Sunteți pe pagina 1din 11

Georgiana VAju

Nu te tmpiedica de mtne,
te implor!

Vol. 1
Nu le impiedlca de mine, te /mplorl

,,Suntem responsabili pentru cei pe care i-am fdcut sd ne


iubeascd."
S. Bagtovoi

Capitolul I

t inbox
... ;i-mi pregdtesc cuvintele grijuliu inainte sd-li scriu,
sd nu cumya sd te dezamdgesc. $tiu cht e;ti de pretenlioa-
sd chnd vine vorba de asta, ;i imi scriu frqzele tn minte, ;i
tli anticipez rdspunsurile (asta e cel mai obositor, sd;tii). $i
toate astea cam doud-trei zile inainte, timp in care t{i vdd
avatarul online, eu stau pe invizibil (ai ghicit) ;i de acolo din
ascunzi;ul meu, te pdndesc. Dacd md mdnhncd pielea sd-
mi trec avatarul online ;i-mi scrii ceya, sunt terminat. Dupd
,,bund" aI tdu, m-am blocat. $i md fac cd am treabd, ca nu
am chef de tine sau de nimeni, cd nu-mi pasd sau cd tmi e;ti
indiftrentd. $i aSa indiferentd cum imi e;ti dau o fugd sd
vdd dacd e;ti acasd, t{i vdd lumina aprinsd, i[i vdd ma;ina
parcatd, ;i acum, asigurat cd totul e in reguld, md tntorc tn
fala laptopului, hotdrht sd yorbesc cu tine. $i tu e;ti away,
sau busy sau nu mai e;ti deloc. iSi trimit doud vorbe banale
drept rdspuns Si apoi, gata. li-am rdspuns, imi zic. Dupd
care tncep iar monologul meu interior sau construiesc dialo-
gul tn minte. imi pregdtesc discursul, tfi anticipez rdspunsul,
ceea ce e greu cu dispozilia ta schimbdtoare, cu arta ta de a
aranja cuvintele infavoarea ta, de ale da sensuri.
Hai, cd pe dsta li-l trimit. Fie ce o fi!
... era tn draft... by the way... :)

Mi--a ptdcut! Drdguf, sensibil, ;i chiar ai


fdcut bine cd
mi l-ai trimis, am putut sd descopdr sensibilitatea pe care
o lii bine ascunsd de privirile mele. Mai ai;i altele tn draft?
Georgiana Vaju

Glumesc! Ai fost spontan, ;i mi-a pldcut. Nu-{i pregdti dis-


cursuri,lasdlibere cuvintele ;i ghndurile. Sd curgd. Fd-md sd
zhmbesc :). Dacd-[i reu;e;te, m-ai cucerit.
Tu nu ;tii? Cuvintele sunt copii mei' Eu trezesc cuvintele
dimineafa, eu le hranesc, eu le plimb ;i tot eu Ie duc seara la
culcare.
Nu ;tii cd eu vorbesc linistea din interiorul cuvintelor?
Eu le a;ez, eu le combin,le dau viafd' ne jucdm ;i construim
povegti
-Eu
impreuna. EIe existd prin mine ;i eu trdiesc prin ele,
le dau-un sens. E teritoriul meu. in care te primesc' Hai,
incearca!
Sunt online!... bY the waY :)
Sent
Nu le lmpiedica de mine, te imp/or!

Capitolul2

Am incurcat drumul. Mergeam incet de tot gi era o li_


nigte ca intr-un tablou. Am preferat si opreasci muzica;
ajunsese si mi se pari o zdringineald banall in comparafie
cu adAncimea gAndurilor mele. Nu a comentat nimic, des,i
gtiu ci-i pliceau acele melodii puse pe repeat de 300 de ki_
lometri incoace, a fbcut cum mi-am dorit eu. Cele trei re-
fele ale telefoanelor mobile erau in afara aieide acoperire,
deci puteam muri amAndoi aici fhr6 sd gtie nimeni unde ,re
zac trupurlle, sau puteam trii o vegnicie la fel, firi s[ gtie
nimeni pe unde hoindrim. Frumuse[ea acestui peisaj ne
tlia respira{ia, ii adrniram impreuni, tecufi gi afundafi in
gAnduri. Am oprit magina, am cobordt si ne-am aprins cAte
o figari. Stdteam rezematd,cu spatele de magini gi priveam
tAmpd acel coll de lume silbatici.
El gi-a inspectat pagubele. Drumul nu era mult circu_
lat, ag putea zice ci era chiar pustiu, nici nu cred cd era
destinat maginilor, nu intAlnisem nici micar una de ceva
kilometri buni. Era plin de gropi gi deniveliri. Experienla
mea in gofat nu era prea strlluciti, agadar n-am putut rata
cdteva gropi oricAt m-am cdznrt. A fbcut maginala dracu.
de cAteva ori, de am zis ci se despic[ in dou6, ba m_am
uitat gi in spate si vdd daci n-am pierdut ceva. El a inghiqit
in sec, eu mi-am cerut scuze, el a spus ci oricum n_am
cum si le evit pe toate, eu am insistat si treaci el la volan...
Una peste alta, i-am zgilllrat jantele. Era tare mAndru de ele,
nu m-a certat, nu s-a plAns prea tare, dar nici bine nu i_a
picat, sunt convinsl. Era o maEini noui., iar el se ftlea cu
ea, mai cu seami cd nu erau multe pe atunci de genul acela.
Iar jantele alea... Vai! Mi-a trincinit intruna despre cdt de
frumoase gi deosebite erau... $i ci acum nu mai sunt.
$tii ce? Lasi, m[ bucur! Uite aga! Md bucur ci
- ai

t0
Georgiana Valu

fbcut tu asta, cAnd mi vor intreba prietenii mei ce au pilit


frumuselile astea de jante, o si imi amintesc cu drag de
tine gi o si zic aga: o fati simpatici foc; i-am dat si condu-
ci 9iuite ce a ficut. B[i, oricAt de frumoash at fi' femeia, si
nu-i dali magina s[ o conducll
Sdracul, incerca si se consoleze.El a vrut si conduc' nu
a fost intenfia mea, ba eu chiar am insistat de cAteva ori si
treacd el inapoi la volan.
imi pare tare rbu. Eu !i-am spus c[ nu sunt striluci-
-
te. Tu ai insistat si o fac.
e probleml. Las[...
- Nu
Sunt prima femeie cate a condus magina asta?
-A incuviinlat inclindnd caPul.
Nu te cred.
-
- $tiu. Nici nu lin si te conving; o sd giseqti tu motive
si nu m[ crezi.lHai,lasl, mai bine s[ coborAm pAni acolo,
si stim pe malul aPei.
Era un braf micu! al Dun[rii pe care nu se naviga. CA-
teva birci erau legate de un podet care se voia a fi un fel de
debarcader, tare diripinat de vreme' Apa era, mai degra-
b6, o balti acoperitd cu nuferi - pdtea ci sti incremeniti.
De fapt, totul plrea incremenit in timp acolo. Din celi-
lalt mal se ridica un munte stAncos, iar undeva, in stinga
noastrl, doui egrete inaintau grafios printre frunzele nu-
ferilor. Nu se aazea decdt plesclitul apei cAnd pisirile pu-
neau piciorul pe suprafala ei' Ne-am agezat pe acel pode[,
unul lAng[ celllalt Ei mi-am llsat capul s[ se odihneasci
pe umirul lui. Am r[mas un timp aga ticufi, contempldnd
liniStea aceea.
El se juca cu mAna in pirul meu, iar eu, distratlL' mdn-
gAiam petalele unui nufbr cu degetele de la picioare. Conti-
nua s[-mi mdngAie guvilele gi,la fiecare atingere, stomacul
meu zvdcnea.
Pff, la naiba! Aveam fluturi in stomac oare? Nu! mi-am

ll
Nu te lmpiedica de mine, le /mplorl

alungat rapid gdndul. Poate imi era foame? Nu mAncasem


lnci nimic. Nu, nu era asta. Atunci? Sete? Aaahh,la dracu,,
fi serioasd! Se zbat fluturii de zor in interiorul tdu.
S-a ridicat in picioare, gi-a intins oasele gi s-a agezat din
nou, de data asta cu capul in poala mea.
Aazi,frumoaso?
- Cu
- Firi.cratimi?
- Aud.
- Ai
- triit vreodati un moment pentru care s[ crezi cd
ar merita s6 mori?
M-am g6ndit.
Nu... nu cred sd fi triit un astfel de moment, nu_mi
-
amintesc... Dar tu? Ai treit?

- Asta ar fi un moment. Ag muri acum, gi n-ag avea


niciun regret.
Am ticut. Ce chestie ciudati! Era acolo o adundturS de
sentimente qi de intAmpliri absolut fabuloase. Momentul
gi clipele ce o precedaseri erau gi ele pline de profunzime
qi mister.
Un regizor de film ar fi dat lovitura viefii lui cu scena-
riul asta, iar noi vrem si murim. Ce prostie!
Georgiana VAju

Capitolul3

Luminile nopfii imi captau atenfia. Nu vedeam decdt


strllucirea farurilor din fafi. Pe buze simleam gustul sirat
al lacrimilor. Atdtea triiri, atAtea sim!iri... Toate pierdute
intr-un timp atdt de scurt gi, totuqi, atAt de lung. GAndeam
doar in falh,far| si-mi intorc gAndul nici micar in lateral.
Copaci impozanfi, reclame prost luminate, ceat| gi intu-
neric, prea mult intuneric. Am privit inapoi pentru ultima
oari. Prin bezna amlgitoare nu reuqeam si vid decdt fa-
ruri gi umbre migcbtoare, umbre ce se lineau vii dupi noi.
La ce te ui!i?
- La
- Ne-animic.
depigit de mult! Nu l-ai vdzut?
-
- Nu.
Prin dreapta. A incetinit cind ne-a ajuns, s-a uitat
-
chiar gi la tine pre! de cAteva secunde, tu unde erai atunci?
Nu l-am vhn:/., am spus, scuturAnd din cap pentru
-
a-mi intiri nega{ia.
si-l pldngi
- Cum e posibil si nu-l vezl? Erai ocupati
sau ce? Nu meriti sl-l plAngi, de fapt nu meriti nimic. Nu
meriti s[ fii atAt de tristi. Auzi? Vorbesc cu tine acum' nu
sunt radioul. HELLOOOO... AUZI? NU MERITA !
Aud. Nu trebuie si !iPi.
-
Mda... Nu merita, gtiam 9i eu asta, mult mai bine de-
cAt gtia el, doar ci nu-l plAngeam pe el, ci pe mine. $i nu
aveam chef de polemica asta live acum. Din spatele ecra-
nului calculatorului era altceva. Acolo puteam s[-i vorbesc
mai lejer gi incasam altfel mustrlrile lui. Acum, parcl imi
trage o palmi peste fa![, 9i eu trebuie sllin gura inchisl 9i
sentimentele ferecate cu lacit'
L-am chemat, iar el a venit si mi ia, fbri idei precon-
cepute, fir[ glume, fatd. ca inima si igi bat[ joc. Nimeni

13
Nu le lmpiedica de mine, te imp/ar!

nu m-a ajutat. Nici mama, nici tata, nici alli prieteni. Ni-
meni. Absolut nimeni. L-am chematfdrhsd agtept nimic in
drumul meu spre nebunie. F[ri cuvinte,farddragoste, fird
remugciri, frri si imi mai pese de nimic qi de nimeni. Uite
aga am ajuns in magini cu el, iar acum md lisam condusd
in lume. $i toate astea s-au intAmplat pentru c6 altcineva
nu apreciase ,,nimicul" pe care-l aveam de oferit. Mda... Ce
ar fi mai fost de fbcut acolo? Nimic! Deci... Drum bun!

- Unde mergem? am reugit si intreb dupi nu gtiu cAt


timp de inv6rtit aiurea prin oraq.
- Pei, cam unde vrei si mergi acum? Ji-e foame?
Am scuturat din cap in semn cd. nu.
Vrei si ne mai plimbim pufin? S[ mergem in parc?
-
CoborAm din magind si iei pu{in aer, vrei?
- Pe vremea asta? Egti nebun? Fereasci Dumnezeu!
Nu, nu vreau, am repetat gestul hotirdt de mai devreme.
- Nu? Nici asta nu vrei si infeleg. Ei, daci nici asta nu
vrei gi nu ai nici alti idee, atunci mergem acasi.
- Acasi?
Da, acasi. La mine. Ce, i1i imaginai cumva ci te_aq
-
fi dus inapoi la tine?
Nu. Dar la tine...
*- linigtiti, nu am de gind sd te violez. Sau poate
Stai
vrei si te duc inapoi, si stai singurd acolo? $i poli si mi
rogi, ci nu te duc. Poate mAine. Ba nici mAine. Te duc poi_
mAine. Sau poate nu te mai duc deloc. Cine stie?
Absent6, am aprobat.
Da, OK... merg la tine acasi.
- Mergi?
- Am. Mi faci si rAd. Ai Ei alt[ varianti?
-
-imiDa, ai? Care ar fi?
dispdruse orice chef de conversatie.
OK, atunci. Sd cdutam o benzindrie, altceva nu e
-
deschis la ora asta. Si cumpdrim ligiri 9i o sticii de vin.

T4
Georgiana Ve.lu

Rogu. Demidulce. Aga ili place, nu?


O sticli de vin?
- Da. O sticll de vin. Vrei doui? Sau mai vrei ceva
-
de aici? Zi, cbnlu mai ieqi din cas[ doul zile, te sechestrez
acolo pAn[ nu mai vid lacrimi pe obrajii iia.
Nu vreau nimic. Ia doar vinul.
- Bine, vin si fie. Uite cum facem: o golim in delir.
-
Fiecare, un pahar gi in fiecare pahar punem cAte un gdnd
amar, ce zici? $i le bem, eu pe al tiu, tu pe al meu. $i mai
punem cAte un pahar, gi zburim 9i visam, ne droglm.
M-a pufnit rdsul printre lacrimi. Combinalia dul-
ce-amard.
Bine... Aga facem..
-
- Ti-a plicut, nu? Am auzit asta intr-o melodie, am
frcut-o gi eu pe interesantul acum, si te amuz, imi strigi in
timp ce cobori, trdntind portiera in urma lui.
imi pldcea ideea. Recunosc ca a$ vrea s[ zbor pu]in gi
poate si rimAn acolo sus, in in[[imi. Dar acum imi tre-
ceau prin cap o mie de gAnduri care se jucau batjocoritor
cu mintea mea. Cheia era in contact.
Hm... Cdt tmi ia sd trec la volan, sd fug Si, poate, sd dis-
par? Se descurcd elfdrd ma;ind.
Dar m-am gAndit prea mult, deja venea cu sticla de vin.
Cu fiecare minut petrecut lAngl el, realizam ci mi in-
drept spre nimic. $i nu era prima oari cAnd gdndeam asta.
O lacrimi rebeli mi-a sclpat, dar mi-am gters-o rapid cu o
suvili de p[a sperind ca el si nu observe gestul.
- Iar boceqti, fati? Hai, zi repede, de ce bocegti acum?
Hai... vorbegte cu mine, descarci-te!
Pei, cum si nu bocesc... Nimeni gi nimic nu mi. vrea.
-
Tu de ce faci asta pentru mine? Eu nu mai am niciun sim!
in viali, si gtii. Nu mai sunt capabili si simt nimic. Nici nu
cred cd voi mai fi vreodati. Am secat, mi usuc, mi despic.
Sunt moartd, zombi, un walking dead, tu nu mi vezi?

t5
/Vu le impiedica de mine, te lmp/or!

- Prostiil Supirarea o tr[iegti destul de intens. Asta


nu-i tot sentiment? Si eu te vreau, cum adicd nu te vrea
nimeni? Eu sunt nimeni pentru tine? Sau acum? Auzila ea,
nu o vrea nimeni, nu simte nimic... Uite! pe el il urigti eu
9i
i{i sunt drag. Cred cd egti foarte supdratd acum, ai motive
sd fii. Dar nu e aga negru cum zici tu. Ai sd vezi, dit-1isanse,
viafa e frumoasi. Pot si adaug, ldngd mine, daci vrei.
Pe el nu tl urdsc, nu cunosc pasul dsta, de la iubire
la
urd, din nefericire pentru mine. Dar ghndul dstq vreau sd_l
{in pentru altd datd. Iar tu, da, tmi e;ti drag... sau cum mi_oi
fi, habar n-am, imi place sd fu cu tine, lhngd tine, ce o mai
f ;i asto... Nu;tiu.
Am ajuns in apartamentul lui.
Era cald, ordine si mirosea a cafeaproaspdt ftcutd.
Nu
eram pentru prima oari aici, singurd cu el, dar parci
acum
era altceva, diferit de alte di1i. Laptopul era deschis gi,
au-
tomat, am intins bralul gi am atins mouse_ul. Ecranul se
lumini, aducAndu-mi sub ochi fereastra de yMessenger
cu intreaga discufie. Am citit pufin, apoi am abandoriat.
Acum eram gi mai stingherd. Voiam ,e frrrr.r. Am ciutat
o scrumierl insi, negisind niciuna, am gAndit c6 pot si
profit de moment gi si rdmdn singurd cu mine.
duc si fumezla bucdtirie.
- MeFumeazi aici. Acolo e rece, a fost geamul deschis
-
pAni acum.
$tiam ci md lasi si fumez acolo, m_a ldsat gi alte di1i,
dar voiam fug pulin de prezenta lui; incepus. ,e mj
1e
strangi. in bucdtirie, am zerit expresorur de^cafea unde
agtepta o can[ plini cu. cafea. O apuc cu pofti gi
beau ju_
mdtate din ea. Lichidul fierbinte mi-a iniilzit iot
corpul,
gi am sim{it pentru prima dati cdldura dupd 2+
de ori de
maraton. Cu restul de cafea rdmas, m_am indrept c6tre
fe_
reastrd, ciutAnd prin buzunare. Nu aveam
ligdii, evident.
La dracu'l $i md intrebase la benzindrie daci doresc
ceva!

16