Articolul 26. (2) Încetarea acŃiunii contractului de arendă nu absolvă părŃile de răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale în perioada de acŃiune a acestuia. Articolul 27. gajarea.25 modificat prin Legea nr. Ńinîndu-se cont de uzură. Ńinîndu-se cont de gradul de uzură. ReparaŃia capitală (1) Arendatorul este obligat să efectueze reparaŃia capitală a bunurilor agricole date în arendă. (2) În cazul în care. restituirea bunurilor (1) La expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole. precum şi sumele destinate reparaŃiei capitale a bunurilor agricole.

La înregistrarea acestor modificări. (5) Cartea istoriei cîmpurilor se întocmeşte în baza unui regulament aprobat de Guvern. va stabili modul de inventariere a bunurilor agricole arendate.. (4) În cazul neaducerii contractului de arendă în concordanŃă cu prevederile prezentei legi.2-XVI din 09.va aduce actele sale normative în concordanŃă cu prezenta lege. în vigoare 10. în care termenul arendei este mai mare decît termenul maximal stabilit de prezenta lege sau în care cuantumul plăŃii pentru arendă este mai mic decît cel minimal prevăzut de prezenta lege. (3) Pînă la 1 ianuarie 2004.06] PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău. vor acŃiona normele limită respective stabilite de prezenta lege. .198-XV. Eugenia OSTAPCIUC 12 . taxa nu se va percepe. încheiate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.va stabili modul de Ńinere în primării a registrului contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole. vor fi modificate în conformitate cu prezenta lege.02. începînd cu 1 ianuarie 2004. precum şi taxele maximale pentru înregistrarea în primării a contractelor de arendă. b) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Nr.06.03. 15 mai 2003. [Art. contractele de arendă a bunurilor agricole.29 completat prin Legea nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful