P. 1
Lege Cu Privire La Arenda in Agricultura

Lege Cu Privire La Arenda in Agricultura

|Views: 9|Likes:
Published by Sorin Andrei Sacu

More info:

Published by: Sorin Andrei Sacu on Mar 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2014

pdf

text

original

LEGE cu privire la arenda în agricultură nr. 198-XV din 15.05.

2003
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.163-166/650 din 01.08.2003

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZIłII GENERALE Articolul 1. Scopul şi domeniul de reglementare Articolul 2. NoŃiuni principale Articolul 3. LegislaŃia privind arenda în agricultură Articolul 4. SubiecŃii şi obiectele relaŃiilor de arendă Articolul 5. Dreptul de proprietate asupra bunurilor agricole arendate Capitolul II DREPTUL DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE. APARIłIA, MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA LUI Articolul 6. Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole Articolul 7. Descrierea bunului agricol arendat Articolul 8. Termenul arendei Articolul 9. Prelungirea contractului de arendă Articolul 10. Înregistrarea contractului de arendă Articolul 11. Înregistrarea contractului de arendă la primărie Articolul 12. Modificarea contractului de arendă Articolul 13. Încetarea contractului de arendă Articolul 14. Rezilierea contractului de arendă Capitolul III DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE Articolul 15. Drepturile părŃilor Articolul 16. ObligaŃiile părŃilor Capitolul IV PLATA PENTRU ARENDA TERENURILOR AGRICOLE. CUANTUMUL ŞI MODUL DE ACHITARE. SUBARENDA TERENURILOR AGRICOLE Articolul 17. Plata pentru arenda terenurilor agricole Articolul 18. Subarenda terenurilor agricole Capitolul V MODUL DE FOLOSIRE A BUNURILOR AGRICOLE ARENDATE Articolul 19. Transmiterea bunurilor agricole în arendă Articolul 20. Răscumpărarea bunului agricol arendat Articolul 21. Restituirea bunurilor agricole arendate

1

Articolul 2. Scopul şi domeniul de reglementare Scopul prezentei legi este stabilirea cadrului legal pentru consolidarea relaŃiilor de arendă în agricultură. denumită arendator. Capitolul I DISPOZIłII GENERALE Articolul 1. platforme şi spaŃii de depozitare destinate păstrării producŃiei agricole. care ia în arendă bunuri agricole. contract de arendă . a terenurilor şi a altor bunuri agricole. sînt utilizate următoarele noŃiuni principale: arendă în agricultură . Darea în arendă a terenurilor agricole proprietate publică Capitolul VII PARTICULARITĂłILE ARENDEI BUNURILOR AGRICOLE. altele decît terenurile Articolul 26. şi altă parte. cu domiciliul (sediul) în Republica Moldova. utilaje şi instalaŃii destinate lucrărilor agricole. maşini. plată pentru arenda terenurilor agricole . în vederea exploatării acestora pe o durată determinată şi la un preŃ stabilit de părŃi. Modul de calculare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. pe o durată determinată. arendator . pe bază de contract.darea în posesiune şi folosinŃă. denumită arendaş. a drepturilor şi obligaŃiilor arendatorului şi arendaşului. arendaş .persoană fizică sau persoană juridică care are calitatea de proprietar sau de alt posesor legal al bunurilor agricole ce se dau în arendă. Modul de achitare a plăŃii pentru arendă Articolul 25. şi ale fondului de rezervă.mijloace fixe (terenuri cu destinaŃie agricolă. altele decît terenurile Articolul 24. NoŃiuni principale În sensul prezentei legi. construcŃii. contra plată.persoană fizică şi/sau persoană juridică.Capitolul VI DAREA ÎN ARENDĂ A TERENURILOR AGRICOLE PROPRIETATE PUBLICĂ Articolul 22. animale care se folosesc în procesul agricol) şi.recompensă ce se achită arendatorului pentru folosirea terenului dat de acesta în arendă. cu terenurile aferente acestora. mijloace circulante. proprietar sau un alt posesor legal al terenurilor şi altor bunuri agricole. ALTELE DECÎT TERENURILE Articolul 23. inclusiv construcŃii hidrotehnice. inclusiv din intravilanul localităŃilor. restituirea bunurilor Capitolul VIII RĂSPUNDEREA PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ Articolul 28. altele decît terenurile. după caz. 2 . Răspunderea părŃilor Capitolul IX DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 29 Intrarea în vigoare Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole. determinarea subiecŃilor şi obiectelor relaŃiilor de arendă. Calitatea de arendator o poate avea şi un grup de coproprietari ai bunurilor agricole. ReparaŃia capitală Articolul 27. bunuri agricole . Folosirea bunurilor agricole arendate.acord încheiat între o parte.

2-XVI din 09. cu semnătura celor care au acceptat condiŃiile contractului. d) înregistrarea contractului în modul stabilit.06] Articolul 3. în vigoare 10. (3) La contractul de arendă a bunurilor agricole comune se anexează lista tuturor copărtaşilor. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA LUI Articolul 6. în temeiul legii sau al contractului.06. (2) Decizia de transmitere în arendă a bunurilor agricole comune se adoptă de către copărtaşi cu majoritate de voturi. din momentul semnării actului de predare-preluare a bunurilor. în mod obligatoriu. APARIłIA. Majoritatea de voturi se determină în funcŃie de mărimea cotelor-părŃi. SubiecŃii şi obiectele relaŃiilor de arendă (1) SubiecŃi ai relaŃiilor de arendă sînt arendatorul şi arendaşul. (3) Contractul de arendă a bunurilor agricole va conŃine. în vigoare 10. calculată Ńinîndu-se cont de valoarea şi uzura bunurilor.recompensă ce se achită arendatorului pentru folosirea bunurilor agricole.06. domiciliul ori sediul acestora. Articolul 5. Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole (1) Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole se realizează în formă scrisă. b) obiectul contractului. altele decît terenurile. date privind: a) părŃile contractante. cu excepŃia celor scoase din circuitul civil sau în privinŃa cărora. (2) Dacă prin tratatul internaŃional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte dispoziŃii decît cele prevăzute de prezenta lege.plată pentru arenda bunurilor agricole. bunul agricol este înstrăinat de arendator unui terŃ.03. de alte acte normative.2-XVI din 09.5 modificat prin Legea nr.reducerea valorii bunurilor agricole.procurarea de către arendaş a bunurilor agricole arendate.02. acesta subrogă arendatorul în drepturile şi obligaŃiile ce decurg din arendă.2 completat prin Legea nr. Dreptul de proprietate asupra bunurilor agricole arendate (1) Darea în arendă a bunurilor agricole nu are ca efect încetarea drepturilor terŃilor asupra acestor bunuri.02. prin întrebuinŃarea îndelungată a acestora. răscumpărare a bunului agricol arendat . (3) Dacă. relaŃiile de arendă în agricultură sînt reglementate de Codul civil. [Art. altele decît terenurile. LegislaŃia privind arenda în agricultură (1) În Republica Moldova. cu excepŃia terenurilor. de prezenta lege. (2) Dreptul de folosinŃă a bunurilor agricole arendate apare la încheierea contractului de arendă. [Art. sînt stabilite alte interdicŃii sau limitări. Articolul 4. (2) Obiecte ale relaŃiilor de arendă sînt bunurile agricole aflate în proprietate publică sau privată. 3 . date de acesta în arendă.03. se aplică dispoziŃiile tratatului internaŃional. uzură a bunurilor agricole . precum şi de tratatele internaŃionale la care Republica Moldova este parte.06] Capitolul II DREPTUL DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE. de Codul funciar. după ce a fost predat arendaşului. (4) Fructele obŃinute la exploatarea bunului agricol arendat rămîn în proprietatea arendaşului în cazul în care contractul nu prevede altfel. prin lege. c) actul care autentifică dreptul de proprietate sau alt drept al arendatorului de a da bunul agricol în arendă. altele decît terenurile .

(5) La cererea uneia dintre părŃi. [Art. d) efectuarea ultimei reparaŃii curente şi capitale. la cererea părŃilor. (4) Din momentul semnării. h) drepturile şi obligaŃiile părŃilor. dar nu va fi mai mic de un an şi mai mare de 30 de ani. va conŃine date privind: a) denumirea şi destinaŃia bunurilor. cu marcarea părŃii ce se dă în arendă. e) valoarea reală a bunurilor agricole evaluată conform prevederilor legislaŃiei.06. f) viciile materiale şi juridice. în vigoare 10. părŃile contractante sînt obligate să întocmească. actul de predare-preluare devine parte integrantă a contractului de arendă. după caz.6 modificat prin Legea nr.e) termenul arendei. în termen de 14 zile. [Art. (4) Contractele de arendă pot cuprinde şi alte clauze ce nu contravin legislaŃiei în vigoare. acte de predare-preluare a bunului agricol arendat. (3) Actul de predare-preluare a bunurilor agricole arendate. termenul şi locul achitării plăŃii pentru arendă.06] Articolul 8. (7) În cazul în care se dă în arendă o parte dintr-un teren divizibil sau dintr-o construcŃie capitală. k) condiŃiile de folosire a obiectelor situate pe terenul arendat.02. inclusiv a utilajului şi a tehnicii agricole. l) condiŃiile de recultivare. f) componenŃa.03. 4 . m) obligativitatea respectării normelor ecologice.2-XVI din 09. g) viciile materiale şi juridice. b) starea tehnică. g) alte date. la actul de predare-preluare se anexează copia planului cadastral al terenului sau al construcŃiei. Termenul arendei (1) Termenul arendei bunurilor agricole se stabileşte de către părŃile contractante. la contractul de arendă a terenurilor agricole se anexează copia planului cadastral al acestor terenuri. g) modalitatea.03. altele decît terenurile.06] Articolul 7. cultivat etc. j) condiŃiile de modificare şi de reziliere a contractului. c) bonitatea. f) condiŃiile de folosire. neprelucrat. (2) Actul de predare-preluare a terenului agricol arendat va conŃine date privind: a) numărul cadastral al terenului. la cererea părŃilor. termenul general şi termenul care a rămas de exploatare a bunurilor.7 modificat prin Legea nr. forma şi cuantumul plăŃii pentru arendă. h) alte date. c) anul fabricării sau dării în exploatare. d) modul de folosinŃă.).02. i) răspunderea părŃilor. (6) Neincluderea în contractul de arendă a unei clauze esenŃiale sau nerespectarea formei scrise a contractului atrage nulitatea acestuia.2-XVI din 09. în vigoare 10.06. b) suprafaŃa. e) starea terenului (prelucrat. Descrierea bunului agricol arendat (1) La începutul şi la încetarea arendei.

primirea cererilor de înregistrare a contractelor de arendă în registrul bunurilor imobile se efectuează de către registratorul oficiului cadastral teritorial pe teritoriul localităŃii. (2) În cazul în care un arendaş încheie contracte de arendă cu mai mulŃi arendatori.2-XVI din 09. (7) Înregistrarea benevolă la oficiul cadastral teritorial a contractului de arendă încheiat pe un termen de pînă la 3 ani îl scuteşte pe arendaş de obligaŃia de a-l înregistra la primărie. la iniŃiativa autorităŃii administraŃiei publice locale. (2) Partea care intenŃionează să prelungească contractul de arendă este obligată să solicite avizul celeilalte părŃi cu cel puŃin 30 de zile înainte de expirarea termenului contractului. (2) Primăria Ńine registrul contractelor de arendă în modul stabilit de prezenta lege.(2) La darea în arendă a terenurilor agricole în scopul sădirii unor plantaŃii multianuale. (4) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv se înregistrează la primăria localităŃii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole. (4) În cazul cînd termenul arendei expiră. modificarea sau rezilierea contractelor de arendă în termen de o lună de la efectuarea înscrisurilor. contractul se înregistrează la primăria fiecăreia dintre aceste localităŃi. Articolul 9. (5) În cazul în care arendatorul nu doreşte să prelungească contractul de arendă. (3) În cazul prelungirii contractului de arendă. părŃile semnează un acord adiŃional. de alte acte legislative şi de regulamentul adoptat de Guvern.03. (5) Arendaşul înregistrează contractul de arendă în termen de 3 luni de la data încheierii acestuia.06] Articolul 11. 5 . el va informa arendaşul despre aceasta cu 6 luni înainte de expirarea termenului arendei.(3). care este parte integrantă a contractului de bază. În cazul în care terenurile şi alte bunuri agricole date în arendă sînt amplasate pe teritoriul mai multor localităŃi. în cazul cînd contractul nu prevede alt termen. contractul de arendă se consideră prelungit pentru un an agricol. termenul contractului de arendă va fi stabilit pentru cel puŃin 25 de ani. iar arendatorul nu cere să i se predea bunurile arendate şi arendaşul continuă exploatarea acestora.10 modificat prin Legea nr. în vigoare 10. Înregistrarea contractului de arendă (1) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen mai mare de 3 ani se înregistrează la oficiul cadastral teritorial.06. Articolul 10. Înregistrarea contractului de arendă la primărie (1) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv se înscrie în registrul contractelor de arendă Ńinut de primăria localităŃii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole arendate. Neînregistrarea contractului are ca efect inopozabilitatea contractului faŃă de terŃ.02. Prelungirea contractului de arendă (1) Contractul de arendă a bunurilor agricole poate fi prelungit cu acordul comun al părŃilor. [Art. (3) Oficiul cadastral teritorial va prezenta autorităŃii administraŃiei publice locale de nivelul întîi din zona de activitate a oficiului informaŃia respectivă din registrul cadastrului bunurilor imobile privind înregistrarea. arendaşul poartă răspundere în conformitate cu legislaŃia în vigoare. (6) Pentru neînregistrarea contractului de arendă în termenul prevăzut la alin.

cuantumul maxim al acesteia fiind stabilit de Guvern. dintre care unul este originalul sau o copie autentificată în condiŃiile legii. (3) La modificarea clauzelor contractului de arendă. se efectuează contra plată. (4) Registrul contractelor de arendă este Ńinut de inginerul cadastral. 6 . de secretarul consiliului local sau de o altă persoană desemnată în modul stabilit. a sistemului informaŃional fiscal şi a altor sisteme. suprafaŃa. b) certificatul de înregistrare de stat al întreprinderii arendaş sau buletinul de identitate al arendaşului persoană fizică. Rezilierea contractului de arendă (1) Contractul de arendă se reziliază: a) prin acordul comun al părŃilor contractante. d) plătitorul impozitelor aplicate asupra bunului agricol arendat. Articolul 12. domiciliul ori sediul acestora. Încetarea contractului de arendă Contractul de arendă încetează în cazul: a) expirării termenului arendei. (6) Înregistrarea contractului de arendă se confirmă prin aplicarea ştampilei primăriei. precum şi eliberarea extraselor respective. Articolul 14. bonitatea şi modul de folosinŃă a terenurilor date în arendă. arendaşul (reprezentantul acestuia) prezintă: a) 3 exemplare ale contractului. d) rezilierii contractului. d) bonul de achitare a plăŃii pentru înregistrare. (7) Arendaşului i se remit două exemplare ale contractului de arendă înregistrat. Articolul 13.(3) Pentru înregistrarea contractului de arendă la primărie. în modul prevăzut de legislaŃia în vigoare. b) numerele cadastrale. (2) În cazul în care una dintre părŃile contractante intenŃionează să modifice clauzele contractului de arendă. (9) łinerea registrului contractelor de arendă se coordonează cu Ńinerea cadastrului funciar. c) pieirii bunurilor arendate. a modificărilor introduse în ele. cu excepŃia celor specificate la art. prin înscrierea în el a datei înregistrării şi prin semnătura persoanei împuternicite cu efectuarea înregistrării. a documentelor privind rezilierea acestor contracte. e) alte date.(3). părŃile contractante vor semna un acord adiŃional care va fi parte integrantă a contractului de bază şi îl vor înregistra în modul stabilit de lege. (8) Înregistrarea contractelor de arendă. e) în alte cazuri prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. c) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului. după caz.29 alin. (5) În registrul contractelor de arendă se înscriu date privind: a) părŃile contractante. ea va solicita avizul celeilalte părŃi cu cel puŃin 30 de zile pînă la prezentarea propunerilor de modificare. Modificarea contractului de arendă (1) Clauzele contractului de arendă a bunurilor agricole se modifică cu acordul comun al părŃilor contractante ori prin hotărîre a instanŃei judecătoreşti. Plata menŃionată se varsă la bugetul primăriei. b) declarării nulităŃii acestuia. c) termenul arendei şi data expirării acesteia. după caz.

altele decît terenurile. Capitolul III DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE Articolul 15. c) acceptă noile clauze contractuale stabilite de arendator. este privat de libertate ori au survenit alte circumstanŃe care fac imposibilă executarea de mai departe a contractului. Articolul 16. c) se află în incapacitate de muncă. şi să obŃină informaŃia necesară. ObligaŃiile părŃilor (1) Arendatorul este obligat: 7 . la cererea uneia dintre părŃile contractante. (4) Arendaşul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd: a) arendatorul refuză să dea în arendă bunurile stipulate în contract. Drepturile părŃilor (1) Arendatorul este în drept să verifice oricînd modul în care arendaşul exploatează bunurile sale date în arendă. (5) Partea contractantă care intenŃionează să rezilieze contractul de arendă înştiinŃează în scris partea cealaltă cu cel puŃin 3 luni înainte de recoltare. transmise arendaşului. dar nefolosite în procesul tehnologic de producŃie. nu le-a transmis la timp ori face imposibilă exploatarea bunurilor arendate. (6) Contractul de arendă a bunurilor agricole poate prevedea şi alte motive de reziliere a acestuia din iniŃiativa părŃilor. f) a încheiat un contract de subarendă fără consimŃămîntul arendatorului. Cheltuielile ce Ńin de conservarea sau comercializarea acestor bunuri se trec în contul plăŃii pentru arendă în cazul în care contractul nu prevede altfel. (2) Bunurile agricole. c) a schimbat modul de folosinŃă a bunurilor arendate fără consimŃămîntul arendatorului. b) refuză să ia în arendă bunurile agricole stipulate în contract. pot fi conservate ori comercializate cu consimŃămîntul arendatorului. în legătură cu neexecutarea de către cealaltă parte a obligaŃiilor contractuale specificate la alin.(3) şi (4). (2) Acordul părŃilor contractante privind rezilierea contractului de arendă se încheie în formă scrisă. au ajuns într-o stare inutilizabilă.b) prin hotărîre a instanŃei judecătoreşti. d) a înrăutăŃit starea bunurilor astfel încît ea nu poate fi restabilită pînă la expirarea termenului contractului. fără a interveni în activitatea curentă a acestuia. b) bunurile arendate se dau în arendă pe un nou termen. e) nu a achitat plata pentru arendă în decursul a 3 luni de la data expirării termenului prevăzut în contract. (3) Arendatorul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd arendaşul: a) nu a înregistrat contractul în termenele prevăzute de prezenta lege. din motive ce nu depind de voinŃa sa. (3) Arendaşul (sau deŃinătorul terenului vecin cu cel arendat) are dreptul prioritar la încheierea contractului de arendă pe un nou termen în cazul în care: a) şi-a onorat obligaŃiile contractuale luate anterior. b) bunurile arendate. (4) Arendaşul beneficiază de dreptul de preemŃiune în cazul înstrăinării de către proprietar a bunurilor date în arendă.

în cazul cînd contractul nu prevede altfel. d) să achite impozitele şi alte plăŃi. să le restituie.02. precum şi despăgubiri. de bonitate. de alte caracteristici ale terenului. c) să achite plata pentru arendă în termenul şi în modul stabilit. (2) Plata pentru arendă se determină în funcŃie de suprafaŃa terenului arendat. d) să predea arendaşului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puŃin trei ani pînă la data încheierii contractului de arendă. e) să execute alte condiŃii prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. conform clauzelor contractului. [Art. rezilierea contractului de arendă. e) să predea arendatorului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puŃin trei ani pînă la data încetării sau rezilierii contractului de arendă. se face în natură. (3) Arendaşul este obligat: a) sa folosească cu bună-credinŃă bunurile arendate. în funcŃie de felul produselor şi de specificul obŃinerii acestora. valoarea fructelor care. de valoarea plantaŃiilor multianuale amplasate pe el. (3) Plata în natură pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte într-o cantitate determinată de produse agricole sau într-un procent determinat din volumul producŃiei.a) să predea bunurile agricole date în arendă în termenele şi în condiŃiile stipulate în contract. ce nu vor depăşi preŃurile la această 8 . c) să plătească arendaşului. SUBARENDA TERENURILOR AGRICOLE Articolul 17.03. (5) ProducŃia agricolă eliberată de către arendaş în contul plăŃii pentru arenda terenurilor agricole se estimează la preŃuri. în vigoare 10. în bani sau în natură şi în bani fie într-o altă formă. b) să acŃioneze într-o manieră care să nu împiedice exploatarea normală a bunurilor date în arendă. CUANTUMUL ŞI MODUL DE ACHITARE. şi se efectuează în termenul şi în locul prevăzute în contractul de arendă. vor putea fi separate înainte de sfîrşitul anului agricol în condiŃiile unei gospodăriri normale. Ńinîndu-se cont de gradul de uzură. dar nu va constitui mai puŃin de 2% pe an din preŃul normativ al terenului arendat. la expirarea termenului stipulat în contract. Plata pentru arenda terenurilor agricole (1) Plata pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte în unităŃi băneşti. b) să menŃină potenŃialul productiv al bunurilor arendate. Nerespectarea acestei prevederi acordă arendaşului dreptul de a revendica reducerea plăŃii pentru arendă. calitatea produselor se stabilesc de către părŃi în contract. de relief şi de măsura posibilităŃii de a efectua lucrările în mod mecanizat. (4) Termenele şi locul efectuării plăŃii în natură pentru arenda terenurilor agricole. în cazul rezilierii contractului de arendă înainte de încheierea anului agricol. potrivit acordului dintre părŃile contractante.06] Capitolul IV PLATA PENTRU ARENDA TERENURILOR AGRICOLE. prevăzute de legislaŃia în vigoare. (2) La încheierea contractului de arendă. La compensarea valorii fructelor se iau în calcul şi datoriile părŃilor la momentul rezilierii contractului.06.16 modificat prin Legea nr. în starea corespunzătoare clauzelor contractului. arendatorul este obligat să-l informeze pe arendaş despre drepturile terŃilor asupra bunurilor date în arendă. deşi încă neseparate.2-XVI din 09. Produsele cu care se plăteşte arenda se stabilesc de către părŃi în funcŃie de specificul activităŃii agricole şi de zonă. f) să execute alte condiŃii prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract.

ori să ceară rezilierea contractului şi repararea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea contractului de arendă. şi prin încheierea unui contract separat. pe ce termen şi cu ce scop. (6) Achitarea plăŃii pentru arenda terenurilor agricole se omologhează printr-un document semnat de părŃile contractante. nu semnează actul de predare-preluare a bunurilor arendate. precum şi repararea prejudiciilor cauzate prin tergiversare. Subarenda terenurilor agricole (1) Terenurile agricole se transmit în subarendă numai cu consimŃămîntul proprietarului. (4) Răscumpărarea terenurilor agricole arendate nu se admite. care se omologhează şi se înregistrează în modul prevăzut de legislaŃia în vigoare. (2) Arendatorul este obligat să transmită arendaşului în posesiune şi folosinŃă bunurile în starea ce corespunde cerinŃelor prevăzute de contract.producŃie. i se aplică penalităŃi sub formă de dobînzi la plata pentru răscumpărare pe perioada întîrzierii. Mărimea acestor dobînzi se stabileşte conform legislaŃiei civile în cazul cînd contractul nu prevede altfel. dat în formă scrisă. arendatorul este absolvit de răspundere. în termen de 14 zile. d) condiŃiile şi modul de predare a bunului agricol răscumpărat în proprietatea arendaşului. în vigoare pe piaŃa locală la momentul eliberării ei în cazul în care contractul nu prevede altfel. precum şi modul de încetare a arendei acestui bun. (4) În cazul în care arendatorul. (6) Subarenda ulterioară nu se admite. (2) Contractul de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole arendate va conŃine date privind: a) preŃul de vînzare al bunului agricol arendat. Articolul 18. Capitolul V MODUL DE FOLOSIRE A BUNURILOR AGRICOLE ARENDATE Articolul 19. (4) Darea în subarendă a terenurilor agricole arendate nu absolvă arendaşul de răspunderea faŃă de arendator. (3) În cazul în care viciile materiale şi viciile juridice ale bunurilor agricole arendate au fost stipulate în contract. c) limitarea drepturilor arendatorului de a dispune de bunul agricol arendat supus răscumpărării. (2) Arendatorul terenurilor agricole va indica în consimŃămîntul său care dintre acestea pot fi date în subarendă. (3) În cazul în care arendaşul nu a achitat plata curentă în bani a preŃului de vînzare al bunului arendat sau a achitat-o cu întîrziere. arendaşul este în drept să ceară aceste bunuri. Restituirea bunurilor agricole arendate 9 . Articolul 21. în al cărui temei a fost încheiat contractul de subarendă. Articolul 20. Răscumpărarea bunului agricol arendat (1) Răscumpărarea bunului agricol arendat se efectuează prin încheierea unui contract separat de vînzare-cumpărare. b) termenul achitării preŃului de vînzare. (5) Termenul contractului de subarendă a terenurilor agricole nu poate depăşi termenul contractului de arendă. Transmiterea bunurilor agricole în arendă (1) Dreptul de posesiune şi de folosinŃă asupra bunurilor agricole arendate apare din momentul semnării actului de predare-preluare. (3) Contractul de subarendă a terenurilor agricole va conŃine informaŃii despre contractul de arendă şi despre consimŃămîntul arendatorului.

altele decît terenurile (1) Arendaşul foloseşte bunurile agricole arendate. efectuează reparaŃia capitală. altele decît terenurile. altele decît terenurile. Modul de calculare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. în funcŃie de gradul de uzură al bunurilor. Capitolul VI DAREA ÎN ARENDĂ A TERENURILOR AGRICOLE PROPRIETATE PUBLICĂ Articolul 22. în limitele competenŃei şi în condiŃiile legislaŃiei în vigoare. dar nu mai mult de 10%. care pot fi separate fără a deteriora bunurile. (4) Arendaşul ia în evidenŃă bunurile agricole arendate. aceasta se efectuează din contul arendaşului. (2) La arendarea bunurilor agricole. Modul de achitare a plăŃii pentru arendă (1) Modul de achitare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. (2) Arendatorul dă în arendă bunurile agricole. întocmit în modul prevăzut la art. altele decît terenurile. (3) Arendaşul este în drept să separe îmbunătăŃirile bunurilor agricole arendate efectuate cu permisiunea arendatorului. Darea în arendă a terenurilor agricole proprietate publică (1) Terenurile agricole proprietate publică se dau în arendă de către Guvern sau de către autorităŃile administraŃiei publice locale. (3) Dacă în timpul arendei bunurile agricole. conform condiŃiilor stipulate în contract. ori să ceară compensarea valorii lor de către arendator în cazul cînd contractul nu prevede altfel.7. Plata se achită anual sau se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. (2) În cazul în care plata pentru arendă se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. Articolul 25. în starea corespunzătoare stipulată în contract. ALTELE DECÎT TERENURILE Articolul 23. necesită reparaŃie curentă. (2) La expirarea termenului contractului de arendă. Folosirea bunurilor agricole arendate. altele decît terenurile. din preŃul normativ al terenului dat în arendă. reconstrucŃia sau renovarea bunurilor agricole arendate. 10 . arendaşul este obligat să calculeze uzura acestora şi s-o reflecte la contul său extrabilanŃier. se stabileşte cu acordul părŃilor contractante. arendaşul este obligat să restituie arendatorului bunurile agricole arendate în starea în care le-a preluat. Capitolul VII PARTICULARITĂłILE ARENDEI BUNURILOR AGRICOLE. acesta. (2) Arendarea terenurilor agricole proprietate publică se face prin licitaŃie publică sau în alt mod prevăzut de lege. şi procură bunuri noi. arendaşul se consideră posesor legal al acestora şi poartă răspundere civilă pentru deteriorarea lor. altele decît terenurile.(1) Restituirea bunurilor agricole arendate se efectuează în baza actului de predare-preluare. Articolul 24. altele decît terenurile. altele decît terenurile. (5) În perioada arendării mijloacelor de transport şi a tehnicii agricole. se stabileşte de către Guvern. altele decît terenurile (1) Modul de calculare a cuantumului plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. altele decît terenurile. (3) Plata anuală pentru arenda terenurilor agricole proprietate publică constituie cel puŃin 2%. cu acordul arendatorului. la conturile extrabilanŃiere respective şi le asigură de răspundere civilă în modul stabilit. Ńinînduse cont de uzura bunurilor (bonitatea solului). specificată în contract.

altele decît terenurile. 11 . Capitolul VIII RĂSPUNDEREA PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ Articolul 28. (3) În cazul arendării mijloacelor circulante. în cazul cînd contractul nu prevede altfel. restituie arendatorului. altele decît terenurile. restituirea bunurilor (1) La expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole.828-XII din 25 decembrie 1991.03. [Art. altele decît terenurile.06] Articolul 26.25 modificat prin Legea nr. Expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole. arendaşul este obligat să le restituie arendatorului în starea în care le-a preluat. (2) Încetarea acŃiunii contractului de arendă nu absolvă părŃile de răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale în perioada de acŃiune a acestuia. conform contractului. prin mijloace băneşti ori prin alte bunuri din proprietatea sa. de subarendă şi de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole. ReparaŃia capitală (1) Arendatorul este obligat să efectueze reparaŃia capitală a bunurilor agricole date în arendă.06. sau să restituie echivalentul în bani al acestor mijloace. (2) În cazul în care. la încetarea acŃiunii contractului. Răspunderea părŃilor (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către părŃi a clauzelor contractului de arendă. la expirarea termenului contractului de arendă.02. plata pentru arenda bunurilor agricole. se abrogă articolele 41/1 . comercializarea. a bunurilor agricole arendate. arendaşul este obligat să le restituie arendatorului în natură. se examinează de către instanŃa judecătorească competentă. dar neutilizate în acest scop. (2) Guvernul: a) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi: .(6) Fără consimŃămîntul arendatorului se interzice casarea. în vigoare 10.41/4 din Codul funciar nr. .2-XVI din 09. se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. (2) Nerespectarea de către arendator a obligaŃiei prevăzute la alin. Ńinîndu-se cont de gradul de uzură. arendaşul. prin acordul părŃilor. Articolul 27. Ńinîndu-se cont de uzură. partea vinovată poartă răspundere conform legislaŃiei în vigoare sau clauzelor contractuale. precum şi în cadrul realizării prevederilor prezentei legi. la expirarea termenului contractului de arendă.va stabili modul de calculare a cuantumului plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. gajarea. altele decît terenurile. la modificarea clauzelor contractuale. Capitolul IX DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 29 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi. altele decît terenurile. plata pentru arendă neachitată. (3) Litigiile apărute la încheierea şi executarea contractului de arendă a bunurilor agricole. precum şi sumele destinate reparaŃiei capitale a bunurilor agricole.(1) acordă arendaşului dreptul de a efectua reparaŃia capitală din cont propriu şi de a trece cheltuielile suportate în contul plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. altele decît terenurile. precum şi înstrăinarea în orice alt mod.va elabora şi va aproba contractele-model de arendă.

începînd cu 1 ianuarie 2004.02. va stabili modul de inventariere a bunurilor agricole arendate.va aduce actele sale normative în concordanŃă cu prezenta lege.2-XVI din 09. în care termenul arendei este mai mare decît termenul maximal stabilit de prezenta lege sau în care cuantumul plăŃii pentru arendă este mai mic decît cel minimal prevăzut de prezenta lege. precum şi taxele maximale pentru înregistrarea în primării a contractelor de arendă. Eugenia OSTAPCIUC 12 . în vigoare 10. (4) În cazul neaducerii contractului de arendă în concordanŃă cu prevederile prezentei legi. vor acŃiona normele limită respective stabilite de prezenta lege. încheiate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.03. contractele de arendă a bunurilor agricole. La înregistrarea acestor modificări.06. b) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (3) Pînă la 1 ianuarie 2004..29 completat prin Legea nr. taxa nu se va percepe. (5) Cartea istoriei cîmpurilor se întocmeşte în baza unui regulament aprobat de Guvern. [Art.06] PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău. 15 mai 2003.va stabili modul de Ńinere în primării a registrului contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole. .198-XV. Nr. vor fi modificate în conformitate cu prezenta lege.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->