Sunteți pe pagina 1din 1560

Dictionar tehnic Englez – Roman

Cuprins 1559 pagini


170.000 termeni

Abrevieri ale disciplinelor la care


se refera dictionarul

agr. agricultură mas industria construcţiilor de maşini


alim. Industrie alimentară mas-un maşini unelte
ap. med. aparate medicale mat matematică
arh. arhitectură mec mecanică teoretică / generală
astr. astronomie met metalurgie
at fizică atomică meteo meteorologie
auto autovevicule metr metrologie , tehnica măsurării
autom automatică mil tehnica militară
av aviaţie min industria minieră
cf căi ferate minr mineralogie
chim chimie nav navigaţie
cstr construcţii orlg mecanică fină , orologie
drum drumuri petr industrie petrolieră , petrochimie
el electronică , electrotehnică piel industria prelucrării pieilor
en energetică plast industria materialelor plastice şi cauciuc
fiz fizică generală poligr industria poligrafică , tehnologie editorială
foto tehnica fotografică pr proprietate industrială
geod geodezie sc industria sticlei şi a ceramicii
geog geografie silv silvicultură
geol geologie tele telecomunicatii , radio , televiziune
hc industria hârtiei şi celulozei termo termotehnică , frigotehnică
hidr hidrotehnica text industria textilă
ind chim industria chimică TH tehnică generală
inf informatică ts instalaţii tehnico-sanitare în construcţii
l industria lemnului
log mat logică matematică
man management , marketing

0
A

abelian collection sistem abelian; subgrup abelian


abaca cânepă de Manila , abaca abelian group grup abelian / comutativ
abac(us) abac dispozitiv de calcul , numărătoare , abelian integral integrală abeliană / algebrică
nomogramă abend terminare anormală a unui calcul
abaft la pupa (în interiorul navei) abberation (fiz) aberaţie ; defect al imagini (în
abaft tha beam înapoia traversului optică) ; (metr) abatere
abandoned well sond părăsită aberrational bearing determinare
abandonment renunţare la o cerere de brevet radiogoniometrică aberaţională a direcţiei
abandonment of mine părăsirea unei mine aberration of form distorsiune a imaginii
abate (chim. met.) a calma ; (met.) a reveni; (termo.) aberration of light aberaţie a luminii
a slăbi (focul) ; (TH) a risipi (fumul); a abate , a abietene abietină
reduce , a slăbi ability capacitate ; proprietate - caracteristică
abatement (TH) slăbire , reducere ; (chim.) calmare; ability of erasing capacitate se ştergere (a
(man) rabat, bonificaţie, remiză; (met) revenire; înregistrărilor magnetice de pe o bandă)
(termo) slăbire a focului / arderii ability test examen de aptitudine
abatis abataj ability to flow capacitate de curgere
A battery baterie de filament / de încălzire ability to maintain cutting power durabilitate a
abbcite amonit conţinând proporţii mari de cloruri tăişului
alcaline ability to pay principle principiu al posibilităţilor de
abbreviate a prescurta, a simplifica, a reduce plată (impozit progresiv pe venituri)
abbreviated address dialling selectare prescurtată ability to resist bleaching stabilitate la acţiunea
de adrese luminii , fotosensibilitate
abbreviated number număr rotunjit ; valoarea abiochemistry chimie anorganică
aproximativă a unui număr abiogenesis abiogeneză
abbreviated spinning process proces prescurtat de ablation (geol.,TH) ablaţiune ; (min) îndepărtare a
filare unui lucru inutil sau dăunător
abbreviation a prescurta, a simplifica, a reduce able(-bodied) seaman marinar brevetat
A-B-C-D cut mixer amestecător / mixer video cu abulent detergent
două etaje ablution spălare
abeam (de/la) travers, direcţie perpendiculară pe abnormal heartwood duramen fals , inimă tulpină
cea în care se deplasează o navă abnormal hyperfine splitting despicare hipefină
Abel closed tester aparat Abel-Pensky închis anormală
abnormal reflexions reflexii sporadice
aboard (ship) la bord

1
a-board toll call apel suburban; comunicaţie abrasive disc disc de rectificat; piatră de rectificat;
suburbană piatră de polizor
a-board toll traffic trafic interurban prin metoda de abrasive dust praf abraziv; pulbere abrazivă; praf
exploatare cu poziţiile A şi B de şlefuit
A-bomb bombă atomică, bombă "A" abrasive hardness duritate la striere/la uzură prin
about aproximativ, circa; cam, aproape (de); frecare
împrejur abrasive hardness test încercare de duritate la
about face rotaţie/deviaţie cu 180°, deviere la 180° striere
about ship voltă în vânt (manevră de velier) abrasive (material) spreader dispozitiv pentru
about-sledge hammer baros împrăştierea materialelor abrazive
above critical supercritic; supracritic abrasive resistance rezistenţă la uzură/la abraziune
above-critical control reglare supracritică abrasive storage hopper buncăr al aparatului de
above-critical range domeniu supracritic sablat
above freezing peste punctul de congelare abrasive water apă corosivă
above-grade de calitate excepţională abrasive wear (met) uzură abrazivă; (text) uzură
above-grade masonry zidărie deasupra nivelului prin frecare
terenului abrasive wheel piatră de rectificat; disc abraziv;
above-ground (TH) de suprafaţă; (de) pe sol; la piatră de polizor
suprafaţă; peste sol, suprateran, aerian; (min) la zi; abreast la travers; în linie, bord la bord
deasupra solului// copertă a unui zăcământ abridged multiplication înmulţire în care produsul
above par peste medie, deasupra mediei este rotunjit la numărul de zecimale impus de
above thermal supratermic precizia cerută
abox contrabraţat (despre velier) abridged spectrophotometry spectrofotometrie
AB power pack bloc de alimentare pentru aparate redusă
la baterie abridg(e)ment extras, reducere; prescurtare;
abradability index indice de abrazivitate descriere succintă a unei invenţii
abradant abraziv abrupt abrupt, brusc
abrade a şlefui, a poliza; a supune abraziunii; a abruption (met) rupere, întrerupere (în sudură);
rectifica; a răzui; a lustrui (geol) deschidere, afloriment abscess suflură, gol, por
abrader maşină de încercare la abraziune/frecare (la metale)
abraser abraziv abscissa of absolute convergence abscisă de
abrasion abraziune, roadere, şlefuire; răzuire; convergenţă absolută; modul de convergenţă
frecare absence card cartelă de absenţă
abrasion hardness duritate la abraziune; tărie/re- absence of air închidere ermetică; lipsă de aer
zistentă la uzură absent subscriber service serviciu telefonic de
abrasion proof rezistent la abraziune informaţii
abrasion resistance rezistenţă la abraziune absinth(e) pelin (plantă); absint; vin pelin; bitter
abrasion soldering lipire moale cu frecarea/răzuirea absinth(e) oil ulei de absint
suprafeţelor de îmbinat absolute absolut; necifrat, necodificat (în progra-
abrasion test probă/analiză de abraziune/de frecare mare)
abrasion tester aparat de încercare la abraziune absolute accuracy precizie/exactitate absolută
abrasive (met) abraziv; material de şlefuit; (TH) absolute addressing adresare absolută (localizare
(material) abraziv//de lustruit, de frecat, de şlefuit directă a zonelor de memorie)
abrasive base paper hârtie suport pentru materiale absolute age vârstă absolută, datare a evenimentelor
abrazive geologice în ani
abrasive blade disc abraziv absolute alcohol alcool absolut/anhidru
abrasive brick pilă abrazivă absolute altitude cotă absolută
abrasive cleaning curăţire prin sablare/sablaj; absolute apparatus aparat etalonabil în unităţi
sablare absolute
abrasive cloth pânză de şmirghel, pânză abrazivă absolute basis bază necondiţionată, bază absolută
abrasive cutting-off machine maşină de retezat cu absolute binary form format binar absolut, format
piatră abrazivă direct executabil (imaginea binară a unui program
abrasive cutting-off wheel disc abraziv pentru pentru calculator)
retezarea metalelor; piatră abrazivă de retezat absolute calibration etalonare/calibrare absolută
absolute capacity capacitate absolut

2
absolute ceiling plafon absolut (în aeronautică) absorbed dose doză absorbită
absolute counter contor absolut, contor pentru absorbed heat căldură absorbită; căldură utilă
măsurători absolute absorbedness capacitate de a fi absorbit/de ab-
absolute density densitate absolută sorbţie
absolute desintegration rate viteză absolută de absorbency of paper putere de absorbţie a hârtiei
dezintegrare absorbent absorbant
absolute electrode potenţial potenţial de electrod absorbent carbon cărbune/carbon activ
absolut, tensiune/potenţial de polarizare absorbent cotton vată
absolute electrometer electrometru absolut, balanţă absorbent filter filtru absorbant
de tensiune absorbent oii (chim) ulei absorbant; (petr) ulei de
absolute energy scale scară absolută a energiilor absorbţie
absolute ethyl alcohol alcool (etilic) absolut absorbent paper hârtie sugativă
absolute extract extract absolut absorbent power capacitate de absorbţie
absolute filter ultraflltru; filtru absolut (cu eficienţă absorber (ind chim) absorbitor, absorbant, filtru;
de 99,9% şi reţinând particule de 0,01 microni) (met) material absorbant, filtru (defectoscopie cu
absolute heating effect putere calorică absolută raze X); (petr) coloană de absorbţie, absorber
absolute liability obligaţie necondiţionată absorber atom atom al absorbantului
absolute loader încărcător absolut, program de absorber circuit circuit absorbant/compensator de
încărcare (a programului calculatorului în memoria sarcină
principală) absorber circuit factor factor de compensare a
absolutely în mod absolut, complet, fiiră restricţii sarcinii
absolutely dry absolut uscat absorber cooler răcitor cu absorbţie
absolute magnitude magnitudine absolută absorber tube tub stabilizator
absolute methanol alcool m etilic absolut absorber valve tub stabilizator (de tensiune)
absolute movement mişcare absolută absorber washer absorbitor
absolute neutron flux flux absolut de neutroni absorbing admixture adaos absorbant
absolute pressure presiune absolută absorbing apparatus/washer absorber, aparat de
absolute radioaltimeter altimetru radioelectric absorbţie
absolut absorbing barrier barieră absorbantă (în teoria
absolute reaction rate viteză absolută de reacţie probabilităţilor)
absolute refractive index indice de refracţie absorbing block bloc absorbant (în fizica atomică)
absolut absorbing capacity capacitate de absorbţie
absolute space-time spaţiu-timp absolut absorbing circuit circuit de absorbţie
absolute temperature temperatură absolută absorbing column coloană de absorbţie
absolute temperature scale scara temperaturilor absorbing duet (tub) amortizor de sunete
absolute absorbing effect efect de absorbţie
absolute/constant term termen liber absorbing filter filtru de absorbţie/absorbant
absolute threshold of luminance prag absolut absorbing isotope izotop absorbant (de neutroni)
(valoare minimă perceptibilă) a(l) luminanţei absorbing medium absorbant; mediu absorbant;
absolute total loss pierdere totală reală agent de absorbţie
absolute valency valenţă maximă absorbing nucleus nucleu absorbant (de neutroni)
absolute value valoare absolută, modul absorbing power putere absorbantă, putere de
absolute value amplifier amplificator de valoare absorbţie
absolută absorbing rod bară absorbantă
absolute value function funcţia valoare absoluta absorbing state stare de absorbţie, stare determinată
absolute weight masă absolută absorbing tower turn de absorbţie
absolute zero zero absolut absorbing well puţ absorbant
absorb a absorbi; a aspira; a prelua; a consuma absorbo-cel celuloză activată
absorbability absorbabilitate, capacitate/putere de absorptance (fiz) factor de absorbţie; (tele) capaci-
absorbţie tate/coeficient de absorbţie
absorbable absorbabil; aspirabil absorptiometer absorbţiometru
absorbance absorbantă (în optică) absorption absorbţie
absorbancy grad de absorbţie (în optică) absorption analysis analiză prin absorbţie
absorbate absorbat; produs de absorbţie absorption band bandă de absorbţie
absorption bottle vas de absorbţie

3
absorption plant instalaţie de absorbţie
absorption bulb cuvă/balon/vas/pipetă de absorbţie absorption power capacitate/putere de absorbţie/de
absorption capacity putere absorbantă/de ab- aspiraţie
sorbţie; capacitate de absorbţie absorption power meter wattmetru cu absorbţie
absorption cell celulă/cuvetă de absorbţie absorption probability probabilitate de absorbţie
absorption chromatography cromatografie prin absorption refrigerating machine instalaţie frigo-
absorbţie rifică cu absorbţie
absorption circuit circuit absorbant/de absorbţie absorption shoulder umăr de absorbţie (al unui
absorption cloud nor de absorbţie laser)
absorption coefficient (/iz) coeficient de absorbţie absorbtion spectrophotometry spectrofotometrie
(în cm);(met) coeficient de absorbţie (în radiologie de absorbţie
cu raze X) absorption spectrum spectru de absorbţie
absorption coil bobină de ştergere /de aducere la absorption tower coloană/turn de absorbţie
zero absorption trap capcană cu absorbţie
absorption colouring colorare prin absorbţie absorption tray taler (de coloană) de absorbţie
absorption column coloană de absorbţie absorption wavemeter undometru cu absorbţie
absorption compound compus de absorbţie absorption well puţ absorbant
absorption control control (reglaj) prin absorbţie absorptive absorbamV/mediu absorbant
absorption cross-section (ai) secţiune (eficace) de absorptive attenuator atenuator cu absorbţie
absorbţie; (tele) secţiune efectivă a unei antene de absorptive form lining cofraj absorbant
recepţie absorptive height înălţime de aspiraţie (la pompe)
absorption curve curbă de absorbţie absorptivity putere de absorbţie, putere absorbantă,
absorption discontinuity discontinuitate/salt de absorbtivitate
absorbţie; limită de absorbţie abstat (absolute electrostatic) unit unitate de
absorption dynamometer dinamometru pentru măsură absolută în sistemul CGS electrostatic
frână abstergent detergent, substanţă detergentă//care
absorption edge marginea bandei de absorbţie; spală, curaţilor
limită/creastă de absorbţie abstract extras, rezumat, sumar, prezentare, adno-
absorption equivalent echivalent de absorbţie taţie; abstracţie// (termen) abstract/teoretic// a
absorption extraction extracţie prin absorbţie rezuma; a extrage; (chim) a separa, a distila
absorption factor coeficient/factor de absorbţie abstract algebra algebră abstractă; algebră univer-
absorption flask vas de absorbţie sală
absorption frequency meter frecvenţmetru cu abstract code pseudocod
absorbţie; filtru de frecvenţă cu absorbţie abstract doctrine teoremă
absorption index indice de absorbţie abstracted heat căldură debitată/degajată
absorption layer strat de absorbţie abstraction abstracţie, abstragere
absorption limit limită de absorbţie; marginea abstraction of heat evacuare a căldurii
bandei de absorbţie abstraction of pillars extragere a pilierilor de
absorption limiting frequency (ALF) frecvenţă substanţă utilă
limită de absorbţie abstraction of water deshidratare, extragere a apei
absorption line linia (spectrului) de absorbţie abstract machine calculator abstract, maşină
absorption liquid lichid absorbant abstractă (inexistentă fizic, dar a cărei structură
absorption mean free path drum liber mediu de poate fi detaliată)
absorbţie abstract mathematics matematică pură
absorption modulation modulaţie de amplitudine abstractness abstracţie, abstragere
prin absorbţie abstractor analist de sisteme informaţionale/infor-
absorption of energy absorbţie/prelevare de matice
energie abstract program(me) program abstract (ale cărui
absorption of heat căldură de reacţie proprietăţi se transferă oricărui program derivat din
absorption of power absorbţie/prelevare de curent acesta)
absorption of vibration amortizare a vibraţiilor abstract set mulţime abstractă
absorption oil ulei absorbant abstract set/studio decoration decor imaginar al
absorption peak vârf de absorbţie unui studio de televiziune
absorption peak wave length lungime de undă a abstract syntax sintaxă abstractă (pentru descrierea
absorbţiei maxime structurală a programelor)
absorption plane plan de absorbţie

4
abstract theorem teoremă, lege accelerated (life) test încercare accelerată (a duratei
abundance abundenţă, frecvenţă de serviciu)
abundance of isotopes abundenţă de izotopi accelerated motion mişcare accelerată
abundance ratio abundenţă relativă (de izotopi) accelerated secondary-electron multiplier accele-
abundant abundent; frecvent, excedentar rator-multiplicator de electroni secundari
abuse of patents utilizare abuzivă a brevetelor de accelerated stock amestec de cauciuc cu accelerator
invenţii (pentru împiedicarea progresului tehnic şi a (de vulcanizare)
comerţului) accelerated weathering test probă accelerată de
abut (mas) parte frontală, capăt; (min) aşezare a rezistenţă la intemperii/la alterare
două piese cap la cap; capăt al frontului// a mărgini, a accelerating ability capacitate de accelerare
se învecina; (mat) a adera, a fi contiguu accelerating admixture accelerator de priză la
abut the face a propti frontul de lucru; a tăia frontul beton
de cărbune din flanc accelerating chamber cameră de accelerare
abutment (cstr) fundaţie supusă sarcinilor gravita- accelerating electrode electrod de accelerare
ţionale şi împingerilor; contrafort; pilastru; zid de accelerating fîeld câmp accelerator
sprijin; culee de capăt; (drum, hidr) (masiv) de accelerating force forţă de acceleraţie
reazem lateral; pilă de pod; limită; graniţă; (mas) accelerating gap/slit interstiţiu/fantă de accelerare
suport, reazem, sprijin, punct de reazem, punct de accelerating/acceleration nozzle ajutaj accelerator
sprijin; contralagăr; (min) punct de sprijin, reazem (al turbinei)
abutment hinge articulaţie pe reazem (la poduri) accelerating relay releu de accelerare/de pornire
abutment line latură de închidere a poligonului de accelerating unit instalaţie de accelerare
forţe acceleration along the path acceleraţie pe traiec-
abutment pier stâlp de culee; pilă-culee torie
abutment pressure presiune de reazem a bolţii de acceleration build-up creştere în acceleraţie
echilibru acceleration due to gravity acceleraţie a gravitaţiei
abutment spân culee (terestre)
abutment tool block placă articulată de suport a acceleration factor factor de accelerare
portcuţitului; placă rabatabilă acceleration feedback reacţie de accelerare
abutment wall zid de sprijin acceleration from dead rest/stop accelerare de la
abutting îmbinare frontală stare de repaus
abutting beam grindă în consolă acceleration from steady speed accelerare de la
abutting end suprafaţă frontală (a piesei uzinate); viteză constantă
suprafaţă de îmbinare acceleration jet jiclor de acceleraţie
abutting joint (met) îmbinare cap la cap; sudare cap acceleration misalignment abatere de accelerare
la cap; (min) legătură cu o piesă în consolă acceleration/accelerating nozzle ajutaj accelerator
abut winning săpare (excavare) de la capătul (al turbinei)
frontului acceleration of gravity accelerare/acceleraţie a
abyssal abisal (zonă de mare adâncime a fundului gravitaţiei
mărilor şi oceanelor) acceleration of hardening by heat accelerare a
abyssal hills forme de relief puţin înalte prizei (betonului) prin căldură
(610-915 m), aflate pe fundul oceanului acceleration of upgrade velocity acceleraţie în
abyssal plain zonă abisală rampă
Abyssinian pump pompă Norton, pompă cu piston acceleration voltage tensiune anodică a unui tub cu
tubular modulaţie de viteză
acacia gum gumă arabică accelerative force forţă de acceleraţie
acanthite argentit accelerator (at) accelerator; (av) manetă de gaze;
acanthus acant(ă) (în arhitectură) (cstr) accelerator de priză; (mas) pedală de reglare;
acaroid resin răşină acaroidică (text) accelerator (compus chimic folosit la
accelerant catalizator; accelerator de vulcanizare vopsirea unor fibre sintetice pentru a mări viteza
accelerate a (se) accelera; a (se) ambala de difuziune a coloranţilor în fibră)
accelerated accelerat accelerator (control) pedal accelerator, pedală de
accelerated ageing test probă de îmbătrânire/de acceleraţie
maturizare accelerată accelerator master batch preamestec de accelera-
accelerated goods traffic coletărie rapidă tori; amestec de cauciuc cu acceleratori
accelerator plate placă a acceleratorului

5
accelerator pump pompă de acceleraţie acceptor impurity impuritate a colectorului
accelerator spring arc de accelerare acceptor level nivel colector (acceptor) al unui
accent marks accente semiconductor
accentuate (TH) a accentua; (poligr) a evidenţia (în access (inj) intrare a informaţiei; acces la informaţie;
culegere) (tele) acces, orificiu sau deschizătură pentru
accentuation accentuare, amplificare preferenţia- reglare sau reparare; selecţie (a informaţiei)
lă/selectivă access arm braţ de citire/de scriere; braţ de acces
accentuator circuit de accentuare, amplificator access coding codificare de acces
selectiv access cycle ciclu de acces
acceptability calitate acceptabilă; caracter pasa- access device dispozitiv de acces (componentă a
bil/acceptabil unităţilor de memorie externă cu acces direct)
acceptable/average outgoing quality level access door/hatch portiţă de serviciu; uşă de
(AOQL) nivel de calitate medie acceptabilă de acces/de intrare
ieşire (a mărfii, aprobată prin control al întregului lot access fitting doză de legătură/de ramificaţie
pe baza prelevării de mostre) accessibility accesibilitate, posibilitate de acces
acceptable quality level (AQL) nivel de calitate accessible (inf) adresabil; (TH) accesibil
acceptabil accessible cables in prestressed concrete struc-
acceptance (inf) recepţie (calitativă); (mân) accept; tures cabluri accesibile în beton precomprimat
(TH) acceptare accession consultare (a unor date)
acceptance angle unghi de admisie/de captare (al accession number (in aspect card) număr de
fotocatodului unui tub) referinţă (al documentului)
acceptance bank/house bancă de scontare a efec- accession rate viteză de consultare (a datelor de pe
telor străine un suport de informaţii)
acceptance bill trată pe bază de documente contra access key cheie de acces (vector binar care vali-
acceptare dează accesul la memorie)
acceptance boundary margine de accepţie accessory accesoriu; piesă auxiliară
acceptance certificate certificat de recepţie accessory apparatus aparat de post secundar
acceptance delivery test probă de recepţie-predare accessory drive acţionare auxiliară
acceptance in blank acceptare în alb, acceptare a accessory kit trusă de depanare
unei cambii pe care nu este înscrisă suma accessory minerals minerale accesorii
acceptance of a bill acceptare a unui efect de access prefix cifră/prefix de preselecţie
comerţ access ramp rampă (de acces)
acceptance region domeniu de acceptare a ipotezei access time timp de acces (intervalul dintre furni-
acceptance report proces-verbal de recepţie zarea adresei şi obţinerea informaţiei)
acceptance sampling control statistic de calitate accidence of the ground accidente de teren; ano-
acceptance test măsurări de probe; probă/încercare malii ale reliefului
de recepţie accident avarie, deteriorare; accident; pană, între-
acceptance testing (inf) testare de acceptare (a rupere de funcţionare
produselor-program pentru validarea funcţionării accidental accidental, întâmplător; aleatoriu,
acestora); (mân) verificare de recepţie stocastic
acceptance trial probă de marş (de recepţie) accidental coincidence coincidenţă accidentală
accept delivery of the goods a prelua/a recepţiona accidental coincidence correction corecţie a
marfa; a accepta predarea mărfii coincidenţelor accidentale
accept a draft/the terms a accepta o trată/condiţiile accidental contact voltage tensiune de atingere/de
accepted stock pastă epurată contact
acceptor acceptor, atom cu învelişul electronic accidental earth/ground punere la pământ (acci-
incomplet dentală)
acceptor basc acceptor de tip bazic accidental error eroare întâmplătoare/acciden-
acceptor-binding energy energie de legătură a tală/ocazională/aleatorie
acceptorului accidental exposure expunere/iradiere accidentală
acceptor circuit (autom) circuit rezonant/serie de accidental radiation injury leziune prin iradiere
admisie; (tele) circuit acceptor, filtru de bandă accidentală
acceptor doping dopare cu acceptori (a unui semi- accidental sampling preluare/prelevare de mostre la
conductor) întâmplare
acceptor function funcţie acceptoare

6
accident prevention preîntâmpinare a accidentelor; accounting period perioadă considerată/de referinţă
tehnica securităţii muncii accounting routine rutină/subprogram de calcul al
accident-proof protejat contra accidentelor timpului-maşină
accident-sensitive predispus/sensibil la accidente account number detection căutare a numărului
(sau la perturbaţii) contului
accident severity rate indice al gravităţii acciden- account of goods purchased cont de achiziţii
telor account of liabilities and assets situaţie a pasivului
acclimat(iz)ation aclimatizare şi activului
acclive înclinat, oblic, în pantă account of payee în contul beneficiarului (notaţie
acclivity suiş, urcuş,taluz pe cambie/pe cec)
accommodation adaptare, acomodare account of proceedings proces-verbal al lucrărilor,
accommodation acceptance acceptare de comple- dare de seamă asupra lucrărilor (unei conferinţe)
zenţă account rendered cont remis
accommodation coefficient coeficient de acomodare accounts înregistrări contabile
accommodation for standing passengers loc accounts current extras de cont
pentru călători în picioare accounts payable contabilitate a furnizorilor
accommodation ladder scară de bord accounts receivable contabilitate a clienţilor
accommodation paper efect(e) de comerţ de accounts settled conturi achitate
complezenţă accredited personnel personal în activitate
accommodation trailer remorcă-locuinţă, remorcă accretion rambleu natural; depunere aluvionară (pe
locuibilă coastă etc.); acumulare (mâl, nisip); ridicare/înălţare
accompanying bed strat însoţitor a fundului albiei
accompanying metal metal însoţitor (impurităţi) accretion of bed levels înălţare a fundului albiei
accompanying sound trap capcană/trapă de sunet accrue a spori, a se mări; a înregistra o sporire; a
însoţitor reveni (cuiva) (bani, pământ etc.); a curge (despre
according to conform cu; potrivit cu; după dobândă)
according to law conform legii accrued liabilities obligaţii/răspunderi sporite;
according to a rule conform unei (anumite) reguli obligaţii (financiare) neonorate
accordion fabric tricot cu efecte fang prin flotare accumulated dose doză acumulată (în fizica ato-
accordion folding fălţuire paralelă mică)
accordion tube tub ondulat/cutat accumulated operating time timp de funcţiona-
account cont; calcul; raport, dare de seamă; eva- re/de exploatare cumulat
luare, apreciere; prescripţie; referat, recenzie; accumulated pitch error eroare cumulată/totală de
semnificaţie; folos, avantaj; acont divizare
accountability (tragere la) răspundere; responsabi- accumulated rate eroare acumulată a cronometrului
litate (a salariaţilor faţă de conducere şi a consiliului (în navigaţie)
de conducere faţă de acţionari) accumulating chamber cameră de acumulare
accountancy; accounting contabilitate; calcul, accumulating counter contor cu acumulare/de
evidenţă contabilă însumare
accountancy form formular contabil accumulation layer strat de acumulare/de îmbogă-
account-book registru contabil ţire (al unui semiconductor)
account card fişă de cont accumulation point punct de acumulare/limită
account current (A/C) cont curent accumulative card cartelă de cumul/cumulativă
account executive şef al unei agenţii publicitare accumulative dosimetry dozimetrie acumulantă
(însărcinat cu relaţiile cu clientela) accumulative process proces cumulativ/de acu-
account form formular/imprimat pentru înregis- mulare
trarea conturilor accumulator acumulator (electric); sumator; dispo-
accounting; accountancy contabilitate; calcul, zitiv de acumulare/de memorare cu acumulare;
evidenţă contabilă contor cu acumulare; sumator cu acumulare
accounting audit bilanţ fmanciar-contabil accumulator box/case cutie/cuvă de acumulator
accounting computer calculator pentru accumulator can vas de acumulator
contabilitate accumulator capacity capacitate a acumulatorului
accounting machine maşină de facturat şi contabi- accumulator car vehicul cu acumulatoare; electro-
lizat; tabulator; maşină contabilă de calcul mobil; electrocar
accumulator cell celulă/element de acumulator

7
acescent oxidant; susceptibil de acetificare
accumulator drive tracţiune/antrenare cu acumula- acetacetic acid acid acetilacetic
toare acetacetic ester ester acetilacetic
accumulator jar vas de sticlă al unui acumulator acetaldehyde aldehidă acetică; acetaldehidă
accumulator locomotive locomotivă cu acumula- acetaldol aldol, acetaldol, b-hidroxibutiraldehidă
toare acetamide acetamidă
accumulator metal aliaj pentru acumulatoare acetamidophenol oxiacetanilidă
(90%Pb) acetamino-ethylsalicylic acid benzacetină
accumulator plant staţie de încărcare a acumula- acetate (chim) acetat; (text) fire din acetat de
toarelor celuloză
accumulator plate placă de acumulator acetate film film de siguranţă
accumulator rectifier redresor pentru încărcarea acetate rayon/silk mătase artificială (din fire de
acumulatoarelor acetat)
accumulator register registru totalizator acetate staple fibre fibră (electroizolantă) de acetat
accumulator shift deplasare a conţinutului regis- acethydrazide hidrazida acidului acetic
trului totalizator acetic acid acid acetic
accumulator switch întrerupător de baterie acetic aldehyde aldehidă acetică; acetaldehidă
accumulator (tank) (agr) rezervor de colectare; acetic anhydride (oxide) anhidridă acetică
(hidr) rezervor/bazin colector; (petr) rezervor de acetic peroxide peroxid de acetil
depozit acetify a (se) oxida
accuracy acurateţa, exactitate, precizie, justeţe acetin acetină, monoacetat de glicerina
(gradul în care media unei serii de măsurări acetin fat amestec de acetilgliceride
repetate diferă de valoarea adevărată); eroare acetoacetic acid acid acetilacetic
globală a aparatului sau a metodei acetobromal dietilbromacetamidă
accuracy class/grade/rating clasă de precizie (a acetobutyric acid acid acetobutiric
aparatelor de măsurat) acetolysis acetoliză
accuracy control control al corectitudinii (unui acetometer acidimetru
element de informaţie) acetone acetonă
accuracy in measurement precizie în măsurare acetone alcohol hidroxiacetonă, acetol
accuracy of adjustment precizie/exactitate de acetonecarboxylic acid acid acetilacetic
reglare acetophen(e); acetosalicylic acid acid acetilsali-
accuracy of alignment precizie a directivităţii; grad cilic, aspirină
de directivitate acetous acidulat, acetic, acru
accuracy of bearing precizie de radiogoniometrare acetyl acetil
accuracy of control precizie a comenzilor; precizie acetylating agent agent de acetilare
de manevră acetylation number indice de acetil
accuracy of map precizie a hărţii acetylcellulose acetilceluloză
accurate exact; corect, precis acetylcholine acetilcolină
accurate adjustment ajustaj precis; ajustare preci- acetyl colours coloranţi pentru acetilceluloză
să/exactă/fină; reglare precisă a unui instrument de acetylene acetilenă
măsurat acetylene black negru de fum din acetilenă
accurate hour's service serviciul orei exacte acetylene bond triplă legătură
accurate position finder aparat precis de autodi- acetylene booster compresor de acetilenă de joasă
rijare spre ţintă presiune
accurate range marker indicator de distanţă acetylene bottle/cylinder tub de acetilenă
exactă/precisă acetylene burner arzător pentru acetilenă; bec de
accurate scanning radiolocaţie precisă sudură cu acetilenă
a.c.-d.c. converter (el) convertizor de curent acetylene generator generator de acetilenă
alternativ în curent continuu; (inf) decodificator, acetylene lamp lampă de mină cu carbid (acetilenă)
traductor în instalaţiile de reglare numerică acetylene-oxyhydrogen cutting torch suflai pentru
a.c.-d.c. receiver receptor universal (cu alimentare tăiere (cu flacără) oxiacetilenică
în curent alternativ şi în curent continuu) acetylene series seria omologilor acetilenei
acecoline acetilcolină acetylene welding sudare oxiacetilenică/autogenă
acenaphthene acenaften acetylenogen carbură de calciu, carbid
acerose acicular, aciform acetylides acetiluri
acescency oxidare; acetificare

8
acid egg dispozitiv pneumatic pentru ridicarea
acetyl silk mătase acetat/artificială acizilor; montejus pentru acizi
a.c. filter filtru conectat pe partea de curent alter- acid ester ester
nativ acid-fast rezistent la acizi
Acheson furnace cuptor electric cu rezistenţă acid feeder dispozitiv pneumatic pentru alimentare
pentru fabricarea carburii de siliciu cu acizi; alimentator de acizi
Acheson graphite grafit artificial acid flux zgură acidă
achromat acromat; obiectiv acromatic acid-free fără urme de acid, care nu conţine acid
achromatic acromatic acid-free grease unsoare neutră
achromatic combination combinaţie acromatică; acid fumes vapori de acid
(foto) lentilă cu desen dur acid funnel pâlnie de turnat acid
achromaticity acromatism acid green verde acid
achromatic lens lentilă acromatică acid hearth vatră acidă
achromatic locus regiune acromatică acid heat căldură degajată la tratarea cu acizi
achromatic objective obiectiv acromatic acid hose furtun rezistent la acizi
achromatic point punct acromatic acid hydrogen hidrogenul grupei carboxilice
achromatic prism prismă acromatică acidic resins răşini acide
achromatic stimulus excitaţie acromatică acidification acidulare, acrire
achromatization acromatism; acromatizare acidimeter areometru pentru acizi
achromatize a acromatiza acid ion anion
acicular bismuth aikinit acidity aciditate
acicular grey cast iron fontă cu structură aciculară acidity index indice de aciditate
acicular martensite martensită aciculară acidization of \vells acidizare a sondelor
aciculite aikinit acid leach spălare cu acizi
acid acid//cu caracter acid, acru acid-leuco suspension suspensie de compuşi leuco-
acid alizarine black negru acid de alizarină acid
acid alizarine blue albastru acid de alizarină acid lining căptuşeală acidă
acid alkylation alchilare în mediu acid acid liquor leşie sulfitică
acid and basic hearth-converting process proces acid-melting process procedeul acid (în cuptorul
de convertizor Martin)
acid anthracene brown brun acid antracen acid-milling piuare în mediu acid
acid-base analysis analiză acidimetrică; acidimetrie acid milling dyes coloranţi acizi rezistenţi la piuare
acid-base catalysis cataliză prin acizi şi baze acid mordant dyes coloranţi acizi de mordansare
acid-base equilibrium echilibru acid-bază acid of ants acid formic
acid-base indicator indicator de acizi şi baze acidol clorhidrat de betaină
acid Bessemer steel oţel (acid) Bessemer acid phosphate den cameră de reacţie (pentru
acid blast machine maşină de gravat cu duze fabricarea superfosfatului)
acid blow-case montejus pentru acizi; dispozitiv acid pickling decapare (în soluţie acidă)
pneumatic pentru ridicarea acizilor acid pig fontă acidă
acid bottom vatră acidă acid process regeneration procedeu acid (de
acid brick cărămidă silica regenerare a cauciucului)
acid brittleness fragilitate acidă acidproof (ind chim) rezistent la acizi, antiacid;
acid carbonate bicarbonat (met) anticorosiv, antiacid
acid carboy damigeana pentru acizi acidproof cast iron fontă antiacidă
acid carboy inclinator dispozitiv pentru înclinarea acidproof cement ciment antiacid
damigenelor cu acizi acidproof (fast) lining căptuşeală antiacidă
acid clay argilă acidă acid pump pompă de acizi; pompă rezistentă la
acid converter convertizor acid/Bessemer acizi
acid-core solder fludor (pentru lipituri) acid ratio test determinare a indicelui de lichiditate
acid cure vulcanizare în mediu acid (în management)
acid curing lacquer lac cu întărire în mediu acid acid receiver (vas) colector de acizi
acid damage degradare acidă acid dip soluţie acidă acid reclaim regenerat cu acid; cauciuc regenerat cu
(din acid azotic şi acid acid (sulfuric)
sulfuric, pentru lustruirea alamei) acid recovery plant instalaţie pentru recuperarea
acid dye colorant acid acidului

9
acid red roşu acid acoustical thermometer termometru acustic
acid refractory material refractar acid acoustical well logging determinare a proprietăţilor
acid-resistant rezistent la acizi, antiacid, anticorosiv fizice în foraje, prin măsurători acustice
acid-resisting concrete beton rezistent la acizi acoustical well sounder ecometru; sonolog
acid-resisting steel oţel anticoroziv/antiacid acoustic backing/Iining izolare acustică a unui
acid-resorting plant instalaţie pentru regenerarea studio
acidului acoustic baffle ecran acustic, placă-difuzor
acid rock rocă acidă; acidit acoustic board placă de fibră acustică; placă
acid scale/weigher cântar pentru acizi fonoabsorbantă
acid seal paint vopsea de protecţie contra acizilor acoustic buoy geamandură acustică
acid siphon sifon/montejus pentru acizi acoustic chamber cameră acustică
acid slag zgură acidă acoustic click pocnitură/ciocănitură acustică
acid sludge răşină acidă; nămol acid acoustic compliance reactanţă capacitivă acustică,
acid sprayed clay argilă decolorantă tratată cu acid elasticitate acustică
acid steel oţel acid acoustic conductivity conductibilitate acustică
acid strength concentraţie/putere/tărie a acidului acoustic delay line (memory) (memorie cu) linie de
acid tar gudron acid întârziere acustică
acid treating rafinare/tratare cu acizi acoustic-detecting apparatus aparat de
acidulous spring izvor de apă minerală/acidulată ascultare/de reperaj prin sunet; locator de sunet
acid value indice/cifră de aciditate acoustic direction finder radiogoniometru cu
acid waste reziduuri/deşeuri acide; gudron acid indicaţie acustică
acid yellow galben acid acoustic dissipation element element de disipaţie
acierage acoperire cu oţel acustică
a.c. interruption întrerupere a circuitului la intrarea acoustic enclosure incintă de insonorizare/de
redresorului atenuare a zgomotelor
Ackermann steering direcţie cu fuzete acoustic energy dissipation rate viteză de disipaţie
ackey soluţie pentru decapare a energiei acustice
acknowledge confirmare// a confirma acoustic feedback reacţie acustică, fluierat de
acknowledge character caracter/semn de confir- reacţie
mare a primirii (unui mesaj) acoustic field câmp acustic
acknowledg(e)ment constatare; recunoaştere; acoustic film transducer traductor de film sonor
confirmare; recipisă, chitanţă; declaraţie de acoustic filter filtru acustic
mulţumire/de recunoştinţă (de ex. în prefaţa unei acoustic frequency (fiz) audiofrecvenţă; (tele) joasă
cărţi) frecvenţă; frecvenţă acustică
acknowledging contactor (switch) contactor-anun- acoustic horn cornet acustic
ciator acoustic impedance impedanţă acustică
acknowledging relay comutator/releu de confirmare acoustic inertance inerţie acustică
a telecomenzii acoustic inlet pâlnie acustică (a unui microfon)
acline strat orizontal acoustic insulation insonorizare, izolare acustică
acme culme, vârf; punct culminant; apogeu acoustic intensity intensitate acustică
acme thread filet trapezoidal acoustic irradiation iradiere acustică acoustic log
acnode punct izolat (al unei curbe) înregistrare continuă a vitezei sunetului; diagrafie
acockbill (a'cockbill) atârnat (ancoră); în pantenă acustică
(vergă) acoustic mass inerţie/masă acustică
acorn nut piuliţă-capac acoustic perfume mascare acustică intenţionată (a
acorn tube/valve tub-ghindă vocilor)
acoumeter acumetru (aparat pentru măsurarea acoustic power putere acustică, intensitate sonoră
clarităţii sunetului) acoustic pressure presiune acustică
acoustic absorbent silencer amortizor de zgomot acoustic rarefaction rarefiere acustică
acoustic admittance admitanţă acustică acoustic resonance rezonanţă acustică
acoustic(al) acustic acoustic responsiveness sensibilitate acustică
acoustically inactive inert/inactiv din punct de acoustics (fiz) acustică; (tele) efect sonor
vedere acustic acoustic screen ecran acustic
acousticaily liveroom cameră de reverberaţie acoustic shock pârâituri, pocnituri, paraziţi
acoustical pick-up doză de picup

10
acting manager şef de exploatare
acoustic signal semnal de sonerie, semnal acustic; acting/active partner (asociat) comanditat
semnal de clopot actinie effect acţiune/efect a(l) luminii
acoustic sounder sondă sonoră acoustic stiffness actinie (in radiation) actinie
rigiditate acustică actinie radiation radiaţie actinică
acoustic străin gauge extensometru cu fir, marcă actinie screen ecran luminescent
tensometrică acustică actinides actinide
acoustic treatment insonorizare actinides series serie actinică
acoustic tube tub acustic actinism fotosensibilitate, actinism, actinitate
acoustic vault boltă reflectoare de sunet actinium actiniu (Ac)
acoustic velocity viteză a sunetului actinium series seria actiniului
acoustic volume volum acustic actino-electric effect efect actino-electric/Stoletov
acoustic wave undă sonoră actinograph (meteo) actinograf; (metr) fotoînregis-
A-C polyethylenes polietilene cu masă moleculară trator
mică actinolite actinolit
acquired energy energie primită actinometer actinometru, aparat pentru înregistrarea
acquisition colectare/culegere/strângere (a datelor) intensităţii surselor de energie radiantă
acquisition/collection/gathering of data colectare actino-uranium actino-uraniu
de date action funcţionare, acţiune, intervenţie, comandă;
acre acru (4046,856 m2) activitate
acreage suprafaţă (măsurată în acri) action at a distance telemecanizare; telecomandă
acreage rent rentă la acru de teren/calculată în acri action chart diagramă funcţională (la prelucrarea
(0,4047 ha) electronică a datelor)
acre-foot (hidr) cantitatea de precipitaţii ce acoperă action code cod de intervenţie
suprafaţa de l acru cu un strat de l picior (egală cu action line linie de explorare
1233,485 m2 ); (min) redevenţa pe volumul de action of blast efect al aerului suflat (în furnal)
cărbune exploatat (suprafaţa de l acru, iar grosimea action of force efect al unei forţe
stratului l picior) action of light acţiune/efect a(l) luminii
acre-inch per day cantitatea de precipitaţii ce action of rust efect/acţiune a(l) coroziunii; ruginire
acoperă suprafaţa de l acru cu un strat de l ţol în action radius rază de acţiune; bătaie practică a unei
24 de ore antene
acribometer aparat pentru măsurarea dimensiunilor action signal semnal de acţionare/de comandă
foarte mici action spot punct de explorare (în memoriile cu tub
acrid caustic, corosiv catodic)
acridine yellow galben de acridină action switch buton/clapă/comutator de acţionare
acrilan fibră polinitril-acrilică action time/period timp/durată de explorare
acrolith acrolit (în arhitectură) action turbine turbină cu acţiune
acronols coloranţi acronol action variable integrală de fază
acropolis acropolă activate (fiz) produs de activare, substanţă activa-
across the board de la început la sfârşit, pe toată tă/va activa; (el) a pune în funcţiune; a acţiona, a
linia; de luni până vineri (program radio şi TV); la activa, a încărca, a pune sub tensiune, a excita;
aceeaşi oră cinci zile consecutive (publicitate) (inj) a iniţia/a demara executarea unei zone dintr-o
across the board wage increase creştere generală a instrucţiune
salariilor activated activat; stimulat
across the line starter demaror direct/cu tensiune activated carbon/charcoal cărbune activ(at)
totală, starter direct activated clay argilă activată
acroterium acroteriu (în arhitectură) activated emission emisie stimulată
acrybel fibră polinitril-acrilică activated filament/heater filament (de încălzire)
acrylamide amidă a acidului acrilic activat
acrylate acrilat activated molecule moleculă activată
acrylic acid acid acrilic activated mortar mortar activat
acrylic fibre fibră acrilică activated plough plug pentru cărbune cu colţi
acrylic glass sticlă acrilică; plexi; polimetilmeta- acţionaţi de pistonaşe pneumatice
crilat activated sludge nămol activat
acrylic resin răşină acrilică
acrylonitrile nitril acrilic

11
activated-sludge treatment epurare prin nămol active line linie activă/de analiză/de explorare (în
activat televiziune)
activated stock amestec (de cauciuc) cu acceleratori active mass/paste masă activă (la acumulator)
activated water apă activată (cu radiaţii ionizate) active matter substanţă activă
activating agent agent de activare; activator active network reţea activă
activation (el) declanşare, comandă; (inj) activare, active page queue şir de pagini din memoria reală,
iniţializare (a execuţiei unei secvenţe de cod sau a repartizate pe rând pentru rezolvarea problemelor
transferului informaţiei) active/acting partner (asociat) comanditat
activation cross-section secţiune (eficace) de active processes map hartă reprezentând procese
activare geologice active
activation detector detector prin activare active product produs radioactiv
activation energy energie de activare active redundancy redundanţă activă
activation heat căldură de activare active return loss amortizare a ecoului
activation integral integrală de activare active satellite satelit activ de telecomunicaţii
activation record înregistrare de activare (pentru emiterea sau transmiterea semnalelor de
activator (chim) activant; (cstr) aditiv, adeziv; (el) telecomunicaţii)
activator, accelerator active section secţiune activă
active admixture adaos activ active sound absorber absorbant acustic activ
active aerial/exciter/radiator antenă activă/alimen- active thrust of earth presiune efectivă a terenului
tată active time perioadă activă, timp de analiză/de
active bălan ce return-loss atenuare activă de explorare
adaptare/de echilibrare (a curenţilor de ecou) active tracking system sistem activ de urmărire
active CATV cablu activ (de distribuţie şi de active valency valenţele elementelor în compuşi
alimentare a unei reţele în timpul emisiei) active volcano vulcan activ
active component of the voltage componentă a activity (mân) activitate, acţiune; grad de ocupaţie;
tensiunii alternative în fază cu curentul ocupaţie, profesie, serviciu; exploatare; eficacitate;
active cooling surface suprafaţă eficace/efectivă de (at) radioactivitate; (TH) funcţionare a unei maşini
răcire activity coefficient coeficient de activitate/de
active current curent activ/wattat activare
active cutting edge tăiş principal activity curve curbă de activitate
active deposit depozit (radio)activ activity decay cădere/scădere a activităţii
active dipole dipol activ/radiant/alimentat activity file fişier de modificări/de schimbări
active earth argilă activă activity index indicator de activitate
(active) earth pressure (geol, min) presiune a activity rating of catalyst determinare a indicelui
terenului/a solului; (hidr) presiune asupra terenului de de activitate al catalizatorului
fundaţie activity ratio indice de mişcare (a unui fişier)
active emanation emanaţie radioactivă; gaz radio- activity sampling eşantionare a activităţii
activ activity unit unitate de activitate
active face front activ/în lucru (la o lucrare minieră) act of dispatching acţiune de coordonare
active fault falie activă act of God forţă majoră; calamitate naturală
active field period timp util al cadrului (în televi- act a spring a acţiona/a declanşa un resort
ziune) actual adevărat, efectiv; prezent, real, concret
active filler şarjă activă; agent de întărire actual acidity aciditate efectivă/reală
active fire foc activ/viu actual address adresă reală/efectivă
active flank flanc activ (la angrenaje) actual address attribution atribuire/ordonare a
active guidance/homing ghidare activă; autoghi- adreselor reale
dare actual block processor (ABP) program de tradu-
active homer dispozitiv activ de autoghidare cere a cererilor intrare-ieşire în formatul adecvat
active isolation device barieră activă/de securitate pentru circuitul de supraveghere/supervizare
intrinsecă (cu alimentare proprie) actual caloric/heat capacity capacitate calorică
active (lateral) earth pressure împingere activă/la- reală
terală a pământului actual caloric efficiency eficienţă calorică reală
active lattice (of reactor) miez al reactorului (zonă actual claim pretenţie concretă
activă) actual coding codificare reală
actual cost preţ de cost efectiv

12
actual current curent activ/wattat actuating path cale de acţionare (în sistemele de
actual cut parte utilă a cursei cuţitului (la raboteză) comandă şi reglare)
actual cycle ciclu real actuating pressure presiune de regim
actual data transfer rate număr mediu de biţi actuating puise impuls de coniandă/de acţionare/de
transferat de la o sursă de date la un receptor de reglare
date actuating quantity mărime de influenţă/de acţionare
actual decimal point virgulă zecimală reală actuating roll rolă de ghidare (la un transportor)
actual displacement volum deplasat real; cilindree actuating signal semnal de comandă/de acţionare
reală actuating transfer function funcţie de transfer/de
actual efficiency randament efectiv acţionare
actual error eroare reală/adevărată actuation acţionare/punere în mişcare a unei
actual gas gaz real maşini; comandă
actual horsepower putere efectivă actuator (autom) element/organ/servomotor de
actual infinity infinitate reală acţionare/de execuţie; (inj) braţ de citire-scriere;
actual instruction instrucţiune reală dispozitiv de comandă/de acţionare; (mas) mane-
actual key adresă reală (în COBOL) tă/pârghie de pornire
actual load sarcină/încărcătură utilă actuator mechanism sistem/mecanism de acţionare
actual market volume volum efectiv al pieţei acuity acuitate; ascuţime
actual monitor monitor de ieşire acuity/acuteness of colour definition/resolution
actual output producţie efectivă/reală; putere putere/capacitate de rezoluţie cromatică
reală/utilă; debit real acuity of image of camera precizie a imaginii
actual porosity porozitate reală aparatului fotografic
actual power putere reală/efectivă acute ascuţit, acut; (triunghi) ascuţitunghi
actual range gamă de utilizare acute angle unghi ascuţit
actual reserves rezerve reale acute-angled cu unghi ascuţit
actual size dimensiune/mărime reală/efectivă acute bisectrix bisectoare a unghiului ascuţit
actual state stoc real (cristalografie)
actual stress tensiune efectivă/reală acute irradiation expunere/iradiere intensă
actual tare tară reală acutely folded intens cutat
actual temperature temperatură reală/efectivă acute radiation injury leziune acută prin iradiere
actual time line linie de timp real acute radiation sickness boală acută de iradiaţie
actual turns torsiune efectivă; număr efectiv de acute radiation syndrome sindrom acut de ira-
răsuciri/de torsiuni diaţie
actual value valoare reală/efectivă/actuală (în acute triangle triunghi ascuţitunghi
ALGOL) acyclic aciclic
actual velocity of ground water viteză de mişcare acyclic generator generator unipolar/homopolar
a apei subterane (de filtrare) acyl acil
actual volume conţinut absolut/total adamantine ca diamantul// alice de foraj
actual weld sudură efectivă adamantine drill garnitură de sapă cu alice/cu
actual zero-point zero al mirei hidrometrice/al diamante
graficului adamantine lustre luciu de diamant
actuarial actuarial, referitor la asigurări (în statistica adamantine spar corindon
matematică); referitor la speranţa de viaţă în adapt a ajusta; a adapta
funcţie de vârstă adaptation brightness/luminance densitate lumi-
actuary actuar, statistician, calculator (în societăţile noasă de adaptare
de asigurări) adapted for cross-country driving care poate să
actuate a acţiona; a pune în mişcare (o maşină) circule pe orice teren/pe teren accidentat
actuating acţionare; punere în mişcare// motrice adapter suport al electrodului; adaptor; piesă de
actuating appliance dispozitiv/organ/element de ghidare; racord intermediar, alonjă; dispozitiv de
acţionare cuplare
actuating lever pârghie/levier de acţionare/de adapter amplifier amplificator de adaptare
comandă/de pornire/ de declanşare adapter coupling manşon de reducţie; reducţie
actuating linkage timonerie de comandă adapter part partea mobilă (a unei matriţe, piese)
actuating mechanism organ de comandă adapter plate placă fixă a matriţei
actuating motor motor de pornire

13
adder subtracter sumator-scăzător
adapter sleeve bucşă de strângere (la rulmenţi) add impulse/pulse impuls de adunare
adapter transformer transformator de adaptare/de adding sumator//de adunare
încălzire (în înaltă frecvenţă) adding counter contor/numărător cumulativ
adapter-type bearing rulment de bucşă/de fixare adding machine maşină de adunat; sumator;
adapting piece piesă de adaptare/de racordare; aritmometru; adiator
ţeava de racord; fiting; piesă de legătură tubulară adding network reţea sumatoare (schemă de
adapting pipe fiting; piesă tubulară pentru asambla- însumare a semnalelor)
rea conductelor adding unit aparat de copiat şi de multiplicat
adaptive colour shift schimbare de adaptare croma- add instruction instrucţiune de adunare/de suma-
tică re/de total izare
adaptive control constraint comandă/reglare addition sumă, adunare, însumare, cumulare;
autoadaptivă prin restricţii adăugare; adaos; impuritate, corp străin
adaptive control optim ization comandă adaptivă addition agent element de aliere
de optimizare (cu adaptarea automată a parametrilor) additional adiţional, suplimentar, auxiliar, ajutător
adaptive control system sistem de reglare auto- additional aggregate/set grup auxiliar (supravoltor)
adaptiv/autoreglabil additional assessment impunere suplimentară
adaptive converter of learning system convertizor additional brake frână auxiliară
adaptabil la sistemul de învăţământ additional breaker concasor de mărunţire
adaptive integration integrare adaptivă (metodă de additional building construcţie anexă
analiză numerică) additional charge (at) reîncărcare; completare; (el)
adaptive metallurgy metalurgie fizică încărcare suplimentară (la acumulator); (mas)
adaptor plug fişă intermediară admisie după punctul mort superior
adatom atom adsorbit pe o suprafaţă additional charges speze suplimentare
Adcock spaced aerial direction finder radiogonio- additional choke valve clapetă de aer (adiţional)
metru Adcock additional equipment echipament auxiliar
add a aduna, a adiţiona, a cumula, a suma, a adăuga addition algorithm algoritm de adunare
add and subtract relay releu pas cu pas în ambele additional gun anode electrod de accelerare ulteri-
sensuri oară/de postaccelerare; electrod postaccelerator
add carry reţinere în operaţia de adunare additional hardware echipament auxiliar (al unui
added value valoare adăugată (mărfii în procesul de calculator)
producţie, transport şi comercializare) additional load supraîncărcare; suprasarcină
addend adend, sumând (termen al unei adunări/su- additional pipe ştuţ tubular; niplu; racord
me) additional postage suprataxă poştală/de francare
addenda completări additional pressure suprapresiune
addend(um) (chim) adend, ligand; (mân) comple- additional reference transmission transmisiune cu
tare, act adiţional, întregire; (mas) înălţime a semnal de referinţă adiţional/auxiliar
capului de dinte la angrenaje; (orlg) jumătate additional security garanţie suplimentară
exterioară a dintelui additional superimposed load suprasarcină mobilă
addendum angle unghi de vârf/al capului dinte- addition compound combinaţie moleculară;
lui/dintre generatoarele conului primitiv şi cele ale compus de adiţie
conului exterior (roţi dinţate conice) addition constant constantă aditivă
addendum circle/ line cerc exterior (la roţi dinţate) addition key tastă/clapă de adunare
addendum flank flanc al capului (de dinte) addition of limestone adaos de var; (agr) amen-
addendum line of the tooth dreapta de vârf (la damente calcaroase
cremalieră) addition of reducing agents adaos de dezoxidanţi
addendum modification deplasare a profilului addition polymer polimer de adiţie
danturii addition polymerization polimerizare prin (reacţie
addendum profile profil al capului (de dinte) de) adiţie
adder (in/) circuit/etaj/bloc sumator/de adunare; addition reaction (at) captură; (chim) reacţie de
ftele) etaj de amestecare a culorilor adiţie
adder accumulator sumator de acumulare/cumulativ addition semiconductor semiconductor aliat prin
add(er) gate poartă sumatoare/de adiţie/de supli- adăugare
mentare addition to structure anexă la o clădire

14
additive (chim, petr) care se adaugă; (mat) aditiv, address space identifier (ASID) grup de identifi-
referitor la adunare; care se însumează algebric care a gamei de adrese disponibile
additive action acţiune cumulativă address stop indicare a unei adrese care poate
additive colour mixture amestec/mixaj aditiv de provoca oprirea prelucrării datelor
culori address substitution schimbare a adresei; readre-
additive colour synthesis sinteză aditivă de culori sare
additive colour television system metodă aditivă la address table tabelă de direcţii
televiziunea în culori address translation translatare (modificare) a
additive constant constantă aditivă adreselor (unui program relocabil)
additive for concrete aditiv pentru beton address write wire fir de scriere a adresei
additive ideal theory teorie aditivă a idealelor add track pistă de adunare
additive primaries culori primare aditive adduct aduct
additive process proces aditiv adduction reaction reacţie de adiţie
additive property proprietate aditivă adductive crystallization cristalizare cu combinare/
additive reaction reacţie de adiţie cu adiţie
additivity principie of binding energy principiu de add up (TH) a aduna; a însuma; a completa; a
aditivitate a energiei de legătură adăuga; a anexa; a alătura; (mas) a cupla
add a new joint a adăuga un nou pas (ind. petro- adequate adecvat; suficient; potrivit; corespunzător;
lieră) necesar
add-on adaos prin încleiere; plus de greutate datorat adequate accuracy exactitate suficientă/cerută
încleierii(în ind.textilă)// a adăuga adequate sample mostră reprezentativă
add-on-sales vânzări în continuare (către un client adequate security garanţie corespunzătoare/sufi-
vechi) cientă
add punch machine perforator-sumator adermin (vitamin B6) adermină (vitamina B6)
address (ADR) adresă; direcţie; adresare; apel, adhere a se lipi, a adera
mesaj// a adresa adherence (drum, ßz, met) aderenţă; aderare;
addressable adresabil, accesibil adeziune; legătură strânsă; (mat) mulţime a punctelor
address blank spaţiu liber în adresă, blanc de izolate (ale unei mulţimi date); (mec, poligr)
adresă capacitate de aderenţă/de adeziune; (text)
address block format format de bloc cu adresă (în adezivitate (la fibre)
care fiecare cuvânt comportă o adresă) adherent fluid fluid umezilor
address control/modification modificare a adresei adhering moulding material material de formare
address control field zonă de modificare a adresei aderent
address decoder traductor codificat de direcţie; adhesion adeziune; lipire; aderenţă; capacitate de
decodificator de adresă adeziune/de lipire/de aderenţă; adezivitate (la fibre)
addressed field câmp adresat/apelat adhesion coefficient coeficient de aderenţă
addressee adresant adhesion force/strength forţă de adeziune
address file registru (bandă) de adrese adhesion of the glazing aderenţă a glazurii
address in case of need adresă de notificare adhesion of the wheels aderenţă a roţilor
addressing adresare (localizare a unei zone a adhesive (chim) adeziv, clei; (poligr) adeziv, hârtie
memoriei) gumată
addressless instruction instrucţiune fără parte de adhesive binding broşare fără coasere
adresă adhesive fabric ţesătură/pânză adezivă
address modification core miez (magnetic) pentru adhesive force forţă adezivă
modificarea adresei adhesive labei etichetă gumată
address part porţiune dintr-o instrucţiune care adhesiveness calitatea de a fi lipicios; aderenţă;
conţine adresa, parte-adresă putere adezivă; adezivitate
address register registru de adrese (care păstrează adhesive plaster leucoplast
adresa curentă) adhesive power forţă adezivă/de adeziune; putere
address return (operaţie de) întoarcere a adresei adezivă/de lipire
address selection switch comutator selector de adhesive strength rezistenţă de aderenţă
adrese adhesive stress tensiune adezivă/de aderenţă
address space gamă completă de adrese disponibilă adhesive tape bandă adezivă/izolantă/ de lipit
pentru un programator adhesive water apă peliculară

15
adiabat adiabată, curbă adiabatică adjoining rock rocă învecinată unui zăcământ
adiabatic baffle-plate/partition perete adiabatic mineral; rocă purtătoare de minereu
adiabatic column coloană (de rectificare) adiaba- adjoint adjunct; asociat, conjugat
tică; coloană (de rectificare) izolată termic adjoint matrix matrice adjunctă/conjugată/reci-
adiabatic curve adiabată, curbă/linie adiabatică procă
adiabatic efficiency randament adiabatic; eficienţă adjoint process proces asociat
de compresiune adiabatică adjoint space spaţiu conjugat (în algebră)
adiabatic expansion expansiune/destindere adjournment amânare; suspendare
adiabată adjugate matrix matrice complementară
adiabatic invariant invariantă adiabatică adjunction adjuncţie; completare; asociere; adău-
adiabatic nuclear potenţial potenţial nuclear gare; adjuncţionare
adiabatic adjunct to refrigeration mijloc auxiliar/suplimentar
adiabatic stabilization stabilizare adiabatică de refrigerare
adiabatic wall membrană/perete adiabatic(ă) adjust (poligr) a împlini rânduri; (TH) a ajusta; a
A-digit selector selector înregistrator al primei litere aranja; a regla; a adapta; a calibra; a pune la punct; a
(cifre) acorda; a acomoda; a potrivi; a rotunji
adinole adinol adjustability reglabilitate
adion (chim) ion adsorbit; (fiz) adion adjustable ajustabil; reglabil; adaptabil; acordabil
adipose adipos, gras adjustable base postament cu şurub de reglare
A-dispIay (autom) indicator liniar; (tele) indicator adjustable bean duză reglabilă
de radiolocaţie tip A; radiolocator liniar/integrator adjustable blade lamă ajustabilă (ex. la greder sau
distanţă-altitudine (radar) buldozer); paletă cu pas variabil (ex. la ventilator);
adit intrare în mină, acces; galerie de acces/de pală de elice cu pas reglabil
coastă; fereastră de atac (în galerie, tunel) adjustable boom fleşă ajustabilă a unui excavator
adit end front de abataj minier
adit entrance/mouth gură a unei galerii de coastă adjustable bottom-hole choke duză de fund regla-
adit level nivel al unei galerii de coastă bilă
adit opening deschidere a unei galerii de coastă adjustable calliper gauge calibru-vergea reglabil
adit window loc de refugiu (în mină) adjustable capacitor/condenser condensator
adjacency (mat) contiguitate; adiacentă (a doi variabil
termeni ai unei funcţii booleene); (TH) adiacentă, adjustable capillary valve robinet capilar reglabil
atingere
adjacency matrix matrice asociată adjustable clamp presă de mână cu şurub
adjacent adiacent; alăturat, vecin, învecinat adjustable currency monedă elastică (care variază
adjacent channel attenuation atenuare faţă de proporţional cu volumul comerţului)
canalul adiacent adjustable current control reglare a intensităţii
adjacent channel chromitance trap filtru de adjustable feed stop opritor reglabil pentru limitarea
suprimare a semnalului de cromitanţă al canalului avansului
adiacent adjustable feed trip dog opritor reglabil pentru
adjacent-channel interference intermodulaţie decuplarea avansului
adjacent-channel selectivity selectivitate faţă de adjustable frequency range domeniu reglabil/acor-
canalul adiacent dabil de frecvenţă
adjacent double bonds legături duble cumulate adjustable gib placă de reglare
adjacent frequency frecvenţă laterală/vecină adjustable governor regulator reglabil de presiune
adjacent picture/vision carrier spacing distan- adjustable index ac indicator ajustabil (la aparate
ţă/ecart de frecvenţă între purtătoarele video ale de măsurat)
canalelor de televiziune adiacente adjustable inductor bobină de reactanţă cu induc-
adjacent side latură asociată tanţă reglabilă, variometru
adjacent sound carrier undă purtătoare de sunet adjustable jib braţ al unei haveze cu poziţii diferite
adiacentă de tăiere
adjacent workings lucrări miniere învecinate adjustable lever pârghie cu braţ de lungime varia-
adjective dyestuffs coloranţi de mordansare bilă; pârghie/levier cu fixator de poziţie
adjective law (reguli de) procedură adjustable marker (auto) reper de distribuţie;
adjoin a asocia, a adjuncţiona; a învecina (mas) reper de potrivire/de ajustare/de reglare
adjoining position poziţie învecinată adjustable mirror oglindă laterală/reglabilă

16
adjustable multiple spindle drill machine maşină adjust the compass a stabili/a fixa direcţia acului
de găurit multiplă cu reglarea poziţiei axelor busolei
principale adjusted corectat (ca valoare); cu corecţie; reglat
adjustable pitch pas variabil/ajustabil adjusted for altitude cu corecţie de altitudine
adjustable-pitch airscrew/propeller elice cu pas adjusted for tracking reglat pentru sincronism
reglabil/variabil (în zbor) adjust an engine a regla un motor
adjustable point (autom) valoare/punct regla- adjuster (tele) regulator; dispozitiv de reglaj fin;
bil(ă)/ajustabil(ă); (inj) virgulă deplasabilă/mobilă dispozitiv de ajustare; (TH) tijă/şurub de reglaj;
adjustable potenţial system sistem generator- montor; instalator; ajustor
motor, grup Ward-Leonard adjuster boit şurub de reglare
adjustable preloading valve supapă cu sarcina adjust for wear ajustare pentru compensarea uzurii
reglabilă adjusting punere la punct//reglabil; ajustabil; de
adjustable prop stâlp de mină telescopic reglare, de ajustare
adjustable pulley roată reglabilă pentru curea adjusting clip placă de strângere; clemă reglabilă
trapezoidală adjusting collar/ring inel/colier de reglare/de
adjustable (ram) block placă de strângere pentru montare
fixarea mecanismului de deplasare a berbecului (la adjusting control reglare
şeping) adjusting ear ureche de întindere
adjustable reed spată reglabilă adjusting gauge calibru/şablon de reglare
adjustable resistance rezistenţă reglabilă; reostat adjusting key pană de reglare; cheie cu deschidere
adjustable restrictor reductor reglabil reglabilă
adjustable restrictor valve robinet de strangulare adjusting knob buton de reglare
reglabil adjusting machine maşină de netezit
adjustable ring inel de reglare/de fixare adjusting nut piuliţă de reglare/de fixare
adjustable rod tijă/bară reglabilă adjusting of the lithostone potrivire a pietrei
adjustable shutter jaluzea reglabilă litografice
adjustable spanner cheie reglabilă/universală adjusting piece (mas, met) piesă de ajustare; (petr)
adjustable speed motor motor electric cu reglare (a niplu de fixare
vitezei de rotaţie) adjusting pin (auto) ştift/cui de ajustare; (mas) ştift
adjustable spot lamp proiector suplimentar orien- de centrare
tabil pentru autovehicule adjusting plate liră; placă de îndreptare
adjustable strap hanger bridă reglabilă de suspen- adjusting regulation instrucţiune de reglare
sie adjusting roller val de reglare a registrului (în
adjustable stroke feeder alimentator cu cursă poligrafie)
variabilă adjusting screw şurub/fus filetat de reglare
adjustable ţap wrench cheie universală pentru adjusting shop atelier de ajiistare/de verificare/de
tarozi montaj
adjustable trigger-level triggering declanşare prin adjusting slide sertar de potrivire/de reglare/de
impuls cu nivel declanşator reglabil ajustare
adjustable trip dog camă reglabilă a mecanismului adjusting slider contact alunecător
de inversare automată a mişcării adjusting strip placă de reglare; piesă/fâşie de
adjustable vane paletă reglabilă (de turbină) adaos
adjustable varying-speed motor motor cu viteză adjust a lens a regla o lentilă
reglabilă în funcţie de sarcină adjustment ajustare, reglare, potrivire; compensare;
adjustable voltage control reglare de tensiune acordare; aranjare; asamblare; corectare; netezire;
adjustable voltage divider potenţiometru/divizor păsuire; punere la punct; rectificare; regularizare
de tensiune reglabil adjustment curve curbă de racordare
adjustable voltage rectifier redresor cu tensiune adjustment for definition (foto) punere la punct (a
reglabilă obiectivului); (poligr, tele) reglare a clarităţii (unei
adjustable warping cone con reglabil (adaptabil) imagini)
adjustable wrench cheie franceză/universală adjustment for length of stroke ajustare/reglare a
adjust a bearing a ajusta un cuzinet lungimii cursei
adjust by measuring a măsura, a dimensiona, a adjustment for position of stroke ajustare/reglare
ajusta cursei în raport cu piesa de prelucrat
adjust the clutch a regla ambreiajul

17
adjustment for wear ajustare/reglare pentru com- admission opening (auto) deschidere a admisiei;
pensarea uzurii (mas) orificiu de admisie
adjustment function funcţie de ajustare admission potenţial (el) tensiune de intrare; (termo)
adjustment letter scrisoare de rezolvare a reclama- presiune a aburului de admisie
ţiei; răspuns la o reclamaţie admission stroke timp/cursă de admisie
adjustment mark reper de ajustare/de punere la admission valve supapă/ventil/robinet de admisie
punct/la semn (de aspiraţie)
adjustment matching ajustaj admit a deschide admisia; a admite
adjustment of data ajustare/corectare a datelor prin admittance admitanţă (inversul impedanţei)
raportare la un şir de valori (în hidrologie) admittance bridge punte de măsură a rezistenţei
adjustment of measure stabilire a formatului (în totale
poligrafie) admittance matrix matrice de admitanţă, matrice Y
adjustment of mixture reglare a compoziţiei admix a amesteca; a adăuga
amestecului admixture contaminare; amestec(are); adăugare,
adjustment of position of brushes decalare a adaos; impuritate
periilor admixture for concrete adaos pentru beton
adjustment of regulating nut (screw) piuliţă de adobe (cstr) chirpici; (geol) argilă slabă/nisipoa-
potrivire/de ajustare/de reglare să//deluvial, aluvionar
adjustment of (repeater) gain reglaj al amplificării adoption adoptare; recepţie; recepţionare
adjustment of rolls reglare a cilindrilor (de lami- adrift în derivă (despre navă)
nor) adronol ciclohexanol
adjustment pin ştift de ajustare adsorbant; adsorbent adsorbant
adjustment plate placă/platou de îndreptare adsorbate adsorbat
adjustment range plajă/domeniu de reglaj adsorption chromatography cromatografie prin
adjustment screw şurub de ajustare/de reglare adsorbţie
adjust to neutral a regla pe punctul neutru adsorption desiccation uscare prin adsorbţie
adjust to zero reglare la zero a indicatorului adsorption plant instalaţie de adsorbţie/de dezben-
aparatului de măsurat zinare prin adsorbţie
Adkin catalyst catalizator de cupru şi crom pentru adsorption precipitation precipitare adsorbtivă
hidrogenarea acizilor graşi adsorption refining rafinare prin adsorbţie
ad man zeţar la rubrica publicitate adsorption section secţie de adsorbţie
admeasurement măsurare adsorption water apă de adsorbţie
administered price preţ impus (de producător) adsorptive precipitation precipitare adsorbtivă
administrative data processing informatică de adsorptivity putere de adsorbţie; adsorbtivitaîe
gestiune adularia adular
admirai ship navă-amiral adulterant material de umplutură, aditiv; denaturant
admiralty amiralitate adulterate a falsifica, a contraface, a denatura
admiralty anchor ancoră-amiralitate adulterated turpentine înlocuitor de terebentină
admiralty court tribunal maritim adulteration falsificare, contrafacere
admiralty law drept maritim adustion inflamabilitate, combustibilitate
admissible estimate estimaţie verosimilă ad valorem ad valorem, conform valorii; conform
admissible load per axle sarcină admisibilă per preţului declarat; conform preţului de cost
osie advance înaintare; întrecere; depăşire; avans;
admissible stress solicitare admisibilă avansare; anticipare; decalaj; penetrare; progres;
admissible transformation transformare permisă perfecţionare
admission sosire; intrare, apariţie; admisi(un)e advance adit across the formation galerie de
admission aperture fantă de admisie/de intrare înaintare perpendiculară pe zăcământ
admission cam camă a supapei de admisie advance angle unghi de avans
admission channel canal de intrare advance bore gaură înaintaşă (la perforarea rocilor)
admission gear (mas) mecanism pentru deschiderea advance borehole gaură premergătoare/de probă.
şi închiderea supapei de admisie; (min) mecanism advanced flying pilotaj de înaltă şcoală
de admisie advanced ignition avans la aprindere; aprindere
admission hopper pâlnie de alimentare prematură/timpurie
admission of fluid to turbine blades admisie a advance face front avansând de la centru spre
unui fluid la palele turbinei hotarul minei

18
advance of edgewater avansare a apei marginale (în advertisement canvasser prospector de publicitate
ind. petrolieră) advertisement column rubrică de anunţuri
advance of the face avansare a unui front de lucru advertisement rates tarif(e) de publicare a reclame-
(de ex. abataj) lor
advance of tool avansare a garniturii/a sculei; avans advertiser persoană care dă un anunţ la ziar,
al cuţitului persoană care face reclamă; revistă/ziar în care se
advance payment acont, avans publică anunţuri/reclame
advance payment guarantee garanţie de restituire a advertising publicitate, reclamă; inserare de anunţuri
avansurilor advertising appropriation alocaţie pentru scopuri
advance per attack avansare pe salt (de împuşcare) publicitare
(a unei lucrări miniere) advertising character personaj/fi gură simbolizând
advance per round avansare a unui front la împuş- marfa sau marca de fabrică
carea unui rând de găuri advertising contract tarif de anunţuri
advance per shaker move avansare a materialului advertising directory anuar de publicitate
la o cursă a unui scoc oscilant advertising fee taxă de publicitate (plătită de
advancer compensator de fază franchiser franchisorului)
advance rent taxă de contractare advertising media mijloace publicitare
advance sparkling avans la aprindere advertising operator concesionar publicitar
advance timbering susţinere provizorie în lemn advertising salesman intermediar în materie de
advance time timp de avans publicitate
advance to the raise avansare ascendentă a unei advertising schedule calendar al anunţurilor/al
lucrări miniere programelor publicitare
advance winding bobinaj/înfăşurare de comandă/de advertising sketch vinietă publicitară
avansare (a benzii de înregistrare) advice note scrisoare de avizare
advance workings înaintări în pilier intact advice of shipment aviz de încărcare
advancing front of liquid front al fazei mobile advices informaţii, ştiri (cu caracter comercial)
advancing front of the incoming tide undă de maree advisability utilitate, oportunitate
advancing longwall front lung de abataj spre advise a anunţa; a sfătui; a consulta
hotarul panoului advise charge call cerere de convorbire cu indi-
advancing mining exploatare de la centru spre carea taxei
periferia panoului adviser consultant; consilier
advancing on strike avansare pe direcţia zăcămân- advising bank bancă notificatoare
tului advisory staff departament cu funcţii consultative
advancing to the dip avansare descendentă în adze teslă, bardă//a ciopli, a fasona (cu tesla)
zăcământ adzing gauge tipar de sabotat traverse
advancing to the rise avansare de jos în sus adzing of the sleepers sabotare/burare a traverselor
advantage avantaj, profit, utilizare; câştig; beneficiu, aedicula edicul
preferinţă, superioritate aegirine egirin
advantage factor factor de iradiaţie optimă/de flux aeolian depression/hollow depresiune eoliană
advaresins răşini sintetice poliesterice aeolight lampă de avertizare (la înregistrări)
advection (geol) deplasări laterale ale maselor de aeolotropic crystal cristal anizotrop
material din manta; (meteo) advecţie aeon perioadă de timp geologic egală cu un miliard
advection fog ceaţă de advecţie de ani
advent început (al unui proces) aerate a aera, a aerisi; a ventila
adverse balance of payments balanţă de plăţi pasivă aerated cement gazbeton
adverse balance of trade balanţă comercială pasivă aerated cement/concrete block bloc de gazbeton
adverse budget buget deficitar aerated concrete beton aerat, gazbeton
adverse conditions condiţii neprielnice aerated drilling fluid fluid de foraj gazos/aerat
adverse grade înclinare inversă aerated mud noroi/fluid de foraj aerat; fluid gazos;
adverse gradient/slope pantă inversă noroi de foraj gazos
adverse wind vânt contrar/din prova aerated nappe vână aerată/de apă aerată
advertise a insera anunţuri; a face reclamă aerated plastic material plastic celular/spongios
advertisement anunţ, reclamă aerated salt bicarbonat de sodiu
aerated water apă aerată/gazoasă, sifon

19
aerial feeding alimentare/atac a(l) antenei
aerating the liquid aerare/gazeificare a fluidului de aerial feed(-point) impedance impedanţă de intrare
foraj a antenei
aeration aerisire, ventilaţie; afânare; (met) aerare a aerial ferry punte transbordoare; pod transbordor
formelor; (hidr) aerare a apei aerial field gain câştig al antenei de televiziune
aeration cell pilă/element de concentraţie cu oxigen aerial frame cadru (de antenă)
aeration drilling foraj cu aer comprimat aerial frog macaz de cale ferată suspendată
aeration filter aerofiltru (biofiltru cu aeraţie aerial height above average terrain înălţime
artificială) medie a unei antene
aerator saturator aerial lead coborâre/coadă a antenei
aerial de suprafaţă; suprateran, aerian; exterior; aerial lead-in conductor de intrare al antenei
suspendat aerial leading racord de fir aerian
aerial; antenna antenă aerial loading inductance bobină de acord/de
aerial arch traseu întregit în desenul unui profil al încărcare a antenei
părţii erodate dintr-un anticlinal aerial mapping ridicare de planuri din avion
aerial array grup/reţea/şir de antene direcţionale aerial mast/ (supporting) tower pilon/stâlp al unei
aerial bay câmp/element al unei antene antene
aerial (beam) switching comutare a lobului unei aerial matching circuit circuit de adaptare a unei
antene antene
aerial billow undă de aer, undă atmosferică aerial mosaic hartă aerofotogrammetrică
aerial bomb tiajectory traiectorie a bombei (lan- aerial network/structure sistem/reţea de antene
sate din avion) aerial noise zgomot (suflu) de antenă
aerial booster amplificator de antenă aerial photographic mapping aerofotogrammetrie,
aerial cable cablu aerian aerofotografie; cartografie aeriană
aerial cable pole stâlp pentru cabluri aeriene aerial pick-up suflu/zgomot colectat de antenă
(aerial) cableway macara-runicular (de şantier) aerial picture fotografie aeriană
aerial capacitor condensator de antenă aerial (radio) mast catarg (pilon) de antenă
aerial changeover switch comutator de antenă aerial reel tambur/troliu de antenă
aerial circuit breaker întrerupător de antenă aerial repeat dial cadru indicator al unei antene
(contra trăsnetului) rotitoare
aerial condenser (tele) condensator de antenă ; aerial ropeway teleferic; funicular
(termo) condensator termic (răcit) cu aer aerial series/shortening capacitor/condenser con-
aerial conductor conductor de contact (în tracţiu- densator în serie cu antena
nea electrică) aerial socket bucşă de antenă
aerial conduit/contact line linie aeriană de contact aerial strain efort de întindere a unei antene
(pentru troleibuze) aerial structure/network sistem/reţea de antene
aerial conveyor transportor suspendat; transportor aerial survey cartare aerofotogrammetrică/aerofoto-
cu lanţ de tracţiune suspendat grafică
aerial crossing traversare/încrucişare aeriană (a aerial-survey photograph aerofotogramă; ridicări
unor linii aeriene) aeriene
aerial cross-talk diafonie între antene aerial syntonizing means dispozitiv de acordare a
aerial curtain reţea de antene verticale antenei
aerial cut-out siguranţă pentru linii aeriene aerial system reţea aeriană
aerial damping amortizare a antenei aerial terminal bornă de antenă
aerial delivery unit recipient largabil aerial tramway funicular
aerial directivity pattern diagramă direcţională a aerial transmission line linie de alimentare/fider
unei antene a(l) unei antene
aerial downlead (cablu de) coborîre a antenei aerial trunk tub de intrare a antenei
aerial elevation pawl cârlig de ridicare a antenei aerial tuning house (hut) cabină de acordare a unei
aerial energy/power energie/putere radiată de antene
antenă aerial view vedere/fotografie aeriană
aerial extension sistem de antene aerial wire conductă/conductor aerian(ă); antenă
aerial fairing cupolă (îmbrăcăminte) a antenei exterioară
aerial feed element primar al unei antene aerify a gazeifica; a vaporiza; a carbura; a umple cu
aerial feeder linie de transport de energie electrică; aer
fider de antenă

20
AF amplifier and tuning indicator pentodă ampli-
aerobic decomposition descompunere aerobă ficatoare de audiofrecvenţă şi indicatoare de acord
aerobic retting topire aerobă (în ind. textilă) AF pentode pentodă amplificatoare de audiofrec-
aerobiosis aerobioză venţă
aeroconcrete beton spumat AFC holding range gamă de comandă/reglare
aerocraft aparat de zbor, avion, aeronavă automată a frecvenţei
aerocrete gazbeton, beton aerat AFC misalignment dezacord al reglajului automat
aerodonetics teoria zborului; planorism de frecvenţă
aerodynamic aerodinamic AFC pull-in range domeniu de antrenare a frec-
aerodynamically induced noise zgomot indus venţei; domeniu de sincronizare
(aerodinamic) de vânt affected quadratic ecuaţie pătratică completă
aerodynamic body caroserie aerodinamică affermage sistem de concesionare prin care manda-
aerodynamic centre/ center focar/punct neutru tarul preia în întregime drepturile şi obligaţiile
aerodinamic adevăratului proprietar
aerodynamic drag (on airplane) rezistenţă a affidavit afidavit, declaraţie sub prestare de jură-
aerului mânt
aerodynamic lift forţă ascensională aerodinamică affiliation to a party line conectare la o linie
aerodynamics aerodinamică comună
aerodynamic shape formă aerodinamică affinage afinare, rafinare
aerofilm aerofilm affinated sugar zahăr rafinat
aerofoil (blade) fân ventilator cu palete profilate/cu affîne (mat) afm//(ind chim, met) a afina; a rafina
palete aerodinamice affine collineation transformare proiectivă afină;
aerogenerator generator electric acţionat de o coliniaţie afină
turbină eoliană affine conic secţiune conică afină
aerogen gas amestec de aer cu vapori de benzină affinely connected space spaţiu conectat afin
aerograph aerograf; pulverizator pentru retuş affining quality grad de afinare
aero-mixture indicator aparat pentru determinarea affinition sugar zahăr rafinat
compoziţiei unui amestec affinitive afin
aeronautical ground radio station staţie terestră affinity afinitate; asemănare; înrudire; (mat) trans-
de radiogoniometrie formare afină
aeronautical map hartă aeronautică/de zbor affinity constant constantă de echilibru a reacţiei
aeronautical technique aeronautică affinor afmor; transformare liniară
aeronautics navigaţie aeriană; aeronautică aerophare affirmation afirmaţie; confirmare
radiofar affix a marca, a însemna
aerophotogrammetric survey ridicare/releveu affix the sea! a pune sigiliu
aerofotogrammetric(ă) afflux remuu; retenţie; aflux
aerophotographic map hartă aerofotogrammetrică afforestation împădurire, plantare a arborilor
aerophotographic plan plan fotogrammetrie affreight a navlosi
aerophotographic sketch asamblaj aerofotografic A fixture stâlp (în formă de) A
aeroplane aeroplan, avion afloat pe mare; pe apă; la bord; pe linia de plutire
aeroplane effect efect/interferenţă de aeroplan
aeroplane flutter interferenţă produsă de un avion afloat service serviciu la bordul navei
în mişcare afore spre prova
aeropolygonation aeropoligonaţie aerose a fortiori afortiori, cu atât mai mult; care se impune
de alamă cu necesitate
aerospace remote sensing teledetectare aerospaţială afridol hidroximercuribenzoat de sodiu
aerostat aerostat, balon aerian aerostatics aerostatică, aft pupa; la/spre/dinspre pupa
fizica gazelor în echilibru; ştiinţă a navigaţiei aeriene after la/spre pupa
aerostat stabilizer sac stabilizator after-acceleration postaccelerare
aerotopography aerotopografie after-accelerator postaccelerator (electrod)
aerotriangulation aerotriangulaţie afteradmission admisie ulterioară/după punctul
aerotyre anvelopă de avion mort superior
aeruginous coclit afterbake întărire ulterioară
aerugo cocleală aesculin esculină after-blow suflare suplimentară/ulterioară/prelungită
(într-un cuptor Bessemer)

21
after-welt sub bordură (în ind. textilă)
afterboarding fixare ulterioară (de ex. după vop- afterworking efect ulterior
sire) aftmost cel mai din pupa; la extrema pupa
afterbody pupa; ultima navă din convoi against head contrapresiune
after bow spring şpring prova against the sun de la dreapta la stânga; în sens
afterburning ardere/explozie întârziată/finală invers acelor de ceasornic
aftercastle dunetă; castel pupa agaric mineral lapte de var
aftercontraction contracţie suplimentară/remanentă agar tube eprubetă cu geloză
aftercool a subrăci; a suprarăci agate (minr) agat; (poligr) corp de literă de 5 1/2
aftercooler răcitor secundar/final puncte
aftercooling răcire a aerului după comprimarea în agate mortar mojar de agat
compresor; răcire secundară agave fibre fibră de agavă
aftercount; afterdischarge descărcare secundară; agave hemp fibre aspre de agavă
postdescărcare age (geol) eră, vârstă, epocă, perioadă; (TH) durată
after-cure postvulcanizare de funcţionare// a îmbătrâni; a matura
afterdamp gaze de explozie age-class clasă/gradaţie de vârstă (în silvicultură)
afterdeck punte pupa, puntea dunetei aged îmbătrânit; supus îmbătrânirii
after-effect (fiz) remanentă, persistenţă; (mec) age determination determinare a vârstei; datare
deformatie ulterioară; efect ulterior age distribution repartiţie după vârstă
after end capătul din spate aged viscose viscoză naturală
after-expansion expansiune/destindere reziduală age equation ecuaţie a vârstei
after-explosion explozie posterioară age gradation gradaţie de vârstă (în silvicultură)
afterfiltration filtrare de control age hardening duritate prin îmbătrânire/precipi-
afterflow curgere/deformaţie plastică (ulterioară) tare/afinare/îmbogăţire; îmbătrânire artificială
after-gases gaze care rezultă de la explozie ag(e)ing (text) maturare; aburire; (TH) îmbătrânire
aftergeneration ieşire întârziată a gazelor din ag(e)ing apparatus aparat pentru încercare la
soluţie îmbătrânire
afterglow (fiz) inerţie luminoasă; luminozitate ag(e)ing measurement determinare a vârstei; datare
remanentă; persistenţă a imaginii; fotoluminescent; ag(e)ing of cloth aburire a ţesăturii
(met) recoacere ag(e)ing of coal (met) cementare; (termo) carburare
afterglow screen ecran cu persistenţă (a lumines- internă
cenţei) ag(e)ing of meat frăgezire/maturaţie a cărnii
afterglow time durată a luminozităţii remanente ag(e)ing-oven etuvă pentru (încercare la) îmbătrâ-
afterglow tube tub cu luminozitate remanentă nire
afterhardening întărire ulterioară ag(e)ing process (met) proces de îmbătrânire/de
after(-)heat (at) căldură reziduală; (met) încălzire maturizare; (text) aburire
după sudare ag(e)ing property comportare la îmbătrânire
after image imagine persistentă/remanentă ag(e)ing resistance rezistenţă la îmbătrânire
after loading (AL) încărcat (la videocasetofoane) ag(e)ing test încercare la îmbătrânire
afternoon watch cartul 12.00-16.00 agency (mân) agenţie; (TH) acţiune; factor
afterpart secţiune pupa; parte din pupa agenda ordine de zi
after-payment plată ulterioară; plată suplimentară agent agent; mediu; substanţă; compus chimic
afterpeak pic pupa folosit ca substanţă auxiliară într-un anumit proces
afterpost etambou tehnologic; factor; mandatar (al solicitantului unui
afterproduct produs secundar brevet de invenţie)
after puise impuls imperfect/remanent agent of fusion fondant (în sudură)
after-run coadă (de la distilare) agent's contract contract de agenţie
after sails far pupa age of the beds vârstă a straielor
aftershock postşoc (cutremur care urmează unuia age of cathodes durată de lucru a catozilor
mai mare) age of concrete vârstă a betonului
after-threshold behaviour regim deasupra pragului ager vaporizator; cameră sau spaţiu pentru depozitare
aftertreatment (cstr) tratare a betonului după priză; sau maturare (in ind. textilă)
(min) respălare a cărbunelui; (TH) tratament age resister inhibitor de îmbătrânire
suplimentar, completare a tratamentului age theory teorie a vârstei (Fermi)
aftervulcanization postvulcanizare agglomerant aglomerant
afterward(s) spre pupa; în pupa

22
agglomerate aglomerat agitating truck autobetonieră
agglomerated cake material aglomerat/sinterizat agitating vane paletă/aripă amestecătoare
agglomerated flux flux ceramic agitation-froth process proces de flotaţie
agglomerating aglomerare agitation-type flotation machine maşină de flotaţie
agglomerating plant instalaţie de aglomerare cu agitare
agglomerating press presă pentru aglomerate agitation vat amestecător; vas cu agitator
agglomeration prăjire de aglomerare; aglomerare; agitator agitator, amestecător; paletă de amestecat
sinterizare agitator drive acţionare a amestecătorului
agglomeration furnace cuptor de aglomerare agitator dryer uscător cu amestecător
agglutinant aglutinant agitator pump pompă de recirculare
agglutinate a aglutina agitator with blades agitator cu braţe
agglutination aglutinare (sinterizare) aglime agrocalcar (amendament calcaros)
aggradation supraînălţare, înălţare; umplere cu Agnatha Agnate (clasă de vertebrate)
pietriş ori nisip agnin lanolină
aggravation agravare, înrăutăţire; îngreuiere agonic line agonă, curbă agonică; linie de variaţie
aggregate (cstr) pietriş, piatră concasată (agregat) zero
pentru beton; (mas, TU) agregat; (mat) mulţime; agraphitic carbon carbon agrafitic
colecţie; familie; component// a aglomera, a agree a fi de acord (cu); a conveni (asupra); a
îngrămădi; a închide în paranteze consimţi; a corespunde; a pune de acord (registre); a
aggregate batch(ing) plant instalaţie de dozare verifica (un cont)
(pentru agregate) agreeably agreabil, corespunzător; potrivit; conform
aggregate bituminizing plant instalaţie de ameste- agreed terms condiţii convenite
care a produselor pentru asfaltare agreement convenţie, act, contract, înţelegere,
aggregate chart tabelă statistică acord; concordanţă
aggregate cooling răcire a unor materiale incoerente, agribusiness activitate economică agricolă
răcire a unor agregate/aglomerate eterogene agricultura! chemistry agrochimie
aggregate demand cerere globală agricultura! implements unelte agricole
aggregate expression expresie formată din mai agricultura! lime agrocalcar (amendament calcaros)
multe rânduri agricultura! machinery maşini agricole
aggregate grading granulometrie agricultural science agronomie
aggregate momentum cantitate de mişcare sumată agricultura! tyre anvelopă de tractor
aggregate of simple events mulţime a evenimen- agriculture agricultură
telor elementare agriculturist agronom
aggregate output producţie totală/globală agrimotor tractor agricol
aggregate plant instalaţie de concasare agrometer agrometru
aggregate preparation plant instalaţie de preparare agrominimum agrominim
a agregatelor agronomist agronom
aggregate recoil recul molecular agronomy agronomie
aggregate spreading machine maşină de răspândit aground pe uscat; pus pe uscat, eşuat
agregate a hardware programming language (AHPL)
aggregate supply ofertă globală limbaj de programare evoluat AHPL (folosit
aggregate washer/ washing machine maşină de pentru reprezentarea funcţionării unui calculator
spălat agregate numeric)
aggregate weightbatcher (cstr) dozator gravimetric ahead înainte; în prova; în capul formaţiei
pentru agregate; (metr) buncăr de cântărire cu ahead of centre/ center cu unghi de degajare
basculă de precizie negativ
aggregation agregat, aglomerare, conglomerat; ahead running mers înainte; avansare
agregaţie, agregare "A" horizon orizont afânat/permeabil/cu humus
aggregative index indice sintetic Aich's metal metal Aich (60% Cu, 38,2% Zn, 1,8%
aggressive agresiv; corosiv Fe)
aggressive water apă agresivă (cu substanţe coro- aided tracking urmărire automată cu reglaj supli-
sive) mentar/corectată/semiautomată
agilite talc aids mijloace auxiliare
agilon fir texturat poliamidic aikinite aikinit
aging v. ag(e)ing

23
airborne beacon radiofar de avion
alieron eleron; aripioară; volet de torsiune airborne contamination contaminare (radioactivă)
aliment of belting defectare a covorului de cauciuc a aerului
al unei benzi airborne direction finder radiogoniometru de bord
aiming angle unghi de vizare airborne dust praf antrenat de curentul de aeraj
aiming cross cruce de vizare airborne early warning radiolocator aeropurtat de
aiming error eroare de ţintire/de focalizare a alarmă aeriană anticipată
fasciculului pe ţintă airborne gun-laying radar radiolocator de bord
aiming level nivel de vizare director de tir
aiming line linie de vizare airborne magnetometer aeromagnetometru
aiming point punct de reper airborne radioactivity radioactivitate din aer
aiming stake bară de ghidare; jalon air aer; airborne survey ridicare (topometrică) aeriană
interstiţiu// aerian// a aerisi; a ventila airborne transmitter emiţător de bord
air absorption absorbţie de aer airborne weather radar radiolocator meteorologic
air actuator butelie (acumulator) de aer comprimat de bord
air admission alimentare cu aer air box (min) tub de aeraj; dom de aer; cutie de
air-and-steam blast insuflare cu aer şi vapori vânt; (termo) cameră (cutie) de aer
air armament înarmare aeriană air brake (av) volete de aterizare, flapsuri; (mas)
airbag diafragma (de vulcanizare); furtun (de abur) frână cu aer (comprimat)/aerodinamică/pneuma-
airbag extractor dispozitiv de extras diafragma (de tică; amortizor pneumatic
vulcanizare) air brake governor regulator al frânei pneumatice
airbag inserting machine dispozitiv pentru air-brake hose furtun de alimentare al unei frâne cu
introducerea diafragmei (de vulcanizare) aer comprimat
airbag mould matriţă de vulcanizare air-brake parachute paraşută de frânare
air base bază aeriană/aeronautică air-brake system sistem de frânare pneumatică
air beacon far aerian air brattice perdea din pânză de sac (la aeraj în
airbell suflură mină)
air-binding matter liant aerian air-break circuit breaker disjunctor cu rupere/tă-
air blast suflare cu aer comprimat iere în aer
air blast breaker/switch întrerupător cu gaz/cu aer air breaker instalaţie pneumatică de abataj
comprimat/sub presiune/cu stingere în mediu air-break switch întrerupător cu aer
gazos air blast cooling răcire prin aer air brick cărămidă crudă/uscată în aer/de ventilaţie
comprimat/prin ventilaţie forţată/prin circulaţie air bridge punte de aeraj; crosing în subteran
forţată de mare viteză a aerului air brush aerograf, pulverizator pentru retuş; pistol
air blast goaf-stowing machine maşină pneumatică de vopsit
de rambleiat air brushing retuş prin pulverizare
air blasting vânt al furnalului; aer suflat air bubble băşică/bulă de aer (de gaz)
air-blasting period perioadă de suflare a aerului air bubble (in a cast piece) bulă de aer; suflură
cald air-bubble level nivelă cu bulă de aer
air-blast nozzle duză de aer air buffer amortizor pneumatic
air blast rivet forge forjă pneumatică de încălzit air burst explozie în atmosferă air caisson cheson
nituri pneumatic
air-blast transformer transformator răcit cu curent air canvas perdea de pânză groasă (la aeraj în mină)
de aer air (carbon) arc cutting tăiere cu arc electric şi aer
air-blower (mas) ventilator; suflantă; (text) suflător comprimat
de scame air carrier avion de transport air case pătură/strat de
air-blown asphalt bitum suflat; asfalt oxidat (su- aer
flat) air casing manta de aer
air-blow period perioadă de suflare a aerului cald air cataract cataractă de aer
air-boost compressor compresor auxiliar air cell (el) pilă/element cu aer şi oxigen; (mas)
airborne în aer (în suspensie); transportabil sau acumulator pneumatic
aflat în aer; aeropurtat air-cell chamber (mas) cameră de acumulare (la
airborne all-(a)round search apparatus aparat de motoare Diesel); (tele) cameră de aer (la micro-
bord cu tub panoramic; indicator panoramic; staţie foane-condensator)
de radiolocaţie panoramică

24
air core magnet magnet fără miez (cu miez de aer)
air-cell type of Diesel engine motor Diesel cu air course curent de aer
cameră de acumulare aircraft aeronavă; avion; avioane; aviaţie
air chamber (auto) cameră de aer pentru pneu; aircraft arms arme de bord
(mas) rezervor de aer/de amortizare; dom de aer; aircraft battery baterie de bord
rezervor de amortizare pentru pompe aircraft bonding legare la masă a tuturor obiectelor
air-change coefficient coeficient al schimbului de metalice ale unui avion
aer, coeficient de ventilaţie aircraft carrier navă/vas portavion
air-change rate grad/viteză a(l) schimbului de aer; aircraft effect eroare datorită antenei trenante a
ritm de împrospătare/de reînnoire/de schimbare a avionului
aerului aircraft error deviaţie la bord a compasului de
air channel (met) canal de aer (la cuptoare S.M.); navigaţie
(min) canal de aeraj air checks bule/băşici de aer air aircraft instrument aparat de bord
chest cutie de vânt aircraft-interception radar radiolocator pe sol
air chill înălbire (a fontei); călire în aer pentru interceptarea avioanelor
air chipper daltă pneumatică aircraft mar k emblemă de avion
air chuck (auto) ventil pentru camere pneumatice; aircraft motor gasoline benzină de aviaţie
(mas) mandrină acţionată cu aer comprimat; aircraft radio radiostaţie de bord
mandrină pneumatică aircraft (radio)receiver (radio)receptor de bord
air chucking prindere (a piesei) în mandrină (pentru avioane)
pneumatică aircraft radio signal station staţie de radioemisie
air circuit-breaker întrerupător cu aer pentru comunicaţii aeriene, staţie radio de bord
air circulating oven cuptor cu circulaţie de aer aircraft-reporting area distanţă de zbor; zonă de
air classifier (agr) trior de seminţe; (min) clasifi- anunţare a zborului
cator cu aer; clasor pneumatic; separator cu aer/în aircraft-safety service serviciu al siguranţei navi-
curent de aer gaţiei aeriene
air cleaner filtru/epurator de aer aircraft-salvage unit echipă de depanare a avioa-
air coal picker ciocan pneumatic de abataj air cock nelor
robinet de aer aircraft sounding aviosondaj
air coil bobină cu aer/fără miez, solenoid aircraft spotting observaţie aeriană
air column coloană de aer aircraft tail warning radar radiolocator de alarmă
air compartment cameră de ventilaţie/de aeraj montat în coada avionului
air compensator compensator pneumatic aircraft-type instrument instrument de bord
air-conditioned cu aer condiţionat air crew echipaj de avion
air-conditioner aparat de climatizare air crossing încrucişare la aerajul subteran
air-conditioning condiţionare a aerului, climatizare air cure vulcanizare cu aer cald
air-conditioning cupboard dulap de climatizare/de air-cured concrete beton întărit în aer
condiţionare a aerului air-current regulator uşă de aeraj cu fereastră
air consignment note scrisoare de transport aerian air curtain perdea de aeraj (în minerit)
air contaminanl(s) contaminanţi, agenţi de conta- air cushion (met) pernă pneumatică; (min) per-
minare a aerului; impurităţi ale aerului nă/saltea/tampon de aer
air control comandă pneumatică air cushioning suspensie pneumatică
air-control gate vană de reglare a debitului de aer air damper (mas) amortizor pneumatic; (TH)
air conveyor instalaţie pneumatică de transport, amortizor cu aer; clapetă de aer; robinet cu sertar
transportor pneumatic air-cooled pentru aer
răcit cu aer air damping amortizare pneumatică; umezire a
air-cooled intercooler răcitor intermediar de aer aerului
air-cooled reactor reactor cu răcire cu aer air density densitate a aerului
air-cooled steel oţel călit în aer air depolarized cell pilă cu depolarizant de aer
air cooler (ind chim) răcitor/refrigerent cu aer; air discharge pipe conductă de aerisire
(termo) răcitor de aer air dispenser coloană de aer; post pentru distribuirea
air cooling răcire a aerului; răcire cu aer aerului comprimat
air-core cable cablu cu miez de aer air-distributing main conductă principală de aer
air core(d) cu miez de aer; fără miez de fier; răcit cu air door uşă de aeraj
aer air dose doză de aer

25
airdox metodă de rupere (dislocare) a cărbunelui air feed debit de aer; alimentare cu aer
prin aer comprimat la înaltă presiune air-feed drill perforator pneumatic
airdox blaster dispozitiv de împuşcare cu aer air-feed jet motor cu reacţie
comprimat la înaltă presiune (la cărbuni) air-feed motor motor pneumatic
air drain canal de aer/de ventilaţie; răsuflătoare; airfield aerodrom
tirant de aer airfield surface movement indicator radiolocator
air drain pet cock robinet pentru evacuarea aerului de control al aerodromului
air draught tiraj de aer; vână de aer air filer aparat de pilit acţionat cu aer comprimat;
air-draught cooler răcitor prin curent de aer pilă pneumatică
air-dried brick cărămidă nearsă (chirpici) air-filled ionization chamber cameră de ionizare
air-dried coal cărbune uscat la aer (umplută) cu aer
air-dried meat carne zvântată air flap clapetă de şoc
air-dried wood lemn uscat în aer liber air fleet flotă aeriană
air drifter perforator pneumatic de coloană air-floated powder praf în suspensie
air drill perforator/burghiu cu aer comprimat, air flotation flotaţie pneumatică
maşină pneumatică de găurit air flow curent de aer; aer suflat
air-drilling foraj cu aer comprimat air-flow drying machine maşină de uscat cu
air drive acţionare pneumatică; împingere cu aer; circulaţie de aer (în ind. textilă)
spălare cu aer air-flow meter contor de aer
air-driven cu comandă pneumatică air flue canal (conductă) de aer
air drum rezervor/colector de aer air-foamed rubber cauciuc celular/spongios
air-dry uscat la aer// a usca la aer air fog(ging) voal de aer (la developare)
air-drying apparatus uscător cu aer airfoil aripă (de avion)
air-drying film peliculă cu uscare la aer air force (av, mii) aviaţie militară; (fiz) forţă
air-drying of fish uscare la aer a peştelui aerodinamică
air duet canal/conductă/burlan de aer(aj), aducţie de air force command comandament al forţelor
aer aeriene
air duet (of a core) canal de ventilaţie (al unui miez air for combustion aer pentru întreţinerea arderii
magnetic) air forging hammer ciocan pneumatic
air duster dispozitiv pentru îndepărtarea prafului şi air fractionation fracţionare/distilare fracţionată a
a aşchiilor prin suflare cu aer comprimat aerului
air eddy vârtej de aer air-free fără aer; cu vid; rarefiat
air ejector ejector de aer air-friction damping amortizare cu aer (la instru-
air ejector fân ventilator mente de măsurat)
air elutriation clasare/separare în curent de aer air-fuel mixture amestec de aer şi combustibil
air ends ferestre de aerisire air-fuel ratio dozaj al amestecului; raport de
air engine compresor; motor termic amestec (în combustie)
air-entrained concrete beton poros air furnace cuptor cu flacără reflectată/cu tiraj
air entraining agent plastifiant antrenant de aer natural/cu reverberaţie
(bule) air ga p întrefier; distanţă de străpungere la sudare;
air entrainment antrenare a aerului (de către apă) interval de aer; distanţa dintre electrozi; distanţă
air-equilibrium distillation distilare atmosferică în disruptivă
echilibru air-gap lightning arrester eclator cu coarne
air equivalent echivalent în aer// de valoare echiva- air-gap transformer transformator cu miez de fier
lentă cu a aerului; echivalent/egal cu aerul divizat/cu întrefier
air-equivalent ionization chamber cameră de air gas gaz aerian
ionizare cu perete de aer, cameră de ionizre air-gas producer generator de gaz aerian
echivalentă cu aer air gate (met) răsuflătoare; (min) galerie de aeri-
air escape răsuflare/scăpare de aer sire/de aeraj
air-escape valve ventuză air gauge manometru
air exfiltration scăpare/exfiltrare de aer, fugă a air gun (geol) sursă de energie folosită în seismica
aerului din interiorul unei incinte (presurizate) spre marină; (mii) armă pneumatică; (TH) pulverizator
exterior air hammer ciocan pneumatic
air exhaust eşapament/evacuare a(l) aerului air hammer drill ciocan perforator cu aer comprimat
air exhaustor aspirator de aer

26
air handling/treatment tratare a aerului air-level galerie de aeraj
air hardening (chim) întărire la aer; (met) autocă- airlift (mas) transportor pneumatic; (min) pompare
lire, călire în aer a apei prin presiunea aerului comprimat; (petr)
air-hardening steel oţel călibil/călit în aer erupţie artificială cu aer, aerlift
air head galerie de aeraj airlift pump pompă de evacuare a apelor cu ajutorul
air heater recuperator/cauper/preîncălzitor de aer aerului comprimat; pompă mamut
air heating încălzire cu aer cald airlike echivalent cu aer
air hoist troliu/ascensor/elevator pneumatic air-line (av) linie aeriană; (min) conductă de aer
air holder rezervor pentru aer comprimat air hole comprimat; conductă de aerisire/ventilaţie
(av, meteo) gol de aer; (TH) orificiu/gură de air-line distance distanţă în linie dreaptă
ventilare; gaură de răsuflare; incluziune de gaze, air-liner aeronavă; avion de linie/de pasageri
sufluri air lines linii (spectrale) ale aerului
air horn claxon pneumatic air-line system reţea de linii aeriene
air hose (hidr) pungă de aer; (min) fijrtun pentru aer air-liquid ratio raport/proporţie aer-lichid
air humidity umiditate a aerului air lock (av) pungă de aer; (hidr) sas (la cheson cu
air-hydraulic hidropneumatic aer comprimat); (mas) labirint de vid; închiză-
air hydraulic jack cric cu comandă pneumo-hi- tor/obturator de aer; (min) dig de aeraj; ecluză
draulică pneumatică; (tele) închidere pneumatică
air industry industrie aeronautică air-lock door uşă a unei ecluze pneumatice
airing aerisire; aeraj air-locked cu închidere ermetică, ermetic; imper-
airing filter aerofiltru (biofiltru cu aeraţie artifi- meabil pentru aer
cială) air locks bule/băşici (de aer)
air ingress admisie a aerului air locomotive locomotivă cu aer comprimat
air injection (met) insuflare/suflare a aerului; (petr) air inail poştă aeriană
injectare de aer air-mail paper hârtie pentru poştă aeriană
air inlet intrare/admisie a aerului; gură/orificiu de air main conductă principală/magistrală de aer
intrare a aerului; priză de aer air(-)man (av) aviator; (min) muncitor la serviciul
air input debit de aer la admisie; alimentare cu aer de aeraj al minei, supraveghetor al ventilaţiei
air-insulated izolat cu aer air-mass masă de aer (în meteorologie)
air insulation izolare cu aer air mechanic mecanic de bord
air intake tub/ştuţ de aspiraţie a aerului; priză de aer air meter contor de aer
air intake heater preîncălzitor de aer la admisie (în air moistener umezitor de aer
carburator) air moisture umiditate/umezeală a aerului
air ionization ionizare a aerului air monitor monitor pentru aer
air ionization chamber cameră de ionizare cu aer air mortar mortar care se întăreşte la aer
air-jarring machine vibrator pneumatic air motor motor pneumatic
air-jarring moulding machine maşină de format air-motor powered cu acţionare pneumatică
cu vibrator pneumatic air-mud ratio raport/proporţie aer-noroi de foraj
air jet ajutaj/jiclor de aer; vână de aer air nozzle ajutaj; difuzor; duză; jiclor
air jig maşină de zeţaj pneumatică (fără piston) air-oil oleopneumatic
air jolter (in moulding) vibrator pneumatic pentru airometer aerometru, contor de aer
forme de turnare air-operated cu comandă pneumatică; pneumatic
air lancing curăţire cu aer comprimat air-operated drill perforator pneumatic
airlay drying machine maşină de uscat cu aer cald
şi recirculare a aerului (în ind. textilă) air-operated drive comandă/acţionare pneumatică
air layer strat de aer air-operated measuring and loading pocket siloz-
air leakage pierdere de aer; răsuflare dozator acţionat pneumatic
air leg împingător pneumatic pentru perforator; cric air-operated power cylinder servomotor cu cilindru
pneumatic pneumatic
air leg mounted machine perforator montat pe air-operated ram berbec al ciocanului pneumatic
împingător pneumatic air-operated tripod drill perforator greu pe trepied
air-leg rock drill perforator cu împingător pneu- acţionat pneumatic
matic air-outlet conduit canal (conductă) de aerisire/de
airless fără aer(aj) airless end lucrare minieră aerare
în fund de sac air output debit de aer evacuat

27
air oven etuvă cu aer cald; cuptor de uscare; air pulsated jig maşină de zeţaj cu impulsii pneu-
calorifer matice
air-over hydraulic brake frână hidraulică cu air purifier epurator de aer
servomotor pneumatic air quenching călire în aer
air oxidation oxidare cu oxigenul atmosferic air radiometric prospecting prospecţiune de
air pass cale de aeraj minereuri radioactive din avion
air passage conductă de aer/de aerisire air-raid atac aerian
air path canal aerian/de ventilaţie air-raid defence/protection apărare antiaeriană
air-permeability of leather permeabilitate a pieii la air-raid precautions apărare pasivă
aer air-raid warning service servicu de alarmă anti-
air photogrammetry fotogrammetrie aeriană, aero- aeriană
fotogrammetrie air rammer bătător pneumatic (pentru îndesat
air photographical survey ridicare aero-topogra- amestecul de formare)
fică air receiver rezervor/recipient de aer (comprimat)
air photograph(y) fotografie aeriană air-refining process proces de convertizor Besse-
air phototopography aerofototopografie mer
air pick ciocan pneumatic air regulator fereastră în uşa de aeraj
air pillow pernă pneumatică/de aer air-release valve supapă/ventil de aerisire
air pipe (mas) conductă de aer/de ventilaţie; (TH) air (relief) cock ventil de aerisire
furtun de aer air required necesar de aer
air pit puţ de aeraj air-resistant rezistent/impermeabil la aer
air-placed concrete beton torcretat air-retention capacity impermeabilitate la aer
air-placing machine pistol de torcretare air return-way cale de ieşire a curentului de aeraj
(air)plane avion air riveter maşină de nituit pneumatică
airplane instruments instrumente de aviaţie air route drum aerian; rută de zbor
airplane manoeuvrability maniabilitate a avionului air saddle traseu întregit în desenul unui profil al
airplane picture fotografie aeriană părţii erodate a unei cute
airplane-radio equipment/apparatus radiostaţie air sand blower aparat/dispozitiv de sablat
de bord air saturator umezitor de aer
air pocket (av) gol de aer; (fiz, geol) bulă/incluziune airscape fotografie aeriană
de aer air scoop ştuţ de aspiraţie a aerului; priză de aer
air pollution poluare/impurificare a aerului airscrew elice
airport (av) aeroport; (met) canal de aer (la cup- airscrew brake elice de frânare
toare) air scrubber scrubber/epurator de aer
airport beacon baliză luminoasă/radiofar de aero- air seal închidere ermetică
port air-sealed ermetic; etanş la aer
airport building aerogara air seasoning aducere la umiditatea mediului
airport danger (hazard) beacon radiofar de pericol înconjurător; uscare în aer
(avertisment) al aeroportului; radiofar de aeroport air separator separator pneumatic cu aer
ce interzice aterizarea air shadow umbră aerodinamică
airport lighting semnalizare optică a aeroportului air shaft canal de aeraj/de aerisire/de ventilare; puţ
air position indicator radiolocator integrator de de aerisire/de aeraj; coş de aeraj; burlan de aerisire
poziţie; aparat indicator de poziţie airship dirijabil
air-powdered coal mixture amestec aer-cărbune air shower jerbă atmosferică (în fizica atomică)
pulverizat air shrinkage contracţie la aer
air-powered cu comandă pneumatică air silencer amortizor de zgomot la admisia aerului
air press presă pneumatică airslide rigolă pneumatică; supapă pneumatică
air pressure presiune atmosferică air sluice obturator de aer
air-pressure circuit breaker disjunctor cu aer air-sluice valve robinet cu sertar pentru aer
comprimat airslusher troliu pneumatic al screperului
air-pressure duet conductă de aer comprimat air sniffler supapă de purjare
air-pressure gauge manometru (pentru aer) air-space cable cablu cu izolaţie de aer
air-pressure switch întrerupător pneumatic air-spaced coax cablu coaxial cu spaţiu de aer
air-pressure tank recipient de presiune; autoclavă air space in grate gol pentru pătrunderea aerului
air-proof etanş (la aer); (închis) ermetic air spade ciocan-sapă pneumatic

28
air sparger distribuitor de aer air treatment/handling tratare a aerului
air split ramificaţie de aeraj air trowel mala pneumatică; mistrie pneumatică
air spring arc pneumatic air tube (TH) tub/conductă/burlan de aeraj/ de
air squeezer maşină de format pneumatică aerisire/ de ventilaţie; (auto) cameră pneumatică/de
air-squeezing core machine maşină pneumatică anvelopă
pentru miezuri air-tube radiator răcitor tubular de aer
air stack difuzorul de la gura unui ventilator air turbine turbină pneumatică/cu aer comprimat
air station aeroport; aerogara air turn-over mo(u)lding machine maşină pneu-
air-steam mixture amestec de aer cu abur matică rotativă pentru formare
air steering control servo-comandă de direcţie air twirl vârtej de aer
air strainer filtru de aer air tyre/tire anvelopă
air strangler bobină de şoc cu miez de aer air uptake aducţie de aer
air st rea m curent de aer air valve supapă pneumatică; ventil/supapă de aer;
air-stream atomization pulverizare pneumatică robinet cu sertar pentru aer; obturator de aer
air sucker aspirator air-valve tube valvă a camerei de aer
air suction sorb; ventuză air-vane paletă de aer (de ex. la ventilator)
air-suction inlet orificiu pentru aspirarea aerului air-vent orificiu de scăpare a aerului; ventuză;
air supply alimentare cu aer; debit de aer; producere ventil de aerisire
a aerului comprimat air vessel rezervor/colector de aer
air survey ridicare aerotopografică; topografie air-wall perete de aer
aeriană air-wall ionization chamber cameră de ionizare cu
air survey photograph aerofotogramă perete de aer
air suspension suspensie pneumatică air-water cooling răcire mixtă cu aer şi apă
air swirl vârtej de aer atmosferic airway (av) rută/linie aeriană; (min) galerie/canal de
air terminal (av) aerogara terminus/centrală; (el) aeraj
partea superioară a unui paratrăsnet airway beacon radiofar pentru navigaţie aeriană
air thermometer termometru pentru aer airway cross-section secţiune transversală a unei
air throttle clapetă de aer galerii de aeraj
air-tight (închis) ermetic; etanş (la aer) airway map hartă de zbor
air tightness etanşeitate (la aer) airways company societate de transporturi aeriene
air-tight packing garnitură de etanşare airways intersection intersecţie a două galerii de
air-tight partition despărţitură etanşă; dig etanş aeraj
air-tight seal închidere ermetică air winch troliu pneumatic
air time timp de emisie (al unui radioemiţător) airworthiness navigabilitate; capacitate/pregătire de
air tint culoare de revenire (la metale) zbor
air-tired tractoloader autoîncărcător cu cupă pe airworthy capabil de zbor
pneuri Airy's equation ecuaţia diferenţială a lui Airy
air-to-air homing autoghidare aer-aer air zero locator aparat pentru localizarea centrului
air-to-air laser ranging telemetrie cu laser de tip aer- exploziei unei bombe atomice în atmosferă
aer aisle (arh) aripă de clădire; naos, navă; (cstr)
air-to-ground data transmitter radioemiţător de date interval de trecere, culoar
aer-sol ajar pe jumătate deschis, întredeschis
air-to-ground television installation instalaţie de ajour fabric ţesătură ajur
televiziune bord-sol aktivin cloramină-T
air tool sculă/unealtă pneumatică alabamine astatiniu
air-to-surface vessel radiolocator aeropurtat pentru alabaster alabastru
detectarea obiectelor de pe suprafaţa mării alabaster gypsum gips alabastru
air tower coloană de aer; post pentru distribuirea alacet acetat de aluminiu
aerului comprimat alactacid fără acizi lactici
air traffic control dirijare şi coordonare a traficului alamides amide alifatice ale acizilor graşi superiori
aerian alamines amine alifatice ale acizilor graşi superiori
(air) trajectory cale ferată aeriană/suspendată alarm alarmă; avertizor// a alarma
air trammer locomotivă de manevră cu aer com- aiarm automatic transmitter avertizor automat
primat alarm fuse siguranţă fuzibilă cu semnalizare
air-travel ticket bilet de avion alarm gauge manometru semnalizator

29
aleurite aleurit
alarm horn hupă de semnalizare acustică aleurolitealeurolit
alarm lamp lampă de semnalizare/de apel Alford loop aerial/antenna cadru Alford/Gouriaud
alarm relay of grid potenţial releu de semnaliza- algae alge (marine)
re/de control al potenţialului de grilă algaecide substanţă care inhibă creşterea algelor,
alarm signal semnal de alarmă/de avertizare algecid
alarm thermometer termometru semnalizator algebraic adjunct/complement complement alge-
alaskit alaskit (rocă plutonică) bric, cofactor
albata argint-nichel (primar) algebraic error-correcting code cod algebric
albedo albedo, coeficient de reflexie autocorector
albedometer albedometru algebra of propositions calcul prepoziţional
albite albit (feldspat sodic) alginate coating gelificare; încorporare în gel
albocarbon naftalină alginic fibres fibre alginice/alginat
albomycin albomicină algol colorant algol
albronze bronz cu aluminiu algol blue albastru algol
albumin albumină algorism sistem de numeraţie cu baza 10 (arab)
albumin copying copiere cu albumină algorithm algoritm, succesiune de operaţii, ansam-
albuminometer albuminometru blu de reguli şi operatori
alburnum alburn algorithm complexity theory teoria complexităţii
alcalescence alcalinitate algoritmilor (cadrul matematic al studierii algorit-
alchemy alchimie milor)
alchlor clorură de aluminiu algorithm equivalence echivalenţă de algoritmi
alclad alclad algorithm for comparing signed numbers algoritm
alco (Al-Cu) cupal (bimetal Al-Cu) pentru compararea numerelor cu semn
alcogas amestec de alcool cu benzină (combustibil) algorithm for pattern recognition algoritm pentru
alcogel alcoolgel recunoaşterea semnelor
alcohol alcool algorithm for shifting binary numbers algoritm
alcoholate alcoolat pentru deplasarea numerelor binare cu semn
alcoholate of plants extracţie alcoolică din plante algorithmic compiler traductor de limbaj algoritmic
alcohol beverages băuturi alcoolice (ALGOL)
alcohol exchange alcooliza algorithmic function funcţie algoritmică (pentru
alcoholic ammonia soluţie alcoolică a amoniacului care există un algoritm)
alcoholic extraction extracţie cu alcool algorithmic language (ALGOL) limbaj de progra-
alcoholic potash potasă alcoolică mare ALGOL • (de nivel înalt), limbaj algorit-
alcohol lamp lampă de spirt mic/pentru exprimarea algoritmilor
alcohol of crystallization alcool de cristalizare algraphy algrafie, tipar pe aluminiu
alcoholometer alcoolmetru alias rezultate ale experimentelor care nu prezintă
alcohol thermometer termometru cu alcool . interes pentru ipoteza verificată
alcoholysis alcooliza alicyclic series serie aliciclică
alcove alcov; firidă, nişă alidad(e) alidadă
aldamine aldehidă-amoniac alidad(e) circle cerc alidad
aldehyde aldehidă alien străin; disjunct
aldehyde condensation condensare aldolică alienate a înstrăina
aldehyde resin răşină aldehidică alight a descinde
aldehyde tannage tăbăcire cu aldehide alighting aterizare; amerizare
aldehydic hydrogen hidrogenul grupei aldehidice alighting gear tren de aterizare
Aldis lamp proiector pentru semnale Morse alight on something a da peste, a descoperi din
aldoform formaldehidă, aldehidă formică întâmplare (soluţia unei probleme)
aldol resin răşină aldolică align, aline a alinia; a aşeza pe aceeaşi linie/dreaptă;
aldonic acids acizi aldonici a centra; a linia
aldrin aldrin (insecticid) aligned-grid tube/valve tub cu focalizarea/gruparea
aleatory întâmplător, aleatoriu, stocastic, care de- electronilor
pinde de un eveniment ulterior nesigur aligned nuclei (pi.) nuclee aliniate
alee sub vânt, în bordul de sub vânt, la adăpost aligner aliniator (în modulaţia cu impulsuri codifi-
alembic alambic cate)
aleph alef (prima literă a alfabetului ebraic)

30
alkali damage degradare alcalină
aligning bar ştift pentru asigurarea coaxialităţii; alkali earths pământuri alcaline
dorn de centrare alkali fastness rezistenţă la alcalii
aligning capacitor/condenser condensator ver- alkali liquor soluţie alcalină
nier/de acordare fină alkali lye soluţie/leşie alcalină
aligning interaction interacţiune coaxială alkali-metal photoemissive cell celulă fotoelectrică
aligning reamer alezor lung pentru prelucrarea cu metal alcalin
concomitentă a două găuri coaxiale alkalimeter alcalimetru
alignment, alinement (TH) jalonare; regularizare; alkalimetry alcalimetrie
rectificare; aliniere; centrare; etalonare; echili- alkaline alcalin, leşietic; (text) alcalin
brare; acordare; reverificare; îndreptare; orientare; alkaline air amoniac (gazos)
direcţie; egalizare; nivelare; înşiruire; trasare; (inf) alkaline cleaning degresare alcalină
aşezare a datelor în memorie în funcţie de alkaline-earth alcalino-pământos
lungime; aliniere a două numere binare alkaline manganese dry cell pilă alcalină uscată cu
alignment bearing orientare a aliniamentului mangan
alignment chart proiecţie orizontală; nomogramă; alkaline saponification saponificare cu alcalii
tabelă statistică cu mai multe intrări; abacă; grafic alkali neutralization number indice/cifră de
alignment diagram abacă saponificare
alignment error eroare de reglare alkaline wash spălare cu alcalii; soluţie pentru
alignment function character caracter de subdivi- spălare alcalină
zare a unui program alkalinization alcalinizare alkali-proof rezistent la
alignment nomogram nomogramă reticulară acţiunea alcaliilor
alignment of tuned circuits aliniere a circuitelor alkali purification purificare cu alcalii
acordate alkali-reactive aggregate agregat atacabil de către
alignment of type linie a literei; aliniere alcalii
alignment stake tijă de ghidare; miră alkali reclaim regenerare cu alcalii
align reaming alezare concomitentă a unei serii de alkali resistance rezistenţă la alcalii
găuri coaxiale la piese de îmbinat alkali salt sare alcalină
alimony alimentare, plată făcută în cadrul unei alkali solubility number indice de solubilitate în
obligaţii de a alimenta permanent un cont alcalii
aliphatic alifatic alkali test probă natron
aliphatic compound compus alifatic alkali tyre reclaim (cauciuc) regenerat cu alcalii
aliphatic hydrocarbons hidrocarburi alifatice alkali-washing test probă de leşie
aliphatic series serie alifatică/grasă alkali waste deşeuri de la fabricarea sodei
aliquant numere prime între ele; alicuantă alkalization alcalinizare
aliquation licuaţie; stratificare alkalize a alcaliniza
aliquot part parte alicotă, divizor, submultiplu alkaloid alcaloid
alist canarisit, înclinat transversal (despre navă) alkamine aminoalcool
alit alit (silicat tricalcic) alkanes alcani
aliting alitare, calorizare (în metalurgie) alkanols alcanoli
alive (el) încărcat; în funcţiune; sub curent; (nav) în alkathene alkathene (material plastic polietilenic)
grandee alkene link(age) legătură alchenică
alizarin(e) blue albastru de alizarină alkenes alchene
alizarin(e) bordeaux alizarină bordo alkoxide alcoolat
alizarin(e) brown maro de alizarină alkoxyl alcooxil
alizarin(e) dyestuffs coloranţi de alizarină alkydals alchidali; răşini alchidice
alizarin(e) oil (ind chim) ulei vegetal sulfonat; (text) alkyd resin răşină alchidică alkyl alchil
ulei sulfatat/de roşu turcesc /de alizarină alkyl aromatics hidrocarburi aromatice alchilate
alizarin(e) red roşu de alizarină alkylate alchilat
alizarin(e) yellow galben de alizarină alkylating agent agent de alchilare
alkalescency alcalinitate alkylation alchilare
alkali bază, alcaliu, substanţă alcalină alkyl derivatives derivaţi alchilici
alkali ag(e)ing maturare cu alcalii alkylene alchenă
alkali aggregate reaction reacţie generală bazică alkyl halide halogenură de alchil
alkali blue albastru alcalin
alkalicellulose alcaliceluloză

31
alkyl hydrosulphate acid alchilsulfuric all-in-one indisolubil, inseparabil
alkyl hydrosulphide mercaptan all-insulated switch întrerupător izolat/acoperit cu
alkyl oxide eter dialchilic izolant
alkyl residue grupare alchilică, alchil all-in tariff tarif universal/unitar/unic de contor
alkyl ţin alchil-staniu all in the wind cu vânt strâns; cu vânt din sectorul
alkynes hidrocarburi acetilenice, alchine prova
alky plant instalaţie de alchilare all-level sample probă medie
all-angle milling head cap de frezat înclinabil all-mains receiver radioreceptor universal
all approach action acţiune de angrenare numai pe all-metal în întegime de metal
segmentul de intrare în angrenare all-metal body caroserie complet metalică
all-around diode input circuit circuit de intrare all-metal reed spată metalică (în ind.textilă)
alcătuit numai din diode all-metal tube base soclu de sticlă pentru tuburi
allay the dust a reduce conţinutul de praf al aerului electronice complet metalice/ de oţel
all-cast monolit all-channel decoder decodificator allobar alobar; domeniu de măsură a presiunii
pentru mai multe canale atmosferice
all clear aft or forward liberă pupa sau prova allocate a aloca
all-clear signal încetare a alarmei ailocation alocare, afectare, repartizare, repartiţie,
all-clear signal light lumină de semnalizare pentru distribuţie
start allocation/allotment of frequencies alocare/atri-
all-core computer calculator realizat integral pe buire a frecvenţelor
bază de miezuri magnetice ailocation of funds alocare a fondurilor
all-cotton bumbac 100%, bumbac pur allochromatic alocromatic
all-dry portable set aparat de radio portabil cu allochromy alocromie
baterii uscate allochthonous alohton
all-electric colliery mină de cărbuni complet alloclasite aloclaz
electrificată allogene; allothigene alogen
all-electric receiver receptor alimentat de la reţea allogyric birefringence birefringenţă alogirică
all-electronic code converter convertor de cod alloisomerism aloizomerie
complet electronic allomerism alomerism
allelomorph substanţă alelomorfă allomorphism alomorfism
allelotropism izomerie de echilibru; alelotropie alionge alonjă, adaos la titlurile de credit pentru
alley alee menţiuni suplimentare privind girarea
alley-way alivei; coridor de trecere (la o navă) alloprene alopren, cauciuc clorurat
all-flotation concentrare a minereurilor numai prin all-or-none law/response lege/răspuns „tot sau
flotaţie nimic"
all-flotation process preparare pe calea flotaţiei all-or-nothing piece resort de agăţare a dispoziti-
integrale vului ciocănelului (în orologerie)
all-four moorings staţionare la patru corpuri moarte all-or-nothing relay releu „tot sau nimic"
all-glass tube tub complet din sticlă allot a repartiza; a distribui
all-gone molat peste tot (parâmele de legare) allot a junction a asigna o linie de legătură/un
all hands tot echipajul circuit de joncţiune
all hands on deck manevră cu întreg echipajul allotment parcelă; repartiţie, repartizare; distribuire;
allied rocks roci legate genetic contingent; lot; lotisare
alligation malaxare; amestecare; aliere allotment of funds alocare de fonduri
alligator concasor cu fălci allotment of shares atribuire a acţiunilor
alligator clip clamă-crocodil allotriomorphic alotriomorf
alligator grab (petr) gură de prindere; pisică; (TH) allotriomorphic crystal cristalit
cleşte-aligator allotropic alotrop
alligator leather/skin piele de aligator allotropic change schimbare (transformare) alo-
alligator shears foarfece cu pârghii tropă
alligator squeezer presă-aligator allotropy alotropie
alligator-type bonnet capotă a motorului, care se allotted means mijloace alocate
ridică în faţă allotter alocator, repartitor (telefonic); distribuitor
alligator wrench cheie pentru ţevi de tip aligator de apeluri; distribuitor de trafic
allowable admisibil, permis; presupus

32
all-pass network reţea compensatoare de fa-
allowable bearing pressure presiune admisibilă ză/„trece tot"
allowable coordinates coordonate admisibile all purpose universal
allowable defects toleranţă de rebuturi (în selecţie) all-purpose adhesive adeziv universal
allowable error eroare admisibilă all-purpose computer calculator universal
allowable fire damp metan în proporţii all-purpose excavator excavator universal
nepericuloase all-purpose gasoline benzină universală
allowable load sarcină admisibilă all-purpose meter aparat de măsurat universal,
allowable rock pressure presiune admisibilă a multimetru
rocilor all-purpose shovel-crane excavator universal
allowable size dimensiune admisă/tolerată all the rage (a fi) ultimul răcnet/strigăt (al modei)
allowable stress solicitare/tensiune admisibilă all-rag paper hârtie din deşeuri textile
allowable transformation transformare permisă all-ready signal light lumină de semnalizare pentru
allowable variation toleranţă/variaţie admisibilă start
allowance bonificaţie; toleranţă; alocaţie; admitere; all recess action acţiune de angrenare numai pe
permisiune; încuviinţare; rabat porţiunea de ieşire din angrenare
allowance for depreciation rezervă pentru amorti- all-relay selector preselector universal cu relee
zare (a costului fondurilor fixe) all-risk insurance asigurare contra tuturor riscurilor
allowance for shrinkage by drying (in seasoning) all-round crane macara turnantă/pivotantă
adaos pentru contracţie la uscare all-round lantern felinar cu sector de 360
allowance of charge reducere de taxă all-round light lumină vizibilă pe întreg orizontul
allowed increment creştere permisă (a unei mărimi all-rubber article articol fabricat numai din cau-
variabile) ciuc; articol de cauciuc fără inserţii
allowed line linie permisă all-rubber scraps deşeuri de cauciuc fără inserţii
allowed orbit orbită permisă (în fizica atomică) textile
allowed time timp normat all-silk mătase naturală/pură 100%
allowed transition tranziţie permisă all-sponge cushion pernă numai din burete
alloxan mezoxaliluree; aloxan all-sponge rubber upholstery tapiţerie completă
alloy (met) aliaj (dur) (de metal); (poligr) aliaj din burete de cauciuc all-steel în întregime de oţel
tipografic// a alia all-steel construction construcţie integral metalică
alloyage aliaj pentru monezi all transistor(ized) complet tranzistorizat
alloy bit tăiş de sfredel din oţel aliat all-trunks-busy register contor de trafic/de ocu-
alloy cladding strat de placare din aliaj paţie totală
alloy-diffused transistor tranzistor cu aliaj difuzat alluvial aluvial, aluvionar
alloy diode diodă aliată/cu germaniu şi indiu alluvial cone/fan con aluvionar/de dejecţie
alloyed aliat alluvial deposits depozit (teren) aluvionar
alloy(ed) thermit termit special (cu adaosuri de alluvial land teren/sol aluvionar
aliere) alluvial plain câmpie aluvionară; luncă
alloyed transistor tranzistor aliat (ex. germaniu- alluvial river râu cu albia pe aluviuni
indiu) alluvial sand nisip aluvionar
alloy engineering steel oţel aliat de construcţie alluvial soil sol aluvionar
alloying aliere alluvial valley vale aluvionară
a!loying addition adaos de aliere alluviation aluvionare; depunere de aluviuni
alloying constituent element/component de aliere alluvion; alluvium aluviu, aluviune; formaţie
alloying metal metal de aliere aluvială
alloying property capacitate de aliere all-veneer complet furniruit; lustruit
alloy junction silicon diode diodă cu siliciu şi all-wave receiver receptor pentru toate lungimile de
joncţiune aliată undă
alloy metal metal aliat all-weather road drum pentru circulaţie pe orice
alloy plate strat protector format dintr-un aliaj vreme
alloy steel oţel aliat all-welded în întregime sudat
alloy-steel castings piese turnate din oţel aliat all-welded frame cadru sudat (în întregime)
alloy tool steel oţel aliat de scule all-weld metal specimen test epruvetă prelevată din
all-pass amplifier amplificator trece-tot sudura pură
all-pass-filter filtru de bază

33
alphabetic(al) string lanţ de caractere alfabetice
all-wheel drive acţionare pe toate roţile alphabetic duplicating punch perforator de dupli-
all-wheel drive tractor tractor cu toate roţile care/de copiere alfabetică
motrice alphabetic interpreter interpret alfabetic (pentru
all-wheel drive vehicle automobil cu toate roţile cartele perforate)
motrice/cu două diferenţiale; automobil pentru alphabetic print control comandă a scrierii
teren variat alfabetice
all-wheel steer(ing) comandă de direcţie pe toate alphabetic printing punch perforator alfabetic cu
roţile supraimprimare
all wing aripă zburătoare alpha branch ramificare/ramură alfa
„all-wing" aeroplane/airplane avion fără coadă; alpha burst detector detector de explozie alfa
(avion tip) aripă zburătoare; avion tip „numai alpha-cellulose celuloză alfa
aripă" alpha-chamber cameră/contor alfa
all wool de/din lână pură alpha-change emisiune (de particule) alfa
all-wool rag zdrenţe/deşeu din lână pură alpha-counter contor de raze alfa; contor (de
allyl alil particule) alfa
allylene propină, metil-acetilenă alpha-counter tube contor de particule/ cameră alfa
allylene halide halogenură de alilenă alpha decay dezintegrare alfa
allylene oxide eter dipropargilic alpha disintegration energy energie de dezinte-
allylic alcohol alcool alilic grare alfa
allyl mustard oil izotiocianat de alil alpha emission emisiune de particule alfa
allymer alimer (monomer al răşinilor alilice) alpha emitter emiţător (de radiaţii) alfa
almacantar paralel de înălţime alpha emitting alfa-radioactiv
almanac almanah; anuar; calendar alpha fire-alarm avertizor/semnalizator alfa de
almandine almandin incendiu
almost-bounded function funcţie mărginită aproape alpha-line linie alfa a spectrului
peste tot alpha-luminescence alfaluminescenţă
almost-everywhere (a.e.) aproape peste tot alpha meter contor (de particule) alfa
almost-metric pseudometrică alphanumeric alfanumeric (cu litere şi cifre)
almost-periodic aproape periodic alphanumeric character caracter alfanumeric
almost-prime (număr) aproape prim (simbol al mulţimii formate din literele alfabetului,
alnico (AI,Ni,Co-alIoy) alnico (aliaj de Al, Ni, Co) cifrele zecimale, semnele de punctuaţie)
aloe hemp cânepă aloe alphanumeric data date alfanumerice (date nenu-
along lines de-a lungul conductei merice ale căror valori reprezintă caractere sau
alongshore drift transport aluvionar/în lungul şiruri de caractere alfanumerice)
ţărmului alphanumeric edited character caracter dintr-un
alongside acostat cu bordul (la cheu)//bord la bord lanţ de caractere alfanumerice care conţine cel
alongside towing remorcare la ureche puţin un B sau un O (în limbajul COBOL)
along the strike pe direcţia stratului (zăcământului) alphanumeric reader lector alfanumeric
alophan alofan alpha oil ulei etalon
alpaca alpaca (animal din familia lamelor); puf fin alpha-oxidation oxidare a atomului de carbon din
al acestui animal; ţesături din lână de alpaca; ţe- poziţia alfa
sătură imitaţie de alpaca alpha partide particulă alfa; nucleu de heliu; helion
alpaca cloth (ţesătură) alpaca alpha-particle binding energy energie de legătură
alpac(c)a argentan a particulei alfa
alpax silumin alpha-particle emission emisiune de particule alfa
alpha alfa (amplificare de curent latranzistoare) alpha-particle spectrum spectru al particulelor alfa
alpha active alfa-radioactiv alpha potenţial energy energie potenţială alfa
alpha activity radioactivitate alfa alpha radiation/rays radiaţie alfa
alphabet alfabet, mulţime de simboluri ale propo- alpha radiator radiator (emiţător) alfa
ziţiilor dintr-un limbaj alpha-radioactive alfa-radioactiv
alpha-beta double-bond dublă legătură între atomi alpha ratio factor alfa
de carbon a şi b alpha-ray emitter emiţător de particule alfa
alpha-beta unsaturation legătură nesaturată între alpha-ray spectrum spectru al particulelor alfa;
atomii de carbon alfa şi beta ai nucleului spectru alfa
alphabetical office code cod alfabetic de centrală

34
alternating (coloured) light lumină alternativă
alpha rubber parte a cauciucului care se dizolvă în (colorată)
eter alternating current (a.c./AC) curent alternativ
alpha-sensitive sensibil la radiaţii alfa alternating-current balancer/compensator com-
alpha survey meter monitor alfa pensator de curent alternativ
alpha transformation dezintegrare alfa alternating-current behaviour comportare în
alphatron gauge manometru de ionizare;alfatron curent alternativ
alpha type-in mesaj alfabetic alternating-current-direct-current valve/tube tub
alpha uraniutn uraniu alfa universal
alpine railway cale ferată alpină/de munte alternating-current hum zgomot de fond/brum
alpine steppe stepă alpină (montană) produs de curent alternativ; paraziţi, pârâituri
altar altar (în focarul cuptorului) alternating-current interruption întrerupere a
alteration (TH) transformare; modificare; schim- circuitului la intrarea redresorului
bare; alterare; alteraţie; (poligr) modificare în text alternating-current magnetic biassing polarizare
după culegere magnetică prin curent alternativ (la înregistrarea pe
alteration of form deformare alteration of bandă magnetică)
frequency schimbare/variaţie a frecvenţei
alteration of phase defazaj alternating-current potentiometer compensator de
alteration switch inversare curent alternativ
alter the course a schimba de drum (despre navă) alternating-current pulsing numerotare în/semna-
alternance alternanţă lizare cu impulsuri de curent alternativ
alternant (determinant) alternant; determinant al lui alternating-current root mean-square voltage
Vandermonde rating valoare efectivă a unei tensiuni nominale
alternant piling/stacking stivuire prin suprapunere alternative
alternate altern, alternativ// a alterna alternating-current starter demaror de curent
alternate-action switch buton cu dublu efect alternativ
alternate angles unghiuri alterne alternating discharge descărcare periodică
alternate angle side and face cutter freză-disc cu alternating fastening cusătură nituită în zig-zag
trei suprafeţe de aşchiere cu dinţi în cruce alternating force forţă alternativă
alternate area zonă utilizată alternativ alternating function funcţie strâmb simetrică
alternate bands of schist and limestone intercalaţii alternating-gradient focusing focalizare cu gradi-
alternânde de şist şi calcar ent alternant/tare
alternate bonds legături conjugate alternating-gradient synchrotron sincrotron cu
alternate control comandă alternativă focalizare cu gradient alternant/cu focalizare tare
alternate depths adâncimi conjugate (corespunză- alternating joint rost alternant
toare aceleiaşi energii specifice a curentului) alternating load sarcină variabilă
alternate display indicare/prezentare succesivă a alternating magnetization remagnetizare
semnalelor din mai multe canale alternating motion mişcare alternativă
alternate gash mill freză-disc cu dinţi în zig-zag/în alternating repetition of stress solicitare alternantă
cruce de durată
alternate instruction instrucţiune/ordin de salt/de alternating series serie alternantă
ramificaţie alternating spark-over voltage tensiune alternativă
alternate moţ io n mişcare alternativă de conturnare
alternate routing variantă de dirijare alternating strain deformaţie alternantă
alternate-stress test probă/încercare de îndoire alternating stress tensiune/solicitare alternantă
alternativă alternating-stress number număr/frecvenţă de
alternate track pistă de rezervă a unei memorii cu alternare a sarcinii
acces direct
alternate two-way radio traffic radiocomunicaţii alternating-tension and compression stress ten-
în duplex siune alternativă de tracţiune şi compresiune
alternating alternativ; alternat; alternant alternating-torsion fatigue test încercare de rezis-
alternating arc arc electric în curent alternativ tenţă la oboseală la torsiune alternativă
alternating bending test probă/încercare de îndoire alternating-torsion test încercare de rezistenţă la
alternativă răsucire alternativă

35
aluminium, aluminum aluminiu (Al)
alternation alternanţă, alternare; schimbare, aluminium alloy (met) aliaj de aluminiu
modificare; (el) semiundă, semiperioadă; (inf) aluminium brass alamă cu aluminiu
disjuncţie (circuit logic); operaţie logică OR aluminium bronze bronz cu aluminiu
(SAU); (mat) permutare aluminium carbide carbură de aluminiu
alternation of bed alternanţă a stratelor aluminium castings piese turnate din aluminiu
alternative alternativăV/alternativ; schimbător; aluminium coat strat protector de aluminiu
variabil; care se exclud reciproc aluminium coating metalizare cu aluminiu
alternative bending test încercare la încovoiere în aluminium covered/sheathed cable cablu cu
sensuri alternative manta de aluminiu
alternative current dump oprire a alimentării în aluminium dust praf de aluminiu
curent alternativ aluminium ethyl trietil-aluminiu
alternative route cale alternativă/auxiliară/ocolită aluminium filings pilitură de aluminiu
alternative rubber cauciuc sintetic din butadienă aluminium flake caolin
alternative title titlu secundar aluminium foil folie de aluminiu
alternator alternator/generator sincron aluminium-foil scrap deşeu de folie de aluminiu
alternator transmitter emiţător cu alternator de aluminium hydrate/hydroxide hidrat/hidroxid de
înaltă frecvenţă aluminiu
alternomotor motor electric de curent alternativ aluminium ingot metal bloc/lingou de aluminiu
altimeter hipsometru; altimetru aluminium-killed steel oţel calmat cu aluminiu
altimetric survey ridicare altimetrică aluminium litho plate formă ofset pe aluminiu
altimetry hipsometrie, altimetrie aluminium lubrificating grease lubrifiant pe bază
altiplanation fază de soliflucţiune de săpun de aluminiu
altitude (astr^) înălţime (a unui astru); (geod) aluminium ore minereu de aluminiu
altitudine, cotă aluminium paint vopsea de aluminiu
altitude above sea level înălţime/altitudine faţă de aluminium paper folie de aluminiu caşerată pe
nivelul mării hârtie
altitude control profundor aluminium pig bloc de aluminiu
altitude engine motor de înălţime aluminium plating acoperire/placare cu aluminiu
altitude gauge/meter hipsometru, altimetru aluminium potassium sulphate alaun de potasiu;
altitude-grade gasoline benzină de calitate superi- sulfat dublu de aluminiu şi potasiu
oară aluminium rectifier redresor (cu celule) de alu-
altitude recorder înregistrator de altitudine/de miniu
înălţime; altigraf aluminium rhodanate tiocianat de aluminiu
alto-cumulus clouds nori altocumulus aluminium-rolling ingot bară laminată de aluminiu
altogether coal cărbune nesortat/brut aluminium salt aluminat
alto-stratus clouds nori altostratus aluminium sheet tablă de aluminiu
altriform formiat de aluminiu aluminium shot alice/granule de aluminiu
alurn alaun aluminium soap săpun de aluminiu
alum and fat tawed leather piele tăbăcită în vârtej aluminium sodium fluoride criolit
alum earth alumină, trioxid de aluminiu aluminium sodium sulphate alaun de sodiu; sulfat
alumed leather piele argăsită în piatră acră/în alaun dublu de aluminiu şi sodiu
alumel aliaj pe bază de nichel (pentru rezistenţe aluminium solder aliaj de lipit aluminiu
electrice) aluminium-steel conductor conductor de oţel-
alumina oxid de aluminiu; alumină, bauxită aluminiu
alumina cement ciment aluminos aluminium stick vergea de aluminiu
alumina ceramic ceramică (electroizolantă) din aluminium tannage tăbăcire cu săruri de aluminiu
oxid de aluminiu aluminium wire sârmă de aluminiu
alumina content conţinut de alumină aluminize a trata cu aluminiu; a acoperi cu aluminiu
alumina gel alumogel aluminized screen ecran cu peliculă pulverizată de
alumina supporter suport de alumină (la cataliza- aluminiu
tori) aluminizing tratare cu aluminiu; aluminizare;
aluminate aluminat acoperire cu aluminiu
aluminic acids acizi aluminici aluminography tipar cu forme de aluminiu
aluminiferous aluminifer; cu conţinut de alumină aluminothermic process aluminotermie
aluminite process proces/metodă de eloxare

36
amendment rectificare; modificare; îndreptare;
aluminothermic welding sudare aluminotermică amendament; corectare; îmbunătăţire
aluminous argilos; aluminos American cut woollen yarn count system sistem
aluminous limestone alunit; piatră acră american de numerotare a firelor cardate (sculuri
alum plaster ipsos alaunat de 300 iarzi pe pfund)
alum shale argilă alauniferă; şist de alaun American pump lingură de lăcărit
alum stone alunit; piatră acră American run woollen yarn count system sistem
alum tanning argăsire cu alaun american de numerotare a firelor cardate (sculuri
alundum oxid de aluminiu pur, alund, alundum de 100 iarzi pe uncie)
alundum brick cărămidă de alaun/de alundum American tool post portcuţit cu reglarea înălţimii;
alunite alunit; piatră acră portcuţit simplu
always safe geometry geometrie absolut sigură americium americiu (Am)
amain în bandă (despre o parâmă) ameripol ameripol (cauciuc sintetic butadienic)
amalgam amalgam; combinaţie ameroid ameroid (răşină pe bază de cazeină)
amalgamate a amalgama amiant(h)us amiant; azbest cu fibră fină; azbest de
amalgamate (with) a se uni (cu), a fuziona (despre hornblendă
firme, societăţi, organizaţii etc.) amicable numbers numere amiabile (suma divizo-
amalgamating plant instalaţie de amalgamare rilor primului număr este egală cu al doilea şi
amalgamation amalgamare; comasare invers)
amalgamator amestecător; amalgamor amic acid acid aminic, monoamidă a acizilor
amalgam-fuel cell pilă/element cu combustibil dicarboxilici
amestecat amicroscopic partide amicron
amalgam pot record vas pentru arderea amalga- amidase amidază
mului amidate produs al amidării
amalgam press presă de amalgamare amide amidă
amalgam (printing) process procedeu de tipărire cu amide nitrogen azot amidic
amalgam amidine amidină
amateur wireless-operator radioamator amido acid monoamidă a acizilor dicarboxilici
amber chihlimbar; ambră amido bond amido legătură
amber acid acid succinic amido-G-acid acid 2-naftilamino-6,8-disulfonic
ambergris ambră cenuşie amidol (clorhidrat de) diaminofenol, amidol
amberite răşină termoreactivă formofenolică amidomycin amidomicină
amberol amberol (alchidal modificat cu colofoniu) amido nitrogen azot amidic
ambient-light adaptation adaptare a unui televizor la amidopyrine dimetilaminoantipirină, piramidon
lumina ambiantă amidosulphonic acid acid sulfamic, acid amidosul-
ambient light filter filtru optic fonic
ambient noise zgomot de fond amidosulphuric acid acid amidosulfuric
ambient reference junction joncţiune/punct de amidship(s) centru al navei; mijloc al navei; zero
comparare cu temperatura ambiantă (la termocu- cârmă; mijloc cârmă//la mijlocul navei
pluri) amilase amilază
ambiguity ambiguitate; echivoc aminate produs al aminării
ambipolar diffusion difuziune ambipolară (în aminating agent agent de aminare
plasmă) amine amină
ambit contur amino-acid acid aminic, aminoacid
ambresit ambrezit (răşină fenolică) aminobenzene anilină, aminobenzen
ambulance autodubă sanitară; vagon sanitar; amino-compound aminoderivat
ambulanţă aminoform hexametilentetramină; urotropină
ambulance train tren sanitar amino group grupă aminică
AM detection detecţie de modulaţie în amplitudine aminolysis aminoliză
ameliorated wines vinuri ameliorate amino nitrogen atom de azot din amină
amelioration ameliorare a terenurilor; îmbunătăţire aminoplastics; amino resins aminoplaste
funciară aminourea semicarbazidă; aminouree
amelioration of household glassware înnobilare a amitrole amitrol; aminotriazol
sticlei de menaj ammate sulfamat de amoniu
amend a face un amendament; a modifica; a ameliora; ammeter ampermetru
a rectifica

37
amortisseur amortizor, colivie amortizoare (la
ammine ammină (combinaţie complexă) maşinile sincrone)
ammonal (chim) amonal; (min) exploziv pe bază de amortize a amortiza
nitrat de amoniu şi praf de aluminiu amount mărime; sumă; valoare; cantitate; total;
ammonation amonificare grad; stare; stoc; număr; mulţime; volum
ammonia amoniac amount bet miză (în teoria jocurilor)
ammonia absorption machine maşină (frigori- amount of asphalt added conţinut de bitum
genă) de absorbţie cu amoniac amount of back off mărime a unghiului de aşezare
ammonia alum sulfat dublu de aluminiu şi amoniu; amount of charges valoare a taxelor
alaun de amoniu amount of crown sfericitate; convexitate
ammonia ash sodă calcinată (prin procedeul amo- amount of deflection săgeată a curburii/de înco-
niacal), carbonat de sodiu anhidru voiere
ammonia burner aparat/sobă de contact pentru amount of draft mărime/grad de laminare (în ind.
oxidarea amoniacului textilă)
ammoniacal liquor lichid amoniacal amount of helm unghi de cârmă
ammonia compression refrigerating machine amount of Information volum al informaţiei;
maşină frigorigenă cu comprimarea amoniacului cantitate de informaţie
ammonia gas amoniac gazos amount of loss înălţime de sarcină pierdută
ammonia leaching leşie amoniacală amount of modulation grad de modulaţie
ammonia liquor apă amoniacală amount of motion cantitate de mişcare
ammonia maser maser cu amoniac amount of precipitation cantitate de precipitaţii
ammonia oil ulei pentru frigidere/pentru compre- amount of pressure applied sumă a presiunilor
soare de amoniac aplicate
ammonia oxidation converter aparat de contact amount of production nivel al producţiei
pentru oxidarea amoniacului amount of rake mărime a unghiului de degajare (la
ammonia soda sodă calcinată (prin procedeul scule aşchietoare)
amoniacal) amount of rudder unghi de cârmă
ammonia spirit soluţie apoasă de amoniac amount of space available spaţiu disponibil în
ammonia still coloană pentru distilarea amoniacului memorie
ammoniate amoniacat amounts written off sume amortizate
ammoniated care conţine amoniac sau grupă amo- ampacity capacitate de încărcare cu curent (a unui
niu cablu, laser etc.)
ammonia water apă amoniacală amperage intensitate a curentului
ammonite amonit ampere balance balanţă/egalizare de curent
ammonium amoniu ampere-bar/-turn amperspiră (unitate de măsură a
ammonium chloroplatinate hexacloroplatinat de tensiunii magnetomotoare în sistemul MKS)
amoniu; platiniclorură de amoniu ampere-hour efficiency randament în amperore (al
ammonium ferric alum alaun de fier (III) şi unui acumulator)
amoniu; sulfat dublu de fier trivalent şi amoniu ampere rating curent nominal
ammonium ferricyanide fericianură de amoniu ampere root mean-square amper efectiv
ammonium formate formiat de amoniu Ampere's rule/float law regula lui Ampere (a
ammonium nitrate explosive exploziv de azotat de degetului mare)
amoniu amperometric titration titrare amperometrică
ammonium polysulphide polisulfură de amoniu amperometry metodă amperometrică/electrolitică
ammonium stannic chloride sarea lui Pink de analiză
ammophos amofos (îngrăşământ) ampersand & (semn de legătură „şi")
ammunition muniţie amphetamine benzedrină; amfetamina
ammunition clips benzi de încărcare; încărcătoare amphibian; amphibious amfibiu
amorphism amorfism amphiprotic solvent solvent amfoter
amorphous body corp amorf amphitheatre amfiteatru
amorphous carbon carbon amorf ampholyte electrolit amfoter (amfolit)
amorphous phosphorus fosfor amorf amphoteric amfoter (capabil de reacţie acidă sau
amorphous polymer polimer amorf alcalină)
amorphous state stare amorfă amphoteric ion ion amfoter
amorphous structure structură amorfă

38
amplitude gate traductor selectiv/separator de
amphoteric metal metal amfoter (metal cu proprietăţi impulsuri
atât bazice cît şi acide) amplitude half adder totalizator binar de ampli-
amphoteric oxide oxid amfoter tudini
amphoteric surfactant agent activ de suprafaţă amplitude increase câştig/creştere de amplitudine
amfoter amplitude keying modulare în amplitudine
ample homomorphism omomorfism suficient amplitude limiter (separation) circuit limitator/li-
amplidyne amplidină (maşină electrică amplifica- mitor de amplitudine
toare de curent continuu cu flux transversal) amplitude modulation (AM) modulare în ampli-
amplifîcation curve caracteristică/curbă de amplifi- tudine
care amplitude of a complex number argument al unui
amplification figure cifră de amplificare număr complex
amplifîcation low-limit frequency frecvenţă amplitude of deflection amplitudine a deviaţiei
minima amplificată amplitude of flyback/return amplitudine a saltului
amplifier band-width lăţime de bandă a amplifica- înapoi/a reîntoarcerii
torului amplitude of pendulum swing amplitudine a
amplifier cascade lanţ de amplificare oscilaţiei pendulului
amplifier (element) amplificator amplitude of roll amplitudine a ruliului
amplifier for frame saw-tooth time base amplifi- amplitude of vibration amplitudine a vibraţiei
cator de videofrecvenţă amplitude of write-out amplitudine a înregistrării
amplifier phase shift defazare a amplificatorului amplitude peak value amplitudine maximă, valoare
amplifier response caracteristică/răspuns de frec- de vârf
venţă a(l) unui amplificator amplitude response (autom) răspuns de amplitu-
amplifier with stabilized zero amplificator cu dine; (fiz) curbă de răspuns (amplitudine-frecvenţă)
corecţie de zero amplitude separator separator/selector de ampli-
amplify a amplifica tudini
amplifying amplificator, de amplificare amplitude swing variaţie/excursie a amplitudinii
amplistat amplificator magnetic (regulator de ampoule fiolă
tensiune) ampoule filler aparat pentru umplerea fiolelor
amplitron platinotron (oscilator de tip magnetron de amygdala migdală
frecvenţă ultraînaltă) amygdaloid rocă cu textură amigdaloidă
amplitude (fiz) amplitudine; (mat) unghi polar; amyl amil
argument; anomalie; azimut; fază amylaceous amilaceu
amplitude adder sumator în raport cu amplitudinea amylase amilază
amplitude-amplitude characteristic caracteristică de amylene amilenă
răspuns în funcţie de amplitudini amylene alcohol alcool amilic terţiar
amplitude analyser analizor de amplitudini amylene oxide oxid de pentametilenă
amplitude change signalling semnalizare prin amylin dextrină
modulare în amplitudine amylograph amilograf
amplitude delay întârziere de amplitudine (ca amylolytical ferment ferment amilolitic
măsură a inerţiei) amylopectin amilopectină
amplitude discriminator discriminator de ampli- amylose amiloză
tudini anabasine anabazină, neonicotină
anabatic anabatic; ascendent; convectiv
amplitude distortion distorsiune de amplitudine anabatic current curent ascendent
neliniară/de neliniaritate anabatic wind vânt anabatic
amplitude excursion variaţie/excursie a amplitudinii anacarbon black negru de fum de acetilenă
undei purtătoare datorită componentelor modulaţiei anachromatic anacromatic
de amplitudine anaerobic anaerob
amplitude factor factor de vârf/de amplitudine anaerobic digestion digestie/fermentaţie anaerobă
amplitude filter limitator de amplitudine anaerobic pond bazin anaerobic
amplitude-frequency distortion distorsiune de anaerobic retting topire anaerobă (în ind.textilă)
amplitudine-frecvenţă an(a)esthetic anestezic
amplitude-frequency plot curbă de răspuns (ampli- an(a)esthetic ether eter pentru narcoză
tudine-frecvenţă)
amplitude function funcţie de amplitudine

39
analysing analizare
anaglyph anaglifa, imagine în relief analysing of picture descompunere/analiză a
anaglyphical survey ridicare fotogrammetrică după imaginii; baleiaj de cadre
procedeul anaglifelor analysis analiză; descompunere; măsurare; identifi-
anaglyphic method metoda anaglifelor care; cercetare
anaglyph viewers ochelari stereoscopici (în două analysis and design techniques tehnici de analiză
culori) şi proiectare (pentru realizarea sistemelor infor-
analcime analcim matice şi a produselor-program)
analeptic analeptic analysis by elutriation analiză prin elutriere
analgesic analgezic analysis by radiation analiză prin radiaţie (radio-
anallatic lens lentilă analatică activă)
anatlobar analobară (în meteorologie) analysis by screening analiză pe site
analog; analogue analogic analysis formula formulă rezultată din analiză
analogic(al) analogic, bazat pe analogie (brută)
analogous analog; similar analysis meter contor cu indicator de maxim/de
analogous circuit schemă de modelare; schemă depăşire
analogică analysis situs topologie
analogous transistor tranzistor echivalent analyst (chim) chimist analist/de laborator; (inj)
analogue; analog analogic analist de sisteme (de conducere/informaţionale/
analogue adder circuit analogic de însumare, informatice)
sumator analogic analytic(al) analitic
analogue averager calculator analogic de valori analytic(al) balance balanţă analitică
medii analytical chemistry chimie analitică
analogue channel canal pentru transmiterea datelor analytic(al) completion/continuation prelungire
analogice analitică
analogue computer calculator analogic (alcătuit din analytical distillation distilare analitică
elemente liniare, amplificatoare operaţionale şi analytic(al) factor factor (folosit în analiză)
circuite numerice) analytical-grade pur pentru analiză
analogue computing/computation calcul analogic analytical instruction code cod de informaţie
(calcul matematic continuu efectuat cu calcula- analitică
toare analogice) analytically analitic
analogue data date continue/sub formă analogică analytically pure analitic pur
analogue-digital computer calculator analogic- analytical reaction reacţie analitică
numeric/hibrid analytical sampling luare/prelevare de probe pentru
analogue-digital converter (ADC) convertor analiză
analogic-digital-numeric analytic(al) trend tendinţă de lungă durată, în
analogue divider divizor analogic formă analitică
analogue fire computer calculator analogic pentru analytical weights garnitură de greutăţi pentru
reglarea tirului balanţa analitică
analogue information-storing device aparat pentru analytic proof demonstraţie analitică
memorarea analogică a informaţiei analyzation; analysation analiză
analogue input semnal de intrare analogic analyze; analyse a analiza; a stabili; a studia; a
analogue network circuit/schemă analogic(ă) cerceta
analogue shaft encoder codificator analogic analyzer, analyser analizor, analizator; dispozitiv
analogue to digital shaft position converter con- de baleiaj/de explorare a elementelor imaginii
vertor unghiular analogic-numeric/-digital anamorphism anamorfism
analogue transistor tranzistor echivalent anamorphote; anamorphotic lens anamorfozator
analogy analogie ananas hemp fibră de ananas
analysation; analyzation analiză anaphoresis anaforeză
analyse; analyze a analiza; a stabili; a studia; a anastigmat (obiectiv) anastigmat
cerceta anastigmatic anastigmatic
analyser; analyzer analizor, analizator; dispozitiv anastomosing anastomozare
de baleiaj/de explorare a elementelor imaginii anatexis anatexie
analyser (electronic volt-ohm-mAmeter) aparat anatomical metals metale inoxidabile utilizate în
universal de control (în special pentru radio şi chirurgie
televiziune)

40
anchor plate rondea/şaibă/placă de ancorare/de
ancestral relation relaţie ereditară ancoraj
anchor ancoră; bulon de ancorare; indus anchor pocket buzunar de ancoră
anchorage (cstr) ancoră; ancorare; cablu de ancorare; anchor pole/tower stâlp de întindere/de ancorare
consolidare, fixare; ancoraj; (nov) loc de ancorare; anchor prop stâlp de ancorare
ancoraj anchor ring (mat) tor; (nov) inel/ochi de ancoră
anchorage dues taxă de ancoraj anchor rope parâmă de ancoră
anchorage fascine fascină de ancorare anchor shackle cheie/belciug de ancoră
anchorage shoe sabot de ancorare anchor shank fus de ancoră
anchor agitator amestecător cu ancoră anchor stake stâlp de ancorare
anchor ball bulă de ancoră anchor steel sheeting palplanşe metalice ancorate
anchor bar tijă de ancorare anchor tie-rod tirant de ancorare
anchor bearing relevment al ancorajului anchor trend înclinare a ancorei
anchor berth spaţiu de evitare (a navei ancorate în anchor tripper ancorator
radă) anchor-type packer pacher cu picior/cu ţevi de
anchor blade palmă/unghie de ancoră ancorare
anchor bobbin bobină oscilantă (în ind.textilă) anchor windlass vinci de ancoră
anchor boit bulon de ancorare; (cstr) şurub de anchor yoke brăţară de ancoraj
fundaţie ancillary circuit circuit de serviciu
anchor buoy geamandură de ancoră; căpăţână de ancillary device aparat/dispozitiv auxiliar
ancoră ancillary grid grilă auxiliară
anchor buoy rope gripie a ancorei AND funcţia logică ŞI (operator/produs logic în
anchor cable cablu de ancorare algebra booleana)// a decide printr-o operaţie ŞI
anchor capstan cabestan (de ancoră) andalusite andaluzit
anchor chain lanţ de ancoră AND circuit/gate circuit/poartă logic(ă) ŞI, circuit
anchor clamp clemă de întindere (pentru conduc- de conjuncţie/de coincidenţă
toarele liniilor electrice aeriene) andesine andezin (feldspat calco-sodic)
anchored block bloc de rocă susţinut prin ancorare; andesite andezit (rocă vulcanică)
scripete ancorat pentru screper AND-NOR gate circuit/poartă pentru ŞI-.SAU negat
anchored dune dune de nisip stabilizate prin AND-NOT funcţie logică ŞI-NU, ŞI negat
creşterea vegetaţiei AND-NOT circuit circuit logic ŞI-NU
anchored pier pilă ancorată AND-NOT gate/element poartă logică ŞI-NU,
anchored sheet piling palplanşe ancorate poartă ŞI inversată/negată
anchor escapement (mas) mecanism (cu regulator) AND operation intersecţie logică ŞI
anker; (orlg) eşapament cu ancoră; balansier cu AND operator operator logic ŞI
ancoră AND-OR funcţie logică ŞI-SAU
anchor gear instalaţie de ancorare andradite andradit (mineral)
anchor ground loc de ancoraj androsterone androsteronă
anchor hawse nară de ancoră AND ţie conexiune/legătură ŞI
anchor hook cârlig dea ancoră anechoic chamber cameră surdă
anchor hoy şalandă pentru manevrat ancore grele anelectrotonous anelectroton, insensibil la trecerea
anchor ice gheţar rezemat pe rundul mării curentului
anchoring ancorare; loc de ancoraj anemogram anemogramă
anchoring block masiv de ancoraj anemograph anemograf
anchoring boit bolţ de ancorare anemometer anemometru
anchoring of the track ancorare de linie (căi ferate) anemometer of windmill type anemometru cu
anchoring picket/pile pilot de ancorare palete
anchoring place loc de ancoraj aneroid barometer barometru aneroid
anchoring pole stâlp de ancorare aneroid capsule capsulă aneroidă
anchoring rod tirant de ancorare anethole anetol
anchoring strength putere de lipire (mase plastice) aneurin aneurină; vitamina Bj
anchor jack stâlp de ancorare (ex. pentru haveză) angel activity (activitate de) „îngeri"(paraziţi în
anchor light lumină de navă ancorată radiolocaţie) a
anchor loop nod de ancoră angel region zonă cu „îngeri" (cu paraziţi de
anchor mixer amestecător cu ancoră radiolocaţie)
anchor nut bilă de traversă (de ancoră)

41
angle of approach of aircraft unghi de aterizare a
angle (TH) unghi; undiţă; (mas) ţeava cotită; colţar; avionului
(mat) diedru; vârf; (met) cornier angle of arrival unghi de cădere/de sosire
angle armature relay releu cu armătură în L angle of ascent unghi de ascendenţă
angle at the periphery unghi înscris unui cerc angle of backing unghi între tăişuri (la foarfece)
angle bar (met) fier/oţel cornier; (poligr) bară de angle of bank unghi de înclinare în viraj
inversare angle of beam spread unghi de divergenţă
angle bevel echer mobil/reglabil angle of bedding unghi de înclinare a stratificaţiei
angle brace burghiu cu coarbă angle of bend unghi de îndoire
angle bracket cornier de asamblare/de unghi; angle of bevel/of chamfer unghi de teşire (a
guseu, colţar de fixare marginii)
angle calculator calculator de cap (în aviaţie) angle of bite unghi de contact (al metalului cu
angle centrifuge centrifugă înclinată cilindrul laminorului)
angle cock robinet cotit/de colţ angle of brushes unghi al periilor (pe colector)
angle coder/encoder codificator unghiular angle of camber unghi de cădere (al roţilor)
angle comparator comparator de unghiuri angle of clearance/of relief unghi de aşezare
angle compound compressor compresor de aer cu angle of contact (fiz) unghi marginal; (met) unghi
doi cilindri aşezaţi în unghi de contact (al metalului cu cilindrul laminorului);
angle conduit box doză de colţ/de ramificaţie unghi de înfăşurare/de cuprindere/de contact
angle correlation corelaţie unghiulară angle of countersink unghi de teşire
angle course beam grindă din oţel cornier angle of crossing (cj) tangentă a inimii de încruci-
angle cut tăiere a colţurilor şare; (mas) unghi de încrucişare
angle cutter maşină de tăiat în diagonală; freză angle of curvature unghi de curbă (la drumuri)
unghiulară angle of cut-off unghi de umbră (la un reflector)
angle-cutting machine maşină de tăiat colţuri/de angle of declination unghi de declinaţie
tăiat oblic/ diagonal angle of deflection (av) unghi de ambardee; (fiz)
angle-cutting tool cuţit de teşit unghi de deviaţie/de deflexie; (petr) unghi de
angle dozer buldozer cu lamă orientabilă; buldozer derivaţie
(cu împingerea pământului lateral) angle of delay unghi de întârziere la aprindere
angle drive transmisie în unghi angle of departure unghi de degajare/de trecere din
angled roller rolă cu capăt conic spate
angle (extrusion) head cap de extrudare înclinat angle of depression unghi de adâncime
angle face front de abataj diagonal angle of deviation (fiz, geod, hidr, mec) unghi de
angle feedback reacţie unghiulară/de fază deviere/de derivaţie; (tele) unghi de deviaţie/de
angle fish-plate eclisă din oţel cornier deflexie
angle gap loading sarcină a spaţiului de interac- angle of diffraction unghi de difracţie
ţiune pentru unghiul de tranzit primar angle of dip unghi de înclinaţie/de incidenţă
angle gauge şablon de unghiuri angle of dispersion unghi de dispersie
angle iron cornieră; fier/oţel cornier angle of displacement unghi'de deplasare
angle iron with equal sides fier cornier cu aripi angle of drift unghi de derivă
egale angle of elevation below horizontal unghi de
angle joint îmbinare în/de colţ adâncime
angle lever shears foarfece cu pârghie cotită angle of entrance unghi de ascuţime/fineţe prova
angle lighting fitting reflector unghiular/de colţ angle off a teşi (colţul)
angle milling cutter freză unghiulară cu coadă angle of fall unghi de pantă
angle modulation modulaţie de fază angle of field of vision unghi de observare
angle moulding press presă înclinată angle of flow unghi de deschidere al curentului de
angle of aberration unghi de aberaţie ieşire al unui tub electronic
angle of action (av) unghi al curentului incident; angle of glide (av) unghi de coborâre pe pantă;
(mas) unghi cu care o roată dinţată se roteşte de la (mec) unghi de alunecare
intrarea până la ieşirea din angrenare a unui dinte; angle of gradient unghi de declivitate/de pantă
unghi de angrenare angle of image unghi (de cuprindere) a(l) imaginii
angle of adjustment unghi de atac angle of inlet unghi de intrare/de admisie/de racord
angle of approach (auto) unghi de trecere din faţă; angle of keenness unghi de ascuţire (efectiv)
(maş-un) unghi de atac (la scule)

42
angle of slip unghi de deplasare/de alunecare
angle of lag unghi de întârziere/de rămânere în angle of slope unghi de înclinare/de teşire
urmă/de defazare înapoi angle of sweepback unghi de săgeată (în aeronau-
angle of lap unghi/arc de contact dintre o înşiruire tică)
(fir) şi cilindrul peste care trece (în ind. textilă) angle of swing unghi de deviaţie (în geodezie)
angle of lead unghi de vizare/de avans/de defazare angle of talus unghi al pantei; unghi al taluzului
înainte natural
angle of lock (auto) unghi de bracaj; (av) unghi de angle of ţap chamfer unghi de înclinaţie a porţiunii
cădere; (mas) toleranţă de unghi la paralelism de atac (la tarod)
angle of magnetic declination unghi de declinaţie angle of throat unghi de ascuţire
magnetică angle of throw unghi de basculare
angle of mesh unghi de angrenare angle of tilt unghi de declivitate/de nadir/de bascu-
angle of misfit unghi de neadaptare/de adaptare lare/de răsturnare/de înclinare
eronată angle of transition time unghi de zbor/de tranzit
angle of nip unghi de contact (al metalului cu angle of twist unghi de torsiune/de răsucire/de viraj;
cilindrul laminorului) pas de ghintuire/de răsucire
angle of opening unghi de conicitate (la bandaje) angle of unconformity unghi de discordanţă
angle of outlet unghi de emergenţă stratigrafică
angle of phase difference unghi de defazaj angle of valence unghi de valenţă
angle of pitch unghi al pasului elicei angle of view unghi de privire; câmp al imaginii
angle of point unghi la vîrf (la burghiu) angle of vision unghi de observare
angle of polarization unghi de polarizare angle of wing-setting unghi de incidenţă al aripii
angle of position unghi al traiectoriei/al orbitei angle of yaw unghi de deviere
angle of pressure unghi de angrenare/de presiune angle on the bow unghi prova
angle of principal azimuth unghi principal angle pipe ţeava curbă; cot
azimutal angle plate cornier de fixare
angle of principal incidence unghi principal de angle pole/tower/structure stâlp/pilon de colţ
incidenţă; unghi de incidenţă principală angle-preserving mapping reprezentare conformă
angle of recess unghi de angrenare după linia angle probe traductor de unghi
centrelor angle pulley rolă de ghidare la o transmisie în unghi
angle of reflection unghi de reflexie angles colţar
angle of refraction unghi de refracţie anglesite anglezit, sulfat de plumb
angle of repose unghi al taluzului natural; unghi de angle the snubbing hole a da înclinarea găurii de
lunecare/de frecare/de repaus/de aşezare; pantă a atac
taluzului angle stiffener colţar de întărire/de rigidizare; unghi
angle of response unghi de frecare (la mişcarea
aluviunilor) de încingere
angle of ricochet unghi de ricoşare angle straggling dispersie (împrăştiere) unghiulară
angle support stâlp (suport) de colţ
angle of rifling unghi/pas de ghintuire, de răsucire angle-to-digit converter codificator/convertor
angle of rolling unghi de contact (al metalului cu unghiular-numeric
cilindrul laminorului) angle tool-holder portcuţit cotit
angle of rotation (av) unghi de ambardee; (mec) angle tracing trasare a unghiurilor
unghi de rotaţie/de rotire angle tracking urmărire continuă (omnidirecţio-
angle of run unghi de ascuţime/fineţe pupa nală)
angle of scattering unghi de împrăştiere angle trough jgheab ramificat din jgheabul princi-
angle of shear unghi de forfecare pal
angle of shearing-deformation lunecare/defor- angle valve robinet cu ventil de colţ
maţie unghiulară
angle of sight unghi de observare/de poziţie angle variable variabilă unghiulară
angle of sighting unghi director; unghi al direcţiei angle wrench cheie cu gura înclinată faţă de axa
angle of sine wave unghi de fază mânerului
angle-of-site level (geod) nivela de pe cercul angling blade lamă orientabilă (de buldozer)
vertical; (mii) nivelă cu bulă pentru reglarea în angling dozer buldozer cu lamă orientabilă
înălţime (la proiectile) anglo-continental drawing sistem de preparaţie
angle of skew unghi de teşire/de înclinare combinat în filatura de lână pieptănată
angle of slide unghi de alunecare

43
angular pitch pas unghiular
angora angora; lâna caprei de Angora; păr de iepure angular planing rabotare a suprafeţei oblice/încli-
de Angora; ţesătură din lână de Angora nate
angora rabbit hair păr de iepure de Angora angular range interval unghiular
angular cu muchii ascuţite; unghiular angular resolution (putere de) rezoluţie unghiulară
angular acceleration acceleraţie unghiulară angular resonant frequency pulsaţie rezonantă/de
angular aperture (hidr) unghi al orificiului triun- rezonanţă
ghiular; unghi de divergenţă; (mas) unghi de angular separation unghi între două direcţii
deschidere angular setting aşezare în poziţie oblică
angular ball bearing rulment oblic cu bile angular spacing pas unghiular
angular bearing lagăr radial şi de sprijin angular speed viteză unghiulară
angular belt curea trapezoidală angular speed controller regulator de rotaţie/de
angular bitt baba „în V" viteză unghiulară
angular cable socket papuc de cablu curbat (la 90°) angular spline broach broşa pentru caneluri cu
angular cluster set mulţime a valorilor unghiulare secţiune trapezoidală
limită angular spread divergenţă unghiulară
angular contact bearing lagăr cu corp înclinat angular strain deformaţie de răsucire
angular cut-off frequency frecvenţă limită unghiu- angular teeth dantură oblică
lară/circulară angular tool cuţit cotit
angular cutter freză conică/unghiulară angular transformation transformare trigonome-
angular deflection deviaţie unghiulară trică
angular diameter diametru unghiular angular viewfinder vizor lateral
angular displacement deplasare/deviaţie unghiu- anharmonic anarmonic, nearmonic
lară; decalaj unghiular anhydride anhidridă
angular distance distanţă unghiulară anhydrite anhidrit (sulfat de calciu anhidru)
angular distortion deformare angulară anhydrite process (sulphuric acid) procedeul din
angular distribution distribuţie angulară anhidrit (de fabricare a acidului sulfuric)
angular focusing focalizare unghiulară a direcţiilor anhydrone perclorat de magneziu
angular frequency pulsaţie, viteză unghiulară anhydrous anhidru; deshidratat, uscat
angular-frequency range gamă de pulsaţii anhydrous alcohol alcool absolut
angular function funcţie trigonometrică anhydrous lime var nestins, oxid de calciu
angular gashing frezare a şliţurilor/fantelor încli- anhydrous plaster ipsos
nate anhydrous sodium carbonate carbonat de sodiu
angular half side mill freză frontală unghiulară anhidru; sodă calcinată
angular head extruder extruder cu cap înclinat anid nailon
angular height unghi de elevaţie anilic acid value indice de aciditate al acizilor
angular hole abatere poligonală dicarboxilici
angular impulse moment de inerţie superficial; anilide anilidă
impuls unghiular aniline anilină
angularity correction corecţie pentru incidenţa aniline black negru de anilină
oblică a curentului în secţiunea transversală a aniline brown brun de anilină
postului hidrometric aniline dye colorant de anilină
angular kinetic energy energie de rotaţie aniline ink cerneală flexografică/pe bază de anilină
angular magnification mărire unghiulară; grosis- aniline point punct de anilină
ment unghiular aniline test determinare a punctului de anilină
angular milling frezare a suprafeţelor înclinate faţă animal adhesive adeziv animal
de axa frezei animal black cărbune animal
angular misalignment deplasare unghiulară a animal char cărbune de oase
axelor animal charcoal cărbune animal
angular momentum moment cinetic; cantitate de animal diastase amilază pancreatică
mişcare unghiulară animal-drawn transport; animal haulage
angular momentum distribution distribuţie după transport cu tracţiune animală
momente cinetice animal heat căldură proprie/animală
angular momentum quantum number număr animal load încărcătură vie
cuantic al momentului cinetic; număr cuantic animal oil ulei de oase
orbital

44
annealing temperature temperatură de revenire/de
animal-sized paper hârtie încleiată cu clei animal recoacere
animal tolerance doză admisibilă pentru animale annealing twin maclă de recristalizare
animated cartoon film de desene animate Annelida anelide (clasă de viermi)
animating electrode electrod de ionizare annex anexă; adaos;supliment//a anexa
animations trucaje mecanice de animaţie annex building construcţie anexă
anion anion, ion negativ annihilation anihilare, anulare
anion active agent agent tensioactiv anionic annihilation operator operator de anihilare
anion exchanger anionit; răşină schimbătoare de annihilation radiation radiaţie de anihilate
anioni annihilation spectrum spectru de anihilare (în
anion-exchange resin răşină anion-activă/schimbă- fizica atomică)
toare de anioni annihilator anulator
anionic agent agent anionic annihilator algebra algebră cu anulator
anionic base bază anionică annihilator condition condiţie de anulare
anionite anionit annihilator ideal ideal cu anulator
anionotropic anionotrop annotation notaţii marginale
anionotropic change izomerizare anionotropă announce a anunţa; a semnala
anionotropy anionotropie announcement anunţ(are)
anisalcohol alcool anisic announcer crainic, spicher
anise oil ulei de anison announcer studio cabină de crainic, cabina spiche-
anisic acid acid anisic rului
anisic aldehyde anisaldehidă annual flood debitul maxim din anul hidrologic
anisidine anisidină annual flow scurgere anuală; stoc anual
anisole anisol, metoxibenzen annual instalment anuitate, sumă fixă de bani cu
anisotonic anizoton dobândă plătibilă anual sau la intervale regulate de
anisotropic anizotrop timp
anisotropy anizotropie annual layer strat sedimentar depus în timpul unui
anisotropy factor coeficient/factor de anizotropie an
anisyl anisil (rad.) annually shorn sheep oi tunse anual
ankerite ancherit (mineral) annual output producţie anuală
ankle joint articulaţie a piciorului; încheietură a annual peak vârf de încărcare /de sarcină anuală
talonului annual rainfall precipitaţii anuale
ankle splicing întărire a talonului (la ciorapi) annual ring inel anual (la un arbore)
ankle splicing device dispozitiv pentru întărirea annual shoot creştere anuală (în silvicultură)
talonului annual storage acumulare anuală
anklet manşetă la ciorap (bordură) annuitant beneficiar al unei anuităţi; rentier
anneal a reveni; a modera; a arde; a prăji; a calcina; a annuity rentă; anuitate
recoace; a tempera; a normaliza, a decăli; a annul a anula
maleabiliza annular circular; rotund; inelar
annealed cast iron fontă recoaptă/maleabilizată annular ball bearing rulment (radial) cu bile
annealed copper cupru recopt/moale annular bit/cutter (maş-un) burghiu inelar; (petr)
annealed steel oţel recopt cap de carotieră; sapă cu coroană
annealed wire sârmă recoaptă/moale annular borer burghiu pentru găurire inelară
annealing (re)coacere; regenerare; refacere; revenire; annular budding altoire prin oculare
temperare; normalizare; decălire; maleabili-zare annular burner arzător inelar/toroidal
annealing box cutie de recoacere annular cavity canal circular
annelaing colour culoare de revenire annular classifier clasor inelar
annealing condition regim de recoacere annular counter contor inelar annular eclipse
annealing furnace/oven cuptor de recoacere/de eclipsă inelară
revenire/de maleabilizare annular expansion bend compensator inelar de
anneaAµig hood cuptor de recoacere acoperit dilataţie
annealing kiln cuptor de răcire a sticlei annular flow curgere inelară
annealing lacquer lac cu uscare în cuptor annular gear pinion cu dinţi în interior
annealing pot oală/creuzet de revenire/de recoa- annular grid grătar cu inele (la vaporizator)
cere/de maleabilizare annular kiln cuptor circular

45
anode reactor inductanţă a anodului
annular lens lentilă inelară anode rectification detecţie anodică
annular magnet (electro)magnet inelar (cu miez anode remnant reziduu anodic
toroidal) anode rest current curent anodic remanent (în
annular nozzle (auto) jiclor în formă de inel; (mas) repaus)
ajutaj inelar anode scrap cădere anodică (de tensiune); deşeu de
annular plate anod inelar anozi
annular saw ferăstrău cilindric anode-screening grid grilă-ecran
annular shape (de) formă inelară anode sheath peliculă luminescentă anodică
annular space spaţiu inelar/din spatele unei coloane anode spot pată anodică
de foraj anode sputtering pulverizare a anodului (din cauza
annular stiffener inel de rigidizare bombardamentului electronic)
annular structure structură inelară (a protonului) anode stern tijă anodică (la tubul cu raze X)
annular vault boltă cilindrică anode stopper impedanţă de amortizare conectată
annular velocity viteză în spaţiul inelar la anod ,
annular wave undă inelară anode strap bandă de scurtcircuit anodică (la
annulet anulator magnetron)
annulment; annulling anulare anode tap priză anodică (punct în care este conectat
annulus inel circular; fantă inelară; spaţiu/rost anodul în circuitul anodic)
inelar; coroană circulară anode-to-filament circuit circuit anodic
annunciator indicator (telefonic); anunţător; anodic area zonă de ieşire a curenţilor vagabonzi
anunciator; semnalizator anodic bend rectification detecţie anodică/de placă
annunciator disk disc de semnalizare anodic coating acoperire anodică
annunciator drop anunciator/clapetă de apel anodic compartment spaţiu/compartiment anodic
annunciator panel panou de afişare/de semnalizare anodic current density densitate de curent la anod
annunciator relay releu cu clapetă de semnalizare anodic direct current componentă continuă a
anodal anodic curentului anodic
anode anod, placă anodică, electrod pozitiv, pol anodic etching gravare/corodare anodică (galva-
pozitiv/plus// anodic(ă) nică)
anode bag/balancing coil/cage bobină de absorb- anodic pickling decapare anodică
ţie/de compensare anodică anodizing; anodization acoperire anodică, anodi-
anode bend voltmeter voltmetru electronic (cu zare; eloxare
redresare anodică) anol ciclohexanol
anode breakdown voltage tensiune de aprindere/de anolyte anolit (partea de electrolit care înconjură
amorsare anodul); soluţie anodică
anode butt anod parţial consumat anomalistic year an anomalistic
anode compartment spaţiu anodic anomalous atomic scattering method metodă de
anode copper cupru anodic împrăştiere atomică anormală
anode dark space spaţiu obscur anodic anomalous magnetic moment moment magnetic
anode (differential) resistance rezistenţă internă anormal
(diferenţială) anomalous mixed crystals cristale mixte anormale
anode dissipated power putere de disipaţie pe anod anomalous scattering (ai) împrăştiere anormală;
anode drop/fall cădere anodică (de tensiune) (fiz) difuziune anormală
anode efficiency of a radiofrequency stage randa- anomalous terms termeni anormali
ment anodic al unui etaj amplificator anomaly anomalie; unghi polar; argument; azimut
anode fin aripioară de răcire anodică anon ciclohexanonă
anode follower repetor anodic; amplificator cu anoptic system sistem anoptic; sistem de televi-
catod la masă ziune în circuit închis
anode hanger/strip colier al anodului anormalous contrar normei
anode light lumină/luminescenţă anodică anorthic lattice reţea triclinică
anode mould formă pentru turnarea anodului anorthoclase anortoclaz (mineral)
anode mud nămol/precipitat anodic A-N radio range radioghidaj/radiofar cu semnale
anode (positive) glow lumină anodică/pozitivă echilibrate/cu semnale Morse complementare
anode positive ray current curent de raze anodice answer răspuns; rezultat; soluţie
anode puise modulation modulaţie anodică în
impulsuri

46
anti-aircraft defence/defense balloon barrage
answer-back code indicativ (al unui teleimprimator baraj de baloane captive
sau al unui abonat); cod de răspuns anti-aircraft director comandă (automată) de tir
answer-back signal semnal al emiţătorului de a tunurilor antiaeriene
indicativ antiarsine filter filtru antiarsine
answer the helm a asculta de cârmă (despre o navă, anti-backlash device dispozitiv de compensare a
barcă) jocului
answering operator operatoare; telefonistă antibacterial bactericid
answering signal semnal de răspuns/de confirmare antiballooning ring inel antibalon; inel limitator
answer one's/the purpose a corespunde (perfect) de balon (în ind.textilă)
destinaţiei sale antiballooning separator separator antibalon;
answer prepaid (cu) răspuns plătit separator de fir
answer signal semnal de începere a convorbirii antibarrelling corecţie a distorsiunilor în formă de
antacid anti-acid; neutralizant de acid „butoi"
antagonistic couple cuplu antagonist antibiotics antibiotice
antecedent primul termen al unui raport; ipoteză antibody anticorp
majoră; prima propoziţie a unui silogism // antibonding electron electron antivalenţă
antecedent; aprioric antibonding orbital orbită cu repulsie atomică;
antechamber cameră de precombustie; antecameră orbită de antilegătură
antefilter antefiltru; prefiltru anticatalyst otravă a catalizatorului
antenna; aerial antenă anticathode anticatod
antenna connection bornă de antenă antichamber compression ignition engine motor
antenna decrement amortizare a antenei diesel cu antecameră
antenna downlead (cablu de) coborâre a antenei antichlor(ine) anticlor; hiposulfit de sodiu
antenna energy/power energie/putere radiată de anticipated demand cerere previzibilă
antenă anticipated profit profit scontat
antenna feed alimentare/atac a(l) antenei anticipated value speranţă matematică
antennafier amplificator de antenă anticipation mode mod de anticipare
antenna height above average terrain înălţime anticipatory buffering memorare intermediară a
medie a antenei datelor, înainte de a fi cerute la prelucrare
antenna load coil bobină de antenă anticipatory control precomandă, comandă antici-
antenna pick-up zgomot (suflu) de antenă pată
antenna ştrand fir de antenă torsadat; liţă de antenă anticipatory paging transferare a unei pagini din
antenna tuning switch comutator de antenă memoria auxiliară în memoria reală, înainte de
antennaverter comutator de frecvenţă al antenei prelucrare
anthelmintic antihelmintic; vermifug anticlinal anticiinal
anthocyanidins antocianidine anticlinal axis axă a anticlinalului
anthracene antracen anticlinal bulge umflare/boltă anticlinală
anthracene brown brun de antracen anticlinal dome cupolă anticlinală
anthracene red roşu de antracen anticlinal flank flanc anticlinal
anthracene yellow galben de antracen anticlinal flexure flexură anticlinală
anthracite antracit anticlinal fold cută anticlinală
anthracite culm praf de antracit anticlinal limb versant/flanc de anticlinal
anthracosis antracoză anticlinal mountain munte format dintr-o cută
anthranilic acid acid antranilic anticlinală
anthranol 9-hidroxiantracen; antranol anticlinal nucleus nucleu al anticlinalului
anthranol colours coloranţi de antranol anticlinal ridge creastă anticlinală
anthraquinone antrachinonă anticlinal valley vale anticlinală
anthraquinone blue albastru de antrachinonă anticline anticlinal; curmătură
anthraquinone dye colorant antrachinonic anticlinorium anticlinoriu(m)
anti-cloche circuit circuit „clopot" complementar
anthrol hidroxiantracen (anticlopot)/atenuator al purtătoarei de cromitanţă
anthrone antronă şi al canalelor adiacente
anti-ager inhibitor (de îmbătrânire) anti-clockwise în sens contrar acelor
anti-aircraft auxiliary target ţintă aeriană de ceasornicului; sinistrorsum
exerciţiu

47
antifading correction regulator automat de sensibi-
anti-clockwise rotation torsiune stânga, torsiune S; litate; corecţie de feding; regulator automat de
rotaţie antiorară volum
anti-clutter gain control reglare a suprimării antifading frequency modulation modulaţie de
paraziţilor frecvenţă antifeding
anti-coal breakage device dispozitiv pentru preve- antifading regulation reglare automată a sensibili-
nirea spargerii cărbunelui tăţii
ANTICOINCIDENCE anticoincidenţă; funcţia antifatigue inhibitor de oboseală
logică SAU-EXCLUSIV (ANTICOINCIDENŢĂ) antifebrin acetanilidă
anticoincidence analyser analizor de anticoinci- antifelting agent agent contra împâslirii
denţe antifelting fînish finisare contra împâslirii
anticoincidence circuit circuit logic ANTICOINCI- antiferment antiferment//antifermentativ
DENTĂ/SAU-EXCLUSIV antiferromagnet antiferomagnet
anticoincidence counter contor de anticoincidenţe antiferromagnetism antiferomagnetism
anticoincidence gate poartă logică ANTICOINCI- antiflocculating properties proprietăţi peptizante/
DENŢĂ/SAU-EXCLUSIV anticoagulante
anti-collision device radiolocator contra ciocnirilor antifoam antispumant
anticontamination clothing îmbrăcăminte de antifoaming admixture aditivi antispumanţi
protecţie contra contaminării (pentru uleiuri)
anticorrosive admixture aditivi anticorosivi antifog agent agent antivoal/antiaburire
(pentru uleiuri) antiform structură anticlinală în care nu este
anticorrosive agent agent (mediu) anticorosiv cunoscută succesiunea stratigrafică
anticorrosive paint pitură anticorosivă antifouling fînish finisare antiputrescibilă
anticorrosive plating acoperire anticorosivă antifouling paint (ind chim) vopsea antivegetativă;
anticosecant arccosecantă (nov) pitură antivegetativă
anticosine arccosinus antifreeze (solution) anticongelant, antiger, antigel
anticotangent arccotangentă antifreezing rezistent la frig/la îngheţ
anticrease agent produs pentru tratarea de neşifo- antifreezing agent aditiv anticongelant
nare a ţesăturilor antifreezing coat acoperire antiger
anticrease effect efect antişifonabil antifreezing dope aditiv anticongelant
anticrease fînish finisare de neşifonare antifreezing quality rezistenţă la frig/la îngheţ
anticreep device (autom) dispozitiv de frânare la antifrictional de antifricţiune
mersul gol; (cj) proptea contra fugirii căii antifriction alloy compoziţie pentru lagăre; aliaj
anticyclone anticiclon antifricţiune
anticyclotron anticiclotron (formă de tub cu undă antifriction bearing cuzinet cu metal antifricţiune
progresivă) antifriction cast iron fontă antifricţiune
antifriction metal metal antifricţiune
anti-dazzle lumină (neorbitoare) la mică distanţă antifriction mounting montare (a unui arbore) pe
anti-dazzle/dazzling device/screen dispozitiv de rulmenţi
apărare contra orbirii; ecran de protecţie antifrost screen parbriz cu dispozitiv antigel
antiderivative antiderivată; primitivă, integrală antifrother (aditiv) antispumant
nedefinită antifume agent agent contra degajării de gaze
anti-detonant fuel combustibil antidetonant antifungal fungicid
anti-distortion device compensator de distorsiuni antigelling agent agent antigelifiant
anti-drumming compound/paste pastă care împie- antiglare lumină neorbitoare
dică vibrarea tablelor de caroserie antiglare headlamp far pentru lumină de întâlnire
antidumping măsuri de apărare împotriva unui antiglare rear-view mirror oglindă retrovizoare
dumping extern, în special prin aplicarea unor taxe neorbitoare
vamale protecţioniste antiglare screen ecran de protecţie contra luminii
anti-electron pozitron; antielectron orbitoare
antienzyme antienzimă antigravity filtration filtrare sub vid
antifading antifeding, reglaj (automat) al amplifi- antigravity suit combinezon antigravific
cării (pentru corectarea scăderii temporare a antigum inhibitor inhibitor de formare a gumelor
intensităţii câmpului magnetic recepţionat) antihalation backing/layer strat antihalo
antifading aerial antenă antifeding/cu radiaţie antihalo fără halo, contra aureolei
zenitală redusă

48
antimony liver amestec de sulfoantimonit şi sulfo-
anti-hum capacitor condensator de deparazi- antimoniat de potasiu
tare/antibrum antimony needles trisulfură de antimoniu
antihunt/antihunting circuit circuit antiosci- antimoiny-trisulphide vidicon tub vidicon cu strat
lant/contraoscilant/de stabilizare/stabilizator din trisulfură de antimoniu
antihunt transformer transformator stabilizator antimony vermilion kermesit
antiparazit antimony white trioxid de antimoniu
anti-icing device dispozitiv de protecţie contra antimony yellow antimoniat de plumb
gheţii/jivrajului antineutrino antineutrino
anti-incrustant composition agent anticrustă/ antineutron antineutron
dezincrustant antinode ventru
anti-induction cable cablu fără inducţie antinode of oscillation ventru (al unei oscilaţii)
anti-inductive arrangement/device protecţie antinoise antizgomot
contra inducţiei antinoise capacitor/condenser condensator antipa-
anti-interference aerial antenă deparazitată razit/contra zgomotului
anti-interference condenser condensator de depa- antinoise carrier operated device eliminator de
razitare zgomot comandat de unde purtătoare
anti-isomorphism anti-izomorfism, izomorfism antinoise microphone microfon cu suprimarea
invers zgomotului parazit
anti-jamming sistem antibruiaj/contra bruiajului antinoise paste pastă pentru împiedicarea zgomo-
antiknock dope antidetonant tului de vibraţie a plăcilor
antiknock fuel combustibil antidetonant antinomy antinomie, contradicţie, paradox
antiknock gasoline benzină antidetonantă anti-overshoot dispozitiv pentru reducerea oscila-
antiknocking property antidetonantă ţiilor
antiknock susceptibility sensibilitate faţă de antioxidizing admixture aditivi antioxidant! (pentru
antidetonant uleiuri)
antiknock value indice antidetonant, valoare antioxygen antioxigen, antioxidant
antidetonantă, cifră octanică antiparallax mirror oglindă fără paralaxă
antilogarithm număr al cărui logaritm este egal cu antiparallel antiparalel, paralel şi de sens contrar
un număr dat, antilogaritm antiparallelogram trapez isoscel
antilogous poles poli de nume diferite antiparticle antiparticulă
antimatter antimaterie antiperoxide additive (petr) aditiv antioxidant;
antimer antipod optic (plast) antioxidant
antimeson antimezon antipinking (of fuel) antidetonant
antimicrophonic tube/valve tub fără efect micro- antipitting agent agent/adaos pentru împiedicarea
fonic formării de cratere (în galvanotehnică)
antimildew compound fungicid antipodal (chim) enantiomorf; (mat) diametral opus
antimonate antimoniat, stibiat antipode antipod
antimonial lead (met) plumb dur, aliaj de plumb cu antipoison antidot
antimoniu; (poligr) aliaj tipografic antipolar antipolară (în geometrie)
antimonial lead ore bournonit antipole pol opus
antimonial red silver pirargirit antipollution standards norme de poluare admisi-
antimonic acid acid antimonic bilă
antimoniferous arsenic allemontit antiprojectivity antiproiectivitate
antimonite antimonit; stibină antiputrefactive antiputrefactiv
antimonous acid acid antimonios antipyretic antitermic, antipiretic
antimonsoon antimuson antipyrine antipirină
antimony antimoniu, stibiu (Sb) antirad ingredient introdus în cauciuc pentru a
antimony black pentasulfură de antimoniu micşora acţiunea radiaţiilor asupra acestuia
antimony blende kermesit antireaction device supresor de reacţie
antimony bloom trioxid de antimoniu antireflective coating strat antireflectant
antimony butter triclorură de antimoniu antirepresentation reprezentare duală; antirepre-
antimony glance antimonit; stibină zentare
antimony glass trioxid de antimoniu sticlos antiresonance antirezonanţă, rezonanţă în para-
antimonyl antimonil, stibil lel/de curent

49
antitarnish paper hârtie de şlefuit
antiresonant circuit circuit antirezonant/de decu- antitheft device dispozitiv antifurt (la autovehicule)
plare antitheft door handle mâner de uşă cu broască
antirolling tank tanc de ruliu (la nave) antifurt
antirot substance substanţă antiseptică/pentru antithetic(al) contrar; antitetic, opus
combaterea putrefacţiei antithetic(al) correlation corelaţie negativă
antirust anticorosiv antithetic fault falie antitetică
antirust coating acoperire anticorosivă antithrowing agent adeziv
antirust compound compus anticorosiv antitone descrescător (în analiza matematică)
antirust grease unsoare consistentă anticorosivă antitrades; antitrade winds contraalizee
antirust paint vopsea anticorosivă antitransmit switch tub de descărcare; comutator
antirust paper hârtie anticorosivă automat al antenei de la emiţător la receptor;
antiscale dezincrustant dispozitiv de protecţie duplex
antiscale composition produs antiincrustant antitrigonometric function funcţie trigonometrică
antiscorcher întârzietor (de prevulcanizare) inversă
antisecant arcsecantă antivibrating spring resort antivibrator (de reţi-
antiseizure antigripare nere)
antiseptical substance substanţă antiseptică antivibration; damping amortizare
antishrink finish finisare anticontractantă antivibration layer strat de amortizare a vibraţiei
antisiccative antisicativ antivibration mounting montaj amortizant
anti-sidetone device circuit an t i local antivibrator amortizor
anti-sidetone telephone telefon cu atenuarea dia- antizodiacal light lumină antisolară
foniei antizymotic antizimotic, care împiedică fermentaţia
antisine arcsinus anvil nicovală; buterolă
antiskid dispozitiv antiderapant, sistem automat de anvil bed pernă de şoc a nicovalei
reglare a presiunii în circuitul de frânare împiedi- anvil contact point contact fix la ruptorul de
când blocarea oricărei roţi (indiferent de coefi- aprindere
cientul de aderenţă sau de forţa de apăsare asupra anvil cutter daltă lată
frânei) anvil horn corn al nicovalei
antiskid tyre anvelopă antiderapantă anvil-(insertion) face tăblie a nicovalei
antislip finishing agent agent de finisare contra anvil plate faţă/tăblie a nicovalei
alunecării anvil's stock (hc) bară a ciocanelor; (met) sabot al
antisludge additive aditiv detergent ciocanului
antisnag finish finisare contra agăţării (în ind.tex- anvil stake taseu
tilă) anvil stand soclu/postament/butuc (al nicovalei)
antisnatch mooring geamandură de hidroavion cu anvil tool matriţă de forjat
ancorare elastică anvil vice menghină cu picior şi nicovală
antisoftener agent de întărire (a amestecului de any direction direcţie arbitrară, orice direcţie
cauciuc); antiplastifiant any load phases faze neuniform încărcate
antisoiling finish finisare contra murdăririi (în apartment block bloc de locuinţe
ind.textilă) apartment building/house clădire cu apartamen-
antispark disc/disk disc/ecran de protecţie contra te/cu locuinţe; bloc
arcului electric apatite apatit (mineral)
antispasmodic spasmolitic, antispasmodic a periodic aperiodic, neperiodic
antistatic agent agent antistatic aperiodic aerial antenă aperiodică/neacordată
antistatic antenna antenă antiparazitară/deparazi- aperiodic circuit circuit aperiodic (fără oscilaţii
tară libere)
antistatic dressing tratare antistatică/contra încăr- aperiodic network circuit aperiodic/de relaxare
cării cu electricitate statică apertural defect eroare a neînchiderii/de apertură;
antistatic finish finisare antistatică/contra încărcării cerc de confuzie; defect de apertură
cu electricitate statică apertural stop diafragmă de deschidere
antistatics radio interference suppression antipa- aperture diafragmă efectivă; apertură; orificiu;
razitare deschidere; vizor; gură (de vizitare); diametru al
antisticking agent agent de micşorare a lipiciozităţii unei găuri
antisymmetrization alternalizare
antitangent arctangentă

50
apostilb apostilb (uinitate de măsură a strălucirii în
aperture angle unghi al orificiului triunghiular/de sistemul CGS)
divergenţă; unghi de deschidere; lăţime a unui apothem apotemă (în geometrie)
fascicul A-power supply sursă de alimentare a filamentelor
aperture card cartelă cu apertură (în care pot fi Appalachian folding fază de cutare appalachiană
inserate cadre de microfilm) apparatus aparat; instrument; dispozitiv; maşină;
aperture compensation compensare a distorsiunii aparataj
deschiderii apparatus dew point punct de rouă echivalent,
aperture core miez magnetic cu mai multe orificii, punct de rouă al aerului umed la ieşire din bateria
pentru crearea mai multor căi magnetice de răcire a aparatului de climatizare
apertured disc/disk disc perforat/Nipkow apparatus for the deaf proteză auditivă
aperture distortion distorsiune de deschidere apparatus for free fall dispozitiv de percuţie la
aperture effect efect de apertură; cerc de confuzie forajul percutant
aperture guide ghidaj de deschidere/al ferestrei apparatus for laying on sheets alimentator cu coli
aperture illumination repartiţie a câmpului la apparatus for rosettes maşină de ghioşat/de ornat
deschidere (la suprafaţa efectivă de radiaţie) apparatus glass (stock) (chim) sticlă pentru va-
aperture of screen mărime a deschiderii sitei se/pentru aparate de laborator; (se) sticlă de
aperture of stop deschidere a diafragmei laborator/refractară
aperture ratio deschidere relativă apparatus plug socket dispozitiv priză-flşă
aperture stop limitor de apertură apparel (nov) obiecte de armament ale navei; (text)
apex apex; vârf; creştet; coamă; creastă; punct îmbrăcămine//destinat pentru îmbrăcăminte
culminant apparent aparent; vizibil; imaginar; virtual
apex angle unghi de poziţie/de deschidere;unghiul apparent density densitate aparentă
din vârful unui triunghi apparent diameter diametru aparent
apex drive alimentare mediană (a unei antene); atac apparent dip înclinare aparentă
median al antenei apparent-energy meter contor de energie aparentă,
apex inductor inductor (de corecţie) la capătul unui voltampermetru
cablu submarin apparent heat of ignition căldură aparentă de
apex of arch coamă a arcului; cheie de boltă activare
aphanitic texture structură afanitică (la roci) apparent horizon orizont aparent
aphelion afeliu apiarist apicultor apparent loss pierdere aparentă (diferenţă dintre
apiary prisacă; stupină precipitaţii şi stocul din acelaşi interval de timp)
apical angle unghi la vârf apparent magnitude magnitudine aparentă
apical coordinate coordonată apicală/extremă apparent molecular weight greutate moleculară
apiculture apicultură aparentă
aplanatic lens system sistem de lentile aplanatice apparent motion mişcare aparentă
aplanatic points focare aplanatice apparent output putere aparentă (la ieşire); pro-
apoastron apoastrum ductivitate aparentă
apochromatic lens obiectiv apocromatic, lentilă apparent plunge înclinare aparentă
apocromatică apparent porosity porozitate aparentă
apochromatic system sistem de lentile apocroma- apparent resistance impedanţă
tice (a căror aberaţie este corectată pentru toate apparent singularity singularitate eliminabilă/apa-
culorile) rentă (în analiza matematică)
apodictic(al) apodictic, indiscutabil apparent solid density masa volumică aparentă a
apoferment apoferment; apoenzimă apogee apogeu părţii solide
apolar conjugat; apolar apparent solid volume volumul aparent al părţii
A pole (cross-braced) stâlp în formă de A solide
apophyllite apofilit (mineral) apparent specific gravity densitate aparentă
apophysis apofiză apparent stellar magnitude mărime stelară aparentă
A-position poziţia A (în care se primesc apeluri de (magnitudine aparentă)
la abonaţi) apparent throw amplitudine aparentă a unei falii
A-position working metodă a apelului simplu apparent time timp adevărat
aposteriori rezultat dintr-o experienţă, a posteriori apparent variable variabilă legată/aparentă
apparent viscosity viscozitate aparentă
apparent volume volum aparent

51
applicator roll cilindru de aplicare (a unui strat de
appearance apariţie; aparenţă; aspect material)
appearance of fracture aspect al suprafeţei de applied art artă aplicată/decorativă
rupere applied dosimetry dozimetrie aplicată
appearance potenţial potenţial de apariţie (a applied geophysics geofizică aplicată/de şantier
ionilor) applied moment moment aplicat
appease a linişti; a calma apply a aplica, a folosi, a pune în practică
appendix apendice, anexa, accesorii, adaos, supli- apply the brake a frâna
ment, racord de umplere apply emulsion a aplica o emulsie/un film
applanation denudaţie apply the screw(s) a reclama stingerea unei datorii;
appie acid acid malic a limita acordarea de credite
appie (beam indexing) tube tub cu trei culori şi cu apply stresses a solicita, a aplica solicitări
comandă indicială a fasciculului appointments diary agendă
appie coal cărbune moale apportion a împărţi; a repartiza; a măsura; a
appie essence valerianat de amil dimensiona
Applegate diagram diagramă de poziţie electronică appraisable evaluabil, calculabil
Applegate; mişcare a electronilor într-un tub cu appraisal apreciere, estimare, evaluare
modulaţie de viteză appraisal cost cost de evaluare
appie seed file pilă triunghiulară mică cu faţa appraise a aprecia, a evalua, a estima
principală semirotundă appraiser taxator, evaluator
apple-shaped diagram diagramă/caracteristică de apprehend a percepe, a înţelege, a reţine, a prinde
microfon în formă de rinichi apprentice ucenic, începător
Appleton layer strat F al ionosferei, strat Appleton apprise a înştiinţa, a informa, a face cunoscut; a
appie tube tub „măr" (tub video color cu benzi sesiza (pe cineva de ceva)
verticale roşii, verzi şi albastre) approach (TH) acces; cale de acces; apropiere;
appliance adaptare; amenajare; aparat; dispozitiv; aproximaţie; împrejurimi; (ind chim) canal al
instalaţie; instrument extruderului// a se apropia; a sesiza; a ataca; a
appliance branch circuit distribuţie interioară cu converge spre; a aproxima
prize de curent approach beacon radiofar de aterizare
appliance connector/plug fişă de aparat approach buoy geamandură de aterizare
appliance motor motor electric pentru maşini de uz approach clearance aprobare de aterizare
casnic approach control comandă de apropiere; sistem de
appliances aparate electrocasnice semnalizare de apropiere
applicability aptitudine approach cutting tranşee de acces
applicable aplicabil; superpozabil; izometric; approaching aproximativ
desfăşurabil approach light lumină de intrare, baliză luminoasă
applicable surfaces suprafeţe izometrice de apropiere/de aterizare
applicant solicitant al unui brevet de invenţie approach-marker-beacon-transmitter radiofar de
applicate cotă a unui punct din spaţiu marcare a apropierii/a aterizării
application aplicaţie, aplicare, folosire, utilizare; approach navigation navigaţie de apropiere (de
cerere, solicitare; regiune/domeniu de aplicare; aerodrom)
scop al utilizării approach path drum de apropiere; plan de aterizare
application control language (ACL) program de approach road (cj) linie de acces; (cstr, drum)
control/de comandă a(l) utilizării/a(l) aplicaţiei drum de acces
application factor coeficient care ţine seamă de approach signal for station semnal de avertisment
caracterul sarcinii pentru staţie
application library bibliotecă cu programe de approach slope rampă de acces
utilizare approach track linie de acces (căi ferate)
application of load aplicare a sarcinii approach tunnel tunel de derivaţie/de aducţie
application of power/voltage punere sub tensiune approach velocity viteză de intrare
application oriented package (pachet de) approach zone zonă de apropiere; coridor de sosire
programe de utilizare (în aviaţie)
application program(me) program de aplicaţie/de appropriate adecvat, potrivit, specific, corespun-
utilizare zător
applicator localizator (de radiaţii)

52
appropriated retained earnings câştig nedistribuit aqualung aparat de respirat sub apă
afectat unui scop aquamarine acvamarin (varietate de berii)
appropriation bill lege financiară aqaumetry acvametrie
approval aprobare, încuviinţare, autorizaţie aqua regia apă regală/tare
approval test încercare de recepţie/de tip/de aquarium reactor reactor piscină
omologare; probă martor aquasol acvasol
approved gas detector detector de gaze de mină aquate sare de acvoacid
aprobat •aquated ion ion hidratat
approved lamp lampă de siguranţă aprobată aquatic growth vegetaţie acvatică
approved shot-firing apparatus explozor antigri- aquatic plants plante acvatice
zutos aprobat aquatint(a) acvatinta (procedeu poligrafic)
approximate aproximativ, de aproximaţie// a se aquation hidratizare
apropia, a aproxima, a fi aproximativ egal (cu) aqueduct apeduct
approximate analysis analiză rapidă, determinare aqueduct bridge pod-apeduct
aproximativă aqueous de apă; apos; saturat cu apă
approximate sensitive element element sensibil/ aqueous alcohol soluţie de alcool în apă
palpator de aproximare aqueous ammonia apă amoniacală; soluţie de
approximation aproximaţie; valoare aproximativă amoniac; hidroxid de amoniu
approximation calculus calcul aproximativ; aqueous caustic soluţie apoasă de hidroxid de sodiu
metode numerice aqueous distillate distilat apos; apă pirolignoasă
approximation equation ecuaţie/formulă de aqueous emulsion (chim, petr) emulsie hidrofilă;
aproximaţie (ind chim) emulsie apoasă
appurtenances accesorii, anexe, dependinţe; (text) aqueous ripple-marks ripple-marks (ondulări sau
furnituri riduri formate de oscilaţii şi curenţi acvatici pe
appurtenances of motor accesorii ale motorului suprafeţe fine nisipoase)
a programming language (APL) limbaj de progra- aquifer acvifer (purtător de apă); orizont (strat)
mare APL (de nivel înalt) acvifer
apron (TH) scut; tăblie; rampă; lamă de buldozer; aquiferous acvifer
manşon (de piele, din materiale plastice) la maşini de aquifuge strat impermeabil (prin îmbibare)
filat; apărător; paravan; prag; (auto) tăblie aquo-acids acvoacizi aquo-base hidroxid bazic;
apărătoare/sub parbriz; (cstr) radier; (hidr) prag; acvobază
radier (la disipatorul de energie); (maş-un) cutie a aquo-compound hidrat
căruciorului de strung; (min) şorţ; prelungire; aquo-ion acvo-ion
(nav) contraetravă; (text) cureluşă (la trenurile de aquolysis acvoliză
laminare); pânză transportoare aquo-system acvocomplex
apron clamping boit şurub de fixare a plăcii arabane araban
pivotante (la şeping) arabesque arabesc
apron conveyor (mas) transportor (cu tablier) arabic numeral cifră arabă
metalic; transportor cu plăci metalice; (text) arabinose arabinoză
transportor cu manşon/cu bandă transportoare arable land pământ arabil
apron conveyor feeder alimentator cu bandă arable layer strat arabil
apron distributor distribuitor cu bandă transportoare arachis oil ulei de arahide
(în bataj) Arachnida arahnide (animale nevertebrate din
apron dryer uscător (înzestrat) cu transportor încrengătura artropodelor)
apron feeder alimentator (cu tablier) metalic; ali- aragon method (of dating) metodă a datării
mentator cu plăci metalice (vârstei) după aragon
apron floodlight proiector local de aerodrom arbitrary ensemble of nuclei ansamblu arbitrar de
apron lathe strung cu placă de zăvorâre/cu şorţ nuclee, ansamblu de nuclee orientate arbitrar
apron ring virolă inferioară arbitrary sequence computer calculator cu succe-
apron roll rolă de sprijin (a transportorului) siune arbitrară a operaţiilor
apron slide sanie transversală a mesei arbitration award decizie de arbitraj
aprotic acid acid aprotic arbitration fee(s) taxă de arbitraj
apse absidă arbitrator arbitru
aquadag grafit coloidal arbor (TH) osie, arbore, fus, dorn, ax; (orlg) ax de
aqua fortis apă tare (acid azotic concentrat) antrenare; (silv) arbore

53
arch boom angle iron cornieră a tălpii unei grinzi
arbor-bearing support contrasuport (la maşini de în arc
frezat) arch brick cărămidă-pană; bolţar
arbor block suport pentru montarea piesei de arch centre/center for crest centru al arcului la
prelucrat pe un dorn coronament
arborescent arborescent, ramificat, dendritic arch core (cstr) inima bolţii; (geol) nucleu anticlinal
arborescent crystal cristal dendritic Archean arhaic, era arhaică
arborescent structure structură dendritică arched arcuit, curbat, în formă de cupolă
arbor nose capăt anterior al arborelui/al axului arched bridge pod în arc
principal arched buttress contrafort
arbor press presă pentru demontarea şi montarea arch(ed) dam baraj în (formă de) arc, baraj arcuit
pieselor de prelucrat pe un dorn arched dome boltă sferică
arbor-type lap dorn de lepuit arched floor planşeu boltit
arbor-type mill freză cu alezaj arched girder fermă/grindă principală în arc
arbour pergolă; chioşc (de verdeaţă) arc (cstr, mat) arched girder with the member grindă în arc cu
arc; (el) arc electric tirant
arcade arcadă; galerie/trecere boltită, în arc; arched girder with polygonal outlines grindă în
gang/pasaj/culoar/coridor boltit (formă de) arc cu contur poligonal
arc adjuster rezistenţă de reglare (a arcului) arched roof acoperiş boltit
arc back reaprindere a arcului; arc invers arc baffle arched roof of a hearth boltă a cuptorului
ecran pentru devierea arcului electric arched squall gren arcuit (cu înălţime mare la
arc blow deviere a arcului (la sudarea cu arc centru)
electric) arch formed by scaffolding boltă suspendată
arc blow-out stingător de arc arch hinged at the springings arc cu două articula-
arc blow-out chamber cameră de stingere (a ţii/articulat la ambele capete
arcului) arc high-speed relay releu rapid de stingere a
arc blow-out circuit breaker întrerupător cu arcului electric
cameră de stingere a arcului arc eh u te cutie de Archimedean property axioma lui Arhimede
suflaj; cameră de stingere Archimedean screw (conveyor) transportor elicoi-
arc column/core coloană/plasmă a arcului electric dal; şurub Arhimede
arc-control device cameră de extincţie/de explozie Archimede's pump elevator Arhimede
a arcului arching (geol, min) susţinere boltită; boltă; arc;
arc-cracking cracare în arc electric (met) formare de bolţi în coloana de material
arc-cutting electrode electrod de tăiere cu arc (furnal)
electric arching shield inel de protecţie a arcului electric
arc-cutting machine maşină de tăiat cu arc electric archipelago arhipelag
arc dam baraj în arc (la construcţiile hidrotehnice) architect arhitect
arc discharge descărcare prin arc architectonics arhitectonică
arc drop scădere a intensităţii arcului electric; architectural acoustics acustică a construcţiilor
cădere de tensiune între anod şi catod architectural appearance plastică arhitecturală
arc-drop loss pierdere în arcul electric architectural complex/group ansamblu arhitec-
arc-drop voltage cădere de tensiune în arcul tonic
electric architectural form formă arhitecturală
arc extinguisher stingător/extinctor de arc architectural image imagine arhitecturală
arc flame flacără de arc/de sudare architectural monument monument arhitectonic
arc furnace cuptor cu arc electric architectural workshop atelier de proiectare
arch (arh, cstr) cupolă; pod, punte; curbură; în- arhitecturală
doire; săgeată; arc; arcadă; boltă; cintru buiandrug; architecture (arh) arhitectură; (inf) structură/confi-
grindă principală; (geol) anticlinal; (met) boltă a guraţie a unui bloc central de prelucrare al unui
cuptorului; (text) arc de susţinere a capacelor la calculator
card2J/(cstr) a bolti architrave arhitravă
arch abutment zonă de reazem a bolţii de echilibru; archivolt arhivoltă
culee a arcului; impostă; zid de sprijin arch key(stone) cheie de arc; bolţar
arch barrel boltă înclinată arch of a bridge arc de pod
arch bearing reazem al arcului arch of a chamber boltă a camerei
arch bond cintru

54
arcwise în formă de arc
arch pressure împingere de boltă arcwise connectedness conexiune liniară
arch punch preducea cu mâner ardent ardent (despre navă)
arch rib nervură are ar (= 100 m2)
arch roof boltă sferică area areal; zonă; domeniu; spaţiu; gamă; suprafaţă;
arch spân deschidere/lumină a arcului ţinut, regiune; teren; arie; sector; perimetru
arch stone cărămidă de boltă area between two dikes spaţiu/cîmp dintre două
arch thrust presiune a arcului epiuri
arch truss fermă în arc area franchise teritoriu desemnat pentru o anumită
arch with fîxed ends arc încastrat la ambele capete operaţie de franchising
arch without articulation arc încastrat area input zonă a memoriei în care sunt primite şi
arch with three hinges arc cu trei articulaţii prelucrate datele de intrare
arch work boltă din piatră de talie area integral integrală de suprafaţă
arc-hyperbolic function funcţie hiperbolică inversă areal coordinates coordonate baricentrice
arc ignition/initiation aprindere/amorsare a unui areal divergence divergenţă superficială
arc electric areal geology geologie regională
arcing formare a arcului electric areal mean rainfall precipitaţia mediată pe supra-
arcing ground punere la pământ prin arc faţa de recepţie
arcing over conturnare area load încărcare uniform distribuită pe suprafaţă
arcing time of a fuse timp/durată de stingere a unei areal sweep spălare pe suprafaţă; dezlocuire pe
siguranţe întreaga suprafaţă
arc lamp starter starter/aprinzător cu arc pentru area manager responsabil cu activitatea desfăşurată
lămpi electrice descentralizat într-o anumită zonă
arc light lumină a lămpii cu arc area moment suprafaţă a curbei momentelor
arc line linie curbată; florar area monitor monitor local
arc of (belt) contact arc/unghi de înfăşurare a area monitoring dozimetrie locală
curelei area of ball imprint suprafaţă a amprentei (lăsată
arc of contact arc de contact; arc rezemat arco m de bilă la încercarea de duritate)
staţie terestră arctică pentru sateliţi de area of bearin g suprafaţă de reazem
telecomunicaţii area of calms zonă de acalmie
arc oscillation oscilaţie dată de un generator cu arc area of contact suprafaţă de contact; plan tangent
arc-over (av) luping; (el) conturnare, descărcare area of cut (l, mec) suprafaţă de tăiere; (maş-un)
arc plug switchboard centrală telefonică elveţiană suprafaţă de aşchiere; (mat) secţiune, suprafaţă a
arc quenching stingere a unui arc (electric) unei intersecţii
arc rectifier redresor cu arc, redresor ionic cu catod area of fracture casură (suprafaţă a rupturii)
incandescent area of impression/of indentation suprafaţă a
arc sender/transmitter emiţător cu arc amprentei
arc shearer maşină de havat cu tăiere în arc de cerc area of rest suprafaţă de reazem
arc spark scânteie de arc electric area of subsidence arie de subsidenţă; suprafaţă
arc spectrum spectru al arcului (electric) subminată prin exploatări miniere
arc stream coloană pozitivă a arcului electric; area of supply zonă de consum; zonă deservită
plasmă area-preserved care păstrează ariile
arc stream burner arzător cu plasmă area search căutare a zonelor
arc-stream voltage cădere de tensiune în lungul area under moment curve suprafaţă a momentelor
arcului electric area-velocity method metodă a măsurării debitelor
arc-suppression coil bobină de stingere a arcului în funcţie de suprafaţa secţiunii udate şi de viteza
arc-through blocare a arcului apei
arctic ci rele cerc arctic A-rectifier redresor pentru încălzirea filamentelor
arc transmitter emiţător cu arc arena arenă; tribună
arcuate line linie curbată; florar arenaceous arenaceu, nisipos, grezos
arcwall face front de lucru curb arenite, arenyte arenit, psamit
arcwall header haveză pentru înaintări cu tăiere în areometer areometru
arc de cerc areometric method areometrie; metodă areometrică
arc welding sudare cu arc electric argent argint/7argintiu, alb, strălucitor, de argint
arc-welding seam îmbinare (sudare cu arc)
arc-welding set convertizor de sudură

55
arithmetic data date aritmetice (numerice, cu valori
argental mercury amalgam de argint (întâlnit în întregi sau reale)
natură) arithmetic fixed point punct/virgulă fix(ă) aritme-
argentan alpaca, argentan tic(ă)
argentation argintare arithmetic logic unit (ALU) unitate de logică
argentic care conţine argint, de argint aritmetică (a unui sistem de calcul)
argentiferous argentifer, care conţine argint (despre arithmetic mean medie aritmetică
minereu) arithmetic operation operaţie aritmetică (elemen-
argentometric titration titrare argento metri că tară)
argentometry argentometrie arithmetic shift deplasare aritmetică (a conţinutului
rgentous compound compus al argintului unui registru)
monovalent arithmetic statement instrucţiune aritmetică/de
argentum argint calcul
argil caolin, argilă arithmetic unit unitate/bloc aritmetic(ă) (care
argillaceous lutos, argilos efectuează operaţii aritmetice cu numere binare sau
argillaceous cementing material de cimentare (de zecimale codificate binar)
legătură) argilos arithmometer aritmometru, aparat care efectuează
argillaceous earth pământ argilos mecanic operaţii aritmetice
argillaceous limestone calcar argilos arkose arcoză
argillaceous mari marnă argiloasă arm braţ; umăr; latură; pârghie; mâner; jug;
argillaceous rock rocă argiloasă traversă; consolă; spiţă; ramură; indicator, arătător;
argillaceous sand nisip argilos suport transversal; golf al unui lac; afluent// a
argillaceous sand ground sol argilos-nisipos (în)arma, a pune armătura
argillaceous sandstone gresie argiloasă armament armare
argillaceous slate şist argilos armature contact cu alunecare/glisant; cursor;
argillite şist argilos, argilit rotor; indus; corp de iluminat; armătură; garnitură
argillo-arenaceous ground teren argilos-nisipos armature bearing lagăr de rotor
argon arc welding sudare cu arc în atmosferă de armature binding wire fretă de indus
argon armature bore alezaj al rotorului
argon backing mediu de argon (la sudare) armature circuit circuit al indusului
argon-filled glow lamp lampă electrică cu incan- armature-controlled motor motor cu reglarea
descenţă umplută cu argon curentului indus
argue a argumenta, a demonstra, a raţiona armature core disc tolă de rotor
argue against (despre o informaţie, o experienţă armature current curent în indus
etc.) a contrazice (o teorie, o presupunere), a proba armature drum tambur al indusului
contrariul armature duet canal/crestătură de răcire a indusului
argument demonstraţie, raţionament; discuţie; armature end-plate placă frontală a unui miez de
controversă; argument; parametru, variabilă indus confecţionat din tole; cap al indusului
independentă; unghi polar; fază; anomalie armature extension prelungitor al armăturii
argumentative logic armature head flange flanşă a indusului
arid arid; uscat; secetos armature iron corp de oţel al indusului
aridity ariditate armature lamination tole de indus
arid thalweg talveg uscat (secat) arise a lua naştere;
a se ivi; a se produce; a se ridica; armature leakage dispersie magnetică a indusului
a răsări; a apărea armature quill suport de indus
arithlog diagram diagramă în scară logaritmică pe armature reaction reacţie a indusului
o axă de coordonate armature-reaction machine maşină cu reacţie de
arithmetic address adresă relativă/aritmetică indus (cu câmp transversal)
arithmetical error greşeală de calcul; eroare armature-reaction welding set generator de sudură
aritmetică cu câmp transversal
arithmetical organ organ de calcul armature slip alunecare a indusului
arithmetic and logic unit (ALU) unitate/bloc armature slot ancoşă/crestătură de indus
aritmetic(ă) şi logic(ă) a(l) unui sistem de calcul armature spider stea a indusului
arithmetic apparent power putere aparentă aritme- armature stray flux dispersie magnetică a indu-
tică (suma puterilor aparente pe fază ale unui sului
sistem polifazat)

56
armo(u)r stone blocuri de piatră pentru protecţie
armature travel joc/basculare a(l) armăturii (la relee (pe taluz)
polarizate) arm repeater repetitor de semnal (căi ferate)
armature-type magneto magnetou cu indusul (de arm rest/support rezemător de braţ
înaltă tensiune) rotativ arm-rocker lever pârghie basculantă
armature winding equalizer conductor de echili- arm saw ferăstrău de mână
brare a indusului arm's length market price preţ declarat înaintea
arm braces contrasuport, reazem-suport (la maşini- începerii negocierilor
unelte) arm stirrer malaxor/agitator cu palete/cu braţe
arm brackets contrabuterolă; contrasuport armure legătură, armură (a ţesăturii, tricotului)
armchair fotoliu arm way glisieră a braţului
arm clip bridă (de linie electrică); brăţară arnel fibră textilă din triacetat de celuloză
armco iron fier pur (Armco) aromatic aromatic
arm file pilă de braţ; pilă pătrată cu tăietură aspră aromatic adsorption index indice de adsorbţie a
arm for direction-indicator braţ al indicatorului de hidrocarburilor aromatice
direcţie aromatic adsorption method metodă de adsorbţie
arming înarmare; armătură a hidrocarburilor aromatice
arming of pole armare a unui pol (al unei maşini aromatic base crude oii ţiţei aromatic
electrice) aromatic content test determinare a conţinutului de
armlet brăţară hidrocarburi aromatice
arm mixer malaxor/agitator/amestecător cu braţe aromatic hydrocarbons hidrocarburi aromatice
sau cu palete aromaticity grad de aromatizare; conţinut de
arm of couple braţ al cuplului hidrocarburi aromatice
arm of delta braţ de deltă aromatic nucleus nucleu aromatic
arm of a machine tool braţ/consolă a(l) unei maşini- aromatic ring ciclu/nucleu aromatic
unelte aromatic series serie aromatică
arm of mixer braţ al malaxorului aromatic substance compus din seria aromatică;
arm of openside planer traversă mobilă a maşinii substanţă aromată; substanţă mirositoare
de rabotat cu coloană aromatic substitution substituţie în nucleul aro-
arm of a river braţ de râu/de fluviu matic
arm of wheel (auto) spiţă de roată; (orlg) punte aromatization aromatizare
pentru roata de centru aromatization process proces de aromatizare
armo(u)r armătură; blindaj; înveliş metalic; cuirasă// ARPA network reţea ARPA (cu comutarea pache-
a înarma; a fortifica; a blinda telor)
armo(u)r clamp clemă de armătură (la cabluri) arpentor's square echer de arpentor
armo(u)r coat îmbrăcăminte dublă de suprafaţă arrangement aranjament; dispunere; amenajare;
(pentru şosele) poziţie; reglare; aşezare; ordonare; montaj; grupare
armo(u)red cable cablu armat arrangement in layers (geol) stratificare, stratifica-
armo(u)red car automobil/car blindat; car de luptă ţie; (met) exfoliere
armo(u)red chain conveyor transportor blindat cu arrangement of fibres in the web orientare a
raclete fibrelor în vălul fibros la cardă
armo(u)red cruiser crucişător blindat arrangement of pole attachments armare a stâl-
armo(u)red engine/motor motor blindat pilor unei linii
armo(u)red face conveyor (AFC) transportor arrangement of twist repartiţie a torsiunii
blindat pentru front arrangement of wells amplasare a sondelor
armo(u)red glass sticlă armată arranging in layers stratificare, stratificaţie
armo(u)red hose tub/furtun armat/ blindat array tablou, tabelă; rând/linie transversal(ă);
armo(u)r gland/grip clemă de armătură (la cabluri) matrice; şir; serie; sistem; reţea; distribuire/aşezare
armo(u)r(ing) armare; legare cu sârmă; insera- într-o ordine determinată
re/inserţie de sârmă array chip plăcuţă de grup
armo(u)r-piercing care străpunge blindajul array declaration declaraţie/acord de câmp (la
armo(u)r-piercing shell grenadă contra blindajului calculatoare)
armo(u)r plate tablă/placă de armătură/de blindaj array factor funcţie caracteristică a unei reţele de
armo(u)r-plate rolling mill laminor de plăci de antene
blindaj array of counters sistem de contoare
armo(u)r steel oţel pentru blindaj

57
array pitch pas al rândurilor/liniilor transversale arseniuretted hydrogen hidrogen arseniat; arsină
array with variable polar diagram reţea de antene arsenopyrite arsenopirită; mispichel
cu diagramă polară de radiaţie variabilă arsenous compound compus arsenios
arrears arierate; restanţe arsinate arsinat
arrest oprire; încetare; frânare; deconectare; arsine arsină
reţinere; piedică// a opri; a frâna; a deconecta; a arsonium arsoniu (rad.)
reţine; a fixa; a decupla art pricepere; creativitate; artă; tehnică
arrestation point punct critic; temperatură critică art board carton kunstdruck
arrester separator; reazem; limitator de cursă; art bookbinder legător de artă
opritor, clichet; obturator; eclator; descărcător la art casting turnătorie de artă
supratensiune; paratrăznet art colour ink cerneală pentru ilustraţii
arrester (spark) gap interval disruptiv al unui art director scenograf, arhitect/şef decorator
descărcător arterial highway/road arteră/cale principală;
arresting oprire autostradă
arresting device/mechanism dispozitiv/mecanism artery arteră (de circulaţie)
de oprire/de reglare, limitator de cursă artesian aquifer acvifer artezian
arresting gear frână, dispozitiv de frânare artesian basin bazin artezian
arrest (machinery) a opri (un mecanism/motor) artesian capacity debit al puţului artezian
arrest point punct de întrerupere (în termodina- artesian head înălţime de sarcină arteziană
mică) artesian pressure presiune arteziană
arris colţ ieşit; muchie artesian spring izvor artezian
arris angle unghi de acoperiş artesian water apă arteziană
arrival angle unghi de incidenţă/de sosire (a artesian well puţ/fântână artezian(ă)
undelor) art-furniture making tâmplărie artistică/de mobilă
arrival curve curbă de recepţie/de sosire fină
arrival of a train sosire a unui tren art glazing glazură artistică
arrival platform peron de sosire Arthropoda artropode
arrival time timp de sosire (a undelor seismice) article articol; produs
arrow săgeată; cui de lemn; pană; cep articulated articulat
arrow-engine motor (cu cilindri) în W articulated carrier suspensie articulată (a patinei)
arrow-headed drill burghiu plat articulated connecting rod bielă articulată
arrow point bracing contravântuire cu diagonale articulated gate shoe articulaţie de rezemare (a
încrucişate stavilei)
arro\v-shaped/type în formă de săgeată articulated harrow grapă articulată
arroyo arroyo (curs de apă temporar) articulated jack cric articulat (în formă de parale-
arsanilic acid acid arsanilic logram)
arse of block coadă de macara (în marină) articulated joint îmbinare articulată
arsenate arseniat articulated knot nod articulat
arseniated hydrogen hidrogen arseniat articulated link chain lanţ articulat
arsenic arsen (As); arsenic; şoricioaică articulated pin bolţ de articulaţie
arsenic alginate alginat de arsen articulated rod bielă secundară; bieletă
arsenical poisoning intoxicaţie cu arsen articulation balama; articulaţie; axă a articulaţiei;
arsenic apparatus aparat Marsh centru al articulaţiei; şarnieră; vorbire inteligibilă,
arsenic butter triclorură de arsen articulare
arsenic cured skin piele arsenicată articulation and intelligibility înţelegere; inteligi-
arsenic flowers arsenic; anhidridă arsenioasă bilitate
arsenic glass trioxid de arsen ajnoif/sticlos articulation piece piesă articulată
arsenic lime liquor cenuşar cu arsen (ind. pielăriei) articulation reference equivalent echivalent al
arsenic mirror/stain oglindă de arsen articulării relative, atenuare de referinţă pentru
arsenic powder arsenic; anhidridă arsenioasă inteligibilitate
arsenic white trioxid de arsen articulation test încercare de inteligibilitate cu
arsenic yellow trisulfură de arsen silabe separate
arsenide arseniură arsen(i)ous arsenios artifacts produse făcute de mâna omului
arsenite arsenit artificial aerial/antenna antenă fictivă/artificială/
echivalentă

58
artificial ag(e)ing (cstr) îmbătrânire artificială; artificial product (chim) produs sintetic; (plast)
(met) îmbunătăţire/căi ire prin fierbere material plastic
artificial almond oii aldehidă benzoică; benzalde- artificial radioactivity radioactivitate artificială
hidă artificial resin răşină sintetică
artificial atmosphere furnace cuptor cu atmosferă artificial satellite satelit artificial
controlată/de protecţie artificial silk mătase artificială, celofibră
artificial balancing line linie artificială artificial solidification stabilizare a terenului de
artificial black signal semnal etalon pentru negru fundaţie
(în televiziune) artificial staple fibre fibră artificială scurtă
artificial bristle păr artificial (pentru perii, pensule) artificial stone piatră artificială/de beton
artificial capital mijloace de producţie artificial subgrade platformă în rambleu
artificial carry report/transfer artificial artificial transmutation of elements transmutaţie
artificial cementation stabilizare/cimentare a artificială a elementelor
terenului de fundaţie artificial undercut subtăiere artificială (la angre-
artificial consolidation compactare a solului naje)
artificial control prag deversor pentru măsurarea artificial ventilation aeraj artificial
debitului artificial white signal semnal etalon pentru alb
artificial corundum electrocorindon artificial wood lemn artificial
artificial cotton fibre artificiale tip bumbac; vată de artificial wool lână artificială/regenerată/sintetică
celuloză artisan meseriaş; meşteşugar
artificial drying uscare artificială art(istic) foundry turnătorie de artă
artificial dyestuffs coloranţi sintetici art leather piele sintetică/artificială; pegamoid
artificial extension line/pad prelungitor de linie; art of construction arta/tehnica construcţiilor
linie artificială complementară art paper hârtie cretată/kunstdruck
artificial fibre fibră artificială art prinţ tipar de artă
artificial gravity gravitaţie artificială art work lucrare de artă
artificial gum dextrină aryl arii
artificial horn galalit arylate produs al arilării
artificial ivory fildeş artificial arylation arilare, introducerea grupării arii
artificial language limbaj (de programare) artifi- aryl residue arii (rad.)
cial/simbolic/ale cărui reguli au fost stabilite as-annealed în stare recoaptă
înaintea consacrării lui prin utilizare asbestine de azbest
artificial leather piele sintetică; imitaţie/înlocuitor asbestos azbest
de piele; pegamoid asbestos brake bând bandă de frână din azbest
artificial lift sistem mecanic de extracţie a ţiţeiului; asbestos (card)board carton de azbest
erupţie artificială asbestos cement azbociment
artificial lifting erupţie artificială; exploatare prin asbestos cloth/fabric ţesătură/pânză de azbest
erupţie artificială; sistem mecanic de exploatare asbestos felt carton de azbest
artificial line linie artificială/etalon asbestos fibre fibră de azbest
artificially excited waves unde de excitaţie artificială asbestos filter cloth pânză de filtru din fibre de
artificial madder alizarină azbest
artificial mouth voice sintetizator de sunete, voce asbestosis azbestoză, îmbolnăvire din cauza azbes-
artificială tului
artificial mustard oil ulei de muştar negru; alil- asbestos millboard carton de azbest
senevol asbestos mortar mortar de azbest
artificial neroii oil antranilat de metil asbestos putty chit de azbest
asbestos rope şnur/cordon de azbest
artificial nuclear reaction reacţie nucleară artificială asbestos sheet carton de azbest
artificial nuclear transformation transmutaţie asbestos wire gauze sită metalică cu azbest
nucleară artificială asbestos wool lână/vată de azbest
artificial oil of wintergreen salicilat de metil asbolan; asbolite asbolan
artificial person persoană juridică A-scan explorare de radiolocaţie tip A
artificial porcelain porţelan moale as cast în stare brut turnată
ascend a (se) urca; a se ridica; a sui; a (se) înălţa
ascendency ascendenţă; forţă ascensională

59
ascender parte a unei litere care se ridică deasupra ashless fără cenuşă
înălţimii corpului acesteia ashless filter paper hârtie de filtru fără cenuşă
ascending ascensiune, ridicare, ascendenţă // în ash on dry coal cenuşă raportată la cărburiele uscat
ascensiune, în ridicare; crescător, ascendent ashore la/pe uscat/mal/coastă/litoral
ascending air current curent de aer ascendent ash pan cenuşar
ascending chain condition condiţie de maximali- ash-pan damper clapă de cenuşar
tate; condiţie de rupere a lanţului ascendent ash pit groapă de depozitare a cenuşii; haldă de
ascending current curent ascendent cenuşă; cenuşar
ascending horizontal slicing tăiere ascendentă în ash receiver/tray cenuşieră; scrumieră
felii orizontale ash roaster calcinator de carbonat de sodiu
ascending letter element superior de prelungire a ash test(ing) determinare a cenuşii
literei as-is principiu conform căruia obiectul unei tran-
ascending order/sequence ordine crescătoare zacţii economice rămâne aşa cum a fost prezentat
ascending pipe conductă de legătură la furtun; de vânzător cumpărătorului
ţeava verticală/de refulare asmoke fumegând; în fum
ascending power series serie de puteri asparagus stone apatit
ascending spring izvor ascendent aspect poziţie, aşezare; aspect; punct de vedere;
ascending technique tehnică ascendentă (în croma- direcţie vizuală
tografie) aspect ratio format al imaginii; raport între lăţimea
ascensional ventilation aeraj ascendent şi înălţimea imaginii
ascension handle mâner de urcare (în automobil) as per conform
ascension motion mişcare de ascensiune asperity asperitate, rugozitate
ascent (geog) ascensiune; pantă; urcuş; (hidr, nav) asphalt asfalt; bitum//a asfalta/Vasfaltat; de asfalt
călătorie spre amonte A-scope indicator de asphalt-base crude (oii) ţiţei asfaltos
radiolocaţie tip A asphalt-base oil/petroleum ţiţei asfaltos
ascorbic acid vitamina C; acid ascorbic asphalt-bearing bituminos
asdic sistem sonar, radiolocator ultrasonic submarin asphalt-bearing petroleum ţiţei asfaltos
aseismic rezistent la solicitări seismice asphalt block paving îmbrăcăminte din pavele
as forged în stare forjată (brut) ash cenuşă//a calcina asfaltice
ash bin/box cenuşar, cutie pentru cenuşă asphalt board carton asfaltat/bituminat
ash coal cărbune cu mare conţinut de cenuşă asphalt carpet covor asfaltic
ash cone con vulcanic alcătuit din cenuşă asphalt cement ciment asfaltic
ash conveying plant instalaţie pentru transportul asphalt concrete beton asfaltic
cenuşii asphalted felt hârtie de izolaţie, pergamin
ash cooler răcitor al uscătorului de sodă calcinată asphalted paper hârtie bituminată
ash door clapă de fiind (pentru cenuşă) asphaltenes asfaltene
ash dump haldă de cenuşă asphalt flux fluxant; bitum fluxant; fondant; flux
ash elimination eliminare a cenuşii asphalt-free oii ulei dezasfaltat
ash fall căderi de cenuşă
ash flow curgere (avalanşă) de cenuşă vulcanică asphalt grain raster granular din asfalt
ash-forming impurities materii incombustibile din asphalt grout mortar asfaltic
cărbuni asphaltic-base crude ţiţei asfaltos
ash-free fără cenuşă asphaltic bitumen bitum (asfaltic)
ash-fusion temperature temperatură de topire/fuziune asphaltic bitumen and tar (melting) kettle cazan
a cenuşii pentru (topit) gudron şi bitum
ash handling plant instalaţie de evacuare/de asphaltic bitumen filler material pe bază de bitum
descărcare a cenuşii pentru umplerea rosturilor
ash hole puţ de zgură asphaltic bitumen pavement îmbrăcăminte rutieră
ashing zgură; formare a cenuşii; calcinare din bitum asfaltic/din asfalt
ashlar piatră cioplită; piatră de talie asphaltic bitumen roofing carton asfaltat (pentru
ashlar brick cărămidă aparentă de placare acoperişuri)
ashlaring cofraj/astereală a(l) acoperişului asphaltic bitumen subseal(ing)/underseal(ing) in-
ashlar stone molon; piatră de construcţii; piatră de jecţie cu bitum
carieră (obţinută prin spărtură) asphaltic cardboard roof învelitoare de carton
asfaltat

60
asphaltic cement bitum asfaltic rutier; ciment as rolled în stare laminată
asfaltic assay (TH) încercare; probă; verificare; analiză; (at,
asphaltic concrete beton pe bază de bitum (asfalt cu met) luare/prelevare a unei probe; (min)
conţinut de piatră până la 65%) determinare a conţinutului de metal al unei probe de
asphaltic crude oil ţiţei asfaltos minereu// a analiza; a verifica; a determina
asphaltic emulsion emulsie de bitum asfaltic; conţinutul
emulsie bituminoasă assay balance balanţă analitică
asphaltic floor(ing) sol asfaltat assay cruci ble creuzet de încercări
asphaltic limestone calcar bituminos assayer chimist-analist; laborant
asphaltic lining îmbrăcăminte de asfalt; îmbrăcă- assay flask vas conic
minte bituminoasă assay furnace cuptor de încercare/de cupelaţie/cu
asphaltic macadam macadam bituminos creuzete
asphaltic petroleum ţiţei asfaltos assaying încercare
asphaltic rooflng-board carton asfaltat assay limits limite ale unui zăcământ determinate
asphaltic sand nisip bituminos prin probare
asphaltic sandstone gresie asfaltică/asfaltoasă assay-sample epruvetă; probă
asphaltic sheet îmbrăcăminte de asfalt assay value rezultat al analizei/determinării
asphalt impregnation impregnare cu asfalt assemblage (mat) mulţime; familie; (TH) asam-
asphaltite asfaltit blare; asociaţie; montaj, montare
asphaltization asfaltizare assemblage point nod (al unei construcţii cu
asphalt macadam macadam gudronat zăbrele)
asphalt mastic mastic bituminos assemble (TH) a monta, a asambla; a colecta; (inj) a
asphalt method metodă de determinare a conţinutului alcătui programe
de asfalt din ţiţei assembled asamblat
asphalt mortar mortar asfaltic assembled card deck set/pachet de cartele program
asphalt oil ţiţei asfaltos; ulei asfaltic în limbajul maşinii
asphalt paint vopsea de bitum assembler (inj) asamblor (program de conversie în
asphalt paving pardoseală de asfalt cod maşină); traductor/convertor analogic/numeric;
asphalt-penetration test determinare a penetraţiei la (mas) mecanic, montor, asamblor
asfalt; încercare de penetraţie la asfalt assembler instruction instrucţiune de asamblare/ de
asphalt process procedeu de copiere cu asfalt asamblor
asphalt rock rocă bituminoasă
asphalt softening point temperatură de înmuiere a assembler slide sanie colectoare (culegar la linotip)
asfaltului assemble subprogram(me) a asambla/a insera un
asphalt stone rocă asfaltoasă subprogram
asphalt tar gudron de asfalt assembling asamblare; montaj, montare
asphalt tile dală/placă de asfalt assembling bench banc de asamblare
asphaltum asfalt assembling crane macara de şantier
asphaltum oii gudron assembling department/plant/room/space hală de
asphalt varnish lac de asfalt montaj
asphalt work asfaltare assembling die matriţă demontabilă
aspheric surface suprafaţă asferică assembling filter lăcătuş montor
asphyxiant gaz asfixiant assembling station staţie de triaj
aspirated hygrometer higrometru ventilat assembly instalare; montaj, montare; asamblare;
aspirating tube tub de aspiraţie grup, agregat; nod; ansamblu; saşiu al unui aparat
aspiration; suction aspiraţie, sucţiune electronic
aspirational groups grupuri pe care se studiază assembly bearing vârtej al cârligului (în ind.
aspiraţiile/dorinţele (consumatorilor) petrolieră)
aspiration hole gură de aspiraţie assembly drawing desen de asamblare
aspiration manifold galerie/derivaţie de aspiraţie assembly jig dispozitiv de asamblare
aspiration psychrometer psihrometru cu aspiraţie assembly language limbaj de asamblare (în care
aspirator aspirator, ventilator, exhaustor instrucţiunile se află în corespondenţă biunivocă
aspirator bottle flacon de aspiraţie; vas de trompă cu instrucţiunile-maşină)
aspirator pump trompă de apă assembly language program(me) (program) asam-
aspirin aspirină blor

61
assembly line linie/bandă rulantă de asamblare/de assistance work ajutor; ajutare; asistenţă
montaj assistant ajutor; calfă; asistent; produs ajutător/au-
assembly-line work producţie la bandă de asamblaj xiliar
assembly mark reper (pentru asamblarea formei) assistant chemist laborant
assembly of lenses set de lentile assistant driller ajutor de sondor
assembly production producţie în flux/pe bandă assistant driver ajutor/însoţitor de şofer
assembly program(me)/routine program/rutină de assistant foreman ajutor de maistru
asamblare assisted discharge (cj) descărcare neautomată; (el)
assembly run fază de asamblare curent de ionizare
assembly screw şurub de consolidare/de fixare assist handle mâner de urcare (în automobil)
assembly shop secţie de montaj assist the voltage a mări/a ridica tensiunea
assembly stand capră de montaj associate a alătura, a anexa, a asocia, a ataşa; a
assembly time moment al asamblării combina; a pune în corespondenţă// asociat,
assembly (work)shop atelier de montaj conjugat, însoţitor; care corespunde cu
assert a afirma; a exprima; a susţine associate counter/meter contor subordonat/pasant
assertion aserţiune, afirmaţie, enunţ adevărat, associated corpuscular emission emisiune corpus-
propoziţie culară asociată
assess a evalua; a taxa; a impune; a stabili associate direction-finder station staţie radiogo-
assessed taxes impozite directe niometrică auxiliară
assessed value valoare nominală/atribuită associated liquid lichid asociat
assessment impunere; taxare; apreciere associated penetrating particles particule asociate
assessment method metodă de determinare penetrante
assessor evaluator associated space spaţiu dual
asset activ; valoare; capital associated water apă asociată
assets activ; bunuri, avere; avere a falitului (care se associate matrix matrice conjugată (hermitică)
împarte creditorilor) association corespondenţă, corelaţie; asociere,
assets and liabilities activ şi pasiv asociaţie; societate; consorţiu; unificare; uniune
assign a atribui, a aloca, a asigna, a prescrie; a associative addressing adresare asociativă (locali-
comanda; a asocia; a da; a pune în corespondenţă zare a unei zone din memorie pe baza conţinutului)
assignable nealeatoriu, care are o cauză bine associative language limbaj (de programare)
determinată asociativ (pentru rezolvarea problemelor care
assignation stabilire, fixare; trasare (a unei sarcini); implică relaţii asociative)
cedare, transfer; distribuţie, repartiţie associative memory memorie asociativă (adresabilă
assigned titular (al unui brevet de invenţie) prin conţinut)
assigned frequency frecvenţă etalon/de identifica- associative programming programare asociati-
re/alocată/prescrisă vă/prin asociere
assignee cesionar (al unei creanţe) assonance asonantă
assignment (TH) repartiţie, distribuţie, repartizare; assortment asortiment; sortiment
informaţie; declaraţie; dată; indicaţie; zonă de assume a-şi asuma; a lua asupra sa (riscuri, obliga-
deservire/de comandă; număr de maşini deservite ţii); a prelua (puterea); a presupune; a admite
de un muncitor; (inf) afectare, asignare, atribuire, assumed decimal point virgulă zecimală implicită
prescriere assumed function funcţie iniţială
assignment of an address asignare/atribuire a unei assumption preluare (a riscurilor, a obligaţiilor);
adrese presupunere
assignment of debts cesiune de creanţă assurance asigurare
assign a trunk a asigna/a atribui un circuit interurban assurance factor coeficient de siguranţă
assign a value to a evalua; a estima; a preţui; a assured asigurat
aprecia A-stage stadiul A (de întărire a unei răşini termo-
assimilable nitrogen azot asimilabil reactive)
assimilation asimilare (încorporarea în magmă a astarboard la tribord, la dreapta
materialului care forma pereţii rezervorului astatic controller/governor regulator astatic/
magmatic) integral
assistance code număr de apel al unei poziţii astatic gravimeter gravimetru astatic
auxiliare astatine astatiniu (At)

62
astatism of n-order reglare integrală de ordinul n asymmetric reversed stress tensiune alternativă
astatization; astatizing astatizare, mărire a sensibi- asimetrică
lităţii unui sistem deformabil, menţinere a unui asymmetric sideband transmission transmisie cu
sistem rigid în echilibru indiferent bandă laterală reziduală/asimetrică
astay în dreptul straiului(în axa navei); la pic lung asymmetric synthesis sinteză asimetrică
(ancoră) asymmetric system sistem triclinic
astei mijloc de reţinere a apei în subteran asymmetry asimetrie; disimetrie; dezechilibru al
asterisk steluţă (asterisc) unui sistem trifazat
asterism asterism asymptotic behaviour comportare asimptotică
astern în/la pupa navei; înapoi (la maşini); la cârmă asymptotic expansion dezvoltare asimptotică
astern navigating bridge comandă pupa asynchronous communication comunicaţie asin-
astern turbine turbină de marş înapoi cronă (prin generare aleatorie a caracterelor, cu
Asteroidea stele-de-mare (clasă de echinoderme) viteză redusă)
asthenosphere astenosferă asynchronous computer calculator asincron/arit-
astigmatic focus focar astigmatic metic (în care fiecare operaţie este iniţiată de un
astigmatic pencil fascicul/rază astigmatic(ă) semnal declanşat la sfârşitul operaţiei precedente)
astigmatic spectral line linie spectrală astigmatică asynchronous condenser condensator defazor
Astrakhan fur blană de astrahan asynchronous impedance impedanţă asincronă
Astrakhan knitted legătură astrahan/tricot (raportul dintre tensiune şi curent, în cazul func-
Astrakhan skin piele de oaie astrahan ţionării unei maşini electrice în regim asincron)
astral oil petrol lampant asynchronous operation funcţionare asincronă
astriction strângere; comprimare; compresiune; (care nu depinde de evoluţia unei mărimi de
încleştare referinţă); prelucrare asincronă a datelor; func-
astringent taste gust astringent ţionare fără anclanşare la reţea (în televiziune)
astringent wine vin astringent asynchronous quenching amortizare/atenuare
astrography astrografie asincronă
astroid astroidă, hipocicloidă cu patru puncte de asynchronous spark gap eclator rotativ asincron
întoarcere asynchronous starting pornire în asincron
astrolabe astrolab asynchronous transmission transmisie asincronă
astrometry astrometrie (prin generare aleatorie a caracterelor, cu viteză
astronaut cosmonaut, astronaut redusă)
astronautical craft astronavă atabrine atebrină; chinacrină
astronautics astronautică ataca m iţe atacamit (mineral)
astronomer astronom at the best hand cât mai avantajos/convenabil
astronomical longitude longitudine astronomică AT-cut crystal cristal cu tăietură/secţiune AT
astronomical position line dreaptă de înălţime, at a discount (despre un produs) puţin solici-
linie de poziţie astronomică tat/apreciat
astronomical triangle (astr) triunghi paralactic; at an easy rate ieftin; fără cheltuială mare; la preţ
(nav) triunghi sferic de poziţie convenabil
astronomical unit unitate astronomică athodyd statoreactor
astronomy astronomie athwart latravers
astrophysics astrofizica athwart hawse travers pe lanţul ancorei; lanţ
asunder separat, îmbucătăţit travers pe navă; ancoră la travers
A-supply alimentare a filamentelor athwart şea mare/valuri de travers
as welded în stare sudată athwartship travers pe navă
A-switchboard poziţie de plecare (în telefonie) at intervals discontinuu; intermitent
asylum switch întrerupător cu capac încuiat
asymmetrical conductivity conductibilitate unidi- at large liber; în general; complet; în larg(ul mării)
recţională atlas (geog) atlas; (text) atlaz
asymmetrical loading tendinţă la înclinare laterală atlas folio format 40 x 62 cm
(a avionului) at liberty liber; fără restricţii; ad libitum
asymmetrical network reţea/circuit/cuadripol atmidometer; atmometer evaporimetru
asimetric(ă) atmolysis atmoliză
asymmetric carbon atom de carbon asimetric atmosphere atmosferă, mediu
asymmetric induction inducţie asimetrică atmospheric acoustics acustică atmosferică

63
atomic bomber avion de bombardament atomic;
atmospheric cooling tower turn de răcire desco- avion purtător de bombe atomice
perit atomic bomb explosion explozie a bombei atomice
atmospheric crack fisură datorită agenţilor atmo- atomic (bomb) shelter adăpost antiatomic
sferici atomic bond (at) legătură atomică; (chim) legătură
atmospheric density densitate a aerului atomică/covalentă
atmospheric disturbances perturbaţii atmosferice atomic bridge punte atomică (de legătură între doi
atmospheric dryer uscător la presiune normală radicali)
atmospheric feeder maselotă cu funcţionare la atomic burst explozie atomică
presiune atmosferică atomic centre nucleu atomic
atmospheric flash tower coloană de evaporare atomic charge sarcină atomică
atmosferică cu detentă atomic chart tabelă de mase atomice
atmospheric laser return ecou atmosferic laser, atomic clock ceasornic atomic
rază laser reflectată de atmosferă atomic core carcasă atomică
atmospheric layer strat al atmosferei atomic cross-section secţiune atomică transversală
atmospheric moisture umezeală a aerului atomic electron shell pătură electronică a atomului;
atmospheric pollution poluare a aerului/atmosferei înveliş electronic al atomului
atmospheric pressure presiune atmosferică atomic energy level nivel de energie atomică
atmospheric radiation radiaţie a atmosferei atomic energy reactor reactor nuclear/energetic
atmospheric radiation attenuation atenuare atomic energy storage battery baterie atomică;
atmosferică a radiaţiei pilă electrică nucleară
atmospheric rerun redistilare atmosferică atomic envelope înveliş electronic al atomului
atmospherics (meteo) atmosferici (unde atomic explosion detection/evidence detectare a
electromagnetice rezultate dintr-o descărcare exploziilor atomice
electrică în atmosferă); (tele) perturbaţii atomic explosion trial explozie atomică experimen-
atmosferice; paraziţi atmosferici tală
atmospheric statics paraziţi atmosferici atomic fireball sferă de foc atomică
atmospheric still cazan de distilare atmosferică atomic form factor factor de formă atomic
atoleine petrolatum lichid atomic formula (at) formulă de structură/de confi-
atoli atol guraţie; (chim) formulă de structură
atom (fiz) atom; (inf) informaţie indivizibilă atomic fragments atomi reziduali
atom-bomb plant uzină de bombe atomice atomic frequency standard etalon de frecvenţă
atom-bound electron electron atomic/al atomu- atomic
luiAegat/orbital atomic fuel combustibil nuclear
atom excitation excitaţie a atomului/atomică atomic furnace reactor (nuclear)
atom-form factor factor de formă atomică atomic fusion fuziune nucleară
atom fragments atomi reziduali atomic grating reţea atomică
atomic accelerator accelerator de particule atomice atom(ic) group grupare atomică
atomic age eră atomică atomic heat căldură atomică
atomic air/aviation aviaţie atomică atomic heat capacity căldură specifică atomică
atomic analysis analiză elementară atomichron orologiu atomic
atomic arrangement configuraţie spaţială a atomic huli carcasă atomică
atomilor atomic hydrogen hidrogen atomic/activ
atomic battery baterie atomică; pilă electrică atomic hydrogen welding sudare cu hidrogen
nucleară atomic
atomic beam fascicul atomic; rază atomică atomic interspace spaţiu interatomic
atomic-beam resonating method metodă de rezo- atomicity valenţă; atomicitate
nanţă în fascicule atomice atomic kernel nucleu atomic
atomic binding legătură atomică/covalentă atomic lattice reţea atomică (a cristalului)
atomic blast explozie atomică atomic link(age) înlănţuire atomică; cuplaj atomic;
atom(ic) bomb bombă atomică; bombă „A" legătură atomică
atomic bomb air zero locator aparat pentru locali- atomic magnetic moment moment magnetic al
zarea centrului exploziei unei bombe atomice în atomului
aer atomic mass masă/pondere izotopică; masă atomică
atomic bomb burst explozie a bombei atomice

64
atomic weight unit (a.w.u) unitate de greutate
atomic mass conversion factor factor de conver- atomică
siune a maselor atomice de la scara chimică la cea atomism atomism, teorie atomistă
fizică: 1,000279 (factor Smythe) atomistics atomistică; ştiinţă a atomului
atomic orbital funcţie orbitală a electronilor în atomization pulverizare; atomizare
atom atomization of liquid pulverizare a
atomic photoelectric effect fotoionizare combustibilului lichid
atomic physicist fizician atomist atomize a atomiza; a pulveriza
atomic physics fizică atomică atomized lubrication ungere prin pulverizare
atomic pile reactor (nuclear) atomizer atomizor; pulverizator; injector
atomic plane (av) avion atomic/cu propulsie nu- atomizer valve supapă de pulverizare
cleară; (fiz) plan reticular atomizing pulverizare
atomic plant uzină atomică atomizing nozzle ajutaj/duză de pulverizare
atomic-powered cu motor nuclear; cu propulsie atom model model atomic
nucleară atom-powered cu motor nuclear; cu
atomic power plant/station centrală atomică; propulsie nucleară; cu energie nucleară/atomică
centrală (electrică) nucleară atom-powered ship navă atomică/cu
atomic radius rază atomică propulsie nucleară
atomic ratio raport atomic atom site loc al atomului (în reţea)
atomic research centre/center centru de cercetări atom smasher accelerator de particule
atomice atom smashing transmutaţie nucleară
atomic rotation rotaţie a atomilor atom sorter uzină de separare a izotopilor
a tom ies fizică atomică (şi ştiinţele conexe) atophan cincofen; atofan
atomic scattering factor factor de formă atomic; atoxyl atoxil
factor atomic de împrăştiere at rest în repaus
atomic scientist (fizician/savant) atomist at-rest earth pressure coefficient coeficient de
atomic shell înveliş electronic al atomului; pătură presiune statică a solului
electronică a atomului at-rest pressure test încercare de
atomic shelter adăpost antiatomic compresiune statică
atomic shift deplasare atomică (în reţea cristalină) atrip smuls, desprins (despre ancoră)
atomic space lattice reţea (cristalină) atomică atrium atriu
atomic spacing distanţă interatomică atrolactic acid acid atrolactic
atomic spectrum spectru atomic atrophy atrofie
atomic state stare a atomului atropine atropină
atomic stopping power secţiune (eficace) de at a sacrifice în pierdere/pagubă
frânare; putere atomică de frânare at a saving în profit/câştig
atomic structure structură a atomului; structură at short notice în/pe termen scurt; de pe o zi pe alta
atomică at sight la vedere
atomic structure of diamond structură atomică a at stand-by în ascultare, pe recepţie
diamantului attach a lega; a ataşa; a adăuga; a anexa; a fixa; a
atomic submarine submarin atomic/cu propulsie însăila; a capsa; a broşa; a prinde
nucleară/cu reactor atomic attachable core of extruder head dorn
atomic theory teorie atomică (schimbabil) al capului de extrudare
atomic timing device cronometru/orologiu/ceasor- attached asociat; dinainte dat; ataşat
nic atomic attached foundry turnătorie pentru producţia de
atomic torso/trunk carcasă atomică bază a uzinei
atomic union legătură atomică attached ground water apă „legată" în sol
atomic war(fare) război atomic/nuclear attached hereto anexat la prezenta
atomic warfare agent mijloc de luptă atomic; attached moisture umiditate de suprafaţă
substanţă atomică de luptă attached variable variabilă prefixată/dată dinainte
atomic waste deşeuri atomice; reziduuri atomice attaching plug fişă (de legătură) de post
atomic weapon armă atomică attachment conectare, interconectare;
atomic weight greutate/masă atomică echipament interschimbabil; adaos; dispozitiv;
atomic weight conversion factor factor de conver- fixare; legare; adaptare; calare; prindere;
siune a maselor atomice îmbinare; accesoriu: remorcă; alonjă; prelungitor
atomic weight scale scară a greutăţilor atomice

65
attenuator pad element/organ de atenuare, atenuator
attachment flange flanşă/bridâ de fixare (fix)
attachment for rack dividing dispozitiv de divi- Atterberg scale scara Atterberg
zare pentru tăierea dinţilor la cremaliere attest a atesta, a adeveri, a demonstra; a certifica, a
attachment for taper milling dispozitiv pentru autentifica (o semnătură, o copie)
frezarea suprafeţelor conice attic mansardă; pod de casă; atic
attachment iink/member organ de fixare attic chamber cameră de mansardă
attachment plug fişă intermediară attic floor mansardă (etajul de sub acoperiş)
attachment răii şină de fixare attic ventilation ventilare la nivelul de mansardă/de
attachment screw şurub de fixare/de strângere pod
attach a rider a ataşa/introduce o clauză (la un attitude comportare
contract) attitudinal research cercetare asupra comporta-
attack corodare; atac// a ataca; a coroda mentului
attackable atacabil attle steril; rocă sterilă atto- (a) atto- (prefix
attack aircraft avion/avioane de asalt corespunzător multiplicării cu IO"18 a unităţilor de
attack by microorganisms atac cu microorga- măsură)
nisme/cu arme bacteriologice attorney notar public; împuternicit
attack plane avion de asalt attorney at law avocat
attack with gas a gaza; a ataca cu gaze attorney in fact mandatar
attainability accesibilitate attracted disk electrometer electrometru absolut
attemperator termostat; termoregulator; regulator Kelvin
de temperatură attraction atracţie
attempt probă; încercare; tentativă// a încerca attraction force forţă de atracţie
attend a se ocupa; to ~ to a îngriji; a întreţine attraction motor motor de tip contact
attendance deservire; mânuire; asistenţă; întreţinere attractive force/strength forţă de atracţie
(utilaj) attractiveness atracţie
attendance bill foaie de încărcare; scrisoare de attractive nuclear field câmp nuclear atractiv
trăsură attractor punct de atracţie attribute (TH) însuşire,
attendance record informaţie/înregistrare de proprietate; (inf) atribut,
prezenţă informaţie care însoţeşte o categorie sintactică
attendant însoţitor; îngrijitor; mecanic; operator attribute grammar gramatică de atribute, descriere
attendant telephone telefon al operatoarei/de formală a regulilor unui limbaj de programare
serviciu attributes testing control prin atribute; control prin
attended operation funcţionare care necesită tot sau nimic
prezenţa unui operator attrite a (se) uza prin frecare
attenuant diluant attrition uzură (prin frecare); abraziune; mărunţire;
attenuate a atenua; a rări; a rarefia; a dilua//diluat; fărâmiţare; măcinare
slăbit; rărit; rarefiat attrition mill moară cu pietre
attcnuation atenuare, slăbire, reducere attrition-resistant rezistent la uzură prin frecare
attenuation characteristics curbă de atenuare attrition test încercare de/la uzură prin frecare
attenuation compensator/equalizer corector de attritor dezintegrator
atenuare, egalizor auburn castaniu
attenuation equalizer series type corector în serie; auction licitaţie publică
circuit de corecţie legat în serie auctioneer persoană care conduce o licitaţie
attenuation equivalent constantă de atenuare; auction off a vinde la licitaţie; a lichida (stocuri)
echivalent de transmisiune prin vânzare la licitaţie
attenuation in the pass range atenuare a unui filtru auction sale (vânzare prin) licitaţie publică
de trecere în mijlocul benzii audibility audibilitate, inteligibilitate
attenuation measure echivalent de atenuare audible call apel fonic (în telefonie)
attenuation network prelungitor de linie audible Doppler enhancer indicator/traductor
attenuation of sliver subţiere/laminare a benzii (în acustic al efectului Doppler
ind. textilă) audible frequency audiofrecvenţă
attenuation rate cădere/pantă a curbei de atenuare audible noise voltage tensiune psofometrică/de
attenuation ratio grad/factor de atenuare zgomot audibil
attenuation standard mărime a amortizării audible reception recepţie auditivă
attenuator atenuator; regulator de volum sonor

66
audio tape bandă magnetică pentru înregistrări
audible ringing signal semnal liber acustic audio
audible signalling device dispozitiv de semnalizare audio tape recorder (ATR) magnetofon
acustică audio trap circuit de blocare sonoră, capcană
audible test probă de ocupare sonoră
audible tone semnal audibil audio-video (A V) (tehnologie) audiovizual(ă)
audience absorption absorbţie a sunetului de către audit (inj) verificare, control; corecţie// (mân) a
publicul unei săli verifica (liste, conturi etc.); a revizui
audience television transmission emisiune de auditing revizie, control
televiziune cu public auditing control (funcţie de) inspecţie (internă
audio (A, AUD) semnal audio/care conţine infor- sau externă) (cu rol de informare a conducerii)
maţia de sunet audition audiţie/prezentare (la radio sau la televi-
audio amplifler amplificator de audiofrecvenţă ziune)
audio carrier purtătoare de sunet auditive/auditory sensation senzaţie auditivă
audio central engineer operator/inginer de sunet auditor controlor financiar; expert contabil
audio du b (A DUB) (circuit de) dublare audio (la auditory direction finder radiogoniometru acustic
videocasetofoane) auditory masking acoperire acustică
audio earphone cască de audiometru audit roll bandă de control
audio-follow-video (married) operation preselec- Auer burner bec Auer
ţie consecutivă a imaginii şi sunetului Auer metal metal (aliaj) Auer (35% fier, 65%
audiofrequency (a.f., AF) audiofrecvenţă, frec- cerium, lantan şi didim)
venţă cuprinsă în spectrul vibraţiilor acustice (16- augend (prim) termen al unei adunări/sume; prim
16 000 Hz), frecvenţă acustică sumând
audiofrequency generator generator de semnale de augen gneis gnais ocular
audiofrecvenţă augen schist şist ocular
audiofrequency meter audiofrecvenţmetru; aparat augen structure structură oculară (în geologie)
de măsurat frecvenţe joase auger (cstr) distribuitor elicoidal (al maşinii
audiofrequency oscillator generator de audiofrec- pentru finisarea îmbrăcămintelor rutiere
venţă, oscilator bituminoase);(hidr) foreză; (mas) pas al melcului;
audiofrequency stage etaj de audiofrecvenţă/de (maş-un, TH) sfredel, burghiu elicoidal/ spiral
joasă frecvenţă /lat/lingură; melc; sapă; perforator; (min) sfredel
audiofrequency telegraphy telegrafie tonală/armo- de sondaj; sondă geotehnică; perforator cu lingură
nică auger bit (l) sfredel de dulgher; (maş-un, TH)
audiofrequency tone control potenţiometru de ton burghiu elicoidal/cilindric/lingură; foreză; sfredel;
audiofrequency volume control potenţiometru de vârf/tăiş al burghiului; (min) sfredel/burghiu de
volum sonor mină; (petr) tăiş al unui sfredel de foraj; sapă-
audiofrequency wire broadcast radioficare de lingură; (silv) gândaci-carii de scoarţă
audiofrecvenţă auger boring foraj/săpare cu sapă-lingură
audio input (A-IN) intrare de audiofrecvenţă auger die filieră
audiometer audiometru; fonometru auger drill (min) sfredel spiral; lingură; burghiu-
audiomixer masă/pupitru de mixaj/amestec de melc; (petr) sapă-lingură; burghiu-melc;
audiofrecvenţă perforator ,rotativ cu sfredel de sondaj
audiomonitoring control de ascultare audio auger hole (min) gaură de mină; (petr) gaură de
audion (montaj) audion (pentru detecţie pe grilă) sondă
audion receiver radioreceptor cu detecţie pe grilă auger-nose shell (cstr, met) racletâ; (l) răzuitoare;
(audion) (petr) şabăr
audion with feedback tub în montaj audion cu auger pole coarbă de găurit locaşuri de dibluri (în
reacţie construcţii)
audio output (A-OUT) ieşire de audiofrecvenţă auger steel sfredel spiral
audio response terminal terminal cu răspuns audio auger stern (min) tijă a sfredelului de perforare;
(care furnizează răspunsuri „vorbite") tijă cu spirală (melc); (petr) prăjină grea pentru
audio response unit unitate de răspuns audio foraj percutant
(pentru generarea răspunsurilor „vorbite") auget amorsa (pentru iniţierea explozivilor)
audio-servo-mechanon (ASM) audio-servo-control augite augit; piroxen
mecanic (la videocasetofoane)

67
autocartograph autocartograf
augment a mări; a augmenta; a amplifica; a creşte, a autocatalysis autocataliză
adăuga, a completa, a multiplica autochromatic printing autocromie
augmentation distance lungime/distanţă de extra- autochthonous autohton
polare autoclave autoclavă
augmented monoid monoid complementat autoclaved concrete product produs din beton
aural alarm alarmă acustică/sonoră autocl avizat
aural detector căutător acustic de defecte în ca- autoclaving tratare în autoclavă; autoclavizare
bluri; detector de sunet auto clock ceasornic pentru automobile
aural-null direction finder radiogoniometru autocoder autocodificator
acustic autocollimation autocolimaţie
aural radio range radiofar direcţional acustic autocollimator autocolimator
aural reception recepţie audio/auditivă autocomplemented code cod (zecimal codificat
aural warning device dispozitiv de avertizare binar) cu autocomplementare
sonoră auto-compounded current transformer transfor-
auramine auramină mator de curent cu magnetizare suplimentară
aurate aurat//aurit, aurifer proporţională cu curentul
aureole (astr, poligr) aureolă; (min) zonă de contact autocontrol unit autoregulator
aurie care conţine aur; aurifer, aurie autocross întrecere/cursă de automobile desfăşurată
auriferous aurifer pe teren accidentat/variat (în afara drumurilor /
auriferous alluvium aluviune auriferă şoselelor amenajate)
auriferous sand nisip aurifer auto-driving school şcoală de şoferi/de conducători
auriform file pilă triunghiulară mică cu faţa auto
principală semirotundă autodyne autodină, modulator autooscilant
aurine aurină autodyne beat receiver aparat de recepţie autodină
auripigment auripigment autodyne reception recepţie în autodină
aurora auroră autoelectronic emission autoemisie electronică (la
aurora australis auroră australă rece)
aurora borealis auroră boreală autofeed alimentare/alimentator automat(ă)
auroral line linie de auroră autofeeder alimentator automat; ladă alimentatoare
aurora polaris auroră polară automată
aurum aur autofining desulfurare catalitică a ţiţeiului; desul-
austenite austenită furare în prezenţa hidrogenului
austenitic manganese steel otel austenitic man- autofocus (AF) sistem automat de focalizare/de
ganos punere la punct a distanţei (la aparate fotografice,
austenitic steel oţel austenitic videocamere etc.)
austenitizing proces de formare a austenitei autofunction funcţie proprie/caracteristică
austerity policy politică de austeritate/de economie autogenous autogen
austral/southern declination declinaţie australă autogenous back-lash generator generator de
australene pinen contratensiune autoexcitat
austral/southern hemisphere emisferă australă autogenous cutting tăiere autogenă cu oxiacetilenă
authority to purchase autorizaţie de cumpărare (a metalelor)
(folosită în sistemul de plăţi cu Extremul Orient) autogenous cutting shop atelier pentru tăiere
authorization autorizaţie; permisiune autogenă
author's alteration modificare făcută de autor autogenous ignition autoaprindere
author's certificate certificat de inventator/de utogenous welder aparat de sudare autogenă
inovator autogenous welding (auto) sudare oxiacetilenică;
author's proof corectură de autor (met) sudare autogenă; sudare cu gaz
auto-abstract analiză automată (a documentelor) autogenous welding by pressure sudare autogenă
auto-adaptive control reglare autoadaptivă prin presiune
auto-alarm device aparat/dispozitiv de alarmă autographic printing paper hârtie de transfer
automat litografic
auto bias circuit circuit cu autopolarizare autographic writing ink tuş litografic
auto bulb bec de far auto autography autografie; desen pentru transfer (pe
autocar automobil; autovehicul hârtie)
auto carrier remorcă pentru transportat automobile

68
automatic casting machine maşină automată de
autogyro autogir; elicopter turnat
auto-hoist elevator pentru automobile automatic cathead mosor automat (în ind. petro-
auto-igniting autoaprindere lieră)
auto-ignition point punct de autoinflamare/de automatic chuck lathe strung automat cu mandrină
autoaprindere universală
auto-jack cric pentru automobile automatic circuit breaker întrerupător automat,
auto-landing system sistem de aterizare automat disjunctor (de protecţie)
autol red roşu autol (colorant) automatic circuit-recloser disjunctor cu reanclan-
autoiysis autoliză şare automată
auto-man automat-manual automatic circular knitter maşină circulară auto-
automata theory teoria automatelor mată de tricotat
automate a automatiza automatic classification sortare automată
automated master switching comutare automată a automatic cleaner suflător de scamă; maşină
programelor (la televizor) automată de curăţat şi suflat scame
automate volume-contractor compresor automat automatic cleaning curăţire automată
de volum automatic closing gear dispozitiv de închidere
automatic automat(ic); în mod automat automată
automatic abstracting analiză automată (a docu- automatic cloud chamber cameră cu detentă
mentelor) automată (în fizica atomică)
automatic activation road-crossing signals acţio- automatic control reglare/comandă automată;
nare automată a semnalelor la pasaje de nivel control automat
automatic adjustable-stroke centre/center punch automatic control engineering tehnica reglării
punctator de centrare automat automate/automatizării (comenzii şi reglării
automatic advance reglare automată a aprinderii automate)
automatic advanced ignition avans automat de automatic control gear echipament de reglare/de
aprindere comandă automată
automatic aiming vizare automată automatic controlled missile proiectil autoghidat
automatically operated cu comandă automată automatic controller controler/regulator automat
automatically operated inlet valve (a.o.i.v.) automatic control valve ventil cu reglare automată
supapă de admisie automată automatic cop-changing loom război cu schim-
automatically timed magneto magnetou cu avans barea automată a ţevii
automat automatic coupler head cap al cuplei automate (la
automatic background control reglaj automat al căi ferate)
luminozităţii/strălucirii automatic/automating coupling cuplare automată
automatic backlash elimination eliminare/ automatic cross feed avans transversal automat
compensare automată a cursei moarte automatic currency monedă elastică
automatic balance balanţă automată automatic cut-out întrerupător/disjunctor automat
automatic balancer dispozitiv de echilibrare auto- automatic cutting-out deconectare automată
mată automatic data processing (ADP) prelucrare
automatic beam control (ABC) (circuit de) control automată a datelor (a informaţiei într-un sistem de
automat al curentului de fascicul (la camerele de calcul sau a semnalelor recepţionate la destinaţie),
luat vederi) informatică
automatic block system sistem de blocare automa- automatic decimal point computer calculator cu
tizat aliniere automată a virgulei zecimale
automatic bobbin-changing loom război automat automatic direction finder radiogoniometru auto-
cu schimbarea bobinelor mat
automatic-brake actuator organ de acţionare automatic disconnector secţionor automat
pentru frână automată automatic dispatching device dispozitiv automat
automatic brake for goods trains frână automată de distribuire a sarcinii
pentru trenuri de marfă automatic displacement control reglare automată a
automatic branch exchange centrală automată anexă debitului
automatic burette biuretă automată automatic doffing efectuare automată a levatei;
automatic call apel automat/prin conectarea auto- scoatere automată a produsului de la o maşină
mată a modemului la linie textilă

69
automatic let-off motion mişcare automată de
automatic door uşă cu închidere şi deschidere eliberare
automată automatic load control (ALC) control automat al
automatic dosing scale dozator automat sarcinii
automatic drive acţionare/comandă automată automatic load sustaining brake frână cu clichet
automatic duckbill cioc de raţă cu avansare automatic loom război automat
automată la scoc oscilant încărcător automatic loom pirn ţeava de război automat
automatic editing function (AEF) (circuite de) automatic machine automat; maşină automată/au-
editare automată (la videocasetofoane) tomatizată
automatic elevation measurement măsurare automatic measurer aparat de măsurat automat
automată a înălţimii automatic message exchange centrală telegrafică
automatic exchange centrală (telefonică) automată automată
auto(matic) feed avans automat; avansare/alimentare automatic numbering transmitter emiţător cu
automată numerotare automată (de exemplu a telegramelor)
automatic feeding machine alimentator automat automatic oiler for watches picător automat de ulei
automatic feed punch perforator cu avansare automatic opening (tripping) deschidere/declan-
automată şare automată
automatic feed stop dispozitiv de debreiere auto- automatic pedestal control (APC) control automat
mată în dreptul cotei dorite (la maşini-unelte) al impulsului „pedestal" (în tv)
automatic field break switch întrerupător automat automatic phase control (APC) reglare automată a
de excitaţie fazei
automatic fire-damp alarm dispozitiv automat de automatic phase tracking (APT) reglaj automat de
alarmă de incendiu fază pentru sincronizarea pistelor (la videocase-
automatic fire-damp detector detector automat de tofoane)
gaz metan/de incendiu automatic pile driver sonetă automată
automatic flap gate clapetă echilibrată (cu contra- automatic pirn-changing loom război cu schim-
greutate) barea automată a canetei
automatic flight-control conducere automată a automatic pirn-changing mechanism mecanism
zborului de schimbare automată a ţevii
automatic focusing action focalizare automată automatic platen maşină verticală automată; tighel
automatic following urmărire automată (în radiolo- automat (în poligrafie)
caţie) automatic powder measuring machine maşină
automatic food vending machine distribuitor automată pentru dozarea pulberilor
automat de bunuri de consum; automat pentru automatic power traverse avans automat
produse alimentare
automatic free-fall bit sculă automată de foraj automatic printing press maşină plană automată de
percutant tipărit
automatic frequency control (AFC) comandă/re- automatic processing prelucrare automată
glare automată a frecvenţei; regulator automat de automatic program(me) control reglare automată
acord cu program
automatic gain control (AGC) reglare automată a automatic proportioning dozare automată
amplificării/câştigului/volumului automatic radiator shutter jaluzele automate ale
automatic gain-control diode diodă de reglare radiatorului
(antifeding) automatic range measurement măsurare (citire)
automatic gate lock dispozitiv de închidere automată a distanţei
automată a uşii (de ex. la ascensoare) automatic reclosing reînchidere/reanclanşare
automatic gearbox transmisie automată automată
automatic grid bias polarizare/negativare automată automatic-reclosing circuit breaker disjunctor cu
de grilă reanclanşare automată
automatic hanger agăţător automat (în ind. petro- automatic release declanşator auto,mat; declanşare
lieră) automată (în fotografie)
automatic hoist troliu automat automatic remote control reglare/control/comandă
automatic interlock/interlocking blocare/zăvorâre automat(ă) de la distanţă
automată automatic reperforator switching comutare auto-
automatic let-back motion mişcare automată de mată cu retransmisie prin bandă perforată
slăbire

70
automatic threading shuttle suveică cu înşirare
automatic reset (el) reanclanşare automată rapidă automată
(RAR); (inf) retur/rapel/revenire automat(â) automatic time switch întrerupător cronometric
automatic roll fîlter filtru (de aer) cu derulare automat
automată a benzii filtrante, filtru (de aer) cu bandă automatic towing apparatus aparat de remorcare
filtrantă rulând automat automată
automatics automatică automatic tracking (following) ghidare/repera-
automatic sack filling weigher automat de cântă- re/urmărire automată
rire şi însăcuire automatic train control control automat al trenu-
automatic sampling luare automată a probelor; rilor
eşantionare automată automatic translation traducere automată (efectuată
automatic scale cântar automat; balanţă/basculă prin program, între limbaje naturale)
automată automatic tripping declanşare automată
automatic scheduling with time integrated automatic trunk exchange centrală telefonică
re-source allocation (ASTRA) planificare automată automată interurbană
cu alocarea resurselor în timp automatic tube filling machine maşină automată
automatic screw machine maşină automată de pentru umplerea tuburilor
filetat; strung automat de filetat; strung automat de automatic tuning acord automat
şuruburi automatic turret lathe strung automat (cu cap)
automatic seamless hosiery machine maşină revolver
automată pentru tricotat ciorapi fără cusătură automatic underpick loom război de ţesut automat
automatic sequence manufactura fabricaţie cu bătaie j os
automatizată în serie automatic volume-control (AVC) volum-control
automatic servo-device servomecanism automat automat; reglaj automat de volum
automatic shuttle-changing loom război cu schim- automatic warp stop motion mişcare automată de
barea automată a suveicii oprire a urzelii
automatic spindle retraction retragere automată a automatic weigher cântar automat
axului port-piatră (la rectificare) automatic welding sudare automată
automatic spinning machine maşină automată de automatic winder maşină/troliu de extracţie cu
filat comandă automată
automatic spooler maşină de bobinat automată automatic winding machine maşină automată de
automatic spreader alimentator automat (în ind. bobinat
textilă) automating balancing echilibrare automată
automatic start-up demaraj automat; pornire automating/automatic coupling cuplare automată
automată automating welding machine automat de sudură
automatic stock feed alimentare automată automation automatizare (a unor operaţii manuale
automatic stop arrangement mecanism pentru sau intelectuale)
decuplare automată a avansului automation control gear echipament de reglare
automatic stop device zăvor automat automată
automatic subscriber's station post automat de automation plan plan de automatizare
abonat automaton (inf) model matematic abstract folosit
automatic switchgear aparataj de comutare automat pentru studierea prelucrării informaţiei; (TH)
automatic switch with. zero voltage reiease între- sistem automat
rupător automat cu declanşare la tensiune nulă autometamorphism autometamorfism
automatic tandem working funcţionare automată în automobile body caroserie de automobil
tandem automobile gasoline benzină auto
automatic tape transmission emisiune automată cu automobile laundry staţie de spălare a automobi-
bandă lelor
automatic tare unit bloc de tarare automată automobile plant fabrică/uzină de automobile
automatic telephone exchange centrală telefonică automobile racer alergător la curse de automobile;
automată automobilist
automatic testing control automat; încercare/verifi- automobile racing cursă de automobile
care automată automobile trailer remorcă (auto)
automatic test set dispozitiv automat de încercare automobile wag(g)on autocamion

71
auto-tyre casing anvelopă de automobil
automonitor (autom) autosupraveghetor, suprave- autovulcanizing stock amestec autovulcanizant
ghetor automat; (inf) program de înregistrare a autumn crop cultură de toamnă
operaţiilor autumn equinox echinocţiu de toamnă
automorphic automorf autumn overturn schimbare de toamnă a stratifica-
automorphic function funcţie automorfă ţiei termice în lacuri
automorphism group grup de automorfisme autumn ploughing arătură de toamnă
automotive engineering construcţie a automo- autumn sowing semănături de toamnă
bilelor Auversian facies facies auversian
automotive excavator excavator autopropulsat auxiliaries produse ajutătoare; servicii interne (ale
automotive fuel carburant pentru motoare cu ardere unei centrale electrice)
internă auxiliary accumulator registru/acumulator auxiliar
automotive industry industrie a automobilelor auxiliary adit galerie auxiliară de coastă
automotive transport transport auto auxiliary air intake admisie de aer suplimentar
automotive truck autocamion auxiliary apparatus (autom, mas) dispozitiv
autonomous autonom auxiliar; (tele) aparat de post secundar
auto-oiled cu ungere automată auxiliary attachment dispozitiv/aparat auxiliar
autopilot (unit) pilot automat, regulator de zbor; auxiliary bond legătură cu valenţe secundare
bloc de pilotare auxiliary cams came de margine la maşini de
autopolymerization autopolimerizare tricotat
autopressuregram autoradiografie ca rezultat al auxiliary carrier (cstr) grindă auxiliară; suport
unei reacţii de presiune auxiliar; (tele) (undă) purtătoare auxiliară
autoprojectivity reprezentare autoproiectivă; auxiliary circuit circuit ajutător/auxiliar
autoproiectivitate auxiliary clock ceasornic secundar
autoprotolysis autoprotoliză auxiliary compass busolă comandată
autopunch-impact hardness tester aparat pentru auxiliary connecting-rod bielă secundară; bieletă
încercarea durităţii auxiliary control surface suprafaţă de compensare
autoracemization autoracemizare auxiliary dam batardou auxiliar; baraj provizoriu;
autoradiograph autoradiografie; autoradiogramă dig auxiliar la execuţia unui baraj
autoradiograph technique tehnică autoradio- auxiliary department serviciu auxiliar
grafică (în cromatografie) auxiliary drain canal/drenaj auxiliar
autoradiography autoradiografie auxiliary electrode electrod de comparaţie/auxiliar
auto-reclose circuit-breaker disjunctor cu rean- auxiliary embankment batardou auxiliar; baraj
clanşare automată provizoriu
autoreduction autoreducere auxiliary/emergency exchange centrală telefonică
autorepair shop atelier de reparat automobile ajutătoare/secundară
auto-repeater generator al semnalului repetor auxiliary fân ventilator auxiliar (aeraj parţial)
automat auxiliary force (mân) personal auxiliar; (mec) forţă
auto self-excitation autoexcitaţie directă auxiliară
auto-shuttle suveică de automat auxiliary frequency frecvenţă auxiliară/subpurtă-
auto-threader dispozitiv de autoînşirare (în ind. toare
textilă) auxiliary fuel tank rezervor de combustibil auxi-
autotimer ceasornic cu contacte automate liar/de rezervă
autotitrator aparat de titrare automată auxiliary furnace for finishing glassware cuptor
auto track car autodrezină de uscare (pentru sticlărie)
auto tracking (ATR) reglare automată a pistelor (la auxiliary hoist elevator auxiliar (la furnale)
magnetofoane) auxiliary implement dispozitiv auxiliar
autotransformer trap priză de autotransformator auxiliary jack jac de rezervă
auto-triggered mode mod/regim de autodeclanşare auxiliary jet jiclor auxiliar
auto trip decuplare/debreiere automată auxiliary level suborizontîn mină
autotrophic autotrof auxiliary lifter platină secundară (în ind.textilă)
auto-truck autocamion auxiliary loom motions mişcări auxiliare ale
(auto) truck scale basculă pentru camioane războiului de ţesut
autotune acord automat auxiliary machine maşină auxiliară/suplimentară
autotype imagine cu raster
autotypy similigravură; autotipie

72
available ground water apă liberă din sol; apă
auxiliary main office oficiu auxiliar de tranzit (în subterană extractibilă
telefonie) available head cădere disponibilă (în hidrotehnică)
auxiliary memory/storage/store memorie secunda- available heating value căldură specifică utilă
ră/auxiliară available machine time timp-maşină disponibil (la
auxiliary plane plan auxiliar calculatoare)
auxiliary pole pol auxiliar/de comutaţie available phosphoric acid acid fosforic asimilabil
auxiliary position punct de ajutor; poziţie de lucru available soil moisture umiditate din sol disponi-
auxiliară bilă pentru plante
auxiliary products produse ajutătoare/auxiliare available storage (of water) volum util (al lacului
(într-un proces de finisare) de acumulare)
auxiliary prop stâlp intermediar de susţinere avalanche avalanşă; lavină
(proptea) avalanche baffie works zid de protecţie contra
auxiliary (repeater) compass compas repetitor avalanşelor
auxiliary reservoir rezervor auxiliar/suplimentar avalanche ionization ionizare cumulativă/în
auxiliary road drum lateral/vicinal avalanşă
auxiliary shaft (mas) arbore auxiliar/intermediar; avalanche-like increase creştere în avalanşă
(min) puţ secundar/auxiliar; (tele) lungime de undă avalanche of electrons avalanşă de electroni
de rezervă avalanche photo diode (APD) fotodiodă cu efect
auxiliary ship navă de servitute de avalanşă
auxiliary sinker platină ajutătoare/auxiliară (în ind. avalanche protection works lucrări de protecţie
textilă) contra avalanşelor
auxiliary slide valve sertar auxiliar/de expansiune avalanche rectifier diode diodă redresoare cu
auxiliary spar (av) traversină; semitraversă; (cstr) avalanşă
coadă/pârghie/bară/riglă/traversă auxiliară (ajută- avalanche roof galerie de protecţie contra avalan-
toare) şelor
auxiliary spark gap distanţa auxiliară dintre avalanche transistor tranzistor-avalanşă
electrozi; eclator auxiliar avalent (chim) zerovalent; (mai) de valoare nulă
auxiliary spring arc auxiliar; contraarc avast stop! volta! (comenzi de manevră în navi-
auxiliary systems circuite auxiliare gaţie)
auxiliary telephone exchange centrală subdirectoare aventurine glazing glazură aventurin
auxiliary theorem lemă avenue cale, bulevard; drum plantat cu copaci; alee
auxiliary transmission cutie de viteze suplimenta- average (av.) (valoare) medie; medie aritmetică//a
ră/auxiliară media, a calcula media//mediu, mijlociu, mediat
auxiliary transmitter emiţător auxiliar/de rezervă average aerial height înălţime medie a antenei
auxiliary valence valenţă secundară average agreement compromis de avarie
auxiliary valve vană de avarie/de reparaţie average boiling point temperatură medie de fier-
auxiliary ventilation aeraj secundar (auxiliar) bere
auxiliary yarn guide conducător de fir ajutător average bond înscris pentru caz de avarii
auxin auxină average calculating operation calculare a mediei
availability (autom, tele) acces, posibilitate de average capacity putere medie
obţinere; (inf) probabilitate ca un sistem de calcul să average cost pricing determinare a preţurilor de
fie operaţional; (mân) disponibilitate (calitate a unui vânzare pe baza costurilor medii
sistem de a fi în condiţii de bună funcţionare la average dip înclinare medie
începerea unei misiuni; parte din timpul de averaged local velocity viteză medie locală
funcţionare în care un echipament se află în bună average down a provoca o reducere a cursului
stare) mediu (al acţiunilor, cumpărând noi acţiuni când
availability storage/store memorie de disponibilitate cursul este scăzut)
available utilizabil; disponibil; existent; util average durability of capital longevitate medie a
available bond legătură liberă/disponibilă fondurilor fixe
available chlorine clor activ average information content conţinut mediu de
available electric energy energie electrică disponibilă informaţie, entropie informaţională
available energy energie liberă/disponibilă average in question medie necunoscută
average-length carry transport de lungime medie

73
A-waste deşeuri (reziduuri) atomice
average life/life-time viaţă medie, durată medie de aweather/a-weather în vânt, în bordul din vânt (în
viaţă (în fizica atomică) navigaţie)
average mean free path parcurs liber mediu aweigh smuls (despre ancoră)
average molecular weight greutate moleculară awl sulă
medie awner grohăitor (la batoză)
average of relatives medie a raporturilor (preţu- awning (cstr) marchiză; cort; (nov) tendă (apără-
rilor, cantităţilor) toare de pânză a punţii)
average/acceptable outgoing quality level awning curta in tendalet (tendă instalată în borduri)
(AOQL) nivel de calitate medie acceptabilă de awning jackstay strajă de tendă
ieşire (a mărfii, aprobată prin control al întregului awning spar tendar (suport longitudinal al tenzii)
lot pe baza prelevării de mostre) awning stanchion baston de tendă
average output producţie medie; debit mediu; awning stretcher traversă de tendă (suport trans-
putere medie (la ieşire) versal)
average paper hârtie normală/cu proprietăţi ax(e) topor; bardă; secure; căpuitor; ciocan de nituit
standardizate ax(e) handle/heive coadă de topor
average performance putere/performanţă medie axerophthol vitamina Aj; axeroftol
average picture level (APL) nivel mediu al axial bearing lagăr axial, crapodină
semnalului video (în tv) axial clearance joc axial
average pitch pas mediu (de înfăşurare) axial compression compresiune axială; solicitare la
average product produs mediu flambaj
average propagation delay (APD) valoare medie a axial extension alungire axială
întârzierii de propagare (în tehnica de calcul); timp axial extension test încercare de alungire axială
mediu necesar tranzitării semnalului printr-un axial flow compressor compresor axial
sistem axial (flow) fan ventilator axial (cu elice)
average sample probă medie axial flow turbine turbină axială
average speed (TH) viteză medie; (cj) viteză axial force forţă/tensiune axială
comercială/de marşrut axial head cap (de extrudare) axial
average speed between stops viteză medie între axial load sarcină axială/centrică
opriri axial magnification mărire axială; grosisment axial
average up a provoca ridicarea cursului mediu (al axial plane plan axial/de simetrie
acţiunilor, cumpărând noi acţiuni la un preţ mai axial-plane separation distanţa dintre axele pla-
ridicat) nelor anticlinale şi sinclinale adiacente
average value valoare medie axial play joc axial/longitudinal
average year an mediu/statistic (în hidrologie) axial pressure presiune axială
average-Z element element cu număr atomic mediu axial pump pompă axială/elicoidală
averaging (operaţie de) mediere (a valorilor) axial ratio raport al axelor
averaging down on the market achiziţionare de axial response/sensitivity factor de transmisie
materiale când preţurile scad axială
averaging relay releu integrator/de însumare axial spring arc axial/longitudinal
avgas benzină de aviaţie axial stress efort axial; tensiune/sarcină axială
aviation aviaţie, aeronautică axial-symmetric(al) axial-simetric, cu simetrie
aviation kerosene/petrol benzină de aviaţie axială
aviation spirit benzină de avion axial tension tensiune/tracţiune axială
avitaminous avitaminos axial thrust apăsare/presiune axială
avivage avivaj (în ind. textilă) axial vector coupling/interaction interacţiune prin
Avogadro's number numărul lui Avogadro vector axial
avoidance evitare; ocolire; anulare axinite axinit
avoirdupois (weight) sistem englez de unităţi de axiomatic set theory teorie axiomatică a mulţi-
măsură a greutăţii (masei) milor, axiomatică a teoriei mulţimilor
avometer volt-ohm-ampermetru axiom of completeness axiomă a completitudinii
avulsion tăiere de traseu a cursului apei axis (pi. axes) axă
award decizie/sentinţă arbitrală; acordare (a unui axis intercept segment de axă
contract); premiu//a adjudeca; a acorda; a aloca axis of buoyancy axă de carenă/de plutire
(despăgubiri); a da (un contract) axis of curvature axă de curbură
awash la floarea apei; la suprafaţă, la nivelul apei

74
axle grease lubrifiant de osie
axis of incidence axă normală de incidenţă axle guard placă de gardă; reazem de osie
axis of instantaneous rotation axă de rotaţie axle guide stay legătură a plăcii de gardă
instantanee axle Journal fus al osiei; fiis
axis of oscillation axă de oscilaţie axle lathe strung pentru prelucrarea osiilor
axis of pressure linie piezometrică (a energiei axle load sarcină/presiune pe osie
potenţiale) axle lubrication pipe ţeava de ungere a axului
axis of reference axă de coordonate axle neck fus de osie; pivot al axului
axis of rolling axă de rostogolire axle pin fus; fiizetă; ax de fuzetă
axis of rotation (mec) axă de rotaţie; (tele) axă a axle pivot steering direcţie cu fuzete
impulsului axle pressure presiune pe osie
axis of strain axă (principală) de deformaţie axle shaft semiosie; (arbore) ax planetar/de diferen-
axis of tilt ax de basculare/de înclinare; ax orizontal ţial
de răsturnare a lunetei teodolitului; orizontala axle shaft bearing rulment de arbore planetar
principală a fotogramei axle shaft casing/housing trompă a axului plane-
axis of vision axă vizuală tar/semiaxei
axis of waveguide linie a centrelor ghidului de axle sleeve tub de diferenţial/de arbore planetar
unde; axă a ghidului de unde axle slide furcă de osie; placă de gardă
axis of zero linie de zero/de nul axle spring/springing suspensie a osiei/a axului
axis parallel paraxial axle spur wheel roată dinţată cilindrică a (meca-
axis through centre of gravity linie a centrelor de nismului de antrenare a) osiei
greutate axle stub/swivel capăt de arbore
axle ax, arbore, osie axle tree arbore, osie, ax
axle adjustable to curves osie radială axle washer disc-garnitură de osie
axle base ampatament, distanţă între roţi/între axe axle weight sarcină axială
axle beam corp al osiei axle-weight limit sarcină admisă pe ax
axle bearing (auto) lagăr al axului; (cj) lagăr de osie Axminster loom război Axminster pentru covoare
axle bed suport de osie axle box cutie de unsoare; axonometric chart stereogramă
lagăr de osie; bucşă de lagăr; cuzinet Ayrton shunt sunt universal Ayrton
axle box adjusting wedge pană de reglare a cuzi- azelaic acid acid azelaic
netului de osie azel display/scope integrator altitudine-azimut
axle box bearing cuzinet pentru cutia de unsoare azeotrope azeotrop
axle box cover; axle cap capac de lagăr; capac al azeotrope tower coloană azeotropică
cutiei de unsoare azeotropic distillation distilare azeotropică
axle box guide placă de gardă; furcă de osie; ghidaj azeotropic drying uscare azeotropică
al cutiei de unsoare azeotropic mixture amestec azeotropic
axle box keep contracutie de unsoare azeotropizer component al amestecului azeotrop
axle bracket suport/scoabă de prindere a axului azeotropy azeotropism; azeotropie
axle camber (auto) unghi de cădere a roţilor; (mas) azide azidă
săgeata arborelui aziethane diazoetan
axle casing carter/carcasă a(l) osiei azimino compounds azimine
axle centre osie de mijloc azimuth (az.) azimut (unghiul dintre meridian şi
axle circuit circuit închis prin sine (în tracţiunea planul vertical); unghi polar; anomalie; argument
electrică) azimuth aerial/antenna (AZ) antenă azimutală
axle collar umăr de osie axle dip unghi de cădere a azimuthal azimutal
roţilor azimuthal circle cerc azimutal
axle disk (wheel) disc de roată, roată monobloc azimuthal quantum number număr cuantic azi-
axle drive bevel gear coroană conică a diferenţia- mutal
lului; coroană de antrenare azimuthal rotation rotaţie azimutală
axle drive bevel pinion pinion de atac al diferen- azimuth angle unghi azimutal
ţialului; pinion conic de diferenţial azimuth apparatus goniometru
axle driven dynamo dinam cu acţionare de la osie azimuth drum tambur azimutal
(de vagon) azimuth elevation display integrator altitudine-
axle driven generator generator montat pe o osie azimut
axle drive shaft housing trompă a axului planetar azimuth finder indicator de azimut

75
azomethane azometan
azimuth indicating goniometer radiogoniometru azonaphthalene azonaftalină; dinaftildiamină
azimutal azophenol azofenol
azimuth instrument alidadă de compas azotate azotat
azimuth quantum number număr cuantic azimutal azote azot (N)
azimuth sweep baleiaj/explorare azimutal(ă) azotic acid acid azotic
azine azină azotize a nitrura
azine dyes coloranţi azinici azotoluene dimetilazobenzen; azotoluen
azobenzene azobenzen azoxybenzene azoxibenzen
azobiphenyl difenilazobenzen azoxy group grupare azoxi
azocompound azoderivat azure azuriu
azo dye colorant azoic azure blue albastru azur
azoflavine azoflavină azure copper ore; azurite azurit
azofuchsine azofucsină

76
Abbreviations

Abrevieri

A&A
(about) aproximativ, circa, în jur de; (additions and amendments) completări şi modi-
ficări
(accepted) universal recunoscut/acceptat;
a.a.r.,AAR
(acid) acid; (active) activ, eficace; real; (against all risks) (asigurare) împotriva tuturor
riscurilor;
(anode) anod; (all average recoverable) toate avariile
recuperabile
(area) areal, domeniu, spaţiu, 18suprafaţă, sector, AB (air blast) suflu de aer
zonă; (atto) atto, prefix pentru IO' din unitate ABC
A (atomic, biologic and chemical) atomic, biologic
şi chimic;
(academy) academie; (automatic beam control) (circuit de) control
(acceleration) acceleraţie; automat al curentului de fascicul (la camerele de
(acting) în funcţie/activitate; supleant, delegat; luat vederi);
(advanced) avansat, înaintat; (automatic brightness control) (circuit de) control
(alcohol) alcool; automat al strălucirii (în tv)
(anode) anod; abd. (abandon(ed)) abandon(at)
(area) arie (matematică); ABDC, AODC
(Atlantic Ocean) Oceanul Atlantic; (after bottom/outer dead centre) după punctul
(atomic weight) greutate atomică; mort inferior/depărtat de camera de ardere
(audio) semnal care conţine informaţia de sunet ABMTM
Al (Association of British Machine-Tool Makers)
(first class) clasa I, de primă clasă; Societatea constructorilor de maşini-unelte din
(of the best quality) de cea mai bună calitate Marea Britanie
a.a. (always afloat) permanent în stare de plutire ABP
AA (actual block processor) program de traducere a
(activation analysis) analiză prin activare; unor cereri adresate calculatorului
(AA (size) battery/cell) baterie (electrică) de tip R6 abs.t. (absolute temperature) temperatură
AAA absolută
(anti-aircraft artillery) artilerie antiaeriană; abt. (about) aproximativ, circa; înjur (de)
AAA (size) battery/cell) baterie (electrică) de tip abv. (above) (ca) mai sus, (de) mai sus
LRO3 (utilizată la aparate fotografice, Ia
telecomenzi pentru aparate video/tv etc.)
AAC
(automatic amplitude control) reglare automată a
amplitudinii
AAE
(American Association of Engineers) Asociaţia
inginerilor din S.U.A.
AAM (air-to-air missile) rachetă aer-aer

77
ac ADC
(acre) acru (unitate de suprafaţă: l ac = (analog(ue)-digital converter) convertor analogi
=4046,8564224 m2) c-numeric
a.c,,AC add. (addition) completare
(alternating current) curent electric alternativ a/c, ADES
ace. (automatic digital encoding system) sistem de
(account) cont codificare digitală automată
AC ADJ (adjustment) (element de) ajustare/reglare
(air-cooled) răcit cu aer ad. lib. (ad libitum, at will) la liberă alegere
(account current) cont curent
(for the account of) în contul ADP
(according to) în conformitate cu, potrivit cu; (adapter) (circuit) adaptor/care poate fi cuplat
(account) cont; funcţional cu un alt circuit;
(accumulation, accumulated) acumulare, (automatic data pro-cessing) prelucrare automată a
acumulat datelor;
ACC (avalanche photo diode) fotodiodă
(automatic colour control) (circuit de) control (semiconductoare) cu efect de avalanşă;
automat al culorii (în tv) (average propagation delay) valoare medie a
ac,ft întârzierii de propagare
(acre foot)3 acru-picior (unitate de volum = ADR (address) adresă, apel, mesaj
-l233,48 m ) ADUB (audio du b) (circuit de) dublare audio
ACG ad.val.
(automatic control gear) mecanism cu comandă (ad valorem, according to value) în raport cu
automată valoarea
ackt. advt., adv., ad. (advertisement) (anunţ)
(acknowledgment) confirmare reclamă
ACL a.e. (almost-everywhere) aproape peste tot
(application control language) program de AE
control al unei aplicaţii (absolute error) eroare absolută;
ACM (agricultural engineer) inginer agronom;
(Association for Computing Machinery) Orga- (American English) engleza americană;
nizaţia pentru tehnica de calcul (atomic energy) energie atomică;
ACP (audio erase) ştergere (a informaţiei) audio
(asinchronous control programme) program de AEF
control asincron (la calculatoare) (automatic editing function) (circuite de) editare
act. automată
(active) activ AESC
A/CTL
(audio/control) (sistem de) control audio (American Engineering Standards Committee)
ACW Comitetul pentru Standarde Tehnice din S.U.A.
(alternating continuous \vave) undă alternativă a.f. (advance freight) avans din navlu
continuă (neamortizată) a.f., AF
a.d. (audiofrequency) audiofrecvenţă (între 20 şi
(air-dried) uscat la aer; 20000 Hz)
(average depth) adâncime medie AF (autofocus) focalizare automată
a.d., a/d AFC
(after date) după data (stabilită); (armoured face conveyor) transportor militar
(alongside date) dată a încărcării blindat;
ad., adv., advt. (automatic frequency control) comandă/reglare
(advertisement) (anunţ) reclamă automată a frecvenţei
A/D
(analog(ue) to digital) analog-numeric

78
AIM & ME
(American Institute of Mining and Metallurgi-
AFD cal Engineers) Institutul inginerilor minieri şi
(accelerated freeze drying) liofilizare/criodesi- metalurgişti din S.U.A.
care accelerată A-IN (audioinput) intrare de audiofrecvenţă
al. (alcohol) alcool
AFIPS AL
(American Federation of Information Processing (after loading) încărcat (la videocasetofoane);
Societies) Federaţia societăţilor de prelucrare a (altimeter) altimetru
informaţiei din S.U.A. ALC
AFM (automatic level control) control automat al nive-
(audiofrequency modulation) modulare a frec- lului (semnalului);
venţelor audio (automatic light com-pensation) compensare
afsd. (aforesaid) sus-menţionat automată a luminii (la camera de luat vederi);
AFT (automatic fine tuning) acord fin automat (automatic load control) reglare automată a sarcinii
AFV Al-Cu (alco) cupal, bimetal cupru-aluminiu
(armoured fighting vehicle) vehicul de luptă ALD
blindat, car blindat (automated logic diagram) diagramă logică auto-
mată
«g- ALF
(agriculture) agricultură AGC (absorption limiting frequency) frecvenţă limită
(automatic gain control) reglare automată a de absorbţie
amplificării agcy. ALGOL
(agency) agenţie, reprezentanţă AGM (algorithmic language) limbaj de programare
(air-to-ground missile) rachetă aer-sol algoritmic (ALGOL)
ALM
AGMA (alarm) alarmă, semnalizare a depăşirii limitelor
(American Gear Manufacturers Association) normale de variaţie a unei mărimi
Asociaţia producătorilor de roţi dinţate din S.U.A. AI,Ni,Co (alnico) aliaj de aluminiu, nichel şi cobalt;
AGR alnico
(advanced gas-cooled reactor) model avansat de alt.
reactor nuclear (prezentând o densitate de putere (alternation) alternare, succesiune;
(altitude) înălţime, altitudine
mai mare), răcit cu gaz, folosind drept combustibil Alt.
uraniul uşor îmbogăţit AGS (alternate) tastă de alternare (folosită pentru
(American Geographical Society) Societatea generarea de noi comenzi în combinaţie cu alte
Americană de Geografie AGV taste, la calculatoare personale)
(automatic guided vehicle) vehicul cu ghidare ALU
automată Ahm (arithmetic and logic unit) unitate aritmetică şi
(ampere-hour-meter) contor de amperore/de logică (a unui sistem de calcul)
cantitate de electricitate AHPL a.m. (ante meridiem) înainte de amiază
(a hardware programming language) limbaj a/m,A/M (above-mentioned) mai sus
menţionat
evoluat de programare a echipamentului de calcul AM
AHPL AI (amplitude modulation) modulaţie de amplitudine
(artificial intelligence) inteligenţă artificială Am.Chem.Soc.
AIDC, ATDC (American Chemical Society) Societatea ameri-
(after inner/top dead centre) după punctul mort cană de chimie
superior/apropiat de camera de ardere AMM (anti-missile missile) rachetă anti-rachetă

79
AMP APC
(amplifier) amplificator (automatic pedestal control) control automat al
amt. impulsului ,,pedestal" (în tv);
(amount) sumă, total (automatic phase control) reglare automată a fazei
AMT APD
(air mail transfer) virament prin poşta aeriană (avalanche photo diode) fotodiodă cu efect de
AMTBA avalanşă;
(American Machine-Tool Builders Association) (average propagation delay) valoare
Asociaţia constructorilor de maşini-unelte din medie a întârzierii de propagare; timp mediu
S.U.A. necesar tranzitării semnalului printr-un sistem
a.m.u. API
(atomic mass unit) unitate atomică de masă (American Petroleum Institute) Institutul
AMV american al petrolului (S.U.A.)
(astable multivibrator) multivibrator astabil APL
ann. (annealed) recopt (în metalurgie) (a programming language) limbaj de programare
ANRS (automatic noise reduction system) APL (în informatică);
sistem automat de reducere a zgomotului (average picture level)
ans. (answer) răspuns nivel mediu al semnalului video (în tv)
ANSI APLCHN
(American National Standards Institute) (Appalachian Mountains) Munţii Apalaşi
Institutul naţional pentru standardizare din S.U.A. APT
ANT (automatic phase tracking) reglaj automat de
(antenna) antenă fază pentru sincronizarea pistelor (la videocase-
a/o, A/O tofoane)
(account of) în contul AQL
AODC, ABDC (acceptable quality level) nivel de calitate accep-
(after outer/bottom dead centre) după punctul tabil
mort inferior/depărtat de camera de ardere a.r.,a/r,A/R
a.o.i.v. (all risks) toate riscurile asigurabile
(automatically operated iniet valve) supapă de arch.
admisie automată (archaic) arhaic, învechit;
AOQL (archery) tragere cu arcul;
(acceptable/average outgoing quality level) (architect) arhitect
nivel de calitate medie acceptabilă de ieşire (a Arct. (arctic) arctic, polar, nordic
mărfii) ari.
a/or (aerial) antenă; conductor aerian, reţea aeria-
(and/or) şi/sau nă//aerian, eteric
A-OUT ARM
(audiooutput) ieşire de audiofrecvenţă (anti-radar missile) rachetă anti-radar
a.p. ARP
(average payable) avarie plătibilă/ce se poate (automatic recovery programme) program de
despăgubi recuperare automată
a/p arpt.
(additional premium) primă suplimentară; (airport) aeroport
(advice of payment) aviz de plată arr.
AP (arrival) sosire
(American patent) brevet/patent american; art.
(authority to pay) împuternicire de plată (article) articol, clauză
A/P art., arty.
(account purchase) factură/cont de cumpărare (artillery) artilerie
ARV
(automatic recirculation valve) supapă de recir-
culare automată
A/S
(account sale) factură/cont de vânzare

80
at.
(atmosphere) atmosferă;
ASA (atomic) atomic;
(American Standards Association) Asociaţia (attor-ney) avocat; avocat apărător; împuternicit,
Americană pentru Standardizare mandatar
ASCII AT
(American Standard Code for Information (advanced technology) tehnologie avansată
Interchange) Cod standardizat în S.U.A. pentru (codificare pentru anumite tipuri de calculatoare
schimbul de informaţii personale, de exemplu IBM-PC-AT 486);
ASDIC (air temperature) temperatura aerului;
(Allied Submarine Detection Investigation (air-tight) ermetic, etanş la aer;
Committee) Comitetul pentru detecţie submarină (American Terms) condiţii de livrare americane
prin ultrasunete; denumire a unui echipament (S.U.A.);
pentru detecţie submarină (prin ultrasunete) (anti-tank) antitanc
ASID ATDC, AIDC
(after top/inner dead centre) după punctul mort
(address space identifier) grup de identificare a superior/apropiat de camera de ardere
gamei de adrese disponibile at.m. (atomic mass) masă atomică, masă
ASM ' izotopică
(American Society for Metals) Asociaţia ATR
ştiinţifică pentru metale şi materiale din S.U.A.; (audio tape recorder) magnetofon;
(audio-servo-mechanon) audio-servo-control (auto track-ing) reglare automată a pistelor
mecanic (la videocasetofoane) a.t.s. (a time saved) tot timpul economisit
ASME att, atty.
(American Society of Mechanical Engineers) (attorney) avocat; avocat apărător; împuternicit,
Asociaţia inginerilor mecanici din S.U.A. mandatar
ATT (attenuator) (circuit) atenuator
ASPT attn., Attn. (attention) atenţie; în
(American standard pipe thread) filet pentru atenţia
ţevi standardizat în S.U.A. atty., att.
ASQC (attorney) avocat; avocat apărător; împuternicit,
(American Society for Quality Control) Socie- mandatar
tatea americană pentru controlul calităţii AU
assn. (association) asociaţie; asociere (astronomical unit) unitate astronomică (unitate
ASSPT de lungime - 149597,87. l O6 m)
(American standard straight pipe thread) filet AUD (audio) (semnal) audio
normal cilindric pentru ţevi standardizat în S.U.A. auto.
ASS'Y (assembly) ansamblu; saşiu al unui aparat (automatic) automatic, în mod automat;
ĂST (automobile) automobil;
(American standard thread) filet standardizat în (automotive) de automobil
S.U.A. AUX (auxiliary) auxiliar
av. (average) (valoare) medie
ASTM AV
(American Society for Testing and Materials) (acid value) cifră/indice de aciditate;
Asociaţia pentru încercări şi materiale din S.U.A. (actual velocity) viteză reală;
ASTPT (audio-video) (tehnologie) audio-vizual(ă)
(American standard taper pipe thread) filet Av., Ave.
conic pentru ţevi standardizat în S.U.A. (avenue) cale, bulevard (plantat cu pomi); alee;
drum
ASTRA AVE
(automatic scheduling \vith time integrated re- (ad valorem equivalent) echivalent în conformitate
source allocation) planificare automată cu cu valoarea, raport între taxă şi valoarea articolului
alocarea resurselor în timp importat
astron.
(astronomer) astronom;
(astronomical) astronomic;
(astronomy) astronomie

81
a.w.ts.b.e.
AVL (all workable time saved both ends) tot timpul
(automatic vehicle location) localizare automată lucrător economisit la încărcare şi descărcare
a unui vehicul a.w.u.
avn. (atomic weight unit) unitate de greutate atomică
(aviation) aviaţie; aviatic az.
AW (azimuth) azimut
(actual weight) greutate reală AZ
AWG (azimuth aerial) antenă azimutală
(American wire gauge) calibru pentru sârmă
standardizat în S.U.A.
AWS
(American Welding Society) Societatea ameri-
cană pentru sudură (S.U.A.)

82
B
back-band idler rolă de întindere aplicată pe
reversul unei curele de transmisie
back bias tensiune inversă / de blocare; polarizare
babbit(t) compoziţie pentru lagăre, bab(b)it, aliaj/ în sensul blocării (la semiconductoare)
metal de antifricţiune back a bill of exchange a gira / a andosa o cambie
babbit(t)ing jig dispozitiv pentru centrarea dornului la backbone (nav) nerv al tendei; (poligr) cotor de
turnarea compoziţiei de lagăre carte
babbit(t)(-line) bearing cuzinet cu metal de anti- backbone road arteră / drum magistral(ă)
fricţiune backbone type of frame cadru cu tub central
babble murmur confuz; diafonie multiplă back borehole gaură de mină în tavan
baby Bessemer converter convertizor Bessemer back brake frână a tobei troliului de lăcărit
mic back bridge wall prag al focarului
baby car microturism, automobil de mic litraj / de back centre vârf al păpuşii mobile (la strung)
capacitate redusă / pitic back centre clamping handle manetă pentru
baby dryer cilindru preuscător blocarea pinolei
baby press presă preliminară back chipping aşchiere pe partea din spate a unei
baby spot mic proiector pentru iluminarea scenei (în table
cinematografie) back conductance conductanţă inversă
bacciferous structure structură granulară back cone con suplimentar
bacillicide bactericid back-connected switch întrerupător cu contacte de
bacillite bacilit conexiune posterioare
back (arh) extrados; (mas) dos al tăişului; (poligr) back-coupling reacţie, cuplaj de reacţie/invers
cotor; contrapagină; verso; pagină cu soţ; reglete de back-crank pumping pompaj combinat
legătură//(«av) a bate înapoi//înapoi back current curent invers
back-acter (shovel) excavator cu lingură de adâncime back-current braking frânare cu contracurent / cu
/ cu cupă întoarsă curent invers
back-acting excavator/shovel excavator cu cupă back cut tăiere în sens invers cu o combină (la
întoarsă cărbuni); tăiere a spatelui unei fâşii în abataj
back action acţiune inversă backdeep depresiune oceanică (pe partea concavă a
back-action shovel excavator cu lingură de adâncime unui arc insular)
backampere-turns amper-spire antagoniste back delivery eliminare a colilor pe aceeaşi parte
back an anchor a împerechea o ancoră (cu puitorul automat)
back and fîll a masca şi umple (în navigaţie) back diffusion of carriers difuzie parazită a purtă-
back and f ort h motion mişcare alternativă torilor (la semiconductoare)
back and front pitch of a winding pas parţial al back digger excavator cu cupă întoarsă
unei înfăşurări în tambur
back axle ax / osie din spate; punte din spate

83
back dike dig secundar (în spatele celui principal) back-flow condenser refrigerent/ condensator cu
back direction of a rectifying contact direcţie de reflux; condensator cu/în contracurent
blocare a unui contact redresor back-flow preventer supapă/clapetă de reţinere
back discharge descărcare inversă back focal length distanţă focală posterioară (a
back draft (îermo) tiraj invers; (text) laminare în imaginii)
zona din spate back fork furcă posterioară
back eccentric excentric pentru mers înapoi back freight navlu neachitat; navlu de înapoiere /
backed cloth tricot cu fir de căptuşeală întoarcere *
backed fabric ţesătură dublată / caşerată back gauge opritor din spate (la maşinile de tăiat
back edge (met) faţă de aşezare; (poligr) imagine hârtie)
posterioară a colii back gear angrenaj intermediar / pentru mers înapoi
backed off (milling) cutter freză cu dinţi detalonaţi back-gear sliding pin and stern gear cuplă de
backed type of mill laminor cu cilindri de susţinere antrenare
back-effect cell celulă fotoelectrică cu strat intern background plan din fund; culisă; fond; mişcare
de baraj proprie; fundal; luminanţă de fond; zgomot de
back electromotive force tensiune contraelectromo- fond
toare background brightness strălucire / luminozitate de
back emission contraemisie (la un redresor cu tub fond
electronic) background colour culoare de fond
back end plate perete din spate background condensation condensare pe germeni
back end volatility volatilitate a cozilor (în pe- străini
trochimie) background control reglare / comandă a luminozi-
back entrance intrare de serviciu / din spate tăţii
back face perete din dos background counting rate viteză de numărare
back facing strunjire frontală a capătului tăiat al condiţionată de fond; viteză de numărare a
unei bare mişcării proprii
back făli prag al holendrului de măcinare background determination determinare a fondului
back-fall slope pantă a pragului holendrului (de (radiaţiei)
măcinare) back(ground) illumination iluminare în contralu-
backfill (cstr) rambleu; pământ umplut la loc; (mei) mină
metal încărcat prin sudură background intensity intensitate de fond (a radiaţiei)
backfill compactor utilaj pentru compactarea background level nivel/valoare de fond (a emana-
rambleelor ţiilor naturale din subsol: radioactive, gazoase etc.)
backfiller; backfilling machine maşină de ram- background loudspeaker difuzor pentru redarea
bleiat fondului / de fond
backfiller attachment echipament (de buldozer) background monitoring control al fondului / al
pentru rambleierea tranşeelor mişcării proprii
back-filling umplutură din spatele unui zid, al unei background noise zgomot de fond/ propriu
fundaţii (pentru acoperirea unui şanţ / unei găuri background of the invention stadiul tehnicii în
etc.) domeniul care formează obiectul unei invenţii
back-filling finish apretare cu amidon sau cu alte background partition partiţie serie (destinată
produse de umplere şi întărire pe dosul ţesăturii prelucrării pe loturi)
backfill rammer mai pentru ramblee background projection (foto) proiecţie a fundalu-
backfill tamper pilon pentru ramblee lui; fundal fals obţinut prin proiecţie; (tele)
backfire (auto) rateu; (el) aprindere inversă; arc proiecţie prin transparenţă / de fond
invers; (termo) retur al flăcării background puise rate viteză a impulsului de
backfire antenna antenă retrodirecţională stingere
backfiring anode anod de reaprindere / de reamor- background radiation radiaţie de fond; radiaţie
sare ambiantă
backfiring in the silencer (muffler) explozie în background source of neutrons sursă de neutroni a
toba de evacuare mişcării proprii (a fondului)
backflash întoarcere a flăcării back-hand welding sudare spre dreapta
back flow curgere în sens invers; spălare inversă; backhaul cable cablu de capăt
curent invers; reflux backhaul cable guide block scripete de întoarcere

84
backlash (TH) mers în gol; joc; cursă moartă;
backheating supraîncălzire (la magnetron) alunecare, patinare; rost de dilataţie; (miri) înain-
back-inclined wall perete posterior înclinat tare în contrafort; (orlg) cursă liberă a ancorei;
back induction inducţie mutuală (tele) curent invers de grilă; curent de grilă pozitiv
backing garnitură (de suport); reazem; cuzinet (de backlash of the controls joc al comenzilor
lagăr); (cstr) zidărie de umplutură; (text) întări- backlash on pitch circle joc la flancuri, joc dintre
tură; fir de căptuşeală flancuri
backing anchor ancoră de împerechere backlash voltage tensiune inversă de grilă
backing apparatus (tackle) dispozitiv pentru back lens lentilă posterioară a obiectivului
aplicat firul de căptuşeală pe dosul tricotului back light fereastră din spate (la autovehicule)
backing away (from the fountain) îndepărtare a back lighting aprindere inversă
cernelii (de valul ductor) back liner strat inferior (al cartonului)
backing bead weld cusătură pe dos executată back-lining caşerare pe cotor (la cărţi)
înainte de sudura principală back lobe lob posterior (de radiaţie)
backing block căptuşeală backlog restanţă
backing cloth pânză suport, ţesătură de întărire backlog of orders portofoliu de comenzi
backing flange flanşă de susţinere back margin câmp de cotor al paginii
backing frame cadru de suport back mill table cale inversă cu role (la laminor)
backing memory / storage / store memorie supli- back motion (met) mişcare în sens invers; (nav)
mentară; alimentator auxiliar / de rezervă mers înapoi
backing metal aliaj de turnat pe spate (la galvano- back-moving spring arc de rapel; arc de întoarcere
stereotipii); metal de dublare back nut contrapiuliţă
backing-off deşurubare, îndepărtare, detalonare back the oars a vâsli / a rama înapoi
backing-off clearance detalonare prin rectificare back of arch extrados
backing-off current curent compensator back of blade extrados al paletei
backing-off device dispozitiv de detalonat (la back of a book cotor
strung) back off a deşuruba, a detalona
backing-off lathe strung de detalonat back of the retaining wall parament interior al unui
backing-off voltage contratensiune; tensiune in- zid de sprijin (reazem)
versă back of seat rezemător din spate
backing-out punch perforator cu coadă back of weld dos al cusăturii (la sudură); suprafaţă
backing paper hârtie brută; hârtie-suport exterioară a sudurii la rădăcină
backing pass executare'prealabilă a cusăturii pe back pack cutie conţinând componente electronice,
dosul îmbinării; sudare prealabilă a rădăcinii purtată în spate de un operator de televiziune
backing plate (chim) placă intermediară (presă); back page contrapagină; verso; pagină cu soţ
placă de bază (matriţă) / de fixare; (el) placă de back panel wiring cablaj pe spatele unui panou
sprijin (acumulator); contraplacă; (hidr) manşetă back payment restanţă
de piele; garnitură de etanşare back-pedal(l)ing brake frână de bicicletă cu
backing press presă de prelucrat cotoarele cărţilor torpedo
backing ring inel interior / de adaos back pin ştift de blocare (a discului de divizare)
backing roll rolă / vait / cilindru de susţinere back piane vedere din spate; arierplan
backing run sudură de adaos (aplicată în sens back plate (maş-uri) disc al mandrinei; (poligr)
invers primei sudări); retrosudură contraformă; (text) placa din spate; cuţitul din
backing strip garnitură (pentru susţinerea băii de spate (la cardă)
sudură) back play mers în gol
backing thread fir de căptuşeală back poppet păpuşă mobilă
backing turbine turbină de mers înapoi back porch palier de negru / al impulsului de
backing-up turnare a aliajului pe spate (la galvano- stingere; umbră posterioară (perioadă imediat
stereotipii) următoare unui impuls de sincronizare al liniei, în
backing-up screw şurub opritor care semnalul video este suprimat)
backing welding electrode contraelectrod de backpost etambou; etambou al cârmei
sudură back pouring turnare a lingotierelor (până la
back interest dobândă neachitată/în restanţă maselotă)
back-kick întoarcere; descărcare inversă; rateu back pressure (TH) contrapresiune; recul; presiune
back knotter (hc) deznodător; (text) prinzător de inversă / dinamică; (miri) înaintare în contrafort
noduri

85
back-pressure gauge manometru de aspiraţie back-slope angle (of cutting tool) unghi de detalo-
back-pressure regulating valve supapă de reglare a nare la rectificare
contrapresiunii backspace («-) tastă de ştergere a caracterului din
back-pressure regulator regulator al presiunii de stânga cursorului (la calculatoare personale)
aspiraţie back-spacer key clapă / buton de răspuns
back-pressure turbine turbină cu contrapresiune back splice matiseală înapoi; patronare spaniolă
back-pressure valve (hidr) clapetă de reţinere; (ind back spring arc de rapel
chim, mas, petr) supapă / ventil de reţinere back squab spătar ramburat din spate
back projection proiecţie prin spatele ecranului / back-square echer cu talpă
prin transparenţă back stand partea de dinapoi a unui vehicul
back rabbet margine interioară a baturei (construcţii back starling arierbec
navale) backstay (auto) tirant; cablu de ancoraj; cală de
back răii şina din spate (la maşini textile) sprijin; reazem de pantă; piedică la roată; (nav)
back rake unghi de degajare / de ascuţire pataraţină
back ratch ecartament din spate (între perechea de backstay rope cablu portant / de ancorare
cilindri alimentatori şi baretele maşinii de tricotat) back steam contraabur; abur de contrapresiune
back reaction reacţie inversă / reversibilă / de back-step pass rând depus la sudare în pas de
recombinare pelerin
back reef zona din spatele unui recif (între recif şi back-step welding sudare în pas de pelerin
uscat) back stitch ochi pe dosul trictoului
back reflection difracţie a razelor X (la deviaţie de back stop prag; limitator de cursă
180°) back stope abataj în trepte răsturnate la minereuri
back release liberare inversă; declanşare inversă backstrip fâşie de hârtie pentru caşerat pe cotor
back relief relief pe spate (în poligrafie) back stroke mers / cursă înapoi; recul; contralovi-
back resistance rezistenţă inversă tură; reacţiune
back rest traversă de spate; lunetă mobilă; spetează, back titration retitrare
spătar back-to-back aerial antenă reciprocă
back-rest of broaching machine suport al capătului back-to-back connexion montaj antiparalel
posterior al broşei back-to-back diodes diode montate în serie
back ring rechemare, rapel back-to-back display imagine răspuns / reflectată
back-ripping lărgire în acoperişul unui strat subţire (la radar)
de cărbuni back-to-back houses case spate în spate
back roller cilindru alimentator back-to-back ionization chamber cameră dublă de
back rounding rotunjire a cotorului ionizare
back router maşină de frezat pe spate (la stereotipii) back-to-back method metodă de opoziţie
back running mers înapoi back-to-back rectifier redresor în contratimp
back a sail a masca o velă back tool-holder slide sanie portsculă spate
back saw ferăstrău cu coadă; joagăr; beşchie back twist contratorsiune; rotire în sens invers;
backscatter împrăştiere înapoi / retrogradă moment contrar de rotire
backscatterer substanţă cu împrăştiere înapoi / în back-type parachute paraşută de spate
sens retrograd back up a turna aliaj pe spate (la galvanoste-
backscatter factor factor de împrăştiere înapoi / reotipii); a tipări pe verso
retrogradă back-up block bloc de umplutură
backscattering împrăştiere înapoi; retrodifuzie; back-up equipment echipament de rezervă
reflexie; retroîmprăştiere back-up lamp far pentru mers înapoi
backscattering angle unghi de retroîmprăştiere back-up masonry zidărie de umplutură
backshaft traversă din spate back-up movement mişcare de recul
back shift schimb de după-amiază back-up protection protecţie de rezervă
back side (TH) latură din spate; revers; (poligr) back-up roll cilindru de susţinere (la laminor)
contrapagină; pagină cu soţ; verso back-up safety device aparat / mecanism de secu-
back sight observaţie cu spatele la astru; vizare ritate auxiliar
inversă back-up sender emiţător auxiliar
back signal semnal de întoarcere back-up tongs cleşte pentru blocarea prăjinilor de
back slope unghi de înclinaţie al tăişului principal foraj

86
back-up valve ventil de siguranţă (pentru partea de backwash line conductă pentru spălare inversă
înaltă presiune) backwash water apă pentru spălare inversă
Backus normal form (BNF) formă normală / backwater siaj; remuu; refulare
metalimbaj Backus (pentru descrierea sintaxei backwater area zonă influenţată de remuu
limbajelor de programare) backwater curve curbă de remuu ascendent
back-wall rectifier redresor cu strat intern de baraj backwater end point coadă a remuului
backward înapoiat; retrograd; în sens invers; înapoi backwater envelope curve înfâşurătoare a curbelor
backward admittance transmitanţă anod-grilă de remuu
backward-and-forward bending test probă / backwater extremity limită a remuului
încercare de îndoire alternativă backwater length lungime a remuului
backward-and-forward motion/movement miş- backwater pump pompă pentru apă de recirculaţie
care de "du-te vino" / alternativă backwater slope curbă de remuu
backward-bladed fân ventilator cu aripile curbate backwater storage volum al remuului
înapoi backwater wave (hidr) undă de remuu; (tele) undă
backward current curent invers de pauză / de contramanipulare
backward curved impeller rotor cu paletele curbate backwater zone zonă influenţată de remuu
înapoi back weld cusătură de completare (la rădăcină)
backward derivative derivată la stânga back wetting broşiruire (în ind. pielăriei)
backward-dumping (wheel) scraper screper pe back-wheel brake frână pe roţile din spate
roţi cu descărcare în spate back window lunetă (geam în partea din spate)
backward eccentric excentric pentru mersul înapoi backyard curte de serviciu
backward erosion eroziune regresivă baclor hipoclorit de calciu
backward feeding alimentare în contracurent bacteria bed biofiltru; pat bacterian; filtru biologic
backward flow contracurent bacteria vat cuvă de fermentaţie bad rău;
backward integration integrare verticală începând nefavorabil; alterat; putred; periculos;
de la produsul finit defect
backward lead/shift deplasare înapoi (a periei) bad-bearing sector/area sector cu reperaj gonio-
backwardly inclined centrifugal machine metric dubios
centrifugă cu aripile înclinate înapoi bad break despărţire incorectă în silabe; paginaţie
backward movement mişcare de recul incorectă a textului (rând final în capul paginii)
backward pitch (winding) pas înapoi (al bobina- bad debts reserve rezerve pentru creanţe nerecu-
jului) perabile
backward push (mec} reacţiune; (mii) reacţie; (TH) baddeleyite baddeleyit (mineral)
contralovitură; recul badge document de identitate codificat; semn
backward recovery time timp de întârziere a distinctiv
blocării bad geometry geometrie rea / falsă
backward running mers înapoi badger skin piele de viezure
backward signal semnal de întoarcere / reflectat bad husbandry administrare necompetentă; risipă
backwards offset tool cuţit cotit înapoi bad land (hidr) teren degradat; (petr) sector steril
backward stop dog limitator pentru schimbarea badly bred (d.lână) neuniformă, defectă
sensului de mişcare a mesei badly broken ground teren intens dislocat
backward transfer characteristic caracteristică de badly faulted intens faliat
reacţie bad matter material de împărţit (în poligrafie)
backward vision vizare înapoi bad roof acoperiş slab/friabil
backward wave undă inversă / reflectată baffle (TH) ecran; deflector; prag; şicană; taler;
backward welding sudare înapoi/spre dreapta (tele) ecran de difuzor/cu diafragmă; placă de
backwash revenire a apei pe o plajă după avansarea reflexie // (TH) a filtra; a ştrangula
unui val; contracurent; apă aruncată de elicea unei baffle blanket ecran absorbant de sunet; membrană
ambarcaţii sau de vâsle absorbantă
backwash effect efect de decalaj (între rentabilitatea baffle board perete despărţitor; ecran deflector
exporturilor ţărilor dezvoltate şi ale ţârilor baffle chamber cameră cu şicane
subdezvoltate) baffle chute pâlnie a strângătorului cu palete (la
backwasher lucrător la presa de călcat linotip)
backwashing spălare în contracurent; spălare baffle cloth prelată de pânză la platforma unui
inversă autocamion

87
baguette baghetă (element ornamental în arhitectură
baffle collar inel opritor/de reţinere şi poligrafie)
baffle column coloană cu şicane bag yarns fire pentru saci
baffle column mixer coloană de amestecare cu bahamite calcar cu granulaţie fină, de înaltă puritate
şicane bail (cstr) colier; (mân) garanţie; chezăşie, zălog;
baffle deflector ecran deflector (TH) mâner; toartă; ureche; buclă//a scoate apa cu
baffled piston piston cu deflector găleata/ cu ispolul; (petr) a lăcări
baffle pan deflector; şicană; taler bail down a lăcări
baffle piers blocuri deflectoare în bazinele disipa- bailer (drum) burghiu-lingură; lingură de foraj;
toare de energie (nav) ispol
baffle plate (777) deflector; perete al labirintului de bailer bail toartă a lingurii
etanşare; placă de deviaţie, placă mobilă pentru bailer boring foraj cu lingura
reducerea volumului de trecere printr-un tub; taler; bailer grab cârlig pentru instrumentaţie la lingura
şicană; (hidr) dinte/redan la disipatorul de energie; de lăcărit; coruncă pentru lingură de lăcărit
(mas) ecran de deviere bailing lăcărit; lăcărit cu lingură
baffle-plate column mixer coloană de amestecare bailing auger perforator cu lingură
cu şicane bailing drum tobă de lăcărit
baffle-plate furnace focar cu şicane bailing iine/rope cablu de lăcărit
baffler deflector; regulator al circulaţiei de ulei; bailing sheave rolă de lăcărit
tobă de eşapament; regulator de debit bailing tub habă de lăcărit
baffle separation separare (în aparate) cu şicane bailing tube lingură de lăcărit
baffle sheet (in a magnetron) placă de captare bailing up lăcărit
baffle washer scrubber/spălător cu şicane bail out a lăcări, a goli apa cu ispolul; a excava; a
baffling wind vânt variabil care, joacă" bag sac; evacua
pungă// a ambala în saci bainite bainită (constituent structural al oţelului)
bag and portfolio leather piele pentru marochi- bajada îngemănare a unor conuri de dejecţie la
nărie poalele unei catene muntoase
bagasse cellulose celuloză din trestie de zahăr bake a arde; a prăji; a calcina; a coace; a etuva; a
bag cloth ţesătură pentru saci sinteriza; a usca
bag conveyor transportor de saci baked carbon electrod de cărbune
bag dust filter filtru de praf, cu saci baked core miez uscat (la formare)
bag filling machine maşină de ambalat în saci bakelited fiong flanc bachelitizat (pentru matriţe de
bag filter/hose filtru-sac/ cu saci stereotipie)
bag filtering/filtration separare/ filtrare cu saci bake on a se lipi, a se prinde prin ardere
baggage car vagon/furgon pentru bagaje bake out a coace
baggage rack portbagaj baker brutărie; fabrică de pâine
bagged anode anod în sac bakery hop-yeast drojdie de hamei de panificaţie
bagged goods marfă în saci bakery products produse de panificaţie
bagging încărcare/ambalare în saci; ambalaj (în bakery yeast drojdie de panificaţie
saci); ţesătură pentru saci/ambalaje baking coacere
bagging machine maşină de ambalat în saci baking apparatus aparatură de ardere
bagging method of dyeing procedeu de vopsire baking coal cărbune aglomerat/cocsificabil
prin împachetarea în săculeţe (în ind.textilă) baking coating acoperire cu uscare în cuptor
bagging-up machine presă de formare a anvelo- baking current curent de formare
pelor bag hose fume praf din gazele de ardere, baking enamel lac cu uscare în cuptor
depus pe baking loss pierdere la copt
filtrul cu saci baking of resin întărire a răşinii
bag-making machine maşină de confecţionat pungi baking of varnish uscare a lacului în cuptor
bag mould matriţă cu sac de cauciuc baking oven cuptor/cameră de uscare, de coacere;
bag moulding formare cu sac de cauciuc uscătorie
bag-packing machine maşină de ambalat în saci baking powder praf de copt
bag paper hârtie pentru saci baking process proces de tratare termică/de coacere
bag pipe a masca velele baking soda bicarbonat de sodiu
bag scraper mecanism de curăţire a filtrului cu saci baking together during burning lipire la ardere
bag sealing machine maşină de închis pungi baking varnish email; lac cu uscare în cuptor

88
balanced pressure blow pipe suflai fără injector cu
balance (TH) balanţă, cântar; echilibru; contra- presiuni egale (ale gazelor)
greutate; (el) circuit de echilibrare; (mân) bilanţ, balanced pressure principie principiul presiunilor
balanţă; rest; sold; (orlg) balansier// a (se) echilibra; egale
a balansa; a egaliza; a compensa; a cântări balanced pressure regulator supapă de egalizare a
balance arc unghi al rubinelor ancorei (în orolo- presiunii gazelor
gerie) balanced (push-pull) modulator modulator în
balance arm balansier/braţ al balanţei contratimp simetric
balance attenuation atenuare de echilibrare/de balanced reaction reacţie de echilibru / reversibilă
compensare balanced relay releu diferenţial
balance beam pârghie (articulată la mijloc); balanced rudder cârmă compensată
balansier compensator; braţ de balanţă balanced running mers uniform
balance blade cuţit de balanţă balanced sample selecţie ponderată
balance-blast cupola cubilou cu aer condiţionat balanced state stare de echilibru
balance bridge pod basculant balanced termination rezistenţă / sarcină terminală
balance bridge circuit circuit în punte echilibrată echilibrată
balance check controlul reglajului de zero balanced to ground / (with respect) to earth
balance cock consola balansierului echilibrat (simetric) faţă de pământ (masă)
balance constant constanta balanţei balanced-to-unbalanced transformer (balun)
balanced echilibrat; compensat; nivelat; aplanat; balun, transformator de simetrizare (simetric-
ponderat asimetric)
balanced aerial/antenna antenă echilibrată/com- balanced transformer transformator compensat /
pensată/simetrică simetric
balanced amplifier amplificator echilibrat/simetric balanced tree arbore (binar de căutare) echilibrat
balanced armature indus/armătură echilibrat(ă) balanced twist torsiune echilibrată
balanced-beam relay releu-balanţă balanced two-terminal-pair network cuadripol cu
balanced block brake frână echilibrată / compensată acces simetric
cu saboţi balance due sold debitor
balanced brake frână echilibrată balance gate închizător cu contragreutate
balanced crane macara cu contragreutate balance gear transmisie diferenţială; diferenţial
balanced crank manivelă cu contragreutate balance indicator indicator de zero / de echilibru /
balanced crankshaft arbore cotit echilibrat de compensare
balanced current relay releu diferenţial balance in hand sold creditor
balanced design schemă echilibrată balance lever pârghie de echilibrare; balansier
balanced difference amplifier amplificator diferenţial balance load încărcare la echilibru; sarcină de
simetric echilibrare
balanced differential transformer transformator balance lock gate poartă de ecluză cu compensare
diferenţial compensat balance lug velă la treime cu ghiu
balanced error eroare compensată balance meter aparat de zero
balanced feeder linie de alimentare echilibrată / balance method metodă a punctului zero
simetrică balance needle ac indicator al balanţei
balanced filter filtru compensator balance of accounts bilanţ de decontare
balanced flame flacără neutră balance of heat bilanţ termic
balanced forces sistem de forţe aflate în echilibru balance out a balansa, a neutraliza, a cântări, a
balanced functor functor ponderat (în algebră) egaliza; a (se) compensa, a (se) echilibra, a se
balanced gasoline benzină stabilizată anula reciproc (debitele şi creditele, avantajele şi
balanced hoisting extracţie pe un puţ cu funie de dezavantajele etc.)
echilibrare balance output signal semnal de ieşire simetric
balanced hole gaură perpendiculară pe front balance pan taler de balanţă
balanced input intrare simetrică (a unui oscilograf) balance piston piston de echilibrare
balanced loop cadru-antenă echilibrat / simetric balance point punct de priză / de derivaţie
balanced method metodă de compensare; metodă de balance point indicator indicator al poziţiei de
zero echilibru
balanced mixer etaj amestecător simetric balancer balansier; egalizator; stabilizator; dispo-
balanced peel braţ de dozat / de şarjat zitiv de echilibrare / de corectare a imaginii

89
balancing method metodă de compensare / de
balancer booster regulator / amplificator de com- egalare
pensare / de corecţie balancing network reţea simulatoare de impedanţă;
balance reef terţarolă în diagonală linie artificială de echilibrare
bălan ce return loss amortizare a reflexiei prin balancing of the masses echilibru de mase; com-
adaptare greşită pensare a maselor
balancer field rheostat reostat de câmp egalizator balancing piston (in stea m turbines) piston de
balance rider călăreţul balanţei echilibrare (la turbine cu abur)
balance rope funie de echilibru (sub colivii); balancing potentiometer (el) potenţiometru regla-
contracablu; cablu de compensare bil; (tele) potenţiometru de compensare / de
balancer transformer transformator diferenţial / cu echilibrare
trei înfăşurări balancing repeating coil transformator de compen-
balance screw şurub de balansier sare / de echilibrare
balance-sheet bilanţ balancing reservoir rezervor de compensare
balance-sheet item post de bilanţ balancing ring inel de traversieră (la ancorele cu
balance spring arc spiral; dinamometru cu arc traversă)
balance staff ax al balansierului balancing speed viteză de regim / de echilibru
balance tab suprafaţă de balansare / de compensare balancing surface suprafaţă de compensare
balance tank rezervor de echilibru / de egalizare balancing tester aparat de încercare a echilibrării
balance tester/testing set aparat pentru verificarea balancing transformer autotransformator egaliza-
echilibrării (în telefonie) tor; transformator de simetrizare
balance transformer transformator echilibrat / balancing voltage tensiune de compensaţie
diferenţial balcony balcon
balance weight contragreutate balcony-window fereastră-balcon
balance wheel (mas) volant (de motor); (orlg) bald creastă montană pleşuvă
balansier bald tyre anvelopă cu banda de rulare uzată
balance window fereastră basculantă bale balot; bal (de tutun); marfă; fascicul; grup;
balance with dial balanţă cu cadran mănunchi
balancing balansare, echilibrare, compensare, bale breaker/opener desfăcător de baloturi
simetrizare, neutralizare bale capacity/cubic capacitate în bale (a navei)
balancing antenna antenă de echilibrare / de bale out a goli apa cu ispolul
compensare bale-out furnace cuptor fix
balancing apparatus instrument de zero bale pulper destrămător de baloturi
balancing battery baterie de echilibrare / tampon baler (hc) presă de balotat; (nav) ispol
balancing-beam switching comutare a fasciculului bale room secţie de sortare a baloturilor
de ghidare (în radiolocaţie) bale sling/strop sapan / ţapan pentru baloturi
balancing by condensers ajustaj; aliniere a circui- bale splitting machine maşină de tăiat baloturi (de
telor prin condensatoare ajustabile / prin trimmere cauciuc)
balancing capacitor condensator de neutralizare / bale store magazie de baloturi
de egalizare / de compensare bale ties (met) sârmă de legat baloturi; (text) cercuri
balancing caster stereotipie basculantă pentru legarea baloturilor
balancing chamber cameră de echilibrare baling împachetare, ambalare; balot
balancing coil divizor de tensiune baling bând bandă de oţel pentru împachetare
balancing condenser condensator de neutrodinare baling hoop cercuri de balot
balancing current curent de egalizare / de compen- baling of scrap balot de fier vechi
sare baling press presă de balotat
balancing fault defect de echilibrare / de compen- baling wire sârmă pentru legat baloturi
sare balk, baulk (agr) răzor, fâşie de pământ nearată,
balancing generator generator compensator / hat; (cf, cstr, drum) lonjeron; grindă longitudinală,
egalizator grindă traversă; (/) lemn ecarisat
balancing indicator indicator de echilibru / de balking efilare a unui strat de roci
ball (777) bilă; minge; sferă; rulment; flotor; glob;
compensare scul; ghem; (nav) bulă de semnalizare // a (se)
balancing lever balansier (compensator)
aglomera
balancing matching adaptare de echilibrare / de ball-and-line float flotor compus / de adâncime
egalizare

90
ball-and-socket fus sferic ball buoy geamandură sferică
ball-and-socket gear control/shifting manetă de ball burnishing lustruire (în tobe)
viteze cu rotulâ ball cage colivie a rulmentului
ball-and-socket joint / hinge racord sferic; articu- ball check valve supapă / obturator / robinet cu bilă
laţie cu nucă / sferică; racord cu bilă şi alveolă ball clay argilă pentru olărie; argilă pentru tuburi;
ball-and-socket joint vice/vise menghină cu articu- argilă liantă / plastică
laţie ball closure obturator cu bilă
ballas varietate globulară de diamant ball cock robinet cu bilă / cu plutitor
ballast (drum) lest; balast; savura; pat de balast; ball condenser refrigerent cu bule
pietriş; prundiş; (el) l imitator de curent // a aşterne ball crusher moară cu bile
pietriş; a (îm)pietrui; a lesta; (cf, drum) a balasta ball cup cuzinet / locaş sferic
ballast bed pat de balast ball cutter freză sferică
ballast car vagon cu descărcare laterală balled bit sapă încărcată cu detritus
ballast coal cărbune cu steril / cu conţinut mare de ball electrode electrod sferic
balast ball end cap / fus sferic
ballast concrete beton ciclopean ball-ended mill freză-deget cu cap sferic
ballast dredger şalandă de dragă ball-ended pin fus cu cap semisferic
ballaster maşină de balastat calea ferată ball eye ochi de atârnare / de suspendare (la linii
ballasting umplutură / strat de pietriş; rambleu de aeriene)
pietriş; balastare ball float flotor sferic
ballast(ing) resistance rezistenţă de compensare / ball float (steam) trap oală de condens cu plutitor
de sarcină / de balast ball-forming rest sanie portcuţit pentru prelucrarea
ballast keel chilă de plumb (la iahturi) suprafeţelor sferice
ballast layer strat de balast ball gate răsuflătoare circulară
baliast leakage pierderi electrice prin rezistenţă ball gauge calibru de bile
balast ball-gauge cock robinet cu bilă / cu flotor
ballast of crushed stone balast de piatră spartă ball governor regulator cu bile
ballast pigs blocuri de fontă folosite pentru balast ball groove cale de rulare (la rulmenţi cu bile)
ballast pit carieră de pietriş ball hammer ciocan de gâtuit
ballast stone piatră de balastare ball handle mâner sferic
ballast tamper aparat pentru burarea traverselor de ball hardness duritate Brinell
cale ferată ball-hardness number valoare a durităţii Brinell
ballast tank tanc de imersiune; tanc de balast(are) ball-hardness test încercare a durităţii Brinell
ballast trip călătorie în balast ball head cap sferic
ballast tube (lamp) tub de rezistenţă; tub stabili- ball-headed boit şurub cu cap sferic / semirotund
zator de curent ball holder colivie a rulmentului cu bile
ball attachment vârf de măsurare sferic; capăt sferic ball-impact hardness tester aparat Shore pentru
al tijei instrumentului de măsurat determinarea durităţii scleroscopice
ball bearing rulment / lagăr cu bile ball impression urmă a bilei; amprentă (la măsu-
ball-bearing(-bracket) drop hanger lagăr oscilant rarea durităţii Brinell); calotă imprimată
suspendat (în consolă) ball-impression test încercare Brinell pentru deter-
ball-bearing extractor/puller extractor pentru minarea durităţii; probă cu bila
lagăre cu bile ball-indentation test încercare de duritate Brinell
ball-bearing grease unsoare consistentă pentru balling formare de bulgări; aglomerare
rulmenţi cu bile balling furnace cuptor cu reverberaţie
ball-bearing lead screw şurub conducător cu lagăr balling machine maşină de făcut gheme
cu bile balling press presă de brichetat
ball-bearing race/ring inel al rulmentului balling-up încărcare a sapei de foraj; formare de
ball-bearing spindle fus pe rulmenţi manşoane pe sapă
ball-bearing steel oţel pentru rulmenţi ball inking tamponare
ball-bearing torque test of greases determinare a ball iron fier pudlat / sudat / în lupe
calităţii unsorilor consistente prin măsurarea ballistic director instalaţie / dispozitiv de trans-
cuplului motor mitere a comenzilor; instalaţie de control
ball-bearing wallbracket hanger lagăr oscilant de ballistics balistică
perete în consolă ballistite balistită (material exploziv)

91
ball retaining valve supapă de reţinere cu bilă
ball joint articulaţie sferică; racord cu bilă/ cu nucă/ ball screw şurub cu bile; şurub cu vârf sferic
cu rotulă ball seal coupling cuplaj (de presiune) cu etanşare
ball Journal fus sferic prin bilă
ball lead screw şurub conducător cu bile ball seat scaun sferic
ball lever levier cu mâner sferic ball-shaped sferic
ball lighting fulger globular ball slide ghidaj prin culisă cu bile; sanie cu bile
ball-like similar cu o bilă; sferoidal; de forma unei ball socket cuzinet / locaş sferic
bile; în formă de bilă ball soda sodă brută
ball lump lupă (în metalurgie) balls of wrought iron lupe
ball mill moară cu bile ball spark gap eclator cu electrozi sferici
ball milling măcinare în moara cu bile ball squeezer presă de lupe
ball mill pulverizer moară cu bile pentru măcinare ball steel oţel pentru bile
fină ball-step/ball-thrust bearing lagăr axial cu bile
ball nut piuliţă sferică ball structure structură globulară
balloon balon; (text) balon al firului; suprafaţă de ball stud bolţ cu bilă (la articulaţiile cu bilă pentru
rotaţie formată de fir în decursul rotaţiei sale în transmiterea mişcării)
jurul fusului ball test probă de călire; încercare de duritate
balloon barrage baraj de baloane ball tester scleroscop
balloon basket coş al balonului; nacelă ball-thrust hardness duritate Brinell
balloon fabric ţesătură tip balon ball-turning lathe strung pentru prelucrarea supra-
balloon flask balon de sticlă feţelor sferice
balloon foresail trincă-balon (velă de iaht) ball-up încărcare a sapei de foraj; formare de
ballooning (av) zbor liber / aerostatic; (text) formare manşoane pe sapă
a balonului de fir ball valve supapă / obturator / robinet cu bilă
balloon jib foc-balon (velă de iaht) ball viscosimeter viscozimetru H6ppler / cu bilă
balloonless spinning filare fără balon Balmer's formula formula lui Balmer
balloon of yarn balon format de fir în timpul filării balm oil ulei de melisă
pe maşina cu inele balneum baie de nisip
balloon separator separator antibalon balsam of fir balsam de Canada
balloon theodolite teodolit pentru urmărirea balo- baluster balustru
nului balloon tire/tyre anvelopă-balon; pneu-balon; balustrade balustradă; parapet; mână curentă;
pneu de joasă presiune parmalâc
ball packing umplutură cu bile banana oil acetat de amil; esenţă de banane
ball-pane iron fier lat banana pin/plug (fişă) banană
ball-peen hammer ciocan cu cap sferic / rotund banana tube tub banană; cinescop color; cromo-
ball pin nucă / rotulă / şurub cu cap sferic scop
ball plug gauge calibru tampon sferic band (TH) banderolă, chingă; brăţară; sfoară pentru
ball plug valve robinet cu bilă; supapă / ventil cu legat; riglă; platbandă; (ef) bandă de energie; (inf)
obturator bând (unitate de măsură a vitezei de transmitere a
ball point vârf bombat datelor pe linie); (mat) bandă, zonă, fâşie; (miri)
ball press ciocan de forjat lupe intercalaţie de steril
ball-pressure încercare Brinell pentru determinarea band aerial antenă din bandă de oţel
durităţii; probă cu bila bandage pansament, faşă, bandaj // a bandaja
ball-pressure hardness duritate Brinell (anvelope)
ball race colivie a rulmentului; cale de rulare a bandage crown buză de bandaje (căi ferate)
bilelor (la rulmenţi); inel de rulment cu bile; bandage rib talon de bandaj (căi ferate)
coroană directoare bandage scissors foarfece pentru pansamente
ball race of bearing inel de rulare band amplifier amplificator de bandă
ball race thrust lagăr axial cu bile band between cut-off points distanţă între găuri
ball reamer alezor sferic band brake frână cu bandă / cu panglică
ball reception retransmisie (releu) de televiziune band broadening lărgire / etalare a benzii
ball regulator regulator cu bile band carrier poştă pe bandă; transportor
ball retainer colivie a rulmentului
ball retainer ring colivie inelară (de rulment)

92
B and C digit selector selector înregistrator al band pulley roată de curea/pentru bandă
cifrelor/literelor a doua şi a treia (în sistemul band-rejection filter filtru „opreşte-bandă"
director) band resaw ferăstrău-panglică de spintecat
band charging device dispozitiv de alimentare a band ring bandă; panglică
benzilor (la prese cu excentric automate) band rope cablu lat (de oţel)
band coagulation coagulare pe bandă band saw ferăstrău-bandă/-panglică
band conveyor transportor cu bandă; bandă de band-saw file pilă de ferăstrău (pentru ascuţirea
transport dinţilor la ferăstrăul-panglică)
band coupling cuplaj cu benzi band-saw steel oţel pentru pânză de ferăstrău
band drier uscător cu bandă band selector filtru selector de bandă
band drive antrenare cu bandă (cu cureluşă) la fuse band sharing diviziune de bandă, utilizarea unei
banded stratiform; în benzi/lamele benzi comune de frecvenţă pentru două canale de
banded absorption absorbţie în bandă semnal (în televiziune)
banded arrangement structură lamelară band spectrum spectru de bandă
banded clay argilă stratificată/rubanată band-spread extensie de bandă
banded coal cărbune cu intercalaţii de steril band steel platbandă de oţel
band edge muchie/margine a benzii band stop filtru „opreşte-bandă"
band edge (in spectral analysis) cap de bandă (la band string sfoară de legat
analiza spectrală) band switching comutare de game/de scări/de benzi
banded structure structură lamelară/rubanată band-to-band transition trecere/tranziţie între
band elevator transportor cu cupe pe chingă; benzi (la semiconductoare)
elevator cu bandă band turning retezare de inele
band-elimination filter filtru „opreşte-bandă" band tyre bandaj masiv/plin
band expansion clutch ambreiaj cu benzi band warping urzire în benzi
band feeder alimentator cu bandă band widening extindere/lărgire de bandă
band filter filtru cu bandă bandwidth lărgime de bandă, lărgime a benzii;
band-front front de zonă (în cromatografie) bandă de transparenţă (a unui filtru); gamă/bandă
band galvanometer galvanometru cu bandă de frecvenţă a unei antene
band gap recombination radiation radiaţie de bang-bang control reglare cu două puncte / "tot sau
recombinare în zona de energie interzisă nimic"
band head cap de bandă bang-bang servo regulator / servomecanism "tot
band heater (for extruder) element de încălzire sau nimic"
inelar bang the market a provoca o scădere a preţurilor /
banding formare a structurii lamelare a cursului
banding steel oţel-balot; oţel pentru bandaje banister coloană / stâlp / baston al balustradei, al
band iron (/) ferăstrău-panglică; (TH) fierbalot parapetului
band-knife splitting machine maşină de spăltuit cu banjo cutie (de viteze); carter
cuţit în bandă banjo axle osie banjo (punte din spate presată din
band limiting limitare a benzii (în televiziune) două bucăţi de tablă şi sudată)
band loss(es) pierderi în bandajul de armare al unui banjo lubrication ungere centrifugă; ungere prin
cablu tub radial
band magnet lamă magnetizată bank (TH) baterie; grup de maşini; banc de nisip;
band microphone microfon cu bandă mal; dig; ţărm; dâmb; (cf) rambleu al unei căi
band of armature bandaj al indusului ferate în săpătură; taluz; (mân) bancă; (miri) gura
band of frequency bandă/gamă de frecvenţe band- unui puţ; creastă de pământ; (poligr) cale de
pass bandă de trecere; distanţă între găuri rulare; rând evidenţiat; (tele) două sau mai multe
band(-pass) filter filtru de bandă / „trece-bandă" piese similare, grupate şi conectate să lucreze
band-pass ladder filter filtru iterativ/în lanţ „trece- împreună la un aparat; un ansamblu de contacte
bandă" fixe cu care se angajează o perie (în telefonia
band-pass response curbă de rezonanţă „trece- automată)
bandă" bank chain lanţ articulat
band-pass width bandă de trecere; lăţime de bandă bank / banking charges speze bancare
band pillar stâlp fretat bank commission comision bancar
band ply primul strat de reţea cord bank consolidation consolidare a malurilor
band proporţional bandă de proporţionalitate bank cushion efect de respingere al malului

93
bank of tubes fascicul de ţevi; fascicul tubular
bank defences protecţie a digului; consolidare a bank paper hârtie pentru corespondenţă
malurilor bank pass distanţa dintre cilindri (de alimentare)
banked (together) montat în paralel bank protection consolidare a malurilor
bank(ed) winding înfăşurare în serie / cu prize bank protection work construcţie de consolidare a
multiple malurilor
banker navă care pescuieşte în apele insulei Terra bank rate scont oficial
Nova bankruptcy bancrută, faliment
bank erosion eroziune laterală a malului bank slope taluz al malului
bank-full (d. albie) umplut până la nivelul malurilor bank-sloping taluzare
bank-full discharge; bank high flow debit la care banksman manipulant la manivelă; semnalizator la
începe inundarea luncii gura puţului
bank-full stage nivel al apei la care începe inun- bank smash / crash crah bancar
darea luncii bank stabilization fixare a malului
banking (av) viraj; (geol) desfacere în strate; (hidr) bank suction efect de sugere al malului
pantă transversală a rundului albiei; (orlg) deplasare bank u p the fires a reduce focurile (la căldări)
a ancorei; limitator; opritor ban-lon fir texturat poliamidic
banking angle unghi de înclinare în zborul plutit banner cloud nor de obstacol/ lenticular
banking engine locomotivă împingătoare banner headline titlu pe întreaga pagină (la ziare)
banking file pilă triunghiulară cu vârf teşit (pentru banquette banchetă, rambleu
ceasornicar) bantam tube/valve tub (electronic) miniatură cu
banking level nivel al gurii puţului soclu octal
banking loss pierdere de căldură la mersul în gol baptist(e)ry baptisteriu
banking period of a furnace oprire de durată la bar (TH) bară; lamelă; şină; obstacol; tijă; filon
furnal transversal; rangă; baretă; prăjină; traversă; bloc;
banking pin (mas) ştift opritor / de limitare; (orlg) lingou; manetă; lisă; prag; (hidr) bară; banc de
ştift limitator (la ancoră) nisip (paralel cu ţărmul); (mat) diagramă în formă de
banking screw şurub de oprire coloane; histogramă; (metr) bar; (miri) grindă în
banking support sprijin bancar; intervenţie bancară abataj (la cărbuni); (orlg) punte pentru roata de
(pentru stabilizarea preţurilor) centru; (tele) bară (linie neagră pe ecranul
banking syndicate consorţiu bancar televizorului, pentru reglare sau apărând ca
banking-up of a river înălţime de retenţie a unui interferenţă); // a închide; a zăvori; a bara; a
fluviu exclude; a interzice
banking-up soil pământ de rambleiere / de umplu- barb bavură; cârlig
tură barbed nail cui cu tijă de scelment striată
bankline (of a stream) linie a malului / a ţărmului barbed needle ac cu cârlig
unui rîu barbed stud bolţ cu ţepi obţinuţi prin imprimare
bank note (BN, B/N) bancnotă, hârtie monedă, bilet (pentru fixarea pieselor din material plastic)
de bancă barbed wire sârmă ghimpată
banknote paper hârtie pentru bancnote barbed wire machine automat (maşină) pentru
bank of boilers baterie de cazane producerea sârmei ghimpate
bank of capacitors baterie de condensatoare barbette barbetă (la nave militare)
bank of coils baterie / grup de serpentine barbitone veronal
bank of contacts panou / banc de contacte; câmp de barbituric acid acid barbituric, malonil-uree
selecţie barbotage barbotare, barbotaj
bank of deposit bancă de depuneri bar capacity diametru maxim al barei de prelucrat
bank of ditch taluz de şanţ (care trece prin orificiul axului principal / tubular)
bank of issue bancă de emisiune bar capstan cabestan manual
bank of keys claviatură; panou de chei barchan barcană
bank (of) lamps panou cu lămpi (de semnalizare) bar chart histogramă
bank (of machines) serie / grup de maşini bar coal-cutter haveză cu bară
bank of ovens baterie de cuptoare bar code cod de bare
bank of a river mal de râu bar copper cupru în bare
bank of rubber (on mill) rezervă de amestec de bar-current transformer transformator de curent
cauciuc (între valţuri) cu bară
bank of a shaft rampă a puţului la suprafaţă

94
barium concrete beton cu bariu
bar draft/draught adâncime a barei barium crown (sticlă) crown de barită
bar drawing bench banc de tras bare barium dioxide peroxid de bariu
bare (af) (atom) gol, nud; (el] (cablu) blanc / barium flint sticlă / flint de barită
neizolat // a dezizola; a îndepărta izolaţia barium getter degazor / getter cu bariu
bare bobbin cops / mosor gol barium glass sticlă de barită
bare cable cablu neizolat / blanc bar jamming înţepenire a unei bare sau a unui braţ
bare duck belt curea de transmisie cu strat textil de haveză în făgaşul tăiat de ea (el)
exterior bark (nav) bare; barcaz; barcă mare; (silv) coajă /
bare electrode electrod neînvelit scoarţă de copac // (/) a coji
barefoot completion deschidere a orizontului barkantine barchentină, goeletă-barc
productiv fără echiparea sondei bark blazer grifa (în silvicultură)
barefooted netubat bark chopper/crusher/cutter maşină de tocat coji;
barefooted well sondă cu talpă netubată tocător de coji
bare lattice reţea iară reflector (la un reactor bark dryer uscător de coji
nuclear) barked log/tree arbore cojit
bare pile/reactor reactor fără reflector barked prop stâlp cojit
bare pipe ţeava fără filet barked timber/wood lemn cojit
bare pipe-line conductă neizolată bar keel chilă masivă
bare poles arboradă fără vele barkentine barchentină, goeletă-barc
bare shaft ax de fixare fără filet barker (machine) agregat / maşină de cojit, cojitor
barette file pilă dublufmă barking cojire
bare welding rod electrod pentru sudură neînvelit barking drum tambur de cojire; cojitor cu tambur
bare wire electrode electrod pentru sudură neîn- barking machine maşină de cojit, cojitor
velit barking of felled trees cojire a arborilor doborâţi
bare wiring cablaj cu fir neizolat / blanc barking spade aparat de cojit buşteni
bar eyelet ochi de platină (la maşina de tricotat) bark mill moară pentru materiale tanante
bar feed avans al barei; mecanism de avans al barei bar knitting dungă longitudinală în tricot
bar fînger limbă de nisip lungă şi îngustă bark peeling/stripping machine agregat / maşină
bargain tranzacţie; convenţie; înţelegere; câştig de cojit, cojitoare
bargain basement raion de solduri (la subsolul bark tanning tăbăcire vegetală
marilor magazine) bar lathe strung pentru confecţionarea pieselor (din
bargain by the job/lump acord global material sub formă de bară)
bargaining tocmeală; negocieri, tratative barley orz
bargain prices preţuri de sold barley malt malţ de orz
bargain sale vânzări de solduri; sold; vânzare barleys stropi datoriţi forţei centrifuge
avantajoasă bar-linear shrinkage test încercare la contracţie
barge gabară; mahonă; şlep; şalandă; şalupă de liniară
amiral; barjă bar link culisă cu pârghie oscilantă / cu două tije; za
barge carrier navă port-şalande cu punte
barge tank petrolier, tanc petrolier bar grate grătar cu bar longwall machine haveză de abataj frontal cu
zăbrele bară-sfredel de tăiere
bar grizzly grătar barm drojdie de bere /de hamei
baric gradient gradient baric bar magnet magnet în formă de bară; bară magne-
baric step treaptă barică baring dezvelire a unui tică
zăcământ; descopertă bar mill laminor pregătitor pentru profiluri laminate
bar iron rolling train laminor pregătitor pentru bar mould matriţă cu mai multe cavităţi; formă (de
profiluri laminate presare) multiplă
barite, baryte baritină; alb permanent; blanc fix bar-moulding machine presă de săpun
barite dollar mase de barită în formă de disc bar movement placă principală a mecanismului
barium bariu (Ba) barium-base grease unsoare unui ceasornic ba r n şură; grânar, hambar
consistentă pe bază de barn (b) barn (unitate de secţiune IO"24 cm2)
săpun de bariu Barnett effect efect Barnett (magnetizare prin
barium chloride fluoride fluoro-clorură de bariu rotaţie)
bariu m-chloride test determinare a acidităţii
minerale cu ajutorul clorurii de bariu

95
barrel amalgamation process proces de amalga-
bar none fără excepţie mare în tobă
bar of fraction linie de fracţie barrel arbor arbore al tamburului
bar of rectangular section tijă pătrată barrel arbor collet ax care armează arcul de mers
bar of round section manelă (în ind. lemnului) sau de sonerie (la ceasornice)
bar of soap calup de săpun barrel arch boltă cilindrică
bar of turn (lathe) tijă de antrenare (la strung) barrel boiler cazan orizontal
barograph barometru înregistrator; barograf barrel bung cep de butoi
barometer-altimeter barometru-altimetru barrel buoy geamandură cilindrică
barometer (gauge) barometru barrel burst proiectil care explodează în ţeava
barometer height înălţime / altitudine barometrică barrel casing cu manta cilindrică
barometer pressure presiune barometrică barrel cleaner curaţilor de ţevi, perie de curăţat ţevi
barometer reading poziţie / indicaţie a barome- barrel cleaning machine maşină pentru curăţirea
trului butoaielor
barometer stock acţiuni barometru (la bursa de barrel/submerged condenser condensator cu
valori) butoi/cu imersiune
barometric chart hartă barometrică barrel contractor dispozitiv de sertizat tamburul
barometric column coloană de mercur arcului (la ceasornice)
barometric condenser condensator barometric barrel controller controler de comandă; demaror
barometric leg/pipe ţeava barometrică (a conden- cilindric tip controler; demaror cu tobă de contacte
satorului) (în tracţiunea electrică)
barometric pressure presiune barometrică barrel converter convertizor orizontal
barometric tube ţeava barometrică barrel cooling răcire tubulară
barometric vacuum vid barometric barrel crankcase carter în formă de tunel / tubular /
bar one cu excepţia unuia / uneia nedemontabil
barophoresis baroforeză barrel distortion distorsiune în formă de butoiaş (la
baroque style stil baroc cinescoape)
baroscope baroscop barrel electroplating galvanostegie în tambur / în
barothermograph barotermometru înregistrator; butoi, acoperire galvanică în tobă, electrogalvani-
termobarograf zare în tobă
bar pattern rastru de bare; miră de bare / linii (în barrel elevator elevator pentru butoaie
televiziune) barrel engine motor în formă de tambur
bar pendulum pendul compus ' barrel exhausting pump pompă de transvazare
bar pointing machine maşină de ascuţit capete barrel file pilă subţire cu secţiune dreptunghiulară
bar pressure presiune barometrică şi vârf teşit (pentru ceasornicar)
bar printer imprimantă cu bare (de tip paralel sau barrel filler instalaţie pentru umplerea butoaielor
serial) barrel filling machine maşină pentru umplerea
barquentine barchentină, goeletă-barc butoaielor
barrack baracă barrel fine borer burghiu pentru ţevi de arme
barrack camp/encampment baracament barrel hoist elevator pentru butoaie
ba r rage baraj; dig; îngrădire barrel hoop cerc de butoi
barrage cell celulă fotoelectrică cu strat de baraj barrel howel târnăcop curb
barrage jamming bruiaj simultan pe mai multe barrel jacket (hidr) căptuşeală / îmbrăcăminte a
game; bruiaj de baraj tubului; (mas) manta din ţeava
barre dungi transversale în ţesătură barrel key cheie tubulară
barred prescris barrelled space spaţiu tonelat (în matematică)
barred box ramă de formare cu traverse de rigidi- barrel length lungime a tăbliei cilindrului de
zare; ramă cu nervuri laminor
barred trunk service blocare a traficului interurban barrel liner (TH) căptuşeală de butoi / de cilindru /
barrel (TH) butoi; ţeava; butoiaş; baril; tambur; de tambur; (hc) hârtie pentru căptuşirea interioară
tobă; bobină; cap cilindric (al unui butoi, al unei a butoaielor
pompe etc.); tambur de troliu; (cj) bucşă de lagăr; barrelling (petr) umplere a butoaielor; (tele) cablare;
(cstr) tub de scurgere a apei printr-un podeţ torsadare; pas (de elice) de cablare
tubular; (ind chim, plast) cilindru de extruder; barrelling house staţie de umplere a butoaielor
(metr) baril, unitate de capacitate; (nav) clopot de barrel-loom război circular
cabestan, tambur de vinci; (or/g) casetă a arcului

96
barrier factor permeabilitate a barierei (de poten-
barrel mixer amestecător cu tambur ţial)
barrel muzzle gură a ţevii barrier frequency frecvenţă limită
barrel-nut piuliţă-tambur barrier gate of a level crossing barieră la trecere de
barrel of gun ţeava a armei nivel
barrel of micrometer manşon gradat al unui barrier grid tube tub electronic cu grilă de frânare
micrometru /de blocare
barrel of pump corp de pompă barrier guard grilă protectoare
barrel of tail-stock bucşă a pinolei barrier height înălţime a barierei (de potenţial)
barrel of well winch tambur al puţului barrier keeper paznic de barieră; cantonier
barrel packing machine maşină pentru ambalarea barrier lake lac format prin barare (prin
în butoaie acumulare)
barrel pitching machine maşină pentru gudronat barrier layer/plane strat semiconductor / de baraj
butoaie barrier-layer cell fotoelement/celulă fotoelectrică
barrel plating acoperire galvanică în tobă cu strat de baraj
barrel polishing lustruire în tambur barrier-layer detector detector cu strat de baraj
barrel positive distortion distorsiune tip butoi barrier-layer thickness grosime a stratului de
barrel ring inel de rulare baraj/ periferic
barrel roll tăblie a cilindrului de laminor barrier leak detector aparat detector al scurgerii
barrel roof acoperiş curbat / boltit prin stratul de baraj
barrel rotor rotor-tobă barrier lowering cădere a barierei de potenţial (la
barrel-shaped în formă de butoi semiconductoare)
barrel-shaped mixer melanjor / amestecător rotativ barrier penetration trecere prin barieră (de poten-
barrel-shaped roller (bearing) lagăr-rulment cu ţial); permeabilitate a barierei (de potenţial)
role-butoiaş; role în formă de butoiaş; rulment cu barrier permeability permeabilitate a barierei (de
role în formă de butoiaş potenţial)
barrel shell manta a tamburului barrier pillar pilier de protecţie a unei zone
barrel slide glisieră a ţevii (în artilerie) exploatate
barrel support sprijin de ţeava barrier-plane photocell celulă fotoelectrică cu
barrel switch comutator cilindric strat de baraj; fotocelulă semiconductoare
barrel-type converter convertizor cilindric barrier potenţial potenţial al stratului de baraj /
barrel-type crankcase carter tubular / nedemon- semiconductor
tabil barrier reef recif-barieră (separat de ţărm printr-o
barrel-type pulley roată de curea-tambur lagună)
barrel washer maşină pentru spălarea butoaielor barrier spacing interval al straturilor de baraj (la
barren steril; neproductiv; arid tranzistoare p.n.)
barren gangue gangă sterilă; steril barrier transistor tranzistor cu strat de baraj
barren ground teren steril (neproductiv) barrier wall barieră / prag de potenţial
barren grounds/Iands tundră canadiană barring (hidr) pornire (turbină etc.); consolidare
barren rock rocă sterilă barrens arie relativ aridă (a galeriei sau a tunelului); (min) tropan; jug;
în comparaţie cu zonele adiacente (text) dungi drepte de culori diferite în direcţia
barren solution soluţie reziduală urzelii sau a bătăturii (defect)
barren well sondă neproductivă / sterilă barring engine motor de pornire
barretter barelor, tub regulator de curent; lampă barring gear mecanism de demarare; mecanism
balast (rezistenţă de stabilizare) pentru rotirea volantului (la pornire)
barricade baricadă; obstacol; piedică barricoe barring sets (for rectangular shafts) inel
butoiaş de apă (pentru barca de salvare) barrier de susţinere
barieră; baraj; barare; dig; stăvilar; balustradă; barristor baristor (element semiconductor
îngrădire; ecran; prag de potenţial cu purtători de sarcină majoritari)
barrier basin cuvetă a unui lac format prin barare barrovian metamorphism metamorfism regional
barrier beach banc de nisip paralel cu ţărmul, barrow roabă; targa; vagonet
despărţit de acesta printr-o lagună barrow-type chipping(s) spreader
barrier diffusion difuziune prin barieră; difuziune distribuitor manual de pietriş
prin perete poros barrow-way galerie; cale de transport
barrier diode diodă cu strat de baraj barry places dungi cu aspect diferit într-un
material textil (defect)

97
base address adresă de bază / de referinţă
bar screen ciur cu bare; grătar din bare base angle unghi (de) la bază / adiacent la bază
bar soap săpun în calupuri base asphalt bitum asfaltic de bază
bar solder ciocan de lipit metale base bearing (auto) lagăr palier; cuzinet palier;
bar steel oţel în bare (mas) lagăr principal
bar stock bare laminate base blending stock component de bază al ameste-
bar strip semifabricat; ţaglă cului
bartack serie concentrată de puncte de cusătură în baseboard scândură de podea; platformă
zig-zag (pentru întărirea punctelor intens soli- base board holding four plug-in boards placă de
citate) bază purtând patru cartele debroşabile (cu fişe de
bar tension efort / tensiune în bară contact)
bar-tension nut piuliţă de tensionare a unei bare base branch conductor de conexiune la bază (la
barter troc, comerţ în compensaţie (tehnică din semiconductoare)
categoria tranzacţiilor comerciale legate) // a face base bullion metal nerafinat
schimb / troc base bushing bucşă interioară a presetupei
barter back to back contract cadru inter-schimb; base circle cerc de bază (la roţi dinţate)
tehnică ce are la bază principiul compensării între base coat grund, strat de grund
parteneri cu cantităţi de mărfuri egale valoric base colour culoare de fond
barter economy economie de schimb / troc base course strat de legătură
bar tin staniu sub formă de bare based addressing adresare bazată / relativă (obţi-
bar to patentability obstacol juridic la brevetabili- nută prin adăugarea la adresa efectivă a unei
tatea unei invenţii adrese de bază)
bar voltage tensiune între lamele base depth adâncime a bazei (la semiconductoare)
bar welding bare de sudură base detonator amorsa de fund (la rachete)
bar winding bobinaj în bare base electrode electrod bază
bar work prelucrare a materialului în formă de bară base energizing alimentare la piciorul (baza) unei
bar-wound armature indus cu înfăşurare în bare antene pilon
barycentre/barycenter centru de greutate; centru base exchange schimb de cationi
de masă; baricentru base exchanger schimbător de cationi, anionit
barye bar (unitate de presiune) base excange softening dedurizare prin răşini
barygyroscope barigiroscop cationice
baryon barion base field corp de bază (în algebră)
baryon number număr barionic base fog voal propriu al filmului
barysphere barisferă base-four adder sumator cu baza patru
baryta barită, oxid de bariu base/basic frequency frecvenţă fundamentală
baryta flint (sticlă) flint de barită base fuse of a shell amorsa de fund a unei bombe
baryta paper hârtie baritată base grid system sistem cu rastru fundamental (la
baryta phosphate crown sticlă crown baritofosfa- plăci cu circuite imprimate)
tică base impedance impedanţa bazei (la semiconduc-
baryta water apă de barită toare); impedanţă de referinţă
baryta white sulfat de bariu base input circuit circuit de emitor (la semiconduc-
baryta yellow (sticlă) crown de barită toare)
barytes baritină, spat greu base iron fontă iniţială / de bază
baryte yellow galben de barită, cromat de bariu base lacquer coat lac de grund
barytron mezon greu base language limbaj de bază (conţinând minimul
bar zinc lingou de zinc de primitive necesare pentru definirea unor limbaje
basal cleavage clivaj principal/bazai mai puternice)
basal mass masă de bază base layer stratul bazei (la semiconductoare)
basal plane suprafaţă de sprijin / de bază base lead bullion lingouri de plumb nerafinat
basalt melting furnace cuptor pentru topirea base length lungime a bazei / de bază
bazaltului base level (geol) profil de echilibru; (hidr) nivel de
bascule (mas) piesă basculantă; (metr) basculă bază al eroziunii
bascule bridge pod basculant base lighting iluminat de bază
base bază; suport, postament; pat; talpă; sol, teren; base line linie de bază; axă neutră / principală, linie
fundament, temelie; fundaţie; soclu; bloc; purtător; de referinţă; magistrală
saşiu; suport

98
base station staţie de referinţă (în explorări
base-line direction direcţie de bază (în artilerie) geofizice)
base load of production sarcină de bază base strength concentraţie / putere a bazei
base load power station centrală electrică de bază base stripe lamelă de contact a bazei (unui tranzistor
base machine maşină de bază (ansamblu de echi- MESA)
pamente care execută instrucţiunile-maşină) base thread fir de bază / de fond
base map hartă de bază base-time sequencing comandă de succesiune în
base measuring măsurare a liniei de bază timp; comandă a emiţătorului-receptor prin
basement fundament, temelie; soclu; subsol; generator de impulsuri de timp
demisol; pivniţă base tin aliaj cositor-plumb (cu 50% Pb)
basement rock rocă de bază base unit of measurement unitate de măsură de
base metal metal de bază / obişnuit (nepreţios); bază
component de bază al aliajului base mix amestec de base with externai contacts soclu cu contacte
bază laterale
base moulding tipar de (bază de coloană) piedestal; base with pins soclu cu ştifturi / cu picioruşe
plintă basic (TH) de bază; principal; fundamental; (chim,
base of column bază/soclu/piedestal de coloană petr) alcalin
base of equilibrium planşeu compensator basic alkylation alchilare în mediu bazic
base of frame picior al schelei / al batiului / al basic anhydride oxid bazic
scheletului basic Bessemer pig fontă pentru convertizorul bazic
base of the girder talpă a grinzii Bessemer
base of hearth vatră a cuptorului basic Bessemer process procedeu bazic Bessemer
base of a module soclu al unui modul (Thomas)
base of nozzle alezaj / orificiu al ajutajului basic Bessemer steel oţel bazic Bessemer
base of slope picior de taluz basic bismuth gallate dermatol
base of structure fundaţie de construcţie basic bottom vatră bazică (la cuptor)
base of tube/valve soclu de tub electronic basic brick cărămidă bazică (pentru cuptoare,
base of verification bază ajutătoare pentru oale)
base paper hârtie de bază / suport basic capacity bazicitate
base percussion fuse amorsa de rund (la rachete) basic channel canal / cale de bază
base pin picioruş de soclu basic cinder zgură/cenuşă bazică
base plate (el) placă de montaj; platină; (mas) placă basic circuit circuit principal, schemă de principiu
de pardoseală / de bază / de fundaţie / de reazem; basic clinker zgură bazică
piesă de fund; postament; (petr) fundaţie a basic code cod de bază / fundamental
piciorului turlei; soclu basic combined programming language (BCPL)
base-plate socket cuzinet / locaş sferic limbaj de programare combinat de bază (de nivel
base point punct de orientare; punct principal înalt)
base projection proiecţie de bază basic computer calculator fundamental / de bază
base range-finder telemetru cu bază basic concept noţiune fundamentală; concept
base rate / pay salariu de bază fundamental
base region bază (a unui tranzistor) basic converter convertizor bazic
base register registru-index / de bază / de adrese / basic converter connection montaj de bază al unui
de relocare convertizor
base resistor rezistenţă de polarizare a bazei (la basic converter process procedeu Thomas
semiconductoare) basic converter steel oţel din convertizor bazic; oţel
base ring (mas) unghi de bază (la roţi dinţate Thomas
conice); (TH) inel de fundaţie basic data date de bază; date iniţiale
base saponification number cifră de saponificare basic diagram schemă de principiu
base shoe placă de ancorare basic dyestuffs coloranţi bazici
base size dimensiune a unei piese neprelucrate basic electric furnace cuptor electric bazic
base slab (cf, cstr, met) placă de bază; (nav) basic electric melting topire electrică bazică
postament basic electronics electronică fundamentală
base space spaţiu de bază; bază basic element organ de referinţă
base spreading (lead) resistance rezistenţă-serie de basic flux fondant bazic
bază (la semiconductoare) basic form line linie zero

99
basic steel oţel bazic
basic four-pole cuadripol fundamental / general basic steelworks oţelărie cu convertizoare Thomas
basic group (chim) grupare bazică; (tele) grup basic subgroup subgrup fundamental
primar de bază (la curenţi purtători) basic time timp de acţionare (a unui releu); timp
basic hearth vatră bazică propriu (fără temporizare)
basic hole alezaj unitar basic transistor circuit schemă fundamentală a
basic industry industrie grea unui tranzistor
basic input-output system (BIOS) sistem de bază basic-type accelerator accelerator (cu caracter)
pentru intrări/ieşiri (componentă a sistemului de bazic
operare al calculatorului) basic wage(s) salariu tarifar
basic ion cation basilica bazilică
basicity ratio indice de bazicitate basin (TH) bazin; rezervor; capsulă; cuvetă; depre-
basic lead carbonate carbonat bazic de plumb; siune; lavoar; lighean; vas; radă; (hidr, nov) port
ceruză; alb de plumb natural; doc portuar; lac de acumulare
basic lead sulphate sulfat bazic de plumb basin and range structure structură regională
basic level nivel fundamental dominată de munţi în blocuri faliate, separaţi prin
basic-lined Bessemer converter convertizor bazic bazine sedimentare
(Bessemer) basin chamber lock ecluză cu sas-bazin
basic lining căptuşeală bazică basin fold cută structurală
basic load rating sarcină de bază / încărcare basing cement ciment / chit pentru lipirea soclului
nominală (unui tub electronic)
basic materia] (ind chim} materie primă; (TH) basining tasare în formă de bazin a terenului
material de bază basin lock bazin ecluzat
basic member piesă unitară basis bază; elemente; principii; fundamente
basic metal metal de bază basis bulk resistance rezistentă în serie cu baza (la
basic metallic rectifier redresor metalic celular semiconductoare)
basic nitrile amină terţiară basis dopant substanţă de dopare pentru bază (la
basic noise zgomot propriu semiconductoare)
basic nuclear plant/installation instalaţie nucleară basis-emitter circuit circuit bază-emitor
de bază basis (metal) substrat metalic, metalul de bază
basic open-hearth furnace cuptor Martin bazic basis of design ipoteză de calcul basis soap săpun de
basic open-hearth steel oţel Martin bazic bază
basic operating system (BOS) program utilitar de basis vector vector de bază; vectorii bazei
gestiune a programelor sistemului basic ore minereu basket (TH) cupă; coş; sorb; lingură; (av) nacelă
bazic basket centrifuge centrifugă cu tambur perforat
basic patent brevet de bază basket dryer centrifugă de stors; uscător cu tambur
basic path attenuation atenuare de propagare perforat
ideală (în cazul antenelor de referinţă ideale) basket jig maşină de zeţaj cu grătar mobil
basic pig fontă pentru convertizor Thomas basket strainer sorb al pompei
basic programming support (BPS) program de basket-type/-weave coil bobină în fund de coş
regrupare a programelor utilitare basket weave ţesătură/pânză •
basic puise circuit circuit fundamental de impuls basket winding bobinaj cu bobine moi neprefor-
basic Q factor de calitate al unei impedanţe în gol mate (la maşini electrice); bobinaj în fund de coş
basic rack tooth profile profil de referinţă bas-relief basorelief
basic rack-type cutter cuţit pieptene bass (/) lemn de tei american; (miri) şist bituminos;
basic reference atmosphere atmosferă de referinţă (minr) argilă compactă
(în radiolocaţie) bass boosting accentuare a frecvenţelor joase / a
basic refractories refractare bazice başilor
basic sediments sedimente / depuneri de fund basset afloriment; deschidere
basic set bază bass line parâmă de cocos
basic shaft arbore unitar bass loudspeaker difuzor specializat pentru frec-
basic size format normal venţe j oase
basic slag zgură bazică / alcalină / Thomas bass notes sunete joase (de frecvenţă mică)
basic solution soluţie fundamentală basso-rilievo basorelief
basic solution of lead acetate soluţie de acetat
bazic de plumb

100
batch(-mix) plant instalaţie de amestec discontinuu
bass-treble control reglare a tonalităţii frecvenţelor batch of concrete încărcătură de ciment
înalte şi joase batch-off mill vait de amestecare
bast liber (bast), filament batch of grout încărcătură de lapte de ciment
bastard bastard, hibrid batch operation funcţionare / operaţie discontinuă
bastard coal cărbune de slabă calitate sau în şarje
bastard cut dinţare / pilă bastardă batch polymerization polimerizare discontinuă
bastard fount caractere tipografice bastarde batch process (fîz) proces intermitent; (ind chim)
bastard rock intercalaţie de rocă dură proces periodic / discontinuu
bastard schooner goeletă cu gabieri batch processing (antoni) pregrupare; prelucrare în
bastard title şmuţ titlu, titlu fals baste a însăila şarje; (inf) prelucrare pe loturi (prin supunerea
basted însăilat serială a lucrărilor)
bast fibres fibre liberiene (de bast) batch processing terminal terminal pentru prelu-
bast-fibres hackling machine maşină de pieptănat crarea pe loturi, terminal greu
fibre de bast batch production producţie în serie mică / discon-
bastian meter contor electrolitic (de amper-ore) bast tinuă
mat rogojină batch reactor reactor cu sarcini discontinue / cu
bat bătător; paletă; meliţă funcţionare ciclică
batch (inf) lot de date; (mân) partidă; lot; serie; set; batch rectification rectificare discontinuă
(met) şarjă; grupă; încărcare; amestec; dozare; batch sampling luare a probelor pe loturi
strat; (se) frită//a doza batch steam distillation distilare periodică cu
batchboard perete intermediar pentru despărţirea vapori de apă
platformei unui autovehicul batch still blaza pentru distilare periodică / discon-
batch booking for consecutive connection cerere tinuă
de comunicaţie în serie batch(-type heating) furnace cuptor (de încălzire)
batch box cutie de dozare a betonului cu cameră / intermitent / discontinuu
batch centrifuge centrifugă (cu funcţionare) batch-type mixer amestecător discontinuu
discontinuă batch wage(s) salariu în acord
batch charging alimentare / încărcare periodică sau batchwise în mod discontinuu; în şarje
discontinuă batchwise distiliation distilare discontinuă
batch cooking/digesting fierbere discontinuă bate mordant, baiţ; sama; soluţie de decapat
batch counter contor de grupe / selector bath cadă; baie
batch digester fierbător discontinuu bat-handle switch întrerupător basculant
batch distillation distilare periodică / discontinuă bath carburizing cementare în baie de săruri
batch dryer uscător discontinuu bath current curent al băii galvanoplastice
batch dyeing vopsire discontinuă; vopsire pe loturi bathing installation instalaţie de baie
sau partide limitate (în ind. textilă) bath lubrication ungere în baie de ulei
batcher buncăr; dozator; habă de măsurat bathochrome batocrom
batch extraction extracţie discontinuă bath och romic effect efect batocrom
batch fractionating tower/column coloană de batholith batolit (în geologie)
rectificare cu funcţionare discontinuă bath oven cazan de baie
batch freezer congelator cu intermitenţă / discon- bath plate placă a vetrei
tinuu (la care şarjele de răcit se introduc succesiv) bath ratio raport de flotă (în ind.textilă)
batch grinding măcinare discontinuă bathroom stove cazan de baie
batching dozare; formare de partide / de loturi; bath solution electrolit
dozare a betonului; topire a inului
batching device dozator bath tub cadă (de baie)
batching machine maşină de rolat ţesături bathtub capacitor condensator în formă de cadă de
batching oil ulei de emulsionat baie
batching plant centrală de dozare (beton) bathyal deposits depozite batiale
batching roller şaibă / rolă de înfăşurare bathymetric batimetric, de adâncime
batch meter dozator bathymetric chart hartă batimetrică/cu izobate
batch mill amestecător cu acţiune discontinuă bathymetric contour izobată
batch mixer amestecător discontinuu; tambur de bathythermograph termograf pentru ape adânci
amestecare bating băiţuire; sămăluire

101
battery heating încălzire de la baterie; alimentare a
bating damages of leather defecte de sămăluire a filamentelor de la baterie
pielii battery ignition aprindere prin acumulator
batiste batist (ţesătură de bumbac sau de in, din fire battery jack conector de baterie; pârghie de conec-
foarte fine) tare a bateriei
batten (/) scândură groasă; placă; (nav) balenă (de battery lamp lampă de mină cu acumulator; lanternă
velă); şină de bocaport cu acumulator
batten boa rd panel battery lead (el) conductor de baterie; (tele) cordon
batten door uşă din şipci de alimentare de la baterie
battening down închidere (a bocaportului) battery locomotive locomotivă cu acumulatoare
batten ing iron şină de bocaport battery manganese piroluzită; bioxid de mangan
batten nail cui de draniţă battery mud/sediment noroi / sediment de baterie
batten of body nervură / stinghie de caroserie battery of boilers grup / baterie de cazane (de abur)
batten plate traversă de legătură battery of coke ovens baterie de cuptoare pentru
batter ieşitură, treaptă, umăr; aluat, pastă; argilă cocsificare
frământată; înclinare (uşoară) faţă de verticală//a battery of light construction baterie de bord (în
bate, a bătători, a lamina; a frământa; a demola, a aviaţie)
distruge battery of primary cells baterie de elemente
battered type literă deteriorată, literă strivită galvanice
batter foundation pile pilot (de fundaţie) înclinat battery of secondary/storage cells baterie de
battering of a wall ajustare la verticală acumulatoare
batter level inclinometru battery of stills baterie de cazane de distilare
batter out a taluza battery of tanks parc de rezervoare (pentru produse
batter pile foundation fundaţie pe piloţi înclinaţi petroliere)
battery (B, bat, batt.) baterie electrică, sursă battery(-operated) receiver receptor la baterie
chimică de alimentare în curent continuu; element battery plate placă de acumulator
galvanic battery plug/pricker fişă de baterie
battery amalgamation baterie de amalgamare battery post picior de susţinere a şteampului
battery B baterie pentru tensiune de placă / anodică battery-powered instrument aparat alimentat de la
battery booster aparat pentru încărcarea bateriei baterie
battery buffered memory memorie tamponată battery-regulating switch comutator conector-
(separată) prin baterie deconector de elemente de acumulator
battery calling machine maşină de apel cu baterie battery resistance rezistenţă (internă) a bateriei
centrală battery ringing apel cu baterie
battery capacitor flashgun bliţ cu condensator şi battery shoe sabot de şteamp / de concasor
baterie battery spot welding machine maşină de sudare
battery carrying strap chingă de ridicat şi trans- prin puncte cu energie înmagazinată / cu baterie
portat acumulatoare battery station loc de încărcare a bateriilor de
battery cell element de baterie / de acumulator acumulatoare
battery-charging equipment instalaţie pentru battery supplying plate current to vacuum tubes
încărcarea bateriilor de acumulatoare baterie anodică
battery-charging switch întrerupător / comutator battery switch comutator electric pentru încărcarea
de încărcare a acumulatoarelor sau descărcarea acumulatoarelor
battery commander's post post de comandă a battery-terminal connection (clip) clemă de bornă
artileriei de baterie / de acumulator
battery compound pastă de acumulatoare battery tester voltmetru pentru verificarea bateriilor
battery cover capac de acumulator de acumulatoare
battery cut-out relay întrerupător-releu pentru battery-type-magazine loom război cu magazie tip
acumulatoare baterie
battery-driven vehicle electromobil / autovehicul battery vent valve ventil / buşon de aerisire / de
antrenat de acumulatoare degazare al acumulatorului
battery filler plug buşon de acumulator battle airplane avion de luptă
battery glass/jar vas de sticlă pentru acumulatoare battledore cui de bintă
battery ground strap cablu de masă al acumulato- battled wall zid cu ştrepi
rului battlements creneluri

102
battleship navă de linie / de luptă; cuirasat beach gear aparataj costier de salvare
batwing element radiant de antenă încrucişată beacon baliză; far; emiţător de ghidaj
multiplă, antenă papion beaconage balizaj (electromagnetic)
baud baud (unitate de viteză pas cu pas şi de beacon-airborne S band radiofar de avion pe unde
capacitate a canalelor de informaţie; unitate de decimetrice (bandă S)
viteză în telegrafiere) beacon buoy geamandură cu semn
Baudelot cooler răcitor (până în apropierea punctului beaconing balizaj
de îngheţ) prin irigaţie / prin stropire / prin scurgere beacon radio marker radiobaliză de poziţie
/ prin ploaie bead (TH) talon; umăr; mărgea; guler; bilă mică;
Baudot code cod Baudot (cu cinci cifre binare) perlă; granulă; bordură; cordon de sudură; (mei)
Baudot keyboard manipulator Baudot picătură rece (defect de turnare) // a falţui; a
Baudot multiplex printing telegraph teleimprimator bordura
sincron Baudot bead apex strip umplutură (de talon)
baulk v. balk bead black negru de fum granulat
Baum e hydrometer/spindle areometru Baume bead-building machine maşină pentru confecţiona-
bauxite brick cărămidă de bauxită rea taloanelor
bay (cstr) travee; deschidere; arcadă; luminator; bead cable inel de sârmă (de talon)
(drum) dală rutieră; (geog, hidr) baie; golf; ecluză; bead catalyst catalizator granulat / în tablete
(tele) plan de radiaţie; (TH) cadru; tropan; jug; bead chafing desprindere a anvelopei de pe geantă
platformă; panou; nişă; stativ; celulă; hală de uzină bead core miez, armătură metalică (talon)
bay of a bridge arc de pod bead cover învelitoare de talon
bay of group translators cadru / panou de comuta- bead-covering machine maşină de învelit inele de
toare / de translatoare de grup talon
bay of lock cap de ecluză beaded edge rim geantă auto cu talon
bay of registers/selectors ramă/panou de contoare/ beaded paint vopsea cu sticlă granulată
de selectoare beader knife cuţit de rabotat / de profilat
bay of a shaft câmp al unui puţ de mină bead flippering machine maşină de confecţionat
bay of window nişă de fereastră taloane
bayonet baionetă; ştift la îmbinarea în baionetă beading die stanţă de bordurat
bayonet base/cap dulie / soclu baionetă beading machine maşină de făcut borduri / de
bayonet catch/clutch/coupling cuplare / blocare tip zicuit / de răsfrânt margini
baionetă beading of glass granulare a sticlei
bayonet joint îmbinare în baionetă beading press presă / maşină de fălţuit
bayonet machine maşină de tricotat cu mecanism de beading tool poanson de sertisare a pietrelor (în
transfer orologerie)
bayonet socket dulie-baionetâ bead in welding sudură în solzi
bayonet union închizător-baionetă bead in the yarn îngroşare a unui fir textil
bayou braţ mort (de râu) beadless tyre pneu fără talon
bayou-lake braţ mort cu apă stagnantă bead lightning fulger perlat
bay salt sare (din apă) de mare / marină bead machine aparat pentru tabletare
bay-type hydroelectric power station centrală bead of solder perlă / mărgică de sudură
hidroelectrică folosind energia mareelor bead of tyre talon de anvelopă
bay window bovindou, fereastră boltită bead over a bordura
bazooka transformator de simetrizare în sfert de bead polymerization polimerizare în perle / în
undă suspensie
"B" battery baterie anodică / de placă bead rotation rotaţie a anvelopei în raport cu
B-board poziţie de sosire; poziţie B geanta pe care este montată
BCD count sequence secvenţă de numărare în cod be a drug on the market a fi (un produs) nevan-
zecimal codificat binar (BCD) dabil
B display (range height indicator) indicator de bead seal perlă din sticlă izolantă de trecere (Ia
radiolocaţie tip B; radiolocator integrator distanţă- tuburi metalice)
altitudine bead test reacţie de colorare a perlei
beach plajă; coastăjoasă; litoral; mal; ţărm bead transistor tranzistor în formă de perlă
beached tras pe uscat; pus pe uscat (despre navă) bead winding machine maşină de nivelat inele de
beach erosion erodare de litoral talon

103
beam divergence angle unghi de divergenţă a
bead wire sârmă pentru taloane fasciculului
bead wire extruder extruder pentru gumarea beam drill maşină de găurit radială
sârmelor de talon beam dyeing vopsire pe suluri perforate
be after a fi în căutare de serviciu beam emission emisie dirijată / directivă
beak (arh) parte în relief a cornişei pentru scurgerea beam extractor dispozitiv de extracţie a fascicu-
apei; (nav) nas; galion; (TH) ştift; proeminenţă; lului din acceleratorul atomic
cioc beam fixed at both ends grindă încastrată la
beak-anvil nicovală pentru bijutieri ambele capete
beaker (cstr) cupă (la transportoare); (ind chim) beam focus(ing) focalizare a unui fascicul (de
pahar de laborator electroni)
beaker cover sticlă de ceasornic beam gate stavilă-sector (în hidrotehnică)
beak iron nicovală de banc beam girder grindă; bârnă; traversă; bară
beam (cstr) grindă; ax; arbore; traversă profilată; beam hanger agăţător pentru prăjini de pompare
şină; rază; jug; stâlp; lonjeron; fermă; (fiz) rază; beam head capăt de grindă
fascicul de raze; (/) bârnă; (met) grindă profilată; beam hole canal pentru radiaţii (în reactor)
(miri) grindă a armăturii; grindă de acoperiş; (nav) beam house atelier de înmuiere şi cenuşărire
traversă (ancoră); traversă (osatură); travers; lăţime beam house weight greutate gelatină
a navei; (petr, TH) balansier; (piei) câşlău; (tele) beam impact/landing error eroare de impact / de
linie de ţintă; fascicul; (text) sul (cu fire de urzeală) lovire a unui fascicul (când ţinta este lovită
// a radia; a străluci incorect)
beam aerial antenă cu fascicul; antenă direcţională beam indicator lamp lampă pentru indicarea
beam aerial switching comutare a fasciculului luminii
(lobului unei antene) beaming (chim) concentraţie, concentrare; (fiz, tele}
beam alignment centrare a unui fascicul (de elec- focalizare, concentrare; (texf) înfăşurare / trecere
troni) pe sul
beam aperture deschidere (unghiulară) a fascicu- beaming device dispozitiv de concentrare / de
lului focalizare
beam balance balanţă cu pârghie beaming frame urzitor
beam bender magnet capcană de ioni (la tuburi beaming machine maşină de pliat/ de reunit suluri
cinescoape) beam jitter fluctuaţie a unui fascicul (datorită
beam-bendîng magnet magnet de deviere / de zgomotului electronic)
curbare a fasciculului beam knee guseu al traversei de punte
beam black-out/blanking suprimare a curentului beam-lead technology tehnologie "beam-lead" / cu
unui fascicul conductoare încastrate la un capăt şi libere la
beam cantilever consolă a grinzii celălalt (în fabricarea semiconductoarelor)
beam catcher capcană pentru radiaţii; cilindrul lui beam light fascicul / mănunchi de raze
Faraday beam-limiting device limitator de fascicul
beam collimate colimator al fasciculului (de lumină beam lobe switching comutare a lobului fascicular
sau de particule) (la o antenă)
beam collimation potrivire / paralelizare a razelor beam moduiation modulaţie a fasciculului
unui fascicul (laser) beam narrowing/convergence focalizare / concen-
beam-compass zgârieci; compas cu bară trare / subţiere a unui fascicul
beam-control steering ghidaj prin fascicul director beam of light rază de lumină; fascicul de raze de
beam creel rastel de suluri textile lumină paralele
beam current intensitate a fasciculului electronic beam of radiation fascicul de radiaţii
beam-cushion şa de plug beam of rays fascicul de raze
beam cut-off tensiune de tăiere / de suprimare a beam of ship lăţime a navei
unui fascicul beam packet pachet de grinzi
beam-deflection test încercare la încovoiere a beam pivot fus al balansierului
grinzii beam (positioning) magnet magnet de convergenţă
beam-deflection tube (valve) tub cu fascicul a unui fascicul
electronic dirijat beam power tube/valve tub de putere cu fascicul
beam(-deflector) switch (button) schimbător de electronic
fază (la lumină)

104
bear down a se apropia; a veni sub vânt; a guverna
beam pump pompă de adâncime acţionată cu pe (despre navă)
balansier bearer (chim) agent purtător; (cstr, TH) subgrindă;
beam pumping pompaj de adâncime portşarnieră; reazem; piesă portantă; purtător
beam pumping production exploatare prin pompare bearer bar bară de suport
de adâncime bearer cable cablu portant
beam pumping unit unitate de pompare cu balansier; bearer cheque cec la purtător
centrală de pompare cu balansier bearers căi / inele de rulare (la maşini de tipărit)
beam reception recepţie dirijată / directivă bearer share acţiune / titlu la purtător
beam regulator regulator de sul (în telegrafie) bearing (av, nav) relevment; (cstr) reazem; (geod)
beam relay releu de comutare reperare; (geol, petr) capacitate portantă; direcţie
beam rider rachetă spaţială ghidată cu fascicul (a stratului); (mas) lagăr; punct de rezemare /de
beam ridge coamă a şarpantei sprijin; locaş de lagăr; cuzinet; palier; pivot; lagăr
beam riding ghidare prin fascicul (electronic) de alunecare; (mat) direcţie, sens; tendinţă; raport;
beam ripple ondulaţie / pulsaţie a unui fascicul relaţie; orientare; azimut; (mec) reazem; (miri)
beam scale (metr) balanţă simplă; (TH) basculă poziţie / aşezare a stratului, a zăcământului; (tele)
beam şea mare / valuri de travers goniometrie; marcare; (TH) apăsare
beam sender emiţător / radiator directiv bearing alloy aliaj / compoziţie pentru lagăre
beam signal semnal al unui fascicul de teleghida) bearing area suprafaţă de reazem; suprafaţă
beam splitter separator de fascicule portantă
beam station staţie de goniometrie; staţie cu emisie bearing axle osie purtătoare / portantă; ax purtător
dirijată bearing backing cuzinet (de lagăr)
beam steel oţel de grinzi bearing ball bilă de rulment
beam support (cstr) grindă de planşeu; (nav) grindă bearing beam/carrier grindă de reazem; longrină
de punte bearing block aparat de reazem, postament; talpă
beam switch întrerupător de fascicul (la osciloscoape) de lagăr; piatră-cuzinet
beam system sistem de emisie dirijată bearing bore alezaj al lagărului
beam track fir de cale ferată bearing boss bosaj de lagăr
beam tube/valve tub cu grile aliniate; tub cu bearing box lagăr; cutie de unsoare; cuzinet
fascicul dirijat bearing bra'cket suport al lagărului; scut / consolă
beam twister maşină de răsucit din suluri de urzeală de lagăr
beam-type inaser maser amplificator de microunde bearing brass/bush cuzinet
prin radiaţie simulată cu fascicul molecular bearing capacity capacitate / forţă portantă
beam valve (mas) supapă cu lamelă; (tele) tub cu bearing cast iron fontă de antifricţiune
fascicul electronic dirijat bearing clearance joc al lagărului
beam well sondă în pompaj bearing compass compas de relevmente
beam wheel roată a grindeiului (de plug) bearing depth înălţime utilă a filetului
beam width lărgime / deschidere a unui fascicul bearing determined from the airplane autodirija-
electromagnetic re; autorelevment (prin radio); autogoniometrie
beam wind vânt de travers (în navigaţie) bearing device of direction finder echipament
bean (TH) duză; (agr) fasole; bob pentru radiogoniometrie / radiodirijare
bean back a reduce / a limita debitul prin duze bearing edge punct de încastrare
bean oii ulei de soia bearing extractor dispozitiv pentru depresarea /
bean ore bohnerz extragerea rulmentului
bear (met) urs (la cuptoare); bloc // (drum) a purta; a bearing face suprafaţă de sprijin / de aşezare la
sprijini; a rezema; (met) a presa; a susţine; (nav) a fi montaj
în relevment bearing force capacitate de încărcare / portantă
bearing frame cadru portant
bear away a se depărta de vânt, de uscat etc. bearing hinge articulaţie de reazem
(despre navă) bearing length lungime utilă / portantă
bear axle arbore / ax planetar; semiax; semiosie bearing line linie interioară a baturei
bear the beli a fi conducător/căpetenie/şef bearing liner/lining (bushing) cuzinet de lagăr
beard şanfren; cârlig bearing load presiune de contact / pe teren
bearded motes cojiţe cu fibră (defect de egrenare) bearing lock consolidare a reazemelor
bearded needle ac cu cârlig (în ind.textilă) bearing metal aliaj pentru lagăre

105
be at a dead end a fi în impas / la un punct mort, a
bearing neck guler de cuzinet; fus intermediar bate pasul pe loc (în muncă, cercetare etc.)
bearing of pillar capacitate portantă a unui pilier beat buzzer generator de bătăi / interferenţial / de
bearing of trend întindere / direcţie a stratului ton
bearing oii ulei pentru lagăre beat detector detector heterodină
bearing on the bow relevment prova beat down a înfige; a bate (piloni)
bearing-out masonry zidărie aparentă beaten proof corectură trasă cu călfuţa
bearing packing garnitură de rulment beaten silver foiţă de argint
bearing pile stâlp / pilot portant beaten-stuff tester aparat pentru măsurarea fineţii/
bearing pivot pivot de rezemare gradului de măcinare
bearing plate placă de reazem; portcuzinet; scut / beater (agr) bătător; măciucă; (alim) ciocan de
suport de lagăr moară; (hc) holendru; paletă; pală; (met) bătător-
bearing plate of direction finder echipament îndesător; (orlg) tijă de bătaie; (text) volant al
pentru radiodirijare maşinii bătătoare; vait detaşor al lăzii alimentatoare
bearing potentiometer potenţiometru goniometric beater bar cuţit de holendru
pentru ecran tip B beater blade lineal al volantului maşinii bătătoare
bearing power sarcină admisibilă a unui reazem; beater chamber spaţiu de fărâmiţare al concasoru-
capacitate portantă lui cu ciocane
bearing pressure presiune / reacţie pe reazem beater charging încărcare a holendrului
bearing property capacitate portantă beater colloid mill moară coloidală cu ciocane
bearing puller/remover dispozitiv pentru depre- beater-drum deflector deflector (tobă)
sarea / extragerea rulmentului beater dyeing colorare în holendru
bearing pulley roată de transmisie (folosită pentru beater engine holendru
sprijinirea curelei); rolă de susţinere beater house secţia holendre
bearing race cale de rulare (la rulmenţi) beater lock dispozitiv de blocare la bătător
bearing ray rază radiogoniometrică beater mill moară cu ciocane
bearing reaction reacţiune în reazem beater opener lup Crighton
bearing ring inel de reazem beater pick ciocan de burat (la căi ferate)
bearing roller rolă de rulment beater roii tambur al holendrului; vait (cu cuţite) al
bearing seat/sleeve cuzinet (de lagăr) holendrului
bearing separator colivie a rulmentului beater section secţiune de batere (în ind.textilă)
bearing shell carcasă a lagărului beater setting ecartamente ale organelor de lovire
bearing spring arc de suspensie; capră de lagăr ale bătătorului
pentru cilindri de laminor beater sizing încleiere în holendru / în masă
bearings taken by airplane autodirijare; autorelev- beater trough/tub cuvă a holendrului de măcinare
ment (prin radio); autogoniometrie beater weaving meliţă; scărmănător
bearing strength capacitate portantă beat frequency frecvenţă de heterodinare / de
bearing support suport de suspensie interferenţă / de bătăi; suflu; interferenţă de
bearing surface suprafaţă portantă / de reazem / de imagine
sprijin / de rulare / de încărcare beat (frequency) oscillator oscilator de bătăi;
bearing test încercare sub sarcină oscilator local final; oscilator / generator heterodină
bearing value valoare portantă / de portantă beat in (a nail) a bate (un cui)
bearing wall zid portant
bear market piaţă în scădere beating batere; ungere (cu cerneală); măcinare;
bear sale vânzare fără acoperire în marfa bata]
bear speculation speculaţie în speranţa unei scăderi beating arm lineal al volantului maşinii bătătoare
(a preţului / cursului) beating brush perie de tras corecturi
bear trap stăvilar tip capcană de urs; "beartrap" beating engine holendru de măcinare
bear-trap dam fermă hidraulică; stavilă cu clapete beating-in of cable pregătire a capătului unui cablu
bear up a veni în vânt (despre navă) pentru a fi tras în canal
beat (TH) lovire; lovitură; pulsaţie; şoc; izbitură; beating machine (piei) maşină de bătut şi scuturat
(el, fiz, tele) interferenţă; bătaie; pulsaţie; oscilaţie; blănuri; (plasf) maşină pentru spumarea latexului
(hc) măcinare a pastei; (met) forjare; batere/ beating of cocoons batere a coconilor
îndesare a formei; (orlg) bătaie (de ceasornic);
(poligr) rubrică de fapte diverse; ştire senzaţională;
(text) bătaie // (alim, chim) a agita; a macină

106
become extinguished a se stinge
beating of optical frequencies interferenţă/ hetero- become perceptible a se vedea; a se simţi; a se
dinare a frecvenţelor optice (la laser) percepe
beating of stock măcinare a pastei become rusty a rugini
beating opener lup bătător; maşină de scuturat become scrap a deveni rebut
beating pressure presiune de măcinare become yellow a păli; a se îngălbeni (despre lemn)
beating under pressure încălzire prin presiune becoming overgrown with grass înierbare
beating-up îndesare (în ind. textilă) be consumed by fire a arde, a fi mistuit de foc
beating wavemeter undametru heterodină / interfe- Becquerel effect efect Becquerel / fotoelectric bed
renţial (TH) strat; pat; cadru; caroserie de iurgon;
be at low ebb a fi în declin / descreştere culcuş; banc; temelie; fundament; albie; (geof)
beat note notă / ton de interferenţă depunere, aluvionare // a rezema; a sprijini
beat note zero punct în care nu există bătăi; gol de bed bearers căi de rulare (la maşini de tipărit
interferenţă / de heterodinare planocilindrice)
beat off a despărţi prin lovire bed body benă carosată (la autoutilitare)
beat of pulses pulsaţie bed box picior al patului; postament
beat oscillator heterodină bed coke cocs pentru patul furnalului
beat out a îndrepta; a egaliza bed covers placă pentru protecţia ghidajelor patului
beat period perioadă de bătăi / de heterodinare (la strung)
beat pins şuruburi de reglare a furcii pendulului bedded stratificat
beat reception recepţie heterodină; recepţie cu bedded deposit zăcământ stratificat
oscilator local / cu interferenţă / cu superhetero- bedded structure structură / textură stratificată
dină bed deepening adâncire a fundului
be at somebody down a se tocmi cu cineva, a-1 bed deflection săgeată de încovoiere a patului (la
determina să reducă preţul iniţial strung)
be at the top of the ladder a fi în vârful piramidei, bedding (drum) suprafaţă de sprijin; depozitare;
a fi urcat toate treptele ierarhice stocaj; executare a fundaţiei; (el) strat despărţitor;
beat to windward a naviga în volte contra vântului suspensie elastică; (geof) stratificaţie, strat;
beat-up arm braţ de bătaie (în ind.textilă) zăcământ
beat-up lever pârghie de ridicare bedding fault falie paralelă la stratificaţie
Beaufort number cifră a scării Beaufort bedding in layers stratificare, stratificaţie
Beaufort scale scara Beaufort bedding into stone/concrete scelment
beaumontage chit bedding of boiler soclu al cazanului
beaver dam stăviîar construit de castori / biberi bedding of engine in rubber cushions instalare a
beaver skin piele de biber motorului pe tampoane de cauciuc
beavertail beam fascicul în evantai (la o antenă) bedding of pipes montare a ţevilor
be bad money a fi neproductiv / nerentabil (de ex. o bedding plane suprafaţă a stratului
investiţie de capital) bedding rock rocă de bază
be behind a se plasa în urmă (într-o competiţie, în bedding schistosity şistozitate paralelă la stratifi-
producţia industrială etc.) caţie
be behind the times a fi depăşit, a nu fi actual bed frame batiu, schelet
be below somebody a fi subordonat / ierarhic bed irrigation irigaţie prin brazde
inferior (cuiva) bedlike jointing desfacere în strate
becalm a masca (o navă); a acalma bed load aluviune
becket zbir (inel de parâmă); ochi de macara bed-load function dependenţă între debitul solid
becket bend nod de scotă simplu târât şi debitul lichid
becket rowlock strapazan bed-load sampler batometru pentru aluviuni târâte
Beckmann rearrangement transpoziţie Beckman bed-load transport debit de aluviuni târâte
be clapped out a fi complet defectat (un aparat, o bed material depuneri de aluviuni; material din
maşină etc.) patul albiei râului
become coated a se acoperi; a fi placat; a fi căptuşit; bed-material sampler dispozitiv de prelevare a
a fi capitonat probelor de aluviuni de pe fundul albiei
become darker a se închide (la culoare); a se bed mining exploatare a zăcămintelor
întuneca bed of ballast strat de balast
become effective a intra în vigoare; a opera; a avea bed of broken stone pat de piatră concasată
efect / repercusiuni

107
beet pulp borhot de sfeclă
bed of passage strat de tranziţie beetroot molasses distillery fabrică de alcool din
bed of river albie a râului melasă (de sfeclă)
bed of sand pat de nisip beetroot shredding machine maşină de tăiat sfeclă
bed plate (TH) balast; sabotă; placă de bază; beetroot spirit alcool din melasă (de sfeclă)
postament (al unei maşini); placă de fundaţie; beet sugar zahăr de sfeclă
fontură; (cj) pat al căii; cadru; soclu; talpă; (ind beet washer/washing machine maşină de spălat
chim) platină de holendru; (poligr) bloc de cuţite sfeclă
(la linotip) be extinguished a fi stins; a se stinge
bed ripples dune pe fundul apei be fool-proof a fi foarte simplu de mânuit (un
bed rock, bedrock rocă de la baza unui zăcământ; aparat, un mecanism etc.)
teren stâncos; rocă-mamă / de bază, impermeabilă/ be frozen a fi îngheţat
"in situ" (netulburată) beginner's all-purpose symbolic instruction code
bed series suită / serie / pachet de strate (BASIC) limbaj de programare BASIC (cod de
bed silt aluviuni de fund instrucţiuni simbolic de uz general pentru începă-
bedstone vatră (a unui furnal) tori)
bed ticking pânză de saltele beginning început al programului/al benzii
bedway glisieră a patului (la strung) beginning mark marcaj iniţial / de începere / de
bed with gap pat cotit; pat cu degajare (la strung) plecare
beech fag begohm gigaohm (IO9 ohmi)
beech charcoal cărbune din lemn de fag be good money a fi rentabil, productiv
beechnut oii ulei de jir / de fag beg the question a considera adevărat ceea ce
beech tar gudron (de lemn) de fag trebuie în prealabil demonstrat, a face "petitio
beechwood lemn de fag principii"
beef carne de vită behaviour in service comportare în funcţionare
beef fat grăsime de vită behead captare a unui curs de apă (prin eroziune)
beehive coke oven cuptor celular de cocs behind în întârziere de fază, defazat înapoi
beekeeper; beemaster prisăcar; apicultor Behm echo depth sounder sondă acustică, sondă
beekeeping apicultură ecou; sondă cu ultrasunete
be elastic a fi elastic; a se arcui bei function funcţia lui Kelvin bei(*)
bee plant plantă meliferă be in charge (of) a avea responsabilitate (pentru); a
be equal to a egaliza; a netezi; a îndrepta conduce
beer bere be in contact a fi / veni în contact; a atinge
beer brewery fabrică de bere be in efflorescence a fi în eflorescentă
beer brewing fabricare a berei be in employment/work a avea serviciu / de lucru
beer filter filtru pentru bere be in focus a fi clară / focalizată (o imagine)
Beer's law legea lui Beer be in for a căuta, a solicita (un post, un serviciu)
beer still coloană pentru distilarea mustului (de being a function of pressure dependent de pre-
bere) siune
beer wort must de bere be in the ground floor a fi membru fondator al unei
beer yeast drojdie de bere societăţi pe acţiuni
bees (blocks) viori ale bompresului be in the red a avea un cont debitor
beeswax ceară de albine be in synchronism (of phases) a fi în sincronism /
beet sfeclă în concordanţă de fază
beet canker cancer al sfeclei (Agrobacterium be in unison a coincide; a se afla în concordanţă/ la
tumelaciens) unison
beet chips pump pompă pentru tăiţei de sfeclă be jammed tight fixat strâns prin pene bel bel
beet combine combină pentru recoltarea sfeclei (unitate de atenuare / amplificare / nivel)
beet conveyor maşină pentru aşezarea sfeclei în belay (cstr) a acoperi, a pardosi (cu scânduri); (nav)
grămezi a amara; a lua volta; a şterge un cuvânt dintr-un
beet digger maşină de recoltat sfeclă semnal
beet growing cultură a sfeclei belaying amarare; voltare
beet harvester maşină de recoltat sfeclă belaying eleat tachet de luat volte
beet juice zeamă de sfeclă belaying pin cavilă de luat volte
beetle mai, compactor pentru pământ belaying rack cavilieră (suport cu cavile)
beetle holes găuri de gândaci

108
bellows gas-meter contor de gaz cu burduf
belching debordare la distilare bellows leather piele pentru foaie
belemnite belemnit (în geologie) bellows seal etanşare prin burduf de cauciuc
belfry clopotniţă beli punch poanson de centrare
Belgian linen in belgian beli push buton de apel / de sonerie / de telefonie
Belin's picture telegraph belinograf bell(ringing) transformer transformator de sonerie
belit(e) (drum) belit (silicat dicalcic, component bell-shaped în formă de clopot
mineralogic al clincherului de ciment) bell-shaped curve curbă clopot / Gauss
bell (F//) calotă; clopot; sonerie; (ind chim) mufa; beli socket/tap tută (sculă de foraj)
(nav) bătaie de clopot; (tele) con al cinescopului beli stop întrerupător de sonerie
bell accumulator acumulator pentru sonerie beli tower clopotniţă
bell-and-hopper arrangement dispozitiv de închi- bell-type autoclave press autoclavă cu clopot
dere automată la gura furnalului bell-type distributing gear con de închidere la gura
bell-and-spigot connection racord cu manşon / cu furnalului
cep şi mufa bell-type low pressure manometer manometru
bell-and-spigot joint îmbinare cu cep şi mufa / cu diferenţial pentru presiuni mici
mufa bell-type mill moară conică
bell-and-spigot pipe ţeava cu mufa bell with holding circuit sonerie electrică cu
bell book jurnal de maşini; carnet de manevră funcţionare continuă
bell buoy geamandură cu clopot belly (TH) corp; trunchi; umflătură; (av) fuzelaj;
bell cap clopot al talerului (el)
bell-cast roof acoperiş-clopot ventru al unei oscilaţii; (geof) umflare a stratului;
bell center punch punctator autocentrat (nav) burtă (velă, plasă); (poligr) faţă cu
bell chuck mandrină signatură
bell clock ceasornic care bate carturile // a se umfla; a se bomba
bell counter contor în formă de clopot belly band întăritură de velă; curea; chingă;
bell crank (lever) pârghie cotită; pârghie cu articu- centură de siguranţă
laţie / cu genunchi belly brace coarbă, burghiu de mână, maşină de
belled file pilă convexă găurit manuală
belled pipe ţeava cu mufa / manşonată belly fillet muşchi de la burta animalului
bellhoist troliu de încărcare (la furnale) belly helve ciocan cu pârghie acţionată la mijloc
bell hole welding sudare în şanţ / peste cap bellying umflătură; burtă; convexitate
bellied bombat; convex belly landing aterizare forţată pe burtă
bellies lână de pe abdomenul oilor belly out a (se) bomba
Bellini-Tosi system sistem de radiogoniometru cu belly radiator radiator de fuzelaj
cadre încrucişate belly strap centură de ancoră
beli insulator izolator-clopot / cu capac belongings accesorii
beli jar clopot de sticlă belonite belonit (mineral)
beli jar cell celulă (de electroliză) tip clopot below freezing sub zero grade (temperatură)
beli metal ore stanină below ground subteran
beli mouth evazare; difuzor; capăt lărgit al unei ţevi below level working exploatare în coborâş
bell-mouth centre/center plate lunetă cu orificiu below par de calitate slabă, inferior
conic (la maşini-unelte) below threshold (aşezat) sub prag; sub limită
bell-mouthed în formă de clopot belt curea (de transmisie); centură; chingă; brâu;
bell-mouthed elbow cot cu manşon zonă; limb; cordon; bandă
bell-mouthed tee teu cu manşon belt adjustment reglare a tensiunii curelei
bell-mouthing capăt lărgit tronconic al unei ţevi belt armour cuirasă de centură
bell-mouth intake trompă de admisie (la priză de belt band curea; centură; cordon
apă sub presiune, tip turn) belt brake frână de bandă
bell-mouth ventilator difuzor de ventilator belt brush unit agregat (de debavurare) cu bandă
bell night switch comutator de noapte abrazivă
bell-operating gear troliu de încărcare (la furnale) belt canal canal circular
bellows (TH) foaie; membrană armonică; tub belt capacity capacitate de transport a unei benzi
ondulat; (ind chim) suflantă; burduf belt clamp şarnieră pentru curele; dispozitiv de
bellows camera aparat fotografic cu burduf întindere pentru curele
bellows device dispozitiv cu burduf belt composition unsoare pentru curele
belt connector agrafa de curea

109
belt punch perforator pentru curea; priboi
belt conveyor transportor cu bandă belt railway/railroad cale ferată de centură
belt-conveyor tail pulley moletă a dispozitivului de belt rivet nit pentru racordarea prin balamale a două
tensionare a unei benzi capete de benzi
belt coupling ambreiaj cu benzi belt roller rolă de susţinere a covorului unei benzi
belt drive transmisie / acţionare prin curea transportoare
belt drum tambur pentru bandă belt sander/sanding machine maşină de şlefuit cu
belt dryer uscător cu bandă bandă (în ind.lemnului)
belted cable cablu cu izolaţie înfăşurată belt scanner explorator / analizator cu bandă
belt elevator elevator cu bandă belt screen sită cu bandă
belt fastener fixator de cablu; agrafa de curea belt screw şurub pentru curele
belt fastener screw şurub pentru curele belt separator sortator cu bandă
belt feeder alimentator cu bandă belt shifter dispozitiv de cuplare şi de decuplare a
belt-fork furcă de conducere a curelei de transmisie curelei
belt freezing congelare pe bandă transportoare belt slope plan înclinat cu bandă de transport
belt gearing transmisie cu curea belt speed viteză a covorului imei benzi transpor-
belt generator generator Van de Graff / cu bandă toare
belt guard protecţie a curelei belt speeder transmisie cu conuri de curea
belt guide ghidaj pentru curea belt strap curea; (text) bandă ţesută; chingă
belt-guide pu!ley rolă de ghidare pentru curele de belt stretcher dispozitiv de tensionare a curelelor de
transmisie transmisie
belt highway drum de centură belt tail section cap de întindere a unei benzi de
belt hoist elevator cu bandă cauciuc
belt hook agrafa de curea belt tension arrangement dispozitiv de tensionare
belt horizon orizont de bază cu transportor-bandă la benzi transportoare
belt idler rolă / roată de întindere belt tension drum tobă de tensionare a unei benzi
beiting ţesătură tehnică pentru curele de transmisie; de cauciuc
transmisie prin curea; curea de transmisie belt-tensioning/tightening pulley rolă pentru
beiting boit şurub cu cap plat pentru înnădit curele întinderea curelei
beiting (double) bend crupon de transmisie belt tightener (mas) întinzător de curea; (miri)
beiting duck ţesătură pentru curele dispozitiv de tensionare a unei benzi de cauciuc
beiting oil unsoare pentru curele de transmisie belt transmission acţionare / transmisie prin curea
beiting press presă (de vulcanizare) pentru curele belt truck loader transportor cu bandă mobil
belt joint împreunare prin cusătură / lipire / agrafare belt(-type) carrier bandă transportoare, transportor
etc. (a curelelor) cu bandă
belt-knife for splitting machines cuţit-bandă belt-type dehydrator uscător cu transportor
pentru maşini de şpăltuit belt-type generator generator cu bandă (van de
belt-knife splitting machine maşină de şpăltuit cu Graaff)
cuţit-bandă belt-type ticket carrier poştă pe bandă/cu trans-
belt lace cureluşă pentru cusut şi legat portor
belt lacer agrafa pentru curea belt vulcanizing press presă pentru vulcanizarea
belt lacing coasere cu şireturi de piele a covorului curelelor
unei benzi transportoare belt wiper racletă
belt loader maşină de încărcat minereu cu bandă de bemul monostearat de glicerina
cauciuc bench banc de lucru; treaptă; banchet(ă); fermă;
belt lubricant unsoare pentru curele bancă; pat al maşinii; reper; punct de referinţă
belt making machine maşină pentru fabricarea bench (adjustable) clamp presă de mână cu şurub
benzilor cu fixare pe banc bench-axe bardă de lemnar
belt moulding ciubuc ornamental al caroseriei benchboard desk pupitru /tablou de comandă
belt mounter pârghie pentru aşezarea curelei pe bench cent(e)ring device aparat pentru prindere
roată (la transmisii) între vârfuri
belt ply inserţii de pânză ale covorului unei benzi bench chisel daltă de mână / de lăcătuşărie
transportoare bench cut tăiere în trepte (cariere)
belt puiley roată de curea
belt-pulley lathe strung cu (mecanism de acţionare
cu) con în trepte

110
bending at angles îndoire
bench drill (machine) maşină de găurit pentru banc / bending-back point punct de întoarcere
pentru masă bending-deflection săgeată de încovoiere
benched făli cădere în trepte bending device dispozitiv de îndoit
benched transition racordare în trepte bending die stanţă / poanson de îndoit; şablon de
bench for cleaning castings masă pentru curăţirea curbat
pieselor turnate bending force forţă de încovoiere
bench grinder maşină de rectificat montată pe banc bending-impact test încercare de rezilienţă
bench hook cârlig de velar bending jaw falcă de îndoire
bench level nivelă cu bulă de aer; boloboc; nivelare bending load sarcină de încovoiere
după repere bending machine (met) maşină / vait de îndoire;
bench-mark (in/) mulţime bench-mark (mulţime cu (poligr) maşină de biguit
un număr minim de lucrări, utilizată pentru bending measuring device flexometru
evaluarea performanţelor); (metr) reper; zero al bending modulus modul de încovoiere
scării de maree; cotă de nivel; punct fix bending moment (b.m.) moment de încovoiere
bench mining minerit (exploatare) în trepte (carie-re) bending of a fold îndoitură a unei cute
bench moulding formare pe banc de lucru bending of light difracţie a luminii
bench oiler cană de uns bending of the trunk curbură a trunchiului
bench plate placă de trasare bending pliers cleşte de îndoit (pentru tuburi sau
bench power-pack aparat conectat la reţea table)
bench screw menghină cu picior / de lăcătuş bending point (mat) punct de extrem (al unei
bench shears foarfece cu braţ / de banc curbe); (poligr) loc de biguire
bench test încercare pe banc / de laborator bending pressure compresiune din încovoiere
bench vices parallel menghină paralelă bending property rezistenţă la încovoiere
bench work prelucrare pe banc / cu fixare în bending radius rază de încovoiere
menghină bending resistance rezistenţă la încovoiere
bend (TH) cotitură; întoarcere; ondulaţie; încovoiere; bending roii vait de îndoire
ramificaţie; derivaţie; curbură; sinuozitate; (drum) bending roof acoperiş ondulat
cot; curbă; (el) cot (de tub pentru instalaţie electrică); bending shackle cheie de ancoră
(geog) cot; (hidr) cotitură, meandră de râu; bending spring arc solicitat la încovoiere
sinuozitate; (mas) îndoitură; cot; (mat) curbură; bending stiffness rigiditate de flexiune
arc; curbă; punct unghiular / de rebrus-ment; (met) bending străin compresiune din încovoiere
îndoitură; curbură; încovoiere; (nav) nod; legătură; bending străin load sarcină de încovoiere
(petr) cot / curbă de ţeava; (piei) crupon; ((ele) bending strength rezistenţă la încovoiere
curbă; cot (în direcţia axei longitudinale a unui ghid bending stress tensiune de încovoiere
de unde); săgeată (la antene filare); (îs) cot; bending-stress durability (met) rezistenţă la
ramificaţie; derivaţie; ţeava cotită // (mec, met) a oboseală prin încovoiere; (text) rezistenţă dinamică
încovoia; a îndoi; a curba; a înclina; (nav) a face un la îndoiri repetate
nod; a lega o parâmă; a înverga; a prinde lanţul la bending tensile stress efort de tracţiune generat de
ancoră încovoiere
bendable flexibil bending test (mec) încercare la încovoiere; (metr)
Ben Day pattern modele de tanghir (la probă de încovoiere
reproducerea originalelor, în tiparul plan) bending test on built-up \velded joints probă de
bender (cstr) maşină de îndoit; (el) pereche de încovoiere a sudurii
cristale piezoelectrice care se deformează sub bending tongs cleşte de îndoit
acţiunea tensiunii de polarizare bending tool matriţă de îndoit
benders bumbac american cu fibră lungă bending value număr de îndoiri
bender's board mucava pentru legătorie bending vibrations oscilaţii / vibraţii transversale/
bend in a îndoi; a vira; a frânge de încovoiere; încovoieri alternative
bending (TH) încovoiere; flexiune; curbare; curbură; Bendix drive demaror Bendix
îndoire; îndoitură; strâmbare; deformare; (fiz) bend of the characteristic cot al caracteristicii
curbură; difracţie; flexiune; (mat) curbare; (mec) bend of lever cot al pârghiei
încovoiere; solicitare la încovoiere / la îndoire; bend out a încovoia; a îndoi
(poligr) biguire; (se) deformare bend over a plia; a cuta; a plisa; a îndoi
bending angle unghi de încovoiere bend pipe ţeava curbă

111
bend sharp a coti benzidine conversion/rearrangement transpoziţie
bend test probă de încovoiere benzidinică
benefic(i)ation of proces îmbogăţire / înnobilare a benzilic acid acid benzilic / hidroxidifenilacetic
minereului benzilic rearrangement transpoziţie benzilică
benefit plans sisteme de indemnizaţie benzine naphtha benzină grea
Benioff zone zonă de subducţie (în geologie) benzine-resisting hose furtun (de cauciuc) rezistent
benjoin benzoe, răşină mirositoare la benzină
benne oil ulei de susan benzinoform tetraclorură de carbon
bent (cstr) palee; capră; fermă uşoară de construc- benzoaric acid acid elagic
ţie// (mas) curb(at); cotit; îndoit; încovoiat benzo-benzidine conversion transpoziţie benzidi-
bent axle arbore cotit nică
bent crank levier arcuit benzocaine anestezină; benzocaină
bent down îndoit; cotit benzoform colours coloranţi benzoform
bent frame coastă îndoită (la navele de lemn) benzofuran(e) resins răşini de cumaronă
bent-gun ion trap capcană de ioni în curbura unui benzoic ether eter etilbenzoic
tub electronic benzoin gum benzoe, răşină benzoică
benthos bentos (fauna şi flora din fundul mării) benzol(e) benzen, benzen brut
bent lever pârghie cotită / cu articulaţie / cu benzol desulfurizing plant instalaţie pentru desul-
genunchi // cu pârghii articulate furarea benzenului
bentone bentonit benzol distilling plant instalaţie pentru distilarea
bentone grease unsoare consistentă pe bază de benzenului
bentonit benzol recovery recuperarea benzenului
bentonite lining îmbrăcăminte de bentonit benzol refining rafinarea benzenului
bentonitic clay argilă bentonitică benzol scrubber spălător de benzen
bentonitic mud noroi de foraj cu bentonit benzoquinhydrone chinhidronă
bent pipe ţeava curbată; racord curbat; cot benzoquinone dyestuffs coloranţi benzochinonici
bent pointer ac indicator îndoit / curbat benzoylate a benzoila
bent rim geantă auto deformată benzoylating agent agent de benzoilare
bentrovato substanţă chimică antistatică benzoylation benzoilare
bent-tail dog antrenor cu coadă îndoită benzoyl glycine acid hipuric
bent timber coastă de lemn îndoită benzoyl green verde malahit
bentwood furniture mobilă curbată benzoyl oxide anhidridă benzoică
benzacetin acid acetamino-etilsalicilic benzylate a benzila
benzal benziliden (radical) benzyl chloride clorură de benzii; clorbenzil
benzal/benzaldehyde green verde malahit benzyl cyanide cianură de benzii
benzaldoxime oximă a benzaldehidei benzyl ether eter dibenzilic
benzamide benzamidă benzyl formate formiat de benzii
benzamido/benzamino acetic acid acid hipuric benzyl halide halogenură de benzii
benzene-azo-sulphonic acid acid diazobenzen- benzyl oxide eter dibenzilic
sulfonic benzyl phthalate dibenzilftalat
benzene boronic acid acid fenilboric benzyl rhodanate tiocianat de benzii
benzene carbon amide benzamidină benzyl sulphide sulfura de benzii
benzene diazonium chloride clorură de fenildia- be off one's beat a nu intra în competenţa / a nu fi
zoniu de resortul cuiva
benzene diazonium hydroxide hidroxid de fenilhi- be on the air a transmite, a emite; a fi prezent în
drazoniu eter (despre un post de emisie)
benzene hexachloride hexaclorciclohexan be on the bargain counter a se vinde la preţ scăzut
benzene hydrocarbon hidrocarbură benzenică / sub valoare
benzene polyhalide polihalogenbenzen be on the dole a primi ajutor de şomaj
benzene propionic acid acid hidrocinamic be on the stocks a fi pe şantier / în curs de execuţie
benzene recording meter (aparat) înregistrator de be out of action a fi scos / a ieşi din funcţionare, a
benzen nu mai funcţiona
benzhydrol difenilcarbinol be out of focus a fi neclar (despre o imagine)
benzidine colours coloranţi de benzidină be out of operation a nu funcţiona, a fi defect
be out of phase a nu fi în fază, a fi defazat

112
beta particulă beta; amplificare beta (amplificare de
be out of service a fi desfiinţat, a fi retras din curent a unui tranzistor în schemă cu emitor
circulaţie (un mijloc de transport) comun)
be out of tune a fi dezacordat beta absorption gauge (ai) jojă beta; (el, metr)
be out of work a fi şomer, a nu avea serviciu instrument de măsurat cu radiaţii beta
be out on strike a fi în grevă beta-background fond beta
be out to improve exports a acţiona în vederea beta-backscattering împrăştiere beta înapoi
creşterii exportului beta-beam fascicul de particule beta
ber function funcţia lui Kelvin ber (x) berg culme, betabion vitamina B]
munte, masă de gheaţă, gheţar beta counting numărare a particulelor beta
Bergmann tube tub IP, tub Bergmann, tub izolant beta cut-off frequency frecvenţă limită (a radiaţii-
uşor protejat lor) beta
berline limuzină, berlină; cupeu beta decay dezintegrare beta
Beri saddles şei Beri (în ind. chimică) beta-disintegration energy energie de dezintegrare
berm bermă, banchetă beta
Bernoulli's theorem teorema lui Bernoulli beta-gamma double-bond legătură dublă între
berry bob, boabă; icre atomii beta şi gama ai nucleului
berry transformer transformator rotativ / de beta-gamma insaturation legătură nesaturată între
inducţie atomii beta şi gama ai nucleului
berth dană; adăpost; cală de construcţie / de lansare; beta gauge jojă beta
ancoraj; cuşetă // a acosta la cheu / dană beta-oxidation oxidare a atomului din poziţia beta
berthage tax taxă de amarare/de dană beta partide particulă beta
berth cab cabină prevăzută cu loc de dormit (la beta-particle beam fascicul de particule beta
autovehicule) beta radiation emisiune beta / de particule beta,
berth for fuel-oil bunkering dană de alimentare cu radiaţie beta
combustibil lichid beta-radioactive standard etalon (radioactiv) beta
berthing legare la cheu; adăpostire; bordaj exterior beta-ray emission emisiune beta / de particule beta,
deasupra centurii radiaţie beta
berthing hawser legătură, parâmă de legare (la beta-ray spectrum spectru beta
cheu) beta-stable beta-stabil, stabil la dezintegrare beta
berthing impact şoc la amarare (între navă şi cheu) beta-thickness gauge jojă beta
beryl berii betatron betatron; accelerator de electroni
beryllia oxid de beriliu betatron accelerating operation funcţionare /
beryllium alkyl dialchil beriliu regim de accelerare betatronică
beryllium(-moderated) reactor reactor (moderat) betatron orbit orbită betatronică
cu beriliu betatron oscillation oscilaţie betatronică
beryllium nitride azotură de beriliu beton iţe bricks betonit (cărămizi)
beryllium oxide oxid de beriliu beset prins de gheţuri between decks întrepunte (spaţiu)
(despre navă) betweenness relaţie de tip „între"
besom târn, mătură (de nuiele) between/betwixt wind and water la lina de plutire
besprinkle a stropi prin pulverizare be up a stump a da faliment
Bessel function funcţie Bessel /cilindrică be up for auction a fi scos la licitaţie
Bessemer charge încărcătură pentru conveitizor bevel (TH) echer reglabil, şablon de unghi; oblici-
Bessemer tate, înclinaţie; teşitură; (drum, hidr) taluz, echer
Bessemer ingot iron lingouri de oţel Bessemer mobil, muchie; (met) con (la furnal); (mas, miri)
bessemerize a afina fonta prin procedeul Bessemer teşitură; (poligr) faţetă // a tăia oblic, a teşi, a
Bessemer low-carbon steel oţel Bessemer de faţeta, a şanfrena, a înclina
fuziune / cu carbon redus bevel angle raportor
Bessemer mill/plant instalaţie Bessemer bevel cant muchie teşită
Bessemer pig iron fontă pentru convertizor Besse- bevel (cone friction) clutch ambreiaj conic/cu con
mer de fricţiune
best valoare optimă, optim bevel differential diferenţial cu pinioane conice
best bower ancoră de rezervă; cea mai grea ancoră a bevel drive transmisie prin angrenaj conic
bordului bevel edge margine teşită
best estimator estimaţie optimă bevel-edged lens lenţi la faţetată
be supported a fi sprijinit / proptit / rezemat

113
bezel of headlamp ramă a farului
bevel friction wheel roată de fricţiune conică "B"horizon orizont compact, impermeabil, bogat în
bevel gear (b.g.) angrenaj conic; roată dinţată particule cu dispersiune coloidală
conică biactivation activare biologică
bevel gear concentricity bătaie a conului primitiv biarsine diarsină
bevel geared motor motor cu reductor cu roţi bias (TH) înclinaţie; (antoni) confuzie; polarizare;
dinţate conice eroare sistematică; (tele) polarizare, negativare;
bevel gear hobbing attachment dispozitiv pentru tensiune de polarizare sau de negativare // a
frezarea dinţilor la roţi dinţate conice influenţa; a polariza
bevel gearing angrenaj conic bias cell baterie de polarizare / de grilă
bevel gear pair angrenaj conic bias clamping tube stabilizator (al unui tub fluores-
bevel gear planer maşină de mortezat roţi dinţate cent)
conice bias current curent de deplasare (în instalaţiile de
bevel-gear-tooth system dantură conică vid)
bevel-gear wheel roată dinţată conică, pinion conic bias cut tăietură în diagonal
bevel gear with conical pinion-diferenţial cu roţi bias cutter maşină de tăiat în diagonală
conice bias distortion distorsiune asimetrică / unilaterală
bevel grinding attachment dispozitiv pentru biased cu prag
rectificarea suprafeţelor conice biased automatic gain-control reglare întârziată
bevel joint racord a două piese teşite invers automată a amplificării; volum-control automat
bevelled oblic biased error distorsiune
bevelled casing tub conic biased estimator estimaţie deplasată
bevelled edge muchie teşită biased near to pinch-off polarizat până la blocare
bevelled edge with shoulder margine teşită incom- (la tranzistoare cu efect de câmp)
plet; margine cu rădăcină neteşită bias generator/oscillator generator de ştergere / de
bevelled joint tăietură oblică premagnetizare
bevelled lip of the pulley buză teşită a unei molete biasing battery baterie de negativare / de polarizare
bevelled retaining ring inel de siguranţă teşit (la biasing off blocare
pompe rotative) biasing spring arc schimbător al ancorei (la un
bevelled wheel rolă cu suprafaţa activă teşită ceasornic deşteptător)
bevelling (poligr) faţetare, teşire; (tele) înclinare biasing transformer transformator de protecţie
bevelling-and-cutting machine maşină de executat diferenţială
faţete şi canturi bias into saturation obţinere a unei saturaţii prin
bevelling of the edge şanfrenare /teşire a marginii aplicarea unei polarizări
bevel pinion pinion conic; roată dinţată conică bias-off negativare în stare de repaus
bevel rule echer reglabil, riglă cu o muchie laterală bias ply clin, cută înclinată
teşită bias point punct de lucru / de funcţionare
bevel-seated valve supapă cu scaun conic bias potentiometer potenţiometru cu polarizare
bevel sliding square echer cu braţ mobil bias-rejection circuit circuit de suprimare a polari-
bevel spur gear roată dinţată conică, pinion conic zării
bevel tool cuţit de teşit bias-sputtering pulverizare a unui catod cu polari-
bevel washer şaibă pentru profiluri zare
bevel wheel roată dinţată conică bias voltage tensiune de polarizare a grilei
Beverage aerial/antenna antenă Beverage / cu fir bias winding bobinaj de polarizare / de premagneti-
lung/joasă zare
beverage bottles butelii pentru băuturi biax magnetic element element magnetic biaxial
beverage dispenser automat de distribuit băuturi bib-cock ventil / robinet de golire, de control
Beveridge aerial antenă Beveridge / ondulatorie bibenzyl 1,2-difeniletan
be wasted a fi risipit bibliographic information search sortare a infor-
be with a company/firm a lucra la o societate / maţiei bibliografice
firmă bichromated gelatine gelatină sensibilizată cu
be with in range (of) a fi în raza de acţiune (de ex. a bicromat
unui radar) bichrome bicromat de potasiu
be wrecked a naufragia, a fi naufragiat bickern; bick iron nicovală de banc
bezel (TH) Ieşitură, faţetă, locaş; (orlg) linetă pentru Bikfcord fuse fitil Bickford / de amorsare
strung; ramă a geamului

114
bifurcate bifurcat // a (se) bifurca
bicoil coiler mecanism de depunere a două benzi bifurcated fan ventilator cu dublă refulare; electro-
într-o cană (în ind. textilă) ventilator bifurcat
bicoil sliver bandă cu dublă depunere bifurcated sliding wiper cursor / contact alunecător
bicolorable graph graf bipartit (bicolorabil) bifurcat
biconcave biconcav bifurcating box cutie de divizare pentru cablu cu
biconcave lens lentilă biconcavă două inimi / miezuri / conducte
biconical horn aerial/antenna antenă cu cornet big close shot plan foarte mare / prea apropiat (în
biconic televiziune)
bi-connected dublu conex big-end (of connecting-rod) cap de bielă
bi-connected graph graf biconectat (ale cărui bight (geog) intrând (coastă); baie; (nav) dublin
perechi de puncte aparţin unui ciclu) (parâmă); (TH) buclă, laţ
bicontinuous bilateral continuu big inch line/pipe conductă cu diametru mare
biconvex lens lentilă biconvexă bicorn cu două bigrid valve tub bigrilă / cu două grile
vârfuri bijection bijecţie; aplicaţie bijectivă; aplicaţie
bicurved dublu curbat injectivă şi surjectivă
bicycle crane macara velocipedă bilateral aerial/antenna antenă bidirecţională
bicycle frame cadru de bicicletă bilateral characteristic caracteristică direcţională
bicycle road alee pentru biciclete bilaterală / în formă de opt (la antene)
bicycle tube cameră de bicicletă bilateral hole alezaj cu dimensiunea nominală între
bicyclic biciclic, în doi timpi cea maximă şi cea minimă
bicylindroconical drum tobă la maşini de extracţie bilaterally-matched adaptat bilateral
cu partea centrală cilindrică şi părţile laterale bilateral quilt tighel bilateral
conice bilateral system (fiz) sistem reversibil; (maş-un,
bicylindroconical drum hoist maşină de extracţie metr) sistem de toleranţe simetric
cu tobă bicilindro-conică bid ofertă, licitare; bilateral transducer traductor magnetic bidirecţio-
licitaţie // a licita, a oferi (un nal; traductor reversibil
preţ) bile pigment pigment biliar
bid bond garanţie bancară de participare la licitaţie bilge (alim, f) burtă de butoi; (nav) santină, fund de
bidder ofertant cală, gurnă // a scoate fundul unui butoi; (nav) a
bidding ofertă; licitare; ordin; cerere de transfer (la depozita în santină
un post vacant) bilge and bilge burtă pe burtă (stivuire a butoaielor)
bidirecţional cu acţiune în două sensuri; reversibil; bilge block tacadă de gurnă
bidirecţional bilge bracket guseu de gurnă
bidirecţional counter contor / numărător reversibil, bilge keel chilă de ruliu
contor-decontor(adunător-scăzător) bilge keelson carlingă laterală
bidirecţional drive transmisie reversibilă bilge main tubulatură principală de santină
bidirecţional motor motor reversibil / inversabil bilge pump pompă de santină
bidirecţional paddle paletă bidirecţională (la bilge răii brâu de protecţie a gurnei
întrerupătoare de curgere) bilge water apă de santină
bidirecţional spooling bobinare în două direcţii bilinear moment moment mixt
bidirecţional staircase generator generator de bill (TH) topor, secure; colţ; cuţit; vârf; (mân) calcul
tensiune în trepte, bidirecţional al cheltuielilor; factură, notă de plată; (nav) vârf /
bieberite bieberit gheară de ancoră; rol; (poligr) afiş, placardă
Biedermeier style stil Biedermeier bill board ancorator
bifilar bifilar; cu două fire billboard array antenă direcţională cu reflector
bifilar bulb bec cu filament dublu plan
bifilar electrometer electrometru bifilar / Wulf bill broker agent de schimb
bifilar line linie cu două conductoare billet (l) prismă, lobdă, butuc; (mei) bloc, lingou,
bifilar oscillograph oscilograf cu buclă bifilară bolţ; (plasf) păpuşă la vălţuire; sul de material
bifocal tube tub cu focar dublu, tub bifocal (pentru extrudere, calandre)
biformyl glioxal billet end capete de ţagle (deşeuri)
bifrequency transfer function funcţie de transfer billet mill cilindru de laminor pentru ţagle; uzină de
pentru două frecvenţe laminat ţagle
bi-fuel propellant carburant bicomponent pentru billet-reheating furnace cuptor de încălzit ţagle
motoare cu reacţie

115
binary coded decimal (BCD) digit cifră zecimală
billet roll cilindru de laminor pentru ţagle codificată binar
billet-rolling train laminor de ţagle binary-coded decimal system sistem zecimal cu
billet roii stand cajă de laminor de ţagle cod binar
billet shears foarfece de ţagle binary coding sequence secvenţă de codificare
billhook cosor; foarfece de grădină binară
billiard-ball collision ciocnire elastică binary collision şoc bimolecular
billi capacitor/condenser condensator cilindric cu binary compound compus binar
capacitate mică / trimer binary counter numărător / contor binar
billing facturare binary decimal converter convertor binar-zecimal/
billing machine maşină de facturat zecimal Wiener
billion (S.U.A., Franţa) miliard = IO9; (Marea binary decoding sequence secvenţă binară decodi-
Britanie, Germania) bilion = IO12 ficatoare
bill of costs notă de plată binary diagram diagramă a unui amestec binar
bill of exchange cambie, poliţă binary digit (bit) cifră binară; bit (element/ unitate
bill of fount/of proportions/of type poliţă de turnat de informaţie binară)
(litere); listă de turnat binary digital computer calculator numeric /
bill of health patentă de sănătate digital binar
bill of lading conosament binary loader încărcător binar (absolut)
bill of materials specificaţie, listă de materiale binary mixture equilibrium echilibru al unui
bill of parcei (b.p.) listă de coletaj amestec binar
bill of quantities deviz estimativ binary notation notaţie / prezentare / mod de
bill of sale (b.s., BS) act/contract de vânzare; factură scriere binar(ă)
billow talaz, val mare binary number număr binar / scris în sistemul de
billow cloud nor ondulat numeraţie cu baza 2
bills receivable efecte de încasat binary number system sistem binar, sistem numeric
bimetallic conductor conductor bimetalic / cu cu baza 2
straturi din două metale binary one-address computer calculator cu o
bimetallic instrument instrument cu bimetal adresă binară
bimetallic rectifier redresor uscat binary output (semnal de) ieşire binară
bimetallic release/trip declanşator bimetalic binary place semn binar
bimetallic strip compensator compensator bimetalic binary point virgulă binară
(de dilatare termică) binary reflex-code cod binar reflectat
bimethyl etan; dimetil binary representation reprezentare binară
bimodal distribution repartiţie cu două mode / (folosind sistemul de numeraţie cu baza 2)
bimodală (în statistica matematică) binary scaler demultiplicator binar, scară binară
bimolecular law lege a reacţiilor bimoleculare binary search căutare / cercetare / explorare /
bimotored bus autobuz cu două motoare selecţie binară
bin (agr) hambar, siloz; (cstr, met, TH) recipient, binary search tree arbore binar de căutare (care
cupă, pâlnie de încărcare, buncăr, ladă de alimen- satisface anumite condiţii pentru orice nod neter-
tare, cameră de amestec, rezervor; (hidr) rezervor minal)
de colectare; (mân) depozit; (text) cameră de binary shift register registru de deplasare a pozi-
amestec ţiilor binare
binaphthalene dinaftil binary to decimal conversion conversie binar-
binary dublu; compus din două elemente; (inf) zecimală
binar, dual, diadic; (poligr) culoare secundară / de binary translation conversie / translaţie binară
amestec binary tree arbore binar (ordonat de ordinul 2)
binary acid acid conţinând două elemente binary up-down counter numărător / contor binar
binary adder sumator liniar / de cifre binare; reversibil
sumator binar binary variable variabilă binară (care poate lua
binary alloy aliaj binar / din două elemente numai două valori discrete)
binary cell element binar de memorie binary vector vector binar (ale cărui componente
binary code cod binar / cu două poziţii stabile sunt cifre ale sistemului de numeraţie binar)
binary coded decimal (BCD) code cod zecimal binary weight pondere a unei poziţii binare
codificat binar binaural effect efect binaural / stereofonic

116
binding power (cstr) capacitate / putere de priză;
binaxial crystal cristal biax(ial) (petr) capacitate liantă; (text) putere de legare
bin card fişă de identificare (a conţinutului şi a binding property/quality capacitate adezivă / de
cantităţii) lipit / de priză; putere liantă
bind (mas) piesă de legătură; cerc de bandaj; (petr) binding recess scobitură / adâncitură pentru fretă/
şist bituminos // a lega, a fixa, a (se) întări; (agr) a bandaj (la maşini electrice)
lega snopi; (chim) a (se) solidifica; (cstr) a face binding rivet nit pentru montaj
priză, a lega; (poligr) a lega, a înrăma; (777) a lega, a binding screw (el) bornă de cablu; (mas) şurub de
lipi, a intra în angrenare strângere
binder (agr) maşină de legat snopi; (chim, se) binding strip şipcă de înrămare
aglomerant, liant, material de lipire / de întărire; binding thread sfoară, aţă de legătorie
(cstr) liant, mortar; curmeziş; grindă de legătură, binding wire (el) fir pentru prinderea de izolator a
strat de legătură; (mas) pârghie de strângere; unui conductor; (met) sârmă de legat
(poligr) clemă / sârmă/ agrafa de cusut hârtie; binding yarn fir de legătură
legător; (777) şarnieră, agrafa de capsat, maşină de bind off a încheia (tricotaje)
legat bin feed buncăr de alimentare / de încărcare
binder beam traversă de legătură bing stivă, grămadă; haldă
binder board carton pentru legătorie bin gate gură de descărcare din buncăr
binder film peliculă de liant bin hopper acumulator
binder plug bolţ de strângere binistor binistor (element semiconductor)
binder twine sfoară binit bit (unitate de informaţie în sistemul binar)
bindery legătorie bini-ten zecimal binar
binding (ap med) pansament, faşă, bandaj, legătură; bin level nivel al materialului din buncăr
(cstr, ßz) legătură; (inf) legare (într-un spaţiu de bin mixing amestecare cu ajutorul camerelor de
nume); (mas) gripare; fretare; înţepenire; (met) amestec (în ind. textilă)
legătură, balot, colac; (petr) înţepenire a coloanei; binnacle picior al compasului, habitaclu
(poligr) copertă; scoarţă, legătură; (777) înnădire, binnacle hood capot de habitaclu
legare binnacle stand postament de habitaclu, picior al
binding agent substanţă de legătură, liant compasului
binding bând centură, bandaj binocular binocular // binoclu
binding beam coardă binocular eyeglass lupă binoculară
binding capacity putere Hanţă binocular microscope microscop binocular
binding clip clemă la racordare binocular vision vedere binoculară
binding cloth ţesătură pânză / de legătură binodal seiches seişe binodale binode tub electronic
binding coal cărbune cocsificabil cu funcţiune dublă (diodă-
binding department/office legătorie triodă, diodă-pentodă etc.)
binding electron electron de legătură binomial binom // binomial(ă)
binding energy energie de legătură / de formare binomial equation ecuaţie binomă
binding handle manetă de blocare; mâner de fixare binomial expansion dezvoltare după formula
binding hoop fretă binomului lui Newton
binding in (of line wires) legare (de izolator) a binomial formula formula binomului lui Ne\vton
firelor liniei binomial theorem binomul lui Newton
binding joist coardă binoxalate oxalat acid
binding material material liant, aglomerant; ci- bin stock materie primă în depozit bin tag fişă de
ment; adeziv evidenţă a intrărilor şi ieşirilor
binding matter liant bioactivation activare biologică bio assay probă
binding moment moment dipolic al legăturii biologică
chimice bioastronautics biologie cosmică
binding nut piuliţă de strângere / de fixare biobattery; biochemical battery baterie cu com-
binding-off legătură de margine bustibil biochimic
binding-off machine maşină de încheiat tricotaje biocatalyst carrier suport al biocatalizatorului
binding picks bătătură de legătură (în ind.textilă) biochemical oxygen demand consum biochimic de
binding piece moază oxigen
binding post bornă de conexiuni / de strângere; biochemical reaction reacţie biochimică
bornă polară (la acumulatoare)
binding-post voltage tensiune la borne

117
biquadratic (equation) ecuaţie de gradul al patru-
biochron biocron (unitate de timp geologic, cores- lea; ecuaţie bipătratică // bipătrat
punzătoare unui domeniu biostratigrafic) bi-quartz bicuarţ, placa lui Soleil
biochronology biocronologie biquinary code cod binar/biquinar (conform căruia
bioclastic bioclastic (rocă alcătuită din resturi orga- fiecare cifră zecimală este reprezentată prin două
nice) cifre a căror sumă ponderată este)
bioctyl cetan, hexadecan biquinary coded decimal notation notaţie / repre-
biodegradable biodegradabil zentare zecimală codificată binar / biquinar
bioelectric nuli fir neutru; zero bioelectric birch mesteacăn
biofilter filtru biologic birch camphor betulin
bioherm bioherm (recif alcătuit din variate frag- birch-tar oil ulei de gudron de mesteacăn
mente de organisme) birdbath teşitură; dolină
biological cleaning plant instalaţie de epurare birdcage formare de ochiuri la cablu; felinare (în
biologică foraj-extracţie)
biological half-life perioadă biologică (în fizica bird caging destrămare a cablului; formare de
atomică) ochiuri la cablu
biological hole canal (pentru radiaţii) pentru bird-dung bate sămăluire cu excremente de păsări
experienţe biologice birdies perturbaţii manifestate prin fluierături
biological-physical ratio raport de eficacitate ("ciripit de păsărele")
biologică şi fizică bird's-eye view privire / vedere generală; vedere
biologicals preparate biologice aeriană; (cstr) perspectivă (în zbor de pasăre)
biological shield protecţie biologică, ecran biologic bird's mouth îmbinare în furculiţă / în coadă de
biological treatment epurare biologică rândunică
biological waste treatment purificare biologică a birectangular cu două unghiuri drepte, birectan-
apelor radioactive gular
biomass biomasă birefractive birefringent
biomedical electronics electronică biomedicală; birefringence birefringenţă, dublă refracţie
bioelectronicâ biregular ring inel biregulat (în algebră)
bionics /bioelectronics bionică (bioelectronicâ) birotation mutarotaţie; dublă rotaţie
biostastistics statistică biologică birth generare, producere
biotelemetry biotelemetrie, transmitere la distanţă a birth and death process proces de reînnoire
datelor biologice birth-rate viteză de producţie; rată a natalităţii
biotin vitamina H; biotină bis-azo compound diazoderivat
biotite biotit, mică neagră / magneziană bis-azo dyes coloranţi diazoici
biotope biotop biscuit pesmet, biscuit
bioxyl clorură de bismutil biscuit baking ardere în biscuit (sticlă, ceramică)
bipartite din două piese / părţi biscuit burning ardere finală (sticlă, ceramică)
bipartite cubic curba cubică y2 = x(x-a) (x-b) biscuit cutter ciupitor (de probe la sonde)
bipartite number număr bipartiţionat biscuit flring ardere la biscuit
biphase bifazat, bifazic biscuit furnace cuptor pentru ardere în biscuit
biphase equilibrium echilibru pe două faze biscuit porcelain porţelan ars ca biscuit, porţelan
biphenol dihidroxibifenil neglazurat
biphenyl fenilbenzen biscuit ware dipper glazurator (sticlă, ceramică)
biphenyl amine hydrochloride clorhidrat de bis-diazo compound tetraazoderivat
difenilamină bisecant coardă; secantă (care taie o curbă în două
biphenylene oxide oxid de difenil puncte)
biphone cască dublă bisect a înjumătăţi, a împărţi în două, a bisecta; a
biphthalate ftalat acid secţiona
bipin cap soclu cu două picioruşe / ştifturi bisecting line; bisector (of an angle); bisectrix
biplane (avion) biplan (line) bisectoare (a unui unghi); mediatoare (a unui
biplug fişă dublă segment)
bipod mast arbore / catarg bipod bisection înjumătăţire; împărţire în două părţi egale
bipolar cu doi poli, bipolar bisection algorithm algoritm de bisectare (prin
bipolar memory memorie bipolară / cu tranzistoare înjumătăţirea sistematică a intervalului de calcul)
bipolare

118
bisignal zone zonă neutră; zonă de două semnale bit end cap al bielei
egale bit face angle unghi de ascuţire
bismuth glance bismutină bit gauge (miri) şablon pentru tăişul sfredelelor;
bismuthic compound compus al bismutului penta- (petr) şablon / calibru al sapei; (TH) şablon pentru
valent reparat dălţi / pentru ascuţirea cuţitelor
bismuth ide bismutură bit grinder polizor pentru ascuţirea tăişurilor de
bismuthine; bismuthinite bismutină sfredel
bismuth ocher/ochre bismit bit hook cârlig pentru instrumentaţie după sapă
bismuthous compound compus al bismutului biţi n g muşcător, tăios
trivalent bit leg falcă a sapei de foraj
bismuth oxides oxizii bismutului bit location adresare / selecţionare a unui bit
bismuth oxychloride clorură de bismutil bit nozzle duză a sapei de foraj
bismuth selenide seleniură de bismut bit n parallel processor procesor paralel de n biţi
bismuth silicate silicat de bismut bit of turning cutter cap de cuţit (de strung)
bismuth subcarbonate carbonat bazic de bismut bit penetration avansare mecanică a sapei
bismuth subnitrate azotat bazic de bismut bit per inch (BPI) biţi pe ţol (unitate de densitate
bismuth white alb de bismut, azotat bazic de a informaţiei)
bismut bit pin cep al sapei de foraj
Bissel-bogie boghiu Bissel bit resharpening reascuţire a tăişurilor de sfredel
bissextile year an bisect bitronconic ball mill moară bitronconică cu bile
bistable (element) bistabil (cu două stări stabile) bit run marş de avansare, marş al sapei, ciclu de
bistable circuit circuit bistabil / flip flop / cu două lucru al sapei de foraj
stări stabile; basculă bistabilă bits falei de menghină
bistable trigger circuit circuit basculant / de bit seizure înţepenire / prindere a sapei de foraj
declanşare bistabil bit shank (min) cep conic de fixare a tăişului
bistable unit element binar de memorie detaşabil în capul sfredelului; (petr} gât / cep /
bisulphite cooking fierbere prin procedeul bisulfitic formă a(l) sapei sfredelului
biswitch diode diodă semiconductoare cu cinci bit sharpener maşină de ascuţit sape
straturi bit (autom, inf, mat) bit; cifră binară; (/) bit-stock drill burghiu pentru coarbe
cuţit de gealău / de rindea; (mas) dinte aplicat (la bitt baba (de lemn); bintă; bintă de lanţ; bolard,
freză); cuţit demontabil (la freză); (maş-uri) suport de lanţ / de parâmă // a lua volta la baba/ la
bavură, bac, tăiş de sculă aşchietoare / de bintă
burghiu; falcă de menghină; (mas) floare / tăiş bitter almond camphor benzoină
de sfredel; (petr) sapă; trepan; coroana sapei de bitter almond oii ulei de migdale amare
foraj; burghiu; (text) bătaie bitartrate bitartrat, tartrat bitter almond soap săpun de migdale amare
acid bitter earth magnezie
bit blade lamă a sapei de foraj bitter end capăt de bintă
bit body corp al sapei bitterness of the wine amăreală a vinului
bitbrace coarbă (de găurit) bitter orange oii ulei de portocal
bitbrace ţap tarod special pentru coarbă bitters pelin
bit breakage rupere a sapei bitter spar dolomită
bit breaker amnar pentru desfacerea sapelor bit traffic trafic de biţi
bit caging destrămare a cablului; formare de bitts baba, suport de ancoră
ochiuri la cablu bitumastic enamel lac de bitum
bit changing schimbare a sapei bitumen bitum (natural), asfalt
bit collar prăjină de foraj grea bitumen coat vopsire / spoială / acoperire cu bitum
bit cutting angle unghi de atac al tăişului sfrede- bitumen for water proofing bitum pentru
lului de mină hidroizolaţii
bit dressing ascuţire a sapei bitumen grain raster granular din asfalt
bit drill burghiu plat bituminiferous bituminos
bite (nav) a muşca (despre o ancoră)// (poligr) bituminization bituminizare
gravare cu acizi; (text) linie de contact a doi bituminize a impregna cu bitum
cilindri; presiune bituminized felt fetru bituminat
bit edge tăiş al sapei bituminized paper hârtie bituminată
bituminized sand nisip bituminat

119
bituminous and asphalt mixing plant instalaţie de blackband bandă de carbonat de fier în stratele de
amestecare a produselor (rutiere) asfaltice cărbuni; sferosiderit, blackband
bituminous armouring compound masă/compund blackband ironstone intercalare de carbonat de fier
bituminos(-oasă) de armare / izolare (a unui cablu) între strate de cărbuni; sferosiderit
bituminous carpet coat covor asfaltic blackband ore minereu sideritic
bituminous cement mastic bituminos; chit de bitum black blende pechblendă
bituminous clay argilă bituminoasă blackboard tablă neagră
bituminous coal cărbune bituminos; huilă; cărbune black body corp negru (în fizică)
cocsificabil / aglutinant black-body temperature temperatură de radiaţie
bituminous coat vopsire / spoială / acoperire cu totală
bitum black boit şurub brut
bituminous concrete beton bituminos black box cutie neagră (element cu structură
bituminous earth bitum necunoscută); cofret conţinând componente
bituminous peat turbă grasă electronice (care comandă un dispozitiv al unui
bituminous rock rocă bituminoasă autovehicul)
bituminous sand nisip bituminos black carbon carbon pur
bituminous schist/shale/slate şist bituminos black cargo încărcătură de produse de petrol brut
bituminous tar gudron bituminos black cobalt ocher/ochre asbolan
bituminous varnish lac de asfalt / de bitum black compression compresie a negrului (pentru
bit wear uzură a sapei de foraj modificarea tonalităţii imaginii)
bit weight apăsare pe sapă black copper tenorit
bit whipstock pană de deviere a sapei black crushing înnegrire a umbrelor (nuanţelor de
bit wing lamă de sapă cenuşiu)
biunique biunivoc black da m p bioxid de carbon (gaz de mină) "black"
biurea hidrazodicarbamidă detector detector "negru" (total absorbant)
biuret biuretă black diamond diamant negru (bort)
bivalved bivalv (cu două valve, cu două lămpi) black diamond(s) diamant negru de foraj, carbo-
bivariant equilibrium echilibru bivalent / pe două nado
faze black down the rigging a cătrăni greementul
bivariant function generator generator de funcţii black earth cernoziom
cu două variabile de intrare bivariate blacken a înnegri, a întuneca
bidimensional bivinyl butadienă blackening (/iz, hc) înnegrire; (poligr) înnegrire a
bivinyl rubber cauciuc buatdienic, polibutadienă negativului
black negru; (chim) negru de fum; (mas) calamină; blackening contrast contrast de înnegrire
(po/igr) şpis; (tele) absorbant de radiaţii; (termo) blacker than biack region zonă ultraneagră, nivel
funingine // (TH) întunecat mai negru decât negrul
black acids sultbnaţi existenţi în gudroanele acide black face caractere gotice
black after white negru după alb (defect al imaginii black factice factis brun
de taleviziune) black finish brunare // a bruna
black alum amestec de sulfat de aluminiu şi căr- black flange flanşă oarbă
bune activ black frequency frecvenţă a negrului imaginii
black-and-white reproduction reproddcere în alb- black fuel peat turbă bituminoasă
negru / monocromatică black hematite psilomelan
black-and-white system circuits circuite pentru blacking (foto) înnegrire; (plast) negru de fum
comutarea sistemelor alb-negru ale televizoarelor blacking range interval de înnegrire
black ash sulfat de bariu brut black iron oxide hematit cu conţinut de pământ
black-ash furnace cuptor de sodă calcinată black iron plate tablă neagră
black-ash revolver cuptor rotativ pentru sodă black jack blendă; sfalerit; sulfura de zinc
calcinată black japan (chim) lac de bitum; (poligr) lac de
black-ash vat extractor pentru sodă brută asfalt
black-ash waste reziduuri de la fabricarea sodei black lead vopsea neagră pentru sobe metalice;
calcinate grafit; creion negru (de tâmplar)
black balls sodă brută, carbonat de sodiu brut black-lead crucible creuzet de grafit
black-lead lubrication ungere cu lubrifiant grafitat/
cu unsoare consistentă cu grafit

120
black sheet iron tablă neagră
black-lead powder praf de grafit blacksmith fierar, forjar, potcovar
black-lead wash vopsea de grafit (pentru forme) blacksmith coal cărbuni de forjă
black-level restitution refacere / restabilire a blacksmith's chisel daltă lată
nivelului de negru / a componentei continue (în blacksmith's forge forjă de fierar
televiziune) blacksmith's shop forjerie (forjă)
black lift mărire a contrastului, ridicare a negrului blacksmith's ţap tarod conic lung cu o coadă scurtă
black light lumină ultravioletă blacksmith's tongs cleşte de forjă
black light lamp lampă cu lumină neagră (care blacksmith's tool unealtă de forjă
emite radiaţii ultraviolete) blacksmith welding sudare prin forjare manuală
black listener radio-ascultător clandestin blackson aplicare de substanţe anticorozive pe
black lye leşie neagră suprafeţele metalice de sub caroserie
black manganese hausmannit black spotter diodă inversoare de interferenţă /
black marketeer speculant la bursa neagră antiparazită
black-mercuric sulphide metacinabarit black-spun fibră vopsită în masă în culoare neagră
black-mercury oxide oxid negru de mercur black squall gren cu ploaie
black mix amestec (de cauciuc) cu negru de fum black stock amestec (de cauciuc) cu negru de fum;
black mordant soluţie de acetat de fier reziduu de păcură
black-mustard oil ulei de muştar negru blackstone şist bituminos
blackness gradul de apropiere de un corp absolut black substitute factis negru
negru; opacitate black sulphite liquor leşie neagră
blackness test test de înnegrire a filtrului (pentru black sulphur sulf negru (fungicid)
determinarea eficienţei filtrării) black sulphuric acid acid sulfuric uzat / recuperat
black nucleus nucleu negru . black tellurium săcărâmbit (nagyagit)
black oil reziduuri petroliere grele; păcură black testing stone piatră neagră de încercare a
black-out (foto) negru; (mii) camuflaj, alarmă; (tele) metalelor preţioase
suprimare a fasciculului, mascare (cu un semnal de black top pavement îmbrăcăminte rutieră neagră
amplitudine constantă) // (inf) a întrerupe black-to-white amplitude range amplitudine totală
transmiterea (unor informaţii) negru-alb / alb-negru (în televiziune)
black-out by blancking signal a suprima printr-un black track urmă neagră (în fizică)
semnal de blancare / de stingere cu amplitudine blacktransmitter post emiţător clandestin
constantă (în televiziune) black type caractere aldine
black-out effect efect de surzire (al tubului elec- black varnish negru de lac
tronic) blackwall hitch nod de cârlig simplu
black-out level nivel de suprimare / de stingere blackwash a înnegri
black-out marker pată neagră (la radar) bladder băşică
black-out voltage tensiune de blocare blade (TU) lamă; lamă de ras; muchie / tăiş de cuţit;
black peak maxim de negru (în televiziune) (agr) cuţit de plug; (auto, cj) arc lamelar / cu foi;
black phosphorus fosfor negru (av) pală (de elice); (el) lamă a unui întrerupător;
black pigment negru de fum (hidr) paletă (elice, turbină); (mas) pală, paletă,
black plate formă pentru cerneală neagră aripioară; (maş-uri) tăiş, lamă, bac, pânză de
black points puncte negre ferăstrău, dinte aşchietor, cuţit demontabil; (miri)
black positive tensiune pozitivă (a semnalului) lamă / paletă la ventilator; (nov) pană (ramă); pană
pentru negru (în televiziune) (cârmă); pală a elicei; (poligr) racletă, lamă a
black powder pulbere neagră ductorului; (text) lineal al bătătorului; parte a
black printer selecţie de negru / de contur (în fusului pe care se îmbracă ţeava; dinte de spată;
fotografie) cuţit
black process proces de fabricare a negrului de rum blade angle unghi al plăcii / al lamei / al aripii (în
de gaz aviaţie)
black products produse negre / petroliere blade bearing reazem prismatic
black prong urmă neagră (în fizică) blade beater volant / bătător cu lineale
black rope parâmă cătrănită / gudronată black blade clearance spaţiu liber între periferia aripilor
sand nisip în grămadă unui ventilator şi carcasa sa
black screen filtru optic blade crusher valţuri cu cuţite tăietoare
black screw şurub brut / grosier / grosolan bladed cu palete, cu lame
black shaded umbrit / voalat de negru

121
blanket (al, fiz) înveliş, anvelopă (fertilă), zonă (de
blade disk of the diaphragm disc cu diafragme; reproducere); (cstr) şapă; (drum) îmbrăcăminte
disc Nipkow rutieră; (geol) acoperire, strat de suprafaţă, pătură,
blade flutter vibraţie a paletei depozit; (ind chim) ţesătură filtrantă; (miri) pătură,
blade for loom cioc de bătaie (în ind. textilă) acoperire; (petr) pânză de filtru-presă; strat
blade form formă a spatei superior; (poligr) aşternut de cauciuc, placă de
blade grader maşină de nivelat terenul; greder cauciuc ofset // (nov) a masca vântul
blade holder portcuţit blanket drying machine maşină de uscat cu bandă
blade maintainer maşină de nivelat pentru întreţi- transportoare
nerea drumuri lor blanketing acoperire a unui emiţător de către un
blade mixer amestecător cu palete altul perturbator; suprapunere a semnalelor la
blade oar foaie, lamă recepţie (în radiolocaţie)
blade of knife/cutter lamă de cuţit blanketing frequency frecvenţă de ocultare / de
blade of knife switch lamă de briceag acoperire (frecvenţă minimă utilizabilă a unei unde
blade of shears (met) lamă de forfecare/de foarfece; transmise prin reflecţie)
(text) spată de urzit blanketing gas gaz de protecţie
blade of shovel lamă a lopeţii blanket of nitrogen strat / pernă de azot
blade-paddle mixer agitator / amestecător cu palete blanket order comandă generală / nespecificată
blade pitch pas al paletelor blanket price preţ global
blade rim bandaj de roată blanket prinţ aşternut de cauciuc pentru tipar; placă
blade step etaj / treaptă de palete (la turbine cu de cauciuc ofset
abur) blanket-type insulation izolant în covor flexibil
blade stirrer amestecător / agitator cu palete blank experiment probă martor / oarbă
blade switch întrerupător cu lame / cu cuţite blank flange flanşă oarbă, disc orb
blade wheel roată cu palete blank for blasting caps cupă / epruvetă pentru
încercare la ambutisare adâncă
blading nivelare cu grederul, profilare a unui drum blank form formulai
cu grederul, paletaj blank gasoline benzină neetilată / fără tetraetil de
Blake stopper boţ de lanţ tip Blake plumb
blanc d'Espagne oxiclorură de bismut blanking (plasf) ştanţare, matriţare, tipar sec; (iele)
blanc fixe alb permanent / de bariu, blanc-fix; sulfat suprimare a fasciculului; mascare (cu un semnal de
de bariu amplitudine constantă); negru (componentă a
blanch a albi, a înălbi, a vărui; a cositori semnalului video)
blank (TH) orb, gol, alb, nefinisat; neizolat; (autom, blanking interval interval de blancare / de supri-
inß interval fără impuls// blanc, gol, neutilizat; mare
(drum, geol) luft, interstiţiu, crăpătură, fisură; (ind blanking out imprimare cu matriţa, ştanţare seacă
chim) piesă brută / semifabricată; (mân) formular, (pe coperta unei cărţi)
blanchetă, tabelă de completat; (mef) semifabricat; blanking pedestal (puise) impuls de suprimare (a
steril, eboşă, piesă brută, ţaglă, lingou, bloc; (min, fasciculului) / de blancare
petr) steril, gol; (poligr) spaţiu gol/ liber; foaie blanking press presă de decupare / de matriţare
goală / nescrisă; interlinie; durşus; (silv) gol de blanking tool sculă de tăiere / de decupare
pădure; (text) nefinisat, brut (tricot etc.) blanking voltage tensiune de blancare / de supri-
blank assay (ind chim) probă maitor; (petr) probă mare
prealabilă / de orientare blank instruction instrucţiune goală / de referinţă
blank bar between successive frames interval între blankit(e) blanchit
impulsurile de sincronizare ale imaginii blank key clapă / tastă de blanc / de spaţiu gol
blank boit şurub brut blank line scară a pisicii; rând de albitură
blank cârd cartelă goală / neperforată blank material (element de) albitură
blank cheque formular de cec; cec în alb blankness gol, vid, vacuum
blank cover capac orb blank off a blinda conducta
blanked-off pipe ţeava blindată blank out a stanţa, a decupa
blanked picture (video) signal semnal de imagine blank pipe ţeava neperforată / fără filtru
suprimat / blancat (în televiziune) blanks material de albitură, reglete
blank endorsement andosament în alb / în blanc blank slug rând de albitură
blank stock amestec de bază

122
blast-furnace hearth casting blindaj al etalajului la
blank tape bandă goală / crudă / neimprimată furnale blast-furnace hoist ascensor înclinat de
blank test probă martor / oarbă alimentare
blank titration titrare martor; titrare oarbă a furnalului
blank work culegere de formulare blast-furnace jacket blindaj al furnalului
blast (TH) suflare, insuflare; (met) insuflare a blast-furnace lining căptuşeală a furnalului
aerului (în cuptor); (meteo) rafală de vânt; (min) blast-furnace lump slag zgură de furnal în bulgări
puşcare, explozie, împuşcare; suflare; (nav) sunet blast-furnace mân metalurgist, furnalist
(semnal); (poligr) aer comprimat; (tele) suflu, blast-furnace melting operation/practice condu-
zgomot (în difuzor); (termo) aer insuflat // a sufla cere a furnalului
(puternic); a insufla; a sabla blast-furnace mixer melanjor de fontă
blast air (TH) insuflare a aerului, aer suflat / blast-furnace mouth/throat/top gură de încărcare
comprimat; (met) vânt a furnalului
blast apparatus aparat cu aer comprimat / de blast-furnace of medium height furnal cu cuvă
suflare / de suflat scundă
blast box cameră de aer, cutie de vânt blast-furnace operator furnalist
blast cabinet carcasă a suflantei; cameră de sablare blast-furnace output producţie a furnalului
blast characteristic caracteristică a undei de şoc blast-furnace pitch smoală de furnal
blast cleaning machine maşină de curăţire prin blast-furnace process procedeu de producere a
insuflare fontei prin topire reducătoare în furnal
blast coil assembly răcitor de aer blast-furnace ring inel de susţinere la furnal
blast-control valve supapă pneumatică blast-furnace salamander/bear/sow fontă răcită
blast cooling răcire bruscă / intensă în creuzetul furnalului; urs
blast cupola cubilou cu suflantă blast-furnace settler antebazin pentru colectarea
blast cylinder suflantă de cilindru fontei topite
blast drying uscare în curent de aer blast-furnace shaft cuvă de furnal
blast engine suflantă blast-furnace slag zgură de furnal
blaster explozor blast-furnace slag cement ciment de furnal / de
blaster cave peşteră vulcanică zgură
blast-furnace cuptor, furnal, cuptor de topit / cu aer blast-furnace steam blower suflantă cu abur
suflat / cu cuvă pentru furnal
blast-furnace blowing engine suflantă de fumai blast-furnace tar gudron de fumai
blast-furnace blowout stingere a furnalului blast-furnace tuyere gură de vânt a furnalului
blast-furnace bosh etalaj al unui furnal blast-furnace well creuzet al furnalului
blast-furnace burden încărcătură / şarjă a furna- blast-heating apparatus recuperator de căldură
lului blast hole gaură pentru explozivi
blast-furnace casting descărcare a furnalului blast hole drilling perforare a găurilor pentru
blast-furnace cement ciment de furnal / de zgură explozivi
blast-furnace charge/charging încărcare a furnalului blast in a sufla, a insufla
blast-furnace cinder zgură de furnal blast indicator aparat de măsurat tirajul
blast-furnace coal tar gudron de furnal blasting (met) insuflare de aer în cuptor; (min)
blast-furnace coke cocs metalurgic / pentru furnale explodare, (îm)puşcare, aprindere a încărcăturilor;
blast-furnace crucible creuzet al furnalului torpilare; rupere a rocilor de către explozivi
blast-furnace elevator ascensor înclinat de alimen- blasting agent mijloc de (îm)puşcare; exploziv
tare a furnalului blasting borehole gaură de sondă pentru (îm)puş-
blast-furnace fittings armătură de furnal care
blast-furnace frame schelet de furnal blasting cap amorsa pentru explozivi,
blast-furnace gas gaz de furnal capsă, detonator
blast-furnace gas gain conductă pentru gazul de blasting cartridge cartuş de exploziv
furnal blasting chamber cameră de minare
blast-furnace gas valve vană-sertar de gaz de furnal blasting chamber method metodă de exploatare cu
blast-furnace hearth creuzet al furnalului camere de minare
blast-furnace hearth bottom vatră (la furnale) blasting charge încărcătură cu explozivi a unei
găuri de mină

123
blast(ing) contact contact cu cameră de stingere a bleach box cameră, cutie, recipient în care se face
arcului electric albirea textilelor
blasting crater pâlnie de explozie bleach chamber cameră pentru clorurarea varului
blasting explosive exploziv minier / de siguranţă bleached chemical pulp celuloză înălbită
blasting for removing împuşcare de debleiere bleached cloth ţesătură albită
blasting fuse fitil de aprindere a unei încărcături de bleached kraft paper hârtie din celuloză sulfat
explozivi, amorsa; capsă; fitil detonant înălbită
blasting gelatine gelatină detonantă / explozivă bleached kraft pulp celuloză / pastă sulfat înălbită
blasting hole gaură pentru explozivi bleached oii produs petrolier decolorat; ulei albit /
blasting machine explozor decolorat
blasting material material de explodare bleached pulp celuloză / pastă (chimică) înălbită
blasting needle fultuitor bleached sulphite pulp celuloză sulfit înălbită
blasting of a microphone suprasarcină a unui bleacher holendru de înălbire
microfon; suflu de microfon bleachery albitorie de textile
blasting oil nitroglicerină bleaching (procedeu de) albire; decolorare; înălbire
blasting powder pulbere explozivă; exploziv bleaching agent agent de înălbire / decolorant / de
minier albire
blasting sand nisip de sablare bleaching assistance auxiliar de albire
blasting s\vitch întrerupător electric pentru împuş- bleaching bath baie de albire / de decolorare
care, cu curent de la reţea bleaching clay argilă albă / activă / decolorantă,
blast-lamp suflător, arzător pământ absorbant
blast line conductă de aer bleaching earth pământ decolorant
blast nozzle ajutaj al arzătorului; duză de suflat bleaching engine holendru de înălbire
blastogenesis blastogeneză bleaching fastness rezistenţă la albire
blastogranitic texture structură granitoblastică bleaching index indice de alb
Blastoidea Blastoidea bleach(ing) liquor soluţie / lichid de înălbire; lichid
blast opening gură de vânt decolorant
blastophone receptor de unde sonore bleaching of cloth albire a ţesăturii
blastoporphyritic texture structură blastoporfirică bleaching-out process procedeu de albire
blastopsammitic blastopsamitic bleaching plant instalaţie de albit / de decolorare
blastopsephitic blastopsefitic bleach(ing) powder clorură de var, hipoclorit de
blast pipe conductă de aer; conductă a suflantei calciu
blast pressure presiune a vântului bleaching tower turn de înălbire
blast-pressure tank (hc) cazan de presiune; (mas) bleaching vessel bazin de albire
rezervor de aer comprimat bleach-powder chamber cameră pentru clorurarea
blast regulator / control regulator de debit de aer varului
de suflare bleary confuz; spălăcit
blast scaling laws legile undei expansive bled steam abur de priză
blast-spout exhaustor al batozei bleed (mas} ajutaj; (poligr) separare a liantului de
blast volume debit de aer de suflare pigment; ilustraţie ieşită în câmp // (drum) a
blast wave undă expansivă, suflu exsuda; (mas, termo) a purja; (nov) a purja; a se
blast whistle explozie, suflu scurge în curent
blau-gas aragaz; amestec de propan, butan şi bleed choke bobină de şoc, inductanţă de scurgere
pentan; gaz de iluminat bleeder (mas, nav) ventil de purjare; robinet de
blau water gas gaz de apă golire; supapă de siguranţă; (miri) percolare,
blaze (TH) luminozitate, lumină intensă, flacără; picurare; (tele) divizor de tensiune de placă;
(fiz) plan de incizie // a marca; a lumina; a des- rezistenţă de balast
chide, a începe, a iniţia bleeder cock robinet de admisie cu cep
blazing grifaj (în silvicultură) bleeder heater preîncălzitor cu abur uzat
bleach (procedeu de) albire / de înălbire; soluţie / bleeder plate supply divider divizor de tensiune
lichid de înălbire; lichid decolorant; clorură de var // anodică
a înălbi, a decolora, a albi bleeder resistor rezistenţă de fugă / de drenare / de
bleachable absorber switch întrerupător de absor- balast / de preîncărcare
bţie decolorabilă (la laser) bleeder turbine turbină cu priză de abur
bleachable pulp celuloză de înălbire

124
bleeder-type condenser condensator cu prelevare/ blending machine (ind chim) malaxor de soluţie;
cu sustragere de fluid frigorific (mas) maşină de amestecat
bleeder valve ventil pentru gaz de furnal, robinet de blending of colours modificare a nuanţei culorilor
epurare / de golire / de evacuare a aerului biending rating cifră octanică a amestecului
bleeding sângerare; (hidr) picurare a apei din blending reserve cameră de rezervă pentru amestec
infiltraţie; (ind chim) golire, evacuare, descărcare; la maşinile din bataj
exsudaţie, transpiraţie; decolorare; eflorescentă; blending room cameră de amestec
(petr) sinereză, exsudaţie; purjare; (text) sângerare blending stock componente ale amestecului, pro-
/ migrare a coloranţilor; sângerare a materialului duse de amestec
vopsit; decolorare locală a unui material vopsit blending tank rezervor pentru amestec
bleeding coil bobină de fugă / de descărcare la blending value cifră octanică a amestecului
pământ blewing umflare (materiale refractare)
bleeding core carotă îmbibată cu ţiţei blind (cstr) jaluzea, stor; (foto) ecran, diafragmă;
bleeding flange flanşă de priză (min) orb; galerie în fund de sac; (petr) blinda;
bleeding illustration ilustraţie care cuprinde flanşă oarbă; (capăt) orb; linie moartă//(te/e) gol;
întregul format al unei pagini neutilizat; fără vizibilitate; // (drum) a cala cu
bleeding (of concrete) mustire (a betonului) piatră spartă; (fiz) a orbi; (foto, tele) a diafragma
bleeding of paint exsudare a vopselei blind abutment culee mascată
bleeding tap robinet de golire blind alley fundătură, stradă înfundată
bleeding test of greases determinare a rezistenţei la blind approach beam system sistem de radiofar
sinereză a unsorilor consistente fără vizibilitate
bleed-off (priză de) golire a fluidului excedentar; blind arch boltă falsă
evacuare de lichid frigorific blind area/sector zonă de umbră / moartă (în
bleed screw şurub tubular radiolocaţie)
blemish (inf) localizare greşită (în memorie), defect blind-blocking imprimare cu matriţă/seacă
de memorie; (tele) defect / pată de mozaic // (TH) blind-caving for filling waste galerie oarbă la
a păta rambleu
blend (TH) amestec, mixtură, melanj; (ind chim) blind coal cărbune care arde mocnit (fără flacără)
blend; (text) amestec de fibre // a amesteca, a blind core miez pentru obţinerea unei găuri cu fund
elabora amestecul, a melanj a în piesa turnată
blendability miscibilitate a unui material fibros blind cross-out (in pay-ore) transversală în fund de
blendable miscibil sac (în substanţă minerală utilă)
blend composition compoziţie a amestecului blende blind cultivation prima praşilă
blendă (sfalerit) blind current curent reactiv
blended fuel carburant etilat blind drain dren din piatră concasată
blended gasoline benzină etilată, benzină amestec blind drift galerie în fund de sac
blended lamp lampă cu lumină mixtă (alcătuită blind embossing ştanţare seacă
dintr-un emiţător cu vapori de mercur şi un blind end linie moartă, capăt orb / mort
filament incandescent) blind-end bore gaură înfundată
blended oil ulei compaundat blind-end cylinder cilindru fără chiulasă
blended stock amestec de fibre blind feeder maselotă oarbă
blended wine vin cupajat blind flange disc orb; flanşă oarbă
blended yarn fir din amestec de fibre blind flight/flying zbor fără vizibilitate / radioghidat
blender malaxor, amestecător, agitator blind for a window jaluzea / perdea pentru fereastră
blending (petr) compaundare; (TH) amestec; mix- blind frame ramă oarbă / mascată
tură; amestecare, dozare; alcătuire a amestecului blind headline titlu fără menţionarea produsului
blending and mixing device amestecător, mixer blind hinge balama îngropată
blending bin siloz de amestecare blind hole gaură cu fund / înfundată / oarbă
blending by-pass scurtcircuitare de amestec blinding colmatare (a unei site)
biending chart nomogramă a amestecului blind landing aterizare oarbă / fără vizibilitate /
blending chest bazin / cuvă de amestec instrumentală
blending coal amestec de cărbuni cu calităţi diferite blind level galerie-oarbă/înfundată
blending feeder ladă alimentatoare / amestecătoare blind man's watch ceasornic pentru orbi
blending hopper ladă alimentatoare / amestecă-
toare; buncăr amestecător

125
blizzard (meteo) viscol; (nav) felinar de furtună
blind nut piuliţă oarbă / înfundată / capac bloating umflare; expandare; îmbibare
blind off a line a blinda o conductă bloating clay argilă expandată
blind opening deschidere oarbă, canal orb blob picătură (de lichid); bilă; roi (aglomerare);
blind pass (drum) fundătură; (met) calibru de perlă de sudură
laminare orb block (autom) bloc (de date / locaţii), schemă,
blind pit puţ orb diagramă; (cstr) bloc, clădire-bloc; (hidr) bloc,
blind plug dop, flanşă oarbă plot; (/) butuc, buştean, trunchi (de copac); (mas)
blind power putere reactivă sabot, scripete, palan, piatră (de culisă); (met) bloc
blind road galerie oarbă în fund de sac de oţel; blum; (miri) bloc, pilier; (nav) macara,
blind-road stowing rambleiere în fund de sac tacadă, tacoz; (poligr) clişeu, suport pentru clişee;
blind roaster cuptor cu muflă (text) podul vatalei, masă de imprimat // (autom) a
blinds jaluzele, înveliş, acoperiş, căptuşeală face obstrucţie, a împiedica, a asigura; (poligr) a
a taluzului fixa pe un suport de lemn; (tele) a bloca
blind sample probă pentru controlul fondului block address adresă de bloc (de date)
blind shaft puţ orb blockade blocadă
blind splicing matisire oarbă blockage blocare, înfundare, formare de dopuri
blind spot punct mort; gol de recepţie block and block macara "la macara" (despre un
blind stamping/ tooling ştanţare seacă/ în blind palane ale cărui macarale s-au apropiat)
blind street stradă înfundată block-and-interlocking arrangement instalaţii de
blind supervision supraveghere prin intrare pe centralizare şi de blocare a acelor şi semnalelor
circuit (căi ferate)
blind switch macaz orb block-and-tackle scripete multiplu pentru ridicarea
blind trench galerie în fund de sac greutăţilor; palan (bloc şi scripete)
blind tyre bandaj (de roată) fără buză block antenna antenă colectivă / comună / de bloc
blind wall (arh) faţadă oarbă; (cstr) perete / zid orb block base suport de clişeu
blind window fereastră oarbă block bearing lagăr (radial); lagăr monobloc
blind working lucrare în fund de sac block bending apparatus aparat de îndoit clişee
blink (fiz) a licări; (nav) a face semnale Morse block book carte tipărită după gravuri în lemn
blinker (cstr) ramă oarbă / mascată; (drum) lumină block brake frână cu saboţi
clipitoare pentru indicator de direcţie; (nav) block briquette brichetă prismatică de cărbune
felinar de semnale Morse; eclipsă block capitals caractere tipografice bloc
blinker gun felinar cu sector pentru semnale block caving exploatare cu surpare în blocuri / pe
Morse etaje
blinker lamp lampă de semnalizare clipitoare block-caving method metodă de abataj la minereuri
blinker signal semnal luminos clipitor / intermitent cu împuşcarea deodată a unui panou mare
blinker-signal operator operator cu eclipsa de block chain lanţ articulat / pentru maşini de ridicat
semnalizare block clutch ambreiaj cu saboţi interiori expansibili
blinker tube felinar cu sector pentru semnale block coeffîcient factor / coeficient de umplere
Morse block condenser condensatoare în serie / bloc;
blinking semnale de impulsuri neutilizabile (Loran) condensator fix
blinking arrangement dispozitiv de semnalizare block condenser for signalling purposes
optică condensator pentru blocarea apelului
blinking method metodă a semnalizării cu eclipsă block curve curbă plină
blinking trafficator lumină clipitoare block cutter (foto) ghilotină de tăiat clişee; (mas-
pentru indicator de direcţie uri) cap de frezat, freză frontală cu dinţi dernonta-
blip vârf de ecou; impuls scurt; pip; impuls bili
luminos de ecou radar block diagram schemă sinoptică; schemă-bloc
blister băşică; (av) turelă de mitralieră; (met) blocked funds fonduri blocate
bulă de aer, gol, suflură, retasură; incluziune de blocked grid keying manipulare pe grilă
aer; (poligr) bulă de aer (în hârtie); (tele) blocked impedance impedanţă de mers în gol
radom (cupolă transparentă pentru antenă de block end închidere a ciclului de combustibil
radiolocator) nuclear
blister copper cupru brut block engine motor cu cilindri în bloc
blister(ed) steel oţel de convertizor/ cementat blocker dispozitiv de blocare
blistering formare de băşici / bule / goluri
blisters băşici de ardere (sticlă, ceramică)
blister stitch design desen cu ochiuri în relief (în
ind. textilă)

126
block mounter aparat pentru montarea clişeelor pe
block etching machine maşină de gravat clişee suport
blockette sub-bloc block of ice gheţar, banchiză
block fault falie-bloc block of information bloc de informaţii (zonă a
block file pilă mare cu secţiune dreptunghiulară; unui program)
pilă de braţ block of instructions grup / bloc de instrucţiuni
block finishing prelucrare a clişeelor block of purchase bloc, lingou
block gauge (maş-uri) cală plan-paralelă; plăcută block on a railroad track instalaţie de bloc (căi
Johanson; (poligr) aparat de măsurare a înălţimii ferate)
clişeelor blockout nişă, firidă, scobitură
block gauge holder montură pentru calibre pris- block panel system exploatare în panouri cu surpare
matice în blocuri
block glass sticlă turnată block pavement pavaj de calupuri
block glue clei în plăci block plant instalaţie de bloc (căi ferate)
block goods bulzi block polymer polimer bloc
block grease unsoare în brichete block polymerization polimerizare în bloc / în
blockhouse (cstr) casă / construcţie de bârne, masă
baracă; (mii) cazemată, fort block press (plasi) presă pentru blocuri; (poligr)
blocking (TH) blocare, asamblare în blocuri; oprire, buturugă
împiedicare; (agr) buchetare; (autorii) combinare în block proof tipar de probă de pe un clişeu
blocuri; blocare; (met) afinarea şarjei; (petr) formare block proving anclanşare de continuitate / de
de dopuri, blocare; (plasi) lipirea foilor de material cantonare (în instalaţiile feroviare)
plastic; (poligr) montare a clişeelor pe suporturi; block pulley moletă la rampa superioară a puţului
imprimare cu matriţa/ seacă; (tele) blocare block rack regal de clişee
blocking barrier strat de blocare (la semiconduc- block rall şină de oprire / de blocare
toare) block reception field câmp de primire a consimţă-
blocking bias tensiune de blocare / de tăiere (la mântului (căi ferate)
redresoare) block relay releu de blocare
blocking capacitor/condenser condensator de grilă / block roller culisou cu role
de blocare block-rubber bloc-cauciuc
blocking current curent de blocare block section sector de bloc (căi ferate)
blocking gear dispozitiv de fixare / de blocare block s h ea r s foarfece pentru blocuri de oţel
blocking generator/oscillator generator / oscilator block sheave rai (de macara)
autoblocat / de relaxare / blocat periodic block signal semnal de bloc (căi ferate)
blocking-layer rectifier redresor cu strat de blocare / block signals (poligr} bloc (caracter de literă); (tele)
de baraj scriere bloc
blocking means organ de blocare (în telefonie) block-signal system sistem de semnalizare cu
blocking of the saw blocare a ferăstrăului blocarea altor linii
blocking order instrucţiune / ordin de blocare block slicing machine maşină de tăiat blocuri
blocking oscillator oscilator de relaxare / blocat block soap săpun în calupuri
periodic; autooscilator cu blocaj block soda sodă în bucăţi
blocking plate clişeu pentru ştanţare block sort clasificare / sortare în bloc
blocking plate deflection system sistem de deviere block station canton
cu placă de baraj (la tuburile Gabor) block switch comutator de scoatere din serviciu (în
blocking relay releu de blocare instalaţiile feroviare); întrerupător-bloc cu pârghie
blocking screw şurub de blocare block-system plant instalaţie de bloc
blocking-signal station punct de blocare; post de bloc block terminal cutie de distribuţie / de derivaţie
blocking-up colmatare; blocare block tool sculă-bloc
block letters (caractere de literă) verzal / capitaluţe block transfer transfer în bloc
block a line a bloca / a blinda o conductă block type bloc (caracter de literă)
block link termen interior block-type insulant izolant (rigid sau semirigid) în
blockmaker zincograf blocuri / în plăci
block marker track pistă de marcare a blocului block tyre bandaj plin din cauciuc
block motor motor monobloc block up a bloca, a zăvorî; a colmata
block window fereastră de bloc (căi ferate)

127
blow-back (auto) rateu în carburator; (ßz) presiunea
blondin macara funiculară gazului
blood albumin albumină din sânge blow bending test încercare de încovoiere cu şoc
blood (char)coal cărbune animal (de sânge) blow by a purja
blood pressure follower aparat electronic pentru blow cold a sufla cu aer rece
măsurarea tensiunii arteriale blow-down doborîtură de vânt (în silvicultură)
bloodstone blustein, hematit/; calcedonie verde- blow-down line/pipe ţeava de golire / de evacuare /
închis cu pete de jasp de purjare
bloodstone burnisher dispozitiv / spatulă de şlefuit blow-down pit groapă sau jomp de evacuare / de
din agat scurgere
bloom (TH) strălucire, înflorire, luciu; (ind chim) blow down valve robinet / supapă de purjare sau de
eflorescentă; fluorescentă a produselor petroliere în descărcare
lumina reflectată; (met) blum; lupă; bloc de oţel, blow-down water apă de purjare
lingou degroşat, ţaglă; (tele) supraluminozitate a blower sulfantă, ventilator, exhaustor
imaginii; (text) luciu al bumbacului superior // blower-cooled răcit prin suflantă
(met) a lamina brut, a preforja blower fân ventilator suflant
bloom-and-slab yard lagăr monobloc blower-fed engine motor cu compresor / supraali-
bloom buggies vagonet pentru lingouri mentat
bloom crop end capătul lingoului blower of methane suflător de metan în subteran
bloomer cilindru de laminor bluming blower set grup ventilator cu motor de acţionare
bloomery fire cuptor de pudlat blower wheel rotor de suflantă
bloomery furnace cuptor catalan / de reducere blow hard (d. vânt) a bate puternic
directă blow head cap de suflare
bloomery iron oţel de fuziune blowhole băşică; (met) suflură, bulă de gaz; pori de
bloomery process procedeu de reducere directă gaze, gol de aer, retasură; (min) gaură de mină;
blooming (ind chim) formare de ceaţă; opacizare a gură de vânt; (se) tub de suflare
peliculei; (met) laminor bluming; (tele) hiperlu- blow hoţ a sufla cu aer cald
minozitate a spotului blow-impact machine aparat pentru încercare de
blooming mill bluming, laminor de profiluri grele cădere
blooming-mill stand cajă de laminor pentru blu- blow in/into a injecta, a sufla (în furnal), a insufla
ming blow-in burden încărcătură de pornire a furnalului
blooming-mill train laminor de lingouri, bluming blowing (el) ardere a ilizibilului (unei siguranţe);
blooming pass calibru degrosisor (la laminoare) (met) armare (în convertizor); (petr) erupţie; (77/)
blooming roll cilindru de laminor bluming suflare, suflantă, aer insuflat
blooming-roll train linie de laminor de lingouri blowing agent agent porofor / spumant / de umflare
blooming stand cajă de bluming / de expandare
bloomless oil ulei nefluorescent blowing cylinder cilindru de suflantă
bloom out a se decolora (d. lacuri); a forma o blowing dust furtună de praf
"floare" blowing engine suflantă
bloom shears foarfece de tăiat lingouri blowing fân ventilator refulant
bloop zgomot de lipitură (a benzii) blowing furnace furnal; cuptor cu aer suflat
blooper presă de lipit blowing hoţ suflare cu aer cald (la furnal)
blot pată; porţiune de ţesătură având culoare sau blowing iron ţeava de suflat sticlă
aspect diferit de restul materialului // a păta, a blowing magnet magnet de stingere
şterge, a estompa blowing mould formă de suflare
blot out a anula, a elimina, a înlătura, a şterge, a blowing out suflare
estompa blowing out of a blast-furnace oprire a furnalului
blotted pătat blowing out of gas suflare a metanului prin aer
comprimat
blotter stingător de scântei blowing snow transport de zăpadă la înălţime
blotter press filtru-presă (cu filtrare prin hârtie) blowing well sondă în erupţie
blotting capacity capacitate de absorbţie blowlamp lampă de lipit
blotting paper (hârtie) sugativă blow moulder maşină de formare prin suflare
blow (auto) explozie de pneu; (mec) şoc, lovitură, blown asphalt asfalt oxidat / suflat
lovire, percuţie; (termo) purjare // (el) a arde blown bitumen bitum oxidat / suflat
(fuzibilul unei siguranţe); (met, meteo, se) a sufla

128
blow wash spălare cu vână de apă
blown device dispozitiv răcit cu aer blubber oii untură (de animale marine)
blown film folie / peliculă suflată blue albastru // a albaştri (prin oxidare)
blown fuse siguranţă arsă blue annealing revenire la albastru
blown glass sticlă suflată blueback hartă marină neoficială
blown oils uleiuri uzate / îngroşate blue berry afină; coacăză neagră
blown-out shot (cstr, drum) gaură pentru explozie; blue bind argilă tare vânătă
(miri) rateu la împuşcare; (se) tub de suflare blue black nivel minim al semnalului albastru (în
blown-out tyre pneu dezumflat televiziunea color)
blow nozzle duză de suflare blue brittleness fragilitate la albastru
biown tubular film tub suflat blue cap aureolă produsă de metan la flacăra
blow off a purja, a evacua (aburul); a sufla redusă a unei lămpi de siguranţă cu benzină
blow-off cock (ind chim) robinet de descărcare; blue chalcocite digenit
(mas) robinet de purjare / de nămol; supapă blue colour difference matrix/B-Y matrix
pneumatică matrice-diferenţă a culorii albastre (în
blow-off puncture pană de pneu televiziunea color)
blow-off valve (ind chim) supapă de siguranţă; blue colour difference signal/B-Y signal semnal
(mas) robinet / ventil de purjare / de siguranţă / de diferenţial de luminanţă în minus a albastrului (în
descărcare televiziunea color)
blow-out (TH) suflare; (auto) explozie (a pneului); blue copper covelină
(el) stingere a scânteilor / a arcului; (ind chim) blue copperas sulfat de cupru cristalizat; piatră
explozie; (miri) rateu la explodare; (petr) erupţie vânătă
liberă; (text) evacuare // a erupe, a stinge, a sufla; a blue cross difenilclorarsină
purja; a evacua prin suflare blue ensign pavilionul albastru / rezervă navală /
blow-out chute cameră de stingere a arcului electric navelor de stat
blow-out eiectromagnet electromagnet de suflare blue flame flacără oxidantă
(a arcului electric) blue flax in cu floare albastră
blow out a furnace a scoate din funcţiune un blue frit frită albastră
cuptor blue gas gaz de pirogenare / de apă
blow-out preventer prevenitor de erupţie blue glow fluorescentă de culoare albastră (în
blow-out valve robinet de purjare tuburile cu vapori de mercur)
blow-out well sondă în erupţie blue ground cenuşă vulcanică albăstruie în care
blowpipe (mas) conductă de aer; (met) arzător, se găsesc diamante
aparat de sudură (autogenă), suflai de tăiat (cu blue heat iron temperatură de revenire la albastru
flacără autogenă); (or/g) suflător de gură (bijutie- blue hole eroziune locală provocată de un curent
ri); (se) ţeava de suflat sticlă la pilele de pod
blowpipe analysis analiză cu tubul de lipit blueing brunare, albăstrire; revenire; călire
blowpipe flame flacără de lipit blue iron earth vivianit
blowpipe lamp lampă de lipit bluejacket marinar
blowpipe nozzle bec al arzătorului; cioc al suflaiu- blue john fluorină, fluorit
lui blue light lumină albastră
blowpipe size mărime / putere a arzătorului blue lead galena
blowpipe test probă la suflător blue lows frecvenţe joase pentru albastru
blowpipe tip bec amovibil al suflaiului / arzătorului blue metal mată de cupru, argilă vânătă tare
blowpipe tube tijă a arzătorului / suflaiului de blue oil ulei albastru (de colofoniu)
sudură blue overcast/shading dominare a albastrului (în
blow room bătăi; secţie de destrămare-batere televiziunea color)
blow stress tensiune dinamică blue paper hârtie heliografică / ozalid
blow-through valve robinet de purjare / de siguran- Blue Peter pavilionul "P" din codul internaţional /
ţă / de gaze arse de plecare; "Petre albastru"
blowtorch lampă de lipit / de sudură blue pigeon sondă de mână
blow-up (ind chim) descărcare, golire; (miri) blue powder pulbere / praf de zinc de la distilare
explozie, împuşcare, umflare; (poligr) mărire // a blue primary culoare albastră primară
se umfla, a exploda
blow-up tyre pneu umflat cu aer
blow valve supapă de aerisire

129
board (TH) tablou, planşetă; (autom) panou, tablou;
blueprint copie heliografică; plan / copie de hârtie placă de circuit imprimat; (av) bord; (cstr, drum)
ozalid; plan de detaliu / de ezecuţie; fotocopie pardoseală, cofraj; (hc) carton, mucava; (/)
(prin cianotipie) scândură, blană, dulap, pupitru; (mari) departa-
blueprint drawing copie pe hârtie heliografică; ment, minister, conducere, comisie, juriu, consiliu,
fotocopie colegiu, comitet; (miri) galerie săpată paralel cu
blueprint paper hârtie heliografică cu nuanţă clivajul stratului; galerie de abataj; (nav) bord,
albastră bordee; (poligr) carton, mucava // (cj) a urca în
blue response sensibilitate la lumină albastră (tren); (cstr, drum) a cofra, a pardosi; («av) a
blue restorer circuit de restaurare a componentei de aborda; a urca la bord; a executa un bordaj; a
c.c. a nivelului de albastru încrucişa; a aşeza ramele în barcă
blue rot albăstreala lemnului board-and board bord la bord (nave acostate una
blue salt sulfat de nichel cristalizat lângă alta)
blue shortness fragilitate la albastru board-and-pillar method metodă de exploatare
blue-sky laws legislaţie contra emisiunilor fraudu- prin galerii şi pilieri
loase de acţiuni board arbor braţ / pârghie pentru fixarea şablonului
blue slate ardezie albăstruie rotativ
blue spar azurit board beli sonerie de birou
blue steel oţel brunat board calender calandru pentru carton / cu doi
bluestone piatră de apă, calcantit cilindri
bluestone battery element / pilă cu electrozi de board coal cărbune fibros
cupru şi zinc board drop hammer ciocan de matriţat cu scândură
blue tempering revenire la albastru boarded căptuşit, bandajat
blue ultramarine albastru ultramarin boarded floor podea, pardoseală, duşumea
blue vitriol piatră vânătă, sulfat de cupru boarded-to-size (d. ciorapi) întins pe formă
blue (water) gas gaz de apă boarder maşină de format ciorapi
bluff body corp cu contur nehidrodinamic board felt flanelă pentru transportul cartonului
blunder eroare grosolană bl unge a amesteca board for electricity meters tablou de contoare
blunger malaxor (de argilă) electrice
blunt tocit, bont, neascuţit // a toci, a înlătura vârful board forming machine maşină de fabricat carton,
blunt angle unghi obtuz cu sită cilindrică
blunted trunchiat boarding (cstr, l) căptuşeală / lambriu / îmbră-
blunt file pilă lată cu vârf teşit şi cu lăţime egală pe căminte de scânduri; (nav) abordaj (luptă); vizită
toată lungimea de control; control al navei; (piei) plutuire; (text)
blunting tocire; (ind chim) neutralizare a acizilor fixare / stabilizare / călcare a ciorapilor pe forme;
blunt mill file pilă fină de făţuit cu o faţă laterală călcare-aburire a tricotajelor
fără tăietură boarding fence împrejmuire / gard de scânduri
blunt round file pilă rotundă cu vârf teşit boarding grapnel gheară de abordare
blunt square file pilă pătrată paralelă boarding joist scândură groasă de duşumea
blur (text) pată, porţiune cu aspect sau culoare boarding machine maşină de plutuit
diferită de restul materialului // (tele) a estompa; a boarding roof acoperiş de scânduri
înceţoşa; a face neclar board liner maşină de caşerat carton
blurb prezentare a unei cărţi în scopuri publicitare (board) Hning caşerare a cartonului
blur factor coeficient / factor al distorsiunilor de board machine maşină pentru fabricat carton
neliniaritate board mould formare a mucavalei
blurred şters, neclar board of the plane table tabla planşetei topografice
blurring (poligr) dublare; (tele) imagine ştearsă / board rack regal pentru forme (de tipar)
nedefinită / neclară board radio-station radiostaţie de bord
blushing opacizare a peliculei (de lac); formare de boards grapă / regletă orizontală de lămpi (în
ceată studiourile de televiziune)
board stock pastă de carton
board-type / slab insulant izolant în panouri / în
plăci
boardwalk grătar de lemn / cu laţuri

130
bobbin stand rastel de bobine
board with metal beams planşeu cu grinzi metalice bobbin target disc rabatabil
boart bort bobbin tube ţeava pentru cops
boat (chim) nacelă de sticlă; (nav) barcă, luntre; bobbin winding frame maşină de bobinat pe
ambarcaţie, navă mică; corabie, barcaz, şalandă, mosoare
vapor // a intra ramele; a trage la rame, a vâsli bobby hatch tambuchi
boat bill rol de bărci / de abandonare bobstay subarbă (manevră a bompresului)
boat boom tangon (de pupă) bob weight contragreutate
boat box trusă de prim-ajutor pentru bărci Bode diagram (plot) diagramă Bode; caracteristică
boat-building workings şantier naval (de ambar- de frecvenţă
caţii) bodied oii ulei polimerizat
boat call chemare / numire a bărcii bodkin (text) ac de năvădit; (TH) sulă
boat chock cavalet de barcă body (TH) corp, trup, masă; parte principală;
boat cloth tapet de barcă consistenţă; bază; suport; (auto) caroserie; (av)
boat davit gruie de ambarcaţie fuzelaj; (cstr) corp, trunchi; (el) corp / suport
boat deck punte a bărcilor izolant; (fiz) corp, masă; (mari) poliţă de asigurare a
boat hook cange, cârlig corpului navei; (mas) batiu, corp, cupă, benă,
boat keg butoiaş de barcă caroserie de vehicul; (nav) carenă, coip de corabie;
boat knot nod de banc / de fungă (petr) blaz; (poligr) corp al literei; text de bază;
boatman barcagiu (se) pastă // consistent, vâscos (cerneluri) // (ind
boat oar ramă, vâslă chim) a concentra, a înngroşa
boat painter barbetă de barcă body back panel panou din spate al caroseriei
boat race regată body belt moulding ciubuc ornamental al caroseriei
boat rope braţ fals (la scară) body bottom planşeu al caroseriei
boat shop atelier de marangozerie body breakdown străpungere volumetrică
boat sling sapan / ţapan de barcă body cement chit de caroserie
boat spar tangon de barcă body-centred cubic lattice reţea cubică centrată
boat stations posturi în bărci boatswain şef de body-centred grating reţea centrată intern
echipaj, nostrom, botman body-centred structure structură cu volum centrat
boatswain's call/ pipe/ rohistle siflie, siflee body colour (ind chim) pigment anorganic; colorant
boatswain's chair scaun de botman mineral; (poligr) cerneală / culoare acoperitoare;
boat work manevră de bărci; construcţie de bărci bob culoare a pigmentului; (TH) culoare pentru retuş,
(maş-uri) bob, disc de piele / pâslă etc. pentru vopsea de acoperire
polizare; (miri) lovitură uşoară body contact terminal bornă de legare la masă
bobbin (el) bobină, păpuşă (de pastă depolarizată, la body counterbore adâncitor pentru locaşul cape-
pile electrice); (mas) tambur de troliu; (miri) telor şuruburilor; largilor
tambur pentru cablu lat; (text) cops; mosor, body creaking noise zgomot al caroseriei (datorat
bobină; ţeava componentelor din tablă)
bobbin building formare a copsului (bobinei) body designer proiectant de caroserii
bobbin cage grătar de transport al ţevilor body drill burghiu cu caneluri scurte
bobbin cleaner maşină pentru curăţirea ţevilor body (drying oils) a îngroşa, a concentra (uleiuri
(bobinelor) care se usucă)
bobbin creel rastel de bobine body fashioning stilizare a caroseriei
bobbinet machine maşină de împletit dantelă body finish vopsea a caroseriei
bobbin feeler motion mişcarea pipăitorului bobinei body fitting ferură de fuzelaj
bobbing lustruire circulară cu un material moale body fount literă de rând
bobbin holder suport de mosoare / de bobine body framework schelet al cutiei / al caroseriei
bobbin oil ulei de fusuri body heat căldură proprie / animală
bobbin peg cui de bobină body icing răcire prin stratificare / prin amestecare
bobbin rack suport / rastel pentru bobine, copsuri; cu gheaţă
cremaliera bobinelor body-in-black caroserie grunduită pregătită pentru
bobbin rall banca flaierului / mosoarelor; traversa vopsirea finală (de finisare)
bobinelor bodying îngroşare a unui lac, mărirea consistenţei
bobbin skewer fus de lemn pentru mosoare; suport bodying agent (agent) îngroşător
pentru bobine bodying of oil polimerizare a uleiului
bobbin spool bobină (mosor) cu două flanşe

131
bogie wheel roată alergătoare (căi ferate)
bodying oils îngroşare / concentrare a vopselei, bog iron ore minereu de mlaştină, limonit, minereu
uleiului, la culori de fier
bodying up îngroşare bog moss sphagnum
body integral with frame caroserie autoportantă bog ore limonit
body-in-white caroserie (în tablă brută) pregătită bog peat turbă de baltă
pentru grunduire bogus hârtie din maculatură
body line linie a scrisului bogus cheque cec fals
body maker carosier bogus company societate inexistentă / fictivă
body of air masă de aer bogus transactions tranzacţii necinstite
body of book text al căiţii Bohemian glass sticlă de Boemia
body of letter corp de literă Bohr's principie principiul de corespondenţă
body of men echipaj boil perioada de primă afinare // a fierbe, a clocoti, a
body of methane acumulare de metan vaporiza
body of oil viscozitate / consistenţă a uleiului; boil blank a fierbe sucul de zahăr (în vid) fără
componentă principală a uleiului cristalizare
body of paint consistenţă a vopselei, putere de boil down a fierbe, a concentra prin fierbere, a
acoperire îngroşa, a înmuia, a reduce
body of the plough/plow trupiţă boil dry a concentra (prin fierbere) până la uscare
body of pump cilindru de pompă boiled linen in fiert (ind. textilă)
body of revolution corp de revoluţie boiled linseed oil ulei de in fiert / sicativ
body of water lac; acumulare de apă; acvifer boiled oil ulei fiert
natural subteran boiled size apret fiert
body overhang beyond rear axle consolă din spate boiler (chim) cazan de fierbere / de distilare; (termo)
a caroseriei boiler, căldare / cazan de abur, fierbător;
body paper hârtie brută / -suport / de bază acumulator de apă supraîncălzită; (text) fierbător;
body pigment pigment îngroşător cazan de aburire; soluţie / flotă de vopsire cu
body plan planul cuplelor; plan de forme (al navei) coloranţi de cadă reduşi; (ts) cadă
body resistance (fiz) rezistenţa corpului; (nav) boiler back ecran de ţevi
rezistenţă hidrodinamică de formă boiler bedding soclu de cazan
body section radiography tomografie boiler blow-down / purging evacuare / purjare a
body shape formă a caroseriei cazanului
body shell caroserie autoportantă, monococă boiler brace ancorare a cazanului
body squeak scârţâit al caroseriei boiler casing cazanieră, manta a cazanului
body stock hârtie-suport boiler-cleansing compound dezincrustant
body styling stilizare a caroseriei boiler coal cărbune pentru cazane, cărbune indus-
body type literă de rând trial
body ventilation ventilare a caroseriei boiler compound agent dezincrustant / antitartru
body with concealed hood caroserie cu capotă boiler drum tambur / virolă a cazanului de abur
escamotabilă boiler end fund de cazan
bodywork (construcţie de) caroserie boiler feed alimentare (cu apă) a cazanului
boehmite boehmit (mineral) boiler feeder alimentator / pompă pentru cazane
bog mlaştină, mocirlă, baltă boiler feeding pump pompă de alimentare pentru
bog body mlaştină cazane
bog coal cărbune de mlaştină boggy mlăştinos, boiler fireman fochist
mocirlos boiler fi ring instalaţie de ardere a unui cazan de
boggy soil sol / fund nămolos abur
boghead bituminit, boghead boiler flue (pass) canal de fum al cazanului; tiraj al
boghead coal cărbune de mlaştină, cărbune bo- cazanului; ţeava de flacără
ghead / bituminos, bituminit boiler fluid dezincrustant
bogie boghiu, cărucior boiler forge cazangerie
bogie-car motocar boiler fur piatră de cazan, crustă
bogie frame cadru al boghiului boiler furnace focar de cazan
bogie pin (cj) leagăn al boghiului; (mas) fus oscilant boiler gas gaze arse / de evacuare
bogie pivot leagăn al boghiului boiler grate grătar cu bare
bogie truck vagon pe boghiuri

132
boiling-point depression scădere / coborâre a
boiler head vatră / fund al cazanului punctului de fierbere
boiler house sală a cazanelor boiling-point diagram diagramă de fierbere
boiler immuration/jacket/masonry înzidire a boiling-point lowering scădere a punctului de
cazanului fierbere
boiler mountings armături ale cazanului boiling-point method metodă ebulioscopică (pentru
boiler-plate planer maşină de rabotat marginile determinarea greutăţii moleculare)
tablelor pentru cazane boiling-point raising ridicare a punctului de fier-
boiler room compartiment al căldărilor marine boiler bere
scale piatră de cazan, crustă boiling pot ochi al ciclonului
boiler-scaling hammer ciocan de curăţat piatra de boiling range interval de distilare / de fierbere,
pe cazan limite de fierbere
boiler seat cavaleţi ai cazanului boiling spread limite de fierbere
boiler setting zidărie / sprijinire a cazanului boiling spring izvor termal / cald
boiler shell ring / belt virolă a cazanului boiling stage perioadă de primă afmare
boiler shop cazangerie boiling station staţie de evaporare
boiler slag zgură de cazan boiling surface suprafaţă de fierbere
boiler steam feed pump pompă (acţionată) cu abur boiling tank fierbător
pentru alimentarea cazanului boiling temperature temperatură / punct de fierbere
boiler supplies accesorii / armături de cazan boiling test probă de fierbere
boiler tube ţeava de cazan boiling tube (chim) eprubetă; (termo) ţeava fierbă-
boiler-water feed pump pompă de alimentare cu toare
apă a cazanului boiling vessel fierbător; cazan de fierbere
boiler with corrugated flues cazan cu tub de boiling(water) reactor (BWR) reactor nuclear
flacără ondulat energetic moderat şi răcit cu apă uşoară/ obişnuită
boiling (alim, ßz) fierbere; (hidr) fierbere; mişcare în fierbere
dezordonată (a particulelor fluide); (text) fierbere boil off a concentra prin fierbere, a vaporiza, a
în leşie elimina / extrage prin vaporizare
boiling bed strat fluidizat boil-off gas pierdere prin evaporare; cantitate de gaz
boiling bulb cazan de distilare, alambic; blaza lichefiat pierdută prin vaporizare în cursul stocării
boiling capillary capilar de fierbere boil out a vaporiza, a concentra prin evaporare; a
boiling chips cioburi (de material poros) pentru trata cu vapori; a extrage prin fierbere
fierbere boil over (ind chim) transvazare a lichidelor la
boiling constant constantă ebulioscopică fierbere, debordare prin fierbere // (chim, termo) a
boiling control apparatus aparat pentru controlul distila
fierberii boil-proof stabil / rezistent la fierbere
boiling curve curbă de fierbere boils fierbere; mişcare dezordonată (a particulelor
boiling down concentrare prin fierbere fluide)
boiling fastness rezistenţă la fierbere boil-up rate viteză de concentrare (prin fierbere) /
boiling fermentation fermentaţie agitată / tumul- de vaporizare
tuoasă boisterous violent, furtunos
boiling flask balon de distilare bold-face (b.f., bold.) caractere grase / aldine
boiling heat căldură latentă de vaporizare bold roman caractere antiqua negre
boiling kier autoclavă pentru fierbere sub presiune bold rule linie neagră
(în ind. textilă) bole amestec adeziv pentru aurire
boiling limits limite de fierbere boletic acid acid trans-fumaric
boiling liquor soluţie de fierbere bolide bolid, meteor
boiling lye leşie de fierbere boiling-off fierbere, bollard (cstr, drum) bornă, opritor; (nav) baba;
fierbere în autoclavă baba de cheu / de amarare, bolard
boiling-out (the dye) decolorare (a vopselii) bollard eye gaşă de parâmă
boiling out pan vas de recoacere bolometer bolometru, aparat pentru măsurarea
boiling over distilare, debordare energiei radiante
boiling pan (ind chim) fierbător; (orlg) capsulă de bolometer mount suport de termistor; cap bolo-
topit; (text) autoclavă de fierbere metric
boiling plate plită electrică / de încălzire, reşou
boiling point temperatură / punct de fierbere

133
bomb aimer, bombardier (observator) bombardier;
bolometric instrument (el) aparat termic cu rezis- aviator care declanşează bombele
tenţă; (metr) aparat de măsurat bolometric; bombardment-induced conductivity type of
bolometru colour pickup tube tub de imagine în culori cu
bolometric power meter wattmetru electronic conductivitate indusă prin bombardament electronic
bolster crapodină / bucşă a fusului; cuzinet; suport; bomb(-bay) doors uşi ale camerei de bombe (la
guler; apărătoare de frecare avion)
bolster plate placă de reazem / de presiune bomb calorimeter calorimetru cu cameră de
bolster u p a sprijini, a susţine explozie; bombă calorimetrică
boit (cstr) îmbinare în gât-de-lup; broască, lacăt, bomb carrier bombardier; avion de bombardament
zăvor; (mas) pivot; piron; broască; lacăt; dorn; bomb cell/container cameră / container de bombe
deget; ax; şplint; şurub; zăvor; bolţ, bulon; (m/7) (în avion)
percutor; (nov) sul de pânză de vele; (or/g) ştift bomb cradle sanie de lansare a bombei
pentru şarnier; (poligr) cotor al fasciculei; buclă bomber avion de bombardament, bombardier
netăiată a fasciculei // a cerne, a cerceta, a exa- bomb furnace cuptor Carius
mina, a scutura, a trece prin ciur / prin sită; (cstr) a bomb hit explozie / cădere a bombei pe ţintă
zăvorî; (mas) a fixa / a îmbina cu bolţuri bombing bombardament
boit and joint balama pentru capacul ceasornicului bombing plane avion de bombardament
boit and nut şurub cu piuliţă bomb oxidation oxidare accelarată a combustibi-
boit bearing pressure presiune de glaf / pe intrados lului
boit cam camă cu bolţ (la maşina de tricotat) bomb rack dispozitiv de suspensie a bombei
boit chisel (petr) sapă-cruce; (TH) daltă crucişă bomb-release lever/mechanism dispozitiv de
boit core tijă a bulonului lansare a bombelor (din avion); declanşator de
boit croppers foarfece pentru tăierea / retezarea bombe
buloanelor bomb shelter adăpost (contra bombelor)
boit cutter maşină de filetat buloane bombsight aparat de ochire pentru bombardare;
bolted asamblat prin buloane, bulonat vizor de bombardament
bolted connection/joint asamblare bulonată bomb stowage ferură de prindere a bombei (ureche
bolted pipe joint îmbinare de ţevi cu filet de susţinere)
bolted plug-and-socket priză de curent filetată bomb train şir de bombe
bolted union legătură / îmbinare prin bulonare, cu bonanza zăcământ bogat (mai ales aurifer)
cep bond (TH) fixare, adezivitate, legătură, legare; (at,
bolter (/) ferăstrău de spintecat; (se) sită; ciur chim) legătură, valenţă; liant, aglomerant; (el)
bolter cloth ţesătură pentru site conectare; punte de curent; (mân) garanţie,
boit handle clanţă cauţiune, obligaţie; (hidr) adezivitate // (cstr) a
boit head cap al şurubului / bulonului întări, a fixa pietre, cărămizi; a adera, a se lipi;
bolt(-hole) circle cerc al centrelor găurilor (la (mari) a ipoteca
flanşe) bondage polymorphism polimorfism de afinitate
boit hook (cf) şurub cu gheară; şurub de strângere; bond-breaking ruptură de legătură; rupere a legă-
(mas, maş-uri) şurub cu cap-ciocan, crampon turii chimice
bolting (mas) fixare cu şuruburi; bulonare; (miri) bond clay argilă Hanţă
bond cleavage rupere a legăturii (chimice)
bulonare; ancorare bond direction direcţia valenţei
bolting cloth ţesătură pentru site bond distance lungime a legăturii (chimice)
bolting lug bosaj pentru bulon bond distribution analysis analiză a distribuţiei
bolting machine/mill maşină de ciuruire legăturilor
boit nab/staple cârlig de blocare / de închidere bonded legat, combinat
boit nut piuliţă bonded form of abrasive sculă abrazivă din pulberi
boit of flange bolţ / şurub de flanşă aglomerate
bolt-pitch circle cerc al centrelor găurilor (la flanşe) bonded goods (B/G) mărfuri în vamă (netaxate)
boltrope grandee bonded pre-stressed beam grindă de beton pre-
boit stock oţel pentru şuruburi comprimat prin aderenţă
boit tooth fus al angrenajului în lanternă (la maşini- bonded seal garnitură de etanşare din material
unelte) compozit
boit wire sârmă pentru şuruburi
Boltzmann's constant constanta lui Boltzmann

134
bone breaker concasor de oase
bonded sealing plate placă de etanşare din material bone charcoal cărbune animal; spodium; negru de
compozit oase
bonded străin gauge traductor / marcă tensometri- bone charring kiln cuptor pentru calcinarea oaselor
c(â) lipit(ă) bone coal cărbune şistos / de oase
bonded warehouse (BW) antrepozit vamal bone degreasing degresare a oaselor
bond energy energie de legătură bone-dry absolut / complet uscat
bonder legătură la masă / la pământ; şurub de legare bone dust/flour/meal iăină de oase
la pământ bone earth cenuşă de oase
bonderize a bonderiza, a fosfata bone fat grăsime de oase
bonderizing plant instalaţie de bonderizare bonding bone fertilizer/manure îngrăşământ din făină de
legătură, îmbinare oase
bonding additive adaos adeziv bone folder os de fălţuit
bonding agent substanţă de legătură; liant; ciment; bone glass sticlă opală / lăptoasă
adeziv bone glue clei de oas
bonding aptitude of clays aptitudine / tendinţă de bone oil ulei de oase
legătură a argilelor bone phosphate amestec de fosfat tricalcic şi
bonding capacity putere Hanţă / de legare carbonat de calciu; apatit
bonding-capacity property capacitate de priză; bone processing plant instalaţie pentru prelucrarea
putere liantă oaselor
bonding electron electron de valenţă / de legătură bone super(phosphate) superfosfat (fabricat) din
bonding energy energie de legătură făină de oase
bonding material substanţă de impregnare bone tallow grăsime de oase
bonding orbital orbită de legătură bone-turquoise turcoază
bonding pad câmp de legătură / de conectare (la bone vitriolization prelucrare a fainei de oase cu
semiconductoare) acid sulfuric
bonding power capacitate de priză; putere liantă boning (alim) ciontolire; (drum, geod) nivelare /
bonding property capacitate adezivă; putere liantă vizare cu ajutorul mirei
bonding ribbon bandă pentru legarea la pământ a bonnet (auto) capotă; husă; (cstr) boltă; (miri)
armăturii unui cablu electric acoperiş; căciulă; (nav) capac de ochi de puţ; (text)
bonding strength rezistenţă a încheierii / încleierii; bonetă; (r/7) manta, capac; calotă
rezistenţă la smulgere; capacitate de împâslire bonnet catch/fastening-clip închizător al capotei
bond length lungime a legăturii (chimice) motorului
bond moment moment dipolic al legăturii chimice bonneted cab cabină retrasă (plasată în spatele
bond note permis vamal motorului, la autovehicule)
bond orbital orbită de legătură bonnet louvre fante de ventilaţie în capota moto-
bond order natura legăturii (chimice) rului
bond orientation direcţia valenţei bonus primă
bond paper (hc, poligr) hârtie pentru corespondenţă; book (poligr) carte; (mari) registru; carte mare // a
(mân) hârtie de valoare / de bancă înregistra (contabil); a angaja, a reţine, a solicita
bond radius distanţa dintre nucleele atomilor book back cotor de carte
bondsman garant bookbinder legător (de cărţi)
bond strength forţă / energie de legătură bookbinder's board mucava pentru legătorie
bond stress efort / tensiune adeziv(ă) sau de ade- book binding legătorie de cărţi
renţă book binding board carton pentru copertă
bond tautomerism tautomerie de legătură book capacitor condensator reglabil printr-un şurub
bond warehouse antrepozit vamal book-case bending machine maşină de biguit
bond wire circuit de cale (căi ferate) bone (alini) os; coperte
(miri) intercalaţie sterilă în cărbuni book cost preţ de cost contabil
sau minereuri // (drum) a nivela, a bate ţăruşi book debt creanţă
(pentru nivelare) bone ash cenuşă de oase book design prezentare grafică a cărţilor; machetă
bone band intercalaţie de steril de carte
bone black cărbune animal / de oase book fount literă de rând
bone-black filter filtru cu cărbune de oase book-house tipografie de cărţi
bone boiler fierbător de oase book in boards volum cartonat

135
boom swing rotire a catargului (de ex. la un exca-
booking înregistrare, reţinere, angajare, cumpărare, vator)
solicitare; comandă telefonică boomy speech convorbire cu accentuarea tonurilor
booking hali încăpere / sală de vânzare a biletelor (a joase .
unei gări / halte) boort bort
book jacket supracopertă boose minereu cu mult steril
bookkeeper contabil boost (el, tele) amplificare (a unui semnal); ridicare/
book keeping contabilitate mărire (a tensiunii); încărcare a unei baterii; (TH)
book-keeping staff personal contabil sporire // a sprijini; a intensifica, a întări
booklet broşură; colită, fasciculă boost and buck connection montaj supravoltor-
book mark signet subvoltor
book(printing) paper hârtie pentru cărţi boost charge încărcare rapidă (a acumulatoarelor
book publishing editare a cărţilor electrice)
book size format de carte booster (auto) servomotor, motor auxiliar, servo-
book trimming machine maşină de tăiat din trei mecanism; (el) supravoltor; generator auxiliar / de
părţi accelerare; (mas) motor auxiliar; (miri) dispozitiv
book type literă de rând dreaptă auxiliar
book value valoare contabilă booster amplifier amplificator suplimentar; pre-
book wrapper supracopertă amplificator
boolean algebra algebră booleana / logică booster brake servofrână
boolean AND conjuncţie logică ŞI (în algebra booster coil bobină auxiliară (pentru pornire)
booleana) booster compressor compresor auxiliar / ajutător
boolean expression expresie logică (a unui calcul, booster diode diodă economizoare / în serie /
într-un limbaj de programare) elevatoare
boolean function ecuaţie logică, funcţie booleana booster locomotive locomotivă împingătoare
(definită în algebra booleana) booster nozzle ajutaj al acceleratorului
boom (csîr) talpă a fermei / grinzii; (mari) avânt, booster pump pompă auxiliară / ajutătoare / de
prosperitate; (mas, miri) catargul / fleşa unui suprapresiune
excavator, a(l) unei macarale; (mec) fleşă, săgeată, booster relay releu auxiliar / de comandă rapidă /
braţ; (nav) tangon, braţ în consolă pentru fixarea amplificator
velaturii; biga / braţul macaralei; ghiu; estacadă; booster rocket rachetă acceleratoare / auxiliară de
şcondru de rezervă; (iele) furcă a microfonului; decolare
bubuit; vâjâit // a bubui, a zumzăi; (mân) a face booster (series efficiency) diode diodă întăritoare
reclamă, a face publicitate; a prospera în serie
boom bracing întăritură a tălpii grinzii booster transformer transformator supravoltor sau
boom cat macara pe şenile subvoltor / suplimentar
boom davit tangon, braţ în consolă pentru fixarea boosting battery baterie supravoltoare / tampon
velaturii boosting charge sarcină parţială
boom defence vessel puitor de estacade / de plase boosting of radar echoes amplificare a ecourilor de
de apărare radiolocaţie
boom derricking cable cablu de ridicare a săgeţii boosting pump pompă pentru staţii de repompare
boomer difuzor pentru frecvenţe / tonuri joase; boosting station staţie de repompare / auxiliară
generator sonic (pentru sondaje seismice) boost pressure suprapresiune, presiune suplimentară
boom gate vessel navă de pază la estacadă / de admisie
boom guy scota ghiului boost-pressure controller regulator de suprapre-
boom hoist troliu de săgeată / de ridicare a catar- siune
gului unui excavator boost (quick) charge încărcare rapidă
boomkin baston de tendalet, tangonet boost voltage tensiune auxiliară / suplimentară
boom member bară a unei tălpi de fermă boot board carton pentru încălţăminte
boom microphone microfon girafă (pe stativ înalt) booth baracă, gheretă, chioşc; cabină telefonică/
boom of a girder talpă a grinzii insonorizată; stand de măsurare
booms şcondri de rezervă boot iron daltă de călăfătuit
boom stress efort în talpa grinzii sau fermei boot jack sculă de instrumentaţie după lingură;
boom support guys funii de oţel pentru susţinerea cârlig de instrumentaţie
catargului la excavatoare boot-lace leather piele pentru şireturi

136
bootlast calapod bordered block clişeu paginat în casetă
bootstop integrator integrator cu compensare bordered column coloană încadrată
parametrică a erorii bordering bordare, încadrare // limitrof, alăturat
bootstrap (//z) autogenerare neutrală; (in/) amorsa bordering machine maşină de caşerat fâşii pe cotor
(ansamblu de instrucţiuni de încărcare); instrucţiune borderline linie limitrofa, limită
/ ordin iniţial(ă); (tele) montaj autoelevator catodic border-line case caz limită
(amplificator electronic) border-line curve curbă limită
bootstrap cathode-follower repetor catodic auto- border-line knock curve curbă de atenuare a
amplificator detonaţiei
bootstrap circuit circuit autoelevator / ridicător de border-line ray rază limită
tensiune border of a door panel bordura unui panou de uşă
bootstrap loader încărcător binar / alcătuit din border rule linie de chenar (în poligrafie)
două părţi / bootstrap border seam cusătură de bordisire / de tivire
bootstrapping tehnică bootstrap (de implementare a border set frontieră, limită
unui program prin etape succesive) border trimming seam cusătură de garnisit mar-
bootstrap sweep-signal generator generator de ginea
oscilaţii de relaxare cu ieşire pe catod bord face front de lucru al unei galerii paralelă cu
bootstrap system sistem cu buclă; sistem „boot- clivajul principal al unui strat de cărbune
strap" (sistem de refrigerare a aerului utilizat în bord gate intrare într-o galerie la metoda prin
aeronautică) galerii şi pilieri (cărbuni)
boot topping paint pitură de faşă (brâu) (la ambar- bord room lucrare minieră paralelă cu clivajul (la
caţii) metoda camere şi pilieri)
boot-tree şan, calapod bore (hidr) undă pozitivă de translaţie datorită
B-operator (local) operatoare B; operatoare de propagării mareei în estuare; (maş-uri) gaură,
sosire alezaj; alezare; (mat) diametru interior; (metr)
bora (vântul) bora calibru; (min) gaură produsă de un perforator;
boracic acid acid ortoboric (petr) sondă; foraj, săpare; gaură de sondă // a
borate of soda; borax borax găuri, a perfora, a burghia, a aleza; (petr) a
borax bead perlă de borax sfredeli, a fora, a săpa
borax glass sticlă pe bază de borax boreal boreal, nordic
borax soap săpun de borax boreal/northern declination declinaţie boreală /
borazole borazol, benzen anorganic nordică
borazon wheel disc abraziv cu borazon boreal/northern hemisphere emisfera boreală
bord faţa cărbunelui paralelă cu clivajul; galerie bore bit sapă de foraj, tăiş al sfredelului / perfora-
paralelă cu clivajul principal al unui strat de torului
cărbune bored cork dop găurit
bordage podea, duşumea, podină de dulapi bored spindle ax / arbore tubular
bord-and-pillar method metodă de exploatare prin bored tube pump pompă Norton / cu piston tubular
galerii şi pilieri bore frame turla sondei
bord-and-pillar work exploatare a unui strat prin bore gauge calibru inelar
galerii şi pilieri bore hammer perforator pneumatic
border (TH) tivitură; bord, chenar, bordură, cadru, bore-hammer support column coloană-suport
cant, muchie, margine; (c/) burare, buraj; (cstr) pentru perforatoare
încadrare, înrămare, ancadrament, bordură, tivire, bore hole (hidr) puţ forat; (maş-uri) orificiu alezat/
încastrare; împrejmuire; (drum) frontieră (în găurit; gaură, alezaj; (miri) gaură de mină / de
topografie); (geog) hotar, graniţă; (poligr) cadru, sondă, foraj, sondaj; (petr) sondă, foraj
bordură, ramă, chenar, tivitură; (silv) lizieră; (text) bore-hole check verificare prin executare de foraje
margine, manşetă cu fire de cauciuc // (cf) a bura; bore-hole fluid fluid de foraj
(cstr) a împrejmui; a mărgini; (met) a bordura, a bore-hole lining tubarea sondei
răsfrânge margini; (poligr) a bordura; a încadra; a bore-hole logging by gamma-rays diagrafie a
tivi, a înrăma sondei prin carotaj cu radiaţii gamma
border-and-strip cutting machine maşină de bore-hole logging by neutrons and gamma-rays
rotunjit şi de tăiat ştraifuri carotaj prin neutroni şi radiaţii gamma
border bed strat limită
border curve curbă limitrofă

137
boring kernel carotă
bore-hole pump (min) pompă pentru instalaţii de boring lathe strung de alezat; maşină orizontală de
foraj; (petr) pompă de adâncime / de fund / de alezat
foraj / de extracţie boring machine (maş-uri) maşină de alezat; (min,
bore-hole r ea m in g corectare a găurii petr) maşină de sondaj, sondeză
bore-hole scraper dârg boring maşter maistru de foraj
bore-hole tube burlan de tubaj bore meal rocă boring mill maşină de găurit / de alezat / de frezat
măruntă produsă de perforator / sondeză boring-milling machine maşină orizontală de găurit
bore mud detritus; noroi rezultat din forare şi frezat
bore of boss/of hub alezaj al butucului boring mud noroi de foraj
bore out a aleza; a regăuri boring operation operaţie de lărgire / de alezare
borer (hidr) animale acvatice (scoici, crustacee) boring pattern schemă de perforare (plasare) a
care atacă lemnul, betonul, piatra construcţiilor din găurilor de mină
apă; (maş-uri) burghiu; maşină de găurit; (min) boring plant instalaţie / troliu de foraj
sfredel, perforator, foreză; muncitor perforator boring pump pompă de foraj / de noroi
bore rods garnitură de prăjini de foraj boring rig turla sondezei, instalaţie de foraj
borescope alezoscop, tub de control prin pătrun- boring rod (maş-uri) bară portcuţit (pentru strunjit
derea vizuală în găuri inaccesibile interior); (petr) prăjină de foraj, prăjină de sapă
borescope technology tehnologie de control al borings (geol, petr) detritus fin de la perforare; praf
găurilor cu alezoscopul de la perforare; (maş-uri) spân; (miri) sondaje,
boric acid ester ester boric perforări
boric acid ointment alifie boricată boring saddle cap de găurit
boride borură boring sample probă-carotă
boring (maş-uri) alezaj; găurire, perforare; gaură; boring sludge noroi de foraj
(min, petr) forare, foraj, perforare, sfredelire, boring socket mandrină de găurit
săpare boring spindle ax / arbore principal
boring-and-turning lathe strung de alezat; maşină boring stay upright coloană mobilă (la maşina
orizontală de alezat orizontală de alezat şi frezat)
boring-and-turning mill strung carusel / vertical boring template calibru interior / tampon
boring apparatus perforator boring tool (maş-uri) cuţit de strunjit interior; (min,
boring bar (maş-uri) bară de găurit / de alezat, petr) sculă de foraj / de găurire
portcuţit pentru strunjit interior; borştangă; arbore boring tool for corner work cuţit de strunjit
al maşinii de alezat; (miri) baramină (la forajul suprafeţe frontale interioare
manual); (petr) prăjină de sondaj boring tools garnitură de foraj / de prăjini
boring bit sapă de foraj; tăiş al perforatorului boring tower/trestle turla sondei
boring blade daltă de sfredel boring with line foraj cu cablu
boring casing tubajul unei sonde borizing strunjire cu cuţit cu diamant / cu cuţit cu
boring clamp clupă cu bolţ pentru prăjini de foraj plăcuţă de aliaj dur
boring crown coroană de foraj boron bor (B)
boring cutter cuţit de strunjit interior; daltă de boron alkyl boralchil
sfredel boron carbide carbură de bor
boring depth adâncime de strunjire / de alezare boron chloride triclorură de bor
(prin strunjire) boron counter contor cu trifluorură de bor
boring diameter diametrul găurii de alezat (prin boron hydroxide acid boric
strunjire) boron nitride azotură/nitrură de bor
boring dust (geol, petr) detritus fin de la perforare; boron oxide trioxid de bor
praf de la perforare; (maş-uri) span boron phosphide fosfură de bor
boring fixture dispozitiv de alezare borophenylic acid fenilboric
boring frame turlă de foraj borosilicate crown crown borosilicic
boring head cap de găurire / de alezare / portbur- borosilicate flint flint borosilicic
ghiu, păpuşă portsculă (la maşina orizontală de borosilicate glass sticlă borosilicică
alezat) borotungstic acid acid borowolframic
boring hose furtun de foraj borrow (drum) groapă / material de împrumut;
boring jig mandrină / dispozitiv de găurit (mari) împrumut // a împrumuta (de la)
boring Journal jurnal de foraj borrow area/cut/pit groapă de împrumut

138
bottle shutter/stopper dop / obturator de sticlă
borrowed sales vânzări pe credit bottle silt sampler barometru tip flacon,
borrowed soil sol/teren de împrumut turbidison-dă
borrowing împrumut bottle-soaking apparatus instalaţie de leşiere a
bort, bortz (maş-uri) diamant negru / tehnic mărunt sticlelor
cu incluziuni; (miri) diamant negru pentru coroane bottle sterilizer aparat de sterilizat butelii
de foraj; (minr)bort bottle tilter dispozitiv pentru bascularea damige-
boryl boril (rad.) nelor
bosh (maş-uri) rezervor cu apă pentru răcirea bottle washer (ind chim) garnitură / rondelă pentru
sculelor; (met) etalaj / pântece al furnalului butelii; (mas) maşină pentru spălarea sticlelor
bosh cooling box/plate cutie de răcire a etalajului bottling îmbuteliere, umplere a sticlelor
bosh of a blast-furnace etalaj al unui furnal bottling machine maşină de umplut butelii / de
bosh plate mantaua etalajului îmbuteliere
boson bozon (în fizica atomică) bottom (TH) fund, bază, fundament, fundaţie,
boss (cstr) patron, (contra)maistru; bosaj, purice; talpă, temelie, sol; (el) margine inferioară (a unei
(met) ieşind, convexitate, butuc, îngroşare, adaos benzi de energie); (hidr) fund (de albie, canal,
turnat; (miri) umflătură; mecanic şef; conducător radier etc.); (met) vatră a furnalului; (miri) partea
bossed cam/wheel pinion de distribuţie boss cea mai adâncă; (nav) aşezare pe fund (la
hammer (cstr) ciocan de cioplit piatră; (drum) submarin); fund (de mare, de navă); carenă, operă
baros vie; (petr) talpa sondei; fund
bossing exploatare în trepte înalte bottom-articulated joint articulaţia măştii (bara-
boston iţe bostonit jului)
bo'sun nostrom, boţman, şef de echipaj (în marină) bottom belt covorul inferior (de întoarcere) al unei
Botany lână merinos australiană; lână fină (în benzi de cauciuc (transportor, bandă rulantă)
general) bottom block suport de plăci (la un acumulator)
botany noll pieptănătură de la lână merinos fină bottom blow valve robinet de fund
botany top pală pieptănată din lână merinos „Bota- bottom board (cstr) podea, pardoseală; (nav)
ny" panou de barcă; (text) placa platinelor
both-way circuit circuit bilateral / cu două direcţii bottom board (in moulding) placă de model (la
both-way junction circuit telefonic mixt (exploatat turnătorie)
în două sensuri) bottom boom talpă inferioară
both-way trunk trunchi / legătură interurbană bottom buffing machine maşină de şlefuit talpă
pentru trafic în ambele sensuri bottom carriage saşiu
bottle-blowing machine maşină de suflat butelii bottom casting turnare în sifon
bottle cap capsulă/capac pentru sticlă / butelie bottom-charging machine maşină de stampat vatra
bottle cap board carton pentru capace de butelii bottom chord talpă inferioară
bottle-capping aplicare a capacelor la sticle / la bottom clamp plate placă inferioară (a presei)
butelii pentru fixarea matriţei
bottle casting machine maşină de turnat butelii bottom clearance rezervă de deplasare în jos
bottle charging machine maşină de umplut butelii bottom clearer cilindru curaţilor inferior al
bottle closing machine maşină de astupat butelii trenului de laminare (în ind. textilă)
bottle-corking punere a dopurilor la sticle; îmbute- bottom contact legătură electrică la vatra cuptoru-
liere lui; contact de fund
bottled gas gaz lichefiat / îmbuteliat bottom contraction contracţia de fund a curentului
bottle-draining scurgere a sticlelor spălate bottom covering pardoseală
bottle drying apparatus aparat de uscat butelii bottom current curent de fund
bottle-filling umplere a sticlelor, îmbuteliere bottom cut tăiere a cărbunelui prin făgaş lângă
bottle glass sticlă pentru butelii culcuşul stratului; havare la vatră
bottle method metoda picnometrică (pentru deter- bottom dead centre punct mort inferior
minarea greutăţii specifice) bottom die matriţă
bottleneck (cf) umăr de şină; (TH) gâtuire a pro- bottom discharge descărcare pe la partea
ducţiei; loc îngust inferioară; golire de fund
bottlenose oil untură de delfin bottom discharge centrifuge centrifugă cu descăr-
bottle rinser maşină pentru spălarea sticlelor care pe la partea inferioară
bottle sampling luarea probelor în sticle bottom-discharge conduit golire de fund
bottle screw întinzător (cu manşon) (în navigaţie)

139
bottom jib rama cu lanţ tăietor la o haveză care taie
bottom-discharge hopper siloz cu descărcare de pe culcuş
fund bottom kerf făgaş tăiat cu haveză lângă culcuşul
bottom-discharge skip schip cu descărcare pe la stratului
fund bottom land luncă inundabilă
bottom door uşa de la fundul unui siloz bottom layer strat inferior
bottom door wag(g)on vagon (sau vagonet) cu bottom level orizontul cel mai adânc; orizont
descărcare printr-o uşă pe la fund inferior / de fund
bottom draw reziduu de fund bottom lifting umflare a vetrei unei galerii
bottom drill collar ultima prăjină grea bottom loading încărcare pe la fund
bottom drop out of the market price nivel foarte bottom-loading belt bandă de cauciuc la care
scăzut (pe piaţa monetară) transportul se face pe banda de întoarcere
bottom dump descărcare prin fund bottom-loading face belt (conveyor) transportor-
bottom-dump bucket găleată / chiblă cu descărcare bandă cu încărcare pe covorul inferior (în abataj)
pe la fund bottom nippers falca de jos a cleştilor
bottom dunnage paiol, paniol bottom note notă de subsol /în josul paginii
bottom electrode (el) electrod inferior (de vatră) al bottom of borehole talpă / vatră / amplasament/lo-
unui cuptor electric; (el, tele) priză de pământ caţie a(l) sondei
bottom felt flanelă inferioară (în ind.hârtiei) bottom of ditch fundul şanţului
bottom fermentation fermentaţie inferioară bottom of formation rocă de bază a unei formaţiuni
bottom flange tablă de centură; flanşă de sprijin geologice
bottom floor varangă de cadru (construcţii navale) bottom of the şea fundul mării
bottom-fluted roller cilindru canelat inferior (în bottom of the shaft fundul puţului
ind. textilă) bottom of a slope baza unui povârniş
bottom force press presă cu piston la partea infe- bottom of a well talpa sondei
rioară bottom packing etanşare de fund
bottom gate (miri) galerie inferioară pentru trans- bottom pillar (cstr) stâlp de bază; (miri) pilier de
portul producţiei unui abataj frontal; (met) clapă siguranţă al puţului (la bază)
de fund bottom plate (cstr) placă de pardoseală / de bază /
bottom gear viteza întâi de fundaţie / de fund; cadru de susţinere; (ind
bottom half mould jumătatea inferioară a matriţei chim) taler inferior (al coloanei de distilare); (met)
bottom heading avansare a galeriei inferioare placă de turnare / de fund; (petr) taler inferior / de
bottom heated încălzit prin podea / prin pardoseală fund
bottom heating încălzire a vetrei bottom plating înveliş (bordaj) al- fundului navei;
bottom hole groapă de fundaţie bordaj al carenei
bottom-hole choke/flow bean duză de fund bottom plug dop inferior / în talpă
bottom-hole packer pacher de fund bottom pouring turnare prin sifon, sifon de turnare
bottom-hole pressure (BHP) presiune de fund / la bottom-pour ladle oală de turnare cu dop
talpă bottom product produs rezidual / de fund
bottom-hole pressure gauge manometru de fund bottom rake unghi de aşezare
bottom-hole pressure recorder manometru de bottom ring inel de etanşare / de plafon / de punte
fund cu înregistrare bottom-road bridge pod cu calea jos
bottom-hole pump pompă de fund / de adâncime bottom rock rocă de bază / de fund
bottom-hole sample probă de fund bottom roller cilindru canelat inferior
bottom-hole sampler ciupitor din talpă, aparat de bottom rule linie de picior, linie de închidere (la
luat probe de fund tabele)
bottom-hole sample taker aparat de luat probe de bottom runner lonjeron inferior al caroseriei
fund bottoms depuneri de fund, reziduuri, sedimente,
bottom house pat de turnare cozi
bottom ice gheaţă de fund bottom sediment(s) reziduuri / sedimente / depuneri
bottoming (cstr, drum) blocaj; (tele) menţinere / de fund
blocare a tensiunii (anodice la un nivel scăzut) bottomset beds depuneri (strate) din culcuş
bottom ing die clupă pentru finisarea filetului bottom sili prag de fund
bottoming reamer alezor pentru finisare bottom slide sanie inferioară
bottoming ţap tarod de finisare bottom sprocket rolă de rebobinare continuă
bottoming voltage tensiune reziduală / remanentă

140
boundary fence împrejmuire
bottom surface suprafaţa solului / pardoselii / boundary field câmp marginal / de dispersie
terenului boundary friction frecare semifluidă
bottom sword sabia maşinii de pieptănat rectiliniu boundary layer (chim, fiz) pătură (strat) limită / de
bottom unloading descărcare pe la rund separaţie; (geol, hidr) strat limită / laminar / de
bottom-up algorithm algoritm jos-sus / ascendent separaţie
bottom-up testing strategy strategie de testare de boundary-layer motion curgere în strat laminar
jos în sus / ascendentă boundary light lumină de poziţie
bottom valve (mas) robinet de fund; (petr) supapă boundary line gabarit, linie de delimitare
fixă (a pompei de extracţie) boundary lubrication ungere la care frecarea este
bottom yeast drojdie de fund semilichidă
boucherizing impregnare a lemnului după procedeul boundary marker (mas) limitator, opritor; (tele)
Boucher radiobaliză (radiofar) la limita câmpului de aterizare
bouchon lagăr de alamă boundary marker beacon baliză de delimitare / de
bought scrap fier vechi din comerţ baraj
Bouguer anomaly anomalie Bouguer (în geofizică) boundary marker stone bornă de hotar
boulangerite boulangerit (mineral) boundary marking bornare / trasare de hotar
boulder bolovan, galet; bloc de rocă stâncoasă boundary member limitator
boulder clay argilă cu blocuri / cu bolovani; argilă boundary opening deschiderea lucrărilor de ex-
glaciară ploatare de la periferie spre centru
boulder paving pavaj de bolovani boundary operator operator de frontieră
boulders of quartzite bloc eratic de cuarţit boundary pole stâlp de hotar
boulder stones galeţi, bolovani boundary radius rază limită
boules bulzi (în ind.lemnului) boundary resistance rezistenţă marginală / de bord
bounce lovitură puternică, împingere; vibraţie boundary scattering rezistenţă (împrăştiere)
bounced light iluminare indirectă marginală
bounce time timp de vibraţie (la releele cu contacte) boundary stone (drum) bornă; (geod) piatră de
bouncing instabilitate verticală; efect de dans marcare / de hotar
(vertical al cadrului) boundary stress field câmp de tensiuni în suprafaţa
bouncing-ball synchronization sincronizare ulteri- de baraj (la semiconductoare)
oară (înregistrare optică şi acustică separată) boundary surface (fiz) suprafaţă limită; (tele)
bouncing of contacts vibraţie a contactelor suprafaţă de separaţie
bound (777) margine, limită, graniţă; (poligr) carte boundary value valoare limită / pe frontieră
legată // (nav) cu destinaţia ; în curs de plecare boundary-value problem problemă la limită,
spre. ; // a delimita // legat, neliber problemă cu condiţii pe frontieră
boundary (geog) graniţă, hotar; (fiz) frontieră, boundary wavelength lungime de undă critică /
limită (de separaţie); suprafaţă de separaţie; (mat) limită; limită cuantică
limită, frontieră; contur; (miri) limita unei boundary waves unde seismice care se propagă
concesiuni; hotar de-a lungul unei suprafeţe libere sau la interfeţe
boundary angle unghi marginal acustice
boundary angle bar cornier de contur (construcţii bound atom atom legat
navale) bound coherent cross-section secţiune (eficace) de
boundary beacon baliză de delimitare / de baraj împrăştiere coerentă pe atomi legaţi
boundary behaviour comportare la frontieră / la bound cross-section secţiune (eficace) de împrăş-
limită tiere pe atomi legaţi
boundary break-away separation separare a stra- bounded limitat, delimitat, mărginit
tului marginal boundedly convergent series serii mărginit conver-
boundary cluster set mulţime a punctelor-1 imită la gente
frontieră boundedness mărginire, limitare
boundary condition condiţie la limită / pe frontieră bound electricity electricitate latentă
boundary contrast contrast limită; prag de contrast bound electron electron legat
(în televiziune) bound energy energie latentă
boundary density densitatea în bordură / la margine bound in calf legat în piele
boundary emission emisiune la limita de bandă bounding surface suprafaţă limită / de separare
boundary equation ecuaţie limită

141
bowlder bolovan
boundiess nelimitat, infinit, nemărginit bowl feeder alimentator cu cupe
boundlessness nemărginire, infinitate bowl fire radiator parabolic
bound level nivel staţionar bowl gudgeon fus sferic
bound moisture umiditate legată bow lighthouse locaş al luminii din bord (navă cu
bound rubber cauciuc legat vele)
bound scattering împrăştiere pe atomi legaţi bowline bulină; nod de scaun simplu (în navigaţie)
bound state stare staţionară bowline bridle labă de bulină
bound structure of atoms legătură atomică bowline on the bight nod de scaun în dublin
bound sulphur sulf combinat bowl paper hârtie pentru valţul de calandru
bound variable variabilă legată bowls linii curbe ale literelor
bound water apă de constituţie, apă legată / de bowl-shell wall perete al coşului centrifugei
cristalizare bowman om în prova
bounty bonificaţie; gratificaţie, primă; premiu bow member cofraj pentru arce / pentru bolţi
bouquet buchetul vinului bow of head covergi de prelată
Bourdon pressure gauge/manometer manometru bow opening-and-closing plier cleşte pentru inele
cu arc tubular bows (av) proră, bord anterior (la flotorul hidro-
bourgeois borghis avionului); (nav) prova, prora
bournonite burnonit (sulfura de plumb şi stibiu) bow saw ferăstrău cu coardă, joagăr; beşchie
bourrette buret bowse a vira o parâmă / cu un palan(c)
bow (arh, cstr) arc; (el) troleu; arc (în tracţiunea bowser autocisternă
electrică); (maş-uri) rama / cadrul ferăstrăului bowser boat şalandă-tanc pentru alimentarea
pentru metale; (or/g) arcuş (pentru acţionarea hidroavioanelor
maşinii de găurit axe); (777) arc, florar de desen // bow shackle cheie rotundă (în navigaţie)
a (se) înclina, a încovoia, a curba bow-shaped connection racord curb; cot; curbă
bow anchor ancoră prova / de post bow spacer (compas) distanţier; compas măsurător
bow-and-beam bearing relevment prova 45° şi bowsprit bompres
travers bowsprit guy şart / mustaţă de bompres
bow collector liră / arc / troleu pentru preluarea bowsprit shroud straiul bompresului
curentului bowstring girder grindă cu talpă superioară curbă
bow compass(es) compas măsurător; balustru bow wave val prova, mustăţi prova
bow contact contact de liră / de arc / de troleu bow-window bovindou, fereastră boltită box (777)
pentru preluarea curentului cutie, casetă, etui, cufăr, ladă, geamantan,
Bowden brake frână (acţionată cu cablu) Bowden valiză, înveliş, locaş; (cstr) boxă; (el) cutie; doză;
Bowden-wire (shutter) release declanşator flexibil carcasă; mufă; (maş-uri) arbore portburghiu;
(în fotografie) bucşă, manşon; bac, cuzinet; (mei) ramă / cutie (de
bow drill vrilă cu coardă formare) de turnare, cuvă, creuzet (la cuptoare);
bowel subsol, adâncime a pământului (miri) cupa unui vagonet de lemn; (poîigr) cutie;
bower ancoră prova / de post căsuţă, magazie; (text) cutie, ladă; maşină;
bow fast parâmă / legătură prova subansamblu de maşină; mecanism, cutie de
bow girder of non-circular shape grindă în (formă suveici; bac // (777) a acoperi, a căptuşi
de) arc necircular box aft a contrabraţa (în navigaţie)
bow-heavy (av) greu de bot (cu centrul de greutate box and pin îmbinare cu mufă
deplasat în faţă); (nov) aprovat box-annealed recopt în cutie
bow hook om în prova box-annealed sheet tablă recoaptă în cutii
bowing curbare, flexură, îndoire, arcuire box annealing recoacere în cutii
bowing knitting curbare-ondulare (a rândurilor în box barrow (auto) autodubă, autofurgon; (cf)
tricot) vagon de marfă acoperit
bowing warp arcuire (a lemnului) box beam grindă-dulap, grindă-cheson
bowl (777) cupă, ceaşcă, castronaş; bol; tigaie; (el) box bed batiu chesonat / în formă de cutie, pat cu
glob pentru lampă; (hidr, ts) cupă, cuvetă, cadă, secţiune în U
bazin, rezervor; (ind chim, mas) cupă, benă, lamă; boxboard (hc) carton; carton / mucava pentru cutii;
coşul / rotorul centrifugei; rulou, rolă; (petr) (/) scânduri pentru lădiţe; scândură subţire
adâncitură; (text) conteiner; recipient; vait (de la box body caroserie de furgon
calandre sau fularde); bazin box bottoming file pilă-disc
bowl classifier clasor (cu cupă)

142
box-calf box de viţel; box calf (ind.pielăriei) box negative cutie având rol de placă negativă (la
box camera aparat (fotografic)-cutie acumulatoare)
box car (cf) vagon de marfa (acoperit); (min) box nut piuliţă-capac; piuliţă oarbă / înfundată
vagonet acoperit box of fire door cadru al cutiei focarului
box cart vagon-platformă jos; vagon jos box part parte a ramei de formare
box casting turnare în cutii de formare box pass calibru închis
box charging machine alimentator cutie box pattern frame cadru cu secţiune chesonată
box chuck mandrină cu două falei box piston piston gol în interior
box clamp menghină box relay releu în cutie de protecţie
box column coloană-cheson box respirator mască de protecţie / respiratoare
box compass busolă box scraper răzuitor lat cu două mânere
box compound (el) masă izolantă; (mas) masă box section secţiune în (formă de) cheson
pentru etanşarea mufelor / manşoanelor la tuburi box section girder grindă-cheson; grindă goală în
box concrete spreader cărucior distribuitor (de interior
beton) box-shaped în formă de cutie
box cover capac de cutie box shear apparatus aparat de încercare la for-
box covering machine maşină de caşerat hârtie pe fecare
cutii box-sliding feeder dozator cu sertar
box culvert podeţ dalat box spar lonjeron-cheson
box dam batardou box spreader dispozitiv (remorcat) de împrăştiere
boxed catch capac de închidere (a materialelor rutiere)
boxed heart check debitare din inimă (în ind. box staple placă de închidere în formă de căciulă/
lemnului) de calotă; capac de închidere
box (end) wrench cheie tubulară box stud suport / susţinător de miez (de turnătorie)
boxer engine motor orizontal cu cilindri opuşi box switch întrerupător capsulat
box filter filtru cu camere box table masă de formare
box fold cută-cufăr box timber schelet de lemn
boxfoot pipe oven cuptor tubular box timbering cadru de susţinere din lemn
box for casting ramă de formare box trawler trauler pescuind în flotilă
box frame schelet al caroseriei box turbine wheel roată cu cupe
box-furnace boiler cazan cu cutie de focar box-type cofferdam batardou din chesoane
box fuse siguranţă în doză box-type column montant cu secţiune în U
box girder grindă-dulap, grindă-cheson box-type design în formă de cutie
box groove calibru de laminor închis box-type impeller rotor al compresorului de supra-
boxhaul a face volta sub vânt mascând velele alimentare / al supraalimentatorului
box head (el) cap de cutie multiplă; (poligr) cap al box-type leg picior în construcţie închisă
coloanei unei tabele box-type pattern model pentru formarea în ramă
box header cameră de distribuţie a apei box-van body caroserie-furgon
box-hole raise suitoare box-wood bac de lemn; capră (a trăsurii)
box hopper distributor cărucior distribuitor (de Boyce weaver's knotter înnodător Boyce (în
beton) ind.textilă)
boxing in montare a ceasornicului în carcasă Boyle-Mariotte's law legea lui Boyle-Mariotte
boxing material balast (de cale ferată) B-position masă de sosire; poziţie B; grup / poziţie
box inlet drop spillway treaptă de cădere cu de sosire
deversor şi disipator tip cutie brace (TH) scoabă, clamă; suport, proptea; şablon;
box jig dispozitiv de ghidare în formă de cutie (cstr) contrafişă, hoban, ancoraj, tirani; (/, maş-uri)
(pentru găurire) coarbă cu pieptar; (met) suport montat, şablon (la
box keel chilă-cheson turnare); (miri) bandaj pentru strângere; (nav) braţ;
box key cheie tubulară (poligr) paranteză mare, acoladă // (cstr) a lega / a
box kite zmeu celular (cu mai multe suprafeţe, în fixa cu scoabă, a întări, a rigidiza; a propti; a
formă de cutie) contravântui; a îmbina; (mat) a închide între
box link culisă închisă / cu două pietre acolade; (nav) a braţa
box mould formă de turnare în ramă brace aback a masca, a braţa pentru mascare
box moulding formare în cutii brace about a contrabraţa
brace back a braţa în cruce

143
Bragg treatment condiţie de reflexie Bragg
braid (text) fibră de lână metisă lungă şi lucioasă;
brace binding piece moază panglică împletită; şnur; împletitură; toron; şiret;
braced beam construction construcţie cu zăbrele vipuşcă; coadă // (el) a împleti (cablu), a bobina;
braced framework şarpantă cu zăbrele (text) a croşeta dantele
braced girder grindă cu zăbrele braid buck lână lucioasă cu firul lung şi gros
brace drill burghiu pentru coarbe braided electrode electrod cu înveliş din ţesătură
brace in a închide vergile de azbest impregnată
brace joint îmbinare în cleşte braided hose furtun / tub cu inserţii împletite
bracelet builder maşină de confecţionare a com- braided line saulă împletită / engleză
pleturilor (în ind.cauciucului) braided packing garnitură de etanşare din şnur
brace of timber moază de rigle împletit
brace sharp a braţa în şart braided river râu cu braţe numeroase mari şi mici
brace ţap tarod pentru coarbă braided rope parâmă împletită
Brachiopoda brachiopode braided spindle bând bandă împletită pentru fuse
brachistochrone brahistocronă, traiectorie pe care braided wire sârmă împletită; liţă
un corp ce se deplasează între două puncte sub braider (machine) (el) maşină de bobinat; (text)
acţiunea gravitaţiei realizează timpul minim maşină de croşetat, de împletit
brachy-anticline brahianticlinal braiding (el) împletitură (de cabluri); (met) toron;
brachy-syncline brahisinclinal (text) împletire; (TH) împletitură exterioară;
bracing (av) contravântuire; (TH) sprijinire; fixare; torsadare
întărire, consolidare braiding meshes ochiuri de împletitură
bracing bay deschidere între stâlpii de susţinere brail strângător (de velă aurică)
(câmp de armare) braille printing tipar pentru orbi; tipăritură în
bracing of a still schelet al cuptorului tubular (sistemul) Braille
bracing rib nervură de rigidizare brail up a strânge o velă „pe vergă"
bracing wire hobană brain creation creaţie intelectuală (tehnică, ştiinţi-
brack brac (în ind.lemnului) fică sau artistică)
bracket (TH) consolă; brachet; braţ; brăţară; furcă; brain drain acaparare a inteligenţei
suport, scoabă; (cstr) suport în consolă; vută; brainstorming dezlănţuire / explozie a ideilor; asalt
consolă; (hidr) reazem al porţii unei ecluze; (mas) al ideilor / inteligenţei; masă rotundă, discuţie între
capră cu consolă; consolă; suport de aparat; (mat) specialişti
paranteză (dreaptă), croşetă; (met) guseu; (nav) brain trust (BT) consiliu / grup de experţi
brachet; (poligr) paranteză (dreaptă); (ts) brăţară brake (cf) dispozitiv de frânare; frână; (mas) frână;
pentru ţevi // a închide între paranteze (met) maşină de îndoit tablă; (text) meliţă // (auto,
bracket bearing lagăr în consolă cf) a frâna; (text) a meliţă
bracket (jib) crane macara derrick / cu consolă brake action acţiune de frânare
bracket machine maşină-unealtă cu consolă brake actuating comandă a frânei
bracket mounted montat pe consolă brake actuator servomotor de frână
bracket pin consolă brake adjuster/adjusting gear mecanism pentru
bracket plate placă de fixare reglarea frânei
bracket pole stâlp cu consolă brake anchor pin suport al frânei
bracket support suport în consolă brake anchor plate banc de frână
bracket suspension suspendare pe suport în consolă brake apparatus dispozitiv de frânare
bracket-type board tablou electric cu panouri brake arm (mas) pârghie de frână; (text) braţ al
articulate frânei
brackish water apă sălcie / sărăturată / salmastră/ brake arrangement sistem de frânare
nepotabilă brake assembly instalaţie / sistem de frânare
bradenhead cap de coloană / de ţeava brake backing plate disc pentru fixarea saboţilor de
bradenhead gas gaze de sondă / petroliere frână
Bradfield insulator izolator de intrare (în clădire) brake-band (lining) bandă de frână (ferodo)
Bradford open drawing sistemul englez de filare brake bar (auto, cf} bară a sabotului de frână; (mas)
pentru lână groasă bară de frână; tijă de frânare; tirant de frânare
brad nail cui fără cap brake block (auto, mas) sabot de frână; (av) cală de
bradyseisms oscilaţii lente ale scoarţei pământului roată
Bragg spectrometer spectrometru Bragg / cu cristal

144
brake operation frânare
brake body corp de frânare brake pad wear indicator indicator (luminos) de
brake booster servofrână uzură a plăcuţelor de frână
brake box banc de frână (la căi ferate) brake plunger piston al frânei
brake cam galet de acţionare a frânei; camă de brake power forţă de frânare
frânare brake-pressure disk/ plate disc de frână
brake cheek/clutch sabot de frână brake-pressure lead conductă pentru lichid de
brake circuit circuit de frânare frână
brake cock robinet de frână brake pulley (auto) disc de frână; (mas) tambur /
brake collar bandă de frână roată de frână
brake-compensating egalizare a frânei brake pull rod bară a sabotului de frână
brake connecting hose acuplare de frână brake relaxing slăbire a frânelor
brake control device releu de frânare brake (release) spring arc de frână
brake coupling (cj) semicuplaj de frână; (mas) brake rigging sistem al pârghiilor de frână
ambreiaj cu fricţiune brake rim tobă / tambur / roată de frână
brake crank manivelă de frână brake rocket rachetă de frânare, retrorachetă
brake cross lever levier transversal al sistemului de brake rod (auto) tijă de tracţiune a frânei; (cj) bară
frânare de sabot
brake cylinder cilindru de frână brake servo servofrână
braked flax ih zdrobit / meliţat brakes fade scădere a eficacităţii sistemului de
brake disk (mas) disc de frână / de frânare; (text) frânare
roată de frânare brake sheave disc de frână
brake drag sabot de frână; tachet opritor brake shoe sabot (de frână); cală de roată
brake dressing unsoare de frână brake-shoe lever levier pentru desfacerea saboţilor
brake drum (auto) tambur de frână; (mas) roată / brake slipper sabot
tobă de frână brakesman frânar
brake drum retarder încetinitor cu frînă pe o tobă brake solenoid frână cu magnet; electrofrână;
brake dynamo frână de încercare cu dinam etalo- solenoid pentru acţionarea frânelor
nat; dinamometru de frână brake spider placă portsabot de frână; perete din
brake dynamometer frână dinamometrică spatele tamburului (la autovehicule)
brake equalizer distribuitor de frână brake spring (auto) arc de rapel al sabotului de
brake equalizer shaft braţ de compensare a frânei frână; (mas) arc de frână
brake-field tube tub cu câmp de frânare brake stop limitator al frânei
brake flange flanşă a tobei de frânare brake strap (auto, text) bandă de frână; (nav)
brake fluid lichid de frână panglică de frână / de vinci
brake friction area suprafaţă de frânare brake triangle/truss bar bară triunghiulară de frână
brake gear mecanism de frânare brake turbine air cycle ciclu de aer în turbodeten-
brake hanger atârnător de frână; saboţi de frână tor (ciclu frigorific cu aer utilizat în aeronautică)
brake head portsabot; sabot de frână brake wheel roată frânată / de frână
brake horse-power (b.h.p., BHP) putere efectivă / brake wire cablu de frână
utilă/ de frânare (în CP) brake with graduate brake action frână cu frânare
brake hose furtun de legătură al conductelor de gradată / treptată
frână braking (action) acţiune / efect de frânare, frânare
brake key camă de frânare braking area suprafaţă de frecare (la o frână)
brake lever pârghie / levier / manetă de frână braking axle osie cu / de frână, osie frânată
brake-lever connecting rod bară a sabotului de braking bar/club tijă / mâner de frână
frână braking couple cuplu de frânare
brake lever sector sector dinţat al pârghiei de frână braking device dispozitiv de frânare
brake line conductă pentru lichid de frână braking fan ecran de frânare / de protecţie
brake liner/lining garnitură de frână braking gear mecanism / instalaţie de frânare
brake loosening slăbire a frânelor braking incline plan înclinat automotor (cu frână)
brake lug adaos turnat pentru fixarea sistemului de braking moment moment de frânare
frânare braking preparation length drum de pregătire a
brakeman's cabin cabină de frână (căi ferate) frânării
brake meter aparat pentru măsurarea distanţei de braking radiation radiaţie de / prin frânare
frânare

145
branching of a river bifurcaţie a unui râu
braking resistance of friction rezistenţă de frânare branching ratio raport de ramificare; randament de
braking surface suprafaţă de frecare a frânei fisiune
braking weight greutate de frânare branching trough jgheab de deviere
braking work lucru mecanic de frânare branch joint teu de derivaţie
Bramwell feed aparat de alimentare cu cântar branch line (el) circuit derivat; (cj) linie deviată,
automat la carde cale ferată secundară
bran tarate branch of delta braţ de deltă
branch ramificaţie, bifurcaţie; salt; derivaţie; branch office (mân) filială, sucursală; (tele) substa-
ramură, braţ; branşament, cracă, conductor ţie (telefonică)
secundar; filială, sucursală, domeniu; sector; branch of knowledge ramură de cunoştinţe;
specialitate; fază // a deriva, a devia, a (se) disciplină
ramifica; a (se) bifurca // ramificat branch of manufacture ramură/ domeniu indus-
branch address adresă de ramificaţie / de bifurcaţie trial(ă)
branch box cutie de derivaţie / de branşament branch of ore ramificaţie filoniană
branch catch prinzător de noduri branch of science disciplină, ramură a unei ştiinţe
branch chuck platou cu fălci branch of a vein ramură de filon
branch circuit circuit derivat / de ramificare branch on error salt la eroare program
branch duet conductă secundară / de ramificaţie branch piece piesă / flanşă de derivaţie
branched ramificat branch pipe (hidr) branşament, ţeava de derivaţie;
branched chain catenă ramificată (mas) teu; ramificaţie a conductei principale
branched-chain compound combinaţie / compus branch point (TH) punct de ramificaţie; (tele) nod
cu catenă ramificată (al unei reţele); priză
branched-chain group grupare cu catenă ramificată branch-point stream line linie de curent la ramifi-
branched chute jgheab pantalon caţie
branched compound compus cu catenă ramificată branch resistance rezistenţă în derivaţie
branched knot nod în mustaţă (în ind. lemnului) branch road drum lateral / vicinal / de ramificaţie
branched list listă ramificată (având cel puţin o branch rod (auto) bielă motoare; (mas) tijă de
celulă cu o legătură către o listă) piston
branched molecule moleculă ramificată branch spur linie de branşament / derivaţie
branched polymer polimer ramificat branch statement instrucţiune de salt
branched resonant circuit'circuit rezonant paralel branch strip regletă de derivaţie
branched structure structură ramificată branch-T cutie de conexiune / derivaţie / doză T
branch exchange centrală secundară branch terminal clemă / bornă de derivaţie;
branch extension post telefonic suplimentar / în branşament
derivaţie branch terminal line linie ferată terminus
branch fault falie ramificată branch track linie deviată; drum deviat
branch flange flanşă de priză brand (agr) mălură (Tilletia tritici); (TH) marcă de
branch haulageway cale de transport care dever- fabricaţie; sort, sortiment, calitate//a însemna; a a
sează produsul în calea principală arde cu fierul roşu; (text) a marca, a însemna; a
branching bifurcaţie (în lanţul dezintegrărilor), arde
ramificaţie, derivaţie branded goods mărfuri care poartă o marcă de
branching chain reaction reacţie în lanţ ramificată; fabrică
reacţie de ramificare a catenei branded oil ulei de calitate
branching channel canal de distribuţie „branding" by axe cioplaj (în silvicultură)
branching decay bifurcaţie (în lanţul dezintegră- branding iron fier de încrestat; ciocan marcator;
rilor) ştampilă incandescentă (în ind. lemnului)
branching faults falii cu ramificaţii brand manager director însărcinat cu promovarea
branching fraction fracţiune a ramificaţiilor şi comercializarea unui produs
dezintegrării brand new perfect nou
branching instruction instrucţiune de ramifica- brand rating apreciere a unei mărci de fabrică
ţie/de salt brand share pondere a unei mărci de fabrică (pe
branching jack jac fără contact de ruptură; jac în piaţă)
paralel; jac de derivaţie brands in the running mărci curente pe piaţă
branching off bifurcaţie, derivaţie brandy rachiu, coniac, brandy

146
breach of trust abuz de încredere
branning machine maşină de polizat tablă albă breadboard setup legătură / conectare / montaj
brash ice zai provizorie(u)
brass alamă bread factory fabrică de pâine
brass bând bandă de alamă bread manufacture panificaţie
brass bar bară de alamă breadth lăţime, lărgime; întindere
brass bushing lagăr / cămaşă de alamă break (TH) spargere, rupere, evadare, erupţie,
brass castings piese turnate din alamă ruptură, spărtură, crăpătură, curmătură, năruire,
brass etching gravare chimică în alamă pauză; (in/) cheie de întrerupere; (min) rupere;
brass foundry turnătorie de alamă (poligr) linie de dialog, sfârşit de paragraf // (el) a
brass knuckles inel de percuţie / de impact / de întrerupe (un circuit), a străpunge; (TH) a rupe; a
protecţie; cap de baterie, zbanţ sparge, a sfărâma, a concasa; a degrada; a opri
brass latten tablă de alamă breakage concasare, mărunţire, fracţionare,
brass plate placă de alamă // a alămi fărâmiţare, zdrobire, măcinare; rupere, ruptură;
brass plating alămire distrugere
brass scraper perie de alamă breakage load sarcină de rupere
brass screw şurub de alamă breakage rate număr de ruperi; frecvenţă de ruperi
brass tape panglică de alamă (la firele de ţesătură)
brass tip socket set screw şurub de fixare cu locaş break-and-make switch comutator
(pentru cheie frontală) cu vârf de alamă breakaway pornire; punere în mişcare
brass tool cuţit pentru prelucrarea pieselor din breakaway starting current curent iniţial / de
alamă pornire / rezidual (la tuburile electronice)
brass tube / tubing ţeava de alamă breakaway torque cuplu de pornire / iniţial
brass varnish lac pentru alamă break-before-make relay releu comutator cu
brass wire sârmă de alamă întrerupere
brass worker alămar break-before-make switch comutator cu întreru-
brass worker's lathe strung rapid pentru prelu- pere
crarea pieselor din aliaje de metale neferoase break bulk a începe descărcarea navei
brassy similar cu alama; tare ca alama break cable a desface o cheie de lanţ (în navigaţie)
brattice perdea/dig de aeraj break circuit circuit de ruptură; circuit / schemă de
brattice cloth pânză de sac pentru perdele de aeraj deconectare
brattice drying machine maşină de uscat cu bandă break contact contact de separare / de întrerupere//
transportoare fără sfârşit a întrerupe (un contact)
brattice stopping oprire a curentului de aeraj prin break-contact release time timp de reînchidere a
perdea de pânză de sac unui contact de repaus / normal-închis
braunite braunit, minereu cu / de mangan breakdown (TH) pană în funcţionare, deranjament,
Braun tube tub catodic defectare; avarie, accident, descărcare, străpungere
brave west winds vânturi puternice de vest (a izolaţiei); vălţuire; (plast) plastifiere, masticare,
brayer val ungător / frecător depolimerizare // a lamina lingoul până la ţaglă; a
brayer table masă de frecat cerneală demonta; a străpunge; a descompune, a separa; a
Brayton-cycle engine motor (de rachetă) cu ciclu dispersa; a (se) prăbuşi; a (se) surpa
Brayton; turbină cu amestec de heliu şi xenon breakdown agent agent de fisurare (în ind.petro-
braze loc al lipiturii // a lipi (cu aliaj dur) lieră)
brazed lipit cu alamă breakdown crane vagon-macara
brazed joint rost de lipit breakdown diode diodă Zener / întrerupătoare
brazed-tip carbide tool cuţit cu plăcuţă din carburi breakdown field strength intensitate a câmpului
metalice (fixată prin lipire) electric de străpungere; rigiditate dielectrică
brazier coş pentru jar breakdown fluid fluid de fisurare
brazier-type rivet nit pentru tablă breakdown impulse voltage şoc al tensiunii de
brazing (met) lipire (cu alamă tare), loc al lipiturii, străpungere
lipire cu material greu ruzibil; (el) sudură tare breakdown in the main supply întrerupere a
brazing mixture aliaj pentru lipit (alamă) tensiunii de reţea; pană în reţea
brazing tongs cleşte de lipit breakdown lights lumini de navă nestăpână pe
brea kir, scursori de ţiţei cu pământ manevră
breach (cstr) breşă, spărtură, deschizătură (într-un
zid); (mii) breşă

147
breaker point punct/contact de rupere
breakdown lorry (auto) camion de depanare; (cstr) breaker roll vait de concasor
automacara breakers brizanţi, resac, valuri deferlante
breakdown mill (met) laminor degrosisor; (plast) breaker strip ruptor de conducţie; baretă izolantă/
vait pentru plastifiere de menţinere; antretoază izolantă
breakdown of emulsion spargere a emulsiei breakeven prag de rentabilitate, punct critic (al
breakdown of line demontare a unei linii rentabilităţii) // a atinge pragul de rentabilitate, a
breakdown of oii limpezire a uleiului atinge punctul critic (al rentabilităţii)
breakdown of prices analiză a preţurilor breakeven performance nivel de performanţă de la
breakdown potential/resistance rigiditate dielec- care începe plata primei
trică, tensiune de străpungere break a flag a desfăşura un pavilion
breakdown service depanare break the flax a meliţa inul
breakdown signal semnal de pană / avarie break ground (min) a disloca pământul, a defrişa;
breakdown site/spot loc de străpungere (nav) a smulge ancora
breakdown temperature temperatură de descom- break impulse impuls de deblocare / de întrerupere
punere / de deschidere / de separare
breakdown test (petr) determinare a compoziţiei break in a irupe, a rupe, a forţa
fracţionare a ţiţeiului; determinare a compoziţiei break in an axle rupere de osie
ţiţeiului pe fracţiuni; (TH) încercare la străpungere break in copy a face tăieturi în text
/ de rupere break in a curve (mat) punct unghiular / de rebrus-
breakdown threshold prag de descărcare ment; (tele) cot (al unei curbe); inflexiune
breakdown torque (induction-motor practice) break-induced current extracurent de rupere
cuplu de răsturnare (la motoare de inducţie) breaking ruptură, întrerupere; tăiere, spărtură;
breakdown wag(g)on vagon de ajutor refracţie; rupere; concasare; spargere; flambaj;
break draft laminare preliminară; prima laminare deconectare; separare; îndoitură
parţială (în ind. textilă) breaking by overload ruptură / întrerupere datorită
break emulsion a sparge emulsia suprasarcinii
breaker (el) întrerupător; (hc) holendru destrămă- breaking capacity putere / capacitate de rupere
tor; (nav) butoiaş de barcă; brizant; (plast) pernă breaking cone concasor conic
protectoare; fâşii breker; (text) cardă (preliminară); breaking delay întârziere de acţionare (la relee)
zdrobitor; (TH) ruptor, concasor, întrerupător, breaking-down mill train linie de laminare pentru
moară profiluri grele
breaker arm braţ de ruptor breaking-down pass calibru de degroşare rapidă
breaker bar bară a zdrobitorului breaking-down pressure tensiune de străpungere
breaker beater holendru pentru maculatură disruptivă
breaker block spărgător de blocuri breaking-down stand cajă de bluming
breaker cam camă a ruptorului breaking down temperature temperatură de
breaker cârd cardă-brizeză, cardă de degroşare / descompunere / de degradare
preliminară; maşină de frecat breaking drum tambur de concasare
breaker carding engine cardă desfăcătoare breaking elongation/extension alungire la rupere
breaker contact-point platină a ruptorului (a firelor)
breaker core miez de strangulare breaking in (min) sâmbure (la împuşcare); ruptură,
breaker drawing prima trecere de laminor; prima pătrundere; (tele) întrerupere în emisie
laminare (în ind. textilă) breaking in hole gaură de pătrundere; gaură
breaker drum tambur destrămător perforată pentru împuşcarea sâmburelui
breaker impulse impuls de pornire / de deblocare breaking length lungime / sarcină de rupere
breaker jaw falcă de concasor breaking lever ciocănel al ruptorului
breakerless ignition bloc electronic (al sistemului breaking limit rezistenţă de rupere
de aprindere fără ruptor al unui automobil) breaking load sarcină de rupere / de flambaj
breaker mouth gură de concasor breaking machine concasor; dezintegrator; berbec
breaker picker bătător preliminar; prima secţiune a breaking mill laminor pregătitor
bătătorului breaking of an emulsion spargere a unei emulsii
breaker plate filtru cu găuri (la capul de extrudare) breaking-off tăiere cu îndepărtare, abandonare
breaker plate (of hammer mill) suprafaţă de breaking of local calls/for trunk calls tăiere pentru
ciocnire interurban; întrerupere
breaker platinum-contact platină a ruptorului

148
break surface a ieşi la suprafaţă (submarin)
breaking of vacuum scădere a vidului break switch întrerupător-disjunctor
breaking of viscosity reducere a viscozitâţii break(-)through (TU) punct de ruptură; prag de
breaking out desprindere forţată; rupere adsorbţie, punct critic al ciclului de adsorbţie;
breaking plant instalaţie de concasare breşă, străpungere; răbufnire, viitură; (mân)
breaking point punct de spargere a emulsiei; perfecţionare // (text) a ajura
rezistenţă limită; punct de rupere break-through recovery exploatare prin avansare
breaking roller rupător (în ind. textilă) spre sondă a agentului de lucru
breaking safety siguranţă în întrerupere break-thrust şariaj (în geologie)
breaking shaft bară de siguranţă break-to-impulse duration ratio divizare a impul-
breaking step desprindere din sincronism, decroşaj sului
breaking strain sarcină / rezistenţă la rupere sau la break-to-make ratio raport de desime a impulsu-
flambaj; deformaţie la rupere rilor; raport între durata impulsului şi frecvenţa de
breaking strength of wire rope rezistenţă la rupere repetiţie
a cablurilor metalice break-up descompunere, disociere, dezagregare,
breaking stress efort / rezistenţă / tensiune de dispersie, fracţionare // a deschide, a descompune,
rupere sau de flambaj a fărâmiţa, a dezmembra, a sfărâma, a demonta, a
breaking switch contactor cu contacte (normal) separa
închise break-up for colour executare a formelor de
breaking tenacity tenacitate la rupere; rezistenţă culoare separate
specifică la rupere break-up of catalyst uzare a catalizatorului; com-
breaking tension tensiune / alungire de (la) rupere poziţie granulometrică a catalizatorului
breaking test încercare la rupere / flambaj break-up of crude oil compoziţie fracţionară a
breaking up desfacere forţată; rupere ţiţeiului; compoziţia ţiţeiului pe fracţiuni
breaking up of the clay dezagregare a argilei breakwater dig (de larg), spargeval, epiu, pinten
breaking up of ice rupere a unui pod de gheaţă breakwater design proiectare a digurilor portuare
breaking up of a mole rupere a unui dig (de apărare contra valurilor)
breaking up the soil desţelenire breakwater pier dig portuar de adăpostire contra
breaking wave val deferlant valurilor
breaking weight sarcină de rupere break jackjac de breakwater trunk corp al digului de adăpostire
ruptură bream a curăţa cu flacără fundul unei nave de lemn
break the joint a deşuruba breast piept; (agr) cormană (de plug); (cstr) parapet
break length lungime de rupere (a unui arc electric) al ferestrei; (hidr) taluz amonte al unui baraj; (min)
break line rând final / de rupere break loose of train front de abataj
rupere a unui tren breast and bench stoping exploatare minieră prin
break-make ratio raport de tastare front şi trepte
break mark semn de alineat breast band chingă de sondaj
break off străpungere (la fumai), abandonare, breast beam pieptar; traversă frontală
rupere, despărţire breast beam regulator regulator al traversei
break of vision frecvenţă de repetare a imaginii; salt frontale
al imaginii breast boards (drum) căptuşeală la galerii; (min)
break out (ŢII) deşurubare; smulgere a ancorei; asigurare cu palplanşe
viitură: răbufnire; izbucnire // a desface, a sparge; breast borer burghiu cu coarbă
(min) a irupe, a izbucni breast box cutie de alimentare / de distribuţie
break-out tongs cleşte pentru prăjini de foraj breast brace coarbă cu pieptar
breakover conturnare (a unei izolaţii) breast drill coarbă, burghiu de mână, maşină de
break part way a rupe în două găurit
break point punct de stratificare a unei emulsii; breast fast traversă (parâmă)
punct de limpezire a unei soluţii tulburi; punct de breast hook ghirlandă (guseu de barcă)
control / de rupere / de ruptură; prag de adsorbţie breasting dolphin ducdalbi (grup de piloţi) de
break point instruction instrucţiune de oprire acostare de mari dimensiuni, cu amortizare de
pentru control impact (în hidrotehnică)
break a record a doborî un record breasting-off spar şcondru de largare
break shot proces de întrerupere / de declanşare breast off a larga cu şcondri
break spark scânteie de deschidere / de ruptură / de breast of slipway avancală
întrerupere

149
breech lock clapă de deschidere / de încărcare
breast plate coarbă cu pieptar; pieptar al coarbei; breechlocking crank manivelă de închidere / de
placă / cuirasă frontală; blindaj frontal; lamă a blocare
buldozerului breech plate nervură / piesă de fund; placă a
breast(plate) microphone/transmitter microfon- lacătului / broaştei
plastron breech recess gură a rindelei
breast roll vait de piept / frontal breed (TH) rasă; neam; specie // a naşte; a creşte; a
breast rope chingă (de sondaj); traversă (parâmă de spori; a (se) înmulţi; a selecţiona; a ameliora
legare) (rasa); (af) a regenera, a înmulţi (combustibilul
breast shore proptea orizontală superioară (de navă nuclear)
andocată) breeder (af) reactor; (auto) regenerator
breastsummer, bressummer cosoroabă superioară breeder pile/plant/reactor (af) reactor regenerativ;
(în construcţii) (auto) regenerator
breast wall zid de sprijin breeding regenerare; reproducere, selecţie
breast walls (glass tank-furnace) pereţii laterali ai breeding coeffîcient factor de conversiune; raport
bazinului (cuptor-vană) de regenerare
breast walls (pot furnace) pereţii laterali ai cupto- breeding gain câştig de regenerare
rului cu oale breeding material materie primă combustibilă,
breast (water) wheel roată de apă material regenerator
breastwork (nav) fronton de dunetă; (hidr) lucrare breeding nursery pepinieră de selecţie
transversală de regularizare a albiei; (TH) parapet, breeding process regenerare, reproducere
balustradă breeding processing efficiency randament de
breather supapă de respiraţie / de aerisire / pneu- regenerare
matică; răsuflător, mască de gaz; ventuză breeding ratio factor de conversiune, raport de
breather losses pierderi prin evaporare / prin regenerare
aerisire ./prin respiraţie breeding section secţiune de regenerare (a bazei
breather plug răsuflătoare; canal de aerisire; combustibile)
orificiu de evacuare breeze adiere de vânt; (met) zgură (de cărbune);
breather roof acoperiş / capac plutitor cărbuni sau cocs în bucăţi mici; (nav) briză, vânt
breather valve supapă de respiraţie slab
breathing (TH) respiraţie; (petr) extracţie de ţiţei breeze coke cocs mărunt
prin erupţie naturală intermitentă breezeway palier intermediar (timpul dintre coada
breathing apparatus aparat de oxigen; inhalator de impulsului de sincronizare orizontal şi începerea
altitudine impulsului de culoare)
breathing appliance aparat respirator Bremen blue albastru de Brema (pigment albastru
breathing losses pierderi prin respiraţie pe bază de carbonat de cupru)
breathing mast catarg de ventilaţie Bremen green verde de Brema (pigment verde pe
breathing a mould deschidere a formei de presare bază de carbonat de cupru)
pentru îndepărtarea gazelor şi a vaporilor bremsspectrum spectru al radiaţiei de frânare
breathing tank rezervor cu acoperiş plutitor bremsstrahlung radiaţie de frânare (în fizica
breccia brecie atomică)
breccia structure/texture structură brecioasă bremsstrahlung cross-section secţiune (eficace) de
brecciated zone zonă breciată radiaţie prin frânare
breech canal de fum; (nav) tăietură de macara bremsstrahlung energy energie a radiaţiei de
breechblock piesă/capac de închidere frânare
breechblock handle mâner de închidere bremsstrahlung radiation radiaţie de frânare
breechblock mechanism închidere de blocare; brettis pânză de sac pentru aeraj în mină
înzăvorâre de bloc breve semn pentru sunet scurt
breech bore gauge calibru inelar brevier corp de literă de 8 puncte, petit
breech door (for torpedo) clapă de fund (pentru brewer's copper cazan / cuvă (de cupru) pentru
torpile) brasaj
breeches buoy geamandură-semafor; colac cu brewer's grains borhot de bere
pantaloni / de transbordare brewer's malt malţ de bere
breeches piece piesă de legătură în formă de furcă brewer's pitch smoală de etanşat butoaie
breeches pipe racord în furcă brewer's wort must de bere
breechings canal de fum

150
bridge apex cheie a bolţii / de boltă (la poduri
brewery fabrică de bere boltite)
brewery mash borhot de bere bridge arch boltă de pod
brewery yeast drojdie (de bere) bridge bent palee de pod
brewing fabricare a berei bridge building construire / montare a unui pod
brewing cup/tun cuvă pentru brasaj bridge cable cablu de pod
brew kettle cazan de fabricat bere bridge capacity sarcină utilă maximă a unui pod
brick (el) program frecvent; (se) cărămidă, ţiglă, bridge-carrying tank car de luptă blindat cu pod
ceramică (tanc specializat)
brick arch arc / boltă de cărămidă bridge causeway cale a podului
brick clay argilă pentru cărămizi bridge centre line axă a podului
brick field cărămidărie bridge circuit (arrangement) dispozitiv / montaj în
brick floor pardoseală de cărămidă punte
brick furnace cuptor pentru arderea cărămizilor bridge cock punte a balansierului
brick grease unsoare consistentă în brichete bridge covering platelaj de pod
brick hammer ciocan de zidar bridge crane pod rulant
bricking lucrare de zidărie; zidire bridged unit printr-o punte
bricking scaffold schelă pentru zidire bridge deck punte a pasarelei / comenzii
brick kiln cuptor pentru ars cărămizi bridge design proiect de pod
bricklayer zidar bridge detector detector al punţii; indicator de
bricklayer's hammer ciocan de zidar curent conectat în punte
brick lined căptuşit cu cărămidă bridged group grupare de legătură în punte
brick-lined masonry zidărie de placare bridged ring ciclu cu punţi interne
brick lining îmbrăcăminte / căptuşeală de cărămidă bridge driving voltage tensiune de alimentare / de
brick mason ry zidărie de cărămidă acţionare a unei punţi
brick moulding machine maşină pentru fasonarea bridge duplex system sistem duplex în montaj cu
cărămizilor punte
brick oil ulei pentru ungerea preselor de cărămizi bridge elenients elementele din perioada a 2-a (a
brick paving pavaj de cărămidă sistemului periodic)
brick pile stivă de cărămizi bridge feedback oscillator oscilator / generator cu
brick press presă de cărămizi reacţie în punte
brick rubble alicărie bridge floor between booms tablier între grinzi;
brick sewer canal de scurgere construit din cără- pardoseală între grinzi
midă bridge floor(ing) tablier (de pod)
brick stone piatră de curăţat bridge footway framing structură de trotuar (de
brick up a ridica un zid; a umple cu zidărie (de pod)
cărămidă); a suprazidi, a înzidi bridge formula formulă diagonală (a structurii
brick vault boltă de cărămidă benzenului)
brick wall zid de cărămidă bridge for stream-gauging pasarelă pentru măsu-
brickwork zidărie de cărămidă rători hidrometrice
brickwork dam baraj de zidărie bridge for supporting pipe (hidr) conductă-pod;
brickwork facing parament al zidăriei de cărămidă (mas) pod pentru conducte tubulare
brickwork lining căptuşeală de cărămizi bridge fuse siguranţă fuzibilă cu lamele
brickworks fabrică de cărămizi bridge girder grindă a podului
bridal-veil fall cataractă cu înălţime mare şi volum bridge girder system sistem portant al podului
de apă mic bridgehead cap de pod
bridge (TH) pod, punte; (in/) punte a unui graf; bridge joint (c/) joantă în porte-â-faux (între
(metr) punte de măsurare; (nav) punte; covertă; traverse); (drum) joantă de şine la poduri
(plast) punte, legătură transversală // a şunta, a bridge key cheie / clapetă a punţii
deriva bridge launching lansare a podului
bridge abutment culee de pod bridge load sarcină a podului
bridge across a şunta bridge megger punte de măsurat izolaţia; megohm-
bridge amplifier amplificator al unei punţi de metru tip punte
măsurare bridge nuli detection aducere la zero a unei punţi
bridge anemometer anemometru cu schema în de măsurare
punte

151
bridle (nav) labă-de-gâscă; legătură de corp mort;
bridge of boiler furnace altar de focar (TH) bridă, colier
bridge of collapsible boats pod din bărci pliante bridle chain lanţ pentru ghidare / de siguranţă la
bridge of a ship covertă; punte colivii
bridge oscillator-detector generator şi indicator de bridle joint îmbinare în grindă
nul al unei punţi de măsurare bridle port sabord de tun
bridge over the conveyor punte peste transportor brief scurt, concis
minier brief acceleration acceleraţie momentană / de
bridge oxygen punte de oxigen scurtă durată
bridge pier pilă de pod briefcase leather piele pentru marochinărie
bridge pier on piles palee-căsoaie briefing instructaj (al aviatorilor)
bridge pile pilă-culee brig bric (velier); închisoare la bord
bridge planks (cf) platelaj de pod; (drum) tablier al brigantine brigantină
podului Briggs(ian) logarithm logaritm zecimal / comun /
bridge raft plută pentru pod ordinar
bridge railing balustradă de pod bright (TH) strălucitor; luminos; lucios; de culoare
bridge reamer alezor pentru găuri de nit (la asam- deschisă; (met) curat; decapat
blarea construcţiilor nituite) bright annealing recoacere la alb în atmosferă
bridge relay releu în punte controlată
bridge resistance rezistenţă a punţii bright band reprezentare / indicaţie vizuală lumi-
bridge roadway parte carosabilă a unui pod; cale noasă
de pod bright colour culoare strălucitoare, cerneală lucioasă
bridge's floor tablier al podului bright deposit depunere lucioasă
bridge sleeper traversă de pod bright dip baie de luciu / de lustruire
bridge span (cstr) deschidere a podului; (hidr) bright-drawn tras la rece
lumină a podului bright emitting cathode catod cu filament cald,
bridge spot weld sudare prin puncte cu eclise vizibil
bridges (tank-furnace) baraje (cuptor-vană) brighten'er vas de decantare / de limpezire / de
bridge stockade estacadă cimentare; decantor; agent de luciu / de lustruire
bridge substructure infrastructură a podului brightening limpezire a uleiului
bridge superstructure suprastructură a podului brightening agent (el) agent de luciu (în galva-
bridge test măsurare cu ajutorul punţii notehnică); (inci chim) agent de albire
bridge track-shifter pod schimbător de cale brightening power putere de albire
bridge transition tranziţie serie-paralel cu ajutorul brightening puise impuls de mare intensitate
unei punţi luminoasă
bridge traverse beam traversă de pod bright-field illumination reprezentare pe fond clar;
bridge trough cheson de pod iluminare a câmpului obiect (al microscopului)
bridge wall (drum) corp al podului; (met) prag al bright-field image imagine cu câmp luminos
cuptorului; (se) baraj fix bright finished lustruit; polizat
bridge wire ghidaj al curentului de punte; fir de bright-finished sheet tablă polizată cu luciu
rezistenţă calibrat (al unei punţi) bright-ground illumination iluminare a câmpului
bridge-wire cap capsă electrică cu fir incandescent cu fond luminos
bridging tablier de pod, proptea, antretoază; bright hardening călire la alb
planşeu; blocare a şarjei în fumai; şuntare; brighting deschidere (a nuanţei unei culori)
construire / montare a unui pod; blocare a porilor bright light lumină strălucitoare / de distanţă; fază
bridging capacitor condensator de şuntare mare
bridging coil bobină de bifurcare bright lustre luciu intens / puternic; (foto) supra-
bridging conductor conductor de conturnare / de luciu
ocolire brightly lit iluminat strălucitor / intens
bridging jack jac-derivaţie bright metal metal curat / decapat / strălucitor
bridging joist scândură groasă de duşumea brightness (TH) luminozitate, strălucire, puritate.
bridging-over terminal bornă de racordare (la iluminare; luminanţă; claritate; (ind chim) grad de
acumulator) alb
bridging plug fişă / buşon de scurtcircuitare brightness change schimbare a luminozităţii
bridging work construcţie de poduri

152
brimstone cane baston de sulf
brightness coefficient factor de strălucire brimstone gas gaze rezultate la arderea sulfului (în
brightness contrast contrast de luminozitate cuptor)
brightness control regulator al intensităţii spotului; brimstone yellow galben de sulf
regulator / comandă de luminozitate brine apă sărată, soluţie de sare, saramură
brightness distribution distribuţie a luminozităţii brine chilling răcire cu saramură
brightness jump salt de luminozitate; contrast brine drum acumulator de saramură, tub de dia-
brusc (în televiziune) metru mare umplut cu saramură răcită constituind
brightness meter exponometru, pozometru un acumulator de frig
brightness reversion îngălbenire brine gauge salinometru
brightness temperature temperatură de incandes- brine header colector de saramură
cenţă Brinell (ball-)hardness test încercare de duritate
brightness values indice de luminozitate Brinell
bright nut piuliţă prelucrată Brinell hardness duritate Brinell
bright orange galben-portocaliu Brinell hardness number cifră de duritate Brinell
bright parts piesă având toate suprafeţele prelucrate Brinell point unitate Brinell
/ uzinate Brinell's machine aparat pentru determinarea
bright plating depunere galvanică cu luciu durităţii Brinell
bright red roşu-cireşiu brine pit salină
bright star stea strălucitoare brine pump pompă de saramură
bright steel oţel tras la rece (cu luciu metalic) brine refrigerating plant instalaţie de răcire cu
brightstock ulei dezasfaltat rafinat saramură
bright-up pulse impuls de mărire a luminozităţii / brine refrigeration răcire cu saramură
iluminării brine spring izvor de apă sărată
bright washer şaibă prelucrată brine ta n k rezervor de saramură
bright wire sârmă albă bring a aduce; (nav) a garnisi lanţul; a da o parâmă
bright wood work piese de lemn nepiturate la cabestan; a înverga; a pune în pană; a merge la
bright work piese lustruite; piese de alamă prelu- ancoraj
crate (după finisare) bring back a readuce, a completa, a recupera
bright yarn fir lucios (întârzierea)
brilliance strălucire, sclipire; luminozitate, claritate bring home/in (cstr) a pune în operă (grinzi, cără-
brilliance control reglare / comandă a luminozităţii mizi); (miri) a aduce, a monta; (poligr) a introduce
brilliance display indicare / reprezentare cu mare (un rând)
luminozitate bringing back damper spring resort reductor şi
brilliance tone sunet strălucitor / clar amortizor
brilliancy sclipire; intensitate a culorii bringing a flowing well under control captarea
brilliant strălucitor (despre o culoare); briliant, unei sonde în erupţie
scânteietor bringing in (of) a well punere a sondei în producţie
brilliant bordeaux bordo strălucitor bringing out extragere
brilliant croceine croceină strălucitoare bringing up of supplies (TH) alimentare, aprovi-
brilliant green verde strălucitor; pigment verde zionare; completare; (mii) întărire cu trupe noi
intens/ strălucitor bring into fashion / vogue a lansa (un produs) pe
brilliant indigo indigo strălucitor piaţă
brilliant orange portocaliu strălucitor bring into service a pune în funcţiune; a da în
brilliant polish lustruire fină folosinţă
brilliant retouching retuşare cu luciu bring in a well a pune în producţie o sondă
brilliant viewfinder vizor briliant bring out a string a extrage garnitura de foraj
brilliant violet violet strălucitor bring to an anchor a staţiona la ancoră
brilliant yellow galben strălucitor bring to boiling a aduce la fierbere
Brillouin index matching adaptare de bază Brillou-in bring to speed a aduce la viteză (normală)
(în tehnica laserilor) bring to a standstill a face să se oprească (un
brim margine, bordură mijloc de transport); a face să stagneze / să
brimstone sulf, pucioasă înceteze (producţia, comerţul etc.)
brimstone acid acid sulfuric (din sulf) bring up a opri nava; a trage (cablul)
brimstone burner/furnace cuptor pentru arderea bring up-to-date a actualiza, a moderniza
sulfului

153
broad ax(e) topor de dogar, bardă
bring up to standard / scratch / the mark a aduce broadband bandă largă
la nivelul / standardul cerut broadband matching adaptare de bandă largă
brining sărare, saramurare broadbeam headlamp far cu fascicul lat
brining of hides saramurare a pieilor broadbeam measurement măsură cu fascicul larg;
briny water apă salmastră / sărată / sălcie măsurare cu considerarea radiaţiei împrăştiate
briquette (cstr) cărămidă; ţiglă; olan; (miri) brichetă broadcast emisiune (radiofonică, televizată) // a
(de cărbune); pachet // a bricheta; a împacheta difuza (programe radiofonice etc.)
briquetted coal brichetă de cărbune broadcast bând zonă de frecvenţe radio / de
briquette manufacture fabricare a brichetelor teleemisie
briquette plant instalaţie de brichetare broadcast channel canal de comunicaţie radio
briquette press presă de brichetare broadcaster crainic
briquetting brichetare broadcast frequency input intrare de radiofrec-
briquetting machine/press presă de brichetare venţă (la magnetofoane)
briquetting plant instalaţie de brichetare / de broadcasting (agr) semănat prin împrăştiere; (tele)
aglomerare radiodifuziune; radiodistribuţie prin fir; radio
brisket cap de piept broadcasting engineering radiotehnică
brisket-steak fleică broadcasting range gamă de unde pentru radio-
brisk traffic trafic intens (în telecomunicaţii) difuziune
bristle fibră uscată; fibră de spic; păr de porc// broadcasting service radiodifuziune
aspru, ţepos broadcasting television radioteleviziune
Britannia joint joncţiune sudată fără manşon broadcast method legătură radio de bord
britch lână de pe picioarele oilor broadcast relaying radioemiţător-releu de radiodi-
British bottoms nave sub pavilion englez fuziune
British gum dextrină broadcast seeder maşină de semănat
British mile milă engleză (=1609,344 m) broadcast sowing semănat prin împrăştiere
brittle casant, fragil, friabil, sfârâmicios broadcast system difuzare (simultană) a infor-
brittle coal cărbune friabil maţiilor telegrafice
brittle fibre fibră casantă broadcioth ţesătură de bumbac albită din fire fine
brittle grain faţă cu tendinţă de crăpare (ind.pie- unice semipoplin
lăriei) broad-crested weir deversor cu prag lat
brittle hair păr casant; fibră moartă broadening lărgire, extindere
brittle lacquer lac pentru identificare prin fisurare a broadening of spectral lines lărgire a liniilor
tensiunilor spectrale
brittleness fragilitate, friabilitate broad-faced steel gear (met) cilindru dinţat / de
brittleness point/ temperature punct/temperatură antrenare (la laminor); (text) cilindru perietor;
de fragilitate pieptene circular
brittle point (of glass) punct/temperatură de spargere broad flange girder grindă cu tălpi late
a sticlei broad flange I beam oţel / fier dublu T cu aripi
brittle shale argilă şistoasă casantă largi; oţel H
brittle when red-hot fragil la roşu (în timpul broad-gauge railway cale ferată cu ecartament larg
forjării) broad iron wedge pană / rangă de despicat lemn
brittle wool lână suprauscată groasă friabilă broad-leaved trees foioase
Brix hydrometer areometru Brix broadly tuned acordat larg
broach (maş-uri) broşa, alezor // a broşa, a aleza;
(nav) a cădea între valuri; a veni în vânt neinten- broad nose cleşte cu fălci late
ţionat; a cădea travers pe vânt / pe curent broad nose tool cuţit lat de eboşare
broaching broşare broad on the bow la arc, la patru carturi din prova
broaching bit lărgitor broad pendant/pennant flamură lată (marcă de
broach post (cstr) fleşă; (nav) eche dreaptă comandor); pavilion de armator
broach reamer alezor conic broad puise impuls cu durată mare
broach roof acoperiş în formă de cort broad rib (knitting) patent lat (6+3)
broach slide / ram sanie / cărucior a(l) broşei broad-ringed growth creştere rară (în silvicultură)
broad (TH) larg, lat, vast, plat; (tele) baterie de broadside bord liber; flanc de navă; travers (al
lămpi incandescente / fluorescente (în studio) navei)
broad aerial/antenna antenă de bandă largă

154
broken white alb sfărâmat / fărâmiţat (prin adău-
broadside aerial/antenna antenă fasciculară ori- garea unei cantităţi mici de altă culoare)
zontală broken wire conductor întrerupt
broadside array reţea de antene cu radiaţie trans- broker curtier, agent de bursă; comisionar
versală; antenă brad brokerage comision; intermediere; curtaj
broadside page pagină „oblong"/ care trebuie broke storage chest bazin pentru brac
întoarsă în lung pentru a fi citită bromacyl bromide bromanhidridă de acid substituit
broadside sea mare de travers; valuri de travers cu brom
broad-spectrum antibiotics antibiotice polivalente/ bromal tribrom-acetaldehidă, bromal
cu spectru larg de acţiune bromamide bromhidrat de tribromanilină
broadstep podest bromation bromurare
broad strake filă de galbord bromide bromură
broadtail oaie caracul bromide collodion emulsion emulsie de colodiu cu
broad tuning acord larg / plat bromură de argint
broad valley minim larg / plat bromide printing bromografie
broad-washing machine maşină de spălat în lăţime / brominated methanes hidrocarburi bromurate din
în foaie întinsă seria metanului; derivaţi bromuraţi ai metanului
broad welt manşetă (bordură lată) brominating agent agent de bromurare
brob pană de lemn pentru strângerea unei legături cu bromination bromurare
sârmă bromination catalyst catalizator de bromurare
brocade brocart bromine brom (Br)
brocade fabric ţesătură brocart bromine in side chain brom în catenă laterală
Broca galvanometer galvanometru Broca / astatic bromine number/value indice / cifră de brom
brochantite brochantit (sulfat de cupru) bromine test determinare a cifrei de brom
broke rebut; deşeu; brac bromine water apă de brom
broken brizură // rupt, sfărâmat; frânt bromizate a bromură
broken bastard corp de 32 puncte tipografice bromo-aliphatic compound combinaţie alifatică
broken-bladed conveyor amestecător elicoidal substituită cu brom
broken castings spărturi de turnătorie bromo-carbons hidrocarburi bromurate
broken colour culoare întreruptă bromocresol green verde de bromcrezol
broken corner muchie rabatată bromocresol purple purpură de bromcrezol
broken down rubber cauciuc plastifiat bromometry bromometrie
broken end rupere; fir rupt; semitort rupt; bandă bromophenic acid monobromfenol
ruptă bromo-phenol blue albastru de bromfenol
broken-end collector dispozitiv de colectare a bromostyrol bromstiren
firelor rupte (pneumafll) brontograph brontograf (în meteorologie)
broken filament filament rupt bronze bronz // a bronza; a bruna
broken glass ciob de sticlă bronze foundry turnătorie în bronz
broken ground pământ dislocat / săpat bronze-leaf foiţă de bronz
broken hardening călire în trepte /întreruptă bronze-pigmented lacquer lac de bronz
broken hemp cânepă zdrobită bronze preparation grunduire pentru bronzare
broken line linie punctată / frântă / întreruptă bronze printing tipar cu cerneluri de bronz
broken matter zaţ amestecat bronze varnish lac de bronz
broken number fracţie bronze welding sudare fără topirea metalului de
broken ore minereu tăiat / sfărâmat / mărunt bază
broken pass năvădire întreruptă bronzing bronzare
broken pearled-cereals brizură bronzing lacquer lac de bronz
broken picks bătătură ruptă bronzing pickle baiţ de brunare
broken stone alicărie; agregate de concasare; piatră bronzite bronzit (mineral)
de carieră (obţinută prin spărtură); criblură brook pârâu; izvor, braţ de râu
broken-stone ballast balast de piatră spartă brookite brookit (mineral)
broken stowage spaţiu pierdut (la stivuire) brooklet braţ mic (de râu)
broken-thread aspirator pneumafll, dispozitiv de broom mătură, perie
aspirare a înşiruirilor rupte brooming măturare
broken waves valuri sparte / deferlante

155
brush-comb pieptene de curăţire la cardă
brow margine a unei pante sau a unui deal; pantă brush damper umidificator cu perii
abruptă; (nav) schelă; (miri) galerie transversală brush deburrer maşină de debavurat cu perie
brown brun, maro (deschis); galben închis, ocru // brush discharge descărcare corona (în fizică)
(met) a bruna brush displacement decalaj al periilor
brown-bear skin piele de urs brun brush filter filtru cu ecran de perii
brown coal cărbune brun, lignit brush (form of) contact contact cu perie
brown-coal firing focar cu cărbune brun / cu lignit brush for whitewash bidinea de spoit
brown crepe crep brun brush-holder star colier portperii
brown earthy coal cărbune brun pământos brush ice zai de gheaţă
brown factice factis negru brushing periere; lărgire; descărcare corona / în
brown gasoline benzină nepurificată / brută efluvii; măturare
brown hematite limonit, hematit brun; goethit bushing and steaming periere şi aburire
Brownian motion/movement mişcare browniană brushing-and-steaming machine maşină de aburit
browning brunare şi periat textile
brown-iron ochre ocru brun-cenuşiu; limonit brushing attachment dispozitiv de periere
brown-iron ore goethit, limonit brush the form a trage un tipar cu peria
brown-lead ore piromorfit brushing machine maşină de scămoşat / de periat
brown lime var slab brushing machine for socks and stockings maşină
brown mechanical pulp pastă mecanică brună de scămoşat pentru şosete şi ciorapi
brown ochre limonit brushing paint vopsea de pensulă
brown oii of vitriol acid sulfuric de culoare închisă brushing roof lărgire din acoperiş (în minerit)
brown paper hârtie de ambalaj brushing worm perie elicoidală; melc transportor
brown petroleum ţiţei degradat cu perii
brown-print paper hârtie de heliograf (ozalid) brush latch opener perie de deschidere a limbilor
brown rot putregai brun (la lemne) la acele de tricotat
browns hârtii cafenii pentru ambalaje brush lead deplasare a periei (faţă de punctul
brown settling(s) reziduuri de fund neutru)
brown soap săpun lichid brushless blower suflantă (cu motor de curent
brown soil sol brun continuu) fără perii
brown spar ankerit; magnetit feros; dolomit (ars); brush light luminescenţă de descărcare ionică;
magnezit lumină corona
brownstone gresie feruginoasă brush matrix flanc de stereotipie executat cu peria
brown sugar zahăr nerafmat brush mattress saltea de fascine (în hidrotehnică)
browsing explorare aleatorie a unui sistem de brush on a aplica cu peria / pensula
regăsire a datelor; parcurgere nesistematică a brush proof (corectură de) perie; tipar de corectură,
conţinutului unei publicaţii tras
Bruce aerial/type antenna antenă Bruce / semi- brush ring colier portperie
romb verticală / în V inversat brush-rocker ring inel al periilor (la maşini elec-
brucite brucit (mineral) trice)
bruise a strivi, a macină brush roller (text) cilindru-perie; (hc) valţ-perie
bruiser aparat pentru şlefuirea lentilelor curaţilor; (plasi) vait de periat, perie rotativă,
bruising plutuire la finisarea pieilor cilindru-perie
bruising mill urluitoare de grăunţe brush selector selector cu perii
Brunswick blue albastru de Braunschweig (amestec brush shaft portperie
de barită şi albastru de Berlin) brush shift deplasare a periei (faţă de punctul
Brunswick green verde de Braunschweig (amestec neutru)
de cromat de plumb şi albastru de Berlin) brush sparking scânteiere la perii
brush (TH) perie; pensulă; rulou cu perii pentru brush spreader maşină de cauciucare / gumat cu
măturarea străzilor; (el) fascicul de scântei elec- perii
trice; (silv) arboret // a peria; a netezi brush weir dig de fascine
brushability capacitate de aplicare (cu pensula) brush wheel perie-disc, disc de lustruit
brush arc-to-pole pitch ratio factor de acoperire al brushwood desiş, hăţiş
unei perii (la maşini electrice) brush yoke jug pentru perii (la maşini electrice)
brush carrier arbore / ax portperie Bryophita briofite
brush collar portperie

156
Biichner filter (funnel) pâlnie Buchner
B-scope range bearing display indicator de radio- buck (chim) leşie; (cstr, miri) capră // a umezi, a
locaţie tip B; radiolocator integrator distanţă- umecta, a îmbiba, a mărunţi, a sfărâma; (chim, text)
altitudine a fierbe în leşie, a băiţui; (cstr, miri) a sprijini cu o
B-stage stadiu B, rezitol capră
B-store memorie de bază bucked end ştorţ
B-switchboard stafie B, loc de intrare (a liniei de bucker concasor
interconexiune) bucket (alim) ciubăr; (cstr, hidr) racord, rotunjire;
BT-cut crystal cristal cu tăietură / secţiune BT (in/) bucket (unitate de memorie); (mas) benă /
B-tube tub electronic de memorie cupă de excavator, graifăr; paletă de rotor; (miri)
bubble (met) suflură; nivelă; bulă, cumpănă, băşică de găleată, chiblă; (nav) ghiordel; cupă de dragă
aer; blaza; (tele) pârâitură (la recepţie)// a barbota: bucket arm braţ al cupei (la excavator)
a clocoti; a fierbe bucket belt paternoster
bubble aeration suflare cu aer bucket car schip (la furnale)
bubble boiling fierbere violentă bucket carriage vagonet de încărcare
bubble cap clopot de taler / de barbotare (coloană) bucket carrier transportor cu cupe
bubble-cap column/tower coloană de rectificare cu bucket chain lanţ cu cupe, noria
talere / cu clopote bucket-chain dredger/excavator excavator cu lanţ
bubble-cap plate/tray taler cu clopote de barbotare portcupe / cu elindă
bubble-cap plate tower coloană cu clopote bucket charging încărcare a cuptorului cu benă
bubble chamber cameră cu bule (în fizica nucleară) bucket conveyer/conveyor elevator / transportor cu
bubble column coloană de spumă (la flotaţia cupe
minereului) bucket crane (cstr) excavator; (miri) gruie cu
bubble counter contor de bule găleată
bubble deck taler de coloană bucket ditcher/dredger săpător de şanţuri cu cupe
bubble flask barbotor bucket door clapetă de cupă de excavator
bubble formation (ßz) formare a bulelor; (met) bucket dredge dragă cu lingură / cu cupe / cu
formare a suflurilor godeuri
bubble-free fără bule de aer bucket electrode electrod conic / cu manta
bubble gauge contor de bule, debitmetru cu bule de bucket elevator (mas) elevator cu cupe / cu bene;
gaz noria; (miri) instalaţie de extracţie cu chiblă
bubble level nivelă cu bulă de aer; poloboc (re- bucket excavator excavator cu cupe / cu lanţ
gional boloboc); cumpănă portcupe / cu lingură
bubble memory memorie cu bule (mici insule de bucket filling încărcare a cuptorului cu benă
magnetizare inversă create într-o peliculă magnetică) bucket grab benă apucătoare; cupă de graifăr
bubble plate taler de fracţionare / cu clopote bucket-handling crane macara de şarjare
bubble-plate column coloană cu clopote bucket hanger ramă de suspendare a cutiei vagone-
bubble-plate extractor coloană de extracţie cu tului
talere / cu clopote bucket ladder elindă
bubble point punct iniţial de fierbere bucket-ladder dredger dragă cu cupe
bubble-point pressure presiune de saturaţie / de bucket-ladder excavator excavator cu elindă
început de fierbere bucket lanyard barbetă de ghiordel (în navigaţie)
bubble pressure presiune în bulă bucket lift instalaţie de extracţie cu chiblă
bubbler barbotor, numărător de bule; vas spălător bucket loader autoîncărcător cu elevator cu cupe
bubble raft model cu bule de săpun bucket nose muchie de lucru a cupei
bubble sextant sextant cu bulă bucket piston/plunger piston cu lame de contact
bubble test probă de formare a băşicilor bucket rack rastel de ghiordele
bubble tower coloană cu clopote / cu talere bucket ring coroană retorică (la turbine)
bubble tray taler (cu clopote) bucket slide clapă de cupă de excavator
bubble tray column coloană cu clopote bucket-tipping device dispozitiv pentru răsturnarea
bubbling fierbere; formare de bule; barbotare cupei
bubbling cap/hood clopot de taler bucket-type elevator elevator cu cupe
bubbling-type electrode electrod de gaz / cu bule de bucket wheel (agr) roată cu cupe; (hidr) rotor cu
gaz cupe (la morişcă hidrometrică); (mas) roată cu
Buchholz relay releu de gaze / Buchholz cupe la turbine Pelton

157
buff disc din piele pentru polizat
bucket-wheel excavator excavator cu roată port- buffalo hide piele de bivol
cupe buffalo hide picker tachet din piele de bivol (în
bucket-wheel type ioader încărcător cu roată cu ind. textilă)
cupe buffalo wallow depresiune mică, puţin adâncă
bucking (ind chim) imersiune în leşie; (/) curmare; buffer (auto) bară de protecţie, circuit-tampon;
(petr) sfărâmare; (text) fierbere în leşie (autom) circuit-tampon; (cf) amortizor, tampon;
bucking coil bobină de compensare / antibrum (chim) soluţie-tampon; (inj) zonă tampon a me-
bucking of long logs curmare a catargelor moriei interne; memorie intermediară; (el) amortizor
buckle cataramă, îndoitură; cută // a (se) îndoi, a (la ascensor electric); etaj tampon/separator; (ßz)
(se) curba; a (se) flamba; a (se) bomba amortizor (de oscilaţii); (mas) frână, pernă de
buckled îndoit, cotit, flambat amortizare, opritor, limitator; (mii) mecanism
buckled plates plăci bombate (de oţel) readucător pneumatic; (orlg) limitator / opritor (la
buckled plate sheet piling perete (ecran) de pal- roată); (TH) amortizor-tampon
planşe de tablă ambutisată buffer accumulator acumulator-tampon
buckle-folding machine maşină de falţuit cu casete buffer action acţiune de tamponare
buckle out a egaliza, a îndrepta buffer base plate placă de tampon
buckler scut buffer beam traversă frontală (pentru tampoane)
buckle up a se turti buffer block toc de tampon
buckley beater cilindru destrămător cu nasuri (cu buffer box /case cutie a tamponului (căi ferate)
cuţite) buffer brake tampon
buckling (cstr) flambare; flambaj; (ef) curbare (a buffer capacitor condensator separator
plăcilor de acumulator electric); (ßz) curbură; buffer car vagon de siguranţă
laplacian (al reactorului); (met) deformare, îndoire; buffer circuit montaj în tampon, circuit separator
(tele) deformare a grilei datorită încălzirii excesive; buffer coating strat intermediar (de vopsea)
(text) fierbere în leşie buffer disk disc de tampon
buckling coefficient coeficient de flambaj buffer drilling perforare cu amortizor
buckling criteria criterii de flambaj buffer fluid lichid pentru frână
buckling load (cstr) sarcină de flambaj; solicitare la buffer function funcţie intermediară / tampon
flambaj; (mec) forţă de flambaj buffer gear ansamblu de tampon
buckling of the drilling string flambaj al garniturii buffer head disc de tampon
de foraj buffer lamp/lantern felinar de tampon
buckling resilience tensiune de flambaj buffer memory memorie tampon / intermediară
buckling resistance rezistenţă la flambaj buffer mixture amestec-tampon
buckling străin deformaţie permanentă la flambaj buffer pile pilot-tampon
buckling strength rezistenţă la flambaj buffer piston piston de echilibru
buckling stress efort de flambaj buffer plunger tijă de tampon
buckling test încercare la flambaj buffer register registru tampon (care păstrează
buckling vector vector laplacian buckram (poligr) informaţii transferate între două echipamente)
pânză groasă de legătorie; (text) vatir buffer reservoir rezervor-tampon
bucksaw ferăstrău cu arc / cu coardă. buffer salt sare-tampon
buck scraper screper cu roţi buffer screw şurub-tampon
buckskin piele de berbec buffer shooting explodare amortizată
buckstay stâlp de reazem buffer solution (chim) amestec-tampon; (text)
buck up in front a răsturna, a bascula soluţie-tampon
buckwheat coal cărbune mărunt buffer spring arc de tampon / al tamponului
Bucky screen grilă / diafragmă antidiftizantă buffer-spring bracket suport al resortului amortizor
(Bucky) buffer stage etaj separator / tampon
budding knife briceag de altoit buffer stock stoc tampon
buddle vas de lemn pentru spălarea minereurilor; buffer stop (cf) opritor de linie fix; (cstr) grindă de
şaitroc; masă de concentrare pentru noroi rezidual// sprijin
a spăla (minereul) buffer store memorie intermediară / tampon
buddy seat ataş de motocicletă buffer system sistem-tampon
budget buget buffer tank rezervor-tampon
budgetary allocation/allotment alocaţie bugetară

158
buffer tube tub separator building contractor antreprenor, constructor
buffer tuning acordare cu circuit intermediar building crane macara de construcţie
buffer wag(g)on vagon de siguranţă building drum tobă de confecţionat anvelope
buffer zone zonă de tranziţie / intermediară building engineering plant utilaje de construcţii /
buffeting oscilaţii „flutter" de şantier
buffing polizare, şlefuire, bufuire; polizare cu building glass sticlă de construcţie
abraziv (în electrometalurgie); polizare cu disc (de building-in înzidire
piele, pâslă etc.) building in series fabricaţie în serie
buffing cone con de polizare; dorn pentru polizare building joiner dulgher pentru construcţii / binale
buffing gear aparat de ciocnire (la vehicule de cale building lime var de construcţie
ferată) building limit gabarit de construcţie
buffing machine maşină de polizat / de şlefuit / de building line axă de tratare / de bază a construcţiei;
bimzuit directivă în construcţie
buffing ochre crocus, colcotar, roşu englez, oxid de building material material de construcţie
fier building lumber lemn fasonat / de construcţie
buffing powder praf de polizat / de lustruit building method metodă sintetică
buffing wheel (maş-uri) disc de polizat / de lustruit; building of prefabricated pieces construcţie din
(se) şaibă de polizat elemente prefabricate
buff stick in leather perie fină cu piele (pentru building of rubber compound elaborare a reţetei
lustruit) amestecului de cauciuc
buff wheel disc de lustruit bug (autotri) indicator de building-out capacitor/condenser condensator de
poziţie / de deranjament/ compensare
de greşeală; (tele) tastă de emisiune rapidă; eroare; building out section secţiune terminală de pupini-
(inf) perturbare (interferenţă nedorită în timpul zare; secţiune complementară de echilibrare
funcţionării calculatorului); (petr) racletă; building paper carton gudronat
curăţitoare; indicator de poziţie / de deranjament building pit săpătură, excavaţie
bug defect imperfecţiune, eroare building pit hoist elevator pentru groapă de fun-
bug dust praf rezultat la perforare sau tăiere buggy daţie
vagonet-platformă building plot lot de construcţii
buggy-breast method exploatare prin camere cu building site şantier (de construcţie)
încărcare directă în vagonet buildind slab placă de construcţie
buggy ladle oală de turnare montată pe cărucior building slip cală de construcţie (a navelor)
bugle claxon; goarnă building stone piatră de construcţie
build (cstr) construcţie, formă; (text) înfăşurare la building system regim de construcţie
flaier sau la maşina de filat cu inele; formare a building timber lemn de construcţie
copsului sau a mosorului // (cstr) a construi, a building-up (TH) refacere, formare, creştere;
clădi montaj, asamblaj; acumulare; îngrădire; (el)
builder (cstr) constructor; (ind chim) component; amorsare, excitare
(text) mecanism de înfăşurare, mecanism de building-up current curent tranzitoriu
formare a copsului / a mosorului building-up process (chim) proces de condensare;
builder's diary carnet de şantier (el) fenomen tranzitoriu
builder's hoist troliu de construcţii building-up reaction reacţie de polimerizare
builder's measurement determinare a tonajului de building-up rise time timp de tranzit, timp de
construcţie (la nave) creştere
building (cstr) construire; clădire; construcţie; building-up time timp / durată de stabilizare;
edificiu, casă; zgârie-nori; bloc (înalt); (text) perioadă tranzitorie; timp de amorsare a oscilaţiilor
înfăşurare a firului (semitortului); formare a building-up transient process amorsare a unui
copsului sau a mosorului fenomen tranzitoriu
building block (ind chim) subansamblu; element de building yard şantier de construcţii
construcţie; (nav) tacoz; scareu; (TH) element build-up (el) amorsare (a unui generator autoexci-
constructiv tipizat; modul tat) // (cstr) a construi, a ridica; (TH) a forma, a
building boards carton gudronat alcătui; a se închega; a se aduna
building brick element constructiv tipizat, unitate build up a connection a-şi crea o clientelă
tipizată build-up factor factor de acumulare
building ceramic ware ceramică de construcţie

159
built-up sequence consecutivitate a depunerii (la
build-up of picture (line by line) sinteză / structură sudare în mai multe straturi)
a imaginii built-up type of face mill with inserted teeth freză
build-up of pressure refacere / creştere a presiunii frontală cu dinţi aplicaţi
build-up of space charge layers formare a stratu- built-up welding sudură cu metal de adaos
rilor de sarcină spaţială (la semiconductoare) bulb (TH) bulb, băşică, bulă; (chim) balon rezervor
build-up time (fiz) durată de formare; (tele) timp (termometru); cuvă; (el) balon de lampa cu
(durată) de stabilire; perioadă tranzitorie incandescenţă/tub electronic
build-up welding încărcare prin sudură bulb angle cornier cu bulb
built beam with keys grindă îmbinată cu buloane bulb angle iron fier cornier cu bulb (ciupercă)
built-in addressing adresare sintetizată bulb barometer barometru cu rezervor
built-in aerial/antenna antenă încoiporată (în bulb blackening înnegrite a balonului unui tub
interiorul aparatului) electronic
built-in beam grindă încastrată bulb column coloană (de fracţionare) cu bule
built-in blinker semnalizator încastrat în caroserie bulb condenser refrigerent cu bule
built-in burner arzător încastrat / înzidit bulb holder suport al unui balon/ bec electric/ tub
built-in cab cabină închisă, pentru şoferi electronic
built-in check verificare automată bulb-iron angle bar cornier cu bulb
built-in crankshaft arbore confecţionat dintr-o bulb pipette pipetă de gaze
singură bucată împreună cu manivela bulb rall iron fier profilat cu bulb (ciupercă)
built-in edge margine / bordură încastrată bulb stopper dop sferic
built-in feed mecanism de înaintare înglobat bulge (TH) umflare, umflătură, cupolă; proemi-
built-in feed back holding brake frână de blocare nenţă, convexitate, ieşitură, lărgire, bombare;
cu reacţie integrată (la servoelemente de acţionare) ventru (al unei oscilaţii); (drum) cocoaşă a unei
built-in headlamp far încastrat în aripă curbe; (mân) urcare/ ridicare a preţurilor; (mei)
built-in hydraulic jack cric hidraulic montat în clocaj; (miri) umflătură // a lărgi; a rotunji; a
mod permanent bomba; a îngroşa; a ieşi în afară, a (se) umfla;
built-in magnet magnet încorporat / încastrat (cstr) a dăltui, a ciopli, a scobi; {met) a evaza, a
built-in reactivity excedent de reactivitate, reacti- mandrina
vitate excedentară bulge of the earth curbură terestră
built-in refrigerator frigider încorporat / încastrat/ bulge pro file profil (de laminare) cu nervură
zidit (în nişă) bulging bombare, umflare; lărgire; ieşire în afară;
built-in reliability fiabilitate intrinsecă / internă rotunjire; strâmbare, deviere (a axei unei bare)
built-on piece piesă ajustată (suplimentară) bulging lathe strung de presat/ de planat (drucbanc)
built-on pump pompă cu motor, motopompă bulging out bombare
built soap săpun cu mai mulţi componenţi bulk (TH) mulţime, masă, mărime; majoritate;
built-together pump pompă cu motor, motopompâ cantitate mare; gros; corp masiv/ compact; (fiz)
built-up area zonă construită/clădită; aglomerare gros, cantitate principală; (mân) grămadă; (marfă
(de case) în) vrac; încărcătură, volum mare; (nav) încărcătură
built-up barrel toroid, cameră toroidală (a vasului); (poligr) volum/grosime a(l) unei cărţi// a
built-up casing cofraj prefabricat umple, a vărsa, a turna
built-up concrete beton prefabricat bulkage înfoiere (datorită umidităţii)
built-up connection legătură de tranzit
built-up crankshaft (auto) arbore cotit fabricat din bulk analysis analiză generală
bucăţi; (mas) arbore cotit demontabil bulk avalanche thyristor tiristor cu avalanşă
built-up factor factor de corecţie, factor de formare bulk cargo mărfuri/ carie/ încărcătură în vrac
built-up floor pardoseală din elemente prefabricate bulk carrier cargou pentru marfă în vrac, vrachier
built-up girder grindă compusă bulk cement ciment în vrac
built-up member bară compusă (din mai multe bulk cement plant siloz de ciment
elemente) bulk classing clasare a loturilor de lână
built-up mica micanită bulk concentration of donors concentraţie volu-
built-up moulding box ramă / cutie de formare metrică a donorilor (la semiconductoare)
demontabilă bulk concrete beton în masă/ în vrac
built-up propaganda reclamă pentru un produs bulk conductivity conductibilitate globală
built-up roof învelitoare din mai multe straturi bulk container conteiner de material în vrac
built-up rotary switch întrerupător-pachet

160
bulk semiconductor semiconductor masiv / com-
bulk core storage memorie de mare capacitate cu pact
ferite bulk shielding reactor reactor cu ecranare com-
bulk density (ßz) greutate specifică aparentă; masă pactă
specifică în vrac, densitate în grămadă; (TH) bulk specific gravity greutate specifică aparentă / în
greutate volumetrică grămadă
bulk depletion region strat de baraj volumetric (la bulk storage depozitare în vrac / în grămadă
semiconductoare) bulk stretch yarn fir voluminos extensibil
bulk dirt-moving/earth-moving deplasare de bulk temperature temperatură medie a masei de
pământ substanţă
bulk doping dopare volumetrică bulk test probă de volum; probă a materialului de
bulked yarn fir textil voluminos/pufos protecţie cu absorbţie puternică
bulk elasticity elasticitate de volum bulk transmission of data transmitere a unei mari
bulk eraser bobină de ştergere a benzii magnetice cantităţi de date
bulk factor factor de compresibilitate bulk transportation transport al produselor neam-
bulk freight marfă voluminoasă balate
bulkfreighter navă-cisternă bulk u p a creşte în volum, a se umfla
bulk generation of carriers producere/ generare de bulk volume volum total / aparent
purtători de sarcină în interiorul materialului bulk weight masă specifică în vrac; densitate în
bulk good material în vrac/ în grămadă grămadă
bulkhead (cstr) perete de dulapi/ despărţitor; bulky (TH) masiv, voluminos; (text) voluminos, de
batardou; (drum} perete de palplanşă; (hidr) chei mare voluminozitate (la fire sintetice); pufos (la
de greutate; dig; baraj; zăgaz, stăvilar; (min) fire sau ţesături)
despărţitură; (nav) perete etanş de compartimentare; bulky goods marfă voluminoasă
(termo) fund de cazan bullate poros
bulkhead deck punte a pereţilor etanşi bull bit burghiu lat
bulk hole lifetime durata golurilor în interiorul unui bull block maşină de trefilat, filieră de trefilare
material bulldog rac de instrumentaţie la sonde
bulk impurity impurificare volumetrică (la semi- bulldog grip cheie sugrumătoare
conductoare) bulldozer (cstr, drum) buldozer, excavator de
bulk information cantitate mare de informaţie nivelat terenul; (mas) buldozer, maşină de îndoit,
bulking (cstr) înfoiere (datorită umidităţii); (geol) presă de îndoit orizontal
umflare, înfoiere; (text) voluminizare a firelor bulldozer digging; buildozing săpătură cu
bulking agent (material de) umplutură, şarjă buldozerul
bulking power of fibres voluminozitate a firelor bulldozer shovel autoîncărcător cu cupă
bulk