LEGE cu privire la arenda în agricultură nr. 198-XV din 15.05.

2003
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.163-166/650 din 01.08.2003

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZIłII GENERALE Articolul 1. Scopul şi domeniul de reglementare Articolul 2. NoŃiuni principale Articolul 3. LegislaŃia privind arenda în agricultură Articolul 4. SubiecŃii şi obiectele relaŃiilor de arendă Articolul 5. Dreptul de proprietate asupra bunurilor agricole arendate Capitolul II DREPTUL DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE. APARIłIA, MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA LUI Articolul 6. Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole Articolul 7. Descrierea bunului agricol arendat Articolul 8. Termenul arendei Articolul 9. Prelungirea contractului de arendă Articolul 10. Înregistrarea contractului de arendă Articolul 11. Înregistrarea contractului de arendă la primărie Articolul 12. Modificarea contractului de arendă Articolul 13. Încetarea contractului de arendă Articolul 14. Rezilierea contractului de arendă Capitolul III DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE Articolul 15. Drepturile părŃilor Articolul 16. ObligaŃiile părŃilor Capitolul IV PLATA PENTRU ARENDA TERENURILOR AGRICOLE. CUANTUMUL ŞI MODUL DE ACHITARE. SUBARENDA TERENURILOR AGRICOLE Articolul 17. Plata pentru arenda terenurilor agricole Articolul 18. Subarenda terenurilor agricole Capitolul V MODUL DE FOLOSIRE A BUNURILOR AGRICOLE ARENDATE Articolul 19. Transmiterea bunurilor agricole în arendă Articolul 20. Răscumpărarea bunului agricol arendat Articolul 21. Restituirea bunurilor agricole arendate

1

plată pentru arenda terenurilor agricole . Modul de calculare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. ALTELE DECÎT TERENURILE Articolul 23.darea în posesiune şi folosinŃă. 2 . a terenurilor şi a altor bunuri agricole. Capitolul I DISPOZIłII GENERALE Articolul 1. cu domiciliul (sediul) în Republica Moldova. altele decît terenurile Articolul 24. pe bază de contract. pe o durată determinată. mijloace circulante. ReparaŃia capitală Articolul 27. Darea în arendă a terenurilor agricole proprietate publică Capitolul VII PARTICULARITĂłILE ARENDEI BUNURILOR AGRICOLE. Răspunderea părŃilor Capitolul IX DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 29 Intrarea în vigoare Parlamentul adoptă prezenta lege organică.Capitolul VI DAREA ÎN ARENDĂ A TERENURILOR AGRICOLE PROPRIETATE PUBLICĂ Articolul 22. inclusiv din intravilanul localităŃilor.mijloace fixe (terenuri cu destinaŃie agricolă. arendator . altele decît terenurile Articolul 26. platforme şi spaŃii de depozitare destinate păstrării producŃiei agricole. maşini. contra plată. NoŃiuni principale În sensul prezentei legi. restituirea bunurilor Capitolul VIII RĂSPUNDEREA PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ Articolul 28. şi altă parte. animale care se folosesc în procesul agricol) şi. denumită arendaş. contract de arendă .persoană fizică şi/sau persoană juridică. altele decît terenurile.acord încheiat între o parte. sînt utilizate următoarele noŃiuni principale: arendă în agricultură . Calitatea de arendator o poate avea şi un grup de coproprietari ai bunurilor agricole. denumită arendator. determinarea subiecŃilor şi obiectelor relaŃiilor de arendă. Scopul şi domeniul de reglementare Scopul prezentei legi este stabilirea cadrului legal pentru consolidarea relaŃiilor de arendă în agricultură. cu terenurile aferente acestora. construcŃii. a drepturilor şi obligaŃiilor arendatorului şi arendaşului. în vederea exploatării acestora pe o durată determinată şi la un preŃ stabilit de părŃi.persoană fizică sau persoană juridică care are calitatea de proprietar sau de alt posesor legal al bunurilor agricole ce se dau în arendă. bunuri agricole . arendaş .recompensă ce se achită arendatorului pentru folosirea terenului dat de acesta în arendă. Expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole. utilaje şi instalaŃii destinate lucrărilor agricole. Modul de achitare a plăŃii pentru arendă Articolul 25. Articolul 2. proprietar sau un alt posesor legal al terenurilor şi altor bunuri agricole. Folosirea bunurilor agricole arendate. după caz. şi ale fondului de rezervă. inclusiv construcŃii hidrotehnice. care ia în arendă bunuri agricole.

d) înregistrarea contractului în modul stabilit. de prezenta lege. date privind: a) părŃile contractante. c) actul care autentifică dreptul de proprietate sau alt drept al arendatorului de a da bunul agricol în arendă. 3 . răscumpărare a bunului agricol arendat . b) obiectul contractului.2 completat prin Legea nr. cu semnătura celor care au acceptat condiŃiile contractului. domiciliul ori sediul acestora.06. (2) Decizia de transmitere în arendă a bunurilor agricole comune se adoptă de către copărtaşi cu majoritate de voturi. din momentul semnării actului de predare-preluare a bunurilor.06] Articolul 3.reducerea valorii bunurilor agricole.02. Majoritatea de voturi se determină în funcŃie de mărimea cotelor-părŃi. altele decît terenurile. bunul agricol este înstrăinat de arendator unui terŃ. acesta subrogă arendatorul în drepturile şi obligaŃiile ce decurg din arendă.5 modificat prin Legea nr.recompensă ce se achită arendatorului pentru folosirea bunurilor agricole. (3) Dacă. (2) Dacă prin tratatul internaŃional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte dispoziŃii decît cele prevăzute de prezenta lege. cu excepŃia celor scoase din circuitul civil sau în privinŃa cărora. Articolul 5. (4) Fructele obŃinute la exploatarea bunului agricol arendat rămîn în proprietatea arendaşului în cazul în care contractul nu prevede altfel. cu excepŃia terenurilor. (2) Dreptul de folosinŃă a bunurilor agricole arendate apare la încheierea contractului de arendă. în temeiul legii sau al contractului. calculată Ńinîndu-se cont de valoarea şi uzura bunurilor. altele decît terenurile . [Art. prin întrebuinŃarea îndelungată a acestora. în vigoare 10. uzură a bunurilor agricole . precum şi de tratatele internaŃionale la care Republica Moldova este parte. prin lege.06] Capitolul II DREPTUL DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE. se aplică dispoziŃiile tratatului internaŃional. date de acesta în arendă. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA LUI Articolul 6. (2) Obiecte ale relaŃiilor de arendă sînt bunurile agricole aflate în proprietate publică sau privată. sînt stabilite alte interdicŃii sau limitări.2-XVI din 09. în vigoare 10.procurarea de către arendaş a bunurilor agricole arendate. SubiecŃii şi obiectele relaŃiilor de arendă (1) SubiecŃi ai relaŃiilor de arendă sînt arendatorul şi arendaşul.03. Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole (1) Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole se realizează în formă scrisă. de Codul funciar.2-XVI din 09. de alte acte normative.03. LegislaŃia privind arenda în agricultură (1) În Republica Moldova. în mod obligatoriu.plată pentru arenda bunurilor agricole. Dreptul de proprietate asupra bunurilor agricole arendate (1) Darea în arendă a bunurilor agricole nu are ca efect încetarea drepturilor terŃilor asupra acestor bunuri. Articolul 4. (3) La contractul de arendă a bunurilor agricole comune se anexează lista tuturor copărtaşilor. (3) Contractul de arendă a bunurilor agricole va conŃine. după ce a fost predat arendaşului. altele decît terenurile. APARIłIA. relaŃiile de arendă în agricultură sînt reglementate de Codul civil. [Art.02.06.

inclusiv a utilajului şi a tehnicii agricole. e) valoarea reală a bunurilor agricole evaluată conform prevederilor legislaŃiei. f) componenŃa. g) viciile materiale şi juridice. h) drepturile şi obligaŃiile părŃilor. după caz. termenul general şi termenul care a rămas de exploatare a bunurilor. acte de predare-preluare a bunului agricol arendat. f) viciile materiale şi juridice.2-XVI din 09. Descrierea bunului agricol arendat (1) La începutul şi la încetarea arendei. (4) Contractele de arendă pot cuprinde şi alte clauze ce nu contravin legislaŃiei în vigoare.7 modificat prin Legea nr.06. e) starea terenului (prelucrat. la actul de predare-preluare se anexează copia planului cadastral al terenului sau al construcŃiei. b) starea tehnică. (6) Neincluderea în contractul de arendă a unei clauze esenŃiale sau nerespectarea formei scrise a contractului atrage nulitatea acestuia. forma şi cuantumul plăŃii pentru arendă. c) bonitatea. părŃile contractante sînt obligate să întocmească. (2) Actul de predare-preluare a terenului agricol arendat va conŃine date privind: a) numărul cadastral al terenului. în vigoare 10. [Art.03. j) condiŃiile de modificare şi de reziliere a contractului. (7) În cazul în care se dă în arendă o parte dintr-un teren divizibil sau dintr-o construcŃie capitală. în vigoare 10. l) condiŃiile de recultivare. (3) Actul de predare-preluare a bunurilor agricole arendate. i) răspunderea părŃilor. (4) Din momentul semnării. b) suprafaŃa. în termen de 14 zile. termenul şi locul achitării plăŃii pentru arendă.6 modificat prin Legea nr. k) condiŃiile de folosire a obiectelor situate pe terenul arendat.e) termenul arendei.06] Articolul 7.02. actul de predare-preluare devine parte integrantă a contractului de arendă. dar nu va fi mai mic de un an şi mai mare de 30 de ani. va conŃine date privind: a) denumirea şi destinaŃia bunurilor.2-XVI din 09. la cererea părŃilor. cultivat etc.06] Articolul 8.03. la contractul de arendă a terenurilor agricole se anexează copia planului cadastral al acestor terenuri. (5) La cererea uneia dintre părŃi. neprelucrat. altele decît terenurile. d) efectuarea ultimei reparaŃii curente şi capitale. c) anul fabricării sau dării în exploatare. [Art. cu marcarea părŃii ce se dă în arendă. d) modul de folosinŃă. f) condiŃiile de folosire. h) alte date. 4 . g) modalitatea. m) obligativitatea respectării normelor ecologice. la cererea părŃilor.). Termenul arendei (1) Termenul arendei bunurilor agricole se stabileşte de către părŃile contractante.06.02. g) alte date.

(2) Primăria Ńine registrul contractelor de arendă în modul stabilit de prezenta lege.06. termenul contractului de arendă va fi stabilit pentru cel puŃin 25 de ani. 5 .(3). părŃile semnează un acord adiŃional. de alte acte legislative şi de regulamentul adoptat de Guvern. primirea cererilor de înregistrare a contractelor de arendă în registrul bunurilor imobile se efectuează de către registratorul oficiului cadastral teritorial pe teritoriul localităŃii. (6) Pentru neînregistrarea contractului de arendă în termenul prevăzut la alin. (5) În cazul în care arendatorul nu doreşte să prelungească contractul de arendă. la iniŃiativa autorităŃii administraŃiei publice locale. în cazul cînd contractul nu prevede alt termen. modificarea sau rezilierea contractelor de arendă în termen de o lună de la efectuarea înscrisurilor.(2) La darea în arendă a terenurilor agricole în scopul sădirii unor plantaŃii multianuale. (4) În cazul cînd termenul arendei expiră.06] Articolul 11. Neînregistrarea contractului are ca efect inopozabilitatea contractului faŃă de terŃ. el va informa arendaşul despre aceasta cu 6 luni înainte de expirarea termenului arendei.10 modificat prin Legea nr. iar arendatorul nu cere să i se predea bunurile arendate şi arendaşul continuă exploatarea acestora. contractul se înregistrează la primăria fiecăreia dintre aceste localităŃi. [Art.03. Articolul 10. Înregistrarea contractului de arendă la primărie (1) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv se înscrie în registrul contractelor de arendă Ńinut de primăria localităŃii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole arendate. Înregistrarea contractului de arendă (1) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen mai mare de 3 ani se înregistrează la oficiul cadastral teritorial. (2) Partea care intenŃionează să prelungească contractul de arendă este obligată să solicite avizul celeilalte părŃi cu cel puŃin 30 de zile înainte de expirarea termenului contractului. în vigoare 10.2-XVI din 09. (7) Înregistrarea benevolă la oficiul cadastral teritorial a contractului de arendă încheiat pe un termen de pînă la 3 ani îl scuteşte pe arendaş de obligaŃia de a-l înregistra la primărie. arendaşul poartă răspundere în conformitate cu legislaŃia în vigoare. (4) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv se înregistrează la primăria localităŃii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole. În cazul în care terenurile şi alte bunuri agricole date în arendă sînt amplasate pe teritoriul mai multor localităŃi. Prelungirea contractului de arendă (1) Contractul de arendă a bunurilor agricole poate fi prelungit cu acordul comun al părŃilor. care este parte integrantă a contractului de bază. (2) În cazul în care un arendaş încheie contracte de arendă cu mai mulŃi arendatori. (3) Oficiul cadastral teritorial va prezenta autorităŃii administraŃiei publice locale de nivelul întîi din zona de activitate a oficiului informaŃia respectivă din registrul cadastrului bunurilor imobile privind înregistrarea. contractul de arendă se consideră prelungit pentru un an agricol. (3) În cazul prelungirii contractului de arendă. Articolul 9.02. (5) Arendaşul înregistrează contractul de arendă în termen de 3 luni de la data încheierii acestuia.

(3). b) numerele cadastrale.(3) Pentru înregistrarea contractului de arendă la primărie. Articolul 12. e) în alte cazuri prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. prin înscrierea în el a datei înregistrării şi prin semnătura persoanei împuternicite cu efectuarea înregistrării. d) bonul de achitare a plăŃii pentru înregistrare. Plata menŃionată se varsă la bugetul primăriei. cuantumul maxim al acesteia fiind stabilit de Guvern. părŃile contractante vor semna un acord adiŃional care va fi parte integrantă a contractului de bază şi îl vor înregistra în modul stabilit de lege. b) declarării nulităŃii acestuia.29 alin. arendaşul (reprezentantul acestuia) prezintă: a) 3 exemplare ale contractului. Articolul 13. Articolul 14. (8) Înregistrarea contractelor de arendă. (5) În registrul contractelor de arendă se înscriu date privind: a) părŃile contractante. e) alte date. după caz. de secretarul consiliului local sau de o altă persoană desemnată în modul stabilit. în modul prevăzut de legislaŃia în vigoare. cu excepŃia celor specificate la art. după caz. (2) În cazul în care una dintre părŃile contractante intenŃionează să modifice clauzele contractului de arendă. (4) Registrul contractelor de arendă este Ńinut de inginerul cadastral. (6) Înregistrarea contractului de arendă se confirmă prin aplicarea ştampilei primăriei. b) certificatul de înregistrare de stat al întreprinderii arendaş sau buletinul de identitate al arendaşului persoană fizică. suprafaŃa. d) plătitorul impozitelor aplicate asupra bunului agricol arendat. a modificărilor introduse în ele. Modificarea contractului de arendă (1) Clauzele contractului de arendă a bunurilor agricole se modifică cu acordul comun al părŃilor contractante ori prin hotărîre a instanŃei judecătoreşti. c) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului. (9) łinerea registrului contractelor de arendă se coordonează cu Ńinerea cadastrului funciar. domiciliul ori sediul acestora. dintre care unul este originalul sau o copie autentificată în condiŃiile legii. a sistemului informaŃional fiscal şi a altor sisteme. (7) Arendaşului i se remit două exemplare ale contractului de arendă înregistrat. c) termenul arendei şi data expirării acesteia. a documentelor privind rezilierea acestor contracte. (3) La modificarea clauzelor contractului de arendă. d) rezilierii contractului. 6 . bonitatea şi modul de folosinŃă a terenurilor date în arendă. precum şi eliberarea extraselor respective. Rezilierea contractului de arendă (1) Contractul de arendă se reziliază: a) prin acordul comun al părŃilor contractante. c) pieirii bunurilor arendate. se efectuează contra plată. ea va solicita avizul celeilalte părŃi cu cel puŃin 30 de zile pînă la prezentarea propunerilor de modificare. Încetarea contractului de arendă Contractul de arendă încetează în cazul: a) expirării termenului arendei.

ObligaŃiile părŃilor (1) Arendatorul este obligat: 7 . (3) Arendaşul (sau deŃinătorul terenului vecin cu cel arendat) are dreptul prioritar la încheierea contractului de arendă pe un nou termen în cazul în care: a) şi-a onorat obligaŃiile contractuale luate anterior. au ajuns într-o stare inutilizabilă. transmise arendaşului. şi să obŃină informaŃia necesară. în legătură cu neexecutarea de către cealaltă parte a obligaŃiilor contractuale specificate la alin. (5) Partea contractantă care intenŃionează să rezilieze contractul de arendă înştiinŃează în scris partea cealaltă cu cel puŃin 3 luni înainte de recoltare.b) prin hotărîre a instanŃei judecătoreşti. dar nefolosite în procesul tehnologic de producŃie. (6) Contractul de arendă a bunurilor agricole poate prevedea şi alte motive de reziliere a acestuia din iniŃiativa părŃilor. la cererea uneia dintre părŃile contractante. (4) Arendaşul beneficiază de dreptul de preemŃiune în cazul înstrăinării de către proprietar a bunurilor date în arendă. d) a înrăutăŃit starea bunurilor astfel încît ea nu poate fi restabilită pînă la expirarea termenului contractului. c) a schimbat modul de folosinŃă a bunurilor arendate fără consimŃămîntul arendatorului. Drepturile părŃilor (1) Arendatorul este în drept să verifice oricînd modul în care arendaşul exploatează bunurile sale date în arendă. Cheltuielile ce Ńin de conservarea sau comercializarea acestor bunuri se trec în contul plăŃii pentru arendă în cazul în care contractul nu prevede altfel. nu le-a transmis la timp ori face imposibilă exploatarea bunurilor arendate. c) acceptă noile clauze contractuale stabilite de arendator. b) refuză să ia în arendă bunurile agricole stipulate în contract. pot fi conservate ori comercializate cu consimŃămîntul arendatorului. b) bunurile arendate. f) a încheiat un contract de subarendă fără consimŃămîntul arendatorului. fără a interveni în activitatea curentă a acestuia. (2) Acordul părŃilor contractante privind rezilierea contractului de arendă se încheie în formă scrisă. b) bunurile arendate se dau în arendă pe un nou termen. altele decît terenurile. Capitolul III DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE Articolul 15. c) se află în incapacitate de muncă. (2) Bunurile agricole. (4) Arendaşul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd: a) arendatorul refuză să dea în arendă bunurile stipulate în contract. este privat de libertate ori au survenit alte circumstanŃe care fac imposibilă executarea de mai departe a contractului. (3) Arendatorul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd arendaşul: a) nu a înregistrat contractul în termenele prevăzute de prezenta lege.(3) şi (4). din motive ce nu depind de voinŃa sa. Articolul 16. e) nu a achitat plata pentru arendă în decursul a 3 luni de la data expirării termenului prevăzut în contract.

[Art. (3) Plata în natură pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte într-o cantitate determinată de produse agricole sau într-un procent determinat din volumul producŃiei. în cazul cînd contractul nu prevede altfel. se face în natură. de valoarea plantaŃiilor multianuale amplasate pe el. (2) Plata pentru arendă se determină în funcŃie de suprafaŃa terenului arendat. precum şi despăgubiri. (4) Termenele şi locul efectuării plăŃii în natură pentru arenda terenurilor agricole. (3) Arendaşul este obligat: a) sa folosească cu bună-credinŃă bunurile arendate. c) să plătească arendaşului. e) să execute alte condiŃii prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. La compensarea valorii fructelor se iau în calcul şi datoriile părŃilor la momentul rezilierii contractului. în bani sau în natură şi în bani fie într-o altă formă. de relief şi de măsura posibilităŃii de a efectua lucrările în mod mecanizat. Produsele cu care se plăteşte arenda se stabilesc de către părŃi în funcŃie de specificul activităŃii agricole şi de zonă. d) să predea arendaşului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puŃin trei ani pînă la data încheierii contractului de arendă. în cazul rezilierii contractului de arendă înainte de încheierea anului agricol. vor putea fi separate înainte de sfîrşitul anului agricol în condiŃiile unei gospodăriri normale. în starea corespunzătoare clauzelor contractului. deşi încă neseparate.03. Nerespectarea acestei prevederi acordă arendaşului dreptul de a revendica reducerea plăŃii pentru arendă. de alte caracteristici ale terenului. b) să acŃioneze într-o manieră care să nu împiedice exploatarea normală a bunurilor date în arendă. să le restituie. Plata pentru arenda terenurilor agricole (1) Plata pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte în unităŃi băneşti. e) să predea arendatorului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puŃin trei ani pînă la data încetării sau rezilierii contractului de arendă.06. d) să achite impozitele şi alte plăŃi. CUANTUMUL ŞI MODUL DE ACHITARE.06] Capitolul IV PLATA PENTRU ARENDA TERENURILOR AGRICOLE. în funcŃie de felul produselor şi de specificul obŃinerii acestora. valoarea fructelor care. potrivit acordului dintre părŃile contractante. b) să menŃină potenŃialul productiv al bunurilor arendate. calitatea produselor se stabilesc de către părŃi în contract.02. arendatorul este obligat să-l informeze pe arendaş despre drepturile terŃilor asupra bunurilor date în arendă. conform clauzelor contractului. f) să execute alte condiŃii prevăzute de legislaŃia în vigoare sau de contract. (2) La încheierea contractului de arendă. la expirarea termenului stipulat în contract. Ńinîndu-se cont de gradul de uzură. prevăzute de legislaŃia în vigoare. dar nu va constitui mai puŃin de 2% pe an din preŃul normativ al terenului arendat. c) să achite plata pentru arendă în termenul şi în modul stabilit. ce nu vor depăşi preŃurile la această 8 . SUBARENDA TERENURILOR AGRICOLE Articolul 17. rezilierea contractului de arendă. (5) ProducŃia agricolă eliberată de către arendaş în contul plăŃii pentru arenda terenurilor agricole se estimează la preŃuri. în vigoare 10.a) să predea bunurile agricole date în arendă în termenele şi în condiŃiile stipulate în contract. de bonitate. şi se efectuează în termenul şi în locul prevăzute în contractul de arendă.16 modificat prin Legea nr.2-XVI din 09.

în vigoare pe piaŃa locală la momentul eliberării ei în cazul în care contractul nu prevede altfel. şi prin încheierea unui contract separat. precum şi repararea prejudiciilor cauzate prin tergiversare. (4) Darea în subarendă a terenurilor agricole arendate nu absolvă arendaşul de răspunderea faŃă de arendator. (4) În cazul în care arendatorul. Articolul 18. Transmiterea bunurilor agricole în arendă (1) Dreptul de posesiune şi de folosinŃă asupra bunurilor agricole arendate apare din momentul semnării actului de predare-preluare. în termen de 14 zile. nu semnează actul de predare-preluare a bunurilor arendate. (2) Arendatorul este obligat să transmită arendaşului în posesiune şi folosinŃă bunurile în starea ce corespunde cerinŃelor prevăzute de contract. c) limitarea drepturilor arendatorului de a dispune de bunul agricol arendat supus răscumpărării. (3) În cazul în care arendaşul nu a achitat plata curentă în bani a preŃului de vînzare al bunului arendat sau a achitat-o cu întîrziere. Articolul 20. (4) Răscumpărarea terenurilor agricole arendate nu se admite. (5) Termenul contractului de subarendă a terenurilor agricole nu poate depăşi termenul contractului de arendă. (2) Arendatorul terenurilor agricole va indica în consimŃămîntul său care dintre acestea pot fi date în subarendă. (2) Contractul de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole arendate va conŃine date privind: a) preŃul de vînzare al bunului agricol arendat. arendaşul este în drept să ceară aceste bunuri. i se aplică penalităŃi sub formă de dobînzi la plata pentru răscumpărare pe perioada întîrzierii. Subarenda terenurilor agricole (1) Terenurile agricole se transmit în subarendă numai cu consimŃămîntul proprietarului. în al cărui temei a fost încheiat contractul de subarendă. ori să ceară rezilierea contractului şi repararea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea contractului de arendă. care se omologhează şi se înregistrează în modul prevăzut de legislaŃia în vigoare. arendatorul este absolvit de răspundere. dat în formă scrisă. precum şi modul de încetare a arendei acestui bun. (3) În cazul în care viciile materiale şi viciile juridice ale bunurilor agricole arendate au fost stipulate în contract. Mărimea acestor dobînzi se stabileşte conform legislaŃiei civile în cazul cînd contractul nu prevede altfel. Răscumpărarea bunului agricol arendat (1) Răscumpărarea bunului agricol arendat se efectuează prin încheierea unui contract separat de vînzare-cumpărare. (6) Subarenda ulterioară nu se admite. Capitolul V MODUL DE FOLOSIRE A BUNURILOR AGRICOLE ARENDATE Articolul 19. b) termenul achitării preŃului de vînzare.producŃie. d) condiŃiile şi modul de predare a bunului agricol răscumpărat în proprietatea arendaşului. Restituirea bunurilor agricole arendate 9 . Articolul 21. pe ce termen şi cu ce scop. (3) Contractul de subarendă a terenurilor agricole va conŃine informaŃii despre contractul de arendă şi despre consimŃămîntul arendatorului. (6) Achitarea plăŃii pentru arenda terenurilor agricole se omologhează printr-un document semnat de părŃile contractante.

Plata se achită anual sau se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. (2) Arendatorul dă în arendă bunurile agricole. arendaşul este obligat să restituie arendatorului bunurile agricole arendate în starea în care le-a preluat. efectuează reparaŃia capitală. Articolul 25. în starea corespunzătoare stipulată în contract. arendaşul este obligat să calculeze uzura acestora şi s-o reflecte la contul său extrabilanŃier. conform condiŃiilor stipulate în contract. (3) Arendaşul este în drept să separe îmbunătăŃirile bunurilor agricole arendate efectuate cu permisiunea arendatorului. altele decît terenurile. în limitele competenŃei şi în condiŃiile legislaŃiei în vigoare. (2) Arendarea terenurilor agricole proprietate publică se face prin licitaŃie publică sau în alt mod prevăzut de lege. (2) La expirarea termenului contractului de arendă. altele decît terenurile. Modul de achitare a plăŃii pentru arendă (1) Modul de achitare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. (2) În cazul în care plata pentru arendă se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. (4) Arendaşul ia în evidenŃă bunurile agricole arendate. necesită reparaŃie curentă. se stabileşte cu acordul părŃilor contractante. altele decît terenurile. care pot fi separate fără a deteriora bunurile.(1) Restituirea bunurilor agricole arendate se efectuează în baza actului de predare-preluare. 10 . (3) Dacă în timpul arendei bunurile agricole.7. Folosirea bunurilor agricole arendate. specificată în contract. şi procură bunuri noi. altele decît terenurile. ALTELE DECÎT TERENURILE Articolul 23. în funcŃie de gradul de uzură al bunurilor. ori să ceară compensarea valorii lor de către arendator în cazul cînd contractul nu prevede altfel. arendaşul se consideră posesor legal al acestora şi poartă răspundere civilă pentru deteriorarea lor. Ńinînduse cont de uzura bunurilor (bonitatea solului). cu acordul arendatorului. altele decît terenurile. (2) La arendarea bunurilor agricole. Modul de calculare a plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. Darea în arendă a terenurilor agricole proprietate publică (1) Terenurile agricole proprietate publică se dau în arendă de către Guvern sau de către autorităŃile administraŃiei publice locale. la conturile extrabilanŃiere respective şi le asigură de răspundere civilă în modul stabilit. Capitolul VI DAREA ÎN ARENDĂ A TERENURILOR AGRICOLE PROPRIETATE PUBLICĂ Articolul 22. altele decît terenurile. din preŃul normativ al terenului dat în arendă. (3) Plata anuală pentru arenda terenurilor agricole proprietate publică constituie cel puŃin 2%. altele decît terenurile (1) Arendaşul foloseşte bunurile agricole arendate. reconstrucŃia sau renovarea bunurilor agricole arendate. altele decît terenurile. altele decît terenurile. întocmit în modul prevăzut la art. altele decît terenurile (1) Modul de calculare a cuantumului plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. aceasta se efectuează din contul arendaşului. acesta. (5) În perioada arendării mijloacelor de transport şi a tehnicii agricole. dar nu mai mult de 10%. Articolul 24. Capitolul VII PARTICULARITĂłILE ARENDEI BUNURILOR AGRICOLE. se stabileşte de către Guvern.

arendaşul este obligat să le restituie arendatorului în natură. a bunurilor agricole arendate.(1) acordă arendaşului dreptul de a efectua reparaŃia capitală din cont propriu şi de a trece cheltuielile suportate în contul plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. (3) În cazul arendării mijloacelor circulante. partea vinovată poartă răspundere conform legislaŃiei în vigoare sau clauzelor contractuale. 11 . se acumulează la contul de bilanŃ al arendaşului. prin acordul părŃilor.41/4 din Codul funciar nr. (2) Nerespectarea de către arendator a obligaŃiei prevăzute la alin. altele decît terenurile. comercializarea. dar neutilizate în acest scop. în vigoare 10. sau să restituie echivalentul în bani al acestor mijloace.06] Articolul 26. precum şi în cadrul realizării prevederilor prezentei legi.25 modificat prin Legea nr. Capitolul VIII RĂSPUNDEREA PĂRłILOR CONTRACTULUI DE ARENDĂ Articolul 28. restituirea bunurilor (1) La expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole. . se abrogă articolele 41/1 .va stabili modul de calculare a cuantumului plăŃii pentru arenda bunurilor agricole. altele decît terenurile. altele decît terenurile. (2) Încetarea acŃiunii contractului de arendă nu absolvă părŃile de răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale în perioada de acŃiune a acestuia. plata pentru arenda bunurilor agricole.828-XII din 25 decembrie 1991. prin mijloace băneşti ori prin alte bunuri din proprietatea sa. (2) În cazul în care. altele decît terenurile. plata pentru arendă neachitată.02. (3) Litigiile apărute la încheierea şi executarea contractului de arendă a bunurilor agricole.06. conform contractului. (2) Guvernul: a) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi: .va elabora şi va aproba contractele-model de arendă.(6) Fără consimŃămîntul arendatorului se interzice casarea. se examinează de către instanŃa judecătorească competentă. de subarendă şi de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole.2-XVI din 09. altele decît terenurile. altele decît terenurile. precum şi sumele destinate reparaŃiei capitale a bunurilor agricole. [Art. Expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole. Articolul 27. restituie arendatorului. în cazul cînd contractul nu prevede altfel. gajarea. la modificarea clauzelor contractuale. ReparaŃia capitală (1) Arendatorul este obligat să efectueze reparaŃia capitală a bunurilor agricole date în arendă. Ńinîndu-se cont de gradul de uzură. arendaşul. Răspunderea părŃilor (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către părŃi a clauzelor contractului de arendă. precum şi înstrăinarea în orice alt mod. la expirarea termenului contractului de arendă. la expirarea termenului contractului de arendă. arendaşul este obligat să le restituie arendatorului în starea în care le-a preluat. Ńinîndu-se cont de uzură. la încetarea acŃiunii contractului.03. Capitolul IX DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 29 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi.

în vigoare 10. în care termenul arendei este mai mare decît termenul maximal stabilit de prezenta lege sau în care cuantumul plăŃii pentru arendă este mai mic decît cel minimal prevăzut de prezenta lege.02.va stabili modul de Ńinere în primării a registrului contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole. La înregistrarea acestor modificări. contractele de arendă a bunurilor agricole. [Art. taxa nu se va percepe..2-XVI din 09. încheiate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.198-XV.06. (5) Cartea istoriei cîmpurilor se întocmeşte în baza unui regulament aprobat de Guvern. începînd cu 1 ianuarie 2004.03. vor acŃiona normele limită respective stabilite de prezenta lege. Nr. va stabili modul de inventariere a bunurilor agricole arendate.29 completat prin Legea nr.va aduce actele sale normative în concordanŃă cu prezenta lege.06] PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău. b) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (4) În cazul neaducerii contractului de arendă în concordanŃă cu prevederile prezentei legi. vor fi modificate în conformitate cu prezenta lege. 15 mai 2003. precum şi taxele maximale pentru înregistrarea în primării a contractelor de arendă. . (3) Pînă la 1 ianuarie 2004. Eugenia OSTAPCIUC 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful