LEGE cu privire la arenda în agricultură nr. 198-XV din 15.05.

2003
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.163-166/650 din 01.08.2003

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZIłII GENERALE Articolul 1. Scopul şi domeniul de reglementare Articolul 2. NoŃiuni principale Articolul 3. LegislaŃia privind arenda în agricultură Articolul 4. SubiecŃii şi obiectele relaŃiilor de arendă Articolul 5. Dreptul de proprietate asupra bunurilor agricole arendate Capitolul II DREPTUL DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE. APARIłIA, MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA LUI Articolul 6. Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole Articolul 7. Descrierea bunului agricol arendat Articolul 8. Termenul arendei Articolul 9. Prelungirea contractului de arendă Articolul 10. Înregistrarea contractului de arendă Articolul 11. Înregistrarea contractului de arendă la primărie Articolul 12. Modificarea contractului de arendă Articolul 13. Încetarea contractului de arendă Articolul 14. Rezilierea contractului de arendă Capitolul III DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE Articolul 15. Drepturile părŃilor Articolul 16. ObligaŃiile părŃilor Capitolul IV PLATA PENTRU ARENDA TERENURILOR AGRICOLE. CUANTUMUL ŞI MODUL DE ACHITARE. SUBARENDA TERENURILOR AGRICOLE Articolul 17. Plata pentru arenda terenurilor agricole Articolul 18. Subarenda terenurilor agricole Capitolul V MODUL DE FOLOSIRE A BUNURILOR AGRICOLE ARENDATE Articolul 19. Transmiterea bunurilor agricole în arendă Articolul 20. Răscumpărarea bunului agricol arendat Articolul 21. Restituirea bunurilor agricole arendate

1

Expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole. inclusiv construcŃii hidrotehnice.recompensă ce se achită arendatorului pentru folosirea terenului dat de acesta în arendă. inclusiv din intravilanul localităŃilor. în vederea exploatării acestora pe o durată determinată şi la un preŃ stabilit de părŃi.darea în posesiune şi folosinŃă. arendaş . ALTELE DECÎT TERENURILE Articolul 23. care ia în arendă bunuri agricole. construcŃii. platforme şi spaŃii de depozitare destinate păstrării producŃiei agricole. arendator . Articolul 2. utilaje şi instalaŃii destinate lucrărilor agricole. a terenurilor şi a altor bunuri agricole. Modul de calculare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. NoŃiuni principale În sensul prezentei legi.persoană fizică şi/sau persoană juridică. mijloace circulante. denumită arendaş. ReparaŃia capitală Articolul 27. Darea în arendă a terenurilor agricole proprietate publică Capitolul VII PARTICULARITĂłILE ARENDEI BUNURILOR AGRICOLE. altele decît terenurile Articolul 24.Capitolul VI DAREA ÎN ARENDĂ A TERENURILOR AGRICOLE PROPRIETATE PUBLICĂ Articolul 22. cu domiciliul (sediul) în Republica Moldova. pe o durată determinată. după caz. Modul de achitare a plăŃii pentru arendă Articolul 25. pe bază de contract. denumită arendator. cu terenurile aferente acestora. Folosirea bunurilor agricole arendate. determinarea subiecŃilor şi obiectelor relaŃiilor de arendă. a drepturilor şi obligaŃiilor arendatorului şi arendaşului. proprietar sau un alt posesor legal al terenurilor şi altor bunuri agricole. Capitolul I DISPOZIłII GENERALE Articolul 1. altele decît terenurile. şi ale fondului de rezervă. maşini. plată pentru arenda terenurilor agricole . contract de arendă . animale care se folosesc în procesul agricol) şi. restituirea bunurilor Capitolul VIII RĂSPUNDEREA PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ Articolul 28. Calitatea de arendator o poate avea şi un grup de coproprietari ai bunurilor agricole. bunuri agricole .mijloace fixe (terenuri cu destinaŃie agricolă. şi altă parte. altele decît terenurile Articolul 26.persoană fizică sau persoană juridică care are calitatea de proprietar sau de alt posesor legal al bunurilor agricole ce se dau în arendă. Scopul şi domeniul de reglementare Scopul prezentei legi este stabilirea cadrului legal pentru consolidarea relaŃiilor de arendă în agricultură.acord încheiat între o parte. 2 . contra plată. sînt utilizate următoarele noŃiuni principale: arendă în agricultură . Răspunderea părŃilor Capitolul IX DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 29 Intrarea în vigoare Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

recompensă ce se achită arendatorului pentru folosirea bunurilor agricole. Articolul 5. în vigoare 10. cu excepŃia terenurilor. de prezenta lege. în temeiul legii sau al contractului.plată pentru arenda bunurilor agricole. precum şi de tratatele internaŃionale la care Republica Moldova este parte. (3) La contractul de arendă a bunurilor agricole comune se anexează lista tuturor copărtaşilor. Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole (1) Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole se realizează în formă scrisă. calculată Ńinîndu-se cont de valoarea şi uzura bunurilor. altele decît terenurile . uzură a bunurilor agricole .2 completat prin Legea nr. din momentul semnării actului de predare-preluare a bunurilor. altele decît terenurile.procurarea de către arendaş a bunurilor agricole arendate. SubiecŃii şi obiectele relaŃiilor de arendă (1) SubiecŃi ai relaŃiilor de arendă sînt arendatorul şi arendaşul. altele decît terenurile. Majoritatea de voturi se determină în funcŃie de mărimea cotelor-părŃi. cu semnătura celor care au acceptat condiŃiile contractului. c) actul care autentifică dreptul de proprietate sau alt drept al arendatorului de a da bunul agricol în arendă. date privind: a) părŃile contractante. (3) Contractul de arendă a bunurilor agricole va conŃine. (3) Dacă. APARIłIA. după ce a fost predat arendaşului. acesta subrogă arendatorul în drepturile şi obligaŃiile ce decurg din arendă.03. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA LUI Articolul 6. 3 . Dreptul de proprietate asupra bunurilor agricole arendate (1) Darea în arendă a bunurilor agricole nu are ca efect încetarea drepturilor terŃilor asupra acestor bunuri.5 modificat prin Legea nr. în vigoare 10.06] Capitolul II DREPTUL DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE. (2) Decizia de transmitere în arendă a bunurilor agricole comune se adoptă de către copărtaşi cu majoritate de voturi. sînt stabilite alte interdicŃii sau limitări. cu excepŃia celor scoase din circuitul civil sau în privinŃa cărora.2-XVI din 09. prin lege. (4) Fructele obŃinute la exploatarea bunului agricol arendat rămîn în proprietatea arendaşului în cazul în care contractul nu prevede altfel.06. (2) Dreptul de folosinŃă a bunurilor agricole arendate apare la încheierea contractului de arendă. bunul agricol este înstrăinat de arendator unui terŃ. Articolul 4. de Codul funciar. date de acesta în arendă.06. domiciliul ori sediul acestora. d) înregistrarea contractului în modul stabilit. [Art. b) obiectul contractului.02. relaŃiile de arendă în agricultură sînt reglementate de Codul civil. în mod obligatoriu.2-XVI din 09.03. (2) Dacă prin tratatul internaŃional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte dispoziŃii decît cele prevăzute de prezenta lege.reducerea valorii bunurilor agricole.06] Articolul 3.02. se aplică dispoziŃiile tratatului internaŃional. prin întrebuinŃarea îndelungată a acestora. LegislaŃia privind arenda în agricultură (1) În Republica Moldova. de alte acte normative. (2) Obiecte ale relaŃiilor de arendă sînt bunurile agricole aflate în proprietate publică sau privată. [Art. răscumpărare a bunului agricol arendat .

b) starea tehnică. dar nu va fi mai mic de un an şi mai mare de 30 de ani. va conŃine date privind: a) denumirea şi destinaŃia bunurilor.06. l) condiŃiile de recultivare. g) alte date.6 modificat prin Legea nr. inclusiv a utilajului şi a tehnicii agricole. [Art. g) modalitatea. (6) Neincluderea în contractul de arendă a unei clauze esenŃiale sau nerespectarea formei scrise a contractului atrage nulitatea acestuia.02.02. părŃile contractante sînt obligate să întocmească. Descrierea bunului agricol arendat (1) La începutul şi la încetarea arendei. c) anul fabricării sau dării în exploatare. (4) Din momentul semnării.03. la cererea părŃilor. termenul şi locul achitării plăŃii pentru arendă.7 modificat prin Legea nr. b) suprafaŃa.2-XVI din 09. altele decît terenurile.). e) valoarea reală a bunurilor agricole evaluată conform prevederilor legislaŃiei.06. g) viciile materiale şi juridice. (2) Actul de predare-preluare a terenului agricol arendat va conŃine date privind: a) numărul cadastral al terenului. (7) În cazul în care se dă în arendă o parte dintr-un teren divizibil sau dintr-o construcŃie capitală. în termen de 14 zile. i) răspunderea părŃilor. forma şi cuantumul plăŃii pentru arendă. e) starea terenului (prelucrat. (5) La cererea uneia dintre părŃi. f) viciile materiale şi juridice. termenul general şi termenul care a rămas de exploatare a bunurilor. după caz.03. la actul de predare-preluare se anexează copia planului cadastral al terenului sau al construcŃiei.e) termenul arendei. [Art. j) condiŃiile de modificare şi de reziliere a contractului. (4) Contractele de arendă pot cuprinde şi alte clauze ce nu contravin legislaŃiei în vigoare. h) drepturile şi obligaŃiile părŃilor. h) alte date. Termenul arendei (1) Termenul arendei bunurilor agricole se stabileşte de către părŃile contractante. la cererea părŃilor.06] Articolul 7. f) condiŃiile de folosire. m) obligativitatea respectării normelor ecologice. cultivat etc. 4 .2-XVI din 09. cu marcarea părŃii ce se dă în arendă. neprelucrat. actul de predare-preluare devine parte integrantă a contractului de arendă. acte de predare-preluare a bunului agricol arendat. în vigoare 10. d) modul de folosinŃă. (3) Actul de predare-preluare a bunurilor agricole arendate.06] Articolul 8. c) bonitatea. k) condiŃiile de folosire a obiectelor situate pe terenul arendat. f) componenŃa. d) efectuarea ultimei reparaŃii curente şi capitale. la contractul de arendă a terenurilor agricole se anexează copia planului cadastral al acestor terenuri. în vigoare 10.

2-XVI din 09. (3) Oficiul cadastral teritorial va prezenta autorităŃii administraŃiei publice locale de nivelul întîi din zona de activitate a oficiului informaŃia respectivă din registrul cadastrului bunurilor imobile privind înregistrarea.06] Articolul 11. Neînregistrarea contractului are ca efect inopozabilitatea contractului faŃă de terŃ. Articolul 9. Înregistrarea contractului de arendă (1) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen mai mare de 3 ani se înregistrează la oficiul cadastral teritorial. (4) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv se înregistrează la primăria localităŃii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole. care este parte integrantă a contractului de bază.06. în cazul cînd contractul nu prevede alt termen. În cazul în care terenurile şi alte bunuri agricole date în arendă sînt amplasate pe teritoriul mai multor localităŃi. termenul contractului de arendă va fi stabilit pentru cel puŃin 25 de ani. la iniŃiativa autorităŃii administraŃiei publice locale. (5) În cazul în care arendatorul nu doreşte să prelungească contractul de arendă. în vigoare 10. contractul de arendă se consideră prelungit pentru un an agricol. (7) Înregistrarea benevolă la oficiul cadastral teritorial a contractului de arendă încheiat pe un termen de pînă la 3 ani îl scuteşte pe arendaş de obligaŃia de a-l înregistra la primărie. [Art. contractul se înregistrează la primăria fiecăreia dintre aceste localităŃi. (2) Primăria Ńine registrul contractelor de arendă în modul stabilit de prezenta lege.10 modificat prin Legea nr. părŃile semnează un acord adiŃional. el va informa arendaşul despre aceasta cu 6 luni înainte de expirarea termenului arendei.02. Înregistrarea contractului de arendă la primărie (1) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv se înscrie în registrul contractelor de arendă Ńinut de primăria localităŃii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole arendate. Articolul 10. iar arendatorul nu cere să i se predea bunurile arendate şi arendaşul continuă exploatarea acestora. 5 . modificarea sau rezilierea contractelor de arendă în termen de o lună de la efectuarea înscrisurilor.(3).(2) La darea în arendă a terenurilor agricole în scopul sădirii unor plantaŃii multianuale. (6) Pentru neînregistrarea contractului de arendă în termenul prevăzut la alin. (5) Arendaşul înregistrează contractul de arendă în termen de 3 luni de la data încheierii acestuia. Prelungirea contractului de arendă (1) Contractul de arendă a bunurilor agricole poate fi prelungit cu acordul comun al părŃilor. (4) În cazul cînd termenul arendei expiră. (2) Partea care intenŃionează să prelungească contractul de arendă este obligată să solicite avizul celeilalte părŃi cu cel puŃin 30 de zile înainte de expirarea termenului contractului. de alte acte legislative şi de regulamentul adoptat de Guvern. (2) În cazul în care un arendaş încheie contracte de arendă cu mai mulŃi arendatori. (3) În cazul prelungirii contractului de arendă.03. primirea cererilor de înregistrare a contractelor de arendă în registrul bunurilor imobile se efectuează de către registratorul oficiului cadastral teritorial pe teritoriul localităŃii. arendaşul poartă răspundere în conformitate cu legislaŃia în vigoare.

Articolul 13. 6 . după caz. b) certificatul de înregistrare de stat al întreprinderii arendaş sau buletinul de identitate al arendaşului persoană fizică. în modul prevăzut de legislaŃia în vigoare.29 alin. cu excepŃia celor specificate la art. a modificărilor introduse în ele. d) bonul de achitare a plăŃii pentru înregistrare. arendaşul (reprezentantul acestuia) prezintă: a) 3 exemplare ale contractului. b) declarării nulităŃii acestuia. ea va solicita avizul celeilalte părŃi cu cel puŃin 30 de zile pînă la prezentarea propunerilor de modificare. Articolul 14. (5) În registrul contractelor de arendă se înscriu date privind: a) părŃile contractante. bonitatea şi modul de folosinŃă a terenurilor date în arendă. d) plătitorul impozitelor aplicate asupra bunului agricol arendat.(3). (7) Arendaşului i se remit două exemplare ale contractului de arendă înregistrat. Rezilierea contractului de arendă (1) Contractul de arendă se reziliază: a) prin acordul comun al părŃilor contractante. (9) łinerea registrului contractelor de arendă se coordonează cu Ńinerea cadastrului funciar. c) termenul arendei şi data expirării acesteia. (6) Înregistrarea contractului de arendă se confirmă prin aplicarea ştampilei primăriei. (4) Registrul contractelor de arendă este Ńinut de inginerul cadastral. a sistemului informaŃional fiscal şi a altor sisteme. părŃile contractante vor semna un acord adiŃional care va fi parte integrantă a contractului de bază şi îl vor înregistra în modul stabilit de lege. Încetarea contractului de arendă Contractul de arendă încetează în cazul: a) expirării termenului arendei. c) pieirii bunurilor arendate. (3) La modificarea clauzelor contractului de arendă. e) în alte cazuri prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. suprafaŃa. Articolul 12. (8) Înregistrarea contractelor de arendă. prin înscrierea în el a datei înregistrării şi prin semnătura persoanei împuternicite cu efectuarea înregistrării. a documentelor privind rezilierea acestor contracte. se efectuează contra plată. precum şi eliberarea extraselor respective. d) rezilierii contractului. Plata menŃionată se varsă la bugetul primăriei. de secretarul consiliului local sau de o altă persoană desemnată în modul stabilit.(3) Pentru înregistrarea contractului de arendă la primărie. domiciliul ori sediul acestora. c) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului. după caz. cuantumul maxim al acesteia fiind stabilit de Guvern. (2) În cazul în care una dintre părŃile contractante intenŃionează să modifice clauzele contractului de arendă. b) numerele cadastrale. dintre care unul este originalul sau o copie autentificată în condiŃiile legii. e) alte date. Modificarea contractului de arendă (1) Clauzele contractului de arendă a bunurilor agricole se modifică cu acordul comun al părŃilor contractante ori prin hotărîre a instanŃei judecătoreşti.

(4) Arendaşul beneficiază de dreptul de preemŃiune în cazul înstrăinării de către proprietar a bunurilor date în arendă. e) nu a achitat plata pentru arendă în decursul a 3 luni de la data expirării termenului prevăzut în contract. (6) Contractul de arendă a bunurilor agricole poate prevedea şi alte motive de reziliere a acestuia din iniŃiativa părŃilor. (3) Arendaşul (sau deŃinătorul terenului vecin cu cel arendat) are dreptul prioritar la încheierea contractului de arendă pe un nou termen în cazul în care: a) şi-a onorat obligaŃiile contractuale luate anterior. (4) Arendaşul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd: a) arendatorul refuză să dea în arendă bunurile stipulate în contract. Drepturile părŃilor (1) Arendatorul este în drept să verifice oricînd modul în care arendaşul exploatează bunurile sale date în arendă. pot fi conservate ori comercializate cu consimŃămîntul arendatorului. la cererea uneia dintre părŃile contractante. Capitolul III DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE Articolul 15. au ajuns într-o stare inutilizabilă.b) prin hotărîre a instanŃei judecătoreşti. şi să obŃină informaŃia necesară. ObligaŃiile părŃilor (1) Arendatorul este obligat: 7 . (3) Arendatorul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd arendaşul: a) nu a înregistrat contractul în termenele prevăzute de prezenta lege. (2) Bunurile agricole. este privat de libertate ori au survenit alte circumstanŃe care fac imposibilă executarea de mai departe a contractului. b) bunurile arendate. din motive ce nu depind de voinŃa sa.(3) şi (4). c) se află în incapacitate de muncă. Articolul 16. f) a încheiat un contract de subarendă fără consimŃămîntul arendatorului. (5) Partea contractantă care intenŃionează să rezilieze contractul de arendă înştiinŃează în scris partea cealaltă cu cel puŃin 3 luni înainte de recoltare. transmise arendaşului. dar nefolosite în procesul tehnologic de producŃie. altele decît terenurile. (2) Acordul părŃilor contractante privind rezilierea contractului de arendă se încheie în formă scrisă. b) refuză să ia în arendă bunurile agricole stipulate în contract. fără a interveni în activitatea curentă a acestuia. d) a înrăutăŃit starea bunurilor astfel încît ea nu poate fi restabilită pînă la expirarea termenului contractului. Cheltuielile ce Ńin de conservarea sau comercializarea acestor bunuri se trec în contul plăŃii pentru arendă în cazul în care contractul nu prevede altfel. nu le-a transmis la timp ori face imposibilă exploatarea bunurilor arendate. c) a schimbat modul de folosinŃă a bunurilor arendate fără consimŃămîntul arendatorului. b) bunurile arendate se dau în arendă pe un nou termen. c) acceptă noile clauze contractuale stabilite de arendator. în legătură cu neexecutarea de către cealaltă parte a obligaŃiilor contractuale specificate la alin.

SUBARENDA TERENURILOR AGRICOLE Articolul 17. f) să execute alte condiŃii prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. (5) ProducŃia agricolă eliberată de către arendaş în contul plăŃii pentru arenda terenurilor agricole se estimează la preŃuri. de bonitate. dar nu va constitui mai puŃin de 2% pe an din preŃul normativ al terenului arendat. prevăzute de legislaŃia în vigoare.06] Capitolul IV PLATA PENTRU ARENDA TERENURILOR AGRICOLE. precum şi despăgubiri. Produsele cu care se plăteşte arenda se stabilesc de către părŃi în funcŃie de specificul activităŃii agricole şi de zonă. în vigoare 10.06. calitatea produselor se stabilesc de către părŃi în contract. în bani sau în natură şi în bani fie într-o altă formă.02. de valoarea plantaŃiilor multianuale amplasate pe el. c) să plătească arendaşului. e) să predea arendatorului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puŃin trei ani pînă la data încetării sau rezilierii contractului de arendă. e) să execute alte condiŃii prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract.2-XVI din 09. în funcŃie de felul produselor şi de specificul obŃinerii acestora. potrivit acordului dintre părŃile contractante. b) să menŃină potenŃialul productiv al bunurilor arendate. d) să predea arendaşului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puŃin trei ani pînă la data încheierii contractului de arendă. arendatorul este obligat să-l informeze pe arendaş despre drepturile terŃilor asupra bunurilor date în arendă. valoarea fructelor care. b) să acŃioneze într-o manieră care să nu împiedice exploatarea normală a bunurilor date în arendă. deşi încă neseparate. Ńinîndu-se cont de gradul de uzură. în starea corespunzătoare clauzelor contractului. (2) Plata pentru arendă se determină în funcŃie de suprafaŃa terenului arendat.03. (2) La încheierea contractului de arendă. c) să achite plata pentru arendă în termenul şi în modul stabilit. La compensarea valorii fructelor se iau în calcul şi datoriile părŃilor la momentul rezilierii contractului. în cazul cînd contractul nu prevede altfel. CUANTUMUL ŞI MODUL DE ACHITARE. (3) Plata în natură pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte într-o cantitate determinată de produse agricole sau într-un procent determinat din volumul producŃiei. şi se efectuează în termenul şi în locul prevăzute în contractul de arendă. la expirarea termenului stipulat în contract. să le restituie. (3) Arendaşul este obligat: a) sa folosească cu bună-credinŃă bunurile arendate. vor putea fi separate înainte de sfîrşitul anului agricol în condiŃiile unei gospodăriri normale.16 modificat prin Legea nr. (4) Termenele şi locul efectuării plăŃii în natură pentru arenda terenurilor agricole.a) să predea bunurile agricole date în arendă în termenele şi în condiŃiile stipulate în contract. conform clauzelor contractului. de relief şi de măsura posibilităŃii de a efectua lucrările în mod mecanizat. d) să achite impozitele şi alte plăŃi. de alte caracteristici ale terenului. ce nu vor depăşi preŃurile la această 8 . se face în natură. rezilierea contractului de arendă. [Art. în cazul rezilierii contractului de arendă înainte de încheierea anului agricol. Nerespectarea acestei prevederi acordă arendaşului dreptul de a revendica reducerea plăŃii pentru arendă. Plata pentru arenda terenurilor agricole (1) Plata pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte în unităŃi băneşti.

dat în formă scrisă. d) condiŃiile şi modul de predare a bunului agricol răscumpărat în proprietatea arendaşului. b) termenul achitării preŃului de vînzare. pe ce termen şi cu ce scop. Transmiterea bunurilor agricole în arendă (1) Dreptul de posesiune şi de folosinŃă asupra bunurilor agricole arendate apare din momentul semnării actului de predare-preluare. Subarenda terenurilor agricole (1) Terenurile agricole se transmit în subarendă numai cu consimŃămîntul proprietarului. (3) În cazul în care arendaşul nu a achitat plata curentă în bani a preŃului de vînzare al bunului arendat sau a achitat-o cu întîrziere. nu semnează actul de predare-preluare a bunurilor arendate. Articolul 21. (6) Subarenda ulterioară nu se admite. ori să ceară rezilierea contractului şi repararea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea contractului de arendă. precum şi modul de încetare a arendei acestui bun. (3) Contractul de subarendă a terenurilor agricole va conŃine informaŃii despre contractul de arendă şi despre consimŃămîntul arendatorului. (2) Arendatorul terenurilor agricole va indica în consimŃămîntul său care dintre acestea pot fi date în subarendă. Răscumpărarea bunului agricol arendat (1) Răscumpărarea bunului agricol arendat se efectuează prin încheierea unui contract separat de vînzare-cumpărare. arendaşul este în drept să ceară aceste bunuri. precum şi repararea prejudiciilor cauzate prin tergiversare. (5) Termenul contractului de subarendă a terenurilor agricole nu poate depăşi termenul contractului de arendă. (6) Achitarea plăŃii pentru arenda terenurilor agricole se omologhează printr-un document semnat de părŃile contractante. (2) Arendatorul este obligat să transmită arendaşului în posesiune şi folosinŃă bunurile în starea ce corespunde cerinŃelor prevăzute de contract. Mărimea acestor dobînzi se stabileşte conform legislaŃiei civile în cazul cînd contractul nu prevede altfel. Restituirea bunurilor agricole arendate 9 . Articolul 18. în termen de 14 zile. arendatorul este absolvit de răspundere. (4) Răscumpărarea terenurilor agricole arendate nu se admite. şi prin încheierea unui contract separat. Articolul 20. în al cărui temei a fost încheiat contractul de subarendă. (4) În cazul în care arendatorul. i se aplică penalităŃi sub formă de dobînzi la plata pentru răscumpărare pe perioada întîrzierii. care se omologhează şi se înregistrează în modul prevăzut de legislaŃia în vigoare. Capitolul V MODUL DE FOLOSIRE A BUNURILOR AGRICOLE ARENDATE Articolul 19. (3) În cazul în care viciile materiale şi viciile juridice ale bunurilor agricole arendate au fost stipulate în contract. (4) Darea în subarendă a terenurilor agricole arendate nu absolvă arendaşul de răspunderea faŃă de arendator. (2) Contractul de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole arendate va conŃine date privind: a) preŃul de vînzare al bunului agricol arendat. în vigoare pe piaŃa locală la momentul eliberării ei în cazul în care contractul nu prevede altfel. c) limitarea drepturilor arendatorului de a dispune de bunul agricol arendat supus răscumpărării.producŃie.

altele decît terenurile. care pot fi separate fără a deteriora bunurile. (2) Arendatorul dă în arendă bunurile agricole. Plata se achită anual sau se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. altele decît terenurile (1) Arendaşul foloseşte bunurile agricole arendate. la conturile extrabilanŃiere respective şi le asigură de răspundere civilă în modul stabilit. şi procură bunuri noi. (2) Arendarea terenurilor agricole proprietate publică se face prin licitaŃie publică sau în alt mod prevăzut de lege. întocmit în modul prevăzut la art. (3) Plata anuală pentru arenda terenurilor agricole proprietate publică constituie cel puŃin 2%. Modul de calculare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. altele decît terenurile. Darea în arendă a terenurilor agricole proprietate publică (1) Terenurile agricole proprietate publică se dau în arendă de către Guvern sau de către autorităŃile administraŃiei publice locale. arendaşul se consideră posesor legal al acestora şi poartă răspundere civilă pentru deteriorarea lor. cu acordul arendatorului. (3) Dacă în timpul arendei bunurile agricole.7. altele decît terenurile. Articolul 24. necesită reparaŃie curentă. Capitolul VI DAREA ÎN ARENDĂ A TERENURILOR AGRICOLE PROPRIETATE PUBLICĂ Articolul 22. în limitele competenŃei şi în condiŃiile legislaŃiei în vigoare. altele decît terenurile. ori să ceară compensarea valorii lor de către arendator în cazul cînd contractul nu prevede altfel. altele decît terenurile (1) Modul de calculare a cuantumului plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. 10 . Articolul 25. Modul de achitare a plăŃii pentru arendă (1) Modul de achitare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. (4) Arendaşul ia în evidenŃă bunurile agricole arendate. în funcŃie de gradul de uzură al bunurilor. altele decît terenurile. efectuează reparaŃia capitală. altele decît terenurile. arendaşul este obligat să restituie arendatorului bunurile agricole arendate în starea în care le-a preluat.(1) Restituirea bunurilor agricole arendate se efectuează în baza actului de predare-preluare. în starea corespunzătoare stipulată în contract. Ńinînduse cont de uzura bunurilor (bonitatea solului). altele decît terenurile. (3) Arendaşul este în drept să separe îmbunătăŃirile bunurilor agricole arendate efectuate cu permisiunea arendatorului. Folosirea bunurilor agricole arendate. conform condiŃiilor stipulate în contract. aceasta se efectuează din contul arendaşului. din preŃul normativ al terenului dat în arendă. specificată în contract. (2) La expirarea termenului contractului de arendă. acesta. se stabileşte cu acordul părŃilor contractante. reconstrucŃia sau renovarea bunurilor agricole arendate. (5) În perioada arendării mijloacelor de transport şi a tehnicii agricole. ALTELE DECÎT TERENURILE Articolul 23. Capitolul VII PARTICULARITĂłILE ARENDEI BUNURILOR AGRICOLE. (2) În cazul în care plata pentru arendă se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. dar nu mai mult de 10%. (2) La arendarea bunurilor agricole. altele decît terenurile. se stabileşte de către Guvern. arendaşul este obligat să calculeze uzura acestora şi s-o reflecte la contul său extrabilanŃier.

de subarendă şi de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole. precum şi înstrăinarea în orice alt mod. în cazul cînd contractul nu prevede altfel. în vigoare 10. la expirarea termenului contractului de arendă. sau să restituie echivalentul în bani al acestor mijloace. restituie arendatorului. Ńinîndu-se cont de uzură.2-XVI din 09. arendaşul este obligat să le restituie arendatorului în starea în care le-a preluat. altele decît terenurile.(1) acordă arendaşului dreptul de a efectua reparaŃia capitală din cont propriu şi de a trece cheltuielile suportate în contul plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. altele decît terenurile. se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. gajarea. altele decît terenurile. se examinează de către instanŃa judecătorească competentă. (3) În cazul arendării mijloacelor circulante.03.02. . prin acordul părŃilor.06. la expirarea termenului contractului de arendă. (2) Guvernul: a) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi: .06] Articolul 26. restituirea bunurilor (1) La expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole. [Art. Expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole. ReparaŃia capitală (1) Arendatorul este obligat să efectueze reparaŃia capitală a bunurilor agricole date în arendă. la încetarea acŃiunii contractului. 11 . Ńinîndu-se cont de gradul de uzură. precum şi sumele destinate reparaŃiei capitale a bunurilor agricole. comercializarea. la modificarea clauzelor contractuale.(6) Fără consimŃămîntul arendatorului se interzice casarea. plata pentru arenda bunurilor agricole. a bunurilor agricole arendate. (2) Încetarea acŃiunii contractului de arendă nu absolvă părŃile de răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale în perioada de acŃiune a acestuia.25 modificat prin Legea nr.va elabora şi va aproba contractele-model de arendă. altele decît terenurile. (2) În cazul în care. precum şi în cadrul realizării prevederilor prezentei legi. conform contractului.va stabili modul de calculare a cuantumului plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. se abrogă articolele 41/1 . Capitolul VIII RĂSPUNDEREA PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ Articolul 28. altele decît terenurile.41/4 din Codul funciar nr. plata pentru arendă neachitată. altele decît terenurile. Articolul 27. partea vinovată poartă răspundere conform legislaŃiei în vigoare sau clauzelor contractuale. arendaşul este obligat să le restituie arendatorului în natură. dar neutilizate în acest scop. (3) Litigiile apărute la încheierea şi executarea contractului de arendă a bunurilor agricole. prin mijloace băneşti ori prin alte bunuri din proprietatea sa. arendaşul. Răspunderea părŃilor (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către părŃi a clauzelor contractului de arendă. Capitolul IX DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 29 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Nerespectarea de către arendator a obligaŃiei prevăzute la alin.828-XII din 25 decembrie 1991.

Nr. Eugenia OSTAPCIUC 12 . va stabili modul de inventariere a bunurilor agricole arendate.06] PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău. începînd cu 1 ianuarie 2004.29 completat prin Legea nr. 15 mai 2003.06.va aduce actele sale normative în concordanŃă cu prezenta lege. b) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. [Art. în care termenul arendei este mai mare decît termenul maximal stabilit de prezenta lege sau în care cuantumul plăŃii pentru arendă este mai mic decît cel minimal prevăzut de prezenta lege. taxa nu se va percepe.03. în vigoare 10.va stabili modul de Ńinere în primării a registrului contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole. . contractele de arendă a bunurilor agricole. vor fi modificate în conformitate cu prezenta lege. precum şi taxele maximale pentru înregistrarea în primării a contractelor de arendă. (5) Cartea istoriei cîmpurilor se întocmeşte în baza unui regulament aprobat de Guvern. (4) În cazul neaducerii contractului de arendă în concordanŃă cu prevederile prezentei legi. (3) Pînă la 1 ianuarie 2004. vor acŃiona normele limită respective stabilite de prezenta lege. încheiate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi..02.198-XV.2-XVI din 09. La înregistrarea acestor modificări.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful