Sunteți pe pagina 1din 43

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

GHIDUL Studentului
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
www.uaic.ro

2008-2009

Address: Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506 Iasi, România;


Tel.: +40 (232) 201000 / Fax: +40 (232) 201201;
E-mail: contact@uaic.ro; Web: www.uaic.ro

GHIDUL Studentului
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 2008-2009 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Cuvântul Rectorului
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

„Cel mai lung drum începe cu primul pas“


Vechi proverb adaptat

Călătoria într-o studenţie frumoasă şi intensă începe cu acest Ghid. El nu vă


garantează destinaţia, frumuseţea şi intensitatea studenţiei la Universitatea noastră, dar
vă ajută să o atingeţi.
Pe dumneavoastră, cei care vă aflaţi, acum, la începutul „primei toamne“ a
studenţiei şi a celei de-a 148-a „toamne academice ieşene“, Ghidul vă acompaniază în
descoperirea nebănuitei frumuseţi a domeniului ales şi în trecerea printre „furcile
caudine“ ale administraţiei universitare.
Dumneavoastră, celor care reiteraţi începutul „toamnei studenţiei“, Ghidul vă
este companion în relevarea înţelesului Ştiinţelor, în aprofundarea sentimentului de
Grafică realizată de: Departamentul de Marketing Educaţional, Evenimente şi Imagine Academică

comunitate şi prietenie şi în reluarea călătoriei printre „Scylla şi Caribda“ serviciilor


suport.
Tuturor, Ghidul vă oferă primul semn: „Bine aţi venit şi aţi revenit, dragi
studenţi!“
Vă doresc mult succes şi să auzim de bine!

Prof. univ. dr. Vasile IŞAN

GHIDUL Studentului
2008-2009 1
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

1 UAIC
Prezentare
generală

2 GHIDUL Studentului
2008-2009 3
Prezentare generală Cine conduce
Repere istorice Universitatea?

Senatul:
1563 - La Cotnari este înfiinţat un Colegiu (Schola Latina) Este cea mai înaltă autoritate a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza". Întrunit
lunar, acesta emite hotărâri şi aprobă regulamente obligatorii pentru toţi membrii
1640 - Vasile Lupu înfiinţează la Mânăstirea Trei Ierarhi un Colegiu comunităţii universitare. Este format din cadre didactice şi studenţi din partea fiecărei
facultăţi.
1714 - Înfiinţarea Academiei Domneşti la Iaşi contact: senat@uaic.ro

1835 - Inaugurarea, la Iaşi, a Academiei Mihăilene Biroul Senatului:


Asigură managementul activităţilor curente şi pune în practică deciziile
26 octombrie 1860 - Este inaugurată Universitatea din Iaşi, prima Senatului. De obicei se întruneşte săptămânal. Este format din Rector, Prorectori,
Universitate modernă a României, în prezenţa domnitorului Cancelarul General, Directorul General Administrativ şi un reprezentant al studenţilor.
Alexandru Ioan Cuza şi a primului ministru Mihail Kogălniceanu. contact:birou_senat@uaic.ro
Universitatea avea trei facultăţi: Drept, Filosofie şi Teologie
Colegiul Academic:
1897 - Inaugurarea Palatului Universităţii, corpul A al Universităţii Este un organism format din membrii Biroului Senatului, Decanii facultăţilor,
ieşene Directorii de departamente şi colegii, Directorul General Administrativ şi Secretarul Şef
al Universităţii. Colegiul Academic este convocat de obicei lunar pentru soluţionarea unor
1937 - Şcoala Electrotehnică şi Secţia de Chimie Tehnologică se probleme specifice.
reorganizează, dând naştere Institutului Politehnic „Gheorghe contact: colegiu_academic@uaic.ro
Asachi" din Iaşi, căruia i s-a alăturat şi Facultatea de Ştiinţe
Agricole un an mai târziu Rectorul:
Conduce întreaga activitate academică şi administrativă din Universitate.
1948 - Regimul Comunist impune reforma ideologică a educaţiei Reprezintă Universitatea în toate relaţiile sale. Din martie 2008, Rectorul Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi este prof. univ. dr. Vasile IŞAN.
1989 - Revoluţia Română aduce autonomie Universităţii,
descentralizare şi libertate de decizie Directorul General Administrativ:
Are responsabilitatea totală în ceea ce priveşte eficienţa tuturor
2005 - Universitatea din Iaşi aplică Sistemul Bologna în toate compartimentelor administrative. În calitate de membru al Biroului Senatului
facultăţile Universităţii, el contribuie la managementul strategic şi cotidian al Universităţii.
Urmăreşte şi coordonează activitatea responsabililor compartimentelor administrative.
2007 - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi devine membru Directorul General Administrativ pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" este ing.
al Grupului Coimbra (www.coimbra-group.eu) Bogdan-Eduard PLEŞCAN.

GHIDUL Studentului
4 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 2008-2009 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
5
Prorectorii Universităţii Cine conduce facultatea?
Consiliul Facultăţii:
Prorectorii îndeplinesc acele funcţii care le sunt delegate de către rector prin Este organul de conducere al Facultăţii. El defineşte strategia de dezvoltare,
ordin scris sau care sunt decise de Senat. Prorectorii Universității „Alexandru Ioan Cuza" din elaborează planurile de învăţământ, propune numărul de studenţi pe specializări şi forme de
Iaşi sunt: învăţământ, aprobă disciplinele pentru licenţă, masterat şi doctorat, validează şefii de
departamente, fixează efectivul de burse pe specializări, în limitele fondurilor alocate. Este
format din reprezentanţii catedrelor, departamentelor şi studenţilor.

Biroul Consiliului Facultăţii:


Este organismul executiv al Consiliului. Este format doar din Decan, Prodecani şi
Prof. univ. dr. Constantin SĂLĂVĂSTRU
Cancelarul Facultăţii. Acest organism coordonează activităţile curente ale Facultăţii.
Prorector Programe Preuniversitare şi de Licenţă
Decanul:
Răspunde de calitatea întregului proces de învăţământ şi cercetare din facultate.
Coordonează activitatea Biroului Consiliului pentru aplicarea hotărârilor luate şi este
Prof. univ. dr. Gheorghe IACOB
preşedinte al Consiliului Facultăţii.
Prorector Programe Masterat şi Doctorat
Prodecanii:
Răspund de domeniile de activitate ale Facultăţii care le sunt repartizate şi asigură
conducerea lor curentă, potrivit competenţelor acordate de Consiliul Facultăţii.
Prof. univ. dr. Henri LUCHIAN
Prorector Relaţii Internaţionale
Administratorul Şef:
Beneficiază de delegare de autoritate din partea Decanului în luarea deciziilor în
domeniul administraţiei Facultăţii. Este membru în comisiile de acordare a dreptului de
cazare, a burselor, a locurilor în taberele studenţeşti, de stabilire a criteriilor de decontare a
Prof. univ. dr. Gheorghe POPA
biletelor de transport şi organizează, prin delegare din partea decanului, activităţile
Prorector Cercetare Inovare
aferente. Eliberează dispoziţiile de cazare, oferă informaţii despre procedurile de cazare
din Universitate/Facultate. Colaborează cu studenţii în ceea ce priveşte activităţile social-
studenţeşti ale acestora.
Prof. univ. dr. pr. Gheorghe POPA
Secretariatul:
Prorector Dezvoltare Instituţională
Se ocupă de gestionarea activităţii şcolare din Facultate. Asigură legăturile cu
Rectoratul, cu celelalte facultăţi, cu alte instituţii etc. Transmite şi aplică deciziile
organelor de conducere ale Facultăţii şi Universităţii.
Prof. univ. dr. Carmen CREŢU
Prorector Servicii Studenţi şi Absolvenţi

GHIDUL Studentului
6 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 2008-2009 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
7
Reprezentarea studenţilor De ce să fii
Sunt mai multe feluri în care poţi fi reprezentat în structurile de conducere, în
funcţie de nivel:
reprezenta(n)t?
La nivel de cămin şi complex studenţesc
Pentru funcţia de şef de cămin poate candida orice student cazat în căminul Reprezentanţi în structurile administrative
respectiv. Este necesar să fie prezenţi cel puţin un sfert din numărul studenţilor cazaţi în
căminul pentru care se organizează alegerile. Reprezentantul este ales prin majoritate („Parlamentul”)
simplă, adică este candidatul votat de cel puţin jumătate plus unu din cei prezenţi.
Coordonatorii de complex sunt aleşi dintre şefii de cămin ai fiecărui campus pentru
fiecare an universitar. În cazul în care există neînţelegeri iar şefii de cămine reuşesc să Pentru că este imposibil ca cei peste 40.000 de studenţi ai Universităţii „Alexandru
ajungă la un consens, va deveni coordonator de complex candidatul care a adunat cele mai Ioan Cuza" să-şi exprime opiniile concomitent, interesele studenţilor sunt aduse la
multe voturi în timpul alegerilor pentru şef de cămin. cunoştinţa conducerii prin reprezentanţi. În mod asemănător, fiecare dintre noi poate
La nivel de Facultate participa la luarea deciziilor ce ne privesc doar prin reprezentanţii trimişi în Parlamentul
În fiecare facultate, îţi poţi alege unul sau mai mulţi studenţi să te reprezinte. Dacă ţării noastre. Spre deosebire de Parlament, însă, tu îţi poţi alege reprezentanţii nu doar o
este vorba despre o facultate mare, cu mulți studenţi, pot exista reprezentanţi pentru dată la patru ani, ci în fiecare an şi, în plus, îi poţi revoca dacă nu-şi îndeplinesc obligaţiile.
fiecare an de studiu, pentru fiecare ciclu de studii (licenţă, masterat, doctorat) sau chiar pe
specializări, însă dreptul de a avea mai mulţi reprezentanţi îl are doar ciclul de licenţă. Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii şi în Senat:
La alegerile pentru a deveni reprezentant al studenţilor în Consiliul unei facultăţi
poate participa orice student înscris la zi, cu note bune (nu este o condiţie să fie chiar primii 1. pot propune acte normative care să îmbunătăţească activitatea colegilor
la învăţătură). Dacă facultatea ta are cel mult 400 de studenţi, îţi poţi alege reprezentantul
2. se pot informa direct de la structurile academice şi administrative ale Universităţii în
direct, doar prezentându-te acolo şi votând în ziua alegerilor. Dacă facultatea ta este mai
mare, sunteţi împărţiţi (pe grupe, ani, specializări) şi vă delegaţi câţiva trimişi care să vă problemele ce îi vizează pe studenţi
exprime opţiunea mai departe. 3. au acces permanent la secretariate şi în afara orelor de program cu publicul pentru a
Principala condiție pentru ca alegerile să fie validate o consituie prezenţa, întrucât rezolva problemele studenţilor
trebuie să fie acolo cel puţin 30% din studenţii reprezentaţi. Atenţie, însă! Dacă la primul tur 4. sunt obligaţi să cunoască bine problemele legate de activităţile didactice şi sociale
nu se îndeplineşte această condiţie, se organizează un al doilea tur unde prezenţa nu mai ale studenţilor pe care îi reprezintă şi să propună soluţii
contează, iar câştigător va fi studentul care primeşte cele mai multe voturi de la cei 5. sunt obligaţi să îi informeze pe studenţii pe care îi reprezintă
prezenţi, indiferent cât de puţini ar fi. 6. sunt obligaţi să participe la şedinţele consiliului iar trei absenţe nemotivate duc la
Rolul acestor reprezentanţi este să participe la şedinţele susţinute periodic de revocarea lor
Consiliul Facultăţii şi să le comunice membrilor Consiliului punctul vostru de vedere. Şi acest 7. organizează alegerile anuale pentru desemnarea şefilor de cămin şi de complex şi fac
fapt este luat în serios de facultate, pentru că ei formează nu mai puţin de un sfert din parte din comisia de cazare
numărul total de membri în Consiliu, deci nicio hotărâre nu poate fi luată fără consultarea
lor.
Totalitatea reprezentanţilor la acest nivel, de facultate, formează Consiliul Pentru mai multe detalii despre cum îţi alegi reprezentanţii, citeşte Regulamentul de
Studenţesc. În această structură trebuie să fie reprezentanţi pentru toţi anii / specializările alegere a studenţilor în structurile de conducere ale UAIC, pe care îl găseşti pe site-ul
din ciclul de licenţă şi unul singur pentru ciclurile de masterat şi doctorat. Universităţii, www.uaic.ro > Studenţi > Regulamente.
La nivel de Universitate
În Senatul Universităţii, organismul de conducere cel mai amplu, un sfert din
numărul membrilor este format din reprezentanţii studenţilor, la fel ca la facultăţi. Aşadar,

!
hotărârile la nivel de Universitate nu se iau fără a lua în calcul şi interesele voastre, Nu rata campania de alegeri din fiecare toamnă!
comunicate conducerii Universităţii prin reprezentanţii voştri.
Reprezentanţii studenţilor în Senat vor fi aleşi de Consiliul Studenţesc (adică
totalitatea reprezentanţilor studenţilor în Consiliile facultăţilor), dintre membrii acestuia, Alegerile pentru reprezentanţii din Consiliul
prin vot secret. La alegeri este necesară şi obligatorie prezenţa tuturor membrilor Consiliului Studenţesc, în Senat şi în cămine au loc la începutul
Studenţesc, cu excepţia studenţilor plecaţi cu bursă în străinătate. anului universitar, adică în perioada octombrie –
Dintre aceşti reprezentanţi în Senatul Universităţii unul va fi ales în privilegiata noiembrie a fiecărui an.
poziţie de reprezentant în Biroul Senatului, organismul executiv format doar din persoanele
cu funcţiile cele mai înalte din Universitate, anume Rectorul, Prorectorii, Cancelarul
General şi Directorul General Administrativ.

GHIDUL Studentului
8 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 2008-2009 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
9
Asociaţii studenţeşti De ce să faci parte
în UAIC („Societatea civilă") dintr-o asociaţie
O altă metodă prin care studenţii se pot organiza pentru a-şi reprezenta interesele o
constituie organizaţiile şi asociaţiile studenţeşti. Prin intermediul acestora, studenţii care au
studenţească?
ceva în comun se cunosc şi realizează împreună, pe bază de voluntariat, activităţi variate, de
la proiecte, traininguri, târguri până la şcoli de vară, festivaluri sau, în vremuri mai grele, 1. Îţi dă ocazia să faci ceva util şi plăcut cu timpul liber şi să
negocieri cu înalţi demnitari şi miniştri sau chiar greve. Chiar dacă asociaţiile studenţeşti nu fii ceva mai mult decât tipicul student care merge la
au rol decizional în Universitate, ele pot fi consultate când se ia o hotărâre şi pot face cursuri, seminarii şi laboratoare.
presiuni, întocmai ca societatea civilă într-o ţară democratică.
La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi se cunosc în jur de 20 de astfel de 2. Activitatea în cadrul unei asociaţii nu urmează un program
asociaţii iar în fiecare an se înfiinţează altele noi. Unele dintre ele se adresează doar fix, ca o slujbă sau un stagiu, ci unul flexibil, dar destul de
studenţilor unei anumite facultăţi, altele sunt deschise oricăror studenţi sau chiar oricăror variat încât să nu te plictiseşti niciodată.
tineri, fără restricţii de studii.
Iată mai jos câteva exemple de asociaţii în care activează studenţi ai Universităţii 3. Este o sursă foarte bună pentru a câştiga acea
„Alexandru Ioan Cuza": „experienţă" atât de căutată de angajatori chiar şi când
vine vorba de proaspăt absolvenţi.
1. Alianţa Studenţilor Români (ASR)
2. Asociaţia Studenţilor Informaticieni Ieşeni (ASII) 4. Poţi dobândi sau perfecţiona abilităţi foarte folositoare nu
3. Liga Studenţilor de la Geografie şi Geologie (LSGG) doar pe piaţa muncii, dar şi în viaţa socială: de lucru în
4. Asociaţia Studenţilor Francofoni din Iaşi (ASFI) echipă, de comunicare şi de prezentare, de organizare a
5. Asociaţia Studenţilor Jurnalişti din Iaşi (ASJ) evenimentelor, de vorbit în public etc.
6. Organizaţia Studenţilor la Studii Europene din Iaşi (OSSEI)
7. Liga Studenţilor Economişti (LSE) 5. Cunoşti persoane care îţi pot înfumuseţa viaţa prin
8. Asociaţia Internaţională a Studenţilor în Economie şi Management (AIESEC) diversitatea lor.
9. Asociatia Studenţilor Economişti (ASTEC)
10. Asociaţia Tineri Ecologişti Români din Iaşi (TERIS) 6. Prin intermediul unui proiect al asociaţiei poţi pleca în
11. Asociaţia Studenţilor şi Absolvenţilor Facultăţii de Filosofie din Iaşi (ASAFFI) străinătate prin schimburi de tineri, la şcoli de vară,
12. Asociaţia Studenţească Tineri pentru Viitor (ASTV) trainguri, conferinţe etc.
13. The European Law Students' Association, Iaşi (ELSA)
14. Asociaţia Naţională a Studenţilor în Ştiinţe Administrative (ANSSA) 7. De multe ori, printre foştii membri cu care se păstrează
15. Asociaţia Studenţilor şi Absolvenţilor la Ştiinţe Politice Iaşi (ASASPI) legătura se găsesc şi manageri sau directori ai unor firme
16. Grupul de Iniţiativă al Studenţilor Chimişti (GISCHEM) de profil, pe care ai ocazia să-i impresionezi prin calităţile
17. Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi (ASCOR) tale şi în faţa cărora te poţi prezenta după absolvire cu un
18. Societatea Pentru Psihologie (SPP) CV în servietă.
19. Asociaţia Studenţilor Europeni Iaşi (AEGEE)
20. Asociaţia Tinerilor din Educaţie Fizică şi Sport „Tinere Talente"
21. Asociaţia Tinerilor Istorici Ieşeni

10 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
11
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Procesul Bologna
Cu siguranţă ai aflat ceva despre "Bologna". Dar, pentru că noi vrem să ştii mai exact
ceea ce presupune acest proces, îţi reamintim câteva dintre schimbările generale ce şi-au
pus amprenta asupra învăţământului universitar românesc:

Modificarea duratei şi structurii studiilor:


Ÿ
- Reducerea duratei ciclului universitar de licenţă;
- Mărirea duratei şi importanţei ciclului universitar de masterat;
- Transformarea învăţământului de scurtă durată (colegiu) în învățământ de
licenţă;
- Restructurarea sistemului doctoral;
Modificarea structurii specializărilor;
Ÿ
Promovarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice;
Ÿ
Recunoaşterea diplomelor la nivel european;
Ÿ
Controlul calităţii ofertei academice.
Ÿ

La baza promovării mobilităţii şi recunoaşterii diplomelor în spaţiul european, un


rol important îl are folosirea Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS). Aceasta
înseamnă că fiecare disciplină pe care o vei studia este cotată cu un număr de credite. În
Universitatea noastră s-au stabilit câte 5 credite pentru fiecare disciplină. Un credit
presupune aproximativ 30 de ore de muncă ale studentului, fie asistată (cursuri, seminarii,
laboratoare), fie individuală (timpul alocat studiului în biblioteci, elaborării de lucrări
personale, activităţi practice etc.).

Începând cu anul universitar 2005-2006, structura învăţământului academic


cuprinde trei cicluri de studii, după cum urmează:

1. Ciclul de studii universitare de licenţă, cu durată de 3 ani (toate facultăţile).


Excepţii, 4 ani, pentru: Facultatea de Drept, Facultatea de Geografie şi Geologie
- Inginerie geologică, Facultatea de Fizică - Inginerie tehnologică;

2. Ciclul de studii tip master, cu durată de 2 ani;

3.Ciclul doctoral, cu durată de 3 ani.

Pentru că eşti student la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, trebuie sa fii
informat în legătură cu condiţiile şi specificul aplicării Procesului Bologna, în instituţia
noastră.

12 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
13
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

2Profită de
studenţia ta

14 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
15
Cazare În campusul „Codrescu" sunt cazaţi aproximativ 1.800 de studenţi şi studente,
doctoranzi şi angajaţi ai Universităţii. Este amplasat tot în zona Copou, la o distanţă de
Campusurile UAIC
doar cîteva minute de Universitate şi de campusul „Titu Maiorescu".
Complexul studenţesc este format din patru cămine (C10, C11, C12 şi C13,)
având camere de cîte 2, 3 şi 5 locuri. Căminele dispun de grupuri sanitare şi săli de
lectură.

Hotelul studenţesc „Gaudeamus“


Adresă: str. Codrescu nr.1
Telefon: 0232-201701
Administrator: ec. Teodora TĂNASE

Centrul de Schimburi Internaţionale „Gaudeamus" este un cămin-hotel pentru


studenţii Universităţii, studenţi şi profesori din străinătate. Centrul, aflat în apropierea
imediată a Universităţii şi a campusurilor studenţeşti, oferă condiţii deosebite de cazare
în camere cu 2 şi 3 locuri.
Toate camerele sunt dotate cu baie proprie, aer condiţionat, frigider, TV, telefon,
Complexul studenţesc „Târguşor Copou"
cafetiere etc. La fiecare nivel există bucătării dotate modern şi oficii de spălătorie.
Adresă: str. Stoicescu nr.1
Pe lîngă cele aproximativ 400 de locuri de cazare, Centrul are şi două săli de conferinţe şi
Telefon: 0232-201378; 201377
găzduieşte postul de radio al Universităţii, Nord-Est Gaudeamus, şi redacţia newsletterului
Administrator: Maricel MATIANU
Universității, „Alma Mater".
Campusul „Târguşor Copou“ este situat într-o zonă verde şi liniştită a Copoului, Aici se pot caza studenţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza", studenţi care vin
foarte aproape de Parcul Expoziţiei şi Grădina Botanică. Pînă la Universitate se ajunge în 20 de prin programele de schimburi, cadre didactice din străinătate care vin prin parteneriate
minute pe jos sau 2-3 minute cu un autobuz (14, 28, 41) sau tramvai (1, 8, sau 13). universitare la cursuri organizate la nivelul Universităţii şi toţi cei din reţeaua universitară
Peste 1.700 de studenţi sunt cazaţi în fiecare an în cele patru cămine din Târguşor care solicită cazări pentru simpozioane, colocvii, zile academice etc.
Copou (C1, C2, C3 şi C4). Camerele sunt de două pînă la cinci locuri. Căminele C1 şi C2 au fost Solicitările pentru obţinerea unui loc de cazare se fac direct la Rectoratul
renovate foarte recent şi au un nivel ridicat de confort - mobilier modern, băi proprii, frigider Universităţii „Alexandru Ioan Cuza".
în cameră etc.
Hotelul studenţesc „Akademos"
Complexul studenţesc „Titu Maiorescu” Cel mai nou şi mai modern cămin al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" şi-a
Adresă: str. Titu Maiorescu nr.7-9 deschis porţile în anul universitar 2007. Hotelul este amplasat central, în zona Râpa
Telefon: 0232-201356; 201357; 201358 Galbenă, iar studenţii cazaţi aici pot ajunge la cursuri în mai puţin de 10 minute de mers
Program de lucru cu publicul: 7.30 - 16.00 pe jos.
Administrator: Doina LEONTE Camerele au cîte 2 sau 3 locuri, sunt dotate cu aer condiţionat, baie proprie,
frigider, mobilier modern, conexiune la internet. La parterul căminului va fi deschis şi un
Campusul „Titu Maiorescu" este la doar 2-3 minute de Universitate, într-o zonă în restaurant.
care viaţa studenţească este activă. În acelaşi campus se află şi cantina Universităţii, un fast O parte a imobilului este încă în construcţie şi urmează a fi finalizată în cursul
food şi o cafenea. acestui an universitar. În total, căminul va avea 500 de locuri.
Cele 4 cămine din campus (C5, C6, C7 şi C8) sunt mixte, băieţii fiind cazaţi la parter. Solicitările pentru obţinerea unui loc de cazare se fac direct la Rectoratul
În total, sunt în jur de 2000 de locuri de cazare, camerele fiind de cîte cinci locuri. Căminele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza".
dispun de grupuri sanitare modernizate, bucătării şi săli de lectură.
Ca să afli mai multe despre cum se organizează cazarea în căminele Universității
Complexul studenţesc „Codrescu” „Alexandru Ioan Cuza", citeşte Regulamentul de cazare, pe care îl găsești pe site-ul
Adresă: str.Codrescu nr.10 (cămin nr.10), str. Gh. Asachi nr. 7 (cămin nr.11), str. Codrescu www.uaic.ro > Studenţi > Cazare.
nr. 13 (cămin nr.12), str. Gh. Asachi nr. 17 (cămin nr. 13).
Telefon: 0232- 201622; 201575; 201623 Pentru întrebări, adresează-te Biroului de informare pentru Studenţi, la:
Administrator: Alexandrina CUCIUREANU Telefon 0232-201581
E-mail: infostudenti@gmail.com

16 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
17
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Cazare Facilităţi
Cazare în oraş
Cantină
Studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" pot servi masa, începând cu toamna
Pentru a găsi un apartament de închiriat sau o gazdă, e bine să cauţi din timp, de acestui an universitar, în regim de restaurant, dar cu preţuri mult mai mici, la noua cantină
preferinţă vara, înainte să înceapă anul universitar şi oraşul să se aglomereze cu zeci de mii de din campusul „Titu Maiorescu", renovată la standarde europene.Cantina a fost închisă
tineri veniţi din toate colţurile ţării. Surse foarte bune pentru anunţuri de acest gen se găsesc începând cu anul universitar 2006-2007 pentru efectuarea unor lucrări de consolidare şi
în ziarele sau revistele de anunţuri din Iaşi sau la intrarea în blocuri. De multe ori, acordurile modernizare a clădirii. S-au realizat investiţii la nivelul instalaţiei electrice şi s-a introdus
de închiriere nu inlcud şi un contract propriu-zis, însă cel mai bine pentru siguranţa ta este să un sistem centralizat de aer condiţionat. Cantina din „Titu Maiorescu", după renovare, va
insişti pentru un astfel de contract, pentru că te protejează de abuzuri din partea putea deservi zilnic 5.000 de studenţi.
proprietarilor. Altfel, proprietarul poate oricând să modifice suma convenită drept chirie sau În plus, dacă eşti cazat într-unul dintre căminele-hotel ale Universităţii, „
să-ţi ceară să evacuezi camera/apartamentul înainte de vreme. Gaudeamus“ şi „ Akademos“, poţi lua masa la cantinele-restaurant ale acestora, cu 140,
respectiv 100 de locuri, doar pe baza legitimaţiei de cămin.
Viza de reşedinţă (flotant)
Internet
Iar dacă tot te-ai mutat temporar în Iaşi pentru perioada studenţiei, e bine să declari Toate căminele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" beneficiază de conexiune la
acest lucru şi autorităţilor şi să-ţi iei viza de flotant de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor. internet, oferită de RoEduNet şi gestionată de Departamentul de Comunicaţii Digitale
În caz contrar, dacă eşti controlat de Poliţie şi nu ai viza de flotant, poţi primi şi o amendă (DCD), iar în unele dintre ele (C5 şi C6 din „Titu Maiorescu") există chiar şi conexiune
usturătoare pentru un buzunar de student. wireless.
Dacă locuieşti în cămin nu trebuie să-ţi faci probleme cu această viză, pentru că, la Pentru a utiliza internetul prin fibră optică, tot ce trebuie să faci este să
cazare, administraţia se va ocupa de această formalitate; tu trebuie doar să le dai cartea de conectezi computerul, printr-un cablu, la priza de internet care se găseşte în fiecare
identitate şi să o ridici când eşti anunţat. cameră. Deschizând orice program de navigare pe internet, vei fi direcţionat către pagina
register.uaic.ro, unde găseşti formularul tip de înregistrare pe care trebuie să-l
Atenţie! Dacă încă nu ţi-ai schimbat buletinul de identitate sau nu ai viza de flotant completezi. După două zile necesare pentru validarea datelor, vei avea propriul cont, cu
pentru că te-ai cazat mai târziu, procedura este puţin mai complicată şi presupune prezenţa nume de utilizator şi parolă, şi poţi apoi să te conectezi la internet oricând, fără nicio
în persoană la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor. Acolo trebuie să depui următoarele acte: setare. În cazul reţelei wireless, trebuie în primul rând să ai un computer cu această
facilitate sau să-ţi cumperi un adaptor pentru wireless. Odată rezolvată această
- cerere de stabilire a reşedinţei completată de tine, semnată şi ştampilată de problemă, procedura de înregistrare este identică. Contul tău îţi dă posibilitatea chiar să
administraţia căminului; accesezi şi reţeaua wireless din orice corp al Universităţii care are această opţiune, şi
- carnet de student vizat pe anul universitar 2008/2009 sau adeverinţă de student, anume corpurile B, C şi D.
dacă eşti în anul I şi facultatea nu ţi l-a emis încă; Ca utilizator al internetului, ai însă obligaţia să respecţi regulamentul de
- dacă este cazul: certificat de căsătorie şi copie xerox; utilizare a reţelei ce se găseşte pe site-ul DCD, să nu încalci prevederile legate de legile
- timbru fiscal de 1 RON. drepturilor de autor şi să nu modifici echipamentele de conectare ce aparţin Universităţii.
Altfel, rişti sancţiuni drastice, ce merg până la evacuarea din cămin sau exmatricularea
Iar dacă locuieşti în oraş, trebuie în primul rând să te înscrii în Cartea de imobil a din Universitate. Iar dacă nu ai computer personal, asta nu înseamnă că rămâi fără acces la
clădirii unde este noua ta locuinţă. Pentru viza de flotant, tot ce trebuie să faci este să te internet. Fiecare facultate are o sală internet unde studenţii săi pot naviga şi îşi pot
prezinţi, împreună cu proprietarul, la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor. Amândoi ar trebui redacta temele, în timpul programului stabilit şi ţinând seama şi de nevoile celorlalţi
să aveţi la voi acte de identitate şi de proprietate a locuinţei şi să completaţi o cerere. colegi.

Pentru mai multe detalii, contactează Serviciul de Evidenţă a Persoanelor din Iaşi: Editură şi copiator
Adresa: str. Otilia Cazimir, nr. 12 – sediul Poliției Municipiului Iaşi Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” publică cu prioritate cursuri,
Telefon: 0232- 302730 manuale şi reviste necesare studenţilor, acoperind întreaga arie curriculară a disciplinelor
Web: http://www.primaria-iasi.ro/dlep/index.html studiate la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, dar şi lucrări ştiinţifice ale facultăţilor,
departamentelor şi colectivelor de cercetare. Dispune de o librărie proprie situată în
Pentru alte informaţii, vizitează site-ul studenţilor UAIC: http://www.infouaic.com sau corpul B, de la care studenţii pot achiziţiona cărţi la preţuri promoţionale. Începând din
intră pe Forum la http://forum.infouaic.com 2008, pentru a veni în întâmpinarea cererii studenţilor, pe lângă tipografia Editurii
funcţionează un centru de copiere situat la etajul al II-lea al corpului B al Universităţii (la
Facultatea de Biologie), precum şi un centru unde se poate executa gravură cu laser.

18 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
19
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Burse
La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi poţi primi 3 categoriii de burse au obţinut primele cinci medii în ordinea punctajelor, pentru fiecare specializare/ domeniu
acordate pe diferite criterii: de studii. Bursa se acordă o singură dată, la sfârşitul anului universitar. Facultăţile pot
Ÿ burse de studiu şi de performanţă; acorda sau nu această bursă, în funcţie de fondurile la dispoziţia lor şi din aceeaşi cauză
Ÿ burse de sprijin social; cuantuumul acesteia variază de la o facultate la alta.
Ÿ burse pentru proiecte studenţeşti.
Pentru informaţii complete citeşte şi regulamentele şi normele despre burse, pe Bursa „Laudamus"
care le găseşti pe siteul Universităţii: www.uaic.ro > Studenţi > Burse.
Se acordă studenţilor cu rezultate foarte bune la o disciplină sau portofoliu de
discipline sau celor care obţin rezultate deosebite la manifestări extracurriculare, în afara
Burse de studiu şi de performanţă domeniului de studiu la care sunt înmatriculaţi. Cuantuumul acestui tip de bursă variază de
la o facultate la alta, în funcţie de veniturile facultăţii.
Bursa de merit
Bursa „Meritul Olimpic"
Bursa se acordă începând cu al doilea semestru al fiecărui ciclu de studii celor mai
buni studenţi, în ordinea descrescătoare a punctajelor. În anul universitar 2007 – 2008, bursa Bursa se poate acorda studenţilor anului I care au primit distincţii la olimpiadele
de merit a fost de 400 RON/lună. şcolare internaţionale în calitate de elevi ai clasei a XII-a şi se primeşte lunar, pe durata
anului universitar, inclusiv a vacanţelor. Lista bursierilor este stabilită de Ministerul
Bursa de studiu (integrală sau parţială) Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Pentru anul universitar 2007-2008, cuantumul bursei a
fost de 280 RON.
Bursele de studiu se acordă semestrial strict în ordinea descrescătoare a
punctajelor. Numărul de burse integrale şi parţiale se stabileşte în funcţie de fondurile Bursa de performanţă pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural
alocate fiecărei facultăţi. În anul universitar 2007 – 2008, bursa de studiu integrală a fost de
300 RON, iar cea parţială de 240 RON. Bursa se acordă în fiecare facultate studentului cu cele mai bune rezultate în
activitatea didactică, dintre studenţii care au, atât ei, cât şi părinții acestora, domiciliul în
Bursa de performanţă (ştiinţifică, sportivă sau cultural-artistică)
mediul rural. Suma (care în anul universitar 2007-2008 a fost de 550 RON) se virează lunar, pe
durata unui an universitar.
Bursele de performanţă se pot acorda, prin concurs, începând cu anul al II-lea de
studiu, în funcţie de rezultatele obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică, sportivă sau
cultural-artistică. Bursele sunt acordate, după aprobarea Senatului Universităţii, pentru 12 Burse de sprijin social
luni consecutive, inclusiv în perioada vacanţelor, începând cu data atribuirii. Studenţii care
beneficiază de acest tip de bursă nu trebuie să aibă restanţe. Pentru anul universitar 2007- Bursa de ajutor social
2008, aceasta a fost în valoare de 550 RON.
Bursele de ajutor social se acordă conform următoarelor priorităţi şi criterii: a)
Bursa de performanţă ştiinţifică se acordă studenţilor cu rezultate în activitatea de studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau plasament
cercetare ştiinţifică, precum participarea la sesiuni ştiinţifice, publicarea unor articole, familial, care nu realizează venituri; b) studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa
brevetarea unor invenții. Studentul poate fi înmatriculat la orice domeniu/specializare din unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie
universitate, iar rezultatele academice trebuie să îl plaseze în primii 5%. grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale,
Bursa de performanţă sportivă se acordă studenţilor care au obţinut titluri hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau
europene, mondiale şi olimpice. bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut; c) studenţilor a caror
familie nu realizează pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de familie
Bursa de performanţă cultural-artistică se acordă studenţilor înmatriculaţi la mai mare decât salariul minim brut pe economie. În anul universitar 2007 – 2008, bursa a
specializarea Artă sacră, de la Teologie ortodoxă, care obţin premii internaţionale. avut o valoare de 240 RON.

Bursa „Cum Laude" Bursa de ajutor social ocazional

Bursele „Cum Laude" se pot acorda studenţilor care, la sfârşitul unui an universitar, Bursa de ajutor social ocazional este de trei categorii: pentru îmbrăcăminte,

20 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
21
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
pentru maternitate sau în caz de deces şi se primeşte o singură dată pe semestru. Valoarea
acesteia a fost în anul universitar 2007 – 2008 de 240 RON.
O experienţă în străinătate
Bursa contractuală de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural
Bursa se acordă studenţilor care se obligă prin contract ca, după terminarea studiilor Spre deosebire de vremea părinţilor noştri, bursele de studiu în străinătate sunt
universitare, să profeseze în învăţământul din mediul rural o perioadă cel puţin egală cu cea acum mult mai uşor de obţinut şi de finanţat. Pe lângă o serie de cursuri interesante,
pentru care au primit bursa, în calitate de titulari sau suplinitori, în specialităţile pentru care s- marele avantaj de a studia în străinătate îl reprezintă şi şansa de a vizita cât mai multe
au pregătit. În anul universitar 2007– 2008, bursa a avut o valoare de 350 RON. Suma se virează locuri şi de a-ţi face mulţi prieteni.
lunar, pe perioada menţionată în contract. Studenţii care doresc să încheie un astfel de contract Pentru un student de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (şi pentru mii
trebuie să depună la Direcția pentru Probleme Social-Studenţeşti, Compartimentul Burse de alţi studenţi din Uniunea Europeană), cea mai la îndemână metodă de a ajunge să
următoarele documente: copie după cartea/ buletinul de identitate, adeverinţă de student, studieze în străinătate este ERASMUS, un program care promovează mobilitatea între
cerere adresată decanului facultăţii şi vizată de către acesta. universităţile europene. La „Cuza", acest program este gestionat de Departamentul de
Relaţii Internaţionale aflat în corpul A, la etajul al doilea. E bine să treci pe acolo chiar şi ca
Burse pentru proiecte studenţeşti să afli unde este, fiindcă, dacă vei pleca în străinătate, cu siguranţă vei reveni pentru a
avea grijă de formalităţile necesare.
Bursa pentru activităţi cultural-artistice
Bursa se poate acorda studenţilor care, sub îndrumarea unui cadru didactic al Pentru a afla mai multe despre acest Departament, vizitează site-ul
Universităţii, desfăşoară activităţi neprevăzute în planurile de învăţământ, dar recunoscute în Universităţii, www.uaic.ro > Cooperare internaţională > Departamentul de Relaţii
instituţie, precum: interpretări vocal-instrumentale, dramaturgie, dansuri. Valoarea bursei se Internaţionale.
stabileşte în funcţie de fiecare caz, de Biroul Senatului.
Ce este ERASMUS?
Bursa pentru activităţi sociale în campusurile studenţeşti
Bursa se acordă studenţilor care se implică voluntar în activităţi a căror derulare a fost Programul ERASMUS presupune acorduri între universităţi, care le permit să-şi
aprobată în prealabil de către Biroul Senatului, precum editarea şi redactarea unor reviste , „schimbe" între ele studenţi, iar în timpul acestei mobilităţi studenţii străini sunt trataţi la
broşuri ale Universităţii, optimizarea activităţilor administrative desfăşurate în căminele fel ca ai instituţiei primitoare, adică pot urma cursuri, pot fi cazaţi în cămine, au acces la
studenţeşti şi în cantinele Universităţii sau implicarea în organizarea unor manifestări etc. biblioteci sau la orice alte servicii şi facilităţi. Mai mult, materiile studiate în timpul
Valoarea bursei se stabileşte în funcţie de fiecare caz, de Biroul Senatului. stagiului sunt recunoscute de universitatea de origine, astfel încât studenţii nu mai sunt
nevoiţi să dea examene de diferenţă.
Pentru alte informaţii vizitează site-ul studenţilor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" oferă această posibilitate studenţilor săi de
http://infouaic.com sau intră pe forum la http://forum.infouaic.com. zece ani încoace. În aceşti zece ani, au plecat în străinătate aproximativ 2.500 de studenţi
şi numărul universităţilor partenere s-a triplat, ajungând până la 226 de parteneri pentru
acest an universitar. Chiar şi suma de bani primită de studenţi („grantul") a crescut la 450
euro pe lună. În plus, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" acordă, de câţiva ani, un ajutor
financiar de 200 de euro pentru transport.
Instituţiile partenere ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" se găsesc în Austria,
Belgia, Bulgaria, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia,
Letonia, Malta, Norvegia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Olanda, Polonia,
Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia şi Turcia. Ca să ai mai multe şanse să fii selectat exact
unde doreşti, e recomandat să cunoşti limba de studiu de la universitatea gazdă, să ai un
nivel de cunoştinţe care se pot adapta la cerinţele şi exigenţele lor, dar şi să ai minime
aptitudini de lucru pe computer.

Pentru mai multe detalii despre Programul ERASMUS, vizitează


Departamentul de Relaţii Internaţionale, scrie un e-mail pe adresa relint@uaic.ro sau
ia legătura cu ei la numerele de telefon: 0232-201111 şi 0232-201113.

22 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
23
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Cum poţi pleca cu o mobilitate ERASMUS? Facultatea de Chimie
AUSTRIA Technische Universität Wien - www.tuwien.ac.at
Primăvara, în lunile martie-aprilie, fiecare facultate afişează locurile pe care le are
prin Programul ERASMUS şi universităţile unde se vor desfăşura mobilităţile. Pot candida BELGIA Universiteit Antwerpen - www.ua.ac.be
studenţi din anii I-II, adică din primii doi ani din ciclul de licenţă, care nu au restanţe, inclusiv
în ultima sesiune. Din păcate, studenţii în anii terminali nu pot candida; ei trebuie să aştepte FRANŢA Université d'Angers - www.univ-angers.fr
Université des Sciences et Technologies Lille I - www.univ-lille1.fr
până vor ajunge la master. Tot la avizierul facultăţii vei afla exact detalii despre procedura de
Université du Droit et de la Santé Lille II - www.univ-lille2.fr
selecţie, adică ce trebuie să conţină dosarul de candidatură sau dacă trebuie să susţii şi un Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille - www.ensc-lille.fr
interviu etc. Université Claude Bernard Lyon I - www.univ-lyon1.fr
În general, în dosar trebuie să incluzi un curriculum vitae, o scrisoare de motivaţie în Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier - www.enscm.fr
care să precizezi prima opţiune de mobilitate, un extras din foaia matricolă, un proiect de Université Paris-Sud XI - www.u-psud.fr
studiu prin care să motivezi obiectivele concrete urmărite şi rezultatele aşteptate, o Université de Poitiers - www.univ-poitiers.fr
recomandare din partea unui cadru didactic, în care să-ţi fie evaluate aptitudinile, şi un
atestat de limbă. Aceste acte se cer în general la orice candidatură pentru o bursă în GERMANIA Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig - www.tu-bs.de
Universität Konstanz - www.uni-konstanz.de
străinătate, deci după ce înveţi cum să le redactezi, acestea îţi vor fi de ajutor toată viaţa,
Universität Regensburg - www.uni-regensburg.de
atunci când vei candida pentru alte burse sau joburi.
GRECIA Panepistimio Athinon (National and Kapodistrian University of Athens) - www.uoa.gr
Partenerii ERASMUS ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Aristotle University of Thessaloniki) -
www.auth.gr
Facultatea de Biologie
UNGARIA Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem (Budapest University of
BELGIA Universiteit Gent - www.ugent.be Technology and Economics) - http://portal.bme.hu

FRANŢA Université Catholique de l'Ouest, Angers - www.uco.fr ITALIA Università degli Studi di Cagliari - www.unica.it
Université d'Auvergne-Clermont Ferrant I - www.u-clermont1.fr Università della Calabria - www.unical.it
Université des Sciences et Technologies Lille I - www.univ-lille1.fr
Université de Reims Champagne Ardenne - www.univ-reims.fr

GERMANIA Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig - www.tu-bs.de


Albert-Ludwigs-Universität Freiburg - www.uni-freiburg.de
Universität Konstanz - www.uni-konstanz.de

GRECIA Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Aristotle University of Thessaloniki) - Facultatea de Drept


www.auth.gr
FINLANDA University of Lapland, Rovaniemi - www.urova.fi
ITALIA Università degli Studi di Camerino - www.unicam.it University of Joensuu - www.joensuu.fi
Università degli Studi di Padova - www.unipd.it
FRANŢA Université d'Angers - www.univ-angers.fr
Università degli Studi di Torino - www.unito.it
Université de Nice - Sophia Antipolis - www.unice.fr
OLANDA Rijksuniversiteit Groningen - www.rug.nl
GERMANIA Fachhochschule Westkuste - www.fh-westkueste.de
Universiteit Utrecht - www.uu.nl
Universität Konstanz - www.uni-konstanz.de
PORTUGALIA Universidade dos Açores - www.universia.pt
Universidade do Porto - www.up.pt GRECIA Panepistimio Athinon (National and Kapodistrian University of Athens) - www.uoa.gr

SPANIA Universidad de Barcelona - www.ub.es ITALIA Università degli Studi di Foggia - www.unifg.it
Universidad de Santiago de Compostela - www.usc.es Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - www.unimore.it
Universidad de Vigo - www.uvigo.es
SPANIA Universidad de Cordoba - www.uco.es
SUEDIA Uppsala University - www.uu.se Universidad de Granada - www.ugr.es
Mid Sweden University - www.miun.se Universidad de las Islas Baleares - www.uib.es

24 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
25
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Facultatea de Filosofie şi Şiinţe Social-Politice
BELGIA Karel de Grote Hogeschool Antwerpen - www.kdg.be BELGIA Université Libre de Bruxelles - www.ulb.ac.be
Arteveldehogeschool Gent - www.arteveldehs.be
FRANŢA Université d'Angers - www.univ-angers.fr
Haute Ecole Roi Baudouin - www.herb.be
Université d'Auvergne-Clermont Ferrant I - www.u-clermont1.fr
Katholieke Hogeschool Limburg - www.khlim.be
Université du Littoral Cote d'Opale - www.univ-littoral.fr
Université de Liège - www.ulg.ac.be
Université des Sciences et Technologies Lille I - www.univ-lille1.fr
Université de Mons-Hainaut - www.umh.ac.be
Université de Poitiers - www.univ-poitiers.fr
Université de Reims Champagne Ardenne - www.univ-reims.fr DANEMARCA Aalborg Universitet - www.aau.dk
Université de Rouen Haute-Normandie - www.univ-rouen.fr CVU Midt-Vest - www.cvumidtvest.dk
GERMANIA Albert-Ludwigs-Universität Freiburg - www.uni-freiburg.de FINLANDA University of Helsinki - www.helsinki.fi
Fachhochschule Westküste - www.fh-westkueste.de University of Lapland, Rovaniemi - www.urova.fi
Universität Konstanz - www.uni-konstanz.de FRANŢA Université de Bretagne Occidentale, Brest - www.univ-brest.fr
Universität Rostock - www.uni-rostock.de Université de Caen Basse Normandie - www.unicaen.fr
GRECIA Panepistimio Patron (University of Patras) - www.upatras.gr Université de Bourgogne, Dijon - www.u-bourgogne.fr
Université Pierre Mendés France, Grenoble II - www.upmf-grenoble.fr
ITALIA Università degli Studi di Bari - www.uniba.it Université des Sciences et Technologies Lille I - www.univ-lille1.fr
Università degli Studi di Bologna - www.unibo.it Université du Droit et de la Santé Lille II - www.univ-lille2.fr
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - www.unimore.it Université Catholique de Lille - www.univ-catholille.fr
Università degli Studi di Palermo - www.unipa.it Université Nancy II - www.univ-nancy2.fr
Università degli Studi di Parma - www.unipr.it Université de Nantes - www.univ-nantes.fr
Università degli Studi di Perugia - www.unipg.it Université de Paris X-Nanterre - www.u-paris10.fr
Università degli Studi di Roma - "La Sapienza" - www.uniroma1.it Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), Paris - www.ephe.sorbonne.fr
LETONIA Riga Teacher Training and Education Management Academy - www.rpiva.lv Université Paul Sabatier Toulouse III - www.ups-tlse.fr
Institut Universitaire de Formation des Maîtres Midi-Pyrénées -
OLANDA Rijksuniversiteit Groningen - www.rug.nl www.toulouse.iufm.fr
Université "François Rabelais" Tours - www.univ-tours.fr
POLONIA Uniwersytet Lodzki - www.uni.lodz.pl
GERMANIA Humboldt Universität zu Berlin - www.hu-berlin.de
PORTUGALIA Universidade dos Açores - www.universia.pt Freie Universität Berlin - www.fu-berlin.de
Universidade do Algarve, Faro - www.ualg.pt Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) - www.euv-frankfurt-o.de
SPANIA Universidad Ramon Llull de Barcelona - www.url.edu Albert-Ludwigs-Universität Freiburg - www.uni-freiburg.de
Universidad de Huelva - www.uhu.es Friedrich-Schiller-Universität Jena - www.uni-jena.de
Universidad de Murcia - www.um.es Universität Konstanz - www.uni-konstanz.de
Universidad Politécnica de Cartagena - www.upct.es Hochschule Magdeburg-Stendal - www.hs-magdeburg.de
Universidad de Sevilla - www.us.es Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg - www.uni-magdeburg.de
Universidad de Zaragoza - www.unizar.es
GRECIA Panepistimio Ioanninon (University of Ioannina) - www.uoi.gr
TURCIA Samsun Ondokuz Mayis Üniversitesi - www2.omu.edu.tr ITALIA Università degli Studi di Bari - www.uniba.it
Università degli Studi "G.d'Annunzio" Chieti e Pescara - www.unich.it
Università degli Studi di Genova - www.unige.it
Facultatea de Educație Fizică şi Sport Università degli Studi di Napoli "Federico II" - www.unina.it
Università degli Studi di Torino - www.unito.it
FRANŢA Université du Droit et de la Santé Lille II - www.univ-lille2.fr
Université de Nice - Sophia Antipolis - www.unice.fr MAREA BRITANIE University of Hertfordshire, Hatfield - www.herts.ac.uk
Université de Paris X-Nanterre - www.u-paris10.fr London Metropolitan University - www.londonmet.ac.uk
OLANDA Universiteit van Amsterdam - www.uva.nl
GERMANIA Albert-Ludwigs-Universität Freiburg - www.uni-freiburg.de Radboud Universiteit Nijmegen - www.ru.nl
Universität Konstanz - www.uni-konstanz.de Universiteit Utrecht - www.uu.nl
ITALIA Università degli Studi di Napoli Parthenope - www.uniparthenope.it PORTUGALIA Universidade da Beira Interior, Covilha - www.ubi.pt
Instituto Universitario Statale di Scienze Motorie - www.iusm.it Universidade do Algarve, Faro - www.ualg.pt
OLANDA Rijksuniversiteit Groningen - www.rug.nl SPANIA Universidad Ramon Llull de Barcelona - www.url.edu
Universidad de A Coruña - www.udc.es
PORTUGALIA Instituto Superior da Maia - www.ismai.pt Universidad Complutense de Madrid - www.ucm.es

26 GHIDUL Studentului
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 2008-2009 27
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Fizică Facultatea de Geografie şi Geologie

AUSTRIA Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - www.uibk.ac.at BELGIA Erasmushogeschool Brussel - www.ehb.be


Universiteit Gent - www.ugent.be
BELGIA Katholieke Universiteit Leuven - www.kuleuven.ac.be Université de Liège - www.ulg.ac.be

DANEMARCA Kobenhavns Universitet - www.ku.dk DANEMARCA Aarhus Universitet - www.au.dk

FINLANDA University of Helsinki - www.helsinki.fi


FRANŢA Université de Picardie Jules Verne - www.u-picardie.fr
Université Catholique de l'Ouest, Angers - www.uco.fr
FRANŢA Université d'Angers - www.univ-angers.fr Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - www.univ-avignon.fr
Université des Sciences et Technologies Lille I - www.univ-lille1.fr Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 - www.montaigne.u-bordeaux.fr
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier - www.enscm.fr Université Blaise Pascal – Clermont Ferrand II - www.univ-bpclermont.fr
Université Pierre et Marie Curie Paris VI - www.upmc.fr Université de Bourgogne, Dijon - www.u-bourgogne.fr
Université Paris-Sud XI - www.u-psud.fr Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines - www.ens-lsh.fr
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - www.uvsq.fr Université de Limoges - www.unilim.fr
Université Claude Bernard Lyon I - www.univ-lyon1.fr
Université de Nice - Sophia Antipolis - www.unice.fr
GERMANIA Humboldt Universität zu Berlin - www.hu-berlin.de
Université d'Orléans - www.univ-orleans.fr
Freie Universität Berlin - www.fu-berlin.de
Université de Paris I Panthéon Sorbonne - www.univ-paris1.fr
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig - www.tu-bs.de
Université Paris IV Sorbonne - www.paris4.sorbonne.fr
Brandenburgische Technische Universität Cottbus - www.tu-cottbus.de
Université de Paris X-Nanterre - www.u-paris10.fr
Universität Duisburg – Essen - www.uni-duisburg-essen.de
Université de Poitiers - www.univ-poitiers.fr
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg - www.uni-freiburg.de
Université de Reims Champagne Ardenne - www.univ-reims.fr
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover - www.uni-hannover.de
Université de Rouen Haute-Normandie - www.univ-rouen.fr
Universität Konstanz - www.uni-konstanz.de
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne - www.emse.fr
Universität des Saarlandes - www.uni-saarland.de
Université "François Rabelais" Tours - www.univ-tours.fr
Technische Fachochschule Wildau - www.tfh-wildau.de
Bergische Universität Wuppertal - www.uni-wuppertal.de

GRECIA Ethniko Metsovio Polytechnio (National Technical University of Athens) -


www.ntua.gr
Panepistimio Patron (University of Patras) - www.upatras.gr UNGARIA Pannon University - www.vein.hu

ITALIA Università degli Studi di Genova - www.unige.it


Università degli Studi di Torino - www.unito.it ITALIA Università degli Studi di Cagliari - www.unica.it
Università degli Studi di Napoli "Federico II" - www.unina.it
Università degli Studi di Torino - www.unito.it
OLANDA Vrije Universiteit Amsterdam - www.vu.nl Università degli Studi di Trieste - www.univ.trieste.it
Technische Universiteit Eindhoven - www.tue.nl

POLONIA Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa We Wloclawku - www.pwsz.wloclawek.pl MAREA BRITANIE Liverpool John Moores University - www.ljmu.ac.uk

SPANIA Universidad Politecnica de Cataluña - www.upc.es OLANDA Vrije Universiteit Amsterdam - www.vu.nl
Universidad de Vigo - www.uvigo.es
Universidad de Zaragoza - www.unizar.es
SPANIA Universidad de Cadiz - www.uca.es
TURCIA Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - www.comu.edu.tr Universidad de Huelva - www.uhu.es

28 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
29
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Informatică Facultatea de Litere
BELGIA Erasmushogeschool Brussel - www.ehb.be AUSTRIA Kirchliche Pädagogische Hochschule in Wien - www.kphvie.at
FRANŢA Université des Sciences et Technologies Lille I - www.univ-lille1.fr Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - www.uibk.ac.at
Université Paul Verlaine, Metz - www.univ-metz.fr The Pädagogische Akademie Krems - www.paedak-krems.ac.at
Université Louis Pasteur Strasbourg I - www.ulp.u-strasbg.fr Universität Wien - www.univie.ac.at
Institut National Polytechnique de Toulouse - www.inp-toulouse.fr
GERMANIA Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig - www.tu-bs.de BELGIA Erasmushogeschool Brussel - www.ehb.be
Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven - www.fh-oow.de Haute Ecole CF Bruxelles (ISTI – Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes) -
Universität Hamburg - www.uni-hamburg.de www.heb.be/isti
Universität Konstanz - www.uni-konstanz.de Université de Liège - www.ulg.ac.be
Université Catholique de Louvain - www.ucl.ac.be
GRECIA Athens University of Economics and Business - www.aueb.gr
ITALIA Università degli Studi di Bari - www.uniba.it BULGARIA New Bulgarian University - www.nbu.bg
Università degli Studi di Trento - www.unitn.it
MAREA BRITANIE University of Wolverhampton - www.wlv.ac.uk DANEMARCA Kobenhavns Universitet - www.nbi.dk

SPANIA Universidad de Granada - www.ugr.es FINLANDA Abo Akademi, Turku - www.abo.fi


Universidad de Murcia - www.um.es
FRANŢA Université d'Angers - www.univ-angers.fr
Université Catholique de l'Ouest, Angers - www.uco.fr
Université d'Artois - www.univ-artois.fr
Facultatea de Istorie Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - www.univ-avignon.fr
AUSTRIA Universität Salzburg - www.uni-salzburg.at Université de Bourgogne, Dijon - www.u-bourgogne.fr
Université Charles de Gaulle Lille III - www.univ-lille3.fr
BELGIA Université de Liège - www.ulg.ac.be Université de Limoges - www.unilim.fr
Université Catholique de Louvain - www.ucl.ac.be
Université Jean Moulin Lyon III - www.univ-lyon3.fr
BULGARIA New Bulgarian University - www.nbu.bg Université Nancy II - www.univ-nancy2.fr
Université de Paris III Sorbonne Nouvelle - www.univ-paris3.fr
FRANŢA Université d'Angers - www.univ-angers.fr
Université Paris IV Sorbonne - www.paris4.sorbonne.fr
Université de Bourgogne, Dijon - www.u-bourgogne.fr
Université de Paris X-Nanterre - www.u-paris10.fr Université René Descartes Paris V - www.univ-paris5.fr
Université de Reims Champagne Ardenne - www.univ-reims.fr Université de Paris VII Denis Diderot - www.univ-paris-diderot.fr
Université de Toulouse le Mirail - www.univ-tlse2.fr Ecole Pratique de Hautes Etudes (EPHE), Paris - www.ephe.sorbonne.fr
Université de Poitiers - www.univ-poitiers.fr
GERMANIA Freie Universität Berlin - www.fu-berlin.de Université de Reims Champagne Ardenne - www.univ-reims.fr
Universität Konstanz - www.uni-konstanz.de Université de Haute Bretagne Rennes II - www.uhb.fr
Bayerische Julius-Maximilians-Universität Wurzburg - www.uni-wuerzburg.de Université Jean Monnet - Saint Etienne - www.univ-st-etienne.fr
GRECIA Panepistimio Ioanninon (University of Ioannina) - www.uoi.gr Université Paul Sabatier Toulouse III - www.ups-tlse.fr
Panepistimio Dytikis Makedonias, Kozani (University of Western Macedonia) www.uowm.gr Université de Bretagne-Sud - www.univ-ubs.fr
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Aristotle University of Thessaloniki) www.auth.gr
UNGARIA Eotvos Lorand University - www.elte.hu
ITALIA Università degli Studi di Bari - www.uniba.it
Università degli Studi di Catania - www.unict.it
Università degli Studi di Foggia - www.unifg.it GERMANIA Universität Augsburg - www.uni-augsburg.de
Università degli Studi di Perugia - www.unipg.it
Technische Universität Dresden - www.tu-dresden.de
Università degli Studi di Salerno - www.unisa.it
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg - www.uni-freiburg.de
OLANDA Rijksuniversiteit Groningen - www.rug.nl Georg-August-Universität Gottingen - www.uni-goettingen.de
Universiteit Utrecht - www.uu.nl Friedrich-Schiller-Universität Jena - www.uni-jena.de
POLONIA Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie - www.uksw.edu.pl Universität Konstanz - www.uni-konstanz.de
Uniwersytet Wroclawski - www.uni.wroc.pl Universität Rostock - www.uni-rostock.de
Uniwersytet Mikolaja Kopernika - www.umk.pl Universität des Saarlandes - www.uni-saarland.de
TURCIA Anadolu University - www.anadolu.edu.tr

30 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
31
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Litere Facultatea de Matematică
GRECIA Dimokritio Panepistimio Thrakis, Komotini (Democritus University of Thrace) - BELGIA Katholieke Universiteit Leuven - www.kuleuven.ac.be
www.duth.gr
Panepistimio Dytikis Makedonias, Kozani (University of Western Macedonia) - FRANŢA Université Victor Segalen Bordeaux 2 - www.u-bordeaux2.fr
www.uowm.gr Université de Bretagne Occidentale, Brest - www.univ-brest.fr
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Aristotle University of Thessaloniki) - Université Blaise Pascal – Clermont Ferrand II - www.univ-bpclermont.fr
www.auth.gr Université des Sciences et Technologies Lille I - www.univ-lille1.fr
Université de Limoges - www.unilim.fr
Université de Provence – Aix Marseille I - www.up.univ-mrs.fr
ITALIA Università degli Studi di Bari - www.uniba.it Université de Haute Alsace, Mulhouse - www.uha.fr
Università degli Studi "G.d'Annunzio" Chieti e Pescara - www.unich.it Université de Paris-Dauphine - www.dauphine.fr
Università degli Studi di Foggia - www.unifg.it Université de Pau et des Pays de l'Adour - www.univ-pau.fr
Università degli Studi di Padova - www.unipd.it Universite de Perpignan - www.univ-perp.fr
Università degli Studi di Roma Tre - www.uniroma3.it
Università degli Studi di Salerno - www.unisa.it
Università degli Studi di Udine - www.uniud.it
GERMANIA Humboldt Universität zu Berlin - www.hu-berlin.de
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig - www.tu-bs.de
NORVEGIA Volda University College - www.hivolda.no Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg - www.uni-halle.de
Universität Konstanz - www.uni-konstanz.de
MAREA Middlesex University, London - www.mdx.ac.uk Technische Universität Munchen - www.tum.de
BRITANIE University of Sheffield - www.shef.ac.uk
Institute of Education – University of London - www.ioe.ac.uk
University of Leeds - www.leeds.ac.uk GRECIA Dimokritio Panepistimio Thrakis, Komotini (Democritus University of Thrace) -
Nottingham Trent University - www.nottingham.ac.uk www.duth.gr
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Aristotle University of Thessaloniki) -
www.auth.gr
POLONIA Uniwesytet Slaski - www.us.edu.pl
ITALIA Università degli Studi di Bari - www.uniba.it
PORTUGALIA Universidade da Beira Interior, Covilha - www.ubi.pt
Università degli Studi di Cagliari - www.unica.it
Universidade de Lisboa - www.ul.pt
Università degli Studi "G.d'Annunzio" Chieti e Pescara - www.unich.it
Universidade do Porto - www.up.pt
Università degli Studi di Firenze - www.unifi.it
Università degli Studi di Milano - www.unimi.it
Seconda Università degli Studi di Napoli - www.unina2.it
Università degli Studi di Padova - www.unipd.it
SPANIA Universidad de Alicante - www.ua.es Università degli Studi di Palermo - www.unipa.it
Universidad de Extremadura - www.unex.es Università degli Studi della Basilicata, Potenza - www.unibas.it
Universidad de Barcelona - www.ub.es Università degli Studi di Roma - "Tor Vergata" - www.uniroma2.it
Universidad Autonoma de Barcelona - www.uab.es Università degli Studi di Salerno - www.unisa.it
Universidad de Castilla-La Mancha - www.uclm.es Università degli Studi di Trento - www.unitn.it
Universidad de A Coruña - www.udc.es Università degli Studi di Udine - www.uniud.it
Universidad de Lleida - www.udl.es
Universidad Complutense de Madrid - www.ucm.es
Universidad Autonoma de Madrid - www.uam.es
Universidad de Murcia - www.um.es
Universidad de Oviedo - www.uniovi.es MAREA BRITANIE University of Sheffield - www.shef.ac.uk
Universidad de Salamanca - www.usal.es
Universidad Rovira I Virgili - www.urv.es SPANIA Universidad de Barcelona - www.ub.es
Universidad de la Laguna, Tenerife - www.ull.es Universidad Complutense de Madrid - www.ucm.es
Universidad de Vigo - www.uvigo.es Universidad Autonoma de Madrid - www.uam.es

TURCIA Abant Izzet Baysal University - www.ibu.edu.tr

32 GHIDUL Studentului
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 2008-2009 33
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educaţiei Facultatea de Informatică

AUSTRIA Pädagogische Akademie Krems - www.paedak-krems.ac.at BELGIA Erasmushogeschool Brussel - www.ehb.be

FRANŢA Université des Sciences et Technologies Lille I - www.univ-lille1.fr


BELGIA Université Catholique de Louvain - www.ucl.ac.be
Université Paul Verlaine, Metz - www.univ-metz.fr
Université Louis Pasteur Strasbourg I - www.ulp.u-strasbg.fr
DANEMARCA Viborg Seminariet - www.viborg-seminariet.dk Institut National Polytechnique de Toulouse - www.inp-toulouse.fr

GERMANIA Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig - www.tu-bs.de


FINLANDA Diakonia University of Applied Sciences, Helsinki - www.diak.fi
Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven - www.fh-oow.de
Universität Hamburg - www.uni-hamburg.de
FRANŢA Université de Caen Basse Normandie - www.unicaen.fr Universität Konstanz - www.uni-konstanz.de
Université de Savoie, Chambéry - www.univ-savoie.fr
Université Pierre Mendčs France, Grenoble II - www.upmf-grenoble.fr GRECIA Athens University of Economics and Business - www.aueb.gr
Université de Provence – Aix Marseille I - www.up.univ-mrs.fr
Université Nancy II - www.univ-nancy2.fr ITALIA Università degli Studi di Bari - www.uniba.it
Université de Paris X-Nanterre - www.u-paris10.fr Università degli Studi di Trento - www.unitn.it
Université de Reims Champagne Ardenne - www.univ-reims.fr
Université de Haute Bretagne Rennes II - www.uhb.fr MAREA BRITANIE University of Wolverhampton - www.wlv.ac.uk
Institut Universitaire de Formation des Maîtres Midi-Pyrénées -
www.toulouse.iufm.fr SPANIA Universidad de Granada - www.ugr.es
Universidad de Murcia - www.um.es
GERMANIA Universität Konstanz - www.uni-konstanz.de
Hochschule Magdeburg-Stendal - www.hs-magdeburg.de

GRECIA Panepistimio Patron (University of Patras) - www.upatras.gr ERASMUS în şapte puncte

!
ITALIA Università degli Studi di Firenze - www.unifi.it 1. studiezi la o universitate din Uniunea Europeană fără a plăti
Università degli Studi di Napoli "Federico II" - www.unina.it taxe de şcolarizare
Università degli Studi di Roma - "La Sapienza" - www.uniroma1.it 2. nu trebuie să-ţi baţi capul cu examene de diferenţă la
întoarcerea în ţară
LETONIA Riga Teacher Training and Education Management Academy - www.rpiva.lv 3. o uriaşă reţea de prieteni din toate colţurile lumii
4. cea mai eficientă metodă de a învăţa limbi străine
NORVEGIA Nesna University College - www.hinesna.no 5. călătoreşti şi vizitezi Europa
6. 450 de euro pe lună pe durata stagiului
OLANDA Rijksuniversiteit Groningen - www.rug.nl 7. 200 de euro pentru transport
Radboud Universiteit Nijmegen - www.ru.nl
Protestants Christelijke Hogeschool Marnix Academie - www.hsmarnix.nl
Stagiile de practică ERASMUS
PORTUGALIA Universidade do Porto - www.up.pt
Pe lângă mobilităţile de studiu, programul ERASMUS oferă studenţilor
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" şi posibilitatea de a efectua un stagiu de practică,
SPANIA Universidad de Castilla-La Mancha - www.uclm.es
Universidad de A Coruña - www.udc.es finanţat, într-o întreprindere (sau altă organizaţie) din Europa. Durata stagiului este, de
Universidad de Lleida - www.udl.es asemenea, între 3 şi 12 luni şi ai posibilitatea să combini o perioadă de studiu cu una de
Universidad de Malaga - www.uma.es stagiu, adică să faci şi practică la universitatea gazdă, însă nu în acelaşi timp.
Universidad de la Laguna, Tenerife - www.ull.es În anul universitar 2008-2009, pe baza acordurilor de colaborare existente până
acum (dar care se vor înmulţi în anii următori), poţi efectua un stagiu ERASMUS doar dacă
SUEDIA Stockholms Universitet - www.su.se studiezi una din următoarele specializări: Asistenţă Socială (la Facultatea de Filosofie sau
Facultatea de Teologie Ortodoxă), Drept (Facultatea de Drept), Fizică Medicală
TURCIA Samsun Ondokuz Mayis Üniversitesi - www.omu.edu.tr (Facultatea de Fizică), Geografia Turismului (Facultatea de Geografie-Geologie).

34 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
35
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte mobilităţi Tineret în Acţiune (TiA)

Programul ERASMUS nu este singurul prin care se poate studia în străinătate. CEEPUS Este programul creat de Uniunea Europeană pentru tineri, pentru promovarea
este un program regional de mobilităţi academice pentru Europa Centrală şi de Est şi cetăţeniei europene active, a solidarităţii, toleranţei şi a implicării tinerilor în construirea
presupune, pentru studenţii din ciclul I de studii (de licenţă), stagii în alte ţări din această viitorului Uniunii Europene. Tineret în Acţiune promovează mobilitatea, învăţarea non-
zonă a Europei, cu o durată între 3 şi 10 luni, dar plătite mult mai bine decât stagiile ERASMUS: formală şi dialogul intercultural.
700 euro pe lună. Mai multe detalii despre CEEPUS poţi găsi la Departamentul de Relaţii Prin acest program se poate beneficia de sprijin financiar din partea Uniunii
Internaţionale. Europene pentru o mulţime de activităţi, dintre cele mai variate, de la schimb de tineri cu
alte ţări la acţiuni de voluntariat sau de întărire a spriritului democratic şi a valorilor
Multe ţări au programe proprii pentru studenţi străini, cum ar fi: Chevening pentru europene. Finanţarea se face pe bază de proiect care trebuie să se încadreze pe o anumită
Marea Britanie, DAAD pentru Germania, Huygens pentru Olanda, MAEC-AECID pentru Spania, categorie (denumită „acţiune" şi componenta ei, „sub-acţiune") şi să fie depus până la o
Fulbright în SUA etc. Tot ce trebuie sa faci este să decizi unde vrei să studiezi şi să cauţi pe dată limită, de obicei de două ori pe an.
internet ce programe oferă ţara respectivă. Alternativ, poţi candida pentru una dintre bursele Acţiunile programului Tineret în Acţiune se potrivesc cel mai bine asociaţiilor de
oferite de statul român în alte ţări. Mai multe detalii găseşti pe roburse.ro şi tineri (studenţi, liceeni sau proaspăt absolvenţi) însă interesant la acest program este că
burseguvern.ro. primeşte proiecte şi din partea oricărui grup de tineri, chiar dacă nu este organizat sub
Alte informaţii despre burse şi alte oportunităţi prin care tinerii pot să studieze în forma unei asociaţii cu statut juridic.
străinătate, dar şi sugestii despre cum să te descurci într-o ţară străină (ce ar trebui să-ţi iei cu Pentru mai multe detalii despre programul Tineret în Acţiune intră pe pagina
tine, ce sa faci în caz că te îmbolnăveşti, recunoaşterea studiilor) găseşti pe grupuri de Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
discuţii yahoo, cum ar fi romstudyabroad, eurodesk_info, resursetineret sau pe Hotnews Profesionale, cea care îl gestionează pentru România: www.anpcdefp.ro, pe grupul yahoo
Student. Yia_RO sau pe blogul tia.ablog.ro.

Sfaturi pentru a-ţi găsi pe cont propriu o bursă în străinătate:

 începe căutarea cu un an înainte, pentru că perioada de selecţie pentru burse este


programată cu multe luni înaintea perioadei de înscriere pentru cursuri;
?restrânge-ţi aria de căutare: hotărăşte-te atât asupra domeniului şi a specializării
pe care doreşti să le studiezi, cât şi asupra ţării sau a regiunii; în caz contrar, îţi va
veni foarte greu să găseşti ceea ce cauţi în timp uti ;
?înainte de a trimite candidatura, contactează universitatea respectivă şi profesorul
cu care ai vrea să lucrezi, pentru a-ţi prezenta intenţiile şi a primi feed-back;
?acordă o importanţă sporită scrisorilor de recomandare pentru că, de multe ori, ele
cântăresc cel mai greu la dosar.

36 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
37
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Documentele şi reducerile tale
Reduceri pentru trasportul comun şi cu microbuzul
Contracte Ca student la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” benficiezi nu doar de reducere
După ce eşti admis la facultate, între Universitate – reprezentată prin Rectorul la tren, ci şi de decontarea transportului în comun sau cu microbuzul. Pentru aceasta trebuie
instituţiei – şi tine se semnează contractul de studiu. Citeşte atent şi reţine acest document, să-ţi depui documentele justificatoare (abonamente, bilete de calatorie, tichete), în
pentru că în acesta sunt stipulate nu numai oligaţiile, ci şi drepturile de care te bucuri în primele cinci zile ale fiecărei luni, la secretariatul sau casieria facultăţii unde eşti înscris. În
Universitate. Contractul se completează în fiecare an cu anexe, în funcţie de modificările ce limita a maximum 30 de RON, banii îţi vor fi restituţi pe card la finele fiecărei luni.
apar pe parcurs.
Dacă ai primit cazare în căminele Universităţii, la începutul fiecărui an universitar se Cardul ISIC
încheie un contract de închiriere, semnat de tine, ca beneficiar, şi Universitate, reprezentată International Student Identity Card (ISIC) se adresează elevilor cu vârsta peste 12
prin administratorul de cămin sau complex. Prin contractul de închiriere, studenţii se obligă să ani şi studenţilor la cursuri de zi (inclusiv masteranzi sau doctoranzi) care studiază la
respecte condiţiile impuse, în timp ce Universitatea se obligă să îţi asigure condiţii decente instituții de învățământ acreditate.
pentru desfăşurarea activităţii zilnice. Posesorii cardului ISIC devin parte a unei comunităţi internaţionale de peste 5
milioane de tineri care se bucură de peste 38.000 de reduceri şi alte beneficii în România şi
Carnetul de student în lume (Reţeaua ISIC cuprinde 119 ţări).
La înscrierea în primul an de studii, Universitatea îţi eliberează două documente
importante pentru studenţia ta: carnetul de student şi legitimaţia de student pentru transport. Cardul EURO<26
Carnetul de student îţi serveşte ca act de identitate în toate situaţiile în care se cere să Cardul Euro<26 STUDENT este destinat tinerilor studenţi sau liceeni. Peste 4
se facă dovada calităţii de student (la muzee, la eliberarea reţetelor etc). Pentru a rămîne milioane de tineri se bucură prin acest card de 300.000 de reduceri europene, naţionale şi
valabil după eliberare, este obligatoriu să-l prezinți la începutul fiecărui an universitar la locale, în 42 de ţări, iar numărul lor este în creştere.
decanat ca să ţi-l vizeze. Cardurile ISIC şi EURO<26 se eliberează la agenţi autorizaţi din ţară. Pentru o listă a
De asemenea, carnetul de student este important pentru a consemna notele obţinute la acestor agenţi, dar şi pentru a afla reducerile de care poţi beneficia vizitează www.isic.ro și
examene sau alte forme de verificare a cunoştinţelor. Prezentarea carnetului de student www.euro26.org.ro.
profesorului examinator este obligatorie şi, în acelaşi timp, este în interesul tău să faci asta, ca
să nu ai de suferit dacă se produce vreo încurcătură cu notele. Recomandări
Dacă ţi-ai pierdut carnetul de student sau legitimaţia de transport, poţi obţine un
Reduceri la transportul cu trenul duplicat. Pentru aceasta trebuie să declari pierderea într-un ziar local şi să faci o cerere
Legitimaţia de transport (cea eliberată de către Universitate) îţi asigură o reducere de decanului facultăţii la care anexezi copia după anunţ şi chitanţa care atestă plata taxei
50% la trenul personal, clasa a II-a. Ea se eliberează la începutul perioadei de studii însă tu ai percepute în acest caz.
obligaţia, pentru a beneficia în continuare de această facilitate, să o duci la vizat în fiecare an Deoarece Universitatea efectuează toate plăţile (burse, restituiri sume cazare
universitar, la decanatul facultăţii tale. etc.) prin viramente bancare, este necesar să-ţi deschizi un cont bancar şi să obţii un card
Iar pentru reducere de 50% la trenul accelerat, ţi se eliberează la începutul fiecărui an personal.
de studiu şi carnetul de cupoane. Acesta conţine 24 de file corespunzătoare la 24 de călătorii cu În plus, pentru a evita aglomeraţia de la casierii, începând cu anul universitar 2007-
reducere la tren accelerat, clasa a II-a şi este folosit doar împreună cu legitimaţia de student 2008, plata taxelor se poate face şi la orice sucursală a băncii BRD-Groupe Societe Generale,
pentru transport. fără comision.

38 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
39
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
3. consiliere şi planificare familială
La doctor
- consiliere contracepţie
- consiliere în situaţii speciale
În decursul celor trei, cinci sau, de ce nu, opt ani petrecuţi ca student la
- contracepţie de urgenţă
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" în Iaşi, s-ar putea să ai nevoie uneori (şi îţi urăm să fie
de cât mai puține ori!) şi de asistenţă medicală.
Pentru a te înscrie în baza de date, trebuie să te prezinţi cu carnetul de student
Pentru a-ţi asigura permanent accesul la servicii medicale în Iaşi, ai două opţiuni.
(adeverinţă), carnetul de asigurare de sănătate şi cartea de identitate. Dacă suferi de boli
Poţi să te înscrii la Cabinetul Medical Studenţesc al Universităţii, caz în care nu trebuie să
cronice, trebuie să vii şi cu documentaţia medicală corespunzătoare pentru evidenţe
te retragi de pe lista medicului tău de familie din localitatea din care vii. Un posibil
speciale.
dezavantaj al acestei soluţii este că acest cabinet studenţesc este unul singur pentru toţi
studenţii Universităţii, deci uneori poate fi aglomerat.
Schimbarea medicului de familie
O alternativă poate fi să te înscrii la un medic de familie în Iaşi, însă în acest caz
Pentru a te înscrie la un medic de familie în Iaşi, primul pas este să îţi alegi unul.
trebuie să renunţi la medicul tău de familie precedent. Te poţi înscrie chiar şi fără să ai
Lista de medici de familie din oraşul Iaşi o găseşti pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate
domiciliul stabil în Iaşi.
Iaşi, la adresa: www.hih.ro > Furnizori de servicii medicale în contract > Asistenţă
medicală primară.
Cabinetul pentru studenţi
Pasul următor: te prezinţi la medicul ales, cu actul de identitate şi cu dovada de
Centrul Medical Studenţesc Copou
asigurat, în cazul tău, o adeverinţă de student cu precizarea „pentru medicul de familie" şi
faci cererea de a fi înscris pe lista acestuia. De asemenea, va trebui să-i comunici acestuia
Locaţie: cămin C8, parter
numele fostului medic la care ai fost înscris. Noul medic va anunţa Casei de Asigurări şi pe
Telefon: 0232-201324
fostul medic de faptul că te-a preluat în evidenţa sa. Fişa ta medicală va fi transmisă noului
Dr. Paraschiva Gîscă - Medic Primar Medicină de Familie
tău medic de familie, iar o copie a acestei fişe va fi păstrată de cabinetul medical de la care
Program consultaţii:
ai plecat, cel puţin un an după aceea.
luni, miercuri şi vineri, orele 13.30 – 18.30, marţi şi joi, orele 8.00 – 13.00
Schimbarea medicului de familie nu se poate face decât după cel puţin şase luni de
Dr. Carmen Cărare - Medic Primar Medicină Generală
la ultima înscriere.
Program consultaţii:
Luni, miercuri şi vineri, orele 8.00 – 13.00, marţi şi joi, orele 13.00 – 18.00

Ca student al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza", la cabinetul medical studenţesc


poţi beneficia de:
1. consultaţii medicale şi terapie:
- medicină preventivă
- medicină curativă
2. vizarea documentelor medicale
- adeverinţe medicale
- certificate medicale – bursă
- certificate medicale – amânare studii

40 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
41
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
redistribuirea locurilor de la buget sau la taxă, cazare, burse, specializarea complementară
Cum îţi vezi notele? etc. În cazul în care sesizezi vreo greşeală privind situaţia şcolară trebuie să anunţi imediat
secretariatul facultăţii tale, ţi nu pe administratorul aplicaţiei.
Îţi poţi vizualiza notele oricând şi de oricunde cu ajutorul aplicaţiei eSIMS, pe care
o găseşti accesând site-ul: http://simsweb.uaic.ro.
Facilităţi oferite de sistemul eSIMS
Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să îţi creezi un cont. Pentru aceasta dai
1. gestionează situaţia şcolară şi financiară a studenţilor
click pe „Login" (în dreapta sus a paginii). Vei ajunge pe o altă pagină unde dai clic pe
2. calculează clasamentele de medii (aritmetice / ECTS) şi punctajele pentru
„Create new user" (cu roşu, sub butonul „Conectare") . Îţi creezi singur contul folosind
studenţi, în vederea acordării de burse, locuri de cazare în cămine, bilete tabără etc
numărul matricol, pe care îl găseşti în carnetul tău de student sau îl iei de la secretariatul
3. asigură publicarea on-line a planurilor de învăţământ, a curriculei fiecărei
facultăţii şi stabilind o parolă. Astfel, username este numărul matricol, iar parola trebuie
discipline, asigură accesul oricărui student după autentificare la rezultatele sale
sa fie de minimum şapte caractere, dintre care cel puţin unul trebuie să fie un caracter
profesionale, poziţia în clasamentul grupei şi al anului, situaţia financiară, publicate on-line.
special gen: #, $, %, ., ; etc., deci cel puţin un caracter trebuie să nu fie literă sau cifră. Fii
atent să nu o uiţi!
Tabere gratuite pentru studenţi
La adresa de mail poţi trece orice adresă de e-mail: @yahoo.com, @gmail.com
etc. Aceasta trebuie să fie validă şi operaţională, pentru că vei primi pe adresa specificată
De două ori pe an, ai posibilitatea să mergi în tabără studenţească, gratuit, la mare
un mesaj de confirmare, de care ai nevoie ca să-ţi definitivezi contul.
sau la munte, pe unul dintre miile de locuri oferite universităţilor din toată ţara, de către
Întrebarea de securitate şi răspunsul la aceasta trebuie să conţină cel mult 20 de
Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor, o structură guvernamentală.
caractere fiecare. Alege întrebări şi răspunsuri care să nu fie evidente pentru orice
Dacă ai terminat anul de studiu fără restanţe, eşti un bun candidat pentru un loc în
persoană (de exemplu: „Cum mă numesc?” sau „Care e anul naşterii?" etc.), ci întrebări ale
tabără. Tot ce trebuie să faci este să urmăreşti cu atenţie afişarea repartizării locurilor la
căror răspunsuri să fie foarte puţin probabil să le cunoască şi altcineva. Răspunsul la
avizierul facultăţii tale şi să faci o cerere pentru unul dintre ele, în cel mai scurt timp. Pe
întrebarea de securitate trebuie să îl ţii minte pentru că vei avea nevoie de el în cazul în
lângă lipsa restanţelor, alte aspecte care te vor avantaja la selecţie includ rezultatele
care vei avea probleme legate de contul tău.
obţinute la învăţătură, performanţele în activitatea de cercetare, dar şi implicarea în cadrul
După ce completezi toate câmpurile, apeşi pe „Create user". Apoi, trebuie să îţi
diverselor manifestări ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive.
deschizi contul de e-mail pentru a confirma crearea contului eSIMS şi actualizarea
Taberele sunt gratuite, adică nu plăteşti nimic pentru cazare şi primeşti bonuri de
informaţiilor din baza de date şi revii la prima pagină, cea cu „Login".
masă pentru întreaga durată a taberei. Singura cheltuială care îţi rămâne este costul
Acum te poţi loga şi îţi vei putea vedea notele pe care le vei primi, situaţia taxelor,
transportului între localitatea ta şi staţiunea respectivă. La munte, îţi poţi petrece vacanţa în
planuri de învăţământ etc. Odată logat, accesează pagina „Studenţi" - iar apoi link-ul
staţiuni ca Predeal, Sinaia, Zărneşti, Pârâul Rece sau Voineasa. Pe litoral, taberele sunt
„Note, taxe". La părăsirea aplicaţiei apasă butonul „Logout". În caz contrar, există riscul
găzduite în staţiunea Costineşti. Vacanţa oferită la munte sau la mare are o durată de şapte
ca datele tale personale să fie vizualizate şi de alţi colegi.
zile şi se organizează în serii.
Dacă ai nevoie de ajutor, apasă pe „Here be Dragons!".
Locurile se împart de la Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor fiecărei universităţi
de stat în în funcţie de numărul de studenţi finanţaţi din bugetul statului. Numărul acestor
Pentru probleme legate de logare şi de administrare adresează-te
locuri este în creştere de la an la an; de exemplu, în vara anului 2008, studenţii români au
Departamentului de Statistică şi Informatizare, al cărui sediu se află în spatele corpului B al
avut la dispoziţie 7.700 de locuri în tabere, cu 2.000 mai mult decât în anul precedent. Dintre
Universităţii, la numărul de telefon 0232-201595 sau trimiţând un e-mail la adresele
acestea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" a primit 402 de locuri, pe care le-a distribuit
liviu.lupu@uiac.ro (Liviu Lupu - administratorul aplicaţiei) sau stefc@uiac.ro (Cristina
mai departe facultăţilor, proporţional cu numărul lor de studenţi.
Ştefanache - managerul aplicaţiei).
Metodologia completă de distribuire şi acordare a biletelor de tabără poate fi
Fiecare student are obligaţia de a-şi verifica notele în acest program de pe
consultată pe site-ul Agenţiei pentru Sprijinirea Studenţilor: www.agentiastudentilor.ro.
internet, deoarece cu acest program se încheie mediile şi se fac toate ierarhizările pentru

42 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
43
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

3Facultăţile
UAIC

44 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
45
Facultatea de Biologie Domenii şi specializări de master (pentru anul universitar 2008-2009):
Adresă: B-dul Carol I, Nr. 22, 700505, Iaşi Domeniu Specializări Forma de învăţământ
Telefon: 0232-201072; 0232-201073 Fax: 0232-201472
E-mail: mibuc@uaic.ro, admbio@uaic.ro Biologie Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor Zi
Web: http://www.bio.uaic.ro Biotehnologii microbiene şi celulare
Genetică moleculară
Conducere:
Decan: Prof. dr. Ioan MOGLAN Bioprocedee în domeniul agro-alimentar (modul
Telefon: 0232-201565, e-mail: imoglan@uaic.ro, cabinet B 375 francofon)
(Corp B, parter, tronsonul de Zoologie)
Bio-antropologie
Directorul Departamentului de Biologie: Prof. dr. Maria-Magdalena ZAMFIRACHE
Telefon: 0232-201513, e-mail: magda@uaic.ro, cabinet B 445 Biologia dezvoltării
(Corp B, etaj I, tronsonul de Biologie vegetală) Ştiinţa mediului Consiliere de mediu
Prodecan cu activitatea de cercetare: Prof. dr. Dumitru COJOCARU
Telefon: 0232-201645, e-mail: cdumitru@uaic.ro, cabinet B 227 Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă
(Corp B, demisol I, tronsonul de Biochimie)
Prodecan pentru activitate didactică: Conf. dr. Luminiţa BEJENARU Resurse:
Telefon: 0232-201567, e-mail: lumib@uaic.ro, cabinet B 209 Facultatea dispune de două săli de curs, 24 de săli pentru lucrări practice de laborator şi
(Corp B, demisol I, tronsonul de Anatomie şi histologie animală) laboratoare de cercetare pentru studenţi la master, un herbariu, un muzeu de animale nevertebrate,
Cancelar: Conf. dr. Lăcrămioara IVĂNESCU un muzeu de vertebrate, o bibliotecă, staţiuni de cercetare ştiinţifică, acces contra cost la Grădina
Telefon: 0232-201510, e-mail: ivanescu67@yahoo.com, cabinet B 443 Botanică (http://botanica.uaic.ro/) şi Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi
(Corp B, etaj I, tronsonul de Biologie vegetală) (www.bio.uaic.ro/Muzeu/index.html).
Biblioteca Facultății de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-
Contacte: dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, e-mail: bib.bio@uaic.ro, telefon: 0232-201473. Program: luni -
Administrator Şef: Cecilia BÎLBĂ vineri, orele 8.30 -20.45.
Telefon: 0232-201072, e-mail: admbio@uaic.ro
Secretariat: Posibilităţi de practică în staţiuni de cercetare cu profil biologic:
Secretar Şef: Mihaela BUCĂ, e-mail: mibuc@uaic.ro Staţiunea Biologică Marină „Ioan Borcea" de la Agigea, judeţul Constanţa
Secretar: Cristina BUSUIOC, e-mail: cristinabusuioc@yahoo.com A fost înfiinţată în 1926 de către Ioan Borcea cu scopul de a realiza cercetări faunistice şi
Secretar: Oana PETROVICI floristice la Marea Neagră şi de desfăşurare a practicilor de vară pentru studenţi. În prezent, aici fac
Program de lucru cu publicul: luni – vineri, orele 10.00 – 14.00 practica de vară studenţi biologi, geografi şi geologi de la universităţi din Iaşi, Bucureşti, Cluj,
Telefon: 0232-201072 Timişoara, Bacău, Chişinău etc. De asemenea, aici se desfăşoară cercetări faunistice din
ecosistemele litoralului românesc, se elaborează teze de doctorat şi teze de diplomă.
Webmaster: Şef lucrări dr. Călin MANIU, e-mail: maniucalinlucian@yahoo.com, Director: Prof. dr. Gheorghe MUSTAŢĂ
cabinet 122-K (corp B, demisol II, tronsonul de Biofizică) Telefon: 0241-742940
Responsabil Program ERASMUS: Şef lucrări dr. Ştefan ZAMFIRESCU, e-mail: Staţiunea Biologică „Petre Jitariu” Neamţ
zamfi@uaic.ro, cabinet B 382 (parter, tronsonul de Zoologie) Are în componenţa sa două laboratoare: Laboratorul de Acvacultură şi Ecologie Acvatică de
la Piatra Neamţ şi Laboratorul de Acvacultură şi Ecologie Acvatică de la Potoci. Staţiunea a fost
Domenii şi specializări de licenţă (pentru anul universitar 2008-2009): înfiinţată în 1957 de către academicianul Petre Jitariu. În prezent, aici fac practică studenţi de la
Facultăţile de Biologie, Geografie şi Geologie de la universităţi din Iaşi, Cluj, Galaţi, Tîrgovişte,
Chişinău etc.
Domeniu Specializări Forma de învăţământ
Director: Prof. dr. Costică MISĂILĂ
Telefon: 0232-201472
Biologie Biologie Zi, ID Staţiunea de Cercetări pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică Iaşi
Staţiunea este amplasată în partea de sud a municipiului Iaşi şi are ca obiectiv principal
Biochimie Zi cercetări referitoare la obţinerea şi creşterea puietului de peşte. De asemenea, aici se realizează
diverse experimente din domeniul acvaculturii pentru teze de doctorat şi de diplomă.
Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului Zi, ID Director: ec. Cornelia Mirela MEDELEANU
Telefon: 0232-201010

46 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
47
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Domenii şi specializări de master (pentru anul universitar 2008-2009):
Facultatea de Chimie
Adresă: B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi Domeniu Specializări Forma de învăţământ
Telefon: 0232-201063
Fax: 0232-201313 Chimie Chimia şi biochimia heterociclurilor Zi
E-mail: infochem@uaic.ro, admchim@uaic.ro
Web: http://www.chem.uaic.ro Didactica chimiei
Chimie coordinativă aplicată
Conducere:
Decan: Conf. Dr. Dumitru GÂNJU Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia
Telefon: 0232-201289, e-mail dganju@uaic.ro, Laborator de cercetare, Colectivul mediului
de Chimie Anorganică
Şef de departament: Conf. dr. Mihail Lucian BÎRSĂ Resurse:
Telefon: 0232-201349, e-mail lbirsa@uaic.ro, Laborator Termodinamică şi Biblioteca de Fizică şi Chimie „Ştefan Procopiu” se află în corpul A al Universităţii, parter,
dinamică neliniară, Colectivul de Chimie-Fizică B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, e-mail: bib.fiz@uaic.ro, telefon: 0232-201151.
Cancelar: Conf. dr. Adrian BÂRZU Alte servicii ale Facultăţii includ săli de curs şi laboratoare pentru pregătirea studenţilor şi
Telefon: 0232-201344, e-mail abirzu@uaic.ro, Laborator de cercetare, Colectivul pentru cercetare.
de Chimie Organică (lângă laboratorul „C. Budeanu”)

Contacte:
Administrator Şef: Vasile VATRĂ, Facultatea de Drept
Telefon: 0232-201363, e-mail: vvatra@uaic.ro Adresă: B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi
Secretariat: Telefon: 0232-201058; 0232-201158
Secretar Şef: Angela VATRĂ, e-mail: avatra@uaic.ro Fax: 0232-201158;
Secretar: Gabriela PAVELESCU, e-mail: pgabi@uaic.ro E-mail: drept@uaic.ro
Analist programator: Ionela FODOR, e-mail: ionela.fodor@chem.uaic.ro Web: http://laws.uaic.ro
Program de lucru cu publicul: luni – vineri, orele 10.00 – 12.00
Telefon: 0232-201063 Conducere:
Decan: Prof. dr. Tudorel TOADER
Webmaster: Ionela FODOR, e-mail: ionela.fodor@chem.uaic.ro Telefon: 0232-201059, fax: 0232-201266, e-mail: ttoader@uaic.ro, Cabinet nr. 111
Responsabil ERASMUS: prof. dr. Alexandra Raluca IORDAN Prodecan: Conf. dr. Carmen Tamara UNGUREANU
Telefon: 0232-201341, e-mail: alex@uaic.ro Telefon/fax: 0232-201268, e-mail: carment_ungureanu@yahoo.com, Cabinet nr. 113
Responsabil e-SIMS: Ionela FODOR, e-mail: ionela.fodor@chem.uaic.ro Cancelar: Lect. dr. Marius Nicolae BALAN
Telefon: 0232-201682, e-mail: balan@uaic.ro, Cabinet nr. 6
Domenii şi specializări de licenţă (pentru anul universitar 2008-2009):
Contacte:
Administrator Şef: Costel PALADE
Domeniu Specializări Forma de învăţământ Telefon: 0232-201118, e-mail: costel.palade@uaic.ro, Cabinet nr. 115a
Secretariat
Chimie Chimie Zi Secretar Şef facultate: Rodica SORA
Telefon/fax: 0232-201158, e-mail: soraro@uaic.ro, Cabinet nr. 112
Biochimie tehnologică Secretariat ZI – Cabinet nr. 112
Cristina LUPAŞCU, e-mail: lupascu@uaic.ro
Chimie informatică Elena MANDACHI, e-mail: mandachi@uaic.ro
Program cu publicul: luni - joi, orele 10 - 12
Ştiinţa mediului Chimia mediului
Telefon: 0232-201058
Secretariat I.F.R. – Cabinet nr. 115b
Paula BEJENARU, e-mail: bejenaru@uaic.ro

48 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
49
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Mihaela AMARICUŢEI, e-mail: amaric@uaic.ro
Mariana PETCU, e-mail: mariapet@uaic.ro Facultatea de Economie
Telefon: 0232-201272
Program de lucru cu publicul: luni-joi, orele 10-12 şi Administrarea Afacerilor
Adresă: B-dul Carol I, Nr.22, Corp B Universitate, 700505, Iaşi
Responsabil probleme studenţeşti: Lect. dr. Emanoil Corneliu MOGÎRZAN Telefon: 0232-201070
e-mail: ecmogirzan@yahoo.com, Cabinet nr. 331 Fax: 0232-21700
Responsabil program ERASMUS: Prep. drd. Ioana-Maria COSTEA E-mail: feaa@uaic.ro
e-mail: ioanamcostea@yahoo.com, Cabinet nr. 4 Web: http://www.feaa.uaic.ro, http://portal.feaa.uaic.ro
Webmaster şi responsabil e-SIMS: informatician Ciprian Traian ICHIM
Telefon 0232-201264, e-mail: ciprian_ichim@yahoo.com, Laborator informatică Conducere
juridică, Sala nr. 23 Decan: Prof. dr. Dinu AIRINEI
Telefon: 0232-201071, e-mail: adinu@uaic.ro; cabinet: B412, etaj I, Corp B
Prodecan, activitate didactică şi logistică: Prof. dr. Vasile COCRIŞ
Domenii şi specializări de licenţă (pentru anul universitar 2008-2009) Telefon: 0232-201451, e-mail: vcocris@uaic.ro, cabinet: B418, etaj I, Corp B
Prodecan, învăţământ la distanţă (ID) şi mastere profesionale: Prof. dr. Emil MAXIM
Domeniu Specializări Forma de învăţământ Telefon: 0232-201407, e-mail: emaxim@uaic.ro; cabinet: B418, etaj I, Corp B
Prodecan, relaţii internaţionale şi mastere de specializare: Prof. dr. Marin FOTACHE
Drept Drept Zi, IFR Telefon: 0232-201430, e-mail: fotache@uaic.ro; cabinet: B420, etaj I, Corp B
Prodecan, activitate studenţească: Conf. dr. Costel ISTRATE
Telefon: 0232-201599, e-mail: istrate@uaic.ro; cabinet: B420, etaj I, Corp B
Cancelar: Prof. dr. Carmen PINTILESCU
Telefon: 0232-201627, e-mail: carmen.pintilescu@uaic.ro; cabinet: B407, etaj I, Corp B

Contacte:
Domenii şi specializări de master (pentru anul universitar 2008-2009): Administrator Şef: ing. Liviu GRAMA
Telefon: 0232-201608, e-mail: grama@uaic.ro; cabinet: B426, etaj I, Corp B
Domeniu Specializări Forma de învăţământ Secretariat
Secretar Şef: Cristina HANGANU
Drept Drept european Zi, IFR Telefon: 0232-201070, e-mail: changanu@uaic.ro; cabinet: B411, etaj I, Corp B
Secretariat pentru studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat, cursuri de zi:
Dreptul afacerilor Cristina NEDELCU, telefon: 0232-201470, e-mail: crinan@uaic.ro, cabinet B408, etaj I,
Corp B
Ştiinţe penale Roxana Elena KOCSIS, telefon: 0232-201470, e-mail: roxana.kocsis@feaa.uaic.ro, cabinet
B408, etaj I, Corp B
Posibilităţi de practică: Cristina LUCAN, telefon: 0232-201470, e-mail: cristina.lucan@feaa.uaic.ro, cabinet B408,
Studenţii Facultăţii de Drept desfăşoară practică în cadrul unor instituţii ca: Autoritatea Tutelară etaj I, Corp B
din cadrul Primăriei, Starea Civilă, parchetele de pe lângă instanţă, instanţe judecătoreşti ale baroului de Mariana TROFIN, telefon: 0232-201588, e-mail: ligiat@uaic.ro, cabinet B409, etaj I, Corp B
avocaţi şi ale camerei de comerţ şi industrie, etc. Mirela AIONESEI, telefon: 0232-201588, e-mail: mirela.aionesei@feaa.uaic.ro, cabinet
B409, etaj I, Corp B
Resurse: Carmen ROTARIU, telefon: 0232-201588, e-mail: crotariu@uaic.ro, cabinet B409, etaj I,
Biblioteca Facultăţii de Drept se află în corpul A al Universităţii, etajul II, B-dul Carol I, nr. 11, Corp B
700505, Iaşi, e-mail: bib.law@uaic.ro, telefon: 0232-201159. Programul cu publicul: luni - vineri, orele Rodica COJOCARU, telefon: 0232-201589, e-mail: cojor@uaic.ro, cabinet B410, etaj I,
8.30 – 13.30. Corp B
Facultatea are un laborator de criminalistică, modernizat şi dotat cu echipamente performante Angelica Gabriela MÎNDRILĂ, telefon: 0232-201589, e-mail: angelica.mindrila@uaic.ro,
şi un laborator de informatică juridică, în care studenţii facultăţii au acces la Internet, e-mail, programul cabinet B410, etaj I, Corp B
Legis. Program cu publicul: luni – joi, orele 10.00 – 13.00
Secretariat pentru studii universitare de licenţă, cursuri I.D.:
Secretar pentru studenţii din anul III – Loredana LĂPUŞNEANU, telefon: 0232-201419, e-
mail: lory@uaic.ro, cabinet B405, Etaj 1, Corp B
Secretar pentru studenţii din anii I şi II – Mihaela IABLONSCHI, telefon: 0232-201419, e-
mail: mihiab@uaic.ro, cabinet B406, Etaj 1, Corp B
Operator calculator – Mia ANTEMIR, telefon: 0232-201408, e-mail: amia@uaic.ro, cabinet:
B406, Etaj 1, Corp B

50 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
51
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Domenii şi specializări de master (pentru anul universitar 2008-2009):
Program de lucru cu publicul: luni – joi, orele 10.00 – 13.00
Secretariat pentru şcoli academice postuniversitare:
Secretar Şcoala Postuniversitară de Management-Marketing SCOP 2M – Alina COŞULEANU, Domeniu Specializări Forma de învăţământ
telefon: 0232-201417; 0232-212380, e-mail: arusu@uaic.ro, cabinet: B427, Etaj 1, Corp B
Secretar Şcoala Postuniversitară DEPROTUR şi mastere Managementul resurselor umane,
Management comercial – Georgeta PLEŞOIANU, telefon: 0232-201417, e-mail:
georgeta@uaic.ro, cabinet B427, Etaj 1, Corp B Economic Managementul mediului şi al resurselor Zi
Secretar ELITEC – Şcoală Economică Postuniversitară – Ecaterina TARGHIR, telefon: 0232- naturale
201425, e-mail: elitec@uaic.ro, cabinet B432, Etaj 1, Corp B
Secretar FIBAS – Şcoală Academică Postuniversitară – Irina BOSIE, telefon: 0232-201820, e- mail: Afaceri internaţionale şi strategii
fibas@uaic.ro, cabinet: C602, Etaj 4, Corp C interculturale (engleza-germană)
Program de lucru cu publicul: luni – joi, între orele 10.00 – 13.00
Secretariat pentru Şcoala doctorală de economie - Alina COŞULEANU, telefon: 0232-201417; 0232- Administrarea afacerilor Management turistic şi hotelier
212380, e-mail: arusu@uaic.ro, cabinet: B427, Etaj 1, Corp B
Program de lucru cu publicul: luni – joi, orele 10.00 – 13.00

Responsabil program ERASMUS: lect. dr. Bogdan ZUGRAVU, telefon: 0232-201433, e-mail: Finanţe Finanţe - Asigurări
zugravu@uaic.ro; cabinet: C702, etaj 5, Corp C
Bănci şi pieţe financiare
Secretariat: telefon/fax: 0232-201627, cabinet: B407, etaj I, Corp B Universitate
Webmaster: lect. dr. Alexandru SIRETEANU, telefon: 0232-201658, e-mail: salexis_ro@yahoo.com Contabilitate Contabilitate, expertize şi audit
Responsabil e-SIMS: Bogdan SANDU, tel: 0232 201598, e-mail: sandumbogdan@yahoo.com
Sisteme informaţionale contabile
Cibernetică, statistică şi Sisteme informaţionale pentru afaceri
Domenii şi specializări de licenţă (pentru anul universitar 2008-2009): informatică economică
Domeniu Specializări Forma de învăţământ

Economie Economie generală Zi Statistică şi econometrie

Economie agroalimentară Metode cantitative în economie

Administrarea Economia comerţului, turismului şi Statistică şi actuariat în asigurari şi


afacerilor serviciilor sănătate

Cibernetică, statistică Statistică şi previziuni economice Economie şi afaceri Economie şi afaceri internaţionale
şi informatică internaţionale
economică

Informatică economică Management Management intercultural


Managementul organizaţiilor
Economie şi afaceri Economie şi afaceri internaţionale
internaţionale Managementul şi dezvoltarea resurselor
umane
Marketing Marketing

Ştiinţe administrative Administraţie publică Zi, ID Achiziţii - Distribuţie – Logistică


Marketing Analiză şi strategie de marketing
Contabilitate Contabilitate şi Informatică de gestiune
Marketing şi comunicare în afaceri
Management Management
Ştiinţe administrative Administra ie publică
Finanţe Finanţe şi bănci Interdisciplinar Economia şi dreptul afacerilor

52 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
53
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
ELITEC Posibilităţi de practică:
Domeniu Specializări Forma de învăţământ Studenţii Facultăţii pot face practică la bănci, instituţii financiare, firme private,
administraţie publică locală etc.
Economic Sisteme Informaţionale pentru Afaceri Zi, ID
Contabilitate şi audit Resurse:
Biblioteca on-line a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor se află în
Managementul proiectelor corpul B al Universităţii, etajul I, sala B401, B-dul. Carol I, nr. 22, 700505, Iaşi.
Această bibliotecă, deschisă în anul 2002, este dotată aproape exclusiv cu cărţi şi
reviste în limbi străine (în special engleză şi franceză), dicţionare, dar şi cu un număr mare de
Departamentul de Management şi Marketing
calculatoare de ultimă generaţie. Accesul în bibliotecă este conferit de amprenta digitală
care se înregistrează în prima săptămână a lunii octombrie pe baza B.I. şi, ulterior, în fiecare
Domeniu Specializări Forma de învăţământ zi de vineri, între orele 16.00-20.00.
Bibliotecar şef: dr. Elena Chiaburu, telefon: 0232-201652, e-mail: elena.chiaburu@uaic.ro
Economic Managementul Resurselor Umane Zi, ID Biblioteca de Ştiinţe Economice se află în corpul C al Universităţii, etajul III, Str.
Management Comercial General Berthelot, nr. 11, 700483, Iaşi, e-mail: eco@uaic.ro, telefon: 0232-201452.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport


FIBAS Adresă: Str. Toma Cozma 3, 700554, Iaşi
Domeniu Specializări Forma de învăţământ Telefon: 0232-201026; 0232-201027
Fax: 0232-201126
Economic Economie şi gestiune financiar-bancară Zi, ID E-mail: admefs@uaic.ro
Administraţie publică Web: http://www.sport.uaic.ro
Gestiune fiscal-bugetară Conducere:
Management si audit financiar în institutiile Decan: Conf. dr. Marin CHIRAZI
publice Telefon: 0232-201027, e-mail: chirazim@yahoo.com
Prodecan: Prof. dr. Veronica BĂLTEANU
Telefon: 0232-201132, e-mail balteanu@uaic.ro
Cancelar: Asist. drd. Sava FETESCU
Telefon: 0232-201132
Domenii şi specializări de studii aprofundate (pentru anul universitar 2008-2009):

Domeniu Specializări Forma de învăţământ Contacte:


Administrator Şef: Ing. Livia-Florentina GHIGA
Economic Managementul resurselor umane Zi Telefon: 0232-201026, e-mail: admefs@uaic.ro
Planificarea şi strategia marketingului Secretariat:
Secretar Şef: Elena PARASCHIV, e-mail: elena.paraschiv@uaic.ro
Informatică de gestiune
Secretar: Simona AIRINEI, e-mail: sairinei@uaic.ro
Comerţ Internaţional Program de lucru cu publicul: luni – joi, orele 9.30 – 12.30
Telefon: 0232-201026
Management financiar bancar
Audit şi management contabil Responsabil ERAMUS: Lect. drd. Beatrice ABĂLAŞEI
Telefon: 0232-201130, e-mail: beatrice.abalasei@uaic.ro
Statistică social economică
Agrobusiness Domenii şi specializări de licenţă (pentru anul universitar 2008-2009):
Crearea şi administrarea întreprinderilor Domeniu Specializări Forma de învăţământ
Educaţie fizică şi sport Educaţe fizică şi sportivă Zi, IFR
Ştiinţe administrative Gestiunea resurselor în administraţia
publică Kinetoterapie şi motricitate specială Zi

54 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
55
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Filosofie
Domenii şi specializări de master (pentru anul universitar 2008-2009):
şi Ştiinţe Social-Politice
Adresă: B-dul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi
Domeniu Specializări Forma de învăţământ Telefon: 0232-201055, Fax: 0232-201154
E-mail: admfil@uaic.ro
Web: http://philosophy.uaic.ro
Educaţie fizică şi Management şi marketing în sport Zi, ID
sport
Conducere:
Decan: Prof. dr. Nicu GAVRILUŢĂ
Fitness şi estetică corporală Zi Telefon: 0232-201055, e-mail: nicolas@uaic.ro
Prodecan: Prof. dr. Anton ADĂMUŢ
Telefon: 0232-201372, e-mail: antonadamut@yahoo.com
Activităţi sportive de timp liber şi
Prodecan: Prof. dr. George POEDE
sporturi extreme
Telefon: 0232-201286, e-mail: poede@uaic.ro
Cancelar: Conf. dr. Conţiu ŞOITU
Kinetoterapia în traumatologia sportivă Telefon: 0232-201372, e-mail: soitucontiu@yahoo.com

Contacte:
Administrator Şef: Claudia JACOTA,
Posibilităţi de practică: Telefon: 0232-201155, e-mail: adminfil@uaic.ro
Ştrandul Municipal Iaşi Secretariat
Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi Secretar Şef: Oana BORODA, telefon: 0232-201054
Policlinica Balneară Nicolina (Iaşi) Secretar zi: Liliana LEAUA, telefon: 0232-201054
Secretar zi: Maria CHEVEREŞEANU, telefon: 0232-201054
Resurse: Secretar zi: Doiniţa MOGA, telefon: 0232-201054
Baza materială a facultăţii beneficiază de dotări care satisfac cerinţele formării Secretar zi: Georgiana ILUŢĂ, telefon: 0232-201054
de specialişti: săli de curs, seminar, laboratoare, terenuri de sport. Secretar zi: Carmen SCUTARU, telefon: 0232-201054
Biblioteca de Pedagogie, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport se află în corpul D Secretar ID: Cristina ANTON, telefon: 0232-201053
al Universităţii, parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, telefon: 0232-201127 Program de lucru cu publicul: luni – joi, orele 10 - 12,
Balonul Cameron C-80 Telefon: 0232-201055
Din luna martie a anului 2002, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport împreună cu
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor au achiziţionat un balon cu aer cald Webmaster: Alexandru DURNEA, e-mail: webmaster@mail.phil.uaic.ro
din Anglia. Balonul este utilizat în scop didactic de către studenţii facultăţilor de: Responsabil ERASMUS: Conf. dr. Conţiu ŞOITU
Geografie şi Geologie, Biologie, Fizică, Chimie şi Istorie. Cu ajutorul acestui balon se
efectuază fotografii aeriene, măsurători topometrice şi monitorizarea atmosferei. De Domenii şi specializări de licenţă (pentru anul universitar 2008-2009):
asemenea, acesta este folosit atât de cei care doresc să înveţe sportul cu balonul, cât şi Domeniu Specializări Forma de învăţământ
pentru acţiuni publicitare. Filosofie Filosofie Zi
Relaţii internaţionale Relaţii internaţionale şi studii europene
şi studii europene
Studii culturale Studii culturale
Sociologie Sociologie
Asistenţă socială Asistenţă socială Zi, ID
Ştiinţe politice Ştiinţe politice
Comunicare şi relaţii Comunicare şi relaţii publice
publice

56 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
57
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Domenii şi specializări de master (pentru anul universitar 2008-2009):
Facultatea de Fizică
Domeniu Specializări Forma de învăţământ Adresă: B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi
Telefon: 0232-201050
Asistenţă socială Familia şi managementul resurselor Zi Fax: 0232-201150
familiale E-mail: admphys@uaic.ro
Web: http://www.phys.uaic.ro/
Masterat european de protecţie a
drepturilor copilului Conducere:
Decan: Prof. dr. Mihai TOMA
Telefon: 0232-201025, e-mail: mtoma@uaic.ro
Supervizare şi planificare socială
Prodecan: Prof. dr. Ovidiu - Florin CĂLŢUN
Telefon: 0232-201176, e-mail: caltun@uaic.ro
Probaţiune, mediere şi asistenţă socială a
victimelor infracţiunilor
Contacte:
Administrator Şef: Ec. Sergiu DONCILĂ
Ştiinţe politice Politici publice şi management instituţional Telefon: 0232-201051, e-mail: doncilas@uaic.ro
Secretariat
Studii de integrare şi securitate europeană Secretar Şef: Fiz. Livia IONESCU, telefon: 0232-201050, fax: 0232-201150, e-mail:
ionescu.livia@uaic.ro
Marketing politic şi comunicare Secretar: Ing. Cristina-Daniela ŢUCĂ, e-mail: dana@uaic.ro
Secretar: Ing. Carmen LUCA, e-mail: luca@uaic.ro
Sociologie Securitate comunitară şi controlul violenţei Program cu publicul: luni – joi, orele 10.00 – 12.00
Telefon: 0232-201050
Filosofie Filosofia aplicată şi management cultural
Webmaster: conf. dr. Cristian BABAN, e-mail: baban@uaic.ro
Ştiinţe ale Relaţii publice şi publicitate Responsabil eSIMS: Ing. Carmen LUCA, e-mail: luca@uaic.ro
comunicării Responsabil program ERASMUS: Prof. dr. Nicoleta DUMITRAŞCU
Telefon: 0232-201187, e-mail: nicole@uaic.ro

Domenii şi specializări de licenţă (pentru anul universitar 2008-2009):

Posibilităţi de practică: Domeniu Specializări Forma de învăţământ


Studenţii Facultăţii pot face practică la primării, prefecturi, sedii de partide,
companii de sondaje publice etc. Fizică Fizică Zi
Resurse:
Fizică informatică
Biblioteca de Filosofie se găseşte lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str.
Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, telefon: 0232-201155
Fizică medicală
Ÿ Laborator Multimedia
ŸLaborator Relaţii Internaţionale şi Studii Europene - coordonator: prof. dr. George
Biofizică
PODE.

Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică tehnologică

58 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
59
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Domenii şi specializări de master (pentru anul universitar 2008-2009):
Contacte:
Domeniu Specializări Forma de învăţământ Administrator Şef: Ec. Cristian PRICOP
Telefon: 0232-201499, e-mail: acpricop@uaic.ro, cabinet: B431 a
Fizică Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare Zi Secretariat - Cabinet: B430 A, B430 B
Secretar Şef: Ing. Maria REBEGEA, e-mail: rebegea@uaic.ro
Biofizică şi fizică medicală
Secretar: Atena BULIGA, e-mail: atenat@uaic.ro
Materiale avansate. Nanotehnologii Secretar: Iulia Zenaida DĂNILĂ, e-mail: zdanila@yahoo.com
Secretar: Mihaela DĂNILĂ, e-mail: enache_n_mihaela@yahoo.com
Metode fizice aplicate în kintetoterapie şi Secretar: Ana Maria MIHĂIŢĂ, e-mail: anamaria_08@yahoo.com
recuperare medicală Program de lucru cu publicul: luni- joi, orele 13.00 – 15.00
Telefon: 0232-201074, 0232-201075; Fax: 0232-201474
Fizică didactică
Webmaster şi responsabil eSIMS: analist programator Corneliu AGAPI
Fizică şi protecţia mediului Telefon: 0232-201499, e-mail: agcorneliu@yahoo.com, cabinet: B431 a
Responsabili program ERASMUS
Responsabil facultate - Prof. dr. Ionel MUNTELE, telefon: 0232-201458, e-mail:
imuntele@yahoo.fr, cabinet: 650A
Posibilităţi de practică:
Responsabil Departamentul de Geografie - Lect. dr. Daniela LARION, e-mail:
Practica de specialiatate a studenţilor se desfăşoară în laboratoarele Facultăţii, la
danielalarion@yahoo.co.uk
Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Iaşi, în policlinici şi spitale etc.
Responsabil Departamentul de Geologie - Conf. dr. Dan STUMBEA, e-mail:
dstumbea@yahoo.com
Resurse:
Facultatea dispune de spaţii cu diferite destinaţii cu o dotare corespunzătoare
Domenii şi specializări de licenţă (pentru anul universitar 2008-2009):
pentru desfăşurarea optimă a procesului didactic (laboratoare pentru cursuri de
specialitate, laboratoare de cercetare etc.).
Biblioteca de Fizică şi Chimie se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol Domeniu Specializări Forma de învăţământ
I, nr. 11, 700506, Iaşi, e-mail: bib.fiz@uaic.ro, telefon: 0232-201151.
Geografie Geografie Zi

Geografia turismului
Facultatea de Geografie şi Geologie
Adresă: B-dul Carol I, Nr. 20 A, 700505, Iaşi Planificare teritorială
Telefon: 0232-201074
Fax: 0232-201474 Hidrologie şi meteorologie
E-mail: geoiasi@uaic.ro
Web: http://www.geo.uaic.ro Ştiinţa mediului Geografia mediului

Conducere: Geologie Geochimie


Decan: Prof. dr. Ovidiu-Gabriel IANCU
Inginerie geologică Inginerie geologică
Telefon: 0232-201075, e-mail: ogiancu@uaic.ro, cabinet: B429,B542, corp B
Prodecan: Conf. dr. Adrian GROZAVU
Telefon: 0232-201457, e-mail: adriangrozavu@yahoo.com, cabinet: 636,
corp B
Cancelar: Prof. dr. Ionel MUNTELE
Telefon: 0232-4201458, e-mail: imuntele@yahoo.fr, cabinet: 650 A, corp B

60 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
61
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Domenii şi specializări de master (pentru anul universitar 2008-2009):
Facultatea de Informatică
Domeniu Specializări Forma de învăţământ Adresă: Str. General Berthelot, Nr. 16, 700483, Iaşi
Geografie Ştiinţa solului Zi Telefon: 0232-201090
Fax: 0232-201490
Riscuri naturale şi amenajarea E-mail: secretariat@infoiasi.ro
teritoriului Web: http://www.infoiasi.ro
Turism şi dezvoltare regională
Conducere:
Ştiinţa mediului Mediul actual şi dezvoltare durabilă Decan: Prof. dr. Gheorghe GRIGORAŞ
Telefon: 0232-201536, e-mail: grigoras@info.uaic.ro, cabinet C404
Geologie Geochimia mediului Prodecan - activitate didactică: Prof. dr. Dan CRISTEA
Inginerie geologică Geologie de sondă şi ambientală Telefon: 0232-201542, e-mail: dcristea@info.uaic.ro, cabinet C511
Prodecan - probleme studenţeşti: Conf. dr. Sabin Corneliu BURAGA
Telefon: 0232-201544, e-mail: busaco@info.uaic.ro, cabinet: C211
Posibilităţi de practică: Cancelar: Lector dr. Vlad RĂDULESCU
Studenţii Facultăţii pot face practică la firma DAFORA S.A., la Agenţii Judeţene de Telefon: 0232-201542, e-mail: rvlad@info.uaic.ro, cabinet C310
Protecţia Mediului (APM) şi la staţiunile de practică universitară. Directorul Departamentului de Informatică: prof. Dorel LUCANU
Telefon: 0232-201542, e-mail: dlucanu@info.uaic.ro, cabinet C507
Resurse:
Biblioteca de Geografie-Geologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul III, B- Contacte:
dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, e-mail: bib.geo@uaic.ro, telefon: 0232-261796. Administrator Şef: Radu NEGRESCU
- Sala de împrumut: corp B, parter, sala 356, program cu publicul: luni-vineri, orele Telefon: 0232-201545, e-mail: negrescu@info.uaic.ro, cabinet C216
8.30-14.00 Secretariat
- Sala de lectură: corp B, etaj III, sala 653 d, program cu publicul: luni-vineri, orele Secretar Şef: Maria BUBURUZAN
8.30-13.30 Secretar gestiunea şcolarităţii (e-SIMS): Lăcrămioara LEONTE
Staţiuni şi muzee: Secretar taxe: Mariana NICHITA
Staţiunea de Cercetare Ştiinţifică şi Practică Universitară „Simion Mehedinţi”, Secretar probleme de studii: Alina POPESCU
Tulnici, (jud. Vrancea) - situată la altitudinea de 571 m, la contactul dintre Munţii Vrancei şi Secretar învăţământ la distanţă şi doctorate: Lavinia PÎRÎU
Depresiunea subcarpatică Vrancea Program de lucru cu publicul: luni –joi, orele 10.00 – 12.00
Director: Lector dr. Doru Toader JURAVLE, e-mail: jdorut@yahoo.com Telefon: 0232-201090
Staţiunea de Cercetare Ştiinţifică şi Practică Universitară „Ion Gugiuman“, Rarău, E-mail: secretariat@info.uaic.ro
(jud. Suceava) - amplasată la altitudinea de 1560 m, în nordul Carpaţilor Orientali, în Masivul
Rarău Webmaster: Ecaterina VALICĂ
Director: Lector dr. Dan LESENCIUC, e-mail: dlesenci@yahoo.com Responsabil ERASMUS: lect. dr. Vlad RĂDULESCU
Muzeul Didactico-Ştiinţific “Grigore Cobălcescu”. Mineralogie, Petrografie şi Telefon: 0232-201090, e-mail: rvlad@info.uaic.ro, cabinet C310
Geologie Economică, corp B, etaj II, sala B575
- program cu publicul: zilnic orele 9.00-15.00 Domenii şi specializări de licenţă (pentru anul universitar 2008-2009):
- tarife: 1 leu (elevi, studenţi); 2,5 lei (extern, grup); 5 lei (extern)
- responsabil: muzeograf ing. Liliana APOSTOAE, telefon: 0232-201463

Domeniu Specializări Forma de învăţământ


Informatică Informatică Zi
Informatică (limba engleză)

62 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
63
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Domenii şi specializări de master (pentru anul universitar 2008-2009): Programul de lucru cu publicul: luni - joi, orele 10.00 – 12.00
Telefon: 0232-201056, 0232-201156
Domeniu Specializări Forma de învăţământ
Responsabil program ERASMUS: lect. dr. Neculai BOLOHAN
Informatică Sisteme distribuite Zi Telefon: 0232-201633, e-mail: n_bolohan@yahoo.com, cabinet: corpul H, cam. 27

Optimizare computaţională Domenii şi specializări de licenţă (pentru anul universitar 2008-2009):

Domeniu Specializări Forma de învăţământ


Lingvistică computaţională
Istorie Istorie Zi, ID
Inginerie software Arheologie Zi
Arhivistică
Posibilităţi de practică:
Muzeologie
- Siemens PSE - Braşov
- Continental VDO - Iaşi Istoria artei
- Code40 - Iaşi
- DiTech România - Iaşi
Domenii şi specializări de master (pentru anul universitar 2008-2009):
Resurse:
Biblioteca de Informatică se află în corpul C al Universităţii, parter, Str. General Domeniu Specializări Forma de învăţământ
Berthelot, nr. 16, 700483, Iaşi, e-mail: bib.inf@uaic.ro. Porgram de lucru: luni – vineri, orele Istorie Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa Zi
8.00 – 20.00 Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale
Arheologie, civilizaţie şi artă antică
Facultatea de Istorie Patrimoniu şi turism cultural
Adresă: B-dul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi
Istoria comunismului românesc
Telefon: 0232-201056
Fax: 0232-201156 Istoria evreilor şi ebraistică
E-mail: istorie@uaic.ro Studii egeo-mediteraneene
Web: http://history.uaic.ro
Muzeologie şi restaurare
Conducere:
Decan: Prof. dr. Alexandru Florin PLATON Posibilităţi de practică:
Telefon: 0232-201057, e-mail: aplaton@mail.dntis.ro, cabinet: corpul A, parter, Practica de specialitate se desfăşoară în cadrul muzeelor, arhivelor, institutelor
cam. 99 de cercetare şi pe şantiere arheologice (Isaiia, Histria, Murighiol, Siliştea, Slava Rusă, Tg.
Director Departament Istorie: Conf. dr. Mihai COJOCARIU Frumos).
Telefon: 0232-201616, e-mail: cojocar@uaic.ro, cabinet: corpul H, etaj, cam.12
Cancelar: Prof. dr. Lucreţiu BÂRLIBA Resurse:
Telefon: 0232-201615, e-mail: blucretiu@yahoo.com, cabinet: corpul H, etaj,cam. 7 Laboratoare: în cadrul Platformei de formare şi cercetare interdisciplinară în
domeniul arheologiei Arheoinvest funcţionează Laboratorul de Arheologie Aplicată şi
Contacte: Teoretică, Laboratorul de Arheologie informatizată, Laboratorul de Arheofizică, Laboratorul
Administrator Şef: ec. Ioana ALEXANDRESCU de Topografie arheologică, Laboratorul de prelucrare a materialului arheologic.
Telefon: 0232-201556, e-mail: butuc@uaic.ro, cabinet: corpul H, demisol, cam.19 Biblioteca de Istorie se află în Complexul Studenţesc „Codrescu”, vizavi de căminul C
Secretariat 11, telefon 0232-201663, program cu publicul: luni - vineri, orele 8.30–20.00.
Secretar Şef: ing. Lucia RUSU, e-mail: lrusu@uaic.ro; În cadrul Facultăţii activează şi Cercul de Istorie „Gheorghe I. Brătianu”.
Secretar ID: Valeria MIHĂILĂ, e-mail: afloarei@uaic.ro, mvwaly@yahoo.com
Secretar: Maria-Loredana NISTOR, e-mail: mis_maria71@yahoo.com
Analist: Nicoleta Magdalena GRĂDINARIU, e-mail: magdag@uaic.ro

64 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
65
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Domenii şi specializări de master (pentru anul universitar 2008-2009):
Facultatea de Litere
Adresă: B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi Domeniu Specializări Forma de învăţământ
Telefon: 0232-201052 Limbi şi literaturi Literatura română şi hermeneutică literară Zi
Fax: 0232-201152
E-mail: letters@uaic.ro, admlit@uaic.ro Lingvistică românească şi generală
Web: http://letters.uaic.ro
Studii francofone
Conducere: Literatură universală şi antropologie culturală
Decan: Prof. dr. Ştefan AVĂDANEI
Cultura germană în context european
Telefon: 0232-201053, e-mail: stefan.avadanei@uaic.ro, cabinet: A 121, Corpul A
Prodecan - activitate didactică: Prof. dr. Lăcrămioara Dorina PETRESCU Lingvistică aplicată - didactica limbii engleze
Telefon: 0232-201153, e-mail: petrescu@uaic.ro, cabinet: A 120, Corpul A
Limbi, literaturi şi civilizaţii străine
Prodecan - probleme studenţeşti: Conf. dr. Dan STOICA
Telefon: 0232-201153, e-mail: dstoica_ro@yahoo.com, cabinet: A 120, Corpul A Limbă, literatură şi civilizaţie românească
Cancelar: Lector dr. Ioan Constantin LIHACIU
Didactica limbii franceze ca limbă străină şi
Telefon: 0232-201153, e-mail: lihaciu@uaic.ro, cabinet: A 120, Corpul A
educaţie interculturală
Contacte: Literatură universală şi comparată
Administrator Şef: ec. Bogdan CONSTANTINOVICI
Traducere şi terminologie
Telefon: 0232-201153, e-mail: bogdan@uaic.ro, cabinet: A 120, corpul A
Secretariat - Cabinet: A 122, Corpul A Studii americane
Secretar Şef: Doina POPESCU, telefon: 0232-201206, cabinet: A 123
Studii culturale Studii culturale americane
Secretare: Doiniţa MUNTEANU, Adela SÎNGEORZAN, Genoveva APOSTOL
Program de lucru cu publicul: luni – joi, orele 10.00 – 12.00 Stiinţe ale Tehnici de producţie editorială în presă scrisă,
Telefon: 0232-201052 comunicarii audiovizual şi multimedia
Responsabil eSIMS: an. progr. Ciprian SIMION, telefon: 0232-201206, cabinet: A 123
Responsabil program ERASMUS: prof. dr. Rodica DIMITRIU
Telefon: 0232-201253, e-mail: dimat@uaic.ro Resurse:
Biblioteca de Litere se află în Complexul Studenţesc „Codrescu“, Str. Gh. Asachi,
Domenii şi specializări de licenţă (pentru anul universitar 2008-2009): nr. 14, 700483, Iaşi, telefon 0232-116600.

Domeniu Specializări Forma de învăţământ


Limbi şi literaturi Limba şi literatura română – Limba Zi Facultatea de Matematică
(engleză, franceză, germană, şi literatura străină
italiană, rusă, spaniolă) Adresă: B-dul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi
Telefon: 0232-201060, 0232-201061
Limba şi literatura modernă (A) – O Fax: 0232- 201160
limbă şi literatură străină (B) E-mail: admmath@uaic.ro
Limba şi literatura modernă (A) - Web: http://www.math.uaic.ro
Limbă şi literatura română
Limbi clasice - Limba şi literatura Conducere:
străină Decan: Prof. dr. Ovidiu CÂRJĂ
Telefon: 0232-201231, e-mail: ocarja@uaic.ro
Literatură universală şi comparată -
Prodecan: Prof. dr. Liviu FLORESCU
O limbă şi literatură modernă
Telefon: 0232-201225, e-mail: lflo@uaic.ro
Studii culturale Studii americane Prodecan, responsabil cu probleme studen esti: Conf. dr. Mihai GONTINEAC
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare (engleză, Telefon: 0232-201210, e-mail: gonti@uaic.ro
franceză, germană) Cancelar: Conf. dr. Mihai NECULA
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării Telefon: 0232-201209, e-mail: necula@uaic.ro

66 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
67
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Contacte: Facultatea de Psihologie
Administrator Şef: Ing. Mihai TESLARIU
Telefon: 0232-201234, e-mail: tesm@uaic.ro şi Ştiinţe ale Educaţiei
Secretariat
Adresă: Str. Toma Cozma, Nr. 3, 700554, Iaşi
Secretar Şef: Ing. Irina DECU , e-mail: idecus@uaic.ro
Telefon: 0232-201028, 0232-201029
Secretar: Magda HÎRŢAN, e-mail: admin@math.uaic.ro
Fax: 0232-210660, 0232-201300
Secretar: Gabriela HEGRU , e-mail: gnegrus@uaic.ro
E-mail: secretariat@psih.uaic.ro
Secretar: Zenovia NESTER, e-mail: nesterz@uaic.ro
Web: http://www.psih.uaic.ro
Program cu publicul: luni – joi orele 10 – 12;
Telefon: 0232-201060
Conducere:
Administrator reţele calculatoare: Neculai BOSTAN
Decan: Prof. dr. Ion DAFINOIU
Telefon: 0232-201233, e-mail: admin@math.uaic.ro
Telefon: 0232-201029; e-mail: dafinoiu@uaic.ro; cabinet: D 211
Responsabil program ERASMUS: Conf. dr. Ioan Marian MUNTEANU
Prodecan: Conf. dr. Dorina SĂLĂVĂSTRU
Telefon: 0232-201214, e-mail munteanu@uaic.ro
Telefon: 0232-201296; e-mail: cucos@uaic.ro; cabinet: D 211
Prodecan: Prof. dr. Constantin CUCOŞ
Domenii şi specializări de licenţă (pentru anul universitar 2008-2009) Telefon: 0232-201261; e-mail: sal.do@uaic.ro; cabinet: D 211
Cancelar: Conf. dr. Alois GHERGUŢ
Domeniu Specializări Forma de învăţământ Telefon: 0232-201296; e-mail: alois@uaic.ro; cabinet: D 211
Matematică Matematică Zi
Matematică informatică Contacte:
Administrator Şef: Liliana Graţiela TIENHOVEN,
Telefon: 0232-201300; e-mail: gratiela@uaic.ro, cabinet D-217 b
Domenii şi specializări de master (pentru anul universitar 2008-2009)
Secretariatul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - Cabinet D 210
Domeniu Specializări Forma de învăţământ Secretar Şef: Mihaela Doina ARTIN, e-mail: artin@uaic.ro
Matematică Structuri matematice fundamentale Zi Secretar: Elena PLATON, e-mail: nusa@uaic.ro
Modele matematice şi statistică aplicată Secretar: Liliana JIANU, e-mail: jlily@uaic.ro
Secretar: Mihaela CHIRIAC, e-mail: mihaela@uaic.ro
Matematici financiare
Secretar: Otilia BALMUŞ, e-mail: obalmus@uaic.ro
Calcul ştiinţific şi ingineria programării Secretar la Departamentul ID: Cristina Ioana HURA, e-mail:
Didactica matematicii cristina.hura@uaic.ro
Programul de lucru cu publicul: luni - joi, orele 9.00-12.00
Resurse: Telefon: 0232-201028
Facultatea dispune de spaţii cu diferite destinaţii, cu o dotare corespunzătoare
pentru desfăşurarea optimă a procesului didactic (amfiteatre, săli se seminar, Secretariatul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic - Cabinet: D 207b
laboratoare de informatică şi de analiză numerică). Pentru studenţi funcţionează Secretar: Daniela IONESCU, e-mail: capatina@uaic.ro
Biblioteca Facultătii de Matematică situată în Corpul B, parter. Programul de lucru cu publicul: luni-joi, orele 8.30-12.30
In cadrul Facultăţii de Matematică funcţionează un planetariu şi un observator Telefon: 0232-201290
astronomic. Planetariul este situat în corpul A al Universităţii, are 55 locuri şi este dotat
cu aparatură modernă completă iar Observatorul Astronomic este situat în dealul Webmaster: Daniela PĂDURARIU
Copoului şi beneficiază de o poziţie foarte bună pentru realizarea observaţiilor şi Telefon: 0232-201298; e-mail: pdana@uaic.ro, cabinet D 303
măsurătorilor astronomice. Responsabil ERASMUS: lect. dr. Mihaela BOZA
Ambele obiective pot fi vizitate de studenţii Universităţii, în grupuri organizate Telefon: 0232-201292; e-mail: miaboza@uaic.ro, cabinet D 209
şi cu programare prealabilă,- persoana de contact: lect. dr. Cătălin GALE , telefon: 0232- Responsabil eSIMS: Mihaela ARTIN
201226, e-mail: cgales@uaic.ro Telefon: 0232-201028; e-mail: artin@uaic.ro, cabinet D 210
Biblioteca de Matematică se află în corpul B al Universităţii, parter, B-dul Carol
I, nr. 20A, 700505, Iaşi, e-mail: bibmath@uaic.ro, telefon: 0232-201561.
Biblioteca Seminarului Matematic "Al. Myller" se află în corpul A al Universităţii,
B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, e-mail: semmath@uaic.ro.

68 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
69
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Domenii şi specializări de licenţă (pentru anul universitar 2008-2009):
Domeniu Specializări Forma de învăţământ Facultatea de
Psihologie Psihologie Zi, ID Teologie Ortodoxă
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie Zi
Adresă: Str. Cloşca, Nr. 9, 700066, Iaşi
Psihopedagogie specială Zi Telefon: 0232-201328,0232- 201329
Pedagogia învăţământului primar şi Zi, ID Fax: 0232-258430
preşcolar E-mail: adriancucu@teo.uaic.ro
Pedagogia învăţământului primar şi Zi Web: http://www.teologie.uaic.ro
preşcolar (continuare de studii)
Conducere:
Domenii şi specializări de master (pentru anul universitar 2008-2009): Decan: Prof. dr. pr. Viorel SAVA
Telefon: 0232-258430, e-mail: sava63@teo.uaic.ro, corpul T al Universităţii
Domeniu Specializări Forma de învăţământ (lângă Mitropolie)
Prodecan şi Responsabil probleme studenţeşti: Conf. dr. pr. Ion VICOVAN
Psihologie Relaţii umane şi comunicare Zi Telefon: 0232-258430, e-mail: ion_vicovan@teo.uaic.ro, corpul T al
Evaluarea, formarea şi consilierea Universităţii (lângă Mitropolie)
psihologică a personalului Cancelar: Conf. dr. Nicoleta MELNICIUC PUICĂ
Telefon: 0232-201328, e-mail: bradeail@yahoo.com, corpul T al Universităţii
Psihologie educaţională şi consiliere
(lângă Mitropolie)
Psihologie clinică şi psihoterapie
Contacte:
Terapii de cuplu şi familie
Director administrativ: Ing. Otilia CUCU
Psihologia medierii şi rezolvării ID Telefon: 0232-201329; Fax: 0232 258430; e-mail: otilia@teo.uaic.ro
conflictelor Secretariat
Ştiinţe ale educaţiei Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu Zi Secretar Şef: Adrian-Marian CUCU
cerinţe speciale Telefon: 0232-201328; Fax: 0232 258430; e-mail: adriancucu@teo.uaic.ro
Program de lucru cu publicul: luni – joi: 10.30-12.30
Medierea conflictelor în educaţie
Relaţii şi strategii interculturale Responsabil eSIMS: Ing. Minica-Cristina BORDEIANU
Masterat european – Managementul Telefon: 0232-201328
educaţiei adulţilor Responsabil program ERASMUS şi Webmaster: Lect. dr. pr. Dan SANDU
Politici şi management în educaţie Telefon / fax: 0232-258430; e-mail: iecumster@gmail.com

Posibilităţi de practică:
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola”, Iaşi
Spitalul Universitar „Sfântul Spiridon”, Iaşi
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria”, Iaşi
Centrul Judeţean de Asistenţă psihopedagogică, Iaşi Domenii şi specializări de licenţă (pentru anul universitar 2008-2009):
Cabinete şcolare de asistenţă psihopedagogică, Iaşi
Grupul şcolar „Ion Holban”, Iaşi Domeniu Specializări Forma de învăţământ
Teologie Teologie Pastorală Zi
Resurse: Ortodoxă
Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se află în corpul D al Teologie Didactică
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, sălile D 201 – D 204, D 221 – D 224, telefon: 0232- Teologie Socială
201127. Programul bibliotecii:
– împrumut pentru acasă: luni – vineri, orele 9.00 – 13.00 ; 15.00 – 19.00 Artă sacră
– sala de lectură: luni – vineri, orele 8.30 – 20.00

70 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
71
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Domenii şi specializări de master (pentru anul universitar 2008-2009):
Ajutor analist programator: Liliana IRIMIA, telefon: 0232-201115
Program de lucru cu publicul: luni - joi, orele 10.00 - 12.00
Domeniu Specializări Forma de învăţământ Telefon: 0232-201115
Teologie Teologie - Patrimoniu cultural Zi Webmaster: Pr. asist. drd. Iosif IACOB
Ortodoxă Responsabil ERASMUS: Pr. prof. univ. dr. Emil DUMEA
Teologia sistematică în context contemporan Responsabil eSIMS: Cristina DIACONU, e-mail: ftrc@uaic.ro
Viaţa Bisericii - istorie şi actualitate

Teologie practică şi pastoral - misionară Domenii şi specializări de licenţă (pentru anul universitar 2008-2009):

Posibilităţi de practică: Domeniu Specializări Forma de învăţământ


Ÿ
programe social-pastorale în cadrul structurilor Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei;
Teologie Teologie Romano – Catolică Didactică Zi
Ÿ
practică de specialitate în instituţii din străinătate pentru studenţii în Teologie Socială.
Teologie, Teologie Romano – Catolică Socială
Resurse: Asistenţă Socială
Facultatea dispune de 47 de săli de cursuri şi seminar, laboratoare, ateliere de
practică pentru studenţii de la Artă Sacră, o capelă interioară, bibliotecă, sală de
Domenii şi specializări de master (pentru anul universitar 2008-2009):
calculatoare, cabinete individuale pentru consultaţii cu profesorii coordonatori.
Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă se găseşte în corpul T al Universităţii,
parter, Str. Cloşca, nr. 9, Iaşi. Domeniu Specializări Forma de învăţământ
Biblioteca ecumenică „Dumitru Stăniloae” are peste 150.000 volume de teologie în Teologie, Asistenţă Socială Strategii ale carităţii creştine Zi
limbile română, engleză, franceză şi germană.

Posibilităţi de practică:
Facultatea de Teologie Romano-Catolică Studenţii Facultăţii pot face practică în cadrul Caritas-ului catolic şi a instituţiilor
Adresă: B-dul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi colaboratoare.
Telefon: 0232-201115
Fax: 0232-201114 Resurse:
E-mail: ftrc@uaic.ro Biblioteca Facultăţii de Teologie Romano-Catolică se află pe str. Gh. Asachi, nr. 15,
Web: http://www.ftrc.uaic.ro telefon: 0232-201663, program cu studenţii între orele 8.30-13.00 şi 15.00-20.00.
De asemenea, studenţii Facultăţii pot participa în activităţile Coralei „Gaudete” şi
Conducere: la Revista „Căi libere”.
Decan: Pr. prof. univ. dr. Emil DUMEA
Telefon: 0232-201114, e-mail: edumea@uaic.ro, corpul A, demisol
Cancelar: Prof. dr. Călina GOGĂLNICEANU
Telefon: 0232-214185, e-mail: calinag@uaic.ro, corpul A, demisol

Contacte:
Administrator Şef: Cristina DIACONU
Telefon: 0232-201115, e-mail: ftrc@uaic.ro
Secretariat
Secretar: Cristina DIACONU, e-mail: ftrc@uaic.ro

72 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
73
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

4
Un prorectorat
pentru
studenţi
şi absolvenţi

74 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
75
Un prorectorat pentru studenţi şi absolvenţi
Pentru că vrei să explorezi noi universuri de
cunoaştere şi să identifici mai multe repere de spiritualitate,
pentru că doreşti să înveţi într-o universitate de elită, să-ţi
găseşti cel mai potrivit loc de muncă, să-ţi proiectezi traseul de
studii, pentru că vrei să-ţi faci prieteni de cursă lungă cu care să
experimentezi pragurile de certitudini şi relativităţi ale vieţii,
pentru că noi credem în puterile tale şi îţi respectăm năzuinţele,
vrem să te cunoaştem personal.
Te invităm să vii, în oricare dintre departamentele
prorectoratului nostru, sau să ne scrii pe oricare dintre adresele
de e-mail comunicate în acest ghid, pentru a ne sfătui cum
putem, împreună, să rezolvăm problemele tale şi să-ţi
transpunem proiectele în programe concrete.
Priveşte universitatea ca pe o comunitate în care poţi să-ţi dezvolţi
competenţele profesionale şi sociale!
Suntem onoraţi să-ţi oferim calitatea de membru al acestei comunităţi.
Prorector,
Prof. univ. dr. Carmen CREŢU

Audienţe: miercuri, orele: 11.00-12.00 şi 14.00-15.00


Pentru programări la audienţe, ia legătura cu Laura IFRIM, Secretar Prorectorat
Servicii Studenţi şi Absolvenţi. Consilierii de la CIPO şi “informatorii” de la Biroul de Informare pentru Studenţi, la Salonul
Telefon: 0232-201103, e-mail: laura.ifrim@uaic.ro Ofertelor Academice, aprilie 2008

Consiliere în carieră - Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă;


- Managementul timpului şi al informaţiilor în sesiune.
Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament (CIPO) este
departamentul de consiliere şi recrutare al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Ÿ ca să alegi informat, îţi prezentăm ofertele educaţionale:
Aici, îţi oferim, gratuit, sprijinul de care ai nevoie atunci când iei decizii care să îţi - prin târguri anuale:
garanteze succesul la şcoală şi în carieră. - Salonul Ofertelor Academice;
- Salonul Ofertelor Postuniversitare;
CIPO este alături de tine: - Salonul Specializărilor Complementare.
- prin materiale informative (“Ghidul Studentului”, broşurile cu oferta de studii);
Ÿ când eşti la început de carieră: -actualizăm secţiunea Carieră a blogului Infostudenţi cu cele mai recente
- te ajutăm, prin consiliere, să te cunoşti mai bine; concursuri, slujbe, stagii de practică.
- îţi aplicăm teste pentru a vedea ce te interesează, ce valori şi abilităţi ai, ca
astfel să îţi dai seama mai bine ce fel de job ţi se potriveşte; Unde ne găseşti?
- te ajutăm, prin consiliere, să te dezvolţi, bazându-te pe ceea ce ai;
- te ajutăm, prin consiliere, să îţi construieşti un plan al carierei. Ÿ pe internet:
- www.uaic.ro > Studenţi > Consiliere în carieră
Ÿ când îţi cauţi un loc de muncă: - blogul Infostudenţi > secţiunea Carieră (http://cariera.wordpress.com)
- te ajutăm să îţi realizezi CV-ul;
- te ajutăm să realizezi scrisoarea de motivaţie; Ÿ adresa noastră: Complex Studenţesc „Codrescu”, strada Gh. Asachi, numărul 7, cămin
- te învăţăm cum să te prezinţi la interviul de selecţie; C11, etaj I, camerele 28-29, 52-53;
- îţi arătăm cum să foloseşti internetul atunci când cauţi un loc de muncă; Ÿ e-mail: cipo@uaic.ro
- te înscriem în baza de date a CIPO, fie prin completarea unui formular, fie direct Ÿ 0232-201576, 0232-201579; fax: 0232-201576;
telefoane:
on-line.
Ÿ program de lucru: luni - vineri, orele: 7.30 - 12.30, 13.00 - 16.00
Ÿ printr-o serie de workshop-uri, cu mare priză la public, pe temele:
- Managementul carierei;

76 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
77
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Echipa CIPO: sunt oameni pe care Universitatea îi apreciază şi îi respectă datorită potenţialului şi
calităţilor de care dau dovadă.
Ÿ Ec. Alma-Roxana ANDREI, coordonator CIPO (management, gestiune)
Fundaţia Alumni a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost înfiinţată din
Telefon: 0232-201576, e-mail: alma.andrei@uaic.ro
dorinţa de a menţine o permanentă legătură între absolvenţii noştri şi Universitate, prin
Ÿ Psih. Irina ŞUBREDU, consilier psihologic (consiliere în carieră, consiliere psihologică) realizarea de proiecte care să îi vizeze în mod direct, dar şi prin implicarea acestora în
Telefon: 0232-201576, e-mail: irina.subredu@uaic.ro proiecte ce au ca principali beneficiari studenţii.
Ÿ Psih. Alina PALANICI, consilier psihologic (consiliere în carieră, consiliere psihologică) Misiunea Fundaţiei este: Promovarea valorilor culturii, ştiinţei şi civilizaţiei prin
Telefon: 0232-201579, e-mail: alina.palanici@uaic.ro realizarea unui parteneriat public-privat, cu implicarea absolvenţilor (alumni) Universităţii
Diana NICULĂEŞ, consilier educaţional (relaţii publice, consiliere educaţională) “Alexandru Ioan Cuza din Iaşi”, a personalităţilor culturale, ştiinţifice şi a reprezentanţilor
Telefon: 0232-201579, e-mail: diana.niculaes@uaic.ro mediului socio-economic.
În prezent, Fundaţia Alumni are 200 membri şi aproximativ 40% dintre aceştia
profesează în străinătate, membri care şi-au manifestat entuziasmul faţă de înfiinţarea şi
Biroul de Informare pentru Studenţi viitoarele noastre proiecte, precum şi dorinţa de a sprijini activitatea Fundaţiei
Biroul de Informare pentru Studenţi a fost creat pentru a veni în sprijinul implicându-se în proiecte şi oferind suportul de care aceasta are nevoie pentru a se
studenţilor de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” cu informaţii şi explicaţii cu privire la dezvolta, membri care se „reîntorc” cu plăcere la „Cuza”.
regulamentele instituţiei. Studenţii pot “profita” de existenţa acestei Fundaţii prin cel puţin două
Noi suntem “interfaţa prietenoasă” a regulamentelor instituţiei în care ne mijloace:
desfăşurăm activitatea. Puteţi fie să ne scrieţi pe e-mail, fie să ne contactaţi pe messenger Ÿ ca participanţi la conferinţele, dezbaterile şi proiectele realizate de membrii Fundaţiei
sau să vizitaţi blogul nostru. pentru ei sau
La Biroul de Informare pentru Studenţi te aşteaptă doi studenţi ca şi tine, pentru a Ÿimplicându-se în mod activ în dezvoltarea fundaţiei prin activitatea de voluntariat ce le va
răspunde la toate întrebările tale despre: dezvolta aptitudinile, le va îmbogăţi capitalul social şi cunoştinţele, căpătând o experienţă
- Burse demnă de a fi trecută în CV.
- Examene, restanţe şi măriri
- Studii complementare
- Tabere Direcţia pentru Probleme Social-Studenţeşti
- Procesul Bologna Direcţia pentru Probleme Social-Studenţeşti (D.P.S.S.) este o componentă a
- Mobilităţi în străinătate Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, aflată în subordinea directă a Direcţiei Generale
- Proiecte studenţeşti Administrative (D.G.A.). Misiunea D.P.S.S. este de a asigura condiţii de viaţă şi studiu
- Regulamentele interne pentru studenţi.
„Informatorii” de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” sunt, din martie 2008, D.P.S.S. este structurată pe următoarele componente: Direcţiune, Compartiment
Simona PETRIUC şi Alexandru CIOBANU. social, Compartiment burse, Compartiment informatizare, Formaţie de pază, de prevenire
şi stingerea incendiilor, de întreţinere curentă şi reparaţii.
Contact:
Căminul C11, camera 54 Persoane de contact:
Telefon: 0232-201581 Director:Ec. Romulus DĂMĂCEANU,
ID Yahoo Messenger: infostudenti_uaic Telefon: 0232-201041, e-mail: dromulus@uaic.ro., cămin C11, cam. 24;
E-mail: infostudenti@gmail.com Compartiment social
web: infostudenti.wordpress.com, infouaic.com, forum.infouaic.com Violeta AVASILICĂI
Mihaela Lenuţa LUPU
Georgeta AILENII
Fundaţia Alumni Iulia MOLOTAC
Adresă: Bd. Carol I nr. 11, Nr.11, 700506, Iaşi, România Complex Codrescu, cămin C11, cam. 21, 22, telefon / fax: 0232-201578, 0232-201654;
Website: http://alumnicuza.org E-mail: aviolet@uaic.ro
E-mail: alumni@uaic.ro Compartiment burse
Director executiv: Ines PRODAN Roxana-Cornelia ROŞU
Genoveva TIRBU ALECSE
Absolvenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Complex Codrescu, cămin C11, cam. 23, telefon: 0232-201577;
reprezintă mult mai mult decât nişte foşti studenţi. Ei sunt o E-mail: roxanarosu1@yahoo.com
componentă foarte importantă pentru mediul academic ieşean,

78 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
79
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Primii paşi la Şcoala “Junior”
Şcoala „JUNIOR”
Str. Păcurari nr. 9
Telefon / fax: 0232-211261
Telefon mobil: 0723-232356
E-mail: scoalajunior@yahoo.com

Prima şcoală cu clasele I - IV deschisă în cadrul unei universităţi în România, Şcoala


„Junior”, a primit la 17 septembrie 2007, odată cu începerea unui nou an şcolar, primii elevi.
Şcoala „Junior” funcţionează ca departament în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” Iaşi. Scopul principal al şcolii este de a oferi un cadru de formare a unei personalităţi
deschise şi autonome, destinat copiilor de vârstă şcolară mică ai căror părinţi sunt angajaţi sau
studenţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Se pot aproba şi alte cereri, în limita
locurilor disponibile.
Şcoala beneficiază de următoarele resurse materiale:
- 4 săli de clasă
- 1 sală de sport
- 1 baie
- 1 teren de sport
- 1 laborator de informatică
- 1 cancelarie
- 1 bibliotecă
- mobilier şcolar adaptat
- materiale didactice: seturi de planşe, jocuri educaţionale, cărţi, CD-uri, DVD-uri
- tehnică audio-video: televizoare, casetofoane, DVD-player, CD-player
tehnologie informatizată calculatoare.
Dotată modern şi adecvat, Şcoala „Junior” asigură educaţia unui număr de 76 de
elevi, repartizaţi în patru clase de câte 18 elevi fiecare. Cele patru clase sunt îndrumate de
cadre didactice cu rezultate remarcabile, în cadrul unui interval orar cuprins între orele 08.00
16.00. Se cuprinde astfel în program şi efectuarea asistată a temelor după servirea mesei la
restaurantul Universităţii.
Un asistent medical pediatru colaborează cu învăţătoarele la formarea deprinderilor
de igienă individuală.
Zilnic, în intervalul orar 16.00 17.30, elevii sunt cooptaţi în diverse cluburi menite să
ajute la recreere după activităţile de peste zi, dar şi să îmbogăţească nivelul cultural al
fiecăruia prin activităţi care îmbină în mod fericit utilul cu plăcutul.
Indrumarea didactică şi pedagogică este asigurată de către:
- Liliana MINEA, institutor, grad didactic I, director şcoală
- Anca Daniela CIOBANU, institutor, grad didactic I
- Iuliana Ioana FILOTE, institutor, grad didactic I
- Cristina Alexandra COSTĂCHESCU, profesor limba engleză, grad didactic II

80 GHIDUL Studentului
2008-2009
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
81
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
CUPRINS
Cuvântul Rectorului pag. 1

capitolul 1.
UAIC – prezentare generală
capitolul 3.
Facultăţile UAIC
Repere istorice pag. 4 Biologie pag. 46
Cine conduce Universitatea? pag. 5 Chimie pag. 48
Prorectorii Universităţii pag. 6 Drept pag. 49
Cine conduce facultatea? pag. 7 Economie şi Administrarea Afacerilor pag. 51
Reprezentarea studenţilor pag. 8 Educaţie Fizică şi Sport pag. 55
Reprezentanţi în structurile administrative ale UAIC („Parlamentul”) pag. 9 Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice pag. 57
De ce să fii reprezenta(n)t? pag. 9 Fizică pag. 59
Asociațiile studenţeşti („Societatea civilă”) pag. 10 Geografie şi Geologie pag. 60
De ce să faci parte dintr-o asociaţie studenţească? pag. 11 Informatică pag. 63
Procesul Bologna pag. 12 Istorie pag. 64
Litere pag. 66

capitolul 2.
Matematică pag. 67
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei pag. 69
Teologie Ortodoxă pag. 71
Teologie Romano-Catolică pag. 72

Profită de studenţia ta
Cazare pag. 16
Facilităţi pag. 19

capitolul 4.
Burse pag. 20
de studiu pag. 20
de ajutor social pag. 21
pentru proiecte studenţeşti pag. 22
O experienţă în străinătate pag. 23
Programul ERASMUS pag. 23
Un prorectorat pentru studenţi şi absolvenţi
Alte mobilităţi pag. 36 Consiliere în carieră pag. 76
Documentele şi reducerile tale pag. 38 Biroul de Informare pentru Studenţi pag. 78
La doctor pag. 40 Fundaţia Alumni Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pag. 78
Cum îţi vezi notele? pag. 42 Direcţia pentru Probleme Social-Studenţeşti (D.P.S.S.) pag. 79
Tabere gratuite pentru studenţi pag. 43 Primii paşi la Şcoala „Junior” pag. 80

GHIDUL Studentului
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 2008-2009 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi