Sunteți pe pagina 1din 2
FACTS Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã 15 Prevenirea accidentelor în sectorul
FACTS Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã 15 Prevenirea accidentelor în sectorul

FACTS

Agenþia

Europeanã

pentru

Securitate

ºi

Sãnãtate

în

Muncã

15

Prevenirea accidentelor în sectorul construcþiilor

Responsabilitãþi ■ ■
Responsabilitãþi

În Uniunea Europeanã, sectorul cu cel mai ridicat risc de accidentare este cel al construcþiilor( 1 ), unde se înregistreazã anual peste 1.300 de decese. În raport cu lucrãtorii din alte sectoare, la scarã mondialã, pentru lucrãtorii din construcþii riscul de deces este de trei ori mai ridicat, în timp ce riscul de accidentare este de douã ori mai ridicat. Costurile acestor accidente sunt imense, atât pentru lucrãtori, cât ºi pentru angajatori ºi pentru societate. Aceste costuri pot sã reprezinte o cotã apreciabilã din preþul contractelor.

Peste 99% din firmele de construcþii din Europa sunt întreprinderi mici ºi mijlocii (IMM). Prin urmare, acestea sunt cele mai afectate de accidentele din construcþii. Recomandãrile din prezenta fiºã se adreseazã oricãrei întreprinderi din sectorul construcþiilor, indiferent de mãrimea acesteia.

Rãspunderea pentru asigurarea securitãþii în muncã revine clienþilor, conducãtorilor de lucrãri, angajatorilor, sub-contractanþilor ºi lucrãtorilor independenþi. Cerinþele relevante din Directivele europene ( 2 ) includ:

Luarea în considerare a aspectelor privind securitatea ºi sãnãtatea în muncã, începând cu faza de planificare ºi continuând pe parcursul derulãrii tuturor activitãþilor de construcþii. Toate pãrþile implicate în planificarea ºi executarea lucrãrilor trebuie sã-ºi coordoneze activitãþile.

Asigurarea unui echipament tehnic sigur (ce include aspectele legate de compatibilitate, selecþie, caracteristici de securitate, utilizare fãrã riscuri, instruire ºi informare, verificare ºi întreþinere).

Prevederea semnalizãrii de securitate ºi sãnãtate în muncã, acolo unde riscurile nu pot fi evitate sau reduse în mod adecvat prin mãsuri de prevenire.

Prevederea unui echipament individual de protecþie (cãºti de protecþie, centuri de siguranþã, protecþie ocularã ºi respiratorie, încãlþãminte de protecþie, etc.), corespunzãtor riscurilor aferente, în cazul în care nu este posibilã evitarea acestora prin alte mijloace.

Asigurarea unui mediu de muncã sigur ºi a unor condiþii de muncã adecvate pentru lucrãtorii din construcþii, cum sunt, de exemplu:

cãi de acces , cãi de circulaþie sigure.

Implementarea unui Cadru general de management al securitãþii

ºi sãnãtãþii în muncã, care include: evaluarea ºi prevenirea

riscurilor; acordarea de prioritate mãsurilor colective de eliminare

a riscurilor; consultarea angajaþilor, asigurarea informãrii ºi

instruirii; coordonarea pe probleme de securitate în muncã între toþi antreprenorii prezenþi pe ºantier.

Cerinþele minime cuprinse în Directive au fost transpuse în legislaþiile naþionale, care pot include ºi cerinþe suplimentare.

Angajaþii au îndatorirea de a participa în mod activ la aplicarea mãsurilor de prevenire luate de angajatori, respectând instrucþiunile în conformitate cu instruirea primitã.

Consultarea forþei de muncã este una din cerinþe. A face apel la cunoºtinþele acesteia, asigurã identificarea corectã a riscurilor ºi implementarea unor soluþii eficiente.

Prevenirea accidentelor - Evaluarea riscurilor

În activitãþile din sectorul construcþiilor existã numeroase pericole. Existã, totuºi, ºi multe "bune practici" care pot fi aplicate cu uºurinþã pentru prevenirea accidentelor. Primul pas, în acest sens, îl reprezintã o evaluare adecvatã ºi suficientã a riscurilor.

Pentru a asigura o diminuare realã a expunerii lucrãtorilor la pericole, precum ºi a altor persoane (incluzând vizitatori ai ºantierului, trecãtori care nu au legãturã cu ºantierul), evaluarea riscurilor trebuie sã ia în considerare toate riscurile ºi pericolele. Trebuie sã se verifice ca diminuarea unui risc sã nu conducã la creºterea altuia.

Trebuie identificate toate pericolele, atât cele care decurg din activitãþile de construcþii, cât ºi cele datorate altor factori, cum ar fi amenajarea ºantierului. Urmeazã evaluarea importanþei acestor riscuri, þinând seama de precauþiile luate: s-au adoptat suficiente mãsuri de prevenire sau trebuie fãcut mai mult în acest sens? Concluziile evaluãrii riscurilor vor permite selectarea celor mai potrivite mãsuri de bunã practicã care vor fi utilizate ( 3 ).

Prevenirea în practicã

Principalele riscuri sunt asociate lucrului la înãlþime, lucrãrilor de excavaþii ºi manipulãrilor de greutãþi. Trebuie acordatã prioritate acelor mãsuri care eliminã sau diminueazã riscul la sursã ºi care asigurã protecþia colectivã. Acolo unde riscurile nu pot fi diminuate în mãsurã suficientã, prin alte mijloace, trebuie recurs la protecþia individualã, cum este echipamentul individual de protecþie.

În plus faþã de evaluarea globalã a riscurilor, mai sunt necesare monitorizarea continuã ºi inspecþiile cu caracter periodic.

Lucrul la înãlþime

Cãderea de la înãlþime este cea mai frecventã cauzã a accidentelor ºi deceselor din sectorul construcþiilor. La originea unei cãderi stau adesea lucrul pe o schelã sau platformã fãrã balustradã, neasigurarea corectã a centurii de siguranþã, lucrul pe acoperiºuri fragile ºi pe scãri mobile prost întreþinute, poziþionate sau ancorate. Procesul de construcþie în ansamblu, trebuie planificat astfel încât sã se reducã riscul de cãdere de la înãlþime. Protecþia împotriva cãderilor trebuie prevãzutã încã din faza de proiectare. Riscul poate fi redus prin adãugarea unor balustrade speciale sau, în ultimã instanþã, dacã riscul persistã, prin prevederea de centuri de siguranþã.

INRS - Yves COUSSON
INRS - Yves COUSSON

( 1 ) Situaþia securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã în Statele membre ale Uniunii - Studiu pilot . 2000. Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã. ISBN 92-828-9272-7.

( 2 ) http://europe.osha.eu.int/legislation/ asigurã accesul la Legislaþia Uniunii Europene, la îndrumãri detaliate ale Comisiei destinate IMM-urilor ºi la cele referitoare la evaluarea riscurilor ºi sectorul construcþii, ca ºi la site-urile Statelor Membre, unde poate fi gãsitã legislaþia naþionalã de implementare a Directivelor, precum ºi îndrumãri în acest sens. A se vedea, în mod special, Directiva privind ºantierele de construcþii temporare sau mobile.

( 3 ) Informaþii privind sectorul construcþiilor pot fi gãsite pe Website-ul Agenþiei, la adresa http://europe.osha.eu.int/good practice/sector/construction/

RO

http://osha.eu.int

TE-35-01-287-RO-D

TE-35-01-287-RO-D Agenþia Europeanã pentru Lucrãri de excavaþii Securitate ºi Sãnãtate în Muncã

Agenþia

Europeanã

pentru

Lucrãri de excavaþii

Securitate

ºi

Sãnãtate

în

Muncã

realizatã o instruire adecvatã asupra modului de utilizare a acestuia. Echipamentul individual de protecþie include: cãºti de protecþie - dacã existã riscul cãderii unor obiecte de la înãlþime sau persoana se poate lovi la cap; încãlþãminte corespunzãtoare - cu protecþie a tãlpii ºi a degetelor, precum ºi talpã antiderapantã; îmbrãcãminte de protecþie - spre exemplu, împotriva vremii nefavorabile sau din materiale foarte vizibile, astfel încât lucrãtorii sã poatã fi reperaþi cu mai multã uºurinþã, de exemplu de cãtre conducãtorii de vehicule.

Listã de control: Schele ºi scãri

Echipamentele tehnice selectate sunt cele mai potrivite pentru

a asigura securitatea, inclusiv sub aspectul accesului ºi

evacuãrii?

Utilizarea scãrilor este limitatã numai la situaþiile în care nu se justificã prevederea altor echipamente, respectiv cele cu duratã scurtã de utilizare sau cu nivel de risc redus?

Schela este construitã pe o fundaþie stabilã?

Balustradele sunt poziþionate la înãlþime corectã?

Existã suficient platelaj pe platforma de lucru?

Platelajul este bine fixat pe poziþie?

Au fost cumva îndepãrtate unele din elementele de

prindere/legãturã ale schelei?

Este scara mijlocul cel mai potrivit ºi mai sigur

realizarea lucrãrii?

pentru

Este scara în bunã stare ºi adecvatã pentru tipul de activitate, respectiv pentru înãlþimea la care aceasta trebuie realizatã?

Poate fi amplasatã scara pe o poziþie care sã evite excesiva elongaþie în lucru, respectiv pericolul de a bascula?

Scara poate fi amaratã la partea superioarã ºi inferioarã?

Scara este aºezatã pe o suprafaþã de sprijin stabilã ºi planã?

În caz de rãspuns negativ la oricare din întrebãrile de mai sus, este necesar sã se adopte mãsuri de prevenire, înainte de a începe lucrul. Aceste mãsuri includ:

Împrejmuirea tuturor deschiderilor, cum sunt golurile din planºee, cu bariere fiabile (de exemplu, cu balustradã ºi parapet la nivelul piciorului) sau acoperirea acestora. Fixarea solidã a capacelor ºi semnalizarea acestora printr-un panou de avertizare.

Verificarea tuturor elementelor schelei din punctul de vedere

securitãþii muncii, înainte de a începe montarea acesteia.

Inspectarea scãrilor înainte de urcarea pe acestea, pentru a constata dacã sunt în bunã stare ºi stabil poziþionate.

Utilizarea echipamentului de oprire a cãderii libere, atunci când se lucreazã pe schelã, în special înainte ca balustradele ºi parapetele pentru picior sã fi fost instalate, ºi asigurarea atât a legãrii funiilor de siguranþã de o structurã solidã cât ºi a utilizãrii corecte a acestora.

Nu se va arunca echipament sau materiale cãtre un nivel inferior al schelei, cãtre sol sau pe plasele de securitate.

Înaiinte de începerea oriicããreii lucrããrii de excavaþiiii, luaþi în considerare toate pericolele potenþiale - incluzând prãbuºirea pereþilor de tranºee, cãderea persoanelor ºi vehiculelor în gropile sãpate (excavaþii) ºi afectarea structurilor construcþiilor învecinate. Adoptaþi apoi mãsuri de prevenire adecvate: localizaþi ºi semnalizaþi prin marcaje toate traseele subterane ºi luaþi mãsuri pentru a le evita; asiguraþi aprovizionarea ºantierului cu materiale adecvate de susþinere a pereþilor excavaþiei; asiguraþi-vã de existenþa unei metode sigure pentru montarea ºi demontarea materialelor de susþinere. Stabiliþi care va fi necesarul de material de manipulat, precum ºi echipamentul adecvat acestui scop. Asiguraþi-vã cã echipamentul necesar este livrat la timp, iar ºantierul este pregãtit sã îl preia.

Pentru a asigura eficacitatea mãsurilor prevãzute sunt necesare iinspecþiiii ziilniice: accesul la ºi de la excavaþii se realizeazã în condiþii de siguranþã? sunt amplasate bariere pentru a preveni cãderea persoanelor în excavaþie? materialele, pãmântul excavat ºi echipamentele sunt amplasate suficient de departe de marginea gropii?

Transportul materialelor

Planiifiicaþii transportul materialelor astfel încât sã se reducã deplasãrile, iar manipularea acestora sã se realizeze în condiþii de siguranþã. Verificaþi ca instalarea ºi funcþionarea echiipamentuluii sã fie asigurate de lucrãtori cu instruirea ºi experienþa necesarã.

Urmãriþi ca echipamentul tehnic sã fie periodic inspectat, încercat ºi examinat, de cãtre personal competent. Coordonaþii actiiviitããþiile de ºantiier - de exemplu, asiguraþi-vã cã operaþiile de ridicare la înãlþime nu pun în pericol pe alþi lucrãtori, sau invers. Atunci când nu se poate evita maniipularea manualãã, organizaþi sarcinile de muncã în aºa fel încât sã limitaþi cantitatea ºi distanþa pe care trebuie efectuatã manipularea fizicã. Instruiþi-i pe lucrãtori pentru evitarea riscurilor ºi utilizarea unor tehnici adecvate.

Toate operaþiile de ridicare cu ajutorul macaralelor mobile trebuie planificate ºi efectuate de personal calificat.
Toate operaþiile de ridicare cu ajutorul macaralelor mobile trebuie
planificate ºi efectuate de personal calificat. Conducãtorul
trebuie sã aibã o bunã vizibilitate, iar macaraua trebuie
amplasatã pe un teren plat ºi la o distanþã suficient de mare faþã
de excavaþie ºi de liniile electrice.
Buna gospodãrire a ºantierului ºi securitatea accesului
Organizarea de ansamblu ºi ordinea în ºantier sunt deosebit de
importante. În acest sens, asiguraþi: accesul în condiþii de securitate
ºi lipsit de obstacole (drumuri, pasarele, scãri, schele, etc.) la ºi de la
toate locurile de muncã; depozitarea materialelor la loc sigur;
împrejmuirea sau acoperirea golurilor, precum ºi marcarea clarã a
acestora; mãsuri adecvate pentru colectarea ºi eliminarea finalã a
deºeurilor; iluminat adecvat.
al
Instruire ºi informare
Lucrãtorii trebuie sã cunoascã ºi sã înþeleagã riscurile, efectele acestora
ºi precauþiile pe care trebuie sã la ia pentru a putea lucra în condiþii de
securitate. Instruirea trebuie axatã pe situaþiile concrete, respectiv pe
problemele întâlnite, pe deficienþele constatate, ca ºi pe modul în care
acestea pot fi evitate în viitor. Parcurgeþi împreunã riscurile, mãsurile de
prevenire, procedurile care trebuie urmate în caz de urgenþã, modul de
raportare a problemelor apãrute, echipamentul individual de protecþie,
etc. Planificaþi cursuri de reciclare.
Instruirea trebuie susþinutã de o bunã comunicare. ºedinþele echipelor
trebuie sã abordeze problemele de securitate ºi sãnãtate ºi sã permitã
difuzarea de informaþii.
Echipament individual de protecþie
Atunci când condiþiile de pe ºantier o impun, lucrãtorii trebuie sã
poarte echipament individual de protecþie.
Acesta trebuie sã fie
confortabil, bine întreþinut, ºi sã nu genereze alte riscuri. Trebuie

Pentru mai multe informaþii/Referinþe

Pentru mai multe informaþii privind buna practicã în managementul securitãþii în muncã, accesaþi website-ul Agenþiei http://osha.eu.int. Toate publicaþiile Agenþiei pot fi accesate gratuit. Tema Sãptãmânii Europene pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã, care se desfãºoarã în Statele Membre în cursul lunii octombrie 2001, este "Prevenirea accidentelor de muncã" iar informaþii suplimentare pot fi gãsite la adresa http://osha.eu.int/ew2001/. Site-ul Agenþiei permite legãturi la site-urile Statelor membre, unde pot fi gãsite reglementãri legislative ºi ghiduri naþionale privind sectorul construcþiilor:

http://ie.osha.eu.int/ pentru Irlanda http://uk.osha.eu.int/ pentru Marea Britanie.

© Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã. Reproducerea este autorizatã cu condiþia specificãrii sursei. Tipãrit în România. 2001

http://osha.eu.int

Facts