LEGE cu privire la arenda în agricultură nr. 198-XV din 15.05.

2003
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.163-166/650 din 01.08.2003

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZIłII GENERALE Articolul 1. Scopul şi domeniul de reglementare Articolul 2. NoŃiuni principale Articolul 3. LegislaŃia privind arenda în agricultură Articolul 4. SubiecŃii şi obiectele relaŃiilor de arendă Articolul 5. Dreptul de proprietate asupra bunurilor agricole arendate Capitolul II DREPTUL DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE. APARIłIA, MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA LUI Articolul 6. Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole Articolul 7. Descrierea bunului agricol arendat Articolul 8. Termenul arendei Articolul 9. Prelungirea contractului de arendă Articolul 10. Înregistrarea contractului de arendă Articolul 11. Înregistrarea contractului de arendă la primărie Articolul 12. Modificarea contractului de arendă Articolul 13. Încetarea contractului de arendă Articolul 14. Rezilierea contractului de arendă Capitolul III DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE Articolul 15. Drepturile părŃilor Articolul 16. ObligaŃiile părŃilor Capitolul IV PLATA PENTRU ARENDA TERENURILOR AGRICOLE. CUANTUMUL ŞI MODUL DE ACHITARE. SUBARENDA TERENURILOR AGRICOLE Articolul 17. Plata pentru arenda terenurilor agricole Articolul 18. Subarenda terenurilor agricole Capitolul V MODUL DE FOLOSIRE A BUNURILOR AGRICOLE ARENDATE Articolul 19. Transmiterea bunurilor agricole în arendă Articolul 20. Răscumpărarea bunului agricol arendat Articolul 21. Restituirea bunurilor agricole arendate

1

Folosirea bunurilor agricole arendate.persoană fizică sau persoană juridică care are calitatea de proprietar sau de alt posesor legal al bunurilor agricole ce se dau în arendă. sînt utilizate următoarele noŃiuni principale: arendă în agricultură . Scopul şi domeniul de reglementare Scopul prezentei legi este stabilirea cadrului legal pentru consolidarea relaŃiilor de arendă în agricultură. altele decît terenurile.Capitolul VI DAREA ÎN ARENDĂ A TERENURILOR AGRICOLE PROPRIETATE PUBLICĂ Articolul 22. altele decît terenurile Articolul 24. construcŃii. ReparaŃia capitală Articolul 27. după caz. pe bază de contract. în vederea exploatării acestora pe o durată determinată şi la un preŃ stabilit de părŃi. restituirea bunurilor Capitolul VIII RĂSPUNDEREA PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ Articolul 28. maşini.acord încheiat între o parte. ALTELE DECÎT TERENURILE Articolul 23. Modul de calculare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. Răspunderea părŃilor Capitolul IX DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 29 Intrarea în vigoare Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Capitolul I DISPOZIłII GENERALE Articolul 1. Calitatea de arendator o poate avea şi un grup de coproprietari ai bunurilor agricole. denumită arendator. care ia în arendă bunuri agricole. proprietar sau un alt posesor legal al terenurilor şi altor bunuri agricole. bunuri agricole . pe o durată determinată. şi ale fondului de rezervă. utilaje şi instalaŃii destinate lucrărilor agricole. platforme şi spaŃii de depozitare destinate păstrării producŃiei agricole. inclusiv construcŃii hidrotehnice. a terenurilor şi a altor bunuri agricole.darea în posesiune şi folosinŃă. Darea în arendă a terenurilor agricole proprietate publică Capitolul VII PARTICULARITĂłILE ARENDEI BUNURILOR AGRICOLE. şi altă parte. arendator . mijloace circulante.mijloace fixe (terenuri cu destinaŃie agricolă. cu domiciliul (sediul) în Republica Moldova. Articolul 2. contra plată. 2 .persoană fizică şi/sau persoană juridică. a drepturilor şi obligaŃiilor arendatorului şi arendaşului. Expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole. inclusiv din intravilanul localităŃilor. NoŃiuni principale În sensul prezentei legi. denumită arendaş.recompensă ce se achită arendatorului pentru folosirea terenului dat de acesta în arendă. Modul de achitare a plăŃii pentru arendă Articolul 25. plată pentru arenda terenurilor agricole . arendaş . altele decît terenurile Articolul 26. determinarea subiecŃilor şi obiectelor relaŃiilor de arendă. animale care se folosesc în procesul agricol) şi. contract de arendă . cu terenurile aferente acestora.

5 modificat prin Legea nr. [Art. relaŃiile de arendă în agricultură sînt reglementate de Codul civil.06.2 completat prin Legea nr. (2) Obiecte ale relaŃiilor de arendă sînt bunurile agricole aflate în proprietate publică sau privată. în temeiul legii sau al contractului. în mod obligatoriu. prin lege. (2) Dreptul de folosinŃă a bunurilor agricole arendate apare la încheierea contractului de arendă. (3) Dacă. c) actul care autentifică dreptul de proprietate sau alt drept al arendatorului de a da bunul agricol în arendă. cu excepŃia terenurilor. bunul agricol este înstrăinat de arendator unui terŃ. în vigoare 10. APARIłIA. se aplică dispoziŃiile tratatului internaŃional.plată pentru arenda bunurilor agricole.06. precum şi de tratatele internaŃionale la care Republica Moldova este parte. 3 .recompensă ce se achită arendatorului pentru folosirea bunurilor agricole. date de acesta în arendă. LegislaŃia privind arenda în agricultură (1) În Republica Moldova. acesta subrogă arendatorul în drepturile şi obligaŃiile ce decurg din arendă. Dreptul de proprietate asupra bunurilor agricole arendate (1) Darea în arendă a bunurilor agricole nu are ca efect încetarea drepturilor terŃilor asupra acestor bunuri.06] Capitolul II DREPTUL DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE. Articolul 4. (4) Fructele obŃinute la exploatarea bunului agricol arendat rămîn în proprietatea arendaşului în cazul în care contractul nu prevede altfel. domiciliul ori sediul acestora. altele decît terenurile . [Art.02. calculată Ńinîndu-se cont de valoarea şi uzura bunurilor. date privind: a) părŃile contractante. (2) Decizia de transmitere în arendă a bunurilor agricole comune se adoptă de către copărtaşi cu majoritate de voturi. de alte acte normative. de Codul funciar. SubiecŃii şi obiectele relaŃiilor de arendă (1) SubiecŃi ai relaŃiilor de arendă sînt arendatorul şi arendaşul.2-XVI din 09.03. prin întrebuinŃarea îndelungată a acestora.procurarea de către arendaş a bunurilor agricole arendate. (3) La contractul de arendă a bunurilor agricole comune se anexează lista tuturor copărtaşilor. din momentul semnării actului de predare-preluare a bunurilor. de prezenta lege. răscumpărare a bunului agricol arendat . după ce a fost predat arendaşului. Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole (1) Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole se realizează în formă scrisă. (2) Dacă prin tratatul internaŃional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte dispoziŃii decît cele prevăzute de prezenta lege. altele decît terenurile.06] Articolul 3.03. Majoritatea de voturi se determină în funcŃie de mărimea cotelor-părŃi. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA LUI Articolul 6. altele decît terenurile.reducerea valorii bunurilor agricole. d) înregistrarea contractului în modul stabilit. uzură a bunurilor agricole . Articolul 5. sînt stabilite alte interdicŃii sau limitări. b) obiectul contractului.2-XVI din 09. cu excepŃia celor scoase din circuitul civil sau în privinŃa cărora. (3) Contractul de arendă a bunurilor agricole va conŃine.02. cu semnătura celor care au acceptat condiŃiile contractului. în vigoare 10.

e) starea terenului (prelucrat. la actul de predare-preluare se anexează copia planului cadastral al terenului sau al construcŃiei. f) viciile materiale şi juridice.06. f) condiŃiile de folosire. forma şi cuantumul plăŃii pentru arendă. f) componenŃa.6 modificat prin Legea nr. actul de predare-preluare devine parte integrantă a contractului de arendă. termenul şi locul achitării plăŃii pentru arendă. b) starea tehnică.06. g) viciile materiale şi juridice. (4) Contractele de arendă pot cuprinde şi alte clauze ce nu contravin legislaŃiei în vigoare. c) bonitatea. în vigoare 10. h) alte date. e) valoarea reală a bunurilor agricole evaluată conform prevederilor legislaŃiei. în vigoare 10.e) termenul arendei. neprelucrat. în termen de 14 zile. (3) Actul de predare-preluare a bunurilor agricole arendate.).03. (6) Neincluderea în contractul de arendă a unei clauze esenŃiale sau nerespectarea formei scrise a contractului atrage nulitatea acestuia. l) condiŃiile de recultivare.02. i) răspunderea părŃilor. g) modalitatea.02. (5) La cererea uneia dintre părŃi. d) efectuarea ultimei reparaŃii curente şi capitale.06] Articolul 7. [Art. părŃile contractante sînt obligate să întocmească. după caz.2-XVI din 09. c) anul fabricării sau dării în exploatare. cu marcarea părŃii ce se dă în arendă. j) condiŃiile de modificare şi de reziliere a contractului. k) condiŃiile de folosire a obiectelor situate pe terenul arendat. (4) Din momentul semnării.03. altele decît terenurile. la cererea părŃilor. la contractul de arendă a terenurilor agricole se anexează copia planului cadastral al acestor terenuri. 4 .7 modificat prin Legea nr. (7) În cazul în care se dă în arendă o parte dintr-un teren divizibil sau dintr-o construcŃie capitală. va conŃine date privind: a) denumirea şi destinaŃia bunurilor. Termenul arendei (1) Termenul arendei bunurilor agricole se stabileşte de către părŃile contractante. dar nu va fi mai mic de un an şi mai mare de 30 de ani.2-XVI din 09. Descrierea bunului agricol arendat (1) La începutul şi la încetarea arendei. acte de predare-preluare a bunului agricol arendat. g) alte date. [Art. m) obligativitatea respectării normelor ecologice. h) drepturile şi obligaŃiile părŃilor. inclusiv a utilajului şi a tehnicii agricole. termenul general şi termenul care a rămas de exploatare a bunurilor. (2) Actul de predare-preluare a terenului agricol arendat va conŃine date privind: a) numărul cadastral al terenului. la cererea părŃilor. d) modul de folosinŃă. cultivat etc.06] Articolul 8. b) suprafaŃa.

În cazul în care terenurile şi alte bunuri agricole date în arendă sînt amplasate pe teritoriul mai multor localităŃi. 5 . (4) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv se înregistrează la primăria localităŃii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole. în vigoare 10. Articolul 10. (3) În cazul prelungirii contractului de arendă. Neînregistrarea contractului are ca efect inopozabilitatea contractului faŃă de terŃ. (5) În cazul în care arendatorul nu doreşte să prelungească contractul de arendă. (2) În cazul în care un arendaş încheie contracte de arendă cu mai mulŃi arendatori. primirea cererilor de înregistrare a contractelor de arendă în registrul bunurilor imobile se efectuează de către registratorul oficiului cadastral teritorial pe teritoriul localităŃii. (2) Partea care intenŃionează să prelungească contractul de arendă este obligată să solicite avizul celeilalte părŃi cu cel puŃin 30 de zile înainte de expirarea termenului contractului. (5) Arendaşul înregistrează contractul de arendă în termen de 3 luni de la data încheierii acestuia. în cazul cînd contractul nu prevede alt termen. (6) Pentru neînregistrarea contractului de arendă în termenul prevăzut la alin. Înregistrarea contractului de arendă la primărie (1) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv se înscrie în registrul contractelor de arendă Ńinut de primăria localităŃii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole arendate. [Art. (7) Înregistrarea benevolă la oficiul cadastral teritorial a contractului de arendă încheiat pe un termen de pînă la 3 ani îl scuteşte pe arendaş de obligaŃia de a-l înregistra la primărie.06. (4) În cazul cînd termenul arendei expiră. modificarea sau rezilierea contractelor de arendă în termen de o lună de la efectuarea înscrisurilor. Înregistrarea contractului de arendă (1) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen mai mare de 3 ani se înregistrează la oficiul cadastral teritorial. iar arendatorul nu cere să i se predea bunurile arendate şi arendaşul continuă exploatarea acestora.(3).03.02. Prelungirea contractului de arendă (1) Contractul de arendă a bunurilor agricole poate fi prelungit cu acordul comun al părŃilor. de alte acte legislative şi de regulamentul adoptat de Guvern. părŃile semnează un acord adiŃional. la iniŃiativa autorităŃii administraŃiei publice locale.06] Articolul 11. el va informa arendaşul despre aceasta cu 6 luni înainte de expirarea termenului arendei. contractul de arendă se consideră prelungit pentru un an agricol. Articolul 9.2-XVI din 09.(2) La darea în arendă a terenurilor agricole în scopul sădirii unor plantaŃii multianuale. contractul se înregistrează la primăria fiecăreia dintre aceste localităŃi. (2) Primăria Ńine registrul contractelor de arendă în modul stabilit de prezenta lege. arendaşul poartă răspundere în conformitate cu legislaŃia în vigoare. (3) Oficiul cadastral teritorial va prezenta autorităŃii administraŃiei publice locale de nivelul întîi din zona de activitate a oficiului informaŃia respectivă din registrul cadastrului bunurilor imobile privind înregistrarea. care este parte integrantă a contractului de bază.10 modificat prin Legea nr. termenul contractului de arendă va fi stabilit pentru cel puŃin 25 de ani.

a sistemului informaŃional fiscal şi a altor sisteme. prin înscrierea în el a datei înregistrării şi prin semnătura persoanei împuternicite cu efectuarea înregistrării. Modificarea contractului de arendă (1) Clauzele contractului de arendă a bunurilor agricole se modifică cu acordul comun al părŃilor contractante ori prin hotărîre a instanŃei judecătoreşti.(3). (8) Înregistrarea contractelor de arendă. b) certificatul de înregistrare de stat al întreprinderii arendaş sau buletinul de identitate al arendaşului persoană fizică. e) în alte cazuri prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. d) bonul de achitare a plăŃii pentru înregistrare. (3) La modificarea clauzelor contractului de arendă. 6 . (6) Înregistrarea contractului de arendă se confirmă prin aplicarea ştampilei primăriei. bonitatea şi modul de folosinŃă a terenurilor date în arendă. cu excepŃia celor specificate la art. (7) Arendaşului i se remit două exemplare ale contractului de arendă înregistrat. după caz. cuantumul maxim al acesteia fiind stabilit de Guvern. în modul prevăzut de legislaŃia în vigoare. c) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului. a modificărilor introduse în ele.(3) Pentru înregistrarea contractului de arendă la primărie. Rezilierea contractului de arendă (1) Contractul de arendă se reziliază: a) prin acordul comun al părŃilor contractante. Articolul 14. domiciliul ori sediul acestora. arendaşul (reprezentantul acestuia) prezintă: a) 3 exemplare ale contractului. părŃile contractante vor semna un acord adiŃional care va fi parte integrantă a contractului de bază şi îl vor înregistra în modul stabilit de lege. Articolul 12. se efectuează contra plată. (2) În cazul în care una dintre părŃile contractante intenŃionează să modifice clauzele contractului de arendă. de secretarul consiliului local sau de o altă persoană desemnată în modul stabilit. (9) łinerea registrului contractelor de arendă se coordonează cu Ńinerea cadastrului funciar. Articolul 13. suprafaŃa. (5) În registrul contractelor de arendă se înscriu date privind: a) părŃile contractante. Încetarea contractului de arendă Contractul de arendă încetează în cazul: a) expirării termenului arendei. d) rezilierii contractului. după caz. c) pieirii bunurilor arendate. e) alte date. c) termenul arendei şi data expirării acesteia.29 alin. a documentelor privind rezilierea acestor contracte. ea va solicita avizul celeilalte părŃi cu cel puŃin 30 de zile pînă la prezentarea propunerilor de modificare. (4) Registrul contractelor de arendă este Ńinut de inginerul cadastral. precum şi eliberarea extraselor respective. dintre care unul este originalul sau o copie autentificată în condiŃiile legii. b) numerele cadastrale. b) declarării nulităŃii acestuia. Plata menŃionată se varsă la bugetul primăriei. d) plătitorul impozitelor aplicate asupra bunului agricol arendat.

Drepturile părŃilor (1) Arendatorul este în drept să verifice oricînd modul în care arendaşul exploatează bunurile sale date în arendă. e) nu a achitat plata pentru arendă în decursul a 3 luni de la data expirării termenului prevăzut în contract. este privat de libertate ori au survenit alte circumstanŃe care fac imposibilă executarea de mai departe a contractului. Cheltuielile ce Ńin de conservarea sau comercializarea acestor bunuri se trec în contul plăŃii pentru arendă în cazul în care contractul nu prevede altfel. fără a interveni în activitatea curentă a acestuia.(3) şi (4). b) refuză să ia în arendă bunurile agricole stipulate în contract. Articolul 16. pot fi conservate ori comercializate cu consimŃămîntul arendatorului. nu le-a transmis la timp ori face imposibilă exploatarea bunurilor arendate. (3) Arendaşul (sau deŃinătorul terenului vecin cu cel arendat) are dreptul prioritar la încheierea contractului de arendă pe un nou termen în cazul în care: a) şi-a onorat obligaŃiile contractuale luate anterior.b) prin hotărîre a instanŃei judecătoreşti. b) bunurile arendate. b) bunurile arendate se dau în arendă pe un nou termen. altele decît terenurile. şi să obŃină informaŃia necesară. au ajuns într-o stare inutilizabilă. d) a înrăutăŃit starea bunurilor astfel încît ea nu poate fi restabilită pînă la expirarea termenului contractului. transmise arendaşului. (5) Partea contractantă care intenŃionează să rezilieze contractul de arendă înştiinŃează în scris partea cealaltă cu cel puŃin 3 luni înainte de recoltare. (2) Acordul părŃilor contractante privind rezilierea contractului de arendă se încheie în formă scrisă. la cererea uneia dintre părŃile contractante. c) acceptă noile clauze contractuale stabilite de arendator. din motive ce nu depind de voinŃa sa. (2) Bunurile agricole. dar nefolosite în procesul tehnologic de producŃie. c) se află în incapacitate de muncă. ObligaŃiile părŃilor (1) Arendatorul este obligat: 7 . (4) Arendaşul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd: a) arendatorul refuză să dea în arendă bunurile stipulate în contract. (6) Contractul de arendă a bunurilor agricole poate prevedea şi alte motive de reziliere a acestuia din iniŃiativa părŃilor. în legătură cu neexecutarea de către cealaltă parte a obligaŃiilor contractuale specificate la alin. Capitolul III DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE Articolul 15. (3) Arendatorul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd arendaşul: a) nu a înregistrat contractul în termenele prevăzute de prezenta lege. c) a schimbat modul de folosinŃă a bunurilor arendate fără consimŃămîntul arendatorului. (4) Arendaşul beneficiază de dreptul de preemŃiune în cazul înstrăinării de către proprietar a bunurilor date în arendă. f) a încheiat un contract de subarendă fără consimŃămîntul arendatorului.

e) să predea arendatorului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puŃin trei ani pînă la data încetării sau rezilierii contractului de arendă. de alte caracteristici ale terenului. (5) ProducŃia agricolă eliberată de către arendaş în contul plăŃii pentru arenda terenurilor agricole se estimează la preŃuri. se face în natură.06. în funcŃie de felul produselor şi de specificul obŃinerii acestora. de valoarea plantaŃiilor multianuale amplasate pe el. calitatea produselor se stabilesc de către părŃi în contract. de relief şi de măsura posibilităŃii de a efectua lucrările în mod mecanizat. de bonitate. b) să menŃină potenŃialul productiv al bunurilor arendate. ce nu vor depăşi preŃurile la această 8 . în vigoare 10. potrivit acordului dintre părŃile contractante. la expirarea termenului stipulat în contract. b) să acŃioneze într-o manieră care să nu împiedice exploatarea normală a bunurilor date în arendă. (3) Arendaşul este obligat: a) sa folosească cu bună-credinŃă bunurile arendate. d) să predea arendaşului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puŃin trei ani pînă la data încheierii contractului de arendă. vor putea fi separate înainte de sfîrşitul anului agricol în condiŃiile unei gospodăriri normale. în bani sau în natură şi în bani fie într-o altă formă. f) să execute alte condiŃii prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. în starea corespunzătoare clauzelor contractului. d) să achite impozitele şi alte plăŃi. în cazul cînd contractul nu prevede altfel. c) să plătească arendaşului. SUBARENDA TERENURILOR AGRICOLE Articolul 17. (3) Plata în natură pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte într-o cantitate determinată de produse agricole sau într-un procent determinat din volumul producŃiei. (2) Plata pentru arendă se determină în funcŃie de suprafaŃa terenului arendat. să le restituie. şi se efectuează în termenul şi în locul prevăzute în contractul de arendă.06] Capitolul IV PLATA PENTRU ARENDA TERENURILOR AGRICOLE. valoarea fructelor care. dar nu va constitui mai puŃin de 2% pe an din preŃul normativ al terenului arendat.16 modificat prin Legea nr. Produsele cu care se plăteşte arenda se stabilesc de către părŃi în funcŃie de specificul activităŃii agricole şi de zonă.02.a) să predea bunurile agricole date în arendă în termenele şi în condiŃiile stipulate în contract. [Art. precum şi despăgubiri. Nerespectarea acestei prevederi acordă arendaşului dreptul de a revendica reducerea plăŃii pentru arendă.03. La compensarea valorii fructelor se iau în calcul şi datoriile părŃilor la momentul rezilierii contractului.2-XVI din 09. Ńinîndu-se cont de gradul de uzură. c) să achite plata pentru arendă în termenul şi în modul stabilit. în cazul rezilierii contractului de arendă înainte de încheierea anului agricol. Plata pentru arenda terenurilor agricole (1) Plata pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte în unităŃi băneşti. deşi încă neseparate. (4) Termenele şi locul efectuării plăŃii în natură pentru arenda terenurilor agricole. arendatorul este obligat să-l informeze pe arendaş despre drepturile terŃilor asupra bunurilor date în arendă. CUANTUMUL ŞI MODUL DE ACHITARE. rezilierea contractului de arendă. prevăzute de legislaŃia în vigoare. conform clauzelor contractului. e) să execute alte condiŃii prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. (2) La încheierea contractului de arendă.

(5) Termenul contractului de subarendă a terenurilor agricole nu poate depăşi termenul contractului de arendă. (4) În cazul în care arendatorul. şi prin încheierea unui contract separat. (3) În cazul în care viciile materiale şi viciile juridice ale bunurilor agricole arendate au fost stipulate în contract. precum şi modul de încetare a arendei acestui bun. (6) Subarenda ulterioară nu se admite. (4) Răscumpărarea terenurilor agricole arendate nu se admite. ori să ceară rezilierea contractului şi repararea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea contractului de arendă. Articolul 18. Mărimea acestor dobînzi se stabileşte conform legislaŃiei civile în cazul cînd contractul nu prevede altfel. Transmiterea bunurilor agricole în arendă (1) Dreptul de posesiune şi de folosinŃă asupra bunurilor agricole arendate apare din momentul semnării actului de predare-preluare. în termen de 14 zile. Articolul 20. dat în formă scrisă. d) condiŃiile şi modul de predare a bunului agricol răscumpărat în proprietatea arendaşului. (3) În cazul în care arendaşul nu a achitat plata curentă în bani a preŃului de vînzare al bunului arendat sau a achitat-o cu întîrziere. i se aplică penalităŃi sub formă de dobînzi la plata pentru răscumpărare pe perioada întîrzierii. c) limitarea drepturilor arendatorului de a dispune de bunul agricol arendat supus răscumpărării. Subarenda terenurilor agricole (1) Terenurile agricole se transmit în subarendă numai cu consimŃămîntul proprietarului. precum şi repararea prejudiciilor cauzate prin tergiversare. (2) Arendatorul terenurilor agricole va indica în consimŃămîntul său care dintre acestea pot fi date în subarendă. arendaşul este în drept să ceară aceste bunuri.producŃie. (3) Contractul de subarendă a terenurilor agricole va conŃine informaŃii despre contractul de arendă şi despre consimŃămîntul arendatorului. (2) Arendatorul este obligat să transmită arendaşului în posesiune şi folosinŃă bunurile în starea ce corespunde cerinŃelor prevăzute de contract. arendatorul este absolvit de răspundere. pe ce termen şi cu ce scop. b) termenul achitării preŃului de vînzare. Articolul 21. nu semnează actul de predare-preluare a bunurilor arendate. Răscumpărarea bunului agricol arendat (1) Răscumpărarea bunului agricol arendat se efectuează prin încheierea unui contract separat de vînzare-cumpărare. (6) Achitarea plăŃii pentru arenda terenurilor agricole se omologhează printr-un document semnat de părŃile contractante. în vigoare pe piaŃa locală la momentul eliberării ei în cazul în care contractul nu prevede altfel. Capitolul V MODUL DE FOLOSIRE A BUNURILOR AGRICOLE ARENDATE Articolul 19. care se omologhează şi se înregistrează în modul prevăzut de legislaŃia în vigoare. (4) Darea în subarendă a terenurilor agricole arendate nu absolvă arendaşul de răspunderea faŃă de arendator. Restituirea bunurilor agricole arendate 9 . (2) Contractul de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole arendate va conŃine date privind: a) preŃul de vînzare al bunului agricol arendat. în al cărui temei a fost încheiat contractul de subarendă.

arendaşul este obligat să restituie arendatorului bunurile agricole arendate în starea în care le-a preluat. aceasta se efectuează din contul arendaşului. (2) La arendarea bunurilor agricole. altele decît terenurile. altele decît terenurile. dar nu mai mult de 10%. Plata se achită anual sau se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. (2) Arendatorul dă în arendă bunurile agricole. Ńinînduse cont de uzura bunurilor (bonitatea solului). se stabileşte cu acordul părŃilor contractante. altele decît terenurile. Modul de calculare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole.7. întocmit în modul prevăzut la art. se stabileşte de către Guvern. conform condiŃiilor stipulate în contract. Articolul 24. Articolul 25. Capitolul VII PARTICULARITĂłILE ARENDEI BUNURILOR AGRICOLE. Capitolul VI DAREA ÎN ARENDĂ A TERENURILOR AGRICOLE PROPRIETATE PUBLICĂ Articolul 22. altele decît terenurile. Darea în arendă a terenurilor agricole proprietate publică (1) Terenurile agricole proprietate publică se dau în arendă de către Guvern sau de către autorităŃile administraŃiei publice locale. ori să ceară compensarea valorii lor de către arendator în cazul cînd contractul nu prevede altfel. Folosirea bunurilor agricole arendate. altele decît terenurile (1) Arendaşul foloseşte bunurile agricole arendate. Modul de achitare a plăŃii pentru arendă (1) Modul de achitare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. altele decît terenurile (1) Modul de calculare a cuantumului plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. (2) În cazul în care plata pentru arendă se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. cu acordul arendatorului. specificată în contract. din preŃul normativ al terenului dat în arendă.(1) Restituirea bunurilor agricole arendate se efectuează în baza actului de predare-preluare. 10 . arendaşul este obligat să calculeze uzura acestora şi s-o reflecte la contul său extrabilanŃier. (3) Plata anuală pentru arenda terenurilor agricole proprietate publică constituie cel puŃin 2%. altele decît terenurile. (5) În perioada arendării mijloacelor de transport şi a tehnicii agricole. efectuează reparaŃia capitală. reconstrucŃia sau renovarea bunurilor agricole arendate. (2) Arendarea terenurilor agricole proprietate publică se face prin licitaŃie publică sau în alt mod prevăzut de lege. altele decît terenurile. altele decît terenurile. arendaşul se consideră posesor legal al acestora şi poartă răspundere civilă pentru deteriorarea lor. la conturile extrabilanŃiere respective şi le asigură de răspundere civilă în modul stabilit. în starea corespunzătoare stipulată în contract. (3) Dacă în timpul arendei bunurile agricole. necesită reparaŃie curentă. ALTELE DECÎT TERENURILE Articolul 23. altele decît terenurile. (4) Arendaşul ia în evidenŃă bunurile agricole arendate. (3) Arendaşul este în drept să separe îmbunătăŃirile bunurilor agricole arendate efectuate cu permisiunea arendatorului. care pot fi separate fără a deteriora bunurile. şi procură bunuri noi. în funcŃie de gradul de uzură al bunurilor. (2) La expirarea termenului contractului de arendă. acesta. în limitele competenŃei şi în condiŃiile legislaŃiei în vigoare.

. Răspunderea părŃilor (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către părŃi a clauzelor contractului de arendă.06. [Art. Articolul 27. ReparaŃia capitală (1) Arendatorul este obligat să efectueze reparaŃia capitală a bunurilor agricole date în arendă. arendaşul este obligat să le restituie arendatorului în starea în care le-a preluat. (2) În cazul în care. în cazul cînd contractul nu prevede altfel. altele decît terenurile. sau să restituie echivalentul în bani al acestor mijloace. la încetarea acŃiunii contractului. plata pentru arendă neachitată. la expirarea termenului contractului de arendă. precum şi în cadrul realizării prevederilor prezentei legi. Ńinîndu-se cont de gradul de uzură.06] Articolul 26. partea vinovată poartă răspundere conform legislaŃiei în vigoare sau clauzelor contractuale. prin acordul părŃilor. conform contractului. plata pentru arenda bunurilor agricole.va stabili modul de calculare a cuantumului plăŃii pentru arenda bunurilor agricole.2-XVI din 09. la expirarea termenului contractului de arendă. precum şi sumele destinate reparaŃiei capitale a bunurilor agricole.25 modificat prin Legea nr. (3) Litigiile apărute la încheierea şi executarea contractului de arendă a bunurilor agricole. restituirea bunurilor (1) La expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole.(6) Fără consimŃămîntul arendatorului se interzice casarea. (3) În cazul arendării mijloacelor circulante. Ńinîndu-se cont de uzură. (2) Încetarea acŃiunii contractului de arendă nu absolvă părŃile de răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale în perioada de acŃiune a acestuia.(1) acordă arendaşului dreptul de a efectua reparaŃia capitală din cont propriu şi de a trece cheltuielile suportate în contul plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. (2) Guvernul: a) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi: .41/4 din Codul funciar nr. comercializarea.02. 11 . se abrogă articolele 41/1 .828-XII din 25 decembrie 1991.va elabora şi va aproba contractele-model de arendă. restituie arendatorului. arendaşul. Expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole. la modificarea clauzelor contractuale. Capitolul VIII RĂSPUNDEREA PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ Articolul 28. a bunurilor agricole arendate. altele decît terenurile. prin mijloace băneşti ori prin alte bunuri din proprietatea sa. se examinează de către instanŃa judecătorească competentă. arendaşul este obligat să le restituie arendatorului în natură. (2) Nerespectarea de către arendator a obligaŃiei prevăzute la alin. în vigoare 10. altele decît terenurile. altele decît terenurile. de subarendă şi de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole. altele decît terenurile. dar neutilizate în acest scop.03. se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. gajarea. precum şi înstrăinarea în orice alt mod. altele decît terenurile. Capitolul IX DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 29 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi.

2-XVI din 09. în vigoare 10.va stabili modul de Ńinere în primării a registrului contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole.03.. b) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. va stabili modul de inventariere a bunurilor agricole arendate. vor fi modificate în conformitate cu prezenta lege. (4) În cazul neaducerii contractului de arendă în concordanŃă cu prevederile prezentei legi. . 15 mai 2003.29 completat prin Legea nr.02.06. taxa nu se va percepe. în care termenul arendei este mai mare decît termenul maximal stabilit de prezenta lege sau în care cuantumul plăŃii pentru arendă este mai mic decît cel minimal prevăzut de prezenta lege. La înregistrarea acestor modificări. (3) Pînă la 1 ianuarie 2004. Eugenia OSTAPCIUC 12 .va aduce actele sale normative în concordanŃă cu prezenta lege. încheiate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi. vor acŃiona normele limită respective stabilite de prezenta lege. contractele de arendă a bunurilor agricole.06] PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău. [Art.198-XV. precum şi taxele maximale pentru înregistrarea în primării a contractelor de arendă. (5) Cartea istoriei cîmpurilor se întocmeşte în baza unui regulament aprobat de Guvern. Nr. începînd cu 1 ianuarie 2004.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful