Sunteți pe pagina 1din 4

Metodologie Tabere Studentesti

Anexa nr 1
Metodologie
Privind repartizarea locurilor in taberele studentesti de odihna si eliberareabiletelor de
tabara atribuite studentilor, cursuri de zi, in perioada vacantei de iarna 2008.

REPARTIZAREA LOCURILOR DE TABARA

• Criterii generale de atribuire a biletelor de tabara

1. Pot beneficia de bilete in taberelestudentesti de odihna, in perioada vacantei de


iarna, in limita locurilor repartizate, studentii care dupa anul precedent de studiu sunt
integralisti (prin integralisti se inteleg studentii care si-au indeplinit intotalitate obligatiile
profesionale – promovarea tuturor disciplinelor din anii anteriori de scolarizare), in
functie de rezultatele obtinute la invatatura si performantele in activitatea de cercetare,
dar si de activitatea depusa in cadru organizat la diverse manifestari culturale, artistice
sau stiintifice.

2. Studentii orfani de ambii parinti, cei proveniti din casele de copii sau din plasament
familial, au prioritate la obtinereade bilete gratuite in taberele de odihna studentesti daca
sunt integralisti.

3. Pot beneficia de bilete de tabara studentii care activeaza in cadrul Caselor de


Cultura ale Studentilor si care s-au evidentiat prin activitatile cultural-artistice
desfasurate.

4. Pot beneficia de bilete si studentii care activeaza in organizatii studentesti si care au


avut rezultate in activitatea de reprezentare a studentilor.

5. Studentii selectati pentru a participa la programele organizate de Autoritatea


Nationala pentru Tineret si Agentia pentru Sprijinirea Studentilor vor beneficia de locuri
in tabara, conform rezervarilor operate.

• Repartizarea locurilor de tabara pentru institutiile de invatamant superior


Agentia pentru Sprijinirea Studentilor repartizeaza locurile de tabara pe universitati,
proportional cu numarul de studenti fizici existenti in invatamantul de zi ce sunt finantati
dela bugetul de stat. Repartizarea numarului de locuri de tabara in cadrul institutiei de
invatamant superior se face de catre biroul senatului, pe facultati, proportional cu
numarul studentilor la cursuri de zi inmatriculati pe locurile finantate de la bugetul de stat
al fiecarei facultati.

Procedura de acordare a biletelor:


- Agentiapentru Sprijinirea Studentilor va transmite catre institutiile de invatamant
superior metodologia de repartizare a biletelor de tabara, precum si numarul de locuri de
care beneficiaza;
- biroul senatului va repartiza catre facultati numarul de locuri si o copie a
metodologiei de acordare a biletelor de tabara;
- facultatile vor afisa pana pe 3 decembrie 2008 , la loc vizibil, metodologia si
numarul de locuri repartizate, iar secretariatele vor primi cereri pentru acordarea debilete
gratuite de tabara, pana la data de 8 decembrie 2008; de asemenea se va afisa data, ora
si locatia de ridicare a biletelor de tabara pentru studentii titulari si pentru rezerve.
- comisia stabilita pentru eligibilitatea locurilor in tabere, din care va face parte: un
prodecan si reprezentanti ai studentilor, va analiza cererile depuse si va stabili studentii
care vor beneficia de bilete gratuite de tabara, precum si lista de rezerve;
- termenul de finalizare de catre rectorate a listelor nominale cu beneficiarii de
locuri in tabere, inclusiv termenul de contestatii, este data de 12 decembrie 2008;
- beneficiarii de locuri in tabere isi vor ridica biletele de la serviciul social al
institutieide invatamant superior sau alta locatie stabilita de universitate incepandcu 15
decembrie pana pe 17 decembrie 2008.

Biletele nedistribuite, precum si borderourile tip completate vor fi depuse la Agentia


pentruSprijinirea Studentilor pana in data 19 decembrie 2008, ora 1400,sau pot fi trimise
prin posta, cu confirmare de primire, data postei 17decembrie.

ELIBERAREA BILETELOR DE TABARA

• Eliberareabiletelor de tabara catre universitati

Biletele de tabara se vor ridica de la Agentia pentru Sprijinirea Studentilor, de catre un


delegat de la fiecare institutie de invatamant superior din data de 4 decembrie 2008
pana in data de 10 decembrie 2008. Acesta va avea asupra sa urmatoarele: B.I.sau C.I.
si delegatie de la institutia de invatamant superior.

• Eliberareabiletelor de tabara studentilor


Institutiile de invatamant superior elibereaza studentilor biletele de tabara, conform
listelor nominalea probate.

Pentru ridicarea biletelorde tabara este necesar ca studentii beneficiari ai acestor bilete sa
seprezinte cu: carnetul de student vizatla zi, B.I./C.I./pasaport.

Eliberarea in alb abiletelor de tabara este strict interzisa.

In cazul in care biletul este completat gresit (cu numele titularului sau alte date) sau se
schimbatitularul biletului, universitatea va emite foaie de insotire, semnata si
stampilata,dupa modelul anexat.

Odata cu eliberarea biletelor de tabara, se vor completa in borderourile de distribuire,


datele necesare conform rubricatiei. Se vor face borderouri separate pentru fiecare locatie
si perioada, in doua exemplare. Un exemplar din aceste borderouri, completat la toate
rubricile, se va transmite prin delegat sau prin PRIORIPOST la Agentia pentru
Spijinirea Studentilor, Calea Plevneinr. 61, sector 1, Bucuresti. Al doilea exemplar se
retine la serviciul contabilitatii din institutia respectiva, la care se vor adauga cererile
studentilor si listele nominale aprobate.

Institutiile de invatamant superior au obligatiade a informa studentii asupra


urmatoarelor:
• studentii vor fi primiti in tabara in max.24 de ore de la inceperea seriei de
tabara;
• neprezentarea in tabara in termenuls tabilit atrage anularea biletului
siimplicit pierderea de catre titularul biletului a dreptului de a participa intabara, de a
mai beneficia de un alt bilet de tabara pe perioada de studiu, precum si achitarea
contravalorii biletului neutilizat;
• studentii vor fi primiti in tabara numai daca au asupra lor
B.I./C.I./pasaport, carnetul de student/legitimatia detransport vizate pe anul in curs
si biletul de tabara eliberat de institutia deinvatamant superior completat cu datele
personale;
• biletul de tabara este netransmisibil;
• biletul de tabara completat cu alt numedecat al posesorului este valabil
numai cu foaie de insotire semnata de rector;
• biletele cu stersaturi sau completari nu sunt valabile;
• studentii care sunt in imposibilitatea de a participa in tabara vor transmite
biletul de tabara, prin posta, la sediul Agentiei pentru Spijinirea Studentilor,Calea
Plevnei nr. 61, sector 1, Bucuresti.
Justificarea (decontarea)biletelor de tabara se face de catre serviciile de contabilitate din
universitati, la Agentia pentru Sprijinirea Studentilor, printr-o situatie centralizata a
biletelor primite si distribuite de fiecare universitate in parte.

Agentia pentru Sprijinirea Studentilor