Sunteți pe pagina 1din 5

ererlnu eln3rL{a^o}nv

esj?zrlersods el ulalur zn ld srnc

auYJlaloud

f
F

**'t.

L"*

o o
a 4 o + o o
o-

6*"*,t

*#'afit

If,IOZIA[U
- UOTEJSAdEC -

INNI1JY
UOTEJJSdEC VETIINEATUd

\tliSEJEA

srarlnu elncrqe^olnv
eaJezrlBrcods el uJelur zn ld sJnc

roluolp.rpdr-unc

oJcru rs oJcrur d4 ep

6 ry
L.

oJ?,r\uos'rJozues'elelJelelu 'ecruo4cele 'ectuecary snpord / rualsrs

lllpllllqelJ re Pluonuu! op ilrolsBl

eJerlnu slncrqe^olnv
eerezrler3eds el uJelur zn ]d srnc

5' o
o

o
@

VY

=o

slrqouolne ep reierd e eJenle^e ep elilJelu3

elerceds uJ oltqouolne ep ee3 ul !s lelaueo ul ununq ep etisnpord uI pJofeu PiueuodLu! o e]seoce aJV

eJallnu elnslqe^olnv eerezrler9ads el uJelur zn lo srnc

un 'ereu,.,n uud 'e1se

1s

snpor5tll;ll i""3tTt'J'if'? 3:?Yrifl?f lll?ilui

o
tr

'Arlelrluec Jeop psucsep eleod alelrlrqeqoJd F3 rs elrnqrrlsrp u esrlsesols 'elelueprsge eznec ep eleznec u lod elueurue^e esJe^rp Pc lnldeJ 'eleJsplsuoc ul el InueruJsl eslellllqeqold

Eun tnduttr u! E npow ep elep areu",pr,frYiif ,7jy'!3f os nu ?s snpoJd un e3 ealewtqeqoJd elso eapililqeu:eletlllqeqold 3p relec e eJepurlxe o plurzsjder elellllqeu nJlued PcruLlel etirut;ec

::;:!tll
3
tr

'o;euoriounJ ep elrirpuoo eleol ul rS lueuou e3uo uJ 'ps ericunl et5aurldepul oJee snpord un elss llqe1; elJeoJ snpotd un

'snpord Inun eelelrleuoricunl erdsep utqJon pugc tcunle lerceds ul '!z no E ep 1nleqrull ulp eyed eceJ ole]lllqelJ ep Inueuilel

L eelellllqel} also 03

FIABILITATEA SI TEROTEHNICA AUTOVEHICULELOR


CURS
1

2413
Curs pi uz intem la specializarea Autovehicule Rutiere

ORIGINEA DENUMIRII
.
in franceza de origine
canadiand- fiabilit6- are in{eles de "demn de ?ncredere" - referitor la uzul unui obiect (unealtd, utilaj, etc.);

Sub denumirea de *reliabilitt'' in engleza americani a fost utilizat pentru prima dati, cu ocazia intocmirii raportului AGREE, referitor la logistica comunica[iilor prin satelit

Curs pt uz intern la specializarea Autovehicule Rutiere

Cum se reflectd cerin[a de fiabilitate in politica com pan i i lor prod ucdtoa re?
q; e g'q
s!r+u

170
160

15s
4 ,4fr

t b.: 9 oA ; tiH .='E 9

a s^ 9? - i vi

13t) 1',n
11G

100

so
an

lEgI c.\
(.).:
-#r

o=E
,t^)

ro
co

-vqft

tn ta
an
U

-cgJU

trF"
An

1gg8 19S$ 2*n0 20*1 ?S02

2003

2005

Cauzele cregterii "callback"


Curs pt uz intern la specializarea Autovehicule Rutiere

METODELEL FIABILITATII APLICATE PE DURATA CICLULUI DE VIATA A AUTOMOBILULUI

RECICLA
RE

r@t@lffil

ffiMH
Curs pt uz intern la specializarea Autovehicule Rutiere

Elementele sistemului de asigurare a fiabilite[ii produselor


ASIGI'RAREA FIABILITATII PRoDUSELoR

CONSTRUCTIV: ehnologie de fabricalie optiml, inaltd calitate gi complexitate

ANALITIC:
inarea gi / sau prediclie fiabilitatea in tehnici de fiabilitate urmati de optimizare.
nte:

ificatii tehnice complete gi


alcule exacte gi complete; tabilirea unui normativ de icalie complet;
este derulate pe etapele de

-predicfia de fiabilitate; -deteclia punctelor slabe produs; -realizarea de studii comparative

ANTITATIV
lculul predicliei de fiabilitate; inarea ratei de defectare;
iza probabilisticS de
iza sistematici a efectului

gi a ieqirilor din funcfiune;


iza defectelor prin prisma
Itat1l

iabilitate;
Itarea instrumentelor de

tarea instrumentelor de izd qi comparare


(]

iclie gi analizd
curs pt uz Intem la spectalrzarea
Autovehicule Rutiere