Sunteți pe pagina 1din 10

1

Pe parcursul ultimilor ani, am studiat femeile, rela!iile, evolu!ia "i


psihologia acestora "i am ajuns la ni"te concluzii uimitoare.

Am convingerea c# femeile posed# dou# tipuri de “programe


mentale” atunci cînd e vorba de b#rba!i. Iar cînd folosesc cuvîntul
“programe”, m# refer la sensul s#u propriu. Ce vreau s# spun, mai exact,
este c# femeile sînt programate, prin na"tere, prin gene, precum "i de
c#tre societate s# reac!ioneze INCON$TIENT la dou# tipuri diferite de
b#rba!i, care se potrivesc tiparelor mentale.

În psihologie, termenul de “arhetip” se folose"te pentru a descrie o


structur# mental# care func!ioneaz# la nivel incon"tient. Voi folosi aici
termenul de “tipuri de personalitate” pentru a descrie acest concept.

În esen!#:

- Am convingerea c# femeile sînt AUTOMAT receptive la anumi!i


b#rba!i "i cea mai mare parte din receptivitate depinde de personalitatea
b#rbatului, comunicarea, realiz#rile lui, etc. - "i nu de aspectul fizic. ( S#
nu m# în!elege!i gre"it, aspectul fizic este important. Dar nu e nici pe
departe atît de important, pe termen lung, cum este personalitatea.)

- De regul#, femeile nu sînt con"tiente de motivele pentru care sînt


receptive la anumite tipuri de personalitate.

- Aceste tipuri de personalitate pot fi împ#r!ite în dou# categorii de


baz#: Amantul "i Poten!ial so!.

- Femeile sînt receptive la personalit#!ile de tip Amant prin faptul


c# fac sex imediat cu b#rba!ii de acest tip.

- Femeile sînt receptive la personalit#!ile de tip Poten!ial so! prin


faptul c# se ab!in de la a face sex, pentru a-l face pe b#rbat s#-"i
dovedeasc# loialitatea pe termen lung.

- Exist# "i cîteva tipuri de personalitate care nu au succes. Adic#


nu sînt atr#g#toare pentru majoritatea femeilor. (Dac# te încadrezi într-
unul dintre ele, nu o lua personal. Încearc# ceva diferit. Eu a"a am
f#cut.)

Juan.ro Cele 8 tipuri de b!rba!i care atrag femeile


2

Acestea sînt cele dou# c#i posibile: Amant (termen scurt) sau
Poten!ial so! (termen lung). Dac# ai ales o cale, e greu s# te aba!i de la
ea. A"a c# e bine s# alegi cu mare grij#.

Fiecare tip de personalitate de succes are, la rîndul ei, patru


varia!ii, create prin combinarea factorilor de tip Dominant sau Supus cu
personalit#!ile de baz#. Deci, în total, avem opt sub-tipuri care au succes
la femei.

Iat# un tabel care arat# tipurile de personalitate. În fiecare caset#


se afl# cîte dou# tipuri de personalitate. De exemplu, B#iatul r#u "i
Aventurierul sînt în aceea"i caset#, dar sînt personalit#!i separate.

Amantul Poten!ialul so!


Se concentreaz" pe sine Se concentreaz" pe ea
Seduce femeia Curteaz" femeia
Dominant B"iatul r"u B"rbatul de succes
(El de!ine controlul) Aventurierul Tat"l
Supus Seduc"torul Tipul obi#nuit
(Ea de!ine controlul) Artistul Lingu#itorul

Urmeaz# o descriere pe scurt a celor opt personalit#!i, cu atrac!iile pe


care le au pentru femei:

Personalit"!ile de Amant:

B"iatul r"u (pericol) Periculos "i incitant.


Aventurierul (distrac!ie) Distractiv "i interesant.
Seduc"torul (sex) Senzual, sexi, o face s# se simt# sexi.
Artistul (muzician, poet) Enigmatic, complex, îi stîrne"te emo!iile.

Personalit"!ile de Poten!ial so!:

B"rbatul de succes (posibilit#!i) Ofer# un stil de via!# confortabil "i


stabilitate.
Tat"l (control) O controleaz# "i îi spune ce s# fac#.
Tipul obi#nuit (loialitate) Cu picioarele pe p#mînt, loial "i stabil.
Lingu#itorul (b#iatul ei "i numai al ei) Îi ofer# tot ce ea î"i dore"te.

Juan.ro Cele 8 tipuri de b!rba!i care atrag femeile


3

Marea majoritate a femeilor vor fi receptive, mai mult sau mai


pu!in, la TOATE aceste tipuri.

Dac# vei citi ce spun al!i autori despre cum s# ai succes la femei, ei
vor încerca s# te înve!e ce a mers ÎN CAZUL LOR. M# fac "i eu vinovat
de asta. Dar încerc s# ofer o perspectiv# mai larg# asupra subiectului,
deoarece cred c#, dac# ceva nu merge ÎN CAZUL MEU, asta nu înseamn#
c# nu merge deloc!

A"a c# voi prezenta în continuare o descriere concis# a fiec#rui tip


de personalitate. Pe m#sur# ce cite"ti, gînde"te-te cu care te asemeni
cel mai mult "i f#-!i un scop din a te apropia cît mai mult de tipul ideal.

Personalit"!ile de amant

B"iatul r"u (pericol) Periculos "i incitant.

B#ie!ii r#i pot fi orice de la gangsteri la motocicli"ti "i muzicieni


rock and roll. Sînt de regul# duri, se îmbrac# "i se poart# ca atare de cîte
ori pot. Beau, fumeaz#, au tatuaje "i fac tot posibilul s# arate c# nu sînt
deloc genul pe care s# i-l prezin!i mamei.

Exemple: Tommy Lee, Mickey Rourke, si cam orice tip pe motocicleta.

De ce îl plac femeile? Datorit# pericolului! Emo!iile puternice devin


ca un drog, provocat de prezen!a b#rbatului care este în stare de absolut
ORICE. Mul!i dintre tipii de genul #sta ajung s#-"i bat# prietenele top
model "i sfîr"esc în pu"c#rie.

Mai tîrziu, femeia spune “A gre"it, dar îl iubesc...”. Uimitor. Tipii


#"tia aproape c# î"i controleaz# femeile. În orice caz, nu recomand
varianta extrem# a acestui tip. Po!i s#-!i faci un tatuaj, s#-!i cumperi un
Harley "i s# faci pe durul, dar nu evoluezi cu nimic dac# devii infractor.

Trebuie s# subliniez c# acest tip de personalitate e cel de care


femeile sînt atrase ce de un MAGNET. Iar asta se datoreaz# emo!iilor
puternice pe care prezen!a lor le provoac#.

Juan.ro Cele 8 tipuri de b!rba!i care atrag femeile


4

Aventurierul (distrac!ie) Distractiv "i interesant.

Aventurierul e în permanent# c#utare de noi experien!e distractive.


Aventurierilor le place s# schieze, s# participe la curse, s# practice surf,
bungee-jumping "i skydiving. Gîndi!i-v# la Indiana Jones "i James Bond.

Sînt neînfrica!i. În loc s# fie duri pentru a se sim!i bine, fac lucruri
nebune"ti. Atrac!ia pe care o exercit# este asem#n#toare cu cea a
b#ie!ilor r#i, cu excep!ia c# ei nu ajung s#-"i bat# femeile. Femeilor le
place s# fie cu ei pentru c# ei conduc cu vitez#, merg în locuri
interesante "i, în general, dau o nuan!# de “aventur#” la orice ar face.

Ei au atitudinea de “Oare ce aventur# îmi mai iese în cale?” – chiar


"i atunci cînd ies doar s# ia cina în ora". Au un mod colorat de a exagera
u"or orice povestire "i de a-i accentua punctele de aventur#.

Aventurierii sînt asemenea b#ie!ilor r#i prin faptul c# le plac


juc#riile rapide "i femeile aprige. Femeile sînt atrase de ei pentru
compania lor fascinant# – adesea au mai multe femei în acela"i timp ( în
ambele sensuri!). Iar femeile le accept# asta, pentru c# în!eleg, la nivelul
incon"tientului, c# sînt genul de b#rba!i care iubesc mai multe femei.

Sînt, de asemenea, al naibii de distractivi. Am cî!iva prieteni de


tipul Aventurierului, care îmi povestesc tot timpul cît de distractiv e totul
"i cît ce planuri grozave au pentru mîine. Au un optimism extrem, pe
care femeile îl ador#.

Repet, Aventurierii de!in de regul# controlul în rela!ie, nu pot fi


niciodat# îmblînzi!i. Un am#nunt curios: majoritatea aventurierilor pe
care îi cunosc î"i în"eal# prietenele sau so!iile. Hugh Hefner are
personalitate de aventurier.

Seduc"torul (sex) Senzual, sexi, o face s# se simt# sexi.

Seduc#torii sînt pasiona!i în totalitate de femei. Le în!eleg complet.


De fapt, m# gîndesc uneori c# au fost femei într-o via!# anterioar#.

Eu, unul, trebuie s# citesc, s# m# zbat "i s# muncesc pentru a


în!elege femeile. Seduc#torii reu"esc asta în mod natural. Pentru
majoritatea celorlal!i b#rba!i, Seduc#torii par ciuda!i, chiar u"or
homosexuali. Fac unele lucruri total ie"ite din comun.

Juan.ro Cele 8 tipuri de b!rba!i care atrag femeile


5

Don Juan nu poate vedea lumea decît prin perspectiva


romantismului s#u, care atrage femeile ca un magnet. Seduc#torii sînt,
de obicei, supu"i, deoarece satisfac în permanen!# femeia "i sînt tot
timpul aten!i la nevoile ei.

Reversul medaliei este c#, deîndat# ce ob!in ce doresc de la o


femeie, dispar. Desigur, se pot reîntoarce pentru o sear# romantic# de
sex, dar nu te po!i baza pe ei pe termen lung.

Artistul (muzician, poet) Enigmatic, complex, îi stîrne"te emo!iile.

De ce e Barry White atît de celebru c# ame!e"te femeile?

De ce iubesc femeile tipi precum Kurt Kobain "i pe al!ii, la fel de


suci!i "i introverti!i?

R#spunsul, cred eu, este în psihicul feminin. Femeilor le plac


provoc#rile, le place s# ajute oamenii. Personalitatea Artistului este
complex# "i, în acela"i timp, are nevoie de ajutor "i în!elegere.

Majoritatea Arti"tilor v#d lumea cu totul altfel decît restul


oamenilor. Privesc un copac "i v#d un p#m#tuf de praf gigant, sau v#d o
culoare "i îi simt gustul. Crede!i c# glumesc? Nu glumesc deloc. Exist#
oameni ale c#ror sim!uri "i percep!ii se combin# în moduri din cele mai
neobi"nuite.

Femeile pot în!elege expresiile Arti"tilor mai bine decît b#rba!ii.


Chiar de aceea sînt atrase de aceste personalit#!i. Artistul are nevoie de
cineva care s#-l în!eleag# "i se g#se"te întotdeauna o femeie care are
nevoie de cineva pe care s#-l în!eleag# "i ajute.

Majoritatea Arti"tilor nu de!in controlul asupra femeilor din via!a


lor, deoarece nu au nici controlul asupra LOR ÎN$I$I. Sînt, de obicei,
dezorganiza!i, total lipsi!i de no!iunea timpului, etc. Dac# vrei s# devii
Artist, acord# aten!ie "i celorlate arii ale vie!ii tale, pentru a-!i p#stra
echilibrul. Din nefericire, Arti"tii nu au personalit#!i prea s#n#toase.

Juan.ro Cele 8 tipuri de b!rba!i care atrag femeile


6

Personalit"!ile de Poten!ial so!:

B"rbatul de succes (posibilit#!i) Ofer# un stil de via!# confortabil


"i stabilitate.

B#rba!ii de succes au de oferit bani "i stabilitate. Majoritatea


femeilor sînt în c#utarea unui astfel de b#rbat, ca s# se c#s#toreasc# cu
el.

Calea de a ar#ta c# e"ti un b#rbat de succes e s# conduci o


ma"in# frumoas#, s# ai o cas# frumoas#, s# o sco!i în ora" la cine
romantice "i s#-i cumperi cadouri. Doctorii, avoca!ii sau agen!ii de burs#
se încadreaz# în acest tipar.

Tipii #"tia sînt, în general, dominan!i în rela!ii. Au muncit mult s#


urce pe scara social# "i î"i vor folosi abilit#!ile de conducere cu
partenerul de via!# ("i chiar ca p#rin!i).

Femeile îi iubesc pentru c# reprezint# cel mai important scop


pentru multe dintre ele: Stabilitatea. Majoritatea so!iilor prefer# un venit
stabil de 3,000 EURO pe lun# în locul unuia de 50,000 EURO pe an, f#r#
s# "tie cînd anume în timpul anului va sosi.

A"a c# Domnul Succes le ofer# plasa de siguran!# a stabilit#!ii.


Personal, cred c# B#rba!ii de succes sînt cei care fac uz de serviciile
prostituatelor cel mai mult. E doar o b#nuial#, dar experien!a îmi spune
c# ar putea fi adev#rat#.

Dac# ai succes, atunci î!i va fi u"or s# adop!i acest tip. Dac# nu,
încearc# s# cape!i ceva abilit#!i conving#toare.

Am îns# un avertisment: mul!i b#rba!i încearc# s# se comporte de


parc# ar fi realiza!i atunci cînd întîlnesc o femeie prima dat#. Fac
senza!ie tratînd-o cu b#uturi, o cin# romantic#, etc. Asta o face imediat
pe femeie s# intre în starea de “amînare a sexului”. Pe de alt# parte, e
costisitor.

Juan.ro Cele 8 tipuri de b!rba!i care atrag femeile


7

Tat"l (control) O controleaz# "i îi spune ce s# fac#.

Iat# înc# un tip de personalitate interesant. Unele femei sînt


deosebit de atrase de b#rba!i domina!i care s# le trateze ca pe ni"te
feti!e. Unele dintre ele chiar merg la extrem "i ies cu b#rba!i mult mai în
vîrst#.

Nu "tiu dac# este o remarc# întemeiat#, dar foarte multe femei


puternice "i atr#g#toare sînt atrase de b#rba!i care le controleaz# "i le
trateaz# ca pe ni"te feti!e.

P#rerea mea e c# unele femei ob!in tot ce doresc de la b#rba!i, tot


timpul, ceea ce nu le place. Dispre!uiesc b#rba!ii care li se supun "i nu
au nici un fel de respect pentru ei. Exist# un soi de energie sexual# pe
care o simt cînd sînt controlate "i de care sînt atrase multe femei
puternice.

Personalit#!ile paterne sînt, de regul#, atrase de lumea sado-maso,


etc. Dac# e"ti dominant din fire, #sta-i unghiul care !i s-ar potrivi. Dar ai
mare grij#. Tipul #sta de personalitate e foarte bun, dar unele
personalit#!i paterne se pot tranforma în Obseda!i. Dac# te compor!i ca
un nebun, po!i ajunge la închisoare (pe bun# dreptate).

Tipul obi#nuit (loialitate) Cu picioarele pe p#mînt, loial "i stabil.

Tipii obi"nui!i din toat# lumea nu sînt aprecia!i cum se cuvine,


dup# p#rerea mea. Din nefericire, nici nu au parte de prea multe femei...
Adev#rul este c# Tipii obi"nui!i ajung în rela!ii pe termen lung cu femei
care sînt asemenea lor – obi"nuite.

Tipii obi"nui!i muncesc mult, tund peluza "i se uit# la televizor. Pot
începe prin a fi aventurieri "i amuzan!i, în tinere!e, dar opresc la un stil
de via!# mai plictisitor, deoarece cred c# nu pot face mai mult sau nu
merit# efortul de a încerca.

Sînt convins c# "tii o gr#mad# de tipi obi"nui!i. Însura!i, cu 2-3


copii "i cu o cas# dreptunghiular#, cu 3 dormitoare "i 2 b#i, în suburbii.

Tipii obi"nui!i pot de!ine controlul rela!iei la început, dar în aproape


TOATE cazurile pe care le cunosc, femeia preia în cele din urm#
controlul. Ea îl bate la cap, îi spune ce s# fac#, etc.

Juan.ro Cele 8 tipuri de b!rba!i care atrag femeile


8

Dac# e"ti un Tip obi"nuit sau dore"ti s# devii, î!i recomand s#


împrumu!i un pic din personalit#!ile Aventurierului "i Seduc#torului.
Îmbrac#-te mai bine. Fii mai distractiv "i mai interesant, ca s# po!i
atrage femei mai interesante.

Lingu#itorul (b#iatul ei "i numai al ei) Îi ofer# tot ce ea î"i


dore"te.

Lingu"itorul e preferatul meu! El î"i urmeaz# femeia peste tot "i-i


spune “Da, draga mea, cum dore"ti” "i “Iart#-m#” "i “Ce s-a întîmplat,
scumpa mea?”

Lingu"itorului îi place limbajul corporal supus, nu prive"te oamenii


în ochi, "i se comport# pasiv-agresiv. El ar trebui numit, mai corect,
F#t#l#ul, pentru c# se poart#, într-un fel, ca o fat#.

Femeilor dominante, care de!in controlul, le place s# aib# un


Lingu"itor în preajm# pentru o vreme – uneori chiar se m#rit# cu el. Dar
nu e o via!# fericit#, nu o recomand deloc.

Acum, hai s# te întreb ceva:

Care tip de-a descris cel mai îndeaproape? Sau spre care tip ai vrea
s# te îndrep!i? Avantajul fiec#rui tip este c#, cu cît întruchipezi mai mult
tipul de personalitate, cu atît devii mai interesant. Schimbarea î!i impune
s# înve!i "i s# faci îmbun#t#!iri.

Hot#rîrea pe care trebuie s# o iei este: “Ce dore"ti la o femeie?”

Trebuie, de asemenea, s# te întrebi dac# dore"ti o rela!ie pe


termen lung sau scurt. Este IMPORTANT. Dac# începi prin a scoate
femeile la cin#, a le cump#ra cadouri "i a le suna cu cîteva zile înainte ca
s# le invi!i în ora", le vei face s# te considere un Poten!ial so!. Vor amîna
sexul "i vor a"tepta s# le dovede"ti c# ai abilit#!i de Poten!ial so!.
Pe de alt# parte, am descoperit c#, dac# începi cu o personalitate
de Amant, o po!i schimba mai tîrziu. A"adar, gînde"te-te bine înainte de
a alege.

Iat# acum o list# a Tipurilor de personalitate care NU au succes.


Nu vreau s# sup#r pe nimeni, dar am intervievat DESTULE femei. $i
acestea sînt tipurile care nu le atrag deloc.

Juan.ro Cele 8 tipuri de b!rba!i care atrag femeile


9

Arhetipuri care nu au succes:

- Hippie (neglijent în înf#!i"are "i vestimenta!ie)

- Tocilarul (needucat social "i f#r# farmec)

- %#r#noiul (numele spune tot)

- Ignorantul mîndru "i plin de prejudec#!i (din nou, numele spune


tot)
- Tipul nesigur "i neajutorat (sufocant – fizic "i emo!ional)

- Tem#torul (nu î"i asum# riscuri în via!#)

- B#iatul mamei (are nevoie de aprobarea mamei în toate, imatur)

- Cert#re!ul (se contrazice tot timpul "i cu toat# lumea)

- Tipul inten!ionat resping#tor (poate func!iona dac# î!i plac


femeile care sînt la fel).

Te rog s# te gînde"ti un minut "i s# enumeri trei b#rba!i care "tii


c# au succes la femei "i trei care nu au.

Aproape sigur, cei trei care au succes se vor reg#si în tipurile de


succes, iar ceilal!i trei nu. Poate unul sau doi nu se vor potrivi tiparelor
de succes, dar cu siguran!# nu au nici cele mai dorite femei din lume. Nu
vreau s# fiu r#ut#cios, încerc doar s#-!i deschid ochii.

Prin urmare, gînde"te-te bine la cine ai fost pîn# în acest moment,


la noua perspectiv# pe care o ai "i la cum te vei schimba în viitor.
Noteaz#-!i trei lucruri pe care le po!i începe CHIAR ACUM, pentru a te
apropia de tipul de personalitate la care aspiri. Pune-te pe treab# "i nu
te l#sa!

Îti multumesc ca ai citit, sper ca ti-a placut acest material si


nu uita sa vizitezi juan.ro pentru mai multe detalii.

Juan

Juan.ro Cele 8 tipuri de b!rba!i care atrag femeile