LEGE cu privire la arenda în agricultură nr. 198-XV din 15.05.

2003
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.163-166/650 din 01.08.2003

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZIłII GENERALE Articolul 1. Scopul şi domeniul de reglementare Articolul 2. NoŃiuni principale Articolul 3. LegislaŃia privind arenda în agricultură Articolul 4. SubiecŃii şi obiectele relaŃiilor de arendă Articolul 5. Dreptul de proprietate asupra bunurilor agricole arendate Capitolul II DREPTUL DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE. APARIłIA, MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA LUI Articolul 6. Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole Articolul 7. Descrierea bunului agricol arendat Articolul 8. Termenul arendei Articolul 9. Prelungirea contractului de arendă Articolul 10. Înregistrarea contractului de arendă Articolul 11. Înregistrarea contractului de arendă la primărie Articolul 12. Modificarea contractului de arendă Articolul 13. Încetarea contractului de arendă Articolul 14. Rezilierea contractului de arendă Capitolul III DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE Articolul 15. Drepturile părŃilor Articolul 16. ObligaŃiile părŃilor Capitolul IV PLATA PENTRU ARENDA TERENURILOR AGRICOLE. CUANTUMUL ŞI MODUL DE ACHITARE. SUBARENDA TERENURILOR AGRICOLE Articolul 17. Plata pentru arenda terenurilor agricole Articolul 18. Subarenda terenurilor agricole Capitolul V MODUL DE FOLOSIRE A BUNURILOR AGRICOLE ARENDATE Articolul 19. Transmiterea bunurilor agricole în arendă Articolul 20. Răscumpărarea bunului agricol arendat Articolul 21. Restituirea bunurilor agricole arendate

1

cu domiciliul (sediul) în Republica Moldova.darea în posesiune şi folosinŃă. altele decît terenurile Articolul 24. Răspunderea părŃilor Capitolul IX DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 29 Intrarea în vigoare Parlamentul adoptă prezenta lege organică. NoŃiuni principale În sensul prezentei legi. arendator . denumită arendator. Expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole. mijloace circulante. maşini. arendaş .persoană fizică sau persoană juridică care are calitatea de proprietar sau de alt posesor legal al bunurilor agricole ce se dau în arendă. denumită arendaş. animale care se folosesc în procesul agricol) şi. contra plată.recompensă ce se achită arendatorului pentru folosirea terenului dat de acesta în arendă. Modul de achitare a plăŃii pentru arendă Articolul 25.mijloace fixe (terenuri cu destinaŃie agricolă. plată pentru arenda terenurilor agricole . Capitolul I DISPOZIłII GENERALE Articolul 1.acord încheiat între o parte. 2 . platforme şi spaŃii de depozitare destinate păstrării producŃiei agricole. şi altă parte. care ia în arendă bunuri agricole. ALTELE DECÎT TERENURILE Articolul 23. Darea în arendă a terenurilor agricole proprietate publică Capitolul VII PARTICULARITĂłILE ARENDEI BUNURILOR AGRICOLE.Capitolul VI DAREA ÎN ARENDĂ A TERENURILOR AGRICOLE PROPRIETATE PUBLICĂ Articolul 22. construcŃii.persoană fizică şi/sau persoană juridică. după caz. contract de arendă . Folosirea bunurilor agricole arendate. utilaje şi instalaŃii destinate lucrărilor agricole. cu terenurile aferente acestora. determinarea subiecŃilor şi obiectelor relaŃiilor de arendă. altele decît terenurile Articolul 26. altele decît terenurile. Modul de calculare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. inclusiv construcŃii hidrotehnice. a drepturilor şi obligaŃiilor arendatorului şi arendaşului. ReparaŃia capitală Articolul 27. a terenurilor şi a altor bunuri agricole. şi ale fondului de rezervă. Calitatea de arendator o poate avea şi un grup de coproprietari ai bunurilor agricole. Scopul şi domeniul de reglementare Scopul prezentei legi este stabilirea cadrului legal pentru consolidarea relaŃiilor de arendă în agricultură. bunuri agricole . restituirea bunurilor Capitolul VIII RĂSPUNDEREA PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ Articolul 28. sînt utilizate următoarele noŃiuni principale: arendă în agricultură . pe bază de contract. proprietar sau un alt posesor legal al terenurilor şi altor bunuri agricole. în vederea exploatării acestora pe o durată determinată şi la un preŃ stabilit de părŃi. Articolul 2. inclusiv din intravilanul localităŃilor. pe o durată determinată.

[Art. (2) Obiecte ale relaŃiilor de arendă sînt bunurile agricole aflate în proprietate publică sau privată. cu semnătura celor care au acceptat condiŃiile contractului. SubiecŃii şi obiectele relaŃiilor de arendă (1) SubiecŃi ai relaŃiilor de arendă sînt arendatorul şi arendaşul. precum şi de tratatele internaŃionale la care Republica Moldova este parte. cu excepŃia celor scoase din circuitul civil sau în privinŃa cărora. Articolul 4.02. APARIłIA.5 modificat prin Legea nr.06. de Codul funciar. (2) Decizia de transmitere în arendă a bunurilor agricole comune se adoptă de către copărtaşi cu majoritate de voturi. se aplică dispoziŃiile tratatului internaŃional.2 completat prin Legea nr. b) obiectul contractului. din momentul semnării actului de predare-preluare a bunurilor. prin întrebuinŃarea îndelungată a acestora. în temeiul legii sau al contractului.03. răscumpărare a bunului agricol arendat .2-XVI din 09. LegislaŃia privind arenda în agricultură (1) În Republica Moldova.plată pentru arenda bunurilor agricole. de alte acte normative. de prezenta lege.02. relaŃiile de arendă în agricultură sînt reglementate de Codul civil. Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole (1) Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole se realizează în formă scrisă. domiciliul ori sediul acestora. acesta subrogă arendatorul în drepturile şi obligaŃiile ce decurg din arendă. uzură a bunurilor agricole .06] Articolul 3.reducerea valorii bunurilor agricole. după ce a fost predat arendaşului. altele decît terenurile.2-XVI din 09. (4) Fructele obŃinute la exploatarea bunului agricol arendat rămîn în proprietatea arendaşului în cazul în care contractul nu prevede altfel.03. bunul agricol este înstrăinat de arendator unui terŃ. [Art. altele decît terenurile.procurarea de către arendaş a bunurilor agricole arendate. în vigoare 10. în mod obligatoriu. date privind: a) părŃile contractante. (3) La contractul de arendă a bunurilor agricole comune se anexează lista tuturor copărtaşilor. calculată Ńinîndu-se cont de valoarea şi uzura bunurilor. prin lege. (2) Dreptul de folosinŃă a bunurilor agricole arendate apare la încheierea contractului de arendă. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA LUI Articolul 6. Dreptul de proprietate asupra bunurilor agricole arendate (1) Darea în arendă a bunurilor agricole nu are ca efect încetarea drepturilor terŃilor asupra acestor bunuri.recompensă ce se achită arendatorului pentru folosirea bunurilor agricole. (3) Dacă. 3 . sînt stabilite alte interdicŃii sau limitări. (2) Dacă prin tratatul internaŃional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte dispoziŃii decît cele prevăzute de prezenta lege. date de acesta în arendă.06. Majoritatea de voturi se determină în funcŃie de mărimea cotelor-părŃi. cu excepŃia terenurilor. d) înregistrarea contractului în modul stabilit.06] Capitolul II DREPTUL DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE. altele decît terenurile . c) actul care autentifică dreptul de proprietate sau alt drept al arendatorului de a da bunul agricol în arendă. (3) Contractul de arendă a bunurilor agricole va conŃine. în vigoare 10. Articolul 5.

03. cultivat etc. la cererea părŃilor. la actul de predare-preluare se anexează copia planului cadastral al terenului sau al construcŃiei.06] Articolul 7.06] Articolul 8. b) starea tehnică. (7) În cazul în care se dă în arendă o parte dintr-un teren divizibil sau dintr-o construcŃie capitală. în vigoare 10. f) viciile materiale şi juridice.2-XVI din 09. h) drepturile şi obligaŃiile părŃilor. e) starea terenului (prelucrat. inclusiv a utilajului şi a tehnicii agricole. f) componenŃa.03. l) condiŃiile de recultivare. (4) Din momentul semnării. k) condiŃiile de folosire a obiectelor situate pe terenul arendat. termenul şi locul achitării plăŃii pentru arendă.06.02. altele decît terenurile. d) efectuarea ultimei reparaŃii curente şi capitale. f) condiŃiile de folosire. i) răspunderea părŃilor. cu marcarea părŃii ce se dă în arendă. 4 . actul de predare-preluare devine parte integrantă a contractului de arendă.06. (6) Neincluderea în contractul de arendă a unei clauze esenŃiale sau nerespectarea formei scrise a contractului atrage nulitatea acestuia. (5) La cererea uneia dintre părŃi. după caz. termenul general şi termenul care a rămas de exploatare a bunurilor. c) anul fabricării sau dării în exploatare.2-XVI din 09. m) obligativitatea respectării normelor ecologice. în vigoare 10. e) valoarea reală a bunurilor agricole evaluată conform prevederilor legislaŃiei. neprelucrat. h) alte date. dar nu va fi mai mic de un an şi mai mare de 30 de ani. [Art. [Art. forma şi cuantumul plăŃii pentru arendă.7 modificat prin Legea nr. acte de predare-preluare a bunului agricol arendat. în termen de 14 zile. j) condiŃiile de modificare şi de reziliere a contractului. la cererea părŃilor. g) modalitatea. părŃile contractante sînt obligate să întocmească. la contractul de arendă a terenurilor agricole se anexează copia planului cadastral al acestor terenuri. Termenul arendei (1) Termenul arendei bunurilor agricole se stabileşte de către părŃile contractante.6 modificat prin Legea nr. c) bonitatea.).02. Descrierea bunului agricol arendat (1) La începutul şi la încetarea arendei.e) termenul arendei. g) alte date. d) modul de folosinŃă. (2) Actul de predare-preluare a terenului agricol arendat va conŃine date privind: a) numărul cadastral al terenului. g) viciile materiale şi juridice. b) suprafaŃa. va conŃine date privind: a) denumirea şi destinaŃia bunurilor. (4) Contractele de arendă pot cuprinde şi alte clauze ce nu contravin legislaŃiei în vigoare. (3) Actul de predare-preluare a bunurilor agricole arendate.

(2) Primăria Ńine registrul contractelor de arendă în modul stabilit de prezenta lege. (2) În cazul în care un arendaş încheie contracte de arendă cu mai mulŃi arendatori. Prelungirea contractului de arendă (1) Contractul de arendă a bunurilor agricole poate fi prelungit cu acordul comun al părŃilor. (4) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv se înregistrează la primăria localităŃii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole. (3) În cazul prelungirii contractului de arendă. iar arendatorul nu cere să i se predea bunurile arendate şi arendaşul continuă exploatarea acestora. arendaşul poartă răspundere în conformitate cu legislaŃia în vigoare.10 modificat prin Legea nr. (4) În cazul cînd termenul arendei expiră. contractul se înregistrează la primăria fiecăreia dintre aceste localităŃi. (6) Pentru neînregistrarea contractului de arendă în termenul prevăzut la alin. care este parte integrantă a contractului de bază. contractul de arendă se consideră prelungit pentru un an agricol. Articolul 9. modificarea sau rezilierea contractelor de arendă în termen de o lună de la efectuarea înscrisurilor.2-XVI din 09.06. în vigoare 10.(3). (2) Partea care intenŃionează să prelungească contractul de arendă este obligată să solicite avizul celeilalte părŃi cu cel puŃin 30 de zile înainte de expirarea termenului contractului. de alte acte legislative şi de regulamentul adoptat de Guvern. Articolul 10. el va informa arendaşul despre aceasta cu 6 luni înainte de expirarea termenului arendei. în cazul cînd contractul nu prevede alt termen.06] Articolul 11. Neînregistrarea contractului are ca efect inopozabilitatea contractului faŃă de terŃ.(2) La darea în arendă a terenurilor agricole în scopul sădirii unor plantaŃii multianuale. (3) Oficiul cadastral teritorial va prezenta autorităŃii administraŃiei publice locale de nivelul întîi din zona de activitate a oficiului informaŃia respectivă din registrul cadastrului bunurilor imobile privind înregistrarea. Înregistrarea contractului de arendă la primărie (1) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv se înscrie în registrul contractelor de arendă Ńinut de primăria localităŃii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole arendate.03. primirea cererilor de înregistrare a contractelor de arendă în registrul bunurilor imobile se efectuează de către registratorul oficiului cadastral teritorial pe teritoriul localităŃii. la iniŃiativa autorităŃii administraŃiei publice locale. (5) Arendaşul înregistrează contractul de arendă în termen de 3 luni de la data încheierii acestuia. termenul contractului de arendă va fi stabilit pentru cel puŃin 25 de ani. părŃile semnează un acord adiŃional. În cazul în care terenurile şi alte bunuri agricole date în arendă sînt amplasate pe teritoriul mai multor localităŃi. Înregistrarea contractului de arendă (1) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen mai mare de 3 ani se înregistrează la oficiul cadastral teritorial.02. 5 . (7) Înregistrarea benevolă la oficiul cadastral teritorial a contractului de arendă încheiat pe un termen de pînă la 3 ani îl scuteşte pe arendaş de obligaŃia de a-l înregistra la primărie. [Art. (5) În cazul în care arendatorul nu doreşte să prelungească contractul de arendă.

(3) La modificarea clauzelor contractului de arendă. (6) Înregistrarea contractului de arendă se confirmă prin aplicarea ştampilei primăriei. b) numerele cadastrale. (4) Registrul contractelor de arendă este Ńinut de inginerul cadastral. a documentelor privind rezilierea acestor contracte. cu excepŃia celor specificate la art. părŃile contractante vor semna un acord adiŃional care va fi parte integrantă a contractului de bază şi îl vor înregistra în modul stabilit de lege. suprafaŃa. Articolul 12. prin înscrierea în el a datei înregistrării şi prin semnătura persoanei împuternicite cu efectuarea înregistrării. Încetarea contractului de arendă Contractul de arendă încetează în cazul: a) expirării termenului arendei. se efectuează contra plată. ea va solicita avizul celeilalte părŃi cu cel puŃin 30 de zile pînă la prezentarea propunerilor de modificare. Rezilierea contractului de arendă (1) Contractul de arendă se reziliază: a) prin acordul comun al părŃilor contractante. c) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului. domiciliul ori sediul acestora. dintre care unul este originalul sau o copie autentificată în condiŃiile legii. d) rezilierii contractului. (8) Înregistrarea contractelor de arendă. e) în alte cazuri prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. d) bonul de achitare a plăŃii pentru înregistrare. arendaşul (reprezentantul acestuia) prezintă: a) 3 exemplare ale contractului. Articolul 14.29 alin. c) pieirii bunurilor arendate. (7) Arendaşului i se remit două exemplare ale contractului de arendă înregistrat. în modul prevăzut de legislaŃia în vigoare. Modificarea contractului de arendă (1) Clauzele contractului de arendă a bunurilor agricole se modifică cu acordul comun al părŃilor contractante ori prin hotărîre a instanŃei judecătoreşti. b) declarării nulităŃii acestuia. Articolul 13. bonitatea şi modul de folosinŃă a terenurilor date în arendă.(3) Pentru înregistrarea contractului de arendă la primărie. c) termenul arendei şi data expirării acesteia. a sistemului informaŃional fiscal şi a altor sisteme. de secretarul consiliului local sau de o altă persoană desemnată în modul stabilit. 6 . precum şi eliberarea extraselor respective. d) plătitorul impozitelor aplicate asupra bunului agricol arendat. (9) łinerea registrului contractelor de arendă se coordonează cu Ńinerea cadastrului funciar. cuantumul maxim al acesteia fiind stabilit de Guvern. b) certificatul de înregistrare de stat al întreprinderii arendaş sau buletinul de identitate al arendaşului persoană fizică. Plata menŃionată se varsă la bugetul primăriei. după caz. (5) În registrul contractelor de arendă se înscriu date privind: a) părŃile contractante. după caz.(3). e) alte date. a modificărilor introduse în ele. (2) În cazul în care una dintre părŃile contractante intenŃionează să modifice clauzele contractului de arendă.

(3) şi (4). (5) Partea contractantă care intenŃionează să rezilieze contractul de arendă înştiinŃează în scris partea cealaltă cu cel puŃin 3 luni înainte de recoltare. b) bunurile arendate. fără a interveni în activitatea curentă a acestuia. c) a schimbat modul de folosinŃă a bunurilor arendate fără consimŃămîntul arendatorului. au ajuns într-o stare inutilizabilă. nu le-a transmis la timp ori face imposibilă exploatarea bunurilor arendate. pot fi conservate ori comercializate cu consimŃămîntul arendatorului. b) refuză să ia în arendă bunurile agricole stipulate în contract. (4) Arendaşul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd: a) arendatorul refuză să dea în arendă bunurile stipulate în contract. c) se află în incapacitate de muncă. din motive ce nu depind de voinŃa sa. dar nefolosite în procesul tehnologic de producŃie. altele decît terenurile. f) a încheiat un contract de subarendă fără consimŃămîntul arendatorului. Articolul 16. ObligaŃiile părŃilor (1) Arendatorul este obligat: 7 . Capitolul III DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE Articolul 15. este privat de libertate ori au survenit alte circumstanŃe care fac imposibilă executarea de mai departe a contractului. în legătură cu neexecutarea de către cealaltă parte a obligaŃiilor contractuale specificate la alin. (6) Contractul de arendă a bunurilor agricole poate prevedea şi alte motive de reziliere a acestuia din iniŃiativa părŃilor. c) acceptă noile clauze contractuale stabilite de arendator. d) a înrăutăŃit starea bunurilor astfel încît ea nu poate fi restabilită pînă la expirarea termenului contractului. (3) Arendaşul (sau deŃinătorul terenului vecin cu cel arendat) are dreptul prioritar la încheierea contractului de arendă pe un nou termen în cazul în care: a) şi-a onorat obligaŃiile contractuale luate anterior. Drepturile părŃilor (1) Arendatorul este în drept să verifice oricînd modul în care arendaşul exploatează bunurile sale date în arendă. Cheltuielile ce Ńin de conservarea sau comercializarea acestor bunuri se trec în contul plăŃii pentru arendă în cazul în care contractul nu prevede altfel. transmise arendaşului. la cererea uneia dintre părŃile contractante.b) prin hotărîre a instanŃei judecătoreşti. şi să obŃină informaŃia necesară. b) bunurile arendate se dau în arendă pe un nou termen. (2) Acordul părŃilor contractante privind rezilierea contractului de arendă se încheie în formă scrisă. (4) Arendaşul beneficiază de dreptul de preemŃiune în cazul înstrăinării de către proprietar a bunurilor date în arendă. e) nu a achitat plata pentru arendă în decursul a 3 luni de la data expirării termenului prevăzut în contract. (2) Bunurile agricole. (3) Arendatorul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd arendaşul: a) nu a înregistrat contractul în termenele prevăzute de prezenta lege.

se face în natură. în vigoare 10. valoarea fructelor care. (2) La încheierea contractului de arendă. să le restituie. c) să achite plata pentru arendă în termenul şi în modul stabilit. calitatea produselor se stabilesc de către părŃi în contract. b) să acŃioneze într-o manieră care să nu împiedice exploatarea normală a bunurilor date în arendă. în cazul rezilierii contractului de arendă înainte de încheierea anului agricol. (3) Arendaşul este obligat: a) sa folosească cu bună-credinŃă bunurile arendate. arendatorul este obligat să-l informeze pe arendaş despre drepturile terŃilor asupra bunurilor date în arendă. de relief şi de măsura posibilităŃii de a efectua lucrările în mod mecanizat. La compensarea valorii fructelor se iau în calcul şi datoriile părŃilor la momentul rezilierii contractului. în funcŃie de felul produselor şi de specificul obŃinerii acestora. f) să execute alte condiŃii prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract.2-XVI din 09. CUANTUMUL ŞI MODUL DE ACHITARE.03. rezilierea contractului de arendă. la expirarea termenului stipulat în contract. (2) Plata pentru arendă se determină în funcŃie de suprafaŃa terenului arendat. e) să execute alte condiŃii prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. c) să plătească arendaşului. (4) Termenele şi locul efectuării plăŃii în natură pentru arenda terenurilor agricole. de valoarea plantaŃiilor multianuale amplasate pe el. (3) Plata în natură pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte într-o cantitate determinată de produse agricole sau într-un procent determinat din volumul producŃiei. de alte caracteristici ale terenului. Produsele cu care se plăteşte arenda se stabilesc de către părŃi în funcŃie de specificul activităŃii agricole şi de zonă. potrivit acordului dintre părŃile contractante. conform clauzelor contractului. în bani sau în natură şi în bani fie într-o altă formă. Ńinîndu-se cont de gradul de uzură. SUBARENDA TERENURILOR AGRICOLE Articolul 17. ce nu vor depăşi preŃurile la această 8 . dar nu va constitui mai puŃin de 2% pe an din preŃul normativ al terenului arendat. precum şi despăgubiri.06] Capitolul IV PLATA PENTRU ARENDA TERENURILOR AGRICOLE.16 modificat prin Legea nr. [Art. prevăzute de legislaŃia în vigoare. şi se efectuează în termenul şi în locul prevăzute în contractul de arendă. în starea corespunzătoare clauzelor contractului. Plata pentru arenda terenurilor agricole (1) Plata pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte în unităŃi băneşti. d) să predea arendaşului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puŃin trei ani pînă la data încheierii contractului de arendă. d) să achite impozitele şi alte plăŃi. de bonitate.02.06. vor putea fi separate înainte de sfîrşitul anului agricol în condiŃiile unei gospodăriri normale. (5) ProducŃia agricolă eliberată de către arendaş în contul plăŃii pentru arenda terenurilor agricole se estimează la preŃuri. în cazul cînd contractul nu prevede altfel.a) să predea bunurile agricole date în arendă în termenele şi în condiŃiile stipulate în contract. b) să menŃină potenŃialul productiv al bunurilor arendate. e) să predea arendatorului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puŃin trei ani pînă la data încetării sau rezilierii contractului de arendă. Nerespectarea acestei prevederi acordă arendaşului dreptul de a revendica reducerea plăŃii pentru arendă. deşi încă neseparate.

în al cărui temei a fost încheiat contractul de subarendă. (6) Achitarea plăŃii pentru arenda terenurilor agricole se omologhează printr-un document semnat de părŃile contractante. (4) În cazul în care arendatorul. precum şi repararea prejudiciilor cauzate prin tergiversare. arendaşul este în drept să ceară aceste bunuri. (3) Contractul de subarendă a terenurilor agricole va conŃine informaŃii despre contractul de arendă şi despre consimŃămîntul arendatorului. (2) Arendatorul este obligat să transmită arendaşului în posesiune şi folosinŃă bunurile în starea ce corespunde cerinŃelor prevăzute de contract.producŃie. şi prin încheierea unui contract separat. d) condiŃiile şi modul de predare a bunului agricol răscumpărat în proprietatea arendaşului. care se omologhează şi se înregistrează în modul prevăzut de legislaŃia în vigoare. Articolul 21. (5) Termenul contractului de subarendă a terenurilor agricole nu poate depăşi termenul contractului de arendă. Transmiterea bunurilor agricole în arendă (1) Dreptul de posesiune şi de folosinŃă asupra bunurilor agricole arendate apare din momentul semnării actului de predare-preluare. (6) Subarenda ulterioară nu se admite. b) termenul achitării preŃului de vînzare. arendatorul este absolvit de răspundere. nu semnează actul de predare-preluare a bunurilor arendate. Subarenda terenurilor agricole (1) Terenurile agricole se transmit în subarendă numai cu consimŃămîntul proprietarului. (3) În cazul în care arendaşul nu a achitat plata curentă în bani a preŃului de vînzare al bunului arendat sau a achitat-o cu întîrziere. în vigoare pe piaŃa locală la momentul eliberării ei în cazul în care contractul nu prevede altfel. i se aplică penalităŃi sub formă de dobînzi la plata pentru răscumpărare pe perioada întîrzierii. (3) În cazul în care viciile materiale şi viciile juridice ale bunurilor agricole arendate au fost stipulate în contract. pe ce termen şi cu ce scop. (2) Contractul de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole arendate va conŃine date privind: a) preŃul de vînzare al bunului agricol arendat. Restituirea bunurilor agricole arendate 9 . în termen de 14 zile. Capitolul V MODUL DE FOLOSIRE A BUNURILOR AGRICOLE ARENDATE Articolul 19. (4) Răscumpărarea terenurilor agricole arendate nu se admite. Mărimea acestor dobînzi se stabileşte conform legislaŃiei civile în cazul cînd contractul nu prevede altfel. dat în formă scrisă. c) limitarea drepturilor arendatorului de a dispune de bunul agricol arendat supus răscumpărării. ori să ceară rezilierea contractului şi repararea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea contractului de arendă. (4) Darea în subarendă a terenurilor agricole arendate nu absolvă arendaşul de răspunderea faŃă de arendator. Răscumpărarea bunului agricol arendat (1) Răscumpărarea bunului agricol arendat se efectuează prin încheierea unui contract separat de vînzare-cumpărare. precum şi modul de încetare a arendei acestui bun. Articolul 18. Articolul 20. (2) Arendatorul terenurilor agricole va indica în consimŃămîntul său care dintre acestea pot fi date în subarendă.

(2) Arendarea terenurilor agricole proprietate publică se face prin licitaŃie publică sau în alt mod prevăzut de lege. 10 .7. altele decît terenurile. arendaşul este obligat să calculeze uzura acestora şi s-o reflecte la contul său extrabilanŃier. (3) Plata anuală pentru arenda terenurilor agricole proprietate publică constituie cel puŃin 2%. altele decît terenurile. altele decît terenurile. altele decît terenurile. arendaşul se consideră posesor legal al acestora şi poartă răspundere civilă pentru deteriorarea lor. cu acordul arendatorului. altele decît terenurile.(1) Restituirea bunurilor agricole arendate se efectuează în baza actului de predare-preluare. din preŃul normativ al terenului dat în arendă. (2) Arendatorul dă în arendă bunurile agricole. altele decît terenurile (1) Modul de calculare a cuantumului plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. Capitolul VI DAREA ÎN ARENDĂ A TERENURILOR AGRICOLE PROPRIETATE PUBLICĂ Articolul 22. care pot fi separate fără a deteriora bunurile. (3) Arendaşul este în drept să separe îmbunătăŃirile bunurilor agricole arendate efectuate cu permisiunea arendatorului. Plata se achită anual sau se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. Folosirea bunurilor agricole arendate. (2) La arendarea bunurilor agricole. la conturile extrabilanŃiere respective şi le asigură de răspundere civilă în modul stabilit. Modul de achitare a plăŃii pentru arendă (1) Modul de achitare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. altele decît terenurile (1) Arendaşul foloseşte bunurile agricole arendate. Modul de calculare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. altele decît terenurile. Articolul 25. dar nu mai mult de 10%. aceasta se efectuează din contul arendaşului. în limitele competenŃei şi în condiŃiile legislaŃiei în vigoare. ALTELE DECÎT TERENURILE Articolul 23. şi procură bunuri noi. (2) În cazul în care plata pentru arendă se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. Capitolul VII PARTICULARITĂłILE ARENDEI BUNURILOR AGRICOLE. (3) Dacă în timpul arendei bunurile agricole. în funcŃie de gradul de uzură al bunurilor. acesta. conform condiŃiilor stipulate în contract. Articolul 24. arendaşul este obligat să restituie arendatorului bunurile agricole arendate în starea în care le-a preluat. altele decît terenurile. se stabileşte de către Guvern. altele decît terenurile. reconstrucŃia sau renovarea bunurilor agricole arendate. Ńinînduse cont de uzura bunurilor (bonitatea solului). efectuează reparaŃia capitală. necesită reparaŃie curentă. în starea corespunzătoare stipulată în contract. Darea în arendă a terenurilor agricole proprietate publică (1) Terenurile agricole proprietate publică se dau în arendă de către Guvern sau de către autorităŃile administraŃiei publice locale. (2) La expirarea termenului contractului de arendă. specificată în contract. (5) În perioada arendării mijloacelor de transport şi a tehnicii agricole. întocmit în modul prevăzut la art. ori să ceară compensarea valorii lor de către arendator în cazul cînd contractul nu prevede altfel. se stabileşte cu acordul părŃilor contractante. (4) Arendaşul ia în evidenŃă bunurile agricole arendate.

în vigoare 10. ReparaŃia capitală (1) Arendatorul este obligat să efectueze reparaŃia capitală a bunurilor agricole date în arendă. restituie arendatorului. a bunurilor agricole arendate. partea vinovată poartă răspundere conform legislaŃiei în vigoare sau clauzelor contractuale. sau să restituie echivalentul în bani al acestor mijloace. arendaşul este obligat să le restituie arendatorului în natură. conform contractului.02. plata pentru arenda bunurilor agricole. precum şi înstrăinarea în orice alt mod. Expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole. Articolul 27. restituirea bunurilor (1) La expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole.(1) acordă arendaşului dreptul de a efectua reparaŃia capitală din cont propriu şi de a trece cheltuielile suportate în contul plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. altele decît terenurile. 11 .(6) Fără consimŃămîntul arendatorului se interzice casarea. (2) Încetarea acŃiunii contractului de arendă nu absolvă părŃile de răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale în perioada de acŃiune a acestuia. altele decît terenurile. arendaşul este obligat să le restituie arendatorului în starea în care le-a preluat. plata pentru arendă neachitată. precum şi în cadrul realizării prevederilor prezentei legi. prin mijloace băneşti ori prin alte bunuri din proprietatea sa. altele decît terenurile. se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului.06. (2) În cazul în care.06] Articolul 26.va stabili modul de calculare a cuantumului plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. Ńinîndu-se cont de uzură. prin acordul părŃilor. Capitolul IX DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 29 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi. se examinează de către instanŃa judecătorească competentă.41/4 din Codul funciar nr. Ńinîndu-se cont de gradul de uzură. Capitolul VIII RĂSPUNDEREA PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ Articolul 28.25 modificat prin Legea nr. Răspunderea părŃilor (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către părŃi a clauzelor contractului de arendă.03. comercializarea. se abrogă articolele 41/1 . (3) Litigiile apărute la încheierea şi executarea contractului de arendă a bunurilor agricole. altele decît terenurile.va elabora şi va aproba contractele-model de arendă. de subarendă şi de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole. . la modificarea clauzelor contractuale. precum şi sumele destinate reparaŃiei capitale a bunurilor agricole.2-XVI din 09. gajarea. altele decît terenurile.828-XII din 25 decembrie 1991. în cazul cînd contractul nu prevede altfel. [Art. la expirarea termenului contractului de arendă. dar neutilizate în acest scop. la expirarea termenului contractului de arendă. (2) Nerespectarea de către arendator a obligaŃiei prevăzute la alin. (3) În cazul arendării mijloacelor circulante. la încetarea acŃiunii contractului. arendaşul. altele decît terenurile. (2) Guvernul: a) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi: .

b) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. în vigoare 10. [Art. (5) Cartea istoriei cîmpurilor se întocmeşte în baza unui regulament aprobat de Guvern. Nr. contractele de arendă a bunurilor agricole.va stabili modul de Ńinere în primării a registrului contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole.02.29 completat prin Legea nr.03. (3) Pînă la 1 ianuarie 2004. încheiate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi. 15 mai 2003. taxa nu se va percepe. precum şi taxele maximale pentru înregistrarea în primării a contractelor de arendă.va aduce actele sale normative în concordanŃă cu prezenta lege. Eugenia OSTAPCIUC 12 .06] PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău. în care termenul arendei este mai mare decît termenul maximal stabilit de prezenta lege sau în care cuantumul plăŃii pentru arendă este mai mic decît cel minimal prevăzut de prezenta lege. începînd cu 1 ianuarie 2004. vor fi modificate în conformitate cu prezenta lege. . (4) În cazul neaducerii contractului de arendă în concordanŃă cu prevederile prezentei legi.2-XVI din 09. va stabili modul de inventariere a bunurilor agricole arendate.198-XV.06. vor acŃiona normele limită respective stabilite de prezenta lege. La înregistrarea acestor modificări..