Sunteți pe pagina 1din 89

1992R2913 RO 01.01.2007 005.001 1

Acest document reprezint ă un instrument de documentare, iar institu ţiile nu î ş i asum ă responsabilitatea pentru conţinutul

s ău.

B

REGULAMENTUL (CEE) NR. 2913/92 AL CONSILIULUI

din 12 octombrie 1992

de instituire a Codului Vamal Comunitar

(JO L 302, 19.10.1992, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

Jurnalul Oficial

 

NR.

Pagina

Data

M1

Regulamentul (CE) nr. 82/97 al Parlamentului European Ș i al Consi-

L

17

1

21.1.1997

M2

liului din 19 decembrie 1996 Regulamentul (CE) nr. 955/1999 al Parlamentului European și al Consi-

L

119

1

7.5.1999

M3

liului din 13 aprilie 1999 Regulamentul (CE) nr. 2700/2000 al Parlamentului European și al

L

311

17

12.12.2000

M4

Consiliului din 16 noiembrie 2000 Regulamentul (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European și al Consi-

L

117

13

4.5.2005

M5

liului din 13 aprilie 2005 Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006

L 363

1

20.12.2006

Astfel cum a fost modificat prin:

 

A1

Actul de aderare a Austriei, a Suediei ş i a Finlandei

C 241

21

29.8.1994

A2

Actul privind condi ţ iile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace şi adapt ă rile tratatelor care stau la baza Uniunii Europene

L

236

33

23.9.2003

1992R2913 RO 01.01.2007 005.001 2

B

REGULAMENTUL (CEE) NR. 2913/92 AL CONSILIULUI

din 12 octombrie 1992

de instituire a Codului Vamal Comunitar

CONSILIUL COMUNIT ĂȚ ILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 28, 100a și 113,

având în vedere propunerea Comisiei ( 1 ),

în cooperare cu Parlamentul European ( 2 ),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social ( 3 ),

întrucât Comunitatea se bazeaz ă pe o uniune vamal ă ; întrucât este necesar ă , atât în interesul operatorilor economici din Comunitate, cât și al autorit ăț ilor vamale, constituirea într-un cod a dispozi ț iilor legis- la ț iei vamale care în prezent sunt cuprinse într-un numă r mare de regu- lamente ș i directive ale Comunit ății; întrucât aceast ă sarcină are o importan ță esen ț ial ă din punctul de vedere al pie ț ei interne;

întrucât un astfel de Cod Vamal Comunitar (denumit în continuare cod) trebuie să cuprind ă legisla ț ia vamal ă actual ă ; întrucât este necesar ă cu toate acestea modificarea legisla ț iei pentru a o face mai unitar ă , pentru a o simplifica și a remedia anumite omisiuni care există înc ă în vederea adoptă rii unei legisla ț ii comunitare complete în acest domeniu;

întrucât, pornind de la conceptul de pia ță intern ă , codul trebuie s ă conț in ă normele și procedurile generale care să asigure aplicarea mă surilor tarifare ș i a altor mă suri introduse la nivel comunitar în legă tur ă cu schimburile cu mă rfuri dintre Comunitate și ță ri ter ț e; întrucât trebuie să cuprind ă , printre altele, ș i aplicarea de mă suri comune în domeniul politicii agricole și comerciale, luând în consi- derare cerin ț ele acestor politici comune;

întrucât este necesar s ă se precizeze că prezentul cod se aplică fă ră a aduce atingere unor dispoziț ii speciale stabilite în alte domenii; întrucât astfel de norme speciale pot exista sau pot fi introduse, inter alia , în contextul legisla ț iei privind agricultura, statistica, politica comercial ă sau resursele proprii;

întrucât, pentru a garanta echilibrul dintre necesitățile autorit ăților vamale în vederea asigur ă rii unei aplic ă ri corecte a legisla ț iei vamale, pe de o parte, și dreptul operatorilor economici de a fi trata ți corect, pe de alt ă parte, autorit ăților men ț ionate trebuie s ă li se acorde, inter alia , puteri de control extinse, iar operatorilor economici menț iona ț i, dreptul de a introduce o ac ț iune; întrucât aplicarea sistemului că ii de atac în domeniul vamal oblig ă Regatul Unit s ă introduc ă noi proceduri admi- nistrative care nu pot intra în vigoare mai devreme de 1 ianuarie 1995;

întrucât, având în vedere importan ța major ă a comer ț ului exterior pentru Comunitate, formalit ăț ile ș i controalele vamale ar trebui eliminate sau p ă strate la un nivel minim;

întrucât este important ă garantarea aplic ă rii uniforme a prezentului cod și prevederea în acest scop a unei proceduri comunitare care s ă permit ă adoptarea normelor de aplicare a acestuia într-un interval de timp adecvat; întrucât trebuie înfiin ț at un Comitet al Codului Vamal pentru a asigura cooperarea eficient ă și strânsă între statele membre și Comisie în acest domeniu;

întrucât, în procesul de adoptare a m ă surilor de punere în aplicare a prezentului cod, este necesar s ă se vegheze, pe cât posibil, la prevenirea

( 1 ) JO C 128, 23.5.1990, p. 1. ( 2 ) JO C 72, 18.3.1991, p. 176 ș i decizia din 16 septembrie 1992 (nepublicat ă înc ă în Jurnalul Oficial). ( 3 ) JO C 60, 8.3.1991, p. 5.

1992R2913 RO 01.01.2007 005.001 3

B

oric ă rei fraude sau nereguli care ar putea aduce atingere bugetului general al Comunit ăț ilor Europene,

ADOPT Ă PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZI Ț II GENERALE

CAPITOLUL 1

DOMENIUL DE APLICARE ȘI DEFINI Ț IILE DE BAZĂ

Articolul 1

Reglement ă rile vamale se compun din prezentul cod ș i din dispozi ț iile de punere în aplicare a acestuia adoptate la nivel comunitar sau pe plan na țional. Codul se aplică , f ă ră a aduce atingere normelor speciale prev ă zute în alte domenii,

schimburilor dintre Comunitate și ță ri terț e;

mă rfurilor care fac obiectul Tratatului de instituire a Comunit ăț ii Europene a C ă rbunelui și O ț elului, Tratatului de instituire a Comu- nităț ii Economice Europene sau Tratatului de instituire a Comunit ăț ii Europene a Energiei Atomice.

Articolul 2

(1) În cazul în care nu există dispozi ț ii contrare, fie în conformitate cu convenț iile interna ționale sau cu practicile cutumiare cu întindere geografic ă sau economic ă limitat ă , fie în conformitate cu mă surile autonome ale Comunit ăț ii, reglement ă rile vamale comunitare se aplic ă uniform pe întregul teritoriu vamal al Comunit ății.

(2) Anumite dispozi ț ii ale reglement ă rilor vamale se pot aplica și în afara teritoriului vamal al Comunit ăț ii, fie prin norme care regle- menteaz ă domenii specifice, fie prin conven ții interna ționale.

A1

Articolul 3

(1) Teritoriul vamal al Comunit ăţ ii cuprinde:

teritoriul Regatului Belgiei,

teritoriul Regatului Danemarcei, cu excepţ ia Insulelor Feroe şi a Groenlandei,

teritoriul Republicii Federale Germania, cu excep ţia Insulei Heli- goland şi a teritoriului Busingen (Tratatul din 23 noiembrie 1964 încheiat între Republica Federal ă Germania şi Confedera ţ ia Elve ţian ă ),

teritoriul Regatului Spaniei, exceptând enclavele Ceuta şi Melilla,

M1

teritoriul Republicii Franceze, cu excep ția teritoriilor de peste mă ri și Saint-Pierre și Miquelon ș i Mayotte,

A1

teritoriul Republicii Elene,

teritoriul Irlandei,

teritoriul Republicii Italiene, cu excep ţ ia municipalit ăţ ilor Livigno şi Campione d Italia, precum şi a apelor naţ ionale ale Lacului Lugano

1992R2913 RO 01.01.2007 005.001 4

A1

care se află între mal şi frontiera politică a regiunii dintre Ponte Tresa şi Porto Ceresio,

teritoriul Marelui Ducat al Luxemburgului,

teritoriul Regatului Ţărilor de Jos în Europa,

teritoriul Republicii Austria,

teritoriul Republicii Portugheze,

M1

teritoriul Republicii Finlanda,

A1

teritoriul Regatului Suediei,

teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii ş i Irlandei de Nord, precum şi al Insulelor Channel şi al Insulei Man,

A2

teritoriul Republicii Cehe,

teritoriul Republicii Estonia,

teritoriul Republicii Cipru,

teritoriul Republicii Letonia,

teritoriul Republicii Lituania,

teritoriul Republicii Ungaria,

teritoriul Republicii Malta,

teritoriul Republicii Polonia,

teritoriul Republicii Slovenia,

teritoriul Republicii Slovace,

M5

teritoriul Republicii Bulgaria,

teritoriul României.

A2

(2) Urm ă toarele teritorii situate în afara teritoriilor statelor membre sunt considerate ca f ă când parte din teritoriul vamal comunitar, ţ inând seama de conven ţiile şi tratatele aplicabile în ceea ce le priveş te:

(a)

FRAN ŢA

Teritoriul Principatului Monaco, definit în Convenţ ia vamal ă semnat ă la Paris la 18 mai 1963 (Jurnalul Oficial al Republicii Franceze din 27 septembrie 1963, p. 8679)

(b)

CIPRU

Teritoriul zonelor de suveranitate ale Regatului Unit Akrotiri ş i Dhekelia, definite în Tratatul de constituire a Republicii Cipru, semnat la Nicosia la 16 august 1960 [United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252].

B

(3) Teritoriul vamal al Comunit ăț ii include mă rile teritoriale, apele maritime teritoriale ș i spa ț iul aerian al statelor membre, precum și teri- toriile men ționate la alineatul (2), cu excepț ia mă rilor teritoriale, a apelor maritime teritoriale ș i a spa ț iului aerian al acelor teritorii care nu sunt parte a teritoriului vamal al Comunit ăț ii în temeiul alineatului

(1).

Articolul 4

În sensul prezentului cod, se aplic ă urm ă toarele defini ț ii:

1992R2913 RO 01.01.2007 005.001 5

B

1. Persoană reprezint ă :

persoan ă fizic ă ;

persoan ă juridic ă ;

atunci când se prevede aceast ă posibilitate prin reglement ă rile în vigoare, o asociere de persoane recunoscut ă ca având capacitatea de a încheia acte juridice dar că reia îi lipse ște statutul legal al unei persoane juridice.

o

o

2. Persoane stabilite în Comunitate reprezint ă :

în cazul persoanelor fizice, orice persoan ă care are re ședin ța obi șnuit ă pe teritoriul Comunit ăț ii;

în cazul unei persoane juridice sau al unei asocieri de persoane, orice persoan ă care are sediul social, sediul central sau sediul permanent în cadrul Comunit ăț ii.

3. Autorit ăț i vamale reprezint ă autorit ăț ile competente inter alia s ă aplice reglement ă rile vamale.

4. Birou vamal reprezint ă orice birou la care pot fi îndeplinite toate sau unele dintre formalit ățile vamale prev ă zute în reglement ările vamale.

M4

4a. Birou vamal de intrarebiroul vamal desemnat de că tre autorit ăț ile vamale în conformitate cu legisla ț ia vamal ă , spre care sunt trimise f ă r ă întârziere mă rfurile introduse pe teritoriul vamal al Comunit ăț ii ș i în care acestea sunt supuse unor controale de intrare corespun- z ă toare destinate evalu ă rii riscurilor.

4b. Birou vamal de import biroul vamal desemnat de că tre autorit ăț ile vamale în conformitate cu legisla ț ia vamal ă , unde trebuie îndeplinite formalit ățile, printre care ș i controalele corespunz ă toare destinate s ă evalueze riscurile, în vederea atribuirii unei destina ț ii vamale m ă rfurilor introduse pe teritoriul vamal al Comunit ăț ii.

4c. Birou vamal de export biroul vamal desemnat de că tre autorit ăț ile vamale în conformitate cu legisla ț ia vamal ă , unde trebuie îndeplinite formalit ățile, printre care ș i controalele corespunz ă toare destinate s ă evalueze riscurile, în vederea atribuirii unei destina ț ii vamale m ă rfurilor care p ă ră sesc teritoriul vamal al Comunit ății.

4d. Birou vamal de ie șire biroul vamal desemnat de că tre autorit ăț ile vamale în conformitate cu legisla ț ia vamal ă , unde trebuie prezentate m ă rfurile înainte de a p ă r ă si teritoriul vamal al Comunit ăț ii și unde sunt supuse unor controale vamale privind aplicarea formalit ăț ilor de ie șire și a controalelor corespunză toare destinate evalu ă rii riscurilor.

B

5. Decizie reprezint ă orice act administrativ al autorit ăț ilor vamale în domeniul legisla ț iei vamale care reglementeaz ă un anumit caz, un astfel de document având efecte juridice asupra uneia sau mai multor persoane anume sau care pot fi identificate; M1 acest termen cuprinde, inter alia , informa țiile obligatorii în sensul arti- colului 12 .

6. Statut vamal reprezint ă statutul mă rfurilor ca mă rfuri comunitare sau necomunitare.

7. Mă rfuri comunitare reprezint ă mă rfurile:

M1

ob ț inute în întregime pe teritoriul vamal al Comunit ăț ii în

condi ț iile men ț ionate în articolul 23 și care nu incorporeaz ă

m ă rfurile importate din ță ri sau teritorii care nu fac parte din

teritoriul vamal al Comunit ăț ii. M ă rfurile obț inute din mă rfurile

plasate sub un regim suspensiv nu se consider ă a avea caracter

1992R2913 RO 01.01.2007 005.001 6

M1

comunitar în cazurile de importan ță economic ă special ă deter- minate în conformitate cu procedura comitetului;

B

importate din ță ri sau teritorii care nu fac parte din teritoriul

puse în liber ă circula ț ie;

ob ț inute sau produse pe teritoriul vamal al Comunit ății, fie din m ă rfuri men ț ionate doar la a doua liniuță , fie din mă rfuri men ționate la prima și a doua liniu ță .

necomunitare reprezint ă alte m ă rfuri decât cele

men ț ionate la punctul 7.

vamal

al Comunit ăț ii

și

care

au fost

8. Mă rfuri

F ă r ă a aduce atingere articolelor 163 și 164, m ă rfurile comunitare î și pierd acest statut atunci când sunt scoase de pe teritoriul vamal al Comunit ăț ii.

9. Datorie vamal ă reprezint ă obligaț ia unei persoane de a achita valoarea drepturilor de import (datorie vamal ă la import) sau drep- turile de export (datorie vamal ă la export) care se aplică anumitor

M4

m ă rfuri prin

dispozi țiile

în vigoare ale Comunit ăț ii.

10. Drepturi de import reprezint ă :

drepturile vamale și taxele cu efect echivalent prev ă zute la importul de m ă rfuri;

impuneri la import introduse prin

politica agricol ă comun ă sau prin regimuri specifice aplicabile anumitor mă rfuri rezultate din transformarea produselor agricole.

11. Drepturi de exportreprezint ă :

drepturile vamale și taxele cu efect echivalent prev ă zute la exportul de m ă rfuri;

impuneri la export introduse prin

politica agricol ă comun ă sau prin regimuri specifice aplicabile anumitor mă rfuri rezultate din transformarea produselor agricole.

12. Debitor reprezint ă orice persoan ă obligat ă s ă achite o datorie vamal ă .

13. Supravegherea de că tre autorit ăț ile vamale reprezint ă ac ț iunile desf ășurate, în general, de respectivele autorit ăț i pentru a asigura respectarea reglement ă rilor vamale ș i, atunci când este cazul, a altor dispozi ț ii aplicabile mă rfurilor aflate sub supraveghere vamal ă .

M1

M1

14. Controale vamale: acț iuni specifice îndeplinite de că tre autorit ăț ile vamale în vederea garant ă rii unei aplic ă ri corecte a legisla ț iei vamale și a altor acte cu putere de lege care reglementeaz ă intrarea, ie șirea, tranzitul, transferul ș i destina ț ia mă rfurilor care circul ă între teritoriul vamal al Comunit ăț ii și ță rile terț e, precum ș i prezen ț a m ă rfurilor care nu au statut de mă rfuri comunitare; aceste ac ț iuni pot include verificarea m ă rfurilor, verificarea informa- ț iilor men ționate în declara ț ie, verificarea existen ț ei și autenticit ăț ii documentelor electronice sau scrise, verificarea situa ției contabile a întreprinderilor ș i a altor înregistr ă ri, verificarea mijloacelor de transport, controlul bagajelor și al altor m ă rfuri transportate sau la purt ă tor și efectuarea unor anchete administrative, precum ș i alte ac țiuni similare.

B

15. Destina ț ia vamal ă a mă rfurilor reprezint ă :

(a)

plasarea mă rfurilor sub un regim vamal;

(b)

introducerea lor într-o zonă liber ă sau într-un antrepozit liber;

(c)

reexportarea lor de pe teritoriul vamal al Comunit ăț ii;

(d)

distrugerea lor;

1992R2913 RO 01.01.2007 005.001 7

B

(e) abandonarea lor în favoarea bugetului statului.

16. Regim vamal reprezint ă :

(a)

punerea în liber ă circula ț ie;

(b)

tranzitul;

(c)

antrepozitul vamal;

(d)

perfec ț ionarea activ ă ;

(e)

transformarea sub control vamal;

(f)

admiterea temporar ă ;

(g)

perfec ț ionarea pasiv ă ;

(h)

exportul.

17. Declara ț ie vamal ă reprezint ă documentul în care o persoan ă indic ă în forma și modalitatea prev ă zută dorin ț a de a plasa m ă rfurile sub un anumit regim vamal.

18. Declarant reprezint ă persoana care întocme ște declara ț ia vamal ă în nume propriu sau persoana în numele că reia se face o declara ț ie vamal ă .

19. Prezentarea mă rfurilor în vam ă reprezint ă înș tiin ț area autorit ăț ilor vamale, în maniera prev ă zută , asupra sosirii mă rfurilor la biroul vamal sau în orice alt loc desemnat sau aprobat de autorit ăț ile vamale.

20. Acordarea liberului

de

de vamă reprezint ă ac țiunea prin care autori-

t ăț ile vamale pun mă rfurile

regimul vamal sub care au fost plasate.

la

dispozi ție

în

scopurile prev ă zute

21. Titularul regimului reprezint ă persoana pe seama că reia s-a f ă cut declara ț ia vamal ă sau persoana că reia i-au fost transferate drepturile ș i obligaț iile persoanei men ț ionate anterior în ceea ce priveș te regimul vamal.

22. Titularul autoriza ț iei reprezint ă persoana că reia i s-a acordat o autoriza ț ie.

23. Dispoziț ii în vigoare reprezint ă dispozi ț iile comunitare sau dispo- zi ț iile naț ionale.

M3

24. Procedura comitetului reprezint ă procedura prev ă zută fie la arti-

M4

colele 247 ș i 247a, fie la articolele

248 și 248a.

25. Risc probabilitatea ca, în leg ă tur ă cu intrarea, ie șirea, tranzitul, transferul și destina ț ia mă rfurilor care circul ă între teritoriul vamal al Comunit ăț ii și ță ri terț e, precum și cu prezen ț a unor mă rfuri care nu au statutul de mă rfuri comunitare, un eveniment s ă survin ă , eveniment care:

împiedic ă aplicarea corect ă a dispozi ț iilor comunitare sau na ț ionale sau

compromite interesele financiare ale Comunit ăț ii ș i ale statelor membre ale acesteia sau

reprezint ă o ameninț are pentru siguranț a și securitatea Comu- nit ăț ii, pentru s ă nă tatea public ă , pentru mediu sau pentru consu- matori.

1992R2913 RO 01.01.2007 005.001 8

M4

B

procesului

interna ț ionale, comunitare

și

a rezultatelor acestuia, pe

și naț ionale.

CAPITOLUL 2

baza

surselor

și

strategiilor

DISPOZI ȚII GENERALE DIVERSE REFERITOARE ÎN SPECIAL LA DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PERSOANELOR CU PRIVIRE LA REGLEMENT ĂRILE VAMALE

Sec ț iunea 1

Dreptul de reprezentare

Articolul 5

(1) În condi țiile prev ă zute la articolul 64 alineatul (2) și sub rezerva dispozi ț iilor adoptate în cadrul articolului 243 alineatul (2) litera (b), orice persoan ă î și poate desemna un reprezentant în relaț ia sa cu auto-

rit ăț ile vamale, pentru a întocmi actele ș i a îndeplini formalit ăț ile

prev ă zute în reglement ă rile vamale.

(2) O astfel de reprezentare poate fi:

direct ă , caz în care reprezentantul acț ioneaz ă în numele ș i pe seama unei alte persoane sau

indirect ă , caz în care reprezentantul acț ioneaz ă în nume propriu, dar pe seama unei alte persoane.

Statele membre î și pot rezerva dreptul de a întocmi pe teritoriile lor declara ț ii vamale:

fie prin reprezentare direct ă ;

fie prin reprezentare indirect ă ,

în

m ă sura în care reprezentantul trebuie s ă fie un comisionar în vam ă

care î și desf ășoară activitatea

(3)

(b) ș i alineatul (3), reprezentantul trebuie s ă fie stabilit în Comunitate.

(4)

persoanei reprezentate, să specifice dac ă reprezentarea este direct ă sau indirect ă și să aib ă putere de reprezentare.

O persoan ă care nu declar ă c ă ac ț ioneaz ă în numele sau pe seama unei

alte persoane sau care declar ă c ă ac ț ioneaz ă în numele sau pe seama

unei alte persoane f ă ră a fi împuternicit s ă fac ă aceasta se consider ă c ă

Reprezentantul trebuie să declare c ă ac ț ioneaz ă pe seama

Cu excepț ia cazurilor men ț ionate la articolul 64 alineatul (2) litera

pe teritoriul ță rii respective.

ac ț ioneaz ă în nume propriu și pe seama

(5) Autorit ăț ile vamale pot solicita oric ă rei persoane care declar ă c ă

sa.

ac

ț ioneaz ă în numele sau pe seama unei alte persoane mijloace de prob ă

în

ceea ce prive ște capacitatea

sa de a avea putere

de reprezentare.

M4

Sec ț iunea 1 A

Agen ț i economici autoriza ț i

Articolul 5a

(1) Dac ă este necesar, dup ă consultarea altor autorit ăț i competente, autorit ăț ile vamale acord ă , sub rezerva criteriilor men ț ionate la alineatul (2), statutul de agent economic autorizat oric ă rui agent economic stabilit pe teritoriul vamal al Comunit ăț ii.

1992R2913 RO 01.01.2007 005.001 9

M4

B

Un agent economic autorizat beneficiaz ă de anumite facilit ăț i în ceea ce prive ște controalele vamale privind siguranț a și securitatea și/sau anumite simplific ă ri prev ă zute de legisla ț ia vamal ă .

Sub rezerva normelor și condi ț iilor prev ă zute la alineatul (2), statutul de agent economic autorizat este recunoscut, de că tre autorit ăț ile vamale din toate statele membre, f ă r ă a aduce atingere controalelor vamale. Pe baza recunoa șterii statutului de agent economic autorizat și cu condi ț ia să fie respectate cerin ț ele legate de un anume tip de simplificare, prev ă zut de legisla ț ia vamal ă , autorit ăț ile vamale autorizeaz ă agentul să beneficieze de simplificarea menț ionat ă anterior.

(2) Criteriile privind acordarea statutului de agent economic autorizat includ:

cerin țelor

antecedente satisf ă c ă toare în ceea ce priveș te respectarea vamale;

un sistem eficient de gestionare a înregistr ă rilor comerciale ș i, dup ă caz, a înregistr ă rilor privind transportul, care să permit ă efectuarea unor controale vamale corespunz ă toare;

dup ă caz, dovada solvabilit ății financiare și

în cazul în care se aplic ă , standarde corespunz ă toare de siguran ță și securitate.

Se utilizeaz ă procedura comitetului pentru a stabili normele privind:

acordarea statutului de agent economic autorizat;

acordarea autoriza ț iilor pentru utilizarea simplific ă rilor;

stabilirea autorit ăț ii vamale competente pentru acordarea statutului și autoriza țiilor men ț ionate anterior;

tipul de facilit ăț i care pot fi acordate în ceea ce prive ște controalele vamale privind siguran ț a și securitatea, precum și sfera de ac țiune a acestora, ț inând seama de normele referitoare la gestionarea riscurilor comune;

comunicarea informa ț iilor

consultarea celorlalte c ă tre acestea

și pentru a stabili condiț iile

o autoriza ț ie poate fi limitat ă la unul sau mai multe state membre;

statutul de agent economic autorizat poate fi suspendat sau retras și

se pot face derog ă ri, pentru categorii speciale de agenț i economici

în interiorul Comunit ăț ii, interna ționale.

autorit ăț i vamale

în care:

și

autoriza ți,

de la

obligaț ia de

a fi stabilit

ț inându-se seama, în special, de acordurile

Sec ț iunea 2

Decizii privind aplicarea reglementărilor vamale

Articolul 6

(1) Atunci când o persoan ă solicit ă autorit ăț ilor vamale să ia o decizie privind aplicarea reglement ă rilor vamale, acea persoan ă trebuie să furnizeze toate informa ț iile și documentele cerute de autorit ăț ile respective pentru a se lua decizia menț ionat ă .

(2) O astfel de decizie trebuie luată și comunicat ă solicitantului în cel mai scurt termen.

Atunci când cererea este fă cut ă în scris, decizia trebuie luat ă în decursul unui termen prev ă zut în conformitate cu dispozi ț iile în vigoare, începând

1992R2913 RO 01.01.2007 005.001 10

B

cu data la care cererea este primit ă de autorit ăț ile vamale. Decizia este comunicat ă în scris solicitantului.

Cu toate acestea, acest termen poate fi depășit atunci când autorit ăț ile vamale se afl ă în imposibilitatea de a-l respecta. Într-o astfel de situa ție, autorit ăț ile informeaz ă solicitantul cu privire la aceasta, înaintea expir ă rii termenului men ționat, enun țând motivele care justific ă depășirea termenului și indicând noul termen pe care îl consider ă necesar în luarea unei decizii cu privire la solicitare.

(3) Deciziile adoptate de autorit ăț ile vamale în scris, care fie resping solicit ă rile, fie sunt în detrimentul persoanelor că rora le sunt adresate, trebuie s ă stipuleze motivele pe care se întemeiaz ă . Ele trebuie să men ț ioneze posibilitatea exercit ă rii unei c ă i de atac prev ă zute la articolul 243.

(4)

aplice și altor

Se poate prevedea ca dispoziț iile alineatului (3) prima tez ă să se

decizii.

Articolul 7

Cu excepț ia cazurilor prev ă zute la articolul 244 al doilea paragraf, deciziile adoptate de c ă tre autorit ăț ile vamale sunt executorii de drept.

Articolul 8

(1) O decizie favorabil ă persoanei interesate se anuleaz ă în cazul în

care ea a fost atunci când:

luată pe baza unor informa ț ii inexacte sau incomplete

și

solicitantul

a

știut

sau ar

fi trebuit în mod normal

să ș tie

c ă

infor-

maț iile erau

eronate sau incomplete

și

aceast ă decizie nu ar fi fost luat ă dacă informa ț iile ar fi fost corecte și complete.

(2)

Persoanele că rora li s-a adresat decizia sunt înștiin țate cu privire

la anularea deciziei.

(3)

Anularea produce efecte de la data la care s-a luat decizia anulat ă .

Articolul 9

(1)

ficat ă atunci când, în alte cazuri decât cele menț ionate la articolul 8, nu

au fost sau nu mai sunt îndeplinite una sau mai multe condi ț ii prev ă zute pentru emiterea acesteia.

(2) O decizie favorabil ă persoanei interesate poate fi revocat ă atunci când persoana că reia i se adreseaz ă nu îndepline ște o obliga ție care i-a fost impus ă prin aceast ă decizie.

(3) Revocarea sau modificarea deciziei este comunicat ă persoanei c ă reia i se adreseaz ă .

(4) Revocarea sau modificarea deciziei produce efecte de la data comunic ă rii. Cu toate acestea, în cazuri excepț ionale, atunci când inte- resele legitime ale persoanei că reia i se adreseaz ă o cer, autorit ăț ile vamale pot amâna data la care revocarea sau modificarea produce efecte.

O decizie favorabil ă persoanei interesate este revocat ă sau modi-

Articolul 10

Articolele 8 ș i 9 nu aduc atingere normelor na ț ionale în conformitate cu care o decizie nu are efect sau î și pierde efectele din motive care nu au legă tur ă cu legisla ț ia vamal ă .

1992R2913 RO 01.01.2007 005.001 11

B

Sec ț iunea 3

Informa ț ii

Articolul 11

(1) Orice persoan ă poate solicita autorit ăț ilor vamale informa ț ii privind aplicarea legisla ț iei vamale.

O astfel de cerere poate fi refuzat ă atunci când aceasta nu are legă tur ă cu o opera ț iune de import sau export preconizat ă .

Informa țiile sunt furnizate gratuit solicitantului. Cu toate acestea,

atunci când apar costuri speciale pentru autorit ăț ile vamale, mai ales ca rezultat al analizelor sau expertizelor asupra m ă rfurilor sau al return ă rii mă rfurilor solicitantului, acestea pot fi puse în sarcina solicitantului.

(2)

M1

Articolul 12

(1) Autorit ăț ile vamale emit la cerere scris ă și ac ț ionând în confor- mitate cu normele stabilite conform procedurii comitetului informa ț ii tarifare obligatorii și informa ț ii obligatorii în materie de origine.

(2) Informa țiile tarifare obligatorii sau informa ț iile obligatorii privind originea sunt obligatorii pentru autorit ăț ile vamale, fa ță de titularul informa ț iilor, care are obliga ții doar în privin ț a încadr ă rii tarifare sau determin ă rii originii mă rfurilor.

Informa ț iile tarifare obligatorii sau informa ț iile obligatorii privind originea sunt obligatorii pentru autorit ăț ile vamale doar în ceea ce prive ște mă rfurile în legă tur ă cu care au fost efectuate formalit ăț ile vamale dup ă data la care le-au fost furnizate informa ț iile.

În materie de origine, formalit ăț ile în cauz ă sunt cele referitoare la aplicarea articolelor 22 și 27.

(3) Titularul unor astfel de informa ț ii trebuie să poat ă dovedi c ă :

în materie tarifar ă : m ă rfurile declarate corespund din toate punctele de vedere cu cele descrise în informa ț ii;

în materie de origine: m ă rfurile în cauz ă și circumstan ț ele care au determinat dobândirea originii corespund în toate privin ț ele cu mă rfurile ș i circumstan ț ele descrise în informa ț ii.

(4) Informa țiile obligatorii sunt valabile pe o perioad ă de șase ani, în cazul tarifelor, ș i de trei ani, în cazul originii, de la data emiterii. Prin derogare de la articolul 8, informa ț iile se anuleaz ă în cazul în care au fost emise pe baza unor informa ț ii inexacte sau incomplete din partea solicitantului.

(5) Informa țiile obligatorii înceteaz ă s ă mai fie valabile:

(a) în cazul informa țiilor tarifare:

atunci când se adopt ă un regulament și informa ț iile nu mai sunt conforme cu dispozi ț iile de drept astfel stabilite;

(ii) atunci când nu mai sunt compatibile cu interpretarea unuia din nomenclatoarele men ț ionate la articolul 20 alineatul (6):

(i)

la

nivelul Comunit ăț ii, prin modificarea notelor explicative

din Nomenclatura Combinat ă sau printr-o hotă râre a Cur ț ii

de Justi ț ie a Comunit ăț ilor Europene;

la

nivel interna ț ional, printr-un aviz de încadrare sau printr-

o modificare a notelor explicative din Nomenclatura Sistemului Armonizat de Descriere și Codificare a

M ă rfurilor, adoptat ă de Organiza ț ia Mondial ă a V ă milor

înfiin ț at ă în 1952 sub numele de Consiliul de Cooperare

Vamal ă ;

1992R2913 RO 01.01.2007 005.001 12

M1

(iii) atunci când este revocată sau modificat ă în conformitate cu articolul 9, cu condi ția ca revocarea sau modificarea să fie notificat ă titularului.

Data la care informa ț iile obligatorii înceteaz ă a mai fi valabile pentru cazurile prev ă zute la punctele (i) și (ii) este data publică rii m ă surilor men ț ionate sau, în cazul mă surilor interna ționale, data comunic ă rii Comisiei în seria C a Jurnalului Oficial al Comuni- t ăț ilor Europene ;

(b) în cazul informa ț iilor cu privire la origine:

(i) atunci când se adopt ă un regulament sau când Comunitatea încheie un acord și informa țiile nu mai sunt conforme cu dispo- zi ț iile de drept astfel stabilite;

(ii) în cazul în care nu mai este compatibil ă :

la nivelul Comunit ăț ii, cu notele explicative ș i avizele adoptate în scopul interpret ă rii regulilor sau cu o hotă râre a Cur ț ii de Justi ț ie a Comunit ăț ilor Europene;

la nivel interna ț ional, cu Acordul privind regulile de origine stabilite de Organiza ț ia Mondial ă a Comerț ului (OMC) sau cu notele explicative sau un aviz privind originea adoptat pentru interpretarea acestui acord;

(iii) în cazul în care este revocat ă sau modificat ă în conformitate cu articolul 9, cu condi ț ia ca titularul să fi fost informat în avans.

Data la care informa ț iile obligatorii înceteaz ă a mai fi valabile pentru cazurile men ționate la punctele (i) și (ii) este cea indicat ă când mă surile men ț ionate anterior sunt publicate sau, în cazul m ă surilor interna ț ionale, data care apare în comunicarea Comisiei din seria C a Jurnalului Oficial al Comunit ăț ilor Europene .

(6) Titularul informa ț iilor obligatorii care înceteaz ă a mai fi valabile

în conformitate cu alineatul (5) litera (a) punctele (ii) sau (iii) sau litera

(b) punctele (ii) sau (iii) mai poate folosi informa ț iile respective pentru o

perioadă de șase luni de la data public ă rii sau notific ă rii, cu condi ția ca

el s ă fi încheiat contracte obligatorii de cump ă rare sau vânzare a mă rfurilor în cauz ă , pe baza informa țiilor obligatorii, înainte ca mă sura s ă fi fost adoptat ă . Cu toate acestea, în cazul produselor pentru care, la efectuarea formalit ăț ilor vamale, s-a prezentat un certificat de import, export sau de fixare în avans, perioada de șase luni se înlocuie ște cu perioada de valabilitate a certificatului.

În cazul alineatului (5) litera (a) punctul (i)

(b) punctul (i),

regulamentul sau acordul poate stabili un termen în care se aplic ă

primul paragraf.

(7) Încadrarea tarifar ă sau determinarea originii care figureaz ă în informa ț iile obligatorii se poate aplica în condiț iile prev ă zute la alineatul (6), doar în scopul:

de a determina drepturile de import sau de export;

de a calcula restituirile la export și orice alte sume acordate la import sau export în cadrul politicii agricole comune;

de a folosi certificate de import, export sau de fixare în avans prezentate cu ocazia efectu ă rii formalit ăț ilor vamale pentru acceptarea declara ț iei vamale referitoare la mă rfurile în cauz ă , cu condi ția ca aceste certificate să fie emise pe baza informa ț iilor respective.

În plus, în cazurile excep ționale în care este posibil ca buna desfăș urare a regimurilor stabilite în cadrul politicii agricole comune să fie peri- clitat ă , se poate decide o derogare de la alineatul (6), în conformitate cu procedura prev ă zută la articolul 38 din Regulamentul nr. 136/66/CEE al

și

litera

1992R2913 RO 01.01.2007 005.001 13

M1

Consiliului din 22 septembrie 1966 privind instituirea unei organiză ri comune a pieț ei în sectorul materiilor grase ( 1 ) și la articolele corespun- z ă toare din alte regulamente privind organizarea comună a pieț elor.

B

M4

Sec ț iunea 4

Alte dispoziț ii

Articolul 13

(1) Autorit ăț ile vamale pot efectua, în conformitate cu condi ț iile stabilite de dispozi ț iile în vigoare, toate controalele pe care le consider ă necesare pentru garanta aplicarea corect ă a legisla ț iei vamale ș i a celorlalte acte cu putere de lege care reglementeaz ă intrarea, ie șirea, tranzitul, transferul și destina ț ia particular ă a mă rfurilor care circul ă între teritoriul vamal al Comunit ăț ii și ță rile ter ț e, precum și prezen ț a m ă rfurilor care nu au statut de m ă rfuri comunitare. Controalele vamale destinate s ă verifice aplicarea corect ă a legisla ț iei comunitare pot fi efectuate într-o ț ară ter ță în cazul în care exist ă un acord interna ț ional care s ă autorizeze acest lucru.

(2) Controalele vamale, altele decât controalele inopinate, ar trebui s ă se bazeze pe o analiz ă a riscurilor prin folosirea unor procedee infor- matice, obiectivul acestora fiind stabilirea ș i cuantificarea riscului, precum și elaborarea mă surilor necesare pentru evaluarea acestora, pe baza criteriilor definite la nivel na ț ional, comunitar și, dacă este cazul, la nivel internaț ional.

În conformitate cu procedura comitetului, este definit un cadru de gestionare a riscurilor și sunt stabilite criterii comune, precum ș i domeniile prioritare de control.

Statele membre, în colaborare cu Comisia, pun la punct un sistem computerizat pentru realizarea gestion ă rii riscurilor.

(3) În cazul în care sunt efectuate controale de că tre autorit ăț i, altele decât autorit ăț ile vamale, aceste controale sunt în strâns ă coordonare cu acestea din urm ă și au loc, pe cât posibil, în acela și moment și în acela și loc.

(4) În cadrul controalelor prev ă zute de prezentul articol, autorit ăț ile vamale și celelalte autorit ăț i competente, precum autorit ățile veterinare și poli ț ia, pot face schimb de date privind intrarea, ie ș irea, tranzitul, transferul și destina ț ia mă rfurilor care circul ă între teritoriul vamal al Comunit ăț ii și ță rile ter țe, precum și prezen ța m ă rfurilor care nu au statut de m ă rfuri comunitare și î și pot comunica unele altora aceste date, precum și autorit ăț ilor vamale din statele membre ș i Comisiei, în cazul în care acest lucru este necesar pentru a reduce riscurile.

Comunicarea de date confiden ț iale autorit ăț ilor vamale ș i altor organe (agen ț ii de securitate, de exemplu) din ță ri ter ț e nu este admis ă decât în cadrul unui acord interna ț ional ș i cu condi ț ia respect ă rii dispozi ț iilor în vigoare privind protec ț ia datelor, în special a Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protec ț ia persoanelor fizice în ceea ce prive ște prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circula ț ie a acestor date ( 2 ) și a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protec ț ia persoanelor fizice

( 1 ) JO 172, 30.9.1966, p. 3025/66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3290/94 (JO L 349, 31.12.1994, p. 105). ( 2 ) JO L 281, 23.11.1995, p. 3. Directivă , astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

1992R2913 RO 01.01.2007 005.001 14

M4

în ceea ce prive ște prelucrarea datelor cu caracter personal de că tre institu ț iile și organele comunitare și libera circula ț ie a acestor date ( 1 ).

B

Articolul 14

În vederea aplic ă rii legisla ț iei vamale, orice persoan ă implicat ă direct sau indirect în opera ț iunile având ca scop schimbul cu mă rfuri furnizeaz ă autorit ăț ilor vamale la cererea acestora și în termenul stabilit toate documentele ș i informa ț iile necesare, pe orice suport, precum și orice ajutor necesar.

M4

Articolul 15

Orice informa ț ie de natur ă confiden ț ial ă sau furnizat ă cu titlu confi- denț ial este protejat ă de secretul profesional și nu este divulgat ă de c ă tre autorit ăț ile competente fă ră autorizarea expres ă din partea persoanei sau a autorit ăț ii care a furnizat-o. Cu toate acestea, trans- miterea informa țiilor este permis ă în cazul în care autorit ăț ile competente sunt obligate să o fac ă în conformitate cu dispozi ț iile în vigoare, în special în cadrul procedurilor judiciare. Divulgarea sau trans- miterea de informa ț ii se face cu respectarea strict ă a dispoziț iilor în vigoare privind protec ț ia datelor, în special a Directivei 95/46/CE ș i Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

B

Articolul 16

Persoanele interesate p ă streaz ă documentele men ț ionate la articolul 14 în vederea M4 controale vamale , pentru un termen prev ă zut în

indi-

dispozi ț iile în vigoare

ferent de suportul folosit. Acea perioadă începe să curg ă de la sfârș itul anului în care:

și

timp

de cel puț in trei

ani calendaristici,

(a)

în

cazul mă rfurilor puse în liber ă circula ț ie în alte împrejur ă ri decât

cele men ționate la litera (b) sau al mă rfurilor declarate pentru export, de la sfâr șitul anului în care sunt acceptate declara ț iile de punere în liber ă circula ț ie sau cele de export;

(b)

în cazul mă rfurilor puse în liber ă circula ț ie cu o rat ă redus ă sau zero

a drepturilor de import pe motivul destina ț iei lor finale, de la

sfâr șitul anului în care ele înceteaz ă a se mai afla sub supraveghere

 

vamal ă ;

(c)

în

cazul mă rfurilor plasate sub un alt regim vamal, de la sfârșitul

anului în care regimul vamal respectiv s-a încheiat;

(d)

în

cazul mă rfurilor plasate într-o zonă liber ă sau un antrepozit liber,

de la sfâr șitul anului în care acestea pă r ă sesc întreprinderea respectiv ă .

Fă r ă a aduce atingere dispozi ț iilor articolului 221 alineatul (3) teza a doua, prin care un control efectuat de autorit ățile vamale în ceea ce prive ște o datorie vamal ă arat ă c ă trebuie corectat ă respectiva înscriere în conturi, documentele se pă streaz ă dincolo de termenul prev ă zut în primul alineat, pentru o perioadă suficient ă care să permit ă efectuarea și verificarea corec ț iei.

Articolul 17

Atunci când se prevede o perioadă , dată sau termen în conformitate cu legisla ț ia vamal ă în scopul aplică rii acesteia, aceast ă perioadă nu se prelunge ște, iar aceast ă dat ă sau termen nu se modific ă decât dac ă există dispozi ț ii speciale în legisla ția respectiv ă .

1992R2913 RO 01.01.2007 005.001 15

M1

Articolul 18

(1) Valoarea ecu în monedele na ț ionale care trebuie aplicat ă în scopul determin ă rii încadr ă rii tarifare a m ă rfurilor și a drepturilor de import se stabile ște o dat ă pe lun ă . Cursurile de schimb care se folosesc pentru conversie sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Comunit ăților Europene în penultima zi lucr ă toare a lunii. Aceste cursuri de schimb se aplic ă pe întreg parcursul lunii urm ă toare.

Cu toate acestea, în cazurile în care cursul de schimb valabil la începutul lunii difer ă cu mai mult de 5 % de cel aplicat în penultima zi lucr ă toare înainte de data de 15 a aceleia și luni, acest ultim curs de schimb se aplic ă începând cu ziua de 15 până la sfâr șitul lunii în cauză .

(2) Valoarea ecu în monedele na ț ionale care se aplic ă în cadrul legis- la ț iei vamale în alte cazuri decât cele menț ionate la alineatul (1) se stabile ș te o dat ă pe an. Cursurile de schimb folosite pentru conversie sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Comunit ăț ilor Europene în prima zi lucr ă toare din octombrie, cu efect de la data de 1 ianuarie a anului urm ă tor. Dac ă nu este disponibil nici un curs de schimb pentru o anumit ă monedă naț ional ă , cursul care se aplic ă respectivei monede este cel ob ținut în ultima zi în care s-a publicat un curs de schimb în Jurnalul Oficial al Comunit ăților Europene .

(3) Autorit ăț ile vamale pot rotunji în plus sau în minus suma rezultat ă din conversia în moneda lor naț ional ă a unor sume exprimate în ecu în altele scopuri decât determinarea încadr ă rii tarifare a mă rfurilor sau a drepturilor de import sau de export.

Rotunjirea nu poate să difere cu mai mult de 5 % fa ță de suma ini ț ială .

Autorit ăț ile vamale pot pă stra neschimbat ă valoarea monedei na ționale pentru o sumă exprimat ă în ecu, dac ă , la momentul ajust ă rii anuale prev ă zute la alineatul (2), conversia sumei respective, înainte de rotunjirea men ț ionat ă anterior, are ca rezultat o varia ț ie mai mică de 5 % în valoarea monedei naț ionale sau o reducere a acestei valori.

B

Articolul 19

Procedura comitetului se utilizeaz ă pentru stabilirea cazurilor și a condi- ț iilor în care aplicarea legisla ției vamale poate fi simplificat ă .

TITLUL II

FACTORI PE BAZA C ĂRORA SE APLIC Ă DREPTURILE DE IMPORT SAU DE EXPORT ȘI CELELALTE M Ă SURI PREV Ă ZUTE PENTRU SCHIMBURILE CU M ĂRFURI

TARIFUL

CAPITOLUL 1

VAMAL

ÎNCADRAREA TARIFARĂ A M ĂRFURILOR

AL

COMUNITĂȚ ILOR

EUROPENE

ȘI

Articolul 20

(1) Drepturile legal datorate la apari ția unei datorii vamale se bazeaz ă pe Tariful Vamal al Comunit ăț ilor Europene.

(2) Celelalte mă suri prev ă zute de dispozi ț iile comunitare care regle- menteaz ă domenii specifice referitoare la schimburile cu mă rfuri se aplic ă , dup ă caz, potrivit clasific ă rii tarifare a acelor m ă rfuri.

(3) Tariful Vamal al Comunit ăț ilor Europene cuprinde:

(a) Nomenclatura Combinat ă a mă rfurilor;

1992R2913 RO 01.01.2007 005.001 16

B

(b)

orice altă nomenclatur ă care se bazeaz ă par ț ial sau integral pe Nomenclatura Combinat ă sau care adaug ă la aceasta orice subdi- viziuni ș i care este stabilit ă prin dispozi ț iile comunitare care regle- menteaz ă domenii specifice în vederea aplică rii mă surilor tarifare referitoare la schimburile cu m ă rfuri;

(c)

ratele ș i alte elemente de taxare aplicabile în mod normal mă rfurilor cuprinse în Nomenclatura Combinat ă în ceea ce prive ște:

vamale și

drepturile

M1

impuneri la import prev ă zute de politica

agricol ă comun ă sau prin mă surile specifice aplicabile anumitor m ă rfuri care rezult ă din transformarea produselor agricole;

(d)

m ă surile tarifare preferen ț iale cuprinse în acorduri pe care le-a încheiat Comunitatea cu anumite ță ri sau grupuri de ță ri și care prev ă d acordarea tratamentului tarifar preferen țial;

(e)

m ă surile tarifare preferen ț iale adoptate unilateral de Comunitate pentru anumite ță ri, grupuri de ță ri sau teritorii;

(f)

m ă surile autonome de suspendare, care prev ă d o reducere sau o exonerare de drepturi de import aferente anumitor m ă rfuri;

(g)

alte mă suri tarifare prev ă zute de legisla ț ia comunitar ă .

(4) Fă r ă a aduce atingere normelor privind cheltuielile forfetare, mă surile prev ă zute la alineatul (3) literele (d), (e) și (f) se aplic ă la cererea declarantului în locul celor prev ă zute la litera (c) atunci când mă rfurile respective îndeplinesc condi ț iile prev ă zute de aceste prime mă suri men ționate. Se poate face cerere ulterior, cu condi ț ia să fie îndeplinite condi ț iile necesare.

(5)

Atunci când aplicarea m ă surilor men ționate la alineatul (3) literele

(d),

(e) și (f) este restric ț ionat ă la un anumit volum de importuri, aceasta

înceteaz ă :

(a)

în cazul contingentelor tarifare, imediat ce este atins ă limita volumului de importuri stipulat;

(b)

în cazul plafoanelor tarifare, prin reglement ă ri ale Comisiei.

(6) Clasificarea tarifar ă a m ă rfurilor reprezint ă stabilirea, potrivit normelor în vigoare, a:

(a)

subpozi ț iei din Nomenclatura Combinat ă sau a subpozi ț iei din orice alt ă nomenclatur ă men ționat ă la alineatul (3) litera (b) sau

(b)

subpozi ț iei din orice alt ă nomenclatur ă care se bazeaz ă în întregime sau parț ial pe Nomenclatura Combinat ă sau care adaug ă la aceasta orice subdiviziune și care este stabilit ă de normele comunitare care reglementeaz ă domenii specifice cu privire la aplicarea altor mă suri decât cele tarifare referitoare la schimburile de mă rfuri,

în care mă rfurile men ț ionate mai sus urmeaz ă să fie clasificate.

Articolul 21

(1) Tratamentul tarifar favorabil de care pot beneficia anumite mă rfuri pe motivul naturii lor sau al destina ției lor este reglementat de condi ț iile prev ă zute în conformitate cu procedura comitetului. Atunci când este necesar ă o autoriza ție se aplic ă articolele 86 ș i 87.

(2) În sensul alineatului (1), expresia tratament tarifar favorabil reprezint ă o reducere sau suspendare a unui drept de import men ț ionat la articolul 4 alineatul (10), chiar și în cadrul unui contingent tarifar.

1992R2913 RO 01.01.2007 005.001 17

B

CAPITOLUL 2

ORIGINEA M ĂRFURILOR

Sec ț iunea 1

Originea

nepreferen țial ă

Articolul 22

Articolele 23-26 definesc originea nepreferen ț ială a mă rfurilor în vederea:

(a)

aplic ă rii Tarifului Vamal al Comunităților Europene cu excep ț ia m ă surilor prev ă zute la articolul 20 alineatul (3) literele (d) și (e);

(b)

aplic ă rii altor m ă suri în afara celor tarifare stabilite prin dispozi ț iile comunitare care reglementeaz ă domenii specifice referitoare la schimburile cu mă rfuri;

(c)

preg ă tirii și emiterii certificatelor de origine.

Articolul 23

(1) M ă rfurile originare dintr-o ț ară sunt acele m ă rfuri obț inute sau produse în întregime în ț ara respectiv ă .

(2) Expresia mă rfuri obț inute în întregime într-o ț ar ă reprezint ă :

(a)

produse minerale extrase pe teritoriul ță rii respective;

 

(b)

produse vegetale cultivate în ț ara respectiv ă ;

 

(c)

animale vii, n ă scute ș i crescute în țara respectiv ă ;

 

(d)

produse ob ținute de la animale vii crescute în ț ara respectiv ă ;

 

(e)

produse de vână toare sau de pescuit obț inute în ț ara respectiv ă ;

(f)

produse de pescuit maritim ș i alte produse obț inute din apele maritime din afara apelor teritoriale ale unei ță ri de c ă tre navele înmatriculate sau înregistrate în ț ara respectiv ă și care arborează pavilionul ță rii respective;

(g)

mă rfuri obț inute sau produse la bordul navelor-uzin ă din produse men ț ionate la litera (f) și care sunt originare din acea ț ar ă , cu condi ț ia ca astfel de nave-uzin ă să fie înmatriculate sau înregistrate în ț ara respectiv ă și care arboreaz ă pavilionul acesteia;

(h)

produse obț inute de pe fundul mă rii sau din subsolul mă rii în afara apelor teritoriale, cu condiț ia ca acea ț ar ă să aib ă drepturi exclusive de a exploata solul sau subsolul respectiv;

(i)

produse din de șeuri și produse reziduale obț inute din opera ț iuni de fabricare ș i articole uzate, dac ă acestea au fost colectate în zona respectiv ă ș i sunt potrivite doar pentru recuperarea materiei prime;

(j)

mă rfuri care sunt produse în țara respectiv ă exclusiv din mă rfuri men ț ionate la literele (a)-(i) sau din derivatele lor, în oricare stadiu al produc ț iei.

(3)

În sensul alineatului

(2), cuvântul

ț ară

se refer ă

și

la

apele

teritoriale statale.

 

Articolul 24

M ă rfurile în producerea că rora intervin dou ă sau mai multe ță ri sunt considerate originare din ț ara în care au fost supuse ultimei transform ă ri sau prelucr ă ri substan ț iale, justificat ă economic, efectuat ă într-o între-

1992R2913 RO 01.01.2007 005.001 18

B

prindere echipat ă în acest scop și din care a rezultat un produs nou sau care reprezint ă un stadiu de fabrica ț ie important.

Articolul 25

Orice transformare sau prelucrare pentru care s-a stabilit sau pentru care faptele constatate justific ă prezumț ia c ă unicul să u scop a fost de a se sustrage dispozi ț iilor aplicabile în Comunitate m ă rfurilor din anumite ță ri nu se consider ă în nici un caz că ar conferi mă rfurilor ob ținute

astfel originea ță rii în care aceasta a fost efectuat ă în sensul articolului

24.

Articolul 26

(1) Legisla ț ia vamal ă sau alte dispozi ții comunitare care regle- menteaz ă domenii specifice pot prevedea ca originea m ă rfurilor să fie justificat ă prin prezentarea unui document.

(2) Fă r ă a aduce atingere prezent ă rii documentului respectiv, autori- t ăț ile vamale pot solicita, în cazul unor îndoieli serioase, orice dovad ă suplimentar ă pentru a se asigura că indica ț ia privind originea este în conformitate cu legisla ț ia comunitar ă în materie.

Sec ț iunea 2

Originea preferenț ial