LEGE cu privire la arenda în agricultură nr. 198-XV din 15.05.

2003
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.163-166/650 din 01.08.2003

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZIłII GENERALE Articolul 1. Scopul şi domeniul de reglementare Articolul 2. NoŃiuni principale Articolul 3. LegislaŃia privind arenda în agricultură Articolul 4. SubiecŃii şi obiectele relaŃiilor de arendă Articolul 5. Dreptul de proprietate asupra bunurilor agricole arendate Capitolul II DREPTUL DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE. APARIłIA, MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA LUI Articolul 6. Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole Articolul 7. Descrierea bunului agricol arendat Articolul 8. Termenul arendei Articolul 9. Prelungirea contractului de arendă Articolul 10. Înregistrarea contractului de arendă Articolul 11. Înregistrarea contractului de arendă la primărie Articolul 12. Modificarea contractului de arendă Articolul 13. Încetarea contractului de arendă Articolul 14. Rezilierea contractului de arendă Capitolul III DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE Articolul 15. Drepturile părŃilor Articolul 16. ObligaŃiile părŃilor Capitolul IV PLATA PENTRU ARENDA TERENURILOR AGRICOLE. CUANTUMUL ŞI MODUL DE ACHITARE. SUBARENDA TERENURILOR AGRICOLE Articolul 17. Plata pentru arenda terenurilor agricole Articolul 18. Subarenda terenurilor agricole Capitolul V MODUL DE FOLOSIRE A BUNURILOR AGRICOLE ARENDATE Articolul 19. Transmiterea bunurilor agricole în arendă Articolul 20. Răscumpărarea bunului agricol arendat Articolul 21. Restituirea bunurilor agricole arendate

1

altele decît terenurile Articolul 24. cu domiciliul (sediul) în Republica Moldova. sînt utilizate următoarele noŃiuni principale: arendă în agricultură . Scopul şi domeniul de reglementare Scopul prezentei legi este stabilirea cadrului legal pentru consolidarea relaŃiilor de arendă în agricultură. a drepturilor şi obligaŃiilor arendatorului şi arendaşului. Răspunderea părŃilor Capitolul IX DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 29 Intrarea în vigoare Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Darea în arendă a terenurilor agricole proprietate publică Capitolul VII PARTICULARITĂłILE ARENDEI BUNURILOR AGRICOLE. restituirea bunurilor Capitolul VIII RĂSPUNDEREA PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ Articolul 28. Expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole. construcŃii. şi altă parte. pe o durată determinată. 2 . arendaş . platforme şi spaŃii de depozitare destinate păstrării producŃiei agricole. altele decît terenurile. bunuri agricole . contract de arendă . denumită arendator. determinarea subiecŃilor şi obiectelor relaŃiilor de arendă. mijloace circulante. altele decît terenurile Articolul 26. proprietar sau un alt posesor legal al terenurilor şi altor bunuri agricole. Calitatea de arendator o poate avea şi un grup de coproprietari ai bunurilor agricole.darea în posesiune şi folosinŃă.acord încheiat între o parte. animale care se folosesc în procesul agricol) şi.Capitolul VI DAREA ÎN ARENDĂ A TERENURILOR AGRICOLE PROPRIETATE PUBLICĂ Articolul 22. utilaje şi instalaŃii destinate lucrărilor agricole. contra plată. maşini. Modul de achitare a plăŃii pentru arendă Articolul 25.mijloace fixe (terenuri cu destinaŃie agricolă. NoŃiuni principale În sensul prezentei legi. Articolul 2. Modul de calculare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. ALTELE DECÎT TERENURILE Articolul 23. arendator . denumită arendaş. cu terenurile aferente acestora. pe bază de contract. a terenurilor şi a altor bunuri agricole. în vederea exploatării acestora pe o durată determinată şi la un preŃ stabilit de părŃi.recompensă ce se achită arendatorului pentru folosirea terenului dat de acesta în arendă. plată pentru arenda terenurilor agricole . Capitolul I DISPOZIłII GENERALE Articolul 1. Folosirea bunurilor agricole arendate. şi ale fondului de rezervă. inclusiv construcŃii hidrotehnice. după caz. ReparaŃia capitală Articolul 27.persoană fizică sau persoană juridică care are calitatea de proprietar sau de alt posesor legal al bunurilor agricole ce se dau în arendă. inclusiv din intravilanul localităŃilor. care ia în arendă bunuri agricole.persoană fizică şi/sau persoană juridică.

06] Articolul 3. c) actul care autentifică dreptul de proprietate sau alt drept al arendatorului de a da bunul agricol în arendă. acesta subrogă arendatorul în drepturile şi obligaŃiile ce decurg din arendă. de prezenta lege. b) obiectul contractului. se aplică dispoziŃiile tratatului internaŃional. răscumpărare a bunului agricol arendat . Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole (1) Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole se realizează în formă scrisă. altele decît terenurile. relaŃiile de arendă în agricultură sînt reglementate de Codul civil. în vigoare 10.02. prin întrebuinŃarea îndelungată a acestora.2-XVI din 09.2-XVI din 09. date de acesta în arendă. Articolul 5. cu excepŃia celor scoase din circuitul civil sau în privinŃa cărora. cu excepŃia terenurilor. (2) Dreptul de folosinŃă a bunurilor agricole arendate apare la încheierea contractului de arendă.02. uzură a bunurilor agricole . în vigoare 10. LegislaŃia privind arenda în agricultură (1) În Republica Moldova.procurarea de către arendaş a bunurilor agricole arendate. altele decît terenurile. de Codul funciar. în mod obligatoriu.03. Articolul 4.plată pentru arenda bunurilor agricole. cu semnătura celor care au acceptat condiŃiile contractului. sînt stabilite alte interdicŃii sau limitări. d) înregistrarea contractului în modul stabilit. domiciliul ori sediul acestora. Dreptul de proprietate asupra bunurilor agricole arendate (1) Darea în arendă a bunurilor agricole nu are ca efect încetarea drepturilor terŃilor asupra acestor bunuri. 3 . [Art. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA LUI Articolul 6.06. (3) La contractul de arendă a bunurilor agricole comune se anexează lista tuturor copărtaşilor.5 modificat prin Legea nr.03. precum şi de tratatele internaŃionale la care Republica Moldova este parte. (3) Contractul de arendă a bunurilor agricole va conŃine. în temeiul legii sau al contractului. (2) Dacă prin tratatul internaŃional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte dispoziŃii decît cele prevăzute de prezenta lege.recompensă ce se achită arendatorului pentru folosirea bunurilor agricole.06.06] Capitolul II DREPTUL DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE. Majoritatea de voturi se determină în funcŃie de mărimea cotelor-părŃi. de alte acte normative. bunul agricol este înstrăinat de arendator unui terŃ. prin lege.2 completat prin Legea nr. (2) Obiecte ale relaŃiilor de arendă sînt bunurile agricole aflate în proprietate publică sau privată. (3) Dacă. [Art. date privind: a) părŃile contractante. (2) Decizia de transmitere în arendă a bunurilor agricole comune se adoptă de către copărtaşi cu majoritate de voturi. altele decît terenurile . calculată Ńinîndu-se cont de valoarea şi uzura bunurilor. după ce a fost predat arendaşului. APARIłIA. din momentul semnării actului de predare-preluare a bunurilor.reducerea valorii bunurilor agricole. SubiecŃii şi obiectele relaŃiilor de arendă (1) SubiecŃi ai relaŃiilor de arendă sînt arendatorul şi arendaşul. (4) Fructele obŃinute la exploatarea bunului agricol arendat rămîn în proprietatea arendaşului în cazul în care contractul nu prevede altfel.

c) anul fabricării sau dării în exploatare. acte de predare-preluare a bunului agricol arendat.03. (6) Neincluderea în contractul de arendă a unei clauze esenŃiale sau nerespectarea formei scrise a contractului atrage nulitatea acestuia. m) obligativitatea respectării normelor ecologice. (2) Actul de predare-preluare a terenului agricol arendat va conŃine date privind: a) numărul cadastral al terenului. b) starea tehnică. h) alte date. l) condiŃiile de recultivare. dar nu va fi mai mic de un an şi mai mare de 30 de ani.).7 modificat prin Legea nr. [Art. e) starea terenului (prelucrat. va conŃine date privind: a) denumirea şi destinaŃia bunurilor. (3) Actul de predare-preluare a bunurilor agricole arendate.02. d) efectuarea ultimei reparaŃii curente şi capitale.06. (5) La cererea uneia dintre părŃi. [Art.6 modificat prin Legea nr. termenul general şi termenul care a rămas de exploatare a bunurilor. (4) Contractele de arendă pot cuprinde şi alte clauze ce nu contravin legislaŃiei în vigoare. forma şi cuantumul plăŃii pentru arendă.e) termenul arendei. după caz.03.2-XVI din 09. Descrierea bunului agricol arendat (1) La începutul şi la încetarea arendei. cultivat etc. g) modalitatea. actul de predare-preluare devine parte integrantă a contractului de arendă. c) bonitatea. la contractul de arendă a terenurilor agricole se anexează copia planului cadastral al acestor terenuri. g) viciile materiale şi juridice. f) condiŃiile de folosire. termenul şi locul achitării plăŃii pentru arendă.06. 4 . f) viciile materiale şi juridice. b) suprafaŃa. d) modul de folosinŃă. j) condiŃiile de modificare şi de reziliere a contractului. h) drepturile şi obligaŃiile părŃilor. f) componenŃa. la cererea părŃilor. inclusiv a utilajului şi a tehnicii agricole. în vigoare 10. altele decît terenurile. Termenul arendei (1) Termenul arendei bunurilor agricole se stabileşte de către părŃile contractante. în vigoare 10. la cererea părŃilor. k) condiŃiile de folosire a obiectelor situate pe terenul arendat. neprelucrat. (7) În cazul în care se dă în arendă o parte dintr-un teren divizibil sau dintr-o construcŃie capitală.06] Articolul 7. (4) Din momentul semnării.06] Articolul 8. părŃile contractante sînt obligate să întocmească.02. g) alte date. e) valoarea reală a bunurilor agricole evaluată conform prevederilor legislaŃiei. la actul de predare-preluare se anexează copia planului cadastral al terenului sau al construcŃiei. în termen de 14 zile. cu marcarea părŃii ce se dă în arendă. i) răspunderea părŃilor.2-XVI din 09.

(2) Primăria Ńine registrul contractelor de arendă în modul stabilit de prezenta lege. (2) În cazul în care un arendaş încheie contracte de arendă cu mai mulŃi arendatori.(2) La darea în arendă a terenurilor agricole în scopul sădirii unor plantaŃii multianuale. (5) Arendaşul înregistrează contractul de arendă în termen de 3 luni de la data încheierii acestuia. (4) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv se înregistrează la primăria localităŃii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole.2-XVI din 09. termenul contractului de arendă va fi stabilit pentru cel puŃin 25 de ani.03. Articolul 9. la iniŃiativa autorităŃii administraŃiei publice locale. (6) Pentru neînregistrarea contractului de arendă în termenul prevăzut la alin. (7) Înregistrarea benevolă la oficiul cadastral teritorial a contractului de arendă încheiat pe un termen de pînă la 3 ani îl scuteşte pe arendaş de obligaŃia de a-l înregistra la primărie. (3) În cazul prelungirii contractului de arendă. care este parte integrantă a contractului de bază. (4) În cazul cînd termenul arendei expiră.02. (3) Oficiul cadastral teritorial va prezenta autorităŃii administraŃiei publice locale de nivelul întîi din zona de activitate a oficiului informaŃia respectivă din registrul cadastrului bunurilor imobile privind înregistrarea. (5) În cazul în care arendatorul nu doreşte să prelungească contractul de arendă. el va informa arendaşul despre aceasta cu 6 luni înainte de expirarea termenului arendei. contractul de arendă se consideră prelungit pentru un an agricol. (2) Partea care intenŃionează să prelungească contractul de arendă este obligată să solicite avizul celeilalte părŃi cu cel puŃin 30 de zile înainte de expirarea termenului contractului. arendaşul poartă răspundere în conformitate cu legislaŃia în vigoare.10 modificat prin Legea nr. în vigoare 10.(3). modificarea sau rezilierea contractelor de arendă în termen de o lună de la efectuarea înscrisurilor. Neînregistrarea contractului are ca efect inopozabilitatea contractului faŃă de terŃ. Înregistrarea contractului de arendă la primărie (1) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv se înscrie în registrul contractelor de arendă Ńinut de primăria localităŃii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole arendate. primirea cererilor de înregistrare a contractelor de arendă în registrul bunurilor imobile se efectuează de către registratorul oficiului cadastral teritorial pe teritoriul localităŃii. În cazul în care terenurile şi alte bunuri agricole date în arendă sînt amplasate pe teritoriul mai multor localităŃi. Înregistrarea contractului de arendă (1) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen mai mare de 3 ani se înregistrează la oficiul cadastral teritorial. contractul se înregistrează la primăria fiecăreia dintre aceste localităŃi.06. iar arendatorul nu cere să i se predea bunurile arendate şi arendaşul continuă exploatarea acestora. Articolul 10.06] Articolul 11. [Art. părŃile semnează un acord adiŃional. de alte acte legislative şi de regulamentul adoptat de Guvern. 5 . în cazul cînd contractul nu prevede alt termen. Prelungirea contractului de arendă (1) Contractul de arendă a bunurilor agricole poate fi prelungit cu acordul comun al părŃilor.

(6) Înregistrarea contractului de arendă se confirmă prin aplicarea ştampilei primăriei. c) termenul arendei şi data expirării acesteia. ea va solicita avizul celeilalte părŃi cu cel puŃin 30 de zile pînă la prezentarea propunerilor de modificare. se efectuează contra plată. Articolul 14. e) în alte cazuri prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. Rezilierea contractului de arendă (1) Contractul de arendă se reziliază: a) prin acordul comun al părŃilor contractante. prin înscrierea în el a datei înregistrării şi prin semnătura persoanei împuternicite cu efectuarea înregistrării. (7) Arendaşului i se remit două exemplare ale contractului de arendă înregistrat. (2) În cazul în care una dintre părŃile contractante intenŃionează să modifice clauzele contractului de arendă. 6 . a modificărilor introduse în ele. Modificarea contractului de arendă (1) Clauzele contractului de arendă a bunurilor agricole se modifică cu acordul comun al părŃilor contractante ori prin hotărîre a instanŃei judecătoreşti. în modul prevăzut de legislaŃia în vigoare.(3) Pentru înregistrarea contractului de arendă la primărie. după caz. (5) În registrul contractelor de arendă se înscriu date privind: a) părŃile contractante. (8) Înregistrarea contractelor de arendă. domiciliul ori sediul acestora. cu excepŃia celor specificate la art.(3). e) alte date. b) certificatul de înregistrare de stat al întreprinderii arendaş sau buletinul de identitate al arendaşului persoană fizică. dintre care unul este originalul sau o copie autentificată în condiŃiile legii. Articolul 13. Articolul 12. arendaşul (reprezentantul acestuia) prezintă: a) 3 exemplare ale contractului. d) rezilierii contractului. b) numerele cadastrale. c) pieirii bunurilor arendate. Încetarea contractului de arendă Contractul de arendă încetează în cazul: a) expirării termenului arendei. de secretarul consiliului local sau de o altă persoană desemnată în modul stabilit. a sistemului informaŃional fiscal şi a altor sisteme. (9) łinerea registrului contractelor de arendă se coordonează cu Ńinerea cadastrului funciar.29 alin. bonitatea şi modul de folosinŃă a terenurilor date în arendă. după caz. a documentelor privind rezilierea acestor contracte. Plata menŃionată se varsă la bugetul primăriei. cuantumul maxim al acesteia fiind stabilit de Guvern. d) plătitorul impozitelor aplicate asupra bunului agricol arendat. b) declarării nulităŃii acestuia. suprafaŃa. precum şi eliberarea extraselor respective. d) bonul de achitare a plăŃii pentru înregistrare. (4) Registrul contractelor de arendă este Ńinut de inginerul cadastral. c) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului. părŃile contractante vor semna un acord adiŃional care va fi parte integrantă a contractului de bază şi îl vor înregistra în modul stabilit de lege. (3) La modificarea clauzelor contractului de arendă.

la cererea uneia dintre părŃile contractante. transmise arendaşului. (3) Arendatorul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd arendaşul: a) nu a înregistrat contractul în termenele prevăzute de prezenta lege. şi să obŃină informaŃia necesară. Cheltuielile ce Ńin de conservarea sau comercializarea acestor bunuri se trec în contul plăŃii pentru arendă în cazul în care contractul nu prevede altfel. (4) Arendaşul beneficiază de dreptul de preemŃiune în cazul înstrăinării de către proprietar a bunurilor date în arendă. altele decît terenurile.b) prin hotărîre a instanŃei judecătoreşti. Drepturile părŃilor (1) Arendatorul este în drept să verifice oricînd modul în care arendaşul exploatează bunurile sale date în arendă. (2) Bunurile agricole. d) a înrăutăŃit starea bunurilor astfel încît ea nu poate fi restabilită pînă la expirarea termenului contractului. din motive ce nu depind de voinŃa sa. Capitolul III DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE Articolul 15. dar nefolosite în procesul tehnologic de producŃie. ObligaŃiile părŃilor (1) Arendatorul este obligat: 7 . au ajuns într-o stare inutilizabilă. (3) Arendaşul (sau deŃinătorul terenului vecin cu cel arendat) are dreptul prioritar la încheierea contractului de arendă pe un nou termen în cazul în care: a) şi-a onorat obligaŃiile contractuale luate anterior. fără a interveni în activitatea curentă a acestuia. (6) Contractul de arendă a bunurilor agricole poate prevedea şi alte motive de reziliere a acestuia din iniŃiativa părŃilor. (4) Arendaşul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd: a) arendatorul refuză să dea în arendă bunurile stipulate în contract. b) bunurile arendate. nu le-a transmis la timp ori face imposibilă exploatarea bunurilor arendate. (5) Partea contractantă care intenŃionează să rezilieze contractul de arendă înştiinŃează în scris partea cealaltă cu cel puŃin 3 luni înainte de recoltare. c) se află în incapacitate de muncă. f) a încheiat un contract de subarendă fără consimŃămîntul arendatorului. (2) Acordul părŃilor contractante privind rezilierea contractului de arendă se încheie în formă scrisă. e) nu a achitat plata pentru arendă în decursul a 3 luni de la data expirării termenului prevăzut în contract. b) refuză să ia în arendă bunurile agricole stipulate în contract. c) a schimbat modul de folosinŃă a bunurilor arendate fără consimŃămîntul arendatorului. c) acceptă noile clauze contractuale stabilite de arendator. b) bunurile arendate se dau în arendă pe un nou termen. în legătură cu neexecutarea de către cealaltă parte a obligaŃiilor contractuale specificate la alin. pot fi conservate ori comercializate cu consimŃămîntul arendatorului.(3) şi (4). Articolul 16. este privat de libertate ori au survenit alte circumstanŃe care fac imposibilă executarea de mai departe a contractului.

în cazul cînd contractul nu prevede altfel. (2) La încheierea contractului de arendă. (4) Termenele şi locul efectuării plăŃii în natură pentru arenda terenurilor agricole. prevăzute de legislaŃia în vigoare. se face în natură. d) să predea arendaşului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puŃin trei ani pînă la data încheierii contractului de arendă. valoarea fructelor care.03. şi se efectuează în termenul şi în locul prevăzute în contractul de arendă. (3) Arendaşul este obligat: a) sa folosească cu bună-credinŃă bunurile arendate. rezilierea contractului de arendă. de bonitate. La compensarea valorii fructelor se iau în calcul şi datoriile părŃilor la momentul rezilierii contractului. c) să achite plata pentru arendă în termenul şi în modul stabilit. în bani sau în natură şi în bani fie într-o altă formă.2-XVI din 09. (2) Plata pentru arendă se determină în funcŃie de suprafaŃa terenului arendat.06.02.16 modificat prin Legea nr. calitatea produselor se stabilesc de către părŃi în contract. b) să menŃină potenŃialul productiv al bunurilor arendate.06] Capitolul IV PLATA PENTRU ARENDA TERENURILOR AGRICOLE. [Art. d) să achite impozitele şi alte plăŃi. ce nu vor depăşi preŃurile la această 8 . (5) ProducŃia agricolă eliberată de către arendaş în contul plăŃii pentru arenda terenurilor agricole se estimează la preŃuri. conform clauzelor contractului. CUANTUMUL ŞI MODUL DE ACHITARE. în starea corespunzătoare clauzelor contractului. vor putea fi separate înainte de sfîrşitul anului agricol în condiŃiile unei gospodăriri normale. e) să execute alte condiŃii prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. Produsele cu care se plăteşte arenda se stabilesc de către părŃi în funcŃie de specificul activităŃii agricole şi de zonă. în vigoare 10. de relief şi de măsura posibilităŃii de a efectua lucrările în mod mecanizat. b) să acŃioneze într-o manieră care să nu împiedice exploatarea normală a bunurilor date în arendă. dar nu va constitui mai puŃin de 2% pe an din preŃul normativ al terenului arendat. la expirarea termenului stipulat în contract. c) să plătească arendaşului. să le restituie. SUBARENDA TERENURILOR AGRICOLE Articolul 17. precum şi despăgubiri. de alte caracteristici ale terenului. de valoarea plantaŃiilor multianuale amplasate pe el. (3) Plata în natură pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte într-o cantitate determinată de produse agricole sau într-un procent determinat din volumul producŃiei. în funcŃie de felul produselor şi de specificul obŃinerii acestora.a) să predea bunurile agricole date în arendă în termenele şi în condiŃiile stipulate în contract. Ńinîndu-se cont de gradul de uzură. Nerespectarea acestei prevederi acordă arendaşului dreptul de a revendica reducerea plăŃii pentru arendă. f) să execute alte condiŃii prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. Plata pentru arenda terenurilor agricole (1) Plata pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte în unităŃi băneşti. arendatorul este obligat să-l informeze pe arendaş despre drepturile terŃilor asupra bunurilor date în arendă. potrivit acordului dintre părŃile contractante. deşi încă neseparate. în cazul rezilierii contractului de arendă înainte de încheierea anului agricol. e) să predea arendatorului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puŃin trei ani pînă la data încetării sau rezilierii contractului de arendă.

(4) Răscumpărarea terenurilor agricole arendate nu se admite. d) condiŃiile şi modul de predare a bunului agricol răscumpărat în proprietatea arendaşului. ori să ceară rezilierea contractului şi repararea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea contractului de arendă. în al cărui temei a fost încheiat contractul de subarendă. Transmiterea bunurilor agricole în arendă (1) Dreptul de posesiune şi de folosinŃă asupra bunurilor agricole arendate apare din momentul semnării actului de predare-preluare. nu semnează actul de predare-preluare a bunurilor arendate. Capitolul V MODUL DE FOLOSIRE A BUNURILOR AGRICOLE ARENDATE Articolul 19. dat în formă scrisă. i se aplică penalităŃi sub formă de dobînzi la plata pentru răscumpărare pe perioada întîrzierii. arendaşul este în drept să ceară aceste bunuri.producŃie. (2) Arendatorul este obligat să transmită arendaşului în posesiune şi folosinŃă bunurile în starea ce corespunde cerinŃelor prevăzute de contract. (2) Contractul de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole arendate va conŃine date privind: a) preŃul de vînzare al bunului agricol arendat. Articolul 20. pe ce termen şi cu ce scop. precum şi modul de încetare a arendei acestui bun. Articolul 18. (2) Arendatorul terenurilor agricole va indica în consimŃămîntul său care dintre acestea pot fi date în subarendă. (5) Termenul contractului de subarendă a terenurilor agricole nu poate depăşi termenul contractului de arendă. Subarenda terenurilor agricole (1) Terenurile agricole se transmit în subarendă numai cu consimŃămîntul proprietarului. (4) Darea în subarendă a terenurilor agricole arendate nu absolvă arendaşul de răspunderea faŃă de arendator. (3) În cazul în care viciile materiale şi viciile juridice ale bunurilor agricole arendate au fost stipulate în contract. în termen de 14 zile. Articolul 21. şi prin încheierea unui contract separat. c) limitarea drepturilor arendatorului de a dispune de bunul agricol arendat supus răscumpărării. (3) Contractul de subarendă a terenurilor agricole va conŃine informaŃii despre contractul de arendă şi despre consimŃămîntul arendatorului. (6) Subarenda ulterioară nu se admite. Restituirea bunurilor agricole arendate 9 . Răscumpărarea bunului agricol arendat (1) Răscumpărarea bunului agricol arendat se efectuează prin încheierea unui contract separat de vînzare-cumpărare. în vigoare pe piaŃa locală la momentul eliberării ei în cazul în care contractul nu prevede altfel. (4) În cazul în care arendatorul. (6) Achitarea plăŃii pentru arenda terenurilor agricole se omologhează printr-un document semnat de părŃile contractante. precum şi repararea prejudiciilor cauzate prin tergiversare. (3) În cazul în care arendaşul nu a achitat plata curentă în bani a preŃului de vînzare al bunului arendat sau a achitat-o cu întîrziere. b) termenul achitării preŃului de vînzare. arendatorul este absolvit de răspundere. Mărimea acestor dobînzi se stabileşte conform legislaŃiei civile în cazul cînd contractul nu prevede altfel. care se omologhează şi se înregistrează în modul prevăzut de legislaŃia în vigoare.

(4) Arendaşul ia în evidenŃă bunurile agricole arendate. Folosirea bunurilor agricole arendate. altele decît terenurile (1) Modul de calculare a cuantumului plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. altele decît terenurile. Modul de calculare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. altele decît terenurile. efectuează reparaŃia capitală. (2) La arendarea bunurilor agricole. întocmit în modul prevăzut la art. altele decît terenurile. Modul de achitare a plăŃii pentru arendă (1) Modul de achitare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. Plata se achită anual sau se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. ALTELE DECÎT TERENURILE Articolul 23. altele decît terenurile. (2) Arendarea terenurilor agricole proprietate publică se face prin licitaŃie publică sau în alt mod prevăzut de lege. aceasta se efectuează din contul arendaşului. arendaşul este obligat să calculeze uzura acestora şi s-o reflecte la contul său extrabilanŃier. altele decît terenurile. (2) Arendatorul dă în arendă bunurile agricole.7. la conturile extrabilanŃiere respective şi le asigură de răspundere civilă în modul stabilit. dar nu mai mult de 10%.(1) Restituirea bunurilor agricole arendate se efectuează în baza actului de predare-preluare. (3) Dacă în timpul arendei bunurile agricole. altele decît terenurile. altele decît terenurile. în starea corespunzătoare stipulată în contract. (5) În perioada arendării mijloacelor de transport şi a tehnicii agricole. acesta. Capitolul VII PARTICULARITĂłILE ARENDEI BUNURILOR AGRICOLE. altele decît terenurile. în limitele competenŃei şi în condiŃiile legislaŃiei în vigoare. 10 . (2) În cazul în care plata pentru arendă se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. necesită reparaŃie curentă. conform condiŃiilor stipulate în contract. (3) Plata anuală pentru arenda terenurilor agricole proprietate publică constituie cel puŃin 2%. din preŃul normativ al terenului dat în arendă. cu acordul arendatorului. ori să ceară compensarea valorii lor de către arendator în cazul cînd contractul nu prevede altfel. se stabileşte de către Guvern. Capitolul VI DAREA ÎN ARENDĂ A TERENURILOR AGRICOLE PROPRIETATE PUBLICĂ Articolul 22. specificată în contract. arendaşul se consideră posesor legal al acestora şi poartă răspundere civilă pentru deteriorarea lor. Articolul 25. reconstrucŃia sau renovarea bunurilor agricole arendate. şi procură bunuri noi. altele decît terenurile (1) Arendaşul foloseşte bunurile agricole arendate. (3) Arendaşul este în drept să separe îmbunătăŃirile bunurilor agricole arendate efectuate cu permisiunea arendatorului. Articolul 24. arendaşul este obligat să restituie arendatorului bunurile agricole arendate în starea în care le-a preluat. care pot fi separate fără a deteriora bunurile. Darea în arendă a terenurilor agricole proprietate publică (1) Terenurile agricole proprietate publică se dau în arendă de către Guvern sau de către autorităŃile administraŃiei publice locale. Ńinînduse cont de uzura bunurilor (bonitatea solului). se stabileşte cu acordul părŃilor contractante. (2) La expirarea termenului contractului de arendă. în funcŃie de gradul de uzură al bunurilor.

06. altele decît terenurile. (2) Încetarea acŃiunii contractului de arendă nu absolvă părŃile de răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale în perioada de acŃiune a acestuia.02. comercializarea. altele decît terenurile. (2) În cazul în care. se abrogă articolele 41/1 . [Art. ReparaŃia capitală (1) Arendatorul este obligat să efectueze reparaŃia capitală a bunurilor agricole date în arendă. gajarea. arendaşul este obligat să le restituie arendatorului în starea în care le-a preluat. conform contractului. precum şi înstrăinarea în orice alt mod.06] Articolul 26. (2) Nerespectarea de către arendator a obligaŃiei prevăzute la alin. precum şi sumele destinate reparaŃiei capitale a bunurilor agricole.41/4 din Codul funciar nr.25 modificat prin Legea nr. altele decît terenurile. prin acordul părŃilor. în vigoare 10. Expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole.828-XII din 25 decembrie 1991. Ńinîndu-se cont de gradul de uzură. plata pentru arendă neachitată. de subarendă şi de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole. arendaşul este obligat să le restituie arendatorului în natură. plata pentru arenda bunurilor agricole.(1) acordă arendaşului dreptul de a efectua reparaŃia capitală din cont propriu şi de a trece cheltuielile suportate în contul plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. Capitolul IX DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 29 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi. altele decît terenurile. (3) În cazul arendării mijloacelor circulante. restituirea bunurilor (1) La expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole.03. la expirarea termenului contractului de arendă. (2) Guvernul: a) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi: . sau să restituie echivalentul în bani al acestor mijloace. 11 .va stabili modul de calculare a cuantumului plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. precum şi în cadrul realizării prevederilor prezentei legi. la expirarea termenului contractului de arendă. Articolul 27. partea vinovată poartă răspundere conform legislaŃiei în vigoare sau clauzelor contractuale. prin mijloace băneşti ori prin alte bunuri din proprietatea sa. la încetarea acŃiunii contractului.va elabora şi va aproba contractele-model de arendă. se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. (3) Litigiile apărute la încheierea şi executarea contractului de arendă a bunurilor agricole. a bunurilor agricole arendate. arendaşul. restituie arendatorului. altele decît terenurile.2-XVI din 09. Ńinîndu-se cont de uzură. Răspunderea părŃilor (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către părŃi a clauzelor contractului de arendă. la modificarea clauzelor contractuale. dar neutilizate în acest scop. Capitolul VIII RĂSPUNDEREA PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ Articolul 28. se examinează de către instanŃa judecătorească competentă.(6) Fără consimŃămîntul arendatorului se interzice casarea. în cazul cînd contractul nu prevede altfel. altele decît terenurile. .

încheiate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.va stabili modul de Ńinere în primării a registrului contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole. precum şi taxele maximale pentru înregistrarea în primării a contractelor de arendă. contractele de arendă a bunurilor agricole.06. [Art. (4) În cazul neaducerii contractului de arendă în concordanŃă cu prevederile prezentei legi. taxa nu se va percepe. în vigoare 10.va aduce actele sale normative în concordanŃă cu prezenta lege. (3) Pînă la 1 ianuarie 2004.2-XVI din 09.06] PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău. Nr.03. va stabili modul de inventariere a bunurilor agricole arendate. Eugenia OSTAPCIUC 12 . începînd cu 1 ianuarie 2004. La înregistrarea acestor modificări.198-XV.02. 15 mai 2003.29 completat prin Legea nr. vor acŃiona normele limită respective stabilite de prezenta lege. .. în care termenul arendei este mai mare decît termenul maximal stabilit de prezenta lege sau în care cuantumul plăŃii pentru arendă este mai mic decît cel minimal prevăzut de prezenta lege. vor fi modificate în conformitate cu prezenta lege. b) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (5) Cartea istoriei cîmpurilor se întocmeşte în baza unui regulament aprobat de Guvern.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful