Sunteți pe pagina 1din 72

Oameo') mad nu prea mai deschid manuale, de~i. mne, ca i ar av@,a nevoiel Orire manual.

daca e scris I III pedallst, ne invata 'iigur (eva ce nu ~tiam, chiar III 'j r~sfoindu-, avern senzatla aceea stranle ca ~i noi sa-I scriern ... Teate carlile motlvaponale.

It· ova It sa fii un om mai bun, 0 nevasta rna" buna, , 11 III : r mai capabil, 0 femeie mai sigu ape sa sa flul mm performant.l. Cf@eaza sentirnentel de deja I 11 onnu ... ), d~i precis rre dau (:!iteva ide' gel. le-a aplica f~ra sa mai edrnitern ca le-arn f ~ allf. n cOnirditiile in care manualul e de I· vor av@C) pretanjia ca stieu dina'nte toete

1

• • • • • • • •

• • •

trucurile. ca le-eu aplicat de s-au Si plictisit de eie, d~1 adecvarea loa propria persona Ii ate n- re nkio legalura cu teeriile generaliste. Dar oare de ce nu se vede ~iin~a stilului in jurul nostru? Oare de ce excep~iile ne conving tot mal mult de faptul cd (ei@ mai rnulte dint e noi gresirn (and ne a egem Tinutele? Pna~e ca exact din acest motiv - refuzam saa.dmitem ca nu ne p icepem toti !a toa 'e ~i dI cea mai buna solutie e sa apelam la un spectallst sau sa tragem (U oclhiul in directia bun~, nu la ororile langa care exist am.

~i de ce ar i [Dana B deanu un specialist, 0 po ewara de stil? Aceasta e prima inirebare pe Care si-o pun toate cele deranja~e de criticHe ei acide ~i, din pacate, edevarate. De ceo suntem doar c.3~·va c i (are ne incredem aproape a b ste in simtul ei stiljstk ~j rn viziunea ei despre imaginea persoanelor pubIice?

pai. sa le iau t ordine - sosoa izarea In stll nu vine dintr-o facul a e anume. ci din instinct si din perrnanenta conectare a lurnea model. Dnea Dana n-ar transmi e atata personalitate si s.iguranta in absoju orice moment al zllai, probabil ca n-am fi rem area ~O $i nid nu i-arn i II at Tn seerna (omentariile (din revista Ciao! seu de ta rubrica .. ~. c-Soc". din emisiunea "Duminka 10 familie"). Oar. daca n-o cunosn personal si 0 studiezi doar dupa oeea ce scrie. descoperi, daca ai un

u (Ill'll simt stills ie, ca ai ce invata, ca se pri-

T I I 10 a tine ~. ca-ti transmite, gratis, in·

re altii platesc bani grei. Who (the

II 1 au spus ~i vor rnai spune mul e fete ... ) is Dana Budedou?

una dlntre cele mai interesante I ' am cunoscut - e oarte important I t I 0 nvesri, dar nici atunci sa nu rezi

I ,1"0 Indeajuns. S-a casatorit toarte de-

li I r m ($I singurat), rna ea ei dragoste. E I tile gemene adorabile, p:e care Ie

I I bnrlSh standard. Why bfitish? Pentru ca 111 I ani la tondra. in orasul ce mal bine il • de stili de bun-gust. In orasul in care 1111 moda e la prima mana, unde cei care 11 a inile de aur ale istoriei modei au

, 'tl I .if! ocuit ~i Dana, da r nu pentru eel n u ca acolo i~i acea farultatea. (s iu. \Ill doare ... ) Royal Holloway on (f cultatea de marketinq-rr-anatmuat cu un master in afaceri europene ondon Schoo of Economrcs. in prety College London. I~i da doctora ul in n ,.. ~tlU ((I v-arn ~ntr1stat ru aceste I ~ n • dar n-am terrnina .

. .' . . . . .' .

Dacal din aceasta sCilIrta descriere a~ inleles ciUe ceva despre priceoerea ei fa stil de rnoda sau de viala. afi fac@ bine s.!i incepeti de Tndata ~-i (itili cartea.

N-am apucat pana. ileum sa-I spun ceva Si ered c~. lntr-o carte, un gand ramane gravat ca-n suflet - ii multumes< pentru tot ce-am inv~ a de la ea ~i pen ru tot ce urrneaza ~ cJ~ti,g de pe urma ei ... Pen ru ca, da odata ce inveli cum sta treaba cu stilu • nu mai putem gr'~- fundamen I. pentru ca incepem sa ne dam singuri searna ca gre~im. Pana la a(east~ etapa, dear eei din jur i~i dau seerna In ce eroare raim Sol ce mesaje confuze transmitem d'espre noi.

~liti ce oed ca vrea Dana s.a ne spuna ln aceasta carte? Ca s ilul se invata ca 0 limba straina - nu to i '110m avea accentul perfect. dar macer vorn intelege rnai bine contextele, vom comunira mail relaxaf $i vom putea privi rnai departe de noi lnsine, ~i mai cred ca Dana e prima persoana care are dreplul Sa interzica

inv31area proverbulul "ruJ ina II ace pe om 'I ...

Ali f surprin~i 53 vedeJi dUe pot face hainele potrivit1e pe tru noi, pentru ~lIJIftet. pentru Gllriera .. _ Ali' . ~o(a!i sa afl,,af dlt de simplu e sa inva1Am sa avem stil ~i sa-l practicam firesr, nu chinuit de -mprejurc!iri ;1i rigmisodaJe. Dana nu ne invita sa· devenirn ceea ce nu suntern, d •

• • • • • • • •

I lit- ca~, in r-un cartier, inlr-un II I I I, leunm in noi tnslne, De ce n-ar

I III I h., valoare, de ce n-ar vorbi

onalita~ea, indrazneala de a ar Ielul nostru de a ti? ... Cam Invtt1 l de ta Dana ~i de aceea ea, in hainele rnele, in zam-

M . LA RAouLESOJ

-.

• •

grafka. micile sculpturi, picturl $i cesene ie$,ite din m2dnile m mei mele ~f stilul ccsrnopolit ,al celui m ~ rumos ores din lume, tondra,

Ambitia construirli cornblnatlllor stilistice ~i colons-

ice pertecte a lnceput cdata (U preg2Uirea pentru Arte Plastice.la recomandarea profesoarei mele de desen din scoala primar3, doamna Marginean. sotia celebrului pictor Viorel Marginean. La inceput am regr,etat enorrn ,a nu am urmat Arte,le PI stice. c d:tod "r alisrYlUJlui" ta,Jui rneu ~i urrnand 5 udiH la tondra, p rioad~ ce Tn final s·a dovedlt a f nu numai tea mal frumoasa. dar Si definitorie in formarea a ceea ce sunt astazi.

Alaturi de jean~i rupli $i par viu colorat tree fuste carnbrate ?i tocuri itnalte. pe lang~ cele mal trasnite trtcourt imprimate se perinda costume impecabile, in para- 1~1 cu teni$i uza i, aproape fUPli. merg p ntofii cei mat fini $ mal lustruiti, totul intr~o arneste(atuta perfecta de nationalitati, rase, inaltimi. volume care nu te deranjeaz8 deice. Aceasta este Londra. joeul in care lncepe tot, ,n care se lanseazB trenduri, in care stilu ile personaie conteaza (e~ mai mult. in care personalitatea vestrmentara este, poets, mal putemira d cat oriunde. locul in care eu m-arn format ca stilet.

in c,omparatie, in Rom~nia femeile nu m~J reusssc s~-,i formezs un stll, \fr@munte eroitori!or de lux ilIU apus

tlj

. . ..

ucure~tilor nicj nu se mai z.aresc, la nsi, vedetele sunt eel rna; prost tru un public $i a~a needucat

r ; nu maiexista respect fala de I nici ace a fat~ de sodetate ?i m m desccraiat din cauza vBrstei. d

fund $i rn-am glindit ca nu vreau sa " trnnsfsra" stilistica ~i\lesti .. ho rat sa s(riu.

Ulrt, oar cuprinzator manual. nd ~l ca e sunt convinsa ca vli va ndu-va la mai toate Intreb~hile. Am ~ ln elesul tuturor, un manual pentru

• are doar sobstanJa. S ilul S@ (on..... .J.I .. ,rn. $1 cu mult informatie

ia. va invU stI construim

DANA BUDEANU

Ne intreblm mereu de unde ~tiu uncle femei fie imbrace alit de bine, Cum reusese? De unde ce sa:-~i cumperc? $i, dupl aceea de unde stiu cum combine piesele vestime.n.tM'ie?

Raspuosurile sunt tntotde,iluna mult mai plexe decat sjmplele noastre nednmeriri. ~tiu tnJ ca urmeezs anumlbe reguU (pe care acum le fti ,itu) atunci and merg ta cumpAraturL ~tiu tru crt au atitudinea potr~vitl hainelor pe care pea Ut ~tiu pentru c:l nu It: este frica sa. com piese vestimentare are 3ipa..rent nu au ni cio g~tur,~. Nu este nlmic complicatt necesitA putin timp ~i putma. implicare, lnainte s,a ias~ casA eele at bine irnbracare femej, eel de care m.ajoritatea crede cl s-au nlscut eu 'in,eeareJ poate mat multe -pnute decat noi Te-ai gandit vr odata la ana?

Sunt' catleva reguli de baa. Daea vei Iftl·"'P,". incet-ineet sa. Ie respecti, ip vei imbuna:tA-p cu ran¢,l imaginea.

Tond an: un incepult" ca ,i censtruetia .I" ....... ~_._ ... ~ .. stil. lncepe prio aa~ cempleta elementele esen unei garderobe de zi .!it unela de seara.

Tinutel.e dezi sau cede; we: timpului liber aunt Iaxate, ccmode, fo'irlt deeolteuri proeminente haine malate excestv, Machiaful este indicat cind virsta u ne mai permite Iipsa mndului de dar alege in umpul zi]ei unul foarte natural umbre ;;i sdipici.

. . . .' . . . .

llsta celor 10 pentru zi

....

'"'

-

JIEAN$1

E piesa mdispensabila oil oricarel garderobe. Pot trans fomla radical 0 tinuta .. se pot armoniza cu 0 b1l1zl\ pima. de paiete dupa-amiaza, ipluugresc picioarele, il\i modifica ~i ascund defectele, tj pori asorta la orlce ~j vei ar<1ta bine. Au mvrns. rirnpul,

T·SHIRT

Tricourile polo sau cdc uni simple, deccltate to V, m eulori .:aIde 5~U tari, dill bumbac fin sau din casmir, ne salveazA tmutele de zl. Accesorizate cu bijuterl', cu jeansi, fuste sau panealonl Iliegri largi, cu colantl sau :;~rttlri,tricourile sun potrivite mereu,

ROCHITE U~OARE

R.ochrte e de zj SUITt facute din materisle usoare: jers " bumbac, marase f:..rA Judu. C;roil!ll trebuie sa fie UllUl foartc feminm, tar imprimcurile. cu Bori milrunte sau modele abstracte, cacele ale anilor '70. FemeiEe al·g CO ·U$I.ninp, pantalonul in Iocul unci rochii feminine, adaptandu-se astfel unei sod ta~ in care a disp~rut tot ceea ,ce edata insemna nfrumo5 ~ feminin" ,

.. . . . . .. ..

III .• In rc ~i incltpatoar;e. Femei.a II ,II· u g .ntA $pafioasa, in care lin • rdigan sau un $aU awnd II II I 0 a.genda sticla CUI ap.:1, I mare ~i tot ceea ce 0 de-

I t (I'll. nicio gard eroba , 0 'peI 1,1 II ~II pot f asortap la once, de la I I I I', I coJan~j ~ortUlrir Ia l;iilute

I • h m te relaxare, Numele IDsu;;i HI 0 u j tip de inca]tAmint~, picioml I I I ,!Ill I d en fin ~i el gam.

lft'ririe la alegerea 1UJl£i geci de I I h'~ u tc OK. OpteazA ori pentru dt It1 I'm (cumpMatA pe mlisl1r3i) on Il.lmt~. nu mulr peste liaie taliei-

I I, I II I l (101. Cizmelel?urtalli:e ziua, vara I I ,. ~.I lraznea a" de Eapt, ttalllllll!lt[ilt[il

rock [a cele fQarte fgm.inine. Tinutele le v i intilnt paginile urmatoare uncle mar voi r ferl in la vestimenttatia peatru xi

CAlIDlGAN Cu nastud au ,deli:Qltat tn V, La b za 3rtulu" s u gut r Lmplu, ai n voj d un cardisan, Unul de: at fi c J mai ind'cat d r esee OK ~i unul din moale, Esee es n~all atilt echlzltionarca unui gan de ealitatte, cat ~i a unui sal foarte frumos, tru a le folos,i in zjlele racoroase,

GLOSS Buzele deshidratate sunt total inesterice. Pe un ingrij"t ~i mltuil: lejer CUi un fond de ten foarte I sau CU 0 crema hideatanta C'U pu~a cnloare in -pozi?cj un gloss de buze comp~etea:z;a. 0 pla:,cutA fi pusa la punct chiar ~i in mijlocul zile]. ee obesi sa te machiezi excesiv in timpul zilell Eo

de ct sl adQP~ un lool¢: relaxat.,urn ne iffibr acam ziea

• •

• •

• •JEANSI

,

• • •

•• NUl ee gandi 3CUlDl la tinute impuse" de standar-

• • dul Iocului de mun pen ru aceasta avem un capi-

• ~o[ special in carte.

• •

e re erim la combinatiile vestirnentare p care le

putem alege z' ua atunci cand rnergem Ia birou, sau nu in weekend SAUPUIf si simp u atunci dnd avern o activitan de rutina,

[eansii sunr elernentul eel 1111a1 important. Gre~eala pe care 0 faci de ebic i consta in al gerea modelului ira culorii.

Limircaza-te Ia maximum trei-cinci perechi de [e nsl: [Inti largi sau evaza~i, indigo (anil 110). unii mnlati pc picior de su pinA [os gri sau n grn ~i mili dr pti 13 dungA, de un a1bastI'u.~inchis.

Daca ii ai pe acestia, aumci i!;i po i cumpara Iii unii albi pe u-u vara sau pentru pnntel,e rock.

Nu-ti cumpara nidooatA: jean~j CUI aplicatii d pierre pene, <;1.1 pete deculoare, ins.crippi et .

[eansii largi sau evaza i trebuie ajusta~ ca lungime in tirnp ce re afU pc tocuri Inalte, pentrua putea fl purta~ cu P a forme sau pantofi, eara,

Pleiorul va arata automat rna; IUDl.g ~i mai subtire, jeansii foarte strimti i[ asortezi pentru tinurele de zi atat eLI balerirn, d.t ~i cu ghete Iearre malt . Ace tia sunt spec' ici tinutelnr foarte rock sau punk, sunt destinaei pk.ioarelor subtiri ~i m genera atitudinii foarte tool.

• ••••••• • • • • • •

n j a n s r

'. str~irnti p picior; t-shirt CIJ 0 mru.:urti rnai imp) I, alb, negru be], ghete foarte fualtte din II tn user mai gros; ua coli r masiv sau mai I nturi foarte lungi "1,1 pandantive mario geac

. neagra (de mo 0 sau foarte stramta)· par voII II I ( sau I) tunsoare cu breton gros; gealiltam,a.·

, , U tintc' ochi eimelad $i u foaeee fin eontur cu I I tun n 'gru.

1tU'1 Y

I i largE sau evazati indigo (pentru c-A este 0 cunrc foarre frumO'a a); top colo at imprimat cu j 1 t I aari sau ]0 cuiori vii cu maned evazare si II I p-na in taller sandale cu pIa' orma si toe foarte

).Ihi oehelari marl de soar ~ pfic supradimensionet anta cu an~ h.iing" pAr aranjat eu velum ~j e miiloc~ cercei mari, rotunz.·; glo s pe: buze « braji pudrati eu bronz.

Zl

• • • • • • • •

• • • • • • •

STY ISH

Jean:;;i drepti, la dunga; top baby-doll din matase sal! bumbac sau un top fllr:t bretele, negru, ori un top deosebit: sandale sau pantof Inal~, intr-o culoare deosebita: geant~ Hermes sau Chand; ochelari negri rnari: breton gros, drept sau pieptanat pe 0 parte; ten perfect, ochi conturati, rimcl ~i gloss.

• • • • • • • • • •• ••

- S HI

Lumea t-shimslui, atat de banal! ~~ totusi atat de greu de ales, este divern.

Necesarul nu este insa ll10uJ atac de mare. iti cumper' care doua tricouri simple bei, negre albe ~i gn (cu un numar rnai mare, intotdeauna) ~i doua-trei tricouri polo in culori vii (rosu galben-pai, albastru),

A~ vrea s~ clarific mctivul pentru care tricourile IlU trebuie s~ fi tramt.

Aspectul unui tricor stramt este unul meschin care nw. avantajeazA niciun fel de si~ueta: sanii mad sunt SCOii vulgarm evidenft3_; sanu mic' sunt nedrept dezavantsjatl; orkat de Ot_'d, at B lmperfee Iunea unei talii aceasta se va ved a- Ibra~el nelue ate vor n prost puse in valoare iar 0 mined. usor departata Ie va arata rnai subtiri,

o masura mai mare la un t-shirt nu esre un c:apat de ~ra" esee doar cap awl mkilor imperfec~uni.

Tinute In r-s h i e t

SPORT

Teshirt simplu ri (culoare neutra, care se p()trive~te cu orke); pantaloni Adidas drepti, din nylon pe alb .. negro sau rosu CUI cele trei dungi exterioare; balerini negri san panto.fi de sport cu taJp~ foarte s Ib~ire (NIC]ODATA eu fERNE. DE AER)- geant~ masivl de zi; ochelari marl de Oil]""! •

. . .. . . . .. .. •• ••••

Ib; fust:Ji clos cu talie accentuata, din mate-

I I L cu f[f sau imprimat· pantofi de lac rosii u y r I e-inchis: plic aupradimenslonat, ocheII • r (ochi de piska)~ br~~Jlri maslve m forme I Ii' e; coafura perfecta, ell breton pe 0 parte; im l si codita cu tus, la oehi,

I 'polo albastru, Cl!J gulerul ridicat: jeans] Foar .e I '~i, negri; curea (:1.1 t:Jnte; ghete foarte mafte de

. n ~r', u toe grcs coafura cu breton pc 0 parte Jufulita (coatrolat nu cum te tr'eze;;ti dlin !pat)· de piele foar e stnimtll' cere j acgintii cu moInk, oehi putemic machiati gene false" PUNK amna ingrozitor inseamlila cool.

lila 110 hiilor in garderoba unei femei esee ee foane trist cum acest obiec v snrnenII "rut aproape cu desa.v~ire din dulapul Ie-

hine purtate ziua confera 00 eleganta aparte I doamne si Ii s:chimb~ pur ~i! simplu imaginea, e slrnplu sA te imbraci ell ochie, Nu ere-

'cit sa 0 asortezi cu p'3ntofu[ sau sandaua lilt I I ~i, gam €:!;ti femeie.

I k ce sa te complici? j~i faci un necesar de, sa zi-

I I , inci rochii pc sezon ~i le (:omb~:n' in dud feluri i care (p:i ob~ii astfel douazeci si C;jD i de tinute III it . Asta in earnna ca ai preg:.titl vestimenrada I n tru 0 l,uOA intreag:i.

• •••••••

. . . ., . . .• Tinut1e In r o c h i i de zi

ltOCH1A N8\CRA S[t;.oU'LA

Cu p.mloiS foarte ll'laltif tot negri, ochelari de scare, coaIUrA ell bremn gros,geaIlUJ claska; CU mantO'lJ scurtsi larg pana in rtaIi.e, m.Mlu~i hangi), un plic,ciorapi ma\i.~ pantoEi iflal~. cu 0 haina cu imprimeu de leopard, panr08 inal1i,. dres mat, geant:iJ plic, par strans, gloss rosu,

ROCHIA DE GULOAT'lE.AP]E_1J1

Cu pantofi de culoare verde-inchis sau mov un puc ro~'U, un lant ~lIJng cu pandantiv mare, ocheari de scare si coafura C;lI n1uit vo!um; CU 0 curea lata, gri-inehis 'in talie, plic mare negru. bra.~ rnasive in nuanee neuee (negro, bej grcj)" C'LI metalapllcst, parul CU breton intr-o parte ~ prins in coada de cal (nu cu unelastic volumines, dell unu1 aproape insesizabil) $1 panto6 be]; cu balerinj negti, gea:nta mare de zi, ochelari de scare. parol Lasat hber, aranjat ell 0 carare pe mijloc.

ROCI-llA CU FLQRI Ml [

eu cizme negre pana: la genuncru,cu tocgros (din piele mtoarsA ar fi ideale) geant! mare cu ~int'el o(.helarl tip aviator, parul lasar natural; cu balerini negri. bra~ ~rui din piele-rock, geanta ~i eehelarll de .mai sus, 0 p~.mc simpl.a neag,a· cu ghete foarte inalte din piele, un phc mere resu, multe b[a~ari rock, ochelari man negri, parul araojat co volum ~i breton (dacA este frig,. adl.1ugati doer un dres mat si 0 geaca de motor),

fJ

,. III •• ·.·111·.· · · · ·

I I i ~o ree scurte negre~ on plic, oehelari retro, , i I II I" e in a I t ~i cu impdmeu g!t'afic, parul prins I II ,,1 de cal si bretonul Iasat llberr cu balerini I j It i in form.a de fruilZa. sau pana (cu un dial I, urlnimum patru centimeeri) argintii, p~:rul " ~i aranjat cu breeonul pc 0 parte, un plic

~ 1 I I ochelari de soare mari; cu ghete negre I III tC,curea rock l.ata,cuaplicaltii metalice, .111 I .• l~ $i conturati in nuante fumu'rii, ge:aca de:

I. rnta, parul adus 1::01: pe 0 parte.

11 IUNGA-A 1170

u I. I . total plate (~]apisimpH cu talpa ifoarte I ), c 'rr;d man rotunzi si aurii, parul desfa:oot, I I I u volum ti carare pe mijloc, pic albasrru sau 1111 I t h .3t-ari MU]rlE': hippy, ocnelari rnaricu rame

I II II; u cizme fAr:!. toe, de meter saucelebrele , "( Lin blanade oaie), curea cu rpnte Iasata pe sol-

11111 ,,'.mtll rock mare, de zi, p:rrul des:~t:ut, eehelari \I .\tor; CiJ Ife:n,i~i Converse" geanta mare elm tinter I , I ,I. sata pc solduri ochelari marl, parul prins It II un coc ]cjc-r, la baxa eefei,
• •

• •
.. •
. ' • • •

• • Tinutele de seara trebuie diferen:~aoo total decele

• • d~i. Esteobligaeoriu s~ ai d01..!Ia. garderobe separate, • I[(na de seara $'i una de zi. Aceasta organlaare este • •

..foame importanta in construirea unui sill propriu ::;! In

• • diminuarea frecv€nte(org:re~e]i stil~stice'. Tinutele de

• se,Blr~ stint miJ]t dlferite de cele de z~ impunand IUn grad mai "nalt de eleganr,a "iii de accesortzare, De asemenea, machialul esee unu diferit. mai puternic ~i OBUGATOR]U!

U1Tl.F. BLACK DRESS (Rochia ,neagra ohligatorle)

Nu este 0 ~egendlA, este -:"ntl"-adev:ir rochia care te PQ,ate Sill va din multele siruatii 'in care nu ~tij CIU ce sate lmbraci sau nu ai ceva neu. Accesorizata diferl • rccbia neagra de seara reprczinta, cu siguran~:', una dintre cele zece achiz~~i ob]igatorilale unei garderobe.

PANTO~l ROS 1 FOARTI LNALl1

Panrofli sunt, dupa pillrerea mea, eel mai lmportant! intr-D Pn.m:6. Dacae.,ti doar Intr-o pereche de je"an;[ ~j un t-shlrt, darai in picjoare 0 pereche depantofi deosebi~ IlU vei crete neobservata, Pantofii dlau farmec salU disrrug. Perecbea de panrofi rosii este un accesortu ohligatoriu. Mareaten~~e 'ins:i:: I.1:U once pereche de panrof rosii este OK. Paneoful erebuie sa .fi·e foarre tna I '1::, f;lr~ platform~r. cu toe sub-tire ~i bot SCUff, Intre rotund ~i ascutie, niciodata doar ascutit,

• •• • • • • • t ••••••

II slnn achizitionarea unei nei haine de I In, 'l r a unui {liaI de b1anAj serica 0 naina I aie din lungimea manroului din I I • II ,des, cu ajutorul unuicroiror pricepur) .1 ~ sroximaeiv patruzeci-cinciaeei de cenIl.lft." sa-ti con.feC'lionez[ asa-numlnil ,srug'"

I II n:ll, !pC' care sa-l arunei seara pe urneri.

Inns din haina se poare transforma lrur-o I. I I ma, buna de purtat ~i zhra.

I ulcMtc.a aceasta pcare fi asortaia la criee I 11 ~lI.

I I' S ernn de nepricepere sau, mai bine spus, de inrorma~ie stilistica Jl reprezirna j gcn~ilor de :ti., seara, Este (I mare gre~eaJa.

I I 1 II.) prost aleasa va dis,rtru,ge inuta, Geanta II I I II S ·af·a. trebuie sl fie. in primul rand, mica. La t II I ~iI [ungi, trebuie 5a fie sub formtl. de plic sau

III II. terial intlri farlt absolut wei 0 bretea, C;\Jj 0

tUI II curie. u poti ave-a 0 siagura geanta de ~

1 I i trebuie eel pu~in day-a: un plic negru ~I 0 ~ , ! I laurie sau argintie, sub form::. de toe de @

• II IMl rnai mare.

orAMA

U rURTA NIeIO_ATA lMITA11l iN LO DE DIAMANTE (z"rconiUl sau alte "mita("). Este un semn de prost-gust.

£Site mult mat fin s'I.I\iU te accescrizeai CU' nimic (chiar este li" comandat uneori) dec! s~ alegi 0 asrfel de elternaeiva.

Once emeie i~i doresee s~ poaree diaman e dar Hpsa lor nu jlJlstific.a nidun alt compromis stilisti .

RO 'ill LUNG)

Esrc bine Sa. ai minimum doua- una uni (neagrlk auric, argintie mov-imperial sau rosie) ~i una imprimata ,i bmein~e1es cu un design difen~.

Evittli sa achizitionezi mal mu te rochii cu acelasi model, pentru ca doar modele] ac la JP sta bme .

CIORA.f'I

Oblmgatoriu trebuie sa i MUL TE PERECHI D CIORAPt Niciodat~ sA nu poe" ciorapi CUI Hrul atin orica,t de puljin.

te un semn de lip total.. de mgrijire ~i de degantA. ee valabil ~i pentru dorapu pIasA (care trebuie sa albA ochiuri de piasa mid) j la care orice imper£. ctiune r cat de mica, se ved!e imediat.

IORAFIIAGATAT~ ORlCATDE PU11N TREBUIE ARUN ·11.

2

.... ' .....

PANTOf. RO~U

• ra runi sau imprima e abstract sau cu • In III Iarg, mult rimel 'gl05s de buze • II~I t l 0 carare pC: mijlo(;'

dill I arte larg], cu talie maba ne-grl I 0 Ih, impecabi]l§. un plic de seartl negru cu I I ' alice, ochii fard ~ in uante die fum ~i U1IT-Un coc Iejer, la baza cefei,

• • •

• • [~irile seara nu sun motivate neapAr,at doar d

• • b ~ri fastuoase, de receptii SBUi de seri de ~al~. Ace

• • • 'ea pot fi ~i 0 cma. cu prietenii 0 aniversaec, 0 fansMe, • ~ ie:$i e la teatru sau I op ra sau pur ~i simp]u 0 • • pllmbare pc [os in ora (se i'nt-ampla rar lntr-adevar •

din pacate, talbfoul uplurilor frumos i'mbrAcate

iesite [a pUmbare, a devenit 0 imagine de demulr").

ROCHfA NIEAGRA DE SEARA

A ARUNCATA PE UMAR,

Cu ares negru, mat au de plasa deasa, pantofi foane illlalp. Ia culoare un plic, manUlt?i fungi perle fa baz garului {Oi parul prius intr-un coc pozi~onat c; t mal JO aproape de ceafa.

Cu dres de p]as~ deasa ~i pantQ,fi rosii, un plic, parul coafa cu breton g,ros intr-o parte i un mantoi irnprimat tip leopaed ... fa rte sexy;

Cu dres datntdat sandals lnah:e negre rock, geaca de piele fo'arte stramtA, UEI, p ic mare, pan. voluminos dar cu breton gros drept ochi contu.rap hunuriu.

. topuri din m.atase· lllng~. carte elegante:

II hi' rctro din paiere ~i mArg,e:]e.

SANDA E AURll

u jean~r ~1 topuri bab -doll din mfltase, cardigan din ca~J un pllc mam lanturi eurli hmgi cu pandanti e man, sau cercei voluminosi ~i pawl aranjat eu mu t velum (ptuul este foarte important, d mereu referire Ia aspectu] acesruia)

I II i J ui lu n8m de seara, al de blana po,e ta metalica I I r ' cei voluminosi cu aplkatbi de cristale sau, in I I £>ncite elm diamant ,i pan~1 perfect coafat I tu~ I mari, foarte lejer .

Ii.hij aurii ~i ar-g,intii, sal de blana sau geacA de It I po t strans Intr-o perfectl coada de cal un plic rll mare ~i ochii bine acceatueti [atuaci cand 1 . parul,o hll rebuie eviders 'a " prin machiaj);

I I' ~i.t-shirt sau topuri din mstase, multe acce, . mctalice brai\7-oiiri, cercei, geaca de piele SII.U tr de blana, un pli Intr 0. culoare vic ~i parol

li~ eu breton grOSI intr-o pam-teo

if;

~ "

47

" ..

DIAMA Te

Cu jeansi ~i t-sbirt simplu poti purta un pandantlv foarte foacte scump, cercei sau bd~ri mulee barure in diamante. cu geaca de piele sau lin sal de blana, tocuri llliaJte ~1 un plic de: sears:

eli roehil de seara lung], superbe sandale fine un machiaj perfect (nu tic machia tn e ces cand por i d'a manre, este pacat ea acestea sa nu S mai vad~ . .,);:

.u rochii simpl din jers' sau matase, pantofi deosebi P ~i p'arul aranjat in valurl retro,

RO(HII LU 61

uperbe sandale foarte lnalte (penrru a 'II i trebuie ca rochia sa fie flcul1l dintr-un U 0", nume consistenf.j. Mati bine nu risca), I~ )1 ali,:).::;i 0 geanta metalica mica, de sear";

I II f .. r (doar atunci cand O1j peste il,70 m),

I i I •. f<me t:ati.tli centiMetri p ios cer el ~i u 'YC aurii ,cu aplic-a(:ij de cristale 0 geanta J . scara ) p eoafat eu 0 cMare P mijloc 1um. Acesta este un look alanilor 710, foarte I otrivit II'Ochiilo( lWilgi. imprimate de seara; III In ~i lungidin matase, ufqd,ragde perle roar;e,

In (pana 31p.roape d nieelul !iiolduri~or). par I I I" retro, glo ro UI i un polk de seara dm':l catifea,

GLOSS RO~U

l~i;

m hi i lun,g~' J( hii retro.

It' invit s~-fi C3UP in piratia in urrna oro] capitol, I 11 accm tmp[euna bagajul cu haine potrivi e ~'i sa 1m gem la c:a.pito,lu~ dcdlea ponwrllo.

Iub sc ac - asta part a Ilr ii mel III vorbi despre .iinspiratie, imaginap _ Iilf vi . F a est fIlj ou-ml po im gine exisecn . enside c mal ferlciti oameni din lume sunt artistii ~i ~n sp clal, actorii, Su:ru cei care pot evada cu u~urln.~a din cotidian, i~i pot crea aces lume ideaJA prin inter medlul unui persona] sau chiar <II unui sirnplu vis. ,

e par' nedrept Cit noi, c - ilalti, cei care tl'Ahn in con crerul aeat de rece, sA nu avern parte d un asrfel d enrim nt de lib: rtate.

Jns."ira~a este m noi, visarea este in noi, im.a.gin tja,. este a noastra ~i totusi nu ne folosim de niciuna. Prcferam sa ne ascundern rnai degraba in realitat m schina.

Asaza-te, Ai slncera cu tine ~i recunoaste c~ atun cand i~ cump i 0 haina ultimul lucru la care te gan-

desti este eel care priv see eel mai personal Cit

bucurie trebui 51- i provoace felul in care arA~?

It;i rtl.spund eu. TOT ALA.. Ce importan~ are p:.rerea colegelQr de birou a vecinelor a vanzAtoare]or din pja~a si, in general a oricarel aJ e femei] Niciun". Atund cind visezi sau atunci c30nd 1? ima inezi (lim ' vrea s~. arati, apar si ele in gandul t 'U"

Anmci cand eeadmiri in ogUndl s r fI eta cumva imaginea lor? Atund cand te sirnti rumoas est cumva datodt:i: Jor? NU.

Alege eu mule euraj tot ceea ce-n plat: . Inspiro\\-t· din Hlmul preferat, dintexrul melodlct prefer t din euleaeea care te f3 _ S t slm¢ n lax '~ di a lucruril

r n. cuvh t lc car ' Lini~-

pate Insernna sl imit.apc atu d c~ nd I r • stil. Admiri pe: eineva ~i Itj dore;;.ti de • c..ti a persoana respectiva sa at aceea~i r . soriu 'au coatur", Este firesc. Un stU au . insplrat db eel

Iii 0. signeri se inspira, de ex mplu, din stilu I 1 I ) uncni pe <lire probabil i-au zarlt pe str qA ~i I j I t dmlr t: sau din 0 bi ceiul vestimenrar al anuj I r ctnii din culoril unui sezon sat! dintr-un tiilll unin persona] d venit foart popular

I lin r-un oblcei mode rn ~i r. lPandi. 1.... ' ..53

• • • • • • • • • • •momentul respectiv. Gande'te~te la £enomenul str3fD GRAFfm care a fosr preluat in cole~' de marii de-signeri, indusiv de creatorii de acceserii,

Nu ee Inspire de uncle se inspi p0ti face. Incearca sa. idenrifici ceca descoperi ~i s.a.-~ asum; alegerile, U' ce te atrag,e eelmai multo Stilul p 0 U este eare-l "lei purea aborda na tal ~i eel eare- .

mai mare incredere in proprtalntl "are.

SallOl petsonalesre modul nostru de a ne eX!t:Jllllw pasiunile. inclina~ile, trfiIirilc, Libert.a~e. Nu toate aeeste rima-Ie prin febA in care arA fellumea te va percepe exact a~a cum e ti ~ gu.ran~, te va aprecia StiJu:~ este un cuvau scurt simplu dar care poate ex ~ . a atit de mIL

Pac parte d!intt-o generalie a carei pasiune pentru lechita aproape eli nu ~st . Peate ca schimbaeile ul-

timilor OJ). zece ni ne-au: prins 18 '0 varsl'.l

importan . e-au furat de: I" . ga cjrti.

penO'U mspira\ia p care 0 gasim in oele -p~e:, romane este uma. C acte'rele din vremea- in.terbe:licA

ace10t vrernud, tabieturile dO~QaIe]().E or

t pie ute pentru Eete.e care au astl.rl dOlJaz.eci sau eiz CI ae am-\{eche bunl C; ~em.~i educa~e stilist.ic rnrm . exi$t 'dec.it In cAtple pe eare nu am a¥1!Jt rimp sa le dtirri.

T rebuieins~s(i ne adaptfun ~i, prin atat de ." .....

dele mijloaee mnderne, ~ ineercml s~ ne inspiratia. M-am gandit ,c_li! am putea s~ 0 facem eu I10ruJ :6lmelor.. Exist3c 0 carte superba, cu cele ciaci sute Blme din toate timpuriJe pe care ar treow sa·. Ie vedem,

Am sa te ajut: cu zece pelieule fa subject. Zece fiirne care au inHuentat crearoricelebri care all "-"""'_'" rrenduri, care au nj.scu .,style ·,c()ns"" ~i in care es lmpeslbll s~ n.u. gase~tio sursa de inspiratie.

11',1 1" femme (Dlulwczeu a creal femdtl; ~ U.~rdott a lnventat Saine Tropez si ati'xy de v,acantltj

1 TiffauJ"s (Mic dejmr .la T;ff,fm)~ - Audrey

I. II1I UI1 devine oomeia ell sril perfect ochelari !II 11 grl, manu~i ~i rochie camb_rat~i

In Illur (Frlrmoa~a Zl/e./J - Catherine Deneuve n l,n pantofil Roger Vivier·

, II i a TI#ef (emu "r:illz; WI /roO - Grace KeHy I' perfect colierui cu diam,aJ;'I;t:e;

~I ,. (POllttstrf! de. Jrag()sl.e.) - All Ma.c.Graw Ianmoda fularului foarte lung asortat [a eaduIa ~ puloverelo in dungi moda ce este ~i astazi

,.,. t n :!'.t In toateco)e,g'Ue;

" II'W - Diana Ross poarta niste rochii increlil,11 . FiJmul a fQs.t sursa de inspiratie pentru de-

IIIIy,ht [ Marc Jacobs si colectia sa roamna-i

nU7; ('H~If( Galsb), (tl1aTch: Gmsby) - Mia I ItMrcerea la stilul perfect al anilor 120;

1,11,,/1,,10" - Uma T1.1Um1,an rslanseaza I" ior, trei sfertlllri; till,. till Gigolo (Uugigolc americntJ) = Lauren Hu ~-...I fltBLJI puramerican. Este fihnulcare a lansa ..... _ ..

II' ternlc CaS<Ii Anna.ni 'pe scena hollywcodiana:

Ilf1ftfa: - MJchene l?feifEer $i roehiile ei stralucieoare ~ U inspirer campania Cucci din prim.avara aauhri (l06.

Prima forma. prin care am impartasit dOn preg tirea mea publicului [arg au f05. verdictele pozitiv I re dar mat les negative.cu privire Ia vesnmentatla per soanelor publice.

In UIDla ell aproape sase am, am avut .i:nj~atiy de a realiza aceasta fubdca pentru prima, dat.\ 1ntr-o publica tie din Romania, sperand intr-o evoluti vestirnentara pozidva nu a'tat a persoanelor publice

cat a ra,

Dupa mal bine de patru ani, am observat prime! raspuruaul pozidve concrete. Moo bine mai tfuziu decat nicicdata, ~i o spun cu regret~

Reactia "ntirzia~ i destul de: sl,ab:t a vedetelor nu este un rezu tat pozitiv P ntru ca acest femei datorita calitAPi de persoane publice cOrllstituie - VOl, nu vor - un cxernplu pentru tine draga cititoare .

. :le $i alegerile lor vestimentare sunt cele care conteaza pentru perceptia g neralA a eeea ce este frumos sau l1U 51 purtam.

Vedetele, prin greselile lor permanence ,educa n -gati v gusty] n OStrU.

At:unci catnd ciutAm surse de jnsp'r.atie este normal sa ne tn.dreptAm privlrea ~i spre persoam,e e publice sau starurile p~ care: le simpatizam. Esre perfect logic sa fie Iuat de bun" exemplul vedetel a c:1irei emislune sau can tee " ne plac,

Am fast ::>i sunt nevol,t:\., U mala il"etic.eJ)'~a sa scdu despre vedete care, 0 spun fara niciun resentiment, nUl au ce clu'ta in aceasta eategorie a persoanelor

•••••••• . . . .. . .

I (Un niciun plUnc de vedere. S~ totusi, din howbiz. deRdtar ele exista si reprezinta. nostru ghinion. exempllele 131 care ne rapunet de vedere stllisdc.

I .1 ul rn u: TA DE VEPETELE AUTOHTONE II J l~ ,MPl.UL LOR VEST ENTAR. S31)1: TIN

, nOAH. DE VE$ CELE. CINeI E.XEMPLE

Z II I _ 1 A TAT.

P liS acesr capit 1 sub semnul unei uria~e bai NU. Voi Iolosi Q 'nota pozitii ,pentru a I uraja : :'t-ti conuuie~ti prop tul stil perfect ~i

Ilil'll tJ P rson itate vesdmen ara.

DA

II prins lejer in coada de cal cu elasnc in (uw

panJlui, foarte sub~re breton gros. drept

II intr-o parte coc ej r Ia haza gatului

r re pe mijloc si volum ungbii scurte rosii,

I 'gr r culoarea prunei balermi CUi orice \i,nutl

aI." zi [an uri lungi ~i su.lb~iri suprapuse

II hii ziua dres mat

na blana cu [aansi

rock Ol::heJa:d mari,

cizme vara; sanda e Hermes Bjrkin

ergern mal departe sa £acero cuno!;ttiJll~ cu un .11 fel de. garderoba.,.

• • • • • • • II

• • • • •

NU

platinat at'S !Ii endelarea permanenta a I • l ocuri cu terrn1napi ~poase in. sus sau in jos I hiler care mcadteau £a~ " coc din boele '" I I I II, in vllrfu[ capillui • par vopsit blond. alb la III'" pAr ro~u sau ciclamen • pM negm-albastru I 1"IUll exploda • par nespalat • breton sub~re I' I I r l:runt:e • oont:ur de buze mai inchis la culoare H I.lZB propnu-zisa " rej Iil1I.3TO sau sidefae .. mrd I t. In cu!ori desehise pe pleoape " fard albastru [a II ,.Ihm;;tri; idem pentru ochii verzi • sprancene u tatuate (ru exceptia cazului in. care auars) •

'I I de t n rnai inchis deca:t restul pie)ii " auecbronII II lenUt portocalie • IJnghli Jungi mov, cu desene, IIII1 II aplicatii. Ilori, falseetc .. • manichiura French

dlill • alba ~i lac) • pedichlura CIl.I unghiilungi· siluete II uliene cu haine mulate .. tocuri pe plai~ • machia] pilla ·iean~i rupt.L • jeansi in once ocazie • surien I II k ni la vedere • top de pIasa. • paiere zinC!: ·'cizme 1~I1I ra midi • boeine ell fusta midi saulunga • bLana. II Ilastic. vinilin - gi!lllt false +Iogouri uriafe .fuwill! p strada- cu bigudiud sau in halat pana la II n eul din colt. in mini. CU pidoaregroa.se - genfi in .,' mol de inirnioa..ra. trlfui eOC.

I n eeeace ('U,J gllse=1ti enumerat aid se efla in ~ I HI capitoleler, intr-o anaiiUiam.anun ita ~j II iotite de exemple si indrumAri.

• • • • • •••

. ' . •

Primulluc.ru pe care-t fae in mcmentul irn Ci!u:rf!' un job ]lOU este sa fac CUi[i).~tin~~ eli! dulapul respe tivei doamne ,1 sa-l '1cura.~II. in pro.funzime:. Nu putea nicioda~ evolua Rh::a 0 int.ervenpe decisivJl propriu[ du[ap.

Pot sa spun ca am un dressing foarte bine pus I punct, dear acesta este jobul meu; periodic adun lucrurile despreeare m-arn convins in tirop c nu le vo~ mai purta, dar pe care Ie mai pastrez, pen eru valoarea sentimentaJia.. Le adun erdenar ink-un foe special. de depozttare san intr-o debars ~i fae I "noilor venite .

Dacl dulapul sau dressing-ul talll nu respir.lij nu reu~i nieiodata sl-I;[ constreiesti un stiJ sa stii cu e re vei "imbr~ca a doua zi san seara ~i,paJl,a la unna, ajungi. sA ~tii exaclI: 06 ai in propria gardlcroba.

F~ra aeese prim pas, al dollea nu.exist.a. A~a:dar. ineru in g:al"dero'ba noii cliente ~i anmc absolue to ceea ce nu con.skller ,ca are ee cauta in acea garderoba dar absolut tot. De obicei, asta iaseamna cam 90''10. Dramatic, dar benefic. !;iia,cum vine lnerebarea. de unde ~tiu ee e bun ,i ce sa aruncj'

...........

CE SE ARUNCA

j (~J ralie in alta si formA pirarnidala a cracului, · dOJ)caz:' catre feme-il de va.rs,ta a doua spre II I. i eel Cu. aplka'\:i~ de pletre~ paiete, in5cri.p~ii $i II ~ I ~II i vlzibile si cei cu talie foarte joasa ~j vedere I I. 1 I nl • toate, dar absolut roate hainele care ~-au 'I rni i '. toate lucrurile pe care Ie-ai purtat in

II I, I ni carer i~ garantezr NU SE MAl tNTOR.C • lu I I' mscarnna sacouri, pantaloni, bluze, rochii I. n.ueriale siot tice, poliester etc '. toate dreIII I 15 si 20 den! !'! • pantofU $i eizmele "ciodu" ! v 1'.1 ascutit si lung ~i tocurr cui, botinele CUi var-

t I I I' I rat ~i tocuri asemenea balerinii ell varf I I, panto ii aJbi :fi cizrnele albe cu taJpi negre, II I I r, ntofii eu tocuri de plastic S8U din metal • • I" de piele turcesti, pan~ la [urnatatca soldu- 111111 cu urneri pu~j si maned intoarse, paltoanele I I w:n dopot (ace Lea care devenisera uniforma

IItl 111 'limp), paltoanele lungi panA in pA.mant: f I j gentile ~i eurelele din viniHn, cele vechi, In ,'elm cine stie ce magazine dubioase, cdc: cu I. n C1.lre la vedere siaccesorij metalice de proasra i I I Ldtc. eele eu bretele Lungi, cele albe de lac "

dld'l,iii" CU perne uriase de aer, cei 1111Jsivi, r;;:u multe II lnrl si logou.ri aplieaee '. lENJERIA INTIM V I ( IE SI FOARTE PUR. I\. A· treningurile din I cdc ciclamen sau in culori tari cu dlferite in-

kl I ~ti • roc iile ~i tepurile din material deciorap

(adica. sineetic) extramulate, !blu:zi~ele eli,:! vedere I buric, fustele ",lambada" • elasticele de prins parul tip prosop. cele masive din catifea sau cele multi colore • puloverele colorate din lana sau amestec, cele pres mu~.ate ~i cele ".fa.curte in casa" • taioarel si costumele cumparate aiurea, din mareriale d proasta cahtare [amesrecuri), cu crciuri g[e~ite .. [achecele ~i camastle din jeans vechi • totceea oe nu 81 mai purtat de ani de zile '" tot ce i1URt~ :St~ ti nu ti-a stat niciodata bine • toare hainele ~i aceesoriil pe care ~e p.astrezi doar penrru ca. at pIattI' 0 sumc\ mare pe de, candva.

WO~f1! Ai Tamas door cu 10% din toata garderebai Perfect. Asta Inseam_noll ell, intr-adeVM ai fac'ut lac pentru ceeace iti vei cumpara de acum i'ncoio. Ghldul H am deja in paginile aceseei car~i.

Odatacornpletata noua ga.rderobA~ urmeaza aranja;rea hainelor pe cstegorii:

ROCHU

Sec impart in doua categorii: de zj ;oi de sear~; se pun fiecare pe un ume['a~ separat, se a~a2.a in ordinea lungimii.

U::'AN!,}D

Se aranjea:za lmpaturi~i III jurnatate; se grupeaza. pe culori ~i se pun teanc (in cazul unui dressing, pe umerase sp clale),

" " .. ' ....

, UI iI se ml.polttlJlrcsc: precum cama,ile :fi se asa, pe eulori (de la inchis la deschis). NU LE II'CA pe cele CU m,ineea lungl\ eu eele cu masau fara, maneca.. Cr~eaz~ un teanc penre model,

l.1rgu~~ baby-doll sau eele de seara se apz,a u odelul roehiilor.

'NI 1lF. IARrJi (pa(toan';it ged)

11'.1 sc scot din dulap sau dressing doar iaena ,~ r arte important s~ depozit:zi hainele pentru

1111 srul sezon, nu s~ hdnghesui pe- ale pe care Ie

II' 1\1 In prezent),

I, ,I aza pc ll.mera~e speciale (mai ate cu umeri),1n III' ~ie de lunginu:.

N I.AlONI

I' II nlonii la dungA, Jargi de seara sau de zi trebuie lIt I pc umerase specialc die pantaloni, peutru a nu se d f j rna sau sifona Jrernedlabil. Nu pO~l purta un I' n aloft cu dunga stricata si croiul defurmat; ii a~ezi

II [nnctie de [ungime, peculori.

.' .

• •

f'ANTOFl Varianta 1, pc culere ii a ezi in funcpe de culoar ! nu ii amesteci din acest pun t de vedere cu eizm ghetele sau teni~ii Varianta 2j in functie de ocazl .~ impaqi in panto6 de;ti ~i de seara, e s~t:lIiiesc inSB aranjezi Wl.raft sau un mic spatiu p care s~ a{iezi e emplaeele referate pe CMe pro babil le porp . mal mult.. Varianta 3 (idealA) in fu cljie de design

BI)UTERIl Coli rele, [aliturile si ce ceil lungi trebuie ,aIiniap p un "miniumt;ra~'" ameaajat pe rnasa de !loa]ct_., pcn tru a le putea vedea foalite bine:

Diamantete, dar In cuba de bijuterii, peruru a fi ferit de: prat; Bdltarile masive stall foarre blne mer-un bol mare d argin SaJU alama.

Si D'U se t:er:minA torul aid. Daca tti ang [ezi un stilisr (pcnttu c3 de 'una singurAi chiar nu poti, dec daca memorezi acest mic manual), acesta ifi va comblna [DEAL toata garderoba ~i ~~ va sehita fotograEi ~i expune noul tau stil,

'Intr-adevar aceasta expunere trebui mereu aetualizata cu mat hrcrurile noi care apar 'in garderoba ,i uebuie sehimbata cu Hecare nay sezon, Est£; 0 mun p nnafieniI:A~ dar care merita crede-m .

Daca '.I'eu~it satreei~i de obstaco ul numit dulap, te Invit ta 0 incursiune ~n lumea fasclnanta a eccesoriilor. Te in it sa 1l'U mai gre~~ti in a~egerea or ~i i~ voi explsca CUI ~ux de amanunre cum pop. ace asta .

. . . . . '. ' ..

Intr-o \inutta. n imic nu esre rnai importarst Coil accesoriile, Pori investi mal putin in haine dar mai muit; in accesorii. Bijueeriile pantofii ~,i genJile de6. nesc orice combinatie. nac~ ai gre.~it in alegerea lor nu mal conteaza ce roehie sau hain.a. ai ales sa porp in momentul respecnv.

Prtma llsta pe care mi-o fac pentru un nou sezon este cea a accesoridor cu care sa-ml cemplerez gar deroba ~l dupa aceea cea a hainelor propdu-zise, care intotdcauna ste mutt rnai scurea. Majo.ritatea Femeilor nu i dau eama de infhrenta accesoriilor lntr-n finutA Be ea po,zitiva sau negativl.

Accesoriile spur foarte rnulte despre noi despre cum ne sim~mf in gene al, ~i despre ceea ce rem sa fun sau sa patem a tfi. inde~-te cat de multi~ schimhi tn&ti~area 0 pereche de cercei superbi sau 0 perech de pantofi Inalti, Radical. Accesoriile pe care [c aleg,em n trade~ pornirile stiJ.istice,. Gustul it"! alegerea acce- 50000r ne hotAr.l~1:e imaginea pe care 0 transenitem,

Nu mi se pare nimic mal frumos dieca alegerea unel blijuteru speciale care sA stameascli. admiratia celor din jur. Un cofier sofisticat sau 0 pereche de cercei mati ~i lucra~ in detallu ee scot din anonimarul ferelor dear dragu;e .

Nu . zita sa. te U[CL pe toCUR ~r sa porti gen~ deosebite cercej rnasivi sau ochelari supradimensionaf" NUl vei gresi cu ntrnic.. u alege sa. fij dear 0 femeie ca oricare alta cu un stil acceptat de soeietate i cam atilt.

...... ' ..

5 E LE CARE NU MOR NIC.OD.AlA

1l.L asei Herm I) m uritoer , ra.mane.,piesa ncnta a sezomdui' . Nicio alta geanlta nu a. egatu va egala vreodata eleganta acestei piese, ea geanra nu: are 0 asemenea povest si nici I avea, pentru ca vrernuril in car ace orille steau dinpov ~ti au ecut demult, Daca iti I iti cinci genti difer'te pe an mai bine ren nta la rnpara-ti un Birlcin.

nd spun clasic m:i refer la calapndul p 1£ ct, cu. • I ralt caee define te un picior, Nu voeb se sub

I I) erma despre pantoful neg;ru o.dbil, cu arnd uti $l toe d zece cel)timl!tri sao despte c I cu toc , p,atr4'os si virf asemenea. Orica; d multti-ai dori un pantot maro, alb rosu, cumpara-ti-I doar dupa

l ui perechea de pantofi claslca in dulap,

I IAMAJ'ITEll

II siguranta, eel mai de pre accesoriu per' ct in unre siruatie. Nirnic nu-p Iuminca:zA aparitia rnai mult d,ecit un diamao v ri.tabiI. Alege piese ale u nor casece 1 e bre, c:a re iti pot garan tao durabi' itatea u ei bijuterii. Mare atentie si la produsele de serie

I" marilor case: nu-ticumpara un inel sau un pandantiv pe care tl vel ntal, " co siguran a Ia mai tot

79

. .. .. . . '. .

pasul, Diarnan le u t investitii foarte person I te reprezinta,

PERLEU

Ideale sune cede vechi, care au 0 istorie (pcate gase ti unele Ia bunici). T rebuie sa. ai un sirag de perl & cutia de bijutcril, Ocaziile iii care Ie poti purta sun mule $i importanre. P dele or fi mereu la moda i nu ei gresi purtandu-le seara eu 0 rochie rerro sau ziua, fa o'flluta eleganta,

CUREAUA LATA

Din secolul a1 XV1U-lea tn c:an.d prin superbii am '30 da.ns:ind rock and roll in anii 50i. c.;om:urind cu siluetele fili orrn ale anilor '90. tali a fost mereu obsesia tuturor doamnelo:r. Un accesoriu important este cureaua clasica fie ea neagd. sau ej cu '0 cataram i"mhr~cata in piele (nu metalica sau djo plastic:) care i'tj va 6' mereu IU iJa. Ziua sal! seara, peste 0 rochie sau un mantou, 0 tCamaa sau un cardigan eureaua bine aJeasa ip va schimba in bine silueta,

SAL LCu\sIC

Esr:~ de plieferat sa ai uaul negro. care: se potrivesee J mice. Chiar daca alegi jean~i ~aluI se va potrivi. Ca ~l in eazul panrofilor clasici, teoria se r~ peta, 1U 1 cumpara saluri irnprimate: brodate si in culori .. paaa nu ai si piesa de baza,

..... ' ...

senu ~i 0 carte despre p 1Arii.

r nu au va:rr:st~r au doar lelegan~a !iij rafinament. f Iii sa. arunci 0 privice in dulapul bunko ~i sa. I I umuti palarii vechi (pc care foarte U~O, le po~i ~j r conditiona) S3U sa.~~i. cumperi pi esc de'. [lana. atunci Insa trebuie sa ai ma.car 0 oca

• I d roba. Ocaziile de a 0 purta exista crede-raa, dt nimeni din jlurul tlu nu o face. Es e dear II 'Inn de jg;rwran'tJI,.

I I i nu este mai £eminin i nu incadre,aza sau ajUitl I in 0, fizionomie decat 0 pereche de chelari ri, cla ici. Designul pc care ti- recorn nd este eel ni or '60. orma aceasta indulcesee fa~a prin roIOlimilc deaignului . marimea ramelor,

• •• •

f! Centild Un mare subieet, Si <Ism p ntru as I, rnulte si marl. gr~eli in alegerea lor. In primul rand II,runpe nkiodatA nu se face diferenta intre geanta de i ea de se-an. ute crucial din puncI de vedere stills!.: ~-ti alegi geanta pobivi~. film atitudinea relaxata, II upata, aglomerara, din timpul zilei ~~ cea relaxata, II U a., eleganta, din t:impu~ serii, este 0 mare diferen, tar atitudinea. vestimentara trebuie sA fie alta.

hiar daca I-ai ales eoreee hatnele proasta inpir tie 1a alegerea gentii distruge tot efortul,

a sA simplificam ratienamentul: seare ~ geanta tr"licaj zitJa - geanta mare.

Acestea fiind spus·c, sa mrepem prin a lamurl pe I -plin acest .mare sllbiect. Pentru majontatea dint!

..... " " .

'1101 ziue 0 reprezinta orefe de Ia birou ~j~ in general, activitA\ile ceau Je:garura cu ~obl!.d peQ'U"e 1Jave1i. Geant3JJ in acest caz, trebuie sa fie una mare, indlp3itnare. 0 astfel de geanta ne da run aspect relaxat, de zi. 0 ferneie are nevoie de foarte multe lucrur intt-o geantA :?i roate: ~tim asea, Ziua Ir'U~: ~i foloslm - sau nu - de toate aceste lucruri ~i deci spapu~ din gean este vital. Vol impAr~ iosa femci.le in douacatego.ri.i, i anume: cele care-si doresc 0 imagine foarte serieas , impus:. de job sau rur, care au nevoie de 0 geantA cia· sica de pIOpO.r;p.i medii, peate un Hermes Birkin, tn cd mai redct caz; ~i cele boerne sau domice die sdlimbare, mereu Ia mod! sat!! macarasplrante la 0 lmagin ,eon.eetam la eee ceea ce msearnn.a: noutate in domeniu, carora le recornand gcnti supradimensionate chiar;,is in culori vii, din piele de foarte buna calitate.

.. u 'ntuJ illl care poti indraznl, po~ purta exemplare I II' I'bite, d~n materiale orl__ginale:. in eoaeeculeeile. IlUI uita. geanta trebuie sA fie de dimensiuai mid. 1);1'-3. te aID Ia, un cocktail san Ia 0 gala. alege , . pile sau cI"tdr (gen~Je mid, din Im.t.1rlWl'a, • lice S31U din .m.ate-.riaJ:). Acestea pot aVe3apUcatii pi tre, pene, cristale sau omamenee mctaJi.ce pre·· c. Te po~i [uca co: mareriale incepand. de !a satin I uleri 'flU, catlfea tn nuante incMse sau piele de "ndU sausarpe,

;cniQle mici cu Jan~ foarte lung pot fi asortare atat ( pereche de jeatil~[1 cat ~i 131. 0 roehie lunga.

't ant~ctJol mare, neagrl sa.u maro-incbis, pentru , : 0 geanta. medie,elegantar alba sac intt-Q culoare 'j ; un dutch dinlac aegru pcntru seara,

Ma bucur dt am ajuns Ia un punct in care s~ pot vorbi putin despre marerialul din care este ~cut.\ geanta pe care 0 alegi. Calitatea materialului este cea mai iIDportanta. Eseecel mai unit lueru ca geanta sa. 5e cunfe-c~onati din vinilin, accesoriile metaliee sa Se vizibile~j nu decea mai buna calitate. De aceea, gen frumoase sunt in general seurnpe ;ri sunt create de designeri ai unor case celebre, Casefe de mcdacelebre lUI au cum :s1I gre~ea.sc.a.. ttl alegetea matedale10r pentru linjjje de accesodi, $1, da, Ib.randul,este 0 g:aran~e:.

Dar sa revenim .. Seaea trebuie sa fie momentul in cue I~ pop eeala cu adevarae gen~iJe preferate boo

t.1 NP ~MUSTHAVE

Innes Birkin, in once culoare i~ place, Chane! da-

k, cu lant incr-o culoare deosebitl; Louis 'VuH:tolll 'r'"edy Bag~ m eulorile trad,[~ona~e [nu multicolo.ra); cnciaga Twiggy, alb~, dmch aariu, argintiu Sau m,U Zaglia:nJ.

. . . ... . '. '.

Regula de baza este sA-:~ comperi paarof de ,e.alitate, f~£i sa. ~ cont de bani. T ecul ~i finisa[ele l!JJlui panrof $U_mt tot ceea ce conteaza in aspectul general Nu -Gumparn ruciodata pantofi cu toe din meta $3JU din plastic. Sunt fOMte ura~ si par foarte ieftinjo auta~' pe cei eu tocuri In"lbrnc-ate in piele ~i nu C\lIImpilra niciodata pantofi albl cu talpa neagra.Perechl de panto£i, oricit de mul e, colorate ~j frumoase ar 6, nu ne vor ajunge niciodata. in Becare sezon descope im Mereu

Un alt subiect sensibi] e eel legat de pantofi, sunt regu1ile? De ce gresim mereu? Gte perechi panto trebuie sa avem? CRnd ~i cum Ii purtdm? 't:ulori? Din ce materiale?

A itea Intrebari penttu un accesoriel ~. am pu doar dteva, ReguJUe StUU; mult mai rnulte, dar li:a.s· punsul Ia acestea este s.uficien pentru 0 baza in alegerea corecta a pantofilor. Ifl'tr-o cane viitoare, am sa. mil refer pe ~acg, la acest aceesoriu atat de special.

Dupa diamante pan orol este acceseriul eel mai de pre~ pentru ~inuta I.me! femei. Eleganta unu] pan tof poate schimba radical ~i un r-shirt banal sio pI!! reche de iean~i. SEC atat de impor ant sli ai pa.ntoB frurno~i! Chiarsi pen tru cele cu resurse financiaee reduse este valabila .aceea j reguJ~_ Renunta fa mal muh::e achizilii vestimentare ~icu:mpara-~ 0 perech de pan oli superb], Nimic nu te va face sa te simti mal bine rnai frumoas~, rnai atragaroaee decat 0 p - reche senzationala de pantof].

• III h. p rechi de eaee avem »neapMata nevoie .

kl ste un comportament normal, (3 ~i eel

, lut r.i-

1-1 osu ATOBll " I' [ 'cine de balerini ncgri SlMF ,cu talpa .L""C;O'''L·':_...':S~;;...--'' ,I If"; 0 pereche d pantofi clasici negri, CIi,I (fIC inalt

'I It vrl'nf asc.u~t ~i ~u.ng)J 00 peredil.e de s . dal aurii

• r intii cu bar teo 0 p reche de (;'zme pan a lao ~ I nl unch], di _ piele neagra sau maro, cu toe foarte II I i u~or mal gros.

Ij NTO I "MUST HAVE" OSLlCATORll

I· 0 - rosli de lac, tnalti Brian tw'Ood- pantofi ell

I primeu Jeopard, inal\i1 Christian lou:boutin; sa-nIll. lbe Mano!o Blahnick; sendale romane rara toe. I h neb balerini Chan~d- cizme ne:g~e sau bej ciasice, I _roy Chao' 0 pereche de Uggs bej; apreschiur'

:hand sau Celine .

. . . . ' ....

Diamal)tele

lund c..and ai resursele financiare necesare, dial' uele reprezinta ~n g - neral .. doar 0 alta cump r tura. . NU. Diamantel t:IU sunt accesorii p care, Illata ajunsa ta un nive] Iinanclae ddlcat, asta e, tre[ruie s;\ le ai,

i rnantele sunil: accesorii intime pc talfC! daca nu I l doresti cu adevarat e te mal bine sa nu ~i le umperi, Diaman de nu:se pot purta fAr~ dragoste. _ijurerii[e cu diamante trebuie sa-p repreztn re persona1itate8i ~.i sA-~i deflneasea stilul,

inaintea aeh~zitionArii unej bi~ ... terii cu diamante, te sfatuiesc sa ee informezi si sa stii cat mat multe depr; p:esa respecdva, incearc:a sa vezi elf! aveti in ornun, de jL I;i se potriveste !'Ii cum 0 vei purta.

. . . . . . '..

Cumpararea diamanrelor ne,cesi~" tr-ad!evaro edu eatie ~i 0 c:unoaftere a oeea ce reprerint(\ll de.

Nu trebuie s ai diamante pentru a avea bijut • ril frurnoase. Poti gre~.i chiar ~j atunei ,and ti- j achi:zi~ion.at un dliamant foarte scumf'- Te poate avantaja mai mutt 0 bijuterie barsala Ara 0 vale uria~a.

Atunci eand probezi un inel cu diamante, alege-I to IErunc.~ie de marimea m!Unii $.L a degerelor. 0 p rsoana robusta sau cu 0 silueea rubensiana nu v, putea purta niciodata un in J foar e fin si sub~ir . Bljuteria va fi astfel dezavantajata :e:m minimalizat.3, oricat de scumpa ar fl. lnclele mari, CLl montu i d • osebite, s po rivesc ins a. ate silue' lor filiform , cit ~j celor pline. Colierele masive trebuie pUI:ta ' doar pc decolteuri foarte adanci penrru a nu agio'" meta ~i disproportiona zona g,atu[ui ~i a pieptului.

u asorta niciodatl topuri sau ro hii nedecoltaee cu piese masive. In felul aces-tal coljeru] i~i pierde din valoare $i rrumusete.

Diamantele tr buie purtare aproape de piel , foarte intim. Elcgali\~ lor esre sporir:a. de 0 mana ingriji ,de un decoleeu imp cabil sau de 0 coafur3: care descopera delicat urechea.

Nu te stradui sa. fad ccmbinatiil Nu pur a in acelasi timp urrcclier superb ucrat ~i 0 pere,c;he die cereei masivi sau rnai mulre tnele masive. Piesele trebuie puse in eviden :a pUftandu-Ie sing1lllTe sau asortate cu alte biijuteru rnul mai fine. in. capitoly;[

• e· • .. .. • • •

• •
• •
Bijuteriile • •
• •

• •

• T r buie s~ ai bijut rii. Multe . .$i arrt de care sa. no ou iC9i din casa, 8ijtlterii1e tale trebuie sa. spun 'V<J. s~ aib un mesa], SA I1U pled niciodat;t die acasa :lr:l macar 0 pereche de cered ILa care til foarte muh, 11Ut' area unei bijute ii importante pentrIJ tine te jn[i1 ca fara. s~ $tii de energie pozitiv:ol..

Cumpara-ri bijuterii, - u neaparar foarte scumpc ar oarte frumoase i, ce] mai importanc I fOARTE

NA CAUT ATE. Chiar daca nu sunt din aut, metalui trebuie sa fie bine finis at ~i sa nu-si scbimbe cu[uar a in timp. Daca. i i vei ecmpleta li ta bijut riiJor necesare reseal vor R dear shnple ad:tugiri in cutia

u accesorii mofnsn piese pc care: fi le v i dori cu doare ~i pe care, binemtteles. trebuie s ti Ie cumperi,

• • • • • • • •

id.odata. nu vei avea sufieiente bijut:crii, ~i nu este nici 0 trag.edie in asea, Problema major:t este ceo iP cumper.i cc at nevoie :;;i ce nu, cum le combinl, de uncle: toe inspiri.

B1juteriile sunt uwor de cumparat anraci candai resurse financiarcJ dar hai s,a trecem in revista dteva [cguli de baz:li in completarea cutieieu br2i~riJ Janwri ~i inele:

culoa:rea meta~uluitrebuie s<1 se porriveasca cu ceaa pielli: esti b.ronzata., ai ten rnaslmiu sau lII~or galben? Atu.nci poarta bijuterii. din metale aurii, Dacaai i'nSA. eenul foartealb,il;i recomand bijuterii din m.l'!t.a:Ie argintii;

alegf! bfjut£rii in set, dar poarta-Ie doar separace: cerceii asortati eu alte bra.~ri ~i co ierul cu aJ~i cercei si inele;

(:urnpfu':i.-\i piese vechi, dar numai dupa ee le-al studiat amanuntit. Fii foarte atentllia sistemu] de inchsdere ~i la de,ti~orii minusculi C8..I'C prind pieueIe;

curnpAr.ti cu ineredere b.ra~ aurii de diferite grosimi ~icu direrite apUcatii;

DlI cumpara imitat:iii. de perle;

nu cump~ra ~mLIta~i de diamante. Alege cdsealele,

Hecare dintre nni are 0 curie de bijlUt£rjj sau chiar rnai multe. Important oeste daca avem in e~e cele zece piese esentiale,

It:' asernenea, trebuie men!;i.nuta ordlnea in. elUrie IV II' comando cutie mare, chiar dad nu ai cu. ce sa I ~ mpli,

Este mal grav sa inghesui totul intr-un Ioc ne:i:nl\l'Jtor. Trebuie sa. ai grii~ Coil bijuteriile sll. respire h.<"t nu se deformeze. Ideal este ca fiecaresaeiba

I. [.J 1 ei:

c rcei mad (cu un diametru de minimum sase centiimetri) rorurrzi, aurii;

o brat.ariai groasa., aurie, tare, intr£dc-sdtisa;

un inel mace, eu 0 piatrl!i supeadimensioneta sau un d!es~gnrepreze ntati V;

c rcei masivi, cu mub:e eristale, foartc lungi, pentru seara:

lanturi subtir], foa.n::e lungi, pe care sa. aga~ pan~ dantive marl'

un sirag lung de perle veritabile; un colier cu motive etnice;

mal mulee bratMi foarte sUlb9ri, auril ~i a.rginw· o brosa veche:

br!t;~fi foarte grease 9i mari, din lP'~asti(:, coloraee.

UIJlJTERD "MUST HAVe

p. ndantive Kenneth Jay lane- coliere Erickson Beamon; cercei man Tom Bins; len uri lungi Zoe Morgem; bra.~j Lanvin: m.a:rgele Chanel: inele Erickson Beamon: coli ere din. material $i perle, Lanvin.

97

. . .. .. . . . .

• • • • • • •

Brosele vechi sunt extrem de valcrease. Modelele II 'chi sunt superb hicrare ~i salveaza once tinuta.. 0 I u hie snnpl~, pe care nu 0 mai purtei de ani de ziEe poatc fi stransa usor in talie cu 0 hro9-A mare: tmpo· dubLto'l eu pietre, Ap1ic.a-~; doua brose vechi pe un I shir simplu sau pe un car:digan ~i po~ merge lini~titl II 0 ia:rl'sare de carte sau la 0 intatnire seara, Daca ai I unde aplicate pe rochii S<lU bluze, prinde 0 bro~ I lie • predoasa, pe nodul fundei ~i ai schimbat cu d 's~,var~,ife piesa vestimentara,

Poarta 0 bro~a. in geanUi, pentru coli nu ~tii niclo,dat<1 cand ai nevoie de 0 improspatere a tinutei de peste zi. Atunei candai parol se r anslntr·o coada de cal sau intr·un coc lejer, treciacel brosei prin lircle de pAr, ca priner-un material, ~i obtii irnediat un alt look.

Ceotrele vechi de bijutem ~~ dulapunle buaicilor sunt cele mai bune surse de brose deosebite, amra patina timpului dear le sPQr~l1e valoarea ~i frumusetea,

BROSE OBLIGATORD:

brosa cu perle apHcal:e:; brosa tip ac, simp):'; brcsa simpla mare aurie.

BRO$)~ ~MUST HAVE'"

brosa Chane! trandafir; brosa Van Clef !:fifoi- brosa aerie Kenneth Jay Lane, brosa Iluture.• •

• • •Cur aaa orica de lata sub~'re imptimata cu rtc, din lac san catifea nu va face a[tceva ded,ts;)~'\:i Ill( deleze si ueta. 0 sa raz.i dar femeile cu form unt cele mal avantajate d acesr accesoriu. 0 silu ta arte subtire, o,ricat de tare si-ar incorseta talia, AU r avea ce sa arate.

urelele pentru tare 1 po~ fo1osiricind ziua, ara, peste 0 ro hie larg sau una cambraea, P sre 0 h~li na din sto ,peste un card- ga Iun_g sau pe te 0 '. m~::; , Nu lasa hainel sa te pear . Da-le tu fonna! Nu Iasa 0 mchie sa-ti 'e pu~n larga in talie ~i a·~ de.z;avant.1.je:ze astfel silueta,

Ado! cure de subtiri din lac, purtate cu pantaloni ungA drepn sau toarte largi, din s of . Aeeasta 'ofubinatie este extrem de eleganta.

• • • • • • 'e •

• • • •• •

Sunt foarte oolcurelelc rock ClI, tint f si cele m sate pe selduri. Le pe i purta far.a: ,gdi~ oata ziua. i i accentueazs form. J eminine, iar peste iean~j l~ Yi r da un aer nonsalane,

Maoorialele din care suntconfec~onatc cueelele sum la fel de importance ca ~i c> Ie p' ntru genti si panto . o curea din vinilin se de rmeaza r pede !?i i$i pierd imediat din aspe, t, Cele din materiale siaretice nu sy_nt deloc recemaad teo AJlege mate.ria:le moi piel Intea [cui sau uzara chanic, Nu iti cumpa a semri d pan 06., geanta si curea la culoare, Nu, este deloc fin. Nu tti cum pAra curele cu logouri imprima e. sau ata,ate viz:jbi'~ sunt de un real prost·gust.

C REll OBUGATORJI

eurea neagra lata, pentru talie subtire, curea foarte subtire din Lac, pentru pantalonl; curer C'l.I aplicatii Ia alegere, pcntru ~oldU!ri.

CUJl.,HE ~MUST HAVE'"

CL r aua eorset iDeagra Mcqueen; cureaua cu doua fe,e Hermes pentru panraloni ~i jean~i; corea cutinte rock

hrome Hearts; curea foarte subtire [itt r MiuMiu.

• • • • • • • • t •••••

A ARII

Ado! pallriile. AlAruri de pantcfi, stint eel rnai 1111'portante pen~ minco Ador basca purt3!~ Lilia ~i cele mal ciudate po:. arii cu aplicatii de pene i crisrale seara, l'AI!aria e eel mai 001 accesoriu, Dac~ ai 0 palarie deuscbira, 0 .piesa", PQ~ R imb.rAcatA oricat de banal in rc t, N'u m i conteaza, r,a.1Ana te scoate dmtr-un impas vestimentar si te transpune direct 10 I trend setter",

Este incredibil in cate feluri po ' purtare IP ' iile.

Orice femeie are tipul ei de pala 'e. e la cele loarte obre, e 'ega.nte, pentru un look perfect studia 1 pan:ll la cele mai colorate ~1 caudate. pentru un 1001 foatl'€ (o(J~ plin de 'indrlz.nea[A ~i 5til.

Basca este. poa e, cea mal U~OIi' de purea paJa.:rie_ Din stofa lana. crosetata, cu palete arm', cu inre, larga ell aplicatii de cristale peat U asoreata Ia

103 • • • • • • • •

• •••

o .ice, Basca te selveaza in acea saptAmana. niea" dlnaintea vopsirilparuloi, atunci cand

nu at avut timp pentru coafura perfecta, dod toresti (abia ~teplf sa aiungi la capitolul potrivi ej SC3ra etc .

. U po . purta 0 paiarie deosebita zjua, la dar 0 basca da. Piesele speeiale pastreaza-le ... ""."f' ..... evenimenee deosebite si seri speciale,

PALARJI OOUGh TORJ[ basca gri, neagrn san mare, simpla, din material maLIU mo,iidej 0 toea neagra, ell pana. sau plasa; 0 pa.la.rie boruri largi din paie sau panUil alba pentru ara.

pAlAR]] "MU:i.T HAVE'"

basca ell inte sau erisrale William Sharp; Mid: jagger, Philip Treacy; agrafa eu pene yoluminoase aplicat Ziggy London; beneita cu aranjame t Rotal ~j pene, Ph.ilip Treacy.

~ALUR ~I FU ARE

Nu trebuie sa ai multe, dar erebuie sa. ai, SaluJ este un accesoriu foarte .. 121 Indernan . Ziua i] poti infa:;:ura iliuml gatului, eu ican~i, -shirt, geacA de pi e ~1i teni i, ia seara it I'0l~ arunca . ni~tit.a (dacit este foarte mare, dar nu cat sa-ti aeop Fe umerii) peste 0 rochie u~oarA sau un top de n}jta,se.

. . ' ..... '. • • • • • • •

tmi plac matte mult ~u:du(i[e imprimate cu motive -mice: adibe~ti, indiene, rusesti ~gane~ti. Salvi , nate deveni unl)co ier" aronc' cand es 0 piesa". eelasi sal poate Ei asortae z.iua cu jinute baaale ;;i 0 pereche de rocuri si iaU:-te ~k i'ntr-o dipil:ai.

SALURJ OBUGATORU

~ foerte lung negru, simplu; ~ cu moti e etnie sau ori; pi groa de lana gri AU be],

SALURI 51 E,$ARff. ~MU HAVE"'

e,arfa Mc:Que.en eu eapete de mort, 10 orice 1Jloare: ~I traditional cu motive a:rlbe~ti~ :!}a1 foarte lung ;;i subtire, neg£1l cu fir meralic: ~a1 din It\nl groB cu franjuri ~i inscrippi asiatice; sal cu aplicatji metalic:e .. tinte argintii foa.rte rock, sal din 13.01, route mare rO~IIJ •

OCHELARJI

o pereche de cchelari mati, negri, es e un ace soriu foarce sic. Mj-am p:mpus s:t nu dau xemple in aceasra carte. dar Q ac acum. Candiil;i-v~ la Jackie Kennedy. Ciit de rafinate erau a'Pcui~e ei, mereu cu superbii ochelari tlegri retro,

NI.l te sii s~ ee ascunzJi in sparele unor ast el d fame. Vei fj doar $1 4i It.

Bijur rille e aleg in func\i de. uloar a pielii, iar ochelarii, 10 functie de forma fe-rei. 0 fa , ' perfect simetrica va fi avantajata de odce model, De aceea, nu ri <a Poarte pu~ne dintre noi ne bucuram de (I astfel de fizionomie.

incearc:1 sa te incadr .. zii in trei man Iinii. clasio : @ ochelarii mari negri care SI! pot puna toata ziua, cu rochii re ,0, jeansi paatalen], topuri baby-doll, raioare ~i. tot ceea ce in earnna .. clasic look"

@ ce~ebrij RayBan Aviator, Ioarte rock ell: geaca de piele :stram a, jean. i mulali, topur.i largi, bijuterii metalicej

@ ochelarii mari cu rama me:taHc3,ip anii 70 cu rcchii I,ung:i irnprirna e foehn seurre ell flori cizme ~i cercei marl, retenzi.

OCHE.LAm "MUST I lAVE"

ochelari marl negri Berragamo sau Chane]; oehelari tip aviator Ray Ban. cu lentilll ogJinda; oehelari supradlmensionati CILI ramA m eark~. Tom Ford.

• • • • • • • •

Ai acum hainele si accesoriile es ntiale si deci putem vQrbi despre urn fie imbracam m cele rnai

r ecvente ocazii. Am dedic cap' olul urmator aceslei probleme pentru a-p 'SaJv3 limp pretios ~i cnergie pozitiva, Nimk IilU este mai frustta:nt (~i ~tiu pc pro· pria-mi piele) de cit sa nu ~tii at ce sa te imbraci )81 un

ocktail, o gala, pr miera unei piese de teatru c3'lid pled cu av'onul carnd mergi fa un interviu la 0 prima ll'ltalnire: la Icump~rL\ruri etc. M2I . ol referi 121 Heeare dinere cdc mai omune" sjtuati', p ntru a-ti lirnpezi mult gindililriJe ~i pentru a-ti risipi ternerile.

Aeest capitol s-a Ifl.1SCU ca raspun la int.rebara care mi se pune zi rue: "Dar u cu ce m . Imbrae pentru .. , ?

Prccare dinere noi avem in primul rind, 0 anumlta silueta, 0 anumita lungime de pAr, un oarecare gC!I1 de a se Imbeaca ~j deci nu poare exl ta un raspuns 1 aceasta intrebere. De asemenea, ocazla, ora, locul genul de ev tniment schimba de tot atatea ori {elul in

ar trebuie 31 te imbraci. Pentru acela i evenirnent pot sf~tui doua persoane sa se Imbrace complet d"ferit pentru ea in opinia mea NIM1C ~U'STE MAl IMPORT DECAT A UDINEA. Atitudinea este cea pe care se onstrui te stilul unei persoane. Nimic nu poate ',' purtae, oneat de scump ar E daca nu ai .njtudinea potrivi . i srfel, Ia acelasi eveniment doua persoane doua atirudlni dli erire Inseamna doua vestimentatii total diferite.

Am ales zece dintre ceJe rnai importante i freevente siruatii pentru care am fost co soltata din punct de vedere stilistic.

Ce ace alegi s~ porti sub haine erebui sa. fie de l'~ mai buna calita e. u negllija Ienjeria intimA.

Alege-e in functie de caliratea materi I lor i a. de-

gnu lui. Axeaza-te in sp cial pe lenieria cu elastice f Jarte sub~iti ~i moi, care au se pot disnnge prin 1 'S ura hameler. Este extrem de urat ca lenJe:ria inlima sa se poata sesiza, 6 ~i ca model.

iciodata sA nu port;i bikini pli i nici rna a p

. ub [eansilll Elasticul nu trebuie sa existe pc sub nlcio ~esatur~.

rebuie s:' 211 0 minigarderob3J dedicata Ienjeriei.

u te terne de culoril puteenice, d ~es turi1:e combinate sau d Iinille retro. Iacearca COl'S1 tele, portiilftierul si costumele intregi fine. Ceea ee por~ sub I a in' i!;i da incredere si face sA te simti superba,

hiar dad nimic diin ceca ce es - d desubt au se 'cdc. Starea de bine porn sre din interior in acest caz, la propnu.

intr-adevar trebuic sA al ca~va _ etud de lenjerie In culorile neutre, negro ~i bej, dar nu uita de adorile sexy: rosul, movuJ~incis: $i nici de combinatiile d materiale: catifea si daarela, tul i burnbac S31!1 satin j veal.

. ., .

LA PRIMA iNTALNIR£

!.nee-arc:.. sa. nu Eii vulgalA. Nu etala un deceleeu excesiv de adine. Nu alege ceva foarte scurr.

Fii mlseedoasa. Nu .sfi ce-i place ~i trebuie sa aEli la prima In ta.1 nire,

Alege Ienjeria preferata, pentru.a: te simti bine din interior" ~i aavea Incredere m propriile for~e.

Opteaza mmt:dcauna pefii:ru 0 lIIoC:hie foarte (emfnina, decohata in V pana. deasupragenunchjulut.

D211::1I este sea'I'rl!I. iti recomand 0 pereche de sandale superbe san panto.EH aceta "rderap. Daca intilnirea e ziua, baterinil Bunt OK.

Sa al p~If'u..1 hnpecabil ;i manichiura/pedichiura, asemenea, Aspectul miinilor eseeesentlal.

Nu re machia in exces, Rimel, bh..llsh si Iueiu de buze .SUI"I..t su£idente.

NII.I i¢i pune bijuterii inexces: 0 pereehe de eereet superbi ~m mai mult.e bra:~ pe 0 mana auntsuficiente.

Alege 0 p(r~etaJ [n func!;ie de ora Ia care are loc Intalnirea. ~tii deja 0 geantllp1ic peneru sears (ij una medie sau mare pentn:l zi,

• • • • •• • • . . . . " . .

CE POARTA G AVIDA

Nu Incerca sa. ascunzi burtica sub halne lar-,j ~i Jungi;

Nu puna selopeeele acelea speciale de gravida, soot nobile ~ nu fac altceva deci. sa-ti dubleze siluera:

Nu purta papua din aeeia albit medicinali (pe ear crezi sau ~-a spus cinev ea trebuie sa-i porti), Po alege ba~eriniti_

E ti dOM :iinsa.rcinatA. Fii fnunoasal Sexy. E~tm in connnuaee femeie! Ai gdja de ti e!

Arege ~i pcarta b "jurterii deosebiee: cercei, colleru, pandantive mari pe lanifuri :suhp_ri '\ii ~ungl. mult bratari, Asa vei leu i sa distragj atentia d ra noil tate forme'

Poarta vara ropuri din bumbae fin. cambraee

b 1 -III

urta, nUl aTglI .••

Alege rochite CU UN S[NGUR PUU SUR sANI (este suficientl !!), care sa se stringa. din ero i. Cele mai indicate SUl'Ilt rcchiile scu te, dac;ti silue a " , permite inca. ~I TREBUIE sA , PEruvtIT AI

Cumpara-ti jean~i speciali p ntru - i indrcinate. AJe:ge un model cambra cu lime d eapta. In niciun (_3JZ nu opta pentru un croi largo

Aranjeaza-~ mer u parul, :Est€' foarte imp rtant sa te simp bine in aeeasra perloada,

• • • • • !iii • •

•• I •••

lA NUNTA

intotdeauna vei imbr~ca 0' rochie, 1:n functie de }oca~e, aceasta poate 6 ~ung~ sau scurta,

TE [lOTI iMB A 1N ALB. Idee ca I;1U este OK

alb este una. p[leconcepu ,i nieio legatura cu faprul ,ea aceasta uloare. As a air se imhrac:a: m ;ro~u {pc n tru 0. alta culoare decat albul),

Daca petrecerea are lee Sea a. atunci rochia va B hmgA cu accesorii pretioase iar geanta, foarte mica, aurie sau at'gifltie, Parol tt' buie prins in coafuri Iejer dejoc impopotonate, si, in acest caz cerceii trebuie sa fieaasivi;;i Iangi. Nu uita s3 .. ai un machia] p.er£ect mae, eu echi fumurii, mult rirnel si buzs 'U~or accentua re (nk.Iodat~ in nuante sidefii sa u mare).

Pentru 0 petrecer de vare. in aer lib r rochia pate fi . e scutta, fie lunga, dar mult m~i putin sofisticata in culori calde de vara cu imp imeun duki. P:nul lasa lung, aranjat natura sau in bucle useare, Geanta este msa tot de mid dimen ~uni. pentru c:3 este yorba de o petrecere nu este 0 zi obi~nuitA de birou, Alege un blush in nuante d piersk:., gloss pentru buze ~i rirnel P nrru 0 hi- T nul trebuie sa fi impecabi],

Daca ~ti anuntata ca. petrecerea ar 10 inrr-un club de noapte .atlllnci fii extravagant din 'Oat poncte e de vederel Rochia sa. Be ~H:U:l'ta, din paiete SilIU; auric machiajul mai puternic (JUlina difuz.1 rur-l vaarata exagerat), crem ell glitter pc corp p:iruJ ccafat cu extravclum tocuri foa,rte nalte si parfum puremic,

AVIO

In primul rind gao<de~te-tc ca. tm avon e ee un autobu2' sal rr f) dar care "merge prin a r", ,u i ' ~'eleg Iemeile care m rg Cl svionul eleganre eproepe 13 patru ace. NUl te sfatuie:sc sn porri trening, dar nid rochie de seara.

Opteaza pentru j ansi opuri de bumbac ~j cardigan de casrnir pentru rochii usear _ ~i balermi, Ai de cArat 0 gea:rnta volurninoasa de ele mat multe on. lande~re practic,

In caz.ul in care ai prepriul tau a..,ion mchiriat Iucrurile s schimba, Altfelsuntc~ice pu~in vreo sutlti de eameni, care stati citeva or pc nl t: scaune flU {oarte confortablle icare va. deplasa i din orasul X in ora~uj Y asa urn 0 f C! 9' si cu alee mijloace de tran ~ port, fara sa vtl pU!!\C ti smoching,

LA I TERVIU

Poarte censervator: . a fuste scur e bluze mulate decol euri ample machiaje vulgar ~i coafuri tapate.

, . u este obligatodu sa pcrti cos tum.

o cAmaJ~~ foarte simpla, alba. ~,i 0 pereche de pantalonl negri Ia dung.~ sunto foarte buna alegere. Recornandarea mea ar I ins~ 0 fuspix eu ta ie ina~t~ Jileagra, camasa irnpecabil eambr ,t!, perechea de pantoN negri perfecti din gaTdet'obJ1 parul

q

••••••••

. . ' ... ,

• •

• •

baza cefei f un plic ul ~i rimelui sune singurele

strans mtr- H} coc 1-····--,· ... sapradimen ionat. BI retusuri 0 cceptaee,

Daca inrervhsl s pe tnI 0 revista de moda, anmci poti op a pe arru 0 ~inuta Wane *ic! jean,i, top d os bit bra ~ri aurii lanturi fine lungi cu panda rrive parul aranjat cu volam !iii ochelari de

oare. Ceanta trebuie fie mare de zi, $i imelul d "nab, mdcnta. Poti p urta platform sau ghete rock carte inaltc,

Atunci ,and opt 2::; p ntru un job inu-o banca, nu vel ,gre:;;:i d<JIc~ afegi 1..1 coetum, dar unul ~mpecabll croit i dintr-un ma~eri~l de foarte buna calitate.

Inrerviul pentru un jobeste foarte important :?i trebuie r:r.atat ca atare .

. ' .

• • • • •

la tearru pent.ru.;1 am constatar cu deose jtj tristet ca 99.9·/0 din vai merg ~ la teatru in. cele mai uri e haine. u exagerez I;IIJ nirnic cand spun cele mai urate . Nu am vazut nkaieri in aceasra lume mai multa ljps d respec ~i consideratie fati de un act cultural si a de nist arti ti impecailip care rnuncesc poate i un 310 pen-

ni 0 repoezentatie de dou.a ore in. fara voestra,

Bste oribil sa tntampini maestri prccum. Radu Beligan, Marin oraru au Gheorghe Dini a n tenisi jean~l rnurdari pulovere pe ga gcci u.m:8ate caciuli pc cap etc Pentru un pectacol tinuta care se oer ste una roarlt'e leganta rafina _ in rochie pana 131 genunchi, pantofi superbi :par ifi"'l.;pec.abiJ machia] ingrijitj totul perfect pus ~.a punet,

u g esestl daca aleg~ un pantalon larg, CU tal' maltA un top dm m:.tase ~i 0 haina curta. de srota tocuri inabe gross .rO~IlI, g - ant~ de seara,

. . . . . . . ..

Tc rog, nu- . mai cumpara Mereu aceeasi haina ncagra s .u maro car A mearg,Ala ori e". Haina e te piesa pe c re 0 vei purta roara iama ~i deci TR_E!BUIE

HE UNA DEOSEBlTA NU NEAGRA. Alege una c hlan.a plic.ata pc guler sau intr-o culoare speciala, imprima :t sau . cosez , C~ m design original. 0 h.aini care sa intoarc.~ privirile,

Urasc [eansii grosi bagati 11'1 clzrnel lngroa A picioruJ si nu avanteieeza nido combinatie vestimentar!. Singura sftuatie In care jcan~ii pot s ... prapusi de cizrne malte este aoeea in care materialul sr unul usor lasnc ~i jcan~u sunt ca ni t c lanti mai gro i stram~ panj_ ios.

Opteaza p ntru rochii din stofA in culori vii ~. urele subtiri de lac In tali, Iorapi map ~i ghete panA la glezna, Cl1 toe foaree malt i plarforma.

Casmirul tr buie sa fie pri tenul vostru c mal bu I (.1.3 tricouri sjmple din bumbac rochli sub\iri sl de suri epace gher.c din piele foarte Analte geci d pi le g<e l masive en ~int I ssluri mar" imprimare, jeansi stt~unp pe picior,

Daca mergi Ia munte aU]3 schi nu alege salopete URIA~E din fi~ ~i geci asemenea, EXlst:k pantaloni de schi sub forma de cojan~ foarte grosi, geci superbe, cambraee pe talie cu blam aplica la gJuga i aprcschiuri superbe, Nu exagerati purtand costume sernnate cu [ogouri viz.iibile peste rotl

. . . . ." . . .

VACANTA DE VARA

Uit~ de tocuri zlea alege sandale cu alpa pla , slapi Ani.

~o(tQI uso Iarg de jeans t-sbirturi e din bumbac Ioarte subtlre, topurile foarte largi din pall1Za.,rochj~ le foarte scurte imprimare cu Hori de camp sau eel lungi, pina in pAmant cu Imprirneur] vii, sunt seficiente pentru Q vara perfecta.

Nu uita de accesoriil Ca mal muJre bra~i metalice cercei superbi, pandannve . le rnasive genti mari,

Totce iJ;i mai trebuie sunt cateva costume de baie (obliga oriu i unel intreg) o palarie cu boruri Ia gi i parul despletit ondulat cu volurn si caran pc rnii~()c.

CUM TE 'MBRAC. SEARA

Penrru 0 gala.: nienic nu este pr a mult sau greu de purtat atunci caod vine yorba despr rochta bJJilga pentru 0 seaca de gala. De la incorsetMi dificile pana la cele mal ueoar [0 hii din [ers " cu tren ~i spa e decoltar, serite festive mentA one sacriBdu. Fi ,ea este un bel die caritate 0 de ernar d pr mil sau 0 petrecere foarte pretentioasa rochsa trebUlie sA fie

ACEEA machiajlIl ~i coafura p rfecte, jar bijllltcriile, adevarare piese de ['ezlsten~. Da, 0- assf I de seaca este 0 eompetide p ntru parricipante. T e gande~ti, ~j este normal, la cum se va imbrac.a lumea, Pierdere de timp. Canaliaeaza-ri t03til energia pentru propria

••••••••persoana. Atitudineaste decisiv .m astfel de ocazii, Daca nu ~tij sA I'0r~ un d ign foaete special 0 FA . Chlar d!aC:A rochia esre d vis vei a ~ta rau

oara seara. 0 apanrie care nu de,gaj:t delo naturaJe~ce esoe [a fel de urata ca 0 apari ie total neinspirata sau o tinuta aleasa complet gI'e~it.

Pentru 0 cinA sau p tt cere: chiar daca este dear 0 cin eu 'Priereni propia ,nu re duce imbr cat asa cum ai fo peste zi, SA ai m reu in' a$ina. 0 !per che de pamofi inal~ superbi bri:ari ~i nll;ite cercei <it - osebiti. A~a iti potli cornpleta di de cat lookul penmJ o dna. Nu sunt deloc de a cord cu abordarea unei tinute de zj seara. Alege [eansi un top l;!Iirgu~ din rna. eas I pantofi superbi, bra~ri masive ~i ]an~uri sub~ri

i llUngi. Geanta ~i macliiajul erebule sa. lie de seara.

u minimaLiza 'P tre ere organizata ]ntr-un res aurant. Nu este delo placue sa a pari intr-o ~nuta die :ti, neingtijit , pentru care- nu ai depus niciun fel de efort. In general,ca fcrneie I:reibule 51:'! cauti cat mai multe ocazii penrru care :Sa fij nevoita sa te im.braci frumossi sl ar~fi bine. Aceasta este una din acel ocazil. Comb ina rochii de earl seuree au pollia 1a

. . . . '. . . .

....... til- 411 •

.' .

• • • • • •

Martunsesc ca. acesta esee uhimu:l capitol pe ean J-am scris ~i este dedieat eueercr cunoscatoaeelor i impacimitelor de tot ceea ce inseamna rnoda, sal. trend. "must have, vintager shoppjng.

Recunosc d nu voi Impal[ta~i ell voi toaea in forma~a pe care am acumular-o in ani dar promit c am fa,cllt 0 s,e;1e(:tie care sa va avaneajeze,

Nu stiu dac:i ai observat draga cuaoscatoar dar tot rnei rnuhe ved te au Ineepur sa foleseasca ace c:uvant in context fa ni _ i 0 Leg.\tura $3U referitor la 0 piesa vestimenrara P care Q poarta ~i care nu are cum s~ fie "vin rage j nici mtr·o mie de ani din moment ce aceeasi persoana inca mal consid r un

must" setul gea ta a1bA ~i cizrne asernenea, Dar dill bine s rnai folosim ~i cuvinte din aeestea ilWllI.? ~i au oricum ,i defiland cu pami nespalat sau necoafat,

A"adar vintage InseamnA 0 piess vestanentara SUFICIENT DE VECH-E Sf DE RE.PREZENTATIV (poate fi ijti din ao~i 'SO) pentiru a 6 seleetionata de un magazin specializat in haine vintage (hainelevmrage nu se vind oriunde). AstfeJ de haine ajung in acese megazine prin tidt.a .. (a'tunci cand au apart] u u or vedere sau ~u ost costume in fi]me celebre) sa pur i simp-Itt sun ad us direct die proprietari, tin SELECTIO ATE (nu orice rochie din anii '70 sau geanea Chane! sunt acceptaee], rompl"3te i revandUlt£ catre clien LIn magaz.inele celebre de piese '1':DUUlI: clienrela est€: foar strict seleetionata fl nu intra f~c~ pr<og an' are preail bHa..

gas~1!: nielun magazin die ha.ine vintage unde sa po~ intra pur ~i simplu,

in Romania nu exisu. astfel de magazine i deci pies "'LO ta,ge I ici pe departs. , Vintagell nu inseamIla rochia de acum doi ani de la Mango~ carev-a ramas in dulap,

CUM CU PERI 0 PIESA VIN AGE

In primu rand vedBd flecare centimetre de li-esa.tura ~~ cusatura, fennoM'e, nasturi, eapse : i tonstati ~ . toate sunt lntt-o stare excelenta (aide1, rnai cautt).

Nu oriee p. sa vestimentara vintage se poate potrivi CI.1 ceea ce porti slpoa e fi c - ptat1 pentru ongin.aJitatea croielii i eaJirt.allea impecabH.a. 5-a1' putea sa nu 0 c;Qnsideri suficient de modeml ~i d. ci nu are ro t s.a.-p blochezi banii,

Incear;c.1 sa gasc~ti ~i sacumperi piese eare au 0 mica poveste, Odata ajunsl 'i'ntr-un magarin de vintage vei constata cl persooaJuJ are infonna~ii despre fie-care piesa in parte . poate ee atrage poves "a.

Nu decide doar dupa 0 tieheta Cl anel Gucci sau Dior, Brandul nu garanteaz! '" totd auna starea p<f() .. priu-zisa a piesei. 0 roehie a UIlU' designer de care ai auzi mal pu~in pcaee face 0 irnpresie extraordinara,

Vezi liniile carer ani iti avantajeaz.a sllueta. PQate ai nevoie de talia ani1O-f '50 sau de hippy-ul anilor '70. intcrtdeauna amesreca piese vintage cu cele ale cole cpi[or prezenre. 'Est€: original.

131

..' . .. . . '. .

• til • I ••

CATE •• MUST HAVEc, POTI AVEA

,

Liseele de "must have+ar trebui sa con~1 maxiA mum zece pies€: in fie:c:.are sezon, mS:i marketingul Ie inmult:e~tec-u zece ~i i.atlt, ajt1ng~m la vreo sutA de:

'ft·, g

"must '.' ave .

Lista lor 0 vei face singurlil1. trebuie sa lise potriveasca ~i s:'-!I=i 1m,lbrace persenalitatea,

Vet fi atenta la principalele ten.dinte ale sezonului $i nu~t;i vei cumpAra mai mult de 0 piesa din maximum tre~ tendinre;

NU Tl POTI iNCADRA IN TOA TE n.NDlNTELE. asra 0 GRESEALA!

Nu eot ceea ce se Ianseaza ip sUI. bine sau ee

reprezinta.;

A1~ge eel putintrei perechi noi de panton pe sezon; Doua gen~ minimum: una de zi si una de seam; O nama reprezentativa.;

Doua rochii pentru zi.~i GolIA pentru searAj; Jean~i noi;

o pruarie;

o runsoare- noua..

CUM iTI ALEGI STILUL

CLASTC~ Iinii simpler eulori neutre, machiaj PtJ~n vitibi.!, perle tocuri po trivite , gen~j medii paJ~:rii, fire ltimid~,

132

••••••••••••••

:R;Eno: mAnUljl Iungi, rochii cambraee ochelaei mari, breton gr'os, eocuri inalte, capa, gloss IO:;;U, paiete seara, iiga!re:ta.,. fire misterioasa.

ANn '50: tale aceentuata, mstc vohnninoase, Dentite, balerini, buline, paataloni trei sferturi pe picioI, ma~nu~' scurte seara, posete ell toarte scurte, fire juca~~.

ANn j70: volum, decedenta, rochii lungi, accesorii mari aurii, irnprimeuri floral,s; par d!espJetit. bronz, fim Uber.tina.

ROCK; jean1jii stramlji, geaca scurta 9'1 stramtb de piele, eurea eu tinte, ghee lnalte cu platform~J pM \10- [uminos!iii carare pe mJjloc, gcantA masiva ne;agr:!l, br:a.VAI:i din piele, vesre, medalioane. fire rebels.

Incepe prin a descoperi cine esti !ii numai in funcp:e de asta ie vei identifica cu un anume sill. Men.ti~ nandu~~ imagine-a, vei deveni unex mplu,

DESIGNERI

ClAS[C! Salvatore Perragamo, NUchae! Kors, Chanel,

Ralph laurent.

REran: Dior, lamrin YSL, Moschlno, Oscar de la Ren~. l'um 150: Man.oush Miu Miu, Luella.

ANn 70: Missoni, Matthew W.dlian)5on~ T~Bags, Gued. ROCK: Baienc1aga, Burbe.rry frorsum, Rick Owens

Anna S'U~.

ACCESOIUIll.

Accesorijle sunt, cu sigur:an~, cele mai importance in gard!eroba unei femei bine Imbraeate. In alegerea accesoriilor se fac cele mai mulee g~eli. n runctie d puterea Einanciar~ tr buie sa ~tii ce s~ cumperi, Gandqte-te foam bine cum ~e vei asorta de ce anume ai stricti nevoie . unde matii trebuie sA ompleeeai, o simp~li. me-rue poatc fi purtatA In minimum einei fefu:ri di£erire, cu acces.oriile: pot1ivite. Atunci candl alegi culoar a unei perechi de panto aceasta trebuie sa. se potnveasca ell eel putin trei ?nutt! din garderoba, ad resursele financiare flu-Iii permit, limiteaza-te Ia culorl neutre: be], negru grL Ace.steauat ",or de Moret 1a

carte mufte alte cembina .. co oristice,

8 EtE'JONUL

Arunc] clnd te horarasti sa aJegi 0 c.oa,fura cu breton nu face gre,e~la sa op~ezj penc u unul suib p.re , tltiat din pu~iJ.l pM Este eel mai urat lucru, Bretonul trebuie sa alba personalitare sa fie gros opac sa incadreze perfect fata ~i sA scoata A ,evidentl oehii, u Sa fluture, {lUv'~ pe Erunlte. Bretonul es e oalegere c1.!1rajoasl pentru mult:e femeil dar, erede-ma, esee u a foarte sf aea, Coafa drept, pe front seu pe o parte scll!imb.a ell totuJ 0 aparitie,

COSTU UL

'IncA de Ia ince:piIJtul secolulei tr'eoutt cosmmul a devenit 0 pn.uta impo,rtant3 it garderobd unei femei. :In

• • • • • • • •

ziua de astazi, este clar "I;~ trebuie SA-L AI. Camb[at cu pantaloo' sau fustA, dill stof sau in tmprimat sau unic:u aplicatii sau sanplu, cosrumul ebuie sa _ xiste in dulapul fi icarela dintre noi. Pen ru ideea de CQStum este una strict rnasculina, eel ales de 0 femeie teebuie sA aib un cu towl al aoi.· u sunt de acord d loc CU imprumurtarea" liniei masculine tntt~o mael ra raja. Costurnele se pot purta in li:oal:c oeaziile rANA SEARA, DAR NU SEARA. Nu es e ele-

ant, feminin sau 6n sa te braci eara in cestom. Cu s.iguran:ta. trebuie sa alcgl 0 rochle po - ivi OC~U':l.

DECOLTEUl

RochUle i topurifle deoo1tate sun intr-adevar extrem de feminine awe' cand nu se depa~e lie limita carr vuJgarita.te. Pemetlor inalte le reeomand deeolteuri mai rnici, iar celor mignone, deeolteuri mai adanci. T n buie

eat lin echilibru ~i IiJ" bule respectate propc - me.

AU!tJllci cand nu porti un caldigan sac un pulover (unde deeolreul poate fi ~i inexistent), este frumos sa. nu acopen osuI clavicular. In V sau oval larg sau lOgust decolteul nu tr bui sa urce foarte mult. Decolreul a c.'inJi eIegan~ esl'ie d neeone sea este eel pozi ionat pt:: un spate perfect (niciodaea pe unul c re-si spune vanta saua caeui musculatura nu ma:i este rea d. a!h:.a.dat!).

El CANTA

o de niti in ca'rc a II.'mduri este impesibiia. leganta nu ~ine doar de feLuL In care te imbraci ~ne de

rJ7

••••••••

absolut tot ceea ce inseamna a titudine , abordare alegeri. Eleganta este combina~ eehilibratA intre distinctie, naturale~ ,i simplitate. In afara acestei combinapj nu exisu eleganta, exista doar parvenitism stilistic, ELregaD\8 nu are nicio Jegatura cu puterea 6- nanciara a lfieareia d doar eu respectul de sine, respectui penn haine, pentru alegerea ,i plstrarea lor.

FEMINfT AnA

Of, cat de departe sunreml Nimic din a1ura femeii de altadara parca nu a mai ramasl Feminitatea? Cum sa reziste rea in Hecare dintre noi? Cum sa 0 aducem inapoi? Un inceput ar fi sa aJegem rochite in loc de pantaloni p6rullung in loc de pMti[ scurt nlmele reero in lecul serialelor sizopoase ~i deli catete in gesturL

GEANTA

Este un aceeseriu fame important pentru 0 femeie, dar foarte prost ales de cele mai multe ori, Pop purta cu inc.redere un oostum de dimineata pilla. seara, dar nu poti £ace asta ,i cu 0 ge.anta. Mergi undeva seara, SCHlMBI GEANTA! Gentile de ri pot 6 mari, simple, in ~eturi drepee, dar cele de seara trebuie sa fie mai mici, din mat:eriale speciale saw cu aplicatii strllucitoare. In alegerea unei gen~ de zi £oarte Importante sont tAietura simplA i pielea de calitate (viniJjnul se vede). Calitatea proasta. a materiaJu ui i,i va spune cuvantul mai curand decit ee aftep\i.

Evit;'l,. de asernenea, sa ingh~sui in ,geanta foarte multe obiecte, maim.uJr sau rnai pulifll necesare, f s~ ee a~tepti ca aceeseriul S~ arate in continuare blne, 0 geanta deformata este aproape im[posibil ,d·e repMat~. NUl arona [pudra, portofelulj (:he~le ~i echelam intr-o dezordlne de ncdescrisIn Interiorul ge:n~L GJ1se~te care un loc pentnJ 6ccare.

HAlNA

Nu purlAm haina doar ell sa. ne ~nt de eald. StC;lfa ~i catifeaua sunt_ poate, cele mam ct:iut.ne materiale atunci c.~nd alegera 0 hainA.. Matasea sau bumbacul fm sunt materiaJ.e usoa .. re, pentru zile ca1duroase. ~l este important sa ~tii c·3, 'lin vremurile bune" doamnele nu Le~a~a:u: nici in mijlocul verii fara 0 bainll u~o.ara. A~;a era e-~egant. P'oli alege haine cambrate sau largi, dar ,nJc'odata colorate excesiv sauimprimate vulgar.

fNDMDUAUT AT.EA

IndlyjduaHtatea lnseamna eleganf;3._ Haine:le Sf: aleg in func~je de personalitaee. Nu poti purta in acelasi Eel hainel.e altela, Sunteti ident:it.A:p diferite ~i deci ave? atitudini vestimenrare dlfl£fi1:e. Construieste-ti un snl ~inindoont de propdile alegeri, Caut:l stl.-P intelcgi personaliratea ~i nu uita G~ in.divmdualjtatea :rTIlJI are legawl'! cu exeentrieieatea. Nu. e~ti sclava "bendilltelo.r, dar trebuie sa te sUI[pui liniilor care ti se pOltrlves(:. AJege din recomandlrile unui sezonceea ce i~i sta bine.

• • • • • • • •

l.El'I)lE.ruA

:i'ntotdeauna din cele mai bune materiale! Lenjeria trebuie sa fie tina. fi pe mas-uta, Sudenul ~i slipu[ mal mid se vad prin or-ice haina. Of[cal: de groas:t. Bsre cea ma~ dizgra'~toaSIJ: imagine. BurucHe noastre sunt un exemplu, 'intotdeeuna lcnjeria pc: care 0 alegeau

141

••••••••

era scumpa ~i de buna ealitate. Eleganea st~ 1n to $i In special jnIucrurjle care nu se 'lad. Nu !pop pune 10 roehie superb! peste 0 lenjerie nu tocmai Ia acelasi nivel. Lenjerta bine aleas5: completeaza femeia b~ne imbracara,

MANu~I[_E

MAnu~iIIe ~i palanHe aproape ca nu mai existS. in Yestimenta~a femeil de azi. Este una dintre pdncipalele cauze ale dispari¢jei feme~ie1eganre., tannate. 0 pereche de manusi schunba cu otul ~icu totul 0 hainl S,<iU 0 rochie. Es te un accesonu foarre sic, lungi~ palliA, ra umat-, pana d asupra cotului san doar pana[a Incheietuea mainH, SUtu: eeate pOb'ivite pentru a fi purtate atat ziua, d~t ~i seara, M~IflI1l~ile lungi con(er3. bI'3JWiui suplere ~i h_mgime.M:linu;oile am cati~ca sa1!.1 bumbac se mufeala rnai bine dedit eele din plele, dar po'ti g~5i 0 pereehe dintr-o piele carte final care sl-ti vtn:t In leI de blne ..

NECR,Ul

eel mai purtar esee cu si:guran~A! negrul. Este '~l eel mat elegant dlnere roaee culorile, see potriveste in aproape toaee combina~iile ~i .arllantajeaz.til once silueta. fot purta ncgnl oricand, ]a orice Ora. iinorice ocazle, (a mice varna. Bste al doilea cuvant dcspre care a~ putea scrie 0' carte, Si ~ porni de Iii esentiela rochie neagra.

.. . . . . ..' ..

OCAzrru

Sine imbracate sau p est Lnspirate-. Gr~e.ljiti des ~i nu ~tii dece, Majoritate:a femeilor nu aleca s-ufidenta atcn;ie ccaziei pentru care urmeaza Sa se imbrace_ Nu te pop imbra.ca la 0 dna. in rochia de cocktail sau la birou in roehia eucare rnergi la 0 nuntA sae la 0 nunta, in coseemul de: Dr sau alua in roehie cu paiere. Diferennerea esee capir:al~ Iar gafele vestimcntar:e nu se uita ll§or in special de eel care fe face.

rALARJILE

Sun· aoc:eso·l.d meu preferat, Nimic nu, poate egaIa 0 prume frumoas3. PO:Ulriae5te cea care de-&e~te 0 t;inuta este acces OIill.11 care i~ exprima eel rnai bine persona Ii· eatea .. Nu po; exprima prin haine oeea ce pot;i expcima prin aiegere,a unei pMArii. Palma este ehintesenta feJl'linirlflL Doar IP:aJaria te poate at1ita vesel.: • trista, supenm, interesantA. avangardjs~ sau urata: (atunci cind nu ~rii Sdwp alegi pala.ria potrivitA}. Ivli se pa~c 0 Marte pr-oast.\ optiurreaeeea de a. nu purta pAlarii .. Ele deschid pentru fie·care diJ:1tre noi 0 noua [ume, pUna de elcganifA ~i rafimunent. Iaena, poti purta pruarii din sto& subtire ~i came"", in cwori vii:;:i modele indrftZnete- Nu n..gi de ca.ciulile de blanill specta(ulQase,d dear de acetea de sene, am.t de peezente in peisajuiautohton. Nu exa_gera msa purtind palani foarte man, en borun largi oricu m ~i oriunde, Alege petrecerile de Var3 in aer fiber sau nentile fastuoase (rna. refer strict la cununii, nru la peee .. ce:riJe de seara, unde nuau ee da~ borunle largi).

RO~UL

R.~ul este culoarea reminita.p.t absolute. Chiar dad 0 alegi ea ru], oja,. palarle, geanra, roehie, paI1ltofiiJ haina fit niciodata pa:r. ea poaee fi purtata in mal to-ate sitL!latill e. T rebuie doar s-!li-p gase~ti rosul care p se porriveste, nuanta care tecaracterizeaza. lntotdeauna, rosulva inveseli 0 tin'llt3 ~i ifi '113 ey[den~ia feminiretea ..

Sl:ZOANIE-

Sezoanele modei $1.H)t doar dOtl~. Designerii. creeaze pe:rntru sezonul de primavara-vara ~j pe:ntru sezonul de roamna-Iama, eel mal bine este sa-ti cumperi hajnele priim-vara si eoarnna. Plesele imp o re-a nee ale colectiilor ies mtotdeaUD8i primele.

iOCURIl'E

Toeul define~tce intreaga aparitie, Tocutile lung:es(: aparcnt pi cioerele, subl;ia:za silueea !;it 1::>£ ajuta sa mergi drept, Nu erebuie sa. ai 0 sillLlet~ perfecta. PCI\& tru aavea un mers elegant.

UMBRELA

Vremul'l1e umbreletor ClI accesoriu s .. au dus, Acum umbrela reprezinta doar unaceesorlu necesar tn zilele ploioase, Chiar si a~:a. nu alege umbrele urate. Caura sa ai 0 umbrela frumoasa, eu maner iatora, neagra .

• • • • •• • •

VACANTE-LE

Relaxarea vesdmentara este obUgatorle in vaeanta. NUl sari imediat cum vine weekendu[ in trening t;li admda~i;este extrem de lnes,cede. 'U:rmeaza exemplul brilislt! Sunt experti in scilul elegant ~i foa te retaxat al va.cante:lo.r.

in toata exislenfa mea de designer. am intalni muhe ttPUF1 de femei ... Am cunosrut $i am luerat cu (s.i pent u) multe dintre cele mai en mgue div2 ale rnornentului. da ~L pentru (~i rnai motte) ternel ca-e au a es sa ana .• in umbra". Teate aces ea rna Tndrept.a~@-sc.

d eLJ. sa spun cu tarie di .. sfilul" se poate in"'~ a, S udia i chlar se poate Nprinde" de noi, dar ou prin cursuri

" ~ra fr€(Venta". R~ojtul revstei Vogue sau shoppi g- I acut dupa .redama" (e ajlltA sa nu gre$e~ti ftagr nt, dar nu te pot ilwata cum sa po Ti ceea ce c m~ ri. Din acest punct de vedere, daca maine 3$ r m ne fara inspiratie, as putes, cu s.igmanla. sa im-

t vlZel eu socces bezandu-rna doa pe fie ul stilis if: al nei Budeanu, 1n decursut celor opt ani de cand 0 $C. nu-mi arniruesc sa 0 fi vazut v(eodata p rtalliid

'<::!LiIl.'''''''CIu "urat" sau ne 0 ivit ... Nici t-shirt-urile de la lei ochiile me e de seara ~i, (1..1 5.igurant~, ici cele mai .. mus have" piese ale fierarlUi sezon. Are aceasta .• ~tiunta .. de a purta haine !it mai mu t decat ,;J,'at de a-i invata $i p@,alliilalrefecum sa 0 faGl ... Saturile ~j par,@rrle ei merita, escultate o b@:;te, cad. crece i-rne, nu-l deloc Ll?Of s~ 9a~e~i Q emete ca "Bud", care ar i putut tll"ai ~i purta frumos hairnele o ricareil eood. ..

Prefafa . .....•..........•..... - - .. - . - - .7

Cuv~nt loainte ........•.....•...•.. , .. - ..... - ,13

nc puttJl _ , ..• , ........•.. ,16

Inspi a ia .................••...•..••......... 50

Da Si Nu ....•..................• , •••.. , ..• , .. 58

Du'apul 'tiu - .........•••• , •••••.• e

Accesoriile ••................... , ...• , .••..... J

Halne potri ite

, , ..•.... 10-8

Pont uri •..•................... . _ 128

AI abetul stilului . , _ 134