Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC cheiat i registrat sub nr. .......

registrul general de evidena salariailor *)

A. P ile contractului Angajator Persoana juridicfizic......................................................, cu sediul/domiciliul registratla registrul comerului /autoritile administraiei publice din ., sub num ul, cod fiscal., telefon ., reprezentatlegal prin , calitate de .................................., i salariatul/salariata D-l / D-na .............................., domiciliat( localitatea ................................, str. .......................... nr. .........., judeul ....................., posesor al actului de identitate BI /CI / Pa aport seria ................., nr. ........, eliberat de .......................................... la data de .................., CNP ., / permis de munca seria nr. din data am cheiat prezentul contract individual de munc urm oarele condiii asupra c ora am convenit: B. Obiectul contractului .. C. Durata contractului: a) nedeterminat salariatul/salariata ........................................ urm d s ceapactivitatea la data de .......................; b) determinat de ..............luni, pe perioada cuprins tre data de .................... i data de ..................../pe perioada suspend ii contractului individual de munc al titularului de post; D. Locul de munc 1. Activitatea se desf oarla 2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: .. E. Felul muncii Funcia/meseria .................................................. Ocupaiilor din Rom ia; F. Atribuiile postului Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*). conform Clasific ii

_________
*) Pana la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de munca va fi inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, cu mentionarea pe contract a acestui numar

G. Condiii de munc 1. Activitatea se desf oar conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991. 2. Activitatea prestatse desf oar condiii normale /deosebite/speciale de muncpotrivit Legii nr. 19/2000, cu modific ile i complet ile ulterioare H. Durata muncii: 1. O norm treag durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi . ore/s t. a) Repartizarea programului de lucru se face dupcum urmeaz. (ore zi/ore noapte / inegal); b) Programul de lucru se poate modifica intern/contractului colectiv de munca aplicabil. conditiile regulamentului

2. O fraciune de normde ore/zi (cel puin 2h/zi), . ore / s t; a) Repartizarea programului de lucru se face dupcum urmeaz.(ore zi/ore noapte); b) Programul de lucru se poate modifica conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil. c) Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepia cazurilor de formajorsau pentru alte lucr i urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau l ur ii consecinelor acestora. I. Concediul Durata concediului anual de odihn este de .................................. zile lucr oare, raport cu durata muncii ( norm treag fraciune de norm. De asemenea, beneficiazde un concediu suplimentar de J. Salariul: 1. Salariul de baza lunar brut: ......................... lei 2. Alte elemente constitutive: a) sporuri ............................; b) indemnizaii .. c) alte adaosuri.; 3. Orele suplimentare prestate afara programului normal de lucru sau zilele care nu se lucreazori zilele de s b ori legale se compenseazcu ore libere platite sau se pl esc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncaplicabil sau Legii nr. 53/2002- Codul muncii. 4. Data/datele la care se pl e te salariul este/sunt ......................... .; K. Drepturi i obligaii ale p ilor privind securitatea i s atea munc a) echipament individual de protecie .......................................; b) echipament individual de lucru .............................................; c) materiale igienico-sanitare...................................................... d) alimentaie de protecie .....................................

e) alte drepturi i obligaii munc.........................................; L. Alte clauze:

privind

atea

securitatea

a) perioada de proba este de b) perioada de preaviz, cazul concedierii, este de zile lucr oare, conform Codului Muncii sau contractului colectiv de munc c) perioada de preaviz cazul demisiei este de zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii sau contractului colectiv de munc d) cazul care salariatul urmeazs i desf oare activitatea str n ate, informaiile prev ute de art. 18 alin. (1) din Codul Muncii se vor reg i i contractul individual de munc e) alte clauze; M. Drepturi i obligaii generale ale p ilor: 1. Salariatul are, principal, urm oarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depus b) dreptul la repaus zilnic i s t al; c) dreptul la concediu de odihnanual; d) dreptul la egalitate de anse i de tratament; e) dreptul la securitate i s ate munc f) dreptul la formare profesional condiiile actelor adiionale; 2. Salariatului revin, principal, urm oarele obligaii: a) obligaia de a realiza norma de muncsau, dupcaz, de a deplini atribuiile ce revin conform fi ei postului; b) obligaia de a respecta disciplina muncii; c) obligaia de fidelitate fade angajator executarea atribuiilor de serviciu; d) obligaia de a respecta m urile de securitate i s ate a muncii unitate; e) obligaia de a respecta secretul de serviciu. 3. Angajatorul are, principal, urm oarele drepturi: a) sdea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor; b) sexercite controlul asupra modului de deplinire a sarcinilor de serviciu; c) sconstate s irea abaterilor disciplinare i saplice sanciunile corespunz oare, potrivit legii, contractului colectiv de muncaplicabil i regulamentului intern.

4. Angajatorului revin, principal, urm oarele obligaii: a) sacorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc din contractul colectiv de muncaplicabil i din lege;

b) sasigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute vedere la elaborarea normelor de munc i condiiile corespunz oare de munc c) sinformeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc desf urarea relaiilor de munc d) selibereze, la cerere, toate documentele care atestcalitatea de salariat a solicitantului; e) sasigure confidenialitatea datelor cu caracter personal a acestuia; f) sasigure transportul la i de la domiciliul salariatului, dupcaz, al materiilor prime i materialelor pe care le utilizeaz activitate, precum i al produselor finite pe care le realizeaz( cazul contractului individual de muncla domiciliu) N. Dispoziii finale Prevederile prezentului contract individual de muncse completeazcu dispoziiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii i ale contractului colectiv de muncaplicabil cheiat la nivelul angajatorului/ grup de angajatori /ramur/naional, registrat sub nr. ./ la D.G.M.S.S a judeului/municipiului M.M.S.S. Orice modificare privind clauzele contractuale timpul execut ii contractului individual de muncimpune cheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale. Prezentul contract s-a cheiat douexemplare, c e unul pentru fiecare parte. O. Conflictele leg urcu cheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau cetarea prezentului contract individual de muncsunt soluionate de c re instana judec oreasccompetentmaterial i teritorial, potrivit legii Angajator, ................................... Reprezentant legal, .................................... Salariat, .............................

Pe data de prezentul contract inceteaza in temeiul art din Legea nr.53/2003 Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale. ANGAJATOR