Sunteți pe pagina 1din 6

CHAFFOTEAUX & MAURY

CENTRALE TERMICE MURALE

NIAGARA DELTA ~nc\lzire [i preparare ap\ cald\, acumulare cumulare din o]el inox integrat\

Profesioni[tii confortului. Din 1914.

CHAFFOTEAUX & MAURY CENTRALE TERMICE MURALE

Caracteristici generale
Microcentrala termic\ mural\ NIAGARA DELTA apar]ine unei noi genera]ii de echipamente, oferind utilizatorului un confort absolut `ntr-o form\ compact\. Echipamentul este destinat `nc\lzirii [i prepar\rii de ap\ cald\ menajer\, `nglobnd `n structura sa un boiler cu serpentin\, executat din o]el inox, avnd o capacitate de 60 l. Acumularea garanteaz\ furnizarea de ap\ cald\ menajer\ imediat la deschiderea robinetelor, la o temperatur\ cu adev\rat constant\, chiar [i `n situa]ia prelev\rii de ap\ cald\ simultan, de la mai multe puncte de consum. Centrala termic\ este disponibil\ `n urm\toarele variante constructive [i de putere: TIRAJ NATURAL (CF) : 24 kW / 28 kW TIRAJ FOR}AT (FF) : 24 kW / 30 kW

3 ani

Garantie Garantie ,

Din punct de vedere al prepar\rii de ap\ cald\, echipamentul beneficiaz\ `n exclusivitate de sistemul DELTA - sistem brevetat de Chaffoteaux & Maury - la care se adaug\, ca m\sur\ de protec]ie a calit\]ii apei calde `nmagazinate (avnd o temperatur\ de minim 60 0C), sistemul DELTA SAFE de protec]ie anti-bacterian\.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE {I FUNC}IONALE


dimensiuni extrem de reduse `n cadrul gamei sale de produse (950 x 595 x 470 mm) boiler cu serpentin\ integrat de 60 l, ambele executate din o]el inox schimb\tor principal executat din Cu pentru a facilita transferul termic schimb\torul secundar executat din aliaj de o]el [i titan ce garanteaz\ o foarte bun\ rezisten]\ la coroziune func]iuni gestionate electronic - microprocesor `ncorporat control al fl\c\rii prin ionizare sistem de autodiagnoz\ integrat, cu semnalizare optic\ la nivelul panoului de comand\ (32 de coduri de diagnoz\) van\ cu 3 c\i motorizat\ + sistem automat de anti-blocare electrovan\ cu modulare + 2 electrovane de siguran]\ electropomp\ de circula]ie cu dou\ trepte de vitez\ [i dispozitiv de aerisire automat\; este prev\zut\ cu sistem de anti-blocare ventilator cu vitez\ variabil\ (model FF - tiraj for]at) control al temperaturilor pe circuitele de `nc\lzire [i ap\ cald\ prin intermediul sondelor NTC

Op]iunea confort maxim este acum la dispozi]ia dumneavoastr\! Centrala livreaz\ cca. 1000 l de ap\ cald\ cu o temperatur\ de 38 0C (temperatura apei reci de alimentare fiind de 15 0C), la debite cuprinse `ntre 2023 l/min, realimentarea cu ap\ rece f\cndu-se `n continuu. Practic, dispune]i acum, `ntr-o form\ mult mai compact\, de aceea[i cantitate de ap\ cald\ ca [i cea livrat\ de un boiler tradi]ional de 175 l.

cad\

robinet

du[

du[

CHAFFOTEAUX & MAURY CENTRALE TERMICE MURALE

Sistemul DELTA
Gra]ie sistemului de pre`nc\lzire - alimentarea boilerului integrat se face cu ap\ deja `nc\lzit\ la 40 0C, la nivelul schimb\torului principal - rezerva de 60 l este men]inut\ `n permanen]\ constant\, fiind re`nnoit\ `n timpul [i la fiecare prelevare de ap\ cald\. Temperatura apei livrate este constant\, chiar [i `n cazul prelev\rii simultane de la mai multe puncte de consum. Centrala termic\ este compatibil\ cu toate sistemele de robinete termostatice destinate circuitelor de ap\ cald\ sau `nc\lzire.

Ca un exemplu, varianta de 30 kW v\ asigur\ livrarea unui debit specific de 22 l/min, ceea ce reprezint\ `n acest moment o performan]\ absolut\, de neegalat cu echipamente similare. Reglarea temperaturii se face func]ie de gradul de confort dorit, fiind disponibile dou\ regimuri de func]ionare: ECONOMIE sau CONFORT.

Sistemul DELTA presupune: 1. Recipient executat din o]el inox cu capacitate 60 l

+
2. schimb\tor de c\ldur\ (serpentin\) din o]el inox - 15 kW

+
3. schimb\tor de c\ldur\ secundar (14 pl\ci) executat din aliaj de o]el [i titan

+
4. func]iuni gestionate electronic - microprocesor integrat Complementar, sistemul DELTA SAFE anti-bacteriologic asigur\ men]inerea unei calit\]i corespunz\toare a apei calde accumulate.

Echipament de mare randament - vana de gaz cu modulare asigur\ reglarea optim\ a consumurilor de gaz, func]ie de puterea necesar\ la un moment dat (func]ie de necesit\]i). Securitate maxim\ `n func]ionare - echipamentul este dotat cu dispozitive de siguran]\ a c\ror func]ionare este coordonat\ [i guvernat\ electronic de c\tre microprocesorul `ncorporat. Service facil [i comod - toate componentele centralei sunt accesibile frontal; electronica echipamentului permite ob]inerea tuturor informa]iilor necesare localiz\rii rapide [i exacte a eventualelor disfunc]ionalit\]i, ceea ce conduce la optimizarea activit\]ii de service.

CHAFFOTEAUX & MAURY CENTRALE TERMICE MURALE

Interfa]a utilizator
Interfa]a utilizator (panoul de comand\) permite reglajul facil al tuturor parametrilor func]ionali ai centralei, totodat\ oferind [i informa]ii complexe despre starea echipamentului la un moment dat, cu semnalizare optic\ - prin intermediul LED-urilor dispuse pe panoul de comand\. Sistemului de auto-diagnoz\ incorporat, totaliznd 32 de coduri de diagnoz\, permite personalului de service s\ intervin\ rapid [i cu o mare exactitate `n vederea remedierii eventualelor defec]iuni.
9 5 Reglaj ~nc\lzire 0 - OPRIT Mini - 40 0C Max - 85 0C Reglaj A.C.M. 0 Mini Eco Confort OPRIT 45 0C 60 0C 85 0C 4 3 10 11 1 2 6 7 8

PANOUL DE COMAND|. FUNC}IUNI {I REGLAJE.


1 2 3 4 5 6 comutator `nc\lzire: OPRIT / MINIM / MAXIM comutator ap\ cald\: OPRIT / MINIM / ECONOMIE / CONFORT LED verde ce semnalizeaz\ punerea sub tensiune a centralei LED orange ce semnalizeaz\ func]ionarea arz\torului LED verde ce semnalizeaz\ func]ionarea `n regim ~NC|LZIRE LED verde ce semnalizeaz\ func]ionarea `n regim AP| CALD| 7 - LED ro[u ce semnalizeaz\ blocajul centralei `n scopuri de siguran]\ 8 - buton RESET 9 - manometru pe circuitul de `nc\lzire 10 - afi[aj digital (display) 11 - buton de comutare `n mod REGLARE

DIMENSIUNI {I RACORDURI
Versiune FF - Tiraj For]at
195

Versiune CF - Tiraj Natural


500 125 (24Kw) 139 (28Kw) 24Kw 28Kw 54 218 80 172 54 54 145

Racorduri

950 950 1015 928 317

135

A F E D C B G
188

925

470

470

280

57

180 (FF) 141 (CF)

minim 450 mm pentru `ntre]inere

A B C
595

supap\ boiler (") intrare gaz (") retur circuit `nc\lzire (") tur circuit `nc\lzire (") intrare ap\ rece (1/2"M) ie[ire ap\ cald\ menajer\ (1/2"M) supap\ pe circuit `nc\lzire

D E F G

CHAFFOTEAUX & MAURY CENTRALE TERMICE MURALE

Date tehnice

Sistemul de evacuare gaze de ardere Terminale de evacuare


120 80 125 80 80

100 60 143

250 58

250

SISTEMUL DE EVACUARE COAXIAL

SISTEMUL CU TUBURI SEPARATE

TERMINAL ORIZONTAL

TERMINAL VERTICAL

VARIANTA CU TUBURI SEPARATE

CHAFFOTEAUX & MAURY

CENTRALE TERMICE MURALE

Merloni TermoSanitari Romnia SRL


Str. Johann Strauss, 2A, sector 2, Bucuresti , Tel.: 021 231 9512 Fax: 021 231 9475 E-mail: marketing@mtsgroup.ro