Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educat iei, Cercet arii, Tineretului si Sportului Societatea de S tiint e Matematice din Rom ania

Olimpiada Nat ional a de Matematic a Etapa Judet ean a si a Municipiului Bucure sti, 10 Martie 2012

CLASA a IX-a

Problema 1. Rezolvat i n mult imea numerelor reale ecuat ia [x]5 + {x}5 = x5 . Not a: prin [x] si {x} se noteaz a partea ntreag a, respectiv partea fract ionar a a num arului real x.

Problema 2. Demonstrat i c a, dac a a, b, c sunt numere reale strict pozitive, atunci a b c 3 + + . 2a + b + c a + 2b + c a + b + 2c 4 Gazeta Matematic a

Problema 3. Un cerc care trece prin v arfurile B si C ale unui triunghi ABC taie din nou laturile (AB ) si (AC ) n N , respectiv M . Lu am punctele P (M N ), Q (BC ) astfel nc at unghiurile BAC si P AQ s a aib a aceea si bisectoare. a) Ar atat i c a QB PM = . PN QC b) Ar atat i c a mijloacele segmentelor (BM ), (CN ), (P Q) sunt coliniare.

Problema 4. Un sir (an )n1 de numere naturale este cresc ator, neconstant si are proprietatea: an divide n2 , oricare ar n 1. Ar atat i c a una dintre urm atoarele armat ii este adev arat a: exist a un num ar natural n1 astfel nc at an = n pentru orice n n1 ; exist a un num ar natural n2 astfel nc at an = n2 pentru orice n n2 . Timp de lucru 4 ore. Fiecare problem a este notat a cu 7 puncte.